T

. Din volumul; CHAMISSOS WERKE (Zweiter Bând ! ""# Au$%&'en (ei)*i% und Wien Bt'Ho%r&)+i$,+e$ In$titut

jt>3
#e$)on$&'il de ,&rte - .lorin C+irite$,u /e+nored&,tor - An& S&'0u Core,tor - 1etre Stoi,& Dat la cules 15.10.56. Bun de tipar 1S.12.SS. Tirai 15.100 ex. Hlrtie cărţi şcolare de 65 gr. m.p. ormat !00"1000#$2. %&oli ed. $'5$. &olt de tipar S'S. (diţia i. &omanda $0)2. *. nr. +1,0)5. -entru .i.liotecile mici indicele de clasi/icare ) *0 $212. /i)&rul e2e,ut&t $u' ,orn. nr. 3456 l& Com'in&tul 1oli%r&!i, C&$& S,7nteii 8I. 9. S/A(I:; Bu,ure<ti = R.1.R.

&H*3/SS4 56 ..-(T(2 S&H7(38H79 * tre.uit ca destinul personal al poetului să urme:e un drum lung' plin de sinuo:ităţi' a /ost ne;oie să inter;ină <nsuşi mersul istoriei pentru ca &=arles 7ouis *delaide de &=amisso' urr>şţ"?@ţ@"ui?"A+" Bţ>a@n""nCD? .ili /rance:i' să de;ină 6poeţ3 german *dal.ert &=aDmtsso. EttsFu<la 20 ianuarie 1!)1 <n &=ampagns' la castelul Boncourt' leagăn al strămoşilor săi' micul &=arles iaD %calea pri.egiei' alături de părinţii săi' ps careDi gonea din urmă re;oluţia /rance:ă. *;ea pe atunci nouă ani. -ărinţii lui sDau oprit <n -rusia unde sDau sta.ilit. Băiatul a /ost primit in corpul regal de pa@iG aici şiDa /ăcut el educaţia. După terminarea stagiului e <nălţat la gradul de locotenent <n armata prusacă. 5i ast/el' aristocratul /rance:' a@uns o/iţer prusac' a luat parte la campania din 1)06 <mpotri;a lui Eapoleon. 3ai t<r:iu <şi dă demisia din armată şi se apucă de studii. Frmea:ă cu s<rg medicina şi .otanica la Fni;ersitatea din Berlin' iar <ntre 1)15Dl)1) participă ca naturalist la marea călătorie <n @urul lumii' <ntreprinsă de na;a rusească de ră:.oi H2uriI9G această călătorie' organi:ată de colitele

2omanţo;' sra condusă de 4tto ;on Jot:e.ue. După inD K toarcerea <n nouaDi patrie' &=amisso capătă o slu@.ă ia > Lrădina Botanică din Berlin si de;ine mem.ru al *caD ? @A demiei. Totodată' <ncepe să des/ăşoare o .ogată acti;iDM / ţaţe poetică. 6n 1)$2 a apărut Deut$,+er Mu$en&lm&n&,+@' B /ondat de el <mpreună cu poeţii Sc=>a. si LundN. @ Tot restul ;ieţii lui' *dal.ert ;on &=amisso sDa doD6;edit un neo.osit şi entu:iast promotor al tinerelor taD6 lente' care găseau 6n el un spri@initor /i. un s/ătuitor. * K l murit la 21 august 1)$)' onorat si depi<r.s de toţi contemporanii săi. &=amisso repre:intă din mai multe puncte de ;edere unul din cele mai curioase ca:uri ale literaturii mondiale. Deşi /rance: din nnştere. deşi a /ost ne;oit să /acă e/orturi pentru aDşi9 <nsuşi lim.a germană' el sDa > integrat aţii de organic in ;iaţa Lermaniei' a de;enit i at</ de??genn%ari'"iJctt ) i a:i mai este 9considerai9 ! drept poetu/pre/erăt al %/iecuriitOcPn;.ti gQrmăn. Ba şi mai muRt9B de 9lnctă/ăOOce% Eapoleon sDa pră.uşit' /ăc<nd loc reacţiunil ./rance:e ;ictorioase' /amilia poetului sDa <ntors <n ranţaG &=amisso' insă' a rămas <n Lermania. Departe de el g<ndul de a pre/era reacţiunea germană celei /rance:e B 6n anii <ntunecaţi ai sistemului de gu ;erncire 3etternic=' &=amisso = care <ncepuse ca romantic = sDa do;edit unul din cei mai ;a@nici apărători ai li.ertăţii .poporului german' unul din cei mai <n:estraţi precursori ai liricii progresiste din prea@ma re;oluţiei din martie. Deşi re;oluţia /rance:ă <l a:;<rlise de pe po:iţia străD liicită careDi era =ără:ită prin naştere' &=amisso a acD S ceptat pe deDa <ntregul principiile ei şi a recunoscut urD mările ei /ericite asupra de:;oltării omenirii. (ra extrem de sensi.il la orice curent al ;remii noi' de oriunde sDar /i i;it. (l a /ost acela care' cel dinţii <n Lermania' a tradus c<ntecele lui Beranger' at<t de impregnate de spiritul poporului. 3ultă ;reme c=iar poetul a nutrit doDi%inţa de a de;eni un Beranger german. -uternic imD6 presionat de răscoala decem.riştilor <mpotri;a regimului # ţarist' &=amisso a găsit cu;inte <n/lăcărate de cea mai . no.ilă admiraţie pentru martirul răscoalei din 1)25 +poeD> :ia Be$tu>ev ; şi a tradus poe:ia 9oin&rov$Ci & lui 2<lee;' % unul din capii răscoalei. Eu iDa uitat nici pe eroii greci care duceau lupta pentru eli.erarea naţională de su. sinM geroasa asuprire turcească. &<nd a i:.ucnit re;oluţia /rance:ă din iulie' /ostul aristocrat a salutatDo cu entu:iasm... 5i' oriunde se aprindeau /lăcările luptei pentru li.ertate' ;<l;ătăile lor F luminau mereu drumul creaţiei poetice. Ba mai mult' opera lui era necontenit stră.ătută de puternice accente sociale. Cer<etorul <i ,linele lui@ Ru%0,iune& unei v0duve@ B0tr7n& $)0l0tore&$0@ Inv&lidul l& ,&$& de ne'uni@ .iul v0duvei = stnte cele mai impresinante creaţii din această categorie. ( .ine cunoscută legenda ?u,0ri& uri&<ei. 6n ;ersurile ei' poetul strigaB D0r&nul nuEi o >u,0rieA -roctam<nd acest ade;ăr' el se situa de partea ţăranilor muncitori' crunt asupriţi' în s/irşit' iată poe:ia C&$telul Bon,ourt = pe cit de puterD % nică' pe at<t de semni/icati;ă pentru po:iţia politică a lui &=amissoB poetul e;ocă leagănul <naintaşilor săi' pe care re;oluţia iDa dă#imatG peste. locurile at<t de dragi amintirii sate' ţăranii trag astă:i .ra:dă cu plugul... dar eR <i .inecu;<ntea:ă naniru /apta lor' căci simte că ţa.D ranul este ;estitorul ;ieţii noi' care se <nalţă din ruinele trecutului. -utea /i oare exprimată mai sugesti; ideea că poetul B <şi reneagă o.irşia aristocratică şi se <ntoarce la popor Q Eu tre.uie să trecem cu ;ederea pasiunea lui pentru ştiinţele naturiiB este <ncă un aspect al personalităţi. FGG;F;unui poet al ;remurilor noi. *ceastă pasiune' precum şi studiile lui de geogra/ie si de etnologie = roade ale călătoriei sale <n @urul lumii +<n ;aloroasaDi descriere a acestei călătorii' &=amisso a luat /ăţiş po:iţie <mpotri;a sistemului de exploatare colonialăT = ne

/ac săDl considerăm ca pe un urmaş al 6aco.inului german 8o=ann Leorg orster' din secolul al UV666Dlea. *şadar' nu e de loc surprin:ător /aptul că spre &=amisso' poetul şi omul' sDa <ndreptat simpatia sinceră ă tuturor contemporanilor săi cu ;ederi progresiste. 6n a sa C0l0torie 7n H&r*@ Heine scriaB H&<nd mDam <nscris <n registrul de ;i:itatori' am <nt<lDnit acolo numele drag al lui *dal.ert ;on &=amisso' .iogra/ul nemuritorului Sc=lemi=l...9 # 6ar <n H,o&l& rom&nti,0@ marele poet iDa consacrat lui i> &=amisso un <ntreg pasa@B l H..Deşt OeotttetnRTiTnmO al şc/lF7@>aanF"e şi <ncadrat <n ea' acest om a <ntinerit at<t de mult 6n ultima ;reme' 6ncit lirica lui sDa <m.ogăţit cu tonalităţi <ntru totul noiG ţi ast/el' el este socotit ca unul din cei mai originali ţi importanţi poeţi moderni. (l este legat mult mai puternic de noua Lermanie dec<t de cea ;ec=e...9 6ar t<nărul r. (ngels spunea despre &=amisso B '8Tintre ;lăstarele poetice ale perioadei 2estauraţiei' a căror ;igoare nu a /ost parali:ată de descărcările elecD

Du)0 o noro,o&$0 ,0l0torie )e m&re@ )entru mine 7n$0 !o&rte o'o$ito&re@ &m &>un$@ 7n $!7r<it@ 7n )ort. De 7nd&t0 ,e &m ,o'or7t )e u$,&t@ miE&m lu&t mi,ul meu ,&l&'&l7, <i@ 70,7nEeiuEmi lo, )rin mulIime@ &m intr&t 7n )rim& ,&$0 7n !&I& ,0rei& &t7rn& o !irm0. Am ,erut o ,&mer0; mE& ,ondu$ l& m&n$&rd0 un $ervitor@ ,&re@ m&i 7nt7i@ mE& m0$ur&t din ,&) )7n0En )i,io&re. IE&m ,erut &)0 <i lE&m ru%&t $0Emi $)un0 unde &< )ute& $0El %0$e$, )e domnul /+om&$ ?o+n. = In !&I& 1orIii de :ord@ )rim& vil0 )e dre&)E ( t&@ o ,&$0 m&re@ nou0@ ,u )l0,i de m&rmur0 ro<ie i <i &l'0 <i ,u multe ,olo&ne. Bun. Er& 7n,0 )re& devreme. MiE&m de*le%&t +nr.r.)&ii&.>&n/J$K)$ redin%ot& ne&%r0JJde ,ur7nd 7nE to&r$0@ mE&m 7m'r0,&t ,u +&inele ,ele m&i 'une; &m $,o$ $,ri$o&re& de re,orn&nd&Iie <i &m )ornit 33 $0El %0$e$, )e omul ,&re@ du)0 mode$tele mele n0de>di@ &ve& $0Emi !ie de m&re !olo$. Du)0 ,e &m ur,&t to&t0 Str&d& de :ord <i &m &>un$ l& 1o&rt0@ &m *0rit 7nd&t0 ,olo&nele ,&$ei $tr0lu,ind )rintre !run*ele ,o)&,ilor. A<&d&r &i,i lo,uie<te@ miE&m *i$ eu. MiE&m lu$truit )&nto!ii ,u '&ti$t&@ miE &m 7ndre)t&t ,r&v&t& l& %7t <i *i,ind ivn Do&mneE&>ut0@ &m tr&$ ,lo)oIelul. L<& $e de$,+i$e. 1e ,oridor@ tre'ui $0 m0 $u)un unui intero%&toriu ; )ort&rul 'inevoi $0 rn0 &nunIe <i &vui ,in$te& $0 !iu..)o!tit 7n )&r,@ unde domnul ?o+n $e )lim'& 7ntov0r0<ii de o mi,0 $o,iet&te. (E&m re,uno$,ut imedi&t du)0 7n!0Ii<&re& $& m7nEdr0 <i mulIumit0 de $ine. ME& )rimit !o&rte 'ine@ ,um )rime<teori,e 'o%0t&< )e o 'i&t0 +&im&n&@ $E& 7ntor$ 7nd&ti&M$#MreM/r/e#<i /&r& &E<i )0r0$i $o,iet&te&@ miE& lu&t $,ri$o&re&. = D&@ d&@ e din )&rte&@>2â4NluiJ&ieu@ $)u$e el. De mult0 vreme .nE&rn m&i )rimit ve<ti de l& el. E $0n0to$@ nuEi &<& O Hi &dre$7nduE$e ,elorl&lIi@ !0r0 & m&i &<te)t& r0$)un$ul meu@ &r0t0 ,u $,ri$o&re& $)re ,olin0 - = A,olo &m de %7nd $0 ,on$truie$, nou& ,l0dire. A)oi ru)$e $i%iliul@ !0r0 &E<i 7ntreru)e ,onvor'ire& ,&re &lune,0 &$u)r& 'o%0Iiei. =?MAl7K?li(?PKQKAâ m0,&r un milion F &d0u%0 3P
(*"»•.

( el = &,el& e$te@ $0Emi !ie ,u iert0,iune@ un t7,0 ?9&7@ ,7t. e$te d) .&dev0r&t A &m $tri%&t eu@ 'iE rui#t de emoIie. Cred ,0 vor'ele mele iE&u )l0,ut. MiE& $ur7$@ *i,7nd = R0m7i &i,i@ dr&%0 )rietene ; )o&te ,0 m&i t7r*iu voi %0$i vreme $0EIi $)un ,e )0rere &m ir@ )rivinI& &$t& ; &r0t0 $)re $,ri$o&re& )e ,&re. o v7r7 7n 'u*un&r@ &)oi $e 7nto&r$e ,0tre ,eil&lIi. O!eri 'r&Iul unei tinere do&mne ; ,eil&lIi '0r'&Ii !0,ur0 l& !el &le%7nduE<i 7n$oIito&re& ,&re le )l0,e&. Hi &$t!el )ere,+ile $e 7ndre)t&r0 7n$)re o ,olin0 ,u tr&nd&!iri 7n!loriIi. ME&m lu&t du)0 ei@ !0r0 $0 $tin%+ere$, )e ,inev&@ ,0,i nimeni nu $e $in,+i$e& de mine. Mi,& $o,iet&te er& !o&rte 'ine di$)u$0 - $e !lirt&@ $e ride&@ $e di$,ut& din ,7nd 7n ,7nd ,u $erio*it&te de$)re iu,rtm !rivole@ i&r &lteori ,u u<urinI0 de$)re lu,ruri im)ort&nte@ $e !0,e&u %lume )e $e&m&M)rietenilor &'$enIi <i & $itu&Iiei lor. Er&m ,u totul $tr0in@ )entru & )ri,e)e )re& multe din ,ele $)u$e ; <i@ )re& &m0r7t@ )entru & de*le%& 7nIele$ul unor &$emene& <&r&de. l&t0Ene 7& 'o$,+etul de tr&nd&!iri. .rumo&$& #.&nR = ,&re@ du)0 ,it $e )0ron@ er& eroin& *ilei
13

= viind $0 ru)0 o ,re&n%0 7n!lorit0@ $e 7nIe)0 7ntrEun $)in <i@ ,& <i ,um &r !i I7<nit din tr&nd&!irii 7ntune,&Ii@ o )i,0tur0 de )ur)ur0 &)0ru )e m7n& ei deli,&t0. A,e&$t0 7nt7m)l&re )u$e 7n mi<,&re 7ntre&%& .$o,iet&te. Er&. nevoie de#un )l&$ture en%le*e$,. Ln '0tr7nel u$,0Iiv@ 7n&lt <i lini<tit@ ,&re $e &!l& l7n%0

li)& &.e)u$e $0 $tr0lu.u o %r&Iie $)rinten0 $i@ )entru & dou& o&r0@ 7mi &dre$0 ..e $0 .inev& de$)re lu. O&$)eIii $e &<e*&r0 )e el@ !0r0 )re& mult0 .ru@ <iEl 7ntin$er0 )e lo.inev&.e l0Iime <i m0 !re.0 .um $.7nd l& 'u*un&r@ .u)& de mine.ului .ele m&i r&re@ 7n v&$ele .u mine@ $E& 7ntor$ <i & 7n.um er& reIinut 7n r&d& )ortului din )ri.uv7ntul .ut o )le.e$t& o )u$e imedi&t l& o.+i neE<tiind .&re $#t0 $in%ur.u o )le.u &lt.0runt 7<i v7r7 m7n& 7n 'u*un&rul +&inei@ $.e& el 7n$u<i onorurile . (unet& tre.u )l0.umed. So&rele 7n.le. SE&u $ervit r0.um nu $e o.e$t&@ .eremonie. Domnul ?o+n !0.enu<ie <i v7r7$e min& 7n 'u*uE.e$t !&)t@ <i nimeni nu $e m&i o.i nu !u$e$e 7n.o&t0 din el un . Ie$ut .0 'ine e2)rim&t0 .o)erind 7ntre&%& $u)r&!&I0 & . 7<i d0de& o$tene&l& $0 $.i unul dintre o&$)eIi@ 7n$0@ nu )0re& $0 o'$erve &. A.tiv0 & o.it <i nem0r%init& )er$)e.ovorul .ort minun&t. E >iu>(SER.um i $E&r 7i !0.7nd l& .& <i .u)rind0 $)&im&@ m&i &le$ .0m .= H&i tinere@ m0nin.ovo&re tur.&nR $e &dre$0 lene<0@ 7n tre.+i)uie<teEIi A /rei/&i 7n<eu&Ii@ din &. unele l0mu> riri de$)re omul &.7t de domnii $erviIi.ortul !u 7ntin$@ E&.iune umil0@ . r&n& !u '&nd&>&t0 <i .uro$ $0 )rime$.el m&i !ire$.0.e dori$e.ul dorit.el& .e&$t& 7l )rimi !0r0 $0Ei de& ni.& $ervitorii $0 $e )o&t0 )une 7n mi<. S= Ce minun&t &r !i = $)u$e .ine e$te omul &.0 nimeni nu %0$e& nirni.ort O El r0$)un$e .e)u$e num&ide. .0. = O lunet0 A $tri%0 domnul ?o+n <i@ 7n&inte .0 .e)ut $0 vor'e&$.e$t&@ $0 &!lu .ere )e )&>i<ie& de )e ..+e& mod0 !r&nIu*e&$. lu.it .e<ti. i&r eu )rive&m )lin de mir&re l& '0r'&tul &.u o e2)re$ie mode$t0@ '& .0@ $.7nd l& '0tr7nel@ . l&<i 'u*un&r din .iune.te dintre .ee& <iE l 7ntre'0 d&.0)u$e un in$trument &t7t de m&re 7n 'u*un&rul lui &t7t de mi.0.0 .0l0rie A Re)et trei .red@ m&i &le$ .e)u$e $0 m0 .0@ de &<& .0rui&@ du)0 .&re )le.0.7te <tiu@ muEi vor'i$e nimeni )7n0 7n .oIind din 'u*un&r trei . O&$)eIii $E&r !i odi+nit . ni. :uM )re& m0 $imIe&m 7n l&r%ul meu@ '& .umv& &ve& l& el@ din 7nt7m)l&re@ un .& <i .0 m&i t&re@ devenind $u)0r0tor )entru do&mne.0 e$te v&)orul .ovorului@ <i nimeni nu %0$e& nimi. el 7n$0 ni.7t $0 vor'e&$.i 7n.0t@ omului 7n %ri@ .iune )lin0 de re$)e.+i <i d0du de <tire $o.&i de .i de )&<i lun%ime <i *e. 1riveli<te& er& intrE&dev0r minun&t0 <i 7n0lI0to&re. A.&re &)0ru$e un )orto!el@ o AuE 16 l? .iune &t7#t de &d7n.o&te )7n*0@ )&ri@ $!ori@ .@ 7l de$. (& ori*ont@ 7ntre t&l&*urile 7ntune. MiE&m lu&t@ tou<i@ inim& 7n dinIi <i mE&m &)ro)i&t de un t7n0r .iud&t <i nu m0 )ute&m dumiri .+ilor@ d&r $e teme&u .ev& nE&i &vut )&rte )e v&)or A Am !0.u !ir de &ur.um)e.um de 7n. neo'i<nuit 7>n to&te &$te&.T1S.&re &. A< !i !o$t t&re 'u.u &lt.&re &r&t0 .o&$e &le o.t@ o 7ntin$& 14 domnului ?o+n.&$ei .+em&re& $t0)7nului@ '0tr7nel#ul .e&nului <i &l'&$tr&A .+i$e <i o!eri do&mnei@ .olinei@ de unde )riveli<te& $e de$!0<ur& 7n !&I& o.0@ )entru & evit& o .0@ v7r7 m7n& 7n 'u*un&rul 7n%u$t de@ l& )ie)t &l +&inei $&le de t&!t& %ri@ .e$te&.u din m7n& 7n m7n&@ d&r nu $e m&i 7nto&r$e l& )ro)riet&rul ei .itor.&$e 7n &>un <i .e&nului.u <&u& )e ei A In.+i&r 7n. .e&$.eE.@ miEU& r0$)un$ el@ <i &m &vu! im)re$i& . (E&ni ru%&t )e <o)tite $0Er+i $)un0 .+i&r $merit0@ .7nd@ l& o nou0 ru%0minte e2)rim&t0 7n )re&>m0Ei@ lE&m v0*ut )e '0tr7n $.ee& .&re $e )ute& *0ri &t7t l&'irintul 7nver*it &l )&r.um &r !i !o$t . /inerii d0dur0 o m7n0 de &>utor@ .&re l& .e tre'uie )entru un .0Iiv@ du)0 . DorinI& ni.u o )le.ut o ono&re . O = D&@ .0)&t0 diin &.ovor tur.7rli%e@ 7n !ine tot .o&$t& .u o )le. eu 7n$0 m0 uit.roit0 du)0 ve..i o im)ort&nI0.ontiriu&r0m $0 ur.i m0 teme&m m&i mul#t de domnii $ervitori de.& un .olin& de )e .0. = A.e$.ui $0 m0 &dre$e*@ .onver$&Iie m&i lun%0 .0 nu .&re $t0td$e m&i retr&$ <i .&re nuEl o'$erv&$em 7n.0.0@ . e2tr&ordin&r 7n to&te &.o&$e un )orto!el mi.0 '0Etr7nelul 7n +&in& .&)0t de &I0 $.u iotul nemerit&t0 $i@ v7r7nd min& 7n 'u*un&r@ 7l v0*ui .o&$e o lume#t0 Dollond@ )e .i nE& o'$erEv&tEo@ .&re 7mi )0re& m&i )uIin &r0to$ .erului@ &)0ru un )un.ele m&i $. n&r <i .mine@ d&r )e .ine e@ d&r nu <ti&m .el& $ervi&'il@ 7n +&ine %ri.orito&re <i !ru.t $tr0lu.ruri !0r0 ni.&re &ve& )e$te dou0*e.0 &ni )ute& &<terne &i.rumo&$& . Servitorii $e re)re*ir0 $0EA i&@ .iet0Iii .E7m $ur)rin$ .in& v7ntului )otrivni.&re@ .&m l& o.inev& = d&.i ni<te .i o &tenIie <i !0r0 $0Ei mulIume&$.eil&lIi.0 )0rn7nEtul e .u)& de '0tr7nelul u$.&i@ m&ri@ ne%ri <i .

&re miEl )ro)uneIi mi $e )&re !o&rte. 9oi&m $0 m0 7ntor. ?E3 7n$u<i )0re& !$tin%+erit .ini@ #7l )rive&m Iint0@ 7n$)0im7nt&t .e nu vor )0re& to.7t de 7n.G ($tr&niu.urtul tim) . Hov0i &m &m7ndoi <i mi $e )&re .0@ &<& . Er& 7n &!&r0 de ori.i.e&$t0 ne)reIuit0 um'r0@ nu mE&< d& 7n l0turi de l& $um& .7tev& ori@ $e &)ro)ie <i 7mi vor'i@ .&re le )ort 7n 'u*un&r .omori )e .K net0@ un . o ru%0minte.u un no'il di$)reI X v0dit = &.um 7ndr0*ne&I0. 7n or&< <i $0 viu 7ntrEo &lt0 *i $0Emi 7n.0 &< !i )rin$ Mr0d0.+im'@ ..u$e )tn0 &tun.u)rin$ ..7t &m &vut noro. ME&m +ot0rit $0 m0 retr&% ne'0%&t 7n $e&m0@ lu.er.. !iorii. <i@ )e .&re nuEmi )ute&m lu& o.&)ul %ol 7n $o&re <i 7n.nii eu@ .um)0r&>>rn@E'r& O /re'uie $0 !ie ne'un@ miE&m $)u$ eu .u@ i&r eu $imIe&m .&re $e %0$e<Ete i PG lî &i.i&r'& !i&relor@ r0d0.+ii@ 7n.0 <i eu nu )ute&m $0El 7m)iedi.0 ne 7nro<i$er0m.e )ot !&.ele de tre'uinI0 A D&.l&r@ domnul meu@ )re& !rumo&$& um'r0 )e .e )&<i <i un . 7n$0 nu )re& 7nIele% .io&rele domniei vo&$tre.&m.e& m&i# ridi.e vreIi $0 $)uneIi .ere@ el relu0 = 6n $.um e )o$i'il .&t0.& .&t )rivire& 7n >ur.0 7n &<& m0$ur0 7n.um deE&m )utut $0El nume$..uno<tinIei )e .&t 7n %ri.7@t.7t miE& !o$t 7n )utinI0@ $0Erni reEM )&r %re<e&l& )rintrEo )oliteIe de$0v7r<it0.u o.7nd lE&m *0rit 7nd0r0tul meu )e omul 7n %ri .uE %l&E. O&re nu &Ii !i di$)u$ $0Emi .um niE 3V meni nuEmi m&i !0.er<etor= Ro% )e domnul $0Emi ierte 7ndr0*ne&l& .EM El m0 7ntreru)$e imedi&t E Am 7n 'u*un&r unele lu. =S D&r@ domnul meu@ v0 ro% $0 iert&Ii )e )re& $u)u$ul dumne&vo&$tr0 $ervitor. )entru &.e eu )entru un om .e&t0@ ne$i%ur0@ .&reEl >u. In.+i)uie<teEIi $)&im& .0 m0 tre.ru .&Ii 7n lumin& $o&relui .ur&>ul@ .+etul de tr&nd&!iri@ in >o$ $)re v&le@ <i m0 &!l&m )e o )&>i<te ne7m)re>muit0 . :u 7nIele%e&m .0 nu mE&i .um &.er. Ce tre'uie $0 .&t@ )e ..7t nu m&i er&m 7@n $t&re $Eo )rive$.o)erit <i eu@ &m !0.in&t0 de u@n <&r)e. . noro. )rieten A IE&m vor'it din nou <i &rn 7n.u o vo.&Iie.iune &d7n.ut o )le.e@ &.&re $e )otrive& intru totul .7nd@ de te&m0 de & nu !i v0*ut .0 nu voi&m $0 )&r li)$it de edu.e 7ndoi&l0 . nuE <i ridi.remenit de )&r.!&$.0.+i mei@ de$i%ur .un ton 'l&>in@ .i@ l& )i.li)0 de t0.m&i !0r0 v&lo&re 7n o. Du)0 o . A< vre& $0 v0 !&.in0 de .&i e.& dov&d0 & re.ur.o&$e 7nd&t0 )0l0ri& <i !0.>er& de ne'0%&t 7n $e&m0@ totu<i B!&I& ?u>>>&>>d>iBde l& .ovor lun% de dou0*e.0 nu mE&r 7i )0r0$i#t .u o )le.0 lE&m v0*ut .& )rivire& din )0m7nt@ m0 m&i $&lut0 de .&re mE& .. In $.&t <i de $rneri#t )0re& $0 !ie omul &. ME&m de$. Iert&IiEmi@ v0 ro%@ )ro)unere& o&re. In%0duiEIiEmi@ v0 ro%.$ul $0u $merit@ iE&m r0$)un$ E Ei 'ine A 'unul meu )rieten@ o&re nu v0 e$te de &>un$ )ro)ri& dumne&vo&$tr0 um'r0 O .&)ul.7nd i&r'&@ miE&m &run.7tev& .ul l& domnul ?o+n <i@ d&.0 7mi )ermit $0Ei vor'e$.@ d&.& um'r& me&.ruri . 7n modul &.or )e lin%0 'o$. @ I/7r%ul )e .e&$t0 $u)er'0 um'r0 .+i&r eu .iere& domniei vo&$tre $0 &le%eIi .+i&r $0 7ntre' de$)re omul $tr&niu@ 7m'r0. 7<i $.0l.m&i i*'uti$em $0 m0 $tre.ee&<i m0rime@ .0. ori@ in%0duitiEmi $0 v0 de.e doriIi din mi.0 nE&< )ute& >ur& .e 7n.&re mi $e )0re& de$tul de u<or@ Iin7nd $e&m& de rolul ne7n$emn&t )e .uviinI&re& deE& ridi.ort de &..&re $e &)ro)i& de mine.e)u$% să m0 7n%ro*e&$. El m0 7ntreru)$e = 90 .er num&i 7n. .erere& &.& $Eo i&u .u $t7l)ii <i to&te . MiE&m &mintit deM'u*un&rul@ lui <i &m $imIit .u mine.red de$)re .&re vEo )ort@ l&$ l& &)re.ile . Ori. :um&i deM&$ &ve& @noE ..e&$t& &t7t de $tr&nie@ de & mi $e .e&$t& e$te tre&'& me&.&re o &run.e&$t0 no'il0 um'r0@ .rede.e$t& neo'i<G nuit.ed&Ii um'r& O Omul 7n %ri t0.el&@ oJri. = 1entru numele lui Dumne*eu@ domnul meu I i*'u..um 7mi v7E>7ie .iune <i &m r0m&$ &<&@ .0 omul dore& $0Emi vor'e&$.u ./o.+i&r &.& o W)&$0re.+ii domniei vo&$tre.ul $0 m0 &!lu 7n )re&>m& domniei vo&$tre@ &m )utut &dmir& de .& un .i <i l&t de *e.um voi !&.

B0%0 m7n& 7n 'u*un&r <i $.0 r7E <te& 7n '&r'0B Eu 7n$0 $tr7n%e&m t&re )un%& 7n m7n&.e monede de &ur .iune <i )orni $)re 'o$.&t &ur .ee&@ ni<te !emei e2. E 1un%& lui . Se $.+iului +&n. De )ild0@ )e Breite$ Str&$$e@ unde &m &>un$ 7n .&re miEo &du$e$er0 ni<te o&meni milo<i.um@ 7n. .d&.&re du.um = & o'$erv&t imedi&t .e)e&u $0 m0 $u)ere <i m0 !ere&m .&$em um'r& num&i '&ni.+i&r m&i mult de.ut0 de .ee& mi*er&'il0@ de l& m&n$&rd0. lo. &)oi &lte *e.io&r0 A Bietul om nu &re um'r0 A /o&te &.u mine <i vede&m 7n !&I& o.i. 7nd&t0 . SimIe&m .um$e.e)ut $0E<i '&i& >o. II MiE&m revenit 7n .ur7nd <i &m 7n. Ce m&i )ute&m@ . = MulIume$.0 lu.e$t& um'r& O@ ( Hi@ 7nd&t0 du)0 &.u &ur@ &)oi miE&m le%&t 'ine )un%& de %7t <i &m v7r7tEo 7n $in.0@ o 7n!0<ur0 <i in !ine o '0%0 7n 'u*un&r.0. Ln 'le$tem&t de <tren%&r .l = .EmiFviBMrHlire.0 7n I!!ir!e& no&$tr0 &urul e$te m&i )uterni.l&m&r0.&Ii de &ur. M0 7n%ro*e&m num&i l& %7ndul .inev& $tri%7nd 7n urm& me& = Domni<orule A Hei@ domni<orule A A$.el& de unde nu m&i &ve&m .7t nenoro.o.0 *e.e& $)re or&<.lu&Ii m&i 'ine )0l0ri& lui ortunatus # re!0.i = S!7nt0 .0Emi li)$e<te umE Z 'r&.ontrol& &. = Ro% )e domnul $0 'inev'i&$.&t o moned0 de &ur )entru $!&tul ei 'un .e$t& nu & &du$ de.&re nu $e %ole<te ni.o$ei *e.+ilor num&i du. n0*dr0v&n@ to&te l& )reIul l& .&t@ t&lerul +oIilor@ !&I& de m&$0 & )&>ului Rol&nd@ un )iti. Cum mer%e&m &<& du$ )e %7nduri@ &)ro)iinduEm0 de )o&rt& or&<ului@ &m &u*it deod&t0 )e .&re &urul nu $e i$)r0ve& ni. JJ K (& )o&rt& or&<ului@ &m &u*it !0r0 voie un )&*E#G n ie o&re *i.0 &. Am ie<it neo'$erv&t din )&r.&$em &vere& )entru .+etul de tr&nd&!iri@ Mvui im)re$i& .e$t& O Er&m 7n. de mine@ &rune7nd . <i &<& .e$t& nu $e )ute& !&. 1ove$te& $)une .&re miEo 7nm7n0.uleI.iod&t0.0 !o&rte tul'ur&t@ .e n0d0>dui. B 3 Erou dintrEo .7t &urul@ tre'ui& $0 v&lore*e um'r& .u o 7ndem7En&re demn0 de &dmir&t@ de$)rin$e um'r& de )e i&r'0@ .rul &. totu<i@ .&de o'i<nuie$. )entru domni& vo&$tr0 .et@ . de >ur 7m)re>ur )0m7ntul $tr0lu.e& = Lnde <iEo !i l0$&t domnul &.+e !0r0 *0'&v0 7n !&I& me& <iEl v0*ui .&t $0 tr&ver$e*@ $)re %+inionul meu@ to.o&l0.e& 7n $o&re@ d&r eu 7n.ur7nd <i )entru totde&un&@ $&u@ uite@ t >nin%&Mlui .ul &.e mE&m v0*ut $in%ur@ &m 7n.u ei .olul &l Y9Ele&@ )o$e$or &7 unei )un%i din .e . P3 *.m&i 7n vreme& .&i m7n& re)ede .o)iii@ o&re &u <i 7n. 7mi d&Ii )un%& <i v0 i d&u um'r&. 7i &)u.u o nou0 )le. D&r lu.ortun&tu$ O 7i lu&i eu vor'& din %ur0@ . M&i 7nt7i miE&m um)lut 'u*un&rele .0 @M = Domnule@ !?>iJ&t$olE4EvE.0 &urul &.0.eErni m&i er& +0E r0*/iF)eF)F0m7ntul &.e)ut $0 )l7n% &m&r.&@ el i*'uti$e $0 m0 &meIe&$.0 .e$te& nuEn$e&mn0 nimi.ire lui .ri!i.um 7n&inte 7mi $&.rurile >o$ <i &m lu&t 7n )rimire@ .o I iE&m $)u$ eu <i iM&m &run.+eiem t7r%ul.ul0@ 7mi !0.uv7nt.e .>teiiQe&m@$0.FBF&tuF )&lm& .u %ri>0 $0 m&i tre. O lu&i <i $.red .e$te& 7n.0 nu.o)iii de l& <.um 7mi $&.on<tiinI0@ &.&I()lX<rduI um'r&.0@ din )iele #t&re de Cordo'&@ le%&t0 .ri!i. Di)7nd .0 7l v0d <i &.ele din urm0 <i mE&m %r0'it $0 )0r0$e$. /re'ui& $0 )re$imt &$t& .u &m7ndou0 m7inile <i &m $0rit 7ntrEo tr0$ur0 )e .er.7nd ie<e&u .u &t7t m&i v7rto$@ .7t 7l Iine& %ur&@ m0 &r0t& l& toIi ? .e$t $0.0)& de ei@ leE&m &run.&re v0 )l&.e <i 7n.o<&t = )&r. Am ru%&t@ de. $0E<i i& um'r& .ie A 7n. .ult0 I ME&m uit&t 7n&)oi@ er& o '0tr7ni.u 'ul%0ri <i $tri%7nd = O&menii .u un $in%ur .iod&t0.it virtute& <i meritul@ .um $e 7nv7rte<te )0m7ntul .@ mE&m 7ndre)t&t $)re <o$e& <i &m lu&tEo )e drumul . )e l& $o&re. &)oi &m lu&tEo )e $u' )omi.i& <i . de.7nd tr0$ur& $e o)ri 7n !&I& ve.o&$e o )un%0 m0Eri.u dou0 <ireturi de )iele@ )e .e )retutindeni.m0tr0E%un0@ '0nuIul !erme.0 tre'uie $0 ur.7nd mer% )rin $o&re A 1entru & $. N # 9OD .7t er& de lun%0@ o ridi.i ori.i@ $0 mi $e &du. .e.&rie )o)ul&r0 %erm&n0 din $e.ortun&tu$.0 & &)re. din nou 7n od&i& &.7t de m&re rriiE&r !i !o$t !ri.@ m0tu<i.u mine@ 7n%enun.

u ne%u$tori.i %B o .roitori <i .7<ti%0 imedi&t #)rin e2)re$i& le!ei $&le deM om ."". Er&u to. MiE&m )etre. l&t@ &m ie<it 7ntii& o&r0 din um'r& . 7ntrEo od&ie &l0tur&t0@ unde lE&m '0%&t 7ntrEun dul&). 7mi &minte&m de .t din .tre'ui& mult .er.&re m&i 7n&inte 7mi m7n%7i&$em $u!letul 'oln&v@ i&r &.&re o'ie.&d0 de lo.ur&$em@ 7n lumin& lunii@ dorni.0 )entru &<& .ol&rii.&$elor@ l& &d0)o$tul .'" m0 .i nu te mi<.)e )ode&@ .0ror& m0 $tre.o$ din $in )un%& &. M0 uit&m 7ndelun% l& tine@ l& !ie. :u )ute& $0 r0m7n0 &<&@ )e )ode&...e 7ndoieli. In !&I& t& $e &!l&u de$. Am $.&mere <i mE&m 7n. Du)0 &.u di$)reI@ '&%&>ul meu $0r0. A)oi@ mE& 'iruit $omnul.ind )e &>r.7nduEl 7n )i.ut7nd .+i <i mE&m !uri<&t &!&r0 din .i@ ce cre:i .7nduEl $0 *orn0ie <i &rune7nd %r0m&d0 )e$te %r0m&d0 din met&lul &.O 1 l%W"X G-.i nu re$)ir&i.e& . Er&m .uinIe.& lume& $0 7n. MiE& re. :u 7ndr0*ne&m $0 !&.+i&r !&I0 de tine@ m0 !&.&mer0@ &)oi din nou l& tine@ A7n$0 tu ni.""".ru@ i7n%0 un $.e $0 ro<e$.&$0@ tremuEr7nd . Am 7n.io&re <i !0.e@ $leit@ &m .e&)0 $0 $e mi<te )rin +otel@ 7nd&t0 .u %e&muri din od0iI& t& <i te vede&m l& m&$& de lu.emeile 7mi &r0t&u . 7nde)0rE P] P5 I.&t $0El '&% 7n&)oi 7n )un%0 = *&d&rni.& un r0u!0.&v&lere$.i un& din !ere$trele mele nu d0de& 7n$)re m&re.um@ ne.e miE& !o$t )o$i'il &m .e$t& 'le$tem&t@ de$!0t7nduEmi 'i&t& me& inim0 .e &m !o$t $ilit $0 7ndur.7tev& monede de &ur $i &m )orun."".+em&t )e +otelier.u !&I& $)re nord@ &<& .0 &m !0..& $0 )ot $.&$& .&mer0 di$.0 nu m&i tre'ui& l $& m0.u><l. 10re& $0 !ie 7n.M$JM(JdK$(oiBieG.. .e&$t0 m0rturi$ire@ . Am d&t (& o )&rte@ . K&rl von (inne@ n&tur&li$t $uede* (3]^]=3]]V .&te.ut to&t0 *iu& 7n .u un !el de !urie o&re .&t )e umeri o )elerin0 l&r%0@ miE&m tr&$ )0l0ri& )e o.um)e@ num&i .ee& 'le$tem&t0 <i@ .7Iiv& )umni d#e monede.u lun0 )lin0.0 $t0te&m du)0 u<& .ut&t .+i$e volumele lui H&ller@ Hum'oldt <i (inne l i&r )e Al're.ev& ! 7m.u *iu& <i $e&r&.0torilor.7&n !&imo$ <i )rin o)ere de %eo%r&!ie (3]56=3VZ6 .. ME&m +ot0r7t de. Am di$. CruI0Emi@ dr&%0 )rietene@ durere& de &EIi )oEv. Er&i mort.+t von H&ller@ n&tur&li$t <i )oet elveIi&n (3]^V=3]]] .&n&)e& $e &!l& un volum de _oet+e <i 6nelul /ermecat1..0 o i d&t0 o)ini& )u'li.ui&t imedi&t 7nl0untru.endiu +r0ninduE$e din $ine 7n$u<i@ &m r0$turn&t din e& &ur@ tot m&i mult &ur@ 7m)r0<liinduEl .&re <i lE&m .i*m&ri@ .0@ 7n tot &E. AiJ&liÂQ.e$t&# & !o$t omul &l .&i@ ni. A'i& 7ntrEun lo..&$em nimi.0)& 7ntru. A.e$t tim) m0 *'0te&m 7n . IE&m d&t 'ir>&rului &ur@ 24 \ /M am . $0Emi &!lu $o&rt& din %ur& tre.ele m&iMune . MiE&m &r&n>&t .li)0 u<& <i no&)te& mE& %0$it *0.ruri d#e v&lo&re <i )ietre $. de .u . .i $0El $tr7n%@ o$tenind <i .er.red>n.ut O A+ A dr&%ul meu C+&mi$$o@ &.0tor. ME&m tre*it.ur&>@ $0 m&i 7n.u $ervitori !0r0 $t0E)7n@ . 7n.olo de u<0@ i&r $e&r& &)ri.*&t0 .it $0 !iu CD[IE du$ l& .iul <i $unetul lui )7n0 .u un%+iile@ t0v0linduEm0 )e el.m&i ni<te no)Ii .el& .io$. IntrEo $e&r0@ t7r*iu@ miE&m &run.u <.B HiE&tun.& *dro'it <i )e de&$u)r& 7n$et&t <i !l0m7nd .ee& mE&m t7Er7t e)ui*&t )7n0 l& un !otoliu <i &m &<te)t&t .0 !o&rte devreme.0.. Ce&$ul meu $t0tu$e.om&nd&t@ )entru $erviE # Rom&n .el m&i ele%&nt +otel. de dimine&I& tre.u lu. tem de $o&re.iul meu )er$on&l@ )eJ un am".0*ut eu 7n$umi )e$te movil& de &ur $.u# indi%n&re <i de*%u$t@ &urul &.erut .ou`ue.. .um)0r7nd@ 7ndeo$e'i@ !o&rte multe lu.erut de m7n.u .Mv..0>it@ nu m&i <ti&m.re<te& 7n $u!letul meu &$emene& unui in. Ale2&nder von Hum'oldt@ n&tur&li$t %erE.u to&te .ele m&i %ro&*ni. /eE&m vi$&t.7tv& de morm&nul de &ur.+i de )l&nte u$.e $0 !&. un )&$ din..nde&m 7n $&lon )&tru*e. $e !0.&!tii devot&ment mE& m7n%7i&t deE& lun%ul (unei vieIi mi*er&'ile <i . MiE&m )0$tr&t do&r .ele .+inuinEduEm0 <i $0El du.e$ti .0 %r0m&d& nu voi& $0 $.ut0 nu m&i m7n.i de tlumin0ri de te&m& de i& nu r0m7ne )e 7ntuneEl ri.u .+elet <i un m0nun. Am 7m)0rIit .um)lit& 7nt7m)l&re .0l. # . :i. .ormoninduEl . Cl0dire& er& &<eE !.&re mE& &>ut&t $0Emr $u)ort $o&rt& nemilo&$0. / A$t!el@ tre. ME&m +ot0r7t@ . C7t )rive<te $t&re& me& $u!lete&$. Mi $e )0re& 7n$0 .0.u el de$)re &r&n>&re& viito&rei mele lo.+i$ ni. :u &m de$.

ituleA iE&m $tri%&t eu !r7n%7nEduEmi m7inile.0 7ntin$e <i &r&n>&te )e &.0 e2&.e& nou0 $e &!l& o.ontinu& drumul <i &$t!el@ .ortul <i .0 nEo $0 m&i &i'0 o.e &m termin&t de vor'it@ &m $.uv7nt.7t un . In no&)te& &. 7mi m&i r0m7ne $0 v0 tr&n$mit .&m 7n .u toIi EE nIiE<i )ute&u &minti de omul .0l0ri$er0@ i&r &.0.enu<ie@ din .&reEi .on.m&i tim)ul $0 m0 7ndre)t $)re )ort.ruri & .+eE de .ee& nE&m )utut dormi.uri 29 )e $t0)7nul t0u@ 7nto&r. (unet& . :u te *%7r.+i&r . = :enoro.&E# *i& $0 m0 v&d0 )e &i.el dorit.+i&r 7n *iu& &.ei .0 nu <tie de unde le &re .ele . $!7r<it 7ntrEun .&re &run. Ln 7n%er Ede !&t0@ .ee&.&)e ni. IE&m $)u$ *iu& <i lo.@ duEte <i d&.i du)0 .ur& de ele <i nu $e $in. Bendel )le.75$t#F$7EF lit $0 m0 $)ri>in de *iduri )entru &Emi .0 nu &m um'r0@ ..nl) &t7t de nenoro.&$0 7ntrEun t7r*iu. (E&m 7ntre'&t .er.&i ne%ri de .e)ere merit& mult0 l&ud0@ de<i re*ult&tul nu er& .@ .&re 7l intere$e&*0 &t7t de mult.enu<ie..ur& tinerilor@ $&u di$)reIul tru!&< &l '0r'&Iilor = m&i &le$ &l .omo&r& !0r0 de .&de$e& to&t0 mil& )e .e$t& . . 7nd&t0 . &m v0*ut .i un .edi&t &m0r7t@ ru%7nduEl $0 m0 l&$e $in%ur.ri$ )e toIi .e &m de %7nd $0 )le.ort <i@ 7n !ine@ (C uM)er. ?>%ndel> &l .et&re& .e)u el din nou EE tot . = D&@ d&@ el er&.rn re.0l0rie@ lu.i@ deo&re.uvintele )e . (E&rn . o&ii $e &!l&u 7n %r&>durile domni<orilor .uno$.0ut&.e<ti& l0ud&u %enero*it&te& domnului ?o+n@ .l0tin7nduEm0 mE&m retr&$ din I nou 7n 7ntuneri.i $e lumin0 minte& lui Bendel.e&$t& er& toţjg£**«ieşea din )ove$tire& &m0nunIit0 & lui .uno&<teIi !o&rte 'ine.&re lE&m 7nt7lnit .ut Q &m 7ntre'&t eu . 7mi $)une .$0 $e intere$e*e e2&.8S)uneEi domnului 1eter S.ut m&i de)&rte@ !0r0 $0 $. IntrEun t7r*iu $e 7nto&r$e tri$t@ :i.+i) = er& $tr7n$ le%&t0 de omul eni%E m&ti.u )&<i <ov0itori@ &m &>un$ &.o&t0 ni.um & tre$0rit@ o'$erv7nd . 7ntrEo .&re RE.e o &lt0 )ro)unere@ )o&te m&i l&v&nt&>o&$( S&lut0El re$)e.&ut )$ omul cu 28 j Jj-i" +&in& %ri.ul unde lE&m v0*ut@ iE&m de$.e$te lu. E Am $)u$ $t0)7nului meu = 7n.uno$.ovor tur.olo@ d&r nimeni nu <ti& de unde r0$0ri$e.&re leEo in$)ir&m <i .+em&t )e Bendel .i un &m0nunt = &di.omuni. <i .mi $e )0re& . 1o&te reu<e&m $0El re%0$e$.0 <tie !o&rte 'ine $0 $e de$. $ervitorii l0ud&u 'o%0Ii& $t0)7nului lor@ d&r ni.e. I&t0 . = Cum &r0t& &.ire&.& <i '&t>o.t de &$t0*i 7ntrEun &n@ voi 've& din nou ono&re& $0 m0 )re*int l& domni& i$&@ )entru OEi !&.&t ne.elor %r&<i $i )7nte.e$t om ne.i unul din $ervitorii domnului ?o+n@ ni.itori.t de o lunet0@ $i$tem Dollond@ de un .&re mi leE& .u +&in& .e)ut <i .o)erit !&I& ei !rumo&$0 .o$ &t7t de mult &ur 7n.ur.i*& in .0 e to.7t &'i&El )ute&m dEu.e &m &!l&t 7n .+ii ei $tr0lu.e . Am.ire& .t omul 7n & .um ni.io&re@E !0r0 $0 $. :E&m m&i )utut 7ndur&.tuo$ din )&rte& me& <i &$i%ur0El@ te ro%@ de 7ntre&%& me& re.t &<& .& <i mine t7r%ul ne'une$.o$.ee&<i .&reEl .utul .uno<tinI0 A. el er&@ de$i%ur A *i$e BenE 31 dei 7n%ro*it@ <i eu@ or'ul@ eu@ )ro$tul@ nu lE-. = Bendel = iE&m $)u$ eu = to&te &.e miE& $)u$ &*iEdimine&I0 . multe drumuri <i 7nl0tur0 )iedi.ri$ )e omul . Am i*'u.e$.ut@ nu lE&m re.ut.u$er0m.& lovit de o )re$imIire.u inim& *d#ro'/E0.0rui &)&riIie >mi di$tru$e$e lini<te& <i !eri.u vo&lul@ & l0$&t .+i&r 7n !&I& u<ii@ )e .+i$e& .e$te& Hete*e$.i un mu$&!ir = $t0tu$e de vor'0 .@ ne'0%&t 7n $e&m0 de nimeni@ d&r & .um <iE& &.0rui *el <i )ri.i unul nu <ti& de unde !u$e$er0 &du$e &..&re vi&I& me& nE&r !i !o$t deE.o<i@ .ine e$te@ 7n$0 el miE& r0$)un$ .0l0torie )e m&re <i un v7nt )rielni.ri$ e2&.&reEmi *dro'e& $u!letul l& !el .+i&r elA A'i& &tun.e !eri.olin0 .&re liEi d0rui$e .0 vrei $0El 'u.+in.&reEl !0.eEte .u o ve$te 'un0 .0ror )ove$te = !0r0 &Ei )re.u +&in& . D&r@ e2&. A dou& *i@ )rim& me& %ri>0 & !o$t $0El .e )rivire&@ <iE& 7ndre)t&t 7nEt7m)l0tor $)re mine o. e $in%ur& $& n0de>de.&)ul 7n >o$ <i & tre.+e$tiune& .it &< !i !o$t d&.i eu nu m0 *%ir.inev&@ )e . IE&m de$. St0)7nul 7n$u<i $e 'u.ut .&u 7n urm& loa>) um'r0 enorm0.&re $e )lim'& $!io&$0 7n tov0r0<i& )0rinIilor@ !0r0 $0E<i ridi. (E&m .e@ )un7nd )e de&$u)r& )ietre )reIio&$e <i 'i>uterii de o v&lo&re <i m&i m&re..&re &u !o$t de !&I0@ &d0u%ind )e de&$u)r& <i &m0nuntul &.nit 7ntrEun > @4 )l7n$ &m&r <i .uno$.0rni $t0)7nire $e &!l& . Hi Bendel mi lE& de$.+lemi+l .ruri )reE Iio&$e <i noi.0 dumne&vo&$tr0 7A . Er& .e$. A.i ce )&r de@ netre. )e .ovorul $e %0$e&u 7n.0 e de$tul de )ri.$)re nenoro.7nd 30 )le.uno$.&) )7n0En )i. Ie$ut .0 <i el &r !i re%ret&t .um o $)u$e$e el 7n$u<i m&i 7n&inte@ vor'ind de omul )e .u !ire de &ur@ de un .

.e&$t& . A<& mE& %0$it Bendel .redinI0 & $t0)7nului $0u@ )entru .&un@ <iEmi &$. Eu re. :u IiE&m &$.el m&i 'un )rieten &l meu.ru . Bendel@ $7nt 'o%&t@ d&rni.7nduE<i 7nvinuire& .7t omul &.0 lume& &r tre'ui $0 $e )ro$terne*e 7n !&I& me&@ <i@ .e$t& veni@ eu 7nde)0rt&i $ervitorii@ 7nE.ut A 1i.& o um'r0.7nd vei &!l& 7n%ro*itorul meu $e.0l0torie i&rn& tre.un$ .tuo$.&$er0 7n m&i multe dire.e !&I& de l& mine .u .e& m&i de)lin0 di$.ele )ove$tite de dumne&vo&$tr0. <i lui. D&r .&re &ve&m tot dre)tul $0El invidie*. II lini<tii@ &$i%ur7nduEl .eEi l0uEd&i e&rt&@ &>un$ei . Cine nu &re um'r0M$0E&u me&r%0 )e l& $o&re.ut@ du)0 .e&m .&re $E& n0$.redinI0 . nu .redinI0@ &)oi 7l trimi$ei 7n )ort )entru & d& .e& m&i mi.0 .redin.0 nu )une&m de lo. A.ni 7ntrEun )l7n$ $!7<ietor@ &run. III (& .e m&i 7nt7i 7i .0 r!7i<.&!!ner l l7n%0 .uno$.er.uno<te&m num&i@ 7n to&t0 &. = Bendel = &m $tri%&t eu S= Bendel@ tu@ $in%urul om .e ne&tenIie <iE& )utut )ierde um'r& O EE:u &re ni.i $u!erinI& me&.e din cau:a lor m0 vede&m 7n$tr0in&t de tot .u $tr7n%ere de inim0 l& dorinI& me&@ du)0 .omorile :i'elun%ilor.0@ 7n Ru$i&@ unde &. bP .ele m&i %rele <# de$)er&re& lui 7mi um)lu $u!letul de mil0.e)ui eu $0 mint . Ln $in%ur om $e to)e& de 7ntri$t&re $u' o.u neru<in&re= v0 voi $)une .um reie$e din .&reEmi vede <iEmi re$)e.&re nu le m&i dore&m@ S # Mon$trul din mitolo%i& $. .&re@ )rintrEo 7nt7m)l&re ne!eri.&reEmi 7m)0rt0<e<te $u!erinI& <i m0 $lu>e<te .ret@ m0 teme&m <i de ultimul dintre $ervitorii mei@ )e .et@ re$)e.&ndin&v0@ .l&m0 Bendel@ 7n%ro*it . C0*ui din nou )e $.e&$t0 7nt7m)l&re@ )utere& !&EB ## 'ulo&$& &# rre.&r )roE)ri&Ei um'r0 .7nd & intr&t 7n .e@ )le.un$ei !&I& 7n m7ini.e e vi&I0 omene&$.e$tui om mi$terio$.torul $e $.o)le<it de m7+nire &m $imIit nevoi& $0 iEo 7m)0rt0<e$.e iE&r )ute& !olo$i &ri)ile . Bendel@ m0 ve*i 'o%&t@ d&rni.&re )0*e& . I*'u.0rui 'rili&nt )reIui& ne$)u$ de mult@ l& .&mer0.0 &r !i 7n<el&t 'un&E.t&Ii o 7l um'r0 !&l$0 unui om .7t nE& m&i )ututEo de*li)i.omo&r& lui@ de)&rte de ori.it 7n mi>lo.i el &ve& o um'r0@ el )ute& $0 um'le )rin $o&reBl! JM0J t7n)ui&m $in%ur 7n od0ile mele@ *iu& <i no&)te&@ <i m7+nire& 7mi rode& $u!letul.i m0.&t@ lE&m trimi$ 7nirEo 'un0 *i )e Bendel@ .e m7n%7iere omene&$..it0@ <iE& )ierdut um'r& O = O um'r0 )e un !ond lumino$ O = D&@ &$t& &< dori.i o im)ort&nI0 .eru$em $0Emi !0%0Edui&$.0@ &run.uminte <i .Iii@ $)re di!erite I0rmuri 7nde)0rt&te <i omul mi$terio$ di$)0ru$e !0r0 urm0@ . Am ridi.+i)ui .u un inel &l .ul0 <i )le.&t 7n l&nIuri %rele O D&.&t &$)ru <i mE& %onit <i )o&te .&t )rivire& <i . <i 'un@ d&r@ S v&i@ Dumne*eule@ nu r!ii&i &m um'r0 A = :u m&> &veIi um'r0 A e2.el& nE& !o$t 7n $t&re $0E<i )0$tre*e ni.7nduEmi o )riE 34 vire $!redelito&re@ )e .+ii mei .eEi r0m7ne de !0.+i&r 7n dimine&I& &.+inuie@ !0. $in%urul om .rurile.0 )e un %er n0)r&$ni.t& )entru d7n$ul = r0$)un$e )ro!e$orul = &r )ute& $0 $e )i&rd0 din nou@ l& .uno$. <i l&.ee&@ .& .umv& de urmele &.reIie.ut o .&re nE&m !o$t 7n $t&re $0 iEo $u$Iin. 10$tr7nd num&i )entru mine tri$tul meu $e.omorile mele <i nu vre&u $0EIi &$.rimi !ier'inIi i $e ro$to%olir0 ie&E . Bendel@ lume& mE& >ude.&re le 'le$tem&m@ deo&re. Bendel@ nu m0 )0r0$i. <i 'un <i 7Ii 7n.u &t7t m&i mult ..ut0@ i $E& 7nt7m)l&t . i#eter Sdiler&i+l 33 B> E= Domnule )ro!e$or@ &Ii )ute& $0 )i.elui !ere.0@ nenoro.ut lu.7nduE<i 7nvinuirile .ontene& $0 $& . 90*7nd durere& $t0)7nului $0u@ & vrut $0 $e retr&%0 7n.io$ul Bendel. m0 vi*ite*e.0. A.um $E&u )etre.el m&i $i%ur lu.0 tu 7n$uIi 7Ii vei 7nto&r. S= D&r = m0 i$.ui&i u<ile@ m0 &<e*&i l7n%0 el <i@ du)0 .t0 durere&@ !0r0 $0 vre& $0Ei &!le .ul 'o%0Iiilor )e . 7n.ret.&re@ <i &.el m&i .utuliiiM=? MNUi2)KPGM # 1entru & !!lrFic$âFnimi. ne7n.&re er& 7n $tr7n$0 le%0tur0 .u . vino l7n%0 mine@ Bendel@ <i r0m7i .ev& v&)o&re@ reIinute 7n )ort de v7nturi ne)r. iE& 7n%+eI&t um'r& )e )0m7nt &t7t de $tr&<ni.e 7nt7m)l&re@ )rin .e$te&@ m0 ve*i !u%ind <i &$.el m&i renumit )iNGeid din or&<@ ru%7nduEl $0. = Lm'r& !&l$0 )e . .i )e .0 nu re.u$e )e omul du)0 o&re !u$e$e trimi$ <i .&re &< )ute&Eo )i..0 leE&r &ve&@ de$)er&re& lui nu &r m&i &ve& m&r%ini A Z0.e$t& e$te . D&r eu nuEl 7nvinui&m.7m.$t0)7nului meu A.u to&te &.u .odi el m&i de)&rte = )rin .&u*&. /otu<i = 7n.und ni.u tri$tul meu de$tin.e$t om & !0. l& 7ndoi&l0 'un& lui .l#.un*7nEduEm0 de e&.

u $0 7nIele&%0 totul.i@ lu.e&$t0 &meIe&l0.0ut7nduEmi um'r&. Am lu&t .0.&lit&te unde m&i !u$e$em v0*ut !0r0 um'r0 <i unde )ute&m !i de$.uvene& > 'o%0Iiei mele. = Bendel E D &m &d0u%&t du)0 un r0$tim)@ tremur7nd = &.ru )e .& o $0%e&t0 )rintre mu$&!irii 7n$)0im7nt&Ii <i@ ie<ind )e )o&tt0@ mE&m &run. Ave&m &m'iIi& de<&rt0 $0Ei $t7rne$. mE&m 'u. :um&ide.0 lu)t0 din %reu .u mine un $in%ur $erE vitor@ )e un &nume R&$. A$t!el mE&m 7n.uno<ti to&t0 t&in& me& .ut@ 7n .i 7mi d0de&m to&t0 o$tene&l& $0 m0 Iin du)0 d7n$& 7n &mur% $&u )rin lo.ur$ *e.7t0 %riE> . IntrEo minun&t0 $e&r0 invit&$em 7ntrEo %r0din0 nelumin&t0@ du)0 .io&rele mele <i miE& &)u. )e ori%in&lul.rumo&$& . intere$ul <i )7n0 l& urm0@ . )ro$tii .o)erinduEm0 re)ede .&re m0 )re*ent&$em 7n !&I& domnului ?o+n@ <i !&)tul &. De &. &. B .7t !ur0 )u<i .o)erit u<or.ul ne.i de mile.&re nu )ute& '0nui nimi.+it <i )re& .&re o 7nt7lne&m )entr`i & trei& o&r0@ 7mi d0de&@ !0r0 &E<i &minti .&t&$tro!0 ne&<te)t&t0@ &t7t )entru noi .i er&m . Bo%&Iilor le $t&u 'ine &$emene& .on$titui& )entru mine o &mintire )eni'il0.iud&t@ 7En.ul unde $e &!l&u . De$i%ur .e)ere <ti& Bendel $0Erni &. de.rimi.0 m0 b3 m&i v0*u$e vreod&t0@ o o&re.tul ne.&re 7mi .rie . De &tun. = :u A $tri%0 el.&t 7n .&t 7n 'r&Iele 6ul' >ur7nduEi $0 nu m&i !&.onver$&Iie.&nR@ )e . D&r de .nit 7ntrEun +o+ot *%omoto$ de r7$@ d&.e &r .&re@ de !&)t@ e& 7l <i urm0ri$e@ <i de &tun.&nR nu v0*u &<tern7nduE$e l& )i.i do&r un !ei de re)etiIie )entru & m0 )ute& )re*ent& &iure& m&i 'ine <i .ee& voi&m $0 !&. . C7nd vor'e&m@ er&m &$.u di!eriIi o&meni de v&*0.7t um'r& ei. )rev0. un $t&)7n !0r0 um'r0.onvin$ .35 r0<i )e o'r&>i.ontinu0 d7n$ul@.&t m7n& )e .0.0rile mele@ nE&m m&i !o$t 7n $t&re $0Emi vin 7n !ire din &.&re &tenIie@ . Bendel r0m0$e$e 7n urm0 )entru & li.ut. (E&m 7m'r0Ii<&t@ &dmirind devot&mentul $0u 7&t7t de neo'i<nuit.& un om dre)t@ d&.0 & tre'uit $0 !&.&ii l& dili%ent0.u@ i&r eu r0m0$ei .ele 7nt7m)l&te.iet&te.u l&. . .i @ &-um er&m %lumeI <i $)iritu&l.er.eil&lIi. 7nve.0.e$&r.ult&t <i eu 7n$umi nu <ti&m .uno$.remenit0 . vor'e dul.+id& $o.i.uvlnt 7l !0. un rol in $o.&re &<te)t& &.0.eil&lIi invit&Ii@ <i 7n.i 7n om@ .um )oIi $0 m0 tr0de*i.uri um'rite.er.0 !0.uIi.&re de)0rt&re de lo.u $t0E. E& )rive& 7n >o$@ r0$E 38 )un*7nd u<or $tr7n%erii mele de rn7n0 <i deod&t0 &)0ru 7n $)&tele no$tru lun&@ ie<ind din nori@ <i .e)ut $0 >o. vi*it& !0%0duit0 de eni%m&ti.&n. :u $e )o&te de$.li)& &.u $ine 7n$ri<i.u !&I& 7n miini.0 nu o S!&.ee&@ i $e *u%r0ve& )e !&I0 7ntrE un mod &t7t de . CredinI& .& <i 7n !undul m0rii.um deEmi 7n$u<i$em &rt& de & 7ntreIine &t7t de u<or o . un $in%ur .um o'i<nui&m@ o mulEK Iime de .7nd m0 v0*u .7t <i )entru .uno$. )7n& inimii mele@ l& o o&re.&re & ud&tEo . $e uit0 din nou 7n >o$@ .io&rele no&$tre de. 9&i mie A .ee&<i no&)te &m )&r.ev& . Mi $E& )0rut .uno$.u .& num&i eu <i &ltul nimeni = . (ini<tit@ &<te)t&m $0 $e 7m)line&EA $e0 &nul <i $0 )rime$.ur&t de ono&re <i $tim& .e m0 Iinu le%&t de v&nit&te& me& .e&$t& '&n&l0 )ove$teO /u 7n$uIi miE&7 $)u$Eo deE &t7te& ori 7n le%0tur0 .un$@. Ori.&re eu >u. /re$0ri $i m0 )rivi 7n.ole.&m un rol &t7t de o'i<nuit@ interveni 7n$0 o .e@ &)oi@ $tri. 86 unde er& vreun )eri.olo <i mE&m re7ntor$ 7n or&< unde !0. C7nd@ & dou& *i@ mE& &>un$ din urm0@ r&E&m &run. 7mi d0de&m )re& 'ine $e&m& . A.0 nu miE&r !i 7n%+eI&t <i mie $7n%ele 7n vine.)rim& tr0$ur0 .7mi voi d& to&t0 $ilinI& $0 v0 &>ut i&r d&.0 nu .0*ut l& )i.ut . din .e )entru &ur.0ri. &i.7<ti%&$e $im)&ti& )rin &'ilit&te& $& <i .e& m&i $i%ur0.e $e )etre.*7nd# totul@ lu7nd m&$uri <i@ e&.&$ei@ )entru & 7m)0rIi &ur <i )entru &Emi &du. De &$emeni@ 7mi re&minte&m = d&r )o&te .iud0Ienii <i@ &t7t& tim) o7t &dev0rul & r0m&$ &$. M0 )lim'&m# l& 'r&I .&lM un )un%&< <iret@ .0*ut le<in&t0 7n 'r&Iele mele@ i&r eu d7nduEi drumul@ &m tre.+i)ul 7n . DuEte <i de)une m0rturie 7m)otriv& me&.umet&t $0 intru din nou 7ntre o&meni <i &m 7n.e$t& .e $0EIi m&i 7n<ir &t7te& &m0nunte de$)re &.i@ dim)otriv0@ $0 !iu .i@ vi&I& <i $o&rt& me& $e $.7t mine.u$em o 'un0 im)re$ie &$u)r& !rumo&$ei do&mne m0 tr&n$!orm&$e 7n m0$. Hi .e$t& $e $)efie .u um'r& lui@ . /0.ee& .i er& m&i m&re <i m&i )uterni.7tv&.0 nu voi i*'uti@ voi )lin%e &l0turi#de dumne&vo&$tr0.u$em %re<e&l&E$0El l&$ )e 'unul meu Bendel.or& nu ( $e )rinde de.otelile .u m&i mult0 $i%ur&nI0@ d&r $e %0$i i .e$t >o. E& & .0 <iE& )ierdut um'r&.+im'&$er0 7ntru.o)ere ni>inniI&Ie>id I M0 7ntov0r0<e& )retutindeni <i $e &<e*& 7n&inte& me& .0 nu )ute&m $0 m&i r0m7n 7ntrEo lo.7t &< !i i*'u.7t de )&rte& . In &.um .7tv& tim) . )e 'unul meu $t&)7n num&i )entru . In i&.e& 7n $u!letul ei 7n .ol@ &.rede lume&@ eu nu )ot <i nu vre&u $0 )0r0$e$.ut $0 $lu>e$.e $e .u to&te 7n.0 mE&m n0$.d&r@ )7n0 l& urm0@ & . M0 voi )urt& .& unui 7nIele)t .&m $0Ei <o)te$.

.re%0$e$. (E&m .i .en0@ dr&%0 )rietene@ @$e )etre.& de'ut&nt )e $.u di&m&nte@ de$tin&t0 .&$ei mele.elor tim)uri.olo@ d7rid rel&Iii v&%i &$u)r& no'ilului E$tr0in )e .u dr&% d&.e$t& & ri$i)it mulIi '&ni &. :imeni nu tre'ui& $0 $e m&i &)ro)ie A 1orun. In urm& no&M $tr0 $eE m&i &u*e&u $&lvele tunurilor.de o r&r0 !rumu$eIe@ d&r o&re )0le&u din&inte& unei& dintre ele@ .li)0 din *'u.um@ .i o )i. Mi $e.und 7n !undul tr0$uriiM. $tr0'0tu v0*du+ul@ 7n !&I& )ortierei tr0$urii &)0ru un . 7n.u .or de !ete tinere in ro.i nu )o)&$@ &m tre. d&r@ nu A &m r0m&$ $in%ur 7n l&r%ul &nei m0ri de &m0r0.um )0le$.&lit&te '&lne&r0@ &)ro)i&t0 <i !o&rte )uIin )o)ul&t0@ . $e &!l& o ne7nIele%ere@ d&r . :eE&ni .er. re)ede@ 7n )ove$tire& me&@ )e$te un r0$tim) &$u)r& .0@ din .on>ur&Ii de o mulIime %0tit0 de $0r'0to&re.et0Ieni )entru 'un0voinI0. Am .&re 7mi m7n%7i&u &u*ul <i inim& .0. O&re &m 7m'0tr7nit &t7t de mult O 9&i@ tri$t0 r&Iiune omene&$.+e ru<in&t0 7n !&I& me&@ )re*ent7nduEmi@ )e o )ern0 de m0t&$e o .i nu voi&m $0 mi $e .en0@ mE&m &more*&t )ro$te<te de ni<te o. !i nt3 3 . D&r !orI&@ .i )entru o um'r0 A Am !o$t $ilii $0 m0 &$.lerul@ m&%i$tr&Iii <i to&te dele%&Iiile.## )uterni.7m)ie 7n$orit0@ neE&m )omenit 7n.0 !runte& !rumo&$ei .&de %7nduri . 10rinIii@ &m0%iIi de &. )e eroul 7ntrEo tr&%edie de )rogt %u$t <i@ .0 numele. tr0$urii@ $0ri lin%0 mine <i )ornir0m $)re or&< 7n %&lo)ul .&nR.+i &l'&<tri.t@ o!eri@m7n& !rumo&$ei@ &>ut7nduEi $0 $e ridi. .&ilor@ )e $u' o 'olt0 de !run*e <i !lori.e@ de$i%ur@ l& mi>lo.&reEl $lu>e&@ .uvinte de$)re >&0i&I>$Mt%$%%%t.ire.&re &r )ute& $0El re7m)ro$o0>eE.0rui& &< *&'u#vi .0l0tori& !0r0 ni.&@ $e &u*e&u .&)tul &.ee& .0tur0 de &)0@a Dumne*eu <iE& 7ntor$ !&I& de l& mine.e&$t0 $.iumul &.7rrte l0ud7nd )e 'unul reE%e $i !eri.0 o !0r7m0 din ilu*iile &. A<& .ut lo.7ndv& $0 7m)odo'e&$.&$& & !o$t &r&n>&t0@ Bendel & venit $0 rn0 i&.uno&$.lin no.ul ei . >o. $telele 7n !&I& $o&relui.um &m e &tun.e&$t& vul%&r0 $E& tr&n$!orm&t 7ntrEo '&t>o.e lo.e &tun.7tev& .i <i $u!letul meu 7 ierdut.ul nenoro.+e& l& r7ndul meu@ 7n !&I& ei. Hi &.e&l&lt0@ $e)&r&t )rin &. /r0$ur& $E& o)rit 7n !&I& . /r0$ur& $e o)ri. C7nt& mu*i.e&l&lt0.e o Iine& &lunei &t7t de vie.e$t )&r&)et de lo.ee& .@ <iE&u d&t to&t0 $ilinI& $0 du.e$t .e)u $0 .oro&n& de di&m&nte.& $0Emi %0$e&$. d&r .ut %r&niI& <i munIii <i &'i& de )&rte& .e$t.e N 4P •l nE&< !i d&t &tun. Intre tim)@ Bendel lu0 din m7n& !etei .0 &$t!el de m0rturii de devot&ment deo&re.@ &mintire& du+ului $0u viu.M)0re&Ee0E&`$i&$IM !0)tur0 .u l&uri@ r&muri de m0$lin <i tr&nd&!iri@ 7n tim) .elor *ile .0 re)ede lu.e <i 7nde)0rt0@ . e$te &. In $!7r$it@ Bendel 7mi veni 7ntrE&>utor@ <i $0ri din tr0$ur0 )e )&rte& . I9 /re'uie $0 tre.ire& <i ilu*iile &m0%ito&re@ &r 7n$emn& $0 love$.&re nu m&i )o&te I7<ni ni.&t& $t0te& 7n%enun. Corul 7n.7ndv& 7n !&I& me&.uinI0 )otrivit0 )entru mine.0 &< 7n.e&$t& 7n&lt0 $i deli.0 o .ee& '&lne&r0@ &ve&m $0 !&.e ro$te& .o'or7t $)rinM ten <i miE&m !0.e&$ 7n&inte de & intr& 7n lo. Bendel ie<i 7o !&I& o&menilor <i le vor'i 7n numele $t0E)7nului $0u@ .&roEi 7n$u!leIe& <i .+em&t 7n&)oi <i de$!0.0 m&i &)0ru$e .&t& $e de$)rin$e din mi>lo. intrEo $t7n.0 as m&i !i 7n $t&re $0 tre*e$. Am )ornit l& drum.u un )ro!und re$)e.irilor mele@ mE&m l0$&t .iE.onvin$ $0 ne o)rim intrEo lo.um $leit0 <i U d&.ontinu&t .iune <i de mult &m '0ut ultimul )&+&r de <&m)&nie 7n$)um&t0 A /rirni$e$em 7n&inte )e Bendel . 7n )ie)tul meu .ur0.e$t& & tre*it &.&)0t@ <i to&t0 !&r$& &.eEo &ve&m l& 7ndem7n0@ iE&m d&t o .i mulIimii $0 $e de& l& o )&rte )entru & !&. De 7nd&t0 .uti& .&re totu<i mulIume<te 'unilor . *&d&rnl.oro&n& de$!in&t0 mie <i )u$e 7n lo. du)0 &t7te& !r0E m7nt0ri. . A.u un $in%ur %e$t@ .0@ 7n or0<el@ o lo.i de &ur .&re J$e 43 .&t0 7nE %enun.o)le<it de ru<ine@ te&m0 <i de*n0de>de. A)oi@ .ere&$.rurile )7n0 l& .iud&te.oro&n0 'o%&t0 '0tut0 .7Iiv& $&.0 A 7n.ee&@ )e o .e&$t& e$te totul@ totul A C7t de $e&r'0d <i de &'$urd mi $e )&re &$t0*i@ tot .)e viitor m&i )rev0*0tor.u $unetul lor &r%intiu <i &meIitor.oro&n0 7m)letit0 .+e&t0 l& doi )&<i de mine@ i&r eu@ !0r0 um'r0@ nu )ute&m $0ri )r0)&$ti& o&re ne de$)0rIe&@ nu )ute&m 7n%enun./eE.&lit&te& &.e .e& 7n )lin $o&re A .ire& )o)orului $0u.elor o&meni .0.+ii &l'e. )rin mulIime& .ul )rietenelor@ <i !0)tur& &.durere&@ !eri.i 7mi um)lu$e )ie)tul de !eri.um$e.&lit&te& &.7nd teE&m )ierdut@ dr&%& me& tot &<& )l7n% <i &.lo)ote <i 'u'uituri de tun <i un 8viv&tE.7nd .& $0 m0 odi+ne$. Cu &)ro&)e un . A.& totu<i $i. 9&i@ .&re nu )o&te <i nu dore<te $0 )rime&$.B!Cit de $tr0mFm&F)rive<te &$t0*i &.u!rF/n lo.

7t dore&m $0Emi )0$tre* .&t $i &t7t de 7ndur0tor@ 7n.&@ )rin .ut un r&)ort !o&rte .e<ti o&meni .7t .ere i $E& )0rut ştrengarului de R&$.e$t& neE&r !i tr0d&t )e &m7ndoi@ .<iret@ e$.7t %u$t &u !o$t &r&n>&te to&te@ E7n num&i .0Ei voi iert&.@ $u' !ere&$tr& de unde eu &run.0rei $im'ol o 7m)odo'e&.e m0 &)0$& <i .0l0torie & re%elui 1ru$iei nu er& de..&re iE&i &du$@ mE&u $lu>it ieri . 46 de >o.0EmiJer&te&m0 de el@ .u voie 'un0@ $0 )etre.0 num&i )rin el &< )ute& $.rede&u . Mu$&!irii $o$e&u <iEmi er&u )re*ent&Ii.0 &m )utut !i lu&t@ .ere.ut )e . eu 7n$umi tr0i&m .ul din !&I& . MiE& !0.0 .ute$. IntrEun t7r*iu &)0ru !e&u)urt7nd )e . .eil&lIi invit&Ii <i .u &.e le m&i &ve&m <i )e .u !rumu$eIe&@ )e$te &.+im' toIi m0 nume&u@ $u)u<i <i re$)e. EiEle . &urul 7n dre&)t& <iEn $t7n%& .&re le .&l &u reu<it $0 7nvin%0 )7n0 <i tim)ul.dre)t .um .ode& i*vo&rele lor. !el de !el de o.&re er& 7n.&$tul <i 'el<u%ul !0r0 de m&r%ini@ lumin& &t7t de in%enio$ 7m)0rIit0 m0 !0.&m o )lo&ie de %&l'eni de &ur.el&<i tim)@ )e$te %ril&>@ $e &run.&re o &ve& m&i de mult0 vreme@ &$u)r& 'uneiE.e$t %e$t &l .ute <i m0%ulito&re.0 re%ele $e &!l0 7n lo..redulii lo. El l &!l0 .e$.itorii%% #.0 &.e )e 'ietul )0.onvin$ 47 i& ne.t in.&l $e &deveri$e . .u )ro!und re$)e.retul meu .uvinte do>enito&re@ $0Ei 7nt0re&$.0 !&t& er& .e&$t0 ne7nIele%ere. .iIii )0rinIi . o $e&r0 )l0.et&$em ori.uno$.ut tot )o$i'ilul .e urm0rire *&d&rni.ut0.0)& de )ov&r& &urului@ to&te )erlele <i )ietrele )reIio&$e@ <i $0 !ie o!erite@ 7n numele re%inei $er'0rii@# tov&r0<elor e.e$t& !ur&$e 7n &>un .@ )un%&<@ i$. :u m&i tre'ui& $0Emi &du..ine er&m lu&t.o)le<it0 de onoruri d&torit0 meritelor lor. R&$.ee&@ 7n &<te)t&re& *ilei !0%0duite@ 7n.& mereu &ur )o)orului@ .&) 7n. d&r m&i ru<in&tE de.utul rn0 )o&te %0$i oriunde@ i&r eu el ni.+iui& de 'u.on!idenIi&l .0 &verile mele $7nt ine)Eui*&'ile <i nu i$.0 )retin$& .uv7ntul 8m&ie$t&te. .u &t7t& indi$.u totul $ur)rin*0tor . t $!7r<it@ '7l'7induEm0@ $0 onore*e &.u $oIi& <i !ii..u .oro&n0@ urrn7nduE<i $!io&$0 3 Remini$.0 '0nui&l& )e .uleIi de &ur.e nu iE&< d& <i lui O Hi el@ .uno$.e&$t0 &!&.onE 3 In lim'& en%le*0 2ascal 7n$e&mn0 .0 'unul re%e &l 1ru$iei &r .omi. 1o)orul $tri%& 8viv&t.0to&re $0 o $. de .0 &.redinI& lor %re<it0.& 7ntrEo 'eIie )lin0 de !&rme.& un '0ieI&< do>enit <i nu er&m 7n $t&re $0 '7i%ui ni.um m0reIi&@ nevinov0Ii& <i %r&Ii& er&u $t0)7ne@ 7m)reun0 . Ce )ute&m $0 !&.&$tul $er'0rii <i !elul meu de & m0 )urt& iE&u !0.el moment &rn r0m&$ .enI0 dintrEo '&l&d0 Ede S.u toIii $E&u %r0'it $0El imite .&l # $0 i$.. Am d&t ordin $0 $e or%&ni*e*e )entru & dou& *i@ $e&r&@ o $er'&re $u' )omii . (ume& 7<i d0du $e&m& 7n$0 .oditor@ vioi@ *%lo'iu. Se 7nno)t&$e.0 nu <ti& .7t &t7t. .oron&t.u o )rivire mi<.tuo<i@ 8domnule .e&$t0 $er'&re )rimind demnit&te& &l . &minte de nimi.7t0 $tr0lu.utul 7n +&in0 %ri@ )&lid <i !0I&rni.7t & !0. :u $e m&i ro$te& .& )n )rivinI& &. Eu ri$i)e$.o)erite@ to&te 'i>uteriile .O ME&m mulIumit .dintre $ervitori.t@ 7n . D&r nu &!l&$em 7n.0 )rin or&<.u to&te .7t du)0 o $in%ur0 !iinI0. /re'uie $Eo m0rturi$e$. Bendel erâ#lri$/ )rietenirlJbmMbbEb7nerEedere-E El $e o'i<nui$e $0 v&d0 .ur7nd@ . . Am trimi$ )e R&$.ure <i el de &.0 er& uni.redinIe & lui R&$E.it $0 $e )un0@ 7n dou0 ti)$ii &.tor $ilvi.eri.reIie $e.0 &%+iot&ntul meu &r !i !o$t re.i .onte.&dun&$e dorind $0 m0 v&d0. Din *i&re $e &!l0@ 7n$0@ !o&rte .&l &t7t de +&*lie@ 7n. Am ru%&tEo@ 7n.e&u $0 rnâ $imt 7n $i%ur&nI0.o%nito@ $E& )ro.e&$t0 $er'&re ve$el0.7Iiv& $0.um & m&i .lin &.. . .uv7nt.e&$t0 )r&d0. Se&r&@ or&<ul & !o$t lumin&t !eeri. De$)re ne. MiEi&u !o$t )re*ent&Ii@ domnul in$)e.ro.urie & )o)ul&Iiei .0)& de 'le$temul .ire <i . O Er&m m0%ulit de idee& .el m&i $tri.0to$@ iE&m r0$)un$ eu. Am reu<it $0 le $)un '0tr7nilor multe lu.0 7n .e$t titlu <i .u . <i tuturor do&mnelor.ontele 1etre.e 7n$emn&u to&te &$te&@ <i .0ieri <i@ de &.&lit&te& me& de )rimul ei $u)u$@ umilul meu om&%iu@ i&r &.&r un #.7t toIi er&u $i%uri .urie. )0rinIii <i )0r7nd .u )l0.0l0tori )rin I&r0 $u' numele unui .ed&t %re<it@ )0trun*CiduE$e . 1utere& mi$terio&$0 & )un%ilor de &uri o$tenelile lui Bendel <i $)iritul inventiv &l lu! R&$..uitori &i or&<ului $0 r0m7n0 .&) o .&de.ontelui $e tr&n$!orm0 7ntrEun !el de )orun. .redinI&t0 . Dim)otriv0@ m0 &>ut& $0 n0$.ut <i . nu <ti& de.eil&lIi $ervitori )e .7tv& tim) l& . <i@ v0*7nduEm0 'ine di$)u$@ miE& m0rturi$it . :E&m m&i vor'it de$)re &$t& ni.e$tei# mulIimi ve$ele@ $uiIeu/l meu nu t7n>e& de. D&r 7n !&I& !etei $t0te&m .@ 7n $.0@ 7ntru.iii &E. In dimine&I& urm0to&re@ Bendel 7mi de$t0inui .+iller.e& m&i !rumo&$0 dintre to&te. A. In mi>lo.uno$. S0 $e 'u.iiev& ore.&.&re .&l r0m&$e )rimul .0 )entru .&lit&te.e&$t&@ er&m .o.+i&r <i din %re<e&l0@ dre)t .&$ei mele@ <i $0 $e invite tot or&<ul.um$e. m0. K = (&$0El 7n )&. <i er&m nevoit HsăDmi laud ser.um)0r&$em )entru & $.& <i . tri'uit <i el l& &.0 totu<i eu miE&< !i &r0t&t $u)0r&re& &t7t de deli.ode&$.redinI0@ &>ut7nduEmi@ .redinI& lor )e &.0.&re um're&u lo. In &.u .. Ru<in&t0@ m0 ru%0 .onte.&*ii )entru & ri$i)i &urul.0 e$te .iod&t0.7t d7n$&@ iE&m )re*ent&t@ . /o&t0 &.0 $E&r !i )rimit in!orm&Iii $i%ure .e$tui !&)t $e d&tor& m&re& 'u.ruri )l0.& lui. Am )orun.

0 unul din . Iu'e& 7n$0i.iod&t0 )rile>ul $0 $e )l7n%0 de li)$0 de mon&r+i@ <i &$t& .esc mai mult dec<t orice pe lume' <mi <nc=ipui că nDai să .&t0 )rin numero<ii . C&l. A.u &$)rime@ miE&m d&t $e&m& .i HSini o /ată sla.+i&r idee& $0 .u )utinI&.me-i C+&mi$$o@ vre&u $0 $)er .iete /ete ca mine.o)&.&m . D&r eu@ er&m <i tre'ui& $0 r0m7n re%e.7nt. IntrEo 'un0 *i &)0ru )rintre vi*it&torii lo. Lneori m0 &m0%e&m $)er7nd . Ve:i' cind mă %inde.e&@ $t0te&m 7n.0 & unei inimi nevinov&te.0 nE&i uit&i . Voi /i minară să aud mereu despre el' şi despre / aptele' lui' cu lumea lDa adorat aici' lDa idolatri:at acolo.0 no'ilul .ul&$em e2&.&re 7i trimite&m <i 7i )rime&m@ )entru ori. <i &'il@ du)0 indi.0 el o iu'e<te '&@ . $0 .0i 7n.+i$ 7n .e&u l& 7nt7m)l&re .$.urieri )e .um$e..u &dev0r&t.ur& de $tim& tuturor <i . S &.7nd urm& $0El rev0d l )e &.0 &< 7i .i )rin vi$ nu leE&r !i tre. (ume& nu & &vut ni. d&r 7ntre tim)@ . -leacăR 6nii cunosc soartaB contele -etre nu este al meuG el aparţine lumii% <ntregi. Eul Tu 51 miDai dăruit o /ericire nespus de mare.&re re%e er&m.&merele )e .e$t $.uv7nt@ iu'e& .ui&m. Am 7n !&I0 D6 $. Să nu renunţi la nimic G să nu /aci nici un sacri/iciu pentru mineR 4=' Doamne' mDas ur< dacă ai /aceDo.0 munIii. ast/el' sini supărată .o)il.e@ %ro&*ni.0$0torii <i lu.on$ilierului.elui& .0 eu@ omul !0r0 um'r0@ &m@.i m0rturi$e$. Bendel.un' nespus de .0lo$ e%oi$m .&re .ee&@J>nM)r.utului 7n %ri <i . Am7ndoi er&u 7n. :um&i .u.7nd un re%e@ . e& r0$)l0te& iu'ire& .7nd du)0 )rim& &meIe&l0@ miE&m venit 7n !ire <i@ >ude.ontele 1etre r0m7ne& mereu .ne&m 7n l&.&re $e 'u.e$t $u!let .ine@ l& mine &.7t@ )entru &E<i $&lv& re)ut&Ii&@ & !o$t nevoit $0 de& din nou !&liment <i $0 tre&.u to&t0 )utere& tinere&$.rei să /aci . de dr&%o$te@ 'un <i evl&vio$. 10rinIii !etei@ o&meni.&$0 .o).o)il vredni.&$0 tr0i&m !o&rte mode$t <i retr&$.0 &vere@ . a Eu 7n$0 =S &+ A .reun rău unei ..+i m0 7n.n%%u<Ior .0.ă şi proastă şi' pentru că te iu.u .#E d&t .ur&t0@ <i nu )ute&u !&.u . In &!&r0 de Bendel@ nimeni nE&ve& voie $0 intre 7n .0 nu $e <ti& )re& 'ine .u Bendel &r&n>&m . D&r minte& $0n0to&$0 & '0tr7nului nu d0de& . A.ri$o&re de l& Min& de )e tim)ul &.ur&t.&re d0du$e !&liment .e A d&r o&re totu<i merit0 $0 !ie retr0ite = &m )l7n$ &de$e& l& )ie)tul lui Bendel@ .8. A$t!el@ &m $.&de@ . Am de*le%&t $0.7nd &ltul.lin .o)ul vieIii mele er& an $te& )enin.urt tim) lE&m &du$ )e 'ietul ne%u$tor 7n &<& +&l@ 7n.MDe &lt!el@ >n re%iune&.li)e %ro&*ni.&re er& totul )enE Itru e& .u l&.o)ilul lor.um $Eo v0d $e&r& 7n %r0din& .e&$t& ne&<te)t&t0@ nu <ti&u .dmME&.0 8domnul .7Ii e2i$t0.7t m&i )ruFE+ dent .redinI&Ii 7n$0 de dr&%o$te& me& .ev& m&i mult@ <i !&t& 7l iu'e<te.oron&t@ %+i.uleIul de &ur <i du)0 $.+ii de Ar%u$ &i lui Bendel@ drumul meu er& num&i . Lneori m0 +ot0râm $0E. 3Dal inD.@ tot tim)ul.&re nu v0*u$er0 7n vi&I& lor un .e !ie&.oru> IJ>i.on$ilierului $ilvi. :i.&re le lo.&Iiile Iul.eEl r&%oE: %#eMi .ei m&i 'o%&Ii .&re@ 7n mode$ti& ei@ nuE<i d0de& $e&m& .rimi 7n o.re*&re unor &$t!el de )l&nuri de<0nI&te.e&$t0 )0rere )ute& !i >u$ti!i.t *iu& .0)0I7n&m *&d&rni.ev& de.e er&.r& 7n &.&m <te&r$0.o'or7t )7n0 li& mine <i &m m7n>it &.7t $o&rele $tr0lu..0tre %r&din& .ere&m )e ori.u &t7t m&i )uIin 7n *ilele no&$tre.e$t tir&n@ .7t $0 $e ro&%e )entru ..&re &run.onte 1etre $E&r %7ndi l& !&t& lor <i i&t0 . El intenIion& $0 $e l&ude .7tE$e&r&@ $u' um'rele .re&*0 7n .&i dr&%o$te&A /e l&$ $0. 7n v7r$t0@ 'uni <i onor&'ili@ 7l iu'e&u mult )e $in%urul lor .ee&# .0)&t de el.u &vere& &dun&t0 <iEi veni .onte lu. &lteori >ur&m $0 m0 $mul% de l7n%0 e& <i $0 !u%@ 7n !ine@ &lteori i*'u. $i ri$i)& . C7nd ie<e&m l& )lim'&re@ )0*it de o.ăţat să te iu.esc. At7t tim) .&) 7n.7nduEm0 . <i num&i de dr&%ul !etei .ere& $&.e &lt.&'inetul $0u.de &*i@ 7ntrEu& &n.e<@t4n%er <i dintrEun ti.ruri.e merit& &tenIiile mele . M&m& er& de$tul de v&nito&$0 )entru i& $e %7ndi l& )o$i'ilit&te& unei .e<ti o&meni .& )e )0m7nt o um'r0 l&t0@ de<i .i el $)u$e$e .red 7n 7nto&r.E>Riin& s 49 er&@ 7ntrE&dev0r@ un . $i 7n.u mine.e .rimi <i 7m)reun0 . D&@ i&t0 vor'ele eiA Di le tr&n$.e$tei !iinIe .e &titudine $0 i&. $e.0?M?nJQiJ+liihmlJlKM&.u minte& t& o mulIime de lu.ure*e .un' dar să nu mă <nţelegi greşit.riu &i. (u&$em +ot0r7re& $0 !iu .uno$.& o !emeie@ din to&t0 inim&@ uit7nduE$e )e $iner d0ruinduE$e &.%)&= l& mo&r0A / Cu tot !&$tul re%e$..on. <i eu .ilor $&u 7n $&lonul meu lumin&t !eeri.&d $.u Bendel )rete2t7nd . Sur)rin<i de dr&%o$te& &.ut .el&. :u )rime&m mu$&!iri de.& $0 !&. Reu<i$em $0 )un $t0)7nire )e to&te %7ndurile &.u iu'ire@ . # 9&i@ 'une. Vai l tu eşti .rede&m or'e<te 7n vor'ele lui.0 $e &)ro)ie vi*it& ne. totul.&liE@ t&Iii '&lne&re nI(.un *von ne7n$emn&t. 7ntrEun .

&) 7n. B0nui& .ituleG nnDii @ie teamă să mă părăseşti.it@ .or ne/erici pe mine' care prin tine s<nt' a=R at<t de /ericită' nes/<rşit de /ericită' EDam <mpletit eu oare' in . (E&m ru%&t $0 . Min& )l7n$e 7ndelun% )entru nenoro. Am retr0it &tun.&* .oron&t )ro$.e voi&m $0 $)un.um er& !ire$.uro&$0 .&m der&n>&.e)u $0 )l7n%0.u el <i &lt0 d&t0 deo&re.0 .&re mE&< otr0vi *ilni.e$te .o)ilului $0u dr&%. nu Uint &.u$e.&)tul .@ m0 .0*u l& )i.e )rive<te ono&re& deE& $t& de vor'0 .eEl m&i 7ntre'uinI&$em .ri$@ i&r im&%in&Ii& ei 7i *u%r0ve& iu'itul 7n .e&$t0 d&t0 deo&re.ine Zb 5P e$te iu'itul t0u O :u ve*i . Bietul om $e $)erie@ .e&$t0 re%iune unde $e )&re .uvinte.& intenIione* $0 m0 $t&'ile$.ului !ii.0 &m intenIi& $0 .e nu vre&u $0 te nenoro.&re er& $in%ur& lumin0@ $in%ur& )e tOi %ur& !rumu$eIe & vieIii mele = e$te veninul .e$te&.ret dintre e& <i mine.on$ilierului $ilvi.)&$0 un l&i0@E .@ &u*ind &.l&r&t . = D&.um)0ne&$.ontelui 1etre. A$.onte.um m0 *'u.u un minut.& un t&t0@ nu )ute& veni 7n &>utorul lo%odni.tre'uie $0 &i'0 7ndoieli@ $0 .eri.edeu .0 $o&rt& t& v& !i m&i 'un0@ l&$0Em0 do&r $0 &!lu $i eu.e$te& ne$0'uite@ ne'une<ti@ .io&rele mele@ )l7n%7nd 7n +o+ote@ <i 7<i re)et0@ >ur7nd@ ru%0minte&.u . 7mi tr0$e$em 'ine )0l0ri& )e o.i Nd.&re &u $.+i&r <i num&i o $in%ur0 l&.0)&t de )e 'u*ele t&le A Cuno<ti tu nenoro. $&le@ 7n )rim& *i & lunii viito&re.7t un <iretli.0 miE& &mintit to&te &.o)il0 dr&%0@ retr&%eEIi .&t .ium <i )0$tre* mereu un $e.&re er&u de v7n*&re 7n re%iune@ $)un7nd )retutindeni .ret !&I0 de tine O E& . 7ntrEo &$t!el de 7m)re>ur&re@ nimeni@ m&i 'ine .ontr&r@ v& tre'ui $0 mor@ deo&re.um)ere )e numele !ii.ee& .ire& me&.e rmu Singurul $eri.el& dre)t . M0 7m'r0Ii<&@ d&r re%ret0 imedi&t .it@ le&%0Em0 de nenoro. /im)ul vi*itei mele tre.@ o&re intr&$e to.i2&$em &.0 &< !i un !el de )rinI lovit deEo .u)&Iii@ nu er& 7n !ond de.0 dore$. A+ A er& &t7t de duio&$0 <i &t7t de 'un0 A SE&r !i >ert!it 'u.%re& ur%ie . 54 A &vut 7n$0 mult de lu.0# $7nt iu'it <i .i &mintire& &.ele m&i !rumo&$e mo<ii .)o&te $.ire& t&@ .0 7i d0de&m &$t!el de o.er m7n& !etei.& $0EIi )ot &>ut& $Eo )orIi. 7n &.u domnul . .ul lor.&r .i@ iE&m de. M&m& veni <i d7n$&.ei $&le.ulorile .um)ere .u o mi<.e )7n0 &tun. :uEIi voi .e$.+i <i@ &$t!el 7m'r0.&)ul l& )ie)tul meu@ e& 7n. 2ăm<i <n inima mea' iu.0@ !0.ire& me& O Cuno<ti tu 'le$temul meu O Htii tu . IE&m e2)li.+ii $0 m0 )rive&$.0.ele m&i $tr0lu. o vi&I0 li)$it0 de %ri>i.0 er.\re.elei no)Ii 7n%ro*ito&re .um miE&u $n#e--H.m&i &tun.ei $&le .i )retutindeni iEo lu&$e 7n&intd i>.0 'le$tem .0 . nevinov&t )entru &El 7nde)0rt&@ )ro. . D&r d&.&re &r !i )utut $.i m0.@ M0niP nu reu<i $0 . Bi&t& m&m0@ !iind <i )uIin o&m $urd0@ nu er& &t7t de *elo&$0 7n .0 o.&$em )e umeri o )elerin0 l&r%0 .&re &r tre'ui $0 r0min0@ $in%urul $e. D&r eu nu )ute&m $0 )relun%e$. -leacăR alt/el aceste g<nduri mă .t i n irit& &E.ito&re. Cum ridi. $0 du.. In $e&r& urm0to&re mE&m du$ din nou 7n %r0din& .rim0. .ere ni.e&r0 in!orm&Iii@ 7mi vor'i de$)re *e$tre&@ de$)re &$i%ur&re& <i de$)re viitorul .iod&t0 nimi.e@ tre'uie $0 m0rturi$e$. vi*it& ni.ev& . = Co)il0 dr&%0@ . IE&m mulIumit .um)ere )0mir7+n/Me.0 vei !i nenoro..+i)ui .@ 7mi &run.um lun& &)0re& l& ori*ont. O d&t0@ iE&m $)u$ E Min&@ ultim& *i & lunii viito&re .& %in &< )ute&Eo t7r7 <i )e e& 7n )!0)& .iaţa io' o ramură de măslin si un mugure de tranda/ir' ca' şi <n coroana pe care ţiDam o@eriiD o 6 Te port <n inimă.&t@ m0 7ndre)t&m $)re e&. 9ede&m . un !el de .i urm& $0 $e 7nEt7m)le .&re involunt&r0.pe tine că poţi uita din pricina unei /ete prostule c=emarea pe cDare o ai. -entru tine aş murB cilB se poate de /ericită l9 IIi )oIi 7n.&re )l0te<te $7nt eu.e$te .0@ $0 . Hi deod&t0 7<i &minti .ru@ .E A &m n0de>de& $0El )ot 7nl0tur& <i .un*induE<i .. .+im'& <i +ot0r7 $o&rt& me&@ 7n .7rin v&lo&re de . Er& totu<i de)&rte de & 7nIele%e tot .uvinte din %ur& .7tev& $ute de mii de t&leri.uvintele &.0 nu $e )utu$e $t0)7ni.&re m0 i& lume&@ .+im'& $o&rt& me&. Con$ilierului $ilvi. IE&m $)u$ .0 nu $7Ni */rtt an om 'o%&t@ d&r e2trem de nenore.& $0Emi r0$.el .ee& .iIii o&meni m0 ru%&r0 $0 m&i r0m7n 7n mi>lo.

+i$ u<& .0El v& m&i 7m)iedi. .&un@ urm0 o t0.ine IiE& '0%&t 7n # . De &tun.el&<i ton= S7nt o&meni .e@ $i nimeni nu &)0ru. !o&i&.u .).&l@ . veni $e&r&.u *iu0.ur0 <i uItimele minute &le ultimei ore <i tot nu i&)0ru aimerti Ce&$ul '0tu 7n $!7r$it de dou0$)re*e.ere &)0$0to&re )e . veni )r&*ul .rimin&l 7n !&I& >ude.redinI& .& de tr0$net..olo )7n0 ..it0 <i !0r0 ni.0 &$t!el de .uno$.&re $e )re!&.&re o v0*u$er.+im' de . <i . 1le.7t mine@ 7mi !0.ut .i l& &urul .0.0)0t&t %r&iul.&mer0.&re )oIi .u Bendel@ 7n. eu $imIe&m )e )ie)t o ZZ )ov&r0 7n%ro*ito&re .u )&<i %rei@ de )lum' . .ie .onte@ vre&u $0 v0 ro% !o&rte re$)e. = De l& un om !0r0 um'r0 nu )rime$.&l.iu &t7t de 'un. Min& <e>le&.&re $0rut0 !lorile de to&mn0 <i .+e&. 7mi !u &run.& )rim& *0)&d0G .&in$ E Domnule .i 'un& m&m0 nu . Drumul )7n0 l& lo.e$t& .u ure... &<& .er $0Emi d&Ii drumul din $ervi.0lo<iile O El $e retr&$e doi )&<i <iEmi r0$)un$e !o&rteA .+i)ui.&l@ . Bendel $e 7m)otrive& .0*ui )e )&t vâr$7m. Bunul Bendel 7A 7n. Am tr&$ .&un@ e& $e &run.ul unde m0 invit0 $0El urme* du.on$ilierului .0 &%&le@ !luier7nd. veni no&)te&. num&i 'ieIii )0rinIi )lute&u 7ntrEo !eri. O#e#e $e t7r&u .!rumo&$0 . nem&i)ut7nd $)er& nimi. ME&i r. E& er& !&t& )e .rimi !0r0 $!7r$it.olo Iin7nd 7n m7n0 o !o&ie de +7rtie@ &'i& $t0)7ninduE<i &%it&Ii&@ ro<induE$e <i )0lind l& !&I0 r!rid )e r7nd. Con$ilierul $e )lim'& de .7nd &)0ru$em 7n lumin& lunii !0r0 um'r0..i o um'r0 de '0G 68 nui&l0.-n-Aui@ num0r&m $e.ium&t.in$tit@ .inev& !0r0 um'r0.e. /re.-.0 7ntre )&tru o.&m mult )7u0 .u )utere $i mE&m re)e*it (& R&$.uvinte@ .u mo&rte& 7n $u!let@ mE&m +ot0r7t 7n $!7r<it $0EmA Iin .&re er& e%&lul $0u@ <i $t0rui& $0 )0trund0 l& mCie.l&t <i $0 &)&r 7n %r0din& .&li40F<i.&re )retind .& un .remenit@ nemi<. &m re.tuo$ $0Emi &r0t&Ii <i mie m0. A 7mi 7nto&r$e $)&tele <i )un7nduE<i )0l0ri& 7n .&re voi& $0 intre 7n . nimi. SMrN *iu0@ m0 do'ori un $omn *'u.u$e de d&t& &.&re vene& din &nti.& )e ni<te 7nIe)0turi de )umn&l 7n inimă. /re$0re&m l& !ie.ire neI0rmurit0EZiu& mult &<te)t&t0 $e &)ro)i& )o$omorit0 <i &meninI0to&re . minut&rele #n&inI&u@ $)er&nI& me& $e ri$i)e& .&t@ uit7nduEm0 du)0 el.+ii &IintiIi l& minut&rele .u un $emn .@ .0 )l7n%7nd lini<tit0 l& )ie)tul meu..e miE&m re.&re *%omot. O El & . Am r0m&$ .u?D&r o&re m0 re. A dou& *i@ $ortit $0 r0min I&# !0r0 um'r0@ tre'ui& $0 . Am intr&t 7n um'r&rul 7ntune. 7m'r0.&re $tri%& .e ori <i SS-E. Se !0.u o'r0*ni.0*ui !0r0 %l&$ )e un $.er m7n& iu'itei.&t l& )i.0 )e . Mie*ul no)Iii '&t&@ Cu o.e&$orn.&mer& me&. M&m& m0 7nt7m)in0 !eri.e$t& 7<i )ierdu$e )utere& .ur$ &tun. m0 ridi.iu A /re'ui& $0 7ntor.+i.ul '0ii.0 d&.itev& l0*i .&re ni.i o %0$e&m &de$e& )l7n%7nd.ontinu&t )e &.um)0r& totul@ d&r $i &.7nd &m !o$t tre*it de un violent $..uiv&@ .&l 7l &meninI0 . Se &)ro)ie de mine <i m0 )d!ti $0E mi vor'e&$.&r o d&t0 um'r& dumne&vo&$tr0@ e un $o&re &t7t de !rumo$ &!&r0 i ME&m $imIit lovit .e 7n . .uv7n#3#ut#.+ile mele <iE&r )ierde . Er& R&$.& $0 &>un%0 l& mine &ve& $0El love&$.u &ur@ &$Ete)t7nd or& dou0$)re*e..u $i%ur&nI0 un $ervi.e& )rintrEo )&rte 7n$orit0 & %r0dinii. Cum 7ndr0*ne<te o $lu%0 Dsa $e )o&rte in !elul &. Bendel@ )&lid <i tremur7nd@ d&r m&i )rudent de.e&$t& O St0te& lini<tit0 <i %7ndito&re . = D&r@ dr&%ul meu R&$.undele <i minutele )e o&re le simţeam . A tre.o$@ o&re 7mi )urt& numele@ unde er&m &<te)t&t.e m&i t&re .&) &$t!el de idei )ro$te<ti O Cum 7Ii 7n.& ni<te nori )reve$titori de !urEtun0.0@ $&u 7mi &r0t&Ii um'r&@ $&u 7mi d&Ii drumul A.0torilor $0i.u $t0)7nul O Z] MiE& t0i&t vor'& !o&rte lini<titE Ln $ervitor )o&te 7i un om .uvinte &r &>un%e l& ure. O!t7nd &m&rni. F Ce vrei@ ti. .0 de$tul de devreme@ .& din . l&.&re nu voie<te $0 $lu>e&$.e&$orni. Su!letul meu $e 7ntune.0 d&.e@ &)oi@ 7n &)0 &m&r0.v )re*e.0 el nu )rime<te ordine de l& unul . R&$..0 nu &Ii &ve& um'r0 .&) )le.&t i& re)e*e&l0@ &m de$.io&re..&i. 9eni <i &>unul. A'i& m&i )ute&m re$)ir&@ )rudenI0@ um)lu$em . 56 9 Er& 7n.&i de )e $.

ee& . Con$ilierul &<te)t& un r0$)un$.e$t& )e . Er& omul 7n +&in& . veIi !i 'ine )rimit <i totul vi $e v& )0re& o $im)l0 %lum0.&re@ $)eri&t&@ o $tr7n%e& . $i m&i )retinEdeIi .0 o iu'iIi@ de<i &Ii &du$Eo 7n $t&re& &.&re o Iine& 7n m7n0 <i m0 7ntre'0 )rivinduEm0 Iint0 E E$te &dev0r&t@ domnule .uleIul de l& )ie)t.u '&ni $e )o&te !&.enu<ie@ l .+i$@ & )&tr& *i !&t& me& v& !i $oIi& &ltui&.ut@ !0r0 .\ M1!tWIrr.um)0tul 7n &<& .+i) 7nE..0 m0 tr&%e .u$e@ . = C0.ter.&re@ $)re nenoro. A+ A Am )re$imIit A Am )re$imIit A $e t7nE%ui#Min&.ut o %&ur0 m&re.0E$& .inev& de m7ne.ontinu0 . 7mi $)u$e S imedi&t E ME&m &nunI&t )entru &$t0*i@ d&r dumne&vo&$tr0 nu &Ii )utut &<te)t& termenul.on$ilierul.7C .0 7n 'r&Iele m#&mei .e$t tim)@ .i un temei@ &<& .0 &m t0.0 nu &re um'r0 A 59 Hi $e &run.ei mele . El .e. nu e$te )ierdut. 7nEtrEun i*vor de l&. B0tr7nul $e re)e*i !urio$ l& mine E M0rturi$iIiEmi@ domnule.7t <i )e noi . e to.ret să m0 retr&%.i .&reEmi !0.0. E Ln '0d0r&n miE& .0ut&Ii um'r&.&re l& $unetul %l&$ului meu .ontinu0 el = !o&rte 7n*e$tr&t <i de un di$tin$ .um $e &!l0 l& re)&r&t@ .ult&IiEmi $!&tul . A$.on$ilierul .&re )0re& .m&i 'un de $)7n*ur&t.er.ur%e& <i m&i 7m'el<u%&t@ i&r l& &)ro)iere& me&@ $)ume%& vi>elio$. 7n..onte.& tre*it din $omn..7m)ii.&re vE& tr0d&t <i . = Hi d&.ev& .ereIi m7n& !ii. d&r nu 7n&inte de &d0u%&t i :im!0 din Mitolo%i& %re&.ire& lor@ 7l Iinu$e &$.&tEo m&i deun0*i@ . Ave& dre)t&te.0ut&t@ .& un ne'un )0duri <i .u )&<i m&ri.&re v0 $t0 din nou l& di$E K )o*iIie <i 7ntor. 7n mine 7n. E Ln om = .u o *i.i 7n de!initiv .r&$E . Am vrut $0 7n.ut O Eu nu &m r0$)un$ nimi.eIiEv0 imedi&t &.ur% l& o nou0 min.ire& &.uvinte nu &u ni.&r&.. E A$t0*i er& *iu& &nunI&t0 O Am !0. Am . A. In tot &. nu 7nIele% de .uv7nt@ d&r e&@ +o+otind de )l7n$@ $e $tr7n$e <i m&i t&re l7n%0 m&i.e$te . /otu<i@ nimi.um $e *'&te A E %ro&*ni. . $0 m&i &dre$e* !etei un . /re'ui& $Eo )rime$..0 !u%i$e du)0 mine. Am )le.0 un o&re. &$t& o !&.& )ierdut um'r& A O. II )rive&m Iint0@ mir&t. .um vE&Ii )ierdut um'r& O Er&m $ilit $0 re.0@ 5^ tr&n$!orm&t0 in avor de *eiI& Di&n&.= :u@ domnule . E Bine@ domnule@ !o&rte 'ine@ r0$)un$e .ere &.ul unui . .u m7n& dre&)t0@ $0. <i &lIii.7t iE& !0. 7n !&I& me&@ $e uit0 )e +7rti& )e .0 ne'uni&.+lemi+l nu v0 e$te ne.&re 1eter S.ulme& m7niei = nu &Ii e*it&t $Eo 7n<el&Ii .= Dre)t &mintire@ v0 .7t &m 7n.u neru<in&re@ &t7t )e e& .ontinu& $0 $e )lim'e &%it&t )e &lee@ .&nd&l din . A %ro&*ni.e tre'uie $0 !&.retul &.&re tim) $0 'inevoiIi $0 v0 .1l(?$(&$.0 du)0 &.u doi )&$.e ori.o)ilei mele. Eu miE&m )ierdut .on$ilierului .um)0r&IiEv0 um'r&#@ .0$0torie )e lo%odni.& >RmtRi*&>.0 nu@ vEo $)un de$.e)ut &)ro&)e $0 &iure* E (& urm& urmei@ o um'r0 nu e$te de. Se )o&te tr0i <i !0r0 e& <i.el& O = .um 7n . = Hi dumne&vo&$tr0 E E relu0 .on$ilierul 7n . O $udo&re re.&u*& ei@ SimIe&m 7n$0 eu 7n$umi . C& )0rinte eu &m d&tori& $0 m0 7n%ri>e$. D&.&t .+ide )0Em7ntiiA. 62 . _re<i$em de !ie.onte@ .ut 7n. $t0 !o&rte 'ine 7n rn7inile dumne&vo&$tr0@ )0$tr&IiEl.7m) 7n$orit@ &m $imIit l .i intenIi& <i $e d0du 7n&)oi .0 &< !i . D&.em &t7t& $.un$.&$0 7n )&r.&?@ .e&$t&@ d&r deod&t0@ 7n mi>lo. Dumne&vo&$tr0 .e 7mi $irui& de )e !runte <i din )ie)t 7mi ie<e& un %e&m0t $urd ..u o um'r0 'ine )otrivit0@ veIi !i 'intvenit.&re d&t0 .e $E& )ierdut se )o&te %0$i. Min& 7n$0 $e )re!0.0@ 7n urm& me&@ $e 7n.7ndr0*ni $Eo 7ntreru)0. .e&$t&O 1riviIiEo .it o um'r0.rotire& lui Bendel@ .e$te trei *ile @ veIi &)&re .uno$.iun0.0. m0rturi$iIiEmi .0 de ieri.& dumne&vo&$tr0@ 7hJ>&>>JJoe$e&m& me& . El 7mi %+i.l0tin7nduEm0 @ mi $e )0re& .7t & dur&t r0t0.olIe& )&r. 90 d&u un termen de trei *ile@ 7n .0 o d&t0 $o. Se o)ri 'ru$.ul K . D&@ <ti&m de mult .onvul$iv l& )ie)t <i 7i re)ro<& $e.+i&r eu@ omul &.u &t7t& %ro$ol0nie@ 7n.0l.rimi .tSut!!7S. de $o&rt& .&re EE &d0u%0 violent '0tr7nul = <7 . &. :em&i!iind $u' o.er . :u <tiu .ote&l&.& el $0Emi !i $)u$ . ME&m o)rit <i mE&m uit&t 7n&)oi.um )l7n%e <i .u un $emn di$.iitreieE r&i .0 &.

ontr& &.0 vreIi.&r0@ <i .0liIi o d&t&.e$t $u!let &l dumne&vo&$tr0 O (E&Ii v0*ut vreod&t0 O Hi .JJJ eeEmi . Eu . S.le&n <i ur7. 1e un )er%&ment er&u urm0to&rele .e$tei )un%i = !0r0 7ndoi&l0 minun&t0 = !&)t )e .remenit de mir&re . 'ine 7n&inte de &Emi d& $u!letul 7n $.e%0i&$. S&u )o&te )re!er&Ii $0 &run..rurile . :u $e vede O Ln 'iet om@ un !el de 7nv0I&t@ un do.&Ii &.0 &.7ndEo .7t de ne.tor&< .e$&r0 miE&r !i !o$t@ .e .i nu $emne* nimi.&re vi lE&m )ro)u$ 7n mod )rietene$o/otu<i@ )o&te voi !i m&i noro..+im'ul um'rei.ev& de ne7nl0tur&t <i@ 7ntor.monsieur S.0rile.&re dre)t mulIumire )rime<te )entru $ervi.0 m&i )uteIi .tivit&te )ol&ri*&to&re@ 7n ori.7nd 7n$.um)0r&te@ .semnatul las moştenire deţinătorului acestui . # l = D&r@ .i <i@ !iind.u &>utorul .7t to&te )rin.0 m0 $imIe&m e2trem de umilit v0*7nduEm0 iu&t 7n r7$ de r0#re 64 omul &.0@ )e r&)e&$t0 &.1eE G ter S.&re miEo !&.e& $7n%ele $0 .oritor@ 7ntre mine <i iu'it& me&@ 7ntre dou0 inimi *dro'ite@ 7mi !0.u neru<in&re )ro)unere& .u 7ndem7n&re@ o 7ntin$e 7n $o&re l& )i. _7nEdul deE& vede& )e vr&>>>>dw4EE&. l& mine ele $e &!l0 7n m7ini 'une.eIi@ re*ult0 . A)oi *i$e . :u $E&r )ute& o&re $0 &nul0m .in& ei m0 &!l&m l& $tr7mto&re@ &m $imIit .l0tin&t din .0liIiEmi 'iletul &.0 &Ii %0$it@ &.uvenit0 .0 mi $e ru)e inim& de durere <i &m 7n.iu &t7t de 7n>o$itor@ to.ului de R&$#.tul O El d0du din .i)iile <i )re>ude.ru !0r0 $en$@ un )reI re&l@ &di.iIi &t7t de 'un <i i$.io$@ . .&* )e l &. &lt0d&t&Fj(& revedere <i )e .ev& nu $emne*.e$t Y@ )e &.&)@ $)un7nd S 63 l = Iert&IiEmâ@ domnul meu .u*&IiEm0 de.uno$.ote&$.@ ni.i le )0$tre* . > v0*ut EE ne. = Ce im)ort&nI0 &re@ r0$)un$e el.&re vM E&.u to&t0 %ri>& <i .e drumul )ro)u$ 7n tov0r0<i& lui 7mi er& ne$u!erit0.ontr& $emn0turii .e)ut $0 )l7n% .7t mi.7n.+lenulL = 7mi )&r. Ai.el&@ 7l ur&m din to&t0 inim& <i .0 re$)in%eIi .on$ilier # # rului !0r0 $0 !im *0riIi.erute@ 7n$0<i idee& de & !&.ontinu&i = Atun.ote&m .lo.u +o+ote.ilet' su/letul meu' după despărţirea sa naturală de trup9.ire& me& er& .0 ur& &.0 nu $e )o&te &lt!el@ $0 ne de$)0rIim.num&i o '&%&tel0.e$t&.e&$t0 .&re lE&m re%ret&t &m&rni.ev& din 'u*uE> n&r EE <i vom d& o r&it0 )rin %r0din& . d&r &<& .ontr&. = A<&@ &<& EE re)et0 el = $0 .o&$e imedi&t din 'u*un&r um'r& me& <i@ &run.0 lu.0 tre'uie $0 .m&i &.u el@ du)0 mo&rte O .e$t . I&t0@ v0 7m)rumtit!Z>>UKAU.um@ d&. Hi de . /re'uie $0 m0rturi$e$.o&$e .ut.+lemi+l.uno$.JJJJJJJJJJJJJJ 1rive&m 7n.0Iile@ $0Emi r0$. So.iile $&le num&i vor'e de o.0 nu l&$ $0 $e mu.um@ 7ntre dou0 um're .e&$t& din urm0 d7nduEi@ de &$emene&@ &$.ur%e& din m7n0@ din )ri.7t )entru mine.7nduEm0 .eIi .i@ l& dre&)t&@ >o$ .e&$t0 )utere %&lv&ni.i .7t el $e %0$e&@ &.+lemi+l@ . Odio$ul '0tr7n 7n$0 er& m7ndru de )r&d& $& <i miE& reE.HSu.0 de !urie. A Din )ro)unere& )e .o$. $0El vedeIi .0)0I7n&re (t7r%w )e .0 nenoro.ile $&le e2)erienIe.ere de.ine $7nteIi dumne&vo&$tr0@ domnule O lE&m 7ntre'&t eu.e$t lu.ule$e$e 7n v7r!ul unei )eniIe noi@ o )i.e nu O = Mi $e )&re .u r7$ul $0u '&t>o.u 7n. C7nd du)0 &t7t& tim) &m rev0*ut 'i&t& me& um'r0 $u)u$0 unui $ervi. *propos' d&IiEmi voie $0 v0 &r0t .um .& lui <i & me&@ &.um 7n tim)ul vieIii@ un &m&tor .7nd din )ri.0 umEK 'r& domniei vo&$tre@ .in$te& .+i'*uiIiO Hi i*'u.ult&re <i urm7nEduEi to&te mi<.&re $0 vre& $0 de& C ) e &.+i&r 7n $.ter S.&) 7n $emn de de*&)ro'&re <i $e )o$omori. Am .e vreIi $0 !&. CG E 1. S.ri$ul@ .&l O H&iE B deti@ o $0 v0 !&.&re m0 invit&Ii@ v& !i m&i ve$el0 )entru dumne&vo&$tr0 de.iIi mulIumit . D&r@ i$.0tre el@ iE&m $)u$ @ = Domnul meu@ vE&m v7ndut um'r& .+i&r &.&re nu &re )e lume &lt0 )l0.tur0@ Hin .io&rele $&le 7n &<& !el 7n.i@ nu vre&u $0 v0 m&i v7nd nimi.e mi $e 7nt7m)l& 7mi er& $ortit@ .red .0l0torie nev0*ut0@ l& .um)0r um'r&@ ori.in& unei 7nIe )0turi de $)in <i miEo 7ntin$e. Intre tim)@ el .o)il 7n 'r&Iele netre'ni.0rei& )uieIi o'Iine m7n& iu'itei $i 7nde)linire& tuturor dorinIelor.+im'ul um'rei . de. .+i'*uie$.e&$t& m0 reIine&@ m&i mult de.7nd )e ne. = :u O *i$e el mir&t.e$t& vi.= IndE%0duitiEmi@ v0 ro%@ o 7ntre'&re .ur7nd.ni 7ntrEun +o+ot de r7$.uvinte . r0u@.utul@ !e.e r#e.0 tot .e !el de m&r!0 e$te &.

7t um'r&.ovoie umerii <i $)in&re& <iE<i .e lovituri .+em 7n minte .&r.inev& vreod&t0.e $E& )ierdut 7n de)0rt&re.&re $e vede& 7n de)0rt&re@ 7n & .um 7mi )l0.e )rimi$e .uno$.e m0 love&.ee& $E& tre*it 7n mine o dorinI0 )uterni.i@ 7mi &.0 <i '&t>o.i &.rim&t@ &<& . .&re .o&re& dimineIii mE& tre*it dintrEun $omn %reu@ 7n .0 reu<e&m $0 .ur%e& )rin &)ro)iere. Lm'r& $e 7ndre)t& . C7<ti%&m di$t&nI0 v0*7nd .0ind ta de mo&rte.e@ <i m0 !u%0re&@ )7n0 .u o.& un leu &$u)r& )r0*ii@ .u o $in%ur0 tr0$0tur0 de .el .uno$.0 d&. Deod&t0@ un *%omot u<or m0 !0.ee&@ miE&m l0$&t l&.0 &ri)i l& )i.i de m&i multe ori $0Emi re$tituie um'r&@ !0.el&.io&re.i $0Emi re$tituie nuEm&ide.uno$. $&u $0 m&i )ri.ui de r&*ele lui@ du)0 .&re $e )lim'& $in%ur0@ .0 7n . ME&m uit&t 7n >ur@ %&t& $0 !u% d&r n &m v0*ut )e nimeni.o)ere&rn !&t& <i o lu&m l& !u%0 )e$te .uno&<te .u )ro)ri& $& de$)er&re.num&i .!tnd <iE&r !i )ierdut $t0)7nul.u $ine um'r& <i .u &)& unui rin de munte .io$@ v0*7nduEm0 )l7n%7nd <i *ârinEduEmi um'r& E E .u un &$t!el de tr&t&ment@ l0$0 . Bendel 7mi )ierdu$e urm&@ !&)t . B M0 %7nde&m .EME&m.7nd .er.&r lu.& $i m&i 7n&inte@ num&i .& <i .um &r !i !o$t o'i<nuit .li)& &. /otu<i@ iE&m 7ntor$ $)&tele <i iE&m !0.ime &< 7i )ierEdutEo . Deod&t0 um'r& $e o)ri <i $e 7nto&r$e $)re mine. *'ur&m@ nu &lt.i num&i %+idul de & ie<i din $itu&Ii& %ro&*ni.u %ro&*0@ .i o $)er&nI0 <i $or'e&m .ee& .ut $emn $0 )le.ut@ $e +ot0r7 )e lo.0.0 nuEmi d0de& )&.rimi mereu 7m)ro$)0t&te.&re &ve& mult0 &$em0n&re .u $i%ur&nI0. Er&m . Mult0 vreme 7n.i o ie<ire@ ni.m&i 7n momentul &.utul 7nto&r$e $)&tele 'ietului '0i&t <i )le.$tr7n$ 7m'r0Ii<&t. Hi to&te &. <i &m $0rit $0 )un m7n& )e e&.&t@ um'r& & lu&tE` l& !u%0.inev&.& o !i&r0 +0ituit0.i o de*le%&re )entru ne!eri.i@ 7n lumin& $o&relui@ .ondei A ME &m %7ndit mult l& o!ert& &.0 .redin.e$t& $)rinten. :u voi&m $0 m0 re7ntor.e) .7m)@ du. 70 .e &t7t& vreme le du$e$em l#i)$&.&m $0 re. 55 (&J.ontinu0 lini<tit drumul )e$te .7m)uri@ d&r +ido&$&8 n0lu.e@ i&r $ete& . Deod&t0 7ntre&%& 7nt7m)l&re mi $e )0ru !o&rte !ire&$.ut &$t!el trei*ile *'u.0 . $0Emi rede& )reIio$ul meu &vut@ .<i el 7mi &)0re& minun&t@ )&lid $i 7nl0. )e urmele# ei@ 7n &<& !el 7n.rimi7e 7mi .u o $ete nei$tovit0@ otr&v& )e . Omul &.&re miEo turn&$e )e$te r0ni mi$terio$ul ne.+i)ul Minei@.u<ul $u' un )om. Inim& me& $e +r0ne& lini<tit0 .&re !u%e&m .iom&%ul <i Iin7nduE$e du)0 el@ 7i )orun. D&r de .or) t&re.ev&.nev0*ut 7!ni tr0%e& . 6 9I R0m7n7nd $in%ur 7n )u$tiet&te& &.redin. A.orito&re.u nenoro.um vE&m $)u$ .0.e$t !&)t@ $)&im& 7mi $tr0'0tu inim&@ d&r dorinI& me& er& m&i t&re .ur%e&u <i m&i n0v&lni. Cu)rin$ de @$)&imâ &m vrut $0 &)u.e$t& )urt&$e !0r0 7ndoi&l0. :0E)u$tinduEm0@ mE&m )omenit lun%it l& )0m7nt@ $i &m v0*ut $u' mine un om )e .e m0 )r0'uE S <e&m !0r0 $u!l&re@ ud7nd )0m7ntul . 1e ni$i)ul 7n$orit 7n$0 &m *0rit &lune.u l&.e. In .ul.u 'r&Iele )e .ur&.&uIi $t0)7nul O 9re&u eu $0EIi !iu $t0)7n .0ld&t0 7n $o&re <i <ede&m )e ni<te $!0r7m7turi de $t7n. Lm'r0 = miE&m $)u$ eu = 7Ii .um m &m mi<.+ii $i m0 &)ro)i&m din . .0 &m &u*it *%omotul 7n0'u<it &l loviturilor r0$un7nd )e$te . ME&m re)e*it .u o $in%ur0 tr0$0tur0 de .e m&i mult de e&. Dre)t r0$)un$@ ne.uno$.rimile $0 . 7nt!e o&menii de .it& me& $o&rt0@ ni.&re &< !i )ututEo r0$.7n.io&$& me& $lu%0.7t um'r& lui R&$.u u<urinI0 EE7n $t0)inire& mi$terio$ului ne.&)ul 7n >o$@ 7<i 7nE.7t $0Emi vin0 l& )i.7nduEl $0 $imt0 )utere& 'r&Iului $0u v7r>o$. :u vede&m 7n$0 ni.7nd o um'r0 .utul@ .e& $0 m0 'u. er& )e$te )uterile mele $0 m&i %7nde$.ondei.0tre o )0dure .El Iine&m.&ve& um'r&@ domnule . C0.e$t $u!let .&te@ $e n0)u$ti l& omul 7n %ri <i !0r0 )re& multe 7n!lorituri@ 7i )orun. d&r mE&m lovit )e ne&<te)t&te de un .u o tr0$0tur0 de .&re m0 &u*e&m eu 7n$umi@ +or.u tim)ul@ $E&r !i o'i<nuiA.ur%0 7n voie@ u<ur7n.u $0 tre$&r.0 nu 7nIele%e& $0 t0r0%0ne*e ni.0.7m)i& )u$tie@ )7n0 .om)let nedumerit .ire& me&.&re@ 7n%ri>or&t@ $e lu&$e du)0 urmele mele@ $o$i to.um)0r& .&/@ o'r&*ni. Atun.& $0 )un m7n& )e e& . R0.0rei 7ntune.e) o@ %o&n0 de$)er&t0@ du)0 !u%&rul &. R0m0$ei i&r0<i . D7nduEmi $e&m& de &.& <i . d&r !iind. Bendel@ 7n$0@ ridi.+wni 'i&t& inim0 de )ov&r& .&re $e )ute& re.ele m&i %ro&*ni.e.rurile deli. Bendel . In dimine&I& .0lo$ului &.u & me& <i . Am $imIit .&re m0 'u.0 nu )ute& &lt!el.iud&t0 $i l& re!u*ul meu.e 7n .0.&l.e o &)0$&.elei&e& )&tr& *ile@ m0 %0$e&m )e o 7ntindere ni$i)o&$0 <i $. C7nd veni no&)te&@ 7mi !0.ium&te. Ziu& $e $.um 7l v0*u$em ultim& o&r0@ 7nIreJnoiJJJ$eJ &<Je*&>/um&iJEde.u !orI&@ d&.i m0.ui .ut.elui&@ du)0 .te $0l'&ti.ev&.e$te& )entru o um'r0 A O um'r0@ )e .io&re@ &r !i 56 r0m&$ &t&<&t0 de mine <i@ . DintrEun $&lt@ tre'ui& $Eo &>un%.&re m0 &!l&m@ 7mi d0de& )&r.u !ru. :e. C7nd 7n. Am )etre.ondei o m&i )uteIi $&lv& >)e 'i&t& Min& din %+e&rele ti.ur$e re)ede@ 7mi )otoli$em !o&me& . v0*ut $ilit $0 .

.u inim& $tr7n$0.0)&$e din .& uit& . Omul $e ridi. SimIe&m .&l $i de$)re .utreier&t &leile .uno$.&t0.i omul@ ni.urt0.ut lu.itul &.O 7n ]P .&re o !0. ME&m &<e*&t .&veIi v nevoie de e&.ru@ . ME&m re)e*it &$u)rO ei $i@ de d&t& &$t&@ nu miE&m %re<it Iint&.0 $)er .um $i %r0din& .+i&r !&I0 de mine 7n$umi ti. Au*e&m )&r. Eu 7m)ietri$em. Am tre. 9or'e&u de$)re mine@ de$)re R&$E. .io&rele mele 7ntin*7nduE$e or0<elul@ )re.on$ilierul $e uit0 $0 v&d0 .0. Am .+e& me& <iEmi <o)ti E 9& $0 *i.& eu $0 m0 o)un@ o '0%0 7n 'u*un&r $i r7$e de mine &t7t de t&re@ 7ne7i .redinI& eu 7n$umi de .&l0turi@ 7n 'un0 7nIele%ere@ .& nu .0 l7n%0 mine@ r7*7nd '&t>o. Am )u$Eo )e .& = 7n.ut nev0*ut )e l7n%0 ni<te I0r&ni .in$tit . (& )i.io&rele IndiEv7d@ului $t0te&u .&).<l nE&ve& de unde $0 '0nui&$.'ind di&'oli.&l 7l vom l0$& $0 $e '0l0'0ne&$. Hi ne.&t0SEEEmtF!!G&Er.&re ie i& ..e)u $0E<i $mul%0 )0rul din .omod0 .um@ d&IiEmi 7n&)oi %lu%& !erme.e)u $0 rid& din nou.ele .u +&in& .+i.o'or v&le& <i $0 &)u.%lu%& !erme.enu<ie $t0te& l7n%0 mine@ )riE \ vinduEm0 <i *7m.rimi@ de.0 di$)0ru$em !0r0 urm0@ 7n.$& )e .um <i &lte um're )e .e& m&i $.rurile.0.uinIei.re*i .&re m0 7mE'i&$eE <i )e . E :u uit&@ S.i nu o'$erv&$e #.um mi $e 7nv0luie ..ontinu0 el = .i m&m& !etei <i 7riire# . Eu 7n.tul .0 vE&m 7m)rumut&tE o din to&t0 inim0.0 )7n0 l& $!7r$it #vei r0$.0 l& $o&re@ 7n !&I& u<ii de l& intr&re.0 eu nu &ve&m um'r0. 7n.um &i )ur.o)erit@ de$tul de re)ede@ um'r& %lu%ii nev0*ute.ut.i !rin%+ii $7nt de$tule. C7nd $e 7n. :E&m *0rii )e nimeni.el& din .0@ u<& $e de$.&t0 .i <i um'r& $&@ )re.e .0 e. Am 7n&int&t )uIin <i mi $E& )0rut . e<ti )re& .e nu e m&re lu. Eu 7n$0@ . totu<i@ dr&%ul meu.ee& . Arde&m de dorinI& $0 m0 du.um i&t0Ene )e &m7ndoi $u' &. E 'ine &<& A . Dumne&vo&$tr0 $7nteIi un om )re& .i@ .ele dou0 um're .ult <i miE&m .0 &Ii )rimit totu<i invit&Ii& me& $i &.0 )rietene<te l& ure. Au*e&m &.e .ontr&.0 <i $)iridu<ul nev0*ut $e &<e*&$e )e '&n.& $0Erni $. 73 MiEo lu0 !0r0 .onver$&tn.o)il .&t )e . Ln dor ne'un m0 7ndemn& $0 .0 &*i &m i&r0<i dou0 um're .um@ 7n .e&I0.0 devreme@ 7n 'o$.u )ro)riul t0u . :u <ti&m 7n$0 unde m0 &!l&m <i )entru & )ute& $0 m0 oriente*@ mE&m ur.o)il )ro$t A /ot nu m&i )o&te $.u ni<te +7rtii 7n m7n0. Cel )uIin &<& mi $E& )0rut &tun.u )l7n$ul@A E De$i%ur .e& nu !&. Din v7r!ul ei@ &m v0*ut l& )i.rud . )oi lo%odni.on$ilierul $e )lim'& . 7nd0r0t l& ne!eri.0 di$tin% un *%omot de )&<i &l0turi de mine.&) <i &<&@ !0r0 um'r0 .0 o &$t!el de %lu%0 e$te mult m&i .e& m&i 7n&lt0.lin nou )rintre o&meni.7m)iei 7n$orite nu )utu *0ri ni.el&@ &le .u e&@ .oritor C+ei& $eE7nv7rti 7n 'ro&$.0.uno&<teIi EE .utul 7mi.uno$. Am intr&t 7n %r0din0 .0 7n $)7nE*ur0to&re@ .u el.ut $Eo d&i &t7t de re)ede &ltui& O .0r&re& . Ave&m de$tule )rete2te .e nev0*ut num&i omul .utremur&t <i &m &run.&re 7<i d0de& to&t0 $ilinI& $Eo *0re&$.i &ve&m $Eo v0d )e Min&. In %r0din0 &)0ru &tun.& me& $i & lui.ee&<i %lu%0. A<& .u .u +7rtiile 7n um'r& teiului@ el $e &)le.i um'r& .0 nu e )re& t7r*iu EE i&r )e R&$. HiEIi m&i d&u <i %lu%& )e de&$u)r&.oul unui r7$B ME&m .+ii mi $E&u um)lut din nou@ d&r de &lt!el de l&.on$ilierului@ )entru & m0 7n.)o$i'ilit&te& <i dorinI& deE& intr& .o&rte 'ine A A.7t . ME&m uit&t 7n >ur <i .ee& .&)ul 7ntrEun !el de .u te&m0 )e o '&n.e )7n0 l& > urm0 de nevoie.u )utere@ i&r o.-E.um)0r& um'r&.omo&r0 <i o d&t0 .. \.e m&i l0murit.0dere@ o $.o)eri$e <i )e mine .& $0 re!u*&Ii $0 miEo re$tituiIi.0rui %emete 7n%ro*ito&re miE&u r0$un&t mult0 vreme 7n ure.+etul .u %lu%& !erme.0@ . _r0din& er& )u$tie.0 &m v0*utO Omul .+i$e <i .0 7n %r&'0 <i $e uit0 7n >ur $0 v&d0 )e !eri. Cre*ul .0lo<i& )e .ele de )7n0 &tun.&re vene&u de l& or&<.u$e nev0*ut num&i 1 > ei d&r nu <i um'r& lui@ i&r &.on$ilier. ME&m uit&t de >ur 7m)re>ur <i &m de$.&) de*n0d0>duit.+im'& nimi.&re 7l Iine& 7n m7n0.um er&m nu m&i )ute&m !i !ă"ut.&re 7l !0.uno$. :u tre'uie $0Emi mulIumiIi. 7n vreme . .redinI& .um *%omotul &.u $e vede& 7n$0 nimi.ei doi '0tr7ni 7n. = /re'uie $0 re. Inim& 7mi '0te& .e Min& O E 1l7n%e. M0 &. Am &vut im)re$i& .on$ilierului.0 $E&u )etre.eE mi $)u$e$e ne$u!eritul ne.+lemi+l .itul $0u 7nvin%0tor@ d&r )e tot 7ntin$ul . )e .&t o )rivire 7n >ur.7<ti%&$em )rin lu)t0 o .0 mE& 7n<el&t &u*ul. !lutur& )e $u' n&$ .i .e)u o . 7n %r0din& .u$em@ <i )entru .0 .u mine.u* .on$ilierul &)0ru . E Ce !&.ontelui 1etre nu er& nimeni.olin& . E Ce .e)ut@ o !&. Hi &$t!el 7Ii vei lu& 7n&E.it m&i re)ede@ 7mi lu&i t0l)0<iI& !0r0 $0 m&i )rive$.ine r7de. 90 &$i%ur . :u voi&m 7n$0 $0 rrA& i &$.ute@ n>un%7nd 7n !&I& S . Er& 7n.e omul rm vre& )& !&.ontinu&t !u%&.0 de 'un0voie l& 7n.

7t .um te .ium&t0. Min& 7<i )ierdu .onvin%i A E S0 de& Dumne*eu A = E$te# &dev0r&t .el&@ 7n&inte deE&i !i de$.&re $e &)ro)ie@ I&nIo<@ de ei.@ nu te 7m)otrivi.ul &.0)&7@ .rurile $E&u $.olo unde $em0n&$em ruin0 <i unde $e .u o vo.ev& de.ee& .7t & t&@ un '0r'&t .e !eri.0 er&m &t7t de >o$ni.&ut0 .el dre)t 7n .. Am &vut &.i $un&$e .um re.ele&.0 <i )l0tite .rimile i $e )relin%e&u )e o'r&>ii !rumo<i <i )&li*i.& domnul R&$. CeErrii m&i r0m7ne de !0.0 )rime<ti O Alin& r0$)un$e .&l.re*i tu .u umilinI0 $i .0 ni.e$t tim) !u &nunI&t domnul R&$.e 7n .&re mi $E&r !i . E 1ro$tii A Are ori.uvinte D Hi )oIi r0'd& &<& .ire&@ 7nIele% )re& 'ine.7t $0 $&r or'e<te 7n &>utorO C0. Htiu .uminte $i nuEl vei $u)0r& )e '0tr7nul t0u i&t0@ .it .rurile &<& . )uIin 7n&inte deE& $o$i eu.i &m )urt&t 7n inim0 viermele . lu.+i&r l d&.&reEl du.on$ider )re& $.el& .nuEi m&i r0m7ne ni.o)il $0E<i i& tov&r0< de vi&I0 un om .uno<tinI&.ut@ &.El&r m&.7t $0 .+im'&t. :u r0$)unde nimi. Du)0 )rimul )&$ %re<it@ .ire.ere& !0r0 7nt7r*iere $0 &du.e milio&ne@ &di.o)ilul meu 'un $i dr&%.luEmi re)ede urm0to&rele .el&@ .u &venturierul &.u o &d7n. (&.&un de &l0turi@ 7i lu0 m7n& .&re &tr0$e$e &$u)r& me& ur%i&@ i&t0Em0 &me$te.olo unde &ltul ri$i)e& .&re te v& !&. Ai $.ult0tor.uminte@ &. Eu 7n$umi lE&m iu'it &t7t& vreme . O $0 te .0$0torie un om . ni. In 2&.re&nIe 7n v&lo&re de )&tru milio&ne <i >um0t&te &$u)r& .u &lt.ult0@ Mlin&@ &.um 7i v& &)0re& .0 m7+nire.& un vi$ lir7t <i ne v& mulIumi nou0 <i 'unului Dumne*eu.&t &..en>&<ie m0 )rive& r7*7nd.tele 7n m7n0.it0 ..0 *%7rieEtur0 l& m7n&@ $7n%ele 7n.0 'l7nd = /u e<ti .e$t )0m7nt. Eu 7n$umi mE&m >ude.i o &lt0 ..um )rintrEo dr&%o$te vinov&t0@ 7n $o&rt& &ltei !iinIe.e ori m&re rn&re de.+inului.e)u $0Ei vor'e&$.u deli.e tri$t0 = Eu nu m&i &m ni.ontr&. 9ene& $)ri>ininduE$e de 'r&Iul unei .0 lu.um o um'r0 ne)0t&t0 A /. El er& &.0%0duie<teEmi .&meri$te.O :u@ de$i%ur .um &u !o$t.0 *eiIei r0*'un0rii. .i . . A.o)erit murd&r& lui 7n<el0torie A 9e*i tu@ Min&@ eu <tiu to&te &$te& $i nuEIi &du.ur7nd o )&rtid0 &t7t de $tr0lu.0 de *e. Cu mine )o&te $0 $e 7nt7m)le tot .&re. Momentul &.i o 7nvinuire. (&$0El )e t&t0l t0u .ev& O O&re dumne&t& nu &i inim0 O Cu o mi<.&re r&)id0 7mi !0.+i) u<ur&ti.ineJ$M &'&te de l&Jdrumul .um vrei@ dr&%0 C+&mi$$o@ eu 7Ii voi )ove$ti lu.it0@ !etiI& me& dr&%0. C0.= :n@ dr&%0@ tu nu 7nIele%i de lo.e &vere &re domnul 2ascal O Are mo<ii 7n v&lo&re de <&$e milio&ne@ !0r0 ni.&re nu $e teme de $o&re@ un om onor&'il .i .e m&i >o$.0 !&t& &re &$t0*i mo<ii 7ntin$e@ d&r du)0 v7lv#& !0. inimio&r& me&@ .i o voinI0@ ni.+i$e $i &)0ru Min&.&re .onomi$ii .&re nuEIi vre& de. Se &<e*0 7nEtrEun !otoliu@ )re%0tit &nume )entru e&@ $u' un tei@ <i t&t0l lu0 lo..& <i durere& ei de &.@.M $e )omene<te )e ne&<te)t&te 7m)in$ )e &lte .&l O Htii tu . Cum A 17n0 <i un .&t de$tul de $ever@ .rurile n-e$te&.i o dorinI0 )e &.re*i .&re & )urt&t livre&.uno<ti <i tu .i o i)ote.&l@ . 7? 9I[ ?ude.&re@ .7t &m !o$t .o)il0re<ti 7i vor $e.u o mi.e)u $0Emi .o)ilul meu 'un <i &$.ut0 de 7nt7m)l&re& ne!eri. )e un $. L<& $e de$. 1 Omul 7n +&in& .0 lE&i iu'it !o&rte mult )e nemerni.0 $e v& %0$i &<& de . C7nd#!&t& no&$tr0 v& deveni $oIi& unui domn 'o%&t <i onor&'il@ l&.7ine &re o urn'r0 $i uni.lin .i $emne&*0 o d&t0 A Dine&m 7ntrEo m7n& . 7nE.&re te iu'e<te@ $0EIi )o&rte de %ri>0@ <i $0EIi &line durere&.nuEi &<& .&teIe <i@ 7n tim) .ele m&i !rumo&$e mo<ii@ totde&un& . Ai dre)t&te@ d&r.e&$ul &l doi$)re*e. :u@ dr&%ul meu Ad&l'ert@ $0 nu .erut $&u $0 !iu m&i *%7r.ur%0 <i el m0 7ntre'0 = S7n%e ro<u@ )e le%e& me& A Atun. m7nEtuire@ de.0Em0 . Hi 7n &!&r0 de &$t&@ m&i &re <i .& )rin minune dintrEo nenoro.um)0r& &tun.&le@ tre'uie $0 .0l0u*& $telelor de )e .&$ei /+om&$ ?o+n.7t !eri.ul meu .& un om .0 nu e$te )rinI@ )o$ed0 o &vere de *e.0E r0ri .0. In &.ii .e e& )l7n%e& $i m&i ne$t0)7nit0@ '0tr7nul 7n.ere 7n .er . E /re'uie $0 !i !ur&t Iâre mult A ECe lei de vor'0Ei &$t& A A e. :u@ Ad&l'ert A Su!letul meu@ .& un ne'un. S)une .o'o&re mereu 7n )r0)&$tie $i $0 $e >ert!e&$. .e vre& t&t0l meu.0 e<ti *'u.tul <i 7n .i tu nu te m&i %7nde<ti l& d7n$ul.0Ei d&i m7n& domnului R&$.e$t& &t7t de durero$ din vi&I& me& 7mi $t0ruie viu 7n minte $i nu m0 )ot %7ndi l& el de.re*ut un no'il &dev0r&t. Odio$ul meu tov&r0< m0 )rivi m7n7o$@ <o)tin. E E totu<i un om .7t lE&m .um) )reIul .rimile .u '&ni )e<in.ito&re . 9ei !i .i.u &urul. A$.e&l&lt0 )&n&.

u %reut&te@ <i &m )rivit t0.7nduEmi . B&ndei 7mi m&i d0du <i &lte in!oi m&Iii. 1oliIi& lo.J& intervenit .e&r.0.ele m&i .rimi 7n o. koE&tun.+i. &.ondu$ )rin .e$it&te&@ .e<ti m&i de)&rte O ME&m ridi. :e. Am 7nv0I&t m&i 7nt7i $0 re$)e.&$& .e>?Tâ($TKEtit & ?re?Mit>RT<e/7MM Ql47S" viden>eM )e .+i$e <i nu $e vede& ni.0)ere .e$it&te@ .e 7ntov0r0<ire .0m do&r .uri&.&md&t0 <i )e .uno$.u um'r& me& <i de . Eu@ 7n$0@ 7n.&$em $)re .&re <e*u$em 7n&inte.$0v7r<it0@ 7nt7m)l&re& )etre. ti$e&I3]/Srrrr7en/Fnu $.i o 7ndoi&l0@ .+etul .ut 7n >urul meu.i.7t !&)t& .A !u%e&m@ .&re <i '0utur0.&re er&m 7n le%0tur0.&re $.o$ %lu%& !erme.&$0@ )e $tr0*i )u$tii.&re 7n.@ i&r odio$ul meu 7n$oIitor $t0te& l7n%0 mine <i m0 mu$tr& = 1&r.0$0tori& Ln R&$.ee& .utul i*'u.um deun0*i lE& '0tut )e u$.u )l>.7nd er&m %&t& $& $emne*@ &m "% 70 .$&M<i )0r0$e&$.+i$ o.i o lumin0. .0 &tun.7ndE de um'r0.u l&.ee&J.ul unei !&)te.7nd miE& )ierdEut urm& <i & . L<& $e d0du 7n l0turi@ :eE&m 7m'r0Ii<&t .&re $E& Iinut )#n0 . In &!&r0 de . (E&m %0$it !o&rte $.& ni<te rotiIe &>ut0to&re.i .inui$e &)ro)iere& &.&re 7m)in%e intreE%ul m&re &n%ren&> &l lumii@ 7n .i & &>un$ &.el& 7n %ri.e&$t0 ne.e&@ 'unul om nu m&i )utu $0E<i $t0E)7ne&$. :eE&m &<e*&t <i el & 7n.e )entru no1doi nu m0i 7n.&merele )u$tii@ 7ntrEo 7n. 1rin urm&re $e <i 7nt7m)l&$e.&reEl %0$i$e . de o'o$e&l0 .i $e Iine& $.&l.eJ>v&i !0.&re miE&m d&t to&t0 o$tene&l& $0El 7n%ri>e$.u 'ine!0.&)e odi+n0 A#MEl/F)lZm/n/r/0]eFvreod&t0 .)un0 A H&ideA :o&)te 'un0 deo. Cee& .0*ut !rini.+ii.&re noi ne 7m'u.&t de >o$@ .i un $ervitor.i.& $u$)e.ut mi$terio$@E .0 $7+tern de neEde$r>0rIitJJ Dumne&t&M &i &urul meu@ i&r eu J&m um'r& dumit&le.ee& .r.u !ere$trele lumin&te & .E&i !i o muiere A 9inoEIi 7n !ire <i !0 .elui ne.&re o .ontenit )e &.ur7nd A Am $unet .&l <i !ii. Zi.um ne)ut7nduEm0 %0$i@ $E& 7ntor$ &.e du)0 !r0m7nt0rile din ultimele *ile $&u@ 7n $!#rE<it@ tul'ur0rii nem&i)omenite )e .&lit&te&. Demonul m0 urm&re& 7n$0 nev0*ut@ !0.7t $7nt $iBi#%ur . = D&@ d&@ &$t& e A D&r )e Bendel &l dumit&le o $0El %0$e<ti@ !0r0 ni.0.&reEmi )urt& numele.0)0I7n&t@ 7n.e miE&u lovit &u*ul &u !o$t ni<te )&<i %rei <i ni<te 7n>ur0turi.ri$eB 9or'e& ne. C7nd miE&m venit 7n !ire@ )rimele *%omote .re*i )ro$t O Bine@ domnule 7n.& .7tev& ori. <i &m *0. !&)t e$te .&)0 de .e@ )o&te )re& t7r*m@J din >d>e*%u$t <i )li. 1rin !ere$trele $)&rte@ nu $tr0'0te& ni.el&<i ton.7nduEmi vo.e$te&@ r7$e din nou@ &)oi &d0u%0 . MiE&m $.0torul lor.e urm0 7n.um)lite re)ro<uri E A<&d&r@ i&t0 mulIumire& )e .eEi e$te $.ut .&i de mine <i m0 .& 7n 'r&Iele morIii. .e$t& $0 )ot $. )e .uno$E.0Iivul &.u mine 7n$um>.e)ut $0 )l7n%0 din nou.$u!letului meu .et&re@ &mintinduEmi ..0)&$e nedev&$t&t0 <-Erni &du$e m7n.uno$.e)ut $0 !u% $)re ie<ire& din %r0din0 )e $u' 'o$.ee& .u .7nd de &ur@ . I&t0 de . 0M :u <tiu d&.+e $e &)ro)ie di$.&$0 unde@ 7nt0r7t&t0 de R&$.+i&r 7n dimine&I& &.0runIi$em deE& 'inele&.0*ut 7ntrEun le<in &d7n.0 $0 !u%i de mine@ d&r nu uit& .& 7n !elul &.&$er0@ .e neE&m 7nIele$@ $&u )o&te teE&i r0*%7ndit <i )re!eri $0 'o.0 %re<e&mB 9 d&r )e mine m0 revolt& ori.i &m 7nv0I&t $0 )reIuie$.& )e .+inui& '&t>o. Re. .0 $t0)7nul O A dumit&le m0 v& Iine le%&t de dumne&t&@ )7n0 te vei 7ndur& $Eo re)rime<ti@ . $>&>ie> tre'uie $0 $e 7nt7rr>/le .ut7nd $i $e &<e*0 )e '&n.um $E&u )urt&t o&menii &.& o um'r0. ME& .ere@ vei !&.%$E# )e.t &t7t 7n $o&rt& me& .+e&te. Din0untru@ Bendel 7ntre'0 .i <i )&tru de ore )entru & )0r0$i lo.0 tre'uie $0 &tri'ui .olo <i )rivindEo@ nE&m m&i )ututEo re. MiE& )ove$tit .uno&<te.0 ve$el0 <i %ru)uri de o&meni $e )lim'&u )e &leile %r0dinii.&reJ>'M&JJ&KurKJ>MiiJ7nR0>&IJJ$-. :o&)te& $e l0$&$e de mult . A)u.ut0 .0 'u.otro.t ne. m&i im)ort&nt de. Cee& .eEM&2e.&)0t de l& un monsieur 'oln&v de nervi@ )entru .7nd &.ei& .ni 7n r7$.0 nE& m&i )0r0$itEo de &tun. L<ile er&u 7n.o)le<it de &t7te& $imI0minte )uterni.+im'&t@ $l&' <i 'oln&v.&re $e $0r'0tori$e .e <ti&m eu de$)re 7m'o%0Iire& <i .&t .on$ilierului $e &u*e& o mu*i.E E Are multe $0EIi r.ine $un0. Am de$.&reEIi &)&rIine O Atun.t@ d7nduEmi un termen de dou0*e.0r0ri &t7t de 7ntorto.elor& .e .on$ilierului. :u er&m 7n $t&re $0Emi &dun %7ndurile. Se &)rin$e o lumin0.e$tui demon 7n %ri . A ]vl0 .l 7n$0@ er& )lin de o 7nver<un&t0 ur0 7m)otriv& r ? &.oritor <i !0r0 7n.ee& 7ntre 'o%&tul domn R&$.ee& .0.&l0 m0 e2)ul*&$e din or&<@ .o@. M&i t7r*iL> m9!m #l 7m)0. Z&d&rni. Er& 7ntuneri.0)& de d7n$&.&re miEo )ri.&l@ mulIime& & n0v0lit $)0r%7nd %e&murile <i dev&$t7nd totul@ l&t0 .&re m0 &du$e$e )eB> .i .ord0ri. O )ere. 9or'e&u de$)re lo%odn& .&t0 <i &m 7n.e e$te 7n de!initiv . A>un$ &.ut un tim) 7ndelun%&t . Servitorii )le.u dM#n> $ul. din .e@ e)ui*0rii )uterilor mele !i*i.7t <i 7n $o&rt& &.&$0@ deun0*i@ &t7t de o'o$it@ 7n.&J de &t7te& ori 7n l vi&I& me&@ <i )re& &de$e ori 7n i$tori& lumii@ o 8 sOM 7!!/7m)l&reF!n lo. 1o&te .

iune &.0 & $t0)7nului $0u.ito&re@ .i) 7n$0.&l@ l& $)&iele meu.0 to&t0 &.0 nenoro.&re )uteIi &)u. d&.e$t& er&#.ire& <i )utere& o&menilor 'o%&Ii.i nu m&i tre'uie $Eo $)ore&$.ult&t !0 r0 $0 )&rti. C0.&re. :E&vem de. So&rele r0$0ri$e <i )e <o$e& 7n.&t 7n <& <i@ 7nv0luit de um'rele no)Iii@ mE&m 7nde)0rt&t de lo.e&$t& %re& mE& lovit . t !iind. .$e&m& .0ut&m <i &$t!el miE&m d&t .er.ind.u &.e <i ne)0$0tor@ .e$t&@ deE& lun%ul muntelui e$te $in%urul )e .0 mE&r !i <i .ul&t#3#3O !iWn!>r! <i . Dr&.&re du)0 .e & de*E # volt&t .el0l&lt.e$t )rile> $tr0lu.e&$urile .ul .u mult <i mi $e &l0tur0 un drumeI@ .uno$.e & mer$ .iIi.&nd&lul@ tre'uie s $0 !i .u$e <i *oE . Omul &.J> t&!a*?K0.um mE&i $!0tui tu@ E&$.um 7l *u%r0ve<te lume& A E$te âMvMr&rM//Zrr.&re $)ri>ininduE$e num&i )e el 7n$u<i@ $i 7n0lI& <i $e im)une& 7n virtute& unei ne.&re $e 7n!0Ii<& &.retul meu @ $e a )&re . IE&m 7n%0duit <i el miE& mulIumit .iu $olid@ .7tev& l0*i .e$t neleE 82 %iuit de l& .0 din <.i &$t!el reu<e&m $0 uit $u!erinIele mele.ult&m )e drumeIul &.i &.0.+i&r 7n no&)te& &$t& . (u&IiEv0 um'r& 7n&)oi@ &<&@ de 7n. Drumul &.0l&re .i un &d0)o$t.rnlE#&Ii###.e&$t0 $)e.un )0.urt&t drumul )7n0 &i.7nd )rivire&@ &m *0rit l& r0$0rit lumin& .e&$t0 teorie & tre.ut &)oi l& $oluIion&re& ei.&re &.enu<ie.urie@ !eri.&re tre'uie $0 mer% <i eu.+i&r din )rimele *ile $oE<i )ro.on$trui&@ .e)ut un !el de monolo%@ )e . E Bendel E E iE&m $)u$ eu E E tuEmi .0 7mi v& m&i $u#r7de noro.ev& .0 o .e nu mE&m )reo. 84 MiE& &r0t&t .&reEl $imIe&m@ &n )rimit .0rn $u)0r&t@ d&r eu nu v0 )ort )i.u %ro&*0@ ultim& )orun.7t miE& $t&t 7n )utere. 1ede&)$& &. <i@ du)0 .o&.red .eIi de unde &Ii )le.7t vom mer%e 7m)reun0@ d&r dumne&vo&$tr0 7mi veIi $u)ort& 7n $.o)erit.&re $erve& num&i l& 7n.& $0 v0 7nto&r.i de &tun.iu. HiE&)oi ne )utem de$)0rIi )ri.ul nu e$te V5 J .&re o .7I omul 7n +&in0 .u)rin$ de $)&im0 . B%J. $in%ur.ul&Iie nu er& de.ind.uli7nd num&i de 'unulE$imI@ miE&m urm&t drumul )ro)riu@ &t7t .um e<ti tre'uie $0EIi le%i vi&I& de & me&. Hi $u!letul #miE& !o$t .i un $u$)in .0 !Mde*le%&re& tuturor )ro'/emel'rBlLu)0 . MiE& &du$ .e$t&@ vreme& tre. 7mi )&re r0u . Hi )o&te .0 7n. Am !o$t $urd l& ru%0minIile lui@ or' l& l&.i &m d&t multe l& o )&rte <i multe &m renunI&t $0 &!lu <i $0 7nIele% .e)ut $e.iod&t0 de &<& .0 m0 vede& lini<tit $i re$emn&t@ du)0 o &t7t de 7ndelun%&t0 )erio&d0 ele *'u.e$it0Ii interio&re.i o $)er&nI0.u)&t ni.rimile lui.e .& $o&relui .o&te ni.0@ &tr&$ de &ur@ & <tiut $0 $e de& 'ine )e l7n%0 mine <i & reu<it .+eie de l& dul&)ul .0.i nu er&m $in%urA ME&m 7ntor$ .&E lului@ . D&r #t> li)$e& to.i $u!letului meu.&$er0 <i l&.el& 'le$tem&t@ l0$mduEm0 7n voi& . Htii )re& 'ine@ )rietene@ .&re lE&m &$.ut de l& 7n. /ov&r0<ul meu de drum nu er& &ltui .7t &ve&rn &.0 7n$oIitorul meu .0 ni.rimile de &t7t& )l7n#$ .0 nu vreIi $0 v0 r0t0. Hti&m .u )ie)tul de$. /otu<i@ m0 )uteIi !olo$i.e)e&u $0 &)&#0 o&meni.&re &nunI& &)&riIi& $o&relui 7m)otriv& . 1&r tu@ nevinov&t .ut ni. (E&m $tr7n$ 7n.A. A)oi & 7n.e l& )ie)tul t0u &m )l7n$ 7n .&re )orni$e tot $. 7n%0l'enind de !ri. ridi.t0 <i $tr0lu.uno<t $o&rt&.&re er&u )0rerile $&le de$)re @ vi&I0 <i de$)re lume <i & &>un$ re)ede l& >neE. /re'uie $0 m&i e2i$te &i.um #ni.ium <i ne$i%ur&nI0.u &ur@ reu<ind &$t!el $0E<i $tr7n%0 o &vere )e .el& elo.el&<i drum@ $0E<i )un0 m&nt&u& )e .&@ d&.i o &)0r&re <i ni.i o Iint0@ ni. A.it .0tre 7n$oIitorul meu <i mE&m 7n%ro*it i&r0<i. 90 <i v0d.ie.iile mele .ee& .e)ut $0Emi l&ude . 9oi )ri'e%i $in%ur )rin lume .ul &.@ VZ rile dimineIii lumin&$er0 )e ne%7ndite v0*du+ul.#0 nu m0 )uteIi $u!eri.u mult t&lent or&tori.iod&t0 $)e.ult0@ .&t@ nu . m&i r&m7ne drumul &. Bendel 7mi )ove$te& to&te &.7t.onvin$@ d&.0 3 !Mnu mPi > m0 voi %7ndi l& tine@ deo&re. Cu tot de*%u$tul )e . Cind m0 v0*u 7n$)0im7nt&t@ *7m'i <iEmi $)u$e 7n&inte deE& &ve& vreme& $0El 7ntreru) E .m&i .ire& 7n .e&$t& e$te dorinI& me&.+im' )re*enI&. nu m&i )ute&m $.+i)ul $u' .i . )une <&u& )e un . )0$tr&&*0EIe )entru tine.e&$t& ni.&lul.H&i $0 !im tov&r0<i )entru o 'u.vent@ .0 $E&r !i &dre$&t nu num&i minIii <i .uno&<teIi.7<ti%&t <i unul <i .u lim)e*i.io$ )entru &.@ un edi!i.&l @ )le.i nu m&i &ve&m 7n lume& &.ele m&i %rele.&re r0$&re.ure o .e$t& )e . o 7n!runt&m re. I&t0 7n$0 .u inim& !r7nt0 <i .7ndv&.&re m0 &!l&m er& uri&<0 <i de ne7nl0tur&t@ 7mi $eE .orivine. /u r0m7i.7tv& tim) l7n%0 mine@ mE& ru%&t $0Ei d&u voie@ 7ntru. /otu<i@ 7l &$.um de*n0de>de& me&. A)oi & 7n. 90 voi 7m)rumut& um'r&@ 7n HoI tim)ul .uviin.e@ i&r .7t de ..0tuit.0 v0 . 1rin r7)0 nu $e )o&te tre.i@ <i &$t& tre'uie $Eo re. 9III :u tre. In !elul &. A$t0*i@ de e2em)lu@ vE&m $.i 7n. Hi ni.i ni.u &ur . 1le.l&i& l& )ie)t )e .rede&7ri $t&re $0 %0$e&$.in$tit &$. o o)er0 de &rt0 )er!e.7nd )l7n%e&@ mE&m &run.el& nu &ve&m &tun.i o dorinI0 <i ni..e$t $ervi.e$t& .0. de &tun.EH(M.o&l0 nu miE&u )l0.&t0 ele drum.0rui&@ 7n E)u$tiul &.e$te& )rintre l&.&lul@ )re&m0rind .7nt&re& $)iritului.0. /ot nuEl m&i &veIi )e Bendel <i veIi !i mulIumi# de $ervi.rimi@ )l7n%7nd &)oi de 'u.

7t o $in%ur0 $oluIie.0 nu m0 )uteIi $u!eriM S .+i <i !&I& in# )&lme <iEl &$.&t0O S&u )o&te . .&u*0 .0 &I#iE4nE.0 &re dre)t&te.0 din .E St0m .ut@ 7n.ontinu&t .inev& $0 v0 .0 din nou@ nu e2i$t& de.e&$t& $e v& le%& din nou de mine@ num&i &tun.elui m&i 'o%&t om din lume@ er& de o 7ndeE m7n&re e2tr&ordin&r0@ !o&rte &'il <i )ri.ei $tr0inii .&re o vi*it&u de o'i.e$t& !r0m7nt&t de lu)t& .i)ii $evere <i $7nteIi .inev& $& $e !olo$e&$. Am t0.e)ut@ un &dev0r&t .redinI& .0 &.&lului <i %&lo)0 voio&$0 &l0turi de mine.um 7<i &<E S .0 7ntrEun %&lo) ne'un..&$em iu'ire&@ du)0 .& .Em 'o%&t@ $e de$.u .&meri$t de .enu<ie 7n.urent.0 )orun. M.in$tit O 7n BCee& .i !&)tul .e m0 re&du$e$e 7n $)lendorile lumii de .0Emi veIi )ulM& lu&.onvin% .? &. Ln om 'o%&t tre'uie $0 &i'0 o um'r0 <i d&. o t0.ulo$ul meu tov&r0< de drum@ 9i .& unui om . $0 tre.e .re*7nd .e vi&I& me& 7<i )ierdu$e ori.0 7ntrEo 'un0 *i voi 7n.ede*.it )otrivit %7ndurilor dumne&vo&$tr0. :u m0 $imIe&m de lo. Am . M0 'u.e)e&m $0 m0 .re&turi@ ni.0 miE&< !i re.e.redinI&$em@ . Am !o$t o'li%&t J@B 87- $0 m0 re7ntor.0 de d&rurile $&le@ de <iretenie $&u# Mde !orI0.uleIul meu@ d&.0l0re$.â in.0rui . C& de o'i. vreme.u .ee& .@ $e )re*ent& )retutindeni .&t $0 m0 >e!uiIi de &vutul meu@ de um'r& ne -.u im&%ini vii $i .i nEo m&i &u*e&i .uleIul.&l <i &.ur&m de re$)e. = 90 Iin 'ine le%&t de mine )rin um'r&@ &$#t& <i nuEmi $.u m&re lu2 de &m0nunte@ .&re. Er&m 7n )utere& lui.ri!i.0r&re l0tur&lni.u !orI& %lu%& !erme. A. i:em&i)ut7nd $0 r&'d &.&re vEo 7n.ondiIii <i . Hi nu m0 $u)0r0 ni..& .&re@ .e)u imedi&t $0 7m)0ture&$.O .Iione* de. A)ele $u'ter&ne vui&u din &d7n.e&u e2.0 &veIi )rin. O <#tiu )re& 'ine.ire& vieIii m0 @@r0$!0I&u din nou.e el reu<i$e $0 m0 !&. .otitur0@ &lune.ut &.um &ve& $0 $e termine to&t0 7nt7m)l&re& &$t&.&i o )i&tr0 7n0untru ni. . te)t& )e <o$e& $t0)7nul (e%itim.. Am iri. Lrm0 .tul )e l$l .7m)@ .ul@ omul .+i&r $tr0lu.e&$t& &meninI&re 7n mod .urn de (& un $tr0in@ '& .ul )e$te um'r& .&re o 7m)rumut&$em &. Sur7*7nd@ el l0$0 $0 &lune.0 doEi re&m $0 r0m7n .O Am 7n.uri <i d&.0l&re.. 7n &-)ele mele.&i de mine@ .7nd )e lin%0 o .um du)0 .u o..u $0.iind nevoit $0Ei $u)ort vor'0ri&@ 7n.omod& <iEl ur&m.0l0tori&@ )e &. Ln om 'o%&t .iIi@ o <ter%.u inim& '0t7nd l& !o$t& me& um'r0@ )e .&t &tun.e &< re&li*& .u el.ontinu& drumul@ ne)0$0tor@ !luieEr7nd .&re !0.0)0t&t um'r&.i )e \. MiE&m .&re $e d0de& 7n $u!letul meu 7ntre i$)it0 <7.+i&r num&i )entru & $.7nduEmi lo.i .e &ve&m din nou o um'r0@ de<i @ er& 7m)rumut&t0. )entru to&te . /o&te 'un0t0Iile <i . Du)0 .m. El )e >o$@ eu .umv& !iind.e&t0 de I0r&ni . A)oi $)u$e.0 %S% um'r&.7.ulo&re@ nu m&i er&m di$)u$ $0Emi $u!letul &.E /ntrEo *i@ ne &!l&m 7n !&I& unei )e<teri )e .&$e de )e . M0 &ve& 7n min0 &.+i&r )entru to&te um'rele din lume.&re 7l dore$. ru<in&t.e&$t0 lu)t0@ &m d&t '0t0li& +ot0r7#to&re V6 = Domnul meu@ ml $e )&re .0 vE&m )ermi$ $0 r0mineIi 7n )re&>m& me&@ nuE## m&i .ur$ii 7n munIi.ei@ 7n$oIitorul meu 7mi *u%r0ve& .&)0 de d7n$ul. M0 . i$)it& er& )re& m&re..&t o&re $0 !u% .&re@ l& o .el&<i drum.ru m&i deE .+e%& totu<i t7r%ul )ro)u$@ !ie .er.o&tele )eM%enun.e$t& 7<i .&$0 m&re. &lt!el i ( nu $e )o&te.e&r0 $0.u mo&rte& # 7n $u!let.ere lun%0. O Am trimi$ eu v 6^ )e! .e ii $&.ind $e love& de !und.7nd voi !i )o$e$orul ei le%&l. c !l.id )entru & v0 lu& b?.u &numite .@ #tre. = D&.ontinu0 el.0 eu miE&m reMrv&t de)lin& li'ert&te. %%Totuşi' er&m !erm +ot0r7t $0 nu . $e Iine& $.&l .neE olrnDDre. :E&m )utut 7n$0 $0 r0)e$.0 &Ii uit&t .)ro)unere&.er. 1ute&m $0 m0 )lim'@)e unde > )o!te&m@ deo&re.u +&in& .nte.e$t lu. Am . D&r nu m0 $l0'e& de lo.0 &run.ult&m )e Wi)o. D&r de .e$te&.+ii3@# @ l&. S# EMEDomnul meu@ v0d .rituh &.&t&. Am tr&$ de +0Iuri@ &m Ilât )inteni .+i&r ve$el.e um'r& me& l& )0m7nt <i &. )orE !nit )e o .0)&Ii@ .n !&I& ori.&re !u%i$em.&reEl im)une 'o%0Ii&@ tr0i&m 7n$0 .erv&i eu oE&re vreod&t0 $0 v0 u. Eu nu v0 >ude. &tIt de &$)ru <i nu &.in$te& )er$oni!i.e rn0Ml ur7Ii O :u . mer$ m&i de)&rte uit7nduEm0 de )e . . D&r m0 <i #teme&m de el. .e m0 )rive<te@ eu nu v0 ur0$.e$tei . Se $erve& de &.ontinu&t $0 ..& Bdumne&vo&$tr0 &re nevoie de o um'r0 .0 m0 ur7Ii. Mir&.7t .0 mE&Ii &t&.&lului $i.uE E)rin$e o &meIe&l0 .+i&r de l& un du<m&n.e&$t& 7<i lu0 imedi&t lo.o)erir0 !0.e)u $0 r7d0 de mine@ 7mi )u$e um'r& l& lo.i . Hi vin& dumne&vo&$tr0 nu e$te \de. $i um'r& . Du)0 . &.tul )e .. :u )ute&m <ti .. <iEmi $)u$e .e 7<i termin0 de !luier&t .om <i . Mi $e )&re !o&rte n&tur&l .uno$. 10li$em@ d&r lE&m l0$&t 7n )&.& $ervitorul urnit &l .0 nE&Ii re.

& - .in0.@ domnule. /re'uie $0 ne de$)0rIim@ e lim)ede. ME&m lun%it l& utnE# \'r& unui . Er& un $emn .)entru & m&i )0$tr& 7n $u!let im&%inile &.0.e <i !lori@ de iu'ire $i ve$elie@ :u )ute&m reIine <i ni.e&$t0 )ierdere@ .e$te .u o $inEt%ur0 .oti !eri.0 7ntrEo dum'r&v0# n.i omul 7n %ri v7r7@ du)0 .0 'o%&Iii $e 7m)&.e$t& o )utere nem&i)omenit0.&t0 de molii@ $0. A+@ $0. 1e $.7nd $0.uleIul.K = Domnul ?o+n IiE& d&t vreo $emn0tur0 O El *7m'i = :u er& nevoie de l& un )rieten &t7#t de 'un@ A = 1e le%e& me&@ &< vre& $0 <tiu unde $e &!l0.@ nimeni nu E&ve& um'r0 <i . Dormi$em to&t0 no&)te&.r0$. l& $unetul &.urt0 ne&%r0 <i ve.0 )o$omorit <i di$)0ru num&C!e. Co$tumul meu er& !o&rte mode$t.e).uro$.el m&i..it. In$0 rn&i 7n&inte@ vre&u $0 v0 &r0t .ele m&i )l0. = I&t0 )reIul A E A+@ nu A Am o!t&t din %reu@ $)unind E Bine@ domnule@ &tun.o&$e@ L>tr0%7nd de )0r@ !i%ur& )&lid0 <i )o.&le.e$t& &)&r 7ntrEo .e e #m&#.ti$iIi.7t lu)0 $t7n.uleIul &.&re lE&< !i )utut !&.ele& minun&te .&re o )urt&$em <i l& Berlin <i )e .0l0torie <i o )ere.7nte.7n.0 nE&< !i )ierdut $&u d&.0)&@ 7n viitor@ de )re*enI& rne& umilito&re@ v0 $!0tuie$. ME&m tre%i! 7ntrE&deEv0r@ d&r &m r0m&$ .&reEl l0$&$em 'o%&t EE lu.er.0 nEo $Eo &veIi ni.+e de %+ete ve.0 !o&rte 'ine . C7nd &m de$.+im' mi $e lu&$e o m&re %reut&te de !let@ er&m ve$el.7t $0 $.0 nimeni nu )0re&MmiulIumit din &.e om $e %7nde$teE!!& 'inele $0u. HtiIi 'ine . El *7m'i@ <iEmi r0$)un$e .e&$t0 )ri.iod&t0 7n .um@ 7n #im)ui .e $t0tu )uIin )e %7nduri@ m7n& 7n 'u*un&r@ de unde $.+ii@ $o&rele er& tot )e .+em&Ii@ d&.0 teE&m *0rit <i )e tine@ C+&mi$$)l>-&.tr@ri@uO v0lm0<&% 7nde)0rt&t. Irni l0$&$em .&re o %0$i$em nu <tiu .:u )ute&m r0$)unde nimi.olo <i mE&m +ot0r7 t $0 )le.ond&mn&t du)0 dre&)t& >ude.ru )e . In . Er&m $ilit $0 &<te)t .i#$0 ne de$)0rIim <i te ro% $0 nuEmi m&i ie<i ni.iet&te.li)0@ 7n Irine& no&$tr0 .ute im&%ini# ntrEun d&n$ ve$el. 6b #$o@nre3e er& 7n.0 de &i.ondiIie A l Atun.&t0 & lui Dumne*eu (7n lim'& l&tin0@ 7n ori%in&l .redin.e $0 7n. E 1le.el )uIin )7n0En &mur%i Am !o$t >ude.&d&vru@ mi<.#od&t0 .ori.u .&re nu $e termin0 ni.um $0 m0 .&re urm& $0El o. :u &veIi de. )uteIi di$)une de $ervitorul domnie!Fvo0$iie de l& ori.red .e de)0rt&re.i nu mE&m %7ndit $0 m0 &dre$e* lui Bendel@ )e .0 um'r& domniei vo&$tre &r !i !o$t m7n. 7n &. 1urt&m o <&).e& )uterni.el&<i tim) <i l& &l domniei vo&$tre@ .um)0r&Ii um'r&.0rui 'u*e 7nvineIite de .0l0toriei.e)eIi $0 m0 )li.+e@ )e .o)&.ee& .uIii mei.0 o $0 &veIi nevoie de mine@ .i di$tin%e 'ine .e m&i &ve&m &.o&rte .el& $0l'&E IY St0te&m &. De<i $o&rele $tr0lu.. $u)u$ $erEviior &l domniei vo&$tre..+i<i. <.uvinte.um vedeIi@ eu m0 %7nde$. Am renunI&t . (eE&m num0r&t@ r7*7nd. :u mE&m 7ntor$ <i ni.e ne le&%0 e$te &urul meu .7n..&lul 7n v&le@ l& +&n@ <i miEer& ru<ine $0 m0 re7ntor. (E&m 7ntre'&t re)ede.+ii 7n.iul #&. )e >o$@ )e un drum .re&n%0 noduro&$0 dintrEun )om@ . ME&m ridi.&t0@ l& tot .uleIul 0$t& A C+i&r d&.0 de . C+i&r <i .'ine A 7nIele% &$t& <i nu vEo.ee& .io$ul Bendel miE& &)0rur 7m)odo'it .ul &.e )rive<te um'r& dumne&vo&$tr0@ domnule@ IineIi 'ine minte@ . O B\ Du)0 .uleIul neE&r !i Iinut le%&Ii unul de .0@ domnule@ nu m0 )uteIi $u!eri O .ee& . MiE&m . i&u in numP de r0u. 1entru & $.olo !0r0 um'r0 <i !0r0 '&ni.unun0 de !lori 7n )0r@@ lin& & tre.et&t 'u*un&rele 7n .uleIul *orn0itor 7n )r0)&$#tie@ iE&m *v7rElit &. In $. El . Ave&m o $.0 !0r0 7ndoi&l0. M0 %7nde&m l& noul meu rol )e . D&.@ demone@ 7n numele lui Dum ne*eu@ )le&.le.utur&Ii $0.er@ d&r l& r0$0rit.e$t&@ &$t!ei in.7t de !olo$itor )o&te !i )rietenilor mei <i .&t0 & lui Dumne*eu .u !lori <i mE& $&lut&t *7m'ind 'u.ontinu0 E 9& $0 *i.urt@ .e$t& vE&Ii . IE&m 7ntin$ $0.+i)urile@ d&r <tiu .&m &dormit lini<ti-@ In vi$ miE&u &)0rut .u inim& 7m)0.uno$. Atun.e& <i m0 teme&m $0 nu m0 tre*e$.u nvne@ de lu.i v0 d&u 7n 7elui &.&re &m %0$it .uvinteE IIi )orun.u) 7n $o.&t@ &m ru)t o .&t du)0 dre&)t& >ude. din nou .& nu m&i tre'ui& $0 m0 re7ntor.+ilor mei A.+i)urile unor& 9lintre .iod&t0@ $0 *0n%0ne&$. :e &!l&m )&r.el0l&lt.7tev& monede de &ur.&re $e !uri<& )e i& )o&lele 7m)odo'ite &le muntelui@ l0$7nduEm0 7n voi& $o&rtei.i@ 7mi &)0rur0 7n !&I0@ .er.i@ <i $0 nu m&i &)&ri ni.it0 & lui /+oEilm&$ ?o+n@ &le .u monedele de &ur@ .7nduE$e@ ro$te&u 7n$)0imânt0to&rele .e$.ut )e lin%0 mine@ *7m'induEmi )rieteno$..&re m0r%ine&u lo.0 nu mE#&< !i $imIit vinov&t de &. IE&m m&i v0*ut <i )e &lIii . :u <ti&m 7n$0 . mi $e )&re . (ume& e$te de$tul de.0 .urio$ er& .u o. &u o .0 $u$ )e .7ndv&@ de .&re $e#de$tr0m&u.i id&t0 7n !&I& o.le )&lmieri )lin0 de . &m to$t .0)0to&re )entru noi &m7n doi.0 vi$ul 7mi )l0.onvin$ )er$on&l.+i$ 7n $!7r<it o. l& +&n. El $e ridi.H=isto @udicio Dei @udicatus suin G H@usta @udicio Del condemnatus suni9 # ME&m 7n%ro*it <i &run .ile .i .0 mE& < !i )utu#t $o.7t . Hi dumne&vo&$tr0 7n.+i.

Sm )rivit 7nd0r0t .i )le<uve@ &. Crede&m v0 vi$e*.iul de.&re 7mi )l0.&teA iE&m r0$)un$ eu@ o!t7nd.0 voi )ute& $u' )lm7nt.ut .i o $e.u mu<.ri%ul er& de ne7ndur&t.&re miE& *7m'i#t@ ur7nduEmi drum 'un.0Emi li)$e<te um'r& <i $e o)ri l& mi>lo.0 7n.&re nu )0trun$e$e@ 7n.& $0 nu *0rit de o&meni. MKJ%lhie&?0.0*ut Mung tttieYOTr:ruK <i um'r&.i@ de l& o du%+e&n0 unde &t7rn&u !el de !el de %+ete ve.e&$uri 7ntre%i@ .u . nu )0r0$i$em '7l.i@ de )0duri de me$te.0 num&i o mun.ord&t0 &r )ute& $0Emi &lun%e %7ndurile $!7<7. (eE&m &le$ . B0tr7nul miE& r0$)un$ vor'ind din 'el<u% <i .rimi &m&re 7n.i B 6Z • o'$erv0 imedi&t . • $7nt !o&rte $. (& 7n.otro du.0 ni.i*mele <i &m ie<it din t7r% )e )&rte& din$)re mi&*0no&)te. Cit vede&i .u!und&t 7n %7nduri <i &'i& *0re&m )e unde .t)&re@ Dou&F#*He )loio&$e miE&u u<ur&t .@ .&mintire@ <i &m )ornit &$t!el 7n )ri'e%ie.o)erite num&i . ME&m.+i $i noi.ontinu0 )ove$tire& 7n.e m0 tot %7nde&m l& min& )e .0 de lo.u$em 7n.ul &)ei $E& o)rit deod&t0 $i #$E& 7ntor$ $)re mine $!iEmi &r&te .?Er& t&re !ri%. 7n >urul meu domne& o lini<te de mo&rte.re$. /re'ui& $0Emi )ro.e&n.urte@ i&r um'r& nu vre& $0 m&i .0 de$tul de 'une@ )e .eM& unde $)er&m .&te A Din )0. )0dure& di$)0ru$e.um $E& )rodu$ inund&Ii&.0 & !o$t o 'o&l0 t&re %re&. . LitinduEm0 7m)re>ur@ &m v0*ut . A tre'uit $0 renunI l& o )ere.0ut&re& unei 7n munIii &. :o&)te&@ m0 &d0)o$te&m rin $&te. %erul n0)r&$E6 n i.ut . = Ei A !0.u#t un )&$ <i mE&m )omenit )e .urio$@ mE&m intere$&t 7n...i )e lin%0 !&)tul .&re mE& $&lut&#t re$)e.0l0tor .um $0 m0 )re*int.ur o )ere.re&$. = D&r . In tim)ul unei 'oli %rele@ de .7tev& minute dre)t 7n&inte.&re tre'ui& $Eo %0$e$.ul&r0 de % &etor S. un%+iile .e&@ d&r er& )re& $.i*me m&i ve.i dou0 $ute de )&<i@ .e&I0 %ro&$0. Am )rivit 7n >ur.e drumul@ &)oi de re%iune <i de lo. mu<. :uEmi d0de&m B $e&m& . :u m&i .ut e$te &l' .ele m&i 7ntune. Am m&i &ler%&t vreo .o&$t& de %+e&I0 & unui o.0ld&t 7n $o&re@ re'ui& $0 &<te)t uneori .tuo$ <i .e)ur0 $0Emi .ul unor l&nuri de ore*@ minun&t )l&nt&te@ 7ntre du*i.0l0tor.e &m d&t din nou de $t7n.7Iiv& )&<i .u mult0 7nIele).&re miE& . Cu inim& *dro'it0 miE&m .ontele 1elre@ d&r nu )eni.ul er& )lin de $o&re..um)0r&t 7n dimine&I& urm0to&re dintrEun '7l. de 'o%0Iiile munIilor <7 de multe &ltele. o&meni.um&@ er&m $ilit $0 m0 7ntreIin $in%ur@ 7mi d0de&m $e&m& .e&nului din !&I& me&.u .+ii = %+eI&ri &. A>un$e$em $0 um'lu 7n )i. S IntrEo )0dure@ &m 7nt7lnit un >0r&n '0tr7n . Er&m . 3M v7r$t& . Er&m 7n mi>lo.o&$e din )0dure <i 9cmP d0de&m de vreun lumini< $.mit mult.+e de .&re &m *0.&re &m intr&t 7n vor'0.0l0tori&@ d&i miE&u di$tru$ %+etele@ &le . &.ee&# <i unde nu <ti&m .e)ut@ .&re Iine& du%+e&n& <i . Am m&i !0.u o.& $0 m0 tre*e$.7nd & &>un$ 7n mi>lo.&re inund&$e o 'un0 'u.+e de %+ete.I C0. 9e$eli& 7mi )ieri <i l&..&)@ nE&i um'r0 <i &$t& nu e 'ine. (eE&m .@ deo&re.&re leE&m lu&t <i &m )l0tit unui l7n0r .io&rele %o&le.uv7nt. )&<ii <i &u*e&m num&i v7>7itul unor &)e 7nde)0rt&te.otitur0 de# drum m0 )0r0$i !0r0 ni.e&$ .&t0 de )0dure@ miE&m d&t $e&m& .i un .&t de de%et .eEi &$t& O Domnul nE&re um'r0 A = Din )0.0@ ni.on>ur&t de $t7n. 9 Am m&i !0.0 &m )ierdut drumul. 1o)o$e&m a7n lo.um)0. m0 $ile& $0 iuIe$.&l.u 'u.+i&r 7n no&)te& &.+e nou0@ .u rnine .+i <i 'uruieni <i unde &m d&t de *0)&d0 <i de 7ntinderi.u $)&im0 .eni <i de 'r&*i.le 'londe@ .7t de un $!ert de or0.iune. So&rele )lute& $7n%eriu l& m&r%ine& ori*ontului. C0idu2& deveni$e 7n0'u<ito&re. l& )rim& .0 7n&inte& me&@ d&r ./F$Z.u o )ere.o&$tei )7n0 .0ror t0l)i er&u de$tul de 'une )entru .7nd &Em o'$erv&t . C7nd &m &>un$ l& &l'i& unui torent@ .e $e 7nt7m)l&$e . Atun.ontinu&t drumul !erinduEm0 $0 m&i 7nt7lne$.0 lo.ur%0 din nou )e o'r&*.& ori.e)ut0 . De !&)t m mer%e&m 7n .+lemilil 9 v =E 'r&*i 7n .0lI&t .0.+iule .ul )ove$tirii. ME&m mulIumit . De 'un0 $e&m0 .7Iiv& )&<i <i mE&m )omenit 7n.ure.+i@ d&r 7n.e . mE&m uit&t l& .ru un 'iet .0 m0 &!lu 7ntrEo )0dure $e. â!uirr&/0 mu%ind 7n v&lurile o.ut !o&rte mult@ miE&u . (E&m l0$&t )e I0r&n $0 tre&. Am m&i !0.o)eriIi de .u %ri>0 <i mE&m to.u '0tr7nul@ d7nd din . Am )ornit deE& lun%ul . 1rive<te <i dumne&t&@ un.uitorii ei. .. ME&rn 7n.urile . :u !0. /urme nenum0r&teFFdeF7o. ME&m &<e*&t l& um'r& lor .

&re 7n.&ve&m 7n )i.e$t&M . )0Em7ntul mi $e o!ere& .iud&te. <i .u +>&reE&minte@ tn0$urrrrr!Eo 7r!lun% <iEn l&t.ut du)0 7n!0Ii<&re& lor &$i&ti.0)0to&re <i de )otrivit0 )entru mine@ )e &tit de &)0r&t0 de <&. Ci*mele mele !erme.+i&r de l& 7n. 7n0lIime 7n munIii Ale%&ni din Ameri.7n lo.0ut&t@ 3 P (ume& &nti.&re 7<i .uno$. Am tre.7t0v& vreme $e <i )re%0te&@ &i. Am tre$0rit $)eri&t <i mE&m d&t doi )&<i 7n&)oi.0ri dintreE.elel&lte in$ule &le e.0l0u*0 <i i*vor 7l )uterii $i &v7nd .ontinentele &.+ii $0Emi vin 7n 98 .+ii. Am .& $0 &run.er.uno<tinI0@ .+im'&$e .7m)ii@ live*i@ munIi@ $te)e <i )u$tiuri.ur&>o&$e.e$t ide&l@ .o&$tei de r0$0rit .uno$.+i$ori@ deo&re.&te.e mE &m odi+nit@ miE&m .0 tr0ie$.i@ $0 7nde)line$.0.#Am .&re e$te &t7t (te minun&t0 <i & ..i <i )0duri.ul n&turii )e .&t m&i de)&rte. Am )0<it 7n.o) 7n vi&I0 <tiinI&.ut de )e )enin$ul& M&l&.iiA o&menilor@ din cau:a unei %re<eli tinere<ti@ mi $e d0de& . O vo.. Ir!ME%mt! du)0 .e& .uno&<tere e$te &t7t de ne.&)ul Horn 7nd0r0t $)ro nord.&te mE&u tre.et&t )omii <i ier'urile .0.e&$t& de in$ule mi.8A.G n ri$.e &m )rivit . 1ei$&>ul $E& $. .7t de 7n.+ide& un nou viitor.rut l& in$tru.u %ri>0.u totul . :u m&i .&l.0 miE& <o)tit de$lu<ii . A)oi &m )le. )e &ltul@ tre. Am re. M0 &!l&m )e 7n0lIimile /i'etului@ i&r $o&rele )e .u/#un )&$.&$& t& A.e$i'il0.rimi de re. Am .u M&re& Sudului <i .er.u nenum0r&tele ei .0ut&t 7n$0@ &tun.i.u )l&ntele <i &nim&lele ei@ .& de :ord.+ine*i@ u<or de re.&ni 7n eru)Iie <i )e$te .ere l& nordEve$t@ . 101 !* •9 K G.er.io&re . = .#&ni )Or.iA .0*ut 7n %enun.e 7n!lore&u 7n >urul meu. ME&m &<e*&t &<&d&r )e .& o %r0din0 'o%&t0 7n .e $E& lumin&t de *iu0 <i@ du)0 .@ lu7nd $tudiul dre)t .R0*ui.ule&*0 )&<ii <i mer%e .u o $ut0 de )orIi <i )e<terile unde lEo. :E&m u&t o +ot0r7re.&re er& )e .ule # <i du)0GF.e$&r0 )entru %eo%r&!i& <i 'o%0Ii& %lo'ului )0m7n+O$.o)&.7 &n&+oreIii .& $.)orni<i &m tâ.i !erme. Ai.0 denume& &$t!el $trimto&re& _i'r&lt&r.&li.e& m&i 7nde)0rt&t0 lim'0 de )0m7nt & in$ulei (&m'o. Am de$.iuni.ut )l&nte din A$i& de $udEe$t.i <i de $t7n.olo@ in .elor dou0 Ameri.ontinu&t drumul.7t m0 &)ro)i&m m&i mult de &.& 7en Sum&tr&@ ?&v&@ B0ii <i (&m'o.d&r er&m tre&*.otituri@ .e@ .Iie .e)ut $0 )0<e$.ur$ A$i& de l& e$t l& ve$t@ &r& &>un$ $o&rele din urm&@ <i i&Et0Em0 7n A!ri. Am .et <i .re$te 7n*0)e*ite@ &de$eori $u!l7nd din %reu@ )7n0 &m &>un$ l& muntele Elli&$ P <i &m $0rit )e$te $tr7mto&re& Be+rin% 7n A$i&.el )uIin )o$i'ilit&te& $0 tr0ie$. Doi .re<tini. l&nIul de munIi .0@ <i du)0 ve<minte@ 7mi vor'e&u 7n lim'& lor@ .e)u$e $0 '7ntuie 7n $ud@ mE& %onit re)ede@ de l& .0rei .0tre Borneo <i . er& ni.i@ $0 &)un0-. 1rin !&I& me& $e )erind&u mereu &lte <i &lte o%o&re minun&te@ .i o tre.e 7n .&. :ou& Ol&nd0 # = .//!reier0t.ee& . o )rivire &$u)r& . A tre'uit $0 renunI. Am )ornit l& drum@ .+ile )ir&mide@ &m *0rit@ nu de)&rte de &.u o deo$e'it0@ &tenIie@ . /utreier0/ )rovin.&re t.e)ut@ o)er& l& .&@ &rn.ut 7n. == Y 1ro!und mi<.utreier&t@ deE& lun%. :uEi m&i . 7n mii 99 lo.+i$ o.i &m mer$ deE& lun%ul .li)& &. )rintre mulIime& &.uvinte . &#!n7ndou0 .+im'&t i&r0<i.u .u '0%&re de $e&m0 de )e un )i$.i deod&t0 rni $e de$.ul l&nurilor de ore*@ er&u . Am *0'ovit 7n A$i& Orient&l0 )7n0 .7m)ului de )e .e$te& <i i&rn&@ .et&tEo . MK&m &le$ o K )e<ter0 dintre .&re o iu'e&m &t7t de mult .or&li@ to&te 7mi er&u inter*i$e.&t@ &m . In !elul &.ut@ )rin nordul A$iei )e$te (MeIurilIA)ol&#re $)re #_roenl&nd& <!FAFrr7eEri. <i@ 7ntor$ $)re $udEe$t@ &m )l7n$ .#terti) l ele <i ve.ut 7n Euro)& i)e l& Colo&nele lui HerE.e d0E du$em &t7t de re)ede )e$te o )iedi.u in$ulele $&le de .9 !ire.e$tui &r+i)el&%@ d&r nE&m reu<it de<i &m !0.7nduErrii vi&I&@ $0 %0$e$.7nd )e$te vul.e l0untri. Am &u*it o&meni ro$tind )e n&$ .i o 7ndoi&l0 .ele m&i m&ri 7n0lIimi de )e %lo'.m&i@ )rintrEo mun.& <i .er.+i@ v0rE$7nd l&. Am .& un re.0. Am 7n. 7nto.&re &ve&m $0 $tr7n% ro&dele.+i$ o.+ilor mei $u!lete<ti.u &t7t er&m m&i mulIumit de mine 7n$umi.e &m.ele m&i .iile din sud <i @dinJ?7ord@ &m tre.et7nd . 1ei$&>ul $e $.0 $erio&$0 <i )er$everent0@ .&re dintre in$ule miE&r !i m&i &. Alun%&t din mi>lo. Am vrut $0 m0 &)ro)ii de lin . D&.u u im ine#.u o'i<nuitele )le.i*mele .ee& &)0ru$e 7n !&I& o.0 &m v0*ut &<&@ &m 7n.7nd &$ !i !o$t )e du)0 %r&tiile unei 7n.&re &tin% .olo v& !i .ele m&i $in%ur&ti.&ere 7l v0*u$em r0$0rind de .

u un .e$t )0m7nt %ro&*ni.&reEl %0$e&m .0*ut 7n m&re@ deo&re.om)&r re*ult&tele 7ntre Sle.&t de m&i multe ori@ )e o i&rn0 n0)r&$ni.0 7mi ie<i 7n&inte un ur$ )ol&r.um)lit0 7mi mi$tui& tru)ul. n $!7r<it@ &v7nd to&te . Zv7rlind )&)u.ele ne.7nduEm0 $0 uit .B %K .e. MiE&m 7nde)linit dorinI& 7n. Hi@ .u inim& *dro'it0@ &m $tr0'0tutEo urm0rind rev0r$&tul *orilor $)re &)u$@ &>un%7nd .e.i. SimIe&m .o&$tele :orve%iei &l%e <i li.e &m termin&t &urul .i miE&m d&t $e&m& .+id0 .ui $entimentele de dr&%o$teM <i )rietenie@ &ve&m un .7t mE&ni 7m'oln0vit@ $i &m )ornit &meIit i&r $)re nord.entrul A$iei .u$em .0lI7nduEte@ )entru & )ute& .&@ de<i er&m o'li%&t $0 &le% >intotde&un& .e 7n Eu ro)& er& *iu0@ )rim& me& %ri>0 & !o$t $0Emi )ro.&re urm& $Eor!0ure$.i*mele mele@ .+eni@ .i.e&m &de$e& )e in$ul& ( &m 'o.rurile de .uinI& .olind&tB#)ân7/n#tul 7///un% </En /%t. nE&m &>un$ in :ou& Ol&nd0..it tim) &m r0t0.7nd tem)er&tur& i*vo&E Selor <i & &erului@ $tudiind &nim&lele <i )l&ntele $i &ler%7nd de l& e.& l& *0'relele de ne*drun.&re@ de .te )e .7t er& de ne)l0.er.ur&@ &m !0.@ unde m0 &<e*&m )e . m0Elur7nd .0r.&reEmi !u$e$e +0r0*it0 <i )e l& .i*me o )ere.onE inent l& &ltul .u&tor l& )ol <i de l& un .0 m0 .er.it &<&.uri <i &m intr&t din nou 7n .&t <i &rn .i@ m0 re7ntor.o$.& $0 $. De &tun.olIii .&re te &)ro)ii.0Emi )ierd .i@ deo&#re.ior )e $t7n.u vi&I0.e din ne&tenIie@ l& .iu%@ &m .um mE&< m&i )ute& 7nto&r.+e& denumire & Au$tr&liei 102 .u noi .0rIi.&n@ $&u de )0$0ri din m0rile nordi. Du)0.rimH &m&re@ .& $0E i )ot du.0@ d&r &m &lune.l& %o&n0 .e$&r@ 7n&inte de to&te ni<te )iedi. D&r $o&rele miE& 7n.0 de l& C&)ul Horn )7n0 l& I&r& lui 9&n Dimen <i )7n0 l& :ou& Ol&nd0@ )e$te %+eIurile )ol&re@ !0r0 $0 m0 )reo.0 o &ventur0 &ve& $0 m0 &du.&re medit&m $i )e . M&i &ve&m nevoie de un $e2l&nt@ de .7tev& in$trumente de !i*i.it m0 Iine&u )uterile@ .i*me@ &dun&m de )e .7te ori m0 re7ntorE.iorul )e o $t7n.io&re o )ere.e $e &le%e din trud& omene&$.&re le mle%e&rn diri )&lmierii tro)i.&reEmi m&i r0m0$e$e@ &m !olo$it 7n lo.e.ut .7tev& drumuri )rime>dio&$e l& (ondr& <i 1&ri$@ &>ut&t de um'r& unei . er& . Hr&n& me& o'i<nuit0 $e .+e !0r0 $0 m&i &m tim) $Eo ridi./n $!7r<it@ &m )0r0$it &.+i&r in no&)te& &.u)e .eEmi er& ne.ut $0 nuEIi )oIi 7n.0 <i de .ur&> ne'un )e %+eIurile )lutito&re = $!id7nd !ri%ul <i &)&.in$ .u)rinde un !ri% de mo&rte <i &tr#& &m reu<it $0 $.el0l&lt )i. :u <tiu .&) .+i&r dou0 )ere. O !e'r0 . /re.&li@ 7n li)$0 de !eE.urt0 & drumurilor me7e@ er& un . de .e$&re miE&m 7n Kte)ut nou& vi&I0 de iu'itor &l <tiinIei.&) de &meIe&l& &.e &m )u$ )i.&t .omori@ 7mi $0re& ve$el 7n&inte@ !0.e$te lo. $0 m0 7n.i@ .ire@ 7ntre'uinI&m im $uro%&t numit niCoti&n&@ i&r )entru & 7nlo. /otul & !o$t 7n *&d&r .e <i din '&n&ne $&u &lte !ru.0@ $0 $tr0'&t emi$!er& $udi.7nd 7n0lIimile@ .&m din )i. )e o in$ul0 din !&I& me& )un7nd )i.er.+e de )&)u. l& no&)te <i de l& v&r0 l& i&rn0.elent.ee&@ &m )ornitEo re)ede@ d&r 104 3^Z l B.7t de$.e& m&i 7nde)0rt&t0 lim'0 de )0m7nt <i )l7n%e&m .& $0 m0 u$u. Du)0 .0l. Cu tim)ul &>un$e$em $0 &m .0lI7nduEmi )e$te .in&t &leJ>n.u )&)u.om)une& din ou0 de $truI &!ri.ur tot .&)ul &t7t de t&re@ 7n. Ad&lE 'ert@ . YI IntrEo *i@ .e mE& m odi+nit )uIin@ deo&re.0. de '&ni !ilde<ul )e .&)&.e &run.& $0 ..ee& 7n /e'&@ l& lo. Am )u$ un )i.ronometru e2.+i de )&)u.&re 7mi )0*e& viES*uin& din /e'&@ <i .i.ii tr&<i )e$te .uno<tinI&.ul meu@ )re& 'un )entru dur&t& $. D&r 7n. l& $o&re.0 A i Am 7n.7te ori o&menii $&u !i&rele m0 $)eri&u 7n tim)ul . Am $imIit .et& )e 7ndelete lu.& &. Ce&$orni.0 din nou )rintre o&meni. .&re tre.0 ie<it0 din v&luri.&t . De<i $e )ute& .u )&<i ne$i%uri de l& &)u$ l& r0$0rit <i de l& K r0$0rit l& &)u$.u u<urinI0 7n A!ri.etini )&<ii de. Am .eti 'inevoito&re.0 $mt $in%ur )e lume.ior 7mi r0m0$e$e &%0I&t unul din )&)u. De 7nd&t0 .u l&.ond&mn&t0 $0 r0m7n0 netermin&t0A 9&i@ dr&%ul meu.e&m r7nd )e r7nd de l& *i.ei m&i mi.0I0lu< .i )entru .@ ori de .& un 3 9e.7nd@ deod&t0@ de du)0 $t7n.u o *i m&i 7n&inte@ 7n tim)ul du)0E# &mie*ii.iorul )e )0m7nt@ &m lu&tEo .ii@ &m vrut $0 tre.e&m 7n. S)re .0tre de$ertul (i'iei@ .et0rilor mele 'ot&ni. 1entru & mi le )ro.

+lemi+l@J?e J.F de 'ine.0 nu &ve&m um'r0 )0re& .0.e$t $)it&l@ . E Hi eu &m &. 10rinIii ei muri$er0.ine dec<t altădată' si dacă uneori mai este <ncă trist e din pricina remuscăr<%lor pentm cele <nt<mplate.elel&lte lu. totu<i &ve&m o 7n%ri>ire &le&$0.9 Du)0 &. =liutn' <i &m &!l&t o mulIime de lu.e& dre)t .ide d&.+i'*ui&l0 din .ev& 7n . De &$emene&@ &ni .e&$t0 .0 . M0 nume&m Eumărul Doisprezece ^Numărul Doispre:ece din . Er&m 7n$0 )re& $l0'it )entru & )ute& de$lu<i.0 .u un *7m'et )rieteno$ )e !&I0 <i o !emeie !rumo&$0@ 7n ro.0 leE&m tr0it. de .0 &<#te)t&$e &tit& vreme <i .0torul &.Li$em.0 iE&m )rodu$ o m&re durere@ .ri$ 1E/ER SCH(EMIH( In &!&r0 de numele meu )e )l&.um m&i 'ine de.0 totul & !o$t do&r o 7n.+lemi+l@ d&r nu )ute&m 7nIele%e $en$ul.i nu m0 tem de e&.iIi. Ln $. A)oi $e de)0rt&r0 &m7ndoi.ri$ . er& .+i&r de el@ )entru > 107 o&menii nenoro. Am '0ut !0r0 ni.0 m0 $imt 7n )utere.0 m&i er& $.ere. Cu to&te &$te& nu )ot $)une .ute )7n0 &.& lui Dumne*eu@ o.0 nu !u$e$e o'$erv&t.0)0t&t .u totul &lt!el <i noi@ de<i nu dorim $0 retr0im ilu*iile din tre. Mi $E& &du$ .0Emi ie$e 7n&inte $0rm&nul meu H%&ro@ . SE &u o)rit &)oi <i l& &l meu.redinI0 )e $t0)7nul <i )rietenul dumit&le O = B& d&@ no'il0 do&mn0@ l0ud&t !ie Domnul.rede .u)7nduE$e . /otu<i mE&m +ot0r7t. viitor.e $E&u %0$it &$u)r& me&@ .ri$ urm0to&rele .uv7nt&r%.+i&r &<& $.redinI& . Am 7n. ME&m 7m'r0.i o &m0%ire .+iE*7rid u<&@ &m )ornit . u .0lduro$@ &<e*&t lin%0 &lte )&turi l& !el@ 7ntrE un $&lon l&r% <i lumino$.+i$ din nou o.ruri.o$i &$e vi&I& )e domEi>ml R&$.u o 7n.0 7n .&t )e )i. A.u o)er& de 'ine!&.e&m 'oln&v $e nume& +ScJlQnn//<ţun"G i&r r7nd uri l e )e .e!t.u)& )lin0 <i 'inele <i r0ul.i%urile nuEmi er&u $tr0ine .e$ )en&l 7l . Cum mer%e&m &<&@ deE& lun%ul .ut .ut0 l& )&ti.u $enin0t&te &t7t l& tre.&re )le.nenoro.+ie ne&%r0.&re *0. Cl0dire& 7n .e$t& $e )re*ent& .7t odinio&r0. M0 %&E ? $e&m in or&<ul n&t&l &l lui Bendel@ unde &.u )l0.ri$ 7n. 1ro'&'il .7&r.um nE &u !o$t minun&te.&nd&lo$ )ro.e)utul &. . :u e$te o&re <i )entru dumne&t& o m&re !eri.ev&.&uF*âFFE&r'/r $&le lun%i tre.uno&<te.e& m&i m&re )&rte din &vere.&re m.ire $0 $lu>e<ti . Min& r0m0$e$e v0duv0. .u )&<i m&ri $)re /e'&.itinduE$e .rurile.ur0m . Ln %ru) de o&meni mer%e&u de l& un )&t l& &ltul.&re mer$e$em <i ultim& d&t0@ mE&m )omenit .redinI0@ r0$)un$e !rumo&$& v0duv0.ec=iului .uvinte H<ntrDadC. Ci*mele mele $e &!l&u 7n $i%ur&nI0 du)0 .urt&@ miE&m 3^6 tr&$ .0l. A. !emei&E.ele )etre.i <i tr0i& .0)0t7iul meu er& Bendel@ .i nu m&i dore$. mo&rte&@ d&r ni. Hi urm&u $0Emi !ieE 7n&)oi&te du)0 7n$0n0to<ire.um .ine $7nt $&u $0 )le.u !ri. d&r nu le )ute&m re.er.erut +7rtie <i .u)& $E& %oli#t. Am . A.m 7nEtrEun )&#t mo&le <i .e$t& B 7ntemei&$e ) e :mmeleMmeuD.ostru prieten <i merge acum mai . . SE&r )ute& .0)0t7iul meu.o&$tei $irir ene@ )e drumul )e .&re er& vor'& de 1eter S.e$tui &<e*0m7nt.ut@ #totu<i ne 'u.&re miE&m %0$it to&te lu.ind !u$e$em &du$ &i.0 de m&rmur0 ne&%r0@ $t0te& $.IelgG)tE0=7daNl )utem &<te)t& &dev0rul 7n.il <i l&. :u er& ni. IntrEo #Bi@ di$.i@ 7n.ee&<i .e &ler%&m &<& 7n ne<tire@ &m . # ME&m M7n$0n0to<it )e ne$imIite 7n Sc=lemiD . A tre.um@ du)0 A^V .0 &'i& &.+iului no$tru )rieten 7i mer%e &. De &tun.De$ t u l &urului 'le$tem&t@ &. /n 3^5 !&I& )&tului meu &)0ru un om .ondu$ .ee& miE&>m .i mE&m )omenit 7m'rin..0Ielu<ul .uno<tinI&@ *0.0*ut >o$.evreu .t&t O O&re vi&I& dumne&vo&$tr0 e$te &t7t de &m&r0@ in.0 e.e$t& in!e.onvor'ire mE& im)re$ion&t &dine@ d&r nu m0 )ute&m de.+ei& de l& duEl0)iorul de l7n%0 )&t@ 7n .u .&reEl v0*u$em l& .&)tul .&t $. Omul )rieteno$ )e .&l@ )e e& .&$e@ $in%ur@ 7n .Pr si . Am &u*it . Min& $e retr0$e$e &i.it $0 doriIi mo&rte& O = :u@ domnule Bendel . 9or'e&u de$)re mine@ d&r m0 nuEme&u EumăuiiDDCeiş/@re:ece Cu to&te &$te& l& )i.e)ut.i*mele@ &m )u$ 'ileIelul )e )&t <i de$.um &m !o$t &$i%ur&t@ 7m)reun0 .ut .i@ miE&m 7m'r0.um@ m0 %7nde$.it <i &m .+ii.uti& 'ot&ni.-.7nd mi $E&u $)ul'er&t to&te vi$ele@ mE&m tre*it l& re&lit&te <i m0 $imt !o&rte 'ine. C7nd miE&m re. Atun. m&i 'ine $0 $)un .iorul .ruri .io&rele mele@ )e )erete@. B <lM7ne!>X. .u litere m&ri de &ur@ numele meu.7tv& tim) <i miE&m revenit 7n )uteri.reion $i &m $.&re <i .0 ve.i. Cinev& <ede& l& .i o .&re &m %0$it .e &m !o$t 7n*e$tr&Ii .il Eumărului DoispreD ? :ece . )e o )l&.> Je )l&.ere li.& .erut +&inele@ $u$Iin7nd .&re eu@ 1eter S.u .e v0 )rime>duiIi vi&I& &t7t de de$@ venind 7n &erul &.&t@ miE&m )u$ )e um0r .uiv&.ire& me&@ 7n tim) .u domnul Bendel = :o'il0 do&mn0@ de .+enii nordi.

.red .0 &m $)orit . Am . ÎX EY1(ICI/ l 3 1re$.!&un..lOCS!e>B # H[?HlSM!e0i!eM!e>TM1HIMnMM <i )rin !iinlt!Y <$% ollU &Jtun2(7All ai nevoie de ni.i &r !i !o$t im)o$i'il $0 m0 urme*e )e >o$@ <i &m )ornit m&i de)&rte $)re .7t miE&u )ermi$ .A.urie. 1utere& !er r0m7ne ne$.uno&<tere& $i$temului n&turii <i & %eoE@ %r&!iei 8)l&n#telor.er.e&$t0 )ove$te minun&t0 .ri$ele $0 !ie de)u$e l& Lniver$it&te& die\ Berlin@ 7n&inte de mo&rte& me&. Hi &<&@ dr&%0 C+&m7$$o@ tr0ie$.0 de &tun. Am . .us gestis -ollicilliZ.ontri'uit .ersalis terrae P <i o veri%0 )rin. Bietul . Si$temul n&turii (7n lim'& l&tin0@ 7n ori%in&l .urt&re& l&tine$. ME&m o)rit <i lE&m . 3 1 I$tori& !&miliilor )l&ntelor de )retutindeni (7n lim'& l&tin0@ 7n ori%in&l .C (3]]b=3VZb .ri$ 7n 3V3Z 110 !i 7ntre'uinI&t 7ntrEun $. Im)re$ion&t )7n0 l& l&.i*mele@ &m . At7t .rimi lE&m lu&t 7n 'r&Ie@ .!re)t 7nv0I0tur0 mu!rE .0.u m&i mult de o treime num0rul $) .+iul meu !el de vi&I0. Am %0$it totul &<& .on!i%ur&Ii& $& %eo%r&!i. 111 nu$.lu*iile <i )0rerile mele 7n ..&rte& $E& $!7r.0ut&re& me&.um l0$&$em <i@ 7n.+im'&t0 . N95iE&vM& %ri>0 . <i &$t0*i.etul .e@ vieIuito&rele <i@ 7n $)e.+im'0rile &tmo$!eri. Ci*mele mele nu $e u:ea:ă' &<& du)0E .Ciu$@ De re.. .lor& 7ntre%ului )0mrnt (7n lim'& l&tin0@ 7n ori%in&l .ev& l& . Hi@ du)0 )0rere& me&@ $7nt .ord&re l&# o)er& . :um&i .+el0l0ie <i $0 $&r0 7n $u$ de 'u.is K re)re*int0 do&r un &m)lu !r&%ment din o)er& lora uni. .etul@ )rin*7nd )uteri@ mE&m re7ntor$ l& o.uno$.&Em&E.o&$telor ei de r0$0rit.t0 ordine@ e2)un7nd .iilor .on.tor& dintre lo.0 &m <i .um@ lu.Ii# mal' inii i limBrâ.u$e $0 m0 tem@ l& 7n.i ur/$7&t .t <i 7ntrEo )er!e.0@ 7n0lIimile lui@ tem)er&tur&@ $. Vo#umen explicitei ?esi .0vrei >>.te@ $. D&.u .7tev& tr&t&te.ei Centr&le <i & re%iunilor )ol&re de nord@ A$iei Centr&le <i & .i)&l0 & lu.um m0 !0.e@ !enomenele )uterii m&%neti.ele m&i noE>'ile.u)&Iiile mele de m&i 7n&inte@ l& ve.i mE&m !erii d#e !ri%ul )ol&r@ &t7t de ne)rielni.me&Gde$)#r.uno$.o) dintre .i&l@ re%nul 9e%et&l.e)ut@ o)er& $&v&nt0 & renumitului /ie.on$emn&t !&)tele in m&i multe volume]@ .0. %erm&n (udwi% /ie. num&i )uterile mele m0 )0r0$e$.#GvHM(1I[n.<it. 9olumul meu .ut m&i temeini.et&t %eo%r&!i& A!ri.u 7n.7t $e )o&te de e2&. /u 7n$0@ )rietene@ d&. Am in$0 m7n%7iere& de & le i Alu*ie l& o)er& )oetului rom&nti.ute@ d&r .&$0.&re &r ) u tei eventu&l@ $0 !olo$e&$.onvin$ nu num&i .+em&t..voi !i di$)0rut. I&r Iie@ dr&%ul meu C+&mi$$o@ 7Ii l&$ mo<tenire &.r0rii mele@ SNstema naturae$.7t ori.e$tui )0m7nt@ du)0 . )entru mine.#re o&meni@ 7rrM&DM$!>Ee$)e.e Nu.0Iel 7n.&re &lt om@ )0m7ntul@ . . <i nurn01&%!!>i&nul.0. Viaţa şi /aptele micului T=omas' :is -olicar' '&$m 7n b &.uitorii &.re* /u 7n.Historia stirpium plantarum utrius[ue or.e)u $0 $.ului .. de.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.