You are on page 1of 2

FISICA II

11 Juny del 2010

TEST
Marqueu les solucions de les qestions en aquesta taula:

MODEL A

COGNOMS ....................................................NOM ....................................... DNI...................................Grup..........

10

a b c d Nota: Resposta correcta +1 punt. Reposta erronia resta 0.25 punts.


(Dades: K=9 109 Nm2/C2 , qe= -1,6 10-19 C; me= 9,1 10-31 kg, 0=8,84 10-12 C2/ Nm2, 0=4 10
-7

T m/A)

1. Quina fora fa una crrega q1 = 10 3 C situada en el punt (2,1,4) m sobre una altra q 2 = - 10 C situada en
(1,0,3) m? a) (-0.3,-0.3,-0.3) N b) (0.3,0.3,0.3) N c) (0.52,0.52,0.52) N d) (-0.52,-0.52,-0.52) N

2. Per trobar, per Gauss, el camp elctric que crea una distribuci cilndrica de crrega de radi R, longitud infinita i densitat volmica , escollim una superficie cilndrica coaxial, de radi r i alada h, quin s el valor del camp elctric per r<R? a) r /20 b) a) R2/2r0 c) 0 d) r2h/0

3. El condensador de la figura est carregat amb 30 nC i a un potencial de 0,01 V inicialment (interruptor S obert). A continuaci, es tanca linterruptor i el condensador queda connectat en srie amb la pila de 10 V i la resistncia de 30 . s cert que: C a) La constant de temps del circuit s 0,1 s. b) La constant de temps del circuit s 0,09 ms. c) La crrega del condensador augmenta fins a arribar asimptticament a un valor de 3 C. S d) La crrega del condensador en funci del temps ser independent de que el R condensador es connecti (inicialment) amb la mateixa polaritat que la pila o amb polaritat invertida.

R 4. Suposant que el circuit de la figura es troba en estat estacionari. Les tres 2 resistncies son idntiques i, inicialment C1=C2 . Iindiqueu quina resposta s certa: a) Els condensadors estan descarregats. R b) Si sintrodueix un dielctric de permitivitat relativa r=2 en el condensador 1, la crrega del condensador 2 disminueix. c) Si sintrodueix un dielctric de permitivitat relativa r=2 en el condensador 1, el potencial del condensador 2 augmenta. d) Si es substitueix la pila de fem per una altra de fem 2, lenergia emmagatzemada als condensadors es duplica.
5. La bateria de la figura t una fem =10 V. Indiqueu quina s la condici necessria i suficient per que no circuli corrent per lampermetre A en el circuit de la figura: a) R1Rb = R2Ra b) R1Ra = R2Rb c) R1+R2 = Ra+Rb d) Cap de les altres respostes s certa.
Ra
Rb

C1

R
C 2

A
R1 R2

6. Un circuit RLC srie est alimentat per una font de tensi alterna. La caiguda de tensi mxima a cada un dels elements s. VR = 4 V, VL = 3 V i VC = 6 V. El valor mxim del corrent suministrat s de 40 mA. Podem afirmar que: a) b) c) d) La impedncia del circuit s de 125 i la intensitat adelanta a la tensi en 37 La impedncia del circuit s de 175 i la tensi avana 53 a la tensi La impedncia del circuit s de 175 i la intensitat adelanta 53 a la tensi La impedncia del circuit s de 100 i el circuit treballa a la freqncia de ressonncia

7. Per una bobina quadrada de costat 1 cm i 12 voltes hi circula un corrent de 0,2 A. Est collocada parallela al pla xy i es troba en presncia d un camp magntic B = 0,3i + 0,4 k (T). El moment de les forces val... a) 8 Nm k b) 6 Nm j c) 60 Nm k d) 72 Nm j

exercit sobre la bobina

8. Dos fils perfectament perpendiculars i coplanaris (excepte en el punt dintersecci on hi ha un petit pont, els efectes del qual sn negligibles) molt llargs porten corrents de I1 i I2 respectivament. La fora magntica que cadascun dells fa sobre laltre: a) tendeix a alinear-los posant-los parallels. b) tendeix a alinear-los posant-los antiparallels. c) s nulla d)val 0 I1I2/ 2 9. Una espira quadrada de 0.2 m de costat es colloca amb la seva cara perpendicular a un camp magntic constant i uniforme. Cada costat de lespira disminueix amb un ritme constant de 1 m/s. Si la f.e.m. induda a lespira s de 16 mV, el mdul del camp magntic s: a) 0,20 T d) 0,8 T b) 0,04 T c) si el camp fs constant la f.e.m. induda seria nulla

10.) A linterior duna bobina introdum una barra dun material per tal de comprovar el seu comportament magntic. Fem crixer la intensitat fins que el camp magntic que estem subministrant val Bapl = 10 G. El camp total que detectem dins del material val B = 2 T. De quin tipus de material es tracta i quant val la seva permeabilitat relativa Km ( o, r) ? a) ferromagntic, Km = 2000 c) paramagntic, Km = 20 b) ferromagntic, Km = 1990 d) paramagntic, Km = 19