You are on page 1of 12

SALOMA

LEGENDA U JEDNOM INU

LICA: PONCIJE AURELIJANSKI SALOMA KAJO ANTONIJE PRVI HELEN DRUGI HELEN JOHANAAN PRVI GENERAL DRUGI GENERAL TETRARKA JEDAN OD DVORJANIKA Gomila, dvorska pratnja

Na terasi ljetnikovca judejskoga Tetrarke. Otvoreni pogled na kobalt morske puine. MagnoLIje, kamelije, oleandri, lovorika. Sumrak. Saloma, naga kao bo ica, !aogrnuta srebrnim velom, u ra!govoru s mladim rimskim aristokratom. "onjaniki o#icir, dodijeljen na slu bu judejskoga Tetrarke, neka vrsta dvorjanika. SALOMA: Nita! Dosadni st !ao "o!#i $si! S% to &"i' t ( to ' da s na!ost#i' it !ad a$o#ti#at $# $ )i*&+ Nist )i $#i"i' ti)i !a!o ' s%a!i ta!a% $# $ )i,a# "i) s -)o#ios&s ./ St&$a & ta!t& 0&0n'a i t#&0 + Ta!%i st & odnos& s$#a" 1 na: $o nt #i! Ht' )a 0i2 ' da"$&t % 3 n !o-a t!o ni' -)&$ !ao $as+ N to %i ( sa"o 4a ' dn& ' din& ni'ans&+ KAJO:5o'i" s da ' o%o %a 6n to %i 7 $&sta # to#i!a+ Mis)i" da t& n "a ni, - to 0i 0i)o 6n to %i 7! 8 ")'a( $si( $as'a )'&0a%( 4d#a%)' + Pas i)i 2i$o$ota"! &o sa" da s danas & Ri"& % o"a *i' ni 2i$o$ota"o%o s' " !ao !# "a 4a t n! SALOMA:T n ' !od 1 n na'"an' %a1na st%a#! Va1n s& 4%i' 4d + KAJO:P#o"at#a'&3i 4%i' 4d ( i"a" ' dan t isti os' 3a' da $ada" ! n'i"a+ 8%i' 4d s& is$od nas+ N 0o ' $od nai" no-a"a+ 8 ")'a ' & s%a!o" $o-) d& i4nad 4%i' 4da+ Ja sto'i" na 4 ")'i( " ni ' to do%o)'no+ SALOMA:Sta'ati na 4 ")'i ' dosadno+ N 4na"( a)i %i n "a" 1i%a*a 4a t& %a& -)&$& 4 ")'&+ Sti e grupa #ilo!o#a.
.

9Iat:( 2%a)isa%i %o'ni!

PRVI HELEN: Li' $a ;#a4a: s&"#a! ' na'inti"ni'i $#i'at )' 1 ns! )' $ot + S&"#a! i na'#&1ni'& 1 n& $# t%a#a & 4a-on tn& )&t!&+ S&"#a! ' - ni'a)an s)i!a#( on -asi s% 0o' ( to ' na'% 3i )a1)'i%a* na s%i' t&+ DRUGI HELEN: N t!o na" ' # !ao( !#a)' %no( da st od' d#i)i & n $o%#at( a sad ' %' ta# $ao( t 4a$#a%o nis"o 4na)i -d' st + Na "o#& ' $ot$&na tiina+ SALOMA: Od' d#i)i s"o $od "a-no)i' na $as' ost#%o! Na oto! )'&0a%i( 4na s + 5i)o ' dosadno+ Ka1 s da ' 1i%ot )'&0a%( & ' dn& #i' ,( &,ini)i s"o $od "a-no)i'a"a ,ita%& 2#$& $as' )'&0a%i+ PRVI HELEN: <i%ot do0i%a s%o' ' dini d&0)'i s"isao & &"' tnosti+ U"' tnost n "a ni!a!% d#&- s%#2 n -o da od&2o%i 1i%ot+ U"' tnost od&2o%)'&' i )'&0a%+ 8a )'&0a% t# 0a ins$i#a*i'a !ao i 4a $' s"&+ 5iti % )i!i &"' tni! & )'&0a%i( to ni' "a)a %' tina+ U to" $o-) d& %i st - ni'a)na &"' tni*a( %i#t&os!in'a( Viso,anst%o( % )i!o-a sti)a+ DRUGI HELEN: <i%ot 1i%i od !#%i( i osi" &"o#st%a 1i%ot n "a ni!a!%o- d#&-o- s"is)a+ Ri0 + V )i! i "a) #i0 ( $ant # ( 'a-&a#i( 0o-o%i( $a&*i( s!o#$ioni i * 4a#s!a -)&$ost+ To ' 1i%ot! < )io 0i2 da nad " n !o-a t!o 0i "o-ao da "i o0'asni !a!o s s% to "o1 od&2o%iti/ <i%ot ni' ni $' s"a( ni ins$i#a*i'a( ni )'&0a%( n -o $#osto( $od)o( s)i' $o &"o#st%o! SALOMA: S% ( to 0i2 "o-)a da %a" !a1 "( n 0i 0i)o nita "an' dosadno n -o to to st %i % 3 # !)i+ S%i "i -)&"i"o+ Ja -)&"i" &4%i n& 0)&dni*&( a %i $' sni! ( "is)io* ( &"' tni! ( - n #a) + I to % o"a )o + Lo ' !ada - n #a) 2o3 da -)&"i $' sni!a( a n &"i' nita d#&-o n -o da !o)' ! Sti-)a sa" na !#a' $&ta+ J dino $a" tno & 1i%ot& ' st : &"#i' ti+ M ni ' ( -os$odo( dosadno 1i%' ti( &$#a%o( dosadno "i ' s %a"a( ' # "i dosad&' t !ao !&d#a%*i s !o'i"a ,o%' ! n &"i' n -o da s i-#a+ No( & # d&! Mis)i" da n "a " =& %a"a ni ' dno-a !o'i s ni' sa "no" $oi-#ao+ I to ' dosadno+ J dno "i ni' 'asno: 4ato -)&"it !on% #4a*i'& !ada st doista n 4-#a$ni !ao "o!#i $si( ni ' dan od %as n "is)i d#&-o n -o da " on'&i i )i4n *#% ni" $as'i" ' 4i!o"> 4a$#a%o( s% nas to $oni4&' do , t%o#ono1nosti+ ? KAJO: Ma)o )o-i! ( to 0ist %i( 4a$#a%o( 2t' )i( !ad $os)i' )'&0a%i ni!ad n 3 t ono to 2o3 t / SALOMA: M&,i " % 3 da%no ' dna t ista "isao da ' 4 ")'a 4a$#a%o $as'i -)&$a !ad 2o3 da o$)odi sa"& s 0 + A to i ,ini+ I4#as)a ' & "#a!& i si)&' sa"& s 0 i n'&!a sa"& s 0 ( &%i' ! & ' dno" t isto" #it"&+ S$a%a sa"a sa so0o"( i to ' na',&dni' ( ta $#o!) ta 4 ")'a ni' 'o $osta)a dosadna sa"o' s 0i( t n 4na" ta ' n'o' to &%i' ! $od' dna!o ta!o 4ani")'i%o da n'&!a o!o s%o%)atito- # $a/ PRVI HELEN: N "o-& da s)i' di" t %a s"ion "is)i+ Do$&stit "i( Viso,anst%o( da %a" o40i)'no i4'a%i" da %as n #a4&"i' "+ SALOMA: Ka!o " n #a4&"i' t / St%a# ' n o0i,no 'asna i )o-i,na+ R !)a sa" !a!o s 4 ")'a o0"an'&' !ad "is)i o s 0i( s i4%' sni" !#at!o%idni" dosto'anst%o"( da ' n o0i,no "&d#a !ad s n'&!a i o$)od&' + 8 ")'a sa"& s 0 s$o)no "&,i( ona )'&0a!a sa"a sa so0o"( -)&$a ' !ao 0i)o !o'i $o nt # i)i 2#t & $as'i" s%ato%i"a( a !ad s o to" )a1 ta!o da s $i& !n'i- i)i $' s" ( onda ' to doista d' tin'asta ;#a4a s% to $#o4%ati od&2o%)'i%an' "( !ao to st to "a)o $#i' #is!i#a)i da !a1 t + Jo ' na'$a" tni' 0iti $i'ani -)adi'ato#! Ta' ' &%' # n da ' % o"a %a1an na *i#!&s!o' $# dsta%i! On #is!i#a s%o'& -)&$& -)a%& 4a no%a*( da 0i "o-ao da ' d )&! i da 2#, sa $i'ani" d' %o',&#a"a! P)a3 ni &0o'i*a i( &o$3 ( "a,! ( 4"i' ( !o#$ioni( )a%o%i( )'&0a%( s% ' to !aos+ Mo'

!#a)' %s!i $oo,i"( &4%i ni T t#a#!a( 2o3 da 4a!o)' "o'& "a'!& da 0i " "o-ao o!#&niti '&d 's!o" !#&no"+ To "o'a &4%i na -os$o=a "a"a 4o% #odos!%#n&3 + A to to ' ona 0)a-oi4%o)' )a da &0i' s%o-a s&$#&-a( "o- !#a)' %s!o- o*a( da 0i s &da)a 4a T t#a#!&( to ona 4o% )'&0a%! Ut' no ' $#i to" sa"o to to "o'a -os$oda "a'!a t%#di da "o' !#a)' %s!i ota* ni' 0io " ni tata( n -o da "i ' #od ni tata "o' st#i* T t#a#!a+ Mo' ota*( $# "a to" ( ni' 0io " ni o* "( n -o ' "o' ota* T t#a#!a( da!) "o' #o= ni ota* 2o3 da &0i' s%o'& ) -iti"n& 1 n& da 0i s !ao &do%a* o1 nio s%o'o" %)astito" !3 #!o"+ Od s% -a( $# "a to" ( na'%i 0i2 %o)' )a &"#i' ti+ PRVI HELEN: Kad %as ' ono n !i dan( !#a)' %no( &' )a #i=o%!a( $o0)i' d' )i st + St#a2 $# d s"#3& ' 4 "a)'s!a $o'a%a+ 8na,i( 4 ")'a s n %o)i &da)'iti od s 0 + SALOMA: S% st %i to n -d' $#o,ita)i! Vi !&$&' t s%o' "is)i i s%o' "isaon sist " $o d&3ani"a $o"odn #o0 ( "i' n'a'&3i s%o'a &%' # n'a !ao "i( in; #io#n 1 n! ( s%o' toa) t ( ta!o# 3i s 4ons!i+ U s% "& to" n "a "&d#osti( ni "isaono- sti)a( ni &!&sa+ R !)a sa": " ni s &"i# +++ $ok tee ra!govor kakav se tjera oko gospodski% igara rijeima, scenom odjekne glas &roroka. Ta graja raste i!a scene, ona se ispreple'e s #ra!om pojedini% glumaca i uje se kako se pribli ava #ijuk oluje (to se prijete'i u!vitlala pod terasom judejskoga Tetrarke. Tipini u!vici demonstracije kojom netko vje(to dirigira. Ne uje se, upravo, ne ra!abira sc glas govornika. )sred galame i !vi duka prolamaju se divlji u!vici gomile* Ta!o ' ( 1i%io( do0#o -o%o#i( "a'!& "& sta#&( to ' istina( na %' a)a s )o$o%i"a( s"#t ti#ani"a! Instrumentacija te grmljavine raste prevladavaju'i govor na sceni, te ovim vje(tacima konver!acije postaje sve manje mogu'e da dalje glume, !aogrnuti togom svog u!vi(enog mira. Stvar i% je oito poela smetati. &okvario se ra!govor do tog stupnja kad ve' postaje svima jasno da je nemogu'e spasiti se pretvorljivim i ne%ajnim pre!irom kao da se i!a scene ba( ni(ta ne !biva. &ojedini grubi u!vici padaju na terasu kao kamenje+ sve jedan te i kamen od drugog. KAJO: N #a4&"i' " ta #adi $o)i*i'a! Da ta!a% ' dan "&)a* "o1 -n'a%iti ,ita% -#ad dani"a( a da -a nit!o 'o ni' &!)onio( 'a to $#osto n #a4&"i' "+ PRVI HELEN: L'&di s & o%a!%i" $#i)i!a"a( !ao to s& o% na ( t#a'no dosa=&'&( t ni' n 4natna %' tina !a!o da s s!# n $a1n'a "as 0 s$os)i,a#a & s"' #& %)asti"a $#i'atno"+ Go%o#io sa" i $ona%)'a" s% &di)': 4a $&! & o%o' 4 ")'i n "a do%o)'no i4n na= n'a! To s $itan' o"a)o%a1a%a na "' #oda%no" "' st&( a nadas% ' %a1no+ Kon'i( )a%o%i( a# n ( t st%a#i nis& s)&@ ,a'no $a) s n 0a+ L'&di na#o,ito %o) )a%o% + La%o%i s& % )i! "a,! ( a )'&di %o) "a,! + U E-i$t& ' "a,!a 'o &%i' ! 0o1anst%o s$#a" !o-a s& ,ita% , t nai2 0o-o%a $#a%a 0i' da+ Da't )'&di"a !on' )a%o%*( "a,! ( "a'"&n ( sa"o da s n dosad&'&! Dosad&'& s )'&di( i ta!%a ' dna !#asta%a )&da $osta' ( to( *i#!&s!o" 4a0a%o" $#%o-a # da+ To ' o$asna i-#a( s"at#a"( s '*dn i s d#&- st#an + DRUGI HELEN: U to" i ) 1i ta'na &s$' 2a: "asa os' 3a da s #adi o o$asno' i-#i+ o%' ! s i-#a %)astito" -)a%o"+ Ta s"#tonosna i-#a( to ' &$#a%o ta'na to-a ,o%' !a+ L'&di os' 3a'& da ta' -)&$an "o1 da s st#o%a)i s%a!o- t# n&t!a+ To oni os' 3a'&+ To i2 d#a1i+ !a'& da 0i $#is&st%o%a)i !a!o 3 "& n t!o s!in&ti -)a%&+ KAJO: A 'a 0i2 -a st#o%a)io % 3 da%no & n $o%#at+ N -o "i s s% $#i,in'a da t& n t!o i"a #a,&na da s i-#a o%a i-#a( ' # ina, $#osto n $o'"i" !a!o ' "o-&3 da s to do$&ta+ SALOMA( u! divlji pokIi mase, pun mrane strastvene mr nje* To ' o$asna i-#a( s)a1 " s ( a)i ' ta' ,o%' ! s%a!a!o do0a# -)&"a*+ sto ni' %a1no ta s -o%o#i( n -o !a!o( a o%a' %)ada s%o'i" '*4i!o"+ DRUGI HELEN: On -o%o#i ono to oni 2o3 da ,&'&: da s& -)adni( da s& &)'i%i( s%#a0)'i%i( -&0a%i( da s& #o0o%i( na'0ana)ni' -)&$osti+ PRVI HELEN: S$# "a s ,o%' ! 4a $o)iti,!& !a#i' #&! KAJO: P&,!ot#i0&ns!i )a% 1! 8na"o "i t& $' s"& na$a" t+ Kani0a)i i ana);a0 ti+ SALOMA: On doista -o%o#i ono to oni 2o3 da ,&'&( to ' st ono to od n'i2 nit!o n "a s"ionosti da !a1 ( a)i to nis& ni!a!% 0ana)n -)&$osti( to ' ono to 4na'& s%i i to s $od&da#a s $o'"o" n , -a to )'&di 4o%& istino"+ Istina( !ad s i4-o%a#a $o%i ni" -)aso"( $o"a)o & t# "o)&( n -&0i ni "#% od s%o' ta'anst% nosti+ On -o%o#i da ' T t#a#!a &0io "o-a o*a( to on -o%o#i( a to ' 'a%na ta'na+ To 4na'& & J&d 'i s%i: s% $a$i- i s%i ;a#i4 'i i s% $a$i- s%i2 ;a#i4 'a+ To 4na" 'a( to 4nat %i( to 4na"o %i i 'a( i( $# "a to" ( to ' $o4nato i o%o' -)&$o' #&)'i+ KAJO: On n -o%o#i a"a 0a nita st%a#no( Sa)o"o! On $#osto -n'a%i na n i4# *i%o dosadan( n &! i n $is" n na,in+ SALOMA: On -o%o#i n $is" n'a*i"a( a 'a %as $ita" t!o ' & J&d 'i $is" n/ On -o%o#i !ani0a)i"a( a t!o od nas ni' )'&do1d #/ Mo'a -os$o=a "a'!a %' #&' da ' )'&ds!a d1i- #i*a )i' ,i od !osto0o)' + Ona ' &%' # na da ' s' " 2i$o$ota"a $o")ad&' i da 'o' $o$#a%)'a t n( i n'& sna0di' %a'& n !a!%o" $o"ado" od 2i$o$ota"o%a s' " na( a 'a ' 4a)&d& &%' #a%a" !a!o ' to s&0)i"na -)&$ost+ Hi$o$ota" ,ini )'&0a% & %odi( i t!o 0i 1i% % 3 "o-ao da do= do to-a d#a-o*' no)i!si#a/ S% ' dno ' ( "i)i "o'i( ta s -o%o#i( -)a%no ' da s %' #&' ( a %' #&' s & ono ta ' do0#o i4-o%o# no+ &' t )i( "o'a -os$odo( !a!o ta' t no# $' %a/ &reko scene prosulo se urlanje gomile. Trjum# govornika.

PRVI HELEN: Vidio sa" & Ka$ado!i'i ,o%' !a !o'i ' -&tao 1i% , -#t& + ita%a ' Ka$ado!i'a t#,a)a 4a n'i"+ SALOMA: Ta' ' n -d' $#o1d#o !)&$!o %i$ #a+ To ' -)adi'ato#! I4d % tao ' n !o % , ,ita%& ' dn& T t#a#!in& !o2o#t&+ !ad s& do)i da -a 2a$s + Po")atio i2 ' !ao !&ni3 + Uo$3 : 0 4 na#o,iti2 t' ) sni2 !ondi*i'a nit!o n "a i4-) da na &s$' 2+ Ni-d' + Ni na $o4o#ni*i( ni & $o)iti*i+ ,uje se kako grmi glas govornika, ali se rjei ne ra!umiju. Ata ' # !ao/ DRUGI HELEN( u!nemiren Salominim prividnim mirom* Go%o#i da ' T t#a#!a %a )'&0a%ni!! To ' # !ao! I to da %aa "a'!a & !#a)' %s!o' )o1ni*i $a)i s%' ti)'! nad %ai" i T t#a#!ini" )'&0a%ni" )o-o"+ To -o%o#i+ Ja sa" doista 4a s%a!& s)o0od& "is)i( a)i "is)i" da "isao i4-o%o# na i$a! i"a s%o'& no#"a)n& -#ani*&+ Kada #i' ,i $o,in'& 4a&da#ati !ao !# $ana #i0a( st%a# $# sta' 0iti &!&sno"+ Da -a &!)oni"o i)i da od "o+ St%a# $# sta' 0iti &!&sno"+ KAJO: Ti 0a#0a#i( !o'i nadi#& i4 $&stin' !ao s!a!a%*i( &niti)i s& % 3 "no- *i%i)i4a*i' + U%i' ! s n t!o $o'a%i t!o 2o3 da $o$#a%i s% "i#+ Ta' 4%' 4dani st#o' ni' %o'ni,!i o#-ani4a"( na1a)ost( i "o1 s % o"a )a!o $o!%a#iti+ S% s "o1 $o!%a#iti( "o'a -os$odo! I & At ni s& $o, )i ' dno- )i' $o- dana %oditi -)a%n& #i' , n !a!%i 0#0)'a%i $osto)a#i i da %idit ( "o)i"( ta ' od to-a nasta)o+ Kasno ' s!idati -)a% B$ost 2o*C+ PRVI HELEN: T ! %a)'da n "is)it ( - n #a) ( da ' ta dan-&0a n !a %a#i'anta So!#ata/ To "a-a# # % + To ni' $#o,ita)o ni ' dn !n'i- + KAJO: Ni' %a1no da )i ta -os$oda ,ita'&( n -o da #&'& $od nai" t " )'i"a $o do0#o s"i)' no" $)an&+ S% to i"a s%o'& d&0)'& )o-i!&+ DRUGI HELEN: S% to n "a ni!a!% )o-i! + Ta!%i2 0)&na !o'i"a ' s% 'asno 0i)o ' od $o, t!a s%i' ta+ A o%o" ' 'asno s% !ao d%a$&t d%a+ Ta!% "&2 s)i' ,& i n sta'& !ao $#a% "&2 + SALOMA( kojoj su dosadili ovi brb-javci, u! balustradu, sva s onu stranu scene u du%u, promatraju'i gu vu svjetine pod terasom. Ka'o( "o)i" t ( &,ini "i t& &s)&-&( 4a"o)i ono-a ,o%' !a da do= ! U,init s%a!a!o da dod o%a"o -o# ( "o)i"( "o)i"( 4a# n / KAJO: Da st "i na# di)i da $# si' , " s%o' 1i) ( a)i to ' ,ista )&dost! SALOMA: A!o st i!ada is!# no "ata)i o to" !a!o 0i 0i)o 0o1ans!i %#2&na#a%no 4a#oniti & "o' an= os!o !#i)o 9a ta!o st s i4#a4i)i s%o'i" %)astiti" #i' ,i"a:( "o)i" %as( Ka'o( do% dit ono-a ,o%' !a $od s%a!& *i' n&+ Mo)i" %as( s #%i#at 3& %a" s 0 'o % , #as a!o %a" ' i!ada 0i)o sta)o da " $#o4o% t s%o'o"( 0it 3& %a" !ao $s to! No0) ss o0)i- ( Ka'o! PRVI HELEN: To s& !a$#i*io4ni is$adi !o'i $o $#a%i)& s%#a%a'& n #a4&"no! SALOMA( nervo!no, glasom ra!dra enim* A)i( "o)i" %as! Do% dit -a !ao to %as "o)i"( 4a# n / Kad % 3 & ,ita%o' J&d 'i n "a ni!o-a t!o 0i i"ao to)i!o int )i- n*i' da #i' i to $itan' ( #i' it 3& -a sa"a+ T& %i n "a to da s -&0i na %# " n&+ Kad s ta!% s # nad odi-#a%a'& $o d%o#s!o" $#oto!o)& s%a!odn %no( onda t& st%a# n t!o "o#a &4 ti & s%o' #&! + "ajo je nestao.
9Iat+:( na!nadno 9;#an*+:( P) "st%o o0% 4&'

PRVI HELEN: S% ' to 4aista !st#a%a-antno+ Sa)o"o( s% "o1 da s $# t%o#i & s!anda)( %i st &o$3 #a4d#a1 ni do n &#a,&n)'i%osti( to ' ,ista $&sto)o%ina+ SALOMA: To s)&a" od s%o' $ t -odin + ,uje se amor svjetine. SALOMA( na'uliv(i u(i, u!nemirena je kao plemenito pseto u lovu* Mo)i" %as( -os$odo( osta%it " nasa"& s ti" ,o%' !o"+ St%a# ' % o"a %a1na+ I sa"i st # !)i da ' i-#a o$asna+ Id 4a -)a%&! Do%i= n'a! 8a# n / Mo)i"! Kao to s"o s do-o%o#i)i( -os$odo! Do%i= n'a! Stanka. $ola!ak .o%anaana na scenu u pratnji rimskoga gererala koji tome prosjaku iska!uje svu protokolarnu pa nju po propisanoj dvorskoj etiketi, a !atim diskretno nestaje sa scene. SALOMA( ekskomplimentirav(i svoje kavalire, okrenula se spram &roroka i promatra ga okom krotiteljice, uperiv(i svoj pogled u !elene oi te divlje !vjerke. Stanka. Saloma, par distance kao ne%ajno, sasvim le erno, a !atim, kao magneti!irana, pristupa .o%anaanu korak po korak, sva vitka, sva u !veketu svoji% grivni, sva u tonu dame koja rutinirano vlada gestom i rijeima. armantno, neposredno, srdano, toplo, toliko uvjerljivo te djeluje iskreno* Do0a# % , ( !a!o st / Mi)o "i ' to "o-& da %as $o4d#a%i" $od s%o'i" !#o%o"( ' # ' to dio i "o- $#i%atno- do"a+ O$#ostit "i( "o)i" %as( to sa" 0i)a to)i!o s"iona t sa" s &s&di)a &4n "i#iti %as & %ao' ins$i#a*i'i+ P' sni! ( !ada st%a#a'&( n %a)'a s" tati & n'ino" 4anos&+ Ta' $' sni,!i 4anos( to ' s% ta st%a# !ao i !od $i) $ti!a+ A)i nisa" $#osto 4na)a( nisa" i"a)a $o'"a na !o'i d#&-i na,in da s &$o4na" s %a"a+ Do$&stit da %a" s $# dsta%i": 'a sa" !3 #!a $o!o'no- !#a)'a( sino%i*a T t#a#! !o'i %)ada J&d 'o"+ Mo' ' i" Sa)o"a+ .o%anaan je !bunjen i to se primje'uje. Osje'a s kako se skupio da ne pogrje(i u obrani svog, po svemu, ugro enog dostojanstva, te ne !na (to bi. Nesiguran je kao pas u amcu. Svaki korak, svaka gesta, svaka nje opasnost %jevo i desno.

9;#an*+:( na #a4"a!

SALOMA pristupila mu je srdano, veselo, i pru a mu ruke, prega!iv(i svaku konvencju* D#a-o "i ' to sa" %as s# )a! P#ati" %as % 3 n !o)i!o dana( a nist " "o-)i $#i"i' titi+ Mas!i#a)a sa" s !ao 1 na ' #i2ons!a( i ta!o sa" 0i)a sino3 $od "as)ina"a na ' 4 #& !ad st -o%o#i)i !a!o s n t# 0a 0o'ati istin + Istina ' !ao %' ta# & !#"&( ta!o st s 0i)i i4#a4i)i+ Da't "i s%o'& #&!&( "o)i" %as+ Go%o#i)i st da s& s%i )'&di 0#a3a i s st# ( i da s& s%i )'&di #a%no$#a%na 0#a3a( )'&di( a n #o0o%i+ Po ti" %ai" #i' ,i"a i 'a sa" ,o%' !( i 'a sa" %aa s st#a( 4a# n / Mo)i" %as 4ato %i " n n 0ist $#i4na)i 4a s st#& !ad $#i4na' t 4a s st# i on n s# tn d' %o'! !o' $#oda'& s%o'& )'&0a%/ Pa ,a! i -&0a%* $#i4na' t 4a 0#a3&+ A 'a nisa" -&0a%a ni 0)&dni*a+ Ja sa" ,ista( ")ada( n %ina( n s# tna d' %o'!a+ Si#o, 0 4 o*a i 0 4 "a'! + A %i !a!o s 4o% t / &ristupiv(i mu na ra!mak tako intiman te se ini da ga dodiruje svojim trepavicama, ona mu pru a obje ruke. .o%anaan je pasivan. Nikako ne mo e da se snade. Sve je san. SALOMA( osje'aju'i dramatsku opasnost svakog trenutka, jer tu se mo e u %ipu slomiti sve, pretvara se u slap rjeitosti koja %ui silinom vodopada te 'e ponjeti ljusku toga !bunjenog seljaka br!inom elementa* Ka!o ' %a i" / Ka!o s 4o% %aa "a'!a/ R !)i s& "i da st #o= ni na i4%o#i"a Ni)a( -d' s& '&t#a 0ist#a !ao na';ini'i 0a0i)ons!i !#ista)+ Do! sa" 'o 0i)a d' %o',i*a( " ni s& doni' )i sa ni)s!i2 i4%o#a ' dno- ;)a"in-a+ I"ao ' 0o'& danan' -a % , #n' - n 0a+ S%i' t)o)'&0i,ast 0o' ( 0o' " )an!o)i,n ti2 1a)osti osa")' ni!a+ Ka!o st # !)i da s 4o% t / .o%anaan i!govorio je svoje ime te se jedva ulo, tako je ti%o i!govorio svoje ime. /i(e kao u!da%. Stanka. Sve se to ve' !biva u sumraku. Netko je bio usred one !brke donio na scenu buktinje koje se dime, obasjavaju'i pri!or tamnogrimi!nim odsjajem. SALOMA( kao odu(evljena .o%anaanovim imenom* Va i" 4%oni !ao -on-+ isto+ M&!i+ S% ,ano+ G#i"i4no+ D#a"ats!i+ Kao o%o $# d% , #' s o%i" 0&!tin'a"a+ Va i" $' %a !ao 0)a-dan+ Dosto'anst% no+N ( ni!a!o n s%a!odn %no+ Uo$3 ( "o#a s $#i4nati( Gos$odin %a" ' $os% tio n o0i,no "no-o s%o' %' tin i 4nan'a !ad %as ' od)&,io $os)ati na o%a' s%i' t+ A!o ' it!o " d& 1i%i" )'&di"a & J&d 'i is!# ni" $o!)oni!o" - ni'a na - s% "i#s!o- a#2it !ta( to sa" od&%i' ! 0i)a 'a( sa s%o'i" s!#o"ni" ta) nti"a( 'o od s%o- na'#ani' - d' tin'st%a+ On ' 4aista n dosti1i% & s%o'o' $' sni,!o' ;anta4i'i+ 5o'a %ai2 o,i'&: ta"no4 ) no n 0o( ,isto s%itan' + Mo' ;.a"in-o sa ni)s!i2 i4%o#a i"ao ' s# 0#n ' 4i! !ao "' s , % s#$( ' 4i! ta!o ota# !ao , )i! !o'i" #odi)' si' !& $&$a! no%o#od n, t&+ I 4"i'& s& "i $o!)oni)i i4 %a - 4a%i,a'a+ N'o" sa" s i-#a)a & s%o'o' d' ,'o' $ost )'i: $i) s"o 4a' dno ")i' !o i4 ist ,a i -#i*!a) -#o1d ( 0o0i*& $o 0o0i*&+ I ' dn& 4)atn& $ti*& s& "i $o!)oni)i+ I4 t ' $ti* $#o-o%a#ao -)as ' dno- da%no % 3 "#t%o- indi's!o- 0o-a+ 5i)a ' od s&2o-a 4)ata i i4-o%a#a)a ' ,&dn #i' ,i+ J dna od ti2 ta'anst% ni2 #i' ,i 4%a)a s : L'&0a%+ I"a )i ,isti' s# 3 na s%i' t& od L'&0a%i/ Sa"o )'&ds!o ti' )o "o1 da do,a#a )' $ot& 0o1' - d' )a+ Nita $od n 0o" ni' )' $ od )'&ds!o- ti' )a+ Ki$o%i s& sa"o s' n!a t )' $ot + A %i( to 0ist %i & s%o'o' di%no' -o#dosti "o-)i da "i !a1 t / Do$&stit "i da %as $# t !n ": 'a 4na" s% to 0ist %i " ni "o-)i # 3i( 'a 4na" 'o "no-o %i ! T t#a#!a ' &0io "o-a o*a( to ' ta'na !o'& %i ot!#i%at 4nati1 )'no' s%' tini $o &)i*a"a+ T t#a#!a ' &0io "o-a o*a & do-o%o#& s "o'o" -os$o=o" "a'!o"( a st%a#i s& t !) da)' no#"a)no" )o-i!o"+ On danas i"a J&d '& i "o'a "a'!a n 4ani"a -a %i + On ' 0a*io o!o na n' n& !3 #!& i n "a d#&- "is)i n -o da s o1 ni n'o" ( a "o'a "a"a( da s$#i' ,i da s%o" s&$#&-& $ostan $&ni*o"( i4"is)i)a ' !a!o "o' $o!o'ni ota*( n' n s&$#&-( ) -iti"ni !#a)' J&d ' ni' 0io "o' t' ) sni ota* ' # da ' ona " n #odi)a & $# )'&0& s !#a)' %s!i" 0#ato" s%o-a "&1a !#a)'a( da!) s "o'i" st#i* "( a 4a$#a%o s%o'i" d' % #o"( $# "a to" ' "o' danan'i st#i*( a 4a$#a%o ota*( &4%i ni T t#a#!a( &0io "o-a na4o%io*a( !#a)'a( 4a$#a%o "o-a st#i*a( i $# "a to" "o' st#i* T t#a#!a ' st d ;a*to "o' ota*( a "o' &0i' ni ota* 0io "i ' st#i*( i $# "a to' )o-i*i "o' "a'! ( on 0i )o-i,no $o,inio od%#atno #odos!%#n&3 !ad 0i s o1 nio %)astito" !3 #!o" i ta!o od s%o' 1 n &,inio $&ni*&+ To s& % o"a s)a0 t o#i' "o' )&!a% -os$o= "a'! i on s !# 3& na !o!o'i" no-a"a( a "o' na4o%ist#i* i)i 4a$#a%o "o' ota* ' o$asna )i'a i on 3 4a%#n&ti %#ato" i "o'o' "a'*i 94a$#a%o "o'o' st#ini( a s%o'o' sna'i: i s%i" n' ni" t o#i'a"a o!o t ta40in ( ' # ' od)&,io $od s%a!& *i' n& da " o$)odi( a to "o'a !#%a%a "a'!a nas)&3&' %ido%ito i $# "a to" 2o3 da -a &0i' ( ' # ,&%a s%o'& -)a%&( ' # s n 4na t!o 3 !o-a( ' # % o"a , sto i "a)a #i0a "o1 da $o' d % )i!& #i0&( a to ' sada "o'a sit&a*i'a & o%o" t# n&t!& !ad st s $o'a%i)i %i sa s%o'i" t o#i'a"a !o' s&( !a!o %idit ( s$#a" o%o- 4a"# no- stan'a ;a!ata( $os% "a ' dnosta%n i( do$&stit 3 t "i da %a" !a1 "( nai%n + I sino3( !ad sa" %as s)&a)a $od "as)ina"a na ' 4 #&( do)a sa" do % o"a t#i' 4no-( &$#a%o #a4&"no- 4a!)'&,!a da st s s)&,a'no $o'a%i)i & o%o' i-#i & s# tan ,as( i a!o i"a n t!o 1i% & J&d 'i t!o 0i "o-ao da " i4% d i4 to- )a0i#inta( to st ' dino %i+ .o%anaan, oaran magijom ti% !li% i krvavi% rijei, stoji pred djevojkom, nepomian. ) #os#oru njeni% !jenica on je osjetio !vjerku koja tra i i!la! i! toga gadnog klupka umorstava i preljuba. SALOMA( osje'aju'i rutinirano pod prstom da ta mala i naivna riba dodiruje udicu, svijesna je da su potrebna jo( samo dvatri tr!aja, i plijen 'e biti u njenoj ruci* Ja sa" $ot$&no osa")' na( o!#&1 na )a1)'i%*i"a( -)&$ani"a( &)i4i*a"a i &0o'i*a"a+ I n !o % , ( !ad sa" ,&)a %a -)as( 4na)a sa": t& s #adi o "o'o' %)astito' -)a%i+ J dina s%' ti)'!a & no3i( to ' " ni 0io %a -)as+ D&-o( d&-o sa" %as , !a)a+ A to 'o ni' s% to i"a" da %a" !a1 "+ Da ' T t#a#!a &0io "o- o*a( to ' $o4nato( t "is)i" da n "a ,o%' !a & J&d 'i !o'i to n 0i

4nao+ S)&a)a sa" )a=a# !a!o o to" $#i,a'&: sa-n&ti i4nad s%o' #i0)' ,o#0 ( & s&"#a!&( na $a)&0i( & s' ni ' d#a( !#!)'a ,o#0a na %at#i( 1a# s n'i2o%i o0#a4i( a )a=a#i a$&3& !a!o s to d si)o da ' T t#a#!a &0io !#a)'a+ G)asin o to" &"o#st%& s% s& !#i% + Ni' s ona!o d si)o !ao to $&! $#i,a+ Osi" " n to n 4na nit!o( a "o' s%' do,anst%o "o1 s!in&ti -)a%& -os$odin& T t#a#!i i n' -o%o' !#a)' %s!o' s&$#&4i( "o'o' -os$o=i "a'*i( !#a)'i*i+ S$a%a)a sa" do )o1ni* s%o-a o*a & at#i'& i4a 4a%' s ( a $#%a &da#i)a ' no1 " "o-a o*a n' -o%a < na 9"o'a "a'!a:( $a !ad s t#-ao i $ot#,ao 'o & $o)&sn&( #an' n( & at#i'&( &$#a%o is$# d "o' 4a%' s ( o0o#io -a ' "o' st#i* i do!)ao -a !ao $#as + Ta' "o' o,&2( "o' 0&d&3i s&$#&-( 4 t "o' "a'! i n' n )'&0a%ni!( a $o na'no%i'o' t o#i'i "o' "a" "o' tata( ta' na '&d 's!i Antist s !o'i ' &,inio "o'& "a'!& &do%i*o"( a " n danas sn&0i da 0i na" doao & $#os* ( on ' do!)ao "o-a o*a( i 'a sa" i4a 4a%' s ,&)a !a!o "&!)o od' !&'& &da#*i no1 " ' dan( d%a( t#i( $ t( s da"( ' dana st( od s% -a osta)a ' sa"o )o!%a !#%i+ P#ita'i)a sa" s !ao da s$a%a"( i !ad s& n'i2 d%o' #a4-#n&)i 4a%' s& da %id to ' sa "no"( d&0o!o sa" &4da2n&)a !ao od "i)'a( !ao da s ta" di%ni" $ #i%o' "+ U , "& ' st%a#/ Od ono-a t# n&t!a ta' #a40o'ni,!i $a# ni' i$a! si-&#an da )i sa" ,&)a i %id' )a !a!o s& dot&!)i "o-a o*a !ao 0i' sno $s to( i ta i2 n i4%' snost -#i4 $od' dna!o+ Od t n i4%' snosti $#i' ti i" t#a'no s"#t( ' # na'0o)' ' 1i%' ti 0 4 1i%i2 s%' do!a i 0 4 s%' do,ansta%a+ Ra4&"i' t )i sada 4ato sa" %as os' ti)a !ao s%' ti)'!& & t"ini/ Ja t# 0a" n !o-a !o" "o-& $#i4nati istin&+ Sa"a da)' o%a!o+++ I " n 2o3 da &0i'&+++ Skljokala se u gru i klonula na mramornu klupu. .o%anaan be! rijei klekne do Salome i ljubi joj sandale kao (to se Ijube papue martirima. Nokturno. Mjeseina. 0vrci. Saloma se sagnula spram &roroka i lirski slomljeno pridigla ga u svoje krilo. Tako ostaju u klupku. $vije make. &ala je biblijski patetina no' sa pjesmom cvraka i blistavim koprenama !vije!da. Ti(ina sveanog nokturna. &ogasile su se buktinje, a !vije!de !aogrnule nepro!irnim velom tako da po!ornica ostaje nekoliko trenutaka u potpunoj tami. Stanka. Svanjiva u! ti%u i daleku pjesmu pastirske #rule i !vonjavu klepke* kre'u stada na pojila. Sunanojutro u
9-#,+:( Po-)a%a#

sjaju rasvjete kakva se pali na staromodnim scenama, u naranastom po aru kulisa, kada se sve plastinije ocrtavaju tamnomodri obrisi planina u daljini s onu stranu pustinje, u boji svijetlosme1e mu(tarde. Na pra!nu scenu, obasjavanu sve inten!ivnijom rasvjetom ispod gusti% jorgovanski% i oleandrovi% bosketa, i! mrane sjenke stoljetni% empresa, vra'a se i! perivoja Saloma, kao melankolino slomljena, i tako pasivno, u mislima, pognute glave, klone na mramornu klupu. "ajo, koji je na terasiprobdio itavu no' na protokolarnu distancu od svoje kneginje, u ulo!i vjernoga dresiranog pseta, spreman da na svaki !vi duk bude Gospodarici pri ruci, pribli io se Salomi neujno, na vr(cima prstiju. 2austaviv(i se nijemo na tri koraka ispred klupe, oekuju'i da mu se gospo1a obrati prva pogledom ili gestom, on se pritajena da%a ukoio kao statua, sa ko(aricom svje e ubrani% smokava u ruci. "ako Saloma, !aronjena u sve enervantnijim misIima, s glavom me1u dlanovima, s pogledom uperenim u !emlju, promatraju'i vr(ke svoji% sandala, kojima nervo!no prebire u pijesku, ne poka!uje ba( nikakve namjere da primijeti prisutnost svoga trabanta, "ajo, spustiv(i ko(aricu smokava na pjesak, udaljio se ti%im koracima do ograde terase i tu be! rijei promatra daleku puinu u nepominoj po!i. &oslije vidljiva kolebanja ipak se odluio progovoriti. /ratio se do &rince!e u tremi, pritajena da%a, smije li u punoj nei!vjesnosti riskirati da prekine kne evsku kontemplaciju. KAJO: O$#ostit ( Va Viso,anst%o( s"i' " )i %a" $# $o#&,iti da s $os)&1it sa n !o)i!o #osnati2 s"o!a%a 4a do0#o '&t#o/ Saloma, u mislima, kao da je preula, ne odgovara. Viso,anst%o( "o)i"( 'a sa"( Ka'o( "o)i" %as( n 0ist )i i4%o)' )i ' dn& 4aista s%' 1& #osnat& s"o!%&/ SALOMA('o uvijek kao du%om odsutna* H%a)a( n + KAJO: O$#ostit ( Viso,anst%o( n 0i2 1 )io da %a" s" ta"( i "o)i" %as da "i do4%o)it ( s"i' " )i %a" &$&titi ' dno dis!# tno $itan' / SALOMA( kao da se trgla* A2( da( to st %i( "o)i"( i4%o)it ( o , "& ' #i' ,/ KAJO: U$itao 0i2 %as n to( Viso,anst%o( 0&d t )i )'&0 4ni da "i $o!)onit s%& $o4o#nost( 0 4 na"' # da %a" s" ta"+++ SALOMA: A to/ KAJO: Mis)io sa" da %a" s 6 nt# no&s7 o0#ati" ' dni" 4aista dis!# tni" $itan' "+ SALOMA: Da!a!o( i4%o)it ( sa"o %as "o)i" da to %a Bdis!# tno $itan' C 0&d $o "o-&3nosti )o-i,no( 4a# n ( nt# no&s( ' # Bdis!# tna $itan'aC i"a'& $ona', 3 t& "an& da s& !ao $o $#a%i)& &%i' ! %i "an' 40#!ana( a 4ati" o0i,no "o#a)isti,!i $# t n*io4na( & ' dn& #i' ,( $itan'a 0 4 i4&4 t!a n int )i- ntna( a)i a!o %as ta %#sta d#&t% n i-# & o%o" t# n&t!& #ad&' ( "o)i" %as( sto'i" %a" na dis$o4i*i'&( i4%o)it ( da!) ( s)&a"+++
D

KAJO( !bunjeno* Nai" ( o$#ostit ( 2tio sa" %as( nai" ( 4a$itati( nai" ( &$#a%o to to st 0)a-oi4%o)' )i s$o" n&ti da 0i( nai" ( to $itan' 0i)o )o-i,no( nai" ( !a!o da !a1 "( da )i ' BS% ToC to s ( nai" ( d si)o( 0i)o 0a( !a!o da !a1 "( int )i- ntno/ SALOMA: A to BS% ToC to s ( nai" ( d si)o( n #a4&"i' "( nai" ! KAJO: Pa BS% ToC to s d si)o( & % 4i s ono" )&do"( nai" ( "is)i"( BS% ToC no3as( &$#a%o & % 4i s oni" s!anda)o" od sino3( 6S% To7 to 0i s ( nai" ( "o-)o $#o4%ati ;ait a**o"$)i E/ SALOMA: N ( n ( BS% ToC to 0i s "o-)o $#o4%ati ;ait a**o"$)i BS% ToC ni' 0i)o int )i- ntno( da!a!o( nai" ( BS% ToC( & % 4i s oni" s!anda)o" od sino3( !ao to s"o to( nai" ( % 3 4na)i i !ao to s"o to % 3 sino3 0i)i % o"a 'asno ;o#"&)i#a)i( a!o nist 4a0o#a%i)i( BS% ToC 0i)o ' 4a$#a%o $ot$&no s&%ino i $ot$&no -)&$o !ao i sa" s!anda) to ' 0io -)&$ i s&%ian i n int )i- ntan( a)i isto ta!o n int )i- ntno 0i)o ' i BToC da s &o$3 ( nai" ( do$&sti)o da s BS% ToC #a4%i' ta!o s!anda)o4no( t sa" )i,no 'a "o#a)a &4 ti
9;#an*+:( " )& na"a( & $o%' # n'& 9;#an*+:( s%# ni ,in
?

,ita% ta' s!anda) sa"a na s%o' !onto( 0a !ao $#a%a $#a%*ata !a"i)a &s# d na s!anda)o4n $&stin' d&2a i $a" ti+ Da nisa"( nai" ( o!#&1 na sa"i" idioti"a( "o-)o "i ' BS% ToC 0iti &t = no( da!a!o( BS% ToC( s!anda)o4no BS% ToC( #a4&"i' s ( !ao i BS% ToC %a s)a0o&"no "o#a)isti,!o 4ano%i' tan' 0 4 i!a!% s%#2 i s"is)a( sada( nai" ( & o%o" t# n&t!& !ad od BS% -a To-aC n "a" 0a ni!a!% !o#isti( 0a !ao ni od o% dosadn "&2 ( nai" +++ KAJO: Mo-)o ' ( da!a!o( da do BS% -a To-C s!anda)a i n dod ( sa"o n #a4&"i' " , "& ' 0i)o $ot# 0no da s BS% ToC 'o $ot n*i#a na ta!o i4a4o%an na,in/ SALOMA: Da ' n t!o od %as i"ao sa"o &n*& $#a% ( n si"&)i#an ( int )i- ntn ;anta4i' ( da nist s%i %i( !o)i!o -od %as o%d' o!o " n i"a( 0 4id 'ni 0#0)'a%*i( 0 4 ' dn ' din int )i- ntn "is)i & -)a%i( da s n t!o od %as i4 %)astit ini*i'ati% s' tio da ono- ad#a$o%*a &!)oni sa s* n ( $a to ' 0a# " ' dnosta%no !ao d%a $&ta d%a( n 0i( nai" ( da!a!o( do BS% -a To-aC( nai" ( 0i)o ni do)o( i to ' )o-i,no+ KAJO: J st ( na#a%na st%a#( a)i( $#i' BS% -a To-aC( o$#ostit ( Mi( Ri")'ani( nai" ( Mi s"o( nai" ( $o4%ani da & o%o' 4 ")'i 0&d "o ,&%a#i 8a!ona( $osto' ( nai" ( $o4iti%ni 8a!oni & o%o' 4 ")'i $o !o'i"a s %)ada & I"$ #i'i( Va Viso,anst%o( a!o %a" ' $o4nato( a Ri" ' st i t# 0a da ostan -a#ant 4a!onitosti i & o%o" di' )& s%i' ta !ao to ' o$, $o4nato( nai" +++ SALOMA:O( !a!o da n ( $o4nato "i ' to( i to 'o % o"a inti"no( s%a!a ,ast i s)a%a %ai" di%ni" #i"s!i" 4a!oni"a !o'i do$&ta'& da s ' dan n $is" ni "&)a* $o$n na -)a%& ,ita%o" !#a)' %s!o" D%o#&( $od %ai" #i"s!i" $#ot !to#ato" i %ai" $#a%ni" -a#an*i'a"a+ No( do0#o( a)i( $a#tF od %ai2 $o4iti%ni2 #i"s!i2 -a#an*i'a( $osto' i 4a!oni s#*a( $a !ada n t!o d !)a"i#a o s%o'o' id a)no' )'&0a%i s$#a" n ! da" ( !ao %i( nai" ( -os$odin - n #a) ( to !# ! 3 t n &"o#no !ao 1a0a* & $# d% , #' ( ta!a% ' dan t#&0ad&# "o-ao ' da os' ti( a!o n % 3 ins$i#a*i'&( a ono 0a# " "ini
9;#an*+:( od%o' no

"a)n& do4& !a%a)' #st%a( 0a# " 4a ' dn& ni'ans& %it ! )o-i! !a!o ' ( nai" ( n s$o'i%o s 0o)'i" o0i,a'i"a da s o Da"i N' -o%a S#*a )a' 'a%no dani"a i t' dni"a $# d ,ita%i" s%i' to" da ' o#dina#na 0)&dni*a+ Ta!%i s s!anda)i $ #& !#%)'& i !od %as & Ri"&( nada" s ( 0 4 o04i#a na $o4iti%n i)i n -ati%n 4a!on ( -os$odin ( a!o s n %a#a"( 4a# n ( i ta!o( "i)i "o'( %idit da ' BS% ToC % 3 od $o, t!a 0i)o sa%# no n int )i- ntno s!anda)o4no &4d&1 i $o$#i' !o( $a !ada ' #i' , o Bs!anda)&C( ni' do s!anda)a do)o ni sino3 ni no3as( n -o % 3 da%no( da%no $#i' BS% -a To-aC '&t#os i( $# "a to" ( %a $itan' ( da )i ' BS% ToC 6int )i- ntno7( sa%# no ' n int )i- ntno( d#a-i "o' -os$odin - n #a) ( to sa"( nai" ( s %ai" do$&t n' " 2t' )a da %a" !a1 "+ KAJO: S"i' " )i #is!i#ati 'o ' dno $itan' ( Viso,anst%o( da "i o0'asnit ( a to s do-odi)o sada( $os)i' BS% -a To-aC to s do-odi)o i to %as( to( '&t#os , !a( to 0i s "o-)o $#o4%ati da ' "an' s!anda)o4no i "an' n int )i- ntno od ono-a do! s BS% ToC 'o ni' do-odi)o( to $#i4na' " da ni' 0i)o int )i- ntno/ SALOMA: A to s to( "o)i" %as( BS% ToC t& do-odi)o !ao n to na#o,ito 6s!anda)o4no7( to %i a$ost#o;i#at sa ta!%o" 0o"0asti,no" "o#a)no" $ani!o"( to % 3 i $#i' ni' 0i)o isto ta!o s!anda)o4no( -os$odin / KAJO: Pa ta( o$#ostit ( s!anda)o4na( $ot$&no d $)asi#ana s* na t& $od o) and#i"a+ SALOMA: A ta!o( a 'a s $ita" !o)i!o 0i ta s* na t& $od o) and#i"a 0i)a "an' s!anda)o4na da sada ta"o 2#, t ( "' sto ono- nai%no- -oni,a !a"i)a( %i )i,no( -os$odin - n #a) / O( 0o1 ( 4a# ' "o-&3 da od s% -a to-a n #a4&"i' t ni ' dn ' din #i' ,i/ KAJO: Osi" %a !a$#i*io4nosti( o$#ostit ( 4aista sas%i" #a4d#a1 n i n &#a,&n)'i% ( !o'o' s"o

s%i $a)i 1#t%o"( o$#ostit "i( Va Viso,anst%o( da %a" i4'a%i" !a!o n #a4&"i' " 4aista 0a ni ' dn ' din #i' ,i+ SALOMA: A!o ' ta!o( onda "is)i" da ' sa%# no s&%ino da %a" o0'an'a%a" st%a#i !o' s& a& d ss&s d )a %ot# a$ #* $tion int )) *t& )) t "o#a) F( ,o%' , ( $a 4a#' "o-&3 da s 'o ni!ada n)ist na)i s n !i" & d%o0o'& na 1i%ot i na s"#t( )i* " o )i* ( s "a, " & #&*i( !ada $itan' t!o 3 !o-a %isi 4aista o !on,i3&/ KAJO: Ka!o da n ( #a4&"i' s ( a)i n $o'"i" s"isao %a )o-i! ( o$#ostit ( ' " *onsid3# *o"" &n s&' t *a$a0) dFa$ #* %oi#E s% to ' doista o$asno u to' !o0no' 2isto#i'i( no &$#!os to" ( $ona%)'a"( n #a4&"i' " ta 0ist 2t' )i da !a1 t + SALOMA: Pa 4a# %a" ni' 'asno da ' na'id ani'a ;inta & d%o0o'& da s i40i' "a, i4 #&! $#oti%ni!a/ KAJO: J st ( Sa)o"a( a)i n #a4&"i' " & !a!%o' ' to % 4i s to"( o$#ostit da s 0ana)no i4#a4i"( sa 0o)'i" o0i,a'i"a 4aista n s$o'i%o Co$&)o" Ca#nis/ SALOMA s vi(im pre!irom spram priprostog i be!a!lenog glupana* Do0#o( d#a-i -os$odin - n #a) $osto'i 'o ' dna " toda da s# di"o S%o' "is)i & o!%i#& n ! )o-i,n !oo#dina*i' ( "o)i" %as da "i od-o%o#it na $itan' /' : %i st - n #a) !a%a) #i' ( -os$odin ( 4a# n / KAJO: Da( Viso,anst%o( 'a sa" - n #a) !a%a) #i' ! SALOMA: A!o st - n #a) !a%a) #i' ( onda !o"andi#at !on'i"a/ KAJO: Da( Viso,anst%o! SALOMA: 8na,i: %ao' s !o"andi s%i %ai !on'i %ai !on'ani*i $o!o#a%a'& !ao ' dan ' dini d# si#ani !on' & *i#!&s&/ KAJO: Da( Va Viso,anst%o! SALOMA: A !o)i!o ta!%i2 d# si#ani2 !on'a( to ' st !on'ani!a( s)&a $asi%no ' dan %a "i-( to ' st( n &"i' " s $#a%i)no !a%a) #i's!i i4#a4iti( ' dn& %a& !o"and& "is)i"( nai" ( ta %aa "asa od !on'a i !on'i* ( od !on'ani!a i !on'ani!a !o'a $o P)aton& ni' d#&-o n -o &4%i na o!on' na id 'a o !on'st%&( !a!%& to(
9;#an*+:( i4nad %a - int ) !t&a)no- i #no#a)no- $oi"an'a 9;#an*+:( s"at#a" da sa" oso0a !o'a ' S$oso0na da s2%at'

da!) ( !on's!& sna-& o!on' no- !on'st%a $# dsta%)'a %aa d# si#ana , ta !ada s d# si#ano $o!# n&)a na %a& !o"and&/ KAJO: To ' ' dna L -i'a( Viso,anst%o( i)i d%i' L -i' i)i t#i L -i' ( % 3 $# "a to" !o)i!o s L -i'a na)o na o!&$&+ SALOMA: A ' dna L -i'a !a%a) #i's!a( ta ' to( nai" ( !o)i!o %as i"a !on'a i !on'ani!a na o!&$&( "is)i"( d# si#ani2 !on'a i !on'ani!a & ' dno" ,o$o#&/ KAJO: J dna L -i'a( to ' st 2i)'ada !on'a( st 2i)'ada !on'ani!a( st 2i)'ada , )i,ni2 !on'ani,!i2 "a, %a( st 2i)'ada !o$a)'a i st 2i)'ada o!)o$a( ta!o( to ' ' dna !a%a) #i's!a L -i'a( Va Viso,anst%o+ SALOMA: 8na,i( "asa !on's!o- i !on'ani,!o- " sa( 4% , 3 - -%o1da i ost#&-a( -)a%a( -#i%a i # $o%a/ KAJO: Da( Va Viso,anst%o( st 2i)'ada !on's!i2 -)a%a i # $o%a+ SALOMA: I to s% $o!# 3 t %i ' dni" s%o'i" 4%i1d&!o"( s%i2 ti2 st 2i)'ada !on's!i2 -)a%a i !on'a( i !on'ani!a( i sa0a)'a( i "a, %a( i !o$a)'a( i o!)o$a i # $o%a( s%i" ti" %i !o"andi#at !ao -oni, ' dno- ' dino- "a-a# ta/ KAJO: Da( Va Viso,anst%o! SALOMA: I s%i ti !on'i i !on'ani*i $o!o#a%a'& s %ao' 4a$o%i' di !ao ' dno ' dino "a-a# / KAJO: Da( Va Viso,anst%o! SALOMA: A!o ' ta!o( onda %as "o)i"( -os$odin - n #a) ( i4%o)it ( is&,it s%o' "a, i odsi' *it -)a%& ono" $i'ano" -)&$an& to ond' 2#, $od o) and#o"! "ajo promatra Salomu s i!nenadenjem. Stanka. SALOMA( nervo!no* A to s ,&dit ( -os$odin - n #a) ( !ao da st i4-&0i)i s)&2/ Na# di)a sa" %a" da odsi' , t -)a%& ono" -)&$an& !o'i ' $#o%o*i#ao o%a' s!anda)( nai" ( o%a'( !a!o %i !a1 t ( ;ait a**o"$)i+ KAJO: N #a4&"i' " %as( Viso,anst%o/ SALOMA: Ka1 " %a"( odsi' *it -)a%& ono' $i'ano' "i4 #i'i( ond' ! KAJO: Ka!o( Viso,anst%o( "o)i" %as( Viso,anst%o( a!o s n t!o $#oti%io $osto'ano i &st#a'no da s s!in -)a%a ono" 0a#a0i( $a to st 0i)i %i )i,no( Viso,anst%o( i !ad -od s"o %a" do)i sa st%a#ni" $#i' d)o-o" da s ta st%a# s!in s dn %no- # da( t!o s to" &s$#oti%io( i to % o"a n #-i,no( to st 0i)i %i )i,no( $a#don+ SALOMA: Da( -os$odin ( ta!o ' 0i)o( n $o#i, "( to sa" 0i)a 'a( )i,no( da( 0i)a sa" )i,no 'a

' #( to( ona' ,o%' ! 4ai-#ao ' $# d s%i"a na"a o$asn& i-#&( na 1i%ot i na s"#t( a 'a sa" !ao ; # $a#tn #( $ot&'&3i $#oti%ni!a & d%o0o'&( # s$ !ti#a)a n' -o% "o#a)n $#in*i$ !o'i nis& 0i)i )i ni( n 4na" &"i' t )i s)i' diti "o'& "isao( !o'i nis& 0i)i )i ni( !a1 "( s%a! &%' #)'i%osti ' #( na !#a'&( ,o%' ! ' i"ao to)i!o s"ionosti da $#o-o%o#i istin&+ A to " $#o"at#at s $#ita' no" s&"n'o" !ao da sa" n&)a &"o"/ Pita" %as da )i ' ona' ,o%' ! i4"is)io da ' s% o%o o%d' ( na o%o" D%o#&( na'0ana)ni'i i na's!anda)o4ni'i )&$ana#/ KAJO: Ka!a% )&$ana#( s% s& to -)&$osti i )a1i( i 'a s %a"a ,&di" da st s &o$3 os%#n&)i na t d#s!osti( to s& d "a-o! ;i!sn id ' ( , "& nas' dati ti" d#s!i" )a1i"a/ SALOMA: A!o s& to d#s! )a1i( onda $o-oto%o n "at #a4)o-a da "& n s!in t -)a%&( -os$odin ! M =&ti"( t n' -o% B)a1iC( to s& )a1i 4a &i ta!% -os$od !ao to st %i( 4a ,&%a# i -a#ant #i"s!i2 4a!ona( a)i 4a tan'i s)&2 od %a -( -os$odin ( to s& o$asn istin ( a 'a sa"( %idit ( na t# n&ta!( 4aista 0 4 i ' dn ' din s!#i% n "is)i( $o%' #o%a)a & "o#a)no &%' # n' ono-a ")adi3a i 4ato nisa" do$&sti)a da -a &0i' t + Sada( " d&ti"( !ada ' $o)o1io s%o' o#&1' ta!o# 3i 0 4 #a4"i)'an'a( !ada ' 0i)o do%o)'no da "& s%o'i" t# $a%i*a"a dodi#n " &sn& $a! da !a$it&)i#a( 0a !ao i s%i %i( !a%a) #i's!i - n #a)i( sada( da $a#doni#a" t& "i4 #i'&( 4aista n &%ida" da 0i 0i)o )o-i,no+ KAJO: S"i' " )i( Viso,anst%o( na t# n&ta! 0iti inti"no istino)'&0i%/ SALOMA: Da( to( !a!o/ KAJO: Pa 4a# n $osto'i ' dno da%no si0i)ins!o $#o#o,anst%o( 0&d )i $a)a -)a%a ono- n&0i's!o"ani'a!a( )&d !o'a 3 da $#o!&n !#a)'a( da 3 t %i $ostati s&$#&-o" T t#a#! i o!#&niti s !#&no" J&d ' / I 4a# nis"o od %as ,&)i( Viso,anst%o( da %i %o)it da &"# t n -o da $ostan t s&$a#ni*o" s%o' -os$o= "a'! & !#a)' %s!o' )o1ni*i/ SALOMA: Ata i"a da 0&d d&0)'i s"isao %ai2 #i' ,i/ KAJO: I"a )i da $adn ona -)a%a( ,ini s da %i '&t#os nist n s!)oni da $ostan t s&$#&-o" s%o-a -os$odina !#a)' %s!o- st#i*a( & d&2& ono- da%no- $#o#o,anst%a( ' #( !o)i!o s s' 3a"( 0a 4ato da s to n 0i d si)o( %i st s$# ,a%a)i da s ono" 0i' sno" $s t& s!#ati # $/ SALOMA: P#i4na' "( -o%o#i)a sa" to( n ta'i"( -o%o#i)a sa" to s%i"a( i %a"a( da -a $&stit da )a' ( a sada sa" i4"i' ni)a s%o' $)an! Odsi' *it -)a%& ono" ond' 0&!a,&( -os$odin - n #a) ( do! s 'o ni' $#o0&dio( 4a$o%i' da" %a" to( ' # 'o $#i' n -o to sin $#%a 4%i' 4da( 0it 3& %)ada#i*a o% 4 ")' + Sarkastino naglaseno, (to "ajo slu(a kao patetinu direktivu* St%a#i s % 3 ' da"$&t "o#a'& &# diti !#a)' %s!i dosto'anst% no! Na '&d 's!o" d%o#& t# 0a da 4a%)ada id a)an # d & $o-) d& "o#a)n i "at #i'a)n ,isto3 + N s"i' %i da 0&d da %)ada# o% 4 ")' t' #a #a4%#at na $#i' sto)'&( ta!o# 3i 'a%no( $# d s%i"a( & $as'o' -&1%i sa s%o'o" sino%i*o"( nao,i-) d ,ita%o;a#i4 's!o- i ;i)ista#s!o- 'a%no- "i)' n'a+ U to" $o-) d& s%i"a sina-o-a"a i !at d#a"a t# 0a da s $#&1i $&na 4ado%o)'tina+ Da 0i s d "onst#ati%no s"i#i)o "o#a)no 4-#a1an' s%i' ta( da 0i s &&t!a)a $) 0 's!a sa%' st !o'a ' )a'a)a na &sta ono- 'adno- -# ni!a( t# 0a "& s!in&ti -)a%&! J #( %o( $#isi1 " ,ita%i" s%o'i" !#a)' %s!i" dosto'anst%o" $# d 5o-o" i $# d P#o#o*i"a da ' ona "o#a)na $#ot&2a 4ata'i)a s% s%o' id a) i s% s%o' 0o-o% ( s% s%o' $#in*i$ i s% s%o' ido) ( da ' s"#tno sa-#i' io sa ' dno" ni";o"an!o" !o'& ' $# d ,ita%i" s%i' to" 1i-osao !ao 0a0i)ons!& !&#%& nad !&#%a"a+ KAJO: Pa &$#a%o 4ato "i s"o 2t' )i da -a s"a!n "o( a %i st ( $ona%)'a" %a"( *iti#a" %a #i' ,i( #i' , $o #i' ,( %i st 0i)i i4'a%i)i da %a" ' ta' ,o%' ! "an' dosadan od s%i2 %ai2 %' #ni2 $o!)oni!a+ SALOMA: Da( dosa=i%a)a sa" s i dosa=&' " s s %a"a s%i"a n i4# *i%o( i to nisa" ta'i)a( a( $#i4na' "( 0i)o ' n , - $#i%idno "an' dosadno- U ono' -a)a"i+ o%' ! ' ( $#i' s% -a( -o%o#io istin&( a to ' 0i)o n o0i,no da n t!o i4-o%a#a n to to ni' )a1( n "a s&"n' + o%' ! ' i4-o%a#ao s%o'& istin& !ao da ) 0di i4nad st%a#nosti( i 'a sa"( %idit ( $o%' #o%a)a da doista $osto' "o-&3nosti s$i#it&a)i4a*i' ( !ada s 4 ")'a od s$)ina i)i od 2i$ #s n4i0i)nosti( od dosad ( &4%is&' i4nad s 0 ( !ad $osta' indi; # ntna s$#a" 4 "a)'s!i2 4a!ona( $oi-#a%a'&3i s sa"o&nita%a'&3i" "is)i"a o sa"o&0o'st%&( a onda i n sta' od %# " na na %#i' " & to" s"is)&( #as$)in s ( $#osto is2)a$i( i 'a sa" $o%' #o%a)a 4aista da ona' ,o%' ! -o%o#i Istin&( 0i)a sa" a#"i#ana ti" ;a!to" da i4-o%a#a istin& $od #i4i!o" %)astit s"#ti( $a! da s ni' s#o4ao od"a2 do na'0ana)ni' 4 ")' ( 0 4a4) no i n %' to !ao d' ,a!( da i4 n' -a od"a2 4ati" ni' $#o-o%o#i)a -#&0a( $#i"iti%na s )'a,ina: "o'a 1 na( "o'a d' *a( "o' !#o%( "o' 1i%ot( "o'i int # si( a osta)o s% s $# t%o#i)o & 0a)ast to s 0a*a $# !o $a)&0 ( ona n %ina d&a "o#a" $#i4nati da " ' #a4o,a#a)a( ' # da ' ostao na %isini( 0i)a sa" s!)ona da s $o!)oni" n' -o%i" id a)i"a i da $o%' #&' " !a!o $osto' doista n t' ) sn %#i' dnosti s on& st#an& 4)a+++ Stanka. "ajo prati Salomine rjei !bunjeno, ne snala!ei se. A to " $#atit $o-) do" !ao da s& %a" o,i !on's! / P#i"i' ti)a sa" 'o !ao d' %o',i*a( s%i %i !a%a) #i's!i - n #a)i $o$#i"at ' 4i%o $#a4an $o-) d s%o' %)astit !)'&sadi+ P$na%)'a"( ona $#a4na %# 3a od "o#a)no- t#&$)a( !o' ond' 2#, ( $#o!a#ta)a ' s%o' "o#a)isti,!i !ont#a$&n!t o% no3i i n' -o% 1i%ot i4-&0io ' s%a!i " ta;i4i,!i s"isao+ 8ata'io ' s%o-a 0o-a i ' dino to "& ' $# osta)o !ao o%o4 "a)'s!i !o"$as ' st da $ostan T t#a#!in 4 t+ D&2o%ita $o"isao( n "a s&"n' + Posto'i ' dna %#sta di) tanata !o'i( !ada ,in )'&0a%( n "a'& d#&- id ' n -o da s $o'a% !ao $#os*i & 0o)'i" ;a"i)i'a"a( a ona' ' t#a0&n'ao !a!o $os' d&' na o0a)i ni)s!o' ' dn& $ao"& $# d s%o'i" %)astiti" !#o%o" i ' dan ,a"a* na %odi i !a!o 0i "o-ao od ")ada do ")ada da 4a#adi a! i t#i #&$i' ( a ,o%' !

' d1 nt)" n( #a4&"i' s ( 4a "i#a4 n t#a1i ni $ #$ #a( n t# 0a "& ni ' dna ' dina i-)a( do%o)'no ' ( !a1 ( da 0is"o $o1i%' )i & s# 3i( da "& #ada" d' *&( s da" sino%a "ini"a)no( i da "& $ # " -a3 + Pito"a 0 na( o$i)a s do 0 s%i' sti( i t!o 0i "is)io da s& i $#o; siona)ni P#o; ti s!)oni $o#o*i"a 0a !ao i %i -os$oda !a%a) #i's!i - n #a)i/ St%a# ' ( !a!o %idit ( "no-o ' dnosta%ni'a( -os$odin - n #a) ( ,o%' ! 2#, i ta!o $i'an od )'&0a%i n 3 ni $#i"i' titi da ' $# "in&o+++ KAJO: N 4na" s"i' " )i #is!i#ati da $ods' ti" Va Viso,anst%o !a!o sa" %as 0io &$o4o#io da ' ,ista )&dost to st "i na# di)i da -a do% d "( a 4ati"( a!o -a do% d "( a 'a sa" -a 4aista do% o+++ %i st 4aista 1 n #o4no 0i)i da)i s%o'& #i' , da "o-& da s nada"+++ SALOMA: Da( da( da)a sa" %a" s%o'& #i' , da 3& %a" 4a # %an $o!)oniti sa% s%o' t' ) sni a#" $o %ao' -os$ods!o' 1 )'i( da)a sa" %a" t& o$asn& #i' ,( no0) ss o0)i- ( Ka'o( i !ao to st "i -a do% )i( ta!o %as sada "o)i" da -a od% d t ( odsi' *it "& -)a%&( i to s"' sta! Stanka. "ajo promatra Salomu #ascinirano. N 4na" da )i st do%o)'no 'asno $#ati)i "o'& "isao/ Odsi' *it -)a%& on )&d ! N' -o%a -)a%a $# dsta%)'a ost%a# n' ' dno- da%no- $#o#o,anst%a to -a ' i4# !)a ' dna Ci-an!a nad "o'o" !o)i' %!o"( a & to si0i)ins!o $#o#o,anst%o T t#a#!a %' #&' !ao & %#2&na#a%ni 4na" n: &dat 3 s sino%i*a 4a st#i*a !ad P#o#o!o%& -)a%& s!#i' s"o!%in )ist+++ Vi 3 t $# dati K#a)'& P#o#o!o%& -)a%&( K#a)' 3 'o % , #as $#o-)asiti s 0 &do%* "( a " n s%o'o" s&$#&-o"( a !ada 4a%)ada" J&d 'o"( %i 3 t 0iti i" no%ani %#2o%ni" st#at -o" !#a)' %s! !a%a) #i' i onda "o1 t da o#o0it i Ka)d '& i Si#i'&( i Ka$ado*i'&( i E-i$at i ,ita%& A;#i!&( da!) / KAJO( obu!et romatninim perspektivama (to se tie vlastite karjere, %ipnoti!iran tajanstvom sibilinskog proroanstva* Mis)i" da sa" #a4&"io s"isao %ai2 #i' ,i( Viso,anst%o( !ao to st "i o0'asni)i: -)a%& ono-a ,o%' !a t# 0a da $# !#i' " s"o!%ini" )isto" i da ' $# da" K#a)'& & %a i" !ao $o!)on( a istodo0no i !ao 4na" n da st s od)&,i)i $#i"iti n' -o%& #&!&+++ SALOMA: Da( &$#a%o ta!o !ao to st i4%o)' )i #a4&"' ti( -os$odin - n #a) ( &4"it t& -)a%&( , !a't ( na "o" nat( -d' s& %a" on %a s"o!% / KAJO: I4%o)it ( dodao je Salomi ko(aricu sa smokvama. SALOMA prosula je smokve i pru ila "aju ko(aru* Ta!o( sta%it on& -)a%& & !o#$&( $# !#i't ' s"o!%ini" )isto" i( !ao to ' # , no: $# da't ' V )i,anst%& !ao $o#&!& da sa" -a )ii)a i t ;o#"a)nosti da " 4a$#osi ' #( to( ost%a#i)a s #i' , Si0i) : &dat 3 s sino%i*a 4a st#i*a !ad P#o#o!o%& -)a%& s!#i' s"o!%in )ist+++ KAJO( predano intimno, pomalo lukavo, sa mentalnom re!ervom !a svaki sluaj* Udat 3 s sino%i*a 4a st#i*a !ad P#o#o!o%& -)a%& s!#i' s"o!%in )ist+++ A 4ati"( Viso,anst%o( %i 3 t od#1ati s%o'& !#a)' %s!& #i' ,/ SALOMA( (armantno, koketno pru iv(i mu ruku na cjelov* K#a)' %s!a s n $o#i, ( adio( "i)i "o' d ,!o( do%i= n'a+++ KAJO: Do%i= n'a+ Nestao je trkom. Saloma prati odla!ak kavaljera svladavaju'i se da se ne primijeti kako je u!nemirena. &rislu(kuju'i odjekivanju sulude "ajove trke po sta!ama perivoja koja odjekuje kao topot kentaura, ona se na prstima do(uljala do empresova stabla u lijevoj kulisi ne bi li svojim pogledom uspjela da otkrije ra!voj drame. Scenom odjekne bolan krik ovjeka i!a sna, a odma% !atim kobna ti(ina. &ala je &rorokova glava. Saloma se vra'a u centar scene i nervo!no podi e sa !emlje nekoliko smokava i jede. $ola!e dva rimska generala. SALOMA: O( do0#o '&t#o( -os$odo( %o %as & $#a%i ,as( "o)i" %as( to to s d a%a( ona' s&)&di %a - n #a) Ka'o 0o'i" s da ' o%o- t# n&t!a s!in&o -)a%& $i'ano' n&0i's!o' )&di( ono" sa"o4%ano" P#o#o!& !o'i ' t& sino3( a!o nist 4a0o#a%i)i( ta!o -)asno i na" t)'i%o -a)a"io $od t #aso"+ PRVI GENERAL: Ka!o da n ( Va Viso,anst%o( t# 0a)o -a ' % 3 sino3 $#i!#atiti 4a -)a%&+ DRUGI GENERAL: A!o ' to Ka'o &,inio( &,inio ' % o"a int )i- ntno( Va Viso,anst%o! SALOMA: O0#atno od to-a( -os$odo( a!o ' to &,inio( &,inio ' % o"a n int )i- ntno ' # 3 od to-a nastati % o"a n &-odan $o)iti,!i s!anda)( $a to ' $o s 0i 'asno( &0i)i s"o ,o%' !a & sa"o" !#a)' %s!o" d%o#&( i to 'o na s$a%an'&( !ao -osta( i t!o 0i t& "o-ao 'o da s o0#ani n !i" &%' #)'i%i" $) doa' o"( -os$odo/ Ka!o to da n #a4&"i' t da ' s%a!i t# n&ta! s&d0onosan/ Vi st #i"s!i - n #a)i & o%o' 4 ")'i ' dini -a#anti 4a!ona( %i st ( -os$odo - n #a)i( ,&%a#i $o4iti%ni2 4a!ona( %i nosit $&n& od-o%o#nost 4a $oti%an' -#a=ans!o- # da $# d s%o'i" I"$ #ato#o" i 'a "is)i" da ' "ini"&" to s & o%o" "o" nt& "o1 &,initi da )iit ono- s&)&do- - n #a)a s)o0od ' # ' &0io ,o%' !a !o" s"o da)i( & i" na'%i - '&d 's!o- a&to#it ta( a4i) na !#a)' %s!o" d%o#&+ DRUGI GENERAL: Eno -a -d' t#,i !ao s&)&d s -)a%o" & #&*i( $ n' s st $ ni*a"a na t #as&( & d%o#+ SALOMA: Po# " ti)a "& s $a" t( on ' % 3 da%no $o!a4i%ao 4na!o% n &#a,&n)'i%osti( t# 0a -a 4a&sta%iti $od s%a!& *i' n&( #a4o#&1ati -a( *oit G& *oit ( ni!a!o s n s"i' do$&stiti da s st%a# $#o,&' +++ PRVI GENERAL: Pa ' st ( i"a !#a)' %na $#a%o( ,o%' , ( "i s"o od-o%o#ni 4a -)a%& on )&d ( da)i s"o "& sa)%&s *ond&*t&sF( dodit ! Generali su nestali trkom.

SALOMA !a generalima* Ra4o#&1a't -a( ot"it "& on& -)a%&( s$#i' ,it da n $#od# $# d K#a)'a! Generali su nesta-i, uje se !veket oru ja i!a kulisa. 3an#are. Sti e Tetrarka sa dvorskom pratnjom. TETRARKA( patetino* O( 4a# ' &#ani)a s#na "o'a 0i0)i's!a( & $#as!o4o#' o%o- % d#o- dana( na !#a)' %s!i $o!)on s%i" %ai" "i)osti"a( %)ada# J&d ' 1 )i %a" do0#o '&t#o( 2a#;i n 0 s!o'( -o)&0i*i s%o'o' i n %' sti !o'o' s !)an'a !ao %#2&na#a%no" 0o1anst%&( Sa)o"o( sino%i* "o'a( !3 #i "o'a ' dina( ,ast( s)a%a i %' ,iti t#i'&"; t 0i i $)odo%i"a &t#o0 t%o' +++ 2veket oru ja i!a scene. TETRARKA( i!nenadeno* 8a# o$ t 4% ! t "a, %a/ 8a# na &4%i ni I"$ #ato# ni' 4a$o%' dio da s s%a!i d%o0o' na &)i*i !a1n'a%a s"#3&/ S!o,i da %idi to s ta"o d a%a+ JEDAN OD DVORJANIKA koji se ve' odpoetka, privuen bukom oru ja, odvojio od svite, promatraju'i scenu pod terasom* Po0i)a s -os$oda #i"s!i - n #a)i( Va V )i,anst%o!
?

9Iat+:( s)o0odan $#o)a4

TETRARKA: 5a oni !o'i"a ' $o4i% da 0&d& &4o# s%i"a( o( n # da )i 0i' dno- & )'&ds!i" -)a%a"a( ta n !a n t!o s!o!n da i2 &#a4&"i! JEDAN OD DVORJANIKA i! Tetrarkine pratnje* V 3 sti1& -os$oda( V )i,anst%o( no i2+ Stigla su oba rimska generala, jedan nosi ko(aru sa &rorokovom glavom. TETRARKA: A to ' to( -os$odo( ta s d si)o/ PRVI GENERAL: Po)&dio ' Ka'o( Va V )i,anst%o( i ods' !ao -)a%& ono' 2 0# 's!o' )&di( $o'&#i%i s n'o" !ao "ani'a!( t na" ni' dao ni da s $#i0)i1i"o( $o%&!ao ' "a, i( ta!o( do-odi)o s +++ TETRARKA: A to/ PRVI GENERAL: Do-odi)o s +++ TETRARKA: Ka!o/ DRUGI GENERAL: Ostao ' da ) 1i+++ TETRARKA: M#ta%/ O5A RIMSKA GENERALA: Da( Va V )i,anst%o! TETRARKA: A o%o ' -)a%a P#o#o!a/ O5A GENERALA: Da( Va V )i,anst%o( %o ' + TETRARKA podigne sa glave smokvin list* Kad P#o#o!o%& -)a%& s!#i' s"o!%in )ist( &dat 3 s sino%i*a 4a st#i*a+++ Da!) s o0istini)a #i' , Si0i) / I !a1 t ( d#a-i "o' Pon*i' A&# )i'ans!i( Ka'o Antoni' ' 4aista "#ta%/ O5A GENERALA: Da( Va V )i,anst%o+ TETRARKA: Da!) ( Ka'o Antoni' ( - n #a) !a%a) #i' ( ' "#ta%/ E( $a to ' $o %io' %o)'i Gos$odn'o'( "#t%a -)a%a $)a3 na ' -)a%o" ,o%' !a !o'i ' &0io( &4%i no' *a#s!o' P#a%di data ' $&na satis;a!*i'a( i to 'o $o -a#anti"a *a#s! $#a%n si-&#nosti+ Sa%# no do0#o( "o'a -os$odo( 2%a)a %a" & i" $# dsta%ni!a s&% # nit ta J&d ' ! N !a s%at!o od %as i4%o)i $o ' dn& 4)atn& -#i%n& sa 0#i)'antno" 4"i's!o" -)a%o"! S!&$o*' na indi's!a ;i)i-#ana &"' tnina( 4a t#id s t i t#i ta) nta 4)ata $o -#i%ni( t ! to)i!o t s n 0i "is)i)o da nis"o 1 n #o4ni+ To %a"a+ A 4ati": o%a' *#ni 0is #( skidaju'ijednu od svoji% orijentalni% nau(nica, o%a' *#ni 0is # $# da't !s!#a)'i*i & 4na! n "i)osti da n 0i 0i)o s&"n' da s& 'o' dani od0#o' ni! Da't 'o' s)o0odn& $#atn'& do ni)s!i2 !ata#a!ta( a od n&0i's!o- $i' s!a da)' do Etio$i' n !a $&t&' !a!o &"i' ( n !a 'o' s s"i)&'& s%i $o-ani i 4)i d&si *#n A;#i! ! A %as( V )i,anst%o( "o)i" 4a %a& !#a)' %s!& #&!&( n !a s is$&ni $#o#o,anst%o( to ' %o)'a K#a)'a nad %o's!a"a+ N !a &da# s%i 0&0n' %i i *i"0a)i i 2a#; ( #adost &)a4i $od !#a)' %s!i na" !#o%! $uboki poklon pratnje. "raljevski par odla!i sveano sa scene. 2avjesa