Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
41Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual - Honda Accord 1993-'98

Manual - Honda Accord 1993-'98

Ratings: (0)|Views: 13,699|Likes:
Published by Bartosz

More info:

Published by: Bartosz on Aug 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Przeczyta
ć
przed przystàpieniem do pracy przy uk
ł
adach elektrycznych
Niektóre wersje samochodów Accord wyposa×one sà w poduszki powietrzne kierowcy umieszczone w kole kierownicy, jako cz
Ê
ć
systemu poduszek powietrznych (SRS). Informacje niezb
dne do bezpiecznej obs
ł
ugi uk
ł
adu SRS sà opisanew tej publikacji. Punkty w spisie treÊci rozdzia
ł
u oznaczone - (*) zawierajà lub sà po
ł
o×one blisko elementów uk
ł
adu SRS.Obs
ł
uga, wymiana lub demonta× tych elementów wymaga specjalnych Êrodków ostro×noÊci i narz
dzi, z tego powodumusi by
ć
wykonywana przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera samochodów Honda.
Aby uniknà
ć
uszkodzenia powodujàcego niezadzia
ł
anie poduszek, co mo×e doprowadzi
ć
do Êmierci lubkalectwa w przypadku zderzenia czo
ł
owego, wszystkie prace przy uk
ł
adzie SRS muszà by
ć
wykonywane przezprzeszkolony personel Autoryzowanego Dealera Hondy.
Niew
ł
aÊciwie wykonywane naprawy jak równie× nieprawid
ł
owa wymiana elementów uk
ł
adu SRS mo×espowodowa
ć
obra×enia w wyniku niezamierzonego wybuchu poduszek powietrznych.
Wszystkie wiàzki elektryczne uk
ł
adu SRS sà okryte ×ó
ł
tà otulinà. Elementy uk
ł
adu SRS sà umieszczone wkolumnie kierownicy, Êrodkowej konsoli i desce rozdzielczej. Nie u×ywa
ć
przyrzàdów elektrycznych dosprawdzania tych obwodów.
Prace serwisowe, demonta× lub wymiana prowadzona w pobli×u ko
ł
a kierownicy, deski rozdzielczej lub wiàzekprzewodów w pobli×u skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà mogà wywo
ł
a
ć
wybuch poduszekpowietrznych i z tego powodu muszà by
ć
wykonywane przez przeszkolony personel serwisowyAutoryzowanego Dealera Hondy.