You are on page 1of 24

VESET E LINDURA TË ZEMRËS

  I.

1) 2)

3)

4)

FREKUENCA: RRETH 0.8% TË TË POSALINDURVE ETIOLOGJIA: FAKTORËT TERATOGJEN GJATË ZHVILLIMIT EMBRIONAL; INFEKCIONET VIRALE ( VIRUSI I RUBEOLËS ) MEDIKAMENTET ( ANTAGONISTËT E ACIDIT FOLIK, DIFENILHIDANTOINËS etj ) QRREGULLIMET E METABOLIZMIT ( FËMIJËT E NËNAVE DIABETIKE DHE ME FENILKETONURI ) FAKTORËT FIZIK ( RREZATIMI )

II.

FAKTORËT GJENETIK

1)

2)

3)

DUHET SHQYRTUAR TRI GRUPE TË FËMIJËVE: FËMIJËT ME VESE TË ZEMRËS PA MALFORMIME TJERA PËRCJELLËSE FËMIJËT ME VESE TË LINDURA TË ZEMRËS ME GJENOPATI MONOGJENIKE DHE VESET E LINDURA TË ZEMRËS NË KUADËR TË KROMOSOMOPATIVE;

defctus arterious persis tens .stenoza pulmonale .transpozicioni I arterie te medha .defakti I septumit ventri .truncus arteriosus ________________________________________________________________________________________ .Botalli _______________________________________________________________ Me shant djathte – majte .koarktacioni i aortes .defekti I septumit atrial .KLASIFIKIMI HEMODINAMIK I VESEVE TË LINDURA TË ZEMRËS _______________________________________________________________ Kategoria e veseve te zemres Pa komunikim patologjik Ne mes te qarkullimit sistemik Dhe pulmonal ( pa shant ) Shembujt .stenoza e aortes _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Me shant majte – djathte .tetralogia Fallot .atresioni trikuspidal .

.SUBCLAVIA SINISTRI GJER TEK BIFURKACAIONI I AORTËS. VESET E LINDURA TË ZEMRËS PA KOMUNIKIM PATOLOGJIK NË MES TË QARKULLIMIT SISTEMIK DHE PULMONAL ( PA SHANT ) COARCTATIO AORTAE – ËSHTË NGUSHTIM I LUMENIT TË AORTËS TË SHKALLËVE TË NDRYSHME NË CDO VEND PREJ DALJES SË A.I. M‟VARËSISHT PREJ HEMODINAMIKËS. a) POSTDUCTAL – TIPI ADULT b) PREDUCTAL . EGZISTOJNË TRI LLOJE TË COARCTATIO AORTAE.TIPI INFANTIL c) JUKSTA DUKTAL 1.

.

PJESËT E SIPËRME TË TRUPIT MË TË ZHVILLUARA HIPERTENSIONI ARTERIAL NË EKSTREMITETET E SIPËRME. PULSACIONET E ARTERIEVE FEMORALE JANË SHUMË TË DOBËTA. NDËRSA I ARTERIES RADIALE I FORTË. NDËRSA NË EKSTREMITETET E POSHTME MË I ULËT. . KËTO JANË: KOKËDHEMBJA EPISTAKSA HEMORAGJITË CEREBRALE SHENJAT E INSUFICIENCËS SË VENTRIKULIT TË MAJTË ME EDEMË TË MUSHKËRIVE EKSTREMITETET E POSHTME JANË TË FTOHTA.SIMPTOMET KLINIKE         JANË PASOJË E HIPERTENSIONIT ARTERIAL DHE NGARKESËS SISTOLIKE TË VENTRIKULIT TË MAJTË.

DIAGNOZA EGZAMINIMI FIZIKAL RADIOGRAFIA E ZEMRËS EKG.   NË AUSKULTIM : TONI I DYTË MBI AORTË I THEKSUAR. NDËGJOHET ZHURMË SISTOLIKE ( II / 6 ). NË ANËN E MAJTË PARASTERNALE. ( HIPERTROFIA E VENTRIKULIT TË MAJTË ) EKOKARDIOGRAFIA SHËRIMI : RESEKCIONI I KOARKTACIONIT. MOSHA OPTIMALE 3 – 6 VJEQ . NDËRSA MIRË NDËGJOHET NË ANËN E MAJTË INTERSKAPULARE.

STENOZA E AORTËS / STENOSIS AORTAE /  a) b) c) STENOZA E LINDUR E AORTËS MUNDET ME QENË : VALVULARE SUBVALVULARE DHE SUPRAVALVULARE FREKUENCA: RRETH 5% TË VESEVE TË LINDURA TË ZEMRËS HEMODINAMIKA RRITJA E REZITENCËS SË KALIMIT TË GJAKUT GJATË SISTOLËS PREJ VENTRIKULIT TË MAJTË NË AORTË .

SIMPTOMET KLINIKE       MARRAMENDJE. ZBEHJE SINKOPA GJATË AKTIVITETIT FIZIK ANKESAT STENOKARDIKE INSUFICIENCA E ZEMRËS SË MAJTË PULSI FEMORAL DHE RADIAL TË DOBËSUAR NË ASKULTIM DËGJOHET ZHURMË EJEKTIVE SISTOLIKE. . ME PUNKTUM MAKSIMUM NË HAPSIRËN E DYTË NDËRBRINJORE NË TË DJATHTË PARASTERNAL.

DIAGNOZA 1) 2) 3) EGZAMINIMI KLINIK RADIOGRAFIA E ZEMRËS ( HIPERTROFI TË VENTRIKULIT TË MAJTË ) EKOKARDIOGRAFIA E ZEMRËS SË MAJTË ( MATET GRADIENTI I PRESIONEVE PARA DHE PAS STENOZËS ) .

SHËRIMI    ËSHTË KIRURGJIK. . GRADIENTI KRITIK PËR INTERVENIM KIRURGJIK ËSHTË 6. M‟VARET PREJ GRADIENTIT TË PRESIONEVE.3kPa (70mmHg ) BËHET VALVULOTOMIA DHE IMPLANTIMI I VALVULËS ARTIFICIALE DISA PREFEROJNË EDHE DILATIMIN E OSTIUM AORTAE ME BALON SIDOMOS TEK STENOZAT KRITIKE TEK LATANTËT.7kPa ( 50mmHg ) gjer 9.

3kPa ( 20 – 100mmHg ) Fig. PULMONALE .7 – 13.434.RRITET KONTRAKCIONI I VENTRIKULIT TË DJATHTË DHE PRESIONIT NË TE DHE PARAQITJA E GRADIENTIT VENTRIKULO – PULMONAL PREJ 2. PULMONALE HEMODINAMIKA: ËSHTË VËSHTËRSUAR KALIMI I GJAKUT PREJ VENTRIKULIT TË DJATHTË NË A. .1 Nelson faqe 1374.STENOZA E ARTERIES PULMONALE ( STENOSIS A. PULMONALIS )   a) FREKUENCA: 7 – 10% TË VESEVE TË LINDURA TË ZEMRËS M‟VARËSISHT PREJ LOKALIZIMIT MUNDET ME QENË: VALVULARE b) INFUNDIBULARE c) SUPRAVALVULARE STENOZA VALVULARE E A.

SIMPTOMET KLINIKE       STENOZA E LEHTË DHE MESATARE NUK MANIFESTOHEN ME SIMPTOME KLINIKE TEK STENOZA E SHPREHUR PARAQITEN DISPNEA DHE CIANOZA INSUFICIENCA E ZEMRËS SË DJATHTË PULSACIONET E VENAVE JUGULARE NË ASKULTIM DËGJOHET ZHURMË SISTOLIKE NË HAPSIRËN E DYTË NDËRBRINJORE NË TË MAJTË TË STERNUMIT. TONI I PARË ËSHTË I THEKSUAR. . TONI I DYTË ËSHTË I NDARË DHE I DOBËSUAR SEPSE MBULOHET ME ZHURMË.

K.G – SHENJAT E HIPERTROFISË SË VENTRIKULIT TË DJATHTË. FUSHAT MUSHKËRORE JANË ME TRANSPARENCË TË THEKSUAR E. E. D. EKOKARDIOGRAFIA KATETERIZIMI I ZEMRËS – DUHET TË VERIFIKOHET GRADIENTI I PRESIONEVE VENTRIKULO – PULMONAL ANGIOKARDIOGRAFIA . EGZAMINIMI KLINIK RADIOGRAFIA E ZEMRËS ( HIPERTROFIA E VENTRIKULIT TË DJATHTË ). F. B. C.DIAGNOZA A.

DUHET ADMINISTRUAR PROSTAGLANDINA PËR MBAJTJEN E QARKULLIMIT NËPËR DUKTUS BOTALLI NËSE DILATIMI ME BALON NUK KA SUKSES . DUHET BËRË INTERVENIMIN KIRURGJIK – VALVULOTOMIA.SHËRIMI  STENOZA E LEHTË NUK KËRKON KURFARË SHËRIMI STENOZA MESATARE DHE E RËNDË MË PARË DUHET TENTUAR ME DILATIM ENDOLUMINAL ME BALON.    .

II. PASTAJ NË PJESËN MUSKULARE. VESET E LINDURA TË ZEMRËS ME SHANT ARTERIO – VENOZ ( MAJT – DJATHTË ) DEFEKTI I SEPTUMIT VENTRIKULAR ( DEFECTUS SEPTI VENTRICULORUM ) FREKUENCA: 25 – 30% TË VESEVE TË LINDURA. ËSHTË VESI ME I SHPESHTË I LINDUR I ZEMRËS LOKALIZIMI : 80% TË DEFEKTEVE JANË TË VENDOSURA NË PJESËN MEMBRANOZE TË SEPTUMIT. SUBPULMONALE DHE NË PJESËN E PASME TË HYRJES ( NË HYRJEN ATRIOVENTRIKULARE ) 1) .

NË ARTERIEN PULMONALE. MUSHKËRI etj  .HEMODINAMIKA NË PJESËN E GJAKUT KALON NËPËRMES TË DEFEKTIT PREJ VENTRIKULIT TË MAJTË NË VENTRIKULIN E DJATHTË.

RECIDIVA TË INFEKCIONEVE RESPIRATORE INSUFICEINECA E ZEMRËS NË ASKULTIM .G JANË NORMALE DËGJOHET ZHURMË NË ASKULTIM. PULMONALE DOBËT PËRPAROJNË NË PESHË. DISPNEA. DJERSITJA. MAJTAS PARASTERNAL NË RADIOGRAFI: ZMADHIM GLOBAL I SILUETËS SË ZEMRËS ME RRITJE TË VASKULARIZIMIT TË MUSHKËRIVE SIKUR” TRUNGU NË VERË “ . TAHIPNEA. DËGJOHET ZHURMË E ZËSHME E ASHPËR HOLOSISTOLIKE ( 3 – 5/6 ). b)       DEFEKTET E MADHËSISË MESATARE KANË SHANT TË MADH MAJTË – DJATHTË PRESIONI I NGRITUR MESATAR NË A. DËGJOHET ZHURMË HOLOSISTOLIKE ( 3/6 ) NË HAPSIRËN 3 -4 NDËRBRINJORE NË TË MAJTË TË STERNUMIT.K.SIMPTOMET KLINIKE:M’VAREN PREJ MADHËSISË SË DEFKETIT DHE REZISTENCËS NË QARKULIMIN PULMONAL a) • • • • • • DEFEKTET E VOGLA: SHANTI I VOGËL PRESIONI PULMONAL NORMAL ANKESA SUBJEKTIVE NUK KA RADIOGRAFIA E ZEMRËS DHE E.

PREDOMINON HIPERTROFIA E VENTRIKULIT TË DJATHTË PËR SHKAK TË INVERZIONIT TË SHANTIT. LAJMËROHET CIANOZA ME EKOKARDIOGRAFI MUND TË VËREHET CDO DEFEKT ( GJER 2 -3 mm )       . SEGMENTI PULMONAL I SHPREHUR.G .c)   DEFEKTET E MËDHA SHANTI I MAJTË – DJATHTË I MADH HIPERTENSIONI PULMONAL I LARTË KUR PRESIONI PULMONAL ARRIN ATË SISTEMIK KEMI INVERSION TË SHANTIT ( DJATHTË – MAJTË ) – SINDROMA EISENMENGER.K. TONI I DYTË SHUMË I ZËSHËM ( KJARTË ) RADIOGRAFIA E ZEMRËS: ZMADHIM TË SILUETËS SË ZEMRËS. VASKULARIZIMI I MUSHKËRIVE I DOBËSUAR “ I ZBRAZËT” DHE DUKET SIKUR “ TRUNGU NË DIMËR “ NË E.

. NJË NUMËR I FËMIJËVE VUAJNË PREJ INFEKCIONEVE RESPIRATORE DHE EGZISTOJNË PREJ INSUFICIENCËS SË ZEMRËS DISA SËMUREN PREJ ENODKOARDITIT INFEKCIOZ.PROGNOZA      NJË PËRQINDJE E MADHE E DEFKETEVE TË VOGLA MBYLLEN SPONTANISHT. TEK NJË NUMËR I FËMIJËVE TËRË JETËN NUK PARAQITEN SIMPTOMET. TEK NJË NUMËR I FËMIJËVE ZHVILLOHET STENOZA INFUNDIBULARE PULMONALE.

DEFEKTI MESATAR DHE I MADH. NUK DUHET SHËRUAR POR VETËM DUHET PREVENCA E SHKURTËR E ENDOKARDITIT ME ANTIBIOTIKË GJATË CDO INTERVENIMI KIRURGJIK. SHËROHEN ME INTERVENIM KIRURGJIK ( MBYLLJA E DEFEKTIT ) NËSE ËSHTË ZHVILLUAR HIPERTENSIONI PULMONAL. NËSE SHËRIMI KONZERVATIV NUK KA PATUR SUKSES. SHËRIMI KONZERVATIV I INFEKCIONEVE RESPIRATORE DHE INSUFICIENCËS SË ZEMRËS. .SHËRIMI    FËMIJËT PA SIMPTOME DHE DEFEKTE TË VOGLA.

DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS . PAS LINDJES OBLITEROHET. MË SË SHPESHTI PARAQITET NË KUADËR TË EMBRIOPATISË RUBEOLARE.BOTALLI     FREKUENCA: 9 – 12% TË VESEVE TË LINDURA NË JETËN FETALE LIDH ARTERIEN PULMONALE ME AORTËN. HEMODINAMIKA: ËSHTË VES TIPIK ME SHANT MAJTË – DJATHTË ME RRITJE TË QARKULLIMIT TË GJAKUT NË MUSHKËRI .

NUK KANË NGADALËSIM NË RRITJE EGZISTON PULSUS CELER ET ALTUS TENSIONI ARTERIAL ËSHTË DIVERGJENT NË ASKULTIM. . TEK SHANTI I MADH MUND TË RRITET SILUETA E VENTRIKULIT TË MAJTË.G – ËSHTË NORMALE OSE SHENJAT E HIPERTROFISË SË VENTRIKULIT TË MAJTË ( MË VONË ) RADIOGRAFIA E TORAKSIT : RRITJA E VASKULARIZIMIT TË MUSHKËRIVE.K. E. DËGJOHET ZHURMË TIPIKE SISTOLIKE – DIASTOLIKE NË HAPSIRËN E DYTË NDËRBRINJORE NË TË MAJTË TË STERNUMIT.SIMPTOMET KLINIKE         SHUMICA NUK KANË ANKESA MË VONË MUND TË PARAQITEN SHENJAT E INSUFICIENCËS SË ZEMRËS SË ZEMRËS SË MAJTË NË FORMË TË DISPNESË GJATË LODHJES.

 - . PROGNOZA: HIPERTENSIONI PULMONAL ENDOKARDITI INFEKCIOZ INSUFICIENCA E ZEMRËS. SHANTI DJATHTAS – MAJTAS ËSHTË KUNDËRINDIKACION PËR OPERACION.SHËRIMI  SOT VLEN RREGULLA : CDO DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS DUHET TË OPEROHET ( RESEKCIONI OSE LIGATURA ) PA M „VARËSISHT PREJ MOSHËS SË FËMIUT.