Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Studentului

Ghidul Studentului 2009-2010

Studentului

2009-2010

2009-2010

Cuvântul Rectorului
„Cel mai lung drum începe cu primul pas “ Vechi proverb adaptat Călătoria într-o studenţie frumoasă şi intensă începe cu acest Ghid. El nu vă garantează destinaţia, frumuseţea şi intensitatea studenţiei la Universitatea noastră, dar vă ajută să o atingeţi. Pe dumneavoastră, cei care vă aflaţi, acum, la începutul „primei toamne“ a studenţiei şi a celei de-a 149-a „toamne academice ieşene“, Ghidul vă acompaniază în descoperirea nebănuitei frumuseţi a domeniului ales şi în trecerea printre „furcile caudine“ ale administraţiei universitare. Dumneavoastră, celor care reiteraţi începutul „toamnei studenţiei“, Ghidul vă este companion în relevarea înţelesului Ştiinţelor, în aprofundarea sentimentului de comunitate şi prietenie şi în reluarea călătoriei printre „Scylla şi Caribda“ serviciilor suport. Tuturor, Ghidul vă oferă primul semn: „Bine aţi venit şi aţi revenit, dragi studenţi!“ Vă doresc mult succes şi să auzim de bine!

01.

Prof. univ. dr. Vasile IŞAN

Studentului

2009-2010

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

02.

UAIC: cea mai veche universitate modernă din România
1563 - La Cotnari este înfiinţat un Colegiu (Schola Latina) 1640 - Vasile Lupu înfiinţează la Mânăstirea Trei Ierarhi un Colegiu 1714 - Înfiinţarea Academiei Domneşti la Iaşi 1835 - Inaugurarea, la Iaşi, a Academiei Mihăilene 26 octombrie 1860 - Este inaugurată Universitatea din Iaşi, prima Universitate modernă a României, în prezenţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi a primului ministru Mihail Kogălniceanu. Universitatea avea trei facultăţi: Drept, Filosofie şi Teologie 1897 - Inaugurarea Palatului Universităţii, corpul A al Universităţii ieşene 1937 - Şcoala Electrotehnică şi Secţia de Chimie Tehnologică se reorganizează, dând naştere Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi, căruia i s-a alăturat şi Facultatea de Ştiinţe Agricole un an mai târziu 1948 - Regimul Comunist impune reforma ideologică a educaţiei 1989 - Revoluţia Română aduce autonomie Universităţii, descentralizare şi libertate de decizie 2005 - Universitatea din Iaşi aplică Sistemul Bologna în toate facultăţile 2007 - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi devine membru al Grupului Coimbra (www.coimbragroup.eu)

03.

Cine conduce Universitatea?
Senatul: Este cea mai înaltă autoritate a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Întrunit lunar, acesta emite hotărâri şi aprobă regulamente obligatorii pentru toţi membrii comunităţii universitare. Este format din profesori şi studenţi din partea fiecărei facultăţi. contact: senat@uaic.ro Biroul Senatului: Asigură managementul activităţilor curente şi pune în practică deciziile Senatului. De obicei se întruneşte săptămânal. Este format din Rector, Prorectori, Cancelarul General, Directorul General Administrativ şi un reprezentant al studenţilor. contact:birou_senat@uaic.ro Colegiul Academic: Este format din membrii Biroului Senatului, Decanii facultăţilor, Directorii de departamente, Directorul General Administrativ şi Secretarul Şef al Universităţii. Colegiul Academic este convocat lunar sau de câte ori este nevoie, pentru soluţionarea unor probleme specifice. contact: colegiu_academic@uaic.ro Rectorul: Conduce întreaga activitate academică şi administrativă din Universitate. Reprezintă Universitatea în toate relaţiile sale. Din martie 2008, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este prof. univ. dr. Vasile IŞAN.

capitolul 1.
Cunoaşte-ţi universitatea
2009-2010
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Studentului

Prorectorii Universităţii 04. Prorectorii îndeplinesc acele atribuţii care le sunt delegate de către rector prin ordin scris sau care sunt decise de Senat. Prorectorii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sunt: Ÿ univ. dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU - Prorector Programe Preuniversitare şi de Licenţă Prof. Ÿ univ. dr. Gheorghe IACOB - Prorector Programe Masterat şi Doctorat Prof. Ÿ univ. dr. Henri LUCHIAN - Prorector Relaţii Internaţionale Prof. Ÿ univ. dr. Gheorghe POPA - Prorector Cercetare Inovare Prof. Ÿ univ. dr. pr. Gheorghe POPA - Prorector Dezvoltare Instituţională Prof. Ÿ univ. dr. Carmen CREŢU - Prorector Studenţi şi Absolvenţi Prof. Cancelarul General al Universităţii este prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE. Directorul General Administrativ: Are responsabilitatea bunei funcţionări a tuturor serviciilor administrative. În calitate de membru al Biroului Senatului Universităţii, el contribuie la managementul strategic şi operaţional al Universităţii. Urmăreşte şi coordonează activitatea şefilor serviciilor administrative. Directorul General Administrativ al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” este ing. Bogdan-Eduard PLEŞCAN.

Reprezentarea studenţilor
În structurile administrative ale UAIC („Parlamentul studenţilor”)
Pentru că este imposibil ca cei peste 38.000 de studenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” să-şi exprime opiniile concomitent, interesele studenţilor sunt aduse la cunoştinţa conducerii prin reprezentanţi. În mod asemănător, fiecare dintre noi poate participa la luarea deciziilor ce ne privesc doar prin reprezentanţii trimişi în Parlamentul ţării noastre. Spre deosebire de Parlament, însă, tu îţi poţi alege reprezentanţii nu doar o dată la patru ani, ci în fiecare an şi, în plus, îi poţi revoca dacă nu-şi îndeplinesc obligaţiile. Sunt mai multe feluri în care poţi fi reprezentat în structurile de conducere, în funcţie de nivel: La nivel de Universitate În Senatul Universităţii, organismul de conducere cel mai înalt, un sfert din numărul membrilor este format din reprezentanţii studenţilor, la fel ca la facultăţi. Aşadar, hotărârile la nivel de Universitate nu se iau fără considera interesele voastre, comunicate conducerii Universităţii prin reprezentanţi. Reprezentanţii studenţilor în Senat vor fi aleşi de Consiliul Studenţesc (adică totalitatea reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor), dintre membrii acestuia, prin vot secret. La alegeri este necesară şi obligatorie prezenţa tuturor membrilor Consiliului Studenţesc, cu excepţia studenţilor plecaţi cu bursă în străinătate. Dintre aceşti reprezentanţi în Senatul Universităţii unul va fi ales în privilegiata poziţie de reprezentant în Biroul Senatului, organismul executiv format doar din persoanele cu funcţiile cele mai înalte din Universitate, anume Rectorul, Prorectorii, Cancelarul General şi Directorul General Administrativ. La nivel de facultate În fiecare facultate, poţi alege unul sau mai mulţi studenţi să te reprezinte. În cazul facultăţilor cu număr mai mare de studenţi, pot exista reprezentanţi pentru fiecare an de studiu, pentru fiecare ciclu de studii (licenţă, masterat, doctorat) sau chiar pe specializări. La alegerile pentru reprezentare în Consiliul unei facultăţi poate participa orice student înscris la zi, cu rezultate bune. Dacă facultatea ta are cel mult 400 de studenţi, alegerea reprezentanţilor este directă, în adunarea generală a studenţilor. Dacă facultatea ta are un număr mai mare de studenţi, alegerea are loc indirect, prin reprezentanţi (electori), desemnaţi de fiecare formaţiune de studii. Principala condiţie pentru ca alegerile să fie validate o constituie prezenţa, întrucât trebuie să fie acolo cel puţin 30% din studenţii reprezentaţi. Atenţie, însă! Dacă la primul tur nu se îndeplineşte această condiţie, se organizează un al doilea tur unde prezenţa nu mai contează, iar câştigător va fi studentul care primeşte cele mai multe voturi de la cei prezenţi, indiferent cât de puţini ar fi. Rolul acestor reprezentanţi este să participe la şedinţele susţinute periodic de Consiliul Facultăţii şi să le comunice membrilor Consiliului Facultăţii punctul vostru de vedere. Totalitatea reprezentanţilor la nivelul Facultăţii formează Consiliul Studenţesc. În această structură trebuie să fie reprezentanţi pentru toţi anii / specializările din ciclul de licenţă şi unul singur pentru ciclurile de masterat şi doctorat.

05.

Cine conduce facultatea?
Consiliul Facultăţii: Constituie structura de conducere colegială a Facultăţii. El defineşte strategia de dezvoltare, aprobă planurile de învăţământ, propune numărul de studenţi pe specializări şi forme de învăţământ, aprobă disciplinele pentru examenele de licenţă, masterat şi doctorat, validează şefii de departamente, fixează numărul de burse pe specializări, în limitele fondurilor alocate. Este format din reprezentanţii departamentelor şi studenţilor. Biroul Consiliului Facultăţii: Este organismul executiv al Consiliului. Este format din Decan, Prodecani şi Cancelarul Facultăţii. Acest organism coordonează activităţile curente ale Facultăţii. Decanul: Răspunde de calitatea întregului proces de învăţământ şi cercetare din facultate. Coordonează activitatea Biroului Consiliului pentru aplicarea hotărârilor luate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Facultăţii. Prodecanii: Au responsabilităţi pe domeniile de activitate ale Facultăţii, constituite şi repartizate în conformitate cu Regulamentul de funcţionare, asigură conducerea lor curentă, potrivit atribuţiilor acordate de Consiliul Facultăţii. Administratorul Şef: Are delegare de autoritate din partea Decanului în luarea deciziilor în domeniul administrării Facultăţii. Este membru în comisiile de cazare, burse, acordare a locurilor în taberele studenţeşti, stabilire a criteriilor de decontare a biletelor de transport şi organizează activităţile aferente. Eliberează dispoziţiile de cazare, oferă informaţii despre procedurile de cazare din Universitate/Facultate. Colaborează cu studenţii în ceea ce priveşte activităţile social-studenţeşti ale acestora. Secretariatul: Se ocupă de gestionarea activităţii şcolare din Facultate. Asigură legăturile cu Rectoratul, cu celelalte facultăţi, cu alte instituţii etc. Transmite şi aplică deciziile conducerii Facultăţii şi Universităţii.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

La nivel de cămin şi 06. Pentru funcţia de şefcomplex studenţesc orice student cazat în căminul respectiv. Este necesar să fie de cămin poate candida prezenţi cel puţin un sfert din numărul studenţilor cazaţi în căminul pentru care se organizează alegerile. Reprezentantul este ales prin majoritate simplă, adică va fi ales candidatul votat de cel puţin jumătate plus unu din cei prezenţi. Coordonatorii de complex sunt aleşi dintre şefii de cămin ai fiecărui campus pentru fiecare an universitar. În cazul în care există neînţelegeri iar şefii de cămine reuşesc să ajungă la un consens, va deveni coordonator de complex candidatul care a adunat cele mai multe voturi în timpul alegerilor pentru şef de cămin. Componenţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, pe facultăţi, incluzându-i pe studenţii care te reprezintă în această structură se găseşte pe site-ul Universităţii: www.uaic.ro > Universitate > Conducerea Universităţii > Senat.

De ce să fii reprezenta(n)t?
Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în Senat:
Ÿ propune decizii care să îmbunătăţească activitatea colegilor; pot Ÿ pot informa direct de la structurile academice şi administrative ale Universităţii în problemele ce îi se Ÿ au

vizează pe studenţi; acces permanent la secretariate şi în afara orelor de program cu publicul pentru a rezolva problemele studenţilor.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi funcţionează circa 15 de astfel de asociaţii; în fiecare an se înfiinţează unele noi, iar altele îşi închid activitatea. Unele dintre ele se adresează doar studenţilor unei anumite facultăţi, altele sunt deschise oricăror studenţi sau chiar oricăror tineri, fără restricţii de studii. Iată mai jos câteva exemple de asociaţii în care activează studenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”: Alianţa Studenţilor Români (ASR) - contact: Raluca Frunză Asociaţia Studenţilor Informaticieni Ieşeni (ASII) – contact: Andreea Diana Stanciu Liga Studenţilor de la Geografie şi Geologie (LSGG) – contact: Ciprian Chelariu Asociaţia Studenţilor Francofoni din Iaşi (ASFI) - contact: Roxana Topor Asociaţia Studenţilor Jurnalişti din Iaşi (ASJ) – contact: Andrei Giurgia Asociaţia Studenţilor Europeni (AGEE) – contact: Ana Iftimie Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Facultăţii de Filosofie din Iaşi (A.S.A.F.F.I.) – contact: Răzvan Pascal Organizaţia Studenţilor la Studii Europene din Iaşi (OSSEI) – contact: Alexandru Calance Asociaţia „Tineri Ecologişti Români din Iaşi” (TERIS) – contact: Alexandrina Irina Dingă Asociaţia Internaţională a Studenţilor în Economie şi Management (AIESEC) – contact: Manuela Bârsan Asociaţia Naţională a Studenţilor în Ştiinţe Administrative (ANSSA), filiala Iaşi - contact: Roxana Talasman Liga Studenţilor Economişti (LSE) – contact: Răzvan Bobu The European Law Students' Association, Iaşi (ELSA) – contact: Elisa-Alina Podoleanu Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi Români (ASCOR), filiala Iaşi - contact: Pavel Marius Constantin

07.

Ce obligaţii au?
Ÿ cunoască bine problemele legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi să

De ce să faci parte dintr-o asociaţie studenţească?
1. Îţi dă ocazia să faci ceva util şi plăcut în timpul liber. 2. Activitatea în cadrul unei asociaţii nu urmează un program fix, ca un loc de muncă sau un stagiu, ci unul flexibil, dar destul de variat încât să nu te plictiseşti niciodată. 3. Este o sursă foarte bună pentru a câştiga acea „experienţă” atât de căutată de angajatori chiar şi când vine vorba de proaspăt absolvenţi. 4. Poţi dobândi sau perfecţiona abilităţi foarte folositoare nu doar pe piaţa muncii, dar şi în viaţa socială: de lucru în echipă, de comunicare şi de prezentare, de organizare a evenimentelor, de vorbit în public etc. 5. Cunoşti persoane care îţi pot înfrumuseţa viaţa prin diversitatea lor. 6. Prin intermediul unui proiect al asociaţiei poţi pleca în străinătate la şcoli de vară, traininguri, conferinţe etc. 7. De multe ori, printre foştii membri cu care se păstrează legătura se găsesc şi manageri sau directori ai unor firme de profil, pe care ai ocazia să-i impresionezi prin calităţile tale şi în faţa cărora te poţi prezenta după absolvire cu un CV în servietă. Pentru alte informaţii vizitează site-ul studenţilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, http://infouaic.com, intră pe forum la http://forum.infouaic.com sau scrie un mail pe adresa Biroului de Informare pentru Studenţi, infouaic@gmail.com.

reprezintă şi să propună soluţii;
Ÿîi informeze pe studenţii pe care îi reprezintă; s㠟participe la şedinţele consiliului, trei absenţe nemotivate ducând la revocarea lor; s㠟 organizeze alegerile anuale pentru desemnarea şefilor de cămin şi de complex, făcând parte din să

comisia de cazare. Pentru mai multe detalii despre cum îţi alegi reprezentanţii, citeşte Regulamentul de alegere a studenţilor în structurile de conducere ale UAIC, pe care îl găseşti pe site-ul Universităţii, www.uaic.ro > Studenţi > Regulamente. Nu rata campania de alegeri din fiecare toamnă! Alegerile pentru reprezentanţii din Consiliul Studenţesc, în Senat şi în cămine au loc la începutul anului universitar, adică în perioada octombrie – noiembrie a fiecărui an.

În asociaţiile studenţeşti („Societatea civilă”)
Alternativ, studenţii se pot organiza pentru a-şi reprezenta interesele în asociaţii. Prin intermediul acestora, studenţii care au obiective comune se cunosc şi realizează împreună, pe bază de voluntariat, diferite activităţi, de la proiecte, training-uri, târguri până la şcoli de vară şi festivaluri. Chiar dacă asociaţiile studenţeşti nu au rol decizional în Universitate, ele pot fi consultate când se iau hotărâri privitoare la activitatea studenţilor.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

08.

Procesul Bologna – întrebări frecvente
1. Ce este Procesul Bologna? „Procesul Bologna“ presupune compatibilizarea sistemelor de învăţământ superior din ţările europene. Declaraţia de la Bologna (1999), semnată de miniştri ai educaţiei din ţările europene, printre care şi România, prevede crearea Spaţiului European al Învăţământului Superior, până în anul 2010. Iată câteva dintre schimbările generale ce şi-au pus amprenta asupra învăţământului universitar românesc: Modificarea duratei şi structurii studiilor: Ÿ Reducerea duratei ciclului universitar de licenţă; Ÿ Mărirea duratei şi importanţei ciclului universitar de masterat; Ÿ Transformarea învăţământului de scurtă durată (colegiu) în învăţământ de licenţă; Ÿ Restructurarea sistemului doctoral; Modificarea structurii specializărilor; Promovarea mobilităţii studenţilor şi a personalului; Recunoaşterea diplomelor la nivel european; Asigurarea calităţii ofertei academice. 2. Ce înseamnă şi cum funcţionează Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS)? La baza promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, un rol important îl are Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). Aceasta înseamnă că fiecare disciplină pe care o vei studia este cotată cu un număr de credite. În Universitatea noastră s-au stabilit câte cinci credite pentru fiecare disciplină. Un credit presupune aproximativ 30 de ore de muncă ale studentului, fie asistată (cursuri, seminarii, laboratoare), fie individuală (timpul alocat studiului în biblioteci, elaborării de lucrări personale, activităţi practice etc.). Odată câştigate, aceste credite sunt valabile în orice instituţie de învăţământ care a adoptat de asemenea Procesul Bologna. 3. Ce avantaje am cu sistemul de studii licenţă + masterat? Începând cu anul universitar 2005-2006, admiterea se organizează pe domenii de studiu de licenţă, care pot cuprinde una, două sau mai multe specializări. Domeniile de licenţă îţi conferă ţie, ca absolvent cu diplomă de licenţă, cunoştinţe şi competenţe suficient de largi, astfel încât să beneficiezi de multiple oportunităţi pe piaţa muncii. Odată absolvit ciclul de licenţă (180/240 de credite acumulate) îţi poţi exercita profesia, conform competenţelor şi drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite, sau îţi poţi continua studiile universitare prin masterate (120 de credite). Acestea asigură aprofundarea din domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile universitare de masterat efectuate în alte domenii decât al studiilor de licenţă îţi asigură obţinerea de competenţe complementare, binevenite pe piaţa muncii. Reţine, însă, că pentru a fi admis la doctorat, trebuie ca studiile de licenţă şi masterat să fie în domenii apropiate şi compatibile cu domeniul de studiu de doctorat. 4. Este necesară continuarea studiilor universitare de licenţă cu un masterat? Formarea universitară iniţială (de nivel licenţă) are ca principală finalitate angajarea pe piaţa muncii în activităţi de execuţie care presupun calificare de nivel superior. Continuarea studiilor universitare de licenţă cu un masterat este extrem de utilă, deoarece studiile universitare de masterat îţi sporesc competenţele, prin specializare sau aprofundare, astfel că te poţi angaja pe posturi ce presupun activităţi de conducere, decizie şi creaţie. Pe de altă parte, masteratul deschide calea spre doctorat pentru cei mai performanţi studenţi. Prin diversitatea programelor de masterat oferite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, prin posibilitatea accesării lor în diferite momente ale carierei tale profesionale, se asigură formarea continuă, pe tot parcursul vieţii, şi posibilitatea conversiei profesionale potrivit cerinţelor pieţei.

09.

5. În ce măsură mobilitatea studenţilor este favorizată de Procesul Bologna? Voi putea trece de la o universitate la alta? Mobilitatea studenţilor şi a absolvenţilor, efectuarea de studii în universităţi din străinătate, este asigurată de programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, precum şi de alte convenţii inter-universitare. Pentru mai multe detalii despre posibilităţi de studiu în alte ţări, ai în acest Ghid o secţiune specială, pe care îţi recomandăm să o parcurgi. În plus faţă de aceste programe, noul sistem favorizează mobilitatea studenţilor între facultăţi şi universităţi din ţară şi din străinătate, prin: descrierea studiilor în termeni de credite transferabile; transparenţa studiilor absolvite şi a diplomelor obţinute.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

10.

Facultatea de Biologie
Adresă: B-dul Carol I, Nr. 22, 700505, Iaşi Telefon: 0232-201072; 0232-201073; Fax: 0232-201472 E-mail: mibuc@uaic.ro, admbio@uaic.ro Web: http://www.bio.uaic.ro Conducere: Decan: Prof. dr. Ioan MOGLAN Telefon: 0232-201565, e-mail: imoglan@uaic.ro, cabinet B 375 (Corp B, parter, tronsonul de Zoologie) Directorul Departamentului de Biologie: Prof. dr. Maria-Magdalena ZAMFIRACHE Telefon: 0232-201513, e-mail: magda@uaic.ro, cabinet B 445 (Corp B, etaj I, tronsonul de Biologie vegetală) Prodecan cu activitatea de cercetare: Prof. dr. Dumitru COJOCARU Telefon: 0232-201645, e-mail: cdumitru@uaic.ro, cabinet B 227 (Corp B, demisol I, tronsonul de Biochimie) Prodecan pentru activitate didactică: Conf. dr. Luminiţa BEJENARU Telefon: 0232-201567, e-mail: lumib@uaic.ro, cabinet B 209 (Corp B, demisol I, tronsonul de Anatomie şi histologie animală) Cancelar: Conf. dr. Lăcrămioara IVĂNESCU Telefon: 0232-201510, e-mail: ivanescu67@yahoo.com, cabinet B 443 (Corp B, etaj I, tronsonul de Biologie vegetală) Contacte: Administrator Şef: Cecilia BÎLBĂ Telefon: 0232-201072, e-mail: admbio@uaic.ro Secretariat: Secretar Şef: Mihaela BUCŞĂ, e-mail: mibuc@uaic.ro Secretar: Cristina BUSUIOC, e-mail: cristinabusuioc@yahoo.com Secretar: Oana BABEI Program de lucru cu publicul: luni – vineri, orele 10.00 – 12.00 Telefon: 0232-201072 Webmaster: Şef lucrări dr. Călin MANIU, e-mail: maniucalinlucian@yahoo.com, cabinet 122-K (corp B, demisol II, tronsonul de Biofizică) Responsabil Program ERASMUS: Conf. dr. Mircea Nicuşor NICOARĂ, e-mail: mirmag@uaic.ro Resurse şi posibilităţi de practică: Facultatea dispune de două săli de curs, 24 de săli pentru lucrări practice de laborator şi laboratoare de cercetare pentru studenţi la master, un herbariu şi un muzeu de animale nevertebrate şi vertebrate, o bibliotecă, staţiuni de cercetare ştiinţifică, acces pentru realizarea temelor de licenţă şi disertaţie la Grădina Botanică (www.botanica.uaic.ro) şi Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi (www.bio.uaic.ro > Externe > Muzeul de Istorie Naturală) .

11.

Capitolul 2.
Facultăţile UAIC
Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

12. Staţiuni şi muzee
Staţiunea Biologică Marină „ Prof. Dr. Ioan Borcea" de la Agigea, judeţul Constanţa este situată la circa 11 km la sud de municipiul Constanţa şi la 3 km nord de oraşul Eforie Nord şi aparţine administrativ de comuna Agigea, judeţul Constanţa. Staţiunea ocupă un teren cu o suprafaţă totală de 15.1539 ha. Staţiunea dispune de trei clădiri, în care sunt amenajate laboratoarele de cercetare şi dormitoarele pentru studenţi, cadre didactice şi cercetători, cu o capacitate de aproximativ 110 locuri. Director: Conf. dr. Victor SURUGIU Telefon: 0241-742940 Staţiunea Biologică „Petre Jitariu” Piatra Neamţ include Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie acvatică din Piatra Neamţ şi Laboratorul de Acvacultură şi Ecologie acvatică din Potoci (ambele în judeţul Neamţ). În prezent, Staţiunea aparţine Universităţii şi este coordonată ştiinţific de Facultatea de Biologie, având două misiuni de bază: - activitatea didactică (asigurarea condiţiilor de practică) pentru studenţii facultăţilor de Biologie, Geografie şi Geologie de la Universitatea noastră, precum şi pentru studenţi de la facultăţi de profil de la alte universităţi din ţară şi din străinătate. Spaţiul Staţiunii este adaptat cerinţelor de practică studenţească, dispunând de 80 locuri de cazare, cantină, bibliotecă, laboratoare, cabinete de lucru, un amfiteatru de 108 locuri, etc.; - activitatea de cercetare în cadrul unor contracte şi granturi de cercetare în unele domenii ale Hidrobiologiei, aplicarea şi utilizarea unor mijloace subacvatice cu laborator submers. De asemenea, aici se desfăşoară unele experimente şi observaţii necesare realizării lucrărilor de licenţă, lucrări de disertaţie şi doctorat. Director: Prof. dr. Costică MISĂILĂ Telefon: 0232-201522 Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi Pe actualul amplasament, plantările s-au efectuat după o tehnică modernă, având în vedere îndeplinirea următoarelor funcţii: didactică, ştiinţifică, recreativ-culturală şi igienico-sanitară. Tematica ştiinţifică a actualei Grădini Botanice se desfăşoară în 12 secţii în care sunt cultivaţi, în prezent, 8000 taxoni de plante din toate regiunile biogeografice ale globului şi din România. Activitatea din aceste secţii se desfăşoară în colaborare cu Herbarul, Muzeul şi Biblioteca Grădinii şi este susţinută de Laboratorul de micropropagare şi prezervare a germoplasmei, Laboratorul pentru schimb internaţional de seminţe, Laboratorul de informatică şi de Punctul administrativ. Director: Prof. Dr. Cătălin TĂNASE Telefon: 0232-201373; Fax: 0232-201385 Web: www.botanica.uaic.ro Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi oferă programe speciale de instruire, în colaborare cu instituţii de învăţământ de diverse grade. Acestea au la bază programa şcolară de nivel gimnazial şi liceal, incluzând de asemenea şi lucrări practice de zoologie, dăunători agricoli, biogeografie, biodiversitate, protecţia naturii ce se predau la nivel universitar. Periodic, în măsura spaţiului disponibil, sunt organizate expoziţii temporare şi conferinţe pe teme legate de: biologie, ecologie, protecţia mediului. Director: Conf. dr. Ion COJOCARU Telefon/fax: 0232-201339 Web: www.bio.uaic.ro > Externe > Muzeul de Istorie Naturală

Facultatea de Chimie
Adresă: B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi Telefon: 0232-201063 Fax: 0232-201313 E-mail: infochem@uaic.ro, admchim@uaic.ro Web: http://www.chem.uaic.ro Conducere: Decan: Conf. dr. Dumitru GÂNJU Telefon: 0232-201289, e-mail dganju@uaic.ro, Laborator de cercetare, Colectivul de Chimie Anorganică Şef de departament: Conf. dr. Mihail Lucian BÎRSĂ Telefon: 0232-201349, e-mail lbirsa@uaic.ro, Laborator de cercetare, Colectivul de Chimie Organică (lângă laboratorul „C. Budeanu”) Cancelar: Conf. dr. Adrian BÂRZU Telefon: 0232-201344, e-mail abirzu@uaic.ro, Laborator Termodinamică şi dinamică neliniară, Colectivul de Chimie-Fizică Contacte: Administrator Şef: Vasile VATRĂ, Telefon: 0232-202363, e-mail: vvatra@uaic.ro Secretariat: Secretar Şef: Angela VATRĂ, e-mail: avatra@uaic.ro Secretar: Gabriela PAVELESCU, e-mail: pgabi@uaic.ro Analist programator: Ionela FODOR, e-mail: ionela.fodor@chem.uaic.ro Program de lucru cu publicul: luni – vineri, orele 10.00 – 12.00 Telefon: 0232-201063 Webmaster: Ionela FODOR, e-mail: ionela.fodor@chem.uaic.ro Responsabil ERASMUS: prof. dr. Alexandra Raluca IORDAN Telefon: 0232-201341, e-mail: alex@uaic.ro Responsabil e-SIMS: Ionela FODOR, e-mail: ionela.fodor@chem.uaic.ro, Gabriela PAVELESCU, e-mail: pgabi@uaic.ro Resurse şi posibilităţi de practică: Facultatea îţi pune la dispoziţie laboratoare moderne pentru a studia Chimie organică, Chimie anorganică, Chimie-fizică, Ştiinţa materialelor şi Biochimie, precum şi un laborator în care se por efectua analize de mediu complexe. În plus, ţi se oferă şansa să te implici activ în proiecte alături de renumiţi profesori cu experienţă în cercetare.

13.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

14. Facultatea de Drept
Adresă: B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi Telefon: 0232-201058; 0232-201158, Fax: 0232-201158; E-mail: drept@uaic.ro Web: http://laws.uaic.ro Conducere: Decan: Prof. dr. Tudorel TOADER Telefon: 0232-201059, fax: 0232-201266, e-mail: ttoader@uaic.ro, Cabinet nr. 111 Prodecan: Conf. dr. Carmen Tamara UNGUREANU Telefon/fax: 0232-201268, e-mail: carment_ungureanu@yahoo.com, Cabinet nr. 113 Cancelar: Lect. dr. Marius Nicolae BALAN Telefon: 0232-201682, e-mail: balan@uaic.ro, Cabinet nr. 6 Contacte: Administrator Şef: Costel PALADE Telefon: 0232-201118, e-mail: costel.palade@uaic.ro, Cabinet nr. 115a Secretariat Secretar Şef facultate: Rodica SORA Telefon/fax: 0232-201158, e-mail: soraro@uaic.ro, Cabinet nr. 112 Secretariat ZI – Cabinet nr. 112 Cristina LUPAŞCU, e-mail: lupascu@uaic.ro Elena MANDACHI, e-mail: mandachi@uaic.ro Program cu publicul: luni - joi, orele 10 - 12 Telefon: 0232-201058 Secretariat I.F.R. – Cabinet nr. 115b Paula BEJENARU, e-mail: bejenaru@uaic.ro Mihaela AMARICUŢEI, e-mail: amaric@uaic.ro Mariana PETCU, e-mail: mariapet@uaic.ro Telefon: 0232-201272 Program de lucru cu publicul: luni-joi, orele 10-12 Responsabil probleme studenţeşti: Lect. dr. Emanoil Corneliu MOGÎRZAN e-mail: ecmogirzan@yahoo.com, Cabinet nr. 331 Responsabil program ERASMUS: Prep. drd. Ioana-Maria COSTEA e-mail: ioanamcostea@yahoo.com, Cabinet nr. 4 Webmaster şi responsabil e-SIMS: informatician Ciprian Traian ICHIM Telefon 0232-201264, e-mail: ciprian_ichim@yahoo.com, Laborator informatică juridică, Sala nr. 23 Resurse şi posibilităţi de practică: Facultatea are un laborator de criminalistică, modernizat şi dotat cu echipamente performante şi un laborator de informatică juridică, în care studenţii facultăţii au acces la Internet, e-mail, programul Legis. Studenţii Facultăţii de Drept desfăşoară practică în cadrul unor instituţii ca: Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei, Starea Civilă, parchetele de pe lângă instanţă, instanţe judecătoreşti ale baroului de avocaţi şi ale camerei de comerţ şi industrie, etc. În plus, ai posibilitatea de a participa la conferinţe şi seminarii cu invitaţi de prestigiu din ţară şi străinătate, de a pleca într-o vizită de lucru la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la Parlamentul European sau la Institutul European pentru Drepturile Omului. De asemenea, poţi participa la concursuri ştiinţifice şi sportive cum ar fi „Hexagonul facultăţilor de Drept” (ce include oraşele Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Timişoara, Sibiu), şcoala de vară „Protecţia europeană a drepturilor omului” sau concursuri de procese simulate.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Adresă: B-dul Carol I, Nr.22, Corp B Universitate, 700505, Iaşi Telefon: 0232-201070 Fax: 0232-21700 E-mail: feaa@uaic.ro Web: http://www.feaa.uaic.ro, http://portal.feaa.uaic.ro Conducere Decan: Prof. dr. Dinu AIRINEI Telefon: 0232-201071, e-mail: adinu@uaic.ro; cabinet: B412, etaj I, Corp B Prodecan, activitate didactică şi logistică: Prof. dr. Vasile COCRIŞ Telefon: 0232-201451, e-mail: vcocris@uaic.ro, cabinet: B418, etaj I, Corp B Prodecan, învăţământ la distanţă (ID) şi mastere profesionale: Prof. dr. Emil MAXIM Telefon: 0232-201407, e-mail: emaxim@uaic.ro; cabinet: B418, etaj I, Corp B Prodecan, relaţii internaţionale şi mastere de specializare: Prof. dr. Marin FOTACHE Telefon: 0232-201430, e-mail: fotache@uaic.ro; cabinet: B420, etaj I, Corp B Prodecan, activitate studenţească: Conf. dr. Costel ISTRATE Telefon: 0232-201599, e-mail: istrate@uaic.ro; cabinet: B420, etaj I, Corp B Cancelar: Prof. dr. Carmen PINTILESCU Telefon: 0232-201627, e-mail: carmen.pintilescu@uaic.ro; cabinet: B407, etaj I, Corp B Contacte: Administrator Şef: ing. Liviu GRAMA Telefon: 0232-201608, e-mail: grama@uaic.ro; cabinet: B426, etaj I, Corp B Secretariat Secretar Şef: Cristina HANGANU Telefon: 0232-201070, e-mail: changanu@uaic.ro; cabinet: B411, etaj I, Corp B Secretariat pentru studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat, cursuri de zi: Cristina NEDELCU, telefon: 0232-201470, e-mail: crinan@uaic.ro, cabinet B408, etaj I, Corp B Roxana Elena KOCSIS, telefon: 0232-201470, e-mail: roxana.kocsis@feaa.uaic.ro, cabinet B408, etaj I, Corp B Cristina LUCAN, telefon: 0232-201470, e-mail: cristina.lucan@feaa.uaic.ro, cabinet B408, etaj I, Corp B Mariana TROFIN, telefon: 0232-201588, e-mail: ligiat@uaic.ro, cabinet B409, etaj I, Corp B Mirela AIONESEI, telefon: 0232-201588, e-mail: mirela.aionesei@feaa.uaic.ro, cabinet B409, etaj I, Corp B Carmen ROTARIU, telefon: 0232-201588, e-mail: crotariu@uaic.ro, cabinet B409, etaj I, Corp B Rodica COJOCARU, telefon: 0232-201589, e-mail: cojor@uaic.ro, cabinet B410, etaj I, Corp B Angelica Gabriela MÎNDRILĂ, telefon: 0232-201589, e-mail: angelica.mindrila@uaic.ro, cabinet B410, etaj I, Corp B Program cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 13.00 Secretariat pentru studii universitare de licenţă, cursuri I.D.: Secretar pentru studenţii din anul III – Loredana LĂPUŞNEANU, Telefon: 0232-201419, email: lory@uaic.ro, cabinet B405, Etaj 1, Corp B Secretar pentru studenţii din anii I şi II – Mihaela IABLONSCHI, Telefon: 0232-201419, email: mihiab@uaic.ro, cabinet B406, Etaj 1, Corp B Operator calculator: Mia ANTEMIR, Telefon: 0232-201408, e-mail: amia@uaic.ro, cabinet: B406, Etaj 1, Corp B Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 13.00

15.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Alina COŞULEANU, 16. Secretariat pentru Şcoala doctorală de economie -arusu@uaic.ro, cabinet: B427, Etaj 1, Corp B Telefon: 0232-201417; 0232-212380, e-mail: Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 13.00 Responsabil program ERASMUS: lect. dr. Bogdan ZUGRAVU, Telefon: 0232-201433, e-mail: zugravu@uaic.ro; cabinet: C702, etaj 5, Corp C Secretariat: telefon/fax: 0232-201627, cabinet: B407, etaj I, Corp B Webmaster: lect. dr. Alexandru SIRETEANU, telefon: 0232-201658, e-mail: salexis_ro@yahoo.com Responsabil e-SIMS: Bogdan SANDU, tel: 0232-201598, e-mail: sandumbogdan@yahoo.com Resurse şi posibilităţi de practică: Facultatea îţi pune la dispoziţie amfiteatre şi laboratoare de studiu moderne şi foarte bine echipate. Ai acces la cea mai actualizată bibliotecă din domeniul economic, deschisă în anul 2002 şi dotată cu o colecţie de documente compusă din peste 20.000 de volume (cărţi şi publicaţii periodice româneşti şi străine) şi abonament la baza de date Thompson Gale (publicaţii străine full-text). Studenţii Facultăţii pot face practică la bănci, instituţii financiare, firme private, administraţie publică locală etc.

elastice, un teren de tenis/baschet în aer liber cu covor sintetic şi instalaţie nocturnă, un ministadion cu pistă de 200 de metri, un miniteren de fotbal, un sector de sărituri şi unul de aruncări, un teren pentru handbal sau fotbal, un teren pentru baschet şi unul pentru volei. În plus, te poţi înscrie în diferite cercuri sportive (Cercul olimpic „Maricica Puică” sau Cercul de gimnastică), poţi lua cursuri de karate do sau de capoiera (arta mistică a sclavilor afro-brazilieni). Ca student la această facultate, poţi face practică la Ştrandul Municipal Iaşi, Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi sau Policlinica Balneară Nicolina din Iaşi.

17.

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Adresă: B-dul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi Telefon: 0232-201055, Fax: 0232-201154 E-mail: admfil@uaic.ro Web: http://philosophy.uaic.ro Conducere: Decan: Prof. dr. Nicu GAVRILUŢĂ Telefon: 0232-201055, e-mail: nicolas@uaic.ro Prodecan: Prof. dr. Anton ADĂMUŢ Telefon: 0232-201372, e-mail: antonadamut@yahoo.com Prodecan: Prof. dr. George POEDE Telefon: 0232-201286, e-mail: poede@uaic.ro Cancelar: Conf. dr. Conţiu ŞOITU Telefon: 0232-201372, e-mail: soitucontiu@yahoo.com Contacte: Administrator Şef: Claudia JACOTA, Telefon: 0232-201155, e-mail: adminfil@uaic.ro Secretariat Secretar Şef: Oana BORODA, telefon: 0232-201054, e-mail: oana.boroda@uaic.ro Secretar zi: Liliana LEAUA, telefon: 0232-201054 Secretar zi: Maria CHEVEREŞEANU, telefon: 0232-201154 Secretar zi: Doiniţa MOGA, telefon: 0232-201154 Secretar zi: Georgiana ILUŢĂ, telefon: 0232-201154 Secretar zi: Carmen SCUTARU, telefon: 0232-201154 Secretar ID: Cristina ANTON, telefon: 0232-201650 Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10 - 12 Fax: 0232-201154 Webmaster: Alexandru DURNEA, e-mail: webmaster@mail.phil.uaic.ro Responsabil ERASMUS: Conf. dr. Conţiu ŞOITU Resurse şi posibilităţi de practică: Facultatea dispune de un Laborator Multimedia şi un Laborator Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, coordonat de prof. dr. George POEDE. Ca student al Facultăţii poţi face practică la primării, prefecturi, sedii de partide, companii de sondaje publice etc. sau te poţi implica în proiectele derulate de diversele organizaţii studenţeşti ce activează cu sprijinul Facultăţii.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Adresă: Str. Toma Cozma 3, 700554, Iaşi Telefon: 0232-201026; 0232-201027, Fax: 0232-201126 E-mail: admefs@uaic.ro Web: http://www.sport.uaic.ro Conducere: Decan: Conf. dr. Marin CHIRAZI Telefon: 0232-201027, e-mail: chirazim@yahoo.com Prodecan: Prof. dr. Veronica BĂLTEANU Telefon: 0232-201132, e-mail: balteanu@uaic.ro Cancelar: Asist. drd. Sava FETESCU Telefon: 0232-201132 Contacte: Administrator Şef: Ing. Livia-Florentina GHIGA Telefon: 0232-201026, e-mail: admefs@uaic.ro Secretariat: Secretar Şef: Elena PARASCHIV, e-mail: elena.paraschiv@uaic.ro Secretar: Simona AIRINEI, e-mail: sairinei@uaic.ro Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 9.30 – 12.30 Telefon: 0232-201026 Responsabil ERAMUS: Lect. dr. Beatrice ABĂLAŞEI Telefon: 0232-201130, e-mail: beatrice.abalasei@uaic.ro Resurse şi posibilităţi de practică: Facultatea îţi pune la dispoziţie echipamente pentru activităţi sportive moderne (caiac, windsurfing, kite-surfing, alpinism), utilizate în cadrul disciplinelor dedicate: turism şi orientare turistică, schi şi expediţii de practică pentru înot şi vâslit. Îţi stau la dispoziţie următoarele resurse: o sală de fitness cu aparatură specifică, două săli de gimnastică, o sală de haltere şi culturism, două săli pentru jocuri , dintre care una are covor sintetic, panouri transparente şi coşuri

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

18. Facultatea de Fizică
Adresă: B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi Telefon: 0232-201050 Fax: 0232-201150 E-mail: admphys@uaic.ro Web: http://www.phys.uaic.ro/ Conducere: Decan: Prof. dr. Mihai TOMA Telefon: 0232-201025, e-mail: mtoma@uaic.ro Prodecan: Prof. dr. Ovidiu - Florin CĂLŢUN Telefon: 0232-201176, e-mail: caltun@uaic.ro Director Departament de Fizică: Conf. dr. Vasile ŢURA Telefon: 0232-201193, e-mail: vasile.tura@uaic.ro Director Departament de cercetare ştiinţifică: Prof. dr. Dumitru LUCA Telefon: 0232-201179, e-mail: dluca@uaic.ro Contacte: Administrator Şef: Ec. Sergiu DONCILĂ Telefon: 0232-201051, e-mail: doncilas@uaic.ro Secretariat Secretar Şef: Fiz. Livia IONESCU, telefon: 0232-201050, fax: 0232-201150, e-mail: livia.ionescu@uaic.ro Secretar: Ing. Cristina-Daniela ŢUCĂ, e-mail: dana@uaic.ro Secretar: Ing. Carmen LUCA, e-mail: luca@uaic.ro Program cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 12.00 Telefon: 0232-201050 Webmaster: conf. dr. Cristian BABAN, e-mail: baban@uaic.ro Responsabil eSIMS: Ing. Carmen LUCA, e-mail: luca@uaic.ro Responsabil program ERASMUS: Prof. dr. Nicoleta DUMITRAŞCU Telefon: 0232-201187, e-mail: nicole@uaic.ro Resurse şi posibilităţi de practică: Facultatea dispune de spaţii şi dotări corespunzătoare pentru laboratoare care permit desfăşurarea optimă a procesului didactic, precum şi echipamente de vârf pentru laboratoare de cercetare: magnetometru SQUID care permite măsurători până la 2K, supercomputer cu 520 nuclee de calcul cu o putere de calcul estimată de 4 Tflops, magnetometru AGM/VSM, instalaţii de depuneri de straturi subţiri, echipamente de analiză structurală (XRD şi XPS), microscop de forţă atomică (AFM), echipament de rezonanţă electronică de spin (RES), instalaţii de producere şi investigare a plasmelor de temperatură joasă, facilităţi moderne de cercetare în domeniul biofizicii (studiul membranelor, a canalelor ionice, nanopori artificiali, white room). Unul dintre punctele de reper ale Facultăţii îl reprezintă şi grupul de cercetare „Carpath” – Centrul de Cercetări Aplicate în Fizică şi Tehnologii Avansate, cu rezultate deosebite pe plan naţional şi internaţional. Practica de specialitate a studenţilor se desfăşoară în Laboratoarele Facultăţii, La Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi, la Spitalul Universitar „Sf. Spiridon”, Iaşi şi la Spitalul Universitar „C. I. Parhon” Iaşi.

Facultatea de Geografie şi Geologie
Adresă: B-dul Carol I, Nr. 20 A, 700505, Iaşi Telefon: 0232-201074 Fax: 0232-201474 E-mail: geoiasi@uaic.ro Web: http://www.geo.uaic.ro/ Conducere: Decan: Prof. dr. Ovidiu-Gabriel IANCU Telefon: 0232-201075, e-mail: ogiancu@uaic.ro, cabinet: B429,B542, corp B Prodecan: Conf. dr. Adrian GROZAVU Telefon: 0232-201457, e-mail: adriangrozavu@yahoo.com, cabinet: 636, corp B Cancelar, Director Departamentul Cercetare: Prof. dr. Ionel MUNTELE Telefon: 0232-201458, e-mail: imuntele@yahoo.fr, cabinet: 650 A, corp B Director Departamentul de Geografie: Prof. dr. Corneliu IAŢU Telefon: 0232-201493, e-mail: corneliu_iatu@yahoo.fr, cabinet 650b Director Departamentul de Geologie: Conf. dr. Nicolae BUZGAR Telefon: 0232-201462, e-mail: nicolae.buzgar@uaic.ro, cabinet 543 Director Şcoala Doctorală: Conf. dr. Octavian GROZA Telefon: 0232-201487, e-mail: grozaoctavian@yahoo.fr, cabinet 649c Contacte: Administrator Şef: Ec. Cristian PRICOP Telefon: 0232-201499, e-mail: acpricop@uaic.ro, cabinet: B431a Secretariat - Cabinet: B430a, B430b Secretar Şef: Ing. Maria REBEGEA, e-mail: rebegea@uaic.ro Secretar: Maria NEDELCU, e-mail: nedemaria@yahoo.com Secretar: Iulia Zenaida DĂNILĂ, e-mail: zdanila@yahoo.com Secretar: Mihaela DĂNILĂ, e-mail: enache_n_mihaela@yahoo.com Secretar: Ana Maria MIHĂIŢĂ, e-mail: anamaria_08@yahoo.com Program de lucru cu publicul: luni- joi, orele 13.00 – 15.00 Telefon: 0232-201074, 0232-201075; Fax: 0232-201474 Webmaster şi responsabil eSIMS: analist programator Corneliu AGAPI Telefon: 0232-201499, e-mail: agcorneliu@yahoo.com, cabinet: B431 a Responsabili program LLP-ERASMUS Responsabil facultate: Prof. dr. Ionel MUNTELE, Telefon: 0232-201458, e-mail: imuntele@yahoo.fr, cabinet: 650A Responsabil Departamentul de Geografie: Lect. dr. Daniela LARION, e-mail: danielalarion@yahoo.co.uk Responsabil Departamentul de Geologie: Conf. dr. Dan STUMBEA, e-mail: dstumbea@yahoo.com Resurse şi posibilităţi de practică: Staţiuni şi muzee: Staţiunea de Cercetare Ştiinţifică şi Practică Universitară „Simion Mehedinţi”, Tulnici, (jud. Vrancea) - situată la altitudinea de 571 m, la contactul dintre Munţii Vrancei şi Depresiunea subcarpatică Vrancea Director: Lect. dr. Doru Toader JURAVLE, e-mail: jdorut@yahoo.com Staţiunea de Cercetare Ştiinţifică şi Practică Universitară „Ion Gugiuman“, Rarău, (jud. Suceava) - amplasată la altitudinea de 1560 m, în nordul Carpaţilor Orientali, în Masivul Rarău Director: Lect. dr. Dan LESENCIUC, e-mail: dlesenci@yahoo.com

19.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Muzeul Didactico-Ştiinţific „Grigore Cobălcescu”. Mineralogie, Petrografie şi Geologie Economică, corp B, etaj 20. II, sala B575 - program cu publicul: zilnic orele 9.00-15.00 - tarife: 1 RON (elevi, studenţi); 2,5 RON (extern, grup); 5 RON (extern) - responsabil: muzeograf ing. Liliana APOSTOAE, telefon: 0232-201463, e-mail: liliana.apostoae@gmail.com Facultatea îţi pune la dispoziţie laboratoare moderne pentru: Teledetecţie şi Fotointerpretare, Cartografie – Topografie, Climatologie şi Meteorologie, Spectometrie de fluorescenţă cu raze X, Geoarheologie. Studenţii Facultăţii pot face practică la firma DAFORA S.A., la Agenţii Judeţene de Protecţia Mediului (APM) şi la staţiunile de practică universitară (Rarău şi Tulnici), precum şi aplicaţii de teren în diverse regiuni ale ţării. Responsabil practică studenţească: Lect. dr. Doru Toader JURAVLE, e-mail: jdorut@yahoo.com

(eveniment din sfera tehnologiilor limbajului natural, organizat la fiecare doi ani) sau ROSCYS (Romanian Symposium on Computer Science). Studenţii Facultăţii pot face practică la firme ca Siemens PSE – Braşov, Continental VDO – Iaşi, Code40 – Iaşi, DiTech România – Iaşi.

21.

Facultatea de Istorie
Adresă: B-dul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi Telefon: 0232-201056 Fax: 0232-201156 E-mail: istorie@uaic.ro Web: http://history.uaic.ro Conducere: Decan: Prof. dr. Alexandru-Florin PLATON Telefon: 0232-201057, e-mail: aplaton@mail.dntis.ro, cabinet: corpul A, parter, cam. 99 Director Departament Istorie: Conf. dr. Mihai COJOCARIU Telefon: 0232-201616, e-mail: cojocar@uaic.ro, cabinet: corpul H, etaj, cam.12 Cancelar: Prof. dr. Lucreţiu BÂRLIBA Telefon: 0232-201615, e-mail: blucretiu@yahoo.com, cabinet: corpul H, etaj, cam. 7 Contacte: Administrator Şef: ec. Ioana ALEXANDRESCU Telefon: 0232-201556, e-mail: butuc@uaic.ro, cabinet: corpul H, demisol, cam.19 Secretariat Secretar Şef: ing. Lucia RUSU, e-mail: lrusu@uaic.ro; Secretar ID: Valeria MIHĂILĂ, e-mail: afloarei@uaic.ro, mvwaly@yahoo.com Secretar: Maria-Loredana NISTOR, e-mail: mis_maria71@yahoo.com Analist: Nicoleta Magdalena GRĂDINARIU, e-mail: magdag@uaic.ro Programul de lucru cu publicul: luni - joi, orele 10.00 – 12.00 Telefon: 0232-201056, 0232-201156 Responsabil program ERASMUS: lect. dr. Neculai BOLOHAN Telefon: 0232-201633, e-mail: n_bolohan@yahoo.com, cabinet: corpul H, cam. 27 Resurse şi posibilităţi de practică: În cadrul Platformei de formare şi cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei „Arheoinvest”, funcţionează Laboratorul de Arheologie Aplicată şi Teoretică, Laboratorul de Arheologie informatizată, Laboratorul de Arheofizică, Laboratorul de Topografie arheologică, Laboratorul de prelucrare a materialului arheologic. În plus, ai la dispoziţie şi şase centre de cercetare în arii precum studiul comunismului, studiile egeomediteraneene, studiile clasice şi creştine sau arheoistoria. În cadrul Facultăţii activează şi Cercul de Istorie „Gheorghe I. Brătianu”. Practica de specialitate se desfăşoară în cadrul muzeelor, arhivelor, institutelor de cercetare şi pe şantiere arheologice (Isaiia, Histria, Murighiol, Siliştea, Slava Rusă, Tg. Frumos).

Facultatea de Informatică
Adresă: Str. General Berthelot, Nr. 16, 700483, Iaşi Telefon: 0232-201090 Fax: 0232-201490 E-mail: secretariat@infoiasi.ro Web: http://www.infoiasi.ro Conducere: Decan: Prof. dr. Gheorghe GRIGORAŞ Telefon: 0232-201536, e-mail: grigoras@info.uaic.ro, cabinet C404 Prodecan - activitate didactică: Prof. dr. Dan CRISTEA Telefon: 0232-201542, e-mail: dcristea@info.uaic.ro, cabinet C511 Prodecan - probleme studenţeşti: Conf. dr. Sabin Corneliu BURAGA Telefon: 0232-201544, e-mail: busaco@info.uaic.ro, cabinet: C211 Cancelar: Lector dr. Vlad RĂDULESCU Telefon: 0232-201090, e-mail: rvlad@info.uaic.ro, cabinet C310 Directorul Departamentului de Informatică: prof. Dorel LUCANU Telefon: 0232-201551, e-mail: dlucanu@info.uaic.ro, cabinet C507 Contacte: Administrator Şef: Radu NEGRESCU Telefon: 0232-201545, e-mail: negrescu@info.uaic.ro, cabinet C216 Secretariat Secretar Şef: Maria BUBURUZAN Secretar gestiunea şcolarităţii (e-SIMS): Lăcrămioara LEONTE Secretar taxe: Mariana NICHITA Secretar probleme de studii: Alina POPESCU Secretar învăţământ la distanţă şi doctorate: Lavinia PÎRÎU Program de lucru cu publicul: luni –joi, orele 10.00 – 12.00 Telefon: 0232-201090 E-mail: secretariat@info.uaic.ro Webmaster: Ecaterina VALICĂ Responsabil ERASMUS: lect. dr. Vlad RĂDULESCU Telefon: 0232-201090, e-mail: rvlad@info.uaic.ro, cabinet C310 Resurse şi posibilităţi de practică: Poţi participa la evenimente de avengură, organizate în cadrul Facultăţii, precum şcolile de vară Eurolan

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

22. Facultatea de Litere
Adresă: B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi Telefon: 0232-201052 Fax: 0232-201152 E-mail: letters@uaic.ro, admlit@uaic.ro Web: http://letters.uaic.ro Conducere: Decan: Prof. dr. Ştefan AVĂDANEI Telefon: 0232-201053, e-mail: stefan.avadanei@uaic.ro, cabinet: A 121, Corpul A Prodecan - activitate didactică: Prof. dr. Lăcrămioara Dorina PETRESCU Telefon: 0232-201153, e-mail: petrescu@uaic.ro, cabinet: A 120, Corpul A Prodecan - probleme studenţeşti: Conf. dr. Dan STOICA Telefon: 0232-201153, e-mail: dstoica_ro@yahoo.com, cabinet: A 120, Corpul A Cancelar: Lector dr. Ioan Constantin LIHACIU Telefon: 0232-201153, e-mail: lihaciu@uaic.ro, cabinet: A 120, Corpul A Contacte: Administrator Şef: ec. Bogdan CONSTANTINOVICI Telefon: 0232-201153, e-mail: bogdan@uaic.ro, cabinet: A 120, corpul A Secretariat - Cabinet: A 122, Corpul A Secretar Şef: Doina POPESCU, telefon: 0232-201206, cabinet: A 123 Secretare: Doiniţa MUNTEANU, Adela SÎNGEORZAN, Genoveva APOSTOL Program de lucru cu publicul: luni – joi, orele 10.00 – 12.00 Telefon: 0232-201052 Responsabil eSIMS: an. progr. Ciprian SIMION, telefon: 0232-201206, cabinet: A 123 Responsabil program ERASMUS: lect. dr. Dana BĂDULESCU E-mail: dnbadulescu@yahoo.co.uk Resurse şi posibilităţi de practică: La facultatea de Litere ai şansa să te implici în proiecte extra-curriculare care te ajută să-ţi clădeşti experienţa profesională, cum ar fi săptămânalul „Opinia veche”, newsletterul „Alma Mater”, postul de radio „Nord-Est FM” sau agenţia de ştiri CuzaNet şi ai acces la Laboratorul Multimedia Ringier, dotat cu aparatură de ultimă generaţie în domeniul audio-vizual.

Facultatea de Matematică
Adresă: B-dul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi Telefon: 0232-201060, 0232-201061 Fax: 0232-201160 E-mail: admmath@uaic.ro Web: http://www.math.uaic.ro Conducere: Decan: Prof. dr. Ovidiu CÂRJĂ Telefon: 0232-201231, e-mail: ocarja@uaic.ro Prodecan: Prof. dr. Liviu FLORESCU Telefon: 0232-201225, e-mail: lflo@uaic.ro Prodecan, responsabil cu probleme studenţeşti: Conf. dr. Mihai GONTINEAC Telefon: 0232-201210, e-mail: gonti@uaic.ro Cancelar: Conf. dr. Mihai NECULA Telefon: 0232-201209, e-mail: necula@uaic.ro Contacte: Administrator Şef: Ing. Mihai TESLARIU Telefon: 0232-201234, e-mail: tesm@uaic.ro Secretariat Secretar Şef: Ing. Irina DECUŞ, e-mail: idecus@uaic.ro Secretar: Carmen SAVIN, e-mail: scarmen@uaic.ro Secretar: Gabriela NEGRUŞ, e-mail: gnegrus@uaic.ro Secretar: Zenovia NESTER, e-mail: nesterz@uaic.ro Program cu publicul: luni – joi orele 10 – 12; Telefon: 0232-201060 Administrator reţele calculatoare: Neculai BOSTAN Telefon: 0232-201233, e-mail: admin@math.uaic.ro Responsabil program ERASMUS: Conf. dr. Ioan Marian MUNTEANU Telefon: 0232-201214, e-mail munteanu@uaic.ro Resurse şi posibilităţi de practică: Facultatea dispune de spaţii cu diferite destinaţii, cu o dotare corespunzătoare pentru desfăşurarea optimă a procesului didactic (amfiteatre, săli se seminar, laboratoare de informatică şi de analiză numerică). De asemenea, dacă eşti pasionat de cercetare, ai acces la Biblioteca Seminarului „Al. Myller”, cea mai reprezentativă bibliotecă în domeniul matematic din ţară. În cadrul Facultăţii de Matematică funcţionează un planetariu şi un observator astronomic. Planetariul este situat în corpul A al Universităţii, are 55 de locuri şi este dotat cu aparatură modernă completă, iar Observatorul Astronomic este situat în dealul Copoului şi beneficiază de o poziţie foarte bună pentru realizarea observaţiilor şi măsurătorilor astronomice. Ambele obiective pot fi vizitate de studenţii Universităţii, în grupuri organizate şi cu programare prealabilă, persoana de contact: lect. dr. Cătălin GALEŞ, telefon: 0232-201226, e-mail: cgales@uaic.ro Dacă îţi plac medaliile, poţi partcipa la concursuri cum ar fi „Olimpiada Sud-Est Europeană de Matematică pentru Studenţi”, unde Facultatea de Matematică a luat deja premii importante.

23.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

24. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Adresă: Str. Toma Cozma, Nr. 3, 700554, Iaşi Telefon: 0232-201028, 0232-201029, Fax: 0232-210660, 0232-201300 E-mail: secretariat@psih.uaic.ro Web: http://www.psih.uaic.ro Conducere: Decan: Prof. dr. Ion DAFINOIU Telefon: 0232-201029; e-mail: dafinoiu@uaic.ro; cabinet: D 211 – decanat Prodecan: Conf. dr. Dorina SĂLĂVĂSTRU Telefon: 0232-201102 int. 2331; e-mail: sal.do@uaic.ro; cabinet: D 211 – decanat Prodecan: Prof. dr. Constantin CUCOŞ Telefon: 0232-201102 int. 3275; e-mail: cucos@uaic.ro; cabinet: D 211 – decanat Cancelar: Conf. dr. Alois GHERGUŢ Telefon: 0232-201296; e-mail: alois@uaic.ro; cabinet: D 302 Contacte: Administrator Şef: Liliana Graţiela TIENHOVEN, Telefon: 0232-201300; e-mail: gratiela@uaic.ro, cabinet D-217 b Secretariatul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Cabinet D 210 Secretar Şef: Mihaela Doina ARTIN, e-mail: artin@uaic.ro Secretar: Elena PLATON, e-mail: nusa@uaic.ro Secretar: Liliana JIANU, e-mail: jlily@uaic.ro Secretar: Mihaela CHIRIAC, e-mail: mihaela@uaic.ro Secretar: Otilia BALMUŞ, e-mail: obalmus@uaic.ro Secretar la Departamentul ID: Cristina Ioana HURA, e-mail: cristina.hura@uaic.ro Programul de lucru cu publicul: luni – miercuri, orele 9.30 – 12.30, joi, orele 13.30 – 15.30 Telefon: 0232-201028 Secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic - Cabinet: D 207b Secretar: Daniela IONESCU, e-mail: capatina@uaic.ro Programul de lucru cu publicul: luni-joi, orele 8.30-12.30 Telefon: 0232-201290 Webmaster: Daniela PĂDURARIU Telefon: 0232-201298; e-mail: pdana@uaic.ro, cabinet D 303 Responsabil ERASMUS: lect. dr. Mihaela BOZA Telefon: 0232-201292; e-mail: miaboza@uaic.ro, cabinet D 209 Responsabil eSIMS: Mihaela ARTIN Telefon: 0232-201028; e-mail: artin@uaic.ro, cabinet D 210 Resurse şi posibilităţi de practică: Ca student la această facultate, poţi participa la proiecte internaţionale de cercetare şi poţi profita de existenţa a două centre de cercetare acreditate: „Centrul de cercetare în psihologia aplicată” şi „Centrul de cercetare pedagogică fundamentală şi aplicativă a performaţei multireferenţiale din câmpurile educaţionale, profesionale şi comunitare”. Studenţii fac practică la unităţi medicale importante din Iaşi, cum ar fi Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola”, Spitalul Universitar „Sfântul Spiridon”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”, Iaşi, dar şi la Centrul Judeţean de Asistenţă psihopedagogică, Grupul Şcolar „Ion Holban”, Iaşi, sau la cabinete şcolare de asistenţă psihopedagogică din Iaşi.

Facultatea de Teologie Ortodoxă
Adresă: Str. Cloşca, Nr. 9, 700066, Iaşi Telefon: 0232-201328,0232-201329 Fax: 0232-258430 E-mail: adriancucu@teo.uaic.ro Web: http://www.teologie.uaic.ro Conducere: Decan: Prof. dr. pr. Viorel SAVA Telefon: 0232-258430, e-mail: sava63@teo.uaic.ro, corpul T al Universităţii (lângă Mitropolie) Prodecan şi Responsabil probleme studenţeşti: Conf. dr. pr. Ion VICOVAN Telefon: 0232-258430, e-mail: ion_vicovan@teo.uaic.ro, corpul T al Universităţii (lângă Mitropolie) Cancelar: Conf. dr. Nicoleta MELNICIUC PUICĂ Telefon: 0232-201328, e-mail: bradeail@yahoo.com, corpul T al Universităţii (lângă Mitropolie) Contacte: Administrator şef: Ing. Otilia CUCU Telefon: 0232-201329; Fax: 0232-258430; e-mail: otilia@teo.uaic.ro Secretariat Secretar Şef: Adrian-Marian CUCU Telefon: 0232-201328; Fax: 0232-258430; e-mail: adriancucu@teo.uaic.ro Program de lucru cu publicul: luni – joi: 10.30-12.30 Responsabil eSIMS: Ing. Monica-Cristina BORDEIANU Telefon: 0232-201328 Responsabil program ERASMUS şi Webmaster: Lect. dr. pr. Dan SANDU Telefon / fax: 0232-258430; e-mail: iecumster@gmail.com Resurse şi posibilităţi de practică: Facultatea dispune de 47 de săli de cursuri şi seminar, laboratoare, ateliere de practică pentru studenţii de la Artă Sacră, o capelă interioară, recent restaurată, sală de calculatoare, cabinete individuale pentru consultaţii cu profesorii coordonatori. În plus, ai acces la Biblioteca „Dumitru Stăniloae”, unde poţi consulta lucrări unicat, enciclopedii şi dicţionare clasice de teologie, precum şi periodice de teologie în toate limbile de circulaţie internaţională. Studenţii Facultăţii fac practică fie prin programe social-pastorale în cadrul structurilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, fie în instituţii din străinătate pentru studenţii la Teologie Socială. Dacă eşti student la Artă Sacră, prima specializare de acest gen din România, poţi lucra în cadrul Direcţiei de Miniatură religioasă, unică în ţară, sau a direcţiilor de restaurare şi pictură bisericească.

25.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

26. Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Adresă: B-dul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi Telefon: 0232-201115 Fax: 0232-201114 E-mail: ftrc@uaic.ro Web: http://www.ftrc.uaic.ro Conducere: Decan: Pr. prof. univ. dr. Emil DUMEA Telefon: 0232-201114, e-mail: edumea@uaic.ro, corpul A, demisol Cancelar: Prof. dr. Călina GOGĂLNICEANU Telefon: 0232-214185, e-mail: calinag@uaic.ro, corpul A, demisol Contacte: Administrator Şef: Cristina DIACONU Telefon: 0232-201115, e-mail: ftrc@uaic.ro Secretariat Secretar: Cristina DIACONU, e-mail: ftrc@uaic.ro Ajutor analist programator: Liliana IRIMIA, telefon: 0232-201115 Program de lucru cu publicul: luni - joi, orele 10.00 - 12.00 Telefon: 0232-201115 Webmaster: Pr. asist. drd. Iosif IACOB Responsabil ERASMUS: Pr. prof. univ. dr. Emil DUMEA Responsabil eSIMS: Cristina DIACONU, e-mail: ftrc@uaic.ro Resurse şi posibilităţi de practică: Facultatea dispune de un amfiteatru, o sală de seminar, 27 de calculatoare pentru studenţi. La dispoziţia Facultăţii sunt puse şi bibliotecile Institutului Teologic Romano-Catolic şi Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi. Studenţii Facultăţii pot face practică în cadrul Caritas-ului catolic şi a instituţiilor colaboratoare. De asemenea, dacă eşti talentat, poţi participa la activităţile Coralei „Gaudete” şi Revistei „Căi libere”. În plus, de două-trei ori pe an, studenţii iau parte la excursii sau pelerinaje şi organizează frecvent, împreună cu profesorii, întâlniri liturgice şi zile de reculegere.

27.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

28.

Documentele tale
Contracte După ce eşti admis la facultate, între Universitate – reprezentată prin Rectorul instituţiei – şi student se semnează contractul de studiu. Citeşte atent şi reţine acest document, pentru că în acesta sunt stipulate nu numai obligaţiile, ci şi drepturile de care te bucuri în Universitate. Contractul se completează în fiecare semestru cu anexe, în funcţie de modificările ce apar pe parcurs, legate de statutul tău (la buget sau la taxă). Dacă ai primit cazare în căminele Universităţii, la începutul fiecărui an universitar se încheie un contract de închiriere, semnat de tine, ca beneficiar, şi Universitate, reprezentată prin administratorul de cămin sau complex. Prin contractul de închiriere, studenţii se obligă să respecte condiţiile impuse, în timp ce Universitatea se obligă să îţi asigure condiţii decente pentru desfăşurarea activităţii zilnice. Carnetul de student La înscrierea în primul an de studii, Universitatea îţi eliberează două documente importante pentru studenţia ta: carnetul de student şi legitimaţia de student pentru transport. Carnetul de student îţi serveşte ca act de identitate în toate situaţiile în care se solicită dovada calităţii de student (la muzee, la eliberarea reţetelor medicale, etc.). Pentru a rămâne valabil după eliberare, este obligatoriu să-l prezinţi la începutul fiecărui an universitar la secretariatul facultăţii tale ca să fie vizat. De asemenea, carnetul de student este important pentru a consemna notele obţinute la examene sau alte forme de verificare a cunoştinţelor. Prezentarea carnetului de student profesorului examinator este obligatorie şi, în acelaşi timp, este în interesul tău să faci asta, ca să nu ai de suferit dacă se produce vreo încurcătură cu notele. Reduceri la transportul cu trenul Legitimaţia de transport (cea eliberată de către Universitate) îţi asigură o reducere de 50% la trenul personal, clasa a II-a. Ea se eliberează la începutul perioadei de studii însă tu ai obligaţia, pentru a beneficia în continuare de această facilitate, să o duci la vizat în fiecare an universitar, la secretariatul facultăţii tale. Iar pentru reducere de 50% la trenul accelerat-rapid, ţi se eliberează la începutul fiecărui an de studiu şi carnetul de cupoane. Acesta conţine 24 de file corespunzătoare pentru 24 de călătorii cu reducere la tren accelerat-rapid, clasa a II-a şi este folosit doar împreună cu legitimaţia de student pentru transport. Reduceri pentru transportul în comun şi microbuzul Ca student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” nu beneficiezi doar de reducere la tren, ci şi de decontarea transportului în comun sau cu microbuzul. Pentru aceasta trebuie să-ţi depui documentele justificatoare (abonamente, bilete de călătorie, tichete), în primele cinci zile ale fiecărei luni, la secretariatul sau casieria facultăţii unde eşti înscris. În limita a maximum 30 de RON, banii îţi vor fi restituiţi pe card la finalul lunii. Recomandări Dacă ţi-ai pierdut carnetul de student sau legitimaţia de transport, poţi obţine un duplicat. Pentru aceasta trebuie să declari pierderea într-un ziar local şi să faci o cerere către decanul facultăţii, la care anexezi copia după anunţ şi chitanţa care atestă plata taxei percepute în acest caz.

29.

Studentului

2009-2010

Capitolul 3.
Ce trebuie să ştii despre studenţia ta
2009-2010
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Studentului

30. Burse
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi poţi primi 3 categorii de burse, acordate pe diferite criterii: burse de studiu şi de performanţă; burse de sprijin social; burse pentru proiecte studenţeşti. Pentru informaţii complete, citeşte regulamentele şi normele despre burse, pe care le găseşti pe site-ul Universităţii: www.uaic.ro > Studenţi > Burse.

Bursa „Meritul Olimpic” Bursa se poate acorda studenţilor anului I care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în calitate de elevi ai clasei a XII-a şi se primeşte lunar, pe durata anului universitar, inclusiv a vacanţelor. Lista beneficiarilor şi cuantumul bursei sunt stabilite anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Pentru anul universitar 2008-2009, cuantumul bursei a fost de 280 de RON pe lună. Bursa de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural Bursa se acordă în fiecare facultate studentului cu cele mai bune rezultate în activitatea didactică, dintre studenţii care au, atât ei, cât şi părinţii acestora, domiciliul în mediul rural. Suma (care în mai 2009 era de 632 de RON) se virează lunar, pe durata unui an universitar.

31.

Burse de studiu şi performanţă
Bursa de merit Bursa se acordă începând cu al doilea semestru al fiecărui ciclu de studii celor mai buni studenţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor. La începutul anului universitar 2008 – 2009, bursa de merit era de 400 de RON/lună. Din mai 2009, de la cea mai recentă mărire a burselor studenţeşti, bursa de merit a ajuns la 460 de RON pe lună. Bursa de studiu (integrală sau parţială) Bursele de studiu se acordă semestrial strict în ordinea descrescătoare a punctajelor. Numărul de burse integrale şi parţiale se stabileşte în funcţie de fondurile alocate fiecărei facultăţi. În mai 2009, bursa de studiu integrală era de 345 de RON, iar cea parţială de 276 de RON pe lună. Bursa de performanţă (ştiinţifică, sportivă sau cultural-artistică) Bursele de performanţă se pot acorda, prin concurs, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică, sportivă sau cultural-artistică. Bursele sunt acordate, după aprobarea Senatului Universităţii, pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanţelor, începând cu data atribuirii. Studenţii care beneficiază de acest tip de bursă nu trebuie să aibă restanţe. În mai 2009, bursa de performanţă ajungea la 632 de RON pe lună. Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor cu rezultate în activitatea de cercetare ştiinţifică, precum participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenţii. Studentul poate fi înmatriculat la orice domeniu/specializare din universitate, iar rezultatele academice trebuie să îl plaseze în primii 5%. Bursa de performanţă sportivă se acordă studenţilor care au obţinut titluri europene, mondiale şi olimpice. Bursa de performanţă cultural-artistică se acordă studenţilor înmatriculaţi la specializarea Artă sacră, de la Teologie ortodoxă, care obţin premii internaţionale. Bursa „Cum Laude” Bursele „Cum Laude” se pot acorda studenţilor care, la sfârşitul unui an universitar, au obţinut primele cinci medii în ordinea punctajelor, pentru fiecare specializare/ domeniu de studii. Bursa se acordă o singură dată, la sfârşitul anului universitar. Facultăţile pot acorda sau nu această bursă, în funcţie de fondurile aflate la dispoziţia lor şi din aceeaşi cauză cuantumul acesteia variază de la o facultate la alta. Bursa „Laudamus” Se acordă studenţilor cu rezultate foarte bune la o disciplină sau portofoliu de discipline sau celor care obţin rezultate deosebite la manifestări extra-curriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi. Cuantumul acestui tip de bursă variază de la o facultate la alta, în funcţie de veniturile facultăţii.

Burse de sprijin social
Bursa de ajutor social Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii: a) studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri; b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut; c) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie. În mai 2009, bursa avea o valoare de 276 de RON. Bursa de ajutor social ocazional Bursa de ajutor social ocazional este de trei categorii: pentru îmbrăcăminte, pentru maternitate sau în caz de deces şi se primeşte o singură dată pe semestru. Valoarea acesteia era în mai 2009 de 276 de RON. Bursa contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural Bursa se acordă studenţilor care se obligă prin contract ca, după terminarea studiilor universitare, să profeseze în învăţământul din mediul rural o perioadă cel puţin egală cu cea pentru care au primit bursa, în calitate de titulari sau suplinitori, în specialităţile pentru care s-au pregătit. În anul universitar 2008– 2009, bursa a avut o valoare de 350 RON. Suma se virează lunar, pe perioada menţionată în contract. Studenţii care doresc să încheie un astfel de contract trebuie să depună la Direcția pentru Probleme Social-Studenţeşti, Compartimentul Burse următoarele documente: copie după cartea/ buletinul de identitate, adeverinţă de student, cerere adresată decanului facultăţii şi vizată de către acesta.

Burse pentru proiecte studenţeşti
Bursa pentru activităţi cultural-artistice Bursa se poate acorda studenţilor care, sub îndrumarea unui cadru didactic al Universităţii, desfăşoară activităţi neprevăzute în planurile de învăţământ, dar recunoscute în instituţie, precum: interpretări vocalinstrumentale, dramaturgie, dansuri. Valoarea bursei se stabileşte în funcţie de fiecare caz, de Biroul Senatului. Bursa pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti Bursa se acordă studenţilor care se implică voluntar în activităţi a căror derulare a fost aprobată în prealabil de către Biroul Senatului, precum editarea şi redactarea unor reviste , broşuri ale Universităţii, optimizarea

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

activităţilor 32. organizareaadministrative desfăşurate în căminele studenţeşti şi în cantinele Universităţii sau implicarea în unor manifestări etc. Valoarea bursei se stabileşte în funcţie de fiecare caz, de Biroul Senatului. Pentru alte informaţii vizitează site-ul studenţilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, http://infouaic.com sau intră pe forum la http://forum.infouaic.com

O experienţă în străinătate
Spre deosebire de vremea părinţilor noştri, bursele de studiu în străinătate sunt acum mult mai uşor de obţinut şi de finanţat. Pe lângă o serie de cursuri interesante, marele avantaj de a studia în străinătate îl reprezintă şi şansa de a vizita cât mai multe locuri şi de a-ţi face mulţi prieteni.

de licenţă, care nu au restanţe, inclusiv în ultima sesiune. Din păcate, studenţii în anii terminali nu pot candida; ei trebuie să aştepte până vor ajunge la master. Tot la avizierul facultăţii vei afla exact detalii despre procedura de selecţie, adică ce trebuie să conţină dosarul de candidatură sau dacă trebuie să susţii şi un interviu etc. În general, în dosar trebuie să incluzi un curriculum vitae, o scrisoare de motivaţie în care să precizezi prima opţiune de mobilitate, un extras din foaia matricolă, un proiect de studiu prin care să motivezi obiectivele concrete urmărite şi rezultatele aşteptate, o recomandare din partea unui cadru didactic, în care să-ţi fie evaluate aptitudinile, şi un atestat de limbă. Aceste acte se cer în general la orice candidatură pentru o bursă în străinătate, deci după ce înveţi cum să le redactezi, acestea îţi vor fi de ajutor toată viaţa, atunci când vei candida pentru alte burse sau joburi.

33.

Partenerii ERASMUS ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Centrul de Studii Europene
DANEMARCA • Aarhus Universiteit - www.au.dk FRANŢA • Université Nancy 2 - www.univ-nancy2.fr GERMANIA • Georg-August-Universitaet Goettingen - www.uni-goettingen.de

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii LLP (Lifelong Learning Programme)
Componenta ERASMUS
Pentru un student de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (şi pentru mii de alţi studenţi din Uniunea Europeană), cea mai la îndemână metodă de a ajunge să studieze în străinătate este ERASMUS, un program care promovează mobilitatea între universităţile europene. La „Cuza”, acest program este gestionat de Biroul de Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale aflat în corpul A, la etajul al doilea. E bine să treci pe acolo chiar şi numai ca să afli unde este, deoarece, dacă vei pleca în străinătate, cu siguranţă vei reveni pentru a rezolva formalităţile necesare. Pentru a afla mai multe despre acest Departament, vizitează site-ul Universităţii, www.uaic.ro > Cooperare internaţională > Programe Europene. Ce este ERASMUS? Programul LLP-ERASMUS presupune acorduri între universităţi, care le permit să-şi „schimbe” între ele studenţi, iar în timpul acestei mobilităţi studenţii străini sunt trataţi la fel ca ai instituţiei primitoare, adică pot urma cursuri, pot fi cazaţi în cămine, au acces la biblioteci sau la orice alte servicii şi facilităţi. Mai mult, materiile studiate în timpul stagiului sunt recunoscute de universitatea de origine, astfel încât studenţii nu mai sunt nevoiţi să dea examene de diferenţă. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” oferă această posibilitate studenţilor săi de unsprezece ani încoace. În aceşti unsprezece ani, au plecat în străinătate aproximativ 2.800 de studenţi şi numărul universităţilor partenere a ajuns la 248 pentru acest an universitar. Instituţiile partenere ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” se găsesc în Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia şi Ungaria. Ca să ai mai multe şanse să fii selectat exact unde doreşti, e recomandat să cunoşti limba de studiu de la universitatea gazdă, să ai un nivel de cunoştinţe care se pot adapta la cerinţele şi exigenţele lor, dar şi să ai minime aptitudini de lucru pe computer. Cum poţi pleca cu o mobilitate ERASMUS? Primăvara, în lunile martie-aprilie, fiecare facultate afişează locurile pe care le are prin Programul ERASMUS şi universităţile unde se vor desfăşura mobilităţile. Pot candida studenţi din anii I-II, adică din primii doi ani din ciclul

Facultatea de Biologie
BELGIA • Universiteit Gent - www.ugent.be FRANŢA • Université Catholique de l'Ouest - www.uco.fr • Université d'Auvergne-Clermont Ferrant I - www.u-clermont1.fr • Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr • Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr GERMANIA • Technische Universitaet Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - www.tu-bs.de • Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg - www.uni-freiburg.de • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de GRECIA • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) - www.auth.gr ITALIA • Università degli Studi di Camerino - www.unicam.it • Università degli Studi di Padova - www.unipd.it • Università degli Studi di Torino - www.unito.it OLANDA • Rijksuniversiteit Groningen - www.rug.nl • Universiteit Utrecht - www.uu.nl • Universiteit van Amsterdam - www.uva.nl NORVEGIA • University of Stavanger – www.uis.no PORTUGALIA • Universidade de Aveiro - www.ua.pt

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

34.

• Universidade do Porto - www.up.pt SPANIA • Universitat de Barcelona - www.ub.es • Universidad de Santiago de Compostela - www.usc.es • Universidad de Vigo - www.uvigo.es SUEDIA • Uppsala University - www.uu.se • Mid Sweden University - www.miun.se

Facultatea de Chimie
AUSTRIA • Technische Universitaet Wien - www.tuwien.ac.at BELGIA • Universiteit Antwerpen - www.ua.ac.be FRANŢA • Université d'Angers - www.univ-angers.fr • Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr • Université du Droit et de la Santé Lille II - www.univ-lille2.fr • Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille - www.ensc-lille.fr • Université Claude Bernard Lyon I - www.univ-lyon1.fr • Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier - www.enscm.fr • Université Paris-Sud XI - www.u-psud.fr • Université de Poitiers - www.univ-poitiers.fr • Institut National Polytechnique de Toulouse - www.inp-toulouse.fr GERMANIA • Technische Universitaet Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - www.tu-bs.de • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de • Universitaet Regensburg - www.uni-regensburg.de GRECIA • Panepistimio Athinon (National and Kapodistrian University of Athens) - www.uoa.gr • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) - www.auth.gr ITALIA • Università degli Studi di Cagliari - www.unica.it • Universita della Calabria - www.unical.it • Università degli Studi di Camerino - www.unicam.it UNGARIA • University of Pannonia - englishweb.uni-pannon.hu

GERMANIA • Fachhochschule Westkuste - www.fh-westkueste.de • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de GRECIA • Panepistimio Athinon (National and Kapodistrian University of Athens) - www.uoa.gr ISLANDA • University of Akureyri – www.unak.is ITALIA • Università degli Studi di Foggia - www.unifg.it • Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia - www.unimore.it • Università degli Studi di Bari - www.uniba.it SPANIA • Universidad de Cordoba - www.uco.es • Universidad de Granada - www.ugr.es • Universidad de las Islas Baleares - www.uib.es

35.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
AUSTRIA • Fachhochschule des bfi Wien – www.fh-vie.ac.at BELGIA • Karel de Grotte Hogeschool Antwerpen - www.kdg.be FRANŢA • Université d'Angers - www.univ-angers.fr • Université Catholique de l'Ouest - www.uco.fr • Université Jean Moulin Lyon 3 - www.univ-lyon3.fr • Université d'Auvergne-Clermont Ferrant I - www.u-clermont1.fr • Université du Littoral Cote d'Opale - www.univ-littoral.fr • Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr • Université de Poitiers - www.univ-poitiers.fr • Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr • Université de Rouen Haute-Normandie - www.univ-rouen.fr • IUFM de Midi-Pyrenees - www.toulouse.iufm.fr • Telecom Business School - www.telecom-em.eu GERMANIA • Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg - www.uni-freiburg.de • Fachhochschule Westkuste - www.fh-westkueste.de • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de • Universitat Rostock - www.uni-rostock.de • Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Whilhelmshaven - www.fh-oow.de ISLANDA • Bifrost Univerity – www.bifrost.is ITALIA • Università degli Studi di Bari - www.uniba.it • Università degli Studi di Bologna - www.unibo.it • Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia - www.unimore.it • Università degli Studi di Palermo - www.unipa.it • Università degli Studi di Parma - www.unipr.it • Università degli Studi di Perugia - www.unipg.it

Facultatea de Drept
FINLANDA • University of Lapland, Rovaniemi - www.urova.fi • University of Joensuu - www.joensuu.fi FRANŢA • Université d'Angers - www.univ-angers.fr • Université de Nice - Sophia Antipolis - www.unice.fr • Université de Bourgogne, Dijon – www.u-bourgogne.fr • Université Jean Loulin Lyon 3 - www.univ-lyon3.fr

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

36.

• Università degli Studi di Roma - “La Sapienza” - www.uniroma1.it LETONIA • Riga Teacher Training and Education Management Academy - www.rpiva.lv NORVEGIA • Trondheim and Sør-Trøndelag University College - www.hist.no OLANDA • Rijksuniversiteit Groningen - www.rug.nl POLONIA • Uniwersytet Lodz - www.uni.lodz.pl PORTUGALIA • Universidade dos Acores - www.universia.pt • Universidade do Algarve, Faro - www.ualg.pt • Universidade Nova de Lisboa - www.unl.pt SPANIA • Universidad de Granada - www.ugr.es • Universidad de Huelva - www.uhu.es • Universidad de Murcia - www.um.es • Universidad Politecnica de Cartagena - www.upct.es • Universidad de Sevilla - www.us.es • Universidad de Zaragoza - www.unizar.es TURCIA • Samsun Ondokuz Mayis Universitesi - www.omu.edu.tr

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
FRANŢA • Université du Droit et de la Santé Lille II - www.univ-lille2.fr • Université de Nice - Sophia Antipolis - www.unice.fr • Université de Paris X-Nanterre - www.u-paris10.fr GERMANIA • Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg - www.uni-freiburg.de • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de GRECIA • University of Thessaly – www.uth.gr ITALIA • Universita degli Studi di Napoli Parthenope - www.uniparthenope.it • Instituto Universitario Statale di Scienze Motorie - www.iusm.it NORVEGIA • Volda University College - www.hivolda.no PORTUGALIA • Instituto Superior da Maia - www.ismai.pt

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
BELGIA • Université Libre de Bruxelles - www.ulb.ac.be • Arteveldehogeschool Gent - www.arteveldehs.be • Katholieke Hogeschool Limburg - www.khlim.be • Université de Liège - www.ulg.ac.be • Université de Mons-Hainaut - www.umh.ac.be

DANEMARCA • Aalborg Universitet - www.aau.dk • VIA University College - www.cvumidtvest.dk FINLANDA • University of Helsinki - www.helsinki.fi • University of Lapland, Rovaniemi - www.urova.fi FRANŢA • Université Victor Segalen Bordeaux 2 - www.u-bordeaux2.fr • Université de Bretagne Occidentale, Brest - www.univ-brest.fr • Université de Caen Basse Normandie - www.unicaen.fr • Université d'Evry Val D'Essonne - www.univ-evry.fr • Université de Bourgogne, Dijon - www.u-bourgogne.fr • Université Pierre Mendès France, Grenoble II - www.upmf-grenoble.fr • Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr • Université du Droit et de la Santé Lille II - www.univ-lille2.fr • Université Catholique de Lille - www.univ-catholille.fr • Université Jean Loulin Lyon 3 - www.univ-lyon3.fr • Université Nancy II - www.univ-nancy2.fr • Université de Nantes - www.univ-nantes.fr • Université de Paris X-Nanterre - www.u-paris10.fr • Ecole Pratique de Hautes Etudes (EPHE), Paris - www.ephe.sorbonne.fr • Université Paul Sabatier Toulouse III - www.ups-tlse.fr • IUFM de Toulouse - www.toulouse.iufm.fr • Université “François Rabelais” Tours - www.univ-tours.fr GERMANIA • Humboldt Universitat zu Berlin - www.hu-berlin.de • Freie Universitaet Berlin - www.fu-berlin.de • Europa Universitaet Viadrina Frankfurt (Oder) - www.euv-frankfurt-o.de • Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg - www.uni-freiburg.de • Friedrich-Schiller-Universitaet Jena - www.uni-jena.de • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de • Hochschule Magdeburg-Stendal - www.hs-magdeburg.de • Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg - www.uni-magdeburg.de GRECIA • Panepistimio Ioanninon (University of Ioannina) - www.uoi.gr • University of Peloponnese - www.uop.gr ITALIA • Università degli Studi di Bari - www.uniba.it • Universtà degli Studi “G.d'Annunzio” Chieti e Pescara - www.unich.it • Universtà degli Studi della Calabria - www.unical.it • Università degli Studi di Genova - www.unige.it • Università degli Studi di Napoli “Federico II” - www.unina.it • Università degli Studi di Torino - www.unito.it MAREA BRITANIE • University of Hertfordshire, Hatfield - www.herts.ac.uk NORVEGIA • University of Bergen – www.uib.no • Trondheim and Sør-Trøndelag University College - www.hist.no OLANDA

37.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

38.

• Universiteit van Amsterdam - www.uva.nl • Radboud Universiteit Nijmegen - www.ru.nl • Universiteit Utrecht - www.uu.nl PORTUGALIA • Universidade da Beira Interior, Covilha - www.ubi.pt • Universidade do Algarve, Faro - www.ualg.pt SPANIA • Universidad Ramon Llull de Barcelona - www.url.edu • Universidad de la Coruna - www.udc.es • Universidad Complutense de Madrid - www.ucm.es SUEDIA • Stockolms Universitet - www.su.se

• Vrije Universiteit Amsterdam - www.vu.nl • Technische Universiteit Eindhoven - www.tue.nl POLONIA • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa We Wloclawku - www.pwsz.wloclawek.pl SPANIA • Universitat Politecnica de Cataluña - www.upc.es • Universidad de Vigo - www.uvigo.es • Universidad de Zaragoza - www.unizar.es TURCIA • Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - www.comu.edu.tr • Suleyman Demirel University - www.sdu.edu.tr

39.

Facultatea de Fizică
AUSTRIA • Leopold-Franzens-Universitaet Innsbruck - www.uibk.ac.at BELGIA • Katholieke Universiteit Leuven - www.kuleuven.ac.be • Universiteit Gent - www.ugent.be DANEMARCA • Kobenhavns Universitet - www.nbi.dk FRANŢA • Université d'Angers - www.univ-angers.fr • Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr • Université Du Maine - www.univ-lemans.fr • Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier - www.enscm.fr • Université Paris-Sud XI - www.u-psud.fr • Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - www.uvsq.fr GERMANIA • Humboldt Universitat zu Berlin - www.hu-berlin.de • Technische Universitaet Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - www.tu-bs.de • Brandenburgische Technische Universität Cottbus - www.tu-cottbus.de • Universitat Duisburg – Essen - www.uni-duisburg-essen.de • Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg - www.uni-freiburg.de • Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover - www.uni-hannover.de • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de • Universitaet des Saarlandes - www.uni-saarland.de • Technische Fachochschule Wildau - www.tfh-wildau.de • Bergische Universitaet Wuppertal - www.uni-wuppertal.de GRECIA • Ethniko Metsovio Polytechnio (National Technical University of Athens) - www.ntua.gr • Panepistimio Patron (University of Patras) - www.upatras.gr ITALIA • Università degli Studi di Siena - www.unisi.it • Università degli Studi di Torino - www.unito.it MAREA BRITANIE • Heriot – Watt University Edinburgh - www.hw.ac.uk OLANDA

Facultatea de Geografie şi Geologie
BELGIA • Erasmushogeschool Brussel - www.ehb.be • Université de Liège - www.ulg.ac.be • Gent Universiteit - www.ugent.be DANEMARCA • Aarhus Universitet - www.au.dk FRANŢA • Université de Picardie Jules Verne - www.u-picardie.fr • Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - www.univ-avignon.fr • Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 - www.montaigne.u-bordeaux.fr • Université Blaise Pascal – Clermont Ferrand II - www.univ-bpclermont.fr • Université de Bourgogne, Dijon - www.u-bourgogne.fr • Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines - www.ens-lsh.fr • Université Claude Bernard Lyon I - www.univ-lyon1.fr • Université de Nice - Sophia Antipolis - www.unice.fr • Université d' Orléans - www.univ-orleans.fr • Université de Paris I Panthéon Sorbonne - www.univ-paris1.fr • Université Paris IV Sorbonne - www.paris4.sorbonne.fr • Université Paris Diderot – Paris VII - www.univ-paris-diderot.fr • Université de Paris X-Nanterre - www.u-paris10.fr • Université de Poitiers - www.univ-poitiers.fr • Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr • Université de Rouen Haute-Normandie - www.univ-rouen.fr • Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne - www.emse.fr • Université “François Rabelais” Tours - www.univ-tours.fr • Universite des Sciences et Technologies de Lille – www.univ-lille1.fr GRECIA • Technologiko Ekpedeftiko Idrima Serron – www.teiser.gr ITALIA • Università degli Studi di Cagliari - www.unica.it • Università degli Studi di Napoli “Federico II” - www.unina.it • Università degli Studi di Torino - www.unito.it • Università degli Studi di Trieste - www.univ.trieste.it • Università degli Studi di Bari - www.uniba.it MAREA BRITANIE

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

40.

• Liverpool John Moores University - www.ljmu.ac.uk SPANIA • Universidad de Cadiz - www.uca.es • Universidad de Huelva - www.uhu.es

Facultatea de Informatică
BELGIA • Erasmushogeschool Brussel - www.ehb.be FRANŢA • Ecole Normale Superieure de Cachan - www.ecogest.ens-cachan.fr • Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr • Université Paul Verlaine, Metz - www.univ-metz.fr • Université Paris XII Val de Marne - www.univ-paris12.fr • Université Louis Pasteur Strasbourg I - www.ulp.u-strasbg.fr • Institut National Polytechnique de Toulouse - www.inp-toulouse.fr GERMANIA • Technische Universitaet Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - www.tu-bs.de • Universitaet Hamburg - www.uni-hamburg.de • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de • Fachhochschule Koeln - www.fh-koeln.de ITALIA • Università degli Studi di Bari - www.uniba.it • Università degli Studi di Trento - www.unitn.it MAREA BRITANIE • University of Wolverhampton - www.wlv.ac.uk NORVEGIA • University of Stavanger – www.uis.no OLANDA • Vrije Universiteit Amsterdam – www.vu.nl SPANIA • Universidad de Granada - www.ugr.es • Universidad de Murcia - www.um.es

GERMANIA • Freie Universitaet Berlin - www.fu-berlin.de • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de • Johannes Gutenberg Universitaet - www.uni-mainz.de • Bayerische Julius-Maximilians-Universitaet - www.uni-wuerzburg.de GRECIA • Panepistimio Ioanninon (University of Ioannina) - www.uoi.gr • Panepistimio Dytikis Makedonias, Kozani (University of Western Macedonia) - www.uowm.gr • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) www.auth.gr ITALIA • Università degli Studi di Bari - www.uniba.it • Universita degli Studi di Catania - www.unict.it • Università degli Studi di Foggia - www.unifg.it • Università degli Studi di Perugia - www.unipg.it • Università degli Studi di Salerno - www.unisa.it OLANDA • Rijksuniversiteit Groningen - www.rug.nl • Universiteit Utrecht - www.uu.nl POLONIA • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie - www.uksw.edu.pl • Uniwersytet Wroclawski - www.uni.wroc.pl • Uniwersytet Mikolaja Kopernika - www.umk.pl PORTUGALIA • Universidade do Porto - www.up.pt TURCIA • Anadolu University - www.anadolu.edu.tr UNGARIA • Eotvos Lorand University - www.elte.hu

41.

Facultatea de Litere
AUSTRIA • Kirchliche Paedagogische Hochschule în Wien - www.kphvie.at • Leopold-Franzens-Universitaet Innsbruck - www.uibk.ac.at BELGIA • Erasmushogeschool Brussel - www.ehb.be • ISTI (Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes) Bruxelles www.heb.be/isti • Université de Liège - www.ulg.ac.be • Université Catholique de Louvain - www.ucl.ac.be BULGARIA • New Bulgarian University - www.nbu.bg DANEMARCA • Kobenhavns Universitet - www.nbi.dk • University College Sealand – www.ucsj.dk FINLANDA • Abo Akademi University - www.abo.fi FRANŢA • Université d'Angers - www.univ-angers.fr • Université Catholique de l'Ouest - www.uco.fr

Facultatea de Istorie
AUSTRIA • Universitaet Salzburg - www.uni-salzburg.at BELGIA • Université de Liège - www.ulg.ac.be • Université Catholique de Louvain - www.ucl.ac.be BULGARIA • New Bulgarian University - www.nbu.bg FRANŢA • Université d'Angers - www.univ-angers.fr • Université de Bourgogne, Dijon - www.u-bourgogne.fr • Université de Paris X-Nanterre - www.u-paris10.fr • Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr • Université de Toulouse II le Mirail - www.univ-tlse2.fr • Université Charles de Gaulle Lille III - www.univ-lille3.fr

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

42.

• Université d'Artois - www.univ-artois.fr • Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - www.univ-avignon.fr • Université de Bourgogne, Dijon - www.u-bourgogne.fr • Université Charles de Gaulle Lille III - www.univ-lille3.fr • Université de Limoges - www.unilim.fr • Université Jean Loulin Lyon 3 - www.univ-lyon3.fr • Université Nancy II - www.univ-nancy2.fr • Université de Paris III Sorbonne Nouvelle - www.univ-paris3.fr • Université Paris IV Sorbonne - www.paris4.sorbonne.fr • Université René Descartes Paris V - www.univ-paris5.fr • Université de Paris VII Denis Diderot - www.univ-paris-diderot.fr • Université Paris XII Val de Marne - www.univ-paris12.fr • Ecole Pratique de Hautes Etudes - www.ephe.sorbonne.fr • Université de Poitiers - www.univ-poitiers.fr • Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr • Université de Haute Bretagne Rennes II - www.uhb.fr • Université Jean Monnet - Saint Etienne - www.univ-st-etienne.fr • Université Paul Sabatier Toulouse III - www.ups-tlse.fr • Université de Bretagne-Sud - www.univ-ubs.fr GERMANIA • Universitaet Augsburg - www.uni-augsburg.de • Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg - www.uni-freiburg.de • Georg-August-Universitaet Gottingen - www.uni-goettingen.de • Friedrich-Schiller-Universitaet Jena - www.uni-jena.de • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de • Universitaet Rostock - www.uni-rostock.de • Universitaet des Saarlandes - www.uni-saarland.de GRECIA • Dimokritio Panepistimio Thrakis, Komotini (Democritus University of Thrace) - www.duth.gr • Panepistimio Dytikis Makedonias, Kozani (University of Western Macedonia) - www.uowm.gr • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) - www.auth.gr ITALIA • Università degli Studi di Bari - www.uniba.it • Universtà degli Studi “G.d'Annunzio” Chieti e Pescara - www.unich.it • Università degli Studi di Napoli Parthenope – www.uninav.it • Università degli Studi di Foggia – www.unifg.it • Università degli Studi di Padova – www.unipd.it • Universita degli Studi di Roma Tre – www.uniroma3.it • Università degli Studi di Salerno – www.unisa.it • Università degli Studi di Udine – www.uniud.it LETONIA • Riga Teacher Training and Education Management Academy - www.rpiva.lv MAREA BRITANIE • Middlesex University - www.mdx.ac.uk • University of Sheffield - www.shef.ac.uk • Institute of Education, University of London - www.ioe.ac.uk • Nottingham Trent University - www.nottingham.ac.uk NORVEGIA • Volda University College - www.hivolda.no

• University of Bergen - www.uib.no • University of Agder – www.uia.no POLONIA • Uniwersytet Slaski - www.us.edu.pl • Uniwersytet Jagiellonski - www.uj.edu.pl • Uniwersytet Wroclawski - www.uni.wroc.pl PORTUGALIA • Universidade do Algarve – www.ualg.pt • Universidade da Beira Interior - www.ubi.pt • Universidade de Lisboa - www.ul.pt • Universidade do Porto - www.up.pt SPANIA • Universidad de Alicante - www.ua.es • Universidad de Extremadura - www.unex.es • Universitat de Barcelona - www.ub.es • Universitat Autonoma de Barcelona - www.uab.es • Universidad de la Coruna - www.udc.es • Universitat de Lleida - www.udl.es • Universidad Complutense de Madrid - www.ucm.es • Universidad Autonoma de Madrid - www.uam.es • Universidad de Murcia - www.um.es • Universidad de Oviedo - www.uniovi.es • Universidad de Salamanca - www.usal.es • Universitat Rovira I Virgili - www.urv.es • Universidad de la Laguna, Tenerife - www.ull.es • Universidad de Vigo - www.uvigo.es TURCIA • Abant Izzet Baysal University - www.ibu.edu.tr

43.

Facultatea de Matematică
BELGIA • Katholieke Universiteit Leuven - www.kuleuven.ac.be FRANŢA • Université Victor Segalen Bordeaux 2 - www.u-bordeaux2.fr • Université de Bretagne Occidentale, Brest - www.univ-brest.fr • Université Blaise Pascal – Clermont Ferrand II - www.univ-bpclermont.fr • Université des Sciences et Technologies Lille I - www.univ-lille1.fr • Université de Limoges - www.unilim.fr • Université de Provence – Aix Marseille I - www.up.univ-mrs.fr • Université de Haute Alsace, Mulhouse - www.uha.fr • Université de Paris-Dauphine - www.dauphine.fr • Université de Pau et des Pays de l'Adour - www.univ-pau.fr • Universite de Perpignan - www.univ-perp.fr GERMANIA • Technische Universitaet Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig - www.tu-bs.de • Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg - www.uni-halle.de • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de • Technische Universitaet Munchen - www.tum.de

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

44.

GRECIA • Dimokritio Panepistimio Thrakis, Komotini (Democritus University of Thrace) - www.duth.gr • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) - www.auth.gr ITALIA • Università degli Studi di Bari - www.uniba.it • Università degli Studi di Cagliari - www.unica.it • Universtà degli Studi “G.d'Annunzio” Chieti e Pescara - www.unich.it • Università degli Studi di Firenze - www.unifi.it • Università degli Studi di Milano - www.unimi.it • Seconda Universita degli Studi di Napoli - www.unina2.it • Università degli Studi di Padova - www.unipd.it • Università degli Studi di Palermo - www.unipa.it • Università degli Studi della Basilicata, Potenza - www.unibas.it • Università degli Studi di Roma „La Sapienza” - www.uniroma1.it • Università degli Studi di Roma - “Tor Vergata” - www.uniroma2.it • Università degli Studi di Salerno - www.unisa.it • Università degli Studi di Trento - www.unitn.it • Università degli Studi di Udine - www.uniud.it MAREA BRITANIE • University of Sheffield - www.shef.ac.uk Ÿ SPANIA • Universitat de Barcelona - www.ub.es • Universidad Complutense de Madrid - www.ucm.es • Universidad Autonoma de Madrid - www.uam.es

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
AUSTRIA • The Pädagogische Akademie Krems - www.paedak-krems.ac.at BELGIA • Université Catholique de Louvain - www.ucl.ac.be DANEMARCA • Viborg Seminariet - www.viborg-seminariet.dk FRANŢA • Université de Franche – Compté – www.univ-fcomte.fr • Université de Cergy-Pontoise, Versailles - www.u-cergy.fr • Université de Savoie, Chambéry - www.univ-savoie.fr • Université Pierre Mendès France, Grenoble II - www.upmf-grenoble.fr • Université de Provence – Aix Marseille I - www.up.univ-mrs.fr • Université Nancy II - www.univ-nancy2.fr • Université de Paris X-Nanterre - www.u-paris10.fr • Université de Reims Champagne Ardenne - www.univ-reims.fr • Université Louis Pasteur Strasbourg I – www.ulp.u-strasbg.fr • IUFM Toulouse - www.toulouse.iufm.fr • IUFM d'Auvergne – www.auvergne.iufm.fr GERMANIA • Universitaet Konstanz - www.uni-konstanz.de • Hochschule Magdeburg-Stendal - www.hs-magdeburg.de GRECIA

• Panepistimio Patron (University of Patras) - www.upatras.gr ITALIA • Università degli Studi di Firenze - www.unifi.it • Università degli Studi di Roma - “La Sapienza” - www.uniroma1.it • Università degli Studi di Napoli Federico II LETONIA • Riga Teacher Training and Education Management Academy -www.rpiva.lv LITUANIA • Kaunas College - www.kauko.lt MAREA BRITANIE • University of Winchester – www.winchester.ac.uk NORVEGIA • Nesna University College - www.hinesna.no OLANDA • Rijksuniversiteit Groningen - www.rug.nl • Radboud Universiteit Nijmegen - www.ru.nl • Protestants Christelijke Hogeschool Marnix Academie - www.hsmarnix.nl PORTUGALIA • Universidade do Porto - www.up.pt SPANIA • Universidad de la Coruna - www.udc.es • Universidad de Lleida - www.udl.es • Universidad de Malaga - www.uma.es • Universidad de la Laguna, Tenerife - www.ull.es • Universitat de Valencia – www.uv.es TURCIA • Samsun Ondokuz Mayis Universitesi - www.omu.edu.tr

45.

Facultatea de Teologie Ortodoxă
AUSTRIA • Karl Franzens Universitaet Graz - www.uni-graz.at • Universitaet Wien - www.univie.ac.at BELGIA • Université Catholique de Louvain - www.ucl.ac.be BULGARIA • St. Kliment Ohridski University of Sofia - www.uni-sofia.bg FINLANDA • University of Joensuu - www.joensuu.fi FRANŢA • Université Marc Bloch Strasbourg II - www-umb.u-strasbg.fr GRECIA • Panepistimio Kritis (University Of Crete) - www.uoc.gr ITALIA • Università degli Studi di Udine - www.uniud.it MAREA BRITANIE • Durham University - www.dur.ac.uk NORVEGIA • Trondheim and Sør-Trøndelag University College - www.hist.no

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

46.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică
DANEMARCA • VIA University College - www.cvumidtvest.dk

Alte programe sectoriale din cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP)
Programe Intensive (IP-uri) Un IP este un program de studiu de scurtă durată ce reuneşte studenţi şi cadre didactice din diferite ţări participante pentru a: • încuraja predarea eficientă şi multinaţională pe teme de specialitate care altminteri nu pot fi studiate, sau numai într-un număr restrâns de universităţi; • permite studenţilor şi profesorilor să lucreze împreună în grupuri multinaţionale pentru a beneficia de condiţii de învăţare şi predare speciale care nu sunt disponibile într-o singură instituţie şi pentru a câştiga perspective noi în legătură cu temele studiate; • permite cadrelor didactice să schimbe între ei opinii în legătură cu conţinutul didactic şi noile abordări curriculare şi de a testa metode de predare într-o clasă internaţională. Un IP poate consta dintr-o singură activitate sau se poate repeta într-un anumit număr de ani. IP-urile necesită coordonare academică transnaţională între instituţii din cel puţin trei ţări participante. Numai instituţia coordonatoare a parteneriatului trebuie să trimită propunerea pentru IP. Trebuie să se ţină seama de următoarele caracteristici: • proporţia profesori şi studenţi trebuie să fie astfel încât să asigure participarea activă la clasa şi să promoveze un element al dezvoltării curriculare în implementarea IP-lui. • IP-ul trebuie să fie integrat în programa de studiu a studenţilor participanţi. IP-urile pentru care studenţii primesc recunoaştere deplină sunt în mod particular încurajate; • se va da prioritate celor care implică universităţi din mai mult de trei ţări participante pentru a intensifica impactul european al IP-urilor; • se va da prioritate IP-urilor axate pe domenii care nu se pretează cu uşurinţă unor perioade extinse de studiu în străinătate; • se acordă o atenţie specială IP-urilor care contribuie la diseminarea cunoştinţelor în domenii noi şi domenii care evoluează rapid. Cine poate beneficia: • studenţi; • personal didactic din universităţi. Programul Leonardo da Vinci Programul Leonardo da Vinci urmăreşte creşterea calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii europene în sistemele şi practicile de formare profesionala (FP). Programul contribuie la promovarea unei Europe a cunoaşterii prin realizarea unui spaţiu european de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Prin program sunt susţinute politicile statelor participante privind formarea pe parcursul întregii vieţi şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale. Mai multe detalii despre acest program găsiţi pe www.anpcdefp.ro > Programe > Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii > Programul sectorial Leonardo da Vinci Proiecte de plasament pentru studenţi (inclusiv doctoranzi cu frecvenţă)
Ÿ proiectele vor fi selectate de către un grup de experţi independenţi selectaţi de Ministerul Educaţiei,

47.

ERASMUS în cinci puncte
1. studiezi la o universitate din Uniunea Europeană fără a plăti taxe de şcolarizare; 2. nu trebuie să-ţi baţi capul cu examene de diferenţă la întoarcerea în ţară; 3. o uriaşă reţea de prieteni din toate colţurile lumii; 4. cea mai eficientă metodă de a învăţa limbi străine; 5. călătoreşti şi vizitezi Europa. Stagiile de practică ERASMUS Pe lângă mobilităţile de studiu, programul ERASMUS oferă studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” de la toate specializările şi posibilitatea de a efectua un stagiu de practică, finanţat, într-o întreprindere (sau altă organizaţie) din Europa. Chiar dacă ai beneficiat deja de o mobilitate ERASMUS de studiu, ai dreptul să candidezi şi să fii selectat pentru un stagiu de practică ER(student placement). Durata stagiului este, de asemenea, între 3 şi 12 luni şi ai posibilitatea să combini o perioadă de studiu cu una de stagiu, adică să faci şi practică la universitatea gazdă, însă nu în acelaşi timp. Finanţarea în cazul perioadelor combinate este cea stabilită pentru mobilităţile de studiu. Procedura de selecţie este identică celei pentru studiu, cu diferenţa că îţi poţi aranja stagiul şi pe cont propriu la o organizaţie cu profilul studiilor tale. Pentru mai multe detalii despre Programul LLP-ERASMUS, vizitează Biroul de Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale, scrie un e-mail pe adresa erasmus@uaic.ro sau ia legătura cu ei la numerele de telefon: 0232-201111, 0232-201113 şi 0232-201021.

Cercetării şi Inovării;
Ÿ proiectele de plasamente Leonardo da Vinci presupun asocierea în parteneriat a unei instituţii eligibile din

România cu cel puţin o instituţie dintr-o ţară membră a Uniunii Europene;
Ÿ propuse proiecte cu o durată de până la 3 luni (13 săptămâni); pot fi Ÿ plasamentul se efectuează într-o întreprindere.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

48. Programul Erasmus Mundus
Erasmus Mundus este un program de cooperare care vizează creşterea calităţii învăţământului superior european şi promovarea sa la nivel mondial. Bazându-se pe succesul programului Erasmus (cunoscut mai ales prin bursele de mobilitate oferite studenţilor), Erasmus Mundus încurajează colaborarea între instituţii de învăţământ superior, cadre didactice, studenţi şi cercetători din spaţiul UE şi din afara lui. Obiectivele specifice ale programului sunt promovarea învăţământului superior european, facilitarea extinderii şi îmbunătăţirii oportunităţilor de angajare pentru studenţi şi facilitarea comunicării interculturale, prin cooperarea cu state terţe, în conformitate cu obiectivele politicii externe a Uniunii Europene. Aceste obiective vizează implicit dezvoltarea durabilă a statelor terţe în domeniul învăţământului superior. În afara informaţiilor de pe site-ul www.anpcdefp.ro > Programe > Erasmus Mundus > Documente, puteţi consulta: Ÿ Erasmus Mundus al Comisiei Europene: ec.europa.eu > EU policies > Education and training > site-ul External Programmes and Policies > Erasmus Mundus Ÿ secţiunea Erasmus Mundus de pe site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Cultură şi Audiovizual: eacea.ec.europa.eu > Erasmus Mundus În cadrul programului Erasmus Mundus se oferă sprijin pentru crearea unor programe masterale sau doctorale de calitate, la implementarea şi derularea cărora pot participa cadre didactice, cercetători şi studenţi din Europa sau din terţe state. Programul oferă burse pentru studenţii (europeni sau non-europeni) care doresc să urmeze programele masterale sau doctorale derulate ca parte a unui proiect Erasmus Mundus, dar şi pentru cercetători din state terţe care doresc să petreacă o perioada de studiu/cercetare în una sau mai multe universităţi europene. De asemenea, cadrele didactice şi cercetătorii europeni pot beneficia de stagii de predare/studiu/cercetare în universităţi din state terţe. Programul Tempus Programul Tempus (Trans-European mobility scheme for university studies) a fost lansat de Comisia Europeană în 1990, în vederea sprijinirii modernizării învăţământului superior şi încurajării mobilităţii universitare în spaţiul UE şi statele partenere (ţări din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrală, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu). Tempus a cunoscut faze succesive: Tempus (1990-1993), Tempus II (1994-1999), Tempus III (2000-2006), iar începând cu 2008 Tempus 4. România participă la acest program începând cu 1991. Tempus urmăreşte dezvoltarea cooperării universitare între Uniunea Europeană şi state partenere din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrală şi regiunea mediteraneană, contribuind astfel şi la dezvoltarea dialogului intercultural. Valoarea adăugată a acestui program ţine de promovarea cooperării internaţionale şi regionale, prin dezvoltarea contactelor personale şi profesionale, la nivel academic, între Uniunea Europeană şi statele partenere. În Europa Centrala şi de Est, Tempus a sprijinit mai mult de 70.000 de cadre didactice sau personal administrativ din învăţământul superior să efectueze stagii de formare în Statele Membre. Aceştia au colaborat cu aproape 50.000 de colegi din universităţile UE. Poţi accesa site-ul european Tempus intrând pe ec.europa.eu > EU policies > Education and training > External Programmes and Policies > Tempus. De asemenea, urmăreşte secţiunea „Noutăţi” sau înscrie-te pe grupul de discuţii Tempus de pe yahoo pentru a avea acces la informaţii actualizate.

Programele Guvernului Francez: www.campusfrance.org Ÿ Serviciul German de Schimburi Academice (DAAD) acordă anual o serie întreagă de burse de categorii Ÿ diferite. Informaţii suplimentare se pot obţine şi de la lectorii DAAD din România: www.daad.ro > DAAD in Rumänien > Lektorenliste CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program regional de Ÿ mobilităţii academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est din 1993. România s-a alăturat acestui Program în anul 1998: www.ceepus.info > Romania Burse Ÿ Fulbright (Junior Fulbright Award): www.fulbright.ro > Grants Education USA: http://exchanges.state.gov Ÿ Grupul Ÿ Coimbra: www.coimbra-group.eu Grupul Coimbra (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit membră în anul 2007), facilitează şi încurajează mobilitatea studenţilor între universităţile membre. Coimbra Group Student Exchange Network este deschisă, în principiu, oricăror specializări oferite de universităţile membre, însă suprapunerile cu schimburile existente prin acordurile bilaterale Erasmus trebuie evitate. Reţeaua Utrecht: www.utrecht-network.org Ÿ UAIC este membră a Reţelei Utrecht din anul 2005. • Student Exchange Network: de la constituirea Reţelei, peste 10.000 de studenţi au participat la programele de schimburi. În fiecare an academic, mobilităţile studenţilor între universităţile membre ale Utrecht Network se ridică la aproximativ 1.200. Din 1997, Reţeaua Utrecht a început să coopereze cu MAUI (Mid-America Universities International): www. umsl.edu > Current students > Student Services > Study Abroad and Exchange Programes > MAUI-Utrecht Network. Până în prezent, peste 800 de studenţi din unviersităţile membre au participat la programul de schimburi cu MAUI. Cooperarea cu AEN (Australian - European Network) www.aenonline.net datează din anul 2000 şi a condus la participarea unui număr de peste 500 de studenţi. • Summers Schools: şcolile de vară organizate de Utrecht Network oferă sprijin financiar pentru studenţii provenind din universităţile membre. Aceste şcoli de vară sunt deschise şi participanţilor provenind din universităţile non-membre. Pentru mai multe detalii despre oferta de burse de studii în străinătate, vizitează Departamentul de Relaţii Internaţionale (Corpul A, et. 2, în cadrul Rectoratului UAIC), accesează www.uaic.ro > Cooperare internaţională > Departamentul de Relaţii Internaţionale, scrie un e-mail la adresa relint@uaic.ro sau ia legătura cu membrii Departamentului la numerele de telefon: 0232-201022, 0232-201112. Alte informaţii despre burse şi alte oportunităţi prin care tinerii pot să studieze în străinătate, dar şi sugestii despre cum să te descurci într-o ţară străină (ce ar trebui să-ţi iei cu tine, ce sa faci în caz că te îmbolnăveşti, recunoaşterea studiilor) găseşti pe grupuri de discuţii yahoo, cum ar fi romstudyabroad, eurodesk_info, resursetineret sau pe Hotnews Student. Sfaturi pentru a-ţi găsi pe cont propriu o bursă în străinătate: începe Ÿ căutarea cu un an înainte, pentru că perioada de selecţie pentru burse este programată cu multe luni înaintea perioadei de înscriere pentru cursuri; restrânge-ţi aria de căutare: hotărăşte-te atât asupra domeniului şi a specializării pe care doreşti să le Ÿ studiezi, cât şi asupra ţării sau a regiunii; în caz contrar, îţi va veni foarte greu să găseşti ceea ce cauţi în timp util; înainte Ÿ de a trimite candidatura, contactează universitatea respectivă şi profesorul cu care ai vrea să lucrezi, pentru a-ţi prezenta intenţiile şi a primi feed-back; acord㠟 o importanţă sporită scrisorilor de recomandare pentru că, de multe ori, ele cântăresc cel mai greu la dosar.

49.

Alte mobilităţi
Ÿ Bursele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în

Străinătate (CNBSS): www.roburse.ro
Ÿ oferite de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF): www.auf.org Burse

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

50. Cum treci de examene
Înainte de începerea evaluărilor pe parcurs şi finale, este esenţial să fii bine informat. Pe lângă stresul inerent unei perioade atât de încărcate, nu vrei să îl adaugi şi pe cel cauzat de programarea examenelor. Care este diferenţa dintre cursuri şi seminarii? Cursurile sunt prezentări teoretice ale materiei pe care o studiezi la o anumită disciplină. În general, cursurile reprezintă o prelegere, o expunere făcută de către un profesor. Seminariile sunt activităţi în care se clarifică noţiunile fundamentale predate la cursuri. Studenţii îşi fixează cunoştinţele predate la curs prin prezentări, discuţii, sau executând lucrări practice sub conducerea unui profesor. La primul curs sau seminar de la o anumită materie, cere profesorului tău programa analitică în care să se reflecte numărul de credite, astfel încât să ştii de la început ce vei avea de făcut în cursul semestrului pentru a promova disciplina. Discută liber cu profesorul şi nu te sfii să întrebi atunci când un aspect al programei nu este clar. E de preferat să faci acest lucru la începutul semestrului, în aşa fel încât sesiunea de examene să treacă fără probleme pentru tine. Cum vei primi note? Ce sunt creditele? Creditul este o convenţie, o unitate de măsură pentru volumul mediu de muncă necesară pentru a promova o disciplină. Un credit reprezintă aproximativ 30 de ore de muncă. Aceasta înseamnă că dacă o disciplină are 5 credite, pentru a o promova vor fi necesare aproximativ 150 de ore de muncă. În acestea sunt incluse şi orele de curs şi de seminar, şi studiul individual, pregătirea unor lucrări, lectura cărţilor din bibliografia obligatorie etc. Totuşi, aceasta e o valoare medie, deci poate varia în funcţie de ritmul tău de învăţare. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota obţinută de student. Punctajul unui student, la finele unui semestru, se obţine prin însumarea punctelor la disciplinele promovate. În primii trei ani de facultate vei acumula un număr total de 180 de credite, adică 30 în fiecare semestru. Repartizarea la buget sau la taxă Repartizarea pe locurile finanţate de la bugetul de stat se face la începutul fiecărui semestru, pe baza rezultatelor obţinute la sfârşitul semestrului anterior. Deci la începutul fiecărui semestru ai şansa, dacă ai obţinut rezultate bune, să treci pe un loc finanţat de la buget. Nu este exclusă însă nici varianta inversă: poţi pierde locul la buget în cazul în care, în ierarhia semestrială a mediilor, nu te încadrezi în numărul total de locuri finanţate de la buget pentru domeniul sau specializarea ta. De exemplu, dacă la specializarea ta sunt 15 locuri finanţate de la buget iar la admitere te-ai încadrat în aceste locuri, vei trece în regim de taxă dacă, după rezultatele din primul semestru, eşti al 16-lea pe listă. Dar nu te îngrijora, semestrul următor îţi poţi recâştiga statutul de student „la buget” dacă te clasezi din nou între primii 15 studenţi. Exmatriculări/reînmatriculări Poţi fi exmatriculat într-una dintre următoarele situaţii: Ÿ nu ai promovat o disciplină după prezentarea la un număr maximum de evaluări finale prevăzut în dacă regulamentul didactic; Ÿ nu ai plătit taxele de şcolarizare în termenele stabilite; dac㠟 ai încercat să promovezi examenele prin fraudă; dac㠟 nu te-ai înscris la cursuri înaintea începerii semestrului; dac㠟 ai săvârşit abateri grave de la disciplina universitară. dacă Te vei putea reînmatricula numai la începutul fiecărui semestru, în termenele stabilite şi afişate la secretariatul facultăţii. Va trebui să depui o cerere prin care îţi exprimi opţiunea de a relua studiile şi să achiţi taxa de

reînmatriculare. Dacă ai cel mult 5 discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi, vei fi reînmatriculat într-un an de studiu superior celui deja parcurs. Dar dacă ai mai mult de 5 discipline nepromovate, vei fi reînmatriculat în acelaşi an de studiu din care ai fost exmatriculat. Atenţie! Studenţii exmatriculaţi pentru fraudă sau alte abateri grave de la disciplina universitară nu mai pot fi reînmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Dacă ai o întrebare legată de evaluare, ia legătura cu Biroul de Informare pentru Studenţi, telefon: 0232201581, e-mail: infostudenti@gmail.com.

51.

Cum îţi verifici notele
Îţi poţi vizualiza notele oricând şi de oriunde cu ajutorul aplicaţiei eSIMS, pe care o găseşti accesând site-ul: http://simsweb.uaic.ro. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să îţi creezi un cont. Pentru aceasta dai click pe „Login” (în dreapta sus a paginii). Vei ajunge pe o altă pagină unde dai clic pe „Creare cont nou” (cu roşu, sub butonul „Conectare”) . Îţi creezi singur contul folosind numărul matricol (cu toate cele 16 caractere alfa-numerice din compunerea sa), pe care îl găseşti în carnetul tău de student sau îl iei de la secretariatul facultăţii şi stabilind o parolă. Astfel, username este numărul matricol, iar parola trebuie sa fie de minimum şapte caractere, dintre care cel puţin unul trebuie să fie un caracter special gen: #, $, %, ., ; etc., deci cel puţin un caracter trebuie să nu fie literă sau cifră. Fii atent să nu o uiţi! La adresa de mail poţi trece orice adresă de e-mail: @yahoo.com, @gmail.com etc. Aceasta trebuie să fie validă şi operaţională, pentru că vei primi pe adresa specificată un mesaj de confirmare, de care ai nevoie ca să-ţi definitivezi contul. Întrebarea de securitate şi răspunsul la aceasta trebuie să conţină cel mult 20 de caractere fiecare. Alege întrebări şi răspunsuri care să nu fie evidente pentru orice persoană (de exemplu: „Cum mă numesc?” sau „Care e anul naşterii?” etc.), ci întrebări ale căror răspunsuri să fie foarte puţin probabil să le cunoască şi altcineva. Răspunsul la întrebarea de securitate trebuie să îl ţii minte pentru că vei avea nevoie de el în cazul în care vei avea probleme legate de contul tău. După ce completezi toate câmpurile, apeşi pe „Create user”. Apoi, trebuie să îţi deschizi contul de e-mail pentru a confirma crearea contului eSIMS şi actualizarea informaţiilor din baza de date şi revii la prima pagină, cea cu „Login”. Acum te poţi loga şi îţi vei putea vedea notele pe care le vei primi, situaţia taxelor, planuri de învăţământ etc. Odată logat, accesează pagina „Studenţi” - iar apoi link-ul „Note, taxe”. La părăsirea aplicaţiei apasă butonul „Logout”. În caz contrar, există riscul ca datele tale personale să fie vizualizate şi de alţi colegi. Pentru probleme legate de logare şi de administrare adresează-te Departamentului de Statistică şi Informatizare, al cărui sediu se află în spatele corpului B al Universităţii, la numărul de telefon 0232-201595 sau trimiţând un e-mail la adresele liviu.lupu@uaic.ro (Liviu LUPU – şeful Departamentului, realizatorul aplicaţiei) sau stefc@uaic.ro (Cristina ŞTEFANACHE - administratorul aplicaţiei). Fiecare student are posibilitatea de a-şi verifica notele prin acest program de pe internet, deoarece cu acest program se încheie mediile şi se fac toate ierarhizările pentru redistribuirea locurilor de la buget sau la taxă, cazare, burse, specializarea complementară etc. În cazul în care sesizezi vreo greşeală privind situaţia şcolară trebuie să anunţi imediat secretariatul facultăţii tale, şi nu pe administratorul aplicaţiei.

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Facilităţi oferite de sistemul 52. 1. gestionează situaţia şcolarăeSIMS: a studenţilor şi financiară 2. calculează clasamentele de medii (aritmetice / ECTS) şi punctajele pentru studenţi, în vederea acordării de burse, locuri de cazare în cămine, bilete tabără etc. 3. asigură publicarea on-line a planurilor de învăţământ, a curriculei fiecărei discipline, asigură accesul oricărui student după autentificare la rezultatele sale profesionale, poziţia în clasamentul grupei şi al anului, situaţia financiară, publicate on-line.

Program de lucru cu publicul: 7.30 - 16.00 Administrator: Doina LEONTE Campusul „Titu Maiorescu” este la doar 2-3 minute de Universitate, într-o zonă în care viaţa studenţească este activă. În acelaşi campus se află şi cantina Universităţii, un fast-food şi o cafenea. Cele 4 cămine din campus (C5, C6, C7 şi C8) sunt mixte, băieţii fiind cazaţi la parter. În total, sunt în jur de 2.200 de locuri de cazare, camerele fiind de câte cinci locuri. Căminele dispun de grupuri sanitare modernizate, bucătării şi săli de lectură. Complexul studenţesc „Codrescu” Adresă: str. Codrescu nr.10 (cămin nr.10), str. Gh. Asachi nr. 7 (cămin nr.11), str. Codrescu nr. 13 (cămin nr.12), str. Gh. Asachi nr. 17 (cămin nr. 13). Telefon: 0232-201622; 201575; 201623 Administrator: Alexandrina CUCIUREANU În campusul „Codrescu” sunt cazaţi aproximativ 1.800 de studenţi şi studente, doctoranzi şi angajaţi ai Universităţii. Este amplasat tot în zona Copou, la o distanţă de doar câteva minute de Universitate şi de campusul „Titu Maiorescu”. Complexul studenţesc este format din patru cămine (C10, C11, C12 şi C13,) având camere de câte 2, 3 şi 5 locuri. Căminele dispun de grupuri sanitare şi săli de lectură. Hotelul studenţesc „Gaudeamus“ Adresă: str. Codrescu nr.1 Telefon: 0232-201701 Administrator: ec. Teodora TĂNASE Centrul de Schimburi Internaţionale „Gaudeamus” este un cămin-hotel destinat studenţilor Universităţii, studenţilor şi profesorilor din străinătate. Centrul, aflat în apropierea imediată a Universităţii şi a campusurilor studenţeşti, oferă condiţii deosebite de cazare în camere cu două şi trei locuri. Toate camerele sunt dotate cu baie proprie, aer condiţionat, frigider, TV, telefon, cafetiere etc. La fiecare nivel există bucătării dotate modern şi oficii de spălătorie. Pe lângă cele aproximativ 400 de locuri de cazare, Centrul găzduieşte postul de radio al Universităţii, NordEst Gaudeamus, redacţia newsletter-ului Universităţii, „Alma Mater” dar şi Laboratorul Multimedia Ringier. Aici se pot caza studenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, studenţi care vin prin programele de schimburi, cadre didactice din străinătate care vin prin parteneriate universitare la cursuri organizate la nivelul Universităţii şi toţi cei din reţeaua universitară care solicită cazări pentru simpozioane, colocvii, zile academice etc. Solicitările pentru obţinerea unui loc de cazare se fac direct la Rectoratul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Hotelul studenţesc „Akademos” Telefon: 0232-201701 Administrator: ec. Teodora TĂNASE Cel mai nou şi mai modern cămin al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi-a deschis porţile în anul universitar 2007. Hotelul este amplasat central, în zona Râpa Galbenă, iar studenţii cazaţi aici pot ajunge la cursuri în mai puţin de 10 minute de mers pe jos. Camerele au câte două sau trei locuri, sunt dotate cu aer condiţionat, baie proprie, frigider, mobilier modern, conexiune la internet. La parterul căminului s-a deschis şi o cantină - restaurant cu o capacitate de 100 de locuri.

53.

Continuarea studiilor de licenţă
Dacă îţi place să studiezi şi doreşti mai multe cunoştinţe într-un domeniu, poţi continua cu celelalte două cicluri de studii, masterat, respectiv doctorat, astfel: - masterate În ultimul an de studiu, poţi găsi toate informaţiile despre oferta de studii de masterat pe site-ul Universităţii, www.uaic.ro, pe site-urile facultăţilor, în pliante, broşuri sau în timpul unor evenimente speciale pentru promovarea ofertelor de studii. Pentru a alege programul potrivit pentru tine, te sfătuim să analizezi cu atenţie oferta, să te gândeşti ce vrei să faci în viitor şi să pui întrebări despre programe profesorilor sau colegilor mai mari. - doctorate După studii de master poţi continua cu un program de doctorat, în cadrul unei şcoli doctorale. Domeniile în care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” organizează studii doctorale sunt următoarele: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geologie, Geografie, Ştiinţa mediului, Istorie, Filosofie, Sociologie, Ştiinţe politice, Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei, Drept, Filologie, Contabilitate, Cibernetică şi Statistică, Economie, Finanţe, Management, Marketing, Economie şi afaceri internaţionale, Teologie. Pentru mai multe detalii despre studiile de doctorat intră pe site-ul Universităţii, www.uaic.ro > Academic > Biroul Doctorate.

Cazare
Campusurile UAIC
Complexul studenţesc „Târguşor Copou” Adresă: str. Stoicescu nr.1 Telefon: 0232-201378; 201377 Administrator: Maricel MATIANU Campusul „Târguşor Copou“ este situat într-o zonă verde şi liniştită a Copoului, foarte aproape de Parcul Expoziţiei şi Grădina Botanică. Până la Universitate se ajunge în 20 de minute pe jos sau 2-3 minute cu un autobuz (14, 28, 41) sau tramvai (1 sau 13). Peste 1.700 de studenţi sunt cazaţi în fiecare an în cele patru cămine din Târguşor Copou (C1, C2, C3 şi C4). Camerele sunt de două până la cinci locuri. Căminele C1, C2 şi C3 au fost renovate foarte recent şi au un nivel ridicat de confort - mobilier modern, băi proprii, frigider în cameră etc. Complexul studenţesc „Titu Maiorescu” Adresă: str. Titu Maiorescu nr.7-9 Telefon: 0232-201356; 201357; 201358

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

În total, căminul are 500 de 54. Solicitările pentru obţinerealocuri.loc de cazare se fac direct la Rectoratul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. unui Cât costă? Tarifele de cazare valabile în anul universitar 2008-2009 au fost: Ÿ de RON (două locuri în cameră), 220 de RON (trei locuri în cameră) C1 : 240 Ÿ de RON (două locuri în cameră), 220 de RON (trei locuri în cameră), 200 de RON (patru locuri în C2: 240 cameră), 160 de RON (3+1 locuri în cameră - camere de trei locuri cu suplimentare de un loc) Ÿ de RON (cinci locuri în cameră) C4: 100 Ÿ C7, C8, C10, C12, C13: 105 de RON C5, C6, Ÿ125 de RON C11: Ÿ Akademos: 630 de RON Ÿ Gaudeamus: 490 de RON Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc de Senatul Universităţii în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc. Ca să afli mai multe despre cum se organizează cazarea în căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi să vezi câteva imagini reprezentative din cămine, întră pe site-ul www.uaic.ro > Studenţi > Cazare. Pentru întrebări, adresează-te Biroului de informare pentru Studenţi, la: Telefon: 0232-201581 E-mail: infostudenti@gmail.com

locuinţă. Pentru viza de flotant, tot ce trebuie să faci este să te prezinţi, împreună cu proprietarul, la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. Amândoi ar trebui să aveţi la voi actele de identitate şi cel de proprietate a locuinţei şi să completaţi o cerere. Pentru mai multe detalii, contactează Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din Iaşi: Adresa: str. Otilia Cazimir, nr. 12 -14 Telefon: 0232- 302731 Web: www.dlep-iasi.ro Pentru alte informaţii, vizitează site-ul studenţilor UAIC: http://www.infouaic.com sau intră pe forum la http://forum.infouaic.com

55.

Cum îţi plăteşti taxele
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dacă ai intrat pe unul dintre locurile cu taxă, nu înseamnă neapărat că vei avea de plătit din primul semestru până la absolvire. Dacă ai rezultate bune după chiar primul semestru, ai şanse să scapi de taxă pentru că repartizarea pe locurile finanţate de către buget se face semestrial, în funcţie de rezultatele obţinute pe semestrul anterior. Dacă totuşi ai de plătit taxă, este util să afli că nu trebuie să achiţi toată suma dintr-un foc, ci o poţi plăti în două tranşe: jumătate la începutul semestrului (în general, în prima lună de şcoală) şi cealaltă jumătate înainte de perioada de evaluări finale, la termenele-limită precizate de către secretariat. Îţi recomandăm să nu întârzii cu plata, pentru că rişti să fii exmatriculat pe acest motiv. Pentru a evita aglomeraţia de la casierii, îţi poţi plăti taxele (nu doar cele de şcolarizare, ci şi cele legate de înscriere, reînmatriculare sau cămin) la orice sucursală a băncii BRD – Groupe Société Générale, din orice oraş, fără comisioane. Reţine că în momentul plăţii sunt necesare următoarele date: numele, prenume, iniţiala tatălui şi CNP-ul celui în numele căruia se face plata, precum şi denumirea corectă a facultăţii şi forma de învăţământ, pentru că banca are un set de coduri pentru aceşti destinatari. Atenţie! După ce ai făcut o copie pe care ai dus-o la secretariatul facultăţii, este foarte important să păstrezi cu grijă fiecare chitanţă care dovedeşte că ai plătit, ca să poţi dovedi oricând că nu ai datorii.

Cazare în oraş
Pentru a găsi un apartament de închiriat sau o gazdă, e bine să cauţi din timp, de preferinţă vara, înainte să înceapă anul universitar şi oraşul să se aglomereze cu zeci de mii de tineri veniţi din toate colţurile ţării. Surse foarte bune pentru anunţuri de acest gen se găsesc în ziarele sau revistele de anunţuri din Iaşi, pe site-uri sau la intrarea în blocuri. De multe ori, acordurile de închiriere nu includ şi un contract propriu-zis, însă cel mai bine pentru siguranţa ta este să insişti pentru un astfel de contract, pentru că te protejează de abuzuri din partea proprietarilor. Altfel, proprietarul poate oricând să modifice suma convenită drept chirie sau să-ţi ceară să evacuezi camera/apartamentul înainte de vreme. Viza de reşedinţă (flotant) Iar dacă tot te-ai mutat temporar în Iaşi pentru perioada studenţiei, e bine să declari acest lucru şi autorităţilor şi să-ţi iei viza de flotant de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. În caz contrar, dacă eşti controlat de Poliţie şi nu ai viza de flotant, poţi primi şi o amendă usturătoare pentru un buzunar de student. Dacă locuieşti în cămin nu trebuie să-ţi faci probleme cu această viză, pentru că, la cazare, administraţia se va ocupa de această formalitate; tu trebuie doar să le dai cartea de identitate şi să o ridici când eşti anunţat. Atenţie! Dacă încă nu ţi-ai schimbat buletinul de identitate sau nu ai viza de flotant pentru că te-ai cazat mai târziu, procedura este puţin mai complicată şi presupune prezenţa în persoană la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. Acolo trebuie să depui următoarele acte: - cerere de stabilire a reşedinţei completată de tine dar semnată şi ştampilată şi de administraţia căminului; - carnet de student vizat pe anul universitar în curs sau adeverinţă de student, dacă eşti în anul I şi facultatea nu ţi l-a emis încă; - dacă este cazul: certificat de căsătorie şi copie xerox; - timbru fiscal de 1 RON; - dosar plic. Iar dacă locuieşti în oraş, trebuie în primul rând să te înscrii în Cartea de imobil a clădirii unde este noua ta

Facilităţi
Cantină Toţi studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” pot lua masa la cantina din campusul studenţesc „Titu Maiorescu”. Dată în folosinţă în septembrie 1965 şi modernizată în ultimii ani, cantina „Titu Maiorescu” are o suprafaţă de aproximativ 1.000 metri pătraţi şi o capacitate de 400 persoane pe serie. Accesul în cantină se face pe baza de carnet de student. Fiecare student îşi poate stabili meniul, în funcţie de buget şi preferinţe. Preţurile sunt convenabile: un prânz cu trei feluri este în jur de 10 RON. Cantina este deschisă între orele 12.00 şi 20.30, de luni până sâmbătă. La parterul cantinei este amenajată o terasă, iar în corpul B al Universităţii este amenajată, ca punct de lucru al cantinei, o cafenea studenţească. Studenţii pot consuma sucuri şi produse de patiserie încă de la ora 7.00 dimineaţa. În cadrul cantinei, pe lângă servirea studenţilor, se realizează diverse mese festive. În plus, dacă eşti cazat într-unul dintre căminele-hotel ale Universităţii, „Gaudeamus“ sau „Akademos“, poţi lua masa la cantinele-restaurant ale acestora. Cantina - restaurant ,,Gaudeamus” se găseşte în campusul studenţesc „Codrescu” şi are o capacitate de 140 de locuri. Cantina-restaurant din incinta căminului-hotel „Akademos” se găseşte în Păcurari, lângă Biblioteca Centrală

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Eminescu” şi Casa de Cultură Studenţilor. 56. Universitară „Mihai are o capacitate de aproximativ a100 de locuri. Amenajată la standarde occidentale, această cantină - restaurant Internet Toate căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” beneficiază de conexiune la internet, oferită de RoEduNet şi gestionată de Departamentul de Comunicaţii Digitale (DCD), iar în unele dintre ele (C5 şi C6 din „Titu Maiorescu”) există chiar şi conexiune wireless. Pentru a utiliza internetul prin fibră optică, tot ce trebuie să faci este să conectezi computerul, printr-un cablu, la priza de internet care se găseşte în fiecare cameră. Deschizând orice program de navigare pe internet, vei fi direcţionat către pagina register.uaic.ro, unde găseşti formularul tip de înregistrare pe care trebuie să-l completezi. După două zile necesare pentru validarea datelor, vei avea propriul cont, cu nume de utilizator şi parolă, şi poţi apoi să te conectezi la internet oricând, fără nicio setare. În cazul reţelei wireless, trebuie în primul rând să ai un computer cu această facilitate sau să-ţi cumperi un adaptor pentru wireless. Odată rezolvată această problemă, procedura de înregistrare este identică. Contul tău îţi dă posibilitatea chiar să accesezi şi reţeaua wireless din orice corp al Universităţii care are această opţiune, şi anume corpurile B, C şi D. Ca utilizator al internetului, ai însă obligaţia să respecţi regulamentul de utilizare a reţelei ce se găseşte pe site-ul DCD, să nu încalci prevederile legate de legile drepturilor de autor şi să nu modifici echipamentele de conectare ce aparţin Universităţii. Altfel, rişti sancţiuni drastice, ce merg până la evacuarea din cămin sau exmatricularea din Universitate. Pentru probleme, contactează Departamentul de Comunicaţii Digitale, la numărul de telefon 0232-201002, email support@uaic.ro, sau intră pe site-ul lor, www.dcd.uaic.ro Iar dacă nu ai computer personal, asta nu înseamnă că rămâi fără acces la internet. Fiecare facultate are o sală internet unde studenţii săi pot naviga şi îşi pot redacta temele, în timpul programului stabilit şi ţinând seama şi de nevoile celorlalţi colegi. Editură şi copiator Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” publică cu prioritate cursuri, manuale şi reviste necesare studenţilor, acoperind întreaga problematică studiată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dar şi lucrări ştiinţifice ale comunităţii academice. Dispune de o librărie proprie, redeschisă recent la parterul fostei clădiri Romtelecom de pe Strada Lăpuşneanu, unde poţi achiziţiona cărţi la preţuri promoţionale. Începând din 2008, pentru a veni în întâmpinarea cererii studenţilor, pe lângă tipografia Editurii funcţionează un centru de copiere, situat la etajul al II-lea al corpului B al Universităţii (la Facultatea de Geografie şi Geologie), precum şi un centru unde se poate executa gravură cu laser. Pentru noutăţi şi pentru titlurile disponibile vizitează site-ul Editurii, http://editura.uaic.ro.

fond Ÿ existent de 2.400.000 de unităţi bibliografice cu o creştere anuală de 25.000 de volume abonamente la importante baze de date electronice: ProQuest, SpringerLink, Ebsco, Scopus, Embase, Ÿ ScienceDirect, EuropeanSources cu cărţi electronice precum şi rezumate şi articole integrale din reviste, dintr-o mare varietate de domenii: literatură, artă, istorie, drept, medicină, economie, tehnologia informaţiei, ştiinţe exacte, etc. ce pot fi accesate din cele 100 de calculatoare puse la dispoziţia cititorilor în centrală şi filiale colecţii Ÿ speciale ce tezaurizează peste 100.000 de documente, manuscrise, carte veche românească, carte veche străină, albume, hărţi, stampe, piese de arhivă 30 de Ÿ săli de lectură cu 1.320 de locuri în sediul central şi cele 13 filiale 18.856 Ÿ de cititori activi (2008), majoritatea studenţi şi cadre didactice şi 845.177 de împrumuturi (2008) cooperare, colaborare, schimb şi împrumut interbibliotecar cu peste 30 de parteneri interni şi 546 de Ÿ parteneri externi din 46 de ţări Accesul la serviciile oferite de bibliotecă se face pe baza permisului de intrare, valabil atât pentru unitatea centrală, cât şi pentru filiale. Eliberarea permiselor şi a vizelor se face la Biroul de Permise (str. Păcurari, nr.4, parter). Pentru detalii despre formularele pe care le ai de completat pentru eliberarea permisului şi, mai apoi, pentru a împrumuta o carte, intră pe site-ul www.bcu-iasi.ro, secţiunea Servicii. Programul de funcţionare De luni până vineri Împrumut: între orele 9.00-13.00 şi 15.00-19.00 Permise noi (parter):10.00-16.00 Sâmbăta şi duminica: închis Pentru mai multe detalii, vizitează site-ul Bibliotecii Centrale Universitare, www.bcu-iasi.ro

57.

Filiale
Biblioteca Facultăţii de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, e-mail: bib.bio@uaic.ro, telefon: 0232-201473. Program: luni - vineri, orele 8.30 -20.45. Biblioteca de Fizică şi Chimie „Ştefan Procopiu” se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, e-mail: bib.fiz@uaic.ro, telefon: 0232-201151. Biblioteca dispune de un fond de 95.421 de unităţi bibliografice şi peste 40.000 de înregistrări în baza de date, de colecţii ale principalelor reviste de specialitate din domeniul fizicii, precum şi de abonamente online cu acces la principalele edituri de reviste de specialitate: American Institute of Physics, Elsevier, Institute of Physics, Springer si la bazele de date ISI si SCOPUS. Biblioteca Facultăţii de Drept se află în corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, 700505, Iaşi, email: bib.law@uaic.ro, telefon: 0232-201159. Programul cu publicul: luni - vineri, orele 8.30 – 13.30. Biblioteca on-line a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în corpul B al Universităţii, etajul I, sala B401, B-dul. Carol I, nr. 22, 700505, Iaşi. Această bibliotecă, deschisă în anul 2002, este dotată aproape exclusiv cu cărţi şi reviste în limbi străine (în special engleză şi franceză), dicţionare, dar şi cu un număr mare de calculatoare de ultimă generaţie. Accesul în bibliotecă este conferit de amprenta digitală care se înregistrează în prima săptămână a lunii octombrie pe baza C.I. şi, ulterior, în fiecare zi de vineri, între orele 16.00-20.00. Bibliotecar şef: dr. Elena Chiaburu, telefon: 0232-201652, e-mail: elena.chiaburu@uaic.ro

Biblioteci
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”
Str. Păcurari, nr. 4. Telefon: 0232-264245 E-mail: bcuis@bcu-iasi.ro Web: www.bcu-iasi.ro Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi a fost înfiinţată în 1835 ca bibliotecă a Academiei Mihăilene. Componentă principală a vieţii universitare ieşene, instituţia de cultură are un rol foarte important în informarea şi formarea publicului, având la dispoziţie următoarele resurse:

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Biblioteca de Ştiinţe Economice corpul C al 58. 700483, Iaşi, e-mail: eco@uaic.ro,se află în0232-201452. Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, telefon: Biblioteca de Pedagogie, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport se află în corpul D al Universităţii, la parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, telefon: 0232-201127. Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, telefon: 0232-410530 Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, e-mail: bib.geo@uaic.ro, telefon: 0232-261796. - Sala de împrumut: corp B, parter, sala 356, program cu publicul: luni-vineri, orele 8.30-14.00 - Sala de lectură: corp B, etaj III, sala 653 d, program cu publicul: luni-vineri, orele 8.30-13.30 Biblioteca de Informatică se află în corpul C al Universităţii, parter, Str. General Berthelot, nr. 16, 700483, Iaşi, e-mail: bib.inf@uaic.ro. Porgram de lucru: luni – vineri, orele 8.00 – 20.00 Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc „Codrescu”, vizavi de căminul C 11, telefon 0232201663, program cu publicul: luni - vineri, orele 8.30–20.00. Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc „Codrescu“, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, telefon 0232-116600. Biblioteca de Matematică se află în corpul B al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, e-mail: bibmath@uaic.ro, telefon: 0232-201561. Biblioteca Seminarului Matematic „Al. Myller” se află în corpul A al Universităţii, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, e-mail: semmath@uaic.ro. Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei se află în corpul D al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, sălile D 201 – D 204, D 221 – D 224, telefon: 0232- 201127. Programul bibliotecii: – împrumut pentru acasă: luni – vineri, orele 9.00 – 13.00 ; 15.00 – 19.00 – sala de lectură: luni – vineri, orele 8.30 – 20.00 Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă se găseşte în corpul T al Universităţii, parter, Str. Cloşca, nr. 9, Iaşi. Biblioteca ecumenică „Dumitru Stăniloae” are peste 150.000 volume de teologie în limbile română, engleză, franceză şi germană. Biblioteca Facultăţii de Teologie Romano-Catolică se află pe str. Gh. Asachi, nr. 15, telefon: 0232-201663, program cu studenţii între orele 8.30-13.00 şi 15.00-20.00.

Cabinetul medical pentru studenţi Locaţie: cămin C8, parter Telefon: 0232-201324 Dr. Paraschiva Gîscă - Medic Primar Medicină de Familie Program consultaţii: luni, miercuri şi vineri, orele 13.30 – 18.30, marţi şi joi, orele 8.00 – 13.00 Dr. Carmen Cărare - Medic Primar Medicină Generală Program consultaţii: Luni, miercuri şi vineri, orele 8.00 – 13.00, marţi şi joi, orele 13.00 – 18.00 Ca student al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, la cabinetul medical studenţesc poţi beneficia de asistenţă medicală preventivă, curativă şi de urgenţă: consultaţii gratuite în afecţiuni acute şi cronice prescriere tratamente în regim necompensat şi gratuit în urgenţe - 3 zile eliberarea adeverinţelor medicale conform afecţiunilor vizarea adeverinţelor medicale eliberate de alte unităţi medicale trimitere pentru examene medicale de specialitate examinări medicale de bilanţ evidenţa şi urmărirea bolnavilor cronici întocmirea certificatelor medicale pentru bursa medicală, cazare medicală şi amânare studii universitare consiliere în planificare familială: • counselling contraceptiv • contracepţie de urgenţă • counselling în diverse afecţiuni Pentru a te înscrie în baza de date, trebuie să te prezinţi cu carnetul de student (adeverinţă), carnetul de asigurare de sănătate şi cartea de identitate. Dacă suferi de boli cronice, trebuie să vii şi cu documentaţia medicală corespunzătoare pentru evidenţe speciale. Schimbarea medicului de familie Pentru a te înscrie la un medic de familie în Iaşi, primul pas este să îţi alegi unul. Lista de medici de familie din oraşul Iaşi o găseşti pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi, la adresa: www.hih.ro > Furnizori de servicii medicale în contract > Asistenţă medicală primară. Pasul următor: te prezinţi la medicul ales, cu actul de identitate şi cu dovada de asigurat, în cazul tău, o adeverinţă de student cu precizarea „pentru medicul de familie” şi faci cererea de a fi înscris pe lista acestuia. De asemenea, va trebui să-i comunici acestuia numele fostului medic la care ai fost înscris. Noul medic va anunţa Casei de Asigurări şi pe fostul medic de faptul că te-a preluat în evidenţa sa. Fişa ta medicală va fi transmisă noului tău medic de familie, iar o copie a acestei fişe va fi păstrată de cabinetul medical de la care ai plecat, cel puţin un an după aceea. Schimbarea medicului de familie nu se poate face decât după cel puţin şase luni de la ultima înscriere.

59.

La doctor
În decursul celor trei, cinci sau, de ce nu, opt ani petrecuţi ca student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” în Iaşi, s-ar putea să ai nevoie uneori (şi îţi urăm să fie de cât mai puţine ori!) şi de asistenţă medicală. Pentru a-ţi asigura permanent accesul la servicii medicale în Iaşi, ai două opţiuni. Poţi să te înscrii la Cabinetul Medical Studenţesc al Universităţii, caz în care nu trebuie să te retragi de pe lista medicului tău de familie din localitatea din care vii. O alternativă poate fi să te înscrii la un medic de familie în Iaşi, însă în acest caz trebuie să renunţi la medicul tău de familie precedent. Te poţi înscrie chiar şi fără să ai domiciliul stabil în Iaşi.

Tabere gratuite pentru studenţi
De două ori pe an, ai posibilitatea să mergi în tabără studenţească, gratuit, la mare sau la munte, pe unul dintre miile de locuri oferite universităţilor din toată ţara, de către Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor, o structură guvernamentală. Dacă ai terminat anul de studiu fără restanţe, eşti un bun candidat pentru un loc în tabără. Tot ce trebuie să faci este să urmăreşti cu atenţie afişarea repartizării locurilor la avizierul facultăţii tale şi să faci o cerere pentru unul dintre ele, în cel mai scurt timp. Pe lângă lipsa restanţelor, alte aspecte care te vor avantaja la selecţie

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

includ rezultatele obţinute la învăţătură, 60. diverselor manifestări ştiinţifice, culturale,performanţele în activitatea de cercetare, dar şi implicarea în cadrul artistice sau sportive. Taberele sunt gratuite, adică nu plăteşti nimic pentru cazare şi primeşti bonuri de masă pentru întreaga durată a taberei. Singura cheltuială care îţi rămâne este costul transportului între localitatea ta şi staţiunea respectivă. La munte, îţi poţi petrece vacanţa în staţiuni ca Predeal, Sinaia, Zărneşti, Pârâul Rece sau Voineasa. Pe litoral, taberele sunt găzduite în staţiunea Costineşti. Vacanţa oferită la munte sau la mare are o durată de şapte zile şi se organizează în serii. Locurile se împart de la Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor fiecărei universităţi de stat în funcţie de numărul de studenţi finanţaţi din bugetul statului. Numărul acestor locuri este în creştere de la an la an; de exemplu, în vara anului 2008, studenţii români au avut la dispoziţie 7.700 de locuri în tabere, cu 2.000 mai mult decât în anul precedent. Dintre acestea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a primit 402 de locuri, pe care le-a distribuit mai departe facultăţilor, proporţional cu numărul lor de studenţi înmatriculaţi la buget. Metodologia completă de distribuire şi acordare a biletelor de tabără poate fi consultată pe site-ul Agenţiei pentru Sprijinirea Studenţilor: www.agentiastudentilor.ro.

61.

Voluntariate şi carieră
Voluntariatul este o activitate de interes public, desfăşurată în folosul altora, fără compensaţie materială. Dar dacă nu este remunerată, de ce să faci voluntariat? Răspunsul este simplu: pentru că te dezvoltă personal şi profesional. Mai exact, îţi oferă: Avantaje personale: ajungi să te cunoşti mai bine pe tine, afli ce ţi se potriveşte (sau nu) să faci; Ÿ îţi creşte încrederea în tine; Ÿ cunoşti oameni noi şi foarte diferiţi şi înveţi să comunici cu fiecare dintre ei; Ÿ te simţi împlinit pentru că îţi ajuţi semenii; Ÿ îţi ocupi timpul liber cu activităţi atât distractive, cât şi utile;
Ÿ

Avantaje profesionale:
Ÿ acea „experienţă” numai bună de inclus în CV; câştigi Ÿ să faci proiecte şi să le gestionezi; înveţi Ÿ îţi dezvolţi abilităţi esenţiale pentru piaţa muncii: de lucru în echipă, de respectarea termenelor limită şi a

unui program, de comunicare şi de prezentare, de conducere;
Ÿ profesionişti în domeniul tău, de la care poţi învăţa multe şi care te pot recomanda mai apoi pentru cunoşti

un job dorit;
Ÿ se poate transforma la un moment dat într-o slujbă part-time sau chiar full-time, pentru că multe ONG-uri

îşi recrutează angajaţii dintre voluntari. În plus, lipsa remunerării înseamnă doar că nu primeşti un salariu. De multe ori, însă, ca voluntar, unele cheltuieli (cazare, masă, transport) aferente proiectelor tale pot fi decontate prin programe naţionale sau europene. Ce îţi trebuie ca să fii voluntar? În principal, altruism, responsabilitate, spirit de echipă şi mult entuziasm! Cum poţi face voluntariat? Ÿ într-o asociaţie studenţească – în Iaşi sunt câteva zeci de asociaţii, unele pentru anumite facultăţi intrând sau profile iar altele deschise oricăror studenţi sau tineri; Ÿ contactând Centrul de Voluntariat Iaşi (funcţionează pe lângă Fundaţia Bethany), care preia toate cererile de voluntariate din zonă şi îi plasează pe doritori la ONG-uri; Ÿ urmărind anunţurile de recrutare de la avizierele facultăţilor;
Ÿ rugându-ţi colegii deja voluntari să îţi descrie ce fac ei şi să te prezinte colectivului unde lucrează; Ÿ simplu, pe cont propriu: te duci personal la organizaţia respectivă şi te oferi să fii voluntar; cel mai pur şi

probabil, nu vei fi refuzat: organizaţiile abia aşteaptă voluntari... Profită cât poţi de perioada în care eşti student! Pe lângă a-ţi aduce prieteni, distracţie şi apreciere, voluntariatul poate fi şi ceva mult mai important: primul tău pas în carieră.Capitolul 4. Un prorectorat pentru studenţi şi absolvenţi

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

62.

Cuvântul Prorectorului Studenţi şi Absolvenţi
Pentru că vrei să explorezi noi universuri de cunoaştere şi să identifici mai multe repere de spiritualitate, pentru că doreşti să înveţi într-o universitate de elită, să-ţi găseşti cel mai potrivit loc de muncă, să-ţi proiectezi traseul de studii, pentru că vrei să-ţi faci prieteni de cursă lungă prin care să experimentezi pragurile de certitudini şi relativităţi ale vieţii, pentru că noi credem în puterile tale şi îţi respectăm năzuinţele, vrem să te cunoaştem personal. Te invităm să vii, în oricare dintre departamentele prorectoratului nostru, sau să ne scrii pe oricare dintre adresele de e-mail comunicate în acest ghid, pentru a ne sfătui cum putem, împreună, să rezolvăm problemele tale şi să-ţi transpunem proiectele în programe concrete. Priveşte universitatea ca pe o comunitate în care poţi să-ţi dezvolţi competenţele profesionale şi sociale! Suntem onoraţi să-ţi oferim calitatea de membru al acestei comunităţi. Prorector, Prof. univ. dr. Carmen CREŢU Audienţe: miercuri, între orele 11.00 şi 13.00. Pentru programări la audienţe, ia legătura cu secretariatul Prorectoratului Studenţi şi Absolvenţi, la numărul de telefon 0232-201103.

63.

Consiliul Prorectoratului Studenţi şi Absolvenţi
Pentru că problemele studenţilor reprezintă o prioritate pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, la nivel de prorectorat există un consiliu format din reprezentanţi ai fiecărei facultăţi, responsabili cu problemele studenţilor, dar şi reprezentanţi din rândul studenţilor. Acest consiliu se reuneşte periodic pentru a discuta chestiunile semnalate de voi şi pentru a găsi soluţii. Cadrele didactice care fac parte din Consiliul Prorectoratului Studenţi şi Absolvenţi sunt: Prof. univ. dr. Carmen CREŢU, Prorector Studenţi şi Absolvenţi Conf. univ. dr. Luminiţa BEJENARU, Facultatea de Biologie Lect. univ. dr. Mirela GOANŢĂ, Facultatea de Chimie Lect. univ. dr. Emanoil Corneliu MOGÂRZAN, Facultatea de Drept Conf. univ. dr. Costel ISTRATE, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Lect. univ. drd. Florin NICHIFOR, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Prof. univ. dr. Anton ADĂMU޸ Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice Conf. univ. dr. Cristian BABAN, Facultatea de Fizică Conf. univ. dr. Adrian GROZAVU, Facultatea de Geografie şi Geologie Conf. univ. dr. Sabin-Corneliu BURAGA, Facultatea de Informatică Lect. univ. dr. Ovidiu BURUIANĂ, Facultatea de Istorie Conf. univ. dr. Dan STOICA, Facultatea de Litere Conf. univ. dr. Mihai GONTINEAC, Facultatea de Matematică Conf. univ. dr. Ticu CONSTANTIN, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Conf. univ. dr. Pr. Ion VICOVAN, Facultatea de Teologie Ortodoxă Asist. univ. drd. Pr. Iosif IACOB, Facultatea de Teologie Romano-Catolică Lect. univ. drd. Liviu-George MAHA, Centrul de Studii Europene În cadrul acestui Consiliu, fiecare facultate are un student reprezentant, desemnat din rândul studenţilor din

Studentului

2009-2010

Capitolul 4.
Un prorectorat pentru studenţi şi absolvenţi
Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

consiliile facultăţilor. Pentru a semnala problemă Consiliul 64. legătura cu reprezentantul facultăţii tale şiovei primi unpe care oîndoreşti discutată înposibil. Prorectoratului, ia răspuns cel mai scurt timp

Telefon: 0232-201579, e-mail: alina.palanici@uaic.ro Diana NICULĂEŞ – consilier educaţional (relaţii publice, consiliere educaţională) Telefon: 0232-201579, e-mail: diana.niculaes@uaic.ro

65.

Centrul de carieră
La Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) îţi oferim, gratuit, sprijinul de care ai nevoie atunci când iei decizii care să îţi garanteze succesul la şcoală şi în carieră. CIPO este alături de tine: - când eşti la început de carieră: Ÿajutăm, prin consiliere, să te cunoşti mai bine; te Ÿ vedem împreună ce te interesează, ce valori şi abilităţi ai; Ÿajutăm să îţi dezvolţi resursele personale, bazându-te pe ceea ce îţi place; te Ÿajutăm, prin consiliere, să îţi construieşti un plan al carierei; te - când îţi cauţi un loc de muncă sau un voluntariat: Ÿajutăm să îţi realizezi CV-ul, scrisoarea de motivaţie şi te învăţăm cum să te prezinţi la interviul te de selecţie; Ÿ îţi arătăm cum să găseşti oportunităţile (job-uri, voluntariate) potrivite pentru tine; Ÿînscriem în baza de date a CIPO; te - când te gândeşti să-ţi continui studiile în străinătate: Ÿ îţi dăm explicaţii despre procesul de admitere la universităţi din străinătate; Ÿsfătuim cum să îţi alegi un program de studiu; te Ÿajutăm să-ţi realizezi CV-ul potrivit pentru mediul academic şi îţi dăm detalii despre alte te documente necesare pentru o bursă în străinătate: scrisoarea de intenţie, proiectul de studiu, scrisoarea de recomandare etc. - printr-o serie de workshop-uri, cu mare priză la public, pe temele: Ÿ Managementul carierei; Ÿ Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă; Ÿ Managementul timpului şi al informaţiilor în sesiune; - ca să alegi informat, îţi prezentăm ofertele educaţionale şi oportunităţile în carieră: Ÿ evenimente anuale: Salonul Ofertelor Academice, Zilele Bobocilor, Caravana „Cuza”; prin Ÿ materiale informative („Ghidul Studentului”, broşuri de la diverse instituţii); prin Ÿ actualizăm secţiunile Cariera şi Burse în străinătate ale site-ului Infouaic.com cu cele mai recente concursuri, slujbe, stagii de practică sau burse în străinătate. Unde ne găseşti? pe internet: • www.uaic.ro > Studenţi > Consiliere în carieră; • site-ul Infouaic.com > secţiunea Carieră; adresa noastră: Ÿ Complex „Codrescu”, cămin C11, etaj I, camerele 28-29, 52-53; e-mail: cipo@uaic.ro; telefoane: 0232-201576, 0232-201579; fax: 0232-201576; program de lucru: de luni până vineri, în intervalul orar 7.30 - 12.30, 13.00 - 16.00. Echipa CIPO: Ec. Alma-Roxana ANDREI – coordonator CIPO (management, gestiune) Telefon: 0232-201576, e-mail: alma.andrei@uaic.ro Psih. Irina ŞUBREDU – consilier psihologic (consiliere în carieră, consiliere psihologică) Telefon: 0232-201576, e-mail: irina.subredu@gmail.com Psih. Alina PALANICI – consilier psihologic (consiliere în carieră, consiliere psihologică)

Biroul de Informare pentru Studenţi
Căminul C11, camera 54 Telefon: 0232-201581 ID Yahoo Messenger: infostudenti_uaic E-mail: infostudenti@gmail.com Web: http://infouaic.com, http://forum.infouaic.com În Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” există zeci de regulamente şi norme metodologice, însumând sute de pagini în care se reglementează activitatea studenţilor. În plus, mereu apare ceva nou, aşa că este greu să fii tot timpul la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Biroul de Informare pentru Studenţi a fost înfiinţat pentru că studenţii comunică cel mai uşor şi eficient între ei iar un coleg va fi întotdeauna mai simpatic decât o instituţie. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este prima din ţară unde studenţii pot primi răspunsuri tot de la studenţi, prin intermediul e-mail-ului, al comentariilor de pe blogul de informare, pe forum sau pe messenger. Ne poţi întreba despre: admitere burse, regulamente interne examene, restanţe, măriri procesul Bologna proiecte studenţeşti mobilităţi în străinătate studii complementare tabere La Biroul de Informare pentru Studenţi te aşteaptă, pentru a-ţi răspunde la întrebări, două studente ca şi tine: Simona VAMAN şi Ana-Maria DOBOŞ.

Fundaţia Alumni
Website: http://alumnicuza.org E-mail: alumni@uaic.ro Absolvenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi reprezintă mult mai mult decât nişte foşti studenţi. Ei sunt o componentă foarte importantă pentru mediul academic ieşean, sunt oameni pe care Universitatea îi apreciază şi îi respectă datorită potenţialului şi calităţilor de care dau dovadă. Fundaţia Alumni a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost înfiinţată din dorinţa de a menţine o permanentă legătură între absolvenţii noştri şi Universitate, prin realizarea de proiecte care să îi vizeze în mod direct, dar şi prin implicarea acestora în proiecte ce au ca principali beneficiari studenţii. Misiunea Fundaţiei este să promoveze valorile culturii, ale ştiinţei şi civilizaţiei prin realizarea unui parteneriat public-privat, cu implicarea absolvenţilor (alumni) Universităţii „Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, a personalităţilor culturale, ştiinţifice şi a reprezentanţilor mediului socio-economic. În prezent, Fundaţia Alumni are 300 de membri şi aproximativ 40% dintre aceştia profesează în străinătate, membri care şi-au manifestat entuziasmul faţă de înfiinţarea şi viitoarele noastre proiecte, precum şi dorinţa de a sprijini activitatea Fundaţiei implicându-se în proiecte şi oferind suportul de care aceasta are nevoie pentru a se dezvolta, membri care se „reîntorc” cu plăcere la „Cuza”. Studenţii pot „profita” de existenţa acestei Fundaţii prin cel puţin două mijloace:

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

66.

Ÿ ca participanţi la conferinţele, dezbaterile şi proiectele realizate de membrii Fundaţiei pentru ei sau Ÿ implicându-se în mod activ în dezvoltarea fundaţiei prin activitatea de voluntariat ce le va dezvolta aptitudinile,

67.

le va îmbogăţi capitalul social şi cunoştinţele, căpătând o experienţă demnă de a fi trecută în CV.

Direcţia pentru Probleme Social-Studenţeşti
Direcţia pentru Probleme Social-Studenţeşti (D.P.S.S.) este o componentă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, aflată în subordinea directă a Direcţiei Generale Administrative. Misiunea D.P.S.S. este de a asigura condiţii de viaţă şi studiu pentru studenţi. D.P.S.S. este structurată pe următoarele componente: Direcţiune, Compartiment social, Compartiment burse, Compartiment informatizare, Formaţie de pază, de prevenire şi stingerea incendiilor, de întreţinere curentă şi reparaţii. Persoane de contact: Director: Ec. Romulus DĂMĂCEANU Telefon: 0232-201041, e-mail: dromulus@uaic.ro., cămin C11, camera 24; Şef serviciu cămine: Gheorghe AMARANDEI Telefon: 0232-202097, cămin C11, camera 22; Compartiment social: Violeta AVASILICĂI, Mihaela Lenuţa LUPU, Georgeta AILENII, Iulia MOLOTAC Telefon / fax: 0232-201578, 0232-201654, e-mail: aviolet@uaic.ro, cămin C11, camerele 3 şi 4; Compartiment informatizare: analist programator ing. Florin AMARIEI, e-mail: aflorin@uaic.ro Compartiment burse: Roxana-Cornelia ROŞU Genoveva ŞTIRBU ALECSE Telefon: 0232-201577, e-mail: roxanarosu1@yahoo.com, cămin C11, camera 23.

Drum bun în viaţa ta de student !
Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Cuprins
Capitolul1. Cunoaşte-ţi universitatea
Cuvântul Rectorului ......................................................................................................... UAIC: cea mai veche universitate modernă din România .................................................. Cine conduce Universitatea? ........................................................................................... Cine conduce facultatea? ................................................................................................ Reprezentarea studenţilor ................................................................................................ • În structurile administrative ale UAIC („Parlamentul studenţilor”) ................. De ce să fii reprezenta(n)t? ................................................. • În asociaţiile studenţeşti („Societatea civilă”) .............................................. De ce să faci parte dintr-o asociaţie studenţească? .............. Procesul Bologna – întrebări frecvente ............................................................................ p01. p03. p03. p04. p05. p05. p06. p06. p07. p08.

Capitolul 3. Ce trebuie să ştii despre studenţia ta
Documentele tale ............................................................................................................ Burse .............................................................................................................................. • de studiu, de sprijin social, pentru proiecte studenţeşti ................................ O experienţă în străinătate .............................................................................................. • Programul LLP-ERASMUS ........................................................................ • Alte programe din cadrul LLP ....................................................................... • Alte mobilităţi .............................................................................................. Cum treci de examene ..................................................................................................... Cum îţi verifici notele ....................................................................................................... Continuarea studiilor de licenţă ....................................................................................... Cazare ............................................................................................................................ • campusurile UAIC ...................................................................................... • cazare în oraş ............................................................................................. Cum îţi plăteşti taxele ...................................................................................................... Facilităţi ........................................................................................................................... • cantine, internet, editură şi copiator ............................................................. Biblioteci .......................................................................................................................... La doctor .......................................................................................................................... Tabere gratuite pentru studenţi ........................................................................................ Voluntariate şi carieră ...................................................................................................... p29. p30. p30. p32. p32. p47. p48. p50. p51. p52. p52. p52. p54. p55. p55. p55. p56. p58. p59. p60.

Capitolul 2. Facultăţile UAIC
Biologie ............................................................................................................................ Chimie .............................................................................................................................. Drept ................................................................................................................................ Economie şi Administrarea Afacerilor ............................................................................... Educaţie Fizică şi Sport .................................................................................................... Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice ..................................................................................... Fizică ............................................................................................................................... Geografie şi Geologie ....................................................................................................... Informatică ....................................................................................................................... Istorie ............................................................................................................................... Litere ............................................................................................................................... Matematică ...................................................................................................................... Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei ..................................................................................... Teologie Ortodoxă ............................................................................................................ Teologie Romano-Catolică .............................................................................................. p11. p13. p14. p15. p16. p17. p18. p19. p20. p21. p22. p23. p24. p25. p26.

Capitol 4. Un prorectorat pentru studenţi şi absolvenţi
Cuvântul Prorectorului Studenţi şi Absolvenţi ................................................................ Consiliul Prorectoratului pentru Studenţi şi Absolvenţi ................................................... Centrul de carieră .......................................................................................................... Biroul de Informare pentru Studenţi .............................................................................. Fundaţia Alumni ............................................................................................................ Direcţia pentru Probleme Social – Studenţeşti ............................................................... p63. p63. p64. p65. p65. p66.

Atenţie! Detaliile oferite în acest ghid pot suferi modificări ulterior publicării. Pentru informaţii actualizate, vizitaţi website-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi - www.uaic.ro

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

NOTES

NOTES

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

NOTES

NOTES

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

NOTES

NOTES

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

NOTES

NOTES

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

NOTES

NOTES

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

NOTES

NOTES

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

NOTES

Realizare:
TEXT: Centrul de Informare Profesională, Orientare în carieră şi Plasament (CIPO) Complex „Codrescu”, cămin C11, etaj 1, cam. 28-29 şi 52-53 Telefon: 0232-201576, 0232-201579 E-mail: cipo@uaic.ro Web: www.uaic.ro > Studenţi > Consiliere în carieră http://infouaic.com > Carieră GRAFICĂ: Departamentul MEDIA (Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică) Telefon: 0232-201101 E-mail: promovare@uaic.ro TIPAR: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Telefon / fax: 0232-314947 E-mail: editura@uaic.ro Web: www.editura.uaic.ro

Studentului

2009-2010

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful