ČVUT Fakulta architektury Ústav památkové péče

Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

%itka &am ochová

'(ročn"k )( semestr* +,-'.+,-/

seminárn" práce #o p0e#m1tu 2amátková péče 3 4)-/22-56

cvič"c"7

89A( 2eter 5u:

2raha +,-'

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

Obsah -( Úvo#((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((' +( V!cho<" ho#notov! stav((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/ -(-( V!vo= nemocničn"ho areálu(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((/ -(+( 5u#ovy pavilonu „A“ a „5“(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((> -('( ?porná rekonstrukce pavilonu „5“((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((--(-( ?tav pavilonu „A“ p0e# #emolic"(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((-+ +( @o<ho#ován"(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((-/ +(-( ?tu#ie na novostav u7 ?ial architekti s(r(o(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((-) +(+( Aávrh na prohlá:en" v1ci <a kulturn" památku(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((-B +('( Cam"tnut" návrhu a násle#ná #emolice((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((-D '( Cho#nocen"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+, /( Cáv1r(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((++ )( 5i lio9raEie ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+/ >( ?e<nam p0"loh(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+) B( 20"lohy(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+)

+

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

1. Úvod
Demolice pavilFnu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em se stala v posle#n"ch #o 1 #iskutovanou otá<kou( Areál vlastnila Gstecká nemocnice --- let( V roce +,,> ho p0ev<ala Univer<ita %ana Hvan9elisty 2urkyn1 4U%H26 a <ačala <#e u#ovat kampus( 2avilon „A“* ste=n1 =ako ostatn" nemocničn" univer<ity( 2avilon „A“ !valé chirur9ie* v!<namná #ominanta m1sta* yl v!:kovou u#ovou <e ',( let( %e#nalo se o =e#nu < ne=ran1=:"ch reali<ac" Jele<o etonového skeletu a takto pro9resivn" architektury v česk!ch <em"ch( Tektonická monumentáln" stav a poro#nici( ?polu se správn" yla cen1na me<i architektonickou ve0e=nost" a Ústečané k n" c"tili sentimentáln" va< u* =akoJto k !valé u#ovou ?polchemie* paláci Kran# a ?avoy pat0ila me<i ne=v!ra<n1=:" <ástupce mo#ern" monumentáln" architektury v Úst" na# $a em( 20es ve:kerou snahu o# orné ve0e=nosti se nepo#a0ilo <a ránit =e=" #emolici( u#ovy* t"mto po< yl své pIvo#n" Eunkce(

Vyvstala otá<ka* =ak nemocničn" areál a =eho =e#notlivé u#ovy transEormovat na kampus

'

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

2. Výchozí hodnotový stav
1.1. Vývoj nemocničního areálu 2avilon „A“ chirur9ie se nachá<" v areálu nemocnice* kterou <#e nechalo vystav1t m1sto na k tomuto Gčelu <akoupeném po<emku po#le plánI < roku -DL+( 2rvn"m vstupem #o G<em" yla te#y #ro ná 0á#ková <ástav a pavilonové nemocnice po#le pro=ektu teplického architekta 8aMe $oose( %ako ur anistick! v<or poslouJil areál nemocnice v Hppen#orEu u Nam urku* kter! v<nikl roku -DDL =ako =e#en < ne=v1t:"ch a ne=mo#ern1=:"ch v teh#e=:"m A1meckém c"sa0stv"(( Ur anistická struktura eppen#orEského celku <apočala tren# uspo0á#án" u#ov O =e#notliv!ch pavilonI ro<m"st1n!ch po#le racionáln"ho 0á#u v parku na okra=i m1sta a slouJila teh#y <a v<or mnoha #al:"m m1stIm na sv1t1( Nistorick! nemocničn" areál v Hppen#orEu slouJ" #nes =ako součást univer<itn" kliniky a te#y má velmi l"<k! osu# se svou Gsteckou „kopi"“(

Obrázek 1: Plán nemocnice v Eppendorf. Německé císařství 1!!" PPPPPPPPPPPPPPPP /

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

Qhy a7 <#ro= o#ka<u nenale<enA1meček* %7 Aávrh na prohlá:en" v1ci <a kulturn" památku* +,--

Obrázek #: Plán nemocnice v $stí nad %abem &ako'sko()*ersko 1!+, Aa tomto principu pokračovala roku -L-> v!stav a tu erkulosn"ho pavilonu o# m1stského architekta Hrnsta Rro a 4situace vi< 20"loha '6( Rlasici<u="c" kompo<ice se st0e#n"m ri<alitem* #v1ma k0"#ly a se#lovou st0echou =e tvaroslovn1 <=e#no#u:ena v tessenoSském #uchu(-

Obrázek -: .esseno/ 0. 1ivadlo pro v2'k' moderní 34mnastik4 1rá56an4 1+11 )

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

PPPPPPPPPPPPPPPP Qhy a7 <#ro= o#ka<u nenale<enA1meček* %7 Aávrh na prohlá:en" v1ci <a kulturn" památku* +,--

Obrázek ,: 7rob E. .'berk'losní pavil8n $stí nad %abem 1+1" podoba před přestavbo' fasád4 9snímek 1+#+ foto3rafická sbírka :'zea města $stí nad %abem; 1.2. Budovy avilonu !"# a !B# V roce -L+' se správn" v! or Gstecké nemocnice ro<ho#l pro stav u nové u#ovy nemocnice( Nle#alo se pro ni vho#né m"sto* ale ve m1st1* k#e se v:u#e ou0liv1 stav1lo* to ylo sloJité( 2roto nakonec pa#l návrh postavit novou nemocnice ve starém areálu a vyuJ"t část stáva="c"ch o =ektI(
-

?ituaci a polohu v rámci m1sta na=#eme v 20"lo<e - < '( Vo=enského mapován"*

které pro "halo v B,( a D,( letech -L( stolet" 4k porovnán" 20"loha + ; současn! stav6

Rrom1 pro=ektantI se pro=ektu Gčastnili ve#ouc" m1stského stave n"ho G0a#u 3n9( Hrnst Rro * m1stsk! stave n" ra#a architekt Fran< %oseE Arnol# a m1stsk! G0e#n" léka0 Theo#or Kruschka( ?t"sn1né po#m"nky historického areálu si =en vyJá#aly speciEické 0e:en"( V!sle#kem yly #v1 monumentáln" v!:kové u#ovy* které spo=ovaly v:echna o##1len" 4situace vi< 20"loha /6( 3nspirac" se staly v!:kové nemocničn" u#ovy své #o y v Americe a A1mecku( Dle pramenI čerpaly pov10ené oso y <e=ména v 8nichov1* v této souvislosti se na "<" srovnán" s mnichovskou klinikou na Thalkirchnerstrasse 4T rá<ek )6* která =e ve svém konceptu tak0ka i#entická s Gsteck!mi pavilony( 2avilon chirur9ie =e o n1co eMpresivn1=:" a tak evoku=e i souvislosti s tvor ou 2etera 5ehrense 4T rá<ek >6 či Nanse 2oel<i9a* potaJmo s Eilmem 8etropolis o# Frit<e $an9a(>

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

PPPPPPPPPPPPPPPP Qhy a7 <#ro= o#ka<u nenale<enA1meček* %7 Aávrh na prohlá:en" v1ci <a kulturn" památku* +,--

Obrázek <: =c*ac*ner &. dermatolo3ická kinika .*alkirc*en>7ranken*a' :nic*ov 1+#!

Obrázek ": ?e*rens P. továrna @EA 0'mboldt*ein ?erlín 1+1B

B

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

Obrázek C: Poelzi3 0. Aoet*e )niversit4 Drankf'rt a. :. 1+-1 Ei5ní fasáda

Obrázek !: Poelzi3 0. :essel*a's in 0amb'r3 st'die

D

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

Obrázek +: %an3 D. záběr z film' :etropolis 1+#C 9Drizt %an3 b4l rako'sko(americk2m re5isérem eFpresionistick2c* filmG s přesa*em do sci(fi; Aová nemocnice m1la o slouJit Gsteck! a cha a0ovick! okres* celkem -+, tis"c o yvatel( V prvn" etap1 me<i léty -L+> a -L+L v<nikl osmipo#laJn" pavilon interny O pavilon „5“* #nes p0estav1n na Fakultu um1n" a #esi9nu Univer<ity %ana Hvan9elisty 2urkyn1 4FUD U%H26 a v #ruhé etap1 -L',O-L'B se#mipo#laJn" pavilon chirur9ie 4pavilon „A“* #nes <#emolováno pro nahra<en" novostav ou 20"ro#ov1#ecké Eakulty 42F6( T 1 u#ovy yly tvo0eny t1Jk!m Jele<o etonov!m skeletem( V<hle#em k tomu* Je celkov! koncept a plánová #okumentace pochá<e=" =iJ < roku -L+>* =e#ná se o =e#nu < ne=ran1=:"ch reali<ac" takto pro9resivn" a <ároveU monumentáln" architektury v česk!ch <em"ch( + Roncept stav y mIJeme <a0a#it #o n1meckého my:lenkového sm1ru nové v1cnosti a eMpresionismu( V!<nam o ou u#ov < +,( a ',( let =e v #1=inách architektury na českém G<em" neprávem opomenut(

L

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

Aemén1 po<oruho#ná yla také spo=ovac" cho# a 4#emolice +,-,6* na kterou yly nav1:eny operačn" sály nemocnice( Autorem operačn"ch sálI v Gstecké nemocnici yl @u#olE 2erthen* v"#eUsk! architekt pIvo#em < D1č"na* Ják Ttto Va9nera( -

Obrázek 1B: =tavba pavilon'H@I9viz Přílo*a <(!; $stí n.%. 1+-1 a'toři: E. 7rob D. @rnold PPPPPPPPPPPPPPPP Qhy a7 <#ro= o#ka<u nenale<enA1meček* %7 Aávrh na prohlá:en" v1ci <a kulturn" památku* +,-+

2áral* 8(* Rampus 4 !valá nemocnice6W +,,BW #ostupné na 83? Aáro#n"ho památkového Gstavu

T architektonické i Eunkčn" kvalit1 celé stav y sv1#č" ohlasy v #o ové literatu0e( T „nové“ Gstecké nemocnici reEerovali7 $o#9man @u#olE* ?tein HrSin e#(W Die su#eten#eutschen ?el stverSaltun9skXrper 5an#7 ' Aussi9W 5erlin -L+LW s( -)>* CeitschriEt EYr #as 9esamte RrankenhausSesen* ?e:it -'* )( >( -L/-* s( +/'O+)/* $e en un# RraEt #urch kommunales ?chaEEen #er ?ta#t Aussi9 -L-DO-L'D* Úst" na# $a em -L'D 4nevy#áno6* s( +-DO+++

-,

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

Obrázek 11 1#: Pavilon H@I9viz Přílo*a +(1#; $stí n.%. 1+-! a'toři: E. 7rob D. @rnold 1.$. % orná re&onstru&ce avilonu !B# V!stav u =e#notliv!ch část" kampusu U%H2 reali<u=e o# r( +,,> li erecká kancelá0 ?ial

architekti s(r(o( „V roce +,,D pro 1hla p0estav a sesterského 2avilonu „5“ !valé interny pro Gčely Fakulty uJitého um1n" a #esi9nu Eirmou @econstruction s(r(o(* která ne# ala pIvo#n" --

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

architektonick!ch ho#not této u#ovy a p0etvo0ila =i v u#ovu =inou( „C pIvo#n"ch „#vo=čat“ tak te#y <Istala =e#iná* „sirotek“* která yla o to cenn1=:"(“ -

Obrázek 1-: Pavilon intern4H?I9viz Přílo*a 1B; $stí n.%. 1+#+

Obrázek 1,: =porná rekonstr'kce pavilon' H?I $stí n. %. #BB! PPPPPPPPPPPPPPPP Qhy a7 <#ro= o#ka<u nenale<enA1meček* %7 Aávrh na prohlá:en" v1ci <a kulturn" památku* +,-1.1. %tav avilonu !"# 'ed demolicí Vn1=:" po#o a pavilonu „A“ !valé chirur9ie yla v"cemén1 s pIvo#n"mi prvky 4okenn" rámy* 0"msy* <á ra#l"6 <achovaná o# #o y v<niku t=( roku -L'B( Vnit0n" #ispo<ice yly aJ na -+

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

malé v!=imky také pIvo#n"( 3nteriér #o<nal <m1n <e=ména prvky vnit0n"ch #ve0"* v!tahI* vyp"načI* osv1tlen" a vy aven" ná ytkem v D,( letech minulého stolet"( 2avilon „A“ !valé chirur9ie 8asarykovy nemocnice yl e< =ak!chkoliv u#rJovac"ch

prac"ch ponechán #e9ra#aci o# roku +,,>( k#y p0estal slouJit svému pIvo#n"mu Gčelu* #o roku +,-'* k#y yl <#emolován( - 4situace vi< 20"loha -/6 Qel! o =ekt ne yl p0e# #emolic" vyuJ"ván a chátral(

Obrázek 1<(1C: Jc*átral2 pavilon H@I b2valé porodnice a c*ir'r3ie $stí n. %. stav #BB,

-'

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

2. )ozhodování
2ro "halo <vaJován"* <#a sto=" <a to stáva="c" u#ovu <rekonstruovat a a#aptovat na o#li:n! Gčel* či =i o#stranit a nahra#it novostav ou( 20estav a nemocničn" #ispo<ice pro pot0e y p0"ro#ov1#ecké Eakulty y <namenala <ása#n" <m1ny v #ispo<ici a mnoJstv" kompromisI( Ttá<kou =e* <#a y t"mto u#ova ne<tratila charakter* kvIli kterému y yla ponechána( „2ro=ektant 9enerelu p0estav y Rampusu U%H2 ?ial architekti s(r(o( prove#l n1kolik stu#i" k vyuJit" 2avilonu „A“ pro 20"ro#ov1#eckou Eakultu U%H2( Tyto stu#ie v:ak po#le 20"ro#ov1#ecké Eakulty uká<aly* Je pro =e=ich Gčely =e o =ekt 2avilonu „A“ nevyhovu="c" a prostorov1 ne#ostaču="c"( 4i k#yJ posle#n" v!vo= p0im1l Eakultu v!ra<n1 slevit <e sv!ch p0e#imen<ovan!ch prostorov!ch poJa#avkI6( 20esto se ohuJel ve#en" univer<ity ro<ho#lo pro ne=sna#n1=:" cestu O #emolici současného o =ektu 2avilonu „A“ a v!stav u novostav y na =e="m m"st1(“ -) Aa =e#né stran1 te#y stálo 0e:en" =e#no#u::"* rychle=:"* sna#n1=:"* s =e#no#u:e=i vyuJiteln!mi evropsk!mi #otacemi( Toto 0e:en" umoJUu=e splnit v:echny poJa#avky :koly e< =akéhokoliv ome<en"( „Aa stran1 #ruhé pou<e to* co pár architektI o<naču=e <a krásu* pam1Z m"sta* ho#notu( A1co* co uJ n1k#o vytvo0il p0e# námi a k čemu ychom se m1li n1=ak!m <pIso em v<tahovat( %e vi#1t* Je tato #ruhá* mnohem hI0e kvantiEikovatelná kritéria neusp1la(“ '

PPPPPPPPPPPPPPPP Qhy a7 <#ro= o#ka<u nenale<enA1meček* %7 Aávrh na prohlá:en" v1ci <a kulturn" památku* +,-' )

Ke rian* A(* po0a# Versus* +,-' ?oučasn1 také pro "haly stu#entské stu#ie v ateliéru na ?lovenské technické univer<it1 v 5ratislav1 4?TU6

-/

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

2.1. %tudie na novostavbu* %ial archite&ti s.r.o.

Obrázek 1! 1+: =t'die na novostavb' Přírodovědecké fak'lt4 )KEP =ial arc*itekti a in5en2ři spol s.r.o. 9viz Přílo*a 1<; -)

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

Obrázek #B #1: Liz'alizace obEekt' Přírodovědecké fak'lt4 )KEP na místě pavilon' H@I 'rMené*o k demolici ( =N@% arc*itekti a in5en2ři spol s.r.o. #B1#

->

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

2.2. +ávrh na rohlá,ení v-ci za &ulturní amát&u vlastní& 7
Univer<ita %ana Hvan9elisty 2urkyn1* No0en" ',D'.-'* Úst" na# $a em* ?evern" Terasa* /,, --

zd.vodn-ní návrhu 4<pracoval 3n9( Arch( %i0" A1meček/7 „V rámci Úst" na# $a em nen" Já#n! =in! #okla# v!stav y o čansk!ch u#ov <e ',( let minulého stolet" prohlá:en <a kulturn" památku( 2avilon „A“ !valé chirur9ie =e #okla#em n1mecké architektury na G<em" m1sta Úst" na# $a em* p0itom v:ak =eho architektonické ho#noty p0ekraču=" hranice okresu a stav" Úst" me<i mo#ern" m1sta té #o y( 8oráln" a kulturn" ho#nota této stav y =e také ne<pochy nitelná ; nemocnice =e sym ol společenské a <#ravotnické Grovn1 ohaté společnosti* ve které se naro#ilo poslé<e n1kolik 9enerac" o yvatel m1sta* =#e vlastn1 o ro#n! #Im velké části ÚstečanI 4součást" pavilonu „A“ chirur9ie yla totiJ i poro#nice6( V #ne:n"m konteMtu =e v ohroJen" o#ka< #o y* k#y na G<em" m1sta Úst" na# $a em v<nikaly architektonicky vrcholné stav y( 2avilon „A“ chirur9ie !valé nemocnice =e posle#n"m <achoval!m mo#ernistick!m #omem celého nov1 p0estavovaného areálu Rampusu U%H2( 2ro m1sto Úst" na# $a em =e p0itom počet památek velmi #IleJit!( %e=ich počet =e hlu oce po#prIm1rn!( V<hle#em k om ar#ován" m1sta spo=eneck!mi vo=sky na konci 33( sv1tové války a násle#n1 ro<sáhl!m asanac"m v D,( letech minulého stolet"* #o:lo k vyma<án" po#statné části pam1ti tohoto m1sta a tyto alespoU =e#notlivé stav y* ač „pom1rn1 mla#é“* ro<ho#n1 pomohou historick! o ra< m1sta ukotvit( ?tav a v<hle#em ke své monumentálnosti a v!ra<nému architektonickému po=et" <ároveU tvo0" #IleJit! prvek v panoramatu centra m1sta( DIleJit!m m1stotvorn!m prvkem =e stav a také < pohle#u svého autora( Fran< %oseE Arnol# yl Gsteck!m m1stsk!m architektem a ve#ouc"m stave n"ho G0a#u( Aa =eho stav ách =e patrn! p0"klon k a strahovanému vn"mán" v #uchu nové v1cnosti( Ve srovnán" s ostatn"mi architekty ve m1st1 yla Arnol#ova pro#ukce oprav#u ro<sáhlá a v!ra<n1 ovlivnila po#o u m1sta( [a#a =eho #omI skli#ila ve své #o 1 velk! ohlas v o# orn!ch kru<"ch( T <vlá:Z to plat" pro t<v( ?O#omy < roku -L''* coJ =e #vo=ce m1stsk!ch pavlačov!ch #omy se sociáln"mi yty* které vynika=" <vln1n"m po#le vrstevnice* č"mJ vytvá0" #v1 sou 1Jná p"smena ?(“ -

PPPPPPPPPPPPPPPP Qhy a7 <#ro= o#ka<u nenale<enA1meček* %7 Aávrh na prohlá:en" v1ci <a kulturn" památku* +,--B

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

2.$. 0amítnutí návrhu a následná demolice „8inistryn1 kultury Alena Nanáková schválila #emolici pavilonu A !valé 8asarykovy nemocnice* kter! =e #nes součást" areálu Gstecké univer<ity( Nanáková totiJ potvr#ila ro<ho#nut" sv!ch G0e#n"kI < loUského srpna* kte0" pavilonu neu#1lili status kulturn" památky( ?tav u chce nechat srovnat se <em" ve#en" Univer<ity %ana Hvan9elisty 2urkyn1 4U%H26* které ho#lá na =e="m m"st1 postavit centrum p0"ro#ov1#n!ch a technick!ch o orI* =eJ y po#le rektorátu nem1lo ve staré u#ov1 o#pov"#a="c" <á<em"( 2roti #emolici yla skupina m"stn"ch architektI a historikI v čele s %( A1mečkem* kte0" usilovali o <áchranu u#ovy kvIli =e=" kulturn" ho#not1* na niJ opakovan1 upo<ornili i Nanákovou( 3 #"ky =e=ich sna<e ministryn1 pIvo#n" ver#ikt sv!ch G0e#n"kI kriti<ovala =ako ne#ostatečn! a loni v prosinci <ahá=ila p0e<kumné 0"<en"* které m1lo práci G0e#n"kI prov10it( Te\ ale 0"<en" <astavila* č"mJ plat" pIvo#n" stanovisko resortu( ]20e<koumávané ro<ho#nut" nen" ne<ákonné* ne oZ o sahu=e stručné* p0esto #ostatečné #Ivo#y pro neprohlá:en" o =ektu <a kulturn" památku*] vysv1tlil krok ministryn1 %an Von#ryska < tiskového o##1len" resortu(“ / 2roti tomuto ro<ho#nut" se nel<e o#volat* univer<ita tak mohla <ahá=it #emolici( ]%e to velká :ko#a( Ta stav a sym oli<ovala v<e#mut" m1sta( 2ro=ekt yl vytvo0en! v roce -L+>* k#y ylo Úst" na svém ekonomickém a společenském vrcholu*] 0"ká Gsteck! historik 8artin Rrsek( V #o 1* k#y se <#álo* Je se architektIm po#a0" ourán" pavilonu <a ránit* rektor univer<ity proEesor @ené Vokoun <vaJoval vypsán" architektonické sout1Je( 2o #eEinitivn"m ro<ho#nut" ministerstva o #emolici v:ak univer<ita o<námila* Je architektonickou sout1J nevyp":e( „Univer<ita akceptu=e vy=á#0en" pracovn" skupiny pro sout1Je p0i České komo0e architektI*] 0ekla mluvč" univer<ity %ana ^iková( Česká komora architektI totiJ #osp1la k <áv1ru* Je poku# cht1la univer<ita sout1J vyhlásit* m1la to u#1lat mnohem #0"ve() Aová stav a má vyrIst #o roku +,->* investice p0i=#e na >,, milionI korun* < čehoJ )L, milionI poskytne ministerstvo :kolstv"( PPPPPPPPPPPPPPPP
/ )

8la#á Eronta DAH?* _online`( Dostupné < ahttp7..usti(i#nes(c<b* -L('(+,-' 8la#á Eronta DAH?* _online`( Dostupné < ahttp7..usti(i#nes(c<b* +/(-+( +,-+

-D

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

Obrázek 1+: 1emolice pavilon' H@I foto: :atěE Páral září #B1-

-L

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

$. 0hodnocení
Qentrum Úst" na# $a em utrp1lo G=mu 1hem om ar#ován" <a #ruhé sv1tové války( Aásle#n!mi asanacemi v #o 1 socialismu p0i:lo o velkou část sv!ch charakteristik O nap0( asanace 8asarykovy t0"#y 4pIvo#n1 n1mecké m1stské #omy6( 8y:lenka totáln" asanace > a necitlivá v!stav a 9i9antomanick!ch o =ektI v #uchu ]reálného socialismu se staly sym olem m1sta(

Úst" na# $a em p0i:lo o <načnou část své identity( Dle mého ná<oru se v:ak ne=e#ná pou<e o <trátu i#entity hmotné* n! rJ i sociáln"( T yvatelé < velké části rezi1novali na prost0e#"* ve kterém Ji="* coJ se o#ráJ" v celkovém p0"stupu k m1stu =ako mé#iu( Tuto apatii mIJeme po<orovat =ak u politikI* tak u o čanI( %e#nou < po#ruJn!ch p0"čin mIJe !t také to* Je m1sto se pru#ce ro<rostlo <a prImyslové revoluce #"ky Jele<ničn" a lo#n" #oprav1 a chemickému prImyslu( 2ro porovnán"* v roce -D>L m1lo m1sto necel!ch -- tis"c o yvatel( B Ayn" <#e po#le statistického G0a#u y#l" L) tis"c o yvatel( Dá se te#y usu<ovat* Je &one2e* =akási oso n" sep=atost člov1ka s m1stem* =e v Úst" #"ky p0ist1hovalectv" a malému po#"lu starouse#l"kI* velice slabá( Cat"mco te#y v =in!ch re9ionech vychá<" pu likace o slavn!ch ro#ác"ch* Ústečané se spoko=ili se sar&astic&ým o íráním atriotismu a o ra<em „:pinavého m1sta“* na kterém „nel<e nic <ka<it“( 81stem* #omovem a =e#inou ho#notou se tak stává panelákov! yt* v:e okolo =e „vn1“ a „=e mi to =e#no“

V posle#n"m #esetilet" pro "há ve m1st1 masivn" v!stav a* struktura se te#y op1t <aplUu=e( Ttá<kou =e* =aká =e kvalita novostave ( Ce strany m1sta i ve0e=nosti chybí zájem na tom* a y se m1sto vymanilo <e své :patné pov1sti a vyu3ilo mo3ností ro1resivního vývoje* které oproti spoust1 česk!ch m1st má(

4očet &ulturních

amáte& je v Ústí nad 5abem tristn- malý. Aepochopiteln!m te#y

<Istává* proč se m1sto nesnaJ" pečovat o ty < !va="c"(

PPPPPPPPPPPPPPPP
> B

Ca socialistické m1sto O kronika ro<vo=e Úst" n( $ na rok -L>+* -L>'* -L>>* -L>B( Nistorick! leMikon o c" České repu liky -D>L;+,,)( ?va<ek 3(( _s(l(` 7 Česk! statistick! G0a#* +,,>( Dostupné

+,

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em online( 3?5A D,O+),O-'--O-( ?( )-;)/(

0a&ládalo6li by si m-sto na ro1resivní &valitní moderní archite&tu'e( jestli3e by 'ijalo svou !bez amát&ovost# ja&o výchozí bod( &terý není nutn- handica em( ale s&ýtá nov7 mo3nosti* =estliJe y p0istoupilo k aktivn" #isku<i o <kvalitUován" prost0e#" a ro<ho#nut" o #emolici y ylo v!sle#kem takové #isku<e* situace y yla =iná(

Ani toto se v:ak ne#1=e a <Istáva=" tak pou<e ne9ativa o ou moJn!ch p0"stupI(

2avilon „A“

yl velkorysou stav ou* která

yla #ominantou* m1la váJnost a v!<nam( '

?u =ektivn" estetické ho#nocen" 4často ovlivn1né #e<olátn"m <=evem neu#rJované u#ovy p0e# #emolic"6 =e pou<e #"lč"m uka<atelem( ?tav a na#re9ionáln"ho v!<namu* pro=ektovaná ve #ruhé polovin1 +,( let a postavená v letech t0icát!ch* která yla preci<n1 prove#ená* v!ra<n1 tektonicky 0e:ená s racionáln"m rastrem oken m1la v:echny p0e#pokla#y stát se o#ka<em historie m1sta( Demolice takovéto ikonické stav y sv1#č" o krátko<rakosti společnosti(

„V:echny tyto kvality mohla pro se e <"skat univer<ita(“ ' Fakt* Je vlastn"kem =e univer<ita* #1lá celou situaci =e:t1 v"ce alarmu="c"( Univer<ita a a&ademic&á .da o ecn1 y m1la !t nositelem &ultury* m1la y ="t

p0"kla#em( 81lo y to !t m"sto otev'en7 dis&uzi* společnosti( V tomto p0"pa#1 se* #á se 0"ci* =e#ná o p0esn! opak O investičn" aktivitu tém10 <cela e< <á=mu m"stn" samosprávy* státn"ho #ohle#u a #ohle#u ve0e=nosti( ' V tomto p0"pa#1 ne=#e v prvn" 0a#1 o uchován" ho#not a <kvalitn1n" prost0e#"* ve kterém Ji=eme* n! rJ o ne==e#no#u::" a nekompleMn" ro<ho#nut" G<ké skupiny li#"(

PPPPPPPPPPPPPPPP +-

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em
'

Ke rian* A(* po0a# Versus* +,-'

8. 0áv-r
Demolici pavilonu „A“ !valé nemocnice mIJeme povaJovat <a eMemplárn" p0"kla# současné společenské situace a nála#y ve m1st1( Demolice =ako taková má moJnost stát se sym olem o ecné společenské re<i9nace a !t impul<em k pro u<en" o yvatele =ako o čana( T čana* kter! se aktivn1 po#"l" na cho#u m"sta* ve kterém Ji=e a p0i="má <a n1= <o#pov1#nost(

4od-&ování 3n9(arch( 8at1=i 2áralovi* 89A. %anu Vacovi a 89r. 8ichalu Rrskovi <a ve#en" portálu Úst"OAussi9 a poskytnut" materiálu shromáJ#1nému #"ky Archivu m1sta Úst" na# $a em* 8u<eu m1sta Úst" na# $a em a Archivu 8asarykovy nemocnice( Dále 3n9( arch( %i0"mu A1mečkovi <a iniciativu proti #emolici 3n9( arch( A#amu Ke rianovi <a propa9aci a osv1tu ++

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

a 89A( 2eterovi 5u:ovi <a ve#en" seminárn" práce(

+'

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

9. Biblio1ra:ie
5iterární zdroje* 2c@A$* 8(* Rampus 4 !valá nemocnice6* +,,BW #ostupné na 83? O 8etainEormačn" systém Aáro#n"ho památkového Gstavu Ad8HČHR* %(* Aávrh na prohlá:en" v1ci <a kulturn" památku* +,-Archiv m1sta Úst" na# $a em 8u<eum m1sta Úst" na# $a em Archiv 8asarykovy nemocnice Ca socialistické m1sto O kronika ro<vo=e Úst" n( $ na rok -L>+* -L>'* -L>>* -L>B Nistorick! leMikon o c" České repu liky -D>L;+,,)( ?va<ek 3(( _s(l(` 7 Česk! statistick! G0a#* +,,>( Dostupné online( 3?5A D,O+),O-'--O-( ?( )-;)/

;le&tronic&7 zdroje* 2c@A$* 8( O VcQA* %( O R@?HR* 8(* Úst" Aussi9* T čanské s#ruJen" /,,.+B* _online`( Dostupné < http7..SSS(ustiOaussi9(netb 8la#á Eronta DAH?* _online`( Dostupné < ahttp7..usti(i#nes(c<b KH5@3AA* A(* Versus* +,-'* _online`( Dostupné < ahttp7.. SSS(stream(c<.9e rianvsb TEiciáln" stránky statutárn"ho m1sta Úst" na# $a em ; sekce #1=iny _online`( Dostupné < ahttp7..SSS(ustiOnl(c<.#e=iny.b

+/

%itka &am ochová ; Demolice pavilonu „A“ !valé nemocnice v Úst" na# $a em

<. %eznam 'íloh
4'íloha 1 O mapa < '( vo=enského mapován" @akouskaOUherska* které pro "halo v B,( a D,( letech -L( stolet" O téJ Eranti:koO=oseEské 4'íloha 2 O současn! ur anismus části m1sta Úst" na# $a em 4+,,L* Koo9le maps6 4'íloha $ O plán v!stav y tu erkulosn"ho pavilonu o# m1stského architekta Hrnsta Rro a* -L-> 4Archiv m1sta Úst" na# $a em6 4'íloha 8 6 plán na v!stav u #vou v!:kov!ch u#ov 4pavilony „A“ a „5“6 nové nemocnice* -L', 4Archiv m1sta Úst" na# $a em6 4'íloha 96= O stav a pavilonu „A“* architekt Fran< %oseE Arnol#* -L',O-L'B 48u<eum m1sta Úst" na# $a em6 4'íloha > O 2lán u#ovy pavilonu „A“ ; pI#orys* architekt Fran< %oseE Arnol#* -L',O-L'B 4Archiv m1sta Úst" na# $a em6 4'íloha 1? 6 8o#el pavilonI „A“ a „5“ ; chirur9ie a interny* -L+> 48u<eum m1sta Úst" na# $a em6 4'íloha 1161$ O 5u#ovy pavilonI „A“ a „5“* #o ové Eoto9raEie -L>+ 4'íloha 18 6 plán < roku -L>+ 4'íloha 19 O návrh na novostav u 20"ro#ov1#ecké Eakulty Univer<ity %ana Hvan9elisty 2urkyn1 42F U%H26* ?ial architekti a inJen!0i spol s(r(o( +,,L

@. 4'ílohy

+)