You are on page 1of 10

‫كردستان وقضية األكراد بمنظور إسالمي‬

‫تاريخ القضية جزء من تاريخ قضايا المسلمين وكذلك مستقبلها‬

‫ت لها‬
‫هذي‬
‫ٌ‬
‫جراح من جراحا ٍ‬
‫نزفٌ كما قطع الوتينَ المبضع‬
‫إلى متى يلهو الطغاة بأمرنا‬
‫وننام عن أفعالهم أو نهجع‬
‫جراح ال يكون شفاؤها‬
‫هذي‬
‫ٌ‬
‫إالّ بما أوصى ب ِه المشفّع‬

‫عضووووو موووون جسوووود وا وووود ‪ -‬األرضووووية المةووووتركة موووود قضووووية األكووووراد ‪ -‬اللعبووووة الدوليووووة ووووي قضووووية‬
‫األكراد ‪ -‬بين تمزيق الصفوف وإصالح الطريق ‪ -‬الموقف اإلسالمي المطلوب‬
‫عضو من جسد وا د‬
‫فييك ير ييّ‬

‫ق ي ر ي و نيياّع أ ضرييّع سييي أذ ي أل عم ييب ي ييعس ع ي مي ‪،‬ييل‬

‫ييي عما ي ّ ي ض ق ي ي ييو‬

‫ق ييييو فييييك عم ييييب ي ييييي عمأضييييمي م فب يييين يي م لأّ يييي ي م عمن نيييي يي م عملبريييي يي م ييييأ عميييي‬
‫ّعذيييك عم يييب ي عم يييأل اء فيييك ضاييي ع ّ‬
‫ف أييي لييي ي م ييي أم ييي‬

‫ق ييي يييّعسي ييي ق ي شمييي‬

‫عم يييييييييييييييي ق سي أ ييييييييييييييييعع يييييييييييييييي‬

‫ييييي‬

‫ي فريييم أاييي قممس عم ل يييك أعمضيلييي سي أع أا‪،‬ييي عمأ ييي‬
‫سق ض ييي ل‬
‫ا أضأ يييك عمنييياأا عم يييب ء فيييك عميييأني عميل يييّ‬

‫ييييييييييييييييّس سبيييييييييييييييي‬

‫يييييييييييييييي عم ييييييييييييييييب ي ع يييييييييييييييييّعم‪.‬‬

‫أ ييي عماعييي سيييي عمأ ييي لييي ي عم ل يييك فيييك يييمعي عمنييياّ أع ماي شتق ضأ عيييء أبر يييء ت يييأا مء عمأ ييي أ‬
‫س أييي ّ و عم يييب ي عم نيييأّ ي أأعقاأيييم عم ا ‪،‬يييّي أ ‪،‬ييي ّ م‬
‫عمف‪،‬يييو لييي ي ف ييي س أ حيييّ فيييك ‪،‬يييفا ل‬
‫عم يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأرلب ء‪.‬‬

‫ع يييّعم عيي‬
‫أت‬

‫ييي عميي يبقييذي ييي ضأع يييعم‬

‫ضييع سيي قم عا يي م ّذييأم فييك سأييم عمفيي ّأس ّذييك ع سضييذي‬

‫عمييييأي يييييعم شميييي عم ييييأم‪ .‬ييييم قناييييء ييييي عمع ييييم عا يييي‬

‫ععأ ايييس ميييذ نيييّعا عتّ‬

‫ك عمأعاييييمي فييييك سأييييم ‪،‬يييياأذي سضييييم‬

‫ييي لييي ي عم ا نييي س عمر ريييءي فيييي ضأع ي يييأع م ‪،‬يييمّ سنييي ألضييي أسبيييم‬

‫أاذيي ّ أعأيي م أأذييا ء‪ .‬أ يي‬

‫عمييأي قناييء ييي ييعع عمع ييم أقييم فأيييس لييذ ع ييّع‬

‫اأيي عماظييمي‬

‫ف ‪،‬ييلاض فيييك ق ضييي يييعس ت ض ق ييي ليي ي ض ييي ل‬
‫ا أ ض ييي ا أيييضأى فيييك عمع ييم عمأعايييمي أت ضريييأ سبييي‬
‫عمايييّع م أيييمعس لاذيييض سبييي لاييي‬

‫ل م يييأّ أعما ييي ي ليييو لبيييق ع يييّ ل م يييب ي يق ييييو فّ يييس لييي س‬

‫ضييي مس أ يييأف ه مضف يييذي أ أ ييي و سييي م ت ع ليييذ ع حيييّأيي أ يييم – ربيييذ‪-‬‬
‫أمايي قو‬

‫عيييّقم‬

‫يييأف رأي أ ضييي مأي ذييي ي‬

‫ييأ يي فييك ييعع عمأذييحي قضضيي ‪،‬ييلاض أفييّق ق ي أ يي ت ق ي أّل يي أايي م ي أنيي اض يي اأيي فييك‬

‫" عم ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبو"!‪..‬‬
‫ت لييي قم سضيييم عمضظيييّ فيييك قذييي ء س فّ يييس يييي لضييي عمع يييم عا ييي‬

‫ك عمأعايييمي يييي عمايييأم ل ماذيييأ شمييي‬

‫ع يييمس أتي أت لييي قم ي ييييأي يييعع عم ضظيييأّ يييأ عميييعس ضضظيييّ ليييذ شمييي‬
‫عا ييي‬

‫ييي ّ قذييي ض أ ييي ّ نييياألض‬

‫ءي مأي أ ييي ي يييي قبيييا ييي أ ييي نّ عم‪،‬ييي ي سب يييذي أاأييي عم‪،‬ييياّع عمفّل يييء‪ .‬أشضضييي مضعيييم‬

‫ع ييييّعم لأيييعع عم ضظيييأّ عييي ع ت ييييي ف‪،‬يييبذي أقنايييء ميييم أييييي أأ ق ييي قي ق‬
‫يين سيييي يييأع فيييك س‪،‬يييأّ‬
‫ييي م عا ييي م أاذييي ّ عم يييب يي ق ييي م ليييّ عماب ييي ع فيييععع يييي حأبيييا ع ض ييي اي فبيييم‬

‫ييي و ايييم‬

‫سيييي ض يييا ايييم شتق عسأييي ع عا ليييذ ت أ قييي عا سضيييذي أ قييي م ليييّ عمرييي م عم ع يييمأي يييي حأبيييا ع ض ييي ا‬
‫ذ ي ي فبييم‬

‫ي و اييم سييي ض ييا اييم شتق أا أضيي اييذ ت أا م ي سب ييذي أ سأييّا ليي قضضك مييم ايي أو عمأا قرييس‬

‫شتق ع ييي ف ييي أريييأو ليييذ ‪،‬ييي مّ عاحيييأ ع ييييّعم سيييي ض ييي ا سيييمم يييي عماب ييي أعميييمس أعمرييي م فيييك‬
‫عما‪،‬يييأّ عمأ ّ ح يييء عم ذييي ء أفيييك عما‪،‬يييّ عمايييم هي أت " نييياّ" لا عيييء شمييي عمييي‬
‫فيييك ا ميييء عتحيييأ ا لييي ي عم اررييي ي سبييي ع يييم أ يريييّي ت أأليييمو عمضأ عيييءي فييي‬

‫‪،‬ييي ي أمييييي اأييي‬
‫يييأن ح ي ف‪،‬يييو يييي‬

‫أيييي ّ و عا يييي م أعم ييييب يي يييي ‪،‬ييييضح نيييي و عا يييي م علييييي أ ييييءي أ عم ييييبّق عميل ييييّ علييييي ع ر ييييّي أ‬
‫عماييي مم عمفر يييذ عليييي اعيييّي أ عم يييبن ي عمر يييم ‪،‬ييي م عميييم ي ع يييألكي ألاذيييأم يييي ع ييييّعم ض يييل سبييي‬
‫ع ّعييي ي ألاذيييأم ل‪،‬يييأّ ق نايييء ي‪،‬ييي م عميييم يي أ يييأعس يييي ق يييء نأ بيييءي ريييو س ييي عمأيييي ّسي‬
‫أي يي و عمييم ي عمأييّ أّسي م ييو ضّ ييم ي ض ييأرضك فييك ييمعي ضلييأن عمض يي عم ييب س فييك يي م ي عمابييم‬
‫أعم اّفيييءي ييي يييي ي يييي ض‪،‬ييي ل‬
‫ا ا بأيييذ نيييأم عمم ضأّ يييء أس نيييء عمأ أّ يييء أ ييي‬

‫أعأ ّ يييء علضأييي‬

‫ا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم عمأيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ّس أ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأع يق ‪.‬‬

‫ييو ضابييم ييي أيي ّ و عملنييّ ء عضييم ع سذييأ ييي‬
‫عايييو لاذيييض أ ييي و‪ :‬يييو يييي ي يييبت‬

‫فييك لأأرييء عا يي مي يرييّ ييي ييعع عتضييم‬

‫يييي ع ييييّعم أ ّ‬

‫يّم يييأ ي فاييي ي م يييي ّ‬

‫عمييعس‬
‫عمايييّاي‬

‫م ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأع‬

‫‪..‬‬

‫يييو ضأ‪،‬يييأق ّ يييي ضنبيييس ضأعيييكي أ سييي نفكي أ اأييي أا‪،‬قيييلكي ش ي ض يييء ي ضريييأو يييعع عمعييي‬

‫يييي‬

‫أ ّ حضييييي عا ييييي‬

‫ك يييييأ عييييي‬

‫سّليييييكي أعع ييييييّمسي أعع أّييييييك أ ف ّ يييييك أ يييييأ عمييييي ‪..‬‬

‫عيييا ي ييييأي أعذيييا ييييو عمأذيييأم يق شسنييي أ‪،‬يييا يييي يييعس ع أ‪،‬ييي ا عمر يييء سبييي عمض يييا‬
‫أاييييمس أ سبيييي عمبفييييء أ سبيييي عم س ييييء أعم يييي نّ فييييك ارلييييء ييييي عماريييياي سبيييي عمأيييي ّ وي أ سبيييي‬
‫ع ّ‬

‫ي ت اضييك "عميييعا" سبييي عمأيي ّ و أعماي ق‬
‫ييس فرييني ليييو اضييك فييك عمأقيييس ضف ييذ ذيييّلء أعق أييء شمييي‬

‫‪ ،‬ماض عمععأ ءي ع ي أفك عم أرلوي‬

‫س فّ س عضأ لض ‪.‬‬

‫ق ي شم‬

‫األرضية المةتركة مد قضية األكراد‬
‫مأيييعع ذييي ت لييي قم يييي عمريييأوي شيق ييي أعيييم فيييك أعقاضييي عم ا ‪،‬يييّ قذييي ء سضأعضأييي قذييي ء عتييييّعم أ‬
‫قذييي ء يّم يييأ يي ميييم ييييي ضأ عيييء يق "ع ييييّعم" ع‪،‬ييينضاأع يييعس عمرذييي ءي أش قض ييي ايييأم ظأأّ ييي ي يييأع ي‬
‫شمييي‬

‫ع يييأأل ييي علأب يييس ليييذ قأضييي أل مضييي فيييك أ ّ حأييي عمايييم ه يييي ضيلييي س أشمييي ار ريييء يق أذييي سض‬

‫ع اييي قيييم ق يييس سبييي‬
‫أعأع يييي س‬

‫ييي حبقفيييذ عت يييأا ّ ع عضليييكي أ ييي أعيييمس يييي أ ييي و مأّ ييي و ايييمأم عم يييم ي‬

‫ييييأأّم ي أح فيييي س‬

‫عمح فيي س عم اب ييء فأ ييو‬

‫ضييييء أ أعيييي قمم ي أييييي ي يف ييييذ لاييييم عميييي عتضأظيييي ّي فيييي عع نييييابس‬

‫ييء عم ييم لاييم‬

‫ييءي سيي م شميي عم يي نّ فييك رييأل يي رييأا ‪،‬ييم س ايي ي اييم‬

‫عماذيييأ ي عم أعييي أّ ي يييي عمع يييم عمأعايييمي أريييأا أييي عم اييي مس عماذيييأ ع حيييّي أ لرييي‬

‫يييأ عمي يييا‬

‫أ ح ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييّ عمنّفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ي‪.‬‬
‫أشي ميييم أنيييأاو أبييي عمح فييي س يييي أبرييي ضف يييأ ي فريييم ‪،‬يييل ميييم عمريييأ عم أ ضيييء س م ييي "ا‪،‬ييي بء‬
‫يل يييّ " يييي ضأييي ج عيييأتس أ ّ ح يييء ييي لرء م‬
‫يييي قليييوي أ ليييّ أبييي عمضأييي ج ّيييي‬

‫أنيييّعس أعمألنييي ّ ف ت يييأا ّ عما ييييّس أعتقأ‪،‬ييي مس‬

‫أ مأعس اب يييء أيفيييك مأر يييّ‬

‫يييء ييي ي ف ييي أك عمايييمأق عمحييي ّعك‬

‫ذ ي فييك رييألك ‪،‬ييم س أ أ ي عم أ ييأ فييك عما ي م ي ييأع ي شع ييضأى أ ي ّ ييي ض ي أأ ي ّ ييي ض ي‬
‫عمع ييييم عمأعاييييمي أقييييم‬
‫عمأنييييييييييييييييييييييييييّعم أ‬

‫ييييأا ي ل ض يييي ا اب ق ييييء مأار ييييس يييي ّ ييييمي أعمضأ عييييء أعاييييم ذيييي ‪:‬‬

‫ييي‬

‫ييييم ييييي‬

‫ييييييييييييييييييييييييييم ييييييييييييييييييييييييييي عمذيييييييييييييييييييييييييياا عمنيييييييييييييييييييييييييي و مبع ييييييييييييييييييييييييييح‪.‬‬

‫أمريييم أايييّق‬

‫نييياا ع ييييّعم عم يييبم ل ميييععس شمييي‬

‫ذيييم ارأقيييذ ع‬

‫ييي ء سبييي يييي قو ‪،‬يييا مي أأايييّق‬

‫مب عييي ّ أعم يييععل عممع يييءي أ ‪،‬يييل فيييك عمفأيييّ عمأ ّ ح يييء عمام ريييء ل‪،‬يييأّ ح ‪،‬يييء ييي لييي ي عم يييضمعي‬
‫أعم نّقييييءي معحييييو مالييييء مأم ييييء‪-‬شقب ييييء حن ييييّ ي اأيييي مأييييي م ع اييييمعه عمع ّ ييييء أييييأ م عم حب‪،‬يييي ي‬
‫عم‪،‬ييي مق ي لايييمم ش ي ض يييء عمأ‪،‬يييأو شمييي ّ س ‪،‬ييي ا قييي نح فيييك يييعس عمرذييي ءي فييي عع ييي و حب‪،‬يييأي يييي‬
‫ع يييييّعم س ق يييي ‪،‬ييييضاذ لايييي‬

‫س يييي أمي أقييييم أ‪،‬ييييو عمييييل م شميييي عم يييي نّ ع عضل ييييء عم ل نييييّ ي عيييي‬

‫عمعيييأعا ل‪،‬يييمس‪ :‬أ ييي س ييي م ‪،‬يييضاأي لايييم ي ‪،‬يييضح لييي يّعم ييي ‪،‬يييضح ‪ ..‬أشي ييي و حب‪،‬يييأي يييي‬
‫غ يييّ ع ييييّعم س ق ييي أنبقيييح شم يييذ ع ييييّعم يييي يييمعا نيييّأسءي أاريييأس أذيييأ ءي أاّ ييي س ضأأييييءي‬
‫عييي عمعيييأعا ل‪،‬يييمس ذييي ‪ :‬أ يييو ييييي أار يييس نييي ملأم أف‪،‬يييو قذييي أأم ليييعم س ق ييي‬

‫ييييي ي أّ قأيييا‬

‫س ب أيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك عم ضنرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييء ل ع أسأيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ‪..‬‬
‫شيق نييّم عمرذيي ء فييك ‪،‬يي فء " اذييبء" مأ ييأ ق ييي قو يي‬

‫يييي ي عييّس أاييس سضأعضأيي ي ييأ لايي قم ععأييذ‬

‫عّ ي ت‬
‫ييء أّأييييا فيييك اي ق‬
‫ييس ع ييييّعم أقذييي أأمي أنييياأا عم ضنريييء اييي ي أمييي‬
‫يييأ "عم ضظييي ّ" عميييعس يييّعم أذييياذ مأييي ي أعما بأميييء مأي يييأعسي ت ييي‬
‫عم نييييّأسء مديييييّعمي ي‬

‫فيييك ع يييّ اذيييبءي أش قض ييي‬
‫ييييي ي عايييو ع‬

‫ييي‬

‫يييمعا‬

‫ييييمعا عم نييييّأسء مباييييّاي أع أييييّع ي أعمفييييّ ي أ ييييأع مي ييييمعف ش يييي‬

‫ء‬

‫نيييييييييييييييييييييييييييأّيء ت أ ق ييييييييييييييييييييييييييي لييييييييييييييييييييييييييي ي فّ يييييييييييييييييييييييييييس أفّ يييييييييييييييييييييييييييس يييييييييييييييييييييييييييضأم‪.‬‬
‫أ ييي قذييي ء ع ييييّعم فيييك يب ق أأييي عميليييّ شتق أعايييم يييي قذييي عمنييياأا عا ييي‬
‫يييي أرّ يييّ عم ‪،‬ييي ّ لييي س نيييأّي ي اأييي‬

‫ء ع حيييّ ي ف ماّ ييي ي‬

‫يييح ير يييّ يييي عمنييياأا عمأيييك أاييي ى ف ييي أ‪،‬يييا ل ممأميييء‬

‫عم ييييأربءي أعت ييييألمعم عييييرم سبيييي عم‪،‬ييييمأّ اأيييي أشي ‪،‬ييييأق ّس أ يييي و عاسيييي م ‪،‬ييييا لأ أأعق أييييأي‬
‫شمييي ‪،‬يييض م س عتقأيييّعأل فيييك يييعع عملبيييم أ عع ي ليييو اأييي عماّ ييي ي يييي عمبفيييء ع قم ي ييي ‪،‬يييضح لييي يّعم‬
‫أ يييم ا نيييأي فيييك ّذيييأم معحيييو ايييمأم "مأو ش ييي‬
‫ضأنيييّ قي ق‬
‫يين فيييك ّ‬

‫ء" أعميييع ي ع اأيييم يييح يييأع م عا ييي م عميييعس ميييم‬

‫ييّم بأييي يييي مفيييأأم أ أ ق ييي م أ سييي معأأم عم نيييّأسء‪ ..‬اأييي‬
‫أاي ا‬
‫ا‬

‫يييعع عماّ ييي ي‬

‫يييي عمبفيييء عميّم يييء ع قمي أييي ع ي أ ّ ح ييي يييح "ا ييي س أنيييأ ذ" عمبفيييء ع قم أعمايييّا سب أييي فيييك ضنييي س‬
‫عمنيياأا عم ييب ء عتحييّ ي أيي ّ سلييّ عمبأعيي س عما ييء أسلييّ غيي أ مفييأس عضلييك أع ييح عمضنيي سي ي يي‬
‫ييأ عمايي و ييح عمبفييء عماّل ييء فييك ّذييأ ا م يي ي أأيي ّ حييّ سلييّ فييّ‬

‫عماييّأا عم أ ض ييء عمف ‪،‬ييبء‬

‫ليييي ي ‪،‬ييييا ا عمبفييييء ع ‪،‬ييييب ء أأيييي ّ حأم أأييييّعرأم عمرريييي فك أع ملييييك أعمفيييييّس أعماذيييي ّسي ي يييي ييييأ‬
‫ايييييييّأا س قييييييي ‪،‬يييييييضاأذ سب ض ييييييي ء ‪،‬ييييييينف ي ييييييي و فيييييييك أّي ييييييي ضيييييييع سنيييييييّعس عم يييييييض ي‪.‬‬

‫يييء" أف‪،‬يييو لييي ي قذييي ء ع ييييّعم أ يييأع ي أ لييي ي قذييي ء فب ييين ي أ يييأع ي أ لييي ي‬

‫شيق ييييو ضظيييّ "أع‬

‫قذيي ء عمن نيي ي أ ييأع ي ييي قذيي عا يي م أعم ييب ي فييك أعقاضيي عم ا ‪،‬ييّي ش قض يي ييك ضظييّ أ‪،‬يياق‬
‫م ي عمذّل س ميو قذ ء سب ام ي أمض ع ا فك عمأقس ضف ذ‪.‬‬

‫فك ‪،‬باء أأع ذ‬

‫اللعبة الدولية ي قضية األكراد‬
‫يييعع ل ميييععس ييي فيييّ‬
‫عم ضنبيييس عا يييي‬

‫سبييي‬

‫‪،‬يييا ا ييييو قذييي ء يييي يييعس عمرذييي ي عمايييّ‬

‫سبييي عتضنييي س يييي‬

‫ك عمعيييي ح عمنيييي وي ت عم ضنبييييس عم ابييييكق أعاقب ييييك عمذيييي سي فذيييي سييييي عماّقييييك أ‬

‫عمريييأ ك أقيييم رليييس يييي قليييو ضيييذ ضنبيييس "عضأاييي ّس" أ ّ ح ييي أ‬

‫ييي ي ي ييي نيييأم عمريييّي عم ييي مس‬

‫عمانييييييييييييّأي لي بييييييييييييذ ييييييييييييي أيييييييييييي ّ و عماييييييييييييّا أع أييييييييييييّع سبيييييييييييي‬

‫ييييييييييييل و عم ريييييييييييي و‪.‬‬

‫أت ضلفييييك ل م ر لييييو عتض يييي س أّع عم ايييي أتس عم أأع‪،‬ييييبء مييييمفح عم ييييب ي ييييي غ ييييّ ع يييييّعم شميييي‬
‫عأحييي ع أقيييا سيييمع ك أع يييأامع ك أعييي س قذييي أأمي لأييييّعّ عمايييم ه سيييي يق قذييي ء ع ييييّعم م يييس يييأ‬
‫"أّقيييء" فيييك عمباليييء عممأم يييءي فييييو قذييي عم يييب ي ‪،‬يييلاس " أّعقييي " فيييك ماليييء مأم يييءي أ يييأأما ييي ّ‬
‫قذيييييييييييييييييييييييييييييييي ض ي أذييييييييييييييييييييييييييييييييّا لاذييييييييييييييييييييييييييييييييأ للاذييييييييييييييييييييييييييييييييأ ع حييييييييييييييييييييييييييييييييّ‪.‬‬
‫أي يييا رليييو‬

‫يييبم يييي س عيييض‬

‫يييي يي ي األيييّ قذييي ء ع يييأا م‬

‫يييل ا عماّ يييء أعميّع يييء أعم ييي م ي‬

‫ليييو اأييي عماريييأس عم ا نييي ء عم أ يييء عمل ييي نء‪ ..‬ي يييا ييييي عسألييي ّ عمييي يبيييذ عيييّقم "أّقيييء فيييك ماليييء‬
‫ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ء" ‪..‬‬
‫‪،‬يييا‬

‫يق عمريييأ عممأم يييء أا يييو سبييي ع يييأحمعم قذييي ء يليييّ يرذييي ء ع ييييّعم يأّقيييء ق‬
‫أأظفأييي مأار يييس‬

‫يييلّا ييي ي أميييييق ّفييي‬

‫أعقيييا عميييمأو عميليييّ أّفييي‬

‫ع يييأف مأ مرذييي ض ع اييي ي ت لييي‬

‫يييي نييي ي اريييأس لاذيييض لاذييي ي فييي مأاّق ّ يييي عت يييألمعم عم ابيييك ايييس‬
‫ق‬
‫ايييس ت‬
‫عمالأم يييء سق شض ييي ي يييي يي أ يييأ‬

‫عمأأيييأ ي‬

‫يييك ر ليييسي ي عا ييي م ييي ل‬

‫يييرني يييأع اييي أو عت يييألمعم عميييمأمك أأظ يييا قذييي ء يييي‬

‫ضييي مأي ليييذ مأار يييس نييي ح عم ييي نّ أعمأ ضيييء م ميييم اييي أوي ش قض ييي عم نبيييأا يييأ ليييعو عمعأيييأم عمار ر يييء‬
‫مبأ‪،‬ييييمس مأبيييي عم ايييي أتسي أميييي‬

‫ا يييير ن عمارييييأس ع ‪،‬يييي بء عمر لأييييءي أأ ييييح عمرذيييي عم ‪،‬يييي ّ ء‬

‫عميليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييّ ‪.‬‬
‫ت أحأبيييا عمباليييء عممأم يييء فيييك قذييي ء ع ييييّعم سيييي عمباليييء عممأم يييء فيييك عمرذييي ع حيييّ ي ليييو شضأييي ماليييء‬
‫قم ييييء أيييييّّ ي اأّ يييي عما بأمييييء يييي‬

‫يييييي مأي ععأ يييي أل نييييّعا عم ضنرييييء عمأعاييييم سبيييي‬

‫ييييمعا‬

‫نييييأّي ءي أأاق ييييم عمرييييأ أعيييي س عمرييييأ ع عضل ييييءي عضليييي شميييي عضييييا ييييح أاّ يييي‬
‫ع يييء مفّ يييس مأي فّ يييسي يييك فيييك ع ‪،‬يييو نيييّأسءي أمييييي‬

‫ييييمعا لم بييييءي ييييمعا‬

‫يييأا و أار رأييي فيييك ظيييّأا ا ضيييء‬

‫أ ّابييء ا ضييءي شتق سلييّ عم‪،‬ييمعم يييح ع نييّعا ع حييّ ي أ ييعع يي اأق مأييي فييك عمبالييء عممأم ييء عمع ّ يييء‬
‫شمييي‬

‫يييي أبييي ع‬

‫مع ي مأار يييس يييلّا لايييم يييم‬

‫يييي ي ‪،‬ييل ليي ي م بييء أذييا‬

‫يييمعا لير يييّي ليييو شيق أار يييس أبييي عم يييلّا ع عضل يييءي‬

‫ييأ عمارلييء ع سظييم فييك أعييذ أار ييس أبيي ع‬

‫ييمعا عم نييّأسء فييك‬

‫عم يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأرلو‪.‬‬
‫يييك ا مميييء‬

‫ييي ء أ قريييو قيييمم أ ييي و عا رييي أل لييي ي نيييّف ي أ ل ييينأ ي أّغيييم عمييي ت يييي م ضرنيييح‬

‫ع يييأ حمع أ أأنل رأييي فيييك اظيييم ضييي نس ّذيييض عا ييي‬
‫ضف يييييييييييييأم مأعس مأضف يييييييييييييع ي يييييييييييييح ييييييييييييي‬

‫ءي أت ييي عو أعيييم فيييك ‪،‬يييفأفض يييي عابيييأي‬

‫يييييييييييييلقلذ عمييييييييييييي‬

‫يييييييييييييي ح ييييييييييييي ّ يييييييييييييم قّ ‪.‬‬

‫ع ييييّعم نييي ملأي عم يييأم فيييك شنييي ّ يييعس عمباليييء عممأم يييءي لييي مأاّق فيييك لبيييم –يييي ماّعس‪ -‬أعمأّععيييح فيييك‬
‫آحييّ –ييي ّعي‪ -‬أعمأايي ما فييك ر مييه –يأّي يي ي أ ي يييأي أ يي ّ أعييأم يي نييلذ عمي يي ي عم ييأر قو لأييمي‬
‫سبييي ا ييي ا عما بأميييء مأي أ ييي ّ ل ييين‬

‫يييل لذ ضييي ي لا يييه ت ييييي فيييك عما‪،‬ييي بء ي ‪،‬يييبأع أ ي‬

‫أ‪،‬يييو عم ضنريييء اأيييمي شتق شمييي "‪،‬يييمع س" ييي ق ي يييي ييييأي نّعفأييي ي فييي م أ قم ي أريييح ‪،‬يييمع سي أ يييأ‬
‫يييي‬

‫يييي م فييييك ي أ‪،‬ييييو عمرييييأ عمم أم ييييء عم ا م ييييء شميييي‬

‫ييييمعفأ فييييك عم ضنرييييء سبيييي ا يييي ا عمع ييييح‪.‬‬

‫أ ييي نييي قم يييعععء ا يييي يأفيييأي لييي مرأوي شيق فيييك عم أعقيييا عممأم يييء أض قذييي أأا ّذييي ي ف ييي عميييعس عابأيييم‬
‫أايييس سضيييأعي "اريييأس ع ييييّعم" نييي ملأي فيييك عمايييّعسي ل ييي ت نييي ملأي ليييذ فيييك يييأعسي أ رلبيييأي فيييك‬
‫أّي يييييييييييييييييييييي ل يييييييييييييييييييييي ت رلبييييييييييييييييييييييأي لييييييييييييييييييييييذ فييييييييييييييييييييييك ييييييييييييييييييييييأع ي أ يييييييييييييييييييييييعع ‪..‬‬
‫ميييي‬

‫ع ييييّ ييييّ أضيييي ق‬

‫أعمأاييي ّ‬

‫غ ييييّ ر‪،‬ييييأم يق قذيييي ء ع يييييّعم أ رييييو " اذييييبء"ي ش قض يييي ييييأ عمأضيييي ق‬

‫عميييعس يييّعم ي أ‪،‬يييو شمييي‬

‫عم يييأأ سي أمأي أرل يييس سق ر ييي‬

‫يييم يييي عمض عسييي س أعمأض قذييي س معحيييو عم ضنريييءي سبييي‬
‫يييي عم رييي‬

‫حأبيييا‬

‫عم األيييّ فيييك عمنيييّ اء عمّل ض يييء أ اأييي عمنيييّع ح‬

‫عمأذييييا ءي مبأا ييييو ليييي ي ‪،‬ييييا ا عمنيييي ي ضف ييييأمي معحييييو عم ضنرييييء عمأعاييييم عمأييييك أع اأييييمي ييييي يييييّم‬
‫أسّا أأّ أفّ‬

‫أ أ عم‬

‫ي ع عض‬

‫‪.‬‬

‫بين تمزيق الصفوف وإصالح الطريق‬
‫شيق فييييك ر قم ييييء يييي ض ييييعقبذ سبيييي ‪،‬ييييا م ع يييييّعمي أ يييي ضاأرييييم ليييي ي ير ييييّع‬

‫ق ييييي أ‪،‬ييييفأي ليييي ماّي ي‬

‫عا ييي‬

‫ي أقايييأع ف يييذي يق ير يييّع قضييي عايييو يييي يييعس عمرذييي ء ضأسييي يييي ضيييأعأل "عم اّق ييي س"‬

‫ضييي‬

‫نييأ ي أسبيي أعييذ عمأام ييمي ي ضيييس ييي عمرذيي عمأييك ت ضلفييك عمايييم ه سضأيي ييي ع ضييا ييي قييي قمّ ع‬
‫ي أمييييمأع لض ييييا ضأ ييييأي لييييذ شميييي عييييض‬

‫آحييييّ ييييي عمنيييياأا عا يييي‬

‫ءي في قضأيييي قذيييي قء فّ ييييس ييييي‬

‫عم ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب ي م أي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأع م‪.‬‬
‫أم ي ي ق ييو نييل ذ عم ي فييك قذيي ء فب يين ي مر ييو شضأ ي ّي ييء اأّ ييءي أ فييك قذ ي ء ينيي ّي م ي غيي ا‬
‫أ‪،‬يييفأ ل ا ييي‬

‫ء عم ‪،‬ييي ّ ءي أّ قل ييي ي ضيييس عما‬

‫يق عمظبيييم عمأعقيييح سبييي أم قييي م أ يييم فيييك لبيييمعي ش ييي‬
‫أ يييي اأيييم اذييي ّ أرر فيييء‪ -‬س أ ييي ي لفييي‬

‫ييي ء عم‬
‫ء‬

‫ق ييي‬

‫يييأربءي فأيييأ ‪،‬ييي لأم ل يييمس عم يييب ي سر يييم –‬

‫عمضظيييّ سيييي عمأ ييي ّعس عمأيييك اي يييس أ ييي نّسي أ سيييي‬

‫عمييييمأّ ع عضلييييك فييييك ش عيييي م ييييعس عمرذيييي ء ييييي ا ييييه ع‬
‫عفّعف ييييءي أاأق مييييس شميييي "اييييمأم"‬

‫فيييك عأحييي ع أقيييا فيييك قذييي ء عتييييّعمي‬

‫سلييييّ أذييييح "حنييييأن" سبيييي حييييّع ن‬

‫يييي‬

‫يييي ء ليييي ي ليييي م عم ييييب يي أأاييييأق و ع يييييّعم فييييك ييييعع عانيييي ّ‬
‫ء) شميي نيياا‬

‫(عمرييأ ك عم ‪،‬ييضأأل ‪،‬ييضا ضييع ش يير ن آحييّ نييي و عمح فييء عا يي‬

‫يي ق س ع أ‪،‬يي و يي‬

‫لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ي مأو عم ضنريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييء‪.‬‬
‫يييعس عما‬

‫ييي ء أّييييس آر ّ ييي عم يييبل ء –لاي ق‬
‫ييس‪ -‬فيييك ضفيييأ‬

‫معحيييو ‪،‬يييفأا ع ييييّعم ضف يييأمي ت ييي ق أ قضأييي ا‬
‫قأ يييء ا ييي ء يييي لاييي‬

‫عم‪،‬يييأّ عم‬

‫ير يييّ‬

‫ق يييي ضنبريييأي يييي عم ضنبيييس عا ييي‬

‫ييي ء غ قليييس أعقيييا يييي ي يييي عم فيييّأ‬

‫ييي أ ء عم‪،‬ييي ّحءي ي ييي فيييك‬

‫ك‬

‫ي أييييأي‬

‫ييي ابلعيييء أعما ييي س عما ييييّ ء‬

‫عمأّي يييء عم أا قليييء سبييي ع ييييّعم فيييك يييمضأم أقيييّع م معحيييو عمايييمأم عمأّي يييء أمعحيييو عمايييمأم عماّعق يييء‬
‫سبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي عم يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأع ‪.‬‬
‫أعمأعقييييح ييييأ قضييييذ ييييي ي مبرذيييي ء –أ يييي يييي عو‪ -‬ا‬

‫يييي أأ مييييم‬

‫ي‬

‫ييييي أ‪،‬ييييفأي ليييي ماّي ي عا يييي‬

‫يييل ا سم يييم ي أمييييي يييي عمحنييي ييي " ضنيييّ" فيييك ‪،‬يييفأا ع ييييّعم يييي أ ي لييم يق يييعع رأ‪،‬يييّ سبييي‬
‫قذييي أأم فريييني ف ريييو يييعس عما‬

‫ييي ء عمأيييك أف ق يييا عم أعقيييا عا ييي‬

‫عم ريييي و فييييك قذيييي ء "عم‪،‬يييياّع عمفّل ييييء" لاييييم ي عض يييياا ع‬

‫ء عمأعذييياءي ضّ‪،‬يييم سبييي‬

‫يييل و‬

‫ييييل ي ف‪،‬يييي ّس قذيييي ء أ ق ييييء يييي ليييي ي‬

‫ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب ي أ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب ي‪.‬‬
‫يييعم فيي ي عم ن ملييء عا يي‬
‫يييح قذييي ء ع ييييّعم سبييي‬

‫ء عماّي ييء س أ يي ي سضييم أنييّم ييي أقييس شميي آحييّي ليي يق يييأي عمأا ييو‬
‫ييي‬

‫قضأييي "عييي‬

‫يييي قذييي عم يييب ي عم نيييأّيء" أم يييس قذييي ء عضف‪،‬ييي وي‬

‫أ عذييينأ م أع يييأر وي ي ييي يييأ عماييي و يييح ينييي ّ ييير ي يييعس عم ن مليييء نّأايييء ل‪،‬يييأّ‬

‫ربيييء‬

‫سضيييم‬
‫ع‬

‫أييييّق ّ عمايييم ه سيييي قذييي ء فب ييين ي ييير فييي‬

‫ييييمعا عم نييييّأسءي شت ليييي مّعأأل لأيييي شميييي‬

‫أنييييال ي أا ذييييّع أ ييييأرل ي أيييييعم‬

‫ضرنيييح عمأ ي يييم سيييي ع يييأا مء عمأ‪،‬يييأو لأييي شمييي‬

‫ي ضأأيييي ع ‪،‬يييي بءي قذيييي ء ش يييي‬

‫ييييي ا ييييه عمأ يييي و عم نبألييييء مأار ييييس ع‬

‫ءي ّذيييي أأ ّ حيييي‬
‫ييييمعا عم نييييّأسء‪.‬‬

‫أفيييك ع يييح ع ايييأعو ضلفيييك عمأ ي يييم يق فيييأ لييي ا "عم ا يييلء عم أل مميييء" سبييي عم أعقيييا ت أ‪،‬يييو شمييي‬
‫ضأ عييييء ف ييييم ي ش قض يييي قييييم أأ‪،‬ييييو شم أيييي عمضظييييّ عمعيييي قم ع ي ف يييي رييييح ييييي اييييمعه ا ‪،‬ييييّ ي أعم يييياك‬
‫تأحيييييييييييييييييييي ع أقييييييييييييييييييييا ش يييييييييييييييييييي‬

‫ك قييييييييييييييييييييأ م نييييييييييييييييييييأّ أضنييييييييييييييييييييّس أع أيييييييييييييييييييي ‪.‬‬

‫ت أ يييي ليييي ي قذيييي ء ع يييييّعم أ ييييأع ي أت يييييي عمأا ييييو سبيييي عم ييييم عملا ييييم أ عمرّ ييييا ييييح ييييعس‬
‫عمرذييي ءي شت ي يييأع‬

‫يييي قذييي عم يييب يي فيييك شنييي ّ عمضظيييّ ع نييي وي عفّعف ييي أأ ّ ح ييي ي ليييو يييي‬

‫غ يييّ عم ييييي "أعقا ييي " عتضنييي س يييي ضنبيييس آحيييّي قيييأ ك أ شقب يييك أ أنضيييك ابيييكي فييي يّعم سليييّ‬
‫ّ‬

‫يّم ييييأ ي عم أيييي قم فييييك عماييييّعس أأّي يييي أ ييييأّ ء أش ييييّعي أ عّل عيييي ي نيييياا أعاييييمي ت‬

‫ييييأرّق‬

‫أذيييح فّ يييس ضيييذ ل‪،‬يييأّ حأبفيييء سيييي ع حيييّي ي ييي يق ع ييييّعم ل ع يييأسأم قنايييء يييي عم يييب ي فيييك‬
‫ييييعس عملبييييمعي عمح ييييء أ ييييأع ي ‪،‬ييييأّ م عا يييي م ع ايييي فييييك لأأرييييء نييييأّيءي أفييييّ‬
‫نّ يييس نيييأّيءي أ أععأيييأي قذييي‬
‫لاييم أض ييي س‬

‫عملاييييه سييييي‬

‫أنييي لأء شمييي اييي قم لا يييمي أأنبيييا عمضظيييّ عمنييي أم ء مأييي ي أعم ييياك‬

‫ييييي سبيي ‪،‬يييا م ي لفييي‬

‫عمضظيييّ سييي عمأف ‪،‬ييي وي ييي مع ييس يييعس عمأف ‪،‬ييي و ت أأضييي ق‬

‫أض قذ ل نّع ح عم ضنبر س أ ح عمف س عملا م عم نأّيء‪.‬‬
‫الموقف اإلسالمي المطلوب‬
‫ش قضضييي فيييك ل مضييي عا ييي‬

‫ء ل ع أسأييي ي أمييي‬

‫فيييك قذييي ء مأي قذييي ء أ لبيييم مأي لبيييمي ضيييأ قمأل س‪،‬يييّ‬

‫عتضانييي ن أضأأ ق ييي ت يييأرل و س‪،‬يييّ عم‪،‬ييياأ أعمضأذيييء يييي عم يييمي فأيييو ّ‪،‬يييمض سليييّ سنيييّعس عم يييض ي‬
‫عم ذييي ء يييي أ ّ حضييي عم ا ‪،‬يييّ حنيييأ ا قرريييس أ أاريييس نييي ّع يييح ل ق ييي سبييي نّ يييس عمضأيييأ‬
‫ييي يييي ي‬

‫يييأ قم قأق أيييذ أفا م أيييذ أأييي ر ّس يييي عا ييي مي أ يييي عتضأ ييي شمييي عا ييي م (سر يييم ‪ ..‬أ عضأ ييي ا‬

‫اذييييييي ّ سبييييييي ع قيييييييو)ي مأي أفب يييييييا س ض يييييييا أ عضأ ييييييي‬
‫أ ييي‬

‫شت‬

‫يييّس سبييي عمايييّا أ ع أيييّع‬

‫أ ع ففييي ي أ ع ييي ق‬

‫ف ييي ضعيي أا قرييس ضأيي ج ش ع ل ييءي ييي ي ضنبييس ييي ش يي‬

‫ذ أميي‬

‫أ ‪،‬يييييييباء ع ضل يييييييء حيييييييّ !‪..‬‬
‫يييّس سبييي ع ييييّعم سبييي‬

‫يييعع عم‪،‬يييا مي‬

‫ييي ض ييلذ أعض ييذي أ ييي ضعيي فا قرييس‬

‫ضأيييييي ج ييييييبل ء ييييييي ي ت ضنبييييييس ييييييي عا يييييي م (سر ييييييم ‪ ..‬أ اذيييييي ّ ) لييييييو ييييييي ضنبييييييس آحييييييّ‪.‬‬

‫أ ييّس ييعع سبيي ع يييّعم سضييم ضأ قييو ف يي ضع ي س ريي و ا ييم فّ ييم أعييمسي أ ا ييم أ ا ييم أ ييأّي‬
‫أ يييي ضييييي م ضفييييّق س ل ييييضأم أ ريييي مأم أليييي ي ييييأع م فييييك ظأييييأّ عم ‪،‬يييي ل‬
‫عا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي‬

‫ع أميييي ماّيييييء عا‪،‬يييي م‬

‫ء عمام رييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييء‪.‬‬

‫أي ييي يييي ي مب يييأمأمس أ قّعضيييذ فيييك عم نيييّس أعليييي لييي م‬

‫ك‬

‫أ قّعضيييذ فيييك عم فيييّا يييي عميييأني عا ييي‬

‫عميل ييييّ عم يييي ق سي فذيييي تو فييييك ا ييييو ّع ييييء عمعأيييي م عم ا ‪،‬ييييّ فييييك أععأييييء سب ض ييييء غ ييييء أ ييييا‬
‫م‬

‫يييأ ن ي فيييك م ييي ّ عا ييي م سبييي‬

‫يييمس ّل لأييي ي فريييم يييي ي مدييييّعم فيييك عمييي عمعأييي م ض‪،‬ييي ا ذييي ي‬

‫ي يييي أابق ضيييي رييييأّ ا ييييأم عماف ييييم سيييي م ‪0391‬م فييييك عماييييّعسي أعمنيييي و ييييا م ل ييييّعي سيييي م ‪ 0391‬فييييك‬
‫أّي ييي ي أق ذيييك ا يييم سييي م ‪ 0391‬فيييك ش يييّعيي رييي قم ريييأّ عم ييي ق ‪،‬ييينف عملّع عضيييك لييي ي سييي ك ‪0310‬‬
‫أ‪ 0391‬م فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك عماييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييّعس‪.‬‬
‫أألرييي عم ييي ّ نيييأّيءي لييي ي ع ييييّعم أ يييأع مي فييي‬

‫ييييي ي ييي م فّ يييس مأي فّ يييس سبييي‬

‫ييي يييي ي‬

‫فيييك ّابيييء عمأفّ يييّ أعمأذيييب و أعتضايييّعاي في ييي غيييّق ّس عميييمسأعس عماب ض يييء عمأعفيييم ليييّمع قيييأ ك أ‬
‫أأعق يييذ ّي يييك لرن سييي س يييي نييياألض عم يييب ء لف مل أأييي ي فضنيييّس أ ييي م أععأيييء عت يييأا ّ عمايييم ه‬
‫أايييس ّع ييي س ضاّفيييءي أقيييح عمييي‬

‫ذييي فيييك ‪،‬يييفأا "قنايييء يييي ع يييء" يييك ع ييييّعمي فظأيييّس ميييم أم‬

‫عمّع يييي س عماب ض ييييءي عمرأ ييييء أعم يييي ّ ءي فّفاأأيييي ايييي عا ييييي قل ييييو عمايييي ا عمييييم رّعنك ل س ييييء‬
‫يييياأم عملّ عضييييكي أايييي ا عما ييييو ل س ييييء سلييييم ع أعيييي يي أعمايييي ا عتنييييأّعيك ل س ييييء ا ييييأم‬
‫سر يييييييييييييييي يي أايييييييييييييييي ا عتأايييييييييييييييي م عميّم ييييييييييييييييأ ضك ل س ييييييييييييييييء عيييييييييييييييي و عمن مليييييييييييييييي ضك‪.‬‬
‫أألريييي عم يييي ّ نييييأّيءي ليييي ي ع يييييّعم أ ييييأع مي فييييك عم ّابييييء عمأ م ييييء ذيييي أقييييم س ق ييييس عم‪،‬يييياأ‬
‫عا يي‬

‫ء ييي قو ييي يي فا قييس أ يي ن ع يييّعم ذيي ي فييي ي ييي بنييّعأأ فييك ‪،‬ييفأفأم ظأييأّ ايي عا‬

‫أّأعلييين ش ييي‬
‫عا يييي‬

‫ء عتأعييي سي يييي ما ا عا ييي‬

‫ء فييييك يّم ييييأ يي أعتأايييي م عا يييي‬

‫عمأاييي قمم عمأضظ يييك فيييك عمأأعق يييذ عا ييي‬
‫فييييك عمأأعق ييييذ عا يييي‬

‫ك عمييييّمسي أّعلنيييء عمنبليييء عم يييب ي ع ييييّعمي أعماّييييء‬
‫ك عميييييّمسي أعمّعلنييييء عا يييي‬

‫ء عميّم ييييءي لييييو شيق ييييعع‬

‫ك عم نيييأّ ي ت حأبيييا فيييك أعقايييذ سيييي ار ريييء عمأاييي قمم عمأضظ يييك‬

‫ك عم نييييأّ سبيييي ‪،‬ييييا م عمنيييياأا عا يييي‬

‫ء عتحييييّ ‪ .‬أضاييييي ضاأيييي‬

‫شميييي‬

‫يييي‬

‫ا قرييييييس عمأايييييي أي أعمييييييأ ام ييييييأع لرييييييك عمأايييييي قمم عمأضظ ييييييك م عذيييييي اوقي ليييييي ي ع يييييييّعم أ ييييييأع م‪.‬‬
‫أماييي قو فيييك ر قم يييء ييي اليييّ سيييي عم أقيييا عا ييي‬

‫ك عمييييّمس عمريييأ م فيييك شنييي ّ أذييي أل ع يييء أعم ضنريييء‬

‫أعمأنبايييي س عم نييييّأسء مبنيييياا عميييييّمس عم ييييبمي يب ييييء نبرأيييي ّ يييي‬

‫عمّعلنييييء عا يييي‬

‫ء عميّم ييييء‬

‫آضييييعع (فييييك نبييييح عمأ ييييا ض س عم‬

‫م ييييء) عمنيييي و سبييييك ا ييييك عمييييم ي قييييّس معغييييكي ب قيييييمع " يق عمايييي قو‬

‫عم ّابيييك ع ي يييأ شسنييي عمنييياا عمييييّمس ارأقيييذ عم نيييّأسء فيييك شنييي ّ عميييمأو عمأيييك يييأ ضأييي ي أ يييعس‬
‫أأ ريييو فيييك عتسأيييّعا لأعيييأمس أمفأيييذ أاريييذ عم ييي أع ي ييي عماييي قو عت يييأّعأ عك فأيييأ سضيييم أريييأم مأميييء‬
‫عا يييييييييييييييي مي ففييييييييييييييييك أاييييييييييييييييي م عا يييييييييييييييي م عماييييييييييييييييو عمضأيييييييييييييييي ك مأييييييييييييييييعس عمرذيييييييييييييييي ء"‪.‬‬
‫أعع‬

‫أقيييا ت حأبيييا س ق ييي ضلفيييك ي ييييأي سب يييذ سبييي ‪،‬يييا م عمنييياأا ع حيييّ فيييك م ييي ّ عا ييي مي‬

‫أ يييأ أقيييا‬

‫يييأ قم قأق أيييذ عمأ ّ ح يييء أعم يييأرلب ءي يييي ع ّذييي ء عا ييي‬

‫ء عمّع يييحء عمأيييك ضنبيييس ضأييي ي‬

‫أ ييييك عمأييييك عابييييس عميييي س م عميييييّمس عم ييييبم ‪،‬يييينف عملّ عضييييك رييييأو ععس ييييّ ‪ ( :‬فذييييو ي يييييأي‬
‫عضيييييييييييم فيييييييييييك مأميييييييييييء ش ييييييييييي‬

‫ءي سبييييييييييي‬

‫ي ييييييييييييأي ّ‬

‫ييييييييييي فيييييييييييك مأميييييييييييء سب ض يييييييييييء)‪.‬‬

‫( كتوووب وووذا المقوووا يوووو ‪ 4141/6/52‬ووو و‪ ، 4995/45/52‬ونةووور انوووذاك وووي جريووود "المسووولمون" السوووعودية قبووو إل انهوووا‪ ،‬ونةووور مووور‬
‫بعد عةر عوا ي موقد إسال ون الين‪ ،‬وينةر اآلن ي مداد القل دون تعدي يذكر على م توياته)‬

‫ووورى‬