You are on page 1of 13

i

Republika ng Pilipinas ECF Project FREE Pamantasan ng St. La Salle Lungsod ng Bacolod

DAHON NG PAGPAPATIBAY Ang tesis na ito ni Ana Liza S. Salas na pinamagatang Ang Kabisaan ng Paggamit ng Process Approach sa Pagsulat ng mga Mag-aaral sa Ikatlong Taon ng Caluluan High School, ay inihanda at iniharap bilang bahagi ng pagtupad sa mga gawaing kinakailangan sa pagtatamo ng titulong Master ng Sining sa Edukasyon, Medyor sa Filipino ay malugod na tinanggap. DR. DAISY T. INALVEZ Tagapayo

LUPON NG TAGASURI

PROF. REBECCA M. MERCADO Tagapangulo DR. ELENA A. HAMSILANI Kasapi DR. ELSIE M. CANLAS Kasapi

Tinanggap bilang isang bahagi ng pagtupad ng mga gawaing kinakailangan sa pagtatamo ng titulong Master ng Sining sa Edukasyon, Medyor sa Filipino. Pumasa sa Komprehensibong Pagsusulit.

DR. MYRNA Q. MALLARI Project Coordinator Date:______________

ANG KABISAAN NG PAGGAMIT NG PROCESS APPROACH SA PAGSULAT NG MGA MAG-AARAL SA IKATLONG TAON NG CALULUAN HIGH SCHOOL

_______________

Isang Tesis Na iniharap sa mga Guro ng Pamantasan ng Saint La Salle Lungsod ng Bacolod

_______________

Bilang Bahagi sa Pagtupad ng mga Pangangailangan para sa Kursong Master ng Sining sa Edukasyon Medyor sa Filipino

________________

ANA LIZA S. SALAS Nobyembre 2012

ABSTRAK Pamagat: ANG KABISAAN NG PAGGAMIT NG PROCESS APPROACH SA PAGSULAT NG MGA MAG-AARAL SA IKATLONG TAON NG CALULUAN HIGH SCHOOL Ana Liza S. Salas Pamantasan ng Saint La Salle Lungsod ng Bacolod Master sa Sining sa Edukasyon Medyor sa Filipino

Mananaliksik: Paaralan:

Kurso:

Pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay maipakita sa mga guro sa Filipino ang kabisaan ng paggamit ng process approach sa pagtuturo ng pagsulat bilang isa sa mga makrong kasanayan na nililinang sa Filipino III sa mga mag-aaral na nasa ikatlong taon sa Caluluan High School.

Ang pananaliksik na ito ay deskriptibo o palarawang at eksperimental na pagaaral.Ginamit ang process approach bilang isang estratehiya sa pagtuturo ng pagsulat upang malinang ang kasanayan sa pagsulat.Sinunod ng pag-aaral na ito ang mga hakbang sa pagsulat tulad ng panimulang pagsulat (pre-writng), pagsulat (writing) at panghuling pagsulat (post writing)..Ang unang at ikalawang burador ay tinaya gamit ang English Second Language Compositon Profile. Isinagawa ang pag-aaral sa labindalawang (12) Pampublikong Paaralang Elementarya sa Silangang Purok ng Lungsod ng Tarlac kung saan kabilang ang siyamnaput pitong (97) mga guro at labindalawang (12) punong guro bilang mga kalahok sa pag-aaral.

Sa tulong ng mga instrumentong ginamit sa pag-aaral, tulad ng talatanungan at gabay sa panayam, maingat na sinuri ang mga datos na inilahad at itinala, tinipon at isinailalim sa naaayong pagsusuring pang - istatistika. Natuklasan na mataas ang antas ng pangangailangan ng mga guro sa kasanayang pangkabatiran at pansaykomotor. Samantala, karamihan naman sa mga guro ay walang pangangailangan sa kasanayang pandamdamin Sa mga pangangailangang ito ay ibinatay ang nabuong mungkahing modelong programa ng lingkurang-pagsasanay, at ito ay katanggap-tanggap na modelo ng programa ng lingkurang- pagsasanay para sa mga guro ng Silangang Purok ng Lunsod ng Tarlac.

PASASALAMAT Sa nakaraang apatnaput tatlong taon, una sa lahat sa Panginoong Diyos na patuloy na gumagabay sa buhay ng mananaliksik at sa maraming mga tao na ang bumuo sa buhay niya. Sa kanyang mga magulang sa kanilang walang sawang paggabay at pagtulong; pagpapahayag nang nag-uumapaw na pagmamahal at inspirasyon sa kanya. Mga may- akda ng mga aklat na hindi man nakadaupang palad, mga taong nagbigay inspirasyon at liwanag sa direksyon ng kanyang buhay, at sa lahat ng kaniyang mga guro sa mga lumipas na panahon. kontribusyon sa pag-aaral na ito. Ang pag-aaral na itoy hindi maisusulat kung wala ang pagtitiyaga, tiwala, suporta at inspirasyon ng mga sumusunod: Kay Ambasador Eduardo Cojuangco Jr., sa kanyang Eduardo Cojuangco Foundation (ECF), sa mga namamahala nito, sa di-masukat na adhikaing maisulong ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng Scholarship Grant na ipinagkaloob sa mga guro ng Pampublikong Paaralan ng Tarlac, upang makapag-aral at makapagtapos ng Masteral at Doctoral; Sa Tarlac State University, sa di-masukat na kontribusyon nito na nagsilbing tulay at daluyan upang tunay na mapagtibay at matamo ang layunin ng ECF para sa isang dekalidad na edukasyong angkop lamang sa umuunlad na pamayanan; Sa Pamantasan ng St. La Salle, sa makabuluhang pagtuturo ng mga propesor nila at sa kanilang kurikulum na naging daluyan ng sapat na karunungang nagagamit sa pananaliksik at pagtuturo; Naniniwala siya na lahat sila ay may mahalagang

Sa Kagawaran ng Edukasyon, partikular sa Sangay ng Lungsod ng Tarlac at Purok Silangan ng Tarlac, sa mga namamahala nito na naging instrumento sa katuparan ng mga pangarap ng mga guro at ng pag-aaral na ito upang makatapos sa mataas na antas ng pag-aaral at maging tunay na ahente ng pagbabago at pag-unlad sa larangan ng edukasyon; Kay Dr. Daisy T. Inalvez, sa mahahalagang karunungan at suhestyong naibahagi niya upang maisulat nang tama at maayos ang pananaliksik na ito, at sa pagtitiyaga niya na basahin ito ng paulit-ulit tungo sa kaganapan at paghimok sa mananaliksik na kaya niya ito; Kay Dr. Ma. Socorro D. Valdez, ang statistician ng mananaliksik, sa kanyang mga payo at pamamaraan na maipakita at mabigyang kahulugan ang mga natuklasan sa pag-aaral na ito; Kay Dr. Brendalyn A. Manzano, bilang isang mahusay na kritikong mambabasa na nakapagbigay linaw sa mga mahahalagang isyu at hakbangin na nararapat pang isagawa ng mananaliksik; Kay Professor Rebecca Mercado, Dr. Elsie Canlas at Dr. Elena Hamsilani (Education Program Specialist ng Sangay ng Lalawigang Tarlac DepEd), mga kasapi sa Lupon ng Tagasuri, sa kanilang makabuluhang pagsuri sa pag-aaral na ito, at sa kanilang mga makahulugang mungkahi at rekomendasyon upang lalo pang mapagbuti ang pagaaral na ito; Kay Dr. Myrna Q. Mallari, Project Coordinator ng ECF at Vice President Administration and Finance ng Tarlac State University, sa kanyang matalinong pamamahala at pamamaraan sa pagbibigay payo at opinyon upang magtagumpay ang pag-aaral na ito;

Kay Dr. Lilia M. Santiago, sa pagtitiwala sa aking kakayahan na kanyang ipinakita na nagsilbing inspirasyon sa akin na maiangat ang antas ng aking kakayahan upang maging bahagi ng mithiin ng dibisyon na matamo ang vision at mission nito kung mapatunayan ko pa ang kakayahang ito; Kay Mdm Teresita L. Cajucum, sa karunungang naibahagi sa kanya na nagbigay direksyon at sigla na maisulat at matapos ang pag-aaral na ito; Kay Dr. Fernando R. Tabamo Jr., sa kanyang walang hanggang suporta na kanyang naipakita sa kaganapan ng pag-aaral na ito; Sa aking kapwa punong guro sa labindalawang pampublikong paaralang elementarya sa Purok Silangan ng Tarlac at sa kaniyang mga tapat na kasamahan sa DepEd, sa kanilang pang-unawa, suporta at paghimok upang matapos ang pag-aaral na ito, kay Mdm Min, Mdm Bel, Mdm Nancy, Mdm Angie, Mdm Lita at sa kanyang mga nagmamahal na mga guro, sa kanilang mga mungkahi at rekomendasyon para sa pagkabuo ng mga mahahalagang pasanayang magagamit sa ikasusulong ng pagtuturo; Sa Magdalo Group, kay Mdm Ched, Mdm Meng, Mdm Roberts, Mdm Janet, Mdm Ineh, Sir Frank, Mdm Norma at Sir Steve na humamon sa kanya na kaya niyang tapusin ang pag-aaral na ito, sila na tapat at mapagkakatiwalaang tagapayo at kaibigan; Sa mga may akda, mananaliksik at sumulat ng kaugnay na tesis na ito, na nagbigay linaw at kaangkupan sa pag-aaral na ito;

Sa lahat ng mga taong naging bahagi ng pag-aaral na ito na di-nabigyan ng pansin sa kabutihang loob na nagawa, pasasalamat sa kanila at papuri sa

Panginoong Diyos

na

naway suklian ng pagmamahal ang kanilang nagawa; na

Siya lamang ang nakakaalam kung paano.

LBP

PAGHAHANDOG

Buong puso kong inihahandog Ang pag-aaral na ito sa aking mga magulang at kapatid, sa aking asawa at mga anak, Ching, Ali, Allan Paul, Alexis at Karina, isang hindi masukat na pagmamahal sa Atin ng

Poong Maykapal

LBP

TALAAN NG NILALAMAN

Pahina DAHON NG PAGPAPATIBAY ......................................................................................... i DAHON NG PAMAGAT................................................................................................... ii ABSTRAK .............................................................................................................. iii PASASALAMAT ...............................................................................................................v PAGHAHANDOG ............................................................................................................ ix TALAAN NG NILALAMAN .............................................................................................x TALAAN NG MGA TALAHANAYAN ......................................................................... xii TALAAN NG FIGYUR ................................................................................................. xiv Tsapter 1. ANG SULIRANIN AT SANLIGAN NITO ........................................................1 Panimula ............................................................................................................1 Paglalahad ng Suliranin .....................................................................................5 Kahalagahan ng Pag-aaral..................................................................................7 Saklaw at Limitasyon ........................................................................................8 Depinisyon ng mga Katawagang Ginamit .........................................................8

2. KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL .......................................13 Kaugnay na Literatura .....................................................................................13 Kaugnay na Pag-aaral ......................................................................................22 Konseptwal na Balangkas Teoretikal...............................................................30

3. MGA PAMAMARAAN AT PINAGMULAN NG MGA DATOS ................33 Disenyo ng Pananaliksik .................................................................................33 Lokal ng Pag-aaral ...........................................................................................33 Pamamaraan sa Pagkalap ng mga Datos ..........................................................34 Instrumentong Ginamit sa Pananaliksik .........................................................35 Pagsusuring Pang-istatistika ............................................................................42

4.

PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS ...............................................................................................................44

Ang Katangian ng mga Guro ayon sa Edad .....................................................44 Ang Katangian ng mga Guro ayon sa Kasarian .............................................45 Ang Katangian ng mga Guro ayon sa Kursong Natapos .................................46 Ang Katangian ng mga Guro ayon sa Bilang ng Taon sa Pagtuturo ...............47 Ang Katangian ng mga Guro ayon sa Nalahukang Lingkurang-Pagsasanay ..48 Mga Pangangailangan ng mga Guro sa Kasanayang Pangkabatiran....... 49 Mga Pangangailangan ng mga Guro sa Kasanayang Pandamdamin...56 Mga Pangangailangan ng mga Guro sa Kasanayang Pansaykomotor.....65 Isang Mungkahing Modelong Programa ng LingkurangPagsasanay .67 Antas ng Pagkatanggap ng mga Guro at Punong Guro sa Pasanayan.83

5.

LAGOM, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON ............................89 Lagom ng Pag-aaral ........................................................................................89 Kongklusyon ..................................................................................................92 Rekomendasyon ...............................................................................................93

BIBLIYOGRAPIYA ...............................................................................................95 APENDISES. ...........................................................................................99 A. B. C. D. E. F. G. H. H. Liham Pahintulot para sa Tagapamanihala ...................................................100 Liham Pahintulot para sa Tagamasid Pampurok ...........................................101 Liham Pahintulot para sa mga Punong Guro ...............................................102 Liham Pahintulot para sa mga Punong Guro ...............................................103 Talatanungan para sa mga Guro ...................................................................104 Talatanungan para sa mga Punong Guro .......................................................108 Ang mga Kalahok sa Pag-aaral .....................................................................111 Gabay sa Panayam ....................112 Rating Scale sa Pagtataya sa Kailangang Kasanayan ng isang Edukasyon na Materyal..114

TALA-TUNGKOL SA MANANALIKSIK ...115

TALAAN NG MGA TALAHANAYAN Talahanayan Pahina

1 Talaan ng Ispesipikasyon ng Paksa........36 2 Ang Katangian ng mga Guro ayon sa Edad.......44 3 4 5 6 Ang Katangian ng mga Guro ayon sa Kasarian .............45 Ang Katangian ng mga Guro ayon sa Kursong Natapos. .................................46 Ang Katangian ng mga Guro ayon sa Bilang ng Taon sa Pagtuturo .47 Ang Katangian ng mga Guro ayon sa Nalahukang LingkurangPagsasanay .....48 7 Mean ng Kasanyan ng mga Guro sa Domeyn na Pangkabatiran...........50 8 Antas ng Pangangailangan ng mga Guro sa Kasanayang Pangkabatiran......52 9 Mean ng Kasanayan ng mga Guro sa Domeyn na Pandamdamin..............57 10 Antas ng Pangangailangan ng mga Guro sa Kasanayang Pandamdamin.....58 11 Mean ng Kasanyan ng mga Guro sa Domeyn Pansaykomotor.............61 12 Antas ng Pangangailangan ng mga Guro sa Kasanayang Pansaykomotor.......65 13 Saklaw I: Kasanayan sa Paggamit ng Kompyuter at Pagpapatakbo ng Xerox o Scanner...72 14 Saklaw II: Kasanayan sa Paggamit ng Kompyuter Windows 98......73 15 Saklaw III: Kasanayan sa Pag-format ng ulat sa Pagnanaliksik.......74 16 Saklaw IV: Kasanayan sa Pagbabalangkas ng Programa para sa Remedyal na Pagbasa......75 17 Saklaw V: Kasanayan sa Pagsalin ng kagamitan sa Filipino mula sa ibang Wika / Pagsasaling Wika .......76 18 Saklaw VI: Kasanayan sa Paghahanda at Paggamit ng mga Kagamitan sa Pampagtuturo / Audio-Visual Material....77 19 Saklaw VII: Kasanayan sa Pagtuturo ng Intensibong Pagbabasa...78 20 Saklaw VIII: Kasanayan sa Pagbabalangkas o pag-set up ng Programa sa Pagbasa.79

21 Saklaw IX: Kasanayan sa Paghahanda at Paggamit ng Kagamitang Panremedyal..80 22 Saklaw X: Kasanayan sa Paggawa ng Action Plan .81 23 Prayuridad sa Pangangailangan sa Pagsasanay ng mga Guro sa Tatlong Domeyn Ayon sa Rank...82 24 Mean ng Antas ng Pagkatanggap ng mga Guro at Punong Guro sa Pasanayan..................................................................................................... 84

TALAAN NG FIGYUR Figyur Paradym ng Pag-aaral Pahina