You are on page 1of 24

!"#$%&'$($)!

*(&+&!!

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 1 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
1232*24%/$)"/"0"!
Kurulu,umuz!opluyemekuretimidagitimivesunumu,mu,teriyerinde yemekuretimive sunumu, personel ve grenci ta,imacilik- servis hizmetleri yapmak uzere kurulmu,tur. Yaptigi i,lerde en iyi hizmeti mu,teri memnuniyetini saglayacak ve arttiracak ,ekilde yapmaya zen gstermektedir. Kurulu,umuz kalitesini belgelemek uzere ISO 9001 kalite ynetim ve ISO 22000 gida ynetim sistemi standardi ali,malarini yapmakta ve uygulamaktadir.
"#!$%&'%( Iso22000sistemimizISO9001:2000 sistemiileentegrebir,ekildekurulmu,tur. ISO22000 kapsamimiz !oplu yemekuretimi dagitimi ve sunumu, mu,teri yerinde yemek uretimi ve sunumu ,eklindedir .
)#!%*+,!-%&+.%/!'*%/0%1*.%1 ISO 22000 sistemi kurulurken ve el kitabi olu,turulurken ISO 22000 Gida guvenligi ynetimsistemi standardiilekullanilmi,tir.
2#!/(3+0*(3%'(%/$3+5*(3% ! ISO22000 standardindakitarifleraynenkullanilmi,tir.
3#!!"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0%6+6/(0+! 47879%4:;<9:;! Kurulu,umuzaltyapisi!urkGidakodeksineuygunolarakolu,turulmu,tur.Iyiuretim,iyi hijyenuygulamasivelaboratuaruygulamasiyapilmaktadir.!umuretimalanivei,lemleren iyi,ekildegidaguvenliginisaglayacak,ekildeyapilmaktadir.
!esisler,tedarikikontrolu,hammaddelerinzellikleri,uretimdonanimi,temizlikvehijyen iin yapilacaklar, ki,isel hijyenin saglanmasi, egitimin yapilmasi, kullanilan kimyasal maddelerin kontrolu, teslim alma, depolama ve ta,ima, izenebilirlik ve gerektiginde geri agirmailezararlilarinkontrolufirmamiztarafindaneniyi,ekildeyapilmaktadir.Bunlarla ilgili aiklamalar a,agidaki maddelerde, talimatlarda ve prosedurlerde daha aik ,ekilde ifadeedilmi,tir. #=>?@:8<:AB=8%4:;<9:;C
45657 Gida guvenligi ynetim sistemi ile ilgili olarak dokumantasyon olu,turulmu,tur. Gida politikasi, prosedur ve ihtiya duyulan tum dokumanlarla ilgili dokumantasyon olu,turulmu,tur.

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 2 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
#=>?@:89:;C8%>=8<;=9? Gida guvenligi ynetim sisteminin gerektirdigi dokumanlar kontrol edilmektedir. Bununlailgiliolarakdokumantasyonvekayitlarinkontroluproseduruolu,turulmu,tur. 1:BC<9:;C8%1=8<;=9? Kayitlarin kontrolu ile ilgili olarak dokumantasyon ve kayitlarin kontrolu proseduru olu,turulmu,tur. Bu prosedurde kayitlarin ne kadar saklanacagi, kim ve nerede saklanacagiyazilmi,tir.
8# -.)(/+0%6D320*2*2,2! 8#"#!-965:;<!*==>>?@? Lstynetim,gidaguvenligiynetimsisteminingeli,tirilmesiveuygulamasiilesistemin etkinliginin surekli iyile,tirilmesi hakkindaki taahhudunun kanitlarini hedefler, mu,teri istekleri, yasal ,artlar, politika, ynetimin gzdeng eirilmesilerinin surdurulmesi ve kaynaklarinkullanilabilirligininsaglanmasiilesaglamaktadir. 8#)#!!CE:%!?F789GHG%I=9G<G>:AC! Kurulu,umuzca ISO 9001 sistemine entegre olarak gida guvenligi politikasi
olu,turulmu,tur.Politikamiza,agidaki,ekildedir;
!"#$%&'()(*&+,(!-)-&./01!1)1&2(&3%4%)%5&)+6!(,-&'(,-4.(&'()(*& +,(!-)-& !'/#/4&*%,%$%6%)%78!
0&4/(3+*(3+0+J+)%0(0)2)+-(/+%+K+)L%$)$*+J*(3+%'(%!+3#+ 1D)/3D*&%-$I"*0"4%M$00$##(%/(#$3+1%(#(3(1L 6/$)#$3/*$3$%2-!2)%'(%M+N-()+1%1D42**$3#$%&3(/+0%-$I0$1O -$I/","%+4*(3+%()%+-+%'(%1$*+/(*+%D*$3$1%-$I0$1O!
!&'()*+%!"#$%62)202%-$I$3$1%!"#$%!&'()*+,+)+%/(M*+1(-( 6D1$P$1%M(3%1D)2#$%.)*(0%$*0$1O!"#$%1D#(16+)(%Q$,*" 1$*$3$1%2-#2)%#(ID*$0$%1D42**$3")"%6$,*$0$1%'(%1$*+/(6+)+ 6&3(1*+%$3//"3$)%Q+3%5+30$%D*0$1O
(,+/+0*+%I(36D)(*+0+J*(%Q+3%Q&/&)%M$*+)#(%K$*"4$3$1%6&3(1*+ +-+*(4/+30(-+%6$,*$0$-"%/$$MM&/%(/0+4/+3O!

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 3 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
8#2#!!CE:%R?F789GHG%BS87<G@%AGA<7@G8G8%T9:89:8@:AC Lst ynetim dokumanlarin kontrolu ile birlikte gida guvenligini destekleyen amalarin kar,ilanmasini yerine getiren gida guvenligi ynetim sisteminin planlanmasini, surdurulebilir gida guvenligi ynetim sistemine, sisteme ynelik degi,iklikler planlanip uygulandigizamanguvenilirligisaglamaktadir. 8#3#!'ABC<7C7CD!E5!-5:D; Kurulu,umuzda ali,anlarin yetki ve sorumluluklari belirlenmi,tir ve grev tanimlari olarak yazili hale getirilmi,tir. Grevlerle ilgili olarak organizasyon ,emasi olu,turulmu,tur.
8#8#!!CE:%R?F789GHG 5D;F!7;@5B; Kurulu,umuz ISO 22000 ynetim sisteminin olu,turulmasi, uygulamaya konmasi ve surdurulmesinisaglamak,gzdengeirmek,sistemingeli,tirilmesinisaglamak,sistemin etkinligini,uygunlugunavegereklikaynakihtiyalarinaili,kinkurulu,ynetiminerapor vermekamaciylaISO22000 ekiplideriatami,tir.
8#G#!+*(/+4+0 8#G#"#! #CU%+97<GUG@! Kurulu,umuz di, ileti,imle ilgili olarak web sitesi olu,turmu, ve buradan tum istek ve,ikayetlerialmaktadir.Ayricagelendi,isteklermu,teri,ikayetveistekformuna kaydedilmektedir. 8#G#)#! +V%+97<GUG@! Kurulu,umuzda i ileti,im mail, cep telefonlari, msn, panolar, toplantilar, dahili telefonlar ile saglanmaktadir. Herhangi bir sorun ve uygunsuzlukta en kisa surede baglantisaglanmaktadir.
8#H#! $WG9%EX;X@9:;:%Y:ZC;9C>%F7%@?E:Y:97 Gida guvenligini etkileyebilecek acil durumlar ve kazarli ile ilgili olarak acil durum proseduruolu,turulmu,tur.
8#I#!-965:;<;6!49J@56!45K;B<5L; Kurulu,umuz mu,terilerin ve yetkililerin gereksinimlerinin kar,ilanmasi ve kurulu,umuzun beyan ettigi gida guvenligi politikasinin yerine getirilmesi iin yilik olarak ISO 9001 ile entegre ,ekilde ynetimin gzden geirme toplantisi yapmakta ve kayitlaritutmaktadir.Ynetimingzdengeirmetoplantisindahaccpileilgiliolaraktum kayitlarveyapilanlargru,ulmektedir.
!oplantidagirdiler -! Dahancekiynetimingzdengeirmelerinitakipedenaaliyetler, -! Dogrulamafaaliyetlerininsonularininanalizi
-! Gidaguvenliginietkileyebilecekdegi,endurumlar -! Acildurumlar,kazalarvegeriekmeler

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 4 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
-! Sistemguncellemeaaliyetlerisonulariningzdengeirilmesi -! Mu,terigeribeslemedahilileti,imfaaliyetleriningzdengeirilmesi -! Di,denetimlervekontroller !oplantiiktilari -! Gidaguvenligininsaglanmasi -! Gidaguvenligiynetimsistemininetkinliginingeli,tirilmesi -! Ihtiyaduyulan kaynaklar -! Kurulu,ungidaguvenligipolitikasininveilgiligrevlerinrevizyonu
G#! 1$-)$1%-.)(/+0+! G#"#!1:B8:>9:;C8%A:H9:8@:AC Kurulu,umuz gida guvenligi ynetim sisteminin kurulmasi, uygulanmasi, surekliliginin saglanmasiveguncelle,tirilmesiiinyeterlikaynaklarisaglami,tir. G#)#!+8A:8%1:B8:>9:;C G#)#"#! 45657 Gidaguvenligiekibivegidaguvenligiuzerineetkisiolanfaaliyetleriyerinegetiren digerpersonelyetenekliveuygunteorikveuygulamaliegitime, becerivedeneyime sahiptir. G#)#)#! -7<7;9G9G>L%[G9G8V%F7%7HG<G< Kurulu,umuz, gida guvenligi uzerine etkisi olan faaliyetleri yuruten personel iin gerekli yeterlilikleri tanimlami,, personelin gerekli yeterliliklere sahip olmasini saglamakiinyeti,tirmi,veegitiminisaglami,tir.Gidaguvenligiynetimsisteminin izleme, duzeltme ve duzeltici faaliyetlerin sorumlu personelinin egitilmesini saglami,tir. G#2#!$9<%-:TC! Kurulu,umuzihtiyacimizolanaltyapiyikurmu,vegereklikaynaklarisaglami,tir.
H#! !&'()*+%&3&)%I*$)*$0$%'(%!(3K(1*(4/+30(! H#"#!45657 Kurulu,umuzguvenliurungerekle,tirmekiingerekliplanlamalariyapmaktadir. H#)#!.8%R7;7>AG8G@%T;=R;:@9:;C Kurulu,umuz ali,ma ortami boyunca urunde gida guvenligi tehlikesine yol aabilecek olasiliklar, urunler arasinda apraz bula,iklar dahil, urunlere biyolojik, kimyasal ve iziksel bula,ilar, urunde ve urun i,leme ortaminda gida guvenligi tehlikelerinin seviyeleriiinngereksinimprogramlarinikurmu,uygulamaktaveyurutmektedir. Ongereksinimprogramlari, a)! gidaguvenligiileilgilikurulu,unihtiyalarinauygun, b)! uretilen vei,lenenurunlerinyapisina,i,lemetipineveboyutunauygun,
c)!programlaristergenelolarakuygulanabilir,isterzelbiruruniinveyai,lemehatti iinuygulanabilirolsun,butunuretimsistemiboyuncatanimlanmi,, d)! gidaguvenligiekibitarafindanonaylanmi,tir

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 5 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
On gereksinim programlari uygun bilgiler gz nunde tutularak yapilmi,tir. Bu programlarolu,turulurkena,agidakihususlargznundebulundurulmu,tur. a)!binalarveili,kiliyardimcitesislerinyapilari,yerle,imleri, b)! ali,maalanivesosyal alanlardahilbinaveeklentilerininduzeni c)! suhavaenerjivedigeryangereksinimlerinsaglanmasi d)! atikvekanalizasyonsistemidahildestekhizmetleri, e)! ekipmanlarin uygunlugu ile temizlik, bakim ve koruyucu bakim iin dogru konumlandirilmasi,yangereksinimlerurunlerinkontrolununynetilmesi )! aprazbula,ininnunegeilmesiiinnlemler. g)! Temizlikvesanitasyon, h)! Ha,erekontrolu i)! Personelhijyeni j)! Lygunolandigergru,ler. H#2#!/7Y9G>7%:8:9GZ97;G8G%R7;V7>97U<G;@78G8%[G;G8WG9%:U:@:9:;C H#2#"#! 45657 Tehlike analizlerini yurutmek iin konu ile ilgili tum bilgiler toplanmi,, korunmu,, guncellenmi,vekayitaltinaalinmi,tir.Kayitlarmuhafazaedilmektedir.
H#2#)#! !CE:%R?F789GHG%7>G[G! Gidaekibiolu,turulmu,tur. H#2#2#! MB?6!NJ577;D75B; Tehlikeanalizleriniyurutmekiinkonuileilgilitumbilgilertoplanmi,,korunmu,, 1.3.3.1.!Hammaddeler,ingradiyentlerveurunletemastabulunanmalzemeler Tumhammaddeler,ingradiyentlerveurunletemastabulunanmalzemeler,tehlike analizlerinin yurutulmesi iin ihtiya duyulan kapsam uygun ,ekilde, a,agidaki bilgileriierendokumanlardatanimlanmalidir;
a)! Biyolojik,kimyasalveizikselzellikler, b)! Katkimaddeleriveprosesyardimcilaridahilformuleedilmi,ingradiyentlerin bile,imi, c)! Orijin d)! Lretimmetodu e)! Ambalajlamavedagitimyntemleri, )! Depolamako,ullariverafmru g)! Kullanimiveyai,lemdenncehazirlamave/veyai,leme h)! !asarlanmi, kullanimlarina uygun olarak, satin alinan malzemelerin ve ingradiyentlerin,gidaguvenligiileili,kilikabulkriterleriveya,artnameleri.
Kurulu,yukaridabelirtilenzelliklerleilgiliyasalveduzenleyicigidaguvenligi ,artlarinitanimlamalidir. !animlargereklidurumlardaMadde7.7.ileuyumluolarakguncellenmelidir. 1.3.3.2.!Sonurunlerinzellikleri

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 6 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
Son urunlerin zellikleri, tehlike analizlerinin (madde 1.4.) yurutulmesi iin ihtiyaduyulankapsamauygun,ekilde,a,agidakibilgileriierendokumanlarda tanimlanmalidir; a)! Lrunismiveyatanimi b)! Bile,im c)! Gidaguvenligiileilgilibiyolojik,kimyasalvefizikselzellikler, d)! Ongrulenrafmruvedepolamako,ullari, e)! Ambalajlama,
)! Gida guvenligi ve/veya ta,ima, hazirlama ve kullanma talimatlari ile ilgili etiketleme g)! Dagitimmetotlari Kurulu,,yukaridabelirtilenzelliklerleilgiliyasalveduzenleyicigidaguvenligi gereksinimlerinitanimlamalidir.
!animlargereklidurumlardaMadde1.1.ileuyumluolarakguncellenmelidir.
H#2#3#! /:A:;9:8@CU%>X99:8C@!
Son urunun, makul olarak beklenilen tasarlanmi, kullanimi ve makul olarak beklenilen ktu ve yanli, kullanimi olan tasarlanmami, kullanimi gz nunde tutulmali ve bunlar tehlike analizlerinin (madde 1.4.) yurutulmesi iin ihtiya duyulankapsamdadokumanlariletanimlanmalidir.
Kullanici gruplari ve uygun durumlarda tuketici gruplari her bir urun iin tanimlanmali ve spesifik gida guvenligi tehlikelerine kar,i duyarli olan tuketici gruplarigznundetutulmalidir.
!animlargereklidurumlardamadde7.7.ileuyumluolarakguncellenmelidir.
H#2#8#! $>CU%U7@:9:;CL%T;=A7A%:U:@:9:;C%F7%>=8<;=9%S897@97;GO 1.3.5.1.!Aki,,emalari Aki,,emalari,gidaguvenligiynetimsistemininkapsadigi urunler veya proses kategorileri iin hazirlanmalidir. Aki, ,emalari, gida guvenligi tehlikelerinin muhtemel olu,um, arti, veya ba,langilarinin degerlendirilmesi iin bir temel saglamalidir.
Aki, ,emalari aik, kesin ve yeterince ayrintili olmalidir. Aki, ,emalari, uygun biimdea,agidakihususlariiermelidir; a)! I,lemdekituma,amalarinsirasiveetkile,imi, b)! Di,kaynaklitumsurelervetedarikilertarafindansaglananhizmetler, c)! Hammaddelerin,ingradiyentlerinvearaurunlerinsurecedahilolduguyerler, d)! !ekrari,lemevegeridnu,umungerekle,tigiyerler,

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 1 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
e)! Son urunlerin, ara urunlerin, yan urunlerin ve atiklarin serbest kaldigi veya uzakla,tirildigiyerler.
Madde7.8.geregince,gidaguvenligiekibi,aki,,emasiningeerliliginiyerinde kontrol iledogrulamalidir.Dogrulananaki,,emalarinaili,kinkayitlarmuhafaza edilmelidir.
1.3.5.2.!Prosesbasamaklarininvekontrolnlemlerinintanimlanmasi
Mevcutkontrolnlemleri,prosesparametrelerive/veyabunlarinuygulanmasinda gsterilen titizlik veya gida guvenligini etkileyebilecek prosedurler, tehlike analizlerinin (madde 1.4) yurutulmesi iin ihtiya duyulan kapsamda tanimlanmalidir.
Kontrol nlemlerinin seimini ve hassasligini etkileyebilecek di, gereksinimler (rneginduzenleyiciotoriterevemu,teriler)deayricatanimlanmalidir.
!animlargereklidurumlardamadde7.7.ileuyumluolarakguncellenmelidir.
H#3#!*5>7;D5!=6=7;J; H#3#"#! 45657 Gida guvenligi ekibi, hangi tehlikelerin kontrol altinda tutulmasi, gida guvenligini saglamak iin kontrol seviyesinin ne olmasi ve hangi kontrol nlemlerinin veya kombinasyonunun kullanilmasi gerektigini belirlemek iin bir tehlike analizi yurutmelidir. H#3#)#! /7Y9G>797;G8%<:8C@9=8@:AC%F7%>:[X9%7EG97[G9G;%A7FGB797;G8%[79G;978@7AG
1.4.2.1.!Lrun tipine, proses turune, iili uretim alanlarina ili,kin olarak, ortaya ikmasimakulolarakolu,abilecektumgidaguvenligitehlikeleritanimlanmali vekayitaltinaalinmalidir.!animlamaa,agidakileriesasalmalidir; a)! Madde1.3.'egretoplananbirincilbilgiveveriler, b)! Deneyim, c)! Lpidemiyolojik ve diger gemi, verileri mumkun oldugunca ieren di, kaynakli bilgiler,
d)! Son urun, ara urun ve tuketim a,amasindaki urunlerin, gida guvenligi ile ili,kiliolabilecek,gidazinciriierisindekibilgiler. Gida guvenligi tehlikesinin ortaya ikabilecegi, tum a,ama/a,amalar (ham maddedenuretimvedagitimakadar)belirtilmelidir.
1.4.2.2.!!ehlikeleribelirlerken,a,agidakibelirtilenlergznundetutulmalidir; a)!belirtileni,lemdenncekivei,lemitakipedena,amalar,

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 8 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
b)! Proses ekipmanlari, yan gereksinimleri, yardimci tesisler/hizmetler ve evreseletmenler, c)! Gidazincirindeyeralanncekivesonrakihalkalar. 1.4.2.3.!!animlanan her bir gida guvenligi tehlikesi iin, son urundeki kabul edilebilirgidaguvenligitehlikeseviyesi,herko,uldabelirlenmelidir.Belirlenen limit,mevcutyasaveynetmelikgereklerini,mu,terigidaguvenligi,artlarini, mu,teri tarafindan amalanan kullanimi ve diger ilgili verileri gz nunde tutmalidir. Limitlerinbelirlenmegerekelerivesonularikayitaltinaalinmalidir.
H#3#2#! /7Y9G>7%E7H7;956@;B<5L; !animlanmi,herbirgidaguvenligitehlikesinin(madde7.4.2.)eliminasyonu veyakabuledilebilirseviyeyedu,urulmesininguvenligidauretimiiingeerli olupolmadiginivekontrolunebelirlenmi,kabuledilebilirseviyelerisaglamak iin ihtiya duyulup duyulmadigini belirlemeye ynelik, bir tehlike degerlendirmesiyurutulmelidir.
Herbirgidaguvenligitehlikesi,insansagliginazararlietkilerininciddiyetine ve ortaya ikabilme olasiligina bagli olarak degerlendirilmelidir. Kullanilan yntemaiklanmalivegidaguvenligitehlikesidegerlendirmesonularikayit altinaalinmalidir.
H#3#3#! 1=8<;=9%S897@97;G8G8%A7VG@G%F7%E7H7;978EG;G9@7AG Madde 7.4.l.`te tanimlanan tehlike degerlendirilmesini esas alarak, bu tehlikelerin nlenmesi, elimine edilmesi veya kabul edilebilir seviyelere
du,urulmesini saglayacak olan, kontrol nlemleri veya bunlarin uygun kombinasyonuseilmelidir.
Bu seimde, madde 7.l.5.2.`de tanimlandigi gibi her bir kontrol nlemi, belirlenmi, gida guvenligi tehlikesine kar,i etkinligine gre gzden geirilmelidir.
Seilen kontrol nlemleri, operasyonel OGP veya ISO 22000 plani ile ynetilmeihtiyalarinagresiniflandirilmalidir.
Kontrolnlemlerininseilmesivesiniflandirilmasia,agidakileridikkatealan degerlendirmelerle,mantiksalbiryakla,imiindeyerinegetirilmelidir; a)! Lygulama,eklinebagliolarakbelirlenengidaguvenligitehlikesiuzerine etkileri, b)! Izleme iin uygulanabilirlikleri (rnegin zamaninda, acil dogrulamalari
olanaklikilabilmeyeuygunizlenebilme)

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 9 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
c)! Digerkontrolnlemlerinebagliolaraksistemiindeki,konumu, d)! Onemliprosesdegi,iklikleriveyabirkontrolnleminini,levselliginebagli olarak,yanli,likolasiligi e)! Ltkinligisirasindakihatalarnedeniyleortayaikabileceksonu/sonularin ,iddeti, )! Kontrol nlemlerinin, tehlike veya tehlikelerin seviyesini belirgin bir ,ekildedu,urmekveyatehlikeyielimineetmekiinkesinveaik,ekilde olu,turulmu,veuygulaniyorolupolmadigi, g)! Sinerjik etkiler (rnegin, iki veya daha fazla nlem arasinda, her birinin etkisinintoplamindandahafazlaetkiyenedenolacaketkile,im) ISO 22000plani kapsaminda siniflandirilan nlemler, madde 7.6.`ya uygun olarak yerine getirilmelidir. Diger kontrol nlemleri, madde 7.5.`e uygun olarakoperasyonelOGP'yegreuygulanmalidir.
Siniflandirma iin kullanilan yntem ve parametreler yazili olarak tanimlanmali,degerlendirmesonularikayitaltinaalinmalidir.
H#8#!DT7;:AB=879%S8%R7;7>AG8G@%T;=R;:@9:;C8C8%=9XU<X;X9@:AC! Operasyonel OGP`ler, yazili hale getirilmeli ve her bir program iin a,agidaki bilgileriiermelidir: a)! Programtarafindankontroledilengidaguvenligitehlikeleri(madde7.4.4.) b)! Kontrolnlemleri(madde1.4.4.) c)! OperasyonelOGP`lerinuygulanmaktaoldugunugsterenizlemeprosedurleri, d)! Izleme ali,malari, operasyonel OGP'lerin kontrol altinda olmadigini gsteriyorisegerekle,tirilecekduzeltmelerveduzelticifaaliyetler(sirasiyla, madde1.10.1vemadde1.10.2) e)! Yetkivesorumluluklar )! Izlemekayitlari
H#G#!"6D%\\]]]%I9:8C8C8%=9XU<X;X9@:AC H#G#"#! +'O!))PPP I9:8C Saptanan her bir kritik kontrol noktasi (KKN) iin +'O! ))PPP planiyazili halegetirilmelivea,agidakibilgileriiermelidir. a)! KKN`dakontroledilengidaguvenligitehlikesi/tehlikeleri(madde7.4.4.) b)! Kontrolnlemi/nlemleri(madde1.4.4.) c)! Kritiklimit/limitleri(madde1.6.3.) d)! Izlemeproseduru/prosedurleri(madde7.6.4.) e)! Kritiklimitlerina,ilmasihalindeuygulanacakduzelticifaaliyet/faaliyetler (madde1.6.5.)
)! Sorumlulukveyetkiler

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 10 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
g)! Izleme kayit/kayitlari
H#G#)#! 1;G<G>%>=8<;=9%8=><:9:;C8C8%^11)_%<:8C@9:8@:AC ISO 22000plani tarafindan kontrol edilen her tehlike iin, belirlenen kontrol nlemlerineaitKKNtanimlanmalidir. H#G#2#! 11)`9:;C%GVG8%>;G<G>%9G@G<97;G8%[79G;978@7AG Olu,turulanherbirKKN`siniizlemekiinkritiklimit/limitlerbelirlenmelidir.
Kritik limitler, son urundeki (madde 7.4.2.) gida guvenligi tehlikesinin belirlenmi,olankabuledilebilirduzeyinisaglamakiinolu,turulmalidir.
Kritiklimitlerlulebilirolmalidir.
Seilenkritiklimitleriinaiklamalar,yazilihalegetirilmelidir.
Subjektifverileredayalikritiklimitler(urun,proses,dagitim,vb.leriningrsel
muayenesigibi)talimatlar,tanimlar,,artnameler,egitimlervei,ba,iegitimleri iledesteklenmelidir. H#G#3#! 1;G<G>%>=8<;=9%8=><:9:;C8C%GZ97@7%AGA<7@G Her bir KKN iin, KKN'nin kontrol altinda oldugunu gsterecek bir izleme sistemi olu,turulmalidir. Sistem, kritik limit/limitlere ili,kin, tum planlanmi, lumveyagzlemleriiermelidir.
Izleme sistemi, a,agidakileri aktaran, konu ile ilgili prosedurler, kayitlar ve talimatlardanolu,malidir; a)! Lygunbirzamanaraligindasonuverengzlemveyalumler, b)! Kullanilanizlemecihazlari, c)! Lygulanabilirkalibrasyonmetotlari,
d)! Izlemesikligi, e)! Izleme ve bunun sonularinin degerlendirilmesi ile ilgili sorumluluk ve yetki,
)! Kayitaltinaalma,artlarivemetotlari,
Izleme metotlari ve sikligi, kritik limitler a,ildigi durumlarda, urun kullanilmadan veya tuketilmeden izole edilmesini saglayabilecek ,ekilde belirlenebilmesineimkanvermelidir. H#G#8#! +Z97@7%A=8XV9:;C%>;G<G>%9G@G<97;G%:U<CHC8E:%B?;?<?97W7>%a::9GB7<97;! ISO 22000 planinda belirtilen kritik limitler a,ildiginda, planlanmi, duzeltmeler ve duzeltici aaliyetler, harekete geirilir. Faaliyetler, uygunsuzlugun nedenlerinin belirlenmesini, KKN`da kontrol edilen

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 11 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
parametrelerintekrar kontrolaltinaalinmasini,uygunsuzlugunyinelenmesinin nlenmesinisaglamalidir.
Yazili hale getirilmi, prosedurler, potansiyel guvenli olmayan urunlerin, degerlendirilmedendagitimininve/veyai,lenmesininnlenmesinisaglayacak biimdeolu,turulmali vesurdurulmelidir(madde1.10.3) H#H#!D!I% F7% M$PPI% T9:89:;C8E:% [79G;<G978% [:U9:8RCV% [G9RG% F7% E=>?@:89:;C8
R?8W7997U<G;G9@7AG Operasyonel OGP (Madde 1.5.) ve/veya ISO 22000 planinin (madde 7.6.) olu,turulmasinitakiben,gerekirse,kurulu,a,agidakibilgileri guncellemelidir: a)! Lrunzellikleri b)! !asarlanmi,kullanim c)! Aki,,emalari d)! Prosesbasamaklari e)! Kontrolnlemleri
H#I#!#=H;X9:@:%T9:89:@:AC Dogrulamaplanlamasi,dogrulamaali,malarindakisorumluluklari,sikligi,metotlari veamacitanimlanmalidir.Dogrulamafaaliyetleriilea,agidakilerdogrulanmalidir; a)! OGP`lerinuygulanmaktaoldugu, b)! !ehlikeanalizi(madde7.l.)girdilerisurekliguncellenmekteoldugu, c)! Operasyonel OGP'ler ve ISO 22000 plani iindeki gelerin uygulanmakta ve etkinoldugu, d)! Tehlikeseviyeleri,tanimlanankabuledilebilirseviyeleriindedir.
e)! Kurulu, tarafindan gerekli grulen diger prosedurler yerine getirilmekte ve etkindir.
Buplanlamaniniktilari,kurulu,unali,mametotlarinauygunbirformdaolmalidir. Dogrulama sonulari, kayit altina alinmali ve gida guvenligi ekibine iletilmelidir. Dogrulama sonulari, dogrulama faaliyetleri sonularinin analizini olanakli kilmayi saglamalidir(madde8.4.l.)
Lger sistemin dogrulamasi, son urun rneklerinin test edilmesine dayaniyor ise, bu rnekleringidaguvenligitehlikelerininkabuledilebilirseviyelerineuygunsuzluguhalinde, rneklerin ait oldugu tum parti, madde 7.10.l`e bagli olarak, potansiyel guvenli olmayan urunolarakdegerlendirilmelidir.
H#Q#!+Z9787[G9G;9G>%AGA<7@G Kurulu,, urun partilerinin ve bu partilerle ilgili hammadde yiginlarinin, proseslerin ve dagitim kayitlarinin belirlenmesini saglayabilecek bir izlenebilirlik sistemi olu,turmaliveuygulamalidir.

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 12 / 6
Izlenebilirlik sistemi, en yikan tedarikiden saglanan girdileri ve son urunun ilk dagilimrotasinibelirleyebilmelidir.
Izlenebilirlik kayitlari, potansiyel guvenli olmayan urunlerin kontrol altinda tutulmasiveurungeriekmeolayiniolanaklikilmakiinsistemdegerlendirmesine ynelik, belirlenmi, bir dnem suresince saklanmalidir. Kayitlar, yasal ve duzenleyici otorite ve mu,teri ,artlari ile uyumlu olmalidir ve rnegin son urun partisinintanimlanmasiniesasalabilir.
H#"P#!RSTC6LCJ7CD!DA6:BA7? H#"P#"#! 0?J57:<575B Kurulu,,KKN`ndakritiklimitlera,ildiginda(madde7.6.5)veyaoperasyonel OGP`dakontrolkaybedildiginde,etkilenenurunlerinkullanilmasivepiyasaya arzininnlenmesininkontroledilmesinivetanimlanmasinisaglamalidir.
A,agidakileritanimlayan,yazilihalegetirilmi,birprosedurolu,turulmalive devamliligisaglanmalidir; a)! etkilenensonurununbelirlenmesivedegerlendirilmesi,uygunmuameleye tabitutulmasi b)! Yerinegetirilenduzeltmelerinincelenmesi.
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
b) Yerinegetirilenduzeltmelerinincelenmesi.
Kritiklimitlerina,ildigidurumlardauretilenurunler,potansiyelolarakguvenli olmayan urun olup, madde 1.10.3'e uygun olarak muamele grmelidirler.
OperasyonelOGP`nauygunolmayanko,ullardauretilenurunlergida
guvenligiesasalinarak,uygunsuzlugunnedenlerivebununsonuvenemine uygun olarak degerlendirilmeli, gerekirse madde 7.10.l`e gre muamele grmelidir.Degerlendirmekayitaltinaalinmalidir.
!um duzeltmeler, sorumlu personel/personellerce onaylanmali, uygunsuz partilerin izlenebilirligi amaciyla uygunsuzlugun yapisini, nedenlerini, sonucunu,neminiierenbilgilerilekayitaltinaalinmalidir.
H#"P#)#! 0?J57:;U;!V==7;S5:75B OperasyonelOGPveKKN`Larininizlenmesiileeldeedilenveriler,duzeltici faaliyetleri ba,latmak iin yeterli bilgi (madde 6.2.) ve yetkiye (madde 5.4.) sahippersoneltarafindandegerlendirilmelidir.
Duzeltici aaliyetler, kritik limitlerin a,ilmasinda (madde 7.6.5.9 veya
operasyonelOGP`larinauygunlugunyetersizligindeba,latilmalidir.

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 13 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
Kurulu,, uygunsuzluklarin yinelenmesinin nlenmesi, prosesin uygunsuzluklarla kar,ila,tiktan sonra tekrar kontrol altina alinmasinin saglanmasi, belirlenen uygunsuzlugun elimine edilmesi ve tanimlanmasina ynelik faaliyetleri belirten yazili hale getirilmi, prosedurler olu,turmali ve uygulamalidir.Bufaaliyetlera,agidakileriierir; a)! uygunsuzluklaringzdengeirilmesi(mu,teri,ikayetleridahil) b)! kontrolun kaybedilmesine ynelik geli,melerin gstergesi olan izleme sonularindakiegilimleringzdengeirilmesi. c)! Lygunsuzluklarinnedenlerininbelirlenmesi. d)! Lygunsuzluklarin tekrar meydana gelmemesini saglamak iin gerekli aaliyetlere olanihtiyacindegerlendirilmesi. e)! Gerekduyulanaaliyetlerinbelirlenmesiveyerinegetirilmesi. )! Gerekle,tirilenduzelticifaaliyetlerinsonularininkayitaltinaalinmasi, g)! Duzelticifaaliyetlerinetkinligininkesinle,tirilmesinigzdengeirilmesi.
Duzelticifaaliyetlerkayitaltinaalinmalidir.
H#"P#2#! I=<:8AGB79%R?F789G%=9@:B:8%?;?897;G8%>=8<;=9%:9<C8E:%<X<X9@:AC 1.10.3.1.!Genel Kurulu,, a,agidaki durumlardan emin olmadigi haller di,inda, gerekli nlemleri alarak, uygunsuz urunlerin gida zinciri ierisinde yer almasini nlemekamaciilebuurunlerikontrolaltindatutmalidir;
a)! Ilgili gida guvenligi tehlikesinin/tehlikelerinin belirlenen kabul edilebilir seviyeleredu,urulmesi, b)! Gidazincirinegirmedennce,ilgiligidaguvenligitehlikelerininbelirlenen kabuledilebilirseviyelere(madde7.4.2.)indirilecekolmasiveya c)! Lygunsuzluga ragmen, urunun hala ilgili gida guvenligi tehlikesinin belirlenenkabuledilebilirseviyesininaltindaolmasi. Lygunsuzlukdurumundanetkilenmi,olabilecektumurunpartileri,durumlari degerlendirilinceyekadar,kurulu,tarafindankontrolaltindatutulmalidir.
Lger urunler kurulu,un kontrolunden ikmi, ve bunun ardindan guvenli olmadiklari belirlenmi, ise, kurulu,, konu ile ilgililere durumu bildirmeli ve geriekme(madde1.10.4)i,leminiba,latmalidir.
Not:Geriekmeterimi,geriagirmayikapsar. Kontroller ve bu kontrollerle ilgili cevaplar ve potansiyel olarak surekli olmayanurunlerleilgilionamayazilihalegetirilmelidir.
1.10.3.2.!Serbestbirakmaiindegerlendirme

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 14 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
Lygunsuzluktanetkilenenherbirparti,ancaka,agidakiko,ullardanherhangi birisiuygulandiginda,guvenlikabuledilerekserbestbirakilir; a)! Izleme sistemi di,indaki delillerin, kontrol nlemlerinin etkin oldugunu kanitlamasi, b)! Kanitlarin, belirli urun iin, kontrol nlemlerinin kombine edilmesinin, hedeflenen performansa uymakta oldugunu gstermesi (rnegi madde
7.4.2.ileuyumluolaraktanimlanan,belirlenmi,kabuledilebilirseviyeler), c)!Numune alma, analiz ve/veya diger dogrulama faaliyetleri sonularinin, etkilenen urun partisinin, ilgili gida guvenligi tehlikesinin tanimlanmi, kabuledilebilirseviyeyeuygunoldugunukanitlamasi.
1.10.3.3.!Lygunsuzurunduzenlemesi Degerlendirmeardindan,ilgilipartininserbestbirakilmasikabuledilemezise, a,agidakiuygulamalardanbirisiyurutulmelidir: a)! Kurulu, iinde veya di,inda, gida guvenligi tehlikesinin elimine edilmesi veya kabul edilebilir seviyelere du,urulmesi iin tekrar i,leme veya ileri i,leme, b)! Imhaetmeve/veyaatikolarakeldenikarma.
1.10.3.4.!Geriekme Guvenli olmadigi belirlenmi, son urun partilerinin tamamen ve zamaninda geriekilmesiniolanaklikilmakvekolayla,tirmakiin;
a)! Lst ynetim, geri ekmeyi ba,latma yetkisine sahip personel ve geri ekmeyiyurutmektensorumlupersoneliatamalidir, b)! Kurulu, a,agidakiler ile ilgili, yazili hale getirilmi, bir prosedur olu,turmaliveyurutmelidir; 1)! Konu ile ilgili gruplara bildiride bulunma (rnegin yasal ve duzenleyici otoritelere, tuketicilere ve/veya mu,terilere), 2)! Ger ekme uygulanan urunlere ek olarak, kurulu,un stoklarinda bulunan, problemlipartilereaiturunlereuygulanacaki,lemler,
3)! Gerekle,tirilecekfaaliyetlerzinciri. Geri ekilen urunler, imha edilene, ba,langita tasarlanmi, kullanim amacindanfarklibiramalakullanimina,tasarlanmi,veyaba,kakullanimiin guvenli oldugu belirlenene veya guvenli hale getirecek tekrar i,lemeye tabi tutulanakadar,guvencealtinaalinirveyadenetimaltindatutulur.
Geriekme,nedeni,kapsamivesonularikayitaltinaalinmalidirveynetim gzden geirilmesinde girdi olarak kullanilmak uzere, ust ynetime rapor edilmelidir.

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+! LLKI!ABI SAYFANO : 15 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
Kurulu,, uygun tekniklerin kullanilmasi yoluyla (rnegin pratik veya titbikat ,eklindekigeriekme),geriekmeetkinliginidogrularvekayitaltinaalir.
8.! GidaGuvenligiynetimsisteminingeerlikilinmasi,dogrulanmasiveiyile,tirilmesi 8.1.! Genel Gida guvenligi ekibi, kontrol nlemlerini ve/veya kontrol nlem kombinasyonlarini
geerli kilmak ve gida guvenligi ynetim sistemini dogrulamak ve geli,tirmek iin ihtiyaduyulansureleriplanlamaliveyerinegetirmelidir.
8.2.! Kontrolnlemkombinasyonlariningeerlikilinmasi Operasyonel OGP ve ISO 22000 planlarinda yer alan kontrol nlemleri yerine getirilmeden nce ve bu konuda herhangi bir degi,iklik yapildiktan (madde 8.5.2.) sonra,kurulu,a,agidakilerigeerlikilmalidir; a)! Seilen kontrol nlemlerinin, hedeflenen gida guvenligi tehlikesinin/tehlikelerinin, amalanmi,kontrolunusaglamayayeterliolmasi, b)! Kontrolnlemlerinin,butunhalde,enfazlabelirlenmi,kabuledilebilirseviyelerde tehlike ta,iyan son urun eldesini saglamak iin tanimlanmi, gida guvenligi tehlikesini/tehlikelerinikontrolkonusundaetkinvemuktedirolmasi.
Geerli kilma sonulari, yukaridaki gelerden bir veya daha fazlasini dogrulamaz ise, kontrol nlemi ve/veya hammaddelerdeki, uretim yntemlerindeki, son urun zelliklerindeki,dagitimmetotlarindakive/veyasonurununamalanankullanimindaki degi,iklik/degi,iklikleriierebilir.
8.3.! Izlemevelmeninkontrolu Kurulu,, belirlenmi, izleme ve lme metot ve Lkipmanlarinin, izleme ve lme prosedurlerinin yeterli performansi gstermesini saglamaya uygun olduguna dair kanitlarisaglamalidir.
Geerli sonular saglamaya ihtiya duyulan yerde, kullanilan lme ekipman ve metotlari; a)! Belirlenen araliklarda veya kullanimdan nce, izlenebilir ulusal veya uluslar arasi standartlara gre kalibre edilmeli veya dogrulanmalidir. Buna ynelik standartlarin bulunmamasi halinde, kalibrasyon veya dogrulma iin esas alinanlar, kayit altina alinmalidir, b)! Gerektikeayarlanmalidirlar, c)! Kalibrasyonstatulerininbelirlenmesininolanaklikilinmasitanimlanmalidir, d)! Geerli olmayan lum sonulari elde edilmesine neden olacak ayarlamalara kar,i korunmalidir, e)! Bozulmavehasarlarakar,ikorumaaltinaalinmalidir. Dogrulamavekalibrasyonsonularininkayitlariuygun,ekildetutulmalidir.

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 16 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
Lk olarak ekipman veya prosesin ,artlara uygun ikmamasi halinde, kurulu, nceki lumlerinin sonularini degerlendirmelidir. Lger lme ekipmani onaylanmiyor ise kurulu,ekipmanveetkilenenheruruniin gerekli uygun aaliyetleri yurutmelidir. Bu gibidegerlendirmevefaaliyetlerinsonulariuygun,ekildekayitaltinaalinmalidir.
Izlemevelmedebelirlenenamalarisaglamakiinbilgisayaryazilimlarikullanilmasi halinde,bunlarinyeterliligidogrulanmalidir.Bu,ilkkullanimncesigerekle,tirilmesi vegerektiketekrardogrulanmalidir.
8.4.! Gidaguvenligiynetimsisteminindogrulanmasi.
I#3#"#! +V%<7<>G>% Kurulu,,planliaraliklarla,gidaguvenligiynetimsisteminin; a)!planlanmi, duzenlemelere, kurulu, tarafindan kurulmu, gida guvenligi ynetim
sistemi,artlarinavebustandardin,artlarinauyupuymadigini, b)! Gida guvenligi ynetim sisteminin duzenli olarak uygulanip uygulanmadigi ve guncellenipguncellenmedigini, Belirlemekiinitetkikleryurutmelidir.
Onem derecesine gre prosesleri ve tetkik gerekle,tirilecek alanlari ve ek olarak
nceki tetkik sonulari nedeni ile gerekle,tirilen guncellemeleri dikkate alan bir tetkik programi planlamalidir (madde 8.5.2. ve 5.8.2.) !etkik kriterleri, amaci, kapsami, araliklari ve metotlari tanimlanmalidir. !etkikilerin seimini ve tetkikin gerekle,tirilmesi, objektif olmali ve tarafsizlik saglanmalidir. !etkikiler, kendi i,lerinitetkiketmemelidir.
Yazili hale getirilmi, bir prosedurde, sorumluluklar, tetkiklerin planlanmasi ve yurutulmesi ile ilgili ,artlar, sonularin raporlanmasi ve kayitlarin tutulmasi tanimlanmalidir.
!etkik edilen birimden sorumlu olan ynetim, tespit edilen uygunsuzluklarin ve nedenlerinin ortadan kaldirilmasini saglayacak faaliyetleri, gecikmeye ugratmadan gerekle,tirilmelidir. !akip faaliyetleri, gerekle,en dogrulama ali,malari ve bu ali,malarinkayitaltinaalinmasinikapsar.
I#3#)#! E=H;X9:@:%A=8XV9:;C8C8%E7H7;978EG;G9@7AGO Gida guvenligi ekibi, planli dogrulama faaliyetlerinin sonularini sistematik olarak
degerlendirmelidir(madde7.8.)

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 11 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
Lger,dogrulama,planlanmi,duzenlemelerleuyumlulukgstermezse,kurulu,gerek duyulan uyumu saglamak iin gerekli faaliyetler yurutur. Bu tip faaliyetler, a,agidakilerle sinirli olmamakla birlikte, a,agidakilerin gzden geirilmesini kapsamalidir; a)! Mevcutprosedurlerveileti,imyollari(madde5.6.vemadde7.7.)
b)! !ehlikeanalizi(madde7.4.)kararlari,olu,turulanoperasyonelOGP(madde7.5.) veISO22000plani(madde7.6.1.), c)! OGP'ler(madde1.2.) d)! Insankaynaklariynetimietkinligiveegitimfaaliyetleri(madde6.2.)
I#3#2#! #=H;X9:@:%a::9GB7<97;G%A=8XV9:;C8C8%:8:9GZG! Gidaguvenligiekibi,ivedi,tetkiksonularini(madde8.4.1.(daieren,dogrulama faaliyetisonularinianalizetmelidir.Analiz,a,agidakileriyerinegetirmekiinuygun olmalidir;
a)! sistemingenelperformansinin,planlananduzenlemelerivekurulu,aolu,turulan gidaguvenligiynetimsistemininko,ullarinikar,ilamasinindogrulanmasi. b)! Gida guvenligi ynetim sisteminin guncelle,tirilmesi ve iyile,tirilmesi iin ihtiyalarinsaptanmasi,
c)! Yuksek oranda potansiyel guvenli olmayan urunlerin belirtisi olan degi,imleri saptamak, d)! Itetkikinplanlanmasindagznundetutularak,tetkikedilecekbirimlerinstatu venemineynelikbilgilersaglanmasi, e)! Herhangi bir duzeltici faaliyet veya dogrulama faaliyetinin etkin oldugunu ispatlamayakanitsaglanmasi. Analiz sonulari ve sonu faaliyetleri, ynetimin gzden geirme ali,malarinda (madde 5.8.2) girdi olacak ,ekilde, uygun bir yolla, kayit altina alinmali ve raporlanmalidir.Ayricabunlar,gidaguvenligiynetimsistemininguncellenmesinde (madde8.5.2.)girdiolarakkullanilmalidir.
I#8#!+BG97U<G;@7 I#8#"#! A?;7>9G%GBG97U<G;@7 Lstynetim, ileti,iminkullanimi,(madde5.6.)ynetimingzdengeirmesi(madde 5.8.), i tetkik (madde 8.4.1.), dogrulama sonularinin degerlendirilmesi (madde 8.4.2.) dogrulama faaliyetlerinin sonularinin analizi (madde 8.4.l.), kontrol nlemlerivekombinasyonlariningeerlikilinmasi(madde8.2),duzelticifaaliyetler (madde 7.10.2) ve gida guvenligi ynetim sisteminin guncelle,tirilmesi (madde 8.5.2.) ile, kurulu,un gida guvenligi ynetim sisteminin etkinligin surekli iyile,tirilmesinisaglamalidir.

""#$%&'$($)! !"#$%!&'()*+,+%-.)(/+0+!
LLKI!ABI SAYFANO : 18 / 6
DOSYA HAZIRLAYAN ONAYLAYAN
LK.02 BOLLM IMZA :KALI!LBOLLML : BOLLM IMZA :GLNLLMLDLR :
01012006-00
Not: ISO 9001 kalite ynetim sistemlerinin surekli iyile,tirilmesini i,aret eder ISO 9001`in i,aret ettiklerinden ba,ka, kalite ynetim sistemlerinin etkinligi ve randimaninsurekliiyile,tirilmesikonusundayolgstericiliksaglar. I#8#)#! !CE:%R?F789GHG%BS87<G@%AGA<7@G8G8%R?8W7997U<G;G9@7AG Lst ynetim, gida guvenligi ynetim sisteminin surekli guncelle,tirilmesini
saglamalidir. Bunaula,mak amaciyla,gidaguvenligiekibi,gidaguvenligiynetimsisteminiplanli araliklarla degerlendirmeli ve bunun ardindan, tehlike analizlerinin, uygulanan operasyonel OGP ve ISO 22000 planlarinin gzden geirilmesinin gerekip gerekmediginidikkatlicebelirlemelidir. Degerlendirmeveguncelle,tirmefaaliyetleria,agidakileriesasalmalidir; a)! Madde5.6.`dabelirtildigigibi,ivedi,ileti,imileeldeedilenveriler, b)! Gida guvenligi ynetim sisteminin uygunlugu, elveri,liligi ve etkinligi ile ilgili digerbilgilerdensaglanangirdiler, c)! Dogrulamafaaliyetlerisonularianalizleriiktilari d)! Ynetimingzdengeirmesiiktilari Sistemguncelle,tirmefaaliyetleri,ynetimingzdengeirmesindegirdiolmakuzereuygun yntemlekayitaltinaalinmaliveraporlanmalidir(madde5.8.2)