You are on page 1of 14

K HIU MT S LOi cng tc

CT 1 pha 2 cc

CT 3 cc

CT 2 cc

CT hnh trnh

K hiu mt s loi nt n

Nt bm n

Nt bm kp

k hiu 1 s loi cu dao


1.Loi cu dao 1 ng

CD 2 cc

CD 2cc c cu ch

3 cc

2.Loi cu dao 2ng

K hiu b khng ch

NC NO

Cng tc t

Cun dy

Tip im thng ng

Tip im thng m

K hiu aptomat

ATM

Cc phn t ca Rle
Cun ht in p

Cun dng

Cun p

Tip im:
Thng ng M chm ng ngay Thng ng M chm ng chm

Thng m

Thng ng

Thng m M chm ng chm

Thng m M chm ng ngay

Thng ng M ngay ng chm

S khi ng trc tip c o chiu quay CKB 3 pha Roto lng sc s dng phn t c tip
B

im
CC2 D MT KN KT RN OV CC3

CD CC1

KT

KT

MN

KN KT

KN
RN

1. Phn t AND

X1 X1 Y X2 X2 X3 X

2. Phn t OR

X1 1 Y X2

3. Phn t NOT

4. Phn t NAND

5. Phn t NOR

X1 X2

U1A

6. Phn t XOR x1
x2

7. Phn t XNOR

x1 x2

8. Phn t Khc
m(BUFFER)

U1A

y
Phn t nh(FFRS)

R Q

9. S mch khi ng trc tip c o chiu quay CKB 3 pha Roto lng sc s dng phn t khng tip im
aa bb
X

xx
yy cc
Y