You are on page 1of 17

DISHOMEOSTAZIILE

HIDRICE

PARAMETRII NORMOHIDRIEI: Coninutul total de ap n or ani!" # $%& din "a!a 'orporal ()* L +,% - .: Apa intra'elular / $$& din apa total # ''a *0 L Apa e1tra'elular: Apa inter'elular # *2& din apa total # ''a 33 L Apa intra4a'!ular # 5& din apa total # ''a 6L O!"olaritatea li'7idelor din or ani!" # *5% ""ol+L 8ARIANTELE DISHOMEOSTAZIILOR HIDRICE: HIPERHHIDRATARE # i9oo!"olar: 7ipero!"olar: 7ipoo!"olar HIPOHIDRATARE / i9oo!"olar: 7ipero!"olar: 7ipoo!"olar
1

HIPERHIDRATARE

IZOOSMOLAR;

Cau9ele: in<u9ii e1'e!i4e de !oluii i9otoni'e (NaCl= Rin 7er. Di!7o"eo!te9iile !ur4enite: 7iper4ole"ie= !porirea pre!ar'inei 'ordului / 7iper<un'ia 7etero"etri' a 'ordului diluarea proteinelor pla!"ei # 7ipoon'7ie 7e"odiluia / oli o'ite"ie Rea'iile 'o"pen!atorii: 4a!odilataie

>iltraia li'7idului n !paiul inter!tiial Sporirea <iltraiei lo"erulare Sti"ularea !e'reiei peptidului natriureti' atrial Redu'erea rea?!or?iei !odiului # natriure9a Sti"ularea !e'reiei 4a!opre!inei Redu'erea rea?!or?iei 'anali'ulare Poliuria >eno"ene patolo i'e: ede"e= 7idropi9ie= !upra!oli'itarea @i in!u<i'iena 'ordului
2

HIPERHIDRATARE
Hiper4ole"ie Oli o'ite"i'

IZOOSMOLAR;
Hipoon'7ie I9oo!"olari tate

8a!odilataie

8olu"re'eptori i Se'reia ADH


Per<u9ia

Returul 4eno!

P 7idro!tA 'apilare lo"erulului= <iltraia lo"erular Renina # / / / Aldo!teronul Natriuria

Peptidul atr ial natriureti'

P e<e'ti4 de <iltraie renal

Rea?!or?iei renal a apei

Natriuria

Ede"

Poliuria

HIPERHIDRATARE

HIPOOSMOLAR;

Cau9ele: 'on!u"ul e1'e!i4 de ap <r !ruri (de e1A= n 7iperter"ie. (Binto1i'aie 'u apC. Iri ri "a!i4e inte!tinale 'u ap Hiper!e'reia 7or"onului antidiureti' In<u9ii "a!i4e de !oluii i9otoni'e de lu'o9 A<e'iuni renale 'u oli o + anurie Di!7o"eo!te9iile !ur4enite: 7iper4ole"ie= !porirea pre!ar'inei 'ordului / 7iper<un'ia 7etero"etri' a 'ordului diluarea proteinelor pla!"ei # 7ipoon'7ie 7e"odiluia # oli o'ite"ie 7ipoo!"olaritatea pla!"ei !an uine @i li'7idului inter!tiial pa!aDul apei n 'elule # ede" intra'elular Rea'iile 'o"pen!atorii: 4a!odilataie
4

>iltraia li'7idului n !paiul inter!tiial Sporirea <iltraiei lo"erulare Sti"ularea !e'reiei peptidului natriureti' atrial Redu'erea rea?!or?iei !odiului # natriure9a Sti"ularea !e'reiei 4a!opre!inei Redu'erea rea?!or?iei 'anali'ulare Poliuria >eno"ene patolo i'e: ede" 'elular= le9iuni 'eluare o!"oti'e (7e"oli9a.= 7iper-alie"ia= 7iperten!iune intra'ranian= 7idropi9ie= in!u<i'iena 'ordului

HIPERHIDRATARE

HIPOOSMOLAR;

Hiper4ole"ie oli o'ite"i'

Hipoon'7ie

Hipoo!"olaritate

Ede"

Poliuria

Ede" ar

i ntr a ' e l u l

HIPERHIDRATARE

HIPEROSMOLAR;

Cau9ele: in<u9ii "a!i4e de !oluii 7ipero!"olare (?i'ar?onai. 'on!u"ul apei de "are 7iperaldo!teroni!" (retenia !odiului. Di!7o"eo!te9iile !ur4enite: 7iper4ole"ie= !porirea pre!ar'inei 'ordului / 7iper<un'ia 7etero"etri' a 'ordului diluarea proteinelor pla!"ei # 7ipoon'7ie 7e"odiluia # oli o'ite"ie 7ipero!"olaritatea pla!"ei !an uine @i li'7idului inter!tiial pa!aDul apei din 'elule # e1i'o9a 'elular Rea'iile 'o"pen!atorii: 4a!odilataie

>iltraia li'7idului n !paiul inter!tiial Sti"ularea !e'reiei 4a!opre!inei Redu'erea rea?!or?iei 'anali'ulare Oli uria= !en9aia de !ete # polidip!ia >eno"ene patolo i'e: e1i'o9a 'elular= le9iuni 'elulare
7

HIPERHIDRATARE
Hiper4ole"ie oli o'ite"i'

HIPEROSMOLAR;
Hipero!"olaritat e

Hipoon'7ie

Ede"

Poliuria

E1i'o9 ar

'elul

DESHIDRATAREA

IZOOSMOLAR;

CAEZELE: diaree= 4o"= !teno9a pilori'= ileu! pro1i"al= 'o"?u!tii 'u pla!"ora ie DISHOMEOSTAZIILE SER8RENITE: Hipo4ole"ie= Hiperon'7ie= De!7idratare inter!tiial= Di!7o"eo!t9ii a'ido/?a9i'e (al'alo9a= a'ido9. Di!7o"eo!ta9ii ele'troliti'e (7ipernatrie"ie= 7ipo'lore"ie. Rea'iile 'o"pen!atorii: 4a!o'on!tri'ie= Tran!lo'aia li'7idului inter!tiial n 4a!e= In7i?iia !e'reiei atriopeptidului natriureti' # rea?!or?ia renal a !odiului (@i apei.=
9

Sti"ularea !e'reiei reninei AAA aldo!teronului # rea?!or?ia renal a !odiului (@i apei.= Sen9aia de !ete # polidip!ia (B!etea de 4olu"C. Sti"ularea !e'reiei ADH / rea?!or?ia renal a apei >ENOMENE PATOLOFICE: Di"inuarea de?itului 'ardia' # 7ipoper<u9ie enerali9at/ @o' 7ipo4ole"i'= oli o+anurie In!u<i'ien renal ti"purie In!u<i'iena poli4i!'eral Poli'ite"ie / deteriorarea reolo iei !Gn elui= Coa ulare Intra4a!'ular Di!e"inat

10

DESHIDRATARE

IZOOSMOLAR;
Hiperon'7ie

Hipo4ole"ie poli'ite"i'

I9oo!"olari tate

8a!o'on!tri' ie

8olu"re'eptori i Se'reia ADH


Rea?!or?iei renal a apei

Returul 4eno!

P 7idro!tA 'apilare

Per<u9ia lo"erulului renal

Hor"onul natriureti'

P e<e'ti4 de <iltraie renal

Renina # / / / Aldo!teronul Rea?!or?ia apei @i Na apei

Rea?!or?ia @i Na

De!7idratare inter!tiial

Oli

uria

11

DESHIDRATARE HIPOOSMOLAR; CAEZELE: dia?etul !alin # pierderea !rurilor prin rini'7i= poliuria n dia?etul 9a7arat= in!u<i'iena "ineralo'orti'o!teroi9ilor= trata"entul in'ore't al de!7idratrilor i9oo!"olare / re'uperarea li'7idului <r de re'uperarea !rurilor / Binto1i'aia 'u apC DISHOMEOSTAZIILE SER8RENITE: Hipo4ole"ie= Hiperon'7ie= De!7idratare inter!tiial= Di!7o"eo!ta9ii ele'troliti'e (7iponatrie"ie.= Pa!aDul apei inter!tiiale n 'elule # Rea'iile 'o"pen!atorii: 4a!o'on!tri'ie/tranlo'aia li'7idului inter!tiial n 4a!e= In7i?iia !e'reiei atriopeptidului natriureti' # rea?!or?ia renal a !odiului (@i apei.= Sti"ularea !e'reiei reninei AAA aldo!teronului #
12

rea?!or?ia renal a !odiului (@i apei.= Sti"ularea !e'reiei ADH / rea?!or?ia renal a apei= >ENOMENE PATOLOFICE: Di"inuarea de?itului 'ardia' # 7ipoper<u9ie enerali9at/ @o' 7ipo4ole"i'= oli o+anurie In!u<i'ien renal ti"purie In!u<i'iena poli4i!'eral Poli'ite"ie / deteriorarea reolo iei !Gn elui= Coa ulare Intra4a!'ular Di!e"inat Ede" intra'elular / intu"e!'ena 'reierului= 7e"oli9a= 7e"o lo?ine"ia= 7e"o lo?inria= 7iper-alie"ie

13

DESHIDRATARE

HIPOOSMOLAR;
Hipoon'7ie

Hipo4ole"ie poli'ite"i'

Hipoo!"olaritate

De!7idratare inter!tiial

Oli

uria

Hiper7idratare Intra'elular

14

DESHIDRATARE HIPEROSMOLAR; CAEZELE: 7iper!ali4aia ('u pierderea !ali4ei.= Hiper!udoraie= Inaniia 7idri'= Hiper4entilaie pul"onar= Adip!ia (la 'opii= la !enili= n p!i7o9e.= Poliuria n dia?etul in!ipid DISHOMEOSTAZIILE SER8RENITE: Hipo4ole"ie= Hiperon'7ie= De!7idratare inter!tiial= Di!7o"eo!t9ii a'ido/?a9i'e (al'alo9a= a'ido9. Di!7o"eo!ta9ii ele'troliti'e (7ipernatrie"ie= 7ipo'lore"ie.= Hipero!"olaritatea pla!"ei !an uine Rea'iile 'o"pen!atorii: 4a!o'on!tri'ie= Tranlo'aia li'7idului inter!tiial n 4a!e= Tran!lo'area li'7idului intra'elular n inter!tiiu In7i?iia !e'reiei atriopeptidului natriureti' #
15

rea?!or?ia renal a !odiului (@i apei.= Sti"ularea !e'reiei reninei AAA aldo!teronului # rea?!or?ia renal a !odiului (@i apei.= Sen9aia de !ete (B!etea 7ipero!"olarC. / polidip!ia Sti"ularea !e'reiei ADH / rea?!or?ia renal a apei= >ENOMENE PATOLOFICE: Di"inuarea de?itului 'ardia' # 7ipoper<u9ie enerali9at/ @o' 7ipo4ole"i'= oli o+anurie In!u<i'ien renal ti"purie In!u<i'iena poli4i!'eral Poli'ite"ie / deteriorarea reolo iei !Gn elui= Coa ulare Intra4a!'ular Di!e"inat Hipernatrie"ie / 7ipero!"olartitate Hiperproteine"ie / 7iperon'7ie De!7idratarea 'elular # le9iuni 'elulare= Hiper-alie"ie
16

DESHIDRATARE
Hipo4ole"ie poli'ite"i'

HIPEROSMOLAR;

Hiperon'7ie

Hipero!"olaritat e

De!7idratare inter!tiial

Oli

uria

E1i'o9 ar

'elul

17