You are on page 1of 140

Mc lc Word 2010

I. Nhng im mi trong Microsoft Word 2010...........................................................4 1.Ti u Ri ons................................................................................................... 4

2.!"# th$%ng m&nu m'%i ()#....................................................................................... * +.,h-c n.ng /)c0st)g& 1i&2...............................................................................3 4.,h-c n.ng 4)st&r 4r&5i&2.................................................................................6 *.,h-c n.ng T&7t 8ff&ct....................................................................................... 9 3.:u fi(& di d;ng 4<= 5> ?4@ Ac tBch hAC sDn..............................................E 6.!in thF th$ng tin chi tiGt cH) fi(& 5.n In trong Jffic& /utton.........................E 9.KhI n.ng mL rMng m>n hNnh...........................................................................10 E.,h%c n.ng chiOnh sO) fi(& M&di) chuP"n du#ng.................................................11 10.,hQC Inh cR) sST -ng dQng ) 5>o 5.n In...............................................12 11.?R (U Inh nh mMt ch'ng trNnh chuP"n nghiVC............................................12 12.4hWt trin ch-c n.ng tNm 0iGm......................................................................1+ 1+.TuXP cho#n )Oo mY#t m)#nh m&Z..........................................................................14 II. NMi dung chBnh...................................................................................................... 1* ,h'ng 1[ Th)o tWc c.n In tr"n Word 2010........................................................1* 1.T;o mi 5.n In.............................................................................................. 1* 2.ML mMt 5.n In t;o sDn..................................................................................13 +.:u mMt 5.n In \ so;n thIo........................................................................13 4.Th)o tWc 5i chuMt 5> >n ChBm......................................................................19 *.,h]n 0hi 5> th)o tWc tr"n 0hi......................................................................2* ,h'ng 2[ Th^c hiVn Fnh d;ng 5.n In ..............................................................23 1._Fnh d;ng 5.n In.......................................................................................... 23 2._Fnh d;ng cMtT t) T Num &ring.......................................................................+* +.<roC ,)C......................................................................................................... 42

4.W)t&rm)r0 `nan Io 5V 5.n Inb....................................................................44 *.T;o ti"u a tr"n 5> di `!&)d&r )nd =oot&rb cho 5.n In ............................4* 3._Wnh s th- t^ cho tr)ng 5.n In...................................................................4E 6._Fnh d;ng tr)ng 5.n In................................................................................. *2 ,h'ng +[ Th^c hiVn chcn cWc i tAng...............................................................*6 1.,hcn cWc 0B t^ dc iVt.................................................................................... *6 2.,hcn ,(iCert 5> hNnh Inh................................................................................. *6 +.,hcn 5> hiVu chfnh hNnh 5g............................................................................. *9 4.,hcn 5> hiVu chfnh (u h............................................................................... *E *.1g 5> hiVu chfnh iu h ................................................................................30 3.:iC 5> hiVu chfnh iu th-c toWn h]c..............................................................3* ,h'ng 4[ Th)o tWc 5i Ing iu.........................................................................33 1.Th)o tWc t;o In 5> hiVu chfnh Ing..............................................................33 2._Fnh d;ng jng 5ian 5> nan cho Ing..........................................................3E +.,hcn c$ng th-c toWn h]c 5>o Ing.................................................................61 4.,huPn Ing th>nh 5.n In 5> ngAc (;i.......................................................64 ,h'ng *[ !k trA 7R (U trong Word 2010...............................................................63 1.euto ,orr&ct 5> M)cro..................................................................................... 63 2.T;o ghi chl 5> Io 5V t>i (iVu Word................................................................92 +.TNm 0iGmT th)P thG.......................................................................................... 93 4.Kim tr) chBnh tIT ng ChWCT tm hng nghn)T t^ Mng chfnh sR)T tm in mdc Fnh 5> c$ng cQ Gm tm...................................................................................... E0 *.In t>i (iVu Word ............................................................................................... E3 3.TrMn t>i (iVu `M)i( M&rg&b ............................................................................. 100 ,h'ng 3[ ,Wc ChBm tot trong Word....................................................................110 1.,Wc (o;i ChBm tot[.......................................................................................... 110 2.<uPVt th)nh Ri on png ecc&ss K&P `ChBm truP ciCb.................................112

+.,Wc ChBm tot th$ng dQng[.............................................................................. 114 ,h'ng 6[ MMt s mqo h)P tr"n Word 2010........................................................113 1.,Wc c$ng cQ h h]) cH) Word 2010..............................................................113 1.@R dQng Word 2010 5iGt /(og...................................................................11E ........................................................................................................................... 11E 2.T;o mQc (Qc trong Word 2010.......................................................................121 +.T;o tr)ng N) trong Word 2010.....................................................................12E 4.TNm nh)nh tm hng nghn) trong Word............................................................12E *.rLi fi(& su) 8m)i( tm m$i trjng Word..........................................................1+1 3.ThH thuit dtng mWP tBnh trong Word ...........................................................1+2 6.ThH thuit trWnh in 5.n In ngo>i U mun.....................................................1+4 9.Mqo in hNnh 0hS giuP (n png mWP in nhv....................................................1+6 11. T;o nh)nh mMt hodc nhiau dwng ngxu nhi"n ............................................1+E 12. T;o Ing png ChBm ................................................................................. 1+E 1+. T;o jng 0y ............................................................................................. 1+E 14. /v tBnh n.ng t^ Mng @uC&r@criCt .............................................................1+E 1*. ,oCP Fnh d;ng Ing tBnh .........................................................................140

I. Nhng im mi trong Microsoft Word 2010 1. Ti u i!!ons Nu ban vn ang dung b Office 2003 va quen thuc vi thanh menu chun n m !hia t"n c#a $ thi ha% chun bi ch& mt $# i mi t"&ng b Office 20'0( )i thanh menu the& gia& din *ibb&n+ cac ch#c n ng $e #c chia "a the& t#ng tab "ing bit t"n menu ch# ,hng hin thi "a t&an b nh# ,iu menu cu( -h#c "a b Office 200. cung a #c t"ang bi ,iu menu *ibb&n+ tu% nhin+ menu cua Office 20'0 #c ti #u thun tin hn ch& ng#i dung( Ng&ai "a+ ban cung c& th ta& thm cac tab mi ch#a cac ch#c n ng cua "ing minh(

/enu *ibb&n t"n 0&"d 20'0 1& th ,hi mi chu%n qua menu mi+ ban $e g ! it nhiu ,h& ,h n v $# mi 2a+ tu% nhin+ mt ,hi a quen thuc+ ban $e ,h& ma ch! nhn qua% t" 2ai $# dung mu menu cu t"n Office 2003(

2. "#$ th%&ng m'nu m(&i l)$

-"#c %+ Office 200. a ta& "a $# ,hac bit h&an t&an $& vi Office 2003 cung nh# cac !hin ban Office cu v m t gia& din+ c bit 2a menu cua ch#ng t"inh thi gi %+ Office 20'0 2ai 2a ta& nn ' c! mi va 2a mt $# tha% i v menu cng cu cua ch#ng t"inh( 3hi 2#a ch&n t"n menu cng cu+ tha% vi $ 4ung ' menu nh# t"#c %+

t&an b c#a $ Office 20'0$e tha% i mau $ c va $e cung c! ch& ban cac tu% ch&n nh# 5ave+ O!en+ 12&$e+ 6"evie78 )a t"n cung+ h thng menu mi cung c9! cac thng tin chi ti:t v; t<c gi=+ ,>ch th#?c t@! tin+ vA cac thng tin v $#a i fi2e8( -hm vA& B 2A mCt cDa $E ch& !he! ban 4em t"#c tai 2iu dang t"ang in chFc chFn "Gng v n ban a #c t"inh ba% the& ung % ban( NBi mCt n gianH I thng menu mi cua Office 20'0 "& "ang va chi tit hn "t nhiu( *. +h,c n-ng .)c/st)g' 0i'1 -"&ng Office 20'0+ nut bm na% #c tha% i bi mt tab mi t"n *ibb&n+ n m t"&ng cung bn t"ai( 3hi ban c2ic, va& tab na%+ mt man hinh mi #c g&i 2a Jac,$tage )ie7 $e #c hin 2n( -"n man hinh na%+ danh $ach bn t"ai $e ch#a cac tac vu+ man hinh bn !hai $e 2a tu% ch&n cac ch#c n ng t#ng #ng vi tac vu &(

2. +h,c n-ng 3)st'r 3r'4i'1 /ic"&$&ft a thu th! !han hi cua ,hach hang v cac !hin ban Office t"#c va !hat hin "a " ng $ ng ng#i dung th#ng 4u%n mt nhiu thi gian dan mt &an v n ban h& c hinh anh va& ni dung $&an tha& cua minh( Ngu%n d& cua tinh t"ang na% 2a vi ng#i dung ,hng bit t"#c ni dung #c dan va& v n ban $e t"ng nh# th na&+ va h& !hai 2am 2ai nhiu 2n mi ,hin ch& chung t"ng h! 2% va !hu h! vi inh dang cua ni dung $&an tha&( )a & 2a 2% d& tinh n ng 6a$te 6"evie7 #c "a i(

6a$te 6"evie7 ch& !he! ban 4em t"#c ni dung $&an tha& $e t"ng nh# th na& nu mt ni dung ,hac #c dan va& t"&ng &+ giu! ban tit ,im #c thi gian( Ng&ai "a tinh n ng na% c&n ch& !he! 2#u gi# inh dang cua ni dung cn dan+ ,t h! cac inh dang h& c 2&ai b& inh dang cua ni dung t"#c ,hi dan( 5. +h,c n-ng T'6t 7ff'ct -ha% vK !h=i tL& mCt Mi t#Nng 0&"dO"t P chQn chR nghS thu@t vA& t"ang v n b=n+ giT % v?i Office 20'0 cng viSc B U n gi=n hn "9t nhi;u vA ng#Ti dVng cWng cB thm nhi;u 2Xa chYn v?i viSc t"ang t"> v n b=n cZa mKnh( 3h<c v?i !hin b=n Office 200.( ->nh n ng 0&"dO"t ch[ #Nc t>ch hN! vA& \4ce2 vA 6&7e"!&int c]n v?i 0&"d 200. thK mYi $X v^n % nh# t"#?c nh#ng t?i Office 20'0 thK U ,h<c( )?i t>nh n ng -e4t \ffect bLn cB thP $D d_ng h&An t&An c<c hiSu `ng a! mFt cZa 0&"dO"t t"&ng \4ce2 ha% 6&7e"!&int 200. t"&ng 0&"d 20'0( -h@t n gi=n bLn ch[ cbn 2Xa chYn &Ln v n b=n cbn <! d_ng hiSu `ng $au B nh9! chuCt vA& biPu t#Nng cZa -e4t \ffect t"n thanh cng c_ tLi thc /enu I&me+ mCt menu E 4uMng ch& !hd! bLn 2Xa chYn c<c hiSu `ng cbn <! d_ng )A bLn h&An t&An cB thP <! d_ng c<c hiSu `ng cB t"&ng -e4t \ffect v?i v n b=n cZa mKnh( N:u nh# !h=i 2Xa chYn \dit P hiSu ch[nh nCi dung ch& 0&"dO"t thK giT % ng#Ti dung cB thP ch[nh $Da t"Xc ti:! nCi dung v n b=n cB hiSu `ng cZa 0&"dO"t

Ng#Ti dVng cB thP chQn+ 4Ba ha% tha% Ei e&nt+ ,>ch th#?c e&nt+ mAu $Fc+ <nh d9u8 v?i v n b=n mang hiSu `ng cZa 0&"dO"t 1hf gH 1h`c n ng nA% ch[ $D d_ng ch& nhRng fi2e 0&"d #Nc tL& "a th 0&"d 20'0 vA cB inh dLng j(d&c4 n:u ng#Ti dVng 2#u fi2e d#?i dLng j(d&c thK c<c hiSu `ng nA% $k tX Cng bi gl bm ,hmi v n b=n 8. 9u fil' di d:ng 3;< 4= >3? @c tAch h@B sCn Ng&Ai c<c inh dLng #Nc hn t"N boi /5 Office c<c !hin b=n t"#?c B nh# p&c+ p&c48 thK Office 20'0 cWng hn t"N 2#u fi2e d#?i inh dLng 6pe vA q65 mA ,hng !h=i cAi rt thm Oddsin nA& nh# Office 200. D. "in thE th%ng tin chi tiFt cG) fil' 4-n !Hn trong Iffic' .utton tP bi:t thng tin v; fi2e v n b=n bLn ang 2Am viSc bLn ch[ viSc nh9! chuCt vA& nft Office Jutt&n( /Yi thng tin $k #Nc hiPn thi nh# dung 2#Nng ut>nh :n 2bn 2#u cuMi

cVngv+ $M t"ang+ $M th+ thTi gian ch[nh $Da+ thTi gian tL&+ thTi gian 2#u 2bn cuMi+ ng#Ti tL&8

J. KhH n-ng mL rMng m=n hNnh Office 20'0 ch& !hd! ng#Ti dVng mo "Cng cDa $E $&Ln th=& bGng c<ch wn h&rc hiSn b=ng /enu *ibb&n bGng nft 2Snh /inimixe the *ibb&n nGm !h>a t"n gBc !h=i cDa $E 2Am viSc cZa c<c `ng d_ng Office 20'0 h&rc nh9n tE hN! !h>m 1t"2 y e'

O. +h&c n-ng chiPnh sP) fil' M'di) chuQ#n du$ng +h&c n-ng chiPnh sP) fil' M'di) chuQ#n du$ngR

3hng chi bit n vi nh#ng cng cu $&an tha& v n ban va tinh t&an+ Office 20'0 c&n bit n vi cng cu chinh $#a anh va vide& manh me( 1_ thP+ ban c& th d dang chinh $#a va bin t! ni dung hKnh =nh cung nh# vide& nga% t"&ng t"&ng /ic"&$&ft 6&7e"6&int( JLn th@m ch> cB thP 2&Li bm n;n cua hinh anh v?i b Office m?i( NBi c<ch ,h<c+ Office 20'0 cB "9t nhi;u tinh n ng mA bLn cB thP 2Am #Nc vi cac fi2e media( /rc dV nB $k ,hng !h=i 2A !hn mm chinh $#a anh chu%n dung nh# 6h&t&$h&!+ nh#ng Office 20'0 th#c $# 2Am ch& viSc tL& vA ch[nh $Da ni dung cac hinh anh dz dAng hn(

10. +hB Hnh cS) sTU ,ng dng ) 4=o 4-n !Hn t% 2A mCt iPm m?i cB t"&ng Office 20'0+ t"&ng /enu {n$e"t bLn dz dAng nh@n th9% nft 2Snh 5c"een$h&t(

3hi nh9! chuCt vA& nft 2Snh nA% mCt menu hiSn "a ch& !hd! bLn ch_! =nh mCt `ng d_ng ang chL% ha% mCt cDa $E ang #Nc mo P chQn vA& nga% tLi vi t"> c&n t"m(

3hi nh9! chuCt vA& nft 2Snh 5c"een$h&t mCt menu hiSn "a hiPn thi c<c cDa $E ang mo vA ch#ng t"Knh ang chL% ng#Ti dVng ch[ viSc nh9! chuCt vA& Mi t#Nng P cB #Nc b`c =nh chQn vA& v n b=n( Ng#Ti dVng cWng cB thm 2Xa chYn ch_! tu| chYn bGng c<ch 2Xa chYn 5c"een 12i!!ing P ch_! =nh nhRng vVng mKnh muMn( 3hi chYn 2Snh nA% mAn hKnh m<% t>nh $k mT i vA c&n t"m chu%Pn thAnh d9u cCng mAu en ng#Ti dVng nh9! chuCt vA ,h&anh mCt vVng cbn ch_! vVng B $k $<ng 2n vA nga% ,hi th= chuCt ng#Ti dVng $k cB #Nc mCt b`c =nh chQn vA& v n b=n 2A vVng vha chYn( 11. >S lV Hnh nh mMt ch(ng trNnh chuQ#n nghiWB )?i Office 20'0 ng#Ti dVng cB thm nhi;u 2Xa chYn thi:t 2@! c<c ch: C vA hiSu `ng ch& Mi t#Nng !ictu"e #Nc chQn vA& v n b=n( 1h[ cbn chYn Mi t#Nng nA% $au B vA& /enu

6ictu"e -&&2$}e&"mat ng#Ti dVng cB thP dz dAng nh@n th9t c<c 2Xa chYn P tha% Ei hiSu `ng ch& b`c =nh nh#H 1&""ecti&n+ 1&2&"+ O"ti$tic \ffect(

12. 3hXt trin ch,c n-ng tNm /iFm N:u nh# v?i Office 200. vA c<c !hin b=n t"#?c B hC! th&Li tKm ,i:m ,hng cB gK ,h<c biSt thK v?i Office 0&"d 20'0 /5 U !h<t t"iPn ch`c n ng nA% thAnh mCt ch`c n ng ,h< 2inh h&Lt vA tMc C tKm ,i:m cWng #Nc c=i thiSn <ng ,P( 3hi chYn 2Snh tKm ,i:m ha% nh9n tE hN! !h>m 1t"2ye+ cDa $E $&Ln th=& $k thu ha! 2Li v; bn t"<i nh#Tng chn ch& hC! th&Li tKm ,i:m( 3hi ng#Ti dVng nh@! nCi dung tKm ,i:m vA& 5ea"ch p&cument thK c<c th giMng $k #Nc <nh d9u nga% t"&ng v n b=n ~ng thTi hC! th&Li cWng hiSn "a mCt !hbn &Ln v n gbn v?i th ang tKm ,i:m P ng#Ti dVng cB thP dz dAng di chu%Pn :n vVng cB th ang tKm ,i:m

13.

Tuy chon bao mt manh me

Jan 2un 2& 2 ng ni dung tai 2iu cua minh $e bi tha% i va t"u% c! t"ai !he! tiu na% $e #c han ch ti a t"&ng Office 20'0( 6hin b=n Office m?i cung c! nh#ng tinh n ng ch& !he! hLn ch: viSc tha% Ei ma ,hng c& $# ch& !he! cua tac gia+ ng&ai "a c&n cung c! thm vA& mCt ch: C b=& vS u!"&tecti&n m&dev P t"<nh viSc bLn v tKnh $Da ni dung cua fi2e ng&ai % mun( Office 20'0 ch& !hd! bLn chYn 2Xa ai t"&ng $ nh#ng ng#i nhn #c tai 2iu cua ban #c !he! chinh $#a+ h& c chi #c 4em ma ,hng c& qu%n ch[nh $#a(

II. NMi dung chAnh Chng 1: Thao tc cn bn trn Word 2010 1. T:o mi 4-n !Hn -#ng tX nh# 0&"d 200.+ !h>m tFt P tL& mCt tAi 2iSu m?i t"&ng 0&"d 20'0 2A 1t"2yN( 1<ch ,h<cH Nh9n chuCt vA& /ic"&$&ft Office Jutt&n uh&rc -ab ei2ev+ chYn Ne7+ nh9n f! chuCt v m_c J2an, d&cument( -L& mCt tAi 2iSu m?i th m^u cB $nH Nh9n /ic"&$&ft Office Jutt&n uh&rc -ab ei2ev+ chYn Ne7( Nh9n nft 1"eate P tL& mCt tAi 2iSu m?i th m^u U chYn(

2. ML mMt 4-n !Hn t:o sCn -#ng tX nh# 0&"d 200.+ !h>m tFt mo tAi 2iSu cB $n 2A 1t"2yO( JLn cWng cB thP vA& /ic"&$&ft Office Jutt&n uh&rc -ab ei2ev+ chYn O!en(

*. 9u mMt 4-n !Hn Y so:n thHo 9u t=i liWu 6h>m tFt P 2#u tAi 2iSu 2A 1t"2y5 ugiMng 0&"d 200.v( 1<ch ,h<cH Nh9n /ic"&$&ft Office Jutt&n uh&rc -ab ei2ev+ chYn 5ave( N:u fi2e tAi 2iSu nA% t"#?c B ch#a #Nc 2#u 2bn nA&+ bLn $k #Nc %u cbu rt tn fi2e vA chYn ni 2#u( tP 2#u tAi 2iSu v?i tn ,h<c uha% inh dLng ,h<cv+ bLn nh9n /ic"&$&ft Office Jutt&n uh&rc -ab ei2ev+ chYn 5ave O$ u!h>m tFt e'2+ t#ng tX nh# 0&"d 200.v( MZc Enh lu t=i liWu d:ng Word 200* trL 4[ trc /rc inh+ tAi 2iSu cZa 0&"d 20'0 #Nc 2#u v?i inh dLng 2A j(pO1q+ ,h<c v?i j(pO1 mA bLn U quen thuCc( )?i inh dLng nA%+ bLn $k ,hng thP nA& mo #Nc t"n 0&"d 2003 t"o v; t"#?c n:u ,hng cAi thm bC chu%Pn Ei( tP t#ng th>ch ,hi mo t"n 0&"d 2003 mA ,hng cAi thm ch#ng t"Knh+ 0&"d 200. ch& !hd! bLn 2#u 2Li v?i inh dLng 0&"d 2003 ut"&ng danh $<ch 5ave a$ t%!e cZa hC! th&Li 5ave O$+ bLn chYn 0&"d .s 2003 p&cumentv( /uMn 0&"d 20'0 mrc inh 2#u v?i inh dLng cZa 0&"d 2003+ bLn nh9n /ic"&$&ft Office Jutt&n uh&rc -ab ei2ev+ chYn 0&"d O!ti&n$ P mo hC! th&Li 0&"d O!ti&n$( -"&ng

,hung bn t"<i+ chYn 5ave( -Li m_c 5ave fi2e$ in thi$ f&"mat+ bLn chYn 0&"d .s2003 p&cument uj(d&cv( Nh9n O3(

\iHm thiu /hH n-ng m]t d liWu /hi ch(ng trNnh !E ^ng !]t ng_ tP ; !h]ng t"#Tng hN! t"e& m<%+ cf! iSn 2Am m9t dR 2iSu+ bLn nn b@t t>nh n ng $a& 2#u tX Cng the& chu ,|( Nh9n /ic"&$&ft Office Jutt&n uh&rc -ab ei2ev+ 0&"d O!ti&n$+ chYn 5ave

2. Th)o tXc 4i chuMt 4= !=n BhAm (' -ha& t<c v?i chuCtH
). ?)o ch`B d:ng 4-n !HnR

/Ct t"&ng nhRng cng c_ inh dLng hRu >ch nh9t t"&ng 0&"d 2A e&"mat 6ainte" unft hKnh c% cY t"n thanh cng c_ 5tanda"dv( JLn cB thP dVng nB P $a& chd! dLng th mCt &Ln v n b=n nA% :n mCt h&rc nhi;u &Ln ,h<c vA P thXc hiSn ch`c n ng nA%+ dVng chuCt 2A tiSn 2Ni nh9t( tbu tin <nh ,hMi v n b=n cB dLng cbn chd!+ b9m mCt 2bn vA& nft e&"mat 6ainte" un:u muMn d<n dLng vA& mCt &Ln v n b=n ,h<cv h&rc b9m ,d! nft un:u muMn d<n dLng vA& nhi;u &Ln v n b=n ,h<cv( -i:! the&+ P d<n dLng vA& nhRng &Ln v n b=n nA& thK ch[ cbn <nh ,hMi chfng 2A 4&ng unh9n thm !h>m \$c P tFt ch`c n ng nA% i n:u t"#?c B bLn b9m ,d! nft e&"mat 6ainte"v(
!. ?)o ch`B hoZc di chuQn dang hoZc cMt trong t)!l'R

-"&ng mCt tab2e+ n:u bLn muMn chd! thm ha% di chu%Pn mCt ha% nhi;u d]ng h&rc cCt thK cB thP dVng c<ch ,d& vA th= bGng chuCt nh# $auH chYn d]ng h&rc cCt cbn chd! h&rc di

chu%Pn+ ,d& ,hMi U chYn un:u $a& chd! thK t"#?c B nh9n giR !h>m 1t"2v rt tLi vi t"> mA bLn muMn(
c. ;bng ccQ thc 6'm /hoHng cXch 4-n !Hn tr#n tr)ngR

-hng th#Tng bLn dVng c% th#?c P inh vi c<c d]ng v n b=n+ rt ,h&=ng c<ch 2; t"ang ha% rt c<c tab dhng( Nh#ng nB c]n mCt cng d_ng ,h<c ,hng ,dm !hbn thf vi vA tiSn 2Ni+ B 2A 4em ch>nh 4<c uthP hiSn t"Xc quan bGng $Mv ,h&=ng c<ch cZa v n b=n $& v?i 2;+ cLnh t"ang h&rc giRa mni tab( tP bi:t ,h&=ng c<ch mni !hbn nh# th: nA&+ bLn b9m vA giR chuCt tLi mCt vi t"> nA& B t"n thanh th#?c ngang+ ~ng thTi b9m giR ti:! nft chuCt !h=i 2A $k th9% nga% ,h&=ng c<ch giRa mni !hbn 2A ba& nhiu(
d. ?)o ch`B hoZc di chuQn 4-n !HnR

1Wng t#ng tX nh# tab2e ha% b9t c` Mi t#Nng nA& ,h<c t"&ng tAi 2iSu+ bLn cB thP dVng c<ch ,d& vA th= t"&ng viSc $a& chd! h&rc di chu%Pn v n b=n( % ,hng cbn !h=i nBi gK thm v; !h#ng !h<! nA% uvK chFc hbu h:t chfng ta ;u U bi:t c<ch 2Am nA%v+ nh#ng ch[ 2#u g mCt i;u 2A P cB thP dVng #Nc c<ch nA% thK tu| chYn p"agsandsd"&! te4t editing umenu -&&2$sO!ti&n$sthc \ditv !h=i #Nc <nh d9u(
'.

3h^ng to hoZc thu nhd t=i liWuR

3hi cbn !hBng t& h&rc thu nhm tAi 2iSu+ thng th#Tng bLn $k chYn th nft &&m t"n thanh 5tanda"d+ nh#ng nh# th: cWng hi b9t tiSn vK !h=i qua hai ba tha& t<c( N:u chuCt cZa bLn cB 3 nft thK cB thP nhanh chBng !hBng t& ha% thu nhm tAi 2iSu th nft chuCt giRa+ bGng c<ch nh9n giR !h>m 1t"2 t"&ng ,hi w% nft chuCt 2n u!hBng t&v h&rc 4uMng uthu nhmv(
f. ML nh)nh hMB tho:i T)!s 4= 3)g' ?'tuBR

3hi cbn ch[nh $Da chi ti:t c<c d9u tab dhng t"&ng &Ln v n b=n+ bLn $k !h=i nhT :n hC! th&Li -ab$+ ha% ,hi tha% Ei c<c thi:t 2@! t"ang gi9% thK bLn 2Li !h=i dVng :n hC! th&Li 6age 5etu!( -ha% vK mo c<c hC! th&Li B th menu e&"mats-ab$ ha% menu ei2es6age 5etu!+ bLn cB thP nhanh chBng mo chfng bGng c<ch b9m ,d! b9t ,| chn nA& t"&ng thanh th#?c ngang ut"&ng ,h&=ng c<ch nh@! v n b=n+ o d#?i c<c hAng $M P mo hC! th&Li -ab$ h&rc t"n hAng $M P mo hC! 6age 5etu!v(

g.

eXnh /hi to=n !M t=i liWuR

-"#?c ,hi cung c9! mCt dLng nA& B ch& t&An bC v n b=n+ i;u bu tin mA bLn $k 2Am 2A <nh ,hMi t&An bC chfng vA bLn cB thP dVng nhRng c<ch nh# b9m menu \dits5e2ect O22 h&rc nh9n 1t"2yO( Nh#ng bLn hU% thD c<ch nA% 4em+ ch[ cbn #a chuCt v; 2; t"<i v n b=n umWi tn t"m chuCt $k nghing v; !h=iv vA b9m nhanh 3 2bn cWng cB thP chYn t&An bC tAi 2iSu #Nc 9%( 2.2 Th)o tXc 4i !=n BhAm 1<c !h>m th#Tng dVng t"&ng 0in7&"d g~m c<c !h>mH

1<c !h>m di chu%Pn c&n t"mH 6h>m H pi chu%Pn c&n t"m 2n mCt d]ng( 6h>m H pi chu%Pn c&n t"m 4uMng mCt d]ng( 6h>m H pi chu%Pn c&n t"m $ang !h=i mCt ,g tX( 6h>m H pi chu%Pn c&n t"m $ang t"<i mCt ,g tX(

1<c !h>m 4&< ,g tXH 6h>m pe2eteH q&< ,g tX tLi v> t"> c&n t"m ubn !h=i c&n t"mv( 6h>m Jac,$!aceH q&< ,g tX 2i;n t"<i vi t"> c&n t"m( 6h>m {n$e"tH tP chu%Pn Ei giRa ch: C chQn u{n$e"tv vA tha% th: uOve"7"itev ,g tX(

1<c !h>m i;u ,hiPnH 6h>m I&meH 1hu%Pn vi t"> c&n t"m v; bu d]ng v n b=n ch`a c&n t"m( 6h>m \ndH 1hu%Pn vi t"> c&n t"m v; cuMi d]ng v n b=n ch`a c&n t"m( 6h>m 6age !H 1hu%Pn vi t"> c&n t"m 2n t"n mCt t"ang mAn hKnh(

6h>m 6age p&7nH 1hu%Pn vi t"> c&n t"m 4uMng d#?i mCt t"ang mAn hKnh( /uMn v; bu v n b=nH 9n ~ng thTi 1t"2yI&me( /uMn v; cuMi v n b=nH 9n ~ng thTi 1t"2y\nd( Th)o tXc nh)nh trong 4-n !Hn 4i cXc BhAm tft th%ng dng

TT ' 2 3 . '0 '' '2 '3 '

3hAm tft 1t"2y' 1t"2y2 1t"2y 1t"2y0 uxe"&v 1t"2y 1t"2y* 1t"2y\ 1t"2y 1t"2yN 1t"2yO 1t"2y5 1t"2y6 e'2 e.

TXc dng iUn d]ng n u'v iUn d]ng i u2v iUn d]ng '+ -L& thm C giUn d]ng n t"#?c &Ln 1 n d]ng t"<i 1 n d]ng !h=i 1 n d]ng giRa 1 n d]ng chR dAn ;u 2 bn+ thng 2; -L& fi2e m?i /o fi2e U cB #u nCi dung fi2e {n 9n fi2e #u tAi 2iSu v?i tn ,h<c 3iPm t"a 2ni ch>nh t= ti:ng Onh

' ' '. ' ' 20 2' 22 23 2 2 2 2. 2 2

1t"2yq 1t"2y1 1t"2y) 1t"2y 1t"2y 1t"2y5hifty5 1t"2y5hiftye 1t"2y5hifty6 1t"2yp 1t"2yJ 1t"2y{ 1t"2y 1t"2y/ 1t"2y5hifty/ 1t"2y-

1Ft &Ln nCi dung U chYn ubi env 5a& chd! &Ln nCi dung U chYn p<n tAi 2iSu Jm qua 2Snh vha 2Am 3hi !h_c 2Snh vha bm ung#Nc 2Li v?i 1t"2yv -L& 5t%2e uheadingv s pVng m_c 2_c tX Cng -ha% Ei !hng chR -ha% Ei cl chR /o hC! th&Li inh dLng f&nt chR J@ttFt chR @m J@ttFt chR nghing J@ttFt chR gLch chn n Vi &Ln v n b=n vA& ' tab umrc inh '+2.cmv Vi &Ln v n b=n "a 2; ' tab Vi nhRng d]ng ,hng !h=i 2A d]ng bu cZa &Ln v n b=n vA& ' tab Vi nhRng d]ng ,hng !h=i 2A d]ng bu cZa &Ln v n b=n "a 2; ' tab Xa chYn ubi env t&An bC nCi dung fi2e -Km ,i:m ,g tX uh&rc Nh=% :n t"ang $M

30 3' 32 33

1t"2y5hifty1t"2yO 1t"2ye 1t"2y

ev 3 3 3 3. 3 3 0 ' 2 3 . 0 ' 2 1t"2yI 1t"2y3 1t"2y 1t"2y 1t"2y0 1t"2y 1t"2y5hifty 1t"2y5hifty 1t"2ye2 O2ty5hifty5 1t"2yente" 1t"2yI&me 1t"2y\nd O2ty-ab 5ta"typ 5ta"ty\ 1t"2yO2tyO 1t"2yO2tyN 1t"2yO2ty6 -Km ,i:m vA tha% th: ,g tX -L& 2in ,:t u2in,v - ng ' cl chR i=m ' cl chR tBng fi2e Vi &Ln v n b=n "a $<t 2; u,hi dVng tabv - ng 2 cl chR i=m 2 cl chR qem hKnh =nh nCi dung fi2e t"#?c ,hi in J@t-Ft !hn chia cDa $E 0ind&7 NgFt t"ang ); bu fi2e ); cuMi fi2e 1hu%Pn Ei cDa $E 2Am viSc 1hu%Pn "a mAn hKnh pe$,t&! /o cDa $E{nte"net \4!2&"e+ /% c&m!ute" 1Da $E /5 7&"d o dLng Out2ine 1Da $E /5 7&"d o dLng N&"ma2 1Da $E /5 7&"d o dLng 6"int a%&ut

3 . 0 ' 2 3 .

1t"2yO2ty 1t"2yO2tye 1t"2yO2typ 1t"2yO2ty/ e 1t"2yO2ty' 1t"2yO2ty2 1t"2yO2ty3 O2tye 1t"2y5hiftyy 1t"2yy 1t"2y5!ace ud9u c<chv \$c 1t"2y5hiftyO O2tye'0 O2tye O2ty6"int 5c"een

t<nh $M vA ,g tX tX Cng t<nh ghi chf ue&&tn&te$v o chn t"ang t<nh ghi chf o nga% d#?i d]ng c&n t"m o B t<nh chf th>ch un;n 2A mAu vAngv ,hi di chu%Pn chuCt :n m?i 4u9t hiSn chf th>ch r! 2Li 2Snh vha 2Am -L& heading ' -L& heading 2 -L& heading 3 /o hC! th&Li /ac"& J@t-Ft <nh ch[ $M t"n u42v J@t-Ft <nh ch[ $M d#?i u&2v -"o v; inh dLng f&nt chR mrc inh Jm qua c<c hC! th&Li 1hu%Pn Ei chR th#Tng thAnh chR h&a uv?i chR ti:ng )iSt cB d9u thK ,hng nn chu%Pnv 6hBng t& mAn hKnh u&&mv -hu nhm mAn hKnh 1h_! hKnh hC! th&Li hiPn thi t"n mAn hKnh

.0

6"int 5c"een

1h_! t&An bC mAn hKnh ang hiPn thi

5. +hgn /hi 4= th)o tXc tr#n /hi +hgn /hi s s +Xch 1R nhF! m&u$e th iPm bu :n iPm cuMi cZa v n b=n cbn chYn +Xch 2R NhF! m&u$e P rt c&n t"m te4t o iPm bu+ giR 5hift vA nhF! m&u$e L iPm cuMi cZa &Ln v n b=n cbn chYn s +Xch *R pVng !h>m I&me+ \nd vA !h>m mWi tn t"n bAn !h>m P di chu%Pn c&n t"m te4t :n iPm bu iR !h>m 5hift vA g c<c !h>m mWi tn th>ch hN! P di chu%Pn c&n t"m te4t :n iPm cuMi cZa &Ln v n b=n cbn chYn ?)o ch`BU di chuQnR

9Wnh 1ut 1&!%

.iu t@ng

3hAm t(ng (ng h nghi) +trl j > +trl j + 1huu%Pn &Ln v n b=n U chYn vA& bC nh? 12i!b&a"d 1hd! &Ln v n b=n U chYn vA& bC nh? 12i!b&a"d p<n &Ln v n b=n cB t"&ng 12i!b&a"d vA& vi t"> c&n t"m te4t

6a$te

+trl j 0

s s s

t<nh d9u chYn &Ln v n b=n )A& menu \dit chYn 1&!% h&rc 1ut tr" c&n t"m o vi t"> ,:t qu= chYn 6a$te

>^) /hi s 1hYn &Ln v n b=n cbn 4Ba( Nh9n !h>m pe2ete t"n bAn !h>m

Chng 2: Thc hin nh dng vn bn 1. eEnh d:ng 4-n !Hn In km '( 1hYn &Ln te4t mA bLn muMn in @m+ #a c&n t"m chuCt vA& vVng chYn ch& :n ,hi 4u9t hiSn thanh cng c_ /ini(

2( Nh9n nft J&2d uJv( JLn cWng cB thP $D d_ng !h>m tFt 1t"2yJ( #u g+ nh9n J&2d uh&rc 1t"2yJv 2bn nRa n:u bLn muMn bm in @m( In nghi#ng -hXc hiSn t#ng tX nh# in @m+ nh#ng tha% vK nh9n nft J&2d thK bLn nh9n nft {ta2ic u!h>m tFt 1t"2y{v( \:ch di o:n t'6t Nh9n 1t"2y P gLch d#?i &Ln te4t ang chYn( Nh9n 1t"2y 2bn nRa P bm gLch d#?i( Ng&Ai "a c]n cB nhi;u ,iPu gLch d#?i ,h<cH j Gch di cc t, tr khong trng: s 1hYn &Ln te4t bLn muMn gLch d#?i( s -Li thc I&me+ nhBm e&nt+ bLn nh9n nft mWi tn o gBc d#?i bn !h=i(

s -"&ng hC! nde"2ine $t%2e+ bLn chYn 0&"d &n2%( Nh9n O3( j Gch i di tH -hXc hiSn b#?c '+ 2 t#ng tX t"n( -"&ng hC! nde"2ine $t%2e+ bLn chYn biPu t#Nng d]ng i( Nh9n O3( j ng gch di trang trH -hXc hiSn b#?c '+ 2 t#ng tX t"n( s -"&ng hC! nde"2ine $t%2e+ bLn chYn ,iPu mKnh th>ch( s tP Ei mAu cZa #Tng gLch d#?i+ nh9n chuCt vA& hC! nde"2ine c&2&" vA chYn mAu mKnh th>ch( Nh9n O3( eTi m=u ch '( 1hYn &Ln te4t bLn muMn Ei mAu+ di chu%Pn c&n t"m chuCt vA& vVng chYn P 4u9t hiSn thanh cng c_ /ini( 2( Nh9n nft e&nt 1&2&" vA chYn mAu mKnh th>ch( eTi /Ach cl ch '( 1hYn &Ln te4t+ di chu%Pn c&n t"m chuCt vA& P 4u9t hiSn thanh cng c_ /ini( 2( tP t ng ,>ch cl chR+ bLn nh9n nft "&7 e&nt u!h>m tFt 1t"2y5hiftyv( tP gi=m ,>ch cl chR+ nh9n nft 5h"in, e&nt u!h>m tFt 1t"2y5hiftyv( eXnh d]u m"ighlightn o:n t'6t t<nh d9u &Ln te4t P 2Am nB t"ng nEi b@t hn( 1<ch thXc hiSnH '( -Li thc I&me+ nhBm e&nt+ bLn nh9n vA& mWi tn bn cLnh nft -e4t Iigh2ight 1&2&" (

2( 1hYn mCt mAu dVng P t $<ng mA bLn th>ch uth#Tng 2A mAu vAngv( 3( pVng chuCt t chYn &Ln te4t muMn <nh d9u( ( /uMn nghng ch: C <nh d9u+ bLn nh9n chuCt vA& mWi tn cLnh nft -e4t Iigh2ight 1&2&"+ chYn 5t&! Iigh2ighting+ h&rc nh9n \51( \l !d chF M Xnh d]u t'6t '( 1hYn &Ln te4t muMn gl bm ch: C <nh d9u( 2( -"&ng thc I&me+ nhBm e&nt+ bLn nh9n chuCt vA& mWi tn cLnh nft -e4t Iigh2ight 1&2&"( 3( 1hYn N& 1&2&"( eEnh d:ng cho s tr#n m?uB'rscriBtnU cho s di m?u!scriBtn '( 1h[ $M t"n u5u!e"$c"i!tv 2( 1h[ $M d#?i u5ub$c"i!tv(

1hYn &Ln te4t cbn inh dLng( -"&ng thc I&me+ nhBm e&nt+ bLn nh9n nft 5u!e"$c"i!t u!h>m tFt 1t"2y5hiftyv P inh dLng ch[ $M t"n+ h&rc nh9n nft 5ub$c"i!t u!h>m tFt 1t"2yv P inh dLng ch[ $M d#?i( +pN" +"qN" 0rN .sN 1anh t"<i+ !h=i+ giRa+ h&rc canh ;u hai bn '( 1hYn &Ln v n b=n bLn muMn canh ch[nh(

2( -"&ng thc I&me+ nhBm 6a"ag"a!h+ nh9n nft O2ign eft P canh 2; t"<i+ nh9n O2ign *ight P canh !h=i+ nh9n nft 1ente" P canh giRa ugiRa 2 2; t"<i vA !h=iv+ ha% nh9n nft u$tif% P canh ;u hai bn( +)nh chonh nhi[u chF M tr#n cbng 1 dang '( 1hu%Pn ch: C 4em v n b=n 2A 6"int a%&ut h&rc 0eb a%&ut u-"&ng thc )ie7+ nhBm p&cument )ie7$+ chYn nft 6"int a%&ut h&rc 0eb a%&utv( 2( Nh9n chuCt vA& d]ng m?i vA thXc hiSn nh# $auH s 1hQn &Ln te4t canh t"<iH pi chu%Pn c&n t"m chuCt chR { $ang t"<i ch& :n vi t"> cbn g te4t+ nh9n f! chuCt vA g vA& &Ln te4t( s 1hQn &Ln te4t canh giRaH pi chu%Pn c&n t"m chuCt chR { vA& ,h&=ng giRa d]ng ch& :n vi t"> cbn g te4t( Nh9n f! chuCt vA g vA& &Ln te4t( s 1hQn &Ln te4t canh !h=iH pi chu%Pn c&n t"m chuCt chR { $ang !h=i ch& :n vi t"> cbn g te4t+ nh9n f! chuCt vA g vA& &Ln te4t( Th)Q Ti cXc c)nh chonh th'o chi[u dgc o:n t'6t '( -"&ng thc 6age a%&ut+ nhBm 6age 5etu!+ nh9n chuCt vA& nft mWi tn o gBc d#?i bn !h=i( 2( -"&ng hC! th&Li 6age 5etu!+ nh9n vA& thc a%&ut( -Li m_c )e"tica2 a2ignment+ bLn chYn mCt 2&Li canh ch[nh mKnh th>ch u-&!+ 1ente"+ u$tified+ J&tt&mv(

3( -Li m_c O!!2% t&+ bLn chYn !hLm vi <! d_ng 2A 0h&2e d&cument ut&An v n b=nv+ -hi$ $ecti&n uvVng hiSn tLiv+ ha% -hi$ !&int f&"7a"d u,P th % t"o v; $auv( Nh9n O3( +)nh gi) l[ tr#n 4= l[ di '( 1hYn &Ln v n b=n bLn muMn canh giRa $& v?i 2; t"n vA 2; d#?i( 2( -"&ng thc 6age a%&ut+ nhBm 6age 5etu!+ nh9n chuCt vA& nft mWi tn o gBc d#?i bn !h=i( 3( -"&ng hC! th&Li 6age 5etu!+ nh9n vA& thc a%&ut( -Li m_c )e"tica2 a2ignment+ bLn chYn 1ente"( ( -Li m_c O!!2% t&+ chYn 5e2ected te4t( Nh9n O3(

Tht l[ dang tu ti#n cG) o:n '( Nh9n chuCt vA& &Ln mA bLn muMn th_t 2; d]ng bu tin( 2( -"&ng thc 6age a%&ut+ nh9n vA& nft mWi tn gBc d#?i bn !h=i cZa nhBm 6a"ag"a!h( 3( hC! th&Li 6a"ag"a!h+ chYn thc {ndent$ and 5!acing( -Li m_c 5!ecia2+ bLn chYn ei"$t 2ine( -Li m_c J%+ chYn ,h&=ng c<ch th_t vA&( Nh9n O3( ei[u chonh /hoHng cXch tht l[ cG) to=n !M o:n '( 1hYn &Ln v n b=n muMn i;u ch[nh( 2( -Li thc 6age a%&ut+ nhBm 6a"ag"a!h+ nh9n chuCt vA& mWi tn 2n+ 4uMng bn cLnh m_c eft P t ng+ gi=m ,h&=ng c<ch th_t 2; t"<i+ ha% tLi m_c *ight P i;u ch[nh th_t 2; !h=i( Tht dang t]t cHU tru dang tu ti#n cG) o:n '( 1hYn &Ln v n b=n mA bLn muMn i;u ch[nh( 2( -"n thanh th#?c ngang+ hU% nh9n chuCt vA& d9u Ianging {ndent vA " :n vi t"> bLn muMn bFt bu th_t d]ng( N:u bLn ,hng th9% thanh th#?c ngang u c=+ hU% nh9n nft )ie7 *u2e" o !h>a t"n cZa thanh cuCn dYc P hiPn thi nB( T:o mMt tht cm -ha% vK th_t d]ng vA& t"&ng+ bLn cB thP i;u ch[nh th_t "a ng&Ai $& v?i 2; t"<i bGng c<chH '( 1hYn &Ln v n b=n mA bLn muMn mo "Cng $ang t"<i( 2( -Li thc 6age a%&ut+ nhBm 6a"ag"a!h+ nh9n nft mWi tn h#?ng 4uMng t"&ng m_c eft ch& :n ,hi &Ln v n b=n nGm o vi t"> bLn vha g( T"pv ewI K"IsN\ +x+" T IN\ 0rN .sN T:o /hoHng cXch %i gi) cXc dang cho to=n !M t=i liWu

3h&=ng c<ch mrc inh giRa c<c d]ng ch& b9t ,| tAi 2iSu t"Mng nA& 2A '('( JLn cB thP tL& ,h&=ng c<ch i u2v n:u muMn bGng c<ch $auH '( -"&ng thc I&me+ nhBm 5t%2e$+ nh9n chuCt !h=i vA& nft N&"ma2+ chYn /&dif%(

2( Jn d#?i nhBm e&"matting+ nh9n nft p&ub2e 5!ace( Nh9n O3( Th)Q Ti /hoHng cXch dang cho o:n 4-n !Hn )ng chgn '( 1hYn &Ln v n b=n muMn tha% Ei( 2( -"&ng thc I&me+ nhBm 6a"ag"a!h+ nh9n nft ine 5!acing( 3( 1hYn ,h&=ng c<ch bLn muMn+ chng hLn 2(0 Ghi chH N:u muMn rt nhi;u ,h&=ng c<ch giRa c<c d]ng nh#ng ,h&=ng c<ch nA% ,hng cB t"&ng menu 4u9t hiSn ,hi nh9n nft ine 5!acing+ bLn hU% chYn ine 5!acing O!ti&n$+ vA nh@! vA& ,h&=ng c<ch mA bLn th>ch( 1<c ,iPu ,h&=ng c<ch d]ng mA 0&"d hn t"NH s 5ing2e ud]ng nv( -V% chYn nA% hn t"N f&nt 2?n nh9t t"&ng d]ng B+ thm vA& mCt 2#Nng ,h&=ng t"Mng nhm bE $ung( #Nng ,h&=ng t"Mng bE $ung tV% thuCc vA& f&nt chR mA bLn ang $D d_ng( s '( 2ine$H 9! '+ 2bn ,h&=ng c<ch d]ng n( s p&ub2eH 9! 2 2bn ,h&=ng c<ch d]ng n( s Ot 2ea$tH Xa chYn nA% 4<c 2@! ,h&=ng c<ch d]ng tMi thiPu cbn thi:t P !hV hN! v?i f&nt h&rc ~ hYa 2?n nh9t t"n d]ng(

s \4act2%H 1M inh ,h&=ng c<ch d]ng vA 0&"d $k ,hng i;u ch[nh n:u $au B bLn t ng h&rc gi=m cl chR( s /u2ti!2eH q<c 2@! ,h&=ng c<ch d]ng t ng h&rc gi=m the& t[ 2S $& v?i d]ng n mA bLn ch[ inh( )> d_+ nh@! vA& '(2 cB ngha 2A ,h&=ng c<ch d]ng $k t ng 2n 20 $& v?i d]ng n( Th)Q Ti /hoHng cXch trc hoZc s)u cXc o:n '( 1hYn &Ln v n b=n bLn muMn tha% Ei ,h&=ng c<ch t"#?c h&rc $au nB( 2( -"&ng thc 6age a%&ut+ nhBm 6a"ag"a!h+ bLn nh9n chuCt vA& mWi tn cLnh m_c Jef&"e ut"#?cv h&rc Ofte" u$auv P tha% Ei bGng gi< t"i bLn muMn( Th)Q Ti /hoHng cXch gi) cXc /V ty '( 1hYn &Ln v n b=n mA bLn muMn tha% Ei( 2( -"&ng thc I&me+ nh9n chuCt vA& nft mWi tn o gBc d#?i !h=i cZa nhBm e&nt P mo hC! th&Li e&nt( 3( Nh9n chYn thc 1ha"acte" 5!acing o hC! th&Li nA%( -"&ng m_c 5!acing+ nh9n \4!anded P mo "Cng ha% 1&nden$ed P thu ha! ,h&=ng c<ch vA ch[ inh $M ,h&=ng c<ch t"&ng m_c J%(

+o dYn 4-n !Hn th'o chi[u ng)ng '( 1hYn &Ln v n b=n bLn muMn c ng "a h&rc thu 2Li(

2( -"&ng thc I&me+ nh9n chuCt vA& nft mWi tn o gBc d#?i !h=i cZa nhBm e&nt P mo hC! th&Li e&nt( 3( Nh9n chYn thc 1ha"acte" 5!acing o hC! th&Li nA%( -Li m_c 5ca2e+ nh@! vA& t[ 2S mA bLn muMn( N:u t[ 2S nA% 2?n hn '00 thK &Ln v n b=n $k #Nc ,d& "a+ ng#Nc 2Li+ nB $k #Nc thu 2Li( eXnh d]u sy th)Q Ti 4= ghi chz trong t=i liWu -he& di $X tha% Ei t"&ng ,hi ch[nh $Da '( /o tAi 2iSu mA bLn muMn the& di( 2( -"&ng thc *evie7+ nhBm -"ac,ing+ nh9n nft -"ac, 1hange$( 3( -ha% Ei tAi 2iSu the& g bLn uchQn+ 4Ba+ di chu%Pn ha% inh dLng v n b=n(((v( @! t`c o bn hng t"ang tAi 2iSu $k 4u9t hiSn nhRng b&ng bBng hiPn thi $X tha% Ei nA%( Tft chF M th'o d{i sy th)Q Ti -"&ng thc *evie7+ nhBm -"ac,ing+ nh9n vA& nft -"ac, 1hange$ mCt 2bn nRa P tFt ch: C the& di t"&ng ,hi ch[nh $Da( Th)Q Ti cXch Word Xnh d]u s JLn cB thP Ei mAu vA nhRng inh dLng mA 0&"d dVng P <nh d9u $X Ei t"&ng tAi 2iSu bGng c<ch nh9n vA& mWi tn bn cLnh nft -"ac, 1hange$+ vA nh9n chYn m_c 1hange -"ac,ing O!ti&n$(

s N:u bLn muMn 4em t9t c= nhRng tha% Ei nga% t"&ng tAi 2iSu tha% vK hiPn thi nhRng b&ng bBng bn hng tAi 2iSu+ o nhBm -"ac,ing+ nh9n vA& nft Ja22&n$+ $au B chYn 5h&7 a22 "evi$i&n$ in2ine( s tP 2Am nEi b@t vVng hiPn thi nhRng b&ng bBng ubn 2; tAi 2iSuv+ hU% nh9n nft 5h&7 /a",u! vA chYn /a",u! O"ea Iigh2ight( 2. eEnh d:ng cMtU t)!U Num!'ring ). eEnh d:ng cMtR +Xch th, nh]tR g v n b=n t"#?c+ chia cCt $auH s J#?c 'H bLn nh@! v n b=n mCt c<ch bKnh th#Tng+ h:t &Ln nA& thK nh9n \nte" P 4uMng hAng( 5au ,hi U g h:t nCi dung v n b=n+ bLn hU% nh9n \nte" P c&n t"m 4uMng hAng tL& mCt ,h&=ng t"Fng( s J#?c 2H t ,hMi nCi dung cbn chYn u,hng t ,hMi d]ng t"Fng o t"nv+ tLi thc 6age a%!ut+ nhBm 6age 5etu! bLn chYn c<c m^u cCt d& 0&"d mrc nhin 9n inh(

Nh9n vA& /&"e 1&2umn$ hiPn thi hC! th&Li

s s s s s s s

6"e$et$ One -7& -h"ee eft *ight Numbe" &f 1&2umn$ ine Jet7een 0idth and 5!acing \qua2 c&2umn 7idth vung !h>a t"#?c

H c<c m^u chia cCt H 1<c cCt cB C "Cng bGng nhau H 1<c cCt cB C "Cng ,h<c nhau H 5M cCt un:u muMn $M cCt chR 3v H t#Tng ,c giRa c<c cCt H ti;u ch[nh C "Cng vA ,h&=ng c<ch H1<c cCt cB C "Cng cCt bGng nhau n:u nhF! chYn vA&

+Xch th, h)iR chia cCt t"#?c+ g v n b=n $au udVng t"&ng t"#Tng hN! t&An bC v n b=n #Nc chia the& dLng cCt b<&v( s -Li thc 6age a%!ut+ nhBm 6age 5etu! bLn chYn c<c m^u cCt d& 0&"d mrc nhin 9n inh s Nh@! v n b=n vA&( s -Li thc 6age a%!ut+ nhBm 6age 5etu! bLn chYnJ"ea,$+ 1&2umn J"ea,H P ngFt cCt ,hi bLn muMn $ang c<c cCt c]n 2Li(

!. +=i Zt im dung t)! mT)! stoBsn tP ch& viSc cAi rt tab #Nc thu@n tiSn+ bLn nn ch& hiPn thi th#?c ngang t"n [nh tAi 2iSu bGng c<ch nh9n nft )ie7 *u2e" o bu t"n thanh cuCn dYc(

JLn cB thP nhanh chBng chYn tab bGng c<ch 2bn 2#Nt nh9n vA& tab $e2ect&" 2A gia& nhau giRa th#?c dYc vA th#?c ngang uo gBc t"n bn t"<i t"ang tAi 2iSuv ch& :n ,hi chYn #Nc ,iPu tab m&ng muMn+ $au B nh9n chuCt vA& thanh th#?c ngang ni bLn muMn rt tab( -V% thng t"#Tng hN! c_ thP mA bLn cB thP $D d_ng mCt t"&ng c<c 2&Li tab $auH

Tab triH nh@! 2iSu(

trt vi t"> bFt bu cZa &Ln te4t mA th B $k chL% $ang !h=i ,hi bLn

Tab gi aH

trt vi t"> ch>nh giRa &Ln te4t( t&Ln te4t $k nGm giRa vi t"> rt tab

,hi bLn nh@! 2iSu(

Tab !hiH

NG m o bn !h=i cuMi &Ln te4t( 3hi bLn nh@! 2iSu+ &Ln te4t $k di

chu%Pn $ang t"<i ,P th vi t"> rt tab(

Tab th"! !h#nH

3hi rt tab nA%+ nhRng d9u ch9m !hn c<ch !hbn th@! !hn $k

nGm t"n cVng mCt vi t">(

$ar TabH

&Li tab nA% ,hng inh vi t"> ch& te4t( NB $k chQn mCt thanh thng

`ng tLi vi t"> rt tab(

s s s

;'f)ult t)! stoBsR 3h&=ng c<ch dhng cZa defau2t tab+ thng th#Tng 2A 0( T)! stoB BositionR g tYa C iPm dhng -ab plignm'nt chYn mCt 2&Li tab 2A eft 1ente" *ight pecima2 Ja" u2&Li tab ch[ cB t<c d_ng tL& mCt uTng ,c dYc o mCt tYa C U inhv

9')d'r chgn cXch th hiWn t)! o ' N&ne -ab tL& "a ,h&=ng t"Fng o 2s3s -ab tL& "a 2A c<c d9u ch9m+ d9u gLch h&rc gLch 2i;n ndt

1<c nft 2SnhH o 5et H trt iPm dhng tab+ tYa C U g #Nc #a vA& danh $<ch o 12ea" H 4Ba tYa C U chYn o 12ea" a22 H 4Ba t9t c= tYa C iPm dhng tab U rt

N:u bLn muMn rt iPm dhng tab tLi vi t"> !hV hN! mA ,hng thP 4<c inh ch>nh 4<c ,hi nh9n chuCt 2n thanh th#?c ngang+ h&rc bLn muMn chQn ,g tX rc biSt t"#?c tab+ bLn cB

thP dVng hC! th&Li -ab$ bGng c<ch nh9n f! chuCt vA& b9t ,| iPm dhng tab nA& t"n thanh th#?c( 5au ,hi cAi rt iPm dhng tab 4&ng+ bLn cB thP nh9n !h>m -ab P nh=% :n thng iPm dhng t"&ng tAi 2iSu( c. Num!'ring ? th, ty ty Mng cho Bh`B !:n Enh d:ng 4= tT ch,c 4-n !Hn 4i cXc sU cXc !ull't md]u ch]m trann.

.ull't'd )nd Num!'r'd

1<c danh $<ch .ull't cB c<c d9u ch9n t"]n+ danh $<ch c<c Num!'r cB c<c $M vA danh $<ch c<c Iuntlin' 2A $X !hMi hN! giRa c<c $M vA c<c chR c<i !h_ thuCc vA& $X tE ch`c cZa danh $<ch( tP thm mCt th` tX tX Cng vA& v n b=n cB $nH Xa chYn v n b=n bLn muMn P tL& mCt th` tX tX Cng -"&ng nhBm 3)r)gr)Bh t"n tab "om'+ ,>ch vA& nft danh $<ch Ju22eted h&rc Numbe"ed

tP tL& mCt th` tX tX Cng m?iH trt c&n t"m vA& ni bLn muMn chQn th` tX tX Cng t"&ng tAi 2iSu 1hYn nft danh $<ch .ull't'd h&rc Num!'r'd *~i nh@! nCi dung bKnh th#Tng ? th, ty ty Mng l|ng 5M th` tX tX Cng 2~ng 2A danh $<ch cB mCt vAi c9! C( tP tL& mCt th` tX tX Cng 2~ngH -L& th` tX tX Cng cZa bLn the& $X h#?ng d^n !h>a t"n 1hYn nft Incr')s' Ind'nt ha% ;'cr')s' Ind'nt

eEnh d:ng d)nh sXch th, ty ty Mng IKnh =nh ch9m t"]n vA $M cB thP #Nc tha% Ei bGng c<ch $D d_ng hC! th&Li .ull'ts &" Num!'ring.

Xa chYn t&An bC th` tX tX Cng P tha% Ei t9t c= c<c d9u ch9m t"]n ha% $M+ h&rc rt c&n t"m 2n mCt d]ng t"&ng danh $<ch th` tX tX Cng P tha% Ei mCt Ju22et 1hYn !h=i chuCt 1hYn vA& mWi tn bn cLnh danh $<ch Ju22ete" ha% Numbe"ed vA chYn mCt Ju22et ha% Numbe"ing ,h<c(

*. ;roB +)B T:o mMt ch ho) tht c]B m;roBB'd +)Bn /ic"&$&ft 0&"d cB t>nh n ng tL& chR nh9n mLnh gYi 2A p"&! 1a!( tB 2A chR c<i bu cu #Nc !hBng t& vA th= 4uMng( 3iPu t"Knh bA% v n b=n nA% cB t>nh m thu@t ca&( Nh9! chuCt 2n tab Ins'rt t"n thanh *ibb&n vA chYn 2Snh ;roB +)B t"&ng nhBm T'6t( 3hi bLn nh9n 2n nft 2Snh ;roB +)B+ mCt menu 4E 4uMng 4u9t hiSn( JLn nh9n 2n d]ng ;roBB'd 2@! t`c m^u tX bu tin cZa d]ng bu tin t"n v n b=n $k #Nc nh9n mLnh(

C 2 ch! "H '( p"&!!ed ca!( 2( {nsma"gin d"&!!ed ca!( tP cB thP tV% bi:n chR c<i nh9n mLnh nA%+ bLn nh9n chuCt 2n 2Snh ;roB +)B IBtions8 t"n menu cZa ;roB +)B( -"n hC! th&Li p"&! 1a!+ bLn cB thP chYn vi t"> cZa chR nh9n mLnh+ f&nt chR+ $M d]ng th= 4uMng vA ,h&=ng c<ch th chR nh9n mLnh t?i c_m te4t( Nh9n IK P h&An t9t(

( 5au nA%+ n:u ,hng muMn nh9n mLnh ,iPu p"&! 1a! nRa+ bLn ch[ viSc vA& 2Li mAn hKnh p"&! 1a! vA chYn 2Snh N&ne 2A 4&ng(

2. W)t'rm)r/ mn[n !Ho 4W 4-n !Hnn "Nnh m_ /Ct hKnh mT 2A mCt =nh t"&ng $uMt mA 4u9t hiSn nga% $au v n b=n t"&ng tAi 2iSu( tP chQn mCt hKnh mTH 1hYn tab 3)g' 9)Qout t"n vVng *ibb&n 1hYn nft W)t'rm)r/ t"&ng nhBm 3)g' .)c/ground 3>ch chYn 0ate"ma", bLn muMn h&rc 1hYn +ustom W)t'rm)r/ vA tL& mCt hKnh mT "ing( tP bm mCt hKnh mT+ thXc hiSn c<c b#?c nh# t"n nh#ng chYn 'mo4' W)t'rm)r/.

5. T:o ti#u [ tr#n 4= di m"')d'r )nd <oot'rn cho 4-n !Hn -Li thc {n$e"t+ nhBm Ieade" e&&te"+ bLn nh9n chuCt vA& nft Ieade" ha% e&&te"(

/Ct menu 4E 4uMng v?i c<c Ieade"+ e&&te" m^u ch& bLn chYn( 3: :n bLn nh@! nCi dung ch& Ieade" ha% e&&te" B( Nh@! 4&ng nh9n f! chuCt vA& vVng nCi dung cZa t"ang+ 2@! t`c Ieade" e&&te" $k #Nc <! d_ng ch& t&An bC t"ang cZa tAi 2iSu( Th)Q Ti "')d'r } <oot'r c~ !ng "')d'r } <oot'r mi -Li thc {n$e"t+ nhBm Ieade" e&&te"+ bLn nh9n chuCt vA& nft Ieade" ha% e&&te"( 5au B chYn 2Li mCt Ieade" e&&te" m?i P tha% ch& Ieade" e&&te" hiSn tLi(

Kh%ng sS dng "')d'r } <oot'r cho tr)ng tu ti#n -Li thc 6age a%&ut+ bLn nh9n chuCt vA& nft gBc d#?i !h=i cZa nhBm 6age 5etu! P mo hC! th&Li 6age 5etu!( 3: :n mo thc a%&ut "a( t<nh d9u ,iPm m_c piffe"ent fi"$t !age bn d#?i m_c Ieade"$ and f&&te"$( Nh9n O3(

)@% 2A Ieade" e&&te" U #Nc 2&Li bm ,hmi t"ang bu tin cZa tAi 2iSu( -"&ng 0&"d 2003+ bLn cWng cB thP 2&Li bm Ieade" e&&te" ch& t"ang bu tin bGng c<ch vA& menu ei2e 6age 5etu! chYn thc a%&ut <nh d9u chec, piffe"ent fi"$t !age O3( xB dng "')d'r } <oot'r /hXc nh)u cho tr)ng chCn 4= tr)ng l

-Li thc 6age a%&ut+ bLn nh9n chuCt vA& nft gBc d#?i !h=i cZa nhBm 6age 5etu! P mo hC! th&Li 6age 5etu!( 3: :n mo thc a%&ut "a( t<nh d9u ,iPm m_c piffe"ent &dd and even bn d#?i m_c Ieade"$ and f&&te"$( Nh9n O3( J% giT bLn cB thP chQn Ieade" e&&te" ch& c<c t"ang chn t"n mCt t"ang chn b9t ,|+ chQn Ieade" e&&te" ch& c<c t"ang 2c t"n mCt t"ang 2c b9t ,|( -"&ng 0&"d 2003+ bLn cWng cB thP thXc hiSn t#ng tX bGng c<ch vA& menu ei2e 6age 5etu! chYn thc a%&ut <nh d9u chec, piffe"ent &dd and even O3(

Th)Q Ti nMi dung cG) "')d'r } <oot'r

-Li thc {n$e"t+ nhBm Ieade" e&&te"+ bLn nh9n chuCt vA& nft Ieade" ha% e&&te"( 3: :n chYn \dit Ieade" \dit e&&te" t"&ng menu 4E 4uMng P ch[nh $Da nCi dung cZa Ieade" e&&te"( -"&ng ,hi ch[nh $Da bLn cB thP inh dLng 2Li f&nt chR+ ,iPu chR+ mAu $Fc((( ch& tiu ; Ieade" e&&te" bGng c<ch chYn chR vA $D d_ng thanh cng c_ /ini 4u9t hiSn bn cLnh( 1h[nh $Da 4&ng bLn nh9n f! chuCt "a ng&Ai vVng nCi dung cZa t"ang tAi 2iSu( >^) "')d'r } <oot'r -Li thc {n$e"t+ nhBm Ieade" e&&te"+ bLn nh9n chuCt vA& nft Ieade" ha% e&&te"( 3: :n chYn *em&ve Ieade" *em&ve e&&te" t"&ng danh $<ch 4E 4uMng(

T:o "')d'r } <oot'r /hXc nh)u cho cXc 4bng /hXc nh)u cG) t=i liWu s -"#?c tin+ bLn cbn tL& c<c ngFt vVng P !hn chia c<c vVng t"&ng tAi 2iSu( Nh9n chuCt vA& vi t"> muMn rt mCt vVng m?i( -"&ng thc 6age a%&ut+ nhBm 6age 5etu!+ nh9n nft J"ea,$ vA chYn mCt ,iPu ngFt vVng !hV hN! t"&ng 5ecti&n J"ea,$+ v> d_ 1&ntinu&u$ uchfng ta $k tKm hiPu , hn v; ngFt t"ang ngFt vVng o nhRng bAi vi:t $auv(

s -Li thc {n$e"t+ nhBm Ieade" e&&te"+ bLn nh9n chuCt vA& nft Ieade" ha% e&&te"( 3: :n chYn \dit Ieade" \dit e&&te" P ch[nh $Da nCi dung ch& Ieade" e&&te"( s -"n thc Ieade" e&&te"+ nhBm Navigati&n+ n:u th9% nft in, t& 6"evi&u$ ang $<ng thK nh9n vA& nft nA% mCt 2bn nRa P ngFt ,:t nMi giRa Ieade" e&&te" t"&ng vVng m?i nA% v?i vVng t"#?c B( JLn $k th9% m_c 5ame a$ 6"evi&u$ o gBc t"n bn !h=i cZa Ieade" e&&te" bi:n m9t( s 5au B bLn ch[nh $Da Ieade" e&&te" ch& vVng m?i nA% vA %n tm "Gng nhRng Ieade" e&&te" cZa c<c vVng t"#?c B ,hng bi tha% Ei the&( 8. eXnh s th, ty cho tr)ng 4-n !Hn +hn s tr)ng 4=o 4-n !Hn

5M t"ang nA% $k #Nc #a vA& Ieade" ha% e&&te" tV% g bLn( tP thXc hiSn+ bLn chYn thc {n$e"t+ tLi nhBm Ieade" e&&te"+ bLn nh9n nft 6age Numbe"( -"&ng menu 4u9t hiSn+ bLn t"m t?i -&! &f 6age uchQn $M t"ang vA& !hbn Ieade"v h&rc J&tt&m &f 6age uchQn vA& e&&te"v( 0&"d 20'0cung c9! $n ,h< nhi;u m^u <nh $M t"ang vA bLn ch[ viSc chYn mCt t"&ng c<c m^u nA% 2A 4&ng(

Th)Q Ti d:ng s tr)ng JLn cB thP tha% Ei dLng $M t"ang the& g th>ch cZa mKnh mA inh dLng chuwn ,hng cB $n( tP thXc hiSn+ bLn nh9n f! vA& Ieade" ha% e&&te"+ ni bLn U rt $M t"ang( -Li thc pe$ign+ nhBm Ieade" e&&te"+ bLn nh9n nft 6age Numbe"+ chYn ti:! e&"mat 6age Numbe"$(

Num!'r form)tR 1hYn dLng $M th` tX Includ' +h)Bt'r Num!'rH 5M t"ang $k #Nc ,Qm v?i $M ch#ng +ontinu' <rom 3r'4ious ?'ctionH 5M t"ang nMi ti:! v?i $ecti&n t"#?c B ?t)rt )t H 5M t"ang #Nc bFt bu th $M -"&ng hC! th&Li 6age Numbe"+ tLi m_c Numbe" f&"mat+ bLn hU% chYn mCt ,iPu <nh $M mKnh th>ch+ $au B nh9n O3( Th)Q Ti /iu chU cl chU m=u sfc cG) s tr)ng Nh9n f! chuCt vA& Ieade" ha% e&&te"+ ni bLn U rt $M t"ang tLi B( pVng chuCt chYn $M t"ang( -Li thanh cng c_ mini vha 4u9t hiSn o bn t"n+ bLn cB thP chYn 2Li f&nt chR+ cl chR+ inh dLng 2Li chR @m+ nghing+ ha% chYn mAu tV% th>ch( 3hi hiSu ch[nh 4&ng bLn nh9n f! chuCt vA& vVng nCi dung ch>nh cZa tAi 2iSu( .ft tu Xnh s tr)ng !ng mMt s /hXc JLn cB thP bFt bu <nh $M t"ang bGng mCt c&n $M ,h<c+ tha% vK ' nh# mrc inh( 1<ch thXc hiSnH -Li thc {n$e"t+ nhBm Ieade" e&&te"+ bLn nh9n nft 6age Numbe"+ chYn e&"mat 6age Numbe"$( -"&ng hC! th&Li 4u9t hiSn+ bLn chYn 5ta"t at vA nh@! vA& c&n $M bFt bu ,hi <nh $M t"ang( Nh9n O3(

Ghi chH N:u tAi 2iSu cZa bLn cB t"ang bKa vA bLn muMn t"ang bu tin $au B #Nc bFt bu bGng '+ tLi 5ta"t at+ bLn hU% g vA& 0( >^) s tr)ng Y Xnh -Li thc {n$e"t+ nhBm Ieade" e&&te"+ bLn nh9n nft 6age Numbe"+ $au B chYn *em&ve 6age Numbe"$ o cuMi menu( >^) s tr)ng L tr)ng tu ti#n cG) t=i liWu -"&ng tAi 2iSu+ th#Tng t"ang bu tin ,hng #Nc <nh $M vK nB 2A t"ang bKa( ! d_ng !hbn ghi chf o thZ thu@t JFt bu <nh $M t"ang bGng mCt $M ,h<c bn t"n+ t"ang bKa v^n #Nc <nh $M 2A 0( )K v@% bLn hU% thXc hiSn thm b#?c $au P 4Ba hn $M t"ang o t"ang bu tin cZa tAi 2iSu( s Nh9n chuCt vA& b9t ,| vVng nA& cZa tAi 2iSu s -Li thc 6age a%&ut+ bLn nh9n chuCt vA& vung gBc d#?i bn !h=i cZa nhBm 6age 5etu! P mo hC! th&Li 6age 5etu! "a( s Nh9n chuCt vA& thc a%&ut t"&ng hC! th&Li+ bn d#?i Ieade"$ and f&&te"$+ bLn <nh d9u chYn vA& hC! ,iPm piffe"ent fi"$t !age( Nh9n O3( J% giT bLn hU% ,iPm t"a 2Li 4em+ cB fng 2A t"ang bu tin ,hng cB $M t"ang+ $au B t"ang ,: #Nc <nh $M ' ,hng nhd( D. eEnh d:ng tr)ng 4-n !Hn +honh sS) l[ tr)ng 4= Enh hng tr)ng ; t"ang cB thP #Nc ch[nh $Da qua c<c b#?c $auH 1hYn tab 3)g' 9)Qout t"n nhBm i!!on -"n nhBm 3)g' ?'tuB+ ,>ch chYn M)rgins 1hYn ;'f)ult M)rgin+ h&rc 1hYn vA& +ustom M)rgins vA h&An thAnh hC! th&Li(

tP tha% Ei h#?ng+ ,>ch th#?c ha% cCt cZa t"angH 1hYn tab 6age a%&ut t"n nhBm *ibb&n -"&ng nhBm 6age 5etu!+ 1hYn Iri'nt)tion+ ?i' ha% +olumns 1hYn ,iPu th>ch hN!(

xB dng _ng 4i[n tr)ng 4= m=u sfc t: <! d_ng #Tng vi;n t"ang ha% mAu $FcH 1hYn tab 6age a%&ut t"n nhBm *ibb&n( -"&ng nhBm 3)g' .)c/ground+ 1hYn 3)g' +olors vA 2Xa chYn mAu muMn <! d_ng ch& t"ang h&rc 3)g' .ord'rs vA chYn #Tng vi;n th>ch hN! ch& t"ang(

T:o mMt ngft tr)ng tP chQn mCt ngFt t"angH 1hYn tab 6age a%&ut t"n nhBm *ibb&n -"&ng nhBm 3)g' ?'tuB+ 1hYn menu .r')/s( 1hYn 3)g' .r')/(

+hn mMt Tr)ng !N) tP chQn mCt t"ang bKaH 1hYn tab Ins'rt t"n nhBm *ibb&n 1hYn nft +o4'r 3)g' t"n nhBm 3)g's( 1hYn mCt ,iPu t"ang bKa(

+hn mMt tr)ng trng tP chQn mCt t"ang t"MngH 1hYn tab {n$e"t t"n nhBm *ibb&n( 1hYn nft .l)n/ 3)g' t"n nhBm 3)g'(

Chng #: Thc hin ch$n cc %i t&ng 1. +hn cXc /A ty Zc !iWt +Xc /V hiWu 4= /V ty Zc !iWt 1<c ,g tX rc biSt nh# hS thMng ch9m cu+ c<ch ,h&=ng+ h&rc c<c ,g tX ~ hYa mA ,hng cB $n t"n bAn !h>m( tP chQn c<c ,g hiSu vA c<c ,g tX rc biStH trt c&n t"m vA& ni bLn muMn chQn ,g hiSu 1hYn tab Ins'rt t"n vVng i!!on 1hYn nft ?Qm!ol t"n nhBm 5%mb&2$ 1hYn ,g hiSu !hV hN!(

2. +hn +liBprt 4= hNnh Hnh 0&"d 20'0cWng ch& !hd! bLn chQn c<c minh hYa vA hKnh =nh vA& tAi 2iSu( tP chQn c<c minh hYaH trt c&n t"m vA& ni bLn muMn chQn hKnh minh hYa ha% hKnh =nh 1hYn tab {n$e"t t"n vVng *ibb&n 1hYn nft +liB prt IC! th&Li 4u9t hiSn vA bLn cB thP tKm hKnh m^u 1hYn hKnh minh hYa bLn muMn chQn

*. +hn 4= hiWu chonh hNnh 4 tP chQn mCt hKnh =nhH trt c&n t"m vA& ni bLn muMn chQn 1hYn tab {n$e"t t"n vVng *ibb&n 1hYn nft 3ictur' pu%St qua hKnh =nh bLn muMn chQn vA chYn =nh( 1hYn Ins'rt

KAch thc | hg) mhNnh Hnhn -9t c= hKnh vk cB thP t ng ha% gi=m ,>ch th#?c bGng c<ch ,>ch vA& =nh vA ,>ch vA& mCt gBc cZa =nh "~i ,d& P t ng ha% gi=m ,>ch th#?c =nh ch& !hV hN!(

2. +hn 4= hiWu chonh lu | ?m)rt prt 2A t@! hN! c<c 2&Li ~ hYa bLn cB thP $D d_ng P tE ch`c thng tin t"&ng tAi 2iSu( tP chQn 5ma"tO"tH trt c&n t"m vA& ni bLn muMn chQn minh hYa ha% hKnh =nh 1hYn tab {n$e"t t"n vVng *ibb&n 1hYn nft ?m)rtprt 1hYn vA& 5ma"tO"t bLn muMn 1hYn mWi tn !h>a bn t"<i P chQn v n b=n h&rc g v n b=n t"&ng ~ hYa(

tP hiSu ch[nh 5ma"tO"t+ chYn -ab pe$ign vA c<c nhBm 2in quanH

5. 0 4= hiWu chonh !iu | JiPu ~ 2A mCt dLng thP hiSn bGng hKnh =nh c<c $M 2iSu cZa mCt b=ng t>nh( JiPu ~ #Nc hKnh thAnh boi t"_c tung vA t"_c h&Anh( -"_c h&Anh thP hiSn 2&Li dR 2iSu dVng P $& $<nh( -"_c tung thP hiSn $M 2#Nng ha% n vi & 2#Tng dR 2iu dVng P $& $<nh

-Li thc {n$e"t+ nhBm {22u$t"at&"+ bLn nh9n vA& 1ha"t

qu9t hiSn cDa $E chYn ,iPu biu ~

1hYn mCt ,iPu biPu ~ vA nh@! h&rc $Da nCi dung b=ng dR 2iSu t"Xc ti:! t"n b=ng dR 2iSu pata 5heet cZa mAn hKnh \4ce2(

tBng ch#ng t"Knh \4ce2+ biPu ~ 2#u 2Li t"n mAn hKnh 0&"d

). Th)Q Ti l:i /iu !iu | 1hYn biPu ~+ t"n -ab pe$ign chYn nhBm -%!e+ 1hange 1ha"t -%!e(

s IU% 2Xa chYn 2&Li biPu ~ the& danh $<ch +h)rt tQB' vA chYn hKnh biPu ~ bn +h)rt su!tQB'. s 1hYn nft 5et a$ defau2t cha"t n:u muMn P ,iPu biPu ~ U chYn $k #Nc dVng ch& nhRng 2bn vk biPu ~ $au( Nh9n nft O3 P h&An thAnh viSc tha% Ei ,iPu biPu ~ +honh sS) nMi dung hin thE tr#n !iu | s 1hYn biPu ~ ch[nh $Da biPu ~+ -ab a%&ut

+^ th chonh sS) nMi dung trong nh^m 9)!'ls 4= nh^m p6's. 9)!'lsR s 1ha"t tit2eH -n biPu ~ s O4i$ tit2eH -iu ; t"_c s egendH 1hf gi=i s pata abe2$H IiPn thi dR 2iSu vA c<c nhUn gi< t"i s pata abe2$H IiPn thi dR 2iSu vA c<c nhUn gi< t"i p6'sR p6'sR ch[nh $Da+ hiPn thi dR 2iSu t"n t"_c tYa C s \ridlin'sR -ha% Ei #Tng ,c mrt <% biPu ~

u)Q hin thE !iu | th'o hNnh Hnh *;

1hYn biPu ~ ch[nh $Da biPu ~+ -ab a%&ut+ nhBm Jac,g"&und chYn 3sp *&tati&n

qu9t hiSn hC! th&Li emmat 1ha"t O"eaH

s *&tati&nH ua% biPu ~ the& chi;u dYc+ chi;u ngang8( s 6e"$!ectiveH 6hMi c=nh 4a(

JLn cB thP $D d_ng c<c nft ch`c n ng qua% biPu ~ !hV hN!(

8. 9kB 4= hiWu chonh !iu th,c toXn hgc +%ng c toXn hgc 0&"d 20'0 ch& !hd! bLn chQn c<c cng th`c t&<n hYc( tP 4em cng c_ t&<n hYcH trt c&n t"m vA& ni bLn muMn chQn cng th`c t&<n hYc 1hYn tab Ins'rt t"n vVng *ibb&n 1hYn nft 7u)tion t"n nhBm ?Qm!ols 1hYn cng th`c t&<n hYc !hV hN! h&rc 1hYn Ins'rt N'1 7u)tion

tP ch[nh $Da cng th`c t&<n hYcH 3>ch chYn cng th`c vA tab pe$ign $k 4u9t hiSn t"n vVng *ibb&n

Chng ': Thao tc v(i bng bi)* 1. Th)o tXc t:o !Hn 4= hiWu chonh !Hng T:o !Hng

tP tL& mCt b=ngH trt c&n t"m vA& t"ang ni bLn muMn tL& b=ng 1hYn tab Ins'rt t"n vVng i!!on( 1hYn vA& nft T)!l's t"n nhBm -ab2e$( JLn cB thP tL& mCt b=ng the& mCt t"&ng c<ch $auH

s t<nh d9u $M d]ng vA cCt s 1hYn Ins'rt T)!l' vA nh@! $M d]ng vA cCt s 1hYn vA& ;r)1 T)!l'+ tL& b=ng bGng c<ch ,>ch vA nh@! $M d]ng vA cCt s 1hYn uic/ T)!l's vA chYn b=ng(

NhkB d liWu trong mMt !Hng trt c&n t"m vA& bLn muMn nh@! thng tin( )A bFt bu nh@! +honh sS) c]u trzc !Hng 4= Enh d:ng !Hng tP ch[nh $Da c9u t"fc cZa b=ngH 1hYn vA& b=ng vA bLn $k th9% cB hai tab m?i t"n vVng *ibb&n 2AH ;'sign vA 9)Qout. Iai tab nA% dVng P thi:t ,: vA bM t"> b=ng(

-"n tab ;'sign+ bLn cB thP chYnH

-ab2e 5t%2e O!ti&n$

p"a7 J&"de"$

tP inh dLng b=ng+ 1hYn vA& b=ng vA chYn tab 9)Qout( -ab a%&ut nA% ch& !hd! bLn thXc hiSnH

qem "id2ine$ vA 1<c thuCc t>nh ucB t"n nhBm T)!l'v( 1hQn d]ng vA cCt ucB t"n nhBm o1 +olumnsv( qBa b=ng+ p]ng vA cCt unhBm o1s +olumnsv( -"Cn h&rc t<ch c<c ucB t"n nhBm M'rg'v( - ng vA gi=m ,>ch th#?c ucB t"&ng nhBm +'ll ?i'v( 1anh 2; v n b=n t"&ng c<c vA tha% Ei h#?ng v n b=n unhBm plignm'ntv( 2. eEnh d:ng _ng 4i[n 4= n[n cho !Hng
). eEnh d:ng _ng 4i[n cho !Hng

-L& #Tng vi;n ch& -ab2e$ ta 2Am c<c b#?c $auH

- ,hMi c= b=ng vA chYn T)!l's Tools. 1hYn ti:! ;'sign+ nh9n vA& nft .ord'r chYn pll .ord'rs

1hYn c<c ,iPu #Tng vi;n vA nh9! IK !. T% n[n cho !Hng 6hMi hN! mAu $Fc P tL& n;n ch& -ab2e$( JLn cB thP thXc hiSn the& c<c b#?c $auH 1hYn c<c cbn t mAu+ $au B nh9n vA& -ab2e$ -&&2$ chYn pe$ign( 1hYn ti:! m_c 5hading vA chYn mAu n;n ch& B(

JLn cB thP !hMi hN! c<c mAu P ch& -ab2e$ cZa bLn 9n t#Nng hn *. +hn c%ng th,c toXn hgc 4=o !Hng Ng_i dbng 4n nghi c%ng c T)!l' cG) Word (n giHn cho l= trNnh !=Q d liWu d:ng !Hng 4i dang 4= cMt nhng thyc tFU tuQ /h%ng th so sXnh @c 4i 76c'l 4[ mZt tAnh toXnU song Word c~ng cho Bh`B ng_i dbng c^ th thyc hiWn @c mMt s Bh`B tAnh cMngU truU nhcnU chi) h tr@ h(n cho ng_i dbng. 1Wng cB thP ng#Ti dVng ch& "Gng t>nh t&<n t"&ng 0&"d c]n ch@m hn 2A t>nh bGng ta% "~i i;n ,:t qu= vA&( -u% nhin+ iPm 2Ni th: hn hn ,hi t>nh t&<n 2un t"&ng -ab2e cZa 0&"d 2A viSc ,hi ch[nh $Da dR 2iSu thK m<% cB ,h= n ng c@! nh@t ,:t qu=+ c]n n:u t>nh bGng ta% thK 2Li !h=i t>nh 2Li vA i;n 2Li( fc B thK t>nh t&<n bGng ta% 2Li ch@m hn(

J=ng '( J=ng dR 2iSu cbn t>nh t&<n 9% v> d_ c_ thP nh# o b=ng '( tP thXc hiSn b=ng dR 2iSu t"n+ ng#Ti dVng thXc hiSn qua ba b#?cH nh@! dR 2iSu+ t>nh t&<n vA inh dLng( .c 1( Nh@! dR 2iSu t9t c= c<c cCt+ t"h cCt -hAnh ti;n .c 2( ->nh -hAnh ti;n 5M 2#Nng y tn gi<H

IC! th&Li e&"mu2a s %ch ch&'t ()o *& ti+n c,a c't Th=nh ti[n+ chYn 2Snh 9)QoutU nh^m ;)t)U chgn <ormul) mf6n

s Nh@! cng th`c t>nh the& hai c<ch tLi e&"mu2aH

e y ->nh t"Xc ti:! the& c<ch dVng ia ch[ the& d]ng vA cCt cZa \4ce2( -"&ng t"#Tng hN! c_ thP nA%+ ? l@ng l= cMt ;U e(n giX l= cMt ++ dang ctn tAnh l= dang 2+ nn cng th`c t>nh $k 2A c2jd2 y I&rc cB thP $D d_ng c<c hAm cB t"&ng 3)st' <unction o bn d#?i h&rc g tn hAm vA&( -"&ng 0&"d cB thP $D d_ng c<c hAm c b=n nh#H ?um mtAnh tTngnU +ount mFmnU p4'r)g' mtAnh trung !Nnh cMngnU M)6 mgiX trE ln nh]tnU Min mgiX trE nhd nh]tnU 3roduct mnhcnv 8 vA cB thP $D d_ng ia ch[ vA vVng nh# \4ce2( tP t>nh -hAnh ti;n cB thP vi:t nh# $auH 3roductml'ftn hoZc 3roductmc2Rd2n s -h.n ch/ ' 0nh dng ti % Num!'r <orm)t uv> d_H +0v .c *( 5a& chd! 4uMng c<c bn d#?iH Ji en ,:t qu= vha t>nh+ chYn c&!% vA !a$te 4uMng c<c bn d#?i cZa cCt thAnh ti;n "~i b9m e P c@! nh@t the& d]ng(

.c 2( ->nh tEngH ,>ch chuCt vA& cuMi cVng cZa d]ng -hAnh ti;n vA chYn a%&ute&"mu2a+ nh@! cng th`c $umuab&vev vA chYn ch: C inh dLng tLi Numbe" e&"mat "~i O3( -"&ng qu< t"Knh 2Am viSc+ n:u dR 2iSu tLi c<c cCt 5M 2#Nng vA tn gi< cB i;u ch[nh thK ch[ cbn bi en cCt -hAnh ti;n vA b9m e thK m<% $k tX Cng c@! nh@! ,:t qu= the& $M 2iSu m?i( Ch+ ,H n:u ng#Ti dVng nh@! $ai ,iPu $M 2iSu h&rc t"&ng b=ng cB c<c dLng /e"ge 1e22$ thK cB thP ,:t qu= t>nh t&<n $k ,hng ch>nh 4<c( "MB tho:i <ormul) s e&"mu2aH IiPn thi hAm+ cng th`c t>nh t&<n( JFt bu mni hAm ha% cng th`c ;u !h=i bFt bu th d9u u5/uOJO)\vH -[nh tEng c<c gi< t"i o t"nv( JLn !h=i i;n fng cng th`c cZa mni hAm( s Numbe" f&"matH 1<c inh dLng ,iPu $M s 6a$te euncti&nH 1<c hAm c b=nH OJ5H -"i tu%St Mi ONpH IAm vA O)\*O\H ->nh t"ung bKnh 1ON-H t:m {eH IAm i;u ,iSn {N-H IAm chia 29% !hbn ngu%n /OqH IAm 2?n nh9t /{NH IAm nhm nh9t /OpH IAm chia 29% !hbn d# NO-H IAm !hZ inh

O*H IAm h&rc *ONpH IAm 2Am t"]n 5/H ->nh tEng 2. +huQn !Hng th=nh 4-n !Hn 4= ng@c l:i 1hu%Pn Ei th -ab2e $ang -e4tH s s trt c&n t"m vA& mCt b9t ,| t"&ng -ab2e -"&ng thc a%&ut+ nhBm pata+ nh9n nft 1&nve"t t& -e4t

IiPn thi hC! th&Li $auH

pVng c<c ,g hiSu P !hn c<ch nCi dung t"&ng thuCc -ab2e o 6a"ag"ah! ma",$ o -ab$ o 1&mma$ d9u !hn &Ln ut#ng #ng nh9n !h>m \nte"v cB ,h&=ng c<ch !h>m -ab d9u !hw%

o Othe"

d9u ,h<c c<c d9u U nu bn t"n+ bLn g vA& d9u bLn muMn bn cLnh

Nh9n O3

+huQn Ti tu T'6t s)ng T)!l'R s s 1hYn dR 2iSu muMn chu%Pn Ei thAnh -ab2e -"&ng thc {n$e"t+ nhBm -ab2e$+ nh9n 1&nve"t -e4t t& -ab2e

IiPn thi hC! th&Li $auH

s s

1hYn tV% chYn th>ch hN! $au B nhF! nft O3 pVng c<c ,g hiSu P !hn c<ch nCi dung t"&ng thuCc -ab2e o 6a"ag"ah! ma",$ o -ab$ o 1&mma$ o Othe" muMn bn cLnh H d9u !hn &Ln ut#ng #ng nh9n !h>m \nte"v H cB ,h&=ng c<ch !h>m -ab H d9u !hw% H d9u ,h<c c<c d9u U nu bn t"n+ bLn g vA& d9u bLn

Chng -: ./ tr& 01 2, trong Word 2010 1. puto +orr'ct 4= M)cro


a( Out& 1&""ect

tP ti:t ,iSm thTi gian vA cng $`c ,hi nh@! nCi dung ch& mCt v n b=n 2?n t"&ng B cB $X 2r! 2Li nhi;u 2bn mCt ha% nhi;u nhBm th+ bLn cB thP thi:t 2@! ch`c n ng Out&1&""ect nhGm tha% th: mCt vAi ,g tX vi:t tFt ch& c<c th B boi c<c th Z ngha mA thng th#Tng c<c th nA% dAi hn(

1hYn biPu t#Nng Office 20'0t"n gBc t"<i cZa cZa $E 0&"d+ chYn O!ti&n$+ chYn 6"&&fing+ chYn Out& 1&""ect O!ti&n$

IiPn thi hC! th&Li $auH

s s +orr'ct TWo INiti)n +pBit)ls R n:u hai ,g tX bu tin t"&ng mCt th #Nc g bGng chR in thK nB $k tha% chR in th` hai bGng chR th#Tng(

)pH g -0& {Nitian 1O!ita2$ $k #Nc tha% bGng -7& {nitian 1a!ita2$ s +)Bit)li' first l'tt'r of s'nt'nc's R 0&"d nh@n bi:t $au d9u ch9m $k bFt bu mCt cu m?i vA ,g tX bu cu $k #Nc Ei thAnh chR in n:u chfng ta g bGng chR th#Tng s +)Bit)li' n)m' of d)Qs R 3g tX 9u tin cZa th` ungA% t"&ng tubn #Nc g bGng ti:ng Onhv $k Ei thAnh chR in( s +orr'ct )ccid'nt)l us)g' of cp3? 9I+K /'Q R ,hi g !h>m 1a!$ &c,+ Qn 1a!$ &c, t"n bAn !h>m $<ng+ 2fc nA% chfng ta cB thP g nhbm t"Lng th<i cZa bAn !h>m bGng c<ch giR !h>m 5hift g ,g tX bu tin cZa mCt th+ $au B nh= !h>m 5hift g c<c ,g tX c]n 2Li cZa th+ $au ,hi g 4&ng th nA% 0&"d $k Ei th U g v; fng dLng ~ng thTi 2Am tFt 2un Qn ca!$ 2&c,( s 'Bl)c' t'6t )s Qou tQB' R tX Cng g th $ai thAnh th fng

-"&ng hC! h&Li t"n+ th $ai #Nc 2iSt , o bn cCt t"<i t#ng `ng v?i th fng o bn cCt !h=i( Nh# v@% ch[ ,hi nA& g fng th $ai o bn t"<i thK 0&"d $k tX Cng tha% th: th fng o bn !h=i( Nh@! nCi dung vi:t tFt vA& hC! *e!2ace( Nh@! nCi dung tha% th: ch& nCi dung vi:t tFt vA& hC! 0ith+ $au B c2ic, nft Odd P #a vA& danh $<ch Out&1&""ect( -hXc hiSn tubn tX c<c b#?c P nh@! thm c<c th vi:t tFt ,h<c( 3hi thXc hiSn 4&ng+ nh9n O3 P th&<t ,hmi hC! th&Li( /uMn 4&< th vi:t tFt nA&+ bLn c2ic, chYn th t"&ng danh $<ch vA nh9n pe2ete( /uMn $Da Ei+ chYn th t"&ng danh $<ch vA nh@! 2Li vA& nCi dung t"&ng ,hung *e!2ace h&rc 0ith( -"&ng ,hi g v n b=n+ muMn $D d_ng Out&1&""ect bLn nh@! vA& th vi:t tFt+ $au B nh@! thm d9u !hn c<ch th u,g tX t"Fng+ d9u !hw%+ d9u ch9m+ d9u ch9m hmi+ ( ( (v P #a nCi dung tha% th: t#ng `ng vA& v n b=n(
!. M)cro

M)cros l= cXc tAnh n-ng ti#n tiFnU c^ th l=m t-ng tc M hiWu chonh h)Q Enh d:ng m= !:n c^ th thyc thi th_ng 6uQ#n trong mMt t=i liWu Word. 1hfng ghi 2Li chuni c<c 2Xa chYn mA bLn chYn P ch& mCt 2&Lt c<c hAnh Cng cB thP #Nc h&An thAnh t"&ng mCt b#?c( \hi mMt M)cro tP ghi mCt /ac"&H 1hYn tab 0i'1 t"n vVng *ibb&n 1hYn vA& mWi tn !h>a d#?i M)cros

1hYn 'cord M)cro+ hC! th&Li 4u9t hiSn nh# $auH

Nh@! tn u,hng ch`a d9u c<chv

1hYn vA& ni bLn muMn g<n ch& mCt nft ut"n uic/ pcc'ss Tool!)rv ha% bAn !h>m uchui cXc BhAmv tP g<n /ac"& ch& mCt nft t"n uic, Occe$$ -&&2ba"H s 1hYn .utton s p#?i +ustomi' uic/ pcc'ss Tool!)r+ 2Xa chYn tAi 2iSu mA bLn muMn /ac"& cB $n(

s p#?i 2Snh chYnH 1hYn M)cro mA bLn ang ghi s 1hYn pdd s 1hYn IK P bFt bu ghi /ac"& s -hXc thi c<c hAnh Cng bLn muMn #Nc ghi t"&ng /ac"& s 1hYn /ac"&$ s 1hYn vA& ?toB 'cording M)cros

tP g<n mCt nft /ac"& ch& mCt !h>m tFtH

s h! th&Li *ec&"d /ac"&+ 1hYn K'Q!o)rd s -"&ng hC! 3r'ss N'1 ?hortcut K'Q+ nh@! !h>m tFt mA bLn muMn g<n ch& nft M)cro vA 1hYn pssign

s 1hYn +los' P bFt bu ghi /ac"& s -hXc thi c<c hAnh Cng bLn muMn #Nc ghi t"&ng /ac"& s 1hYn /ac"&$ s 1hYn 5t&! *ec&"ding /ac"&$ +h:Q M)cro 1hL% mCt /ac"& !h_ thuCc vA& ni nB #Nc thm vA& uic, Occe$$ -&&2ba" ha% n:u nB #Nc g<n 2A mCt !h>m tFt( tP chL% mCt /ac"& th uic/ pcc'ss Tool!)r+ 1hYn vA& biPu t#Nng /ac"&

tP chL% mCt /ac"& th !h>m tFt+ ch[ cbn 9n c<c !h>m mA bLn U 2@! t"Knh P chL% /ac"&( 2. T:o ghi chz 4= !Ho 4W t=i liWu Word. ). +hn mMt ghi chz '( 1hYn &Ln te4t h&rc Mi t#Nng b9t ,| t"&ng tAi 2iSu bLn muMn ghi chf( 2( -"&ng thc *evie7+ nhBm 1&mment$+ nh9n nft Ne7 1&mment(

3( Nh@! vA& ghi chf cZa bLn t"&ng b&ng bBng hiPn thi o ,hung bn cLnh tAi 2iSu( >^) ghi chz s tP 4Ba mCt ghi chf+ nh9n chuCt !h=i vA& ghi chf B+ chYn pe2ete 1&mment( s tP 4Ba nhanh t9t c= ghi chf t"&ng tAi 2iSu+ nh9n chuCt vA& mCt ghi chf b9t ,|( -"&ng thc *evie7+ nhBm 1&mment$+ nh9n vA& mWi tn bn d#?i nft pe2ete vA chYn pe2ete O22 1&mment$ in p&cument( Th)Q Ti ghi chz '( N:u c<c ghi chf ,hng hiPn thi t"&ng tAi 2iSu+ bLn nh9n nft 5h&7 /a",u! t"&ng nhBm -"ac,ing cZa thc *evie7+ $au B <nh d9u chYn 1&mment$( 2( Nh9n chuCt vA& bn t"&ng mCt b&ng bBng cB ghi chf cbn $Da( 5au B $Da 2Li nCi dung the& g bLn( Th)Q Ti t#n ng_i ghi chz Jn cLnh mni ghi chf 2un cB tn cZa ng#Ti $D d_ng( N:u bLn muMn tha% Ei tn nA%+ hU% thXc hiSn nh# $auH

'( -"&ng thc *evie7+ nhBm -"ac,ing+ nh9n chuCt vA& mWi tn bn d#?i nft -"ac, 1hange$+ $au B chYn m_c 1hange $e" Name(

2( -"&ng hC! th&Li 4u9t hiSn+ bn d#?i m_c 6e"$&na2ixe(((+ bLn nh@! vA& tn cZa mKnh+ $au B nh9n O3(

#u g 2A nhRng ghi chf ,P th b% giT t"o i m?i cB t<c d_ng v?i tn m?i( In t=i liWu /m th'o ghi chz 4= nhng Xnh d]u th)Q Ti '( Nh9n nft /ic"&$&ft Office Jutt&n uh&rc -ab ei2ev + $au B chYn 6"int( 2( -"&ng hC! th&Li 6"int+ tLi m_c 6"int 7hat+ chYn 5etting$+ 6"int vA nh9n O3(

b(J=& vS tAi 2iSu 0&"d 0&"d 20'0 hn t"N $n t>nh n ng rt !a$$7&"d b=& vS v n b=n v?i t>nh b=& m@t ca&( JLn nh9! vA& biPu t#Nng tab ei2e !h>a t"n gBc t"<i chYn Info -1ick 3rot'ct ;ocum'nt and -1ick 7ncrQBt 1ith 3)ss1ord nh9! O3( q<c nh@n 2Li !a$$7&"d nh9n O3(

-1ick the <il' tab+ then -1ick Info( On the menu t& the "ight -1ick 3rot'ct ;ocum'nt and -1ick 7ncrQBt 1ith 3)ss1ord(

IC! th&Li \nc"%!t p&cument+ bLn nh@! !a$$7&"d vA&( 12ic, O3

-h b% giT+ mni ,hi mo fi2e v n b=n nA%+ 0&"d $k hiPn thi cDa $E %u cbu nh@! !a$$7&"d( 1h[ ng#Ti nA& bi:t !a$$7&"d m?i cB thP 4em #Nc nCi dung cZa fi2e(

/uMn hZ% bm+ bLn ch[ viSc vA& hC! th&Li \nc"%!t p&cument P 4Ba !a$$7&"d b=& vS( *. TNm /iFmU th)Q thF TNm 4-n !Hn JLn cB thP nhanh chBng tKm ,i:m mCt th h&rc c_m th the& c<ch $auH s -"&ng thc I&me+ nhBm \diting+ nh9n nft eind uh&rc nh9n !h>m tFt 1t"2yev(

-"&ng m_c eind 7hat cZa hC! th&Li eind and *e!2ace vha 4u9t hiSn+ bLn hU% nh@! vA& &Ln v n b=n cbn tKm(

s tP tKm mni mCt th h&rc c_m th+ bLn nh9n eind Ne4t( tP tKm t9t c= th h&rc c_m th cVng mCt 2fc t"&ng v n b=n+ bLn nh9n eind in+ $au B nh9n /ain p&cument( s /uMn ,:t thfc qu< t"Knh tKm ,i:m+ bLn nh9n \51( TNm 4= th)Q thF 4-n !Hn

s -"&ng thc I&me+ nhBm \diting+ nh9n nft *e!2ace uh&rc nh9n !h>m tFt 1t"2yIv(

s m_c eind 7hat+ bLn nh@! vA& &Ln v n b=n muMn tKm( s m_c *e!2ace 7ith+ bLn nh@! vA& &Ln v n b=n muMn tha% th:( s tP tKm &Ln v n b=n ti:! the&+ bLn nh9n eind Ne4t( s tP tha% th: &Ln v n b=n+ bLn nh9n *e!2ace( 5au ,hi nh9n 4&ng+ 0&"d $k chu%Pn $ang &Ln v n b=n ti:! the&( s tP tha% th: t9t c= c<c &Ln v n b=n tKm #Nc+ bLn nh9n *e!2ace O22( TNm 4= t% sXng o:n 4-n !Hn tNm @c tP dz dAng nh@n bi:t c<c c_m th tKm #Nc+ bLn cB thP t $<ng nB t"n mAn hKnh u,hng t $<ng ,hi in "av( s -"&ng thc I&me+ nhBm \diting+ nh9n nft eind u1t"2yev( s -"&ng hC! eind 7hat+ nh@! v n b=n mA bLn muMn tKm( s Nh9n *eading Iigh2ight+ $au B chYn Iigh2ight O22( s -9t c= th tKm #Nc $k #Nc t $<ng( tP tFt t>nh n ng nA% i+ bLn nh9n *eading Iigh2ight 2bn nRa+ chYn 12ea" Iigh2ighting(

TNm 4= th)Q thF nhng Enh d:ng Zc !iWt s -"&ng thc I&me+ nhBm \diting+ bLn nh9n nft *e!2ace u1t"2yIv( s Nh9n nft /&"e n:u bLn ,hng nhKn th9% nft e&"mat(

s tP tKm ,i:m &Ln v n b=n v?i inh dLng rc biSt+ bLn hU% nh@! &Ln v n B t"&ng eind 7hat( N:u ch[ P tKm ,i:m inh dLng+ hU% P t"Mng nA%( s Nh9n nft e&"mat+ $au B chYn inh dLng mA bLn muMn tKm( s Nh9n vA& *e!2ace 7ith+ $au B nh9n e&"mat+ chYn inh dLng tha% th:( N:u bLn cWng muMn tha% th: bGng &Ln v n b=n+ hU% nh@! &Ln te4t B vA& *e!2ace 7ith( s Nh9n eind Ne4t+ nh9n ti:! *e!2ace P tKm vA tha% th: c<c inh dLng rc biSt( tP tha% th: t&An bC+ nh9n *e!2ace O22( TNm 4= th)Q thF cXc d]u o:nU ngft tr)ng 4= cXc mc /hXc s -"&ng hC! th&Li eind and *e!2ace 4u9t hiSn $au ,hi nh9n 1t"2yI+ bLn nh9n nft /&"e n:u ,hng th9% nft 5!ecia2( s Nh9n vA& eind 7hat+ $au B nh9n nft 5!ecia2 vA chYn mCt m_c cbn tKm( s Nh@! nhRng gK bLn muMn tha% th: t"&ng *e!2ace 7ith( s Nh9n eind Ne4t+ *e!2ace h&rc *e!2ace O22( ?S dng /V ty :i diWn /hi tNm /iFm s J@t hC! th&Li eind and *e!2ace 2n( s Nh9n nft /&"e P mo "Cng hC! th&Li( s t<nh d9u ,iPm vA& $e 7i2dca"d$( s Nh@! th cVng nhRng ,g tX Li diSn vA& eind 7hat( s Nh@! nhRng gK bLn muMn tha% th: t"&ng *e!2ace 7ith( s Nh9n eind Ne4t+ *e!2ace h&rc *e!2ace O22( 3ng cc 4, t i din e:i diWn /Ct ,g tX b9t ,| NhkB 0A d $t tKm $at vA $et(

/Ct dU% ,g tX

$jd tKm $ad vA $ta"ted( uinte"v tKm inte"e$ting+ 3hng tKm

JFt bu mCt th

inte"ce!t( $!2inte"ed(

1uMi mCt th /Ct t"&ng nhRng ,g tX ch[ inh

uinv tKm in+ 7ithin( 3hng tKm inte"e$ting( 7i&n tKm 7in vA 7&n( "stight tKm "ight vA $ight( pU% !h=i the& th` tX t ng dbn( tasmc, tKm t&c,+ tuc,( 3hng tKm tac, ha% tic,(

/Ct ,g tX b9t ,| t"&ng dU% s /Ct ,g tX b9t ,|+ t"h nhRng ,g tX ch& $n t"&ng 4sx ng&rc

tP tKm mCt ,g tX inh ngha nh# mCt ,g tX Li diSn+ bLn g d9u } t"#?c ,g tX B( 1hng hLn g } P tKm d9u hmi( JLn cB thP $D d_ng d9u ngrc n P nhBm c<c ,g tX Li diSn vA &Ln te4t P ch[ "a th` tX !hd! t>nh( )> d_ g u!"evjuedv P tKm !"e$&"ted vA !"evented( JLn cB thP $D d_ng ,g tX Li diSn }n P tKm ,i:m mCt biPu th`c vA tha% th: bGng mCt biPu th`c #Nc $F! 4:!( )> d_ g uOfficev u0&"dv vA& eind 7hat vA g }2 }' vA& *e!2ace 7ith( 3:t qu= 2A ch#ng t"Knh $k tKm c_m th Office 0&"d vA tha% bGng 0&"d Office( 2. Kim tr) chAnh tHU ng BhXBU tu |ng nghi)U ty Mng chonh sS)U tu in mZc Enh 4= c%ng c Fm tu +^ nhi[u tAnh n-ng tr@ gizB !:n gc 4= /im tr) !Hn in thS cho t=i liWu. +hzng !)o g|m cXc c%ng cR 5!e22ing and "amma" ucng c_ ,iPm t"a ch>nh t= vA ngR !h<!v+ -he$au"u$ uth ~ng nghav+ Out&1&""ect utX Cng ch[nh $Dav+ pefau2t picti&na"% uth iPn mrc inhv vA 0&"d 1&unt ucng c_ :m thv(

?B'lling )nd \r)mm)r tP ,iPm t"a ch>nh t= vA ngR !h<! cZa mCt tAi 2iSuH trt c&n t"m vA& bu cZa tAi 2iSu h&rc bu cZa b9t ,| &Ln v n b=n mA bLn muMn ,iPm t"a 1hYn tab '4i'1 t"n vVng i!!on 1hYn biPu t#Nng ?B'lling \r)mm)r t"n nhBm 3roofing h&rc 9n !h>m tFt u<Dv(

J9t ,| mCt 2ni nA& $k hiPn thi mCt hC! th&Li ch& !hd! bLn chYn mCt c<ch vi:t ha% ngR !h<! th>ch hN! hn(

N:u bLn muMn ,iPm t"a ch>nh t= cZa mCt th c_ thP+ bLn cB thP ,>ch chuCt !h=i vA& b9t ,| th nA& #Nc gLch d#?i boi 0&"d vA chYn mCt $X tha% th:(

Tu in |ng nghi) -h iPn ~ng ngha ch& !hd! bLn 4em c<c th ~ng ngha( tP $D d_ng th iPn ~ng nghaH 1hYn tab '4i'1 t"n vVng *ibb&n 1hYn nft Th's)urus t"n nhBm 6"&&fing( 1ng c_ th iPn ~ng ngha $k 4u9t hiSn o !h>a bn !h=i mAn hKnh vA bLn cB thP 4em c<c tV% chYn(

JLn cWng cB thP t"u% c@! vA& th iPn ~ng ngha bGng c<ch ,>ch !h=i vA& b9t ,| th nA& vA chYn ?QnonQms t"n menu(

T:o mMt tu in mZc Enh mi -h#Tng thK bLn cB c<c th ngR , thu@t chu%n mn mA cB thP ,hng #Nc cng nh@n boi cng c_ ,iPm t"a ch>nh t= vA ngR !h<! t"&ng 0&"d( p& v@% mA bLn cB thP tV% ch[nh th iPn P cB nhRng th bLn muMn ch& vA&( 1hYn nft Microsoft Iffic' 1hYn nft 0&"d O!ti&n$ 1hYn tab 6"&&fing 1hYn tab Wh'n +orr'cting ?B'lling

1hYn +ustom ;iction)ri'sU vA hC! th&Li 1u$t&m picti&na"ie$ 4u9t hiSn(

1hYn 7dit Word 9ist Nh@! c<c th cB thP $D d_ng cZa bLn mA ,hng cB t"&ng th iPn hiSn thTi t"&ng 0&"d(

567 89 T: T;<=> T?@ A@BC

0&"d 20'0 cB thP :m $M th cZa tAi 2iSu t"&ng ,hi bLn g v n b=n( Ng&Ai "a ch#ng t"Knh c]n cB thP :m $M t"ang+ $M &Ln+ $M d]ng+ $M ,g tX cB h&rc ,hng cB ,h&=ng t"Fng(

eFm s tu trong /hi g{ 4-n !Hn -"&ng ,hi bLn g v n b=n+ 0&"d 20'0 $k tX Cng :m $M t"ang vA $M th cB t"&ng tAi 2iSu( -hng tin nA% #Nc hiPn thi t"n thanh t"Lng th<i o gBc d#?i bn t"<i mAn hKnhH m_c 6age u$M t"angv vA 0&" d$ u$M thv( eFm s tu trong 4bng chgn JLn cB thP :m $M th t"&ng c<c vVng chYn+ vA c<c vVng chYn nA% ,hng nh9t thi:t !h=i 2i;n mLch nhau( s -"#?c tin bLn dVng chuCt chYn vVng cbn :m( N:u c<c vVng ,hng 2i;n mLch nhau+ $au ,hi chYn vVng bu tin+ bLn giR !h>m 1t"2 vA chYn thm c<c vVng ,h<c( s -"n thanh t"Lng th<i o cuMi mAn hKnh $k hiPn thi $M th cB t"&ng vVng chYn( )> d_ ''0'02 cB ngha 2A t"&ng vVng chYn cB ''0 th t"n tEng $M '02 th cZa tAi 2iSu( Ja& g~m c= te4tb&4+ f&&tn&te vA endn&te t"&ng ,hi :m th s -"&ng thc *evie7+ nhBm 6"&&fing+ nh9n nft 0&"d 1&unt( s -"&ng hC! th&Li 0&"d 1&unt+ <nh d9u chec, vA& m_c {nc2ude te4tb&4e$+ f&&tn&te$ and endn&te$( eFm s tu trong t'6t!o6

s 1hYn te4tb&4 mA bLn muMn :m th( s -"n thanh t"Lng th<i o cuMi mAn hKnh $k hiPn thi $M th cB t"&ng te4tb&4( )> d_ ''0'02 cB ngha 2A t"&ng te4tb&4 cB ''0 th t"n tEng $M '02 th cZa tAi 2iSu( >'m s tr)ngU s /V tyU s o:n 4= s dang tP cB b% Z thng tin v; $M t"ang+ $M ,g tX+ $M &Ln vA $M d]ng+ bLn thXc hiSn mCt t"&ng hai c<ch $auH s -"&ng thc *evie7+ nhBm 6"&&fing+ nh9n nft 0&"d 1&unt( s -"n thanh t"Lng th<i o gBc d#?i bn t"<i mAn hKnh+ bLn nh9n chuCt vA& m_c 0&"d$( IC! th&Li 0&"d 1&unt 4u9t hiSn ch& bLn b% Z thng tin mA bLn muMn( 5. In t=i liWu Word eEnh d:ng tr)ng in /ni ,hi tL& fi2e m?i+ t"&ng cDa $E v n b=n U cB $n mCt t"ang gi9% t"Fng P bFt bu $&Ln v n b=n uth#Tng 2A gi9% 2ette" h&rc gi9% Ov( 1h[ ,hi nA& cbn :n chi ti:t ch>nh 4<c hn chfng ta m?i chYn 2Li ,hE gi9% ,h<c -ab 6age a%&ut+ nhBm 6age 5etu!+ chYn mWi tn d#?i gBc !h=i P mo hN! th&Li 6age 5etu!

+hgn lo:i gi]Q T)! 3)B'r

s 6a!e" 5ixe H chYn 2&Li gi9%+ ,>ch th#?c t#ng `ng $k hiSn "a t"&ng 7idth vA height+ n:u chYn 1u$t&m !h=i ch& $M & ,>ch th#?c gi9% t"&ng 7idth vA height eZt l[ cho tr)ng in T)! M)rgins

s s s s

ToB

R ; [nh cZa t"ang in

.ottom R ; <% cZa t"ang in 9'ft ight R ; t"<i cZa t"ang in R ; !h=i cZa t"ang in

N:u cB dVng 2Snh /i""&" /a"gin$ P 2Am $<ch utL& t>nh Mi 4`ng giRa c<c t"angv thK 2Snh 2eft vA "ight $k t"o thAnh {n$ide vA Out$ide s s s \utt'r R 3h&=ng c<ch dVng P Bng g<% $<ch <rom 'dg'R 3h&=ng c<ch th md! cZa tT gi9% :n heade" h&rc f&&te" O"ientati&n H chYn h#?ng in o 6&"t"ait H i9% dYc o and$ca!e H i9% ngang s Mirror m)rgins R trt 2; Mi 4`ng nhau( N:u 2Snh nA% cB dVng+ gi9% $k #Nc !hn biSt 2A cB t"ang 2c vA t"ang chn uOdd and \venv+ th#Tng <! d_ng P in $<ch( In t=i liWu s-ab ei2e+ chYn 6"int

s 1&!ie$H chYn $M b=n in s 6"inte" H chYn tn m<% in t#ng `ng U #Nc cAi rt t"&ng 0ind&7$( N:u m<% in ang $D d_ng ,hng cB tn t"&ng danh $<ch nA% ungha 2A nB ch#a #Nc ,hai b<&v thK !h=i thXc hiSn c<c b#?c $auH o NhF! 5ta"t+ chYn 5etting$ vA nhF! 6"inte"$(

o NhF! f! vA& biPu t#Nng Odd 6"inte"( o -hXc hiSn c<c b#?c cAi rt m<% in cZa ch`c n ng Odd 6"inte" 0ixa"d s 6age$ H in $M t"ang chYn 2Xa bGng c<ch g c<c $M t"ang vA&+ dVng d9u + P !hn

c<ch c<c t"ang "Ti "Lt+ d9u gLch nMi s P in c<c t"ang 2in ti:! 8. TrMn t=i liWu mM)il M'rg'n 8.1 +Xc KhXi niWm TrMn th -"&ng thXc t:+ i ,hi chfng ta cbn !h=i in v n b=n goi ch& nhi;u ng#Ti chng hLn nh# th# mTi+ !hi:u b<& iPm+ gi9% ch`ng nh@n+ bGng tMt nghiS!8 -ha% vK !h=i g nhRng thng tin cZa thng ng#Ti vA& nCi dung cZa thng gi9% ch`ng nh@n u"9t dz nhGm 2^nv+ ta cB cB thP dVng cng c_ /ai2 /e"ge P gi=i qu%:t v9n ; t"n mCt c<ch nhanh chBng( TkB tin d)t) sourc' /Ct fi2e ch`a dR 2iSu ngu~n th#Tng #Nc t"Knh bA% d#?i dLng b=ng biPu n gi=n nh# tab2e+ $heet ucZa \4ce2+ Occe$$v b=& =m Z $M cCt+ hAng vA nCi dung t"&ng c<c ( TkB tin m)in docum'nt /Ct fi2e v n b=n m^u U #Nc t"Knh bA% h&An ch[nh ). <orm l'tt'r .c 1( -L& t@! tin /ain ch>nh t"&ng 0O*p nh# $au +%ng TQ TN"" >v 222 3a4t5&r, 678, T379-: ;<<==>> T" MI ?g)@ =A thng 8A nBC <AA2

DEnh gFiH 5inh n mH tia ch[H /Ti $F! 4:! thTi gian :n dX cuCc !hmng v9n tu%Pn nhn $X ch& 1ng t%( -hTi gianH tia iPmH >iG 5%c TrHn In J .c 2( -L& t@! tin ngu~n dR 2iSu t"n \4ce2 v?i c<c cCt cB tn t#ng `ng uchf g 2A tn cCt ,hng nn vi:t d9u ti:ng viSt+ vA !h=i bFt bu dR 2iSu nga% tLi 1e22 O'v( j 1hf gH t@! tin dR 2iSu nA% bLn cB thP tL& bGng 0O*p+ tu% nhin n:u thP hiSn t"&ng \4ce2 bLn $k cB 2Ni hn n:u b=ng dR 2iSu B cB hE t"N nhi;u !hd! t>nh vA hAm !h`c tL!( I.+ "IT7N ng JA ng ng JA tinh nh# u> I~ S NgYc I&Ang v n JKnh 6han thAnh -m Ngu%zn 3"pI N? ' Nam NR Nam Nam ' '. '. 0 ' -hf% NR 33 ai g -h#Tng 3iSt -h<nh -n -6(I1/ -6(I1/ tI -6(I1/ 22 -hV% )n )Wng -Au tI '' Ni -6(I1/ tI ;Ip+"I T"3"I .pN\ giT+ ngA%

I~ng ng JA ng JA JA -"bn I]a JKnh -hi /Cng )n ) n Ni IAng thi NgYc IA I&Ang -#Tng thi S NR Nam NR Nam NR

' '. 3 ' . ' ' 6a$teu" -6(I1/ tI IVng )#ng )Wng -Au Ng t`c 3: -6(I1/ g -h<i -E .. tL& -"bn Jin I]a pbu /Ct tI I#ng -hZ

.c *( -"n t@! tin /ain ch>nh t"&ng 0&"d 1hYn ?t)rt M)il M'rg' t"n tab M)ilings vA $au B chYn ?t'B !Q ?t'B M)il M'rg' Wi)rd(

-"Knh 0ixa"d $k mo "a mCt cDa $E bn !h=i tAi 2iSu( 1Da $E nA% cB thP di chu%Pn bGng chuCt :n mCt vi t"> m?i t"n mAn hKnh vA bLn cWng cB thP tha% Ei ,>ch cl cZa nB(

tP thXc hiSn me"ge mai2 cbn !h=i qua b#?c+ bLn 2Am the& h#?ng d^n bGng c<ch chYn nhRng tV% chYn !hV hN! "~i nh9n N'6t o d#?i cVng cZa hC! th&Li+ n:u muMn qua% 2Li thK nh9n vA& 3r'4ious( -"&ng m_c ?'l'ct docum'nt tQB' U chYn $n 9'tt'rs( 1hYn Ne4t qua b#?c 2

-"&ng m_c ?'l'ct s)rtting docum'nt U chYn $n s' th' curr'nt docum'nt( 1hYn N'6t qua b#?c 3

-"&ng m_c ?'l'ct r'ciBi'nts nh9n nft J"&7$e( 1hYn va mo fi2e danh $<ch e4ce2 U 2#u(

1hYn 5heet'+ O3

hC! th&Li /ai2 /e"ge *eci!ent$+ ta cB thP 2&Li bm h&rc t">ch 2Yc nhRng hAng ,hng muMn tL& th# mTi( Nh9n O3( Nh9n Ne4t qua b#?c (

-"&ng m_c Writ' Qour l'tt'r+ nh9n chYn Mor' it'ms

trt c&n t"m te4t o vi t"> 4<c inh t"&ng v n b=n m^u+ ni cbn chQn dR 2iSu vA&+ 2bn 2#Nt chQn c<c fie2d vA& t"&ng m)in docum'nt nh# $auH

Nh9n Ne4t $ang b#?c + o b#?c nA% nh9n vA& nft ; 4em t"#?c c<c th# mTi ti:! the&

Nh9n nft Ne4t $ang b#?c th` (

1hYn 3rint8 n:u muMn in c<c th# mTi t"Xc ti:! "a m<% in+ chYn 7dit indidu)l l'tt'rs n:u muMn 4em t"#?c c<c th# mTi t"&ng v n b=n(

-"&ng hC! th&Li /e"ge t& Ne7 p&cument cB thP chYn tL& "a t&An bC c<c th# mTi cB t"&ng danh $<ch h&rc ch[ chYn tL& th# mTi ch& mCt $M ng#Ti( !. 7n4'loB's -L& nhRng bK th# bGng c<ch /ai2 /e"ge( -hXc hiSn t#ng tX !hbn e"&m 2ette" nh#ng chYn \nve2&!$ tha% vK chYn e"&m 2ette" o b#?c'(

c. 9)!'ls -L& nhUn bGng c<ch /ai2 /e"ge( -hXc hiSn t#ng tX !hbn e"&m 2ette" nh#ng chYn 9)!'ls th)Q 4N chgn <rom l'tt'r L !c1. d. +)tolog's -L& v n b=n ,iPu danh $<ch bGng c<ch /ai2 /e"ge( -hXc hiSn t#ng tX !hbn e"&m l'tt'r nhng chgn +)tolog's th)Q 4N chgn <rom l'tt'r L !c1. *ibb&n cWng 2A mCt c<ch hRu >ch P tL& mCt /ai2 /e"ge vA qu< t"Knh 4D 2g "9t giMng v?i c<c b#?c t"&ng t"Knh 0ixa"d( JGng c<ch $D d_ng thanh *ibb&n+ bLn $k cB thP t"u% c@! vA& nhi;u t>nh n ng hn+ chng hLn nh# tX Cng ,iPm t"a tKm 2ni t"#?c ,hi bLn h&An t9t viSc h]a t"Cn( Ng&Ai "a c]n cB nhRng %:u tM nng ca&+ chng hLn nh# $D d_ng c<c t"#Tng P thP hiSn c<c tha& t<c h&rc t>nh t&<n t"&ng tAi 2iSu(

NhRng 2Snh bLn dVng t"n -ab M)ilings t"&ng bMn nhBm $auH s ?t)rt M)il M'rg'H t% 2A iPm bFt bu th ni bLn chYn mCt 2&Li tAi 2iSu vA $au B chYn+ tL&+ h&rc ch[nh $Da danh $<ch ng#Ti nh@n( s Writ' Ins'rt <i'ldsR t% 2A ni bLn cB thP chQn c<c /e"ge eie2d vA $D d_ng P thP hiSn c<c tha& t<c t>nh t&<n ch& tAi 2iSu( s 3r'4i'1 'sultsH Jn cLnh viSc 4em 2Li tAi 2iSu U h]a t"Cn+ bLn cB thP $D d_ng t>nh ul's

n ng ,iPm t"a 2ni mCt c<ch tX Cng( s <inishH I&An thAnh me"ge vA ,:t hN! c<c tAi 2iSu c< nhn cZa bLn vA& mCt tAi 2iSu t&An diSn+ ha% in chfng "a h&rc gDi th# iSn tD( Chng K: Cc LhEG tMt trong Word 1. +Xc lo:i BhAm tftR 1B 2 c<ch P $D d_ng !h>m tFt( i= $D P in @m mCt chR bLn cB thP $D d_ngH

). 6h>m t"u% c@! c<c -ab vA 2Snh t"n mAn hKnh( !. -E hN! !h>m ,hng nGm t"n thanh *ibb&n( Nhi;u ng#Ti ch& "Gng b9t ,| $X ,:t hN! cZa mCt t~ hN! !h>m nA& d^n :n viSc thXc thi mCt 2Snh ;u cB thP gYi 2A !h>m tFt+ v; c b=n thK B 2A mCt c<ch ngh fng( Nh#ng t"&ng bAi nA% chfng ta $k cB mCt inh ngha ch>nh 4<c hn v; !h>m tFt( q<c inh $X ,h<c biSt "9t quan t"Yng vK thng 2&Lt !h>m tFt ,h<c nhau $k cB !h#ng th`c h&Lt Cng ,h<c nhau( pcc'ss K'Qs mBhAm truQ ckBn Occe$$ 3e% ch& !hd! bLn t"u% c@! thanh *ibb&n+ nB 2in hS m@t thi:t v?i c<c -ab+ 2Snh vA nhRng th` mA bLn nhKn th9% t"n mAn hKnh( JLn $D d_ng pcc's K'Q bGng c<ch nh9n plt "~i $au B nh9n ti:! mCt !h>m h&rc mCt chuni tubn tX c<c !h>m( /ni 2Snh t"n thanh *ibb&n+ t"&ng t"Knh n cZa nft Microsoft Iffic' vA t"n uic/ pcc'ss Tool!)r ;u cB mCt !h>m t"u% c@! "ing+ mni !h>m t"u% c@! #Nc g<n mCt K'Q TiB( 3e% -i! 2A mCt !hin b=n m?i cZa hS thMng /V ty g:ch chcn mA bLn quen thuCc o c<c !hin b=n t"#?c ,hi muMn t"u% c@! c<c t"Knh n bGng c<ch $D d_ng !h>m O2t( K'Q com!in)tions mtT h@B BhAmn 1<c tE hN! !h>m dVng P thXc hiSn mCt 2Snh nA& B vA nB ,hng 2in quan t?i nhRng gK bLn nhKn th9% t"n mAn hKnh( 1<c !h>m !h=i #Nc nh9n cVng mCt 2fc P ,>ch h&Lt c<c 2Snh+ t"&ng a $M t"#Tng hN!+ dV ,hng !h=i t9t c=+ ;u cB 2in quan t?i !h>m 1t"2 uv> d_ nh9n 1t"2 y 1 P c&!%v( -E hN! !h>m ,hng tha% Ei t"&ng !hin b=n Office 200.+ nB h&Lt Cng giMng hSt c<c !hin b=n t"#?c(

2. ;uQWt th)nh i!!on !ng pcc'ss K'Q mBhAm truQ ckBn 3hi bLn muMn dVng bAn !h>m tha% vK c<c thi:t bi t"m nh# c&n chuCt P i;u ,hiPn thanh *ibb&n vA nhRng th` ,h<c t"n mAn hKnh+ t"#?c tin bLn !h=i b@t ch`c nm i;u ,hiPn bGng bAn !h>m( NBi c<ch ,h<c bLn !h=i chu%Pn th ch: C nh@! 2iSu $ang ch: C thXc thi 2Snh bGng c<ch nh9n !h>m plt( 5au B+ bLn $k cB "9t nhi;u tV% chYn P du%St ,hF! thanh *ibb&n( ). K'Q TiB 4= cXc !iu t@ng hNnh /hi#n m.)dg'sn

Nga% ,hi bLn nh9n !h>m plt+ bLn $k th9% c<c nhUn nhm+ h&rc ,hin nhm hiSn 2n P ch[ "a 3e% -i! cZa thng -ab( 3hi bLn nh9n !h>m P ,>ch h&Lt mCt -ab+ c<c ,hin nhm $k hiPn thi 3e% -i! ch& thng 2Snh t"&ng -ab B( NBi c<ch ,h<c+ bLn ch[ th9% mni 2bn mCt nhBm 3e% -i!+ vA bLn !h=i nh9n mCt 2Xa chYn nA& B t"#?c ,hi th9% nhi;u hn( 3e% -i! 2A c<ch "9t tu%St P $D d_ng !h>m tFt boi bLn ,hng cbn !h=i ghi nh?+ mYi th` ;u hiPn thi t"n mAn hKnh( !. TNm hiu th#m 4[ K'Q TiB

"Nnh !#n trXiH -"n -ab Ins'rt 3e% -i! / #Nc g<n ch& nft 2Snh ?m)rtprt. "Nnh !#n BhHiH -"n -ab 3)g' 9)Qout 3e% -i! / #Nc g<n ch& nft 2Snh /a"gin$( 1<c 3e% -i! cB thP t"Vng 2r! t"n c<c -ab ,h<c nhau+ t"&ng v> d_ t"n / 2A !h>m tFt ch& 5ma"tO"t t"&ng -ab {n$e"t nh#ng 2Li 2A !h>m tFt ch& /a"gin$ t"&ng -ab 6age a%&ut( JLn ch[ cB thP th9% vA 2Am viSc v?i 3e% -i! cZa -ab ang #Nc ,>ch h&Lt( N:u bLn 2l chYn $ai -ab thK ch[

cbn nh9n 7sc P hiPn thi 2Li 3e% -i! ch& -ab vA chYn 2Li -ab mA bLn cbn( 9u VH N:u cB mCt hC! th&Li ang mo dVng cVng mCt ,g tX 3e% -i! v?i mCt -ab h&rc mCt 2Snh t"n thanh *ibb&n+ thK 3e% -i! cZa hC! th&Li nA% $k #Nc #u tin( c. ;i chuQn !ng BhAm m~i t#n Ng&Ai K'Q TiB bLn cWng cB thP dVng !h>m mWi tn P du%St thanh *ibb&n( tbu tin bLn cWng nh9n !h>m O2t P chYn thanh *ibb&n 2Am tiu iPm+ $au B dVng c<c !h>m mWi tn P di chu%PnH 6h>m MI TN T xI vA MI TN 3"sI P chu%Pn qua 2Li giRa c<c -ab( 6h>m MI TN 9N P chu%Pn tiu iPm 2n uic/ pcc'ss Tool!)r uth % bLn cB thP dVng !h>m MI TN T xI P di chu%Pn $ang nft Microsoft Iffic'v( 6h>m MI TN >N\ chu%Pn bLn vA& -ab ang ,>ch h&Lt vA bLn cB thP di chu%Pn tiS! t"&ng B bGng c<ch $D dVng !h>m mWi tn(( /Ct iPm ti:n bC $& v?i !hin b=n t"#?c cZa /ic"&$&ft Office 2A bLn cB thP di chu%Pn 2n 4uMng tha% vK ch[ 2A t"<i !h=i( d. 3hAm Tp. 4= th)nh i!!on JLn cWng cB thP dVng !h>m -OJ P di chu%Pn quanh thanh *ibb&n( 5au ,hi nh9n O2t P chYn thanh *ibb&n+ bLn hU% nh9n !h>m -OJ 2in t_c P di chu%Pn qua c<c nft 2Snh the& thng nhBm tLi -ab ang ,>ch h&Lt( 5au ,hi i mCt v]ng h:t c<c 2Sn t"&ng -ab hiSn tLi+ tiu iPm $k #Nc chu%Pn the& th` tX nft "'lB+ nft Microsoft Iffic'+ uic/ pcc'ss Tool!)r+ c<c -ab vA qua% t"o 2Li nhBm bu tin t"&ng -ab hiSn tLi( Nh9n 5hift y -OJ P di chu%Pn the& h#?ng ng#Nc 2Li( 3hi :n #Nc 2Snh mA bLn muMn+ hU% nh9n \N-\*( N:u bLn thng 2Am viSc v?i /&c"&$&ft Office t"&ng nhi;u n m vA 2A mCt chu%n gia v; !h>m tFt+ bLn thuCc 2]ng t9t c= c<c !h>m tFt( 1B thP bLn $k bMi "Mi ,hi t9t c= t"Knh n vA !h>m tFt cW U bi:n m9t( -hXc "a+ thanh *ibb&n vA !h>m tFt m?i cbn cB mCt >t thTi gian P bLn 2Am quen nh#ng mCt ,hi U nFm bFt #Nc bLn $k <nh gi< ca& nB( N:u bLn v^n ,hng hAi 2]ng vA muMn t"o 2Li v?i c<c !h>m tFt cW thK % 2A cu t"= 2TiH hbu h:t !h>m tFt cW ;u v^n h&Lt Cng( -u% nhin bLn !h=i nh? ch>nh 4<c vK giT %

,hng c]n ni nA& t"n mAn hKnh nhFc bLn cbn !h=i nh9n !h>m nA&( t% 2A c<ch h&Lt CngH -"&ng c<c !hin b=n t"#?c ,hi bLn nh9n O2t y \ thK t"Knh n \dit #Nc mo 2n vA bLn nh9n ti:! c<c ,g tX #Nc gLch chn P t"u% c@! c<c 2Snh( -"&ng Office 20'0,hi nh9n tE hN! O2t y \ uh&rc c<c ,g tX tFt ,h<cv $k ,hng cB t"Knh n nA& mo "a( -ha% vA& B+ mCt thng iS! $k hiPn thi ch& bLn bi:t bLn ang dVng hS thMng !h>m tFt cW( N:u bLn nh? tE hN! !h>m tFt thK ch[ cbn nh9n ti:! P thXc hiSn 2Snh( N:u bLn ,hng nh?+ hU% nh9n \$c P hiPn thi c<c 3e% -i!( 3. Cc phm tt thng dng: 3hAm +trlj1 +trlj2 +trlj5 +trlj0 <12 <D <2 +trlj?hiftj? +trlj?hiftj< +trlj?hiftj3 +trlj; +trljM +trlj?hiftjM +trljT +h,c n-ng iUn d]ng n iUn d]ng i iUn d]ng '+ -L& thm C giUn d]ng n t"#?c &Ln #u tAi 2iSu v?i tn ,h<c 3iPm t"a 2ni ch>nh t= ti:ng Onh r! 2Li 2Snh vha 2Am -L& 5t%2e uheadingv s pVng m_c 2_c tX Cng -ha% Ei !hng chR -ha% Ei cl chR /o hC! th&Li inh dLng f&nt chR Vi &Ln v n b=n vA& ' tab umrc inh '+2.cmv Vi &Ln v n b=n "a 2; ' tab Vi nhRng d]ng ,hng !h=i 2A d]ng bu cZa &Ln v n b=n vA& ' tab

+trlj?hiftjT +trlj< +trlj\ <5n +trlj" +trljK +trlj +trlj +trlj?hiftj +trlj?hiftj pltj?hiftj? +trlj7nt'r ?t)rtj; ?t)rtj7 +trljpltjN +trljpltj3 +trljpltj9 +trljpltj< +trljpltj; +trlj?hiftjp

Vi nhRng d]ng ,hng !h=i 2A d]ng bu cZa &Ln v n b=n "a 2; ' tab -Km ,i:m ,g tX

mhoZc Nh=% :n t"ang $M

-Km ,i:m vA tha% th: ,g tX -L& 2in ,:t u2in,v - ng ' cl chR i=m ' cl chR - ng 2 cl chR i=m 2 cl chR J@t-Ft !hn chia cDa $E 0ind&7 NgFt t"ang 1hu%Pn "a mAn hKnh pe$,t&! /o cDa $E {nte"net \4!2&"e"+ /% c&m!ute" 1Da $E /5 7&"d o dLng N&"ma2 1Da $E /5 7&"d o dLng 6"int a%&ut t<nh $M vA ,g tX tX Cng t<nh ghi chf ue&&tn&te$v o chn t"ang t<nh ghi chf o nga% d#?i d]ng c&n t"m o B 1hu%Pn Ei chR th#Tng thAnh chR h&a uv?i chR ti:ng )iSt cB d9u thK ,hng nn chu%Pnv

pltj<10

6hBng t& mAn hKnh u&&mv

pltj<5 pltj3rint ?cr''n 3rint ?cr''n

-hu nhm mAn hKnh 1h_! hKnh hC! th&Li hiPn thi t"n mAn hKnh

1h_! t&An bC mAn hKnh ang hiPn thi(

Chng N: 7"t O% GPo haQ trn Word 2010 1. +Xc c%ng c | hg) cG) Word 2010 -h nhRng cng c_ vk hKnh vA inh dLng n gi=n o c<c !hin b=n t"#?c+ Office 20'0U nng c9! <ng ,P t>nh n ng ~ hYa t"&ng 0&"d+ gif! ch& ng#Ti dVng thma $`c $<ng tL& mA ,hng cbn :n $X t"N gif! cZa nhRng ch#ng t"Knh ~ hYa chu%n nghiS! nh# 6h&t&$h&!+ {22u$t"at&"+ 1&"e2p"a7 8 -"&ng 0&"d+ c<c Mi t#Nng ~ hYa u{22u$t"ati&n$v #Nc chia 2Am 0 2&LiH 6ictu"e u=nh ch_!v+ 12i!O"t u=nh vk cB $n ,hi cAi rtv+ 5ha!e$ uc<c hKnh vk c b=nv+ 5ma"tO"t u c<c hKnh vk+ $ ~ rc biStv+ 1ha"t u~ thiv vA 0&"dO"t uchR nghS thu@t nGm t"&ng nhBm -e4tv(

u< t"Knh tha& t<c #Nc thXc hiSn qua hai !hbnH tL& Mi t#Nng vA inh dLng Mi t#Nng( tP ,hoi tL& Mi t#Nng+ ta chYn menu {n$e"t "~i chYn nhBm Mi t#Nng t"&ng !hbn {22u$t"ati&n$( s )?i 6ictu"e+ ng#Ti $D d_ng !h=i chYn t"anh o ni ch`a uv> d_ t"&ng /% 6itu"e$v s )?i 12i!O"t+ ng#Ti $D d_ng !h=i chYn t"anh t"&ng ,h& cB $n cZa ch#ng t"Knh s )?i 5ha!e$+ ng#Ti $D d_ng !h=i chYn hKnh vk "~i ,>ch chuCt vA& v n b=n

s )?i 5ma"tO"t+ ng#Ti $D d_ng !h=i chYn 2&Li $ ~ "~i O3 s )?i 1ha"t+ ng#Ti $D d_ng !h=i nh@! $M 2iSu s )?i 0&"d O"t+ ng#Ti $D d_ng !h=i chYn m^u vA nh@! nCi dung 5au ,hi tL& Mi t#Nng 4&ng+ ng#Ti $D d_ng !h=i ,>ch chuCt vA& Mi t#Nng B vA chu%Pn $ang menu e&"mat P inh dLng( t% 2A ni t@! t"ung c<c cng c_ P inh dLng Mi t#Nng vha tL&+ ba& g~m

y NhBm Odu$tH i;u ch[nh C $<ng tMi+ C t#ng !h=n+ g~mH s J"ightne$$H i;u ch[nh C $<ng s 1&nt"a$tH i;u ch[nh C t#ng !h=n s *ec&2&"H i;u ch[nh tng mAu( )?i t>nh n ng nA%+ ng#Ti $D d_ng cB thP chu%Pn t&An bC =nh thAnh dLng n $Fc the& mCt tng mAu nA& B( trc biSt+ t"&ng B cB t>nh n ng 5et -"an$!a"ent 1&2&" dVng P chu%Pn mCt m=ng mAu t"o nn t"&ng $uMt uth#Tng dVng P 2&Li bm n;n =nhv s 1&m!"e$$ 6ictu"e$H dVng P ndn =nh( 1<c =nh ngu%n gMc cB thP cB dung 2#Nng "9t 2?n uvAi /J mCt =nhv+ ,hi chQn vA& t"&ng v n b=n thK dung 2#Nng cZa fi2e 0&"d $k bGng dung 2#Nng ,g tX cCng v?i dung 2#Nng cZa t&An bC =nh( Nh# th: cB thP mCt v n b=n cB ,>ch cl 2n t?i '00/J( tP gi=m dung 2#Nng =nh+ ta dVng ch: C ndn v?i 03 m`cH 6"int 220 !!i s tMt ch& ,hi in "a m<% vA hiPn thi+ 5c"een '0 !!i hiPn thi tMt t"n mAn hKnh+ \mai2 !!i dung 2#Nng nhm s ch9t 2#Nng hiPn thi ,hng tMt s 1hange 6ictu"eH tha% Ei =nh

s *e$et 6ictu"eH ,hi !h_c =nh t"o v; t"Lng th<i gMc s NhBm 6ictu"e 5t%2e$H c<c ch: C inh dLng ch& =nh+ g~mH s 6ictu"e 5ha!eH chYn ,iPu ,hung =nh uch[ cB v?i Mi t#Nng dLng =nhv s 6ictu"e J&"de"H chYn ,iPu vi;n ,hung =nh s 6ictu"e \ffect$H chYn ,iPu hiSu `ng ch& =nh

y NhBm 5ha!e 5t%2e$H c<c ch: C inh dLng ch& c<c Mi t#Nng dLng hKnh vk vA ~ thi+ g~mH 5ha!e ei22H chYn ,iPu n;n s 5ha!e Out2ineH chYn ,iPu vi;t s 5ha!e \ffect$H chYn ,iPu hiSu `ng ch& hKnh vk y NhBm O""angeH c n ch[nh vi t">+ ,h&=ng c<ch giRa c<c Mi t#Nng ~ hYa+ g~mH s 6&$iti&nH 1hYn vi t"> Mi t#Nng $& v?i d]ng v n b=n s J"ing t& f"&ntH #a 2n t"n cVng s 5end t& bac,H #a 4uMng d#?i cVng s -e4t 0"a!!ingH chYn ch: C d]ng v n b=n ba& quanh Mi t#Nng uba& the& hKnh vung+ ba& chrt ha% !hZ 2n t"n 8v s O2ignH dBng hAng c<c Mi t#Nng #Nc chYn s "&u!H nhBm vA bm nhBm c<c Mi t#Nng #Nc chYn

s *&tateH qua%+ 2@t c<c Mi t#Nng y NhBm 5ixeH i;u ch[nh ,>ch cl ch>nh 4<c c<c Mi t#Nng s IeightH i;u ch[nh chi;u ca& s 0idthH i;u ch[nh C "Cng s 1"&!H cFt t"anh y NhBm 5had&7 \ffect$H 2Xa chYn c<c hiSu `ng bBng hai chi;u y NhBm 3sp \ffect$H 2Xa chYn c<c hiSu `ng bBng ba chi;u y NhBm 0&"dO"t 5t%2e$H chYn m^u inh dLng chR nghS thu@t y Jn cLnh menu e&"mat P inh dLng chung c<c Mi t#Nng ~ hYa+ thK v?i nhRng 2&Li nh# biPu ~+ ~ thi c]n cB thm hai menu 2A pe$ign vA a%&ut s pe$ignH ch[nh $Da thi:t ,:+ dR 2iSu uMi v?i ~ thiv s a%&utH ch[nh $Da gia& diSn 1B mCt iPm cbn 2#u g+ t9t c= c<c t>nh n ng nBi t"n cZa 0&"d 20'0 ch[ hiPn thi ,hi v n b=n #Nc tL& vA 2#u the& inh dLng 0&"d 20'0 ucB ui 2A (d&c4v( N:u 2#u o inh dLng 0&"d 2003 thK nhRng t>nh n ng "ing cB cZa 0&"d 20'0 nh# c<c dLng biPu ~ rc biSt+ c<c ,iPu inh dLng E bBng+ tL& hiSu `ng nEi 8 $k bi wn i( 1. ?S dng Word 2010 4iFt .log

/ni ,hi bLn vi:t bAi m?i ch& J2&g cZa mKnh+ bLn th#Tng $&Ln th=& bGng cng c_ cZa hS thMng J2&g B( -u% nhin+ cng c_ $&Ln th=& th#Tng ,hng <! `ng #Nc c<c ch`c n ng mA bLn cbn vA cWng ha% bi m9t bAi ,hi ,:t nMi inte"net bi "?t N:u bLn ang $D d_ng bC Office 20'0+ bLn cB thP dVng 0&"d 20'0 P 2Am cng c_ $&Ln th=& mni ,hi vi:t J2&g( +Xc sS dng nh s)uR .c 1R Nh9! vA& nft Iffic' bn gBc t"<i t"n cVng N'1 nh9! ,d! 2n nft N'1 .log 3ost

.c 2R 1h#ng t"Knh $k nhFc bLn ng ,g tAi ,h&=n cZa b2&g v?i `ng d_ng( Nh9! nft 'gist'r no1. N:u bLn ,hng gr! hC! th&Li %u cbu tL& tAi ,h&=n bLn cB thP nh9! vA& nft qu=n 2g tAi ,h&=n M)n)g' )ccount t"n thanh cng c_ .log 3ost.

.c *R -"&ng b=ng qu=n 2g tAi ,h&=n+ bLn nh9!

N'1 P tL& tAi ,h&=n t?i tAi ,h&=n cZa J2&g( -i:! :n+ bLn chYn hS thMng b2&g nA& bLn ang dung+ 1ung c9! us'rn)m' vA B)ss1ord(

.c 2R iT thK bLn cB thP $&Ln bAi vi:t cZa mKnh t"n 0&"d 200.( 5au ,hi h&An thAnh+ P 4u9t b=n 2n J2&g+ bLn c2ic, nft 3u!lish chYn 3u!lish P ng bAi nga% ha% nft Bu!lish )s dr)ff P 2#u 2Li b=n nh<!(

Ng&Ai "a bLn cB thP dVng c<c nft t"n thanh cng c_ J2&g !&$t ,h<c nh# 4em t"ang chZ unft I&me!agev+ ch[nh $Da unft O!en \4i$tingv( 2. T:o mc lc trong Word 2010 +Xch d nh]t t:o mc lc ty Mng l= tkn dng cXc "')ding ?tQl's m= !:n mun gMB chzng trong mc lc. )> d_H 1B Ieading '+ Ieading 2+ 8tV% the& nCi dung cZa tAi 2iSu( 3hi bLn thm h&rc 4Ba b9t ,| Ieading nA& th tAi 2iSu+ 0&"d $k c@! nh@t vA& m_c 2_c

tX Cng( 0&"d cWng c@! nh@t $M t"ang t"&ng m_c 2_c ,hi thng tin t"&ng tAi 2iSu #Nc thm h&rc 4Ba( 3hi bLn tL& mCt m_c 2_c tX Cng+ i;u bu tin bLn ngh 2A <nh d9u c<c m_c t"&ng tAi 2iSu( /_c 2_c #Nc inh dLng 2Xa vA& c<c c9! C cZa c<c Ieading( 19! C ' $k ba& g~m b9t ,| nCi dung nA& #Nc inh dLng v?i ,iPu Ieading '( eXnh d]u mc lc JLn cB thP <nh d9u c<c m_c t"&ng m_c 2_c tX Cng the& mCt t"&ng hai c<ch $auH $D d_ng c<c Ieading #Nc 4% dXng $n+ h&rc <nh d9u c<c m_c v n b=n "ing( 5D d_ng c<c "')ding ?tQl's #Nc cAi $nH Xa chYn nCi dung bLn muMn inh dLng thAnh Ieading 1hYn tab "om' -"&ng nhBm ?tQl's+ 1hYn "')ding 1 uh&rc chYn heading tV% gv

N:u bLn ,hng th9% 5t%2e bLn muMn+ 1hYn vA& mWi tn P mo "Cng uic/ ?tQl's \)ll'rQ N:u $t%2e bLn muMn ,hng 4u9t hiSn+ 1hYn ?)4' ?'l'ction )s N'1 uic/ ?tQl'

tP <nh d9u c<c m_cH Xa chYn nCi dung bLn muMn tL& Ieading 1hYn tab 'f'r'nc's 1hYn pdd T'6t t"&ng nhBm T)!l' of +ont'nts 1hYn 9'4'l bLn muMn <! d_ng ch& nCi dung U chYn

T:o mc lc ty Mng tP tL& m_c 2_c tX Cng trt c&n t"m vA& tAi 2iSu ni bLn muMn rt m_c 2_c tX Cng 1hYn -ab 'f'r'nc's

1hYn nft T)!l' of +ont'nts+ 1hYn vA& Ins'rt T)!l' of +ont'nts vA inh dLng m_c 2_c the& c<ch "ing cZa mKnh(

+kB nhkt T)!l' of cont'nts 5au ,hi U tL& "a b=ng m_c 2_c ch& tAi 2iSu+ cB thP bLn !h=i du% t"K nB( J=ng m_c 2_c $k tX Cng c@! nh@t ,hi tAi 2iSu #Nc mo vA c]n ha% hn nRa ,hi nB cWng tX c@! nh@t b9t c` ,hi nA& bLn thm tn ch#ng h&rc tiu ; m?i vA& vA 2Am tha% Ei $M t"ang cZa tAi 2iSu(

1h[ cbn thXc hiSn 2 b#?c $auH JLn c@! nh@t m_c 2_c bGng c<ch 12ic, vA& tab vA $au B chYn Bd)t' T)!l' t"&ng nhBm T)!l' of +ont'nts(

'f'r'nc's

3hi c@! nh@t b=ng m_c 2_c bLn $k #Nc hmi "Gng bLn muMn c@! nh@t t&An bC m_c 2_c ha% ch[ muMn i;u ch[nh $M t"ang(

1hYn i;u ch[nh $M t"ang n:u bLn thm nCi dung 2Am t ng $M t"ang t"&ng tAi 2iSu mA ,hng thm tiu ; nA& m?i+ c]n n:u bLn thm h&rc tha% Ei nCi dung tiu ; thK nn chYn Bd)t' 'ntir' t)!l'. JLn nn t"<nh viSc $Da chRa t"Xc ti:! vA& b=ng m_c 2_c+ vK n:u bLn U thng c@! nh@t b=ng m_c 2_c thK bLn $k m9t dR 2iSu U tha% Ei( tP tha% Ei nCi dung t"&ng b=ng m_c 2_c+ thK hU% ch[nh $Da t"n tAi 2iSu+ ch` ,hng $Da t"Xc ti:! t"n b=ng m_c 2_c+ $au B c2ic, Bd)t' T)!l'( >^) mc lc ty Mng tP 4Ba m_c 2_c tX CngH 1hYn tab *efe"enc$ t"n nhBm *ibb&n 1hYn T)!l' of +ont'nts 1hYn 'mo4' T)!l' of cont'nts.

ei[u chonh mc lc JLn U cB mCt b=ng m_c 2_c "~i+ nh#ng bLn 2Li muMn tha% Ei chfng( )> d_ tiu ; t"&ng tAi 2iSu cZa bLn cB mAu 4anh nh#ng t"&ng b=ng m_c 2_c thK ,hng( JLn th>ch mAu 4anh vA muMn t"&ng b=ng m_c 2_c cWng cB mAu t"Vng v?i c<c tiu ; t"&ng tAi 2iSu( 1B thP b=ng m_c 2_c qu< dAi vA bLn muMn 2Am nB ngFn b?t( I&rc cWng cB thP bLn U hAi 2]ng v; b=ng m_c 2_c nh#ng v^n muMn cB mCt tha% Ei nhm( 1hng hLn bLn muMn tha% ni c<c #Tng ch9m `t quUng giRa c<c ; m_c vA $M t"ang( I&rc bLn muMn $M t"ang nGm gbn c<c ; m_c hn( ThiFt /F l:i !Hng mc lc JLn U cB b=ng m_c 2_c+ nB t"ng cB vc En+ nh#ng bLn muMn mAu $Fc t#ng tX nh# tiu ;( t% 2A c<ch thXc hiSnH -"n -ab 'f'r'nc's+ chYn T)!l' of +ont'nts t"&ng nhBm T)!l' of +ont'nts vA $au B chYn Ins'rt T)!l' of +ont'nts. -"&ng hC! th&Li T)!l' of +ont'nts+ chFc chFn "Gng m_c <rom t'mBl)t' U #Nc <nh d9u t"&ng hC! <orm)ts+ $au B chYn ModifQ( 1hYn TI+ 1 t"&ng hC! th&Li ?tQl' P chYn c9! C ca& nh9t h&rc eve2 '+ t"&ng b=ng m_c 2_c -O1 vA $au B chYn /&dif%( IC! th&Li /&dif% 5t%2e #Nc mo "a+ $D d_ng hC! mAu e&nt t"&ng !hbn <orm)tting P chYn mAu 4anh( 5au ,hi c2ic, O3 hai 2bn+ hU% 4em t"&ng m_c 3rint 3r'4i'1 cZa hC! th&Li -ab2e &f 1&ntent$ vA bLn $k th9% "Gng -ab2e &f 1&ntent$+ ha% c]n #Nc vi:t tFt 2A -O1 ' uha% eve2 'v+ b% giT 2A mAu 4anh( N:u bLn muMn tha% Ei -O1 2 ueve2 2v ha% -O1 3 ueve2 3v cWng thAnh mAu 4anh+ thK bLn cWng 2Am the& qu% t"Knh t"n bGng viSc chYn -O1 2 h&rc -O1 3 t"&ng hC! th&Li 5t%2e t"#?c ,hi i :n hC! th&Li ModifQ ?tQl'(

5au ,hi c2ic, IK+ mCt hC! th&Li 4u9t hiSn v?i nCi dung hmi bLn cB muMn tha% Ei b=ng m_c 2_c ha% ,hng+ c2ic, IK vA ,:t qu= $k hiSn thAnh mAu 4anh nh# g muMn cZa bLn( JLn muMn tha% Ei nhi;u hn nRa 0&"d 20'0ch& ng#Ti dVng nhi;u tV% chYn P chYn 2Xa t"&ng hC! th&Li ModifQ ?tQl'+ nh#ng hU% 2un nh? chYn ?tQl' mA bLn muMn tha% Ei t"&ng hC! th&Li 5t%2e t"#?c ,hi thXc hiSn ch`c n ng ModifQ ?tQl'( 1hf g "Gng ,hi c2ic, <orm)t+ bLn $k cB 2Xa chYn tha% Ei nh# e&nt+ 6a"ag"a!h+ -ab$+ 8 bLn cWng cB thP tha% Ei c<c cAi rt cZa thng !hbn vA 4em 2Li chfng t"&ng m_c 3r'4i'1 t"#?c ,hi <! d_ng ch& !Hng mc lc( +Xch l=m ngfn hoZc /`o d=i !Hng mc lc

J=ng 2_c 2_c qu< dAi+ cB 2k ch[ cbn hai c9! C bu tin -O1 ' vA -O1 2 2A !hV hN! v?i tAi 2iSu cZa bLn( /_c ?ho1 l'4'ls o hC! th&Li T)!l' of +ont'nts 2A ni bLn cB thP chYn c<c !hn c9! bLn muMn thP hiSn t"&ng b=ng m_c 2_c( 0&"d 20'0cB :n c9! C ,h<c

nhau( Am ngFn b=ng m_c 2_c bGng c<ch gi=m c9! C+ c]n muMn ,d& dAi b=ng m_c 2_c thK bLn hU% t ng c9! C 2n( JLn cB thP 4em t"&ng 3rint 3r'4i'1 h&rc W'! 3r'4i'1 P 4em $X i;u ch[nh cZa mKnh+ ,hi nh@n th9% hN! 2g+ thK c2ic, IK hai 2bn( +Xch th)Q Ti (n giHn !Hng mc lc JLn cB thP thXc hiSn c<c tha% Ei nhm mA ,hng cbn "Ti ,hmi hC! th&Li T)!l' of +ont'nts. 1hng hLn tha% Ei c<c gLch `t quUng giR c<c ; m_c vA $M t"ang ugYi 2A -ab eade"v+ h&rc tha% Ei canh d]ng ua2ignv cZa $M t"ang(

tP tha% Ei -ab eade"+ chYn m_c T)! l')d'r P 4em 2Li ,iPu gLch ngang vA d]ng( N:u bLn 4Ba hC! ight )lign B)g' num!'rs+ thK $M t"ang $k di chu%Pn 2Li gbn hn :n b=ng m_c 2_c vA t)! l')d'rs $k ,hng c]n hiSu 2Xc( N:u bLn muMn 4Ba bm t&An bC $M t"ang thK hU% bm d9u chYn o hC! ?ho1 B)g' num!'rs.

*. T:o tr)ng !N) trong Word 2010 aR ThG G"t trang bSa 0&"d 20'0 cung c9! $n ch& bLn mCt bC $#u t@! c<c t"ang bKa ,h< a! mFt( 1<c t"ang bKa 2un #Nc chQn vA& bu tAi 2iSu+ ,hng !h_ thuCc vA& vi t"> hiSn tLi cZa c&n t"m t"&ng tAi 2iSu( s -"&ng thc {n$e"t+ nhBm 6age$+ bLn nh9n nft 1&ve" 6age( s -"&ng menu 4u9t hiSn+ bLn hU% nh9n chYn mCt ,iPu t"ang bKa mKnh th>ch( -"ang bKa B $k #Nc <! d_ng vA& tAi 2iSu vA bLn cB thP $Da Ei nCi dung c<c d]ng chR mrc inh bGng d]ng chR mKnh th>ch(

bR T a trang bSa tP 4Ba t"ang bKa+ bLn nh9n chuCt vA& thc {n$e"t+ nh9n nft 1&ve" 6age t"&ng nhBm 6age$+ $au B nh9n *em&ve 1u""ent 1&ve" 6age( 2. TNm nh)nh tu |ng nghi) trong Word Tr) tu |ng nghi)U BhHn nghi)R 5D d_ng t>nh n ng *e$ea"ch+ bLn c]n cB thP t"a th ~ng ngha vA th !h=n ngha( s -"&ng thc *evie7+ nhBm 6"&&fing+ bLn nh9n nft -he$au"u$(

s iR !h>m O2t vA nh9n chuCt vA& th cbn t"a( 3:t qu= $k hiPn thi t"&ng ,hung *e$ea"ch o bn !h=i(

s tP chQn th ~ng ngha h&rc !h=n ngha B vA& tAi 2iSu hiSn hAnh+ ni c&n t"m ang `ng+ bLn #a chuCt vA& th t"&ng danh $<ch ,:t qu=+ nh9n chuCt vA& mWi tn bn cLnh th+ chYn {n$e"t( s tP tKm ti:! th ~ng ngha !h=n ngha cZa th t"&ng danh $<ch tKm #Nc+ bLn nh9n chuCt vA& th B t"&ng danh $<ch ,:t qu=( Ghi chH JLn cB thP tKm th ~ng ngha+ !h=n ngha t"&ng ngn ngR ,h<c ung&Ai ti:ng Onhv bGng c<ch nh9n chuCt vA& hC! danh $<ch bn d#?i ,hung nh@! 2iSu 5ea"ch f&" vA chYn mCt ngn ngR+ v> d_ nh# ti:ng 6h<! ue"enchv chng hLn(

5. \Li fil' u) 7m)il tu m%i tr_ng Word pV v^n ha% mo h]m th#+ chYn ch`c n ng tL& m?i "~i >nh ,Qm fi2e v n b=n P gDi ch& Mi t<c+ bLn cB thP tha% Ei thBi quen nA% bGng c<ch gDi nga% t"n mi t"#Tng 0&"d( ti;u ,iSn 2A m<% t>nh cZa bLn U cAi Out2&&, \4!"e$$ h&rc /ic"&$&ft \4!"e$$(

3hi cB h]m th# esmai2 d& mCt m<% chZ hn t"N uthe& gia& th`c {/O6 h&rc 6O63v+ bLn cB thP dVng Out2&&, \4!"e$$+ /ic"&$&ft \4!"e$$( "am th 1'!m)il cG) \oogl' m\m)iln h)Q v)hoo c~ng h tr@ gi)o th,c 3I3* mnhng v)hoo cho dbng @c tAnh n-ng n=Q L !Hn ^ng BhAn. 1<c b#?c thXc hiSn nh# $auH s /o mCt t@! tin muMn gDi s )A& menu ei2e 5ha"e 5end $ing \smai2( 1hYn ti:! mCt ,iPu P goi emai2 Nh# U nBi o t"n+ 2Snh nA% ch[ thAnh cng ,hi 0&"d !h<t hiSn mCt hS thMng esmai2 t#ng th>ch vA h&Lt Cng ,hi c<c ch#ng t"Knh B U #Nc cAi rt(

s fc nA% gia& diSn gDi th# hiSn "a v?i c<c d]ng nh# -&(((+ 11((((+ 5ubect((( N:u ,hng nh? esmai2 cZa ng#Ti gDi+ bLn nh9n vA& biPu t#Nng hKnh qu%Pn vo P Yc $E ia ch[ vA chYn O3( s JiPu t#Nng cB d9u mWi tn mAu 4anh vA d9u ch9m than $k gif! bLn rt esmai2 gDi i cZa mKnh o c9! C #u tin nA& uth9!+ bKnh th#Tng+ ca&v( JLn cWng cB thP >nh ,Qm c<c fi2e ,h<c nga% t"n mi t"#Tng 0&"d bGng c<ch nh9n vA& biPu t#Nng chi:c ,a! ghim( s 5au B+ nh9n vA& m_c 5end a c&!%( +hz V "Gng vA& 2bn bu tin gDi th# the& c<ch nA%+ cB thP bLn $k #Nc %u cbu nh@! {p+ !a$$7&"d vA d&main( fc nA%+ bLn ch[ cbn g 2Li fng nh# ,hai b<& Mi v?i h]m th# Out2&&, h&rc /ic"&$&ft \4!"e$$ U tL& t"#?c B( 8. ThG thukt dbng mXQ tAnh trong Word /rc dV cng n ng ch>nh cZa /ic"&$&ft 0&"d 2A $&Ln th=& v n b=n+ $&ng nB cWng ch& !hd! ng#Ti dVng thXc hiSn c<c !hd! t>nh c b=n thng qua chi:c m<% t>nh 2Am #Nc t>ch hN! v?i tn gYi -&&2$ 1a2cu2ate u,h< giMng v?i tiSn >ch 1a2cu2at&" t"&ng th# m_c Occe$$&"ie$ cZa hS i;u hAnh 0ind&7$v( tP ,hai th<c cng c_ b> m@t nA% cZa /ic"&$&ft 0&"d+ t"#?c tin+ bLn cbn rt biPu t#Nng -&&2$ 1acu2ate cZa nB t"n tab m?i cZa cDa $E $&Ln th=& v n b=n bGng c<chH -L& -ab m?i t"n *ibb&nH c2ic, !h=i 2n *ibb&n+ chYn +ustomi' th' i!!onH

IC! th&Li 0&"d O!ti&n$ hiPn thi

1hYn Ne7 -ab+ 2bn 2#Nt Ei tn thAnh -ab 1acu2at&"+ vA g"&u! -inh -&an cCt +hoos' comm)nds from+ chYn pll comm)ndsU di chu%Pn thanh cuMn chYn -&&2$ 1a2cu2ate( Nh9n nft Odd P thm vA& biPu t#Nng vA& -ab 1acu2at&" 3: ti:!+ bLn hU% nh@! vA& mCt !hd! t>nh+ chng hLn uu0y'0vj2v0( IU% <nh d9u ,hMi !hd! t>nh nA% "~i nh9! chuCt 2n nft -&&2$ 1a2cu2ate( 3:t qu= cZa !hd! t>nh $k #Nc t"Knh bA% o gBc d#?i t"<i cZa cDa $E $&Ln th=& v n b=n unGm nga% $au d]ng chR -he $e$u2t &f the ca2cu2ati&n i$v(

D. ThG thukt trXnh in 4-n !Hn ngo=i V mun 1B thP hAng ngA% bLn v^n $&Ln th=& tAi 2iSu bGng ch#ng t"Knh 0&"d+ nh#ng vK %u cbu an t&An thng tin mA bLn tu%St Mi ,hng #Nc in "a mCt ,hi ch#a cbn thi:t( -u% nhin+ ch`c n ng 6"int t"n thanh cng c_ cZa 0&"d 2un th#Tng t"Xc $n $Ang P thXc hiSn 2Snh in ch& dV bLn nhl ta% b9m nhbm( tP ,hMng ch: ch`c n ng in t`c thTi ,hng cbn 4<c nh@n cZa 0&"d+ bLn cB thP thi:t 2@! tV% chYn thng b<& t"#?c ,hi thi hAnh 2Snh in( -V% ch[nh nA% "9t cbn thi:t t"&ng t"#Tng hN! bLn th#Tng 4u%n 4D 2g ha% 4em 2Li nhRng t"ang tAi 2iSu b> m@t nh9t 2A t"&ng v n !h]ng $D d_ng m<% in nMi mLng( -"#?c h:t bLn cbn nh9n vA& nft Office cB biPu t#Nng rt tLi gBc [nh !h>a t"<i mAn hKnh( 1hYn nft 0&"d O!ti&n$+ ,: ti:! chYn Trust +'nt'r t"&ng danh $<ch+ "~i chYn nft Trust

+'nt'r

?'ttings

)A nh9n vA& 3ri4)cQ IBtions( 5au B nh9n chuCt <nh d9u m_c 0a"n bef&"e !"inting((( vA b9m nft O3(

Ng&Ai "a c]n cB mCt c<ch inh dLng ,h<c Mi v?i nhRng tAi 2iSu mang nCi dung "ing t#+ n gi=n B 2A gi=i !h<! ,hng ch& in v n b=n "a gi9%( JLn cbn 2Xa chYn t&An bC t"ang v n b=n u1t"2yOv+ $au B b9m nft chuCt !h=i vA chYn m_c <ont t"&ng t"Knh n th=+ <nh d9u vA& m_c "idd'n "~i 9n nft IK(

3:t thfc b#?c nA%+ nCi dung v n b=n cZa bLn U #Nc wn i( tP hiSn 2Li t"n mAn hKnh+ bLn vA& -ab ei2eO!ti&n$+ nh9n <nh d9u m_c "idd'n t'6t $au B hng qun nh9n nft IK(

I&An thAnh b#?c nA%+ t&An bC nCi dung v n b=n hiPn thi t"o 2Li t"n mAn hKnh tu% nhin n:u in bLn $k ch[ #Nc ,:t qu= 2A t"ang gi9% t"Fng( J. Mo in hNnh /hT gi]Q ln !ng mXQ in nhd JLn cB mCt m<% in mAu ch[ in #Nc cl gi9% O nh#ng 2Li muMn in "a nhRng t9m =nh cB ,>ch th#?c ,hEng 2~ P t"ang t"> t"&ng gia Knh 1ng c_ mang tn -he *a$te"bat&" $k gif! bLn thXc hiSn i;u t#ong nh# b9t ,h= thi nA%(

1h#ng t"Knh $k ,hd& 2d& cFt t9m =nh $M cZa bLn "a thAnh "9t nhi;u !hbn nhm bGng nhau v?i ,>ch th#?c cZa mni !hbn bGng fng ,hE gi9% O( JLn ch[ viSc in "a t&An bC nhRng !hbn nA%+ $au B ghd! 2Li v?i nhau ch& ch>nh 4<c nh# t"] chi ghd! hKnh cZa t"c em vA d<n 2n mCt ni nA& B U chuwn bi $n+ bLn $k cB mCt t9m =nh t& Vng ,hng thua ,dm gK 2Fm $& v?i c<c !&$te" qu=ng c<&( 5au ,hi chYn ngn ngR ch& mKnh+ th#Tng 2A ti:ng Onh+ bLn nh9n vA& Contin*UV P vA& c<c b#?cH Nh9n vA& W3roXOUV P tKm :n b`c =nh cbn in "~i nh9n W<LUnV P hiSn "a #Tng d^n :n t9m =nh "~i nh9n WContin*UVR 1hYn ,hE gi9% cZa m<% in s n:u t9m =nh 2A ,hE `ng thK chYn WYortraitV+ n:u 2A ,hE ngang thK chYn WAandOcaLUVR $heet$+ bLn th&=i m<i 2Xa chYn $M tT mA bLn cbn ThU ;aOtUrbator cFt "a ch& mKnh( #u g $M tT cAng nhi;u thK t9m =nh cZa bLn cAng 2?n vA cB thP :n m`c ,hEng 2~( Nn t>nh t&<n , mrt bGng d<n =nh t"#?c ,hi "a 2Snh ch& ThU ;aOtUrbator cFt hKnh( 5M tT tMi a mA ThU ;aOtUrbator cB thP cFt ch& bLn 2A :n '(000 t9m+ Z $`c tL& nn mCt b=ng qu=ng c<& ,inh ,hZng

J=n m?i nh9t cZa ch#ng t"Knh 2A *a$te"bat&" 5tanda2&ne '(2 cB thP t=i mizn !h> tLi htt!Ha"e(netfi2e$*a$te"bat&"5tanda2&ne'(2'(xi! d#?i dLng fi2e ndn {6 cB dung 2#Nng 3J( 3hi t=i v; m<% 4&ng+ bLn ch[ viSc bung th# m_c ch`a ch#ng t"Knh vA& E c`ng vA nh9! f! vA& fi2e *a$te"bat&"(e4e P ch#ng t"Knh tX Cng chL%+ ,hng 11. T:o nh)nh mMt hoZc nhi[u dang ngu nhi#n NhGm !h_c v_ ch& viSc tL& "a mCt d]ng+ mCt t"ang ha% nhi;u t"ang t"&ng 7&"d P cB thP ,iPm t"a viSc in 9n dz dAng( 1hfng ta cB thP nh@! vA& d]ng cng th`c $auH lor'mmn thK mrc inh v?i 3 &Ln+ d]ng h&rc Z2orUG[O% on cHn in ra\ O% d]ng trn G/i on^ ( Jn cLnh B bLn cB thP dVng 2Snh r)n/ v?i cf !h<! t#ng tX nh# 2Snh lor'm( 12. T:o !Hng !ng BhAm JGng $X ,:t hN! giRa !h>m y vA + !h>m \nte" vA !h>m -ab t"n bAn !h>m+ chfng ta cB thP dz dAng vA nhanh chBng tL& "a c<c b=ng t>nh( i= $D+ bLn cbn tL& mCt b=ng t>nh cCt vA cB d]ng+ bLn thXc hiSn nh# $auH tbu tin bLn nh9n jjj jj $au B nh9n \nte" o cuMi d]ng( /Ct b=ng t>nh #Nc 4u9t hiSn+ ti:! the&+ bLn rt c&n t"m chuCt o cCt cuMi cVng vA nh9n -ab+ mCt d]ng m?i $k 4u9t hiSn( tC "Cng cZa b=ng t>nh ch>nh bGng $M d9u s mA bLn U nh9n 2fc tL& b=ng( -u% nhin bLn cB thP tha% Ei C "Cng nA% ,hi nh@! 2iSu( 1*. T:o _ng / tP tL& nhanh c<c #Tng ,k ngang cZa mCt t"ang tAi 2iSu+ bLn ch[ cbn $D d_ng c<c rc biSt cB t"n bAn !h>m( 1<c !h>m s+ + j+ + ,hi #Nc nh9n t#ng `ng th 3 !h>m mni 2&Li t"o 2n $k tL& "a #Tng ,c n+ i+ ba+ #Tng ch9m `t ndt vA #Tng dx>c dxFc( 3hi B bLn ,hng cbn !h=i vA& danh m_c t"n *ibb&n P thXc hiSn( )> d_ P tL& #Tng ,k i+ bLn ch[ cbn nh9n vA nh9n ente" 2A 4&ng( 12. .d tAnh n-ng ty Mng ?uB'r?criBt -hng th#Tng+ ,hi bLn g vA& ngA% the& ,iPu anh h&rc nhRng ,g tX t#ng tX nh# '$t+ 2nd+(((+.th+8thK 0&"d $k tX Cng 5u!e"5c"i!t ,g tX B thAnh '$t+ 2nd+ 8+.th+8(N:u bLn ,hng muMn v@%+ $au ,hi g 4&ng mni c_m ,g tX+ bLn nh9n 1t"2 y P 0&"d bm <! d_ng

thi:t rt Mi v?i c_m ,g tX B( N:u bLn muMn <! d_ng Mi v?i t&An bC c<c c_m ,g tX ch& v n b=n thK bLn hU% vA& biPu t#Nng Office o gBc t"n bn t"<i+ $au B chYn Word IBtions( -i:! the& bLn chYn m_c 3roofing vA chYn puto+orr'ct IBtions( -"&ng cDa $E Out&1&""ect bLn chYn tab puto<orm)t ps vou TQB' vA chec, bm m_c chYn Irdi)lsm1stn 1ith suB'rscriBt nh# hKnh( 15. +oBQ Enh d:ng !Hng tAnh JLn vha inh dLng mCt t"&ng b=ng t>nh vA cB nhi;u cbn bLn inh dLng giMng nh# v@%( JLn cB thP di chu%Pn chuCt P $D d_ng ch`c n ng e&"mat 6ainte"+ nh#ng i;u B $k tMn nhi;u thTi gian( IU% inh dLng mCt t"&ng $M nhRng bLn cbn inh dLng vA di chu%Pn chuCt :n mCt vi t"> cbn $a& chd! inh dLng+ qudt ,hMi nA% vA nh9n e( -h: 2A inh dLng m?i $k #Nc thi:t rt(