Marrja e kampionit dhe kryerja e sondazhit Manual

Udhëzime për planifikimin, organizimin dhe kryerjen e sondazheve

1

grupeve të vogla. anketimi është shumë më tepër se thjesht grumbullimi i të dhënave. Gjithashtu. formatimin. ")jo. mbledhja e të dhënave nuk mund të jetë një informa ion 2i përpiktë2. ky udhëzues n'jerr në pah vetëm të dhënat kryesore. 6uke kufizuar grupin që do të anketohet. 3etëm pas këtij pro esi të dhënat mund të bëhen informa ion. dhe sondazhet telefonike# luajnë një rol vendimtar në mbledhjen e këtyre mendimeve dhe qëndrimeve. 2 . )jo lidhet me listën e avantazheve dhe disavantazheve të sondazhit nëpërmjet kamionizimit. këtë udhëzues janë projektuar për të ndihmuar zhvillimin e anketave të vlefshme dhe të dobishme.2 %tëherë.ër të përdorur këto teknika kërkon vetëm njohuri elementare statistikore. . ose kundërshtuese përpara se sa gjëndja të ndryshojë dukshëm. kosto e ulët. dhe analizimin e të dhënave. teknikat dhe pro edurat në dispozi ion të anketuesit. Marrja e mostrave na lejon të bëjmë një punë të jashtëzakonshme për një investim të vogël të kohës dhe parave. . $ondazhet janë përdorur edhe si mjet vlerësimi dhe kontrolli.2 %i përfshin kontaktimin e gjithë grupit për të ilin jemi të interesuar 4 të gjithë popullsinë ose 2gjithësinë. megjithëse shumi a e teknikave dhe pro edurave të trajtuara këtu zbatohen njëlloj si për anketimin personal ose telefonik.ra. por edhe përpunimi dhe analiza e të dhënave gjithashtu kërkojnë një kohë më vogël për shkak se duhet të trajtohen më pak të dhëna. 6uke marrë kampionin e vetëm një pjesë e vogël të një popullsie të madhe. intervistat personale. duke gjetur fusha të reja problematike dhe duke siguruar që zonat me problemet e vjetra janë korrigjuar "i ili është. mena'himi mund të përdorë anketimin si një mjet ndihmës kontrolli. shumë prej të ilëve nuk kanë përvojë në zhvillimin ose administrimin e sondazheve. 7o vetëm që mbledhja e të dhënave është e shpejtë. &dryshimi shumë i shpejtë i kushteve dhe koha e shkurtër e parapërgatitjes që imponohet në shumë anketime e bëjnë përdorimin efikas të kohës një variabël kritik. $ë fundi.ro edurat e paraqitura në -apat në anketim janë të ndryshme dhe komplekse. një nga premisat themelore të mena'himit të ilësisë së përgjithshme#. kërkohet më pak kohë. +ëllimi kryesor i këtij udhëzuesi është ta japi këtë informa ion në në gjuhë të thjeshtë. korrektësia është me rëndësi të madhe. sondazhi i një kampioni përfshin shqyrtimin e vetëm një pjese të grupit të përgjithshme në të ilën jemi të interesuar. për këta anketues. koha e investuar do të jetë më e vogël ashtu si dhe kostoja e përgjithshme. . nga ana tjetër. shpejtësia është esen iale për tu siguruar që të dhënat janë 2të freskëta2. &evoja në rritje për kryerjen e sondazheve dhe mungesa relative e njohurive mbi metodologjinë e anketimit të *on në një kërkesë të konsiderueshme për informa ion mbi këtë temë. etj. . )ështuqë. %nketuesit profesionale politike e sigurojnë jetesën e tyre.# Të tre konsideratat më të rëndësishme për anketuesin janë/ shpejtësia. si mund të jetë përshembull një program e informimi. dhe saktësi në rritje dhe analiza e të dhënave. do të thotë avantazhet dhe disavantazhet e kontaktimit të gjithë popullsisë.eferen at që ofrojnë trajtimet më të hollësishëm të këtyre subjekteve janë dhënë në bibliografi dhe shtoj at. Gjithnjë e më shumë ne po shohim individë dhe grupe që mbështeten shumë në mendimet dhe qëndrimet e konsumatorëve. fokusi kryesor këtu është në anketimin e vetë(administruar dhe të administruar në grup. &jë qëllim po aq e rëndësishme e këtij udhëzuesi është të identifikojë problemet që mund të lindin gjatë zhvillimit të një sondazhi dhe të ofrojë teknikat dhe udhëzimet e nevojshme për zgjidhjen e këtyre problemeve.2 )ategoria tjetër është shumë më e zakonshme5 është anketimi i një kampioni "mostre#. Hyrje në anketim 0jalori anglishtes 1ebster e për akton anketimin si 2veprim e getjes së fakteve në lidhje me kushtet apo gjendjen e di*kaje për të siguruar informa ion të saktë për personat përgjegjës ose të interesuar2 dhe si 2një grumbullim dhe analizë sistematike e të dhënave në disa aspekte të një fushe ose grupi. . 2.ezultatet e sondazheve të tilla humbin saktësinë e tyre shumë shpejt "nganjëherë më pak se 89 orë ( ve*anërisht në ditët që ndjekin zgjedhjet e përgjithshme#. &jë sondazh i plotë quhet 2regjistrim i përgjithshëm. )ampioni "mostra# është një pjesë përfaqësuese e një grupi të tërë "të tërës#. &evoja për informa ion të saktë për të stimuluar pro esin e vendim(marrjes ekziston në të gjitha nivelet e mena'himit. $asia e vogël e të dhënave të mbledhura nëpërmjet kampionizimit "marrjes së mostrave# përkundër anketimit të të gjithë popullsisë do të thotë kursime të mëdha finan iare. &ëpërmjet vëzhgimit të pjesëmarrësve në një program. në qoftë se përdoren pajisje për pro esimin automatik të të dhënave. koha është me të vërtetë esen iale. %to mund të përdoren për të matur efektivitetin e një projekti në vazhdim. n'jerrim informa ionin rreth grupit si një i tërë. dhe nga kjo. &jë fjalë paralajmëruese/ . &ëse nuk bën një mbledhje sistematike të të dhënave. ky udhëzues shpjegon teknikat e marrjes së monstrave. qytetarëve të interesuar. &doshta është e sigurt se le'uesit e këtij manuali nuk do tju duhet një shkalla e tillë shpejtësie. për të siguruar informa ion për vendimmarrjen. zgjedhësve. duke siguruar fotografime të shpejta të klimës 2politike.randaj. duhet të studiojmë këtë udhëzues të gjithë para fillimit të një përpjekje fillestare anketimi. kemi mundësi të grumbullojmë të dhëna në shumë më pak kohë se sa do të ishte e nevojshme për të anketuar të gjithë grupin. TIPET E ANKETIMEVE $ondazhet mund të ndahen në dy kategori të përgjithshme në bazë të gjerësisë së tyre.Të thuash se mendimet dhe qëndrimet e njerëzve sot janë më të rëndësishme se kurrë më parë është pothuajse një nënvleftësim. pra kosto më të vogla përfshihen në grumbullimin. Të dhënat duhet të analizohen. Avantazhet dhe disavantazhet e të dy tipeve të sondazheve &jë nga vendimet që duhet të merret në kryerjen e sondazhit është nëse duhet të përdorim apo jo kampionin "mostrën#. interpretohen dhe vlerësohen. ve*anërisht kur është fjala për vlerësimin e opinionit publik në një zonë të paqëndrueshme. e ndjekur nga një analizë dhe vlerësim i kujdesshme me objektivat e para aktuara. Megjithatë. )jo ka krijuar një tenden ë që sondazhet të bëhen në nivele të ulëta nga ofi erë e shtabit.ër shkak se hapat në përgatitjen e anketimin janë të ndërlidhura ngushtë.2 . . .ërderisa anketuesi shpesh nuk është në gjendje të anketojë të gjithë grupin për të ilin ai është i interesuar. mund të për aktojmë efektivitetin e programit.ërve* kësaj. për shembull. &ëse kërkohet një pamje e izoluar e saktë e qëndrimeve të një grupi të ve*antë.ërpikmëria2 e informa ionit për aktohet nga metodat e anketuesit. jo(teknike. !iles është e qartë gjithashtu edhe për vëzhguesit e rastësishëm që anketat "përfshirë pyetësorët e bazuar në letër.

Tjetra. 7u gjithashtu mund tju duhet të paguani koston e shtypjes së pyetësorit ose postimin ose që të dyja. %jo ndikohet prej shumë variablave të tjera që trajtohen më vonë në këtë udhëzues. . disa nga zërat e shpenzimeve mund të egzaminohen. Madhësia e mostrës që kemi nevojë për një sondazh të vlefshme varet prej shumë faktorëve. kompjuterat dhe makinat llogaritëse është një domosdoshmëri. dhe pastaj ti peshojmë këto rezultate përkundër rëndësisë së sondazhit.ër të shmangur përgjegjësinë e përdorimit 2të të dhënave të njëanshme2 është e nevojshme të marrim një mostër që përmbush kërkesat e përfaqësimit.ara se të fillo O anketojmë të gjithë popullsinë ose vetëm një kampion të saj nuk bazohet vetëm në avantazhet dhe disavantazhet që u diskutuan më sipër. "shih $htoj ën !#. . . . 3 . informatat që ne dëshirojmë tashmë mund të jetë mbledhur. në vend të një një sondazhi mbi bazën e kampionit. duhet të investigojmë disa fakte themelore dhe tAu përgjigjemi disa pyetjeve përkatëse. )y përqëndrim vëmendje mund të *ojë në më shumë informa ion të saktë se sa një mbledhje më pak të kujdesshme të të dhënave nga e gjithë popullsia. . ose nga 'hepi juaj ose nga bu'heti i organizative suaj. një studim do të jap në rastin më të mirë. zgjidhja më e lehtë mund të jetë anketimi i gjithë popullatës. &ëse vlerësim juaj për kohën e nevojshme për të prodhuar anketën e kalon objektivin e afatit tuaj.a një mostër përfaqësuese. ata do të duhet të paguhen. %sgjë më shumë se sa një kontroll rudimentar të ilësisë nuk është e mundur në një anketim të të gjithë popullsisë për shkak të vëllimit të madh të të dhënave të papërpunuara që mblidhen. )ostoja e fundit përfshin furnizimet. 6isavantazhet kryesore rrjedhin nga rreziku. ju nuk mund të jetë në gjendje për të marrë fondet e nevojshme. Mosvëmëndja në ndonjë nga këto gabime të mundshme do të zhvlerësojë rezultatet e sondazhit.<=# vëren gjithashtu që marrja e mostrave i mundëson anketuesit 2t>i kushtojë më shumë vëmendje *do përgjigjeje të marrë dhe të sigurohet se të dhënat janë sa më të sakta që të jetë e mundur2 "f. &dërmerr një anketim vetëm nëse ia vlen koha. duhet të vlerësojmë kohën dhe koston që do të duhet për të prodhuar rezultatet e sondazhit. ju ka të ngjarë që të vendosni se nuk ka kohë për të kryer anketimin. &jë kërkim i disa prej burimeve të të dhënave të vëzhgimeve të listuara në $htoj ën D. dhe kjo nuk është një detyrë e lehtë. C njëjta gjë është e vërtetë për grupet e më pak se :<= të anketuarve nëse pyetësori i anketimit është i gjatë. Cdhe pse nuk ka në dispozi ion vlerësime standarde për kostot e kryerjes së sondazheve. përpjekjet.ezultati i këtij investigimi do të jetë një realizim i madh i punës së përfshirë në prodhimin e një sondazhi. koordinimi me zyrtarët dhe konsumatorët e anketimit kërkon kohë shtesë.ro edurat për të minimizuar mundësinë e përdorimit të një mostre jopërfaqsuese trajtohen në kapitullin 9. .arten ":. . shpenzimet e marrjes me qera të paisjeve kompjuterike duhet të llogariten dhe të merren në konsideratë. mungesa e përfaqësimit. 6he kjo nuk përfshin kohën e nevojshme për të hartuar këtë anketë dhe ndërtimin e pyetësorit. Bgjidhja e problemit ose përgjigje për një pyetje nuk mund tAja vlejë kostos së domosdoshme për ta bërë atë. ::=#.. Minimalisht do t>ju duhet letër e zarf. atëherë duket të kryhet një anketim i gjithë popullsisë.eziku vjen nga që kemi të bëjmë me informata të pjesshme.ërkufizimi. $ondazhet kërkojnë kohë "ndoshta më shumë se kemi në dispozi ion#. para se të ndërmarrim një studim.ra. )ëtu është e mjaftueshme të thuhet se në qoftë se marrja e mostrave bëhet shumë e komplikuar. . . dhe kostoja për të bërë një sondazh të mirë. mund të japë një zgjidhje për problemin tuaj ose të paktën të japë shembuj të problemeve si i janë afruar të tjerët problemeve të ngjashme. $e ila nga kostot më lart që vlen për sondazhin tuaj duhet të vlerësohet përshkirë kostn totale krahasuar me kërkesën për kryerjen e sondazhit. duke përfshirë rrezikun që ne jemi të gatshëm ta pranojmë dhe karakteristikat e vetë popullsisë. së pari duhet të sigurohemi që aktualisht përgjigja për problemin tonë nuk ekziston.roblemi i fundit i madh në marrjen e mostrave është për akt imi i madhësisë së mostrës. $hpenzimi kryesor është koha dhe përpjekja. &jë anketim me disa pyetje të njerëzve në zyrën tuaj mund të kërkojë vetëm një ditë apo më shumë.ër aktimi i madhësisë mostrës diskutohet në kapitullin 9. rezultate që të orientojnë dhe që poten ialisht janë të rrezikshme. dhe madhësia e pamjaftueshme e kampionit. $ondazhet janë të shtrenjta për tAu bërë. $a më shumë të dhëna të mbledhura. 6isavantazhet e marrjes së kampioneve janë të pakta.ër aktimi i përfaqësimit të kampionit është problemi më i madh për anketuesin kur zgjedh kampionin. $ondazhet e më shumë se :<=( 8== intervistuarve nuk mund të kalkulohen me dorë. . jmë të kryejmë një sondazh. por të rëndësishme. 2kampion2 do të thotë një pjesë përfaqësuese e një grupi të tërë.ezultatet e një ndërmarrjeje të n'ituar në rastin më të mirë janë të diskutueshme. Mundësia për të përdorur printerat. 3endimin nëse do të TË ANKETO MË APO . koha që ju shpenzoni për prodhimin e sondazhit mund të shpenzohet për detyra të tjera. $asia e kohës ndryshon mjaft nga studimi në studim në varësi të numrit të njerëzve të anketuar dhe përmbajtjen e sondazhit. Cdhe në qoftë se do tAja vlejë *mimi.ërderisa anketimet po përdoren gjithnjë e më shumë. se ila prej të ilave mund të shkaktojë gabime. . . 1shtë e rëndësishme të kuptohet se përdorimi i një mostr e nga një popullsi për të n'jerr di*ka për gjithë popullsinë përmban një rrezik. &jë anketim i bërë me ngut e har'hon kot si kohën tuaj dhe të intervistuarit tuaj. . apo madhësia e mostrës së nevojshme bëhet shumë e madhe. ndërsa një studim për një numër të madh njerëzish të shpërndarë në mbarë botën mund të kërkojë më shumë se tre muaj nga koha kur anketimi ka dalë nga printeri. &ëse nevojiten persona të tjerë. &doshta kjo do të *ojë në një vendim për të mos kryer sondazh. &ë qoftë se rreziku nuk është i pranueshëm në kërkimin e një zgjidhjeje për problemin ose përgjigjeje për një pyetje. &ë qoftë se ju presim për të mbledhur një sasi të madhe të të dhënave. aq më e madhe mundësia për të bërë gabime të ?kontabilitetit@.ër më tepër.

entagonit. )jo është ve*anërisht e rëndësishme të theksohet se ky udhëzim nuk ka të bëjë me sondazhet të ilat aspekte shqetësuese të aktiviteteve bazë që komandanti i bazës është i autorizuar për të ndryshuar "psh. është përdorur për të identifikuar detyrat dhe detyrat që përbëjnë një fushë të 0or ave %jrore të karrierës. :# .. 6D 8=GG= (( :H==.unës të përshkruara në %0E GH(K=:. 4 . 1ashington. 2Mdo studim i 0or ave %jrore të personelit ivil duhet të jenë në përputhje me 0or ën ajrore .H=:. .D I 6.8 i %0E GH(8.L#.MJ%$ për miratim. . :H== 0or ave %jrore . anketa të mbuluara nga ky mësim duhet të personelit anketat dhe hulumtimet jo profesionale.sh. 7u duhet të jetë i sigurt se/ informa ionit në dispozi ion është e pamjaftueshme për të kënaqur nevojat tuaja $ondazhet e programuara informatat e kërkuara aktualisht nuk mund të prodhojë nevojën për të dhënat e justifikon koston për të marrë atë një studim do të prodhojë të dhënat më të mira me shqetësim minimale të anketuarve. paragrafi K.)%.aragrafi K. Flojet e sondazheve që kërkon miratim janë për aktuar në hollësi në paragrafët 8 dhe G të %0E GH(8. f. etj#.D I 6. )y udhëzim gjithashtu përshkruan përgjegjësitë e politikës studim dhe shpjegon se si programi studimi është kryer. anketa e kushteve bazë.. Te'as KL:<=.G#.ETUFFE EE .L dhe K.rogrami i Marrëdhënieve të . dhe për të minimizuar ekspozimin e personelit të 0or ave %jrore të soli itations të përsëritur ose të pajustifikuar %nketa "%ir 0or e Udhëzim "%0E# GH(8H=:. publikun e përgjithshëm. &ë raste të tilla. por paragrafet K.H=:. )ëto duhet të miratohet nëpërmjet Byrës së %dministrimit dhe të !u'hetit "NM!#.rogrami i . etj# janë një shqetësim të ve*antë. )y kapitull do të n'jerrë në pah disa nga pikat e rëndësishme të mbuluara në %0E GH(8.2 "%0E GH( G. &ë përgjithësi.rogrami i . Mdo anëtar i 0or ave %jrore duan të kryejnë një studim i mbuluar nga ky mësim duhet të dorëzojnë një kërkesë me shkrim nëpërmjet kanaleve të %0M. të 0or ave %jrore Ushtarake +endra e .G. kontraktuesit të qeverisë.ersonelit $tudimi është për të n'itur zhvillimin e sondazheve pajtueshme dhe të efektshme.H=:. Floji i fundit. referuar si një inventar punë.olitika "$%0 I %%E%#.H=: spe ifikon me hollësi të dhënat që duhet të shoqërojnë kërkesën për miratim për të kryer një studim.ersonelit "%0M. spe ifikisht Byra %dministrative %ssistant for $ekretarin e 0or ave %jrore. 6ivizioni i Mena'himit të Enforma ionit .ersonelit të 0or ave %jrore %nketa +ëllimi i 0or ave %jrore . por personeli i 0or ave %jrore të ilët planifikojnë të zhvillojnë anketa zyrtare në kuadër të 0or ave %jrore duhet të bëhen të njohur me udhëzim të gjithë. $ondazhet do të ivilëve jo(6N6 "p. anketa nuk kërkon miratim në kuadrin %0E GH(8H=: "paragrafi K. Udhëzimi për akton %nketa 6ega e personelit ushtarak. )ëto janë përjashtime të mëdha. komisar apo spitalore.andolph %0!. si kontrollin dhe aprovimin e %gjen isë për të 0or ave %jrore anketat e personelit ushtarak.. :. ne ngarkim te personelit ushtarak. identifikuar përjashtime të tjera më pak të zakonshme.MJ%$#.

5 .aragrafët hyrës të %0E GH(8.rogrami për akton se të gjitha të dhënat e mbledhura duhet të trajtohen si informa ion të privilegjuar dhe që të anketuarit në asnjë mënyrë nuk do të vuajnë veprimeve negative si rezultat i pjesëmarrjes së tyre "ose mos(pjesëmarrje#.D I 6. . për akton kushtet nën të ilat lirimin e rezultateve të hulumtimit duhet të jetë i koordinuar me -+ %0M. paragrafi .H=:. %0E GH(8.MJ%$. Mdo anëtar i 0or ave %jrore i ili administron një studim duhet të jetë njohur me të dhe të ndiqni udhëzimet e për aktuara me këtë udhëzim dhe komandën e duhur I njësi operative dhe udhëzimet e zbatimit.rogram# duhet të përmbajë një %kti .H=: të spe ifikojë se të gjitha sondazheve objekt i dispozitave të %0E GK(:G8 "%ir 0or e e 6rejta e %ktit . )jo kërkon që të gjithë të intervistuarit të këshilluar nga/ statut 0ederale apo urdhër ekzekutiv që autorizon kërkesë e informa ionit qëllimi kryesor "s# për të ilat të dhënat janë për t>u përdorur rutinë përdor për të bërë atë nëse mobilimin informa ion është i detyrueshëm apo vullnetar efektet "nëse ndonjë# mbi individin e jo t>i furnizojë të gjitha ose një pjesë të informa ionit të kërkuar.0or a %jrore e personelit $ondazh .riva y $tatement. $ë fundi..

ngritja e hipotezës mund tju pengojë për të mbledhur të dhëna mbi shkaqet e tjera të mundshme të problemit. . i keq. :. . qëllimet.K95 p 8#. dhe kjo do t>ju kursejë shumë përpjekje më vonë në pro esin e zhvillimit të sondazhit. %ta nuk duhet të përmbajnë gjykime morale ose deklarata të njëanshëm të tilla si 2Të gjithë pilotët janë udhëheqës të mirë. atëherë thuaj shumi a. . &jë anketim shumë më lehtë mund të dizenjohet për të testuar nëse 2më shumë se K< për qind të miratojnë2 se sa 2shumë miratojnë. si një përgjigje për problemin. nuk keni asnjë bazë për të bërë një hamendësim të tillë.ër shembull. të gjitha hapat e mbetur do të jenë një përpjekje e kotë. -ipotezat duhet të shkruhen me kujdes. ajo nuk duhet të jetë një hamendje kapri*ioze. &ëse ju nuk keni një bazë të qartë për formulimin e një hipotezë. ose nëse ka prirje sezonale " iklike# në madhësinë e popullsisë ofi erëve në bazë. Me fjalë të tjera. -ipoteza është në të vërtetë supozimi i një përgjigjeje për problemin. . $idoqoftë. $htimi i objektivave të tjera interesante do të zgjerojë dhe komplikojë sondazhin ndërkohë që mbulon *ështjen e vërtetë. %ta për aktojnë se ku po shkojmë "qëllimin#. apo me një supozim. por edhe si një udhëzues për të % Guide for 6evelopment. në vend të kësaj ju duhet të zhvilloni një ose më shumë objektivave apo pyetje për të konturuar fushën e pyetësorit tuaj. më i mirë. %jo duhet të jetë e bazuar në përvojën tuaj të mëparshme në lidhje me këtë problem. $hkalla e vështirësisë ju do të përballnë në prodhimin e një sondazh të vlefshëm do të rritet në mënyrë dramatike në qoftë se ata nuk janë të formuluara mirë. %Ë""IMI -api i parë në prodhimin e një anketimi është të për aktojë qëllimin apo objektivin e anketimit. dhe duhet. si do ta kuptojmë se kemi mbërritur atje ( ose farë presim të gjejmë "hipoteza. &ë qoftë se këto hapa nuk janë të planifikuara mirë. 2&jë deklarim i qartë i qëllim është i nevojshëm jo vetëm si një justifikimIshpjegim për projektin. natyrisht duhet të ndërtoni një pyetësor për marrjen e opinioneve të ofi erëve lidhur me përdorimin apo mospërdorimin e )lubit të ofi erëve dhe arsyet për të.. ju ndoshta nuk duhet të formuloni një.a një kornize të tillë në të ilën të bëni një supozim.or.a njohjen e natyrës së saktë të problemit "objektivi#. &ëse nga shumë ju nënkoptoni shumi a. . 1shtë e mundur. kjo nuk mund të jenë të mjaftueshme për të bërë një supozim se kjo është arsyeja e vërtetë për rënien në përdorim të klubit. apo pyetjet e sondazhit#.2 )a shumë ide se *farë përbën një lider i mirë dhe ideja juaj nuk mund të jetë e njëjtë si ato të njerëzve që ju do të kontaktoni. Hipoteza& O'jektivat& ose Pyetja Kërkimore . Bakonisht një ofi eri shtabi i është dhënë një problem apo objektiv5 problemi rrallë e ka fillesën tek ofi eri.KAPIT!""I III #hvi$$imi i %ë$$imit& hipotezës dhe p$anit të anketimit -apat e parë në prodhimin e një studimi janë më të rëndësishmit.ër shembull5 ju mund të mblidhni disa dëshmi anekdotike "dëgjoni padashje kolegët që flasin# për pakënaqësitë me ambientet e klubit.or kjo nuk e *liron individin nga përgjegjësia për tAu siguruar që/    problemi është deklaruar drejtë ili është problemi anketuesi e kupton saktësisht se problemi deklaruar është problem i vërtetë %nketa duhet të dizenjohet për t>iu përgjigjur vetëm problem të deklaruar. i mirë. dhe nëpër ilën rrugë do të shkojmë atje "plani i sondazhit#. )ujdesuni kur bëni këtë hap. &ëse keni formuluar një hipotezë për shembullin aktual mbi bazën e dëshmive anekdotike në dispozi ionin tuaj.2 &jë hipoteza mirë(formuluar. në fakt. Mështja është se pa disa dëshmi të besueshme për të mbështetur një hipotezë. -ipotezat duhet të jenë sa më spe ifike që të jetë e mundur. ne nuk mund për aktuar nëse veprimet e mëtejshme në këtë projekt janë në mbështetje të qëllimit origjinal2 " të për aktojmë saktësisht se *farë lloj të dhënash të mbledhim apo *farë të bëjmë me ato sapo i kemi siguruar.. 7u nuk mund të mendoni kurrë për të mbledhur të dhëna nga zyra e personelit të bazës ushtarake për të parë nëse popullata e ofi erëve është tani më e ulët se zakonisht. P"ANI ANKETMIT -api tjetër pas për aktimit të qëllimit dhe hipotezave PshtP ndërtimi i njP plani 6 . apo ndoshta do njohuri ju mund të keni për kërkimet e mëparshme bërë në këtë temë. në qoftë se një problem është identifikuar në bazë të rënies së klientelës së përdorimit të )lubit të ofi erëve. . )jo është arsyeja pse të gjithë kërkuesve nuk ju këshillohet të formulojnë hipoteza nëse ato nuk kanë një bazë teorike solide ose pa mbledhur më parë prova që sugjerojnë se hipoteza është. . $hmangni fjalë të tilla si duhet. megjithse jo e sigurt. nëse ju mund të dilni me një hipotezë mbështetëse. objektiv.. menjëherë në mendje vjen një pyetje e qartë/ 2% janë të ofi erëve e kësaj baze të kënaqur me )lubin e ofi erëveO2 )jo do të ishte e përshtatshme si një pyetje kërkimore. hapi tjetër është formulimi i një ose më shumë hipotezave. 6uhet të shmangen fjalë të tilla si shumë dhe disa. e mundshëme.roblemi mund të jetë sezonal5 por mund të lidhet me një rënie të numrit të ofi erëve në bazë5 ose një numër i mundësive të tjera. apo pyetje kërkimore përkthen qëllimin në një deklaratë që mund të investigohet shken ërisht.asi problemi është formuluar në mënyrë të qartë.

anketimi. . HAP!)A *HE T.për të siguruar burimet e tyre janë të vlefshme kur është e nevojshme. më vonë. nëse është e nevojshme. atëherë duhet të mbledhim të dhëna pPr *do grup(moshë mendimet e të ilëve duam të njohim.për të siguruar se do të jetë në gjendje të skanoni fletë tuaj përgjigje dhe.ezultatet e kPtyre analizave duket se janë të ligjshme. . &e do jemi duke shpenzuar një sasi të madhe të kohës pPr le'im. Enforma ion shtesë mbi pyetjet e mbyllura jepet nP fund të )apitullit <. por ju gjithashtu duhet të shikoni se *do grup i jep një nivel përgjigjeje që është mjaftueshPm e madhe për të siguruar qP ju arrini njP nivel minimal rreziku. *H. Mendime për01ndimtare Nppenheim ":.do të përdoren për të regjistruar përgjigjet e të anketuarve >. ju thjesht mund ti qaseni rend natyror të opera ioneve të anketimit nga e kundërta. $i* vumP në dukje më parë. . 7u jo vetëm duhet të mblidhni të dhëna nga disa anëtarë tP se ilit grup ju planifikoni të analizoni. &jë shembull është pyetja e zakonshme me shumP zgjedhje. )on epti i madhësisë sP duhur tP kampionit trajtohet me hollësi në kapitullin 9. M. mund të për aktohet lloji i pyetjeve të nevojshme dhe natyra e kampionit.or shumëllojshmëri e madhe e përgjigjeve qP japin tP anketuarit nP pyetjet e hapura rezulton të jetë një hendikap i madh më vonë. $ë fundi. kategorizim dhe regjistrimin e *do përgjigjeje. P"ANI I )E*!KTIMIT *HE )I+O)MATIMIT T. 3endimet qP merrni se si do të analizoni të dhënat tuaja do të ndikojnë në planin e grumbullimit tP të dhënave tuaj. m'$edhjes së të dhënave +ëllimi i planit të mbledhjes së të dhënave është për t>u siguruar se kemi mbledhur tP dhënat e duhura në sasinP e kPrkuar. %i gjithashtu siguron një analizë që është në përputhje me të dhënat e mbledhura gjatë anketimit. )ujdesi i duhur në zhvillimin e këtij plani mund të kursejP kohë më vonë dhe të parandalojP gabimet. objektivat. të analizojë të dhënat tuaja brenda periudhës kohore tuaj. MadhdPsia e rrezikut që ju janë të gatshëm apo të aftë për ta pranuar duhet të deklarohet në planin tonP tP analizës. T. +ëllimi i planit të anketimit është të sigurojë që rezultatet e anketimit do të japin të dhëna të mjaftueshme për të dhënë një përgjigje "zgjidhje# për problemin që po investigojmP.6$. )jo do të ruaj një marrëveshje të madhe të kohës që ju do të keni për të shpenzuar në qoftë se ju transferuar të dhënat e hulumtimit të fletët skaner veten.6$.ër shembull. %nketuesi kujdesshme do të 2libër2./ ajo qP duhet tP bPjP kompjuteri është numërimi i numrit të përgjigjeve pPr se ilën kategori. ne duhet tP dizenjojmP njP mPnyrP pPr tP kategorizuar këtë diversitet përgjigjesh në një grup të vogël më tP mena'hueshPm. .jesa më e madhe e kësaj kohe mund të kursehet në qoftë se tregojmP kujdes në zhvillimin e pyetësorit dhe ndërtimit të kategorive paraprake tP pPrgjigjeve tP mundPshme. -ipoteza juaj dhe plani analizës sP të dhënave tuaja për aktojnP përshtatshmërinë e të dhënave. Floji i reduktim tP të dhënave qP do tP bPni do të ndikojë jo vetëm llojet e analizave qP mund të bëni. . )Prkuesit e rinj shpesh keqpërdorin analizat statistikore pPr shkak tP mosnjohjes sP supozimeve mbi të ilat janë të bazuara statistika.lani i anketimit është i përbërë nga tre pjesë të ndryshme/ plani i mbledhjes së të dhënave reduktim i të dhënave dhe riformatim i planit P$ani ana$iz(s %snjë nga këto plane P$ani i nuk qëndron më vete.ërdorimi i paisjeve tP pro esimit automatik tP tP dhPnave kërkon përdorimin e pyetjeve të mbyllura ( një lloj pyetje që duhet marrë parasysh edhe në qoftë se bPjmP llogaritjet me dorP tP të dhënave.astaj. &ë pamje të parë. 6uke pasur tP intervistuarin qP kategorizon pPrgjigjen ne do të mbledhim të dhëna qP janP më tP vlefshme. përdorimi i të dhënave tP kampionit përmban rrezik. . përfshijnë fletët me pyetësorin në mënyrë paditur mund ta plotësojë fletë skaner. .6$. ju duhet të planifikoni të përdorni një kompjuter për të analizuar të dhënat.6$. Gabimi i kryer më shpesh nga fillestare në analizat statistikore është përdorimi i teknikës statistikore me të dhëna të papërshtatshme. krahasim.ër shkak se këto plane janë të ndërlidhura ngushtëisht. &ëse skaner fletëve . ose pyetjet tP deklaruara qysh nP fillim. $e ili nga këto vendime do të ndikojë në sasinë dhe tipin e të dhënave që mbledhim dhe se si do ti reduktojmë ato.-""!)A . shqyrtimin dhe analizë edhe punët përpara me personelin e . kur plani analizës përfshin si marrjen e mostrave ashtu dhe analizimin e të dhënave nga grupet. dhe sasia e rrezikut pPr aktohet nga madhësia e mostrës sonP. ato duhet të zhvillohen njëkohësisht. pyetja e hapur duket superiore pPrderisa i anketuari jep përgjigjen e vet në vend tP atyre tP listuara nga lista e përgjigjeve. . 7 . $asia e duhur aplikohet për të dhënat e kampionit. &jë mundPsi e madhe për gabim dhe punë të lodhshme korrigjuese qëndron në reduktimin dhe riformatimin e të dhëna. &ë planin e analizPs. ka pothuajse një numër të pafund përgjigjesh të mundshme. .ër *do pyetje të hapur. &ga kjo. plani analizës siguron që informa ioni i prodhuar nga analiza do të adresojP në mënyrë adekuate hipotezat. C duhur dhe e drejtë vijnë së bashku. dhe tP sakta se sa ti kishim kategorizuar ato vetP. Mdo pyetje duhet tP ndPrtohet në mënyrë që *do kategori pPrgjigjesh të jetë e përfshira në listën e përgjigjeve.HH# sugjeron që për të siguruar të gjitha këto pjesë të planit të anketimit janë të kombinuara saktë. &jë pyetje e mbyllur liston përgjigjet e mundshme nga të ilat një i anketuari zgjedh atP qP i pëlqen mP shumP.zënë. &e do të diskutojmë disa nga këto gabime të zakonshme dhe si të shmangen ato në )apitullin H.yetja e hapur është një pyetje në të ilPn i anketuari shkruanë përgjigjen me fjalët e veta. . të besueshme. P-ET E T.NAVE +ëllim i planit të reduktimit dhe riformatimit tP të dhënave është të identifikojP që në fillim dhe të ulP sa më shumë të jetë e mundur sasi të të dhënave qP do tP trajtohen "reduktim dhe reformatting#. )y plan është shumë i varur në dy plane të tjera. P"ANI I ANA"I#. por janë në të vërtetë tP pamundura për tu interpretuar saktë. 6yqanet janë vende . $i* u përmend më parë. $P pari të për aktojmë se pPr *farë përfundime jemi të interesuar5 pas kPsaj pPr akto se *farë statistika dhe rezultate do të jenë të nevojshme për të n'jerrë këto konkluzione. në qoftë se plani juaj mbledhjes sP tP dhPnave bën fjalP për një sasi të madhe të të dhënave. në qoftë se kemi ndërmend të analizojmP rezultatet tona sipas grupmoshës për të testuar një hipotezë. për aktojmP se ilat statistika do të përdorim dhe farP rreziku do të pranojmP duke në deklarimin e konkluzioneve tona. por edhe sasia dhe llojet e të dhënave që ju duhet të mblidhni. 7u duhet të koordinuar paraprakisht me personelin e .Prderisa nuk mund të analizojnë një numër të pafund përgjigjesh. )jo gjithashtu eliminon mundësinë e gabimeve tuaja bërë në transferimin e të dhënave.

8 . dhe me shpresP që të sigurojë një zgjidhje.&jë plan i vetPdijshPm anketimit do tP ndihmonte pPr të prodhuar një anketim tP mirP(dizenjuar. Të dhënat e duhura do të pro esohen si duhet dhe në mënyrë efikase për të prodhuar informa ionin e kërkuar për të hedhur dritë mbi tP. tP problemit origjinal.

për të siguruar një nivel të lartë të besimit që përfaqëson mostër e popullsisë/ një mostër paanshëm një shembull mjaft i madh . &e do të përdorim një metodë të rastit për vizatim kampion. megjithatë. )jo është popullsisë tuaj 2. i ili mund të bëhet lehtësisht duke mbyllur sytë tuaj dhe arritjen në tas dhe duke zgjedhur një gabim në letër.or nuk lë në harresë faktin se qëllimi i vërtetë është të zbulojmë pikëpamjet e të gjithë popullsinë. merrni parasysh shembullin në vijim.Marrjen e mostrave dhe teknika statistikore . $ë fundi. $i apeluar si kjo ide mund të jetë. Tjetër. Mostrave MCTN6%T +ëllimi juaj kryesor në bërjen e një studimi është të për aktojë se *farë mendon një grup ose ndjehet në lidhje me disa *ështje. asnjë kontrollor mund të mbledhin të dhëna që në fakt përfaqësojnë pikëpamjet e të gjithë popullsisë nga e ila të mostrës është marrë.2 Tani ju do të zgjidhni një mostër. 6y gjëra janë absolutisht të domosdoshme. . ne duam të jemi në gjendje të themi me besim shumë si të jetë e mundur që pikëpamjet e grupit të anketuar ne përfaqëson pikëpamjet e të gjithë popullsinë. ose burime të tjera nuk janë një shqetësim. Fe të thonë se ju keni një enë që përmban dhjetë rrëshqet letre.aragjykim si term do të thotë gabim statistikor. të dhëna më të sakta ju mund të merrni do të vijë nga anketimit gjithë popullsinë e interesit. ne të gjithë duhet të merren me të. dhe teknika të paanshëm mostrave. . ne jemi të detyruar shpesh të mbikqyrë pikëpamjet e vetëm disa anëtarë të popullsisë. . &jë burim i gabimit është shkaktuar nga akti i mostrave vetë. para kohe. kjo është e pamundur të arrihetQ Crror gjithmonë ndodh ( edhe kur duke përdorur teknika më të paanshëm mostrave. marrëdhëniet midis rrezikut dhe madhësinë e mostrës është hetuar.ër të kuptuar se përdorimi. &atyrisht. 9 . atëherë. të njohur si statistikat inferential. Të thotë se ju doni një mostër të paanshëm mund të tingëllojë si jeni duke u përpjekur për të marrë një mostër që është pa gabime. 6uke përdorur një kombinim të mjeteve të fuqishme statistikore. teknikat e ndryshme projektuar për të prodhuar një kampion përfaqësues nga lloje të ndryshme të popullsisë janë shpjeguar. $ë pari. +ë nga burimet e kufizuara janë një realitet. megjithatë. teknika janë diskutuar për quantifying shumën e rrezikut të pranishëm në rezultatet tuaja dhe për për aktimin e madhësisë mostër e nevojshme për të arritur besimin dhe besueshmërinë e spe ifikuar në planin tuaj analizë.as zgjedhjes së tij. një me dhjetë. &ëse.elated Don epts )apitulli : identifikuar disa nga problemet që lidhen me marrjen e mostrave/ pranimin e një rreziku i gabimit Bgjedhja e një mostër përfaqësuese për aktimin e madhësisë së mostrës )y kapitull përshkruan pro edurat për trajtimin e këtyre sfidave. &ë *do gabim është shtypur një numër. kontrolloni numri mbi të dhe vendin e saj në grumbull mostër.

atribut e interesit do të jetë vlera mesatare numerike në rrëshqet letre. nëse ne jemi të detyruar të përdorin vetëm një mostre nga popullata. := $i* mund ta shikoni. )jo është arsyeja pse një regjistrim të plotë është tërësisht i saktë ( nuk ka asnjë gabim mostrave.<# mesataret është G.< "minus nënkupton të mjetit mostër është tani më e vogël se thotë popullsisë#. do të thotë mostër dhe do të thotë popullsisë do të jenë të barabarta. *do marrjen e mostrave sjell një shembull të thotë pak më afër popullsisë të thotë. Mdo herë kemi zgjedhur për një mandat nga popullsia për të përfshirë në mostër.< "plus nënkupton mesatarja e mostrës është më e madhe se mesatarja e popullsisë#.Tani për të për aktuar nëse mostra është përfaqësues i popullsisë. 6allimi mes mostrës tonë ". &ë shembullin tonë. mostër të thotë "mesatar# plus "ose minus# shuma totale e mostrave është e barabartë me humbje të popullsisë të thotë. pa marrë parasysh *farë gabim në letër ne barazim si zgjedhjen e parë tonë kampion. një nga tre gjëra re iprokisht ekskluzive mund të ndodhë ( e thotë mostër do të bëhet/ më të madhe se popullsia do të thotë vogël se popullata do të thotë barabartë të popullsisë do të thotë Mesatarisht. në të. vlera mesatare numerike e popullsisë është/ :8 G9<HKL. Tani mesatare e vlerave mostër është/ . +ë nga popullata 22 përmban dhjetë rrëshqet numëruar nga një rresht te dhjetë.# dhe të popullsisë "<. )jo është. ne kemi zgjedhur për një mandat që ka një : në të. &ë shembullin tonë. +ë ka një numër të pafund e ilësive njerëzore. &ë fund të fundit.< të vlerës së saj të re e ( =. ne duhet të për aktojë saktësisht një "s# ne jemi të interesuar në para zgjedhjes model. Fe të thonë shqip ne zgjedhin të parë ka një . &ë faqen tonë të dytë të vini. të më të madhe të mostrës gabimi më pak të mostrave ne do të kemi.:= RRRRRRRRR S <<. &jëlloj e rëndësishme për madhësinë e mostrës është për aktimi i llojit të mostrave për të bërë. nëse ne si mostra nga të gjithë popullsisë. 8 Gabimi marrjen e mostrave ka zvogëluar nga vlera e saj të mëparshëm të R G. jemi rastësisht 10 .: R S <=. kjo vlerë do të jenë ose më të ulët apo të lartë se mesatarja e popullsisë. në përgjithësi. 6allimi midis mostër mesatare dhe mesatarja e popullsisë është e njohur si mostër gabim. Megjithatë. ne duhet të dimë se *farë atribut "s# ne dëshirojmë të bërë përfaqësues.

Fe të themi se edhe vetëm të vini nga shtresa e lartë e rrëshqet. 6uhet të jetë e qartë se *farë do të ndodhë. . por më tepër sasinë minimale të mundshme të gabimit.< "të thotë vërtetë të numrit .=:(:.or. +artazi. le të japë shembullin tonë mostrave nga lart. .or. 3ini re se ne nuk jemi duke thënë se mostër përmban kurrfarë humbje.<=. &ëse do të donte për të bërë këtë një pro es të vërtetë mostrës. Metodat e mostrimit &onrandom zakonisht nuk prodhojnë mostrave që janë përfaqësues të popullsisë së përgjithshme nga të ilat ata janë tërhequr. $i* mund ta mendoj ndoshta nga diskutimet tona të mëparshme. $epse një mostër paushalle që përmban më pak e marrjes së mostrave gabim. ne do të duhet të përzierje rrëshqet në tas plotësisht para se të zgjedhur.<#. kjo e bën pikë.<(<==. shembull i mostrave nonrandom."verbërisht# zgjedhur nga popullata.===#. ne kemi := njerëz *do numër :== rrëshqet dhe vendin e të gjithë :== prej tyre në amfiteatër tona kur ata mbarojnë. kjo nuk është edhe afër me të vërtetë do të thotë popullsisë "<==. Fe të themi se duam të mostrës nga një popullsi 2e :=== numëruar rresht rrëshqet letre.ër më tepër. 6y teknika më e dobishme së mostrës së rastit metoda janë të thjeshta dhe të stratifikuar së mostrës. &ë këtë shembull. Teknikave të marrjes së mostrave &onrandom gjithashtu ekzistojnë.<=. madhësia e mostrës gabim në një mostër të rastit është i prekur vetëm rastësisht të rastit. ne do të duan të arrijnë në tas të ndryshme në thellësitë zgjedh pasuese për t>u siguruar që *do gabim kishte një shans të drejtë për të qenë zgjedhur.===. $epse numërohen këto rrëshqet është konsumon kohë.< ( e thotë e numrat :(:. )ëto do të diskutohet së shpejti. të thotë të ndonjë shembull "nga :== ose më pak# që do të përzgjedhim do të rri pezull rreth . dhe disi absurde. dhe janë përdorur më shpesh se ju mund të imagjinohet. %rsyeja për këtë është se teknika nonrandom prodhonte pritet së mostrës gabim në *do përzgjedhje plus gabim shtesë në lidhje me natyrën nonrandom e pro esit të përzgjedhjes. Tani ne jemi të gatshëm për të zgjedhur ata. dhe këto janë të dhëna në krye të të gjitha të tjera rrëshqet në tas. Marrjen e mostrave shuma gabim në dallimin në mes të popullsisë do të thotë të vërteta dhe të mostrës do të thotë. . ne mund të themi se është një mostër të paanshëm. gabim mund të mostrave të tilla të mëdha si 9<= ". $epse shtresa e lartë e rrëshqet është numëruar . .ër të shpjeguar këtë. )jo ishte një e thjeshtë.=: deri :===#. teknikat e marrjes së mostrave nonrandom gjithmonë do të prodhojë më të madhe marrjen e mostrave gabime "për të njëjtën madhësi mostrës# se teknikat e rastit. Fe të themi se edhe personi i fundit për të përfunduar rrëshqet ka numëruar . le të themi në këtë shembull që ne të harrojmë për përzierje rrëshqet në tas.=: deri :===. &ë një kuptim shumë të vërtetë. Mostrës gjithmonë prodhon më të vogël të mundshme mostrave gabim. Gabimi më i madh ndodh kur anketuesi përpjekjet për përgjithësoj rezultatet e 11 .

si rezultat është mostër të rastit. Mënyra më e mirë për të zgjedhur një mostër të rastit është e thjeshtë për të përdorur një tryezë të rastit numri "apo le një kompjuter të gjenerojë një seri të numrave të rastit automatikisht#. zgjedhja e një anëtari duhet të ndikojë në asnjë mënyrë përzgjedhjen e një tjetër. pozita e .hulumtimit të marra nga mostrat e të gjithë popullatës. 2Mfarë është "janë# se karakteristikë e përbashkët "s# që janë me interesO2 )ëto mund të përfshijnë karakteristika të tilla si mosha. përkatësia fetare apo politike. të ardhurat. ose edhe nga kërkoj në mostër. etj ( *do gjë që ju jeni të interesuar në matjen. Metodat më të shpeshta të nonrandom janë/ mostrave sistematik "zgjedhur *do person i n nga një grup# mostrave grup "grupi i anëtarëve të zgjedhur në vend të anëtarëve të vetme# lehtësi ose marrjen e mostrave rastësishëm "zgjedhjen e anëtarëve të vetëm dispozi ion# gjykim i qëllimshëm ose marrjen e mostrave "zgjedhjen e anëtarëve të ilët janë të gjykuar të përshtatshme për studim# Thjeshtë mostrës &jë mostër të rastit është e thjeshtë në të ilën *do anëtar "person# në popullsinë e përgjithshme ka një mundësi të barabarta për t>u zgjedhur për të mostrës. . . &ë të dy rastet. Mostrave $imple rastit duhet të përdoret me një popullsi homogjene. gjinia. Mënyra më e lehtë ta njohë nëse një mostër është përfaqësues apo nuk është për të për aktuar nëse Mostra është zgjedhur rastësisht. ajo është një nonrandom mostrave teknikë/ *do anëtar të popullsisë duhet të ketë një mundësi të barabarta për t>u zgjedhur.ër të jetë një metodës së mostrës. homogjenitet mund të për aktohet duke i pyetur pyetjes. &jë shembull i një tavolinë numër të rastit dhe instruksionet për përdorimin e tij të paraqitet në $htoj ën 6. &jë pro edurë më pak rigoroz për të për aktuar randomness është për të shkruar 12 . dy kushte duhet të plotësohen.ërve* kësaj. )y gabim është i fshehtë. &ë identifikimin e popullsisë të të anketuarve. %nëtarët e popullsisë zgjedhur për mostër do të jenë ata numri i të ilëve janë identike me ato të n'jerra nga tabela numër të rastit "ose kompjuteri# në suksesion deri në madhësinë e dëshiruar mostrës është arritur. zgjedhjen e ndonjë anëtar i popullsisë duhet të ketë asnjë ndikim në zgjedhjen e ndonjë anëtar tjetër Të gjitha metodat e marrjes së mostrave nonrandom shkelin një ose të dyja këto kritere. ju do të aktojë *do anëtar i popullsisë një numër unik "ose ndoshta përdorin një numër të aktuar tashmë atyre si $$%&. &ëse jo. kodi zip. &ë qoftë se të dyja janë të plotësohen. $humë tekste statistikor ose tabelave matematike trajtojnë brez rastit numër. e përbërë prej anëtarëve që të gjithë të kenë të njëjtën atribut jeni të interesuar në matjen. radhë I klasa. sepse ai nuk është fare e qartë nga thjesht duke kërkuar në të dhëna. që është. numrin e telefonit. etj#.

emrin e *do anëtari të popullsisë në një kartë të ve*antë. &jë mostër e stratifikuar rastit është për aktuar si një kombinim të mostrave të pavarur të zgjedhur në përmasa të duhura nga grupe homogjene brenda një popullsi heterogjene. thjeshtë një mostër të rastit do të duhet të jetë shumë e madhe për të garantuar që të gjitha këto shpërndarjet janë ekuivalente me përfaqësues "apo# e popullsisë. . ofi erë të gradave të ndryshme. nëse ju jeni duke krahasuar thjeshtë dhe segmente 13 . ju duhet të përdorni teknikën e mostër të shtresëzuar.ër të marrë një mostër përfaqësuese të gjithë atributet e popullsisë të shumëfishta. dhe me përzierjen e vazhdueshme.ro edura bën thirrje për kategorizimin e popullatës heterogjene në grupe që janë homogjene në vetvete. )jo është. $humë herë planin e hulumtimit do të për aktojë disa ose të gjitha grupeve. një marrëveshje e madhe e kohës duhet të shpenzohen liste dhe numera ionit anëtarëve. moshës dhe gjendjes ekonomike. &jë popullsi heterogjene është i përbërë nga elemente ndryshe. apo klientët e një dyqani zbritje "të ndryshme nga gjinia apo mosha#. &e e bëri këtë pikë më herët në këtë kapitull. Metodat e mostrimit &onrandom mungesë një ose të dyja këto kritere. &e të diskutuar mostër të shtresëzuar e ardhshëm. mos harroni se metodat e vërtetë mostrës duhet të plotësojnë dy kritere/ Mdo anëtar në popullsi duhet të ketë një mundësi të barabarta për t>u zgjedhur për mostër "barazi# Bgjedhja e një anëtari nuk është i prekur nga zgjedhja e anëtarëve të mëparshëm "pavarësinë# 6y thjeshtë rastit stratifikuar dhe metodat e mostrës të përmbushur këto dy kritere. ivilët dhe personelin ushtarak. Tjetër është fakti se një mostër të rastit të thjeshtë nuk do të përfaqësojnë popullatën në mënyrë të përshtatshme shumë atribute "karakteristikat# nëse mostra është relativisht i madh. në qoftë se jeni të interesuar nëse zgjedhin një model të jetë përfaqësues i popullsisë në bazë të shpërndarjes në popullsinë e gjinisë. kur doni të marrë një mostër përfaqësuese të gjithë atributet e popullatës shumë#. të tilla si. por ajo nuk ka dy të meta të mëdha. &umri i grupeve që do të konsiderohet si për aktohet nga karakteristikat e popullatës. . . Mostra e thjeshtë rastit kërkon njohuri në lidhje me popullsi më pak se teknika të tjera. . &jëra është nëse e popullsisë është e madhe.ër të për aktuar nëse keni përdorur metodën e mostrave është e rastit apo jo. por i tillë është një kon ept i rëndësishëm që ajo mbart përsëritur.ër shembull. &ëse një grup është propor ionalisht më e madhe se një tjetër. $htresuar mostrës )jo metodë është përdorur kur popullsia është heterogjene dhe jo homogjene "ose si* diskutohet më lart. madhësia e mostrës duhet të jetë propor ionalisht më të mëdha. e bëj të flasë deri në madhësi kartat e mostrës është arritur.

< për qind femra thjeshtë. mashkull .< për qind meshkuj ofi er. nëngrupe homogjen nga një grup heterogjen i madh. :. G= femra për qind dhe H< për qind thjeshtë.9<< Thjeshtë.< Byrtari. &e e pranojmë se popullsia ne duam të n'jerrë kampion tonë nga është heterogjen në lidhje me dy atributet e interesit për ne.G= S . Teknikat e mostrave të ndryshme mund të përdoret në se ilin prej grupeve të ndryshme. .89< Byrtari. )ëto llogaritje janë të dizajnuara për të për aktuar përmasat e një mostër të rastit të thjeshtë.G< ' . mashkull .ër shembull.K= S . ofi er femra dhe :=. femra Tani.K= S . por mbani në mend se teknikat e rastit të prodhojë sasinë minimale të mostrave gabim.as ndarjes popullsisë në grupe.G< ' . femra Byrtari. &e do të diskutojmë llogaritjet e përfshira në për aktimin e madhësisë së mostrës tuaj më vonë në këtë kapitull. ne do të donim për të për aktuar nëse mendimet e ndryshme nga ofi er(listuar përkatësisë gjinore dhe të individëve të anketuar. mashkull Thjeshtë. le të themi se duam të n'jerrë një mostër të rastit nga një popullsi e personelit ushtarak.H< ' . . për të vlerësuar mendimet e tyre në disa *ështje. . . ne duhet të sigurojë *do nëngrup është e përfaqësuar në mostër në të njëjtin propor ion me nëngrupe të tjera si ato në popullatë. 89. .:. ti mostër atëhere *do grup homogjen. +ë teknikë mostër e stratifikuar kërkon nga ju për të krijuar të thjeshtë.ërve* kësaj. ju duhet të llogaritni statistikat mostër për se ilin grup. ne mund të për aktojë propor ione përafërt të katër nëngrupe tonë homogjene në popullsi/ Thjeshtë.. ne duhet të krijojnë nën(grupe homogjene "katër për të qenë të saktë#/ Thjeshtë.< për qind meshkuj thjeshtë. Fe të supozojmë se ne e dimë "ose mund ta vlerësojnë# popullsia e 0or ave %jrore të personelit ushtarak që do të shpërndahen si vijon/ K= për qind meshkuj.ra. *do grup është homogjen në të dy atributeve. femra . mendoni për llogaritjet për një mostër e stratifikuar si një seri e kalkulimeve të rastit Madhësia e thjeshtë mostrës për se ilin nëngrup homogjen. E vetmi informa ion tjetër ju duhet të dini është përqindja e popullsisë që posedojnë atribut të përfshira në *do nëngrup homogjene. mashkull Byrtari. një mostër përfaqësuese të popullsisë 0or ave %jrore "nga ra a dhe përkatësia thjeshtë(ofi er# do të përbëhet prej 9<.G= S . Me atë. $ë fundi.ofi er në bazën tuaj. për të për aktuar anëtarët e sa keni nevojë nga *do nëngrup. ofi er G< për qind. Mdo përqindje duhet 14 .H< ' . femra .ër të siguruar *do nëngrup në mostër do të përfaqësojë nëngrup saj homologe në të popullsisë.:=< )ështu.< për qind. se ili nga këto do të jetë një grup të ve*antë.

&jë mostër e stratifikuar rastit është superiore ndaj të thjeshtë një mostër paushalle që popullsia është e ndarë në grupe të vogla homogjene para marrjes së mostrave. fakti mbetet se një herë këtë pikë është e zgjedhur. &ëse ju kujtohet kërkesat karakteristike për një mostër paushalle që u tha më lartë "barazi dhe pavarësi#. në qoftë se ju nuk mund të identifikojë me saktësi grupet homogjene. )jo është një teknikë nonrandom marrjen e mostrave. %ta janë të gabuara.avarësisht nga sa keni përzierje të popullsisë para se të zgjedhur një pikënisje. )jo bën të mundur shkallën e dëshiruar të saktësisë me një madhësi mostër më të vogël. zgjedhjen e anëtarëve të mëtejshme për mostër është nonrandom "jo pavarësinë#. një herë zgjedhur.ër shembull. në dalje të votimit votuesve apo konsumatorëve dyqan. për shembull. mostër që rezulton detyrimisht nuk do të jetë përfaqësues i popullsisë nga e ila ajo u hartua. &ëse ky koefi ient ka mbetur. . )jo metodë është e qartë nonrandom. ju duhet të mostër *do :===I:== "apo :=# anëtarë të popullsisë.avarësisht se si ju zgjidhni pika juaj e fillimit. Mdo anëtar nga popullata nuk ka një shans të barabartë për t>u zgjedhur. . ju mund të shihni se metodat sistematike e mostrave mungesë të dy karakteristika. *do anëtar i mëpasshëm i mostrës është i vendosur automatikisht.ër të përdorur qasje sistematike. )jo është bërë shpesh.or. . . disa sugjerojnë se ju duhet të zgjidhni pikë tuaj duke filluar me hamendje duke zgjedhur një numër të rastit nga : te ). . dhe kjo jep pak ndryshim në kuadër të mostrës. 6isa sugjerojnë se me përzierjen e popullatës edhe kësaj ju mund të kthehet në një teknikë mostrave të rastit. dhe zgjedhja e anëtarëve për të mostrës varet nga zgjedhja fillestare. ju jeni më të mirë duke përdorur mostra të thjeshtë të rastit që shtresim të pahijshme mund të *ojë në humbje të rënda. injoro atë "raundin poshtë#. )jo do të ndikojë në aftësinë tuaj për përgjithësoj besim rezultatet e hulumtimit që ju mund të mos jetë i sigurt për të ilin segment të popullsisë 15 . por është përdorur kryesisht për lehtësi e tij dhe shpejtësinë e identifikimin e pjesëmarrësve.të jetë shumëzuar me madhësinë mostrës gjithsej nevojshme për të arritur në numrin aktual të personelit të kërkuara nga *do nëngrup apo shtrese. +ë nga ajo është nonrandom. mostër të shtresëzuar kërkon një njohuri të detajuara e shpërndarjes së atributet ose karakteristikat e interesit në të popullsisë për të për aktuar grupe homogjene që fshihen brenda tij. $i ky shembull ilustron. $istematike e mostrave &donjëherë është më e shpejtë për të mbledhur një mostër e pjesëmarrësve të hulumtimit në mënyrë sistematike. &johin kufizimin e këtij lloji të mostrimit. nëse keni nevojë për :== anëtarë në mostër tuaj dhe të popullsisë përbëhet nga :=== njerëz. thjesht zgjidhni *do anëtar )th në popullsinë ku ) është e barabartë me madhësinë popullsisë ndarë nga madhësia mostrës kërkuara. )ur duke përdorur këtë metodë.

7u do të hasni në të tjerë në referen at e renditura në bibliografi. &ëse rezultatet e përgjithësuar nuk është qëllimi juaj. +ë nga *do anëtar të popullsisë nuk ka një shans të barabartë për të qenë i zgjedhur. Mostrave . përfaqësojnë ato të të gjithë popullsisë.rezultatet do të aplikohen. marrjen e mostrave i qëllimshëm përfshin përzgjedhjen e anëtarëve të popullsisë të përbëhen nga një mostër për shkak se ata plotësojnë disa qëllime spe ifike të për aktuara të posedojnë atribute të ve*anta të interesit që adresojnë me qëllim të hulumtimit një problem të ve*antë nën hetim. së pari mendojnë për të popullsisë në të ilën ju doni të përgjithësoj rezultatet e hulumtimit tuaj "që popullsia nuk ju duan të përfaqësojnë#.0%+1$UC$ET Flojet e mostrave metoda të diskutuara më lart janë vetëm disa nga shumë dispozi ion. kështu. )jo shumë e rrezik lidhet drejtpërdrejt me madhësinë e mostrës tuaj.1T ndikojnë $-CM!UFF $EBC $i* vuri në dukje në kapitullin :. më pak rrezik që ju janë të gatshëm për të marrë. Metodat e marrjes së mostrave në mënyrë tipike të rastësishme të siguruar një shkallë të lartë të besueshmërisë se rezultatet të bëjë.unTn kTrkimore qëllimisht zgjedh e mostrave në mënyrë të tillë që e posedon shkakor "të pavarur# ndryshueshme dhe një jo. Mdo lloj është projektuar për të marrë mostër më përfaqësuese të mundshme nga lloje të ndryshme të popullsisë. &ëse ju nuk mund të pranojë asnjë rrezik. . dhe kanë njohuri të plotë të popullsisë të jetë si mostra. Gjykimit marrjen e mostrave Mostrave gjykimit përfshin kërkuar një ekspert për një *ështje po hetohet për të për aktuar anëtarëve që duhet të përbëjnë mostër. nëse nuk keni përvojë në teknikat e mostrimit sistematike. Mostrave i qëllimshëm $i emri nënkupton. ju duhet të hulumtimit të gjithë popullsinë "të regjistrimit të popullsisë# dhe ju nuk ka nevojë të 16 . +ëllimi i hulumtimit drejton zgjedhjen e mostrës dhe. ju identifikojnë shumën e rrezikut të jeni të gatshëm "ose lejohet# për të marrë. Marrja e mostrave i qëllimshëm është përdorur kryesisht në shkakor(krahasuese "e' post fa to# hulumtim ku studiues është interesuar në gjetjen e një shkaku të jetë e mundur dhe link(efekt midis dy ndryshore.ara se të përdorni ndonjë metodë mostrave veten. The përfaqësimin e mostrës është i vendosur vetëm me gjykimin e studiues. $i një fjalë e këshilla. përjashton anëtarët e popullsisë që nuk kontribuojnë në këtë qëllim. &ë pjesën analiza e planit tuaj sondazh. . kur ju keni mostër të bëjmë me vetëm informata të pjesshme. përdor metodën e mostrave që do të sigurojnë mostra juaj është përfaqësues i popullsisë nga i ili ju tërheq atë. 0%)TN. nga të ilat njëra ka ndodhur tashmë. &ëse rezultatet e përgjithësuar është i rëndësishëm.1. +ë nga mostra nuk i plotëson kriterin e randomness ( bazë për aplikimet statistikore shumë mostrave "një mostër gjykimi nuk duhet të përdoren në një përpjekje për vlerësimin statistikor. 6he ju duhet të pranoni një rrezik për të qenë i gabuar kur inferring di*ka rreth popullsisë në bazë të informatave të mostrës. *do metodë mostrave do të bëjmë. ju duhet t>i shmangen duke përdorur këtë metodë. më të mëdha mostër juaj duhet të jetë. një mostër gjykimi është gjithashtu një metodë nonrandom mostrave. në fakt. 6eklaruar Thjesht.

. se ilin prej grupeve duhet të jetë si mostra dhe se ili e mostrave duhet të jenë të mëdha mjaft të kënaqshme për të siguruar nivelin tuaj rrezik.H nga $htoj ën C#. . varg pre ision. !esimi &E3CFE 6-C pre ision . në qoftë se jeni duke planifikuar për të krahasuar dy grupe "thjeshtë dhe ofi er# për një bazë "popullsia tuaj#. ai mund të ndjehet se ai mund të marrë . ai mund të ndjehet i sigurt . )ur për aktimin e nivelit të rrezikut tuaj.ër shembull. &ëse pjatë është zgjeruar në G= in*. &jë shtambë baseball mund të mendojnë se ai mund të marrë shumë pak e pit hes tij "ndoshta := për qind# në lidhje me qendrën e saktë "pre ize gamë të vogël# të pjatë në shtëpi. ne uljen e nivelit tonë të besimit.o kështu. $a ëyer ":.. D%)TEME& C $EBC $-CM!UFF . . $humi a e organizatave të anketimit të përdorni një nivel të besueshmërisë prej . në qoftë se ne uljen varg. formula e mëposhtme mund të jenë më të përshtatshme për përdorim/ &e ilustrojnë këtë formulë me shembullin në vijim.rezik. kur ne zgjerohet sërë pre ision "ose besueshmërinë#.studiojmë këtë kapitull *do të mëtejshme.< përqind thonë# se vlera e vërtetë që ju kërkojnë "vlera aktuale e popullsisë# ndodhet diku në një interval të vogël "duke thënë R ose ( < për qind# rreth vlerës tuaj mostër "saktësi tuaj #. &e do të diskutojë tri prej tyre këtu.ër të minimizuar rrezikun. përdorni formulën e mëposhtme/ &ëse ju do të raportojë rezultatet që do të thotë "mesataret# të mostrës përgjigjej. 7u mund të gjeni të pamundur për të prodhuar një kampion i madh sa për të përmbushur këtë nivel të rrezikut. dhe marrëdhëniet e tyre.< për qind dhe një saktësi U < për qind nivel si minimum absolut.<V dhe < për qind të nivelit U pre ision "d S . pasi ajo lidhet me për aktimin e madhësisë mostrës. ka disa formula që ju mund të përdorni Madhësia e mostrës për të për aktuar në varësi se si ju planifikoni të raportojnë rezultatet e studimit tuaj.or që nga pjatë shtëpi është :K in* i gjerë.< për qind#. mbani në mendje kohën dhe koston e përfshirë në marrjen e mostrës madhësinë e mjaftueshme për të arritur nivelin e rrezikut që ju mund ta pranoni. .===. f. &jë tjetër faktor duke mbajtur nga madhësia e mostrës është marrë edhe nga plani i juaj analiza. . ju duhet të keni një besim të lartë ". dhe ju uroj një nivel të besueshmërisë prej . pastaj/ 17 . &ëse popullsisë së përgjithshme "&# eshte :=. është për aktuar nga dy faktorë të ndërlidhura/ niveli i sigurisë the pre ision "ose besueshmërinë# game. B S :. 9. përdorni formulën e mëposhtme/ &ëse keni ndërmend të raportojë rezultatet në mënyra të ndryshme.< për qind e pit hes tij mbi qendër të pjatë me një saktësi e plus ose minus L : I 8 in* "një nivel të besueshmërisë prej . =<.K:.# përdor një analogji lojë baseball të shpjegojë nivelin e besimit. për qind.. ose në qoftë se keni vështirësi vlerësuar përqindje apo devijim standard të atribut të interesit.ra.asi të keni për aktuar shkallën që ju dëshironi të pre ision dhe niveli juaj i sigurisë. )jo është numri i grupeve të jeni duke planifikuar për të shqyrtuar brenda popullatës. &ëse ju do të raportimit të rezultateve si përqindjet "propor ione# e mostrës përgjigjej. ne rritjen e nivelit tonë të besimit.

H< GL. .L< S S S S :HL K8 . në qoftë se ju presin K< n përgjigje për qind normën.G< K8. 18 . se ila prej këtyre shtresave duhet të ketë madhësi të mostrës në vijim/ Thjeshtë. $ë fundi.89< Byrtari. ju duhet të përshtateni Madhësia e llogaritur mostrës "n# nga n ndarjen nga norma reagim pritet..:< .ra... ju duhet të bëni Madhësia e mostrës tuaj të barabartë. një kampion përfaqësues prej GK= "GH. dyfishi i vlerës n#. mashkull GK= ' . )y lloj rregullimi duhet të siguruar që ju të merrni një numër të mjaftueshëm të përgjigjet pavarësisht e normës së kthimit.:.ër të ilustruar..:=< S S S S :HL.=. &ëse keni popullsisë shtresuar tuaj në më shumë se një grup. ose nivel pre ision "d# është bërë e vogël.< Byrtari. femra GK= ' . . Enspektimi i formulës tregon se madhësia e kërkuara mostër do të rritet më shpejt nëse/ nivelit të besimit "faktori B# është rritur. femra GK= ' . madhësia e se ilit grup do të jetë pjesë e saj "përqindje# në herë popullsinë Madhësia gjithsej mostrës si llogaritet më sipër. &ëse =K< .L grumbulluar# do të jenë të mjaftueshme për të kënaqë nivelin tuaj rrezik.ër shembull. kujtonte shembullin tonë të mëparshëm të katër grupeve të shtresuar. mashkull GK= ' . 7u nuk mund të parashikojnë një normë përgjigje. përgjigje të marrë një normë <= për qind "dmth.: G. 6uke përdorur n GK= llogaritur më lart.9<< Thjeshtë.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful