‫به نام خدا‬

‫ب همیشه غائب‬
‫غائ ِ‬
‫)بررسی مهدی شیعیان(‬

‫نویسنده‪:‬‬
‫علی حسین امیری‬

‫﴿‪    ‬‬

‫‪      ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪      ‬‬
‫)هود‬
‫اينب﴾‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫بان بببه‬
‫‪‬ببدد؟‬
‫‪ ‬خداونببد دروغ بن‬
‫‪‬ب ‪‬ببر‬
‫‪‬كسببى كببه‬
‫بتمكارتر‪‬از‬
‫كيسببت سب‬
‫»و‬

‫پيشگاه پروردگارشان عرضه شوند و گواهان گويند‪ :‬اينانند كسببانى كببه بببر‬
‫پروردگارشان دروغ بستند‪ ،‬بدانيد كه‪ ،‬لعنت خداوند بر ستمكاران است«‪.‬‬
‫شد قيامت‪ ،‬امامت نيامد‬
‫در سرت جز خلفت نيامد‬
‫شد قيامت‪ ،‬امامت نيامد‬
‫عمر جهل و جهالت سر آمد‬
‫آفتابي ز دانش در آمد‬
‫شيعه شد در جهالت‬
‫در پي جهل و تقليد و تكرار‬
‫سر آمد‬
‫شد قيامت‪ ،‬امامت نيامد‬
‫اي برادر‪ ،‬خودت فكر خود باش‬
‫باز سودي به حالت ندارد‬
‫گيرم آيد اگرچه خيال است‬
‫نه امامي كه افسانه‬
‫هست قرآن امامي كه زنده ست‬
‫آمد‬
‫شد قیامت‪ ،‬امامت نیامد‬
‫عاقبت جز ندامت نماند‬
‫سوي دوزخ شود نيت‬
‫خوب باش و ز اوهام شو پاك‬
‫بد‬
‫قبل از آني كه عمرت‬
‫عقل و ادراك داري به پاخيز‬
‫سرآيد‬
‫شد قیامت‪ ،‬امامت نیامد‬
‫در دلت جز عداوت نماند‬
‫*****‬
‫خمس حاضر شد و نائب آمد‬
‫چون امام شما غائب آمد‬
‫آمد آنجا به شكل وقيهي‬
‫رفت نائب به جايش فقيهي‬
‫چون زمان وليت سر آمد‬
‫از فقاهت وليت در آمد‬
‫ملت از چاله آمد به چاهي‬
‫مطلقه شد وليت چو شاهي‬
‫لنگ شد هر دو پاي ترقي‬
‫زد عقبگرد جاي ترقي‬
‫تا خرافات مبناي دين‬
‫خشت اول كه كج رفت اين شد‬
‫شد‬
‫جاي قرآن مفاتيح آمد‬
‫چون كه قرآن روايت زده شد‬
‫اصل رفت و گرفتار فرعيم‬
‫اصل توحيد باشد كجائي؟‬
‫اين صفائي كه ديدي دروغ است‬
‫افسار و يوغ است‬
‫مثل ترياك تخدير آني است‬
‫امتحانيست‬
‫مثل گوساله سامري بود‬
‫تو مشو ايمن از مكر آخوند‬
‫كرد آخوند گمراه و خوارت‬
‫در پي نفس دون چون دويدي‬

‫‪2‬‬

‫نوبت رد و توجيه آمد‬
‫عقل رفت و حكايت زده شد‬
‫مثل خر زير آوار فرعيم‬
‫قبر و گنبد ندارد صفائي‬
‫ديو شرك است و‬
‫معجزه‬

‫نيست‬

‫اين‬

‫با صدائي كه جادوگري بود‬
‫مثل شيطان بود فكر آخوند‬
‫ُبرد آخر به دارالبوارت‬
‫جاي جنت به دوزخ رسيدي‬

‫‪1‬‬

‫شد قيامت‪ ،‬امامت نيامد‬

‫در سرت جز جهالت نيامد‬

‫مقدمه‬
‫سلم و درود بر پيامبر اسلم و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش‪.‬‬
‫هدف از نگارش اين مطالب بيان يك سببري از خرافببات پيرامببون امببام‬
‫زمببان اسببت‪ ،‬و طببي ايببن مبحببث بببه بررسببي اشببكالت ايببن عقيببده مببي‬
‫پردازيم‪.‬‬
‫ابتدا لزم به تببذكر اسببت كببه بحببث مببا در ایببن کتبباب‪ ،‬پيرامببون مهببدي‬
‫صاحب الزمان موجود در شيعه مي باشد كه به عقيدة ايشان‪ ،‬فرزند امام‬
‫حسن عسكري است‪ ،‬و امام دوازدهم شيعیان اثني عشببري مببي باشببد‪ ،‬و‬
‫علت اين امر اين است كه احاديث پيرامون مهدي در بين اهببل سببنت نيببز‬
‫موجود است كه در اين مبحث وارد آن نشده ایببم‪ .‬همینقببدر مببی نویسببیم‬
‫که‪ :‬يكي از دليل اين است كه آن مهدي كه در اهل سنت است موضوعي‬
‫است مربوط به آينده‪ ،‬چون آنها معتقدنبد كبه آن مهببدي كببه از نسببل بنبي‬
‫هاشم است )بیشتر از نسل حسن( هنوز متولد نشده‪ ،‬و هببر زمببان پببا بببه‬
‫جهان گذاشت و بزرگ شد‪ ،‬قيام مببي كنببد‪ .2‬البتببه در ايببن مببورد هببم بايببد‬
‫احاديث مربوطه را بررسي كرد ولي به طور كلي چنانچه كسي در عصري‬
‫به دنيا آمد و به عنوان مثال از بني هاشم بود‪ ،3‬و قيامي علیه ظلم و ستم‬
‫انجام دهد که مطابق با دستورات اسلم باشد‪ ،‬و با خود بدعت و خرافببات‬
‫نداشته باشد‪ ،‬به طور حتم هيچ عاقلي نمي تواند با او مخببالفت کنببد و مببا‬
‫نيز او را قبول داريم‪.‬‬
‫پس براي بررسي هر چيز بايد به قرآن و سنت و عقل مراجعه كنيببم‪ ،‬و‬
‫چنانچه آن امر صحيح بود آن را پذيرفت‪.‬‬
‫ما در اينجا نشان مي دهيم كه مهدي صاحب الزمان شيعيان با قببرآن و‬
‫سنت و عقل‪ ،‬تضادهاي فراواني دارد و نمي توان آنرا پذيرفت‪.‬‬
‫هاي )حتي خلفت( با شيعيان به بحث بپببردازي‪،‬‬
‫هر موقع در مورد مسئل ‌‬
‫ممكن است خيلي واكنش نشان ندهند و به صورت عادي با تو گفتگو مببي‬
‫كنند‪ ،‬اما هر موقع مي خواهي پيرامون امام زمان با ايشان صببحبت كنببي‪،‬‬
‫مي بيني كه فوري رنگ از چهره ايشان مبي پبرد و عصبباني مبي شبوند و‬
‫حاضر به ادامه بحث نمي شوند‪ ،‬و مثل اين است كه منكببر وجببود خداونببد‬
‫يدهببد كببه ايشببان بببه صببورت وحشببتناكي بببدين‬
‫شده اي‪ ،4‬و اين نشببان م ‌‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫ابیات از شاعر بی نظیر علیرضا حسینی است‪.‬‬
‫مهدی اهل سنت دارای خرافات امام زمانی نیست مثل اینکببه هببزاران سببال اسببت‬
‫زنده است!! یا علم غیب و معجببزات عجیببب و غریببب دارد!! و بببه هنگببام ظهببورش‬
‫کارهایی خارق العاده می کند و از ابوبکر و عمر انتقام می گیرد!! و همیشببه خمببس‬
‫داشته و نایب دارد و باید در دعا او را خواند و به جای واجب کردن نمازجمعه‪ ،‬دعببای‬
‫ندبه را حتما ً برگزار کرد!! و‪ ،...‬در ضمن اهل سبنت دائم مثببل شببما سببرگرم مهبدی‬
‫نیستند و در مورد او غلو نمی کنند و او را در همه جا چون خداوند صببدا نمببی زننببد و‬
‫مرتببب روی او مببانور نمببی دهنببد و او را نردبببان نکببرده انببد بببرای سیاسببت و ایجبباد‬
‫حکومت و دریافت خمس و غیره‪...‬‬
‫بعضی نیز بر نسب اشخاص خیلی پافشاری ندارند چون مولوی که در مثنوی معنوی‬
‫اینگونه سروده‪:‬‬
‫خواه از نسل عمر خواه از علیست‬
‫امام حی قائم آن ولیست‬

‫‪3‬‬

‫مسئله اعتقاد دارند‪ ،‬و از روي تقليد از علما و بدون تحقيق‪ ،‬بببي جهببت در‬
‫مورد آن تعصب دارند‪.‬‬
‫شما اگر از كودكي در ذهن شخصی به طور دائم القاء کنی که در فلن‬
‫اتاق از این خانه‪ ،‬شخصی با فلن مشخصات در حببال زنببدگی اسببت‪ ،‬ایببن‬
‫ببباور در ذهببن آن شببخص تببا بزرگسببالی خواهببد مانببد و آنببرا مببی پببذیرد‪.‬‬
‫مخصوصا ً اگر به آن موضوع‪ ،‬جنبه دینی و اعتقادی نیز بدهید که دیگر هیچ‪.‬‬
‫پس صرف صحبت نمودن از مهدی نباید موجبات ناراحتی کسببی شببود‬
‫و شما هر چیزی را باید از روی تحقیق قبول کنید‪ ،‬جایی که خداوند انسان‬
‫را به تدبر در آیات خود وا می دارد دیگر تکلیف دیگر موارد روشن اسببت‪،‬‬
‫ههای نسبباء‪ 82/‬و ص‪ 29/‬و صببافات‪ 138/‬و‬
‫چونکه در قببرآن نیببز در سببور ‌‬
‫مومنون‪ 68/‬و نحل‪ 44/‬دائم به تعقل و تدبر در آیات سفارش شده اسببت‪.‬‬
‫پس چطور شما به کسی که تا به حال ندیده اید و در مورد احادیث او نیببز‬
‫های بببه او نیسببت‪ ،‬معتقدیببد؟ و تنهببا از‬
‫تحقیق ندارید و در قرآن نیببز اشببار ‌‬
‫ههای یک مشت آخوند یا مداح متعصببب‪ ،‬وجببود او را قبببول کببرده‬
‫روی گفت ‌‬
‫اید و به او ایمان دارید‪ .‬یکی از عوامل مهم در اعتقاد عوام به امام زمان‪،‬‬
‫همین تبلیغات فراوان پیرامون اوست کببه از کببودکی در ضببمیر ناخودآگبباه‬
‫همه نقش می بندد‪ 1‬و در بزرگسالی دیگر قادر به ترک آن عقایببد نیسببتند‪،‬‬
‫و البته علت مخببالفت کسببانی دیگببر چببون رجببال گمببراه حکومببتی کببامل ً‬
‫روشن است‪ ،‬چونکه امام زمان نردبان ایشان برای بال رفتببن از حکببومت‬
‫است و پایه اصلی عقاید ایشان می باشد‪ ،‬و مسببلما ً هببر کببس بخواهببد در‬
‫های شببک و شببهه ایجباد کنببد‪ ،‬او را نبابود خواهنبد کبرد‪،‬‬
‫مورد وجبود او ذر ‌‬
‫چونکه اگر چنین نکنند خودشان نابود می شوند‪ .‬پس ما با چنین اشخاصی‬
‫کاری نداریم چونکه آنها از این راه هم نان می خورند و هم بر سببر مببردم‬
‫احمق حکومت می کنند و منافع زیادی کسب مببی کننببد‪ .‬ولببی صببحبت مببا‬
‫بیشتر با عوام گول خورده است‪ ،‬و در اینجا مطببالبی را بببرای جوینببدگان‬
‫حقیقت و طالبببان تحقیببق و بررسببی مببی آوریببم تببا شبباید کسبانی متببذکر‬
‫شوند‪ .2‬و شما خواننببده گرامببی فرامببوش نکنیببد اولیببن پلببه بببرای کشببف‬
‫حقیقت‪ ،‬شک نمودن در چیزی است‪ ،‬و ما بببا کسببانی کببه کببامل ً و صببد در‬
‫صد به راه خویش اطمینان دارند و صحبت هیچ کس را گوش نمی دهنببد و‬
‫مشاهده می کنی که مرتب می گویند‪ :‬ای آقا‪ ،‬مذهب ما بببر حببق اسببت!‪،‬‬
‫مذهب ما شیعه است!‪ ،‬مذهب ما اهل بیت است!‪ ،‬مذهب مبا امببام زمبان‬
‫است! و ما در پناه او هستیم! و غیره‪ ...‬پس ما بببا چنیببن اشخاصببی هیببچ‬
‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫به جرات می توان گفت‪ :‬حتی در مورد خداوند چنین تعصبببی ندارنببد و البتببه تعجببب‬
‫آور نیست‪ ،‬چون امامت جزء اصول دین ایشبان اسبت و ببه منکببر آن همچببون کببافر‬
‫نگاه می کنند!!‬
‫در هر مکان تابلوهای فراوان با هزینه های زیاد نصب کرده انببد‪ ،‬و نببام بقیببة اللببه و‬
‫صاحب الزمان را روی آنها نوشته انببد‪ ،‬و هببر سبال نیبز بببه مناسبببت جشببن میلد او‪،‬‬
‫تمام شهرها را چراغانی می کنند و دائم بالی منبرها و پشت تلویزیون از او صببحبت‬
‫می کنند‪ ،‬پس هر انسان در این کشور با این عقیده بزرگ شببده و در رگ و خببون او‬
‫جای گرفته است‪ ،‬و به آسانی تسلیم صببحبتهای مخببالف نمببی شببود‪ ،‬صببحبتهایی کببه‬
‫همیشه در اثر سانسور و خفقان به گوش آنها بیگانه است‪.‬‬
‫امیدواریم قشر تحصیل کرده و دانشجویان و اهل علم بیشتر به چنین مطالبی توجه‬
‫کنند و کمتر زمام دین و آخرت خود را به دست این و آن دهند‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫های شببک‬
‫صحبتی نداریم‪ ،‬چون اینها کامل ً به راه خود مطمئن هسببتند و ذر ‌‬
‫در ذهن خود راه نمی دهند و همینطور چون الغ به پیش مببی رونببد تببا بببه‬
‫دوزخ برسند‪.1‬‬
‫چندی پیش گنبد و بارگاه حرم عسکری در سامرای عراق منفجر شد و‬
‫تخریب گردید‪ ،‬آن وقت جالب است کببه علمببای شببیعه معتقدنببد کببه امببام‬
‫زمان بر روی ایران یا جاهای دیگببر ولیببت تکببوینی دارد!‪ 2‬و دائم نیببز مببی‬
‫گوینببد‪ :‬حکببومت مببا وصببل اسببت بببه حکببومت امببام زمببان‪ ،‬و خببود او تببا‬
‫ظهورش محافظ حکومت ما است! و ایران پایگاهی می شود بببرای قیببام‬
‫او علیه ظلم و ستم!‪ 3‬و حتی به واقعه طوفان طبس اشبباره دارنببد و مببی‬
‫گویند‪ :‬کار امام زمببان بببوده اسببت کببه بببا ایببن کببار جلببوی دشببمنان را در‬
‫صحرای طبس گرفته است!!‪ 4‬آن وقت کسی نیست از اینها بپرسببد‪ :‬پببس‬
‫این امام زمان شما که بر همه جا مسلط اسببت و حببتی در داسببتانها مببی‬
‫خوانیم که در بیابانی که یکی از شیعیانش دچار مشکل شده بود‪ ،‬او آمببده‬
‫و نجاتش داده و بعد غیببب شببده و رفتببه!! پببس چطببور بببا اینهمببه قببدرت‬
‫نتوانسته جلوی تخریب بارگاه پدر خودش را بگیرد؟!!‬
‫جالب است که آخوندها برای بار اولی که این تخریببب صببورت گرفببت‬
‫می گفته اند که حتما ً مصلحتی در کار است که ما نمببی دانیببم‪ ،‬و اگببر آقببا‬
‫می خواست خودش جلوی این بمب گذاری را می گرفت‪ ،5‬ولی چندی بعد‬
‫مجددا ً این بمب گذاری در همان جا صورت گرفت‪ ،‬و باز موجب تخریبهببای‬
‫بیشتر شد‪ .6‬پس همین واقعه می تواند برای کسببی کببه مببی خواهببد شببک‬
‫کند موثر باشد و کمی با خود بیندیشد کبه آخبر اگبر چنیبن شخصبی وجبود‬
‫خببارجی دارد و مببی خواهببد همببه دنیببا را پببر از عببدل و داد کنببد و دارای‬
‫معجزات عجیب و غریب است که در کتب شیعه ثبببت شببده‪ ،‬پببس چطببور‬
‫نتوانسته جلوی انهدام بارگباه پبدر خبویش را بگیببرد؟!! )ل أقبل ببرای بببار‬
‫دوم(‪ ،‬پس می توان نبتیجه گرفبت کبه او اصبل ً وجبود نبدارد‪ ،‬و اینهبا همبه‬
‫تبلیغات و روایات دروغ و بی پایه و اساس است بببرای سببواری گرفتببن از‬
‫مردم بی اطلع‪.‬‬
‫مردم باید بدانند که امام در اسلم می بایست پیدا باشد و در دسترس‬
‫باشد‪ ،‬نه اینکه در پس پرده غیبت باشد و مردم از او بی خبر باشند و تنهببا‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫مطمئن باشید چنین افرادی اگر در خانواده ای مسیحی یا یهودی یا کمونیسم بودند‬
‫هم اکنون نیز به طور شدیدی مسیحی و یهودی و کمونیسم باقی می ماندند و حاضر‬
‫به تغییر عقاید خود نبودند‪ ،‬عاقبت تقلید از اجداد و شک نکردن در عقاید خود‪ ،‬چیببزی‬
‫جز این نیست‪.‬‬
‫شاه سلطان حسین صفوی در اصفهان نیز همین عقاید ابلهانه را داشت تببا بببالخره‬
‫حکومتش توسط افغانها سرنگون شد و نه امام زمان بود تا کمکش کند و نه ولیببتی‬
‫تکوینی‪.‬‬
‫متاسفانه خود این پایگاه مرکز ظلم و ستم است‪ ،‬و حال چگونه مببی خواهببد مرکببز‬
‫مبارزه با ظلم شود از عجایب است‪.‬‬
‫صدها بمب که در جاهای دیگر منفجر شده و صدها بدبختی که نصیب شیعیان شده‪،‬‬
‫امام زمانی نبوده که نجاتشان دهد‪ ،‬ولی در طبس بوده است!!‬
‫در جریان این حوادث آخوندی بالی منبر رفته بود و خطاب بببه مببردم مببی گفببت‪:‬‬
‫شک نکنید‪ ،‬شک نکنید‪ ،‬امام زمان وجود دارد!!‬
‫در این بمب گذاری ها گنبد قبور عسکری و حتی سببرداب امببام زمببان نیببز تخریببب‬
‫شده است‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫با اوهام و خیالت و داستانهای او سرگرم باشند‪ .‬بیش از هزار سال است‬
‫هها پیرامون مهدی صاحب الزمان دلخوش کرده اند‬
‫بدین داستانها و افسان ‌‬
‫و کسی نیست بدینها بگوید‪ :‬فایده این داستانها چیست؟ اینکه کسببی او را‬
‫دیده و ناگهان او غیب شده و خوشا به حالش کببه آقببا را ملقببات کببرده!‪،‬‬
‫چه فایده ای دارد؟ بروید به فکر کار و چاره ای برای آینببده خببود باشببید و‬
‫برای مبارزه با ظلببم و سببتم نیببز خودتببان بایببد بپاخیزیببد نببه اینکببه منتظببر‬
‫شخصی خیالی بمانید‪.‬‬
‫ب همیشببه حاضببر اسببت!!‬
‫جالب اینجاست که می گوینببد‪ :‬مهببدی‪ ،‬غببائ ِ‬
‫ب همیشه غائب اسبت‪ .‬ایبن چبه حاضببری اسببت کبه‬
‫ولی از نظر ما او غائ ِ‬
‫هیچکس نه او را می بینبد نبه جبای او را مبی دانببد و اصبل ً معلببوم نیسببت‬
‫کجاست‪ ،1‬مثل این است که در سر کلس درس وقتی معلببم مببی خواهببد‬
‫حاضر و غائب کند و نام فلن کس را ببرد و او هم غائب باشد ولی ناگهان‬
‫شاگردان دیگر بگویند‪ :‬آقای معلم او غائب است ولی حاضر هم هسببت!!‪،‬‬
‫به طور حتم آن معلم غیبت آن شاگرد را می نویسد‪ ،‬نه اینکببه حاضببری او‬
‫را ثبت کند‪ ،2‬و فراموش نکنید که آن شاگرد نیز پس از یک یا چنببد روز بببا‬
‫مجوز غیبت خود بر می گردد‪ ،‬ولی ظاهرا ً امام زمان شیعه بببه ایببن زودی‬
‫ها خیال حاضر شدن ندارد‪.‬‬
‫بنابراین‪ ،‬ما در اینجا نشببان مببی دهیببم کببه او ماننببد غببائبی نیسببت کببه‬
‫زمانی ظهور کند‪ ،‬چون بسیاری که شیعه بببدانها اسببتناد مببی کنببد همچببون‬
‫یگوینببد‪ :‬همچببون‬
‫حضرت یوسف که برای مدتی از کنعان غببائب بببود یببا م ‌‬
‫خورشید است که برای مدتی پشت ابببر مببی رود!‪ ،‬در تمببامی ایببن مثالهببا‬
‫غیبت برای مدتی بببوده و سببپس حاضببر شببده انببد و تببازه در جببایی دیگببر‬
‫حاضر بوده اند‪ ،‬مثل ً حضرت یوسف در مصر حاضر بوده است‪ ،‬و نزد پببدر‬
‫و برادرانش در کنعان غائب بوده؛ و خورشید نیز در جاهای دیگر زمین می‬
‫تابد و پشت ابر نیست‪ .‬ولی مهببدی شببیعه اص بل ً وجببود نببدارد کببه بخواهببد‬
‫ب همیشه غائب است‪.‬‬
‫حاضر شود و ظهور کند و در واقع‪ ،‬غائ ِ‬
‫قرآن‬
‫اولین و مهمترین مسئله برای بررسی موضوعی دینی و عقیدتی‪ ،‬قرآن‬
‫می باشد‪.‬‬
‫در قرآن کریم نامی از امام زمان نیسببت‪ ،‬و ایببن دیگببر نیبباز بببه اثبببات‬
‫ندارد و خود شما قرآن را بردارید و بخوانیببد و ملحظببه کنیببد کببه نببامی از‬
‫مهدی صاحب الزمان در آن نمی باشد‪ .‬فرامبوش نکنیبد امبامت از اصببول‬
‫دین شیعه است‪ ،‬و آنقدر که مسئلة مهببدویت و امببامت در مببذهب ایشببان‬
‫دارای اهمیت است‪ ،‬مسئلة توحید اینگونه نیسببت‪ .‬پببس چطببور بببدین امببر‬
‫مهم که قرار است پس از هزاران سال انتظار بیاید و بعببد دوببباره چنببدین‬
‫های در قببرآن‬
‫سال بر تمام دنیا حکومت کند و ریشه ظلم را برکنببد‪ ،‬اشببار ‌‬
‫نیست؟ و فراموش نکنید که فعل ً ما روی قرآن تاکید داریببم‪ ،‬و شببما نمببی‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫مشاهده می شود روی تابلوها خطاب به مهدی می نویسند‪ :‬تببو همیشببه حاضببری و‬
‫آنکه غائب است ما هستیم!! انسان در تعجب مببی مانببد کببه عبباقبت ایببن خرافببات و‬
‫اوهام به کجا می خواهد ختم شود؟!!‬
‫و احتمال دارد برای شاگردان کلس یک روانپزشک بیاورد‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫توانید در اینجا احادیث خود را بیان کنید و احادیث مربوط به بخش احادیث‬
‫است‪ ،‬چونکه علما برای بررسی موضوعی قرآن و حدیث و عقل و اجماع‬
‫)و قیاس در اهل سنت( را مد نظر می گیرند و صحبت ما در اینجا فقط و‬
‫فقط در مورد قرآن است‪ ،‬و ملحظه مببی کنیببد کببه در اولیببن و مهمببترین‬
‫مسئله یعنی قرآن‪ ،‬چیزی ثابت نمی شود‪ ،‬و همیببن یببک دلیببل دیگببر بببرای‬
‫شک کردن است که چرا امری بدین مهمی در قرآن نیست؟ جببالب اسببت‬
‫که علمای شیعه در پاسخ می گویند‪ :‬آمدن نببام اشخاصببی در قببرآن چببون‬
‫ذوالقرنین که در گذشته زندگی می کرده اند قابل قیاس با اشخاصببی کببه‬
‫یآیند نیست‪ ،‬چببونکه بببودن نببام آینببدگان در قببرآن ببباعث ایجبباد‬
‫در آینده م ‌‬
‫‪1‬‬
‫حسد و دشمنی و کینه نسبت بدانها خواهد شببد ‪ ،‬ولببی ایببن امببر در مببورد‬
‫گذشتگان صدق نمی کند‪ ،‬چونکه دیگر از دنیا رفته انببد و حسببد و دشببمنی‬
‫در مورد آنها بی مورد است‪ ،2‬در جواب ایشان می گوئیم‪:‬‬
‫در سوره الصف آیه ‪ 6‬حضرت عیسی ‪ ‬بببه بنببی اسببرائیل مببی گویببد‪:‬‬
‫پس از من پیامبری می آید که نام او احمد اسببت‪ .3‬و مببی بینیببد کببه اسببم‬
‫نبی اکرم ص را ذکر می کند در صورتیکه پیامبر اسلم امری بوده مربببوط‬
‫به آینده )‪ 600‬سال بعد( و ممکن بوده نسبت به او کینه و حسد و دشمنی‬
‫ایجاد شود‪ ،‬پس چببرا نببام او در انجیببل آمببده اسببت؟ همینطببور در سببوره‬
‫اعراف آیه ‪ 157‬به بببودن نببام پیببامبرص در تببورات و انجیببل اشبباره شببده‬
‫است‪ .4‬اگر بگوئید‪ :‬خداوند او را از شر دشمنان حفظ کببرده‪ ،‬مببی گببوئیم‪:‬‬
‫خداوند امام زمان را نیز می توانببد از شببر دشببمنان حفببظ کنببد‪ ،‬علوه بببر‬
‫آنکه او غائب نیز هست و اصل ً کسی نمی داند کجاست کببه بخواهببد بببه او‬
‫آسیب برساند‪ .‬و اینکه می گوئید‪ :‬نسبت بببدانها دشببمنی ایجبباد مببی شببده‬
‫است‪ ،‬واقعا ً خنده دار است‪ ،‬چونکه با نبودن نام اهل بیت باز هم می بینید‬
‫که در طول تاریخ دائم مورد ظلم و ستم و دشمنی بوده انببد و حببتی خببود‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫در مورد نبودن نام علی در قرآن نیز همین را می گویند‪ ،‬ولی ببباز مببی بینببی کببه در‬
‫مورد مسئله خلفت به علی ظلم و دشمنی فراوانی کرده اند‪ ،‬پس نبببودن نببام او در‬
‫قرآن برای چیست؟ شیعه از یک طرف می گوید‪ :‬نببامی در قببرآن نیامببده بببه خبباطر‬
‫دشمنی هببا‪ ،‬ولببی از آن طببرف مببی گویببد‪ :‬در غببدیر خببم جلببوی صببدهزار نفببر علببی‬
‫جانشین شده و با او بیعت هم شده‪ ،‬پس تکلیف ما را روشن کنیببد‪ ،‬بببالخره نببص در‬
‫مورد امامان بوده یا خیر؟ یا نامی از آنها برده شده یا خیر؟‬
‫ما نمی دانیم با این استدلل چرا پببس ایشببان هنببوز نسبببت بببه گذشببتگان نفببرت و‬
‫دشمنی و کینه دارند و هر سال روضه بر پا می کنند و زیارت عاشورا مببی خواننببد و‬
‫آنها را لعن و نفرین می کنند‪.‬‬
‫﴿‪                           ‬‬

‫‪      ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪      ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪              ‬‬
‫‪» .﴾          ‬و )به ياد آوريد( هنگامى را‬

‫كه عيسى بن مريم گفت‪ :‬اى بنى اسرائيل! من فرستاده خدا به سببوى شببما‬
‫هستم در حالى كه تصديقكننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده ]تببورات[‬
‫مىباشم‪ ،‬و بشببارتدهنده بببه رسببولى كببه بعببد از مببن مىآيببد و نام او احمد‬
‫است!«‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫و معلوم است که در طول تاریخ به آمدن پیامبر ص اشباره مببی شبدهل چببون حببتی‬
‫یدانسته اند‪.‬‬
‫یهودیان مدینه نیز این را م ‌‬

‫‪7‬‬

‫شیعیان به طور شدیدی این ظلم ها را قبببول دارنببد و هببر سببال بببرای آن‬
‫مراسم عزاداری می گیرند‪.‬‬
‫از نظر شیعه‪ ،‬حضرت علی ‪ ‬بیست و پنج سببال مببورد ظلببم بببوده‪ ،‬و‬
‫حضرت فاطمه )س( نیز مورد ظلم و ضببرب و شببتم واقببع شببده‪ ،‬و حببتی‬
‫جنین داخل شکم او به شهادت رسیده‪ ،‬و امام حسین نیز در کربل مظلوم‬
‫واقع شده و با یارانش به شببهادت رسببیده‪ ،‬همینطببور امامببان دیگببر چببون‬
‫امام رضا که به عقیدة شببما توسببط مببامون بببا زهببر مسببموم شببده و بببه‬
‫شهادت رسیده‪ .‬امام زمان نیز هم اکنببون از تببرس قتببل غببائب اسببت‪1‬؛ و‬
‫یها ایجبباد‬
‫هها و دشببمن ‌‬
‫اصل ً در تشیع تمام ائمه شهید هستند‪ .‬پس تمام کین ‌‬
‫شده است‪ ،‬و حکمتی در نبودن نام آنهببا نیسببت‪ ،‬و ایببن دلیببل شببما کببامل ً‬
‫باطل است‪ .‬اگر از جانب خداوند و پیامبر ص نصی در مببورد امامببان بببود‪،‬‬
‫شیعیان هر زمان اطراف کسی به عنوان مهدی جمببع نمببی شببدند‪ ،‬و دائم‬
‫از امامان خود در مورد امام بعدی سوال نمی کردند‪.‬‬
‫خواننده گرامی باید بداند اشخاص زیادی به عنببوان مهببدی قیببام کببرده‬
‫اند و سپس مرده اند‪ ،‬ولی طرفداران آنها مرگ رهبر خود را نپذیرفته انببد‬
‫و می گفته اند که او فعل ً غائب شده و روزی دوباره بر مببی گببردد و قیببام‬
‫می کند‪ ،‬بعضی اشخاص که پس از قیام خود مهدی شده اند بدین قرارند‪:‬‬
‫محمد ابن حنفیه برادر امام حسین که شیعیان پس از فاجعه کببربل دور او‬
‫جمع می شوند‪ ،‬ابی هاشم پسر محمد بن حنفیه‪ ،‬عبدالله بن جعفر الطیببار‬
‫)جعفببر طیببار( کببه طرفببداران او معتقدنببد در کوههببای اطببراف اصببفهان‬
‫اقامت دارد و روزی ظهور خواهد کرد!!‪ ،‬ذی النفس الزکیه کببه پیببروان او‬
‫گفتند در کوه العلمیه بین نجد و مکببه مخفببی شببده تببا روزی قیببام کنببد!!‪،‬‬
‫اسماعیل بن جعفر که طرفداران او گفتند‪ :‬شرکت امام صببادق در تشببییع‬
‫های بوده برای سرپوش گذاشتن روی زنده بببودن اسببماعیل‬
‫جنازه او نقش ‌‬
‫‪2‬‬
‫تا دشمنان متوجه نشوند!! ‪ ،‬محمد بن جعفببر الببدیباج‪ ،‬محمببد بببن عبببدالله‬
‫افطح‪ ،‬محمد بن قاسم‪ ،‬یحیی بن عمر‪ ،‬ابوطاهر الجنببابی رئیببس قرامطببه‬
‫در اواخر قرن سوم ظهور کرد‪ ،‬محمد بن تومرت‪ ،‬شیخ احمد احسائی کببه‬
‫در ایران مذاهب شیخیه و کریم خانیه را آورد‪ ،‬سبید علبی محمبد بباب کبه‬
‫بابیه و بهائیه را آورد و بسیاری دیگر‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫و حتی شیعیان معتقدند که تولببد امببام زمببان نیببز بببه صببورت مخفببی بببوده چببونکه‬
‫دشمنان )عباسیان( در پی قتل او بوده اند پس با وجود نبببودن نببام مهببدی در قببرآن‪،‬‬
‫باز دشمن داشته است‪ .‬و اگر بگویند‪ :‬عباسیان از طریق اخبار مطلع شبده انببد‪ ،‬مببی‬
‫گوئیم‪ :‬بنابراین‪ ،‬به هر صورت فهمیده اند‪ ،‬پس بهببتر نبببود در قببرآن نیببز بببرای اتمببام‬
‫حجت ذکر می شد چبون شبما مبی گوئیبد‪ :‬ذکبر نشبدن نامهبا توسبط خداونبد ببرای‬
‫یگوئید‪ :‬از اخبار مطلع شده انببد و‬
‫جلوگیری از ایجاد دشمنی است‪ ،‬و از آن طرف م ‌‬
‫با مهدی دشمن شده اند‪ ،‬و این یعنی حکمببتی کببه خداونببد در نظببر داشببته نعوذبببالله‬
‫اشتباه از کار در آمده است‪ ،‬کلینی در کتاب کافی و صدوق در اکمال الببدین روایببات‬
‫متعددی از امام صادق آورده اند که می گوید‪ :‬سبب غیبت امام‪ ،‬خوف بر حیات خببود‬
‫و تقیه می باشد‪.‬‬
‫شیعیان ‪ 12‬امامی که این امر را قبول ندارند خودشان نیز همین ادعاها را در مببورد‬
‫فرزند حسن عسکری دارنببد و مببی گوینببد‪ :‬علببت نداشببتن فرزنببد بببرای امببام حسببن‬
‫عسکری به خاطر مخفی کردن این امر توسط اوست که به خبباطر وجببود دشببمنان‪،‬‬
‫تولد پسرش را پنهان کرده است‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫پس نصی در مببورد امببام زمببان و فرقببه اثنببی عشببریه نبببوده اسببت‪ ،‬و‬
‫چونکه در قرآن نامی از امام زمان نیسببت‪ ،‬تنهببا راه شببیعه تحمیببل کببردن‬
‫های پیرامببون ایببن‬
‫احادیث جعلی خود بر قرآن اسببت‪ ،1‬چببونکه در قببرآن آی ‌‬
‫مسئله وجود ندارد‪ .2‬در ضمن اين روايات با آیات قببرآن در تضبباد هسببتند‪،‬‬
‫همچون اين آيات‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫﴿‪‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪) ﴾    ‬مائده ‪(14 /‬‬

‫»و از كسانى كه گفتند‪ :‬ما نصارى هسببتيم‪ ،‬از آنببان پيمببان گرفببتيم‪ ،‬آن‬
‫گاه بخشى از آنچه را كه به آن پند داده شدند‪ ،‬فراموش كردند‪ .‬پببس بيببن‬
‫آنببان تببا روز قيبامت دشببمنى و كينببه افكنببديم و خداونببد آنببان را بببه آنچببه‬
‫مىكردند‪ ،‬خبر خواهد داد«‪.‬‬
‫﴿‪     ‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪) ﴾ ‬مائده ‪» (64/‬يهود گفتند‪ :‬دسببت‬

‫خداوند بسته است‪ .‬دستان خودشان بسته باد‪ .‬و به ]سزاى[ آنچه گفتند از‬
‫رحمت خداوند به دور داشته شببدند‪ .‬بلكببه دو دسببت او گشبباده اسببت هببر‬
‫گونه كه بخواهد انفاق مىكند و به راستى آنچه از ]جببانب[ پروردگببارت بببه‬
‫ق[ بسيارى از آنببان‪ ،‬سركشببى و‬
‫سوى تو فرو فرستاده شده است‪] ،‬در ح ّ‬
‫كفببر را خواهببد افببزود‪ .‬و در بيببن آنببان دشببمنى و كينببه را تببا روز قيببامت‬
‫افكندهايم‪ ،‬هر گاه كببه آتشببى بببراى جنببگ برافروزنببد‪ ،‬خداونببد آن را فببرو‬
‫مىنشاند‪ ،‬و در زمين در فساد مىكوشبند‪ .‬و خداونبد فسبادكاران را دوسبت‬
‫نمىدارد«‪.‬‬
‫همانطور که ملحظه می کنید در ایببن آیببات تصببریح شببده کبه جنببگ در‬
‫میببببببان یهببببببود و نصببببببارا تببببببا خببببببود روز قیببببببامت ﴿‪‬‬
‫‪ ﴾‬ادامه خواهد داشت‪ ،‬بنابراین‪ ،‬روایاتی که مببی گوینببد‪:‬‬
‫اسلم به هنگام ظهور مهدی سرتاسر جهان را می گیرد و یا اینکببه مهببدی‬
‫همه را مسلمان می کنببد بببا ایببن آیببات قببرآن در تضبباد هسببتند‪ .‬همینطببور‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫می بایست قرآن را بر احببادیث ترجیببح داد و احببادیث را بببا قببرآن مطببابقت داد در‬
‫صورتیکه شیعه بر عکس عمل میکند و آیات قرآن را با احادیث خود تفسیر مببی کنببد‬
‫و یک حدیث جعلی اصول کافی یا دیگر کتب خود را بر صدها آیه از قرآن تحمیل مببی‬
‫کند‪.‬‬
‫چون کلینببی کببه از ابببی جعفببر ‪ ‬نقببل مببی کنببد‪ :‬مخبباطب آیببه ‪ 148‬سببوره بقببره‪،‬‬
‫یباشند‪) .‬الکافی ص ‪.(260‬‬
‫اصحاب حضرت قائم م ‌‬

‫‪9‬‬

‫عقیده به رجعت مردگان که در زمان ظهور مهدی صورت می گیرد باطببل‬
‫است‪ ،‬و با آیات قرآن در تضاد کامل می باشد‪ ،‬همچببون سببوره مومنببون‪/‬‬
‫‪ 100/ 99‬که مردگبان گنهکبار از خداونبد مبی خواهنبد تبا آنهبا را ببه دنیبا‬
‫بازگرداند تا به عمل صالح بپردازنببد‪ ،‬ولببی ایببن خواسببته آنهببا اجببابت نمببی‬
‫شود‪ ،‬یا در سوره صببافات‪ 58/59/‬کببه در مببورد بنببدگان نیکوکببار اسببت و‬
‫چنیبببن آمبببده‪     ﴿ :‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪ ،﴾ ‬آیا دیگر ما را مرگی خواهببد بببود * جببز‬

‫همان مرگ اول و دیگر هیچ رنج و عذابی بر ما نخواهد بود«‪ ،‬یببا در سببوره‬
‫انبیبباء‪ 95/‬کببه چنیببن آمببده‪   ﴿ :‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪» ،﴾‬و اهل دیاری را که هلک گردانیم دیگر زندگانی بر آنهببا حببرام‬

‫است‪ ،‬و هرگز به دنیا باز نخواهند گشت«‪ .‬یا سوره زمببر‪ 30/31/‬و سببوره‬
‫دخان‪ 56/‬و سوره مومنون‪ 15/16/‬کببه در همببه آنهببا بطلن رجعببه آشببکار‬
‫است‪.‬‬
‫ً‬
‫و اصل مجازات گنهکاران در آن دنیاست‪ ،‬و آن نیز تنها با خداست نه بببا‬
‫امام زمان در ایببن جهببان‪ ،‬پببس روز حسابرسببی بببه اعمببال بنببدگان بببرای‬
‫چیست؟ چببون در روایببات مهببدی چنیببن اسببت کببه او بنببی امیببه و قبباتلن‬
‫حسببین و ابببوبکر و عمببر و عایشببه را پببس از رجعببت بببه دنیببا‪ ،‬محبباکمه و‬
‫مجازات می کند!!!‬
‫در قرآن بیان شده که قیامت ناگهانی می آید و کسی )حببتی پیببامبر( از‬
‫زمان وقوع آن خبر ندارد‪ ،‬ولببی شببیعه مببی گویببد‪ :‬امببام زمببان نزدیببک بببه‬
‫قیامت ظهور می کند و از روایات مختلف تقریبا ً مببدت حکببومت او را نیببز‬
‫می گویند‪ ،‬پس با این حساب به هنگام ظهور او‪ ،‬هر کس می تواند بفهمببد‬
‫که قیامت در چه زمانی رخ می دهد‪ ،‬و این با آیات قرآن مخالف است که‬
‫در آنها بیان شده قیامت ناگهانی است و کسی زمان آنرا نمی دانببد )حببتی‬
‫پیامبر(‪.‬‬
‫یکی از مهمترین آیاتی که شیعیان بببرای مهببدی بیببان مببی کننببد آیببه ‪86‬‬
‫سوره هود می باشد که ما در اینجا آیه ‪ 85‬و ‪ 86‬را نشان می دهیم‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫﴿‪‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪      ‬‬
‫‪.﴾   ‬‬

‫»ای قوم‪ ،‬در سنجش وزن و کیل )اجناس( عدالت کنید‪ ،‬و به مردم کببم‬
‫)وگران( نفروشید‪ ،‬و در زمین به خیانت و فساد بر نخیزید )‪ (85‬کببه آنچببه‬
‫خدا بر شما باقی گذارد )از بهره حلل( بهتر است‪ ،‬اگر واقعا ً به خدا ایمان‬
‫دارید و من نگهبان شما نیستم)‪.«(86‬‬
‫شببیعه معتقببد اسببت‪ ﴾ ﴿ :‬همببان امببام زمببان اسببت‪ ،‬در‬
‫صورتیکه خدا بقیه ندارد‪،‬؛ و این آیه نیز هیچ ربطببی بببه مهببدی نببدارد‪ ،‬و از‬
‫آیات قبل و بعد از آن کامل ً مشخص است که این آیه راجع به کم فروشی‬
‫نکردن است که حضرت شعیب ‪ ‬خطباب بببه قببوم خببود فرمببوده تببا کببم‬

‫‪10‬‬

‫فروشی نکنند و میزان را رعایت کنند‪ ،‬و در ابتدای آیه بعدی )آیه ‪ (87‬نیز ‪﴿‬‬
‫‪ ﴾  ‬آمده است‪.‬‬
‫و منظور از ﴿‪ ﴾ ‬بهره حللی اسببت کببه از فببروش اجنبباس‬
‫می ماند‪ ،‬یعنی‪ :‬این بهره حلل نزد خدا برایتان بهتر است‪ ،‬و شببما حببرص‬
‫نزنید و کم فروشی و گران فروشی نکنید‪ .1‬اشاره به مهببدی در آن زمببان‬
‫که قوم شعیب زندگی می کرده اند چه معنایی دارد؟!!‬
‫بسیاری از آیات مورد نظببر شببیعه کببه معتقدنببد در مببورد مهببدی اسببت‬
‫مکی هستند‪ ،‬یعنی در زمانی که مشرکین مکه‪ ،‬نبببوت پیببامبر ص را قبببول‬
‫نداشته اند این آیات نازل می شببده کببه در مببورد امببام زمببانی اسببت کببه‬
‫هزاران سال دیگر خواهد آمد‪ ،‬و آیا آن مشرکین قبول می کردند؟! آنها بببا‬
‫خود پیامبرص هم مخالف بوده اند‪ ،‬چه برسد به یکی از نببوه هببای دخببتری‬
‫او که اصل ً معلوم نیست چه وقت بیاید‪.‬‬
‫تازه متن این آیات هیچ ربطی به مهدی ندارند و علمای شیعه بببا تاویببل‬
‫به رأی یا توسط احادیث جعلی این آیات را به معنای دلخواه در می آورنببد‬
‫و در واقع مقابل نص قرآن کریم اجتهاد می کنند‪.‬‬
‫اکنون می پردازیم به احادیث ایشان تا متوجه شوید که در احببادیث نیببز‬
‫دارای خرافات هستند و امام زمان از حدیث نیز ثابت نمی شود‪.‬‬

‫احادیث‬
‫در اینجا می پردازیم به چند مورد از احادیث ثبببت شببده پیرامببون امببام‬
‫زمان و می بینیم که هر کدام چقدر دارای خرافه است‪ ،‬و یا با آیات قببرآن‬
‫در تضاد هستند‪ ،‬و بسیاری از آنها نیز مورد قبول عقل سلیم نمی باشد‪.‬‬
‫در اینجا از حدیث تولد امام زمان شروع می کنیببم‪ ،‬چببونکه چنببانچه در‬
‫تولد او خرافات و دروغ باشببد‪ ،‬پببس حتم با ً تولببدی در کببار نبببوده اسببت‪ ،‬و‬
‫احادیث تولد هم توسط اشخاص منحببرف و غببالی نقببل شببده انببد و دیگببر‬
‫نمی بایست آنها را قبول کرد و پذیرفت‪.‬‬
‫داستان ولدت مهدی از زبان حکیمه یا خدیجه عمة حسبن عسبکری ببه‬
‫طرق مختلفی نقل شده است که صدوق و طوسی و خصیبی و مسببعودی‬
‫آنرا روایت کرده اند و در آن روایت می گویببد‪ :‬ابومحمدالحسببن بببن علببی‬
‫دنبال من فرستاد و گفت‪ :‬عمه افطبار شبما نبزد مبا باشبد‪ ،‬چبون امشبب‬
‫شب نیمه شعبان است‪ ،2‬خداوند تبببارک و تعببالی امشببب حجببت را ظبباهر‬
‫می کند‪ .‬گفتم‪ :‬مادرش کیست؟ گفتند‪ :‬نرجس‪ ،‬گفتم‪ :‬قربببان شببما شبوم‪،‬‬
‫اثری از حاملگی در او نمی بینم‪ ،‬گفت‪ :‬همانطوریکه گفتم‪.‬‬
‫حکیمببه یببا خببدیجه گفببت‪ :‬نببزد نرجببس رفتببم‪ ،‬سببلم کببردم و نشسببتم‪،‬‬
‫نرجس جلو آمد که کفشببم را از پببایم بیببرون کنببد‪ ،‬گفببت‪ :‬ای آقببای مببن و‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫البته ظاهرا ً در ایران خیلی به این آیه عمل نمی شود و برای همین است که روز بببه‬
‫روز کم فروشی و گران فروشی افزایش می یابد‪.‬‬
‫در مورد تاریخ تولد مهدی روایات مختلف هستند‪ .‬شیخ مفید در رسالت مولد الئمببة‬
‫ص ‪ 6‬تاریخ هشتم ذی القعده سال ‪ 257‬هجببری یببا ‪ 258‬هجببری را ذکببر کببرده‪ ،‬و در‬
‫کتاب الفصول المختارة نيمة شعبان ‪ 255‬هجری را گفتببه‪ ،‬و شببیخ صببدوق در اکمببال‬
‫الدین هشتم شعبان ‪ 256‬هجری را گفته‪ ،‬و شیخ طوسی در الغیبة گفتببه‪ :‬مهببدی در‬
‫نيمة رمضان به دنیا آمد‪ ،‬و سال آنرا نگفته‪ ،‬ولی در روایتی دیگر مثل شیخ مفید نیمة‬
‫شعبان ‪ 255‬هجری را گفته‪ ،‬و در کتب دیگر سالهای دیگری را نیز گفته اند‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫آقای خانواده ام‪ ،‬حال شما چطور است؟ من به او جواب دادم‪ :‬خیر‪ ،‬بلکه‬
‫شما آقای من و آقای خانواده ام هستید‪ .‬از حرفببم متعجببب شببد و گفببت‪:‬‬
‫این چه حرفی است عمه؟ به او گفتم‪ :‬ای دخترکم‪ ،‬خداوند متعال امشببب‬
‫به تو فرزندی سید در دنیا و در آخرت خواهد داد‪ ،‬و نرجس خیلی شرمنده‬
‫شد‪ ،‬حکیمه یا خدیجه ادامه می دهد و می گوید‪ :‬بعد از نمبباز عشبباء شببام‬
‫خوردم و خوابیدم‪ ،‬نیمه شب بود‪ ،‬برای نماز بیدار شدم‪ ،‬بعد از انجام نمبباز‬
‫به نرجس نگاهی انداختم دیدم در حال خببواب مببی باشببد و علمببتی در او‬
‫ندیبببدم‪ .‬تعقیببببات نمببباز را انجبببام دادم و کمبببی دراز کشبببیدم‪ ،‬یکبببدفعه‬
‫مضطربانه از خواب پریدم‪ ،‬دیدم نرجس هنوز در حال خببواب بببود‪ ،‬بعببد از‬
‫این نرجس بیدار شد و نماز شب را خواند و مجببددا بببه رختخببواب رفتنببد‪.‬‬
‫حکیمه ادامه می دهد و می گوید‪ :‬از خببانه بیببرون شببدم تببا از وقببت فجببر‬
‫مطمئن بشوم و نرجس هنوز در حال خببواب بببود‪ ،‬اینجببا شببک در دلببم راه‬
‫یافت درباره حرفهای )حسن عسببکری(‪ ،‬کببه ابومحمببد حسببن عسببکری از‬
‫جائی که بودند با صدای بلند گفتند‪ :‬عمه عجله نکن امر خیلی نزدیببک مببی‬
‫باشد!‪ 1‬حکیمه می گوید‪ :‬با اضطراب و ترس جلوی نرجس آمدم و گفتببم‪:‬‬
‫نام خدا نگهدار تو باد‪ ،‬آیا چیزی را احساس می کنی؟ گفت‪ :‬بله‪ ،‬عمه‪ .‬بببه‬
‫او گفتم‪ :‬خودت را جمع و جور کن بطوریکه قبل گفته بودم‪ .‬حکیمببه ادامببه‬
‫می دهد‪ :‬مدتی گذشت‪ ،‬یکدفعه چیزی را حس کردم‪ ،‬کانه مولی من ببود‪،‬‬
‫لباس نرجس را کنار زدم دیببدم مببولی مببن بعببد از متولببد شببدن در حببال‬
‫سجده مببی باشببند!! )ابامحمببد( مببرا صببدا کببرد و گفببت‪ :‬عمببه‪ ،‬فرزنببد را‬
‫بطرف من بیاور‪ ،‬او را نزد پدرش بردم‪ ،‬ابا محمد دسببت روی کمببر طفببل‬
‫گذاشتند و پای طفل روی سینه ابامحمد بود‪ .‬حضرت عسببکری زبببانش را‬
‫در دهان طفل گذاشت و دستش را روی چشببم و گببوش و مفاصببل نببوزاد‬
‫مرور کرد و با طفل حرف زد و گفت‪ :‬فرزندم حببرف بببزن‪ ،‬مهببدی گفببت‪:‬‬
‫)أشهد أن ل إله إل الله وحده ل شریک له‪ ،‬وأشهد أن محمدا ً رسببول اللببه(‬
‫بعد از این مهدی بر امیر مومنان و یکایک ائمه صلوات فرستاد تا اینکه نام‬
‫پدرش را گفت و ساکت شد!!‪ 2‬ابومحمد گفت‪ :‬عمه مهدی را نزد مادرش‬
‫ببر تا به او سلم کند‪ .‬او را نزد مادرش بردم‪ ،‬به مادرش سببلم کببرد!!‪ ،‬او‬
‫را به مجلس پبدرش برگردانبدم‪ ،‬امبام عسبکری گفبت‪ :‬عمبه وقبتیکه روز‬
‫هفتم شد نزد ما بیا‪.‬‬
‫حکیمه ادامه می دهد و می گوید‪ :‬صبح شد‪ ،‬نزد ابی محمد برای سببلم‬
‫کبردن آمبدم‪ ،‬پبارچه را از روی بسبتر مبولیم مهبدی برداشبتم تبا مطمئن‬
‫شوم‪ ،‬اما او را ندیدم‪ ،‬به ابی محمد گفتم‪ :‬جببانم بببه قربببانت‪ ،‬مببولی مببن‬
‫کجا شدند؟ گفت‪ :‬مبا او را ببه ودیعببت و امبانت گذاشببتیم‪ ،‬ماننببد حضبرت‬
‫موسی وقتی فرزندش را به ودیعه گذاشت‪.‬‬
‫حکیمه گفببت‪ :‬وقببتی روز هفتببم رسببید‪ ،‬آمببدم و سببلم کببردم و منتظببر‬
‫نشستم‪ ،‬ابومحمد گفت‪ :‬فرزندم را بیاورید‪ ،‬حکیمه گفت‪ :‬مولی خببودم را‬
‫های پیچیده برای ابی محمد بردم‪ .‬حسن عسکری چیببزی را انجببام‬
‫در پارچ ‌‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫راوی جاهل می خواسته بگوید‪ :‬امام حسن عسکری علببم غیببب داشببته و از ضببمیر‬
‫حکیمه با خبر شده و گفته‪ :‬شک نکن‪ ،‬به خباطر همیبن روایببات اسببت کبه مببی بینبی‬
‫مردم می گویند‪ :‬امام زمان از خودمان به خودمان نزدیکتر است!!‬
‫خوب است زیارت عاشورا نخوانده و بر یکایک خلفا لعن نفرسببتاده‪ ،‬چببون اینطببور‬
‫بیشتر باب میل شیعیان می شد‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫داد برای اولین بار می دیدم‪ ،‬بعد از این زبانش را در دهان طفل گذاشببت‬
‫و به او شیر و عسل و تغذیه می کرد‪ ،‬و این معجزه بود و گفببت‪ :‬فرزنببدم‬
‫حرف بزن مهدی گفت‪ :‬أشهد أن ل إله إل الله و بر محمد و ائمببه صببلوات‬
‫فرستاد‪ ،‬و از علی شروع کرد تا اینکه نام پدرش را برد و توقف کرد و این‬
‫آیبببه را تلوت کبببرد‪   ﴿ :‬‬
‫‪﴾ ﴿    ‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪.1﴾ ‬‬

‫صدوق نقل می کند ‪ -‬از زبان حکیمه ‪ -‬می گوید‪ :‬نرجس اثری از حمببل‬
‫بر او دیده نمببی شببد‪ ،‬و خببودش چیببزی دربببارة آن نمببی دانسببت‪ ،‬وقببتیکه‬
‫حکیمه به او گفت‪ :‬شما امشب وضع حمل خواهی کرد‪ ،‬شگفت زده شد و‬
‫گفت‪ :‬سیده‪ ،‬من چیزی از آن آثار در خودم نمی بینم‪ .‬تا اینکه شب به آخر‬
‫رسید‪ ،‬موقع طلوع فجر نرجس از خوابش پرید‪ ،‬خیلی هم مضطرب بود و‬
‫گفت‪ :‬چیزی بر من ظاهر شد که قبل مولیم به من خبر داده بود‪.2‬‬
‫روایت دیگر از حکیمه که مبی گویببد‪ :‬در حبال خوانببدن قبرآن ببودم کبه‬
‫جنینی از شکم مادرش جواب داد و مانند خواندن حکیمه مببی خوانببد و بببه‬
‫او سلم کرد که حکیمه ترسید!!‬
‫بتر است و آن پرواز تعدادی از پرندگان‬
‫اما این روایت دیگر بسیار جال ‌‬
‫بر سر نوزاد است‪ ،‬حسن عسکری به پرندگان گفببت‪ :‬او را بگیریببد و از او‬
‫نگهداری کنید‪ ،‬و هر چهل روز او را نزد ما برگردانید‪ ،3‬پرنده طفل را حمل‬
‫کرد و به طرف آسمان پرواز کرد‪ ،‬نرجس چون این منظره را دید به گریه‬
‫افتاد‪ ،‬حکیمه گفت‪ :‬ایببن پرنببده چببه بببود؟ گفببت‪ :‬ایببن روح القببدس اسببت‬
‫موکل به ائمه می باشد‪ ،‬آنهببا را توفیببق و پببرورش و تربیببت و تعلیببم مببی‬
‫یشببود و دو سبباله مببی‬
‫دهد‪ .‬چون چهببل روز گذشببت‪ ،‬طفببل برگردانببده م ‌‬
‫باشد‪ ،‬حکیمه با تعجب از عسکری پرسببید ‪ -‬از سبببب رشببد سببریع طفببل‪-‬‬
‫حضرت عسکری گفت‪ :‬فرزندان انبیاء و اوصبیاء اگبر امبام باشبند رشبدی‬
‫می کنند بر خلف رشد دیگران‪ ،‬بچة ما اگر یک ماهه باشد کأنه یببک سبباله‬
‫یخوانببد و‬
‫است‪ .‬طفل مبا در شبکم مبادرش تکلببم مبی کنبد و قببرآن را م ‌‬
‫خدای عزوجل را عبادت می کند‪ ،‬هنگام شیرخوارگی ملئکه از او اطبباعت‬
‫می کنند و صبح و شام بر او نازل می شوند‪ .‬روایت از قول حکیمه ادامببه‬
‫می دهد‪ :‬حکیمه مرتب بچه را می دید‪ ،‬هر چهل روز تا اینکه او را قبببل از‬
‫مرگ حسن عسکری مانند مردان بالغ دیببد و او را نشببناخت‪ ،‬چببون بببزرگ‬
‫شده بود‪ ،‬و به حضرت عسکری گفت‪ :‬این که می باشببد کببه بببه مببن امببر‬
‫میکنی در مقابلش بنشینم؟ امام عسکری گفت‪ :‬این فرزند نرجس اسببت‪،‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫الصدوق‪ :‬اکمال الدین ص ‪424‬‬
‫الصدوق‪ :‬اکمال الدین ص ‪428‬‬
‫تا جائيكه مي دانيم روح القدس به امر پروردگار است‪ ،‬ولي ظاهرآ اينجا بببر عكببس‬
‫شده است‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫او بعد از من خلیفه می باشببد‪ ،‬نزدیببک اسببت مببن رحلببت کنببم‪ ،‬بایببد از او‬
‫حرف شنوی داشته باشید‪.1‬‬
‫طوسی نیز روایبباتی آورده چببون اینکببه‪ :‬پببس از ولدت مهببدی‪ ،‬حکیمببه‬
‫روی بببازوی طفببل ایببن آیببه کببه نوشببته شببده بببود ﴿‪ ‬‬
‫‪      ‬‬
‫‪ ﴾‬را دید‪ ،‬بعد از ولدت حکیمه‪ ،‬مهببدی را ختنببه کببرده دیببد‪ ،‬حجببابی‬

‫بین حکیمه و مهدی بوجود مبی آیببد‪ ،‬حکیمبه دیگبر کسببی را ندیببد‪ ،‬حکیمببه‬
‫سوال کرد‪ :‬مولی من کجاست؟ حضببرت عسببکری گفببت‪ :‬کسببی او را از‬
‫من گرفت‪ ،‬که از من و تو به اولببی تببر مببی باشببد‪ .‬چهببل روز بعببد از ایببن‬
‫برگشتم‪ ،‬مهدی در وسط منزل راه می رفت‪ ،‬از او زیباتر و فصیحتر ندیده‬
‫بودم‪ ،‬متعجبانه گفتم‪ :‬من از وضع این طفل متعجبم‪ ،‬او بیش از چهببل روز‬
‫ندارد! ابومحمد در حالیکه متبسم بود گفت‪ :‬عمه‪ ،‬آیا نمببی دانسببتی رشببد‬
‫ما ائمه در یک روز مانند رشد دیگران در یکسال است؟ حکیمببه بلنببد مببی‬
‫شود و می رود‪ ،‬اما دگر بار نتوانست او را ببیند‪.2‬‬
‫مسببعودي نيببز روايبباتي را آورده كببه البتببه در رشببد مهببدي بببا روايببات‬
‫طوسي و صببدوق اختلف دارد‪ ،‬و از عسببكري نقببل مببي كنببد كببه حضببرت‬
‫گفت‪ :‬آيا نمي داني ما اوصياء رشدمان در يك روز مانند رشببد ديگببران در‬
‫يك هفته است؟‪ 3‬و رشد ما در يك هفته مانند رشد ديگببران در يببك مبباه‪ ،‬و‬
‫‪4‬‬
‫رشد ما در يك ماه مانند رشد ديگران در يك سال مي باشد؟‬
‫خواننببده گرامببي‪ ،‬تعببدادي از روايببات مربببوط بببه تولببد امببام زمببان را‬
‫ملحظه كرديد‪ ،‬و اگر ذره اي توجه داشببته باشببيد‪ ،‬جبباي پبباي ُ‬
‫غلت‪ 5‬را در‬
‫اين روايات مي بينيد‪.‬‬
‫اين مهدي از قبل از تولد در داخل شكم قرآن مببي خوانببده و قببادر بببه‬
‫تكلم بوده است!!‪ ،‬زماني هم كه به دنيا مي آيد به سجده مي رود و تكلببم‬
‫يدهببد و صببلوات مببي‬
‫مببي كنببد و بببه خداونببد و پيببامبر و ائمببه شببهادت م ‌‬
‫هاي بببزرگ مببي شببود كببه حببتي‬
‫فرستد!! اين مهدي با سرعت فببوق العبباد ‌‬
‫نزديكانش او را نمي شناسند!!‪ ،‬روي بازويش هببم آيببه اي نوشببته انببد!! و‬
‫روح القدس هم به شكل پرنده اي مي آيد و او را با خببود مببي بببرد!! ايببن‬
‫ههاي هزار و يك شب است‪ ،‬و اشخاصببي كببه‬
‫روايات بيشتر شبيه به افسان ‌‬
‫هاي عقل و شعور داشته باشند اين روايات را قبول نمي كنند‪.‬‬
‫ذر ‌‬
‫ً‬
‫پیامبر ص بشر مثلکم بوده است‪ ،‬ولی ظاهرا امام زمببان بشببر غیرکببم‬
‫است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫الصدوق‪ :‬اکمال الدین ص ‪426‬‬
‫الطوسی‪ :‬الغیبه ص ‪145‬‬
‫پس چرا اين رشد در مورد امامان ديگر نبوده؟ و طبق اين روايات لبد اكنون امببام‬
‫زمان خيلي بزرگ است!!‬
‫المسعودي‪ :‬إثبات الوصية ص ‪197‬‬
‫امام صادق‪ ‬می گوید‪ :‬غالی از مشرک بببدتر اسببت‪ ،‬و خواننببده گرامببی بدانببد کببه‬
‫امامان همیشه بیزاری خود را نسبت به ُ‬
‫غلت نشان مببی داده انببد و آنهببا را بببه هیببچ‬
‫عنوان قبول نداشته اند‪ ،‬امیدواریم شما از غلت نباشید )غلو در حق اهل بیببت یعنببی‬
‫صفتی که آنها نداشته اند برایشببان قببائل شببوید‪ ،‬همچببون‪ :‬علببم غیببب یببا تصببرف در‬
‫آفرینش و ولیت تکوینی یا داشتن معجزات یا نداشتن ذره ای خطا و داشتن عصمت‬
‫و غیره‪.(...‬‬

‫‪14‬‬

‫فراموش نكنيد علماي شيعه براي توجيه اين روايات مي آينببد و دسببت‬
‫به قياس مي زنند‪ ،‬و اين روايات را با آيات قرآن قياس مي كنند‪ ،‬مثل ً مببي‬
‫گويند‪ :‬حضرت عيسي ‪ ‬نيز در كودكي صحبت مي كببرده اسببت يببا عمببر‬
‫حضرت نوح ‪ ‬نيز طولني بوده است‪ ،‬و علت طول عمر مهدي نيببز مثببل‬
‫اوست‪ 1‬و غیره‪...‬‬
‫در جواب مي گوئيم‪:‬‬
‫قياس در مذهب شيعه باطل است‪ ،‬پس چرا شما دست به قيبباس مببي‬
‫زنيد؟! و اگر بگوئيد‪ :‬ما در فروع دين قياس نداريم ولببي در بحببث مربببوط‬
‫به اصول عقايد قياس مي كنيم‪ ،‬مببي گببوئيم‪ :‬چطببور وقببتي بببه شببما مببي‬
‫گويند‪ :‬چرا نام ائمه در قرآن نيست؟ در جواب مببي گوئيببد‪ :‬تعببداد ركعببات‬
‫نماز نيز در قرآن نيست‪ ،‬و در آنجا امامت خود را كه از اصول ديببن اسببت‬
‫با تعداد ركعات نماز كه فرعی از فروع دين است قياس مي كنيببد‪ ،‬چطببور‬
‫آنجا قياس با فروع بدون اشكال است؟ پس شما هر جببا بببه نفببع خودتببان‬
‫باشد قياس مي كنيد‪ .‬تازه اصول عقاید كه بسيار مهم هستند کببه شببما در‬
‫یکنیببد‪ .‬در ضببمن در احبباديث نقببل شببده در كتببب شببما )مثببل‬
‫آن قیاس م ‌‬
‫اصول کافی( آمده كه دين با قياس به دست نيايد‪ .‬پببس آیببا اصببول عقایببد‬
‫شما جزء دین شما نیست؟ در كافي آمده كه امام صادق‪ ،‬ابوحنيفه را بببه‬
‫خاطر قياس كردن لعن كرده‪ .‬و در ايببن احبباديث بببه طببور كلببي قيبباس را‬
‫هاي مهمي كه در اينجا ذكر مببي كنيببم ايببن اسببت كببه‬
‫باطل نموده و مسئل ‌‬
‫شيعيان نمي توانند آيات قرآن را به امور مذهبي خببويش اختصبباص دهنببد‪.‬‬
‫به طور مثال‪ ،‬چونكه پيراهن يوسف باعث شفا شده پس امام و امامزاده‬
‫هم شفا مي دهند يا چببونكه خداونببد در عسببل شببفا قببرار داده پببس خباك‬
‫كربل نيز مانند آن است و داراي خاصيت شفابخش مي باشد يا چببونكه در‬
‫تعدادي از آيات به شفاعت بندگاني مقرب به اذن پروردگببار اشبباره شببده‬
‫است‪ ،‬بنابراين امام حسين نيز شفاعت ما را مي كند و غيره‪...‬‬
‫اگر بخواهيم چون شيعيان پيش برويم‪ ،‬هر كس هببر زمبباني مببي آيببد و‬
‫هاي را مي كند و براي آن قائل به معجزاتي مي شود و‬
‫ادعاي تشكيل فرق ‌‬
‫يكند‪ .‬من هم فببردا صبببح‬
‫براي اثبات آنها نيز مرتب به آيات قرآن اشاره م ‌‬
‫از منزل بيرون مي آيم و مي گويم‪ :‬ديشب عصاي پدربزرگ من تبببديل بببه‬
‫اژدها شد!! اگر هم كسي با من مخالفت كرد مببي گببويم‪ :‬كببافر‪ ،‬مشببرك‪،‬‬
‫مگر در قرآن نخوانده اي كه عصاي موسي اژدها شببد!! پببس مببا تنهببا هببر‬
‫چيزي را كه خود خداوند در قرآن بيان كرده مببي پببذيريم و بقيببه مببوارد را‬
‫نمي توان با آيات خداوند قياس نمببود و چنببانچه خداونببد در مببورد خببوردن‬
‫هاي نازل كرده بود‪ ،‬ما خودمان اول از همه خاك كربل را مببي‬
‫خاك كربل آي ‌‬
‫خورديم‪.‬‬
‫امام غزالي مببي گويببد‪ :‬مببن در شببرعيات مببذهب قببرآن و در عقليببات‬
‫مذهب برهان را دارم‪ .‬پس چنانچه شيعه ادعايي داشت بايد آنببرا از قببرآن‬
‫هاي بدين امور نيسببت‪ ،‬و امبا چنبانچه‬
‫يا برهان ثابت كند‪ .‬در قرآن كه اشار ‌‬
‫‪1‬‬

‫شیخ طوسی در الغیبة از ابی عبدالله نقل کرده که می گوید‪ :‬چرا قبببول نداریببد کببه‬
‫خداوند عمر صاحب المر را طبولنی کنبد ماننبد عمبر حضبرت نبوح؟ و امبام صبادق‬
‫گفته‪ :‬برای خدا جایز است که عادت را بر مصلحت نقببض کنببد)الغیبببه ص ‪،(78- 76‬‬
‫آدم نمی داند این حدیث را قبول کنببد یببا حببدیث دیگببر امببام کببه ابببوحنیفه را بخبباطر‬
‫قیاس نمودن لعن کرده است‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫روزي دانشمندان ثابت كنند در خاك كربل خاصيتي هست مببا تنهببا و فقببط‬
‫براي مداواي بيماريهاي خود آنرا خواهيم پذيرفت نببه اينكببه بببراي آن خبباك‬
‫قائل به خاصيتي مافوق طبيعي شويم و يا آنكه آنرا عبادت و تعظيببم كنيببم‬
‫و روي سر بگذاريم‪.1‬‬
‫علماي شيعه در مورد طببولني بببودن عمببر مهببدي يببا معجببزات او مببي‬
‫گويند‪ :‬اين موارد هم به نوعي عقلي است‪ ،‬و اگر هزار سببال پيببش كسببي‬
‫در مورد پرواز هواپيما در آسمان بببه شببما مطلبببي مببي گفببت‪ ،‬شببما آنببرا‬
‫قبول نمي كرديد‪ ،‬ولي اكنون ما آنرا مي بينيم‪ ،‬در جگگواب مگگي گگگوئيم‪:‬‬
‫او ً‬
‫ل‪ :‬اين تكامل بشري طي سالهاي طبولني ببه وجببود آمبده نببه اينكببه آن‬
‫زمانها بوده باشد‪ ،‬ولي معجزات مهدي متعلق به صدها سال قبببل اسببت و‬
‫ربطي به عقلي بودن آنها ندارد و تنها مي توانيد آنها را بببه خداونببد نسبببت‬
‫دهيد و بگوئيد معجزه شده‪ ،‬ثانيًا‪ :‬هر موقع عقل اين موارد را ثببابت نمببود‪،‬‬
‫آنگاه شما ادعا كنيد‪ ،‬بسياري از آن معجزات توسط عقل و علم امببروزي‬
‫هم رد مي شوند‪ ،‬ثالثًا‪ :‬شما اين وسط چه كاره ايببد؟ طبببق ايببن ادعببا هببر‬
‫كس مي آيد و هر مزخرفي را مي گويد و به ديببن نيببز نسبببت مببي دهببد و‬
‫مذهبي را درست مي كند‪ ،‬بعد هم مي گويد‪ :‬فعل ً عقول شما قادر به درك‬
‫اين عقايد نيستند و بايد سالهاي طولني بگذرد تا علم به واقعيت آنهببا پببي‬
‫ببرد!!‬
‫ً‬
‫یا می گویند‪ :‬به حکم عقل و مذهب ما حتما باید حجتی بالی سر مردم‬
‫باشد‪ ،‬چونکه زمین هیچگاه از امام خببالی نیسببت‪ ،2‬و کسببی کببه قببائل بببه‬
‫قبول یازده امام و حجت شده است‪ ،‬پس می بایست دوازدهمی آنها یعنی‬
‫مهدی را نیز بپذیرد!!‬
‫این دلیل خودش خود به خود خودش را رد می کند‪ ،‬چونکه مببی گوئیببد‪:‬‬
‫یبایسببت امببامی باشببد‪ ،‬مببی پرسببیم‪ :‬پببس الن امببام‬
‫حتم با ً و همیشببه م ‌‬
‫کجاست؟ اکنون که بیش از هزار سال است وجود ندارد و حاضر نیست و‬
‫به قول خودتان غائب است‪ ،‬و در مورد حجت الهی نیببز‪ ،‬بایبد بدانیببد عقبل‬
‫ناقص شما چنین حکمی کرده که حتما ً باید حجتی باشد‪ ،‬وگرنه عقل سلیم‬
‫می گوید‪ :‬هر انسان )یبا حبتی حیبوان( بایبد ببالخره روزی روی پبای خبود‬
‫بایستد و خودش بتواند راهش را ادامه دهد نه اینکه تا ابببد پببدر و مببادر یببا‬
‫کسی دیگر بالی سر او بماند و بخواهند دائم مراقب او باشند تببا منحببرف‬
‫نشود؛ و در مورد حجببت ظباهری در اسبلم بایبد بدانیببد کببه پببس از انبیباء‬
‫حجتی نیست و قرآن و عقل شما حجت هسببتند کببه در دسببترس نیبز مبی‬
‫باشند و غائب نیستند‪ .‬البته ظاهرا ً عقل شما نیببز ماننببد امببام شببما غببائب‬
‫است‪ ،‬و زیاد در دسترس نیست‪.‬‬
‫حضرت علی ‪ ‬در خطبه ‪ 90‬نهج البلغه فرموده‪ :‬حجت خدا با پیغمبببر‬
‫ما محمد ص تمام شد )تمت بنبينا محمد حجته(‪ .‬در مورد اعتقاد به وجود‬
‫نص برای دوازده امام‪ 3‬نیز دلیلی از قرآن یا احادیث در دست نیست‪ ،‬تا ما‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫همانطور که در مورد قرص سرماخوردگی یا قرص های دیگر چنین کارهایی را نمی‬
‫کنیم‪.‬‬
‫زمین در دوران فترت پیامبران )مائده‪ (19 /‬از حجت خالی بوده است‪.‬‬
‫خوانندة گرامی باید بداند دین امری انحصاری نیست که تنها در دست تعببدادی )مثل‬
‫‪12‬نفر( باشد‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫بخواهیم طبق آن به وجود امام زمان نیز ایمان بیاوریم‪ .1‬برای هببدایت هببر‬
‫شخص‪ ،‬قرآن به عنوان حجت کامل ً قوی و به دور از انحراف که از جببانب‬
‫خالق ما نازل شده است موجود می باشد‪ .2‬و خداوند بهتر از هر کببس بببه‬
‫چگونگی هدایت بشر آگاه است‪ .‬بنابراین‪ ،‬چنببانچه بببه دسببتورات آن عمببل‬
‫کنید بهشتی شده و چنانچه عمل نکنید جهنمی می شوید و دیگر نیببازی بببه‬
‫این نیست که تمام عمر خود را منتظر شخصی دیگر بمانید تا بخواهد بیاید‬
‫و شما را نجات دهد‪ .‬اگر اینطور باشد تمام اجداد شما مرده انببد و مهببدی‬
‫را ندیده اند و شما نیز به طور حتم سرنوشتی مثببل آنهببا داریببد و خواهیببد‬
‫‪3‬‬
‫مرد‪ .‬پس چنانچه بخواهید سرنوشت و هدایت خود را در دسببت او بدانیببد‬
‫در گمراهی به سر برده اید و در واقع زندگانی خود را بر روی این موضوع‬
‫تلف کرده اید‪ ،4‬شما هر موقع کسببی علیببه ظلببم قیببام کببرد و گفببت‪ :‬مببن‬
‫مهدی هستم‪ ،‬آن وقت بنشینید و بررسی کنید که آیا او فردی صالح اسببت‬
‫یا فردی حقه باز است‪ ،‬نه اینکه از حببال تببا آخببر عمببر خببود منتظببر آمببدن‬
‫کسی بمانید یا در برابر ظالمین تنها بببه انتظببار یببک منجببی خیببالی بمانیببد‪،‬‬
‫بلکه خودتان با اتحاد ریشه ظلم و ستم را بکنید‪ .‬در سوره رعببد‪ 11/‬آمببده‬
‫کببببببببببببببببببه‪       ﴿ :‬‬
‫‪» ﴾  ‬خداوند حببال هیببچ قببومی‬
‫را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خود آن قوم حالشان را تغییر دهند‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫تنها حدیث ایشان حدیث لوح جابر و کتاب سلیم بن قیس هللی است که در آن بببه‬
‫امامان اشاره کرده است کببه ایببن احببادیث نیببز در برابببر نقببد و بررسببی باطببل مببی‬
‫شوند‪ ،‬خوانندة گرامی بببرای تحقیببق پیرامببون ایببن مسببئله بببه کتبباب شبباهراه اتحبباد‬
‫)بررسی نصوص امامت( نوشتة استاد حیدر علبی قلمببداران و کتابهببای بببت شببکن و‬
‫خرافات وفور در زیارات قبور نوشتة علمه برقعی مراجعببه کنببد )راویببان لببوح جببابر‬
‫غالی بوده اند‪ ،‬و متن آن نیز دارای اشکالت فراوانی اسببت‪ ،‬مثل ً مببی گویببد‪ :‬لببوح را‬
‫جابر در سبال احتضبار حضبرت بباقر آورده و ببرای حضبرت صبادق و زیبد ببن علبی‬
‫خوانده است در صورتیکه فوت جابر در سبال ‪ 74‬ببوده‪ ،‬و احتضبار حضبرت بباقر در‬
‫سال ‪ 117‬بود(‪.‬‬
‫بعضی چون شیخ صدوق و طوسببی بببه نظریببه تمحیببص اعتقبباد دارنببد‪ ،‬یعنببی طبببق‬
‫روایاتی علت غیبت طولنی مهدی برای غربال کردن شیعیان است تا آنها کببه ایمببان‬
‫ندارند مرتد شوند و تنها مخلصین بمانند و این یک امتحبان از جبانب خداونبد اسبت!!‬
‫آیا خداوند در آخرین فرستاده و کتاب خود چنین کبباری مببی کنببد؟ یببا پببس از مسببئله‬
‫خاتمیت حجت را بر بندگان تمام کرده تا در آخرت کسی بهانه نیاورد‪.‬‬
‫یکی دیگر از دلیل نبودن مهدی این است که خرافات زیادی در میان شببیعه بببه نببام‬
‫تجمعی‬
‫او در جریان است‪ ،‬مثل دعای شرک آمیز ندبه که هر جمعه به صببورت دسبب ‌‬
‫خوانده می شود‪ ،‬پس اگر او موجود بود لاقل برای مقابله با این خرافات کاری مببی‬
‫کرد‪ ،‬پس فایده این امام چیست؟ تا زمان ظهور که اصل ً وجود نببدارد‪ ،‬در غیبببت هببم‬
‫که کاری بدین کوچکی را نمی کند‪ ،‬پس بببه طببور حتببم اصبل ً وجببود نببدارد چببونکه بببا‬
‫شناختی که ما از اهل بیت داریم به هیچ عنوان در برابر خرافات و انحرافات سبباکت‬
‫نمی نشینند‪.‬‬
‫جای تاسف است که جوامع دیگر در حال پیشرفت سریع در عرصه علم و تکنولوژی‬
‫هسببتند‪ ،‬آن وقببت در ایببران نشسببته انببد تببا مهببدی بیایببد و کارهببا را درسببت کنببد‪.‬‬
‫کشورهای دیگر در زمینه تکنولوژی جنگی نیز بسیار پیشرفت داشته انبد آنبوقت مبی‬
‫بینیم که احمقی می گوید‪ :‬ای آقا‪ ،‬وقتی امام زمان بیاید تمام این موشببکها در برابببر‬
‫او هیچ هستند و آنها که مثل ما ابوالفضل و مهدی و اهل بیت ندارند و لزم نیست ما‬
‫نگران قدرت ایشان باشیم!!!‬

‫‪17‬‬

‫پس خودتان باید به فکر خودتان باشببید‪ .‬رهبببران ظببالم از ایببن اعتقبباد‬
‫مسخره مردم در مورد آمدن منجی‪ ،‬نهایت سوء استفاده را می کنند و در‬
‫دل خود به ساده لوحی شما می خندند و تا می توانند از شما بیگاری مببی‬
‫کشند‪ .‬شما هم فقط منتظر مهدی بمانید‪ .1‬وقتی پایه و کار مذهبی از ابتدا‬
‫های صببحیح نمببی‬
‫کج نهاده شود و از ابتدا خراب باشد در آخر نیز به عقیببد ‌‬
‫های نادرست را پایه ریزی‬
‫رسد‪ .‬در مذهب شیعه از همان ابتدای امر عقید ‌‬
‫کرده اند )خلفت بلفصل و الهی علببی در غببدیر خببم(‪ ،‬و پببس از آن چبون‬
‫نمی خواسته اند از آن عقیده عقب نشینی کنند عقاید باطببل دیگببر را نیببز‬
‫پذیرفته اند )چون قائل شدن عصمت و علببم غیببب بببرای امامببان( سببپس‬
‫همینطور پیش رفته اند و هر زمان قائل به بودن امام و حجت من عندالله‬
‫شده اند تا وقتی که به زمان امام حسببن عسببکری مببی رسببند و آن امببام‬
‫دارای فرزند نشده است‪ ،‬و در اینجا شیعیان دچببار حیببرت مببی شببوند‪ ،2‬و‬
‫چون باز نخواسته انببد از عقایببد قبلببی خببود بگذرنببد و آنهببا را باطببل اعلم‬
‫های نادرست را بببه وجببود آوردنببد و گفتنببد کببه‬
‫کنند‪ ،‬آمدند‪ 3‬و دوباره عقید ‌‬
‫امام حسن عسببکری دارای پسببری بببوده کببه در کببوچکی‪ 4‬درون سببردابی‬
‫رفته و غائب شده‪ ،‬و آن همان مهدی خواهد بود که بالخره ظهور می کند‬
‫و ما باید به انتظار او بنشینیم! و در دنباله ایبن عقیبدة جدیبد بباز خرافبات‬
‫دیگری شکل گرفت‪ ،‬و هنوز نیز در حال شکل گیببری اسببت )مثببل مسببجد‬
‫جمکران و چاه آن و‪ (...‬پس علت بوجببود آمببدن مهببدی بببه خبباطر داشببتن‬
‫عقیدة باطل از ابتدای کار بوده است‪.‬‬
‫حتی نقیب السادات که دفتر مولودین علویین نزد او بببوده مببی دانسببته‬
‫که حسن عسکری اولدی ندارد‪.‬‬
‫های از شببیعیان در قببم وقببتی خبببر رحلببت امببام‬
‫جالب این است که عد ‌‬
‫حسن عسکری را شنیدند و فهمیدند جعفببر مببی خواهببد بببه جببای او امببام‬
‫شود به سمت سامرا به راه افتادند و گفتند می رویم تا از جعفر سبوالتی‬
‫)در مورد علم غیب( بکنیم تا بدانیم آیا او واقعا ً امام است یا نه‪.‬‬
‫کسی نیست کمی تعقل کند و فورا ً بگوید‪ :‬شما که قائل به حدیث لوح‬
‫جابر هستید که نام امامان تا مهدی در آن بوده‪ ،‬و دائم هم بر ایببن عقیببده‬
‫اید که جواز امامت به جز حسن و حسین که برادر بوده اند در بقیه فقببط‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫به هنگام وقوع قیامت چهره شیعیان خنده دار است‪ ،‬چون با خود مببی گوینببد‪ :‬پببس‬
‫چرا امام زمان نیامد تا جبرئیل از آسمان با او بیعت کند؟!! و او هم ابوبکر و عمر را‬
‫از قبر بیرون کشد!! و تمام کفار روی زمین را بکشد!!‬
‫های روی امببامت حسببن‬
‫در آن زمان شیعیان به چندین گروه تقسیم می شوند‪ ،‬عببد ‌‬
‫یگویند‪ :‬امر برایمان نامعلوم است و تا روشن نشببود بببر‬
‫یکنند و م ‌‬
‫عسکری توقف م ‌‬
‫های گفتنببد‪:‬‬
‫های بببه سببمت جعفببر رفتنببد و عببد ‌‬
‫همان امام قبلببی خببواهیم مانببد و عببد ‌‬
‫فرزندی داشته که غائب شده و در سرداب رفته است!!‬
‫این امر برای شیعه بسیار دشوار است و نمی توانند از عقاید خببود دسببت بکشببند‪،‬‬
‫چون می بایست بگویند ما از همان اول کبار خبود‪ ،‬راه را عوضبی رفتبه ایبم و ببرای‬
‫حضرت علی قائل به خلفت بلفصبل الهبی شبده ایبم‪ ،‬و در پببی آن و مطببابق ببا آن‬
‫عقاید بعدی ما شکل گرفته‪ ،‬و به مهدی ختم شده که همگی غلط هستند‪.‬‬
‫خوانندة گرامی باید بداند رهبر و امام و حاکم مردم می بایست بالغ و عاقل باشد و‬
‫دارای شرایط خاص خود است که در شرع اسلم آمده است‪ ،‬و پسر بچه ای ‪ 5‬یببا ‪7‬‬
‫ساله چگونه مدعی این امر است؟‪ ،‬عقیدة شما مبنبی ببر داشبتن علبم غیبب و علبم‬
‫ذاتی او همگی منحصر به غلت و تندروها هستند که نمی توان پذیرفت‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫به فرزند امامان از نسل حسین می رسیده نه برادر‪ ،‬پس اهالی قببم پببس‬
‫از خبر رحلت امام حسببن عسببکری بایببد فببورا ً امببامت و ادعببای جعفببر را‬
‫تکذیب می کردند و می گفتند‪ :‬مببا طبببق لببوح جببابر و طبببق عقیببدة جببواز‬
‫امامت در فرزندان حسین نمی توانیم امامت جعفر را بپذیریم‪ ،‬نه اینکه از‬
‫قم به راه بیفتند و بخواهند سوالت عجیب )علم غیب( از جعفر بپرسند تببا‬
‫بفهمند آیا او راست می گوید و امام هست یا نیست‪.1‬‬
‫سعد بن عبدالله اشعری که از بزرگان شیعه و از اصببحاب امببام حسببن‬
‫عسکری بوده است‪ ،‬در کتاب المقالت والفرق ص ‪ 102‬می نویسد‪ :‬پببس‬
‫از فوت حسن عسکری‪ ،‬اصحاب او پانزده فرقببه شببدند‪ .‬و چهببارده فرقببه‬
‫گفتند‪ :‬حسن عسکری اولدی ندارد ولی یک فرقبه گفبت‪ :‬فرزنبدی داشبته‬
‫ولی ما ندیده ایم‪.‬‬
‫نکته ای دیگر که لزم به یادآوری است این اسببت کببه خواننببدة گرامببی‬
‫توجه داشته باشد چنانچه هر کس از انسانها از بدو تولد به طببور ذاتببی یببا‬
‫جبری دارای اعمال و صفاتی باشند‪ ،‬چون اینکه به هنگام تولببد بببه سببجده‬
‫بروند و در طول زندگی خببود نیببز بببه هیببچ وجببه مرتکببب گنبباه یببا خطببایی‬
‫نشوند‪ ،‬این خطا نکببردن و مخلببص بببودن دیگبر ببرای آن شبخص امتیباز و‬
‫مزیتی نخواهد داشت چبون اینجبانب نیببز حاضببرم کبه ببه طبور خودکبار و‬
‫تتر خواهم ببود تبا اکنبون‪ .‬در‬
‫اتوماتیک خطا نکنم و در آنصورت خیلی راح ‌‬
‫ضببمن ایببن روایببات بببا ایببن آیببه از قببرآن نیببز در تضبباد اسببت‪﴿ :‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪) ﴾ ‬نحل ‪» (78 /‬و خدا شما را از بطن مادران‬

‫بیرون آورد در حالیکه هیچ نمی دانسبتید‪ ،‬و ببه شبما چشبم و گبوش قلبب‬
‫اعطا کرد تا مگر شکر بجای آرید«‪.‬‬
‫پس این روایات که امامان از بدو تولد قببرآن مببی خواننببد و بببه سببجده‬
‫می روند جعلی است‪ ،‬و این خرافات پیرامون امامان باعث لطمه زدن به‬
‫شخصیت آنهاست چون نمی توان چنین امببامی را سرمشببق و الگببو قببرار‬
‫داد‪ .2‬کسی سرمشق شماست که مثل شما بشری معمببولی باشببد ﴿‪‬‬
‫‪ .﴾    ‬و فرامبببوش نکنیبببد‬
‫معجزة انبیاء برای اثبات نبوت الهی آنها بوده چونکه آنها را قبببول نداشببته‬
‫اند نه برای ما که آنها را قبول داریم‪ ،‬و امام را با نببی قیباس نتبوان کبرد‪.‬‬
‫تازه خرافات با معجزه فرق دارد و همان انبیاء نیز بشببری معمببولی بببوده‬
‫اند و تنها در ابلغ و رساندن وحببی و شببریعت و دسببتورات الهببی معصببوم‬
‫بوده اند که این نیز به اذن خداونببد صببورت گرفتببه‪ ،‬چببون چنببانچه در ایببن‬
‫زمینه خطا باشد‪ ،‬دیگر هدایت الهی و کتاب مبین و پاداش و کیفر روز جزا‬
‫معنایی ندارد و پس از خاتمیت نیز دیگر برای کسی چنیببن امببوری نیسببت‬
‫که بخواهد نبوت خود را اثبات کنببد یببا شببریعتی الهببی بیبباورد و بگویببد‪ :‬در‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫جعفر آنها را متهم به دروغگویی و افترا به حسن عسکری کرد و گفببت‪ :‬علببم غیببب‬
‫نمی دانم و حسن عسکری هم نمی دانسته‪ ،‬آنها هم گفتند‪ :‬پس تو امام نیستی چون‬
‫غیب نمی دانی!!!‬
‫امامی که شیعیان برای خود تراشببیده انببد بیشببتر بببرای داسببتان نویسببان فیلمهببای‬
‫هالیوودی خوب است نه برای استفاده در زندگی عادی و معمولی و روزمره‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ابلغ آن معصوم هستم‪ .‬از همه گذشته‪ ،‬معجزاتی‪ 1‬که برای امامان شببیعه‬
‫های خاص صورت گرفته نه اینکببه بببه‬
‫ثبت شده همگی در خفا و در نزد عد ‌‬
‫عنوان دلیلی باشد که امامت آنها را نزد مببردم ثبابت کنببد‪ ،‬معجببزه ای کببه‬
‫فقط عده ای خاص آن را ببینند )آن عده نیببز بیشببتر از یبباران بببوده انببد و‬
‫نیازی به اثبات چیزی برای آنها نبوده( فایده ای ندارد‪.‬‬
‫در روایت حکیمه خاتون آمده که مهببدی از بببدو تولببد بببه اصببول ایمببان‬
‫یخوانده و شببهادتین مبی گفتببه و‪ ...‬امبا در سببوره‬
‫آگاهی داشته و قرآن م ‌‬
‫شببببوری‪ 52/‬در مببببورد پیببببامبر ص چنیببببن آمببببده‪﴿ :‬‬
‫‪      ‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪» ﴾    ‬همین گونه ما روح خببود‬

‫را به فرمان خویش برای وحی به تببو فرسببتادیم‪ ،‬و از آن پیببش کببه وحببی‬
‫رسد تو نمی دانستی کتاب و ایمان چیسببت‪ ،‬و لیکببن مببا آن کتبباب را نببور‬
‫گردانیدیم که هر کس از بندگان خببود را بخببواهیم بببه آن نببور هببدایت مببی‬
‫کنیم‪ ،‬و اینکه تو خلق را هدایت خواهی کرد به راه راست«‪.‬‬
‫در این آیه خطاب به پیامبر ص آمده که تبا قبببل از رسبیدن وحبی نمبی‬
‫دانستی کتاب و ایمان کدام است‪ ،‬آنوقت مهببدی شببیعه از بببدو تولببد همببه‬
‫چیز را می دانسته!!‬
‫اکنون تعدادی از احادیث مربوط به امام زمببان را کببه در کتبباب اصببول‬
‫کافی ثبت شده می آوریم‪ ،‬خوانندة گرامببی متببوجه باشببد کتبباب کببافی در‬
‫مذهب شیعیان پس از قرآن مهمترین کتبباب اسببت‪ ،‬و جببزء کتببب اربعببه و‬
‫اولین آنهاست‪ ،2‬پس چنانچه مشببخص شببد احببادیث مهببدی در ایببن کتبباب‬
‫جعلی هستند شما دیگر حساب بقیه کتب را بکنید‪ ،‬کتبی چببون بحببارالنوار‬
‫مجلسی که مملو از خرافات گوناگون است‪ ،‬و در مورد مهدی نیز زحمببت‬
‫فراوان کشیده و احادیث جعلی بسیاری را جمع آوری نموده تببا مبببادا ایببن‬
‫احادیث مزخرف نابود شوند و به اسلم ضربه وارد شود!!‬
‫کلینی در جلد ‪ 1‬اصول کافی ‪ ،135‬ببباب فببی النهببی عببن السببم‪ ،‬چنببد‬
‫حدیث را آورده که در حدیث چهارم آن می گوید‪ :‬امام صادق ‪ ‬فرمببوده‪:‬‬
‫نام او را جز کافر نمی برد‪ .‬در جواب باید گفت‪ :‬راوی جاهببل اصبل ً معنببای‬
‫کفر را نمی دانسته‪ ،‬و اگر چنین است بسیاری از راویببان و شببیعیان دیگببر‬
‫هم نام او را می برند پس همگی کافرنببد‪ .‬کفببر و ایمببان در قببرآن توسببط‬
‫خداوند بیان شده است‪ ،‬و در سوره نساء آیه ‪ 136‬می فرمایببد‪﴿ :‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪﴾     ‬‬

‫»هر کببه بببه خببدا و فرشببتگانش و کتبب آسببمانیش و فرسبتادگانش و روز‬
‫رستاخیز کفر ورزد‪ ،‬به گمراهی دوری در افتاده است«‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫بعضی اوقات انسان در شگفتی می ماند که این غلت چه ذهن خلقی داشته اند که‬
‫ایببن داسببتانهای عجیببب را در آن زمبان بببه هبم بببافته انبد‪ ،‬و ای کباش ایببن هببوش و‬
‫استعداد را در راه بهتری به معرض نمایش می گذاشتند‪.‬‬
‫سه کتاب دیگر من لیحضره الفقیه‪ ،‬تهذیب و استبصار است‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫البته لبد از نظر شیعیان امامت از اصول دین است‪ ،‬ما نمی دانیم چببرا‬
‫این اصل مهم در قرآن ذکر نشده؟ ولی بسیاری از فروع ذکر شده‪ ،‬و نام‬
‫او را نباید برد یعنی چه؟ نام او محمد بوده‪ ،‬و بسیاری دیگر هم این نببام را‬
‫داشته اند‪.‬‬
‫در اصول کافی جلد ‪،1‬بب ‪ ،137‬باب فی الغیبة‪ ،‬حدیث ‪ 4‬می گوید‪ :‬امببام‬
‫صادق ‪ ‬فرموده‪ :‬صاحب این امر به حضرت یوسببف ‪ ‬شببباهت دارد‪ ،‬و‬
‫بعد از آن امتی که این شباهت را منکببر شببود خببوک خوانببده‪ ،‬و امببتی کببه‬
‫غیبت حجببت را انکببار کنببد لعببن کببرده‪ ،‬و فرمببوده‪ :‬چببه اشببکالی دارد کببه‬
‫خداوند حجت خود را مانند حضرت یوسف مدتی غائب کند‪.‬‬
‫در مقابل این حدیث می گوئیم‪ :‬شیعه باز دست به قیاس با آیات قببرآن‬
‫زده‪ ،‬و همانطور که قبل ً گفتیم نمی توان آیات قرآنببی را بببه امببور مببذهبی‬
‫خود تخصیص دهیم‪ ،‬و قیاس در شببیعه نیببز باطببل هسبت‪ .‬امببام صبادق در‬
‫اینجا قیاس می کند ولی در جایی دیگر از همین اصول کببافی جلببد ‪ ،1‬ب ‪20‬‬
‫باب البدع والرأی والمقاییس‪ ،‬حدیث ‪ 7‬می گوید‪ :‬دین با قیبباس بببه دسببت‬
‫نیاید‪ .1‬و در حدیث ‪ 9‬و ‪ 13‬آمده که امام صادق‪ ،‬ابوحنیفه را لعن کرده کببه‬
‫چرا قیاس می کند‪ .‬پس چرا خود امام صادق آمده و با حضببرت یوسببف و‬
‫آیات قرآن قیاس نموده است؟ و چرا در این حدیث اهببل قبلببه لعبن شبده‬
‫اند؟ و حتی پیامبر ص مشرکینی را که در جنگ احد باعث شکسببتن دنبدان‬
‫او شدند لعن نمی کند‪ .‬در ضمن حضرت یوسف برای زمببانی از فلسببطین‬
‫و کنعان غائب می شود و در مصر حاضر بببوده اسببت‪ ،‬نببه اینکببه بببه طببور‬
‫کامل از جهان غیبت کند و هیچکس هم از او خبری نداشته باشد‪.‬‬
‫در حدیث ‪ 7‬از قول امیرالمومنین ‪ ‬می گوید‪ :‬غیبت امام غائب شببش‬
‫روز یا شش ماه یا شش سال است‪ .‬می گوئیم‪ :‬اکنببون نزدیببک بببه ‪1200‬‬
‫سال از غیبت امام غائب گذشته است‪ ،‬و معلوم نیست چند میلیببون سببال‬
‫دیگر نیز ادامه خواهد یافت؟! پس کذب این حدیث خود ببه خبود مشبخص‬
‫شده است‪ ،‬و شش روز و شش ماه و شش سال یعنی چه؟ آخر کببدامیک‬
‫از آنهاست؟ شما که می گوئید‪ :‬امام علم غیب دارد و اصول ً به شببش روز‬
‫یگویند‪.‬‬
‫یا حتی شش ماه غیبت کسی در عرف غائب شدن نم ‌‬
‫خواننده گرامی باید توجه داشته باشد که امام‪ 2‬در اسببلم مببی بایسببت‬
‫پیببدا و آشببکار باشببد همببانطور کببه حضببرت علببی ‪ ‬در خطبببه ‪ 105‬نهببج‬
‫البلغه فرموده‪ :‬همانا بر امام نیست جز آنچه از امر پروردگارش بر عهده‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫فراموش نکنید گاهی روحانیون شیعه برای گمراهی شما مببی گوینببد‪ :‬مببا در اصببول‬
‫عقاید قیاس داریم ولی در فروع نداریم‪ ،‬می گوئیم‪ :‬در کتاب شما )کببافی( آمببده کببه‬
‫امام صادق می گوید‪ :‬دیببن بببا قیبباس بببه دسببت نیایببد و آیببا اصببول عقایببد جببزء دیببن‬
‫نیستند؟! و چطور در مورد نبودن نام ائمه در قرآن می گوئید‪ :‬تعداد رکعات نماز نیببز‬
‫در قرآن نیست‪ ،‬و در آنجا اصول عقاید را با فرعی از فروع دین )یعنی رکعات نمبباز(‬
‫قیاس می کنید‪ ،‬چطور در آنجا قیاس با فروع اشکالی ندارد؟!!‬
‫اخباری که می گویند‪ :‬هر که بمیرد و به امام زمان خببویش معرفببت نداشببته باشببد‬
‫یمیرد‪ ،‬چنانچه جعلی نباشند می تببوان گفببت‪ :‬منظببور‬
‫مانند مرگ در زمان جاهلیت م ‌‬
‫از لفظ امام قرآن کریم است‪ ،‬چون اگر چنین باشد تمام مردم زمان ما بببه جبباهلیت‬
‫مرده اند چون از امام خود جز یک نام هیچ چیزی نمببی داننببد و شببناختی در مببورد او‬
‫ندارند چونکه غائب است و در دسترس نیست تا شناخته شود‪ ،‬ولی قرآن همیشه به‬
‫عنببوان امببام بببرای مسببلمین حاضببر اسببت‪ .‬پیببامبر ص فرمببوده‪» :‬قببرآن امببام هببر‬
‫مسلمانی است«‪) .‬بحار النوار ج ‪ ،92‬ص ‪.(17‬‬

‫‪21‬‬

‫او نهبباده شببده کببه عبارتنببد از‪ :‬ابلغ مببوعظه و کوشببیدن در )مسببیر(‬
‫خیرخواهی )برای مردم( و زنده کردن سنت )نبی اکببرم( و جبباری نمببودن‬
‫حببدود بببرای کسببانی کببه مسببتحق کیفرنببد و رسبباندن و بازگردانببدن حببق‬
‫مظلومان به ایشان‪.‬‬
‫در اصول کافی جلد ‪ ،1‬ب ‪ ،139‬باب کراهیة التببوقیت‪ ،‬حببدیث ‪ 1‬از قببول‬
‫امام باقر ‪ ‬می گوید‪ :‬ظهور امببام غببائب وقببت معینببی داشببت‪ ،‬و خببدای‬
‫متعال هنگام ظهور او را سنه هفتاد قرار داده بود اما پس از شهادت امام‬
‫حسین آن را هفتاد سببال دیگببر ‪ -‬یعنببی بببه سببال صببد و چهببل ‪ -‬بببه تبباخیر‬
‫انداخت‪ ،‬ما نیز این تاریخ را به شما گفتیم و شما این خبر را انتشار دادیببد‬
‫و پرده از راز برداشتید و خداوند پس از آن وقتی را نزد ما قرار نداد!!‬
‫همیشه گفته اند دروغگو کم حافظه است‪ ،‬روات و عالم نمایببان جاهببل‬
‫و مغرض در شیعه از یک طرف طبق احادیث نصیه گفتببه انببد کببه خداونببد‬
‫یکایببک ائمببه را تببا امببام غببائب بببرای پیببامبرص مشببخص کببرده اسببت‪ ،‬و‬
‫های مخصببوص بببوده اسببت کببه در آن نیببز‬
‫همینطور بببرای هببر یببک صببحیف ‌‬
‫مشخص بوده که امام دوازدهم از ایشان غائب خواهد شد ولی ناگهببان در‬
‫این حدیث می گوید‪ :‬امام غائب قرار بوده تا سنه هفتبباد هجببری کببه هنببوز‬
‫چهار امام امامت نکببرده بودنببد ظهببور کنببد یببا در سببال ‪ 140‬کببه هنببوز از‬
‫امامت حضرت صادق مانده بببوده اسببت‪ .‬تببازه کلینببی در ببباب ‪ 119‬ادعببا‬
‫های الهببی دسببتور داشببته کببه کشببته‬
‫کرده بود که امام حسین طبق صحیف ‌‬
‫شود‪ ،‬پس چرا در این حدیث خداوند خشمگین شده است‪ ،‬و آیا نعوذ بالله‬
‫خداوند دائم از اعمال بندگان غافلگیر می شببود و اراده اش را تغییببر مببی‬
‫دهد؟ در این حدیث دو بار وقت ظهور معین شببده ولببی در احببادیث دیگببر‬
‫ملحظه می کنیم که اهل بیت می گویند‪ :‬ما وقببتی را معیببن نکببرده ایببم و‬
‫آنها که چنین می کنند کذاب هستند‪.‬‬
‫در انتهگگا پگگاره ای از نظگگرات دیگگگر را در مگگورد مهگگدی مگگی‬
‫آوریم‪:‬‬
‫‪ -1‬ابن خلدون‪ :‬بر اساس قاعببده جببرح مقببدم بببر تعببدیل اسببت )یعنببی‬
‫تضعیف یک راوی مقدم بر توثیق اوست( روایات مهدی را باطل می داند‪.‬‬
‫‪ -2‬محمد ابوزهره‪ :‬علمای اهل سنت در سببندهای ایببن احببادیث خدشببه‬
‫کرده اند )المام الصادق ص ‪.(239‬‬
‫‪ -3‬محمد فرید وجدی‪ :‬بسیاری از امامببان حببدیث‪ ،‬احببادیث مهببدویت را‬
‫تضعیف نموده اند‪) .‬دائرة المعارف قرن عشرین‪ ،‬ج ‪ 10‬ص ‪.(481‬‬
‫‪ -4‬شیخ جبهان‪ :‬همه احادیث مهببدویت باطببل اسببت‪) .‬تبدیببد الظلم ص‬
‫‪ 479‬و ص ‪.(480‬‬
‫‪ -5‬سید رشید رضا و اسببتاد سببائح مغربببی‪ :‬تعببارض در احببادیث مهببدی‬
‫اقوی و اظهر و جمع بین آنها دشوارتر است‪ ،‬و آنگاه به اختلف در اسم او‬
‫و اینکه حسنی است یبا حسببینی‪ ،‬عباسببی اسببت یببا علببوی و دیگببر جهبات‬
‫اشاره می کند )تفسیر المنار ج ‪ 9‬ص ‪ ،501-499‬تراثنا وموازین النقببد ص‬
‫‪.(187‬‬
‫های است‬
‫‪ -6‬سائح علی حسین‪ :‬عقیده و نظریه غیبت و بازگشت عقید ‌‬
‫مشترک بین یهود و نصاری و تاثیر پذیری فکر شیعی از این دو مصدر بعید‬
‫نیست‪) .‬تراثنا وموازین النقد ص ‪(184‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ -7‬دکتر عبدالرحمن بدوی‪ :‬کعب الحبار کسی بود که عقیده بببه مهببدی‬
‫را در بین مسلمین منتشر ساخت‪) .‬مذاهب السلمیین ج ‪ 2‬ص ‪ 76‬و ‪(77‬‬
‫‪ -8‬دکتر سببلمان بببدور رئیبس بخببش فلسببفه در دانشبگاه اردن دربباره‬
‫منشأ رواج عقیده مهدویت در تاریخ مسببلمین مببی گویببد‪ :‬حکببومت پیببامبر‬
‫های بود که اسلم و ادیان و مکاتب نویببد‬
‫اسلم صورت مجسم مدینه فاضل ‌‬
‫آن را داده بودند‪ ،‬آرزوی بسیاری از مسلمانان آن بود کببه در همببان عصببر‬
‫این مدینه در سرتاسر عالم گسترش پیدا کند ولی این آرزو تحقق نیببافت‪،‬‬
‫اما هرگز از ذهن متفکرین اسلمی خصوصبا ً جببامعه شببیعه امببامی بیببرون‬
‫نرفت‪) .‬دراسة عن الفببرق فببی تاریببخ المسببلمین‪ ،‬احمببد محمببد جلببی ص‬
‫‪.(222‬‬
‫های کببه در کتبباب‬
‫‪ -9‬ابوالعلی مردودی که این عقیده را از عقایببد لزم ‌‬
‫خدا باشد ندانسته است‪.‬‬
‫عالمان بسیاری دیگر نیببز در زمینببه نبببودن مهببدی و باطببل نشببان دادن‬
‫احادیث آن کتابهایی نوشته اند‪ ،‬همچببون علمببه برقعببی در کتبباب بررسببی‬
‫علمی در احادیث مهدی کبه احبادیث سبه جلبد بحبارالنوار مجلسبی را )ج‬
‫‪ ،51‬ج ‪ ،52‬ج ‪ (53‬مببورد نقببد و بررسببی قببرار داده اسببت‪ ،‬و طبببق علببم‬
‫الرجال خود شیعه امامیه اسناد ایببن احببادیث را رد کببرده اسببت‪ ،‬و نشببان‬
‫داده که متن آنها نیز با قرآن و سنت و عقل مخالف است‪ .‬یا احمد الکاتب‬
‫در کتاب تکامل فکر سیاسی شیعه از شوری تا ولیت فقیببه )بسببوی ائمببه‬
‫های را آورده اسببت‪ ،‬و همچنیببن علمببای‬
‫اثنببی عشببری( کببه مطببالب ارزنببد ‌‬
‫دیگر‪.1‬‬
‫در این قسمت تعدادی از احادیث مربببوط بببه مهببدی در کتببب شببیعه را‬
‫ملحظه کردید‪ ،‬و بقیه احادیث ایشان نیز در این زمینه وضع خوبی ندارنببد‪،‬‬
‫و اسناد ایببن احببادیث نیببز افببرادی ضببعیف و فاسببد و احمببق و بببی دیببن و‬
‫دروغگو و غالی هستند که حتی در علم الرجببال خببود شببیعه رد شببده انببد‪،‬‬
‫پس ببینید عقاید خود را از کجا گرفته اید‪.‬‬
‫فراموش نکنید وجود غالیان و دروغگویبانی کبه ایبن احبادیث را ببه هبم‬
‫بافته اند امری کامل ً عادی است چون حتی هم اکنون نیببز افببرادی هسببتند‬
‫که ادعای ارتباط با مهدی را می کنند و مردم ساده را اطراف خببود جمببع‬
‫می کنند که خود مراجع شیعه در ایران نیز آنها را قبول ندارند و به مببردم‬
‫گفته اند که فریب ایشان را نخورید‪.‬‬
‫این دروغ پردازی و شایعات نیز کامل ً معمولی اسببت‪ ،‬چببون مبا پبس از‬
‫انقلب دیدیم که چند میلیون نفر مردم تهران و شهرهای دیگر می گفتند‪:‬‬
‫ما عکس خمینی را در ماه دیببده ایببم!! در صببورتیکه همببة آنهببا دروغ مببی‬
‫گفتند‪ ،‬پس اگر چندین سال از این قضیه می گذشت و لوازم ارتباطی هم‬
‫همچون گذشته نبود لبد عده ای چون مجلسی می آمدنببد و ادعببای تببواتر‬
‫یکردند‪ ،‬و چند میلیون روایت از مردم ایران برای دیدن‬
‫برای این مسئله م ‌‬
‫عکس خمینی در ماه می آوردند و همه هم باید قبول می کردند‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫مطالعة کتاب بررسی علمی در احادیث مهدی و کتاب تکامل فکر سیاسی شببیعه از‬
‫شوری تا ولیت فقیه را توصیه می کنیم‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫پس کثرت احادیث و ادعای متواتر بودن آنها چیزی را ثابت نمببی کنببد و‬
‫باید آنها را بررسی کرد و چنانچه کذب آنها روشبن شببد تمبامی آنهبا را بببه‬
‫دریا ریخت‪.‬‬
‫ضررهای غیبت‬
‫در اینجا پیرامون ضررهای موجود در غیبت مطالبی را بیان می کنیم تببا‬
‫های علوه بر آنکه سودی ندارد بلکه تنهببا‬
‫خواننده بفهمد داشتن چنین عقید ‌‬
‫موجب ضرر است‪.‬‬
‫خرافات امام زمانی و ضررهای غیبت‪:‬‬
‫به جرات می توان گفت‪ :‬آنقدر که پیرامون مهببدی و غیبببت او خرافببات‬
‫می باشد در مورد بقیه امور چنین نبوده است‪ ،‬دلیل آن نیز واضببح اسببت‪،‬‬
‫چون مردم معتقدند که او هنوز زنده اسببت و چببونکه حاضببر و حببی اسببت‬
‫هنوز می توان در مورد او داستان و قصه به هم بافت‪ ،‬و ایببن دکببان هنببوز‬
‫برای غلت باز مانده است و می توانند از آن بهره برداری کنند‪.‬‬
‫شاید خود خواننده این خرافات را بارها از دهان مردم شنیده باشد ولی‬
‫بدان توجهی نکرده است‪.‬‬
‫‪ -1‬اولین خرافه موجود و شایع در بین مردم این اسگگت کگه‬
‫می بینی دائم می گوینگگد‪ :‬آیگگا مگگی دانگگی و خگگبر داری کگگه مگگی‬
‫گویند‪ :‬فلن مجتهد و مرجع تقلید با امام زمان در ارتباط است‬
‫ولی او اجازه ندارد این راز را برمل کند و بنابراین ما مردم بایببد خیلببی بببه‬
‫آن مجتهد معتقد باشیم چونکه به هر حال هر سخنی بگویببد‪ ،‬حتمببا ً صببحیح‬
‫است!! چونکه با معصوم و ماینطق عن الهوی در ارتباط است‪.‬‬
‫خواننده گرامی بداند منشأ تمام گرفتاریهببای ملببت مببا همیببن موضببوع‬
‫است که بدون تامل و تحقیق هر سخن آخوند یا مرجع تقلید را قبببول مببی‬
‫کنند و در مورد صحت و سبقم آن نبه ببه قبرآن مراجعبه مبی کننبد نبه ببه‬
‫احادیث معتبر و سنت پیامبر ص و نه به عقل خود و نه به تاریخهای معتبر‪،‬‬
‫پس چه چیز بببرای روحببانیون و رجببال حکومببتی و ابرقببدرتها از ایببن بهببتر‬
‫خواهد بود که هر چه گفتند همه مردم به راحتی قبول کنند‪.‬‬
‫آیا می دانید با این حربه موجود کببه در دسببت حکببام ظببالم اسببت چببه‬
‫کارها می توانند بکنند؟‪ ،‬فی المثل می گویند که همه می بایسببت بببه فلن‬
‫کشور حمله کنید و مببردم آنجببا را قتببل عببام کنیببد چببونکه مراجببع تقلیببد و‬
‫نائبان امام زمان این دستور را داده اند و دستور آنها عین دستور خداست‬
‫و تخلف با آن محارب با خداست یا فلن مسبجد از اهبل سبنت را تخریبب‬
‫کنید چونکه فلن عالم احمق تشخیص داده که همچون مسجد ضرار است‬
‫و باید خراب شود‪ 1‬و تبدیل به فضای سبز شود تا پسران و دختران بببدانجا‬
‫آیند و برای یکببدیگر تلفببن بزننببد!! یببا بببه راحببتی چیببزی را حببرام یببا حلل‬
‫‪1‬‬

‫خواننده گرامی بداند بسیاری از مساجد اهل سنت توسط تنها دولت خدایی تخریب‬
‫شده و به فضای سبز تبببدیل شببده ولببی اخبببار آنببرا بببه گببوش شببما نمببی رسببانند و‬
‫سانسور می کنند و فقط خبرهایی که به نفع خودشان اسببت منتشببر مببی کننببد و در‬
‫تلویزیون و مقابل عوام مدعی ایجاد هفته وحدت هستند ولی از آن طرف انواع بلها‬
‫را بر سر اهل سنت در می آورند )تخریب مساجدی چون مسجد شببیخ فیببض محمببد‬
‫مشهد و مسجد بجنورد و مساجد دیگر(‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫یکنند‪ .‬حتی خود علمای شیعه معتقد هستند که امام زمان بببه نببوعی در‬
‫م ‌‬
‫مرجع تقلید شدن مجتهدین دخالت دارد و روی این امر نظارت می کند!!!‬
‫یکنیم خواندن امام‬
‫‪ -2‬مورد شرک آمیزی که در اینجا بیان م ‌‬
‫زمان در دعاهاست و او را همچگگون خداونگگد همگگه جگگا حاضگگر و‬
‫ناظر می دانند و می بینی که به هنگام گرفتاری ناگهببان مببی گوینببد‪ :‬یببا‬
‫امام زمان به فریادمان برس!!‬
‫از ائمه احادیث موجود است که گفته اند هر کس صببفات خببالق را بببه‬
‫مخلوق بدهد مشرک است‪ .‬بنابراین‪ ،‬همه جا مهدی را صببدا کببردن و او را‬
‫چون خداوند حاضر و ناظر بر اعمال دانستن شرک در صفات الهی است‪،‬‬
‫و هر صبح جمعه بدون استثناء دعای شرک آلود ندبه را بببه صببورت دسببته‬
‫جمعی می خوانند ولی در مورد نماز جمعه که در قببرآن و احببادیث واجببب‬
‫شده سهل انگاری می کنند و علمای ایشان مببی گوینببد‪ :‬امببام زمببان روی‬
‫کشور ایران ولیت تکوینی دارد!! و امکان ندارد حکومت مببا سببقوط کنببد‬
‫چونکه وصل است به حکومت آقا امام زمان!!‪ 1‬و حوادثی چببون شکسببت‬
‫دشمنان در طوفان طبس را به خاطر ولیت مهدی مببی داننببد!! و یببا مببی‬
‫هها( پرونده اعمال ما برای امببام زمببان بببرده مببی‬
‫گویند‪ :‬هر هفته )دوشنب ‌‬
‫شود!!‪ 2‬در صورتیکه رجوع امور به سوی خداست‪ .‬در سببوره حدیببد آیببه ‪5‬‬
‫آمببببببببببببده‪    ﴿ :‬‬
‫‪» .﴾    ‬آسمانها و زمیببن‬
‫همه ملک اوست‪ ،‬و رجوع تمام امور )عالم( بسوی اوست«‪ ،‬یببا در سببوره‬
‫شبببوری آیبببه ‪ 53‬آمبببده‪     ﴿ :‬‬
‫‪       ‬‬
‫‪» ﴾  ‬راه همببان خببدائی کببه هرچببه در‬

‫آسببمانها و زمیببن اسببت همببه ملببک اوسببت‪ ،‬و رجببوع تمببام امببور بسببوی‬
‫اوسبببت«‪ ،‬یبببا در سبببوره احبببزاب آیبببه ‪ 39‬کبببه آمبببده‪ ﴿ :‬‬
‫‪» ﴾ ‬و خدا بببرای حسبباب )و مراقبببت کببار خلببق( بببه‬
‫تنهایی کفایت می کند«‪ ،‬یا سوره نمل آیه ‪ 93‬که آمببده‪ ﴿ :‬‬
‫‪» ﴾   ‬و پروردگبببار تبببو از‬
‫آنچه انجام مىدهيد غافل نيست!«‪.‬‬
‫پس آیا داشببتن چنیببن اعتقبباداتی شببرک نیسببت؟ صببفات و افعببالی کببه‬
‫منحصر به خداوند است‪ ،‬برای بنده و مخلوق او در نظر می گیرید‪ .‬گبباهی‬
‫می بینی که عده ای متعصب احمق می گویند‪ :‬امام زمببان از خودمببان بببه‬
‫خودمان نزدیکتر است!! و به طور علنی مخالف با آیات قرآن صحبت می‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫شاه سلطان حسین صفوی نیز در اصفهان همین افکار را داشببت و علمببای احمببق‬
‫شیعه به او گفته بودند حکومت تو توسبط امبام زمبان نگهبداری مبی شبود و امکبان‬
‫ندارد سقوط کند و با این خیالت خوش بود تا افغانها حکومت او را سرنگون کردند‪.‬‬
‫هها بصورت سی دی یا توسط اینترنت فرستاده می شوند چون دیگببر‬
‫احتمال ً پروند ‌‬
‫علم پیشرفت کرده و از کاغذ کمببتر اسببتفاده مببی شببود‪ ،‬حببال چگببونه بببه ایببن همببه‬
‫پرونده رسیدگی مببی کنببد ایببن خببود مسببئله ای جداسببت‪ ،‬فقببط امیببدواریم همچببون‬
‫هها رسیدگی نکند‪ .‬کسی نیسببت بببه ایببن ابلهببان بگویببد‪:‬‬
‫ادارات دولتی ایران به پروند ‌‬
‫شما نگران اعمال خود در برابر خالق باشید که همیشه حاضر است نه مخلببوقی کببه‬
‫اصل ً وجود هم ندارد و دائم می گویند‪ :‬وای بر مبا کبه ببا ایبن کارهبای خبود دل امبام‬
‫زمان را خون کرده ایم!!!‬

‫‪25‬‬

‫کنند در قرآن آمده که خداوند از رگ گردن به انسانها نزدیکببتر اسببت )ق‪/‬‬
‫‪ (16‬یا در سوره اسراء آیه ‪ 47‬آمببده کببه ﴿‪  ‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪» ﴾ ‬ما به خیالت باطلی که وقببت شببنیدن )گفتببار‬

‫تو( در دل خود می کنند از خود آنهببا آگباهتریم کببه سببتمکاران )بببه مببردم(‬
‫گویند که شما جز شخصی سحر شده را پیشوای خود نکببرده ایببد«‪ .‬یببا در‬
‫‪   ‬‬
‫‪‬‬
‫سبببوره آل عمبببران ‪ 119 /‬کبببه آمبببده‪﴿ :‬‬
‫‪» ﴾ ‬فقط خداست که به افکار و اندیشه دلهببا آگبباه‬
‫است«‪.‬‬
‫‪ -3‬خمس‪ :‬مورد بعدی گرفتن یک پنجم از مال مردم بدبخت است بببه‬
‫عنوان حق امام‪ .‬خواننده گرامی بداند خمس مربوط به غنائم جنگی بببوده‬
‫است که مورد استفاده قرار می گرفته است‪ ،‬و هیببچ شاهنشبباهی نیامببده‬
‫بگوید‪ :‬یک پنجم از اموالتان حق من است‪ .‬شما ثابت کنید در کجای تاریببخ‬
‫پیامبرص یا حضرت علی ‪ ‬یا امام حسن ‪ ‬که دارای حکومت بببوده انببد‬
‫از مردم خمس گرفته اند؟‬
‫مردم بدانند که زکات را می بایسببت بببه فقیببران و مسببتحقان بدهنببد و‬
‫آنرا نیز نمی توان تنها بببه ‪ 9‬چیببز منحصببر کببرد‪ .‬در جببای جببای قببرآن و در‬
‫آیات متعدد به زکات اشاره شده و حتی آنرا هم ردیف با صلوة قببرار داده‬
‫است‪ .‬پس شما چنانچه می خواهید کمکی هم بکنید به نیت زکات بدهیببد‪.‬‬
‫هدار است که این همه از اموال خود را به نیت خمس می دهیببد‬
‫خیلی خند ‌‬
‫)العمال بالنیات( در حالیکه بیفایده و مخالف با شرع است‪.‬‬
‫پس از مرگ نائب چهارم‪ 1‬در پرداخت خمس اختلفات گونبباگونی پیببش‬
‫آمد و جالب است که آن نائب مهدی تکلیف این خمس را کببه مرتببب مببی‬
‫گرفته و برای شیعیان نیز مسئله مهمببی بببوده بلتکلیببف گذاشببته و بببه آن‬
‫جهان رفته و از امام زمببان هببم در مببورد آن سببوالی نکببرده اسببت‪ .‬البتببه‬
‫شیعیان بیکار ننشسته و انواع راهها را برای پرداخت آن اختراع کردند کببه‬
‫یکی از جالبترین آنها ایببن بببوده کبه پولهببا و امببوال مربببوطه را خباک مبی‬
‫کردند!! یا به دریا می ریختند!! و می گفتند‪ :‬چونکه خود امام زمببان دارای‬
‫ولیت تکوینی است و بر روی آفرینببش تصببرف دارد پببس ایببن امببوال بببه‬
‫دست او خواهد رسید!!‪ ،‬شاید مردم ایبن زمبان از حمباقت آنهببا بببه خنببده‬
‫بیفتند ولی باید بدانند کاری که اکنون می کنند‪ ،‬دست کمبی از آنهبا نبدارد‪،‬‬
‫چونکه مال و اموال خود را به جیب یک عده گمراه می ریزند‪ ،‬لاقببل آنهببا‬
‫به دریا می ریخته اند و به دست گمراهان نمی داده اند‪.‬‬
‫دائم می بینی یکی از عوام ساده که از احکام اسلمی هم بیخبر اسببت‬
‫نگران خمس اموال خود است و مرتب از آخوندها در مورد آن سوال مببی‬
‫کند و می گوید‪ :‬مبادا مال من حببرام شببود چببونکه خمببس آن جببدا نشببده‬
‫است!! یا به هنگام حج نیز دائم از آن سوال می شود‪ ،‬و جببالب اینجاسببت‬
‫که در اکمال الدین شیخ صدوق ص ‪ 483‬و الغیبة شببیخ طوسببی ص ‪-186‬‬
‫‪1‬‬

‫نواب اربعه به ترتیب عبارتند از‪ :‬عثمان بببن سببعید العمببری‪ ،‬محمببد بببن عثمببان بببن‬
‫سعید العمری‪ ،‬الحسین بببن روح النوبخببتی و علببی بببن محمببد السببمری‪ ،‬اینببان وکلء‬
‫مهدی در غیبت صغری بوده اند که هفتاد سال به طول انجامید‪ 260 ،‬تا ‪ 329‬هجری‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ 188‬توقیعی از امام زمان آمده که خمس بببرای شببیعیان در عصببر غیبببت‬
‫مباح می باشد‪.‬‬
‫نواب و سفیران مهدی مال مردم را به عنوان خمس می گرفتبه انبد‪ ،‬و‬
‫جالب است که بسیاری از معجزات ثبت شببده در زمببان ایشببان در مببورد‬
‫خمس بوده‪ ،‬چرا؟ چون دکان خوبی بوده و نباید تعطیل می شده‪ .‬و یا بببه‬
‫نوشته برخی این اموال را به بنی عباس تحویل مببی داده انببد‪ .‬هببم اکنببون‬
‫نیز مردم از به موقع ندادن خمس خود نگران هستند‪ ،‬و اگر از ایببن عببوام‬
‫سوال کنی که خمس مال خببود را طبببق کببدام آیببه یببا حببدیث مببی دهببی؟‬
‫جوابی ندارد که بدهد و تنها چون همه داده اند و همه گفته انببد و آخونببدها‬
‫هم گرفته اند‪ ،‬او هم قبول دارد و مال خود را تقدیم می کند‪ .‬اینجاست که‬
‫باید گفت‪:‬‬
‫دادی؟‬

‫خدایا آنرا که عقل دادی چه ندادی؟‬

‫و آنرا که عقل ندادی چه‬

‫و البته شما خودتان اختیار اموالتان را دارید و ربطی به ما ندارد و اصل ً‬
‫ثلث مال خود را بدهید عوض خمس آن‪ ،‬از مال ما که نمی خواهید بدهیببد‪،‬‬
‫فقط بدانید دادن این پولها نه سودی دارد نه ثوابی بلکببه حببتی مخببالف بببا‬
‫قوانین اسلم است‪ ،‬و چیزی به نام حق امام نداریم و امام زمببان چنببانچه‬
‫وجود دارد خودش بیاید و از حقوقش دفاع کند‪.‬‬
‫در سوره توبه‪ 34/‬آمده‪:‬‬
‫﴿‪     ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪.﴾ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬

‫»ای اهل ایمان‪ ،‬بسیاری از علماء و راهبببان امببوال مببردم را بببه باطببل‬
‫یکنند‪ ،‬و کسببانیکه طل و‬
‫طعمة خود می کنند و )خلق را( از راه خدا منع م ‌‬
‫نقره را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی کننببد آنهببا را بببه‬
‫عذاب دردناک بشارت ده«‪.‬‬
‫‪ -4‬ظهور مهدی‪ :‬خرافات و ضررهای بیشبماری پیرامبون ظهبور او‬
‫وجود دارد و میان عوام رایج است‪ ،‬مثل ً می گویند‪ :‬وقتیکه او آمد به دیوار‬
‫کعبه تکیه زده و فلن آیه را می خواند و یاران او کببه ‪ 313‬نفببر هسببتند بببا‬
‫طیرالرض همچون برگهای پائیزی خود را بدانجا می رسانند!! و جبرئیببل و‬
‫میکائیل از آسمان برای بیعت با مهدی فرود مببی آینببد!!‪ 1‬و او هببم شببروع‬
‫می کند به جنگ علیه دشمنان اسلم‪ 2‬و آنقببدر قتببل عببام مببی کنببد کببه تببا‬
‫رکاب اسبش در خون فرو می رود!!‪ ،3‬سپس به سراغ قبر ابوبکر و عمببر‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫شیخ مفید نقل کرده که جبرئیل نازل می شود و با مهدی بیعببت مببی کنببد!! و شببیخ‬
‫طوسی می گوید‪ :‬اصحاب مهدی از خانه هایشان به ستاد مهدی مانند یببک چشببم بببه‬
‫هم زدن منتقل می شوند!!‬
‫لبد قتل عام را از اهل سنت عربستان شروع می کند چونکه وهابی هسببتند و روی‬
‫قبور ائمه بقیبع را گنببد و بارگباه نسبباخته انبد و هببر صببح جمعبه نیببز دعبای نببدبه را‬
‫نخوانده اند‪.‬‬
‫قیام با اسب و شمشیر در عصر جدید بسیار جالب خواهد بود‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫و عایشه می رود و آنها را از قبر بیرون می کشد‪ 1‬تا مجازات کند!! و حببد‬
‫را بر عایشه اجرا مببی کنببد!! )بببه خبباطر فبباطمه دخببتر رسببول خببدا ص(‪،‬‬
‫معلوم است امام زمان به هفته وحدت خيلي اعتقاد ندارد چببون بببا انجببام‬
‫این کارها یک میلیارد مسلمان را با خود دشمن می کند‪.‬‬
‫های مردم و عببوام بیسببواد را بببه‬
‫دکانداران مذهبی در شیعه در هر دور ‌‬
‫های چنببان وانمببود مببی کننببد کببه‬
‫ظهور او امیدوار می کننببد و از هببر حببادث ‌‬
‫ظهور مهدی نزدیک شده است‪ ،‬مثل ً به هنگام جنگ آمریکببا در عببراق مببی‬
‫گفتند‪ :‬حدیثی یافته ایببم و در آن چنیببن آمببده کببه در آخرالزمببان در عببراق‬
‫جنگی می شود که بر سر طلی سیاه است و آن هببم نفببت اسببت‪ .‬مببردم‬
‫نادان هبم ببا خوشببحالی مبی گفتنبد‪ :‬عجبب حببدیث جبالبی اسبت و حتمبا ً‬
‫واقعیت دارد و ظهور آقا نزدیک است‪ ،‬و مببا هببم او را مببی بینیببم‪ .‬یببا مببی‬
‫گویند‪ :‬سفیانی کببه در آخرالزمببان مببی آیببد در لشببکر سببوریه دیببده شببده‬
‫است! یا فلن حاکم اسرائیلی که یببک چشببم دارد همببان دجببال اسببت! یببا‬
‫فلن مرجع تقلید به هنگام قنوت ناگهان گفته که قاتل امام زمببان بببه دنیببا‬
‫آمد!‪ 2‬و جالب است که با اینکه پببس از مببدتی ثببابت مببی شببود تمببام ایببن‬
‫های شک در وجود این عقاید نمی کنببد و‬
‫داستانها دروغ بوده ولی کسی ذر ‌‬
‫با همان اطمینان قبلی به راه خود ادامه می دهند و اگببر دوببباره آخونببد یببا‬
‫یکننبد‪ ،‬در‬
‫مرجعی بیایبد و داسبتانی جدیبد را بگویبد‪ ،‬همبه فبوری قببول م ‌‬
‫صورتیکه پیامبر ص فرموده‪» :‬انسان عاقل )یبا مببومن( از یببک سببوراخ دو‬
‫یشود«‪ .‬ولی شیعیان هببزار بببار گزیببده مببی شببوند؛ و جببالب‬
‫بار گزیده نم ‌‬
‫اینجاست که در کتب حدیث شیعه آمببده کببه تعییببن کننببدگان وقببت ظهببور‬
‫یدانببد‪ .‬پببس‬
‫دروغگو و کذاب هستند و خود مهدی نيز وقت ظهورش را نم ‌‬
‫مرجعی که دائم سخنانی مبی گویبد کبه نشبان دهبد ظهبور مهبدی نزدیبک‬
‫است‪ ،‬دروغگو است‪ .‬مثل اینکه بگوید‪ :‬قاتل او به دنیا آمده!‪ ،‬چببون طبببق‬
‫این سخن تا چند دهة دیگر کببه قاتببل مهببدی بببالغ و بببزرگ مببی شببود بایببد‬
‫مهدی ظهور کرده باشد تا توسببط او کشببته شببود‪ .‬تببازه خببود مهببدی چنببد‬
‫سال حکومت خواهد کرد و سپس در انتها به قتببل مببی رسببد‪ .‬بسببیاری از‬
‫این مراجع می گویند‪ :‬ما که پیر هستیم امید داریم ظهببور مهببدی را ببببینیم‬
‫پس شما جوانان مایوس نشوید‪ ،‬همچون آخونببدی خرافببی کببه خطبباب بببه‬
‫مردم می گفت‪ :‬آیت ا‪ ...‬بهجت که خیلی پیر شده گفته است ان شاء الله‬
‫من هم زنده خواهم بود‪ ،‬و ظهور مهببدی را خببواهم دیببد پببس شببما ناامیببد‬
‫نباشید‪ .‬ولی کسی نیست بببه اینهببا بگویببد‪ :‬مراجببع قبلببی شببما نیببز همیببن‬
‫سخنان را می گفتند‪ ،‬و ان شاء الله هم زیاد می گفتند ولببی همگببی مببرده‬
‫اند و مهدی هم ظهور نکرده است‪.3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫فکر می کنم امام زمان نمی داند نبش قبر در اسلم حرام است‪.‬‬
‫می گویند آیت ا‪ ...‬بهجت چنین چیزی گفته و او چهره برزخی اشببخاص را هببم مببی‬
‫بیند!! می گوئیم‪ :‬پیامبرص منافقان را نمی شناخته )توبه‪ (101/‬و علم غیببب نداشببته‬
‫)اعراف‪ ،188/‬انعام‪ .(50/‬حال چطور جنبباب بهجببت از پیببامبر اسببلم برتببری یببافته؟‬
‫علتش فقط خوش باوری مردم و نشر خرافات توسط دکانداران مذهبی است‪.‬‬
‫تمام مردم ایران می گفتند‪ :‬خدایا‪ ،‬خدایا‪ ،‬تا انقلب مهدی خمینببی را نگهببدار!! پببس‬
‫ما نمی دانیم چرا نگه داشته نشد؟ آیا یکنفر مومن واقعی در ایران نبببود تببا دعببایش‬
‫مستجاب گردد؟ علت این است که دعای به محال مستجاب نمی شود و خمینببی کببه‬
‫های و جانشببینان بعببدی او نیببز خواهنببد رفببت‪ ،‬و امببام زمببانی‬
‫از دنیا رفت بلکه خببامن ‌‬

‫‪28‬‬

‫مردمی که به صحبتهای آخوندها و مراجببع خببود تببوجهی خبباص دارنببد و‬
‫مرید بی چون و چرای ایشان هستند باید این آیه را بخوانند‪:‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪‬‬
‫﴿‬
‫‪.﴾   ‬‬

‫)احزاب‪(67/‬‬
‫»و گويند‪ :‬اي خدا‪ ،‬ما اطاعت امر بزرگان و پيشوايان خود را كرديم كه‬
‫ما را به راه ضللت كشيدند«‪.‬‬
‫در اوایل انقلب‪ ،‬چنان در ذهن تمام مردم انداخته بودند کببه خمینببی تببا‬
‫ظهور مهدی حتما ً زنده خواهد بببود‪ ،‬و همببه نیببز شببعار مببی دادنببد‪ :‬خببدایا‪،‬‬
‫خدایا‪ ،‬تا انقلب مهدی خمینی را نگهدار!! ولی پس از مببرگ او کسببی ذره‬
‫ای به مغز خود فشار وارد نکرد که پببس چببرا مهببدی نیامببد؟ و تببازه همببه‬
‫مشغول عزاداری برای مرگ او شدند‪.‬‬
‫متاسفانه مردم ایران در بببت کببردن رهبببران خببود در دنیببا رتبببة اول را‬
‫دارند‪ ،1‬و پس از مرگ خمینی در یک برنامه تلویزیونی دیببدم کببه شخصببی‬
‫خرافی که حتما ً از قشر حزب اللهی و ولیت فقیهی بود می گفت‪ :‬من و‬
‫تعدادی دیگر دائم اطراف امام خمینی می رفتیم و مراقببب ایشببان بببودیم‬
‫یترسیدیم دشمنان و منافقان خطببری بببرای امببام ایجبباد کننببد کببه‬
‫چون م ‌‬
‫ناگهان امام خطاب به ما فرمودند‪ :‬نگران من نباشید من به مرگ طبببیعی‬
‫خواهم مرد!!! و مجری تلویزیون گفت‪ :‬الله اکبر‪.‬‬
‫مثل اینکه ائمه برای این خرافیون کم بوده و آمده انببد بببرای خمینببی و‬
‫آخوندهای دیگر هم قائل به علم غیب شده انبد‪ .‬آری‪ ،‬وقبتی او از صببح تبا‬
‫شام در اتاق خود بوده و جوانان بیچاره را به جبهببه فرسببتاده تعجبببی هببم‬
‫ندارد که به مرگ طبیعی از دنیا برود‪.‬‬
‫‪ -5‬حکام سودجو‪ :‬مورد مهبم بعبدی سبود جبویی حکبام و دکانبداران‬
‫مذهبی از این عقاید است‪ ،‬بارهببا شببده کببه از زبببان رجببال حکومببتی مببی‬
‫شنویم که می گویند‪ :‬کشور ما وقتی کامل ً ایده آل و خببوب مببی شببود کببه‬
‫امام زمان ظهور کند‪ ،‬و این مشکلت بسببیاری کببه هببم اکنببون وجببود دارد‬
‫تقصیر ما نیست و ما خیلی مسئول نیستیم‪ ،‬چون بالخره معصوم نیسببتیم‬
‫و خطاهایی مببی کنیببم‪ .‬و بببدینگونه از مسببئولیت شببانه خبالی مبی کننببد و‬
‫مردم را به انتظار مهدی دلخوش می کنند و خودشان از آنطرف هرکبباری‬
‫خواستند می کنند‪ .‬باید به اینها گفت‪ :‬پس مقصر اصببلی گرانببی و فسبباد و‬
‫بی دینی که در جامعه رو به افزایببش اسببت مهببدی اسببت‪ ،‬چببون خودتببان‬
‫عقیده دارید که او حافظ حکومت شماست و روی ایران ولیت دارد!!‬
‫یکی از مزیتهای شیعه در طول تاریخ این بوده است که با حاکم ظببالم‬
‫برخورد می کرده اند و علیه او قیام می کببرده انببد ولببی هببم اکنببون از آن‬
‫مزیت دیگر خبری نیسببت‪ ،‬چببونکه در گذشببته شبباهان مختلببف بببالی سببر‬
‫مردم حکومت می کردند و به هنگام زیاده روی در ظلم و فساد‪ ،‬روحببانی‬
‫شیعه که میان مردم بود فوری همه را آگاه مببی کببرد تببا علیببه شبباه قیببام‬
‫کنند‪ ،‬ولی اکنون خود روحانی تبدیل به شبباه و حبباکم شببده اسببت و دیگببر‬

‫‪1‬‬

‫ظهور نخواهد کرد‪ ،‬چون نیست که بخواهد ظهور کند‪ .‬حال شببما بنشببینید و دائم دعببا‬
‫کنید‪.‬‬
‫اول انقلب همه مردم می گفتند عکس خمینی در ماه است و اگر کسی منکببر مببی‬
‫شد همه با او دشمن می شدند‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫مردم جرات مقابله با او را ندارند و به صحبت غیر روحببانیون هببم تببوجهی‬
‫نمی کنند و آن روحانی نمایندة دین شده‪ ،1‬و دین را نیز بببا سیاسببت یکببی‬
‫کرده است‪ .‬و جالب اینجاست که روحانیون می گویند‪ :‬دین به هیچ عنببوان‬
‫جدا از سیاست نیست‪ ،‬ولی به نظر ما به طور استثناء در مسببئله امببر بببه‬
‫معروف و نهی از منکببر دیببن ایشبان از سیاسببت جببدا شببده اسببت‪ ،‬چببون‬
‫چنانچه کسی بخواهد روحانی حاکم را امر به معروف و نهی از منکببر کنببد‬
‫آنوقت می شود‪ :‬ضد دین و مرتد و محارب بببا خببدا و مفسببد فببی الرض‪،‬‬
‫چون مانند گذشته در مقابل شاه قیام نکرده بلکه در مقابل خود دین قیام‬
‫کببرده اسببت‪ ،‬و ایببن سببکوت و نشسببتن در برابببر ظببالمین از بزرگببترین‬
‫مضرات غیبت است‪ ،‬و همه نشسببته انببد تببا امببام زمببان بیایببد و کارهببا را‬
‫درست کند در صورتیکه باید آنقدر بنشینید تا علف زیر پایتان سبببز شببود و‬
‫ظالمین هم به کار خود ادامه دهند‪.‬‬
‫خود اینها می گویند‪ :‬قیام او نزدیک قیامت است! آخر جببامعه ای ایببده‬
‫آل که نزدیک قیامت باشد دیگر چه سودی دارد؟! و گذشتگانی که در ظلم‬
‫بوده اند چه گناهی داشته اند؟ و آیببا ایببن اسببت معنببای عببدالت شببما؟ آیببا‬
‫قوانین اسلم باید تنها چند سال بر پا باشد؟ دکانداران مذهبی از این امببام‬
‫زمان چه استفاده هایی که نکرده اند‪ .‬صفویه برای کشببتار اهببل سببنت در‬
‫ایران و شیعه کردن مردم‪ 2‬می گفته است که فلن شاه احمق بببه هنگببام‬
‫سواری از یاران خود جبدا شبده و در غباری رفتبه و پبس از بیبرون آمبدن‬
‫گفتببه‪ :‬امببام زمببان را در غببار دیببده ام و دسببتور کشببتار و قیببام را از او‬
‫گرفتم!! یا به قببول دکببتر شببریعتی در اطببراف حببرم امببام رضببا دکانهببا و‬
‫یخواسببته انببد حببرم را‬
‫سبباختمانهایی بببود کببه وقببتی مببذهبیون خرافببی م ‌‬
‫گسترش دهند و جاده بکشند در مقابببل سبباختمانهای اطببراف حببرم قببرار‬
‫داشته اند و این به صورت یک مشکل شده بود چون مردم اطببراف حببرم‬
‫حاضر به تخریب دکانها نبودند‪ .‬ولی ناگهان یک حدیث ظهببور مببی کنببد کببه‬
‫های احداث خواهد شد به نام‬
‫امام زمان فرموده‪ :‬در اطراف قبر جدم جاد ‌‬
‫ههببا را‬
‫فلکه!! که پس از شایع شدن این حدیث همه مردم دو دسببتی مغاز ‌‬
‫یکنند و آنها را تخریب می کنند‪.‬‬
‫تسلیم م ‌‬
‫مورد دیگری نیز در مورد بهره برداری از این مهدی وجود دارد که یکببی‬
‫از آنها واقعا ً جای تاسف دارد و آن مورد این است که شببنیدم مببی گفتنببد‪:‬‬
‫ههببای شببب‪،‬‬
‫در جریان جنگ ایران بببا عببراق در جبهببه جنببگ بببه هنگببام نیم ‌‬
‫های از‬
‫هگان عببد ‌‬
‫های دور و از جلوی دید ‌‬
‫اسبی همراه با سوار خود از فاصل ‌‬
‫رزمندگان عبور می کرده است و آنها هم فکر می کرده اند آن سوار امام‬
‫زمان است‪ ،‬و این موضوع را برای بقیه رزمندگان تعریف می کرده انببد و‬
‫بدین ترتیب همه خوشحال می شده اند که امام زمان به آنها تببوجه دارد و‬
‫با اشتیاق بیشتری به خط مقدم جبهه یورش می برده اند و البته عببده ای‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫کسی نیست به اینها بگوید‪ :‬چه کسی گفته شما دین هستید که بخواهید از سیاست‬
‫جدا نباشید یا باشید‪ ،‬اصل ً خبود واژه روحبانی ببا ایبن سبازمان و تشبکیلت در دوران‬
‫پیامبرص و صحابه ایشان وجود نداشته و ساخته و پرداخته دست خود ایشان است‪.‬‬
‫شما خوانندة گرامی بدانید که قبل از آمدن صفویه مردم ایران و اجداد شما از اهل‬
‫سنت بوده اند که بیشتر شافعی و حنفی بوده اند‪ ،‬البته ما نمببی خببواهیم بگببوئیم کببه‬
‫شما سنی یا شیعه شوید‪ ،‬بلکه می خواهیم کمی فکر کنید که عقایدتان از کجا ریشه‬
‫گرفته است‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫از رزمندگان این موضوع را قبول نداشته انببد و تکببذیب مببی کببرده انببد تببا‬
‫اتفاقا ً یک شب آن سوار و اسبش از جلوی یکببی از همیببن رزمنببدگانی کببه‬
‫این موضوع را قبول نداشته می گذرد‪ ،‬و آن رزمنده هم با ماشین خببود او‬
‫را تعقیب می کند و آن سوار با سرعت فرار می کند و به دل کببوهی مببی‬
‫رود تا در مخفیگبباهش پنهببان شببود ولببی بببالخره آن رزمنببده آن سببوار را‬
‫دستگیر می کند و مشاهده می کند که فببردی عببادی اسببت و امببام زمببان‬
‫نیست که در این هنگببام ناگهببان اطلعببات سببپاه سببر مببی رسببد و بببه آن‬
‫یها نکن!!!‬
‫رزمنده می گوید‪ :‬سرت به کار خودت باشد و از این فضول ‌‬
‫مورد دیگری نیز هست که حتی مردم عادی نیببز بببرای فریببب مببردم از‬
‫مهدی استفاده می کنند و یک مکبر‪ 1‬که فردی تبهکار بوده است ادعا مببی‬
‫کند که امام زمان را می بیند و مبی گویببد‪ :‬شببما مببردم قببادر بببه دیببدن او‬
‫های‬
‫هبباز سبجاد ‌‬
‫نیستید چون مهدی از نظرها غائب است‪ ،‬و این شخص حق ‌‬
‫یکرده و به مببردم مببی گفتببه‪ :‬بیاییببد بببا امببام زمببان نمبباز جمبباعت‬
‫پهن م ‌‬
‫بخوانیم و هم اکنون امام زمان روی این سجاده در حال نماز است‪ ،‬و من‬
‫رکوع و سجود او را می بینم و به شما اعلم می کنم و شما هببم بببا اعلم‬
‫من به رکوع و سجود بروید!!!!!‬
‫و جالب است بدانید مردم ساده هم اینکار را می کرده اند و پشت آن‬
‫سجاده می ایستاده اند و به فرد نامرئی‪ 2‬اقتدا می کرده اند‪.‬‬
‫دادی؟‬

‫خدایا آنرا که عقل دادی چه ندادی؟‬

‫و آنرا که عقل ندادی چه‬

‫یکی شدن دین با سیاست و نردبان شدن دین بببرای سیاسببت بببه طببور‬
‫عادی هم دارای ضرر و زیببان اسببت چببه برسببد بببه اینکببه بببه نببام خانببدان‬
‫پیامبرص و اهل بیت او اینکببار صببورت بگیببرد‪ ،‬چببون حبباکم و سیاسببتمدار‬
‫برای حفظ حکومت و نظام خود که آنرا اسلمی نیببز مببی دانببد هببر کبباری‬
‫صورت می دهد و حتی در مقابل نصوص شرعی نیز می تواند قد علم کند‬
‫و اجتهاد در برابر نص کند و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد کند‪ ،‬مببی‬
‫تواند حج خانه خدا را به مدت ‪ 3‬سال باطل کند یا مسجدی از اهببل سببنت‬
‫را مسجد ضرار بنامد و خرابش کند‪ ،‬آن موقع چنببانچه هببر خرابکبباری ضببد‬
‫دینی صورت بگیرد همه مردم آنرا به نام اسلم می بینند نه به نام آن فرد‬
‫یشوند‪.‬‬
‫حاکم و همه دین گریز م ‌‬
‫اینها خودشان را با پیامبر ص قیاس می کنند که با وحی در ارتباط بوده‬
‫و از خطا آگبباه مببی شببده و خببود را نببائب امببام معصببوم مببی داننببد ولببی‬
‫مشخص است که دارای اشتباهات فراوانی هسببتند و بببدین شببکل دیببن را‬
‫توسط سیاست خود خراب می کنند‪.‬‬
‫چون مذهب حالتی مقدس دارد وقتیکه وارد عرصه سیاست شود به آن‬
‫رجال سیاسی حالت تقدس می دهد و مردم ایران هم در پرستش غیرخدا‬
‫استاد هستند‪ ،‬بنابراین دیگر کسی به آخوند حاکم چیزی نمی گوید‪ ،‬چون با‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫مکبر شخصی است که در هنگام نماز جماعت بببا صببدای بلنببد یببا توسببط بلنببدگویی‬
‫ارکان نماز مثل تکبیر و رکوع و سجود امام جماعت را اعلم می کند تببا مردمببی کببه‬
‫در حال نماز هستند خود را با امام جماعت هماهنگ کنند‪ ،‬البته مردم معنای مکبببر را‬
‫می دانند و ما برای احتیاط ذکر کردیم‪.‬‬
‫فکر می کنم این مرد حقه باز این ایده خود را از فیلببم مببرد نببامرئی اقتببباس کببرده‬
‫است‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫خود می گوید‪ :‬او نمایندة خدا و نمایندة مهدی و مظهر اسلم است و نباید‬
‫در برابرش کاری بکنیم و در واقع فکر می کنند اگر اقبدامی علیبه او کننبد‬
‫این اقدام علیه مذهب شیعه و امام زمان بوده است‪ ،‬و بببرای همیببن مببی‬
‫ترسند امر به معروف و نهی از منکر کنند‪.‬‬
‫شعر‬
‫از تمامی اعمال آخوند‬
‫خسته شد ملت از حال آخوند‬
‫آن احادیث پر قال‬
‫آیه های خدا مسخ شد از‬
‫آخوند‬
‫یا به دیگر زبان سال‬
‫سال گرگ است تقویم هر سال‬
‫آخوند‬
‫است‬
‫شرک‬
‫عین‬
‫عین کفر است اقوال این مست‬
‫افعال آخوند‬
‫خمس مالت شود مال‬
‫تو برو کار کن ای برادر‬
‫آخوند‬
‫آن مریدان فعال آخوند‬
‫جور بی حالیش را کشیدند‬
‫زیر باری و حمال‬
‫ای بسیجی به روز قیامت‬
‫آخوند‬
‫از تمامی عمال آخوند‬
‫پاک کن ای خدا کشورم را‬
‫از زد و بند و اهمال‬
‫کل دریای مازندران رفت‬
‫آخوند‬
‫شکمهای‬
‫آن‬
‫کی شود پر ندانم از این نفت‬
‫چون وال آخوند‬
‫آرزوها و امیال آخوند‬
‫حد پایان ندارد بدانید‬
‫مثل بره به چنگال‬
‫ملت شیر و خورشید افتاد‬
‫آخوند‬
‫آن سر بی مخ و کال‬
‫حرف حق را نگردد پذیرا‬
‫آخوند‬
‫تا که وا می شود گال‬
‫جز دروغ و خرافه نبینی‬
‫آخوند‬
‫ذهن بیمار و دجال‬
‫در جدال است با اهل سنت‬
‫آخوند‬
‫بشکند یال و کوپال‬
‫بی گمان حرف حق و شجاعت‬
‫آخوند‬
‫پس بگیریم ما حال‬
‫حال ما را گرفت این تبهکار‬
‫آخوند‬
‫تا به حافظ زدم فال‬
‫زرق و مکر و فریب و ریا بود‬
‫آخوند‬
‫کجاهاست‬
‫تا‬
‫ذهن شیطان دون هم ندانست‬
‫آمال آخوند‬
‫مال من‪ ،‬مال تببو‪ ،‬مببال‬
‫جیب من‪ ،‬جیب تو‪ ،‬کی گشادست‬
‫آخوند‬

‫‪32‬‬

‫زیر روسیه و چین شده پهن‬

‫پاچه خواری و دستمال‬

‫آخوند‬
‫در قیامت ببینی که شیطان‬

‫بر صراط است حمال‬

‫آخوند‬
‫با نوکش بیضه دین شکسته‬
‫توبه و عذر خواهی نبینی‬

‫جای آن بر پر و بال آخوند‬
‫زان زبان به حق لل‬

‫آخوند‬
‫شانس دارد عجیب این تبهکار‬

‫بس بلند است اقبال‬

‫آخوند‬
‫در کفش داشت غربال‬

‫دیدم ابلیس هنگام چینش‬
‫آخوند‬

‫تا وطن گشت اشغال‬

‫رفت اسلم از کشور ما‬
‫آخوند‬
‫نیست در ذات اسلم عیبی‬

‫هست اشکال‪ ،‬اشکال‬

‫آخوند‬
‫کی رها می شود ای خداوند‬

‫ملت ما ز چنگال آخوند‬

‫‪1‬‬

‫‪ -6‬جمکران‪ :‬خرافه دیگر مسجدی ساختگی است که معتقد هستند به‬
‫دسببتور امببام زمببان سبباخته شببده و مببردم بببدانجا رفتببن را از بزرگببترین‬
‫یخواننببد و کسبی‬
‫عبادات می دانند و دو رکعت نماز امام زمبان در آنجببا م ‌‬
‫نیست بگوید‪ :‬این نمازها در کجای سنت پیببامبر ص آمببده؟ و خرافببه دیگببر‬
‫ههای خببود را بببرای نببائب مهببدی‬
‫در مورد چاهی در آنجاست که مردم نام ‌‬
‫یاندازند! تا آن نائب که سالهاست مرده اسببت‬
‫می نویسند و درون چاه م ‌‬
‫آن نامه را برای امببام زنببده ببببرد!! البتببه در مببذهبی کببه میببان مردگببان و‬
‫زندگان تفاوتی قائل نیست این خرافات خیلببی هببم عجیببب نمببی باشببد‪ .‬و‬
‫یگویند‪ :‬برو به جمکران و مشکلت را به آقا بگو!! یا می گوینببد‪ :‬در‬
‫دائم م ‌‬
‫پناه آقا باش!! در صورتیکه باید دعببا کنیببم و خببود را تنهببا در پنبباه خداونببد‬
‫بدانیم‪ ،‬و اینکه می گویند‪ :‬ما از خداوند حاجت یببا شببفا خواسببته ایببم دروغ‬
‫است‪ ،‬چون می بینی وقتی کسی می خواهد به مشهد برود می گوید‪ :‬می‬
‫روم تا امام رضا شفایم دهد!! یا اگر شفا یابد می گوید‪ :‬امام رضا شببفایم‬
‫داد!! ولی اگر اتفاقی بیفتد که شفا نیابد‪ ،‬می گوید‪ :‬حتما مصلحت نبوده و‬
‫خدا نخواسته که شفا یابم!! و هر چه بببدی اسببت بببه خداونببد نسبببت مببی‬
‫دهند و تمام خوبی ها را به امام نسبت می دهند‪ ،‬بعد هم می گوینببد‪ :‬چببرا‬
‫به ما می گویند مشرک؟‬
‫جالب است که حکومت آخوندی در ایران دسببتور تخریببب مسبباجدی از‬
‫اهل سنت را می دهد و می گوید‪ :‬مسجد ضرار بوده است!! ولی به نظببر‬
‫ههبای‬
‫ما مسبجد ضبرار همیبن مسبجد جمکبران اسبت و همچنیبن امامزاد ‌‬
‫مختلفی که مردم به جای رفتن به مسجد به آنجببا مببی رونببد و غیرخببدا را‬
‫صدا می کنند‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اشعار از علیرضا حسینی نویسنده کتاب آلفوس است که به نظر من اشعار ایشببان‬
‫در نوع خود بی نظیر هستند‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ -7‬از ضررهای دیگر غیبگگت‪ ،‬ضگگرری اسگگت روحگگی و روانگگی‪،‬‬
‫وقتی مردم دائم می بینند که مسلمین یا شیعیان در ذلت به سر می برنببد‬
‫و دائم از جانب ابرقدرتهای جهببانی مببورد حملببه و آزار و اذیببت قببرار مببی‬
‫گیرند و انواع و اقسام جنایات را بر سر کودکان و مسلمانان می آورنببد و‬
‫هر روز به میزان ظلم و ستم در کشور خود و یببا کشبورهای دیگبر اضببافه‬
‫می شود و در عین حال امام زمان ظهور نمی کنببد‪ ،‬در ایببن لحظببه اسببت‬
‫یدهبد و خبود را‬
‫که نوعی یاس و ناامیدی و ذلت و خواری به آنها دسبت م ‌‬
‫ضعیف مببی پندارنببد‪ ،‬چببونکه از ابتببدا در مغببز ایشببان کببرده انببد کببه شببما‬
‫خودتان به تنهایی قادر به مقابله با تمامی قدرتهای ظببالم جهببان نیسببتید و‬
‫حتما باید معصومی من عندالله که همان مهدی است قیام کند‪ .‬بارها دیده‬
‫یکننببد‪:‬‬
‫ایم که اشخاص معتقد به مهدی با گریه و زاری و از ته دل فغان م ‌‬
‫پس تو کجایی؟ پس چرا نمی آیی؟ دیگر صبر مببا لبببریز شببده اسببت‪ ،‬و از‬
‫اینگونه سخنان کببه نشببانة ضببعیف بببودن روحیببه ایشببان و ضببربه خببوردن‬
‫ایشان از نیامدن مهدی است‪ ،‬و البتببه دسبتانی در کبار بببوده تبا ببه نبوعی‬
‫مردم را اینگونه کند تا مبادا خودشان به فکر نجات خودشان باشند و دائم‬
‫گریه و زاری کنند‪ ،‬یا برای کشته شدن حسببین‪ 1‬یببا بببرای نیامببدن مهببدی و‬
‫غیره‪...‬‬
‫‪ -8‬جمعه‪ :‬شیعه بر این عقیده اسببت کببه ظهببور مهببدی در روز جمعببه‬
‫است‪ ،‬ولی آیا تا کنون حساب کرده اید که چند هزار جمعه آمده و رفتببه و‬
‫ههببای عمببر خببود‬
‫مهدی هم ظهور نکرده؟‪ ،‬اجببداد شببما هببم در تمببام جمع ‌‬
‫منتظر او بوده اند و البته انتظاری بیهوده داشببته انببد‪ .‬هببر صبببح جمعببه در‬
‫دعای جعلی و شرک آمیز ندبه شیون و گریه و زاری مببی کننببد‪ ،‬و مببداحی‬
‫احمق هم مرتب احساسببات شببما را تحریببک مببی کنببد و مببی گویببد‪ :‬پببس‬
‫کجایی ای امام زمان؟ می ترسیم ما هم بمیریم و چشمانمان به جمال تببو‬
‫روشن نشود )البته همینطور هببم مببی شببود( و چببرا نمببی آیببی؟ مببا دیگببر‬
‫خسته شدیم‪.‬‬
‫به این مداح متعصب باید گفت‪ :‬آنقدر منتظر بمان تببا علببف زیببر پببایت‬
‫سبز شود‪ ،‬و ای کاش علف سبز می شد اگر قببرار بببود درخببتی هببم سبببز‬
‫شود در این ‪ 1200‬سببال چنببدین درخببت سبببز شببده بببود‪ ،‬ولببی از ظهببور‬
‫منجی خبری نشببده اسببت‪ .‬البتببه شببما مختببار هسببتید کببه عقیببدة خببود را‬
‫انتخاب کنید و چنانچه دوست دارید زمام دیببن و آخببرت خببود را بببه دسببت‬
‫آخوند و مداح بدهید‪ ،‬ما اعتراضی نداریم و این مسئله مربوط بببه خودتببان‬
‫است‪.‬‬
‫در ضمن لزم به تذکر است که در احادیث دیگری ظهببور مهببدی را روز‬
‫شنبه گفته اند‪.‬‬
‫‪ -9‬جنگ و خونریزی‪ :‬یکببی از بببدترین مضببرات غیبببت مهببدی ایجبباد‬
‫جنگها و قیامها و خونریزیهای بسیاری ببوده کبه در طبول تاریبخ ببه نبام او‬
‫یفایبده ببوده و جبز تضبعیف‬
‫صورت گرفته است‪ ،‬و اکثر این قیامهبا نیبز ب ‌‬
‫مسلمین و تفرقه انداختن بین آنها سودی نداشته است‪ .‬هر زمان یک نفببر‬
‫‪1‬‬

‫اینها که امام حسین‪ ‬را الگوی خویش می دانند مانند او نیستند‪ ،‬بلکه نشسته انببد‬
‫تا کسی دیگر ظهور کند‪ ،‬و بیشتر شبیه به کوفیان هستند و لبد اگر هم کسی بخواهد‬
‫قیامی را صورت دهد او را تنها می گذارند‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫های را دور خود جمع کببرده و جنببگ و خببونریزی‬
‫خود را مهدی نامیده و عد ‌‬
‫به راه انداخته است‪ ،‬و چنانچه بخواهیم نام تمام مهدی ها را که آمببده انببد‬
‫و رفته اند ببریم باید یک کتاب جداگانه بنویسیم‪.‬‬
‫علل غیبت‬
‫در اینجا یک سببری از علتهببای غیبببت امببام زمببان را مطببرح مببی کنیببم‪،‬‬
‫چونکه علمای شیعه برای غیبت طولنی او دلیلبی را مبی آورنبد کبه البتبه‬
‫همگی آنها پوچ و بی پایه و اساس است و نزد خردمندان ارزشی ندارد‪:‬‬
‫‪ -1‬نظریه خوف و ترس از قتل‪ :‬شیخ کلینی در کتاب کافی و شیخ‬
‫صدوق در کتاب اکمال الدین روایات متعددی از حضببرت صبادق نقببل مببی‬
‫کنند که سبب غیبت امام‪ ،‬خبوف بببر حیبات خبود و تقیبه مبی باشببد‪ .‬حبتی‬
‫روایاتی دیگر نیز در کتب شیعه هست که علت تولد پنهانی او را به خبباطر‬
‫ترس از خلیفة عباسی می دانند‪ ،‬سببید مرتضببی در کتبباب الشببافی جلببد ‪3‬‬
‫صفحه ‪ 149‬می گوید‪ :‬اگر مهدی برای جانش بترسببد واجببب اسببت بببر او‬
‫غایب و مستور بماند و همچنین بیان کرده که دفع ضرر واجببب منطقببی و‬
‫عقلی است‪ .‬و شیخ طوسی در الغیبه صفحه ‪ 203‬می گوید‪ :‬سببببی نمببی‬
‫بینم برای عدم ظهورش جز خوف از تهاجم و کشته شدن‪ ،‬اگر چیزی غیببر‬
‫از این بوده برایببش جببایز نیسببت در غیبببت بمانببد و مببی بایسببت همچببون‬
‫دیگببران مشببکلت و سببختیها را تحمببل کنببد‪ ،‬چببون انبیبباء و ائمببه و اولیبباء‬
‫منزلتشان به مقدار تحمل کردن مشاکل و ناهمواریهببا در راه خببدا ارتببباط‬
‫دارد‪.1‬‬
‫این نظریه مبنی بر ترس از قتل از چندین جهت کامل ً باطل‬
‫می شود‪:‬‬
‫ترس از قتل همیشه وجود دارد و کسی زمان مرگ خود را نمی دانببد‬
‫و هر لحظه امکان دارد بمیرد و این خطر پس از ظهور او در آینده نیز می‬
‫باشد و حتی روایاتی هست که مهدی توسط فلن زن ریشبدار کشبته مبی‬
‫شود‪ ،2‬در سوره لقمان آیه نیببز آمببده کببه هیببچ کببس زمیببن مببرگ خببود را‬
‫یدانببد‪ .‬و چنببانچه شببیعه بگویببد‪ :‬امببام از زمببان مببرگ خببود اطلع دارد‬
‫نم ‌‬
‫چنانچه کلینی در کتاب کافی آورده که ائمه از زمان مرگ خود و قاتل خود‬
‫آگاهی دارنببد و ببه اختیبار خببویش مبی میرنببد و همینطببور احبادیث متعببدد‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫شیخ طوسی در اینجا اینگونه گفته‪ ،‬ولی شیعه در جایی دیگر می گوید‪ :‬ایمان ما به‬
‫عصمت مهدی اقتضا می کند که تسلیم وجود حکمتی بببرای غیبببت او باشببیم )إکمببال‬
‫الدین نوشته صدوق ص ‪ 21‬و ‪ (85‬ولی در اینجا شیخ طوسی می گوید‪ :‬اگر خوف از‬
‫مرگ نباشد دیگر برای مهدی جایز نیست در غیبببت بمانببد و بایببد ظهببور کنببد و چببون‬
‫انبیاء و اولیاء دیگر سختی ها را تحمل کند‪.‬‬
‫روایاتی می گویند‪ :‬چون مهدی آخرین امام است و پس از او دیگر امامی نمببی آیببد‪.‬‬
‫بنابراین‪ ،‬برای ترس از قتل غائب شده‪ ،‬ولی در جایی دیگر می گویند‪ :‬مهدی توسببط‬
‫امام حسین که رجعت کرده است غسببل و کفببن مببی شببود!! پببس کببدامیک از اینهببا‬
‫درست است؟ می گویند‪ :‬حتما ً باید امام قبلی توسط امام بعدی غسل و کفن شود و‬
‫زمین نیز هیچگاه از امام و حجت خالی نیست‪ ،‬پس ما نمی دانیم آن امام آخببری کببه‬
‫در انتهای دنیا و نزدیک قیامت هنوز زنده است توسط چببه کسببی غسبل و کفبن مبی‬
‫شود؟ اگر کسی از امامان رجعت کند این مشکل باز هم برای خود او خواهد بببود یببا‬
‫لبد امام آخری را جبرئیل غسل می دهد یا فرشتگان دیگر‪ ،‬چون در شیعه هر چیببزی‬
‫امکان دارد‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫دیگری که می گویند‪ :‬ائمه علم گذشته و آینده را می دانند‪ ،3‬پس در اینجببا‬
‫می گوئیم‪ :‬اگر امام زمان مرگ خود را می داند دیگر برای چه غائب شده‬
‫است؟ او که می داند چه وقت خواهد مرد‪ ،‬دیگر ترس از قتل یعنببی چببه؟‬
‫یدانببد بببر عکببس ادعبای‬
‫و حتی در اینصبورت زمبان ظهببور خبود را نیببز م ‌‬
‫شیعیان که می گویند هیچکس و حتی خود مهدی از زمان ظهببور اطلعببی‬
‫ندارد چون طبق گفتة کلینی اگر مهدی زمببان مببرگ خببود را بدانببد‪ ،‬زمببان‬
‫حکومت خود را نیز می داند‪ ،‬چون شما نیز طبق روایاتی مدت حکومت او‬
‫را بیان کرده اید )مثل ً ‪ 7‬سال(‪ ،‬خوب مهببدی ایببن تعببداد سببال را از زمببان‬
‫مرگ خود کم مببی کنببد و دقیقبا ً زمبان ظهبور خبود را پیبدا مببی کنببد‪ .‬اگبر‬
‫امامان شما زمان مرگ خود و قاتل خود را می شناسند‪ ،‬پببس تقیببه دیگببر‬
‫چیست؟ حتی می گوئید‪ :‬به اختیار خویش می میرد! تقیه به خبباطر حفببظ‬
‫جان است‪ ،‬اگر کسی بداند توسط چه شخصی و در چه زمانی کشته مببی‬
‫شود آنهم به اختیار خودش‪ ،‬دیگر تقیه کردن معنایی ندارد‪ .‬فراموش نکنید‬
‫روحانیون برای گمراهی شما می گویند‪ :‬امبام همیشبه از علبم غیبب خبود‬
‫استفاده نمی کند و هر کجا کبه لزم باشبد از غیبب کمبک مبی گیبرد‪ ،‬مبی‬
‫گوئیم‪ :‬علم غیب توسط وحببی فهمیببده مببی شببود‪ ،‬پببس شببما خبباتمیت را‬
‫قبول ندارید و برای امامان هم قائل به وحی هستید و علم غیبی کببه از آن‬
‫استفاده نشود چه فایده ای دارد؟ در سوره اعراف‪ 188/‬آمده کببه‪﴿ :‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪» ﴾    ‬و اگر‬

‫غيببب‬
‫مىدانستم‪ ،‬خير بسيار ]براى خود[ فراهم مىآوردم‪ ،‬و هيچ ناخوشىاى به من‬
‫نمىرسيد«‪ .‬و به علم غیب خود رجوع نکرد یعنی چه؟ حتی وحببی الهببی بببه‬
‫اذن خداوند است و چنانچه نخواهد فرستاده نمی شود همانطور که پیامبر‬
‫ص فراموش می کند ان شاءالله بگوید و سپس وحببی بببرای مببدتی قطببع‬
‫می شود و بعد از نزول دوباره به پیامبر ص تذکر می دهببد )سببوره کهبف‪/‬‬
‫‪ (23/24‬پس وحی نیز به امببر خداسببت‪ ،‬ولببی ظبباهرا ً در شببیعه بببه اذن و‬
‫اختیار امام است‪ ،‬و هر موقع که خواست می تواند بدان رجوع کند و تازه‬
‫به علم غیب رجوع نمی کند یعنی چببه؟ مگببر علببم غیببب سببی دی یببا نببوار‬
‫است که بخواهد به آن رجوع کند؟!! یببا نعوذبببالله خببدا و فرشببته وحببی از‬
‫صبح تا شام منتظر نشسته اند تا هر وقت ائمه میل داشببتند بببدانها رجببوع‬
‫کنند؟!!‬
‫نظرية تببرس از قتببل ببا صببدها سببال زنببده مانببدن او در تضبباد اسببت‪،‬‬
‫چونکه خداوند می تواند همانطور که اکنون )و طببی قببرون گذشببته( امببام‬
‫زمان را از خطببر بیماریهببا و تصببادفات و دشببمنان حفببظ کببرده‪ ،‬در زمبان‬
‫ظهور نیز اینکار را بکند‪ .‬چطور شخصببی قببادر اسببت هببزاران سببال زنببده‬
‫بماند چونکه هنوز زمان مرگش نرسیده ولی از آن طرف از تببرس کشببته‬
‫شدن غائب می شود؟ از همه گذشته نظريببه خببوف در شببيعه بببا نظببرات‬
‫ديگر ايشان در تضاد كامل است‪ .‬شيعه از طرفي مي گويد‪ :‬ظهور مهببدي‬
‫به اذن و دستور خداست‪ ،‬ولي گويا در نظرية ترس از قتل زمان ظهور به‬
‫دست مهدي است و چونكه از مرگ مي ترسد ظهور نمي كند‪ ،‬اگببر زمببان‬
‫‪3‬‬

‫از یک طرف می گویند‪ :‬امامان علم گذشته و آینده را مببی داننببد و از طرفببی دیگببر‬
‫می گویند‪ :‬حتی امام زمان نیز وقت ظهور خود را نمی داند‪ ،‬پس آخببر مببی دانببد یببا‬
‫نمی داند؟!‬

‫‪36‬‬

‫ظهور فقط به اذن خدا باشد ديگر ترس و خوف معنايي ندارد و هر موقببع‬
‫به قيام امر شود بايد ظهور كند‪ ،‬و آيا شما مي گوئيد‪ :‬نعوذبالله خداوند هم‬
‫مي ترسد و به خاطر ترس از كشته شدن مهببدي ظهببورش را اعلم نمببي‬
‫كند!!!‬
‫حجت الهی که نباید مخفی باشد‪ ،‬بلکه باید برای مردم به عنببوان دلیببل‬
‫و آیت الهی آشکار باشد‪ .‬کببدامیک از انبیبباء از تببرس کشببته شببدن مخفببی‬
‫شدند؟ خداوند در سوره نمببل‪ 10/‬مببی فرمایببد‪  ﴿ :‬‬
‫‪» ﴾  ‬رسبببولن در نبببزد مبببن نمبببی‬
‫ترسببند«‪ .‬و در سببوره مببائده‪ 44/‬مببی فرمایببد‪ ﴿ :‬‬
‫‪» ﴾‬پس از مردم مترسید و از من بترسید«‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫اگر نظریة خوف از قتل صحیح بود پس پیامبر ص هم نباید جنگی مببی‬
‫کرد و اصل ً هیچگاه نباید مجاهدتی صورت گیرد‪ ،‬چون ممکن است مببوجب‬
‫قتل و کشته شدن شود‪.‬‬
‫‪ -2‬بودن یاران و شرایط مساعد برای قیام‪ :‬ایببن دلیببل نیببز بببی‬
‫معناست‪ ،‬می شود بفرمائید شرایط مساعد چیست؟ و یبباران چببه مقببدار‬
‫باید باشند و چگونه باشند؟ شرایط کره زمیببن همیشببه همینطببور اسببت و‬
‫ظالمان نیز وجود دارند و خود شما نیز معتقد هستید که چون ظلم بسببیار‬
‫زیاد می شود دیگر غیبت جایز نمی شود و مهدی قیام مببی کنببد‪ .‬پببس آیببا‬
‫باید همه جا را ظلم بگیرد و ستم فراوان شود تا مهدی شما قیببام کنببد؟‪.1‬‬
‫در مورد یاران نیز چگونه باید باشببند اگببر مقصببود شببما ‪ 313‬یببار مخلببص‬
‫است‪ ،‬آیا اکنون درون ایران ایببن تعببداد انسببان وجببود نببدارد‪ ،‬اگببر اینطببور‬
‫است پس خود معترف شده اید که مذهبی دارید کببه پببس از ‪ 1200‬سببال‬
‫نتوانسته چند انسان جهت قیام مهدی پرورش دهد‪ ،‬و اگر هببم تمببام شببما‬
‫مخلص و مببومن بببه امببام زمببان هسببتید و حاضببرید در راه او بببه شببهادت‬
‫برسید پس چرا مهدی قیام نمی کند؟ چون این دلیل شما مبنببی بببر وجببود‬
‫شرایط مساعد و یاران باطل خواهببد شببد‪ ،‬چببونکه هببم اکنببون هببم دولببت‬
‫ایران و هم ملت ایران از طرفداران درجه یببک امببام زمببان هسببتند‪ ،‬پببس‬
‫مهدی می تواند ایران را پایگاه خود کند و مثبل ‪ 1200‬سبال پیبش نیسبت‬
‫که بخواهد در سردابی مخفی شود و غائب گردد‪ .‬ولی می بینید که در این‬
‫حکومت که ظهور نکرده است بلکه در حکبومت شباهان شبیعه قبلبی نیبز‬
‫ظهببور نکببرده اسببت‪ ،‬صببفویه ‪ 300‬سببال حکببومت داشببته و امببام زمببانی‬
‫نیامده‪ ،‬برای این حکومت فعلبی نیبز نخواهببد آمبد چببونکه نیسبت و وجببود‬
‫ندارد که بخواهد بیاید‪.‬‬
‫‪ -3‬مورد بعدی نظریه تمحیص است کببه معنببای آن یعنببی فیلببتر و‬
‫غربال کردن شیعیان تا آنهببایی کببه ایمببانی ضببعیف دارنببد در اثببر طببولنی‬
‫شدن غیبت مرتد شده و تنهبا شبیعیان ببا ایمبان و مخلبص بماننبد‪ .‬بعضبی‬
‫چون شیخ صدوق و شیخ طوسی بر این نظریه بوده اند‪ ،‬صدوق در اکمال‬
‫الدین ص ‪ 348 -346‬و طوسی در الغیبه ص ‪ 203‬و ‪ 204‬و ‪ 206‬روایببات‬
‫متعددی را از امام باقر و امام صادق آورده اند که می گویند‪ :‬صاحب ایببن‬
‫‪1‬‬

‫این با عدل شیعه در تضاد است که سالهای زیادی مردم در ظلم و ستم باشند و در‬
‫انتها عده ای از مردم در حکومت مهدی خببوش بگذراننببد و اسببلم فقببط در آن چنببد‬
‫سال به نحو احسن اجرا شود‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫امر ظاهر نمی شود ال بعد از اینکه دو سوم مردم از بین می روند‪ ،‬کسی‬
‫از مردم نمی ماند مگر عدة کمی‪ ،‬شیعیان غربال می شببوند ماننببد غربببال‬
‫کردن گندم‪.‬‬
‫طبق این نظریه‪ ،‬خود شیعیان معترف هسببتند کببه اصببول مهببم مببذهب‬
‫ایشان یعنی امامت مهدی یا مهدویت در قرآن و حتی احببادیث بببه صببورت‬
‫واضح و آشکاری نیامده‪ ،‬چون اگر در آیات قرآن مسئله غیبببت بیببان شببده‬
‫های معنا نداشببت‪ .‬چببرا در‬
‫بود دیگر غربال کردن شیعیان و مرتد شدن عد ‌‬
‫یشببود؟ و تمببام مسببلمین بببه آن ایمببان‬
‫مورد مسئلة معاد کسی غربال نم ‌‬
‫دارند؟ چونکه خداوند در قرآن آشکارا و در آیات متعببددی مسببئله معبباد را‬
‫مطرح نموده است‪ ،‬و در اینکه خداونببد بنببدگان خببود را امتحببان مببی کنببد‬
‫شکی نیست و آنها را توسط گرسببنگي و نقصببان امببوال و چیزهببای دیگببر‬
‫امتحان می کند همانطور كه در سوره بقره‪155/‬و عنکبوت‪ 2/3/‬و کهف‪7/‬‬
‫و انبیاء‪ 35/‬آمده است‪ ،‬نه اینکه توسط دینی که خودش فرسببتاده امتحببان‬
‫کند‪ .‬قرآن و دین خداوند مبین و روشن و آشببکار و واضببح اسببت‪ .‬اگببر بنببا‬
‫باشد در خود دین نیز امتحان و رمز و راز باشد کببه دیگببر حجببت نیسببت و‬
‫فایده ای ندارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬موردی که مد نظر شماست صببحیح نمبی باشببد‪.‬‬
‫شما می خواهید بگوئید‪ :‬خداوند در آخرین دین خود و در آخرین کتاب خود‬
‫و در آخرین فرستاده خببود‪ ،‬حجببت را تمببام نکببرده اسببت و دیببن را کامببل‬
‫نکرده‪ ،‬بلکه با بندگان خود شوخی کرده و یا آنها را امتحان کرده‪ .1‬خداوند‬
‫با فرستادن پیامبرص و قرآن حجت را تمام کرده تا در آن دنیا دیگر کسبی‬
‫های بیاورد‪ .‬در آن دنیا بندگان مببی گوینببد‪ :‬مببا در جببایی از قببرآن‬
‫نتواند بهان ‌‬
‫نامی از امام زمان مشاهده نکردیم‪ ،‬پس نعوذبالله خود قرآن ما را گمراه‬
‫کرده است‪ ،‬و به عنوان حجت برای ما نبوده است‪.2‬‬
‫شما خواننده گرامی توجه داشته باشید دیگر پیببامبری نمببی آیببد تببا بببه‬
‫مردم بگوید‪ :‬این امور امتحان بوده است‪ .3‬در مورد غربال شیعیان‪ ،‬آیببا تببا‬
‫کنون به اندازه کافی غربال نشده اند؟ بنببابراین‪ ،‬خودتببان معببترف هسببتید‬
‫که شیعیان زمان حال‪ ،‬ایمان واقعی را ندارند و این مذهب و ولیتی را که‬
‫در بوق و کرنا کرده اند و بر حق می داننببد‪ ،‬خودشببان بببدان عمببل نکببرده‬
‫اند‪ ،‬بلکه فقط شعار داده اند‪.‬‬
‫مردم شیعه در ایران اکثرا ً خود را برای قیام مهدی آمبباده مببی داننببد و‬
‫حتی حاضرند در این راه کشته شوند و در جنگ خودشان )ایران و عببراق(‬
‫ههای بسببیاری دادنببد‪ ،‬پببس موضببوع غربببال‬
‫این امر را نشان دادند و کشببت ‌‬
‫شیعیان بی معناست‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫مثل این است که خداوند دوباره پیامبری را بفرستد و بگوید‪ :‬خاتمیت در کببار نبببوده‬
‫و این کار را برای امتحان شما کبردم و در امبر نببوت شبما را آزمبایش کبردم‪ ،‬پبس‬
‫چنین نیست و خداوند دین خود را کامل بیان کرده تا جایی برای بهانه نباشد‪.‬‬
‫فراموش نکنید شیعه امامت را از اصول دین می داند و حتی از نبوت هم بالتر می‬
‫داند‪ ،‬پس ذکر نشدن یکی از اصول دین در قببرآن تنهببا همببان معنببای امتحببان کببردن‬
‫بندگان را دارد و بنابراین قرآن نیز نعوذبالله حجت و کامل نیست‪.‬‬
‫فراموش نکنید شیعه می گوید خاتمیت را قبببول دارد ولببی در واقببع چنیببن نیسببت‪،‬‬
‫چون برای امامان خود نیز قائل به وحی و عصببمت و حجببت و معجببزه و علببم غیببب‬
‫هستند و یا می گویند‪ :‬جبرئیل برای بیعت با مهدی فرود می آید و احببادیث دیگببر کببه‬
‫همگی نشان دهنده عقیده نداشتن به مسئله خاتمیت است‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ -4‬نظریه حکمت ناشناخته‪ :‬شیخ صدوق در اکمال الببدین ص ‪ 21‬و‬
‫‪ 85‬می گوید‪ :‬ایمان ما به عصمت مهدی اقتضا می کند کببه تسببلیم وجببود‬
‫حکمتی برای غیبت او باشیم‪ .‬سید مرتضی علم الهدی می گوید‪ :‬باید علت‬
‫و سبب برای غیبببت باشببد چببون امببام معصببوم اسببت و تلش در دانسببتن‬
‫سبب غیبت مانند تلش در دانستن سبب وجود آیببات متشببابهات در قببرآن‬
‫کریم است‪ .1‬و شیخ محمببد حسببین کاشببف الغطبباء مببی گویببد‪ :‬ضببرورتی‬
‫نیست علت و حکمت غیبت را بدانیم‪ ،‬اگر ثابت شود که وجود امام در هببر‬
‫زمان و مکان از ضروریات می باشببد و اینکببه زمیببن از حجببت خببدا خببالی‬
‫نمی ماند و در انتها گفته‪ :‬مسئله غیبت عمیقتر و پیچیده تر از آن است که‬
‫آنرا درک کنیم‪.2‬‬
‫این دلیل شیعه از تمام دلیل خنده دارتر و جالبتر است‪ ،‬چبون دیگببر در‬
‫اینجببا خودشببان را راحببت کببرده انببد و گفتببه انببد مببا دلیببل غیبببت را نمببی‬
‫دانیم!!!‬
‫ههببای اشببتباهی‬
‫می گویند‪ :‬ایمان به عصمت او داریم و دوباره روی پای ‌‬
‫که از قبل ریخته اند پببایه هببای بعببدی را مببی چیننببد‪ ،3‬سببید مرتضببی علببم‬
‫الهدی غیبت مهدی را با آیات متشابه قرآن قیبباس کببرده‪ ،‬کاشببف الغطبباء‬
‫گفته‪ :‬مسئله غیبت پیچیده و عمیق اسببت یعنببی فهمیببده نمببی شببود‪ .‬مببی‬
‫گوئیم‪ :‬ما دین پیچیده نمی خواهیم‪ ،‬دین اسببلم و قببرآن مبببین و روشببن و‬
‫قابل فهم است‪ .‬چطور خداوند بببرای چیببزی کببه فهمیببده نشببده و پیچیببده‬
‫است شیعیان را غربال می کند‪ ،‬چون دیگر افراد ضعیف الیمان تقصببیری‬
‫ندارند‪ ،‬به خاطر اینکه خودتان هم معترف شبده ایبد مبذهبی پبر از رمبز و‬
‫راز دارید‪ .‬مذهبی که در اصول آن )امامت مهدی( پیچیدگی و ابهام باشببد‪،‬‬
‫شما دیگر حساب بقیه آنرا بکنید‪ .4‬اصول ً همه چیز در شیعه مبهم و پیچیده‬
‫است‪ ،‬و این از خصوصیات فرقه و مذهب است چونکه دین سهل و آسان‬
‫است‪ ،‬و یک عرب بیسواد در زمان پیامبر ص آنرا متوجه می شببده اسببت‪،‬‬
‫ولی برای فهمیببدن اصببول مهببم مببذهب شببیعه بایببد سببالهای زیببادی را در‬
‫حوزه بروی و در انتها هم مثل علمای بزرگ ایشان بگببویی‪ :‬مسببئله غیبببت‬
‫پیچیده است و ما درک نمی کنیم و خود امام زمان عصمت دارد و بالخره‬
‫حتما ً مصلحتی در آن هست!! باید گفت‪ :‬پس چرا دلیل دیگببر را ذکببر مبی‬
‫کنید؟ همچون خوف از قتل و غیره‪ .‬خداوند چیزی را که فهمیببده نشببود از‬
‫مردم نمی خواهد‪ .‬حال این چیبز از اصبول مهببم در مبذهب شبده اسبت!‪،‬‬
‫شما خودتان مختارید دین اسلم را قبول کنید یببا مببذهب عجیببب و غریببب‬
‫ایشان را‪ .‬فرامببوش نکنیببد بببرای گببول زدن شببما خواهنببد گفببت‪ :‬کارهببای‬
‫حضرت خضر هم برای موسی مبهم و ناشناخته بوده اسببت کببه در جببواب‬
‫می گوئیم‪:‬‬
‫او ً‬
‫ل‪ :‬نامی از خضر در قرآن نیست و او بنده ای مقرب بوده است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫الطوسی‪ :‬تلخیص الشافی للمرتضی ج ‪ 2‬ص ‪211‬‬
‫کاشف الغطاء‪ :‬أصل الشیعة وأصولها‪ ،‬ص ‪71‬‬
‫تا ثریا می رود دیوار کج‬
‫خشت اول چون نهد معمار کج‬
‫هر جای قرآن را بخوانید اصول دین ببه طبور صببریح و روشبن بیبان شبده همچبون‬
‫توحید و معاد و نبوت و حتی فروع دین نیز بیان شده همچون زکات و نماز و یا حببتی‬
‫وضو که فرعی از فروع است ولی امامت شیعه که جزء اصببول بسببیار مهببم مببذهب‬
‫ایشان است ذکر نشده است‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫ثانیًا‪ :‬این صحبت شما قیاس اسببت کببه قابببل قبببول نیسببت‪ ،‬مخصوصبا ً‬
‫شیعیان که با قیاس )و با ابوحنیفه( مخالف هستند‪.‬‬
‫ثالثًا‪ :‬حضرت موسی ‪ ‬علت انجام آن کارهببا را مببی پرسببد و در انتهببا‬
‫برایش مکشوف می شود نه اینکه بمیرد و نفهمد چه بوده است‪.‬‬
‫رابعًا‪ :‬حضرت موسی ‪ ‬پیامبر بوده و به وحی الهی ایببن کببار را کببرده‬
‫که نزد آن بنده و عالم برود تا تعلیم ببیند ولی به مردم ما وحی نشبده کبه‬
‫به وجود مهدی ایمان داشته باشند و سوالی نکنند‪.‬‬
‫‪ -5‬سنن انبیاء‪ :‬علمای شیعه غیبت مهدی را با برخی از انبیبباء قیبباس‬
‫می کنند در صورتیکه غیبت آن پیامبران مانند مهدی نبوده و ربطی به ایببن‬
‫مسئله نببدارد‪ .‬مثل ً بببا حضببرت موسببی ‪ ‬قیبباس مببی کننببد‪ ،‬در صببورتیکه‬
‫حضرت موسی در دوران نبوت نبوده و تازه از مصببر بببه مببدین رفتببه نببزد‬
‫حضرت شعیب ‪ ،‬و در مدین حاضر بوده‪ ،‬و این طبیعی است‪ .‬شببما هببم‬
‫اگر از تهران به شیراز بروید در تهران غائب هسببتید و در شببیراز حاضببر و‬
‫آیا این غیبت شما همچون غیبت امام زمان است؟ مسلما ً خیر‪ .‬یا حضببرت‬
‫ابراهیم ‪ ‬که پس از بت شکنی به سمت مکه می رود برای تطهیر خانببة‬
‫خدا‪ .‬یا با غیبت حضرت یونس ‪ ‬از قوم خود )که در شببکم مبباهی رفتببه(‬
‫که این نیز برای کناره گیری از قببوم و گرفتببار تنبببیه الهببی شببدن اسببت و‬
‫ربطی به غائب شدن چند صد ساله مهدی ندارد‪.‬‬
‫علئم ظهور مهدی‬
‫‪ -1‬علئم مختلفی ذکر شده‪ ،‬مثل ً در احادیث مختلفی آمده که از بدی‬
‫زمان و خرابی امور در نزدیکی ظهور مهببدی سببخن رفتببه‪ ،‬و یببا وجببود‬
‫فسق و فجور یا ترک امر به معروف و نهی از منکر یا متروک شدن قرآن‬
‫و عمل نکردن به آن‪ ،‬و گمراهی فقیهببان و زیبباد شببدن جهببل و کببم شببدن‬
‫دانش و زینت مساجد و عبادت قبور توسببط مببردم و غیببره‪ ...‬بایببد گفببت‪:‬‬
‫این علئم همیشه بوده اند و ربطی به زمان ظهور مهدی ندارند‪.‬‬
‫بسیاری از این علمتها در میان خود مردم ما وجود دارند همچون عمل‬
‫نکردن به قرآن و پرستش قبور و گمراهی فقیهان‪ ،‬پببس چببرا امببام زمببان‬
‫ظهور نمی کند؟ جای قرآن را که مفاتیح گرفتببه‪ ،‬جببای کعبببه را هببم کببربل‬
‫گرفته‪ ،‬جای فقیهان را ابلهان گرفته اند‪ ،‬جای زکات را خمس گرفته‪ ،‬جای‬
‫مسجد را هم تکیه و امامزاده ها گرفته اند‪ ،‬جای عمل به اسلم هم زیارت‬
‫و حب اهل بیت گرفته‪ ،‬جای معروف را منکر گرفتببه‪ ،‬جببای عببدل را ظلببم‬
‫گرفته‪ ،‬جای آزادی را خفقبان گرفتببه‪ ،‬جببای اصبلح را فسباد گرفتببه‪ ،‬جببای‬
‫ازدواج را زنا گرفته‪ ،‬و به طور کلی جای توحید را شرک گرفته است‪ .‬پس‬
‫دیگر باید چطور شود تا این مهدی ظهور کند؟ آیا بیشتر از این می خواهند‬
‫خرابی به وجود آید؟ ظاهرا ً این همه خرابی برای آخوندها کم است و مببی‬
‫خواهند آنرا بیشتر کنند‪.‬‬
‫‪ -2‬گرفتن خورشید و ماه)کسوف و خسگگوف(‪ :‬روایبباتی را ذکببر‬
‫کرده اند که یکی از علئم ظهور مهدی گرفتببن خورشببید و مبباه اسببت کببه‬
‫البته هیچ ربطی به ظهور مهدی ندارند و در ایببن سببالهای طببولنی غیبببت‪،‬‬
‫بارها شده که خورشید و ماه گرفته اند و مهدی هبم ظهبور نکبرده اسبت‪.‬‬
‫روایتی می باشد که شیعیان در کتب خود آورده اند )چون وسائل الشیعه(‬

‫‪40‬‬

‫و اهل سنت نیز در کتب خببود آورده انببد مبنببی بببر اینکببه بببه هنگببام فببوت‬
‫ابراهیم فرزند پیامبر ص ناگهان خورشید می گیرد و مردم گمان می کننببد‬
‫که این گرفتگی خورشید به خاطر فوت فرزند پیببامبر ص بببوده اسببت‪ .‬در‬
‫این هنگام پیامبر ص فورا ًً به منبر می رود و می گوید‪ :‬ای مردم‪ ،‬خورشید‬
‫و ماه دو نشانه از قدرت خداینببد‪ ،‬بببه امببر او جارینببد و فرمببانبردار او مببی‬
‫باشند‪ ،‬برای موت کسی نمی گیرند و برای حیات او نیز نمی گیرند‪ ،1‬پببس‬
‫چون خورشید و ماه یا یکی از این دو گرفت‪ ،‬نماز بخوانید‪ .‬سپس از منبببر‬
‫فرود آمد و با مردم نماز خواند‪.‬‬
‫و از همه گذشته‪ ،‬این روایات علئم ظهور و گرفتگی خورشید و مبباه بببا‬
‫آن روایتی که تعیین کنندگان وقت ظهبور را دروغگبو معرفبی مبی کنبد در‬
‫تضاد هستند‪ ،‬چونکه در عصبر جدیبد و بخباطر پیشبرفت علبم نجبوم حبتی‬
‫دانشمندان می توانند قبل از وقوع کسببوف یبا خسبوف آنببرا اعلم کننببد و‬
‫هها رخ دهببد‪ ،‬ولببی چببه بایببد‬
‫نیازی نیست که منتظر بمانند تا حتما ً این پدید ‌‬
‫هها‬
‫کرد که در آن زمان این راویان بیسواد نمی توانسته اند متوجه این نکت ‌‬
‫بشوند‪.‬‬
‫‪ -3‬تعیین وقت‪ :‬اخباری دیگر نیز برای علئم ظهور مهدی نقببل کببرده‬
‫اند که در آنها وقت ظهور را نشان داده اند و تمامی این روایات با روایات‬
‫دیگر در تضاد هستند‪ ،‬روایاتی که می گوید‪ :‬تعیین کنندگان وقت دروغگو و‬
‫کذاب هستند )کذب الوّقاتون( و حتی خببود مهببدی هببم از زمببان ظهببورش‬
‫خبر نببدارد‪ .‬اخببباری ماننببد ایببن حببدیث کببه حضببرت ببباقر فرمببوده‪ :‬اولیببن‬
‫یباشد و در سببال ‪ 198‬چنیببن خواهببد شببد و در‬
‫علمات فرج سال ‪ 195‬م ‌‬
‫سال ‪ 199‬خدا بل را برطرف می کند ان شاء الله‪ .‬یببا خبببری کببه حضببرت‬
‫علی فرموده‪ :‬هرگاه سلطین بنی عباس کشته شدند قائم قیام مببی کنببد‪.‬‬
‫در حالیکه هفتصببد سببال از کشببته شببدن سببلطان بنببی عببباس گذشببته‪ ،‬و‬
‫مهدی هم ظهور نکرده‪ ،‬و کذب این اخبار خود به خود روشن شده اسببت‪.‬‬
‫یا از حضرت باقر روایت شده که گویا می بینیم قببومی در مشببرق خببروج‬
‫کرده اند و حق را طالبند‪ ،‬به آنان حق داده نمی شود تا قیببام کننببد و حببق‬
‫را بگیرنببد و حببق را ندهنببد مگببر بببه صبباحب شببما‪ .‬کببه در اینجببا مجلسببی‬
‫خرافاتی می گوید‪ :‬این کمالت اشاره است به دولت صببفویه!!‪ ،‬خببدا آنببرا‬
‫محکم کند و به دولت قائم وصل کند!!! آری‪ ،‬یکی از حقببوقی کببه صببفویه‬
‫طالب آن بوده و در راه آن رنجهای فراوانببی دیببده اسببت لشکرکشببی بببه‬
‫هرات و قتل عام اهل سنت در شهرهای مختلف بوده! و چپبباول امببوال و‬
‫دارایی ایشان و ساختن گنبد طل برای امام رضببا!! شبباه سببلطان حسببین‬
‫هم به همین خرافات مجلسی دل خببوش بببوده و اقببدامی علیببه مهبباجمین‬
‫نمی کند و خیببال مببی کببرده دولببت او وصببل اسببت بببه قیببام قببائم‪ .‬ماننببد‬
‫آخوندهای زمان ما که همین تصورات را دارند و از این خرافببات مجلسببی‬
‫بارها گزیده می شوند‪.‬‬
‫‪ -4‬اظهارات و شگگایعات مگگردم و دکانگگداران مگگذهبی‪ :‬از دیگببر‬
‫علئم ظهور که منحصر به هر زمان و دوره خواهد بود چونکه در هببر دوره‬
‫ای مردم بیسواد و آخوندهای متعصب و مراجع خرافی و معتقد بببه مهببدی‬
‫وجود دارند و دائم با دروغهای خبود مبردم را گمبراه مبی کننبد و مثل ً مبی‬
‫‪1‬‬

‫البته در کشور ایران حتی عکس امام و رهبرشان را هم در ماه می بینند!!!‬

‫‪41‬‬

‫گویند‪ :‬فلن مرجع در هنگام قنوت به او الهاماتی شده‪ ،‬و ناگهان گفتببه کببه‬
‫قاتل امام زمان به دنیا آمد و بنابراین ظهور مهدی نزدیک اسببت!!‪1‬یببا مببی‬
‫گویند‪ :‬می دانید ای مردم‪ ،‬سفیانی که در زمان مهدی می آیببد هببم اکنببون‬
‫در ارتش سوریه دیده شده اسبت!! یبا مبی گفتنبد‪ :‬موشبی دایبان )کبه از‬
‫رجال حکومتی اسرائیل بود و یک چشم داشت( همان دجال است!!‬
‫‪ -5‬حوادث‪ :‬وقوع حوادث مختلف نیز دائم مبوجب اظهبارات گونباگون‬
‫پیرامون مهدی شده است‪ ،‬مثل ً در جنگ آمریکا با عراق می گفتند‪ :‬حدیثی‬
‫است که در آن به جنگی در آخرالزمان در عراق اشاره شده که به خبباطر‬
‫طلی سیاه است و این همان نفت است‪ .‬و طبق این حدیث ظهور مهببدی‬
‫نزدیک است و مردم ساده هم می گفتندک به راستی هم که عجب حدیث‬
‫جالبی است و دلخوش می شببدند ببه ظهبور مهبدی در حبالیکه هیببچ کببس‬
‫ظهور نکرد‪ .‬یا طوفان طبببس را کبه مبی گفتنببد‪ :‬از معجببزات امببام زمبان‬
‫بوده برای خنثی کردن توطئه دشمنان‪ .‬یا هر پیروزی دیگر در انقلب یا در‬
‫جنگ ایران با عراق‪ 2‬را که می گفتند‪ :‬از عنایات مهدی بوده و غیره‪...‬‬
‫شبهات موجود پیرامون مهدی‬
‫در این قسمت تعدادی از شبهات و سببوالتی را ذکببر مببی کنیببم کببه در‬
‫ذهن اکثر مردم می باشند و متاسفانه اغلب اوقات نیز برای یافتن جببواب‬
‫این شبهات نزد روحانی محله خود می رونببد‪ .‬خواننببدة گرامببی بدانببد ایببن‬
‫روش تحقیق نیست که شما برای یافتن جواب پرسشی که در یک مببذهب‬
‫است تنها و فقط نزد مروجین همان مذهب بروید‪ ،‬به طببور حتببم روحببانی‬
‫مذهب شیعه جوابی مخالف با عقاید مذهب خببویش بببه شببما نخواهببد داد‪.‬‬
‫هیچگاه روحانی محلة شما نمی گویببد‪ :‬عمببر بببن خطباب انسبانی نیکوکببار‬
‫بوده‪ ،‬و شما باید او را دوست داشته باشببید‪ ،‬و خلفببتی بلفصببل از جببانب‬
‫الله برای حضرت علی نمی باشد‪ ،‬یا نمی گوید‪ :‬حضرت عسکری فرزندی‬
‫نداشته‪ ،‬و مهدی صاحب الزمانی در کار نیست‪ .3‬پس شما با رفتن نببزد او‬
‫سر خود را کله گذاشته اید‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫کسی نیست بگوید لطفا ً نام بیمارستانی که قاتببل مهببدی در آن متولببد شببده را نیببز‬
‫بگو تا ببینیم کجاست؟ البته فکر می کنم پیدا کردن زنی ریشدار آسبان اسببت و بایببد‬
‫همینطور چشم چرانی کنیم تا ببینیم کدامیک از زنان ریش دارنببد!! یببا کسببی نیسببت‬
‫بگوید‪ :‬پیامبر ص هم علم غیب نداشته و تو چطور این سخنان را می گببویی؟ و مگببر‬
‫به تو وحی می شود؟ یا به او بگوینببد تببو کببذاب هسببتی‪ ،‬چببون طبببق احببادیث تعییببن‬
‫کنندگان وقت ظهور دروغگو هستند )چنانچه قاتل به دنیا آمبده بایبد ظهبور مهبدی تبا‬
‫چند دهه دیگر که قاتل بزرگ شده صورت گیرد تا مهببدی را بببه قتببل برسبباند تببازه ‪7‬‬
‫سال حکومت کردن مهدی را نیز باید کم کنیم(‪.‬‬
‫ایرانیان در جنگ با عراق تصور می کرده اند که با یک مشت کافر می جنگند و مببی‬
‫گفتند‪ :‬تمامی حق در برابر تمامی باطل ایستاده!! در صورتیکه عراقی ها مسلمان و‬
‫حتی مثل ایرانیان شیعه بوده اند‪ .‬حال چطور مهدی به شیعیان عبراق کمبک نکبرده؟‬
‫لبد چون از نسل اهالی کوفه بوده اند!!‬
‫البته قابل ذکر است که تعداد انگشت شماری از روحببانیون ایشببان همچببون علمببه‬
‫برقعی یا علمه سنگلجی یا علمه غروی این عقاید را قبول نکردند و بدون تعصببب و‬
‫از راه تحقیق تنها حقیقت را بیان کرده اند‪ ،‬رحمت خداوند بر آنها باد‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫شما می بایست نظرات مخالفین را نیز بخوانیببد‪ ،‬کتببب اهببل سببنت را‬
‫نیز بخوانید‪ ،4‬سپس اگر خواستید پیش روحانی هم بروید و در انتها توسببط‬
‫عقل خود تصمیم نهایی را بگیرید‪ .‬نه اینکه هر کببس هببر چببه گفببت فببوری‬
‫قبول کنید و زحمت تحقیق بببه خببود ندهیببد )طلببب علببم در اسببلم واجببب‬
‫است(‪ ،‬در اینجا تعدادی از شبهات پیرامگگون مهگگدی را ذکگگر مگگی‬
‫کنیم که در ذهن خیلی از مردم و جوانان می باشند‪:‬‬
‫‪ -1‬یکی از مهمترین این شبهات این است که عوام می گویند ما مجتهد‬
‫و یا انسانهایی را در تاریخ شیعه سراغ داریم کببه بسببیار پرهیزکببار و زاهببد‬
‫بوده اند و در خوب بودن ایشان شببکی نببداریم و از ایببن انسببانهای ربببانی‬
‫داستانهایی در کتب ما ثبت شده است )یا می شود( کبه نشبان مبی دهبد‪:‬‬
‫امام زمان را دیده اند و او را ملقات کرده اند‪ ،‬پببس آیببا تمببام اینهببا دروغ‬
‫می گفته اند؟ و یا متعصب بوده انببد؟ در حببالیکه مببا مببی دانیببم پرهیزکببار‬
‫بوده اند و دروغ نمی گفته اند‪.‬‬
‫در اینجا به طور مفصل به این شبهه پاسخ می دهیم و مببواردی را ذکببر‬
‫می کنیم که هر کدام نشان می دهنببد دیببدن مهببدی توسببط ایببن اشببخاص‬
‫صحیح نبوده است‪:‬‬
‫او ً‬
‫ل‪ :‬مهمترین دلیل این است که شما برای تشخیص حببق از باطببل ببباز‬
‫آمده اید و افراد را ملک کار خود قرار داده اید‪ ،‬حضرت علی ‪ ‬فرموده‪:‬‬
‫»افراد ملک تعیین حق نیستند بلکه حق را ملکببی اسببت کببه افببراد بببا آن‬
‫سنجیده می شوند«‪ ،‬و فرمببوده‪» :‬حکمببت را فراگیببر حببتی اگببر در سببینه‬
‫منافق بود« و فرموده‪» :‬به سخن نگاه کن نه به گوینده سخن«‪ .‬پس شما‬
‫برای تشخیص حق بودن چیزی باید به قرآن و سنت و عقل رجوع کنید‪ ،‬نه‬
‫اینکه چون فلن عالم شخصی نیکوکار بوده پس حتما ً آنچببه دیببده یببا گفتببه‬
‫صحیح است‪ ،‬اگر آن شخص خوب سخنی مخالف با قرآن و سنت یا عقببل‬
‫های دارد؟‪ ،‬خیلی از صوفیان خوب بببوده انببد‬
‫بگوید‪ ،‬خوب بودن او چه فاید ‌‬
‫ولی سخنانی مبنی بر شطحیات می گفته اند کببه بببا شببرع در تضبباد بببوده‬
‫است‪ .‬پس آیا باید این شطحیات را از آنها پذیرفت؟‪ ،‬در میان اهببل سببنت‬
‫انسان نیکوکار بیشتر وجود دارد و ما نزدیک به یک میلیارد نفر اهببل سببنت‬
‫داریم که به مراتب بیشتر دارای انسانهای عالم و زاهد هسببتند یببا کسببانی‬
‫دیگر که خیلبی در زنبدگی خبود زاهببد ببوده انبد‪ ،2‬پببس اگبر اینطبور باشببد‬
‫مخالفین شما به اشخاص نیکوکار مذهب خودشان اشاره می کنند که آنهببا‬
‫مهدی را قبول نداشته اند‪ .‬آن اشخاص نیکوکار که مهدی را دیده انببد بایببد‬
‫دلیلی ارائه دهند‪ ،‬در صورتیکه اصل ً در زمان زنده بودن کسببی نمببی توانببد‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫فراموش نکنید آخوندها و رجال حکومتی دسترسی به کتب اهل سنت را برای شما‬
‫غیرممکن کرده اند و اجازه چاپ کتاب به اهل سنت یا مخالفان خببود را نمببی دهنببد‪،‬‬
‫پس از همین جا بفهمید که ریگی به کفببش ایشببان هسببت‪ ،‬چببون اگببر شببما بببر حببق‬
‫هستید نباید از این امور وحشتی داشته باشید‪.‬‬
‫یکی از این صوفیان حلج بوده که خود شیعیان نیز تا حدودی او را قبول دارند و در‬
‫اشعار خود از »أنا الحق« او یاد می کنند‪ ،‬آن وقت جببالب اسببت کببه در زمببان نببواب‬
‫اربعه بیست نفر دیگر )حتی بیشتر( نیز ادعای نیابت مهدی را داشته انببد کببه یکببی از‬
‫ایشان همین حلج بوده‪ ،‬پببس چبرا شبما بببه زاهبد ببودن و نیکوکبار ببودن او تبوجهی‬
‫ندارید و او را از نواب نمی دانید؟‬

‫‪43‬‬

‫چنین ادعایی بکند تا بخواهد آنرا ثابت کند‪ .‬در ضمن از نظر شیعه نیز ایببن‬
‫اشخاص نیکوکار معصوم نبوده اند‪.‬‬
‫ثانیًا‪ :‬خود شیعه قبول دارد و در احادیث ایشان نیببز آمببده کببه هببر کببس‬
‫پس از نائب چهارم و در زمان زنببده بببودن خببودش بگویببد‪ :‬مببن مهببدی را‬
‫دیده ام یا با او در ارتباط هستم‪ ،‬کذاب و دروغگببو اسبت‪ .‬پببس طببق ایبن‬
‫نظریه شما نیز ادعایی ندارید که ایببن اشببخاص نیکوکببار خودشببان ادعببای‬
‫مشاهده مهببدی را داشببته انببد‪ ،‬چببونکه در اینصببورت دروغ گفتببه انببد‪ .‬امببا‬
‫شیعیان می گویند‪ :‬پس از مرگ این اشخاص این داستانها توسط شخصی‬
‫دیگر که دوست او بوده بازگو شده‪ ،‬چونکه اجبازه نداشببته در زمببان زنببده‬
‫بودن آن شخص نیکوکار این راز را برمل کنببد‪ .‬مبی گببوئیم‪ :‬ایببن دلیببل نیببز‬
‫کامل ً باطل است‪ ،‬چونکه وقتی آن عالم یا شخص نیکوکار به دوست خببود‬
‫گفته‪ :‬من مهدی را دیده ام‪ ،‬در اینجا آن دوست می بایست بلفاصله به او‬
‫می گفته‪ :‬تو دروغ می گویی‪ ،‬چونکه پس از نائب چهارم کسی نمی توانببد‬
‫چنین ادعایی بکند و طبق احادیث رسیده از اهل بیببت تببو شخصببی کببذاب‬
‫یبینی که پس از مرگ این نیکوکاران‪ ،‬داستانهای زیببادی در‬
‫هستی‪ .‬ولی م ‌‬
‫مورد ایشان جعل شده که همگی توسط اطرافیان آنها بوده است‪ ،‬وقببتی‬
‫یاران و نزدیکان امام کاظم ‪ ‬یا همسر امام حسن ‪ ‬بدانها خیانت کرده‬
‫اند‪ ،‬پس شما چطور کورکورانه و به راحتی سببخن اطرافیببان یببک شببخص‬
‫نیکوکببار را قبببول مببی کنیببد؟!! هببم اکنببون نیببز مشبباهده مببی شببود کببه‬
‫اشخاصی شایعه پراکنی می کنند که فلن مرجع با امببام زمببان در ارتببباط‬
‫است‪ ،‬در گذشته نیز چنین اشخاصی بوده اند‪ .‬و اگر بگوئید‪ :‬خود آن افراد‬
‫صالح که مهدی را دیده اند در جایی این داستانها را نوشته اند و سپس بببه‬
‫دست اطرافیان افتاده‪ ،‬این نیز دلیل صحیحی نیست‪ ،‬چونکه اگر خودشان‬
‫هها را به آنها داده اند و آن شخص را از مضببمون آن آگبباه کببرده انببد‬
‫نوشت ‌‬
‫که دیگر همان مسئله قبلی تکرار مببی شببود و دروغگببو مببی شببود چببونکه‬
‫کسی در زنده بودنش نمی تواند چنین ادعایی بکند و اگر خببود آن شببخص‬
‫هها را یافته‪ ،‬شببما از کجبا مبی دانیببد راسببت مببی‬
‫پس از مرگ او آن نوشت ‌‬
‫گوید‪ ،1‬و خودش جعل نکببرده؟ و اگببر بگوئیببد‪ :‬طبببق دسببت خببط آن فببرد‬
‫هها‬
‫صالح بوده‪ ،‬آن فرد صالح که معصوم نبوده و با چه اطمینانی این نوشت ‌‬
‫هها‬
‫را در زنده بودنش نوشته؟ و آیا با خود نگفته که ممکن است این نوشت ‌‬
‫به دست اشخاصی دیگر بیفتد و او را نزد مردم به دروغگویی متهم کننببد؟‬
‫هها دسببت ببرنببد و مطببالبی دروغ بببه آنهببا‬
‫یا پببس از مرگببش در آن نوشببت ‌‬
‫بیفزایند و اصل ً نوشتن آنهببا چببه سببودی داشببته؟ تنهببا بعضببی از خرافیببون‬
‫هها ولیببت تکببوینی‬
‫یتواننببد بگوینببد کببه خببود امببام زمببان روی آن نوشببت ‌‬
‫م ‌‬
‫داشته!!‪ ،‬بنابراین‪ ،‬از خطر تحریف و سرقت مصون مانده انببد!! کببه البتببه‬
‫این دلیل برای کودکان دبستانی خوب است‪.‬‬
‫در ضمن شهادت فرد در مورد خودش قابل قبول نیست و بنابراین آن‬
‫نوشته ها نیز مردود می شوند‪.‬‬
‫ثالثًا‪ :‬دلیل بعدی مسئله ای روحی و روانی است و مربوط بببه توهمببات‬
‫اشخاص می شود‪ .‬هم اکنون در خارج افرادی خوب و نيكوكار مببی آینببد و‬
‫در دادگاه برای امری شهادت می دهند‪ ،‬ولی دادگاه مربببوطه آن افببراد را‬
‫‪1‬‬

‫شهادت فرد در مورد خودش قابل قبول نیست‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫نزد روانپزشک می فرستد تا مبادا مشکلی داشته باشند و چنببانچه پزشببک‬
‫مربوطه ایشان را تائید نمود آنگبباه دادگبباه شببهادت آن فببرد را قبببول مببی‬
‫کند‪ .‬مسئله ای که در اینجا مطرح می کنیببم ایببن اسببت کببه ایببن اشببخاص‬
‫یکرده اند و از کببودکی‬
‫نیکوکار در طول زندگی خود دائما ً به مهدی فکر م ‌‬
‫تمام ذهن و روح و فکر و ذکرشان دیدن امام زمان بوده است‪ ،‬چونکه بببه‬
‫وجود حی و حاضر امام زمان ایمان کامل داشته اند و والببدین ایشببان نیببز‬
‫دائم نام مهدی را می برده اند یا به مدت چهل روز جلببوی منببزل آب مببی‬
‫پاشیده اند و عقیده داشته اند پس از چهل روز اولین شخصی که مشاهده‬
‫کنند مهدی صاحب الزمان خواهد بود‪ ،1‬پس این اشببخاص بببا ایببن تفکببرات‬
‫بزرگ شده اند و مهدی در رگ و خون اینها جای داشته اسببت‪ ،‬و در جببایی‬
‫که حالت نیمه خواب‪ 2‬یا توهم داشته اند شخصی را مشبباهده کببرده انببد و‬
‫به خیال خودشان مهدی را دیده اند که البتببه بببرای خودشببان ایببن مسببئله‬
‫حالت توهم ندارد و عین واقعیت است و این موارد از نظر روانپزشببکی و‬
‫علمی امری عادی است‪ ،‬و انسانها دچار اوهام و خیالت می شوند‪.‬‬
‫در ضمن مگر اینها قبل ً مهدی را دیده بودند که در خببواب خببود فهمیببده‬
‫اند او مهدی است؟!!‬
‫رابعًا‪ :‬مورد بعدی این است که در اکثر داستانهایی کببه پیرامببون مهببدی‬
‫بازگو می شوند می خوانید که یکی از شیعیان در جببایی رفتببه و مببردی را‬
‫دیده‪ ،‬سپس آن مرد به طور ناگهانی غیب شده است‪ ،‬و پس از آن متوجه‬
‫شده اند که آن شخص مهدی صاحب الزمان بوده است‪.‬‬
‫آیا آن اشخاص واقع با ً مهببدی بببوده انببد؟ آن شببیعه از کجببا فهمیببده کببه‬
‫مهدی بوده؟ مگر قبل ً مهبدی را دیببده بببوده؟ در بسبیاری از داسبتانها مبی‬
‫خوانید که آن شیعه در مکانهای بسببیار شببلوغ‪ 3‬چببون اطببراف کعبببه یببا در‬
‫نجف و کربل مهدی را دیده که غیب شده و رفته‪ ،‬در چنیببن جاهببایی دیببدن‬
‫شخصی که ناگهان غیببب شببود امببری عببادی اسببت‪ ،‬و خببود شببما اگببر بببه‬
‫مسجدالحرام رفته باشید حتما ً دیببده ایببد کببه اطببراف کعبببه بسببیار شببلوغ‬
‫است‪ ،‬مخصوصا ً در ایام حج واجب‪ ،‬پببس ناپدیببد شببدن شخصببی بببا چهببره‬
‫روحانی و لباس عربی که دارای محاسن بوده است‪ ،‬در این مکانهبا امبری‬
‫کامل ً عادی است و آن شخص شیعه به خیبال خبود تصبور کبرده مهبدی را‬
‫دیده‪ ،‬چونکه بسببیاری از شببیعیان نیببز شببدیدا ً خیببالتی هسببتند‪ .4‬و چنببانچه‬
‫بگوئید‪ :‬آن شخص به اصطلح مهدی‪ ،‬صحبتی در مورد ولیت خودش کرده‬
‫و رفته و یا گفته‪ :‬من محمببد بببن الحسببن هسببتم‪ ،‬مببی گببوئیم‪ :‬آن شببخص‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫زنی اینکار را به مدت چهل روز انجام داده بود و در روز آخر که منتظر دیدن مهدی‬
‫بوده ناگهان می بیند مامور شهرداری محله برای بردن آشغالها ظاهر می شود‪.‬‬
‫بعضی از اسناد دعاها خواب است!! یا دستور ساختن مسجد جمکران که شخصببی‬
‫در حالت نیمه خواب دیده!! و غیره‪ ...‬که در مذهب شیعه زیاد هستند و آیا خواب هم‬
‫سند است؟!!‬
‫البته در بعضی از داستانها نیز یک شیعه در وسط بیابان بوده و شخصی با او همببراه‬
‫شده و سپس ناپدید شده و رفته که در هر دو صورت معلوم نیسببت مهببدی بببوده یببا‬
‫شخصی دیگر‪.‬‬
‫البته خیالتی بودن ایشان امری عادی است چونکه مذهبی مملو از خرافات و اوهام‬
‫و خیالت دارند‪ ،‬و کافی است کسی کتاب بحارالنوار مجلسی را بخواند چون پس از‬
‫مطالعه به یک روانپزشک احتیاج دارد‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫هباز بوده‪ ،5‬و با آن شیعه سببر شببوخی داشببته اسببت‪ ،‬و از کجببا معلببوم‬
‫حق ‌‬
‫راست گفته است‪ ،‬و تازه افرادی به نام محمد بن الحسن زیاد هستند‪.‬‬
‫در ضمن توجه داشته باشيد آن شیعه در زمان حيات خود نمي توانسببته‬
‫بگويد‪ :‬اطراف كعبه يا جايي ديگر مهدي را ديده تا مببا بيشببتر از او سببوال‬
‫كنيم و مطمئن شويم‪ ،‬و تمام اين داستانها پببس از مببرگ ايبن شببیعیان بببه‬
‫وجود آمده و بيان شده است‪.‬‬
‫داستانهایی که یک سری از معجزات را بیان می کنند نیز باطل هسببتند‬
‫چون بسیاری از این معجبزات ببا قبرآن و عقبل در تضبباد هسببتند همچببون‬
‫غیب دانستن یا غیره‪ ،‬و بیشتر ساختة دست غلت هستند‪ .‬چببونکه معجببزه‬
‫مخصوص انبیاء بوده برای اثبات نبوت خویش‪ ،‬پس این معجزاتی کببه هیببچ‬
‫کس ندیده چه فایده ای داشته؟ در ضمن نمبی تبوان ببا معجبزه پیبامبران‬
‫قیاس کنیم‪ ،‬حتی شما معجزة حضرت موسی‪ ‬را نمی توانید به حضرت‬
‫عیسی‪ ‬نسبت دهید‪ ،‬و هببر پیببامبر معجببزه خببودش را دارد کببه در قببرآن‬
‫بیان شده است‪ .‬و شما از کجا فهمیده ایببد آن کببار خببارق العبباده معجببزه‬
‫بوده؟ شاید سحر و جادو بوده‪ ،‬شما نمببی بایسببت هببر کببس کبباری خببارق‬
‫العاده کرد فوری در مقابلش سجده کنید‪ ،‬اینجانب کارهببای بسببیار عجیبببی‬
‫از یک مرتاض دیده ام‪ ،‬در حالیکه آن مرتاض اص بل ً اسببلم را قبببول نببدارد‬
‫چه برسد به مهدی صاحب الزمان‪.‬‬
‫معجببزة پیببامبران کببه بببه اذن خداونببد بببوده اسببت مببواردی بببوده کببه‬
‫اشخاص و مردم دیگر و جببادوگران قببادر بببه انجببام آن نبببوده انببد و بببرای‬
‫همین معجزه نامیده شده وگرنه هر شعبده بازی کارهای عجیب مبی کنبد‪.‬‬
‫در مورد حضرت موسی ‪ ‬نیز چببونکه خببود سبباحران بببه جببادوگری علببم‬
‫داشته اند متوجه معجزة موسی ‪ ‬می شوند و در مقابل او به خدا ایمان‬
‫می آورند‪ ،‬ولی شما که جادوگری نمببی دانیببد‪ ،‬جببادوگری در اسببلم حببرام‬
‫است‪ .‬از تفاوتهای سحر بببا معجببزه ایببن اسببت کببه در معجببزه مبباهیت آن‬
‫شیء کامل ً عوض مببی شببود‪ ،‬مثل ً عصببا کببامل ً تبببدیل بببه اژدهببایی واقعببی‬
‫خواهد شد‪ ،‬ولی در جادوگری در ذهببن شببما نببوعی هیپنببوتیزم انجببام مببی‬
‫دهند تا شما تصور کنید طناب مار شده است‪ ،‬و البته کارهای دیگببری نیببز‬
‫می کنند چون ریختببن جیببوه در طنباب تبا در مقابببل آفتبباب حرکببت کنبد و‬
‫بیشتر شببما را گببول بزنببد‪ .‬چببونکه در مببورد حضببرت موسببی ‪ ‬نیببز مببی‬
‫خوانید که در ذهن او چنین چيزي ایجاد می شود و البته خداوند بببه او مببی‬
‫گوید‪ :‬مترس و عصایت را بینببداز‪ .‬ایمببان آوردن بسببیاری از مببردم نیببز بببه‬
‫خاطر تعقل در آیات الهی بوده‪ ،‬و پیامبران برای اثبببات نبببوت خببویش کببه‬
‫بعضی از مردم آنرا قبول نداشته اند به اذن خداوند معجزه ای مببی کببرده‬
‫اند نه اینکه دائم و در هر جایی معجزه کنند‪.‬‬
‫معجزات پیامبران متناسب با زمان و قوم خود در هببر دوره ایجبباد مببی‬
‫شده است‪ ،‬مثل ً در زمببان حضببرت موسببی ‪ ‬سببحر و جببادو و جببادوگری‬
‫متببداول بببوده اسببت‪ ،‬و بببرای همیببن معجببزات حضببرت موسببی بببر علیببه‬
‫‪5‬‬

‫اغلب در مجلت داخلي ايران مي نويسند كه تعداد افراد كذابي كه مببدعي مهببدويت‬
‫هسببتند بسببيار بسببيار زيبباد شببده و بسببياري از ايببن افببراد توسببط نيروهبباي قضببايي‬
‫بازداشت شده اند‪ ،‬با خودم گفتم‪ :‬حتما ً كساني نيز كه در گذشته مهدي را مببي ديببده‬
‫اند شخصي مانند همين كذابين امروزي را ديببده انببد و البتببه جوامببع آن زمببان خيلببي‬
‫پيشرفته نبوده اند تا مچ اين افراد را بگيرند‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫جادوگران و در مقابل ساحران صورت گرفته‪ ،‬و آنها را به مقابله طلبیببده‪،‬‬
‫چون آن ساحران به فن جادوگری آشنا بوده اند و متوجه می شده اند کببه‬
‫اژدها شدن عصای حضرت موسی جببادوگری نیسببت و معجببزه اسببت‪ .‬در‬
‫مورد قرآن نیز همینطور است و در زمببان پیببامبرص در میببان قببوم عببرب‬
‫شیوایی و فصاحت کلم مورد توجه بوده است‪ ،‬و بببرای همیببن خداونببد در‬
‫های هماننببد‬
‫قرآن خطاب به مشرکین می گویببد کببه اگببر مببی توانیببد سببور ‌‬
‫قرآن بیاورید و به این طریق اعجاز قرآن را نشان می دهد‪.‬‬
‫خامسًا‪ :‬این اشخاص نیکوکار معصوم نبوده اند‪ ،‬همانطور کببه حواریببون‬
‫عیسی ‪ ‬مدتی پس از به صلیب کشیده شدن آن شخص گفتنببد‪ :‬عیسببی‬
‫را دیده ایم‪ ،‬پس طبق این گفتة آنها شخصی کببه قبل ً تصببور کببرده انببد بببه‬
‫صلیب کشیده شده عیسی نبببوده بلکببه یهببودی خببائن بببوده‪ ،‬و اگببر کسببی‬
‫بگوید‪ :‬عیسببی بببوده کببه بببه صببلیب کشببیده شببده‪ ،‬پببس در اینصببورت آن‬
‫شخص که بعدا ً دیده اند عیسی نبوده است‪ ،‬و در هر دو صببورت حواریببون‬
‫مرتکب اشتباه شده اند‪ .‬پس وقتی یارانی که از صبح تا شببام بببا پیببامبری‬
‫بوده اند دچار خطا و شبهه شده اند‪ ،‬شما چه انتظبباری از دیگببران داریببد‪.‬‬
‫البته شاید کسی بگوید‪ :‬به خاطر معجزات این شبهه پیش آمده و صببورت‬
‫آن فرد خائن شبیه به حضببرت عیسببی‪ ‬شببده اسببت‪ ،‬ولببی بببه هببر حببال‬
‫حواریون نیز دچار خطا شده اند و این شبهات برای اشخاص نیکوکار شما‬
‫نیز پیش می آید‪.‬‬
‫سادسًا‪ :‬نکته بسیار مهم این است که در داستانها و کتبی از اهل تشببیع‬
‫ذکر شده که فلن عالم )مثل مقدس اردبیلی( مهدی را می دیده است‪ ،‬و‬
‫در عین حال از همان عالم پیرامون وجود جزیببره خضببرا مطببالبی را ذکببر‬
‫کرده اند‪.‬‬
‫در عصر جدید ثابت شده که چنین جزیره ای وجببود نببدارد و حببتی خببود‬
‫علمای شیعه نیز وجود آنرا رد کرده اند و در مناظرات خببود بببه آن اشبباره‬
‫ای ندارند و معترف هستند که روایات مربوط به وجود این جزیببره صببحیح‬
‫نیستند‪ ،‬خوب با این وجود ما از شببما مببی پرسببیم‪ :‬چطببور علمببایی چببون‬
‫مقدس اردبیلی و دیگران داستانهایی مربوط به رویت مهدی دارند ولی در‬
‫عیبن حبال ببه وجبود جزیبره خضبرا نیبز اشباره دارنبد؟ ایبن تضباد نشبانة‬
‫یباشببد؟ آیببا فقببط در مببورد‬
‫چیست؟ آیا همان رویببت مهببدی هببم دروغ نم ‌‬
‫جزیرة خضرا دروغ )یا اشتباه( گفته اند؟ و کسببی کببه امببام زمببان را مببی‬
‫دیده چطور در مورد صحت این جزیره سوالی نکرده؟‬
‫در اینجا به سراغ شبهات بعدی پیرامون مهدی اشاره می کنیم‪:‬‬
‫‪ -2‬در ذهن بسیاری از مردم این سگگوال اسگگت کگگه مگگگر مگگی‬
‫شود خداوند بندگان خود را رها کند؟ مگببر مببی شببود ایببن امببت را‬
‫بدون شبان و سرپرست به حال خود گذاشت؟ روحانیون نیببز مببی گوینببد‪:‬‬
‫پیامبر ص وقتی می خواست بببرای مببدتی مببدینه را تببرک کنببد بببرای خببود‬
‫جانشین می گذاشت‪ ،‬پس چطور وقتی می خواسته برای همیشه امببت را‬
‫ترک کند بدون تعیین جانشین رفته است؟‬
‫در جواب این شبهات به چند مورد اشاره می کنیم‪:‬‬
‫در ابتدا لزم است بدانید این طرز فکری کامل ً بچه گانه و اشتباه است‬
‫که همیشه شخصی بالی سر شما باشد تا جلوی انحراف شما را بگیرد‪ ،‬یا‬

‫‪47‬‬

‫به شما کمک کند‪ ،‬پس شما کی مببی خواهیببد روی پاهایتببان بایسببتید؟ یببک‬
‫جوجه وقتی از تخم بیرون می آید پس از مدتی که گذشببت مببی بینیببد کببه‬
‫مادر آن جوجه با نوک خود مرتب بببه سببر او مببی کوبببد‪ ،‬چببرا؟ چببون مببی‬
‫خواهد به او بفهماند برخیز و روی پای خودت بایسببت و خببودت زنببدگی را‬
‫ادامه بده‪ ،‬نه اینکه همینطور از صبح تا شام متکی بببه مببن ببباش‪ ،‬و بببرای‬
‫تهیه غذا خودت باید تلش کنی چببونکه مببن نیببز روزی خببواهم مببرد‪ .‬بببرای‬
‫سعادتمند شدن شما و برای هدایت شما‪ ،‬خداوند کتببابی فرسببتاده بببه نببام‬
‫قرآن و همینطور پیامبری که او را اسوه و سرمشق خود قرار دهید‪ ،‬پببس‬
‫شما چنانچه به دستورات اسلم عمل کنید هدایت شده اید و چنانچه به هر‬
‫بهانه از آن دستورات تخلف کنید گمراه خواهید شد و هیچکس هم قادر به‬
‫نجات شما نیست‪ .‬قرآن حجتی است حاضر و آشکار و مبببین‪ ،‬دیگببر شببما‬
‫دنبال چه چیز هستید؟‪ ،‬فکر می کنید مثل ً اگر بر فرض امام زمان هم بیاید‬
‫چطور می شود؟ او هم بشری معمولی خواهببد ببود‪ ،‬همبانطور کبه پیببامبر‬
‫ص با آن عظمت خود می گفت‪ :‬من هم بشری چون شمایم‪ .‬این کارهببای‬
‫خارق العاده مهدی نیز بافتة غلت است‪ .‬تازه این کارها چببه سببودی دارد؟‬
‫یک مرتاض هم کارهای عجیب می کند‪ ،‬اگر مهدی بیاید چطور مببی خواهببد‬
‫شما را هدایت کند؟ آیا دستورات اسلم برای هببدایت شببما کببافی نبببوده؟‬
‫اگر بوده پس دیگر منتظر چه هستید؟ خودتان به آن دستورات عمل کنید‪،‬‬
‫اگر هم برای مبارزه با ظالمین رهبری می خواهید خودتان یک رهبر حی و‬
‫حاضر انتخاب کنید نه اینکه تا ابد منتظببر شخصببی خیببالی بمانیببد کببه هیببچ‬
‫وقت نمی آید‪ .‬فراموش نکنید امام زمان نیز به فببرض قیببام کببردن کبباری‬
‫خارق العاده نمی تواند بکند تا زمانیکه خود شما با ایمان و اتحاد خود قیام‬
‫نکنید‪ .1‬وقتی پیامبر ص با حمببایتی کببه از جببانب پروردگببار داشببته و بببا آن‬
‫همه یاران وفادار خود در جنگ احببد بببه خبباطر یببک اشببتباه کوچببک بعضببی‬
‫یارانش شکست می خورد و بسیاری نیز شهید می شوند و حتی جان خود‬
‫پیامبر ص در معرض خطر قرار می گیرد‪ ،‬چببرا؟ چببون اسببلم دینببی واقببع‬
‫گرا است نه دینی خیالی‪ ،‬و پیروزی در آن مستلزم حمایت و همکاری همه‬
‫مسلمین با هم است‪ 2‬نه منحصر به وجود یک نفر‪ .‬پس با آمدن یک امام و‬
‫رهبر هببم کبباری از پیببش نمببی رود‪ ،‬مگببر اینکببه شببما نیببز بببا هببم متحببد و‬
‫هماهنگ شوید‪.‬‬
‫ً‬
‫ههای ذهببن‬
‫پس اینکببه حتمبا بایببد حجببتی وجببود داشببته باشببد از سبباخت ‌‬
‫شماست‪ ،‬و در دنیای واقعی اینطور نیست و در اسلم نیز پس از خاتمیت‬
‫و اکمال دین و نزول قرآن دیگر حجتی نمببی باشببد‪ .3‬در سببوره مببائده آیببه‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫خود شیعه نیز دائم می گوید‪ :‬باید زمینه برای ظهور و قیام مهدی آماده باشبد تبا او‬
‫قیام کند‪ ،‬پس خودتان نیز معترف هستید که او به تنهایی قادر بر کاری نیست و همه‬
‫با هم باید جلوی ظلم و انحراف را بگیریم‪.‬‬
‫همه مسلمین باید تنها نام مومن و مسلم را بر خود بگذارند و مذاهب و اختلفات را‬
‫کنار بگذارند‪.‬‬
‫حجت بیرونی و ظاهری و آشکار همان انبیاء ببوده انبد و قبرآن نیبز حجبت اسبت و‬
‫عقول خود شما نیز می تواند به عنوان حجت باطنی و درونی عمل کنببد‪ ،‬و در مببورد‬
‫حجت بودن امامان منظور شما چیست؟ اگر شخصببی طبببق قببرآن و سببنت و عقببل‬
‫عمل کند به عنوان امام متقین قابل قبول است و حضرت علی از بهترین آنهاسببت و‬
‫کسانی دیگر نیز در هر زمان هستند چون امامان اهل سنت و دیگبران‪ ،‬ولبی چنببانچه‬

‫‪48‬‬

‫‪ 19‬بیان شده که دوران فترت رسل نیببز بببوده اسببت‪ ،‬پببس چطببور در آن‬
‫زمان کسی بالی سر مردم نبوده؟‬
‫و اینکه می گویند‪ :‬پیامبر ص برای خود در مدینه جانشببین مببی گذاشببته‬
‫نمی تواند ادعای شما را ثابت کند‪ ،‬چونکه‪ :‬اگر دستوری از جببانب خداونببد‬
‫بوده باید به طور صریح بیان می شده تا همه بفهمند فلن شخص جانشین‬
‫و حجت و امام است و فرزندان او نیبز تبا مهبدی امبام و حجبت هسبتند و‬
‫همه این حجتها به عنوان ‪ 12‬امام )اثنی عشریه( بالی سببر شببما هسببتند‪،‬‬
‫پس جانشین تعیین کردن پیامبر ص در مببدینه و در غیبباب خببود ربطببی بببه‬
‫مسببئله و ادعببای شببما نببدارد و مسببئله ای جداسببت‪ ،‬و پیببامبرص چنببانچه‬
‫دستوری برای جانشینی بلفصل مببن عنببدالله بببوده بیببان مببی کببرده و آن‬
‫جانشین ها نیز قابل قیاس با مورد شما نیستند و آنها برای مدتی در حیات‬
‫و حاضر بودن خود پیامبرص بببر عببده ای از مسببلمین حبباکم شببده انببد نببه‬
‫اینکه تا ابد و روی کل مسلمین جهان به عنوان خلیفه ای معصوم از جانب‬
‫خدا باشند‪ .‬تازه همین امر نشان می دهد ادعای شببما باطببل اسببت چببون‬
‫کسانی که پیامبرص بببه جببای خببود مببی گذاشببته )چببون ام مکتببوم نابینببا(‬
‫معصوم نببوده انبد و از صبحابه ببوده انبد )شبما کبه صبحابه را هبم قببول‬
‫ندارید( در حالیکه از نظر شببما جانشببین پیببامبر ص بایببد معصببوم و بببدون‬
‫خطا باشد و از جانب خداوند منصوب شده باشد و پیببامبرص مببی بایسببت‬
‫همیشه و فقط حضرت علی را به جای خود می گذاشته نببه کسببانی دیگببر‬
‫را‪ .1‬اگر این جانشینی صحابه از نظر شما صحیح بوده و به آن استناد مببی‬
‫کنید پس انتخاب حضرت ابوبکر نیز باید پذیرفته شود و اگر جانشین شدن‬
‫ایشان را قبول ندارید پس چرا دائما ً به آنها استناد می کنیببد؟ خببود پیببامبر‬
‫ص برای مدتی ایشان را جای خود می گذاشته و سببپس بببر مببی گشببته و‬
‫رهبر واقعی خود نبی اکرم ص بوده چونکه هنوز زنده بوده و آن صحابه را‬
‫به عنوان نائب خود می گذاشته نه به عنوان رهبری از سوی خدا و تببا ابببد‬
‫)حتی پس از رحلت خببویش( و داشببتن نببائب بببرای تمببامی رهبببران بببوده‬
‫است‪ ،‬حضرت علی‪ ‬در شهرهای مختلف نائب داشته‪ ،‬حببتی خببود شببیعه‬
‫معتقد است امام زمان پس از ظهور در شهرهای مختلف نائب می گببذارد‬
‫و پیامبر ص نیز نائب داشته و این به خاطر این است که پیامبرص همه جا‬
‫حاضر و ناظر نیست‪ ،‬و چون از مدینه بیرون می رفته دیگر در آنجا حاضببر‬
‫نبوده و از مدینه خبر نداشبته‪ ،‬بنبابراین‪ ،‬شخصبی را ببه عنبوان نبائب مبی‬
‫گذاشته‪ ،2‬و چنانچه آن شخص کاری می کرده دیگران پیببامبر ص را مطلبع‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫منظور امامی منصوب من عند الله باشد و معصوم از هرگونه خطا و دارای خرافات‬
‫گوناگون‪ ،‬این دیگر قابل قبول نیست‪.‬‬
‫اشتباه شیعه این است که بعضی از کارهای پیامبرص را به عنوان وحی من عندالله‬
‫و واجب بودن و اصول دین خودشان می گیرند و آنرا بر عقایببد خببویش انطببباق مببی‬
‫دهند‪ ،‬جانشینی صحابه برای مدتی در مدینه نظببر پیببامبرص بببوده و البتببه اجببرای آن‬
‫واجب بوده است ولی با جانشین شدن برای همیشه از جانب خداوند به عنوان اصل‬
‫دین تفاوت دارد‪ ،‬اصول دین را تنها خداونببد تعییبن مبی کنبد و حبتی پیبامبر ص را بببه‬
‫اطاعت از آنها می خواند‪.‬‬
‫شیعه می گوید پیامبر یا امامان حاضر هستند یا زنده هستند و شهیدان نمی میرنببد‪،‬‬
‫پس انسان زنده و حاضر که جانشین نمی خواهد‪ ،‬کسی که حضببور نببدارد یببا رحلببت‬
‫کرده به جانشین نیاز دارد‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫می کردند‪ ،‬مانند هارون ‪ ‬که به طور موقتی جانشین حضرت موسی ‪‬‬
‫می شود تا او برگردد و موسی ‪ ‬زنده و حاضر بوده و هارون‪ ‬نببائب او‬
‫می شود‪ ،‬وقتی هم حضرت موسی بر می گردد با او مشاجره مببی کنببد و‬
‫از حوادثی که در غیبت او رخ داده بببی اطلع بببوده اسببت‪ .‬پیببامبر ص نیببز‬
‫یگذاشبته و مبی رفتبه‪،‬‬
‫همینگونه بوده و در زنده بودن خبود شخصبی را م ‌‬
‫ولی از نظر شما حضرت علی ‪ ‬باید پس از رحلت پیامبر ص تا آخر عمر‬
‫خود جانشین الهی می شببده اسببت و پببس از او نیببز فرزنببدان وی‪ ،‬و ایببن‬
‫فرمان الهی پیرامون جانشینی چه ربطی به گذاشببتن نببائب دارد؟ از همببه‬
‫گذشته‪ ،‬در آن هنگام که پیببامبر ص در مببدینه جانشببین گذاشببته هنببوز آیببة‬
‫اکمال دین نازل نشده بود ولی در حجة الوداع آیه اکمال دین نازل شده و‬
‫دیگر دین کامل می شود و در اینجا دیگر وقت آن بوده کببه امببت اسببلمی‬
‫روی پای خود بایستد و لاقل بتوانببد بببرای خببود رهبببری انتخبباب کنببد و در‬
‫بقیه امور نیز در پرتو تعالیم اسلم و مشورت و همکاری بتوانند پیشببرفت‬
‫کنند‪ .‬اگر بنا باشد همیشه معصومی که فرمان او وحی الهی اسببت و لزم‬
‫الجرا می باشد‪ ،‬بببالی سببر مببردم حضببور داشببته باشببد‪ ،‬پببس مببی شببود‬
‫بفرمائیببد خبود مببردم چبه دخبالت و اراده ای در کارهبا و سرنوشببت خبود‬
‫دارند؟ خود مردم در چه زمانی باید به تعببالیمی کببه یبباد گرفتببه انببد پاسببخ‬
‫دهند یا عمل کنند؟ از نظر شما امت اسلمی چون گلببة گوسببفندی اسببت‬
‫که خودشان هیچ شعوری ندارند و حتما ً باید رهبری معصوم از جببانب خببدا‬
‫بالی سر ایشان حضور داشته باشد‪ .‬از نظر شببما امببت اسببلمی هیچگبباه‬
‫نمی تواند دستورات اسلم را اجرا کند‪ .‬پیامبر ص قبل از رحلت خود ثمره‬
‫‪ 23‬سببال تلش و مجاهببدت خببویش را دیببده اسببت‪ ،‬و فهمیببده اسببت کببه‬
‫شاگردانی که در مکتب اسلم پرورش داده خودشان می تواننببد روی پببای‬
‫خود بایستند و رهبری برای خود بگذارند و بنابراین نگران نبوده است‪.1‬‬
‫این عقیده شیعه مبنی بر تخلف اصحاب از دستور الهی در غدیر خم به‬
‫این معنی خواهد بود که نتیجه ‪ 23‬سال تلش پیامبر ص بی فایده بببوده‪ ،‬و‬
‫فقط چند نفر خوب مانده اند و بقیه مرتد شده اند‪ .‬اگر اینطور است پس‬
‫چرا اینقدر اصرار دارید که یک معصببوم مببن عنببدالله حبباکم باشببد؟ وقببتی‬
‫خود پیامبر ص نتوانسته یارانی خوب پببرورش دهببد دیگببر چببه انتظبباری از‬
‫دیگران هست؟‪ ،‬امام زمان هم که بیایببد همینطببور خواهببد شببد و در انتهببا‬
‫همه مرتد می شوند‪.‬‬
‫آخوندی می گفت‪ :‬روزی در یک دکان نشسته بودم و صاحب دکان می‬
‫خواست برای انجام کاری مغازه را تببرک کنببد و بببه همیببن علببت شخصببی‬
‫دیگر را به جای خود در مغازه گذاشت و رفت‪ ،‬در این هنگام مببن بببا خببود‬
‫گفتم‪ :‬چطور یک دکاندار ساده مغازه خود را بدون سرپرست رها نمی کند‬
‫و برود؟‪ ،‬ولی پیامبرص امت اسلمی را بدون سرپرست گذاشببته و رفتببه‪،‬‬
‫بنابراین نتیجه گرفتم که شیعه درست می گوید!!‬
‫‪1‬‬

‫و به راستی هم که اصحاب گرامی پببس از رحلببت پیببامبر ص بببه خببوبی در مقابببل‬
‫مشبببکلت مبببی ایسبببتند‪ ،‬شبببورش اهبببل رده را سبببرکوب مبببی کننبببد و در براببببر‬
‫امپراطوریهای بزرگ آن زمبان نیبز شکسبت نمبی خورنبد و اسبلم را گسبترش مبی‬
‫دهند‪ ،‬ولی عده ای بی انصاف می گویند‪ :‬آنها مرتد شدند و بببه اهببل بیببت پیببامبر ص‬
‫ظلم فراوان کردند!! در حالیکه اگر اصحاب نبودند معلوم نببود اینهبا اصبل ً چبه دینبی‬
‫داشتند‪ ،‬یا مسیحی شده بودند یا همان زرتشتی آتش پرست‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫باید به این نابغة قرن بیست و یکم بگوئیم‪ :‬اگر پیببامبر ص در ایببران در‬
‫آن مغازه بود به طور حتم برای خود جانشینی می گذاشت‪ ،‬چون در ایران‬
‫دزد فراوان است و نمی شود به راحتی به امت اسببلمی اطمینببان کببرد و‬
‫حتی باید دو جانشین گذاشت نه یبک جانشبین‪ ،‬ولبی چنبانچه در عربسبتان‬
‫بود مغازة خود را رها می کرد و می رفت و کسبی را ببه جبای خبود نمبی‬
‫گذاشت‪ ،‬مثل اکنون که در عربستان همینطور است و خیلی ها بببه هنگببام‬
‫اذان دکان خببود را رهببا مببی کننببد و مببی رونببد و در زمببان پیببامبر ص نیببز‬
‫همینگونه بوده و همه اصحاب در مدینه به هنگام نماز در مسجد می رفتند‬
‫و نیازی نبوده کسی مراقب اجناس باشد‪ ،‬چون پیامبر ص می توانسته بببه‬
‫امت اسلمی اطمینان کند و قبل از رحلتش نیز همینگونه بوده و اصببحابی‬
‫وفادار داشته نه عده ای غالی یا گمراه که نتواند بدانها اطمینان کند‪.1‬‬
‫‪ -3‬انتقام از ظالم‪ :‬شبهة بعببدی ایببن اسببت کببه مببردم بببا خببود مببی‬
‫گویند‪ :‬بالخره کسی باید جلوی این همببه ظلببم و بیببداد را بگیببرد و مبا کببه‬
‫توانایی نداریم و اینکار تنهبا از عهببدة شخصبی معصبوم کببه از جبانب خبدا‬
‫آمده باشد امکان پذیر است‪.‬‬
‫مردم بدانند استعمارگران جهانی نیز همین را می خواهند که شما فکببر‬
‫کنید نمی توانید در مقابل آنها بایستید و شما را به آمببدن شخصببی خیببالی‬
‫دلخوش کرده اند و در دل خود به سادگی شببما مببی خندنببد و هببر روز بببه‬
‫نوعی شما را چپاول می کنند‪ .‬برای مبارزه با ظلم باید خودتان با اتحبباد و‬
‫هماهنگی به مقابله بر خیزید‪ .‬دین اسلم دینی واقع گراست و خداوند یببک‬
‫سری سنتها دارد‪ ،‬یعنی چه؟ یعنی اگر شببما خببود را درون چبباهی بیندازیببد‬
‫خواهید مرد و کسی شما را نجات نمی دهد‪ ،‬یعنی چنببانچه اروپببا و آمریکببا‬
‫به اندوختن علم و دانش روی آورند و هر روز بیشتر پیشببرفت کننببد ولببی‬
‫شما تنبلی کنید و کاری نکنید به طور حتم در مقابل آنها ذلیل خواهیبد شبد‬
‫و آنها می توانند به راحتی شما را تحببت کنببترل خببود در آورنببد‪ .‬در سببوره‬
‫شببببوري‪ 30/‬آمببببده‪    ﴿ :‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪» ،﴾ ‬و آنچه از رنج و مصائب به شما مي رسد همه از‬

‫دست اعمال )زشت( خود شما است در صورتيكه خدا بسياري )از اعمببال‬
‫بد( را عفو مي كنببد«‪ ،‬در سببوره روم‪ 41/‬نیببز چنیببن آمببده‪﴿ :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪» ،﴾‬در خشكى و دريا به سبب اعمال زشتى كببه مببردم بببه دسببت‬

‫خود مرتكب شدند‪ ،‬فساد و تباهى نمودار شده است تا ]خدا كيفر[ برخببى‬
‫از آنچه را انجام دادهانببد بببه آنببان بچشبباند‪ ،‬باشببد كببه ]از گنبباه و طغيببان[‬
‫برگردند«‪.‬‬
‫پس چنانچه شما به فكر خودتان نباشيد كسي به فريادتان نمي رسد و‬
‫نتايج اشتباهات خود را حتما ً مي بينيد‪ ،‬وقتی در جنگ احد اصحاب گرانقببدر‬
‫پیامبر ص یک خطا کردند‪ ،‬همان باعث شکست مسلمین می شببود‪ .2‬پببس‬
‫چنانچه خودتان کاری نکنید کسی برای شبما کباری نخواهببد کببرد‪ .‬حضبرت‬
‫‪1‬‬

‫احتمال ً آن مغازه دار بیشتر ببه خباطر وجبود آن آخونبد ببوده کبه ترسبیده مغبازه را‬
‫بدون جانشین رها کند و برود‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫علی ‪ ‬فرموده‪» :‬ظالم و مظلوم هر دو مقصرند«‪ .‬و این درسببت اسببت‬
‫چون اگر مظلوم اجازه ندهد به او ظلم شود ظبالم نیبز نمبی توانبد کباری‬
‫بکند مگر اینکه مظلومی باشد تنها که بقیه او را رها کرده اند و نمی تواند‬
‫کاری بکنبد )مثبل امبام حسبین(‪ ،‬ولبی شبما امبت و مبردم ببا اتحباد خبود‬
‫یتوانید در برابر ظلم بایستید و چنببانچه اینکببار را نکنیببد مقصببر خودتببان‬
‫م ‌‬
‫هستید‪ .‬در مورد کیفر ظالمین مطمئن باشید خداوند جزای آنهببا را خواهببد‬
‫داد‪ ،‬ولی اینکه شما دست روی دست بگذارید تا کسببی دیگببر بیایببد امببری‬
‫بیهوده اسببت‪ .‬فکببر مببی کنیببد بببه فببرض چنببانچه کسببی بیایببد مثل ً چطببور‬
‫یشود؟ در آن هنگام هم باید خودتان تلش کنید و در برابر ظلم بایسببتید‬
‫م ‌‬
‫و ظالمین خود به خود از بین نمی روند‪ .‬در ضمن بعضی احادیث جعلی که‬
‫غلت نقل کرده اند مبنی بر اینکه امام زمببان انتقببام اهببل بیببت را از بنببی‬
‫امیه و دیگران می گیرد یا اینکه معاویه و یزید رجعببت مببی کننببد و دوببباره‬
‫زنده می شوند و مهدی آنها را ببه سبزای اعمالشبان مبی رسباند‪ ،‬همگبی‬
‫باطل هستند؛ و در سوره مومنون‪ 99/100/‬این عقیده باطل شده )عقیده‬
‫به رجعت(‪ ،‬همینطور آیات دیگر و برگشت به این جهان یعنی چه؟ خداونببد‬
‫خودش جزای بنبدگان را خواهببد داد و ایبن مسببئله ربطبی بببه امبام زمبان‬
‫ندارد‪ ،‬و جزای بندگان پس از مرگ آنها در آن جهان است نه اینکه دوببباره‬
‫به همین جا برگردند و مجازات شوند‪.‬‬
‫‪ -4‬خواب‪ :‬مورد بعدی که برای بعضی ایجاد شبهه کرده‪ ،‬دیببدن مهببدی‬
‫در خواب است‪ .‬بعضی می گویند‪ :‬ما در خوابهای خود او را دیده ایم که با‬
‫لباسی سبز و چهره ای نورانی بوده و حتما ً او وجود دارد که ما خوابش را‬
‫می بینیم!!‬
‫این دلیل نیز بسیار خنده دار اسببت‪ ،‬شببما بببرای اثبببات موضببوعی بایببد‬
‫اسناد محکمی از قرآن و سنت و عقل و تاریخ و‪ ...‬ارائه دهیببد‪ ،‬خببواب کبه‬
‫سند چیزی نمی شود‪ .‬شما خوابهای عجیب و مسخره نیز می بینید‪ ،‬چطور‬
‫آنها را قبول نمی کنید؟ شببما زیبباد بببه مهببدی فکببر کببرده ایببد و در ضببمیر‬
‫ناخودآگاه شما نقش بسته‪ ،‬بببرای همیببن وقببتی بببه خببواب مببی رویببد ایببن‬
‫ضمیر بیدار است و باعث این اوهام مبی شببود‪ .‬اگببر شببما خببواب یکببی از‬
‫دوستان خببود را ببینیببد و او در خببواب بببه شببما مطببالبی را بگویببد‪ :‬آیببا آن‬
‫دوست در روز بعدی به هنگام دیببدار شببما از ایببن مطببالب آگبباهی دارد یببا‬
‫خیر؟ مسلما ً خیر‪ ،‬پس دیدن او دلیل بر صحت چیزی نشده‪ ،1‬و تنها خببواب‬
‫شما بوده‪ ،‬از همه گذشته امور مربوط به دین و آخرت که شوخی نیسببت‬
‫و برای اثبات عقایبد دینببی بایببد ببه قبرآن و سبنت و عقببل و شببرع اسببلم‬
‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫لزم به تذکر است خداوند در قرآن ایبن اصبحاب گرامبی را بخشبیده و آنهبا در راه‬
‫اسلم شهید شده اند‪ ،‬آنوقت شیعیان به هنگام بازدید از کببوه احببد شببروع بببه طعنببه‬
‫زدن بدانها می کنند و می گویند‪ :‬فلنی در اینجا فرار کرده و فلنی ترسببیده و غیببره‪،‬‬
‫های برایتببان بخببوانم و‬
‫یا آخوند کاروان می گوید‪ :‬از احد می رویم بببه کببربل تببا روض ب ‌‬
‫شروع می کنند به گریه و زاری برای امام حسین و یارانش تببا مبببادا فکببر مببردم بببه‬
‫سمت اصحاب یا جاهای دیگر جلب شود‪.‬‬
‫توجه داشته باشید فورا ً رویای صادقه یببا خببواب یوسببف را پیببش نکشببید چببون آنهببا‬
‫مربوط به انبیاء بوده و نمی توان معجزات انبیاء را به امور شخصی یببا مببذهبی خببود‬
‫تخصیص دهیم و کارهای گوناگون خود را با آنها قیاس کنیم و آنها امببوری هسببتند کببه‬
‫خداوند در قرآن بیان کرده است و ربطی به خرافات دیگران ندارد‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫مراجعه کرد نه به خواب و رویا‪ .‬شما امامت را از اصببول مهببم دینببی مببی‬
‫دانید‪ ،‬آنوقت برای اثبات آن به خواب اسببتناد مببی کنیببد‪ .‬ماننببد مجلسببی و‬
‫دیگر اشخاصی که بعضی از دعاهای خود را در خببواب دیببده انببد و نوشببته‬
‫اند و سند آن دعا خواب شده!! اگر ملک ادعاها را خواب بگیریم مخالفین‬
‫شما نیز می گویند‪ :‬ما خواب پیامبر ص را دیده ایم که به ما گفتببه‪ :‬کسببی‬
‫به نام امام زمان وجود نببدارد و حسببن عسببکری فرزنببدی نداشببته اسببت‪.‬‬
‫بنابراین‪ ،‬هرکس می تواند به خواب خود استناد کند‪ .‬چه کسی گفته خواب‬
‫شما فقط حجت است؟!!‬
‫‪ -5‬مورد بعدی که در ذهن بعضی مردم می باشگگد ایگگن اسگگت‬
‫که چنگگانچه ایگگن عقایگگد غلگگط باشگگند پگگس تمگگامی ایگگن علمگگای‬
‫گرانقدر شیعه اشتباه کرده اند و گمراه بوده اند و این کمببی غیببر‬
‫قابل قبول است‪.‬‬
‫ً‬
‫می گوئیم‪ :‬همانطور که قبل هم اشاره کردیم شما برای یافتن حقیقببت‬
‫نباید اشخاص را ملک قرار دهید‪ ،‬بلکه حق را خود ملکی است کببه افببراد‬
‫با آن شناخته می شوند و آن هم قرآن و سنت پیامبرص و عقل اسبت کببه‬
‫عقاید شما می بایست با آنها موافق باشببد تببا صببحیح شببوند نببه بببا عقایببد‬
‫اشخاص دیگر‪ .‬این اشخاص که معصوم نبوده اند و اشتباه می کرده انببد و‬
‫از همه گذشته اشخاص دیگری نیز حتی در میان علمای شیعه بببوده انببد و‬
‫هستند که این عقایببد را قبببول نداشببته و ندارنببد ولببی بببه علببت خفقببان و‬
‫سانسور اخبار و صدای آنها به گوش شببما نمببی رسببد و نمببی گذارنببد کببه‬
‫برسد‪ ،‬کسانی چون علمه سید ابوالفضل برقعی‪ ،‬علمه سببنگلجی‪ ،‬علمببه‬
‫زنگنه‪ ،‬حجببة السببلم رادمهببر‪ ،‬آیببت اللببه غببروی‪ ،‬آیببت اللببه بنببابی‪ ،‬اسببتاد‬
‫قلمداران‪ ،‬استاد یوسف شعار و کسببانی دیگببر‪ ،‬پببس شببناخته نشببدن ایببن‬
‫اشخاص توسط شما دلیل بر نبودن ایشان نیست‪.‬‬
‫در ضمن شما فقط به علمای شیعه توجه دارید‪ ،‬اگر بنا به کثرت علمببا‬
‫باشببد بیشببتر علمببای اسببلم از اهببل سببنت بببوده انببد و هسببتند و افببرادی‬
‫یبینیببد؟ عرفببا و‬
‫نیکوکار بوده اند و هستند ‪ ،1‬پببس چطببور شببما آنهببا را نم ‌‬
‫شاعران و دانشمندانی از ایشان که حتی ایرانی بوده انببد‪ ،2‬همچببون امبام‬
‫غزالی‪ ،‬مولوی‪ ،‬سعدی‪ ،‬عمر خیام‪ ،‬جامی‪ ،‬سنائی‪ ،‬نظامی گنجببوی‪ ،‬عطببار‬
‫نیشابوری‪ ،3‬و بسیاری دیگببر کببه چنببانچه شببما کتابهببای ایشببان را خوانببده‬
‫باشید به این امر آگاهی دارید‪ .‬پس کثرت علمببا در مببذهب شببما دلیببل بببر‬
‫‪ 1‬شیعه اجماع را منحصر به علمای خودش می داند و تازه می گوید اجمبباعی صببحیح‬
‫است که معصوم میان آنها باشد یعنی چنانچه همه مسلمین جهان به یک سمت روند‬
‫و امام زمان به سمتی دیگر رود اجماع آن مسلمین صحیح نمی باشد!!!‬
‫‪ 2‬خواننببده گرامببی بدانببد تببا قبببل از ظهببور دولببت فاسببد صببفوی در ایببران مببردم و‬
‫دانشمندان بسیاری از اهل سنت بوده اند و البته صفویه خونخوار بببه زور شمشببیر و‬
‫قتل عام مذهب تشیع را تحمیل نمود‪.‬‬
‫‪ 3‬عطار در منطق الطیر چنین سروده‪ :‬در خلفت میل نیست ای بی خبر میببل کببی‬
‫آید ز بوبکر و عمر‬
‫مولوی در مثنوی معنوی چنین سروده‪ :‬کی توان بببا شببیعه گفتببن از عمببر کببی تببوان‬
‫بربط زدن در پیش کر‬
‫ز‬
‫فاروق‬
‫در کلیات خمسه نظامی نیز آمده‪ :‬صدیق به صدق پیشوا بود‬
‫فرق هم جدا بود‬
‫با شیر خدای بود همدرس‬
‫وان پیر حیائی خدا ترس‬

‫‪53‬‬

‫حقانیت آنها نیست‪ ،‬و اکثر ایشان از روی تقلید از یکدیگر دارای این عقاید‬
‫بوده اند‪ ،1‬پس آیا شما هم می خواهید دوببباره از ایشببان تقلیببد کنیببد و بببه‬
‫راه همانها بروید‪ .‬شما باید خودتان تحقیق کنیببد و کبباری بببه علمببا نداشببته‬
‫باشید‪ .‬در آن جهان مردم تمام ادیان و فرقه های گمراه خواهند گفت‪ :‬مببا‬
‫به دین اجداد خود ماندیم و همینطور به سخنان علما و بزرگببان خببود نگبباه‬
‫کردیم و به همین خاطر گمراه شدیم‪.‬‬

‫‪    ‬‬
‫‪‬‬
‫﴿‬
‫‪﴾    ‬‬

‫»و گوينببد‪ :‬اي پروردگارمببا‪ ،‬مببا اطبباعت امببر بزرگببان و پيشببوايان خببود را‬
‫كرديم كه ما را به راه ضللت كشيدند«‪) .‬احزاب‪(67/‬‬
‫مثل ً مسیحیان می گویند‪ :‬ما به کشیشان خود نگاه کردیم‪ ،‬پس آیا شببما‬
‫هم می گوئید ما به علمای خود نگاه کردیم؟ پس در آنصورت باید بببا بقیببه‬
‫گمراهان به دوزخ بروید چونکه دلیلببی غیببر قابببل قبببول ارائه داده ایببد‪ .‬در‬
‫ضمن این مجتهدین شبما در بسبیاری از امبور ببا هبم اختلف دارنبد و هبر‬
‫های جدا دارند‪ .‬البته مببی گوینببد‪ :‬مببا در اصببول عقایببد اختلفببی‬
‫کدام رسال ‌‬
‫نداریم و در فروع دین و مسائل فقهببی اختلف داریببم‪ ،‬ولببی بببه هببر حببال‬
‫وجود اختلفات میان ایشان حتی در سیاست )چون دین و سیاست ایشبان‬
‫یکی است( باید باعث این باشد که به راحتی تمام عقاید آنهببا را نپذیریببد‪،2‬‬
‫چون آنها با خودشان هم مشکل دارند‪ .‬آیا ایببن اشببخاص نیکوکببار از نببواب‬
‫دوران امام کاظم ‪ ‬بهتر بوده اند؟ یا از کسانی که اطراف محمد حنفیببه‬
‫جمع شدند؟ یا از حلج که خود او نیز در زمبان نبواب اربعبه ادعببای نیبابت‬
‫داشته است؟ در کتب بسیاری از این علمای شما روایات و احادیث جعلی‬
‫و شرک آمیز وجود دارند ولی شما از آنها بی خبببر هسببتید و آخونببدها هببم‬
‫برای خراب نشدن وجهببه ایبن علمببا صببحبتی ازایبن چرنببدیات نمببی کننببد‪،‬‬
‫جناب کلینی صاحب کتاب کافی که لقب ثقة السلم را دارد در کتاب خود‬
‫انواع خرافات را آورده‪ ،‬از تحریف قرآن گرفته تا غلببو در مببورد امامببان و‬
‫غیببره‪ ...‬جنبباب مجلسببی کببه لقببب علمببه را دارد در کتببب خببود همچببون‬
‫بحببارالنوار و حلیببة المتقیببن و کتببب دیگببرش انببواع دروغ‪ ،‬غلببو‪ ،‬شببرک و‬
‫مسائل تفرقه انگیز بین شیعه و سنی را آورده است‪ ،‬و همینطببور علمببای‬
‫دیگر مذهب شیعه که هر کدام بببه نببوعی کمببتر یببا بیشببتر دارای خرافببات‬
‫هستند و البته جناب مجلسی رتبه اول را دارد و سببنبل خرافببات در تشببیع‬
‫است‪ .3‬پس سپردن دین و عقل خود به دست ایببن اشببخاص از حمبباقت و‬
‫نادانی است‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫خواننده گرامی بداند اگر بنا به کثرت و جمعیت باشد نزدیک بببه یببک میلیببارد نفببر از‬
‫مردم جهان از اهل سنت هستند و شیعیان تنها در ایران زیاد هستند که در ایران نیببز‬
‫‪ 20‬میلیون نفر از اهل سنت هستند و تمببام شببیعیان ایببران و عببراق و جاهببای دیگببر‬
‫حدود ‪ 100‬میلیون نفر بال یا پائین تر هستند‪.‬‬
‫مثل ً آیت ا‪ ...‬منتظری با سیاستهای ایشان مخالف بوده‪ ،‬پس مقلدین او باید در دیببن‬
‫خود نیز جدا شوند چون از نظر اینها دین با سیاست یکببی اسببت‪ ،‬و روحببانی کبباروان‬
‫حج مرتب در خلل سفر مقلدین منتظری را مورد فشار و سببوال قببرار مببی دهببد تببا‬
‫مرجع خود را عوض کنند‪.‬‬
‫حببتی چنببانچه یببک کببودک دبسببتانی کتببب مجلسببی را بخوانببد متببوجه خرافببات آن و‬
‫مسخره بودنش می شود‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫در اینجا می رویم به سراغ چنگگد نکتگگه بسگگیار مهگگم پیرامگگون‬
‫امام زمان و غیبتش که وجود این مسائل نشان دهنگگده نبگگودن‬
‫اوست‪.‬‬
‫نکته های مهم‬
‫‪ -1‬شیعه دائم بدین حدیث اشاره می کنببد کببه پیببامبر ص در مببورد نببام‬
‫مهدی فرموده‪ :‬نام او نام من است‪ ،‬و نام پدرش نام پدر من است‪ ،‬یعنببی‬
‫محمد بن عبدالله‪ .‬در مقابببل مببی گببوئیم‪ :‬اگببر نببام او را مهببدی نگیریببم و‬
‫همان محمد باشد یعنی محمد بن الحسن العسکری کببه بببا نببام پیببامبر ص‬
‫یکی شود‪ ،‬ولی آیا نام امام حسن عسببکری نیببز همنببام بببا پببدر پیببامبر ص‬
‫بوده؟ نام پدر پیامبر ص‪ ،‬عبدالله بوده است و به پیامبر‪ ،‬محمد بن عبدالله‬
‫می گفته اند‪ ،‬آنوقت خنده دار اسببت کببه علمببای شببیعه بببرای تببوجیه ایببن‬
‫مطلب می گویند‪ :‬پیامبر ص فرموده‪ :‬نام او نام من اسببت‪ ،‬و نببام پببدرش‬
‫نام نوة من است‪ ،‬یعنی حسن‪ .‬ما نمی دانیم چببرا شببیعه بببرای اثبببات هببر‬
‫چیزی باید دست به تاویل و توجیه بزند؟ هیچ یک از عقاید شببیعه در قببرآن‬
‫نیست‪ ،1‬و تازه این عقاید با عقل نیز در تضاد است‪ ،‬و تنها چیزی که شیعه‬
‫دارد روایات است‪ .‬یعنی چنانچه روایات و احادیث را از شیعه بگیریببد هیببچ‬
‫چیببز بببرای گفتببن نببدارد‪ .‬آن وقببت جببالب اینجاسببت کببه همیببن روایببات و‬
‫احادیث را نیز توجیه و تفسیر می کنند‪ ،‬پببس ایببن مببذهب بببه درد خودتببان‬
‫می خورد‪.‬‬
‫‪ -2‬در مورد نببام مببادر مهببدی نیببز نامهببای گونبباگونی را ذکببر کببرده انببد‬
‫همچون‪ :‬نرجس‪ ،‬صیقل )یا صقیل(‪ ،‬حکیمه‪ ،‬سوسن‪ ،‬ملیکببه بنببت یشببوعا‪،‬‬
‫خمط‪ ،‬مریم دختر زید العلویه‪ ،‬پس این همه تضاد در این اصل مهببم دینببی‬
‫نشان دهنده بطلن آن است‪ ،‬چون حتی تاریخ تولد مهببدی را نیببز مختلببف‬
‫آورده اند؛ و برای توجیه آن نیز می گویند‪ :‬به خاطر این بببوده کببه تولببد او‬
‫مخفیانه صورت گرفته تا مببامورین خلیفببه نتواننببد او را بببه قتببل برسببانند‪.‬‬
‫تاریخهای ذکر شده بببرای تولببد مهببدی اینهببا اسببت‪ :‬سببالهای ‪ ،256‬ب ‪،255‬‬
‫‪،258‬ب ‪،257‬ب ‪ 254‬و حببتی روز تولببد او نیبز مختلببف اسبت‪ ،‬همچبون‪15 :‬‬
‫شعبان‪ 23 ،‬رمضان‪ 9 ،‬ربیع الول‪ 3 ،‬شعبان‪ 8 ،‬شعبان‪ ،‬شببب نیمببة شببهر‬
‫رمضان‪ ،‬شب جمعه ماه رمضان؛ و در موضوعات دیگر نیز احادیث مهببدی‬
‫دارای ضد و نقیض فراوان است‪ ،‬در بعضی احادیث محل خروج او را مکه‬
‫و مدینه گفته اند ولی در احادیث دیگر قریه کرعه و کوفه و بیت المقببدس‬
‫گفته اند‪ ،‬در وصف مادر او آورده اند که دختر سلطان روم بوده و سفید و‬
‫خوشگل بوده است ولی در احادیثی دیگری می گویند‪ :‬سیاه بببوده اسببت؛‬
‫در احادیثی قیام او را جمعه گفتببه انببد‪ ،‬ولببی در احببادیث دیگببر شببنبه ذکببر‬
‫شده یا روز عاشورا گفتببه انببد‪ ،‬ولببی در احببادیث دیگببر شببعبان و رمضببان‬
‫آمده‪.‬‬
‫‪ -3‬شیعه به بداء اعتقاد دارد‪ ،‬یعنی اینکه خداوند در مواردی تغییر رویببه‬
‫می دهد یا دستور قبلی را لغو می کند و تغییببر مببی دهببد‪ ،‬مثل ً اگببر فرزنببد‬
‫امامی جانشین او بود و ناگهان فوت کرد در اینصورت او امام بعدی نبوده‬
‫‪1‬‬

‫در قرآن نه اسمی از علی و خلفت اوست‪ ،‬نه اسمی از امام زمببان‪ ،‬نببه اسببمی از‬
‫عزاداری و زنجیر زنی‪ ،‬نه اسمی از زیارات قبور و ساختن گنبببد و بارگبباه و‪ ،...‬البتببه‬
‫در سنت پیامبر ص و احادیث صحیح نیز این موارد وجود ندارد‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫و در اینجا بداء حاصل شده و امام بعدی شخصی دیگببر مببی شببود‪ .‬شببیعه‬
‫معتقد است خداوند اسببامی امامببان را در لببوح جببابر فرسببتاده‪ ،‬و تمببامی‬
‫امامان هم این لوح را داشته اند و به اسامی آن آگبباهی داشببته انببد‪ ،‬البتببه‬
‫یشببده چببونکه از اصببول‬
‫می بایست امری به این مهمی برای همه بیان م ‌‬
‫‪1‬‬
‫مهم دینی بوده‪ ،‬ولی همیشه به طور رمز و راز و پوشببیده بببوده ‪ .‬بببه هببر‬
‫حال‪ ،‬امامان با وجببود داشببتن ایببن اسببامی دچببار بببداء شببده انببد و گبباهی‬
‫جانشین بعدی ایشان عوض می شده است‪ .‬حال ما می خواهیم بدانیم آیببا‬
‫ممکن نیست در مورد امام زمان هم بداء حاصل شده باشببد؟ آیببا خداونببد‬
‫در مورد ظهور او تغییر دستور نداده است؟ بنابراین‪ ،‬تا ابد ظهببور نخواهببد‬
‫کرد که در اینصورت همه شما بیهوده منتظر او مانببده ایببد‪ .‬پببس بببا وجببود‬
‫مذهبی این چنین که قوانین آن لحظه بببه لحظببه تغییببر مببی کنببد در مببورد‬
‫مهدی نیز چنین امری عادی است‪ .‬مببی دانیببد اگببر قیببامت شببود و مهببدی‬
‫ظهور نکند و شیعیان به روحانیون خود بگویند‪ :‬پس چرا امام زمان ظهببور‬
‫نکرد؟ فکر می کنید روحانیون چه پاسخی مببی دهنببد؟ پیچانببدن تمببام ایببن‬
‫شبهات در دست خود روحانیون است‪ ،‬در آن موقع نیز به راحببتی خواهنببد‬
‫گفت‪ :‬حتما ً بداء ایجاد شده و خداوند به دلیلی کبه مبا نمبی دانیبم دسبتور‬
‫ظهور مهدی را لغو کرده است! بنابراین‪ ،‬شما نیببز او را فرامببوش کنیببد و‬
‫در مورد او سببوال نکنیببد‪ ،2‬و آمبباده شببوید بببرای قیببامت و پاسببخگویی بببه‬
‫اعمالتان!!!‬
‫هبازیها کارگر نیست‪ ،‬و خود روحانی بایببد‬
‫البته در آن زمان دیگر این حق ‌‬
‫به خاطر گمراه کببردن مببردم پاسببخگو باشببد و بببه جببزای اعمببال خببویش‬
‫برسد‪.‬‬
‫فراموش نکنید مسئله وجود بداء و تبباخیر ظهببور مهببدی نیببز در کتببب‬
‫شیعه ثبت شده مثل روایت دهببم ج ‪ 52‬بحببار النببوار کببه از ابوبصببیر نقببل‬
‫کرده که پرسیده‪ :‬آیا این امببر مببدتی دارد کببه بببدنهای مببا راحببت شببود؟ و‬
‫جواب شنیده که بله‪ ،‬مدتی معین داشته ولیکن شما فاش کردید و خداوند‬
‫آنرا زیاد کرد!! و یا روایت بعدی آن یعنی روایت یازدهم کببه از قببول امببام‬
‫محمد باقر نوشته که به خاطر کشته شبدن حسبین خداونبد غضبب کبرد و‬
‫مدت آنرا به عقب انداخت‪ ،‬که سالهای آنرا هم ذکر کرده است‪.‬‬
‫‪ -4‬ازدواج و تشکیل خانواده در اسلم از سنتهای مهم پیامبر ص اسبت‪،‬‬
‫و آیات و احادیث در این زمینه می باشند همچببون سببوره رعببد‪ 38/‬کببه در‬
‫آن آمبببببببببببببده‪   ﴿ :‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪» ﴾ ‬و به راستى پيش از تببو رسببولنى فرسببتاديم و‬

‫براى آنان همسران و فرزندانى قرار داديم«‪ .‬حال ما می پرسیم‪ :‬این امام‬
‫زمان شما ازدواج می کند یبا خیببر؟ مسببلما ً بایببد بگوئیببد‪ :‬ازدواج مببی کنببد‬
‫چونکه او باید از همه مردم بیشتر به سنت پیامبر ص عمل کنببد‪ .‬بنببابراین‪،‬‬
‫چنانچه ازدواج کرده است باید دارای همسببران یببا فرزنببدان زیببادی باشببد‬
‫چون بیش از هزار سال است که غائب است‪ ،‬و این مببدت طببولنی ببدون‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ما اصول دین رمزی و پنهانی نمی خواهیم بلکه اصولی با آیات مبین و آشببکار مببی‬
‫خواهیم که همان قرآن است‪.‬‬
‫ههایی که سفیران و نواب مهدی ارائه می دادند این موارد بوده که‬
‫همانطور در نام ‌‬
‫در مورد مهدی سوال و کنجکاوی نکنید )فتامل جدًا(‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫همسر نبوده است‪ ،‬و به طببور حتببم و بببه اعتقبباد خببود شببیعه همسببران و‬
‫فرزندان وی معصوم نخواهند بود و امکببان خطببا و اشببتباه در آنهببا بسببیار‬
‫است‪ ،‬پس چطور تا به حال یکی از ایشان به او خیانت نکرده؟ یا جببای او‬
‫را به کسی نگفته؟ یا اینکه ادعا کند همسر مهدی بوده؟ )یا فرزند مهدی(‪،‬‬
‫چطور مانند همسر امام حسن یا دیگران به او خیانت نکرده یا در غذای او‬
‫سم نریخته تا او را به شهادت برساند؟ و اگر بگوئید‪ :‬خداوند او را از خطر‬
‫مقتول شدن نجات می دهد )با علم غیب یا طرق دیگر(‪ ،‬می گببوئیم‪ :‬پببس‬
‫چرا در جاهای دیگر می گوئید‪ :‬مهدی به خاطر ترس و خوف از قتل غائب‬
‫شده‪ ،‬اکنون نیز ظهور کنببد و خداونببد او را از خطببر کشببته شببدن مصببون‬
‫دارد‪.‬‬
‫البته علمای شیعه می گویند که همسر امام زمان نمی داند که با امببام‬
‫زمان ازدواج کرده است!!!!‬
‫باید بگوئیم که عجب مذهب پر رمز و رازی داریببد و ایبن تقیببه و خببدعه‬
‫کردن شما تا کجاها که رخنه نکرده!!!‬
‫این چه همسر و زنی است که نمی فهمد با انسببانی معصببوم در حببال‬
‫زندگی کردن است؟!! و بنابراین‪ ،‬این نشببان مببی دهببد کببه امببام هببدایتگر‬
‫های قابل توجه ندارد تا از بقیه مجزا شود و موارد ثبت شببده در‬
‫شما نشان ‌‬
‫روایات نیز ساخته دسبت غلت هسبتند‪ ،‬همچبون اینکببه ببر ببازوی او فلن‬
‫مطلب نوشته شده و یا داشتن معجزاتی عجیب‪.‬‬
‫اصل ً انسانی معصوم و بدون ذره ای خطا‪ ،‬باید لاقببل بببرای همسببر و‬
‫بچه هایش عجیب باشد‪ ،‬چون با این توصیفی کببه مببا از امامببان شببیعه در‬
‫کتب شیعه می خوانیم‪ ،‬امامان می بایسببت خیلبی خبارق العباده و عجیببب‬
‫باشند و نه مانند بقیه مردم‪ ،‬انسانی عادی و معمولی باشند‪.‬‬
‫ههایش هم او را نمی شناسببند‪ ،‬پببس شببما چببه‬
‫امامی که همسر و بچ ‌‬
‫انتظاری از مردم ساده دیگر دارید که امببام زمببان خببود را بشناسببند و بببه‬
‫مرگ جاهلیت نمیرند؟!!‬
‫ههببایش‪،‬‬
‫این امام شما را هیچ کس نمی شناسببد‪ ،‬حببتی همسببرش و بچ ‌‬
‫پس متوجه باشید که چه اصببول دیببن محکببم‪ ،‬در دسببترس و قابببل فهمببی‬
‫دارید!!‬
‫اگر همسر امام زمان از او سوال کرد که آیا تو مهدی هسببتی یببا خیببر؟‬
‫آنوقت امام زمان چه پاسخی به او می دهد؟‬
‫لبد جواب علما این است که امام زمان تقیه می کنببد و بببه همسببرش‬
‫دروغ می گوید!!!‬
‫پس مذهبی که در آن امام و مقتدای شما به همسرش هم دروغ بگویببد‬
‫دیگر شما حساب کار خود را بکنید‪.‬‬
‫‪ -5‬فایده این داستانها که در آن ملقات با امگگام زمگگان بیگگان‬
‫شده چیست؟‬
‫مثل ً در آنها امام زمان به شخصی گفته‪ :‬من هستم!! خببوب هسببتی کببه‬
‫های دارد؟‬
‫هستی ما چه کار کنیم که هستی؟ برای ما چه فاید ‌‬
‫یا در آنها یک سری معجزات عجیب بیان شده‪ ،‬یا شخصببی شببفا یببافته‪،‬‬
‫فایده این امور برای جامعه و دیگران چیست؟ مگر شیعیان منکر وجود او‬
‫یا منکر ولیت او هستند که او بخواهد با این چیزها آنرا ثببابت کنببد؟ و ایببن‬

‫‪57‬‬

‫ولیت و بودن او چه سودی دارد؟ فایدة امامی غائب برای جامعة اسلمی‬
‫چیست؟ مراجع و رجال حاضر شما هم در کار خود مانده اند چه برسد بببه‬
‫کسی که اصل ً نباشد تا بخواهد کاری کنببد‪ .‬امببامی کببه از احببوال و اوضبباع‬
‫امت اسلمی به دور باشد و نسبت به مردم بیگانه باشد و مردم هببم او را‬
‫نبینند و با او در ارتباط نباشند‪ ،‬چنین امامی ربطی بببه اسببلم نببدارد‪ ،‬امببام‬
‫در اسلم حاضر است‪ ،‬پس غائبین را رها کنید و به حاضرین برسید‪.‬‬
‫‪ -6‬یکی از مهمترین ارکان دین که از ایجاد انحراف و بببدعت جلببوگیری‬
‫می کند و جلوی تفرقه و اختلفات را می گیرد‪ ،‬امر به معببروف و نهببی از‬
‫منکر می باشد‪ .‬که باعث توضیح شبهات و سئوالت متفرقببه اسببت‪ .‬امببام‬
‫زمان در کدامیک از این دیدارهای مکرر به صورت روشن و واضح بببه ایببن‬
‫وظیفه مهم خود یعنی هدایت و روشببنگری و اصببلح و امببر بببه معببروف و‬
‫های کرده است؟ و اگر امکان این دیدارها میسببر اسببت‬
‫نهی از منکر اشار ‌‬
‫‪1‬‬
‫چرا این دیدارها در این راستا صورت نمی گیرد؟ اگر پروندة اعمال مردم‬
‫نزد مهدي مي رود و او از كارهاي زشت مردم باخبر است‪ ،2‬پببس وظيفببة‬
‫شرعي او ايجاب مي كند كه آن اشخاص را امر به معروف و نهي از منكر‬
‫يكند آيا در مورد خود شما خواننده گرامي تا به حببال‬
‫كند ولي اينكار را نم ‌‬
‫چنين كرده؟‬
‫امام زمان می تواند به چندین تن از افراد صالح ثببابت کنببد کببه مهببدی‬
‫است )همانطور که در گذشته به دیگران ثابت کرده( سپس بوسیلة اجماع‬
‫حاصل شده از این اشخاص به اصلح جامعه بپردازد و با بببدعتها و مفاسببد‬
‫گوناگون که هر روز در جامعه رو به افزایش است مبارزه کند‪ ،‬یا تببوقیعی‬
‫ههای مختلف‬
‫به یک مجتهد بدهد که به اختلفات فقهی پایان بخشد و رسال ‌‬
‫را بردارد و یک رساله کند‪ .‬مطمئن باشید اگر امام زمببان واقعیببت داشببت‬
‫می توانست به راحتی مرجعی را انتخاب کند که همه مردم به سببخنان او‬
‫گوش دهند‪ .‬در اول انقلب هر چیزی که خمینی مبی گفبت همبه مببردم ببا‬
‫اشتیاق تمام آنرا اجرا می کردند و حتی جان خود را برای او می دادنببد‪ 3‬و‬
‫هم اکنون نیز رهبران دیگری هستند که مردم برای آنها حاضر به هر کاری‬
‫هستند‪ ،‬پس امام زمان به راحتی مببی توانسببته از طریببق ایببن مراجببع بببه‬
‫اصلح جامعه بپردازد‪ ،4‬ولی می بینی که بر عکس هر روز بیشتر به میزان‬
‫خرافات و بدعت و فساد در جامعه افزوده می شببود و کسببی هببم جلببوی‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫قیام امام حسین ‪ ‬نیز به خاطر امر به معروف و نهی از منکببر بببوده ولببی ظبباهرا ً‬
‫امام زمان به این امر توجهی ندارد‪.‬‬
‫در سوره اسراء‪ 17/‬آمده‪ :‬كافي است كه پروردگار تو ببه گناهبان بنبدگانش آگباه و‬
‫بينا باشد‪.‬‬
‫نمی دانم در آن جهان کسانی چون خمینی چه می کشند چببون او مببی توانسببت بببه‬
‫راحتی جلوی خرافات را بگیرد و مردم ایران هر چیزی کببه او مببی گفببت قبببول مببی‬
‫کردند و حتی جانشان را برای او دادند ولببی او کبباری نکببرد بلکببه بیشببتر خرافببات را‬
‫ترویج داد و مثل ً گفت‪ :‬کتابهای شریعتی را از داخل سپاه جمع کنید‪ ،‬چرا؟ چببون فببرد‬
‫سپاهی نباید روشن شود و هر دستوری به او دادند باید بدون تامل انجام دهد‪ ،‬مببردم‬
‫فکر می کنند چون قبر خمینببی دارای گنبببد و بارگبباهی اسببت لبببد خداونببد هببم او را‬
‫دوست دارد ولی خوشبختانه خداوند به این چیزها اهمیت نمی دهد‪.‬‬
‫فراموش نکنید ما نمی گوئیم مراجع بیایند و ادعای ارتببباط بببا مهببدی را بکننببد بلکببه‬
‫فقط راههای اصلحی که مهدی به آنها می گوید اجرا کنند‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫آنرا نمی گیرد‪ ،‬بلکه بر عکببس خببود ایببن مراجببع طرفببدار ایببن خرافببات و‬
‫انحرافات هستند‪ ،‬پس امام زمانی وجود ندارد‪.‬‬
‫‪ -7‬این چه امام عادلی است که فقط برای افببراد بببه خصوصببی ظبباهر‬
‫می شود و چرا برای بقیه ظاهر نمی شود؟ و آیا در هنگام ظاهر شببدن در‬
‫برابر این اشخاص از قتل نمی ترسد؟ پس چرا براي ظهور خوف از قتببل‬
‫دارد؟ اگر می داند و علم غیب دارد پس چرا برای بقیه ظاهر نمی شود تا‬
‫مشکلت آنها را حل کند؟ شببما کبه مببی گوئیببد‪ :‬هببر هفتببه پرونببده اعمببال‬
‫مردم نزد امام زمان مببی رود‪ ،1‬پببس او اشببخاص را مببی شناسببد و بببرای‬
‫ظاهر شدن نزد آنها بهانه ای ندارد و می تواند مشکلت آنهببا را حببل کنببد‪،‬‬
‫ولی نمی کند‪.‬‬
‫‪ -8‬وقتی در صدر اسلم در شهر کوچک مدینه مشکلت مختلفببی پیببش‬
‫آمده و پیامبر ص نیز از طریق وحی مطلع می شده و آن خطاها را اصلح‬
‫می کرده‪ ،‬پس در دنیای بزرگی که قرار است امببام زمببان رهبببر آن شببود‬
‫چطور هیچ خطایی رخ نمی دهد؟ چطور هیببچ مشببکلی پیببش نمببی آیببد؟ و‬
‫همه جا عدل و احسان کامل بر قرار می شود؟ بببه امببام زمببان کببه وحببی‬
‫نمی شود‪ ،‬چطور او به این خطاها پی می برد تا آنهببا را اصببلح کنببد؟ اگببر‬
‫برای مهدی نیز قائل به وحی هستید پس شما خاتمیت پیامبر ص را قبببول‬
‫ندارید‪.‬‬
‫‪ -9‬فرض می گیریم امام زمان شما معصوم است‪ ،‬آیا کسانی را کببه او‬
‫یگذارد تا نائب او باشند آنها نیز معصوم هستند؟ آیا‬
‫در شهرهای مختلف م ‌‬
‫آنها به اموال مردم خیانت نمی کنند؟ همچون اشخاصی که حضببرت علببی‬
‫‪ ‬روی کار گذاشت و همگی به او خیانت کردنببد و امببوال بیببت المببال را‬
‫برداشتند یا به سوی معبباویه رفتنببد‪ .‬امببام زمببان فقببط مببی توانببد از روی‬
‫شرع در مورد این اشخاص قضاوت کند و باید از طرق عادی ثابت کند کببه‬
‫فلن نائب خیانتکار است نه از طریببق علببم غیببب و معجببزات‪ ،‬پببس امببام‬
‫زمان چطور می خواهد جلوی این اشخاص را بگیرد؟‬
‫مردم باید بفهمند تا خودشان خوب نشوند هیچ سودی نخواهد داشت و‬
‫پیشرفت نخواهند کرد و چنانچه به فرض بتببوان بببه زور هببم جببامعه ای را‬
‫کنترل کرد این خوب بودن اجباری هیچ فایده ای ندارد و خببود خداونببد هببم‬
‫می توانست اینکار را بکند ولی امر دین اختیاری است‪ .‬اگر شببما بگوئیببد‪:‬‬
‫ما مردم در زمان مهدی نیکوکار و صالح خواهیم شد و دیگببر کسببی در آن‬
‫زمان خیانت نمی کند‪ ،‬می گوئیم‪ :‬پس چرا اینکار را در همین زمان انجببام‬
‫نمی دهید و منتظر ظهور او مانده اید؟‪ ،‬آیا حتما ً باید شخصی دیگر باشد تا‬
‫شما خوب شوید و خودتان قادر به اینکار نیسببتید؟‪ ،‬آیببا وجببود خداونببد کببه‬
‫همه جا حاضر و ناظر بببر اعمببال شماسببت کببافی نیسببت تببا شببما نیوکببار‬
‫یترسید تببا از خببدا ؟ یببا او را بیشببتر دوسببت‬
‫باشید؟‪ ،‬آیا از مهدی بیشتر م ‌‬
‫دارید تا خدا؟ پس هم اکنون نیکوکاری پیشه کنید تا جببامعه شببما خببود بببه‬
‫خود اصلح شود‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫هها‬
‫فکر می کنببم امببام زمببان نیببز همچببون ادارات دولببتی در ایببران بببه ایببن پرونببد ‌‬
‫رسیدگی می کند‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ -10‬تا سی سال‪ 1‬پیش روحانیون شیعه مببی گفتنببد‪ :‬حکببومت و قببدرت‬
‫در دست ما نیست‪ ،‬ولی اکنون سی سال است کببه حکببومت را در دسببت‬
‫دارند‪ ،‬ما در اینجا از ایشان چند سوال داریم‪:‬‬
‫او ً‬
‫ل‪ :‬اگر هنوز پس از سببی سببال حکببومت کببردن توسببط شببما اوضبباع‬
‫جامعه رو به خرابی است )که هست( پس شما بی جا کردیببد حکببومت را‬
‫گرفتید‪ ،‬شما که توانایی هدایت و اصلح جامعه را ندارید بببرای چببه دیببن و‬
‫سیاست را یکی کرده اید و فقط خود را لیق حکومت می دانید؟!!!‬
‫ثانیًا‪ :‬اگر بر عکس ادعا دارید وضع جببامعه رو بببه خببوبی رفتببه اسببت و‬
‫یخواهند و هببم مهببدی صبباحب الزمببان را و شببما‬
‫همه مردم هم شما را م ‌‬
‫هفتاد میلیببون طرفببدار داریببد‪ ،‬البتببه بببه اضببافه شببیعیان عببراق و لبنببان و‬
‫جاهای دیگر‪ ،‬پس چرا امام زمان پس از این سی سال هنوز قیام نکرده و‬
‫نمی کند؟ آیا منتظر نشسته تا تمببام دنیببا شببیعه اثنببی عشببری شببوند؟ آن‬
‫وقت که دیگر نیازی به قیام او نیست و مراد شما حاصل شده است‪.‬‬
‫ثالثًا‪ :‬پس از انقلب بر روی اسکناسهای ده تومانی که عکس مدرس را‬
‫دارند از قول او نوشته اید‪ :‬دیانت ما عین سیاست ماسببت و سیاسببت مببا‬
‫عین دیانت مبا‪ ،‬اگبر اینطبور اسبت پبس چبرا در مهمبترین حبوزه امبر ببه‬
‫معروف و نهی از منکر یعنی حوزه سیاست ایببن فریضببه بببه کلببی تعطیببل‬
‫است؟ و در اینجا دیگر سیاست شما از دیانت شما جدا می شود و کسببی‬
‫که بخواهد این فریضه را انجام دهد زندان سیاسببی و مرتببد و ضببد ولیببت‬
‫فقیه و مفسد فی الرض و محارب با خدا می شود‪ ،‬چرا نام خلیببج فببارس‬
‫را خلیج اسلمی نمی گذاریببد؟ مگببر شببما جمهببوری اسببلمی نیسببتید؟ در‬
‫مورد نام خلیج‪ ،‬دیگر سیاست و منافع و بببار حقببوقی و فرهنببگ و تاریببخ و‬
‫مردم مهم می شوند نه دیانت‪.‬‬
‫‪ -11‬اینکه می گوئید امام زمان تمببام کشببورهای جهببان را زیببر سببلطه‬
‫خود می گیرد سخنی کامل ً غیر منطقی است‪ ،‬چطور می خواهد اینکببار را‬
‫بکند؟ آمریکا با آن همه قدرت نظامی خود در دو کشور‪ 2‬ضعیفی کببه فتببح‬
‫کرده است درمانده و اداره و کنترلی روی آنها نببدارد‪ ،‬آنبوقت امببام زمببان‬
‫تمام مردم و کشورهای جهان را زیر سلطه خود در می آورد!! مردم بایببد‬
‫بدانند که به فرض اینکه کشوری را هم فتح کنید چنببانچه مببردم آن کشببور‬
‫تمایلی به عقاید شما نداشببته باشببند و از درون قلببب و روح خببود از شببما‬
‫متنفر باشند در انتها حکومت شما را سرنگون می کنند و حکببومت کببردن‬
‫روی آنها بیهوده خواهد بود و فایده ای نببدارد و در واقببع شببما آنهببا را زیببر‬
‫سلطه خود ندارید‪ ،‬و این یک واقعیت تاریخی است که در گذشته نیز بارها‬
‫تکرار شده است‪ ،‬و کشور گشایان مختلف بارها طعم تلخ این شکستها را‬
‫دیده اند‪ .‬حال چطور امام زمان می خواهد در قرن بیست و یکم یا قببرون‬
‫بعدی این چنین کارهایی بکند ما نمی دانیم‪ .‬و البته مردم به ایببن داسببتانها‬
‫دلخوش شده انببد کببه بببالخره زمببانی جهببان مببال ماسببت و ابرقببدرتها را‬
‫شکست خواهیم داد!! اگر در خواب و خیالت یبا داسبتانها چنیبن اتفاقباتی‬
‫بیفتد‪ ،‬وگرنه در دنیای واقعی بر عکس این موضوع صببدق مببی کنببد و هببر‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫انقلب ایران در سال ‪ 1357‬بوده و این کتاب در سال ‪ 1387‬نوشته شده است‪.‬‬
‫منظور دو کشور افغانستان و عراق است کببه تببازه ایببن کشببورها از لحبباظ قببدرتی‬
‫اصل ً قابل مقایسه با آمریکا نیستند و ضعیف بوده اند‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫روز شما بیشتر ضعیف می شوید و زیر بار ابرقدرتها می مانید‪ ،‬مگر اینکه‬
‫با عمل به دستورات اسلم )البته اسلم واقعی نه اسلم آخوندی( خببود را‬
‫نجات دهید‪.‬‬
‫‪ -12‬در رابطه با کسانی که مهدی را دیده اند‪ ،‬ما نمی دانیم چرا تمامی‬
‫این دیدارها برای دیگران اتفاق نمی افتد؟‪ 1‬آیا تببا کنببون بببرای شببما دیببدن‬
‫مهدی اتفاق افتاده است؟ تازه چنانچه شما مهببدی را ببینیببد او بایببد ثببابت‬
‫کند که همان فرزند حسن عسکری می باشد که ایببن خببود مشببکلی دیگببر‬
‫است‪ .‬پس هر کس ادعایی کرد دلیل بر قبول کردن او نیسببت‪ ،‬و شببهادت‬
‫فرد در مورد خودش قابل قبول نیست‪.‬‬
‫‪ -13‬احادیثی که شیعیان برای ایجاد ولیت فقیه بدان اسببتناد مببی کننببد‬
‫این است که مهدی فرمببوده‪ :‬و امببا حببوادث واقعببه بببه راویببان حببدیث مببا‬
‫رجوع کنید‪ ،‬آنها حجببت مببن بببر شببما و مببن حجببت خببدا مببی باشببم )وأمببا‬
‫الحوادث الواقعة فارجعوا إلی رواة أحادیثنا‪ ،‬فإنهم حجتی علیکم وأنا حجببة‬
‫الله علیهم( شیعه می گوید‪ :‬طبق ایببن حببدیث فقهببا و مجتهببدین و مراجببع‬
‫شیعه راویان حدیث اهل بیت هستند‪.‬‬
‫مببی پرسببیم‪ :‬راوی چببه ربطببی بببه مجتهببد دارد؟ چببون در آن زمببان‬
‫اصطلحات مجتهد و مقلد نبوده به جای آن راوی بکار برده شببده‪ ،‬و راوی‬
‫حدیث بودن چه ربطی ببه تشبکیل حکبومت ببه نبام خبدا و ولبی امبر کبل‬
‫مسلمین جهان دارد؟ و آیا شما تفاوت راوی با حاکم را نمی دانیببد؟ و مببن‬
‫هم می توانم راوی حدیث باشم و این منحصر به کسببی نیسببت و حببوادث‬
‫واقعه نیز می تواند حوادث روزمره باشد که این حدیث نیز در زمان سفیر‬
‫دوم یعنی عثمان بن سعید العمری قابل اسببتناد بببوده چببون در زیببر سببایه‬
‫نائب مرتبط با مهدی بوده نه اکنببون کببه کسببی بببا او در ارتببباط نیسببت و‬
‫تمام راویان نیز مرده اند‪.‬‬
‫در ضمن پس از انبیاء و حضرت محمد ص و قرآن حجتی وجببود نببدارد‬
‫و تنها عقل خود انسان نیز مببی توانببد بببه عنببوان حجببتی ببباطنی و درونببی‬
‫های بر مبنای معصوم بودن‬
‫عمل کند‪ ،‬و تازه از نظر شیعه حجت شدن بند ‌‬
‫اوست‪ ،‬و دانستن غیب و ارتباط داشببتن بببا وحببی و الهامببات الهببی‪ ،‬چببون‬
‫اولی المر در شیعه نباید خطا و اشتباهی در امور دینی و حببتی غیببر دینببی‬
‫بکند‪ ،‬چون موجب گمراهی مردم می شود و این بببا حجببت الهببی کببه بایببد‬
‫موجب هدایت و رستگاری باشد در تضاد است‪ .‬پس چطور در این حببدیث‬
‫مهدی راویان حدیث یا همان مجتهد و ولببی فقیهببی کببه معصببوم نیسببت و‬
‫علم غیب نمی داند و با وحی در ارتباط نیست‪ ،‬حجت نامیده شببده؟‪ ،‬لبببد‬
‫خواهید گفت‪ :‬این نائب و ولی فقیه با امام زمان در ارتبباط اسببت چببونکه‬
‫در حدیث نیز آمده که حجت من بر شمایند‪ ،‬و البته نمی تواند بگوید که بببا‬
‫امام زمان در ارتباط هستم!!‬
‫می گوئیم‪ :‬همه مردم می دانند که ولی فقیه شببرایط عصببمت و علببم‬
‫غیب و وحی را ندارد پس نمی تواند حجت شببود مگببر اینکببه بببا مهببدی در‬
‫ارتباط باشد‪ .2‬و بنابراین‪ ،‬حتما ً با مهدی در ارتباط است و خود به خود این‬
‫قضیه ارتباط او لو می رود که البته این مسئله با بسیاری از احادیث شببما‬
‫‪1‬‬

‫اکثرا ً هم حالت شایعه دارد که مثل ً می گویند فلن مرجع با مهدی در ارتباط است!!‬
‫و مردم ایران در خوش باوری و پذیرش خرافات نظیر ندارند‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫در تضاد است‪ ،‬احادیثی که اهل بیت گفته اند چنانچه کسی مدعی ارتببباط‬
‫با مهدی شد کذاب و دروغگو است‪.‬‬
‫‪ -14‬اگر شخصی از یکی از این مراجبع کبه ببا مهبدی در ارتبباط اسبت‬
‫بپرسد که آیا شما با امام زمان در ارتباط هسببتی یببا خیببر؟ آن مرجببع چببه‬
‫جوابی می دهد؟ اگر بگوید‪ :‬در ارتباط هستم که دروغگببو و کببذاب خواهببد‬
‫شد )طبق احادیث خودتان( و اگر بخواهد سکوت کند و دروغ نگوید کببه در‬
‫اینجا آن سوال کننده خود به خود متوجه خواهد شد کببه سببکوت او نشببانه‬
‫یتوانید بگوئید که آن مرجع تقیه می کند و دروغ می گویببد‬
‫چیست و تنها م ‌‬
‫و خواهد گفت‪ :‬من با مهدی در ارتباط نیستم‪ .‬پببس مرجببع و رهبببرانی کببه‬
‫دروغ بگویند و اعمال و رفتارشان در تقیببه باشببد نمببی تواننببد بببرای شببما‬
‫هدایتگر شوند و این نیز یکی دیگر از مضرات غیبت است که مراجع دینببی‬
‫را نیز دروغگو می کنببد‪ .‬تقیببه بببرای حفببظ جبان بببوده و مثببل اینکببه بببرای‬
‫امامان شما کم بوده که حال خودتان هببم دائم تقیببه مببی کنیببد‪ ،‬آن هببم در‬
‫کشوری که حکومت و همه جای آن در دست خودتان است‪ ،‬فکر می کنببم‬
‫امام زمان شما هم در زمان ظهورش تقیه کند و ظاهرا ً ایببن مسببئله تقیببه‬
‫پایان ناپذیر است‪ ،‬و تا ابد ادامه خواهد داشت‪ ،‬حتی در جهببان آخببرت هببم‬
‫امکان بودن آن هست!!‪ ،‬پس این مببذهبی کببه همیشببه در تقیببه و تببوریه و‬
‫مصلحت به سر می برد به درد نمی خورد‪ .‬در ضمن چنانچه پببس از مببرگ‬
‫ههایی پیدا شود که نشان دهد او بببا امببام زمببان در ارتببباط‬
‫آن مرجع نوشت ‌‬
‫بوده )مثل بسیاری دیگر از شببیعیان کببه داسببتانهای آن موجببود اسببت( آن‬
‫وقت تکلیف شما چیست؟ آیا باید صحبت خود آن مرجببع در زنببده بببودنش‬
‫را قبول کنیم یا این نوشته ها را؟ پس مببی بینیببد کببه ادامببه ایبن بحببث بببه‬
‫مرض مالیخولیا منجر می شود و بهتر است از آن بگذریم‪ ،‬چون بببه جببایی‬
‫نخواهیم رسید و تنها می توان نوشت‪:‬‬
‫دادی؟‬

‫خدایا آنرا که عقل دادی چه ندادی؟‬

‫و آنرا کببه عقببل نببدادی چببه‬

‫‪ -15‬مگببر در قببرآن نیامببده کببه ﴿‪﴾     ‬‬
‫یعنی‪» :‬در دین اجببباری نیسببت« و در واقببع دیببن امببری اختیبباری اسببت و‬
‫های نببدارد و‬
‫ارزش بهشت نیببز بببه همیببن اسببت‪ ،‬چببون ایمببان زوری فایببد ‌‬
‫پاداش دادن به آن معنایی ندارد‪ .‬پس روایاتی که می گویند‪ :‬مهدی بببا زور‬
‫شمشیر تمامی مردم دنیا را مسلمان می کند چه معنا دارد؟ آیا مهدی می‬
‫خواهد با زور و اکراه همه را شببیعه کنببد؟ دیببن اجببباری فایببده ای نببدارد و‬
‫اصل ً اینکار شدنی نیست‪ .‬مهدی شیعه آنقدر مببی کشببد کببه تببا زیببر شببکم‬
‫اسبش خون بال می آید!! ما نمی دانیم این دیگر چه گشایشببی اسببت؟ از‬
‫نظر ما این بل و گرفتاری و اختناق است نه گشایش‪.‬‬
‫‪ -16‬در اخبببار فراوانببی از اهببل بیببت در کتببب شببیعه آمببده کببه تعییببن‬
‫کنندگان وقت ظهور کذاب و دروغگو هستند‪ ،‬ولی در روایات دیگری وقببت‬
‫ظهور را تعیین نموده اند که مثل ً در سنه ‪ 140‬بوده یببا فلن وقببت بببوده و‬
‫شما آنرا فاش کردید بنابراین خدا آنرا به تبباخیر انببداخت و غیببره‪ ،...‬علببت‬
‫این تضادها و تناقض چیست؟‬
‫‪2‬‬

‫البته ببباز هببم خببود او حجببت نمببی شبود ولببی مببی تواننببد بببه بهببانه اینکببه از مهببدی‬
‫دستورات و غیب را می گیرد این مسئله را توجیه کنند‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫‪ -17‬این عمر طولنی مهدی تا اکنون )‪ 1150‬سال( و در سالهای آینده‬
‫هم که ادامه خواهد داشت چگونه اسببت؟ ایببن عقیببده بببا قببرآن و عقببل و‬
‫علبببببم در تضببببباد اسبببببت‪ ،‬در سبببببوره یبببببس‪ 68/‬آمبببببده‪﴿ :‬‬
‫‪     ‬‬

‫‪» ،﴾  ‬هر کس را که عمر )طولنی(‬
‫دهیم او را در خلقت سست می کنیم‪ ،‬آیا تعقل نمببی کنیببد«‪ .‬پببس چطببور‬
‫مهدی مانند پیامبر و امامان دیگر پیر نمی شود؟ و در احببادیث شببما آمببده‬
‫که در وقت ظهور هم جوان است!!‬
‫‪ -18‬عقل و علم‪ :‬روایات و احادیثی که علببم و عقببل آنهببا را رد مببی‬
‫کند تکلیفشان چیست؟ آیا می خواهیببد تمببام آنهببا را ماننببد قببرآن تاویببل و‬
‫تفسیر کنید؟ احادیثی که در آن بیان شده‪ :‬مهدی با اسب و شمشیر‪ 1‬قیببام‬
‫می کند!! ‪ 313‬نفر از یارانش با طی الرض نزد او می روند!! در زمان او‬
‫گرگ و میش با صلح و دوسبتی در کنبار هبم زنبدگی مبی کننبد!! اگبر یبک‬
‫یهودی پشت سنگی مخفی شود آن سنگ بببه صببدا در مببی آیببد و جببای آن‬
‫یگویببد دیگببر‬
‫یهودی را فاش می کند!! شمشیر مهدی صحبت می کند و م ‌‬
‫نشستن و غیبت جایز نیست بلکه باید قیام کنی!! یا از غلف خود بببه خببود‬
‫یآیببد‪ ،‬یعنببی وقببت ظهببور شببده!!‪ 2‬رفتببن نببامه اعمببال هببر هفتببه‬
‫بیرون م ‌‬
‫هها( نببزد مهببدی!! عمببر طببولنی او!! و خرافببات دیگببری کببه هیببچ‬
‫)دوشنب ‌‬
‫انسان عاقلی نمی تواند قبول کند )به کلمه عاقل توجه زیاد داشته باشید(‬
‫‪ -19‬شیعه معتقد است پس از رحلت پیامبر اسلم صببحابه آن حضببرت‬
‫مرتد شدند و دستور مهم الهی را پیرامون جانشینی حضرت علببی زیببر پببا‬
‫گذاشتند و تنهببا چنببد تببن معببدودی چببون ابببوذر و مقببداد و سببلمان تخلببف‬
‫نکردند!!‬
‫حبال مبا مبی پرسبیم‪ :‬طببق ایبن عقیببدة شببما وقبتی پیببامبر ص ببا آن‬
‫عظمت خود طی تلشی ‪ 23‬ساله فقط چند نفببر را هببدایت کببرده اسببت‪،‬‬
‫پس چطور مهدی می خواهد همه دنیا را مسلمان کند؟ )آن هم شیعه(‪ ،‬آیا‬
‫مهدی را بالتر از پیامبر اسلم می دانید؟‪ 3‬وقتی حضرت علببی خلیفببه بببود‬
‫نتوانست تمام امور را سامان دهد و با مشکلت فراوانی روبه رو شببد‪ ،‬یببا‬
‫امام حسن که او نیز برای مدتی خلیفه بود‪.‬‬
‫تنها جواب شیعیان این است که این ائمه راضی به رضای خدایند و هببر‬
‫کجا لزم باشد از علم غیب و معجزات خود استفاده می کنند و این بیشتر‬
‫در زمان مهدی خواهد بود و او مصلحت اندیشی نمی کند )یعنی فقط می‬
‫کشد( و طبق جفر احمر )یعنی گردن زدن( عمل می کنببد یببا از معجببزه و‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫شیعه مببی گویببد‪ :‬منظببور از شمشببیر قلببم اسببت و منظببور از اسببب وسببایل نقلیببه‬
‫امروزی است!! ما می گوئیم‪ :‬آیا اینها اجتهاد در برابببر نصببوص خودتببان نیسببت؟ آیببا‬
‫اینها تاویل به رای نیست؟ آیات قبرآن را کبه تفسبیر ببه رای مبی کنیبد ایبن احبادیث‬
‫خرافی خودتان را هم که تفسیر می کنید‪ ،‬اصل ً معلوم است شما چه مذهبی داریببد؟‬
‫اگر قرار به توجیه و تفسیر باشد هر کس می تواند ادعای مببذهبی بکنببد و احببادیث و‬
‫ههای آن را تاویل کند تا صحیح جلوه کنند‪.‬‬
‫قص ‌‬
‫فکر می کنم شمشیر امام زمان به علت طولنی شدن زمببان غیبببت زنببگ زده و از‬
‫غلف خود بیرون نمی آید‪.‬‬
‫طبق عقیده شیعه که می گوید‪ :‬اصحاب نبی اکرم مرتد شدند‪ ،‬پببس از کجببا معلببوم‬
‫که یاران مهدی نیز مانند یاران پیامبر در انتها مرتد نشوند؟‬

‫‪63‬‬

‫علم غیب استفاده می کند‪ .‬علمای شیعه بایببد بداننببد ایببن چرنببدیات دیگببر‬
‫خریداری ندارد و هر کس وقتی زمامدار شد باید هر کاری توانست انجببام‬
‫دهد و خداوند هم او را کمک می کند‪ .‬همچون پیامبرانی کببه توسببط وحببی‬
‫الهی یا معجزات الهی مببردم را هببدایت مببی کردنببد‪ ،‬ولببی امامببان از ایببن‬
‫صفات ندارند و اعتقاد به وجود وحی و معجزه و علم غیببب بببرای امامببان‬
‫باطل است‪.‬‬
‫یکی دیگر از ایببن آخونببدهای خرافببی مببی گفببت‪ :‬ایببن امامببان همچببون‬
‫چراغی هستند که خداوند برای هدایت بشر فرستاده‪ ،‬وقببتی مببردم نببادان‬
‫یکی از این چراغ ها را شکستند خداوند چببراغ دیگببری را جانشببین او مببی‬
‫کند ولی باز مردم نادان آن را می شکنند تا امببام یببازدهم کببه دیگببر اینجببا‬
‫خداوند برای تنبیه مردم آن چراغ را غایب می کند )یعنی مهدی بببه خبباطر‬
‫گمراهی و نادانی مردم غائب شده(‪.‬‬
‫به این نادان باید گفت‪ :‬پیامبر اسلم با آن عظمتش تنها وظیفببه ابلغ و‬
‫رساندن پیام داشته نه اینکه به زور بخواهد کسی را هدایت کند‪ .‬امام شما‬
‫وقتی دید مردم هدایت نمی شوند باید به راحتی و فقط به وظیفه امر بببه‬
‫معروف و نهی از منکبر بپبردازد نبه اینکبه آنهبا را در جهبل خبود بگبذارد و‬
‫غائب شود‪ .‬اصل ً امام برای همین امر است نه اینکه بخواهد قهر کند و در‬
‫پس پرده غیبت برود‪ .‬همچون یونس ‪ ‬که در شکم ماهی رفببت و مببردم‬
‫خود را ترک کرد‪ .‬ما می پرسیم‪ :‬آیا با غیبببت ایببن امببام مببردم خببوب مببی‬
‫شوند؟ این امام وقتی هم که می آید فقببط قتببل عببام مببی کنببد نببه اینکببه‬
‫بخواهد کسی را هدایت کند‪.‬‬
‫‪ -20‬در مورد غصب خلفت الهی حضرت علی )بببه عقیببده شببیعه( بایببد‬
‫گفت‪ :‬خوب شد که این خلفت غصب شد وگرنه در این زمان شببما بببدون‬
‫امام غائب می ماندید‪ ،‬و آنوقت می خواسببتید چببه کببار کنیببد؟ دیگببر نمببی‬
‫توانستید ولیت مطلقه و نائب بر حق درسببت کنیببد‪ ،‬دیگببر نمببی توانسببتید‬
‫دعای شرک آلود ندبه را بخوانید‪ ،‬دیگببر نمببی توانسببتید ذهببن مببردم را بببه‬
‫خرافات امام زمانی سرگرم کنید و آنهبا را ببه امیبد ظهبور مهبدی منتظبر‬
‫بنشانید تا مبادا خود مردم به فکر مقابله با ظلم و ستم بر آیند‪.‬‬
‫پس غصب خلفت برای شما خوب بوده و فراموش نکنید شیعه معتقببد‬
‫است که پیامبر ص بببه ظهببور مهببدی و دوازده امببام شببیعه تصببریح کببرده‬
‫است‪ ،‬و تمامی این اصول مهم دینی را بیان نمببوده‪ ،‬پببس در واقببع غصببب‬
‫خلفت الهی حضرت علببی و بوجببود آمببدن دوازده امبام و همینطببور امببام‬
‫ههای دینی بوده است‪ ،‬و به همیببن خبباطر شببیعیان‬
‫غائب همگی جزء برنام ‌‬
‫نباید خیلی ناراحت غصب خلفت حضرت علی باشند‪.‬‬
‫‪ -21‬در احادیث کتب شیعه )از قببول امببام صببادق( آمببده کببه تببا ظهببور‬
‫مهدی هر گروهی حکومت را به دست خواهد گرفت تا هنگام ظهور مهدی‬
‫کسی نگوید‪ :‬من بهتر حکومت می کردم‪ .‬پس نتیجه می گیریم کببه ولیببت‬
‫های نیامده کببه ایببن‬
‫فقیه و حکومت جمهوری اسلمی نیز خواهد رفت و آی ‌‬
‫حکومت تا قیامت باقی خواهد ماند‪.‬‬
‫‪ -22‬در احادیث شیعه آمده که اهل انتظار از هر زمانه بهتر هستند!!!‬
‫چنانچه شما به وضببع کنببونی مببردم و اخلق و رفتببار ایشببان در جببامعه‬
‫کنونی ایران نگاه کنید خودتان به راحتی متوجه بهتر بودن آنها می شوید و‬

‫‪64‬‬

‫ما در مببورد آن توضببیحی نمببی دهیببم‪ ،‬ایببن کتبباب در سببال ‪ 1387‬هجببری‬
‫شمسی نوشته شده‪ ،‬بروید و بهترین اهل زمانه را ببینید تا حسرت ایشان‬
‫را بخورید‪.1‬‬
‫‪ -23‬در احادیث بسیاری از کتب شببیعه آمببده کببه انتظببار فببرج بببا صبببر‬
‫های نیست‪ ،‬ولی‬
‫عبادت است‪ ،‬و البته در این احادیث به ظهور مهدی اشار ‌‬
‫خود روحانیون این فرج را به ظهور مهببدی تفسببیر کببرده انببد‪ .‬پببس تببوجه‬
‫داشته باشید که این تفاسیر شیعه مورد قبول نیستند‪ ،‬بلکه تنها چیببزی کببه‬
‫از این نوع احادیث فهمیده می شود همان صبر و انتظار بببرای گشببایش و‬
‫فرج در کارها است که در اسلم نیز به این امر تاکید فراوان شده اسببت‪،‬‬
‫و این ربطی به ظهببور مهببدی نببدارد‪ .‬امببام صببادق ‪ ‬فرمببوده‪ :‬پارسببایی‪،‬‬
‫پاکدامنی و صبورانه در انتظار فرج بودن جزء دین امامان است‪.‬‬
‫طبق عقاید شیعه تمامی امامان می دانسته اند کببه مهببدی دوازدهمیببن‬
‫امام است )طبق لوح جابر( و بببدین ترتیببب احببادیثی کببه پیرامببون صبببر و‬
‫شکیبایی امامان ثبت شده اند‪ ،‬همان صبر در کارها و امور است نببه فببرج‬
‫مهدی و امام دوازدهمی که صدها و هزاران سال در غیبببت اسببت و حببتی‬
‫تولد او تا زمان امام صادق ‪ ‬فاصله زیادی داشته است‪ ،‬پس امری بببوده‬
‫مربوط به آینده نه به زندگی روزمره امامان و صبر برای آن بی معنا بوده‬
‫است‪.‬‬
‫‪ -24‬در احادیثی از شیعیان آمده که افرادی از مشرق قیام می کننببد و‬
‫طالب حق هستند و دولتشان متصل است به دولت مهدی‪.‬‬
‫کامل ً مشخص است که اینگونه احادیث سبباخته و پرداختببة بنببی عببباس‬
‫هسببتند‪ ،‬چببون قیببام در شببهرهای عببراق ممکببن نبببوده اسببت و ابومسببلم‬
‫خراسانی از شرق )از خراسبان( قیبام مبی کنبد و ایبن مسبئله ربطبی ببه‬
‫ظهور امام دوازدهم شیعیان ندارد‪ ،‬همانطور که مجلسی نیز این دولتی را‬
‫که از شرق قیام می کند به دولت صببفویه نسبببت داده و گفتببه‪ :‬خببدا ایببن‬
‫دولت صفویه را نگه دارد تا وصل شود به دولت مهدی!!!! ولی ظاهرا ً این‬
‫دولت خونخوار و ظالم نگه داشته نشد و دعای مجلسی نیز مردود شد‪.‬‬
‫‪ -25‬در کتب شیعه به اعتراف خببود علمببای شببیعه‪ ،‬احببادیث رسببیده از‬
‫امام زمان بسیار اندک است در صورتیکه می بایست بیشترین احببادیث از‬
‫امام زمان باشند چون امام زمان در میببان امامببان دیگببر شببیعه بیشببترین‬
‫فرصت را برای انتشبار احببادیث در اختیبار داشبته اسبت‪ ،‬منظببورم دوران‬
‫غیبت صغری است‪ .‬چطور مهدی در طی این سالها و با وجود نواب اربعببه‬
‫نتوانسته حدیثی از خود بجای بگذارد؟!! و حتی چنببانچه احببادیثی بجببا مببی‬
‫گذاشت دارای اعتبار بهتری می شدند چببون فقببط توسببط افببراد خبباص و‬
‫نواب به دست مردم می رسید و مانند زمان امامان قبلی نبوده کببه غلت‬
‫و افببراد فاسببدالمذهب اطببراف امامببان را گرفتببه باشببند کببه در نببتیجه‬
‫تشخیص سخنان واقعی امام برای مردم مشکل می شده است‪.‬‬
‫پس نتیجه مبی گیریببم امبام زمبانی وجببود نداشبته تبا بخواهببد احبادیثی‬
‫داشته باشد و علت کم بودن احادیث مهدی در واقع همان نبودن اوست‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫نمی دانم اگر اینها بهترین اهل زمببانه هسببتند پببس بببدترین اهببل زمببانه چببه کسببانی‬
‫هستند؟‬

‫‪65‬‬

‫از همه گذشته‪ ،‬آن تعداد احادیثی نیز که از امام زمان مانده دارای آثببار‬
‫جعل فراوانی است و یا بیشتر در مورد خمس هسببتند کببه البتببه علببت آن‬
‫روشن است‪.‬‬
‫افترا بر خدا‬
‫مورد بعدی که بسیار مهم است ایببن اسببت کببه خواننببدة گرامببی تببوجه‬
‫داشته باشد در دین اسلم‪ ،‬دروغ بستن به خدا و پیببامبر خببدا از بزرگببترین‬
‫گناهان است‪ ،‬و در سوره هود آیه ‪ 18‬آمده‪:‬‬
‫﴿‪     ‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪      ‬‬
‫‪.﴾       ‬‬

‫»و کیست ستمکارتر از کسی که بر خداونببد دروغ بنببدد‪ ،‬اینببان را )در‬
‫قیامت( بببه پیشببگاه پروردگارشببان عرضببه دارنببد و گواهببان گوینببد‪ :‬اینببان‬
‫کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند بدانید کببه لعنببت الهببی بببر‬
‫ستمکاران )مشرک( است«‪.‬‬
‫در سوره انعام آیه ‪ 144‬آمده‪:‬‬
‫﴿‪    ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪     ‬‬
‫‪.﴾‬‬

‫»کیست ستمکارتر از آن کس که بببه خببدا دروغ بنببدد تبا بببه جهببل خببود‬
‫مردمان را گمراه کند البته خدا ستمکاران را هدایت نخواهد کرد«‪.‬‬
‫در سوره یونس آیه ‪ 69‬آمده‪:‬‬
‫﴿‪     ‬‬
‫‪.﴾   ‬‬
‫»بگو )ای رسول ما( که هرگز آنان که به خدا چنین نسبت دروغی دهند‬
‫رستگاری ندارند«‪.‬‬
‫پس کسانیکه بر خدا دروغ بسته انبد ظبالم تریبن افبراد هسبتند و نمبی‬
‫توان به بهانة اجتهاد نمودن در دین آنها را بدون تقصببیر دانسببت‪ ،‬و اجتهبباد‬
‫در فروع و مسائل جزئی با مسئله اصول عقاید و حکببومت کببردن بببه نببام‬
‫خدا تفاوت دارد‪ .‬شما امامت را از نبوت هم بببالتر مببی دانیببد و از اصببول‬
‫بسبیار مهبم اسبلم‪ ،‬شبما حکبومت را فقبط و فقبط در انحصبار مهبدی و‬
‫فقهببای نببائب او مببی دانیببد و مببی گوئیببد‪ :‬ولببی امببر مسببلمین جهببان‪ ،1‬در‬
‫صورتیکه امام زمانی وجود ندارد‪ ،‬پس نائب او نیز گمراه اسببت و بببه خببدا‬
‫دروغ بسته است و امامت را از اصول دیببن کببرده اسببت و مهببدویت را از‬
‫های می دانببد کببه ‪1200‬‬
‫مهمترین امور می داند و خود را جانشین پسر بچ ‌‬
‫‪2‬‬
‫سال پیش درون سردابی رفته و تا قیامت هم بیرون نمی آید ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫خنده دار است که در خود ایران هم بسیاری از مردم و جوانان ولببی فقیببه و نظببام‬
‫حاکم را قبول ندارنببد آنببوقت اینهببا مببی گوینببد‪ :‬ولببی امببر مسببلمین جهببان!!! و مببی‬
‫خواهند آنرا به خارج هم صادر کنند!!!‬

‫‪66‬‬

‫جالب است که رجال حکومتی در ایبران دیبن را از سیاسبت جبدا نمبی‬
‫دانند ولی با حکببام کشببورهای کمونیسببم مببذاکره و دوسببتی دارنببد و مببی‬
‫گویند‪ :‬سیاست اقتضا می کند‪ .‬ما نمی دانیم چرا در آنجا دیگر دیببن را مببد‬
‫نظر قرار نمی دهند و فقط به سیاست می چسبند و رهببر ایشبان نیبز در‬
‫مقابل رئیس جمهور کشوری کمونیست می نشیند و نیش خود را باز مببی‬
‫کند ولی به کشورهای عربی منطقه خیلببی روی خببوش نشببان نمببی دهببد‪،‬‬
‫لبد دین کمونیستها را بهتر از دین اهل سنت دیده است و یا با خود گفتببه‪:‬‬
‫چین و روسیه که وهابی نیستند ولی عربها وهببابی هسببتند و قبببور ائمببه را‬
‫تزئین نمی کنند!!‪ 1‬هر کس به مذهب و حکومت ایشان کاری نداشته باشد‬
‫فردی قابل قبول خواهد بود‪ ،‬چونکه کسی نمی تواند تنها به مذهب ایشان‬
‫ایراد بگیرد و بگوید‪ :‬من با حکومت شما کاری ندارم‪ ،‬چرا؟ چبونکه ایشبان‬
‫مذهب خود را جببدا از سیاسببت نمببی داننببد و البتبه کمونیسبتها فعل ً نببه ببا‬
‫مذهب ایشان کاری دارند و نه با سیاسببت ایشببان مخالفنببد و سیاسببتها تببا‬
‫زمانی که منافع خود را تامین بداننببد بببا هببم دوسببت هسببتند و فعل ً ایببران‬
‫منافع ایشان را تضمین کرده است‪ .‬البته مقصر اصلی در سببواری گرفتببن‬
‫آخوندها‪ ،‬خود مردم هستند‪ ،‬اگر شما خریدار خرافات ایشببان نبودیببد اینهببا‬
‫هیچ غلطی نمی توانستند بکنند‪ ،‬ولی متاسفانه هنوز مببردم آقببا را دوسببت‬
‫دارند یببا مهببدی موهببوم را مببی پرسببتند و خبباک امببامزاده بببر چشببم مببی‬
‫گذارند‪ ،‬پس زیر بار ظلم بمانید‪.‬‬
‫در اینجا بعضی از تفاوتهای امام حاضر با امام غائب را مگگی‬
‫آوریم‪:‬‬
‫امام غائب‬
‫امام حاضر‬
‫امام غائب‪ :‬پنهان‬
‫امام حاضر‪ :‬پیدا‬
‫امام غائب‪ :‬در پس پرده‬
‫امام حاضر‪ :‬بیرون از پرده‬
‫امام غائب‪ :‬مافوق بشری‬
‫امام حاضر‪ :‬بشری معمولی‬
‫امام‬

‫امام حاضر‪ :‬دارای اعمال طبیعی‬
‫اعمال مافوق طبیعی‬
‫امام حاضر‪ :‬بر سنت نبی اکرم ص‬

‫غائب‪:‬‬

‫دارای‬

‫امام غائب‪ :‬بر سنت خودش )عمل‬

‫امام حجت است(‬

‫امام حاضر‪ :‬حقیقت محض‬
‫امام حاضر‪ :‬ایستاده در برابر ظلم‬
‫ظلم‬
‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫امام غائب‪ :‬خرافات محض‬
‫امام غائب‪ :‬غائب در برابر‬

‫دائم شعار می دهند و می گویند‪ :‬ولیت فقیه تنهببا جانشببین بببر حببق پیببامبر ص مببی‬
‫باشد‪.‬‬
‫حتی وحدت ایشان با اهل سنت نیز وحدتی سیاسی است‪ ،‬چونکه بیشتر کشورهای‬
‫اطراف ایران از اهل سببنت هسببتند و ممکببن اسببت بببرای حکببومت خطببری باشببند‪،‬‬
‫وگرنه هر کسی می داند که روافض با اهل سنت از زمین تا آسببمان اختلف دارنببد و‬
‫مثل این می ماند که شیعیان با خوارج وحدت ایجاد کنند چونکه خوارج حضرت علببی‬
‫را لعن می کنند‪ ،‬پس هیچگاه با هم وحدتی دینببی و قلبببی ندارنببد و نخواهنببد داشببت‪،‬‬
‫ایجاد وحدت با مذهبی که در آن بزرگان دینی اهل سنت لعن می شوند جور در نمببی‬
‫آید و البته در فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم در مورد سیاست وجود ندارد‬
‫و اینجا دیگر سیاست از دین جدا می شود و کسی که اینکار را بکند ضد ولیت فقیببه‬
‫و مفسد فی الرض و مرتد خواهد شد‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫امام حاضر‪ :‬به نفع اسلم و مسلمین‬
‫شیعه‬
‫امام حاضر‪ :‬دوستدار شیخین‬
‫امام حاضر‪ :‬نماز جمعه واجب‬
‫واجب‬
‫امام حاضر‪ :‬دعوت به اتحاد‬
‫کشتار‬

‫امام غائب‪ :‬به نفع‬
‫امام غائب‪ :‬دشمن شیخین‬
‫امام غائب‪ :‬در زمان ظهورش‬
‫امام غائب‪ :‬دعوت به تفرقه و‬

‫امام غائب‪ :‬انتقام از‬

‫امام حاضر‪ :‬دوستی با مسلمین‬
‫اهل سنت‬
‫امام حاضر‪ :‬مسلمین حاضر برای او‬
‫برای او‬
‫امام حاضر‪ :‬دارای مهربانی و شفقت‬
‫خون‬
‫ههای گذشته‬
‫امام حاضر‪ :‬فراموشی کین ‌‬
‫گذشته‬
‫امام حاضر‪ :‬مجازات گذشتگان با خدا‬
‫مردگان برای مجازات شدن‬
‫امام حاضر‪ :‬استوار بر عقل و منطق‬
‫اوهام و خیالت‬

‫امام حاضر‪ :‬مجازات بدکاران مرده در قیامت‬
‫مرده در همین دنیا‬

‫امام حاضر‪ :‬اعمال عقلی‬
‫عقلی‬

‫امام غائب‪ :‬شیعیان منتظر‬
‫امام غائب‪ :‬تا زین اسبش در‬
‫ههای‬
‫امام غائب‪ :‬نو کردن کین ‌‬
‫امام‬

‫غائب‪:‬‬

‫رجعت‬

‫امام غائب‪ :‬استوار بر‬
‫امام غائب‪ :‬مجازات بدکاران‬

‫امام غائب‪ :‬اعمال غیر‬
‫امام غائب‪ :‬انتصابی و از سوی‬

‫امام حاضر‪ :‬به انتخاب مردم‬
‫خدا‬
‫امام حاضر‪ :‬دارای یارانی معمولی‬
‫)طیرالرض(‬

‫امام غائب‪ :‬دارای یارانی پرنده‬

‫امام حاضر‪ :‬واقعیت‬
‫امام حاضر‪ :‬دارای خطا‬
‫امام حاضر‪ :‬حاضر همیشه حاضر‬
‫همیشه غائب‬

‫امام غائب‪ :‬رمانتیک و خیالی‬
‫امام غائب‪ :‬معصوم از خطا‬
‫ب‬
‫امام غائب‪ :‬غائ ِ‬

‫ابيات زير را در وصف مهببدي موهببوم اسببت کببه در ابتببدای کتبباب نیببز‬
‫آورده ام‪:‬‬
‫شد قيامت‪ ،‬امامت نيامد‬
‫در سرت جز خلفت نيامد‬
‫شد قيامت‪ ،‬امامت نيامد‬
‫عمر جهل و جهالت سر آمد‬
‫آفتابي ز دانش در آمد‬
‫شيعه شد در جهالت سر آمد‬
‫در پي جهل و تقليد و تكرار‬
‫شد قيامت‪ ،‬امامت نيامد‬
‫اي برادر خودت فكر خود باش‬
‫باز سودي به حالت ندارد‬
‫گيرم آيد اگرچه خيال است‬
‫هست قرآن امامي كه زنده ست نه امامي كه افسانه آمد‬
‫شد قیامت‪ ،‬امامت نیامد‬
‫عاقبت جز ندامت نماند‬
‫سوي دوزخ شود نيت بد‬
‫خوب باش و ز اوهام شو پاك‬
‫قبل از آني كه عمرت سرآيد‬
‫عقل و ادراك داري به پاخيز‬

‫‪68‬‬

‫شد قیامت‪ ،‬امامت نیامد‬

‫در دلت جز عداوت نماند‬
‫*****‬
‫چون امام شما غائب آمد‬
‫رفت نائب به جايش فقيهي‬
‫از فقاهت وليت در آمد‬
‫مطلقه شد وليت چو شاهي‬
‫زد عقبگرد جاي ترقي‬
‫خشت اول كه كج رفت اين شد‬
‫جاي قرآن مفاتيح آمد‬
‫چون كه قرآن روايت زده شد‬
‫شد‬
‫اصل رفت و گرفتار فرعيم‬
‫اصل توحيد باشد كجائي؟‬
‫اين صفائي كه ديدي دروغ است‬
‫و يوغ است‬
‫مثل ترياك تخدير آني است‬
‫مثل گوساله سامري بود‬
‫تو مشو ايمن از مكر آخوند‬
‫كرد آخوند گمراه و خوارت‬
‫در پي نفس دون چون دويدي‬
‫در سرت جز جهالت نيامد‬

‫‪1‬‬

‫خمس حاضر شد و نائب آمد‬
‫آمد آنجا به شكل وقيهي‬
‫چون زمان وليت سر آمد‬
‫ملت از چاله آمد به چاهي‬
‫لنگ شد هر دو پاي ترقي‬
‫تا خرافات مبناي دين شد‬
‫نوبت رد و توجيه آمد‬
‫عقل رفت و حكايت زده‬
‫مثل خر زير آوار فرعيم‬
‫قبر و گنبد ندارد صفائي‬
‫ديو شرك است و افسار‬
‫معجزه نيست اين امتحانيست‬
‫با صدائي كه جادوگري بود‬
‫مثل شيطان بود فكر آخوند‬
‫ُبرد آخر به دارالبوارت‬
‫جاي جنت به دوزخ رسيدي‬
‫‪1‬‬
‫شد قيامت‪ ،‬امامت نيامد‬

‫اشعار از علیرضا حسینی‬

‫‪69‬‬

‫سخني با خوانندة گرامي‬
‫در پايان لزم به تذكر است كه مقصود از نوشتن ايببن مطببالب بببه هيببچ‬
‫عنوان توهين به اعتقادات شما نبوده و نيست‪ ،‬بلكه تنها و فقط بببه خبباطر‬
‫دلسوزي و هدايت شما بوده‪ .‬هميشه دوست شببما معببايب شببما را بببازگو‬
‫مي كند و به قول شخصي كه مي گفت‪ :‬دوست مي گويد‪ :‬گفتم و دشمن‬
‫يگويد‪ :‬مي خواستم بگويم‪ .‬و هرکببس ایببن معبایب را صبریحتر ببه شبما‬
‫م ‌‬
‫تتر است‪ .‬حضرت علی ‪ ‬فرموده‪» :‬حقیقببت را بببا‬
‫گفت او با شما دوس ‌‬
‫های عمببل‬
‫صریحترین لهجه بگو«‪ .‬بنابراین‪ ،‬بببرای اصببلح کببردن بایببد ریش ب ‌‬
‫نمود و در پببرده سببخن گفتببن دردی را دوا نمببی کنببد‪ .‬اینجببانب نیببز وقببتي‬
‫تحقیق کردم و متوجه عقايد اشتباه ايشبان شبدم بببه راحببتي تمبام آنهبا را‬
‫كنار گذاشتم و در موردشان تعصب نشان ندادم‪ ،‬چون نمي خواسببتم سببر‬
‫خودم را كله بگذارم‪ ،‬شما نيز همينگونه باشببيد‪ .‬اگببر مببا واقعبا ً بببه آخببرت‬
‫ايمان داشته باشيم نمي بايست در امر دين ساده برخورد كنيم و در مورد‬
‫آن تحقيق نكنيم و تنها تقليد كنيم‪ .‬اميدوارم شما نيز چنانچه تحقيق كرديببد‬
‫و اين مطالب را صحيح دانستيد از عقايد قبلي خببود بگذريببد‪ .‬در پايببان ببباز‬
‫مي گببويم‪ :‬چنيببن شخصببي )محمببدبن الحسببن العسببكري‪ ،‬امببام دوازدهببم‬
‫شيعه( وجود خارجي ندارد‪ ،‬بنابراين‪ ،‬چنانچه ما در جببايي از كتبباب مطلبببی‬
‫در مورد او نوشته ايم‪ ،‬كسي وجود نداشبته تبا ببه او تبوهين شبود و ببرای‬
‫یبایست فریاد کرد تببا بلکببه عببده ای‬
‫بیداری مراجع گمراه و مردم نادان م ‌‬
‫از این خواب گران برخیزند‪.‬‬
‫توجه داشته باشید گمراه بببودن مببردم امببری عببادی و ممکببن اسببت‪ ،‬و‬
‫چنین تصوری نداشته باشید که ممکن نیست مببا گمببراه باشببیم و بببا خببود‬
‫بگویید‪ :‬ما در کشتی نجات اهل بیت هستیم‪ ،‬این عقایببد و خرافببات شببیعه‬
‫ربطی به اهل بیت نبدارد‪ .‬شبما ببینیبد جمعیببت کبثیری از جهبان امببروز را‬
‫مسیحیان تشکیل می دهند و به دیببن خببود و شببفاعت گناهانشببان توسببط‬
‫عیسی مسیح بسیار خوش بین هستند و یا معتقدند او پسببر خداسببت و یببا‬
‫او را به صلیب کشیده اند؛ و عقاید دیگری که مببا مسببلمین قبببول نببداریم‪.‬‬
‫حتی ادیان بسیاری دیگر نیز هستند چون یهودیت و بودایی و یا کمونیسببتها‬
‫که برخی اصل ً جزء ادیان نیستند‪ .‬پس می بینید کببه عببده زیببادی از مببردم‬
‫جهان دارای عقاید اشتباه و حتی شرک آمیببز و کفرآمیببز هسببتند و گمببراه‬
‫بودن یا گمراه شدن مردم امری غیر عادی نیست‪ ،‬و این خطری است که‬
‫هرکس را تهدید می کند و شما تافته جدا بافته نیستید‪.‬‬
‫پس لزمه کار این است که ابتدا کمی نسبت به عقاید قبلی خود شببک‬
‫کنید و در مورد آنها تفکر و تجدید نظر کنید و به تحقیق بپردازید و مطمئن‬
‫باشید اگر شما از کسانی هسببتید کببه مببذهبی مببوروثی را از والببدین خببود‬
‫گرفته اید و فقط به مراجع مذهبی خودتان توجه دارید در اینصورت شدیدا ً‬
‫در خطببر گمراهببی هسببتید و بببا آن مسببیحیان و یهودیببان تفبباوت چنببدانی‬
‫ندارید‪.‬‬
‫خواننده گرامی توجه داشته باشد اعتقاد به ظهور منجی در بسیاری از‬
‫مذاهب و ادیان دنیا وجود دارد و حتی سرخپوستان آمریکایی نیز به آمببدن‬
‫شخصی منجی امیبدوار هسبتند‪ .‬پبس شبما نبایبد هبر عقیبده ای را کبه در‬
‫مذهب موروثی و تقلیدی خود یافته اید بدون تحقیببق بپذیریببد‪ .‬وجببود امببام‬

‫‪70‬‬

‫زمان شیعیان از قرآن و احببادیث و عقببل ثببابت شببدنی نیسببت‪ ،‬و از همببه‬
‫گذشته عقایببد موجببود پیرامببون او دارای ضببررهای بسببیاری اسببت کببه در‬
‫صفحات قبلی به آنها اشاره کردیم و فراموش نکنید اینقدر کببه دکانببداران‬
‫مببذهبی و رجببال حکومببتی و روحببانیون شببیعه نسبببت بببه مسببئله مهببدی‬
‫حساسیت دارند‪ ،‬نسبت به هیچ چیز دیگری اینچنین نیستند‪ ،‬چرا؟ چون پایه‬
‫و اساس نظام و حکومت و دکان ایشان بر این امر استوار شده و مسئله‬
‫مهدی متعلق به زمان حال و آینده ایشان است‪ ،‬ولی مسببائل دیگببر چببون‬
‫خلفت مربوط به گذشته است و می بینید که نسبت به آنها کمتر حسبباس‬
‫هستند‪ ،‬ولی در مورد مهدی خیلی مراقب هستند و چنانچه کسی کتابی در‬
‫نقد او نوشت خدا می داند چه بلئی بر سر آن نویسنده می آورند‪ .‬ولی ما‬
‫این خطر را به جان خریدیم و این مطالب را صریحا ً نوشتیم تا بلکببه عببده‬
‫ای بیدار شوند و لزم به تذکر است چنانچه شما پس از خواندن این کتاب‬
‫باز هم به وجود چنین شخصی ایمان داشته باشید و زحمت تحقیببق بیشببتر‬
‫هم به خود ندهید‪ ،‬آنوقت دیگر گناه افترا بر خدا بر گردن خودتان است‪.1‬‬
‫به اميد اينكه ملت ما از اين توهم ماليخوليائي بيرون آيند و اجازه ندهند‬
‫بيشتر از اين توسط دكانداران مذهبي استعمار شوند‪ ،‬ان شاء الله‬
‫پایان‬
‫بهار ‪ 1387‬هجری شمسی‬

‫‪1‬‬

‫فراموش نکنید موضوع مهدی قابل قیاس با اجتهاد در فروع دین نیست که بین فرق‬
‫مختلف اسلمی متفاوت است‪ ،‬این عقیده مهدی جزء اصول مذهبی شببده و بببه نببام‬
‫آن حکومت و خیلی کارهای دیگر صورت گرفته و خرافات و عقاید شرک آلود دیگری‬
‫نیز دارد‪.‬‬

‫‪71‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful