You are on page 1of 1

r.

l
.=
g.l
.
g.l
.
G.L.
G.L.
244.52
244.37
244.15
244.02
243.26
244.48
243.42
243.67
243.79
243.90
243.82
243.46
242.95
244.90
244.61
243.74
243.46
250.00
244.39
243.57
243.57
G.L
.
G.L
.
G.L
.
G.L
.
G.L.
g.l
.
G.L.
G.L.
G.L
. G.L
.
G.L.
G.L.
G.L.
G.L
.
G.L.
G.L.
G
.L
.
4x50
RO
RO
RO-4
RO-4
RO-4
4
x
1
5
0
RO
RO-4
RO-4 RO-4
RO
KS
KS
dj
nqaoqo1
(219)
dj
nqaoqo4
(527)
dj
nqaoqo4
(527)
dj
nqaoqo3
(220)
v
r
. "
3
-
a
M
a
i
e

o
n
c
i
a
L
p
u
r
a

a
"
v
r
. "
P
u
i
o
r
a

a
p
e
u
"
v
r
.

"

P
u
i
o
r
a

a
p
e
u

"
v
r
.
"
M
u
p

e
A
u
e
u
"
v
r
. "

u
u
o

o
n
o
u
"
v
r
. "
C

a
r
e

o
n
o
u
"
v
r
.

"

p
o
r
e


"
v
r
.

"

p
o
r
e


"
v
r
.

"

7
0
3

"
C.v."11-u Ciouupu" -
Cion[e
nrparuue
nrparuue
nrparuue
nrparuue
Upravitel na DELA SISTEMI
RISTO PETROV dipl. geod. in`.
Izrabotil:
Zlatko Stojkoski dipl. geod. in`.
Dru{tvo za geodetski raboti i uslugi
"DELA SISTEMI" DOO Skopje
IZRABOTKANASITUACIJAVO
RAZMER: 1:1000
DATUM: 23.08.2011 god.
Bul. Oktomvriska Revolucija br. 8-1
1000 Skopje
tel: +389 2 3216 207
e-mail:contact@delasystems.com.mk
ouo| ur | | A| | r
r | ri r| u| uo 1 | 1 | |
| | | j i r 1 | | r
uoj | 1 j i r j | | | | o| rY [ | |
u| rY j j ui | o| ui p |
uo| uj uoj p1 o| | | j o / | j uoj | Yr j 1 p| or
| j [ j ( r 1 | | r
o| | | Aj - ( uo
| r1Arp - ( uo
i j | j i j | - ( uo
j i uj uoj p1 o| | | j o / j i r j 1 p| or
9506/2 1 | j p ouo| u | | A| |
| [ j | u i rur (j o) | | o| oj Y
| | r 1| | | r| j
u| rAr r | | ruo| r | o| r - | j [ j ( r | r rr
o| uAj | [ oj |
A| | | ru| uuo - ( uo
uj j 1 | o| 1
1 | oj u | | j Y (uo1)
i j | j i j | - ( uo
| j | 1| [ | ur| | o uj 1oi j | Y
o| Ar
uj j 1 | o| 1
uj j 1 | o| 1
| j | 1| [ | ur| | o 1 | 1 1oi j | Y
| | i
| r1Arp - ( uo
i j | j i j | - ( uo
i j | j [ | |
1 OtO+O
1 | j i ur | 1i j | r - uo| up
oj | | rArArp - ( uo
Investitor:
Op[tina Centar
PREDMET NARABOTA:
Izrabotka na a`urirana geodetska podloga za
DUP Prolet.
1 | j i ur | 1i j | r - o| | | Aj
649 800
5
3
6
8
0
0
649 400
5
3
7
1
0
0
244.30
L
.P
.
L.P
.
L.P
.
L.P
.
L.P
.
L
.P
.
G.L
.
G.L
.
G.L
.
G.L
.
G.L
.
R.L.
R.L.
R
.L
.
R
.L
.
R.L.
R.L.
R.L.
R
.L
.
R
.L
.
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
G.L
.
G.L
.
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
R
.L
.=
L
.P
=
G.L
=
G.L
2
3
1
4
10 p.m.
G.L
.
1
1
2
2
D1
D1
D1
D1
D1
D1
E1
40 p.m
E1
36 p.m
E1
20 p.m
E1
40 p.m
E1
32 p.m
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
E1
56 p.m
R.L.
R
.L
.=
L
.P
R
.L
.=
L
.P
A3
N=16.00m
P+4
A2
N=13.50m
P+3+Pk
A2
N=13.50m
P+3+Pk
A2
N=13.50m
P+3+Pk
A2
N=13.50m
P+3+Pk
A2
N=13.50m
P+3+Pk
V5
N=11.00m
P+1
A2
N=13.50m
P+3+Pk
A2
N=13.50m
P+3+Pk
A1
N=10.20m
P+2+Pk
A1
N=10.20m
P+2+Pk
A1
N=10.20m
P+2+Pk
A1
N=10.20m
P+2+Pk
A1
N=10.20m
P+2+Pk
A1
N=10.20m
P+2+Pk
A1
N=10.20m
P+2+Pk
A1
N=10.20m
P+2+Pk
A1
N=10.20m
P+2+Pk
A1
N=10.20m
P+2+Pk
V1
N=11.00m
P+1
E2
N=4.00m
P
E2
N=4.00m
P
E2
N=4.00m
P
B1
N=4.00m
P
A2
N=13.50m
P+3+Pk
E2
N=4.00m
P
4
ULICA MIR^E ACEV
NOVOPROEKTIRANA ULICA-1
MAGISTRALNA ULICA
BULEVAR KRU[EVSKA REPUBLIKA
BULEVAR MAKEDONSKA BRIGADA
ULICA NIKOLA KAREV
ULICA STALE POPOV
ULICA CICO POPOV
ULICA MIR^E ACEV
SOBIRNI ULICI
ULI^NI PROFILI M = 1:1000
SERVISNI ULICI
PRISTAPNA ULICA
PRESEK 1-1
PRESEK 2-2
UPRAVITEL:
BORISLAV JOSIFOV d.i.a.
LIST BROJ:
RAZMER:
INSTITUT ZA URBANIZAM,
SOOBRA]AJ I EKOLOGIJA
5 2 3 5m
Tehni~ki broj:
VREDNOSTITE NA POVR[INITE
NA PARCELITE VO TABELITE SE
INFORMATIVNI. VISTINSKITE
VREDNOSTI SE DOBIVAAT OD
NADLE@NA INSTITUCIJA PO
K A R T I R A WE N A P L A N O T .
DATA:
IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA DETALEN
URBANISTI^KI PLAN LOKALITET PROLET - OPFAT
1,2,3 i 4 - OP[TINA CENTAR - SKOPJE
INVESTITOR: OP[TINA CENTAR - SKOPJE
107/2011
SKOPJE, JANUARI 2012
\\Silvana\d\RABOTNI ZADACI\OPSINA CENTAR\
PROLET
PLANER POTPISNIK:
PLANSKA DOKUMENTACIJA
SINTEZEN PLAN
M
R = 1 : 1000
R.L
L.P
G.L
GRANICA NA PLANSKI OPFAT
GRANICA NA POMAL OPFAT
NUMERACIJA NA POMAL OPFAT
NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA
REGULACIONA LINIJA
ELEMENTI NA ULI^NA MRE@A
OSKA NA SOOBRA]AJNICA
GRANICA NA GRADE@NA PARCELA
GRADE@NA LINIJA
BESPRAVNA GRADBA
POVR[INA ZA GRADEWE NA
POVE]E GRADBI
DOMUVAWE
KLASA NA NAMENA:
KOMERCIJALNI I DELOVNI NAMENI
MALI KOMERCIJALNI I DELOVNI NAMENI
DOMUVAWE VO STANBENI KU]I
DOMUVAWE VO STANBENI ZGRADI
JAVNI INSTRITUCII
OBRAZOVANIE I NAUKA
INFRASTRUKTURA
VERSKI INSTITUCII
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA SUPRASTRUKTURA
ZELENILO I REKREACIJA
PARKOVSKO ZELENILO
SPOMENIK
DRVO
POSTOJNA FEKALNA KANALIZACIJA
POSTOJNA ATMOSVERSKA KANALIZACIJA
PLANIRANA VODOVODNA MRE@A
NOVOIZGRADENA TOPLIFIKACISKA MRE@A
TF KABLI
TF KANALIZACIJA
POSTOJNA TOPLIFIKACISKA MRE@A
PODZEMEN 1kV KABEL
PODZEMEN 10kV VOD
POSTOJNA VODOVODNA MRE@A
PLANIRANA ATMOSVERSKA KANALIZACIJA
DISLOKACIJA NA VODOVODNA MRE@A
L=139.86 m'
0.3 %
NIVELMAN
PODOL@EN
LEGENDA:
POSTOJNA TRAFOSTANICA
PLANIRANA TRAFOSTANICA
KOLOVOZ
TROTOAR
SOOBRA]AJNI POVR[INI:
VELOSIPEDSKA PATEKA
PLANIRANA TRASA NA TRANVAJ
JAVEN PARKING
ZA[TITNO ZELENILO
PRISTAPNA ULICA
ZA[TITNO ZELENILO
PE[A^KI POVR[INI / PLO^NIK
GRUPNO DOMUVAWE