You are on page 1of 9

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2014

KFIN Tabell for enkeltstende mlforslag til driftsbudsjett/ konomiplanens driftsdel.

Nr. Tjenesteomrde

Verbal beskrivelse av ml

Mlemetode/ -indikator

Tallfesting av ml for budsjettret (2014)

Tallfesting Votering av ml innen utgangen av konomiplanperioden (2017) 50 %

16

kologiske innkjp

Andel kologiske matvarer i kommunale institusjoner

20 %

Tabell for enkeltstende tallforslag til investeringsbudsjett / konomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteomrde Gjelder r / periode i konomiplan 2014 2014 2014 Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Gratis system og programvarer Energisparetiltak i offentlig bygg Energimerking kommunale bygg Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost + 5 mill + 30 mill + 6 mill Evt forslag Votering til inndekning

1 2 3

16 16 13000

Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / konomiplanens driftsdel i partienes helhetlige budsjettforslag.

Tjeneste -omrde

Gjelder r / periode i konomipla n

Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste

Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteom -rde

remerkin g av midler innenfor foresltt rammebudsjett

Evt forslag til inndeknin g

Tjeneste -omrde

16

2014

Gjenopprette bydelsstyrene

+ 10 mill

Fremme t av: Stttet av:

2014

Fairtrade-byen

+ 250.000

Fremme t av: Stttet av:

16

2014

Avskaffe parlamentarisme n

- 20 mill

Fremme t av: Stttet av:

15

2014

Mtehonorar

- 6 mill

Fremme t av: Stttet av:

15

2014

Redusere politikerlnn

- 5 mill

Fremme t av: Stttet av:

15

2014

Kutt i studieturer for politikere

- 10 mill

Fremme t av: Stttet av:

SUM KFIN

- 30,75 mill

Fremme t av: Stttet av:

KMBY Tabell for enkeltstende mlforslag til driftsbudsjett/ konomiplanens driftsdel. Nr. Tjenesteomrde Verbal beskrivelse av ml Mlemetode/ -indikator Tallfesting av ml for budsjettret (2014) Tallfesting Votering av ml innen utgangen av konomiplanperioden (2017) 100 %

Redusert veisalting

Sammenliknet med forbruk sesongen 2010/2011 Antall dager med rde verdier p luftmlingene

50 %

10d

Bedre luftkvalitet i Bergen

Tabell for enkeltstende tallforslag til investeringsbudsjett / konomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteomrde Gjelder r / periode i konomiplan 2014 2014 Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Sykkelveier og parkering Bymbler og offentlige toaletter / bysykler Gangstier Kollektivfelt og Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost + 50 mill + 20 mill Evt forslag Votering til inndekning

1 2

10a 10a

3 4

10a 8

2014 2014 2017

+ 20 mill kprising

innfartsparkering 5 10d 2014 Sttteordning for utskifting av oljeovner i private husholdninger + 6 mill

Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / konomiplanens driftsdel i partienes helhetlige budsjettforslag.

Tjeneste -omrde

Gjelder r / periode i konomipla n

Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste

Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteo m-rde

remerkin g av midler innenfor foresltt rammebudsjett

Evt forslag til inndeknin g

Tjeneste -omrde

8 2014

Gratisbussen

+ 10 mill

Fremme t av: Stttet av:

1 2014 10c

Grnn Etat; vedlikehold og oppgradering av grntomrder

+ 10 mill

Fremme t av: Stttet av:

2014

Dyrevern; sttte til organisasjoner og kampanjer for ID-merking og sterilisering Drift- og prosjektsttte miljorganisasjon er Kildesortering p offentlige bosspann SUM KMBY

+ 10 mill

Fremme t av: Stttet av:

10d

2014

+ 3 mill

18b

2014

+ 3 mill

+ 36 mill

KHSO

Tabell for enkeltstende tallforslag til investeringsbudsjett / konomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteomrde Gjelder r / periode i konomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Seks nye luftmlere Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost + 2,4 mill Evt forslag Votering til inndekning

5a

2014

Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / konomiplanens driftsdel i partienes helhetlige budsjettforslag.

Tjeneste -omrde

Gjelder r / periode i konomipla n

Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste

Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteom -rde

remerkin g av midler innenfor foresltt rammebudsjett

Evt forslag til inndeknin g

Tjeneste -omrde

3b 24210

2014 2014

Sykehjemsatsing

+ 20 mill
Fremme t av: Stttet av:

Leieboerforeninge + 100.000 n

4b

2014

kte sosialsatser + 30 mill

Fremme t av: Stttet av:

4b

2014

Gjeninnfring av 80%-regelen

+ 10 mill

Fremme t av: Stttet av:

23470

2014

Krisesenteret

+ 5 mill

Fremme t av: Stttet av:

5a

2014

Luftmlinger

+ 1,5 mill

Fremme t av: Stttet av:

2014

Prosjektsttte til Turbo barnas fysioterapisente r

+ 4,53 mill

Fremme t av: Stttet av:

Sum KHSO

71,13 mill

KOPP Tabell for enkeltstende mlforslag til driftsbudsjett/ konomiplanens driftsdel. Nr. Tjeneste -omrde Verbal beskrivels e av ml Mlemetode/ -indikator Tallfesting av ml for budsjettre t (2014) Tallfesting av ml innen utgangen av konomiplanperiode n (2017) 100 % Voterin g

1B

Sunt inneklima

Helseverngodkjennin g av alle skoler

95 %

Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / konomiplanens driftsdel i partienes helhetlige budsjettforslag.

Tjenesteomrde

Gjelder r / periode i konomiplan

Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste

Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteomrde

remerking av midler innenfor foresltt rammebudsjett

Evt forslag til inndekning

Tjenesteomrde

1a

2014

Morsmlsundervisning

+ 2 mill

Fremmet av: Stttet av:

1 2014 1b

kologisk skolefrukt

+ 10 mill

Fremmet av: Stttet av:

20220

2014

Rudolf + 100.000 Steinerskolen kapitalinnskudd

Fremmet av: Stttet av: Fremmet av: Stttet av:

SUM KOPP

12,1 mill

KKIN

Tabell for enkeltstende tallforslag til investeringsbudsjett / konomiplanens investeringsdel. Nr. Tjenesteomrde Gjelder r / periode i konomiplan 2014 Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Treningsapparater i offentlige parker Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost + 2 mill Evt forslag Votering til inndekning

13c

Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / konomiplanens driftsdel i partienes helhetlige budsjettforslag.

Tjenest eomrde

Gjelder r / periode i konomipl an

Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste

Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteo

remerki ng av midler innenfor foresltt

Evt forslag til inndeknin g

Tjenest eomrde

m-rde

rammebudsjett Fremm et av: Stttet av:

12f

2014

Redusere betalingsandel p kulturskolene

+ 2 mill

12a (38590)

2014

Raptusfestivalen

+ 100.000

Fremm et av: Stttet av:

12c (37580)

2014

Fortidsminneforenin gen

+ 20 000

Fremm et av: Stttet av:

SUM KKIN

2,12 mill

Fremm et av: Stttet av:

Saldering / merinntekter kte inntekter og mindreinntekter Eiendomsskatt Redusert bruk av anbud Redusere konsulentbruk Avskaffe parlamentarismen Mtehonorar Kutt i studieturer for politikere Redusere politikerlnn Bruk av videokonferanser fremfor reising SUM

SUM 171 mill 5 mill 10 mill 20 mill 6 mill 10 mill 5 mill 5 mill 232 mill

Merutgifter (drift) KHSO

SUM

71,13 mill

KOPP KFIN KKIN KMBY SUM

12,1 mill - 30,75 mill 2,12 mill 36 mill 90,6 mill

Investeringsprogrammet 2014 2017 Prosjekt/tiltak KMBY KFIN KOPP KKIN KHSO SUM ENDRINGER I INVESTERINGER I
KONOMIPLANPERIODEN

+ 96 mill + 41 mill + 2 mill + 2,4 mill 141,4 mill

You might also like