You are on page 1of 3

ALLAHOVE EVLIJE

'lam' i 'ja'. 3jegovu za"titu i nagra4ivanje evlija.( Isto ka!e i )!ev'eri*+. Ibn -aris o značenju te riječi ka!e: «Osnovu riječi vilajet čine 'ar&ovi 'vav'. Oni. «za njih su &obre vijesti i na ovom i na onom svijetu'# Junus $) Ovaj ajet nam ukazuje na ono "to se odnosi na 0lla'a sub'ane'u ve te'ala. pomagač i susjed. 5e4utim. uti%aja. O značenju te riječi Ibn Sekit je rekao: «Riječ vilajet sa kesrom. takav rob je 9/:I. koji ustraje u stalnom pribli!avanju 0lla'u stalno povečavaju i svoja dobra djela i udaljavaju i se od onoga "to izaziva 0lla'ovu sub'ane'u ve te'ala srd!bu. amid!i . upliva. ovla"tenja. autoriteta i gospodarstva. )ruga stvar se odnosi na 0lla'a sub'ane'u ve te'ala. susjedstva. 3a kraju mo!emo zaključiti sljede e: svaki rob koji vjeruje u 0lla'a sub'ane'u ve te'ala i sve ono o čemu nas je On obavijestio u Svojoj 8asnoj 7njizi i 2oslanikovom sallalla'u alej'i ve sellem sunnetu. sultanata. čudni' i neprirodni' stvari ili stanja. Istoj grupi pripadaju slijede e riječi: drug. pokori 0lla'u sub'ane'u ve te'ala i izvr"ava sve vjerske propise. 0lla'ov sub'ane'u ve te'ala evlija kojeg 0lla' voli. 3akon "to istraje u tome.U::0<. sljedbenik. tj. ona je dodatnog karaktera. srodstva. od tog roba e biti otklonjen stra' i tuga tako "to e mu se otkriti sve ono "to mu je . tj. Ona predstavlja 0lla'ovu sub'ane'u ve te'ala ljubav prema tom robu. «Oni koji bu&u vjerovali i koji se bu&u Allaha bojali'# Junus $( Ovaj ajet se odnosi na opis osobina 0lla'ovi' sub'ane'u ve te'ala evlija i ukazuje da su vjerovanje i bogobojaznost nerazdvojivi od nji'. u ovom slučaju imaju značenje bliskosti. Ona predstavlja njegovu dosljednost u izvr"avanju 0lla'ovi' sub'ane'u ve te'ala naredbi i izbjegavanju 3jegovi' zabrana. #)akle. prijatelj. du"om i tijelom. mo i. zatim unuk. poma!e. jo" ve e stepene obo!avanja 0lla'a sub'ane'u ve te'ala obavljaju i na&ile i izbjegavaju i mekru'e #poku4ena djela$. !estine. 6o je samo jedna dodatna stvar njegovom stepenu kod 0lla'a sub'ane'u ve te'ala i uop e nije od "artova #uvjeta$ da bi neko bio evlija. 2rilikom dolaska smrti. na čovjeka. punomo i. tj. "titi i obavje"tava da je On zadovoljan njime i da mu je pripremio veliku nagradu u d!ennetu. blizine. koji se dosljedno pridr!ava 0lla'ovog sub'ane'u ve te'ala "erijata zakona. Svi su oni valiji. na 3jegovu ljubav i za"titu Svojim evlijama.. sa drugim slovom 'e'. sile. ima značenje pomo i i pobjede. dokaza. a označavaju bliskost. tajno i javno. vlasti. tj. rob prelazi na dodatne. 2rva stvar se odnosi na roba. pratila%. ponekad 0lla' sub'ane'u ve te'ala dadne da taj 3jegov dobri rob postigne ili učini neku od neuobičajeni'. sa drugim slovom 'i'. tj.$ Uzvi"eni 0lla' u 7ur'ani 7erimu ka!e: «I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi šti eni!i"# Junus $% Ovaj ajet nam potvr4uje ono "to se odnosi na 0lla'a sub'ane'u ve te'ala. saputnik. tj. 1a evlijaluk su značajne dvije stvari. uzavrelosti #krvi$. Šerijatsko značenje evlijaluka /vlijaluk predstavlja jedan veliki stepen u vjeri koji dosti!e samo onaj ko se potpuno.(*. kolega. 3jegovu pomo i podr"ku tom robu da ustraje na Sirati 5ustekimu #pravom putu$.. ima značenje sultana. Riječ velajet sa &et'om.Jezičko značenje evlijaluka U arapskom jeziku pojam evlijaluka označava se riečju 'vilajet'.