You are on page 1of 10

sebi zaokruen, otkinut i zavitlan u samou jasne openhauerovske sumnje.

Kako sam ja onda u ono vrijeme (kada su babe bogomoljke plakale pred crkvenim vratima i kada sam u crnim prljavim prostorima, medu oklopnicima, gubio ravnoteu ivanu i glavinjao bolesno) gledao stvari nejasno, kroz neku mutnu simboliku, ja ni enjina nisam zamiljao enjinom, nego samoubilaki oajnim, bakunjinovski bijesnim prodorom glave kroz najtvrdu materiju. enjin je za mene znaio u ono vrijeme subjekt koji se odbio na ocean kao crna admiralska !igura koja se u svome traginom solipsizmu razdire na kljunu lade i plovi u nitavilo, i tako sam ja napisao jednu pjesmu (nazovimo je tako) koja s enjinom kao takvim nije imala nikakve naroite veze. "e su me dogadaji ranoga proljea i ljeta godine osamnaeste uvjerili o tome da je ta moja posveta enjinu bila hitac u maglu, i ja sam je, spoznavi to, logino izbrisao. #er enjin nije meni ve u proljee osamnaeste mogao znaiti ni subjektivizam, ni solipsizam, ni nitavilo, ni sumnju tirnerijansku, nego obratno kolektiv i volju, i samosvijest i jedrenje punim vjetrom. Kao %ar& i 'ar(in to su dotukli boga i drutvo, enjin se javio kao zidar konstruktor, stvaralac koji radi po planu, a nije nikakav )kleti *olandez boleive simbolike+ to mi je sve izgledalo dovoljnim razlogom da, stvorivi sebi o tome pitanju precizniju predodbu, izbriem posvetu na tampanoj knjizi.
$

Knjievna repub1ika, Zagreb, IIz1924 (V), knj. I, br. 5 , !"r. 24#241.

, -.
/

%01K23040

$I%& 5623374 K7 7%8690 '79 :)6;742 < 017"6 1 ) 6=2 Zbiva !eje'ne p(k)a'ne n(*i.

$I%& 5623374 K7 7%8690 '79 :)6;742 < 017"6 1 ) 6=2 Zbiva !eje'ne p(k)a'ne n(*i.

l 5 + ,ape"e. Ze)eni )ji)jani na japan!k(j !vi)i. -ve je za'a.nu"( pra/in(0 !n(va i 'a/k(0 zre)i. kaj!ija. -ve b)i!"a ka( n(k"i r(binji1e /"( !e !0ije na "igr(vu krznu (ba!jana !un1e0. 2rp(/ni 3auni ! paun(vi0 perje0 p( vaza0a i u"e rue (p(jn(g 0iri!a k(ji !je*a na pje!0e z)a"(v)a!i. ru!a)ka. 4 ka0inu 5u'ne 0e)('ije. ,a0( va"ra p)a5e za b)ije'i0 1vije*e0 u '()ina0a. 6(ja /"( kap)je !a !vje"i)jke, b(ja je !vi)e, zar(njene u naran5in !(k. 7a !ve !"rane !(be knjige. Knjige p( !"()(vi0a i p()i1a0a, na !"()i1a0a i na k)aviru. Vi'i !e 'a u "(j !(bi ne"k( 0n(g( 5i"a. 4 p(za'ini, kr(z br(ka"ne p(r"jere, vi'i !e bra5na !pava(ni1a ! (gr(0n(0 bar(kn(0 p(!"e)j(08 u"( u u"(0, ra!vije")jena rui5a!"(. 7ji. "r(je pr(p)e!a)( je 1ije)u karneva)!ku n(*. K()(0bina. 9ena ka( !ve, "ek j(j u (5i0a izgara vi/e 3(!3(ra n( u 'rugi. ena. :e!"e !u j(j a3ek"irane, a)i prikrivene in!"ink"ivn(0 ra3iniran(/*u. 2ierr(". ;an"a!". $ir!ki pje!nik. <anguba. 6(nvivan. <(n =ui>("e, u (v(0e "r(ku"u nerv(zni "re*i. 6)ije'( 0arkan"n( 5e)( kazuje in"enzivni 'u/evni ra'. ?n je 5(vjek nauke, (n 5i"a "e bezbr(jne knjige ra!u"e p( !1eni. K()(0bina 0iri/e ki"u krvavi. rua i !anjari kraj ka0ina. Z)a"(v)a!a je i njena ka( 0a5ka. Krvavi p)a0en )ie p( bije)(1rven(j !vi)i njen(ga k(!"i0a i "ajn(vi"( (!vje")juje njene !akrivene "ajne. <(n =ui>("e !je'i u0(ran u na!)(nja5u i )i!"a p( je'n(j knjizi. 2ierr(" !e nerv(zn( /e*ka p( !1eni i pu/i. -"anka. @u"nja. Vani pre' ku*(0 !"(ji ze)ena auerka, pa !e na 0('ri0 5e"v(rina0a (kana vi'i kak( !nijei. Za"i0 <(n =ui>("e u!"ane, ('ba1i knjigu, zapa)i 1igare"u i iza'e. 2ierr(" !e j(/ k()eba. ?n'a !e "rgne i !k(5i '( ka0ina p(pri0iv/i bar(knu p(zu p(r"re"a !"are /panj()!ke /k()e. %je)(v. K7 7%8690 !e "rza i brani8 5ustite me> 5623374? "aljda sam lud@ 2()jubi je (pe". Aar da odbacim takvu sreu@ 4akav divan san pijane karnevalske noi@ $jubi je, a njen( 0ekan( "ije)( zagrije 0u krv. 4 !ve ve*e0 zan(!u8 Aar sam zato eznuo jednu vjenost da "as sada poklonim@ "i niste ena, "i ste simbol> K7 7%8690 njen( !e privije uza nj ka( ena k(ja )jubi, a pri"ajivana !"ra!" ka( 'a j(j zakipi u krvi8 9ajmiliji> ,a'a !e za5uje '(!a'na /kripa parke"a iz )ijeve ku)i!e. Vra*a !e "re*i. K()(0bina !e "rgne i !k(5i '( pr(z(ra. 7erv(zn( g)e'a van na u)i1u g'je !e vije !nijeg. -"anka. K7 7%8690? Kako snijei. Kao dijete voljela sam promatrati kako snijei. 6zgledalo je kao da je itava soba liBt i da leti okomito u nebo> 7eug('na "i/ina. K()(0bina !e ne0irn( (g)e'ava, a (n'a p()agan( izaAe. -(bu i!punjava in"i0na p(ezija va"re u ka0inu. Kr(z ra!k)(p)jene zavje!e p(r"ijera kra'e !e 2ierr("u p(g)e' u !pava(ni1u, u per!pek"ivu u"i. !vi)eni. rua i 5ipka!"i. "ajna na bra5n(j p(!"e)ji, na' k(j(0 vi!i (gr(0na !)ika8 2ierr(" i K()(0bina.
/

<(n =ui>("eje '(/a( na !1enu, !je( kraj ka0ina i p(5e( )i!"a"i p(n(vn( p( je'n(j knjizi, a (n'a je zak)(pi( 'e0(n!"ra"ivn(. '79 :)6;742 pr(0a"ra ir(ni5n( pje!nika. 4je')jiv(, !a 0n(g( ir(nije8 1vi smo mi, amice, i odvie sisavci, a da bismo znali svladati u sebi i u svome tijelu meso> %i ne znamo vladati tim svojim mesom kako bismo htjeli> %eso ima svoju dublju logiku. 5623374, u !ebi zbunjen8 Kako to misli@ 0ko meso vlada nama, a mi smo po tebi meso, onda je to posve logino. '79 :)6;742 /u"i. 2(!.je !"anke8 #o smo uvijek bestije nie vrste. 0 tako smo glupi (i to je ono najgluplje) da se ne usuCujemo biti to jesmo> 5a da se ovjek ne smije cirkusu u nama. 5623374? Kada ti na zvijezdama BilozoBira> 0 mi smo na zemlji, ovjee> '79 :)6;742? 5a da> #a nijesam lirik> 4o je istina> 'anas je lirika poprimila oblik zemlje i mesa, a ako se netko bavi egzaktnom naukom, lirici mu se rugaju da je BilozoB> 5623374? 4i sve prezire samo verbalno> 1vemu se ruga samo rijeima. Dto e ti tvoja !ilozoBija kada je napisana u sobi i druge svrhe nema nego da se ita po toplim sobama> 4aj tvoj prezir za sve zemaljsko je potpuna metaBizika. <njavi se i umire s tom svojom nazoviBilozoBijom, a ruga se nama koji ivimo stvarno i mesnato. 9ama koji uivamo de Bacto, bez ikakve spoznajne teorije. 9ama koji smo ivot dostigli i koji ga vie ne putamo> 7, za nas nema vrijednosti veih od ivota> Eivot je nama vrijednost najvea, i ivotne mjere nama su jedina vaga vrijednosti. '79 :)6;742? !raze> !raze> !raze> 1ve same Braze> 4ko moe znati da li je ivot ovo ili ono@ 'a li je ivot zavodenje tuCih ena ili itanje dosadnih knjiga. K7 7%8690 !e vra*a '(k j(/ '(n =ui>("e g(v(ri i 5uje njeg(ve p(!)je'nje rije5i. ?na !ervira 5aj i u'ara "a!(0 i p)a'njevi0a8 0h, i opet te nesretne prazne i jalove debate> Dto je to sve spram plesa@ Karneval> Karneval> Koliko li smisla u tom besmislu@ Koliko poezije u toj ludoriji> Kako sve to vie vrijedi od tih vaih rijei, knjiga, mudrosti i debata koje nas (ene) savreno nita ne zanimaju> -"anka. Zveke" !ervi!a. 2ierr(" j(j u!)un( p(0ae i vi'i !e 'a je !"ari vje/"ak u "akvi0 3(r0a)n(!"i0a. K7 7%8690 preki'a !"anku nerv(zn(8 5lesala sam noas kao na prvome plesu> 5lesala sam poput nestane djevojice> 6 bilo mi je ljepe nego na prvome plesu, jer sam onda imala cipele za dvije numere premale> '79 :)6;742 u!"aje. ,0urn(8 9adam se da se na svome prvome plesu nisi tako plaho cjelivala kao noas u modrom salonu. 8ila si kao balerina od porculana> Kao Kolombina u jednoj talijanskoj komediji gdje igraju lutke na icama> 0 sve je unaprijed odredeno i napisano kako se to ima dogoditi i kojim redom. -0ije !e i iz)azi. 7ji. 'v(je zna5ajn( !e g)e'aju. 7jeg(ve !u rije5i pa)e 0e'u nji. ka( ka0en. K7 7%8690 e)i !ve0u 'a"i en!ki !0i!a( i ka( 'a e)i 'a i!pri5a 5(vjeka8 9ervozan je> 3adio je itavo poslijepodne. 3adi u posljednje vrijeme itave noi. 1vrava svoj trei svezak F1poznajne teorijeG. 0 onda jo glazba> 6 ljudi> 6 ples. 6 itava ta duga nervozna no> 5623374 pri)azi nj(j8 0li ta sve to mene zanima@ 'a li je on nervozan@ 'a li se njemu to privida ili ini> Dto to mene zanima da li on pie svoju knjigu o spoznaji@ 9oas> ) noi moje najvie svetkovine> Kad rtve palim svojoj boginji> 9oas, kad cjelujem nevjestu svoju, djevojicu svoju, Kolombinu svoju od porculana> utku jedne talijanske komedije. Kada sam i sam lutka jedne talijanske komedije, Fkada se zna kojim redom ima to da se dogodiG. %je)(v. I'u zagr)jeni '( na!)(nja5a8 9oas> <ugi 1je)(v. 5623374, pa"e"i5ki8 7vo nae vrijeme danas tako je pusto, tako je dosadno i tako prazno i jalovo da se i u pjesmama lae> 0 ja toliko eznem za romantikom, za pravom lirskom romantikom. 7, kad bi sada bilo turnira, pa kad bi se stjegovi vijali sa kula i tornjeva i ja bih mogao da se za 4e borim. 'a obaram druge zbog 4ebe> 'a oborim svoga protivnika s takvih sedam rima kakvih nema od 8engalije do 0tlantide. 0 moji su protivnici spoznajni teoretiari, koji pojma nemaju kakvo metaBiziko znaenje ima jedna tercina. 6 dok bi se onda mjesec verao kroz granje i rue usnule, douljao bih se pod 4voju kulu i gitara bi 4i moja pjevala pjesmu o mojoj vjenoj ljubavi koju si 4i jedina shvatila u kozmosu. 4ze( je gi"aru i pra"i !e. 4 !jeni u p(za'ini p(javi !e '(n =ui>("e. 6.je', a na u!na0a 0u "i"ra ir(ni5ki !0ije/ak. ?ni ga ne vi'e i !anjare 'a)je. 5623374? 0 4i> Eena, mlada, puna krvi i smijeha, puna juga i sunca, 4i bi me darivala lovorikom ne samo lovorikom nego 1obom, i ne samo jedamput nego sedam hiljada puta> Kr(z njenu bije)u )aganu !vi)enu .a)jinu (!je*a !e !vjeina 0)a'a j(j "ije)a i 2ierr(" !e !a!vi0 na'vi( na' nju k( 'a e)i i!pi"i ar njene va"re /"( j(j g(ri u gru'i0a i na u!na0a. 7jene 3(r0e 'r/*u u !ve"(j uzbu'en(!"i, 'ivna je ka( /"( !u 'ivne 0)a'e ene ka'a 'r/*u (' !ve"e uzbuAen(!"i u p()u"0ini "(p)e !(be na ('!jaju ka0in!ke va"re u karneva)!ki0 igra0a. 5623374, ! pje!ni5ki0 u!.i"(0, u ru1i 0u je 9ena, a rije5i 0u "eku uz pra"nju gi"are8 'ugo je moja ljubav bila melankolini pla putnika na maglenoj obali zelene vode gdje prie sniju. "atra je bila ljubav moja iza crnih utljivih uma, a 4i si se smijala toj vatri junjakim smijehom. 7, noas,

poslije vjenosti, sasluala si prvi akord moje ljubavne pjesme. %je)(v, pun ui"ka i !"ra!"i. 4 nj(j !e ra!p)a0"i !av en!ki e)e0ena". ?na nije vi/e 5(vjek, (na nije vi/e ena "re*ega. ?na je !a' !a0( ena je'n(ga, i "( !a'a i "u. 9ena k(j(j u!ne e'aju za 1je)(v(0 "je)e!ni0, bez "e(rije !p(znaje i bez "er1ina. K7 7%8690, g)a!(0 "i.i0, za!jenjeni0 !"ra/*u8 1rea> 5623374, zane!en in!pira1ij(0, uz gi"aru8 ) sjeni jeca mandolina, a pred nama ivot sja i ljeska se ko napitak zaarani u srebrnoj posudi. 0 zvijezde dru na zelenome moru na dalekoj puini i srea nam se smije kao srebrni gong u plavoj magli. 787#2 /ap*u8 1rea> 1rea> 1rea> 5623374, uz gi"aru re1i"ira !v(ju pje!0u ( !re*i8 Ko mramorni torzo naa 1rea sniva? u kretnji toplog boka je ljubav skrivena+ od oblaka je bijela grud izlivena, a takne li je ruka, tada tako biva, da kip se oku ko tajna otkriva? u kamenu se sjaji radost tijela. Aa velom toga mramornoga vela 1rea ivi topla, krvava i iva. 6 zjenica se iri? alost siva polako gasne u zanosu tihom. 9ad pogledom, nad umom i nad stihom 1rea noas raste i kao oblak pliva. -"anka. 5623374? 7sjea li kako nestaje bijeli oblak nosi nas, nosi...
$

K7 7%8690? #o kao djevojica, ja sam snivala o tom bijelom oblaku> 0 sad je tu> 7sjeam ga kako zvoni, kako me pali> %eni je kao da se otvara preda mnom tamna grimizna zavjesa. Ka( 'a je kakva nevi')jiva ruka !pu!"i)a 1rnu zavje!u na njenu !vije")u viziju8 0h> 5623374, j(/ izvan !ebe8 7, ovo je sveta no kad si mi se prvi put otkrila kao ena> 6 da, eto, 1vemir nosim u ruci, pustio bih ga da padne i da se razbije, samo da mogu srknuti kap s 4voje boanske usne> 2ri0ije"i njen "rzaj i nji0e pr(!"ruji ne/"( nep(zna"(, a)i 0u"n( i )e'en(. Bezigniran( !e p(v)a5i8 Kap po kap krvi cijedili smo u ovaj napitak, a sad, kad nas taj eliksir nae strasti pee na usni sad nam je gorak kao jod, sada mislimo na teoriju spoznaje, na stvarnost, na glupe okolnosti. Zagr)jaj i0 !e p()agan( i ne.("i1e ra!pa'ne. ?n'a 'uga !"anka. &)i K()(0bina !e (n'a je'n(0 0a5ka!"(0 ge!"(0 "akne njeg(ve ruke i ur(ni u njeg(ve (5i. ,a k(z0i5ka k(ke"erija prepuni pe.ar njeg(va razu0a i (n ka( p(raena iv("inja p(5ne 'a pije njene ruke, )ak"(ve, gru'i, "ije)(, 0e!(. Ck!"aza. -"anka. ?n'a !e '(n =ui>("e, k(jije !ve "( 0irn( pr(0a"ra(, 0akne i parke"i za/kripe. 7ji. (b(je "rgnu !e ne!pre"n(. -"anka. '79 :)6;742? Aar niste gladni, moja gospodo@ Haj e se ohladiti> 1mijem li vas ponuditi jednom alicom, dragi prijatelju@ ?ni 5u'n( pr(0a"raju njega i ne razu0iju za/"( je "ak( .)a'n( u5"iv. '79 :)6;742? <ovorei o gladi, nisam mislio na stanje kada je ovjek erotiki gladan> 9ego tako, u pravom tjelesnom, crijevnom smislu> Kad ovjek itavu no plee jasno je da ogladni> 5ak da neto prigriznemo, to vie to je ta Bizika glad bila jedinim razlogom da smo se tu i nali> K7 7%8690? Kako bi ti ogladnio pleui, kada nijesi plesao> 9i maknuo se nijesi itave noi> Hovjee> '79 :)6;742? #a nisam plesao kao vi, Biziki, to je istina, ali u mislima, najmilija moja, u mislima sam plesao jo bestijalnije nego vi, i nego itko u onoj noanjoj ludnici. 0 taj ples tei je od glazbe i od vae moderne engleske igre> 6 glava otea poput olova od takvog plesa, a ovjek bi da se trgne, da luduje, dok mu netko neprestano cilie samo mrtvake melodije, i sve je to zatvorena krunica, jedno glupo mrtvako kolo> 5623374? 4i si uvijek smrti pun i leeva, sve zapravo vrlo banalan motiv> 4i rekviziti danas u lirici ne pale> '79 :)6;742? Kad umirem u intelektualnoj grobnici gdje kosturi miu eljustima, i to se zove? spoznajna teorija> 4a vi ste barem svi oko mene jo uvijek krani> Hemu strepite pred smru, dakle@ 9ijesi li ti, draga moja, sto tisua godina nosila nad svojom glavom stijeg vjene istoe@ 0 zato@ 1amo zato da ti lubanju gurnu nadesno u kor keruba i svetaca. 4amo nadesno gdje dobro stado vjeno poiva i smjeka se pred licem <ospodnjim> 6 Blertujui tu s naim dragim prijateljem, ti zapravo iz rimokatolikog drila i predrasuda svoga glupog odgoja nema smionosti da prijede onu iz vjesnu granicu> 6 ti si intelektualni kostur koji klepee donjom eljusti> 4 !a0(varu razg)ag()ja( !e 5aj.

K7 7%8690 'a prekine, k(n3uzn( upa'ne8 6zvolite molim> 3um je ovdje> 6 etrun i eer> 6 biskvit> 'oista, dragi prijatelju, izvolite, ovdje, molim... Zveke" !rebra i 0aj()ike. Ka( 'a !e (b)ak p("i/"en(!"i na'vi( na' nji.(ve g)ave. -"anka. '79 :)6;742? 8oli me glava> K7 7%8690? Kasno je ve. Aapravo bi ve trebalo da je jutro> 5623374 !v(0e prija"e)ju <(n =ui>("eu, !a0ari"an!ki8 4i odvie radi, doista, dragi moj> Hitave noi bdije nad knjigama> 0 to ubija> 4o Bormalno ubija> Ka( 'a !e zgraa8 Hitave noi nad knjigama, i to jo knjigama tibetanskog kapaciteta, to nervira, i, ako smijem, ja bih ti preporuio da ode nekamo na snijeg, na more, na odmor> '79 :)6;742? <lupost> #a nita, savreno nita nisam nervozan> #a sam se itavu no neobino dobro zabavljao> 5lesao sam s vama i smijao se s vama, i pio sam s vama> #a i sada drugarski solidarno hou da se opijem s vama> 0li neto neto pjenuavo, neto iskriavo, eeno, biserno> 6mamo li mi jo vani sekta@ 7stalo je jo nekoliko butelja, ako se ne varam> K7 7%8690? 9e znam> Hini mi se da jo ima> 5a zar nije bilo dosta sekta noas@ 5ili smo noas dosta, dragi, ja mislim... '79 :)6;742? %i smo jo uvijek savreno trijezni. 7d nas jo nitko nije pijan. Aar ne@ 6dem da vidim> Iz)azi. K7 7%8690? 9ijesmo smjeli tako dugo ostati> 9ervozan je> 5renapeto je sve to> #a se bojim zapravo za njegove ivce. %i ga izazivamo. 5623374, e'an njeni. 1je)(va, grize njene )ak"(ve g(ru*i0 u!na0a. I ')an(ve i )i1e8 7n je nervozan, i ja sam nervozan, i 4i si nervozna, mi smo nervozni, no je nervozna, pak e doi do nervozne eksplozije. 5ui e> %ora da pukne> 1vejedno> 9oas ili sutra> 1vejedno> jubim 4e> 9ervozno 4e ljubim> ?na !e !agne '( njega. %je)(v. 5623374? 7, kako 4e ve davno ljubim> 9osio sam pakao u sebi kad sam za kinih noi plakao pod 4vojim balkonom. 1vjetlost se krade kroz svilu i lije se po maglenoj i dosadnoj jeseni. 5lau vjetrovi, umiru noi i blijede se magle viju ulicama, a u mojoj dui izgara lava. "ulkan. 7, znati to da gori za mnom, a da se cjeliva s njim> 0,I noas> 9oas> ) onom vrtlogu planuo je pakao u nama. 6zgorio je. 7tvorila se ona 4voja grimizna zavjesa, ja osjeam 4ebe kako si 4i postala #a> @kripe parke"i. '79 :)6;742 !e vra*a ! bu"e)ja0a. ?"vara i., 5ep(vi gr0e, vin( !e pjeni. K(bna !"anka. Ku1anje 5a/a0a8 5ijmo> ) zdravlje> ) zdravlje vae vjene ljubavne igre, draga Kolombino i draga moja bijela sjeno mjeseara i blijedog viteza> K7 7%8690, k(ja !v(ji0 enka!"i0 iv1i0a vr)(ja!n( !.va*a za(/"ren(!" !i"ua1je, ka( 'a !e brani8 0li mi smo pili cijelu no> %i emo se opiti> %i smo ve pijani, ti zbilja treba da radi> '79 :)6;742? 9ita to> 9ije vano moje pisanje glupih spoznajnoteorijskih knjiurina. #edna no> 'vije noi> 5omladit emo krv> 6smijat emo no> 6smijat emo probdjevenu no i jutro, i osjeaje, i lai> 1ve emo to ismijati. 6 na odgoj i nae predrasude, i to da smo majmuni, a vjerujemo u sakramenat braka> 'ajte da ismijemo sebe> 1voje misli> 1voju ljubav> 1voje brakove Aato da ne nazdravim ljubavi naoj@ 7voj naoj karnevalskoj ljubavnoj igri@ 9e!"(k( pi*e, nervi, nepr(!pavana n(* !ve "( 0u"i krv i 0(zak, i (ni piju "ri pu"a '( 'na. -"ra!"i p()agan( kipe u g)ava0a, u bi)u i "ije)u. '79 :)6;742 u!"ane !a 5a/(0 u ru1i8 'ozvolite, gospodo Kolombina, da nazdravim nama> 'a se nasmijem nama, naem trokutnom stanju i smijenosti nae trokutne igre> 7, djeco moja, vi malodobni neuki malii moji> 'ugo se ve smijem ljubavi vaoj, a noas imam brakorazvodnu potrebu da vam to i kaem> 2ierr(" .(*e 'a !k(5i, a)i ga (n !0iri ruk(0 i pri"egne uz 3("e)j. '79 :)6;742? "i, razumije se, ljubite svoje drage due, i to ne treba promatrati pravno, sa stanovita brakorazvodne parnice, nego platonski. 5latonske su vae due, djeco moja, a sve, to je na vama, od krvi je i mesa, i sve je uokvireno paragraBima i sakramentima. 7jeg(va "ira'a (!"aje pa"e"i5na '( kraja. "e sam dugo ekao da postanem suvini trei u tome talijanskom trokutu> 9oas sam to napokon i doekao> 6 sad moemo da objektivno Biksiramo golu istinu> 6, eto, taj trei, taj suvini trei u meni, nazdravlja u ovoj karnevalskoj noi vaoj karnevalskoj ljubavi i izlijeva au sekta na oltar te svete vae karnevalske ljubavi, kao vitez tunoga lica, to on zapravo i jeste> 6 to je istina> 5ierrot je pjesnik naravna stvar a ona je ena i vjena je Kolombina> 7na je rastvorena grimizna zavjesa, mjeseina i turnir, harBa i tercina to je jasno, i 5ierrotu ni na kraj pameti ne pada da povrh te grimizne zavjese i mjeseine imade pitanja sasvim mutnih i nejasnih. "i ste muhe to lome sebi krila o zidove posude, mjesto da sru med ako ve ele da sru med, i ako se ne stide toga da su muhe i ljubavni upljuvci, ivotne Borme prilino bijedno sloene> 0li to znade muha u prljavoj sobi, koja bije o stijene nonog lonca pod tudom posteljom, o letu orlova, o arobnim visinama i o novim
.

suncima@ "i ta hipotetina nepoznata sunca zovete (ironino) praznom BilozoBijom, naravna stvar, ali po emu vi, drage moje muhe, mislite da je vea mudrost zujati u tudim nonim posudama nego razbijati sebi glavu inBinitezimalima, to, vidite, ne mogu nikako da shvatim. #edno je, meCutim, izvjesno? emu da ja budem pauk, pak da iz vas isiem jo ono malo vaeg ogranienog ivota koji se raduje kravljem kolau na cesti isto tako kao i gnjiloj ljivi> Hemu da razorim te vae patetine svetinje u vama i da vas uvjeravam da te svetinje vae, vae mjeseine i grimizne zavjese, vae sluznice i probava za devet mjeseci dree i pelene prljaju> 'a onda dolaze krize, prelomi, drame, brakorazvodne parnice i ostale lakrdije ove iste trokutne igre kojoj noas slavimo drugu scenu drugoga ina. 2to, konac je ina, nazdravljam vam i ispijam i idem. 0 vi ostajete> 6 ekate> Hekate u postelji dok se vratim ili dok se ne vratim... 6uji1a njeg(vi. rje5i uzvi")a)a je u nj(j ()uju. K7 7%8690, ka( jeka8 Hovjee> Hovjee> '79 :)6;742, u zan(!u !v(je pijane "ira'e8 ) kaosu ideja tonem kad na vjenost mislim, i pojmovi rotiraju oko mene kao prsteni 1aturna, a vama je pojam sree pojam cjelivanja u toplim sobama. "i i ja> "i, koji ne lijeete nad trule to prlja misli, vi, Bantomi bez vatre u oima, vi, koji se smijete eni i arenilu kao lutke i bajaci na nitima. 0 ja? oganj i vatra to preporaCa i gori, plamen to ee i svjetove pali, nokturno i vjeno bdjenje na granici ludila i smrti. "i lirski kameleoni, ja orao, vi pliine, a ja val i struja i protustruja, nad svim spiralama i nad svim narkozama. "i ste krani i u tim svojim uokvirenim shemama bojite se dobra i zla, i boga, i kazne i cjelova koji nije na oltaru kupljen, i prislukujete koracima iz druge sobe i kripi parketa, i, u toj Biktivnoj kraCi tudeg vlasnitva, vi kradete neto to ne moe biti nego vae> 0 za mene nema vrijednosti> <ledam sunce, gorim i sam sam elemenat kao sunce> 6 smijem se vama to puete pred tim niim, rasplodnim enama> 7, kako je jadno to vae isprepletavanje udvoje, kad srca sebi derete svirajui gitaru i pjevajui o grimiznoj zavjesi. 0 ja kidam spone, ubijam boanstva, gasim zvijezde i nitim stara srednjovjekovna straila u vama i u sebi> *ej, kaos je u meni i spiralne zublje to gore bez svrhe. 0 gdje je istina@ #este li vi istina ili sam to ja@ 6li je istina karnevalski donkihotski smijeh@ 1mijeh kojim se samo vitezovi blijedog lica smiju, i kojim se smijem ja u karnevalskoj ovoj noi, ovjek koji vjetrenjae ganja po tmini, vitez blijedog lica kome su ukrali 'ulcineju, a da je to njemu savreno indiBerentno> 5ijmo> 5ijmo> 7kitite se mirtom, zapjevajte pjesmu nad pjesmama, a ja idem da gonim vjetrenjae, da se smijem laku no i dobru zabavu> I!kapi ! e)egan"n(0 ge!"(0 5a/u, "re!ne nj(0e ( p(' i p()agan( ('e. K()(0bina p("r5i za nji0, a)i (n pre' nj(0 za)upi vra"i0a. ?na !e 'a)je ne u!u'uje. Duje !1 j(/ 0uk)a /kripa u ku*ni0 vra"i0a i 5uje !e j(/ kak( kapija 1vi)i, a p(!)ije vi/1 ni/"a. 4 !ve !e i)i1e i nerve uv)a5i 0ir, 'ub(ki, gr(bni, p('0uk)i 0ir je'n(g pijan(g karneva)!k(g n(k"urna. ,i/ina. & za"i0 !e K()(0bina !)(0)jen( !r(za u na!)(nja5 i b()n( zaje1a. 4 njen(j 'u/i p)anu)a je b() za 5(vjek(0 k(jije ne!"a( u !njen(j n(*i. K7 7%8690? 0 ja sam kraj takvog viteza sanjala o drugom i o nekome tko svira gitaru. 7n meni nije bio srea> 7, jadna ja> 9ikad nisam u 9jegovim oima nala ono to je iz 9jega progovorilo noas, glasno i krvavo kao prava strast> 5623374, !i)n( uzbuAen, u prvi 5a! j(/ ne !.va*a /"( !e zbi)(, "e ka( 'a 'r/*e (' pu!"i. neki. !)u"nja. :(v(ri 0akina)n(, igraju*i !e gi"ar(0. 4a pusti toga gospodina, molim 4e> 7n je savreno beutan ovjek? suhoparan kao proitana dosadna knjiga> 7n se ruga i bogu i ljubavi i smrti> Dto bi to moglo biti u njemu te bi 4e moglo noas zanimati> K7 7%8690? 9eto to vi ne moete shvatiti> 5rezir za banalno> 8ol koja je preponosna da se prizna. 1uze koje se gutaju> ) 9jegovu oku caklile su se suze, 7n je plakao> 7n me ljubi, samo ne e da prizna, ponosan je, prkosi, stidi se elementa u sebi. ?5ajn( je1a. 2ierr("a !e p)a5 K()(0bine !i)n( '(i0)je. ?n ne zna /"( bi. ,e"(/i je. 5623374? 7, samo se "i umirite, djevojko moja> %adona moja> E(*e 'a je (buj0i, a)i !e (na izvine p(pu" jegu)je. ?na p)a5e. ?n ne0(*n( .('a ka( bez g)ave. -"anka. Fe1anje. 5623374 (!je*a 'a 0(ra ne/"( g(v(ri"i. 6i)( /"(, !a0( 'a g(v(ri. 2ak !e za"( u"je5e !v(j(j vje/"(j e)(kven1iji, "e !e 5ini ka( 'a napa0e" 5i"a. -u.a re1i"a1ija je'ne njeg(ve "ak(zvane pje!0e u pr(zi8 1jene su se krale u srcu mom i bila je kasna jesen kada sam ugledao prvi put 9ju. 5a kao to vihori po gorama plau i moja je dua plakala nosei u sebi sliku %lade Aene. 7, %lade Eene> 0 vani je predveerje bilo i jesen. 4eki miris rasuo se krajinom i prve su zvijezde svjetlucale. %agle i suton i alost. 5adalo je lie, i tako sam poeo ljubiti> Koliko puta sam znao plakati za modrim daljinama gdje je daleko negdje bila 7na, u magli ko u gustoj jesenjoj svili, 7na... Koliko je noi pomrlo odonda@ 0 sve te pjesme i suze svoje darovao sam 9joj. 0 7na mi je ve dala i 1voju istu, votanu ruku, a sada, eto, plae za drugim> K7 7%8690 je1a ka( 'ije"e, "i.(8 Aa drugim@ 0 tko je taj drugi@ 4aj drugi je ovjek s kojim je ona ivjela> 6 kako je sretno ivjela> 4rebala je samo zaeljeti plavu lisicu, novu haljinu ili

rukavice, i 7n bi joj donio novi kostim s neba. 4akav je to bio ovjek> 6 dobar,i mudar, i velik, i uzvien> Karakter. 0 ona je bila glupa i povrna, djevojica, radoznalo dijete> 7na je itave noi s Brazerima ludovala, s gitaraima, cjelivala se sa diletantima, a 7n se borio s istinom i pisao je knjige u znaku vjenosti. 5623374? 7n je pisao knjige o istini@ Dto je to istina@ 6stina je u naoj ljubavi> 6 mi imamo pravo na nju> K7 7%8690? %i zar da se ljubimo@ 0 nijesam li ja i 9jega ljubila@ 5623374? 'a> jubili ste ga> "i djevoje plaho u vjenanoj svili, a on cinik ledeni, pun prljavih kombinacija, dosada i proza, privatni docent, kome su jedina radost na svijetu bili nepravilni grki glagoli. K7 7%8690, raz'raen(8 aete> 7n bolje svira iszta i %ozarta od vas. 2)a5e izgub)jen(. 5623374? 4ako@ #a sada laem@ 5a zar on nije veeras priznao svoj cinizam i svoj savreni dezinteresman za vas@ 7n, kome je sve tek kemijski proces, i koji je na Blert prozvao vlaenjem sluznica@ Aar je on irealan sanjar poput mene koji kao "aa sjenka lutam svijetom i u svakoj iskri vidim "ae oi, u oblacima traim boje "ae haljine, u oima "ae boli. Aar smo nas dvojica isto@ 7n razara sve i u "ama gleda sasvim obinu, animalnu enku, kako da "as on vie ljubi nego to "as ja ljubim@ <ospodinu je "aem ivot? crijeva micanje, izgaranje mranih i nevidljivih lijezda, svjetlucanje blatnih i smolavih zvijezda. 0 ja sam tuan ko apat drvoreda, kada je jesen i gavran na maglenu brazdu sjeda. 9jemu je ljubav jalovo tuno ticanje i besmisleno toplo gorenje, bespredmetne biljke zorenje. 0 ja se bojim silno izgovorenih rijei i gorak sam kao dah kiseline to se zgusne u kutku gra mrtvaeve usne. #er ivot nije donkihotsko gnjilo korijenje i gluhonijemo, slijepo dodirivanje, umor, alost i smirivanje. 9ego lelek srca, pla napuklog zvona, kruenje svijetlih BosBornih eona, i osjeaj mekan kao miris svilenog bombona. 6 vidite molim? ja koji u svakom glasu zvona ujem doista "ae ime, u svakom cvrkutu ptice "a glas, u svakoj kapi rose "ae suze. 0h, one noi kad sam "am napisao ovu svoju prvu pjesmu, eno u svili, gospodo, djevojko moja> <las "a je bio tih i pjevao je pjesmu kao vodoskok. "i ste uutjeli, svetice> Aar doista razarate sve moje anse@ %oju sreu@ %oju enju@ %oju liriku@ K7 7%8690? "au liriku@ 0 nije li i 7n eznuo za mnom@ Aar 9jegove knjige nisu isto tako lirika o meni@ 5623374? 0li to se nas tie teorija@ %i se ljubimo> K7 7%8690? 7n je proosjetio moja uvstva, a ja nikad nijesam nastojala da <a zapravo ljudski shvatim. #a 9jega nijesam mogla da dokuim> 7n govori o ivotu i o smrti sa smijekom superiornoga ovjeka mislioca. 7n goni vrijednosti u tmini. 7n rjeava problem istine, 7n misli o nepoznanicama. 0 ja sam bila nemarna, ja sam bila glupa i kriva, povrna, smijena, ja <a nijesam bila dostojna, nikada <a nijesam razumjela> Ei!"eri5ki je1a. 5623374 je "je/i 'a je u0iri, jer (na g)a!n( nari5e8 Hemu sve to, emu sve to@ Hut e "as susjedi prijeko ...skandal> 9o... K7 7%8690, bije!n(8Fa sam kriva> #a sam kriva> 5623374? 4a on se narugao meni i "ama, on prezire sve tjelesno u nama> 7n se rugao> Hujte me> 3ugao se> K7 7%8690, uzbuAen(8 9aravno da se rugao> Kako da se ne ruga> 7n se penjao sve vie i vie, 7n se je spiritualizirao, a ja sam padala sve dublje i postajala sve animalnijom. "i ste me povukli dolje k sebi, vi ste me snizili do ivotinje. #a sam s vama ludovala po plesovima, meCu onim idiotima u laku i svili i plastronima. 0 7n je kao svetac drao lubanju u ruci i vagao istinu> 7, nisam <a pojmila> 1luala sam vae prazne Braze, a nije mi bilo jasno kako se moe superiorno, nadljudski rugati ivotu> 0li sad razumijem 9jegovu ironiju, sad shvaam 9jegov uzvieni mir> 7, kako je divno znati 1ve, kako je otmjeno prezirati 1ve, kako je superiorno ne biti Hovjek. 9e biti slinavi pu, sluznica, nego orao> ijetati eterom i udisati zrak koji nijesu okuila jo niija plua> 6 ne znam, ne poimljem to svoje glupo, enkasto, ogranieno meso. 9e poimljem tu vau lirsku la, te vae Braze, tu nau nedostojnu karnevalsku alu> 5623374? 0 nijeste li noas priznali da me ljubite@ 6 da vjerujete u istinu ove nae karnevalske jubavi@ K7 7%8690? 4o je bila la@ 4o je sve bilo zato jer 9jega nijesam shvaala> 5a sve kad to i ne bi bila glupa i banalna pustolovina jedne karnevalske noi, pa sve kad bih i pogibala od ljubavi za vama, rtvovala bih, eto, tu svoju ljubav divnoj 9jegovoj dui> 3azumijete li@ 'ui> #er taj je Hovjek dokazao da ima duu> 5623374? 0 nema li u mome boanskom uvstvu, gospoCo, isto toliko due koliko i u

njegovim mislima to ih on izraava knjigama koje nitko ne ita@ 9ema li u mojim pjesmama barem toliko arma koliko u njegovoj istini zbog koje generacije zijevaju na predavanjima@ Aar moje pjesme ne vrijede njegove spoznajne teorije@ K)(ne pre' nj(0 i .(*e 'a je privine k !1bi. ,a' vani na u)i1i zabruje g)a!(vi. Vani buka ra!"e "e p(pu" "a)a!a pr('ire kr(z (kna u !(bu. K7 7%8690 !1 "rgne i puna !"ra.a p("r5i '( !re'ine !1ene. ,a0( !e uk(5i p(pu" kipa8 9eto se dogodilo> Vani g)a!(vi bu5e i 0r0(re. I'e '( pr(z(ra, ('grne zavje!u i ("v(ri pr(z(r. Vi'i !e ja!n( na u"(j !vje")(!"i izvana kak( !nijei, "e vje"ar iz zi0!ke p()u"0ine p(!ipa p( njen(j k(!i pregr/"i bije)i. pa.u)ji1a. 5623374 u!"aje i i'e za K()(0bin(0. Zabrinu"(8 5rehladit ete se> Dto bi se dogodilo@ 9ita se nije dogodilo. )mro je princ Karneval, pak ga maske pokapaju. #utro je. 1vanula je 5epelnica> E(*e 'a je 0i)uje, a)i !e (na izvine iz njeg(va zagr)jaja i zbunjen( ja'ikuje. K7 7%8690? Kako da se nije nita dogodilo@ Hujete li kako na mostu viu@ <ovore o neem groznom. 7 smrti@ -"anka. <()je pr()aze )ju'i i viDu uzrujan(. Za0(r na u)i1i. Kr(z ("v(reni pr(z(r !ipa !nijeg. K7 7%8690? 'a pitamo koga to je to dolje> 7h, strah me je> 5623374, kr(z pr(z(r8 5ardon> <ospodine> Hujete li> <ospodine> *ajhoj> 5ardon> Dto se to dogodilo@ < 01 6A"090? Dto hoete@ 5623374? Dto se dogodilo@ -"anka. -nijeg. < 01 6A"090? #edna je maska skoila s mosta meCu sante> 7dnijela je struja utopljenika. 1ada ga hvataju pod mostom. 2ierr(" brz( za"v(ri pr(z(r. 4 (5i0a 0u je !"ra.. K7 7%8690 !e (5ajn( u.va"i za g)avu i "e"ura '( !"()i1e. ,a0( !e !ru/i i zaje1a b()n( i (5ajn(8 1mrt> 1mrt> 1mrt> 5623374, 0i)uju*i je8 4a umirite se, draga gospodo> 9ajmilija> 9oas imade vani stotine krabulja> 9e mora biti ba on> 4o je bio nekakav pijanac> K7 7%8690? 4o je 7n> ) smrt je poao> 4o je 7n> 4o je 7n i samo 7n> 9itko drugi> 7, boe> )bio se> 0 sve zbog mene> Aar bi vama, moda, palo na pamet da zbog mene skoite s mosta, i to u tako hladnoj noi@ K)(ne ne0(*n(. 7jena en!ka g)avi1a vri i razigrana 3an"azija j(j ra'a privi'enja kakva !e pu/e u pijani0 g)ava0a ka'a !vi*e 2epe)ni1a8 7n je skoio u vodu. )topio se> 6 smrt %u je bila uitak> Dto je to ledena, siva, mrana voda, smrt medu santama, spram ivota koji je imao uz mene> 4o je sve bilo izmeCu nas pakleno> 1mijala sam se 9jemu i 9jegovim knjigama. 6sJ mijavala sam 9jegovu teoriju, nikada nisam bila ni na jednom 9jegovom predavanju> 6 dok je 7n radio, stvarao, patio se, ja sam <a varala> 3uglom sam naplaivala njegovo dobro> 1mijala sam %u se vjeno> 0 7n je sve to glupo podnosio> 6 da, eto> )bio se> )vidio je sve to, uklonio se> 7, jao> 7ari5e. 2ierr(" !e /e*e !ve nerv(znije p( !ag(vi0a i /u"i. K7 7%8690, !ve (5ajnije8 1mrt> 1mrt> 1ve samo 1mrt. 1vaki moj cjelov i svaka moja misao, sve je to potrapano krvlju. 9jegovom krvlju> 6 ljudi prstom pokazuju na enu to je cjelovima ubila svog ovjeka> 7, prezir, o, opratanje, o, prokletstvo> Ka(!. 5623374 g(v(ri, !a0( 'a razbije "i/inu k(ja p(5inje biva"i ne!n(!n(08 Hovjek hoe da dohvati svoju vlastitu sreu kao skupu pticu kojoj je perje draguljima posuto, tako ovjek leti za svojom sreom... K7 7%8690? 7, molim vas, utite> 9e brbljajte gluposti> 4o su sve Braze to vi buncate> 7eug('na 'uga !"anka. K7 7%8690 p)a5e8 Aatajit u ivot u sebi> 5osut u glavu pepelom> 5oi u u samostan> Aar to vama nije jasno da moram jo noas u samostan@ 5623374? 0li, najmilija> )mirite se> 6 ja u s "ama u samostan> Aaredit emo se i pjevati zajedno rane jutarnje mise> K7 7%8690? 7, boe, kako ste glupi> ) samostan u poi> %olitva, 8og, vjenost, sve u 9jegov spomen> 4o je jedini izlaz iz ove situacije> ?na p)a5e, (n !e /e*e. -"anka. ?n'a pa'ne ve)ika kine!ka vaza ! 0i0(za0a !a k(nz()e. ,( i. p("re!e. Vani je ju"arnje 1rkven( zv(n( na 'a)ek(0 "(rnju. K7 7%8690? #este li uli@ 7, jeste li uli@ %emento mori> 5otrebno je da se kajemo> 'a pritisnemo usne na raspelo> 'a pospemo pepelom glavu> 'a razmiljamo o smrti> 'anas je 5epelnica> 5623374? 5epelnica@ 1jeti se, ovjee, da si prah i pepeo i da e pepelom postati> 5omolimo se za duu onoga tko e prvi pred 1ud <ospodnji> I (b(je !e !ru/i/e u 3("e)je i 0r0)jaju*i p(kajnu 0()i"vu u/u"je/e. ?)(vna neizvje!n(!" i/5ekivanja /"( para !v(ji0 n(k"i0a !vaki .ip u vje5n(!"i, "a i0 je neizvje!n(!" !je)a na 'u/e. Zapi)ji)a i0 !e u 0(zak, i!pi)a
(6at.), 1jeti se da e umrijeti>

0i!)i, (p(ji)a nerve, "e izg)e'aju ka( 'vije u"e 0u0ije. Zv(na u gra'u. 2rve "ra0vaj!ke )ire !e !k)iu i1a0a. :)a!(vi u)i1e ju"arnje. 2)ava !vi)a !vi"anja ka' u0ire karneva)!ka n(*. Kr(z zavje!e pr('ire 0e)ank()i5n( zi0!k( ju"r( ! inje0 !a3irni0. 4 "(j "i.(j 0je/avini ju"arnji. b(ja izg)e'aju "a 'va k)auna ka( karika"ure. <ra0a je p("re!)a nji.(vi0 'u/a0a i !a' je !ve u nji0a !a0( ru/evina. & b)ije'( ju"arnje !vje")( pue p( !"ijena0a i i!pja n(*ne b(je. -"anka. Za"i0 zaje5i vani zv(n1e. Ka( 'a !e ne"k( ve!e)( na!0ija(. K7 7%8690 !k(5i )aki0 !k(k(0 !rne, a ve!e)i j(j !rebrni !0ije. pr(va)i iz !r1a8 4o je 7n, to je 7n> 4ako 7n zvoni> -rne nap()je. -"anka. 4)azi <(n =ui>("e, ! (gr"a5e0 puni0 !nijega, )i1e 0u je i/iban( vje"r(0. ?n je !vje i na!0ijan. K()(0bina ga 'ri za ruku. 2auza. 2ierr(" /u"i. <(n =ui>("e i. 'ug( pr(0a"ra. Za"i0 ('ve'e K()(0binu '( !vje"i)jke, zag)e'a j(j !e u (5i i ka' vi'i !uze, pa ka' vi'i 'a !u !vi)ene rue i 5ipke u !pava(ni1i (!"a)e ne"aknu"e, p(!"aje 0u !"var ja!na i ir(ni5an !0ije. ga !av)a'a. -0ije !e puni0 gru'i0a, neki0 vi/i0 !0ije.(0 ka( )ju'i /"( !u 1ije)u n(* prk(!i)i ()uji. & !ve (ne 5enje za vi/i0, !ve !uze i uz'i!aji K()(0bine, !ve !e "( )(0i p(' "i0 !0ije.(0. 4 nj(j !e bu'i p(gaena ena, ena k(ja eAa za 1je)(vi0a i ne "reba 0u'r(!"i ni knjiga, ena k(ja zab(rav)ja !ve, k(ja )jubi. K7 7%8690? 5ardon, a smijem li znati to znai taj va smijeh@ '79 :)6;742? 5ardon, a smijem li znati to znae te vae suze@ K7 7%8690? Kakve suze@ '79 :)6;742? 5a vi ste zaplakani, gospoCo> "i izgledate kao pokajnica ujutro na 5epelnicu. #e li to otrenjenje poslije vae karnevalske narkoze@ K7 7%8690? 9arkoza@ 4o nije bila narkoza, dragi i plemeniti vitee, nego pijanstvo> 0 meni ste vi dosadili tim svojim vjenim ispitivanjem savjesti i tim svojim vjenim superiornim cerekanjem> "i uivate kada stojim pred vama kao zaplakana djevojica, to je sadizam> %eni je vrlo ao da se niste vi utopili pod mostom> 0 ovaj gospodin mnogo mi je sigurnija garancija od vas da je svijestan kakvu divnu enu dri u ruci> 2("r5a)a je '( 2ierr("a i ba1i)a 0u !e u zagr)jaj. ?n je vi"e/ki p(k)eknu( pre' nj(0 i )jubi j(j ruke ! '(!"(jan!"v(0. '79 :)6;742? 0 to znai sada to@ K7 7%8690? 1poznala sam, eto, ovu sekundu da sam savreno sita vae mudrosti i vaih dosadnih knjiga i vae spoznajne teorije. 4o je moja spoznajna teorija, a o tome moete napisati komediju ako vas veseli> aku no> $jubi 2ierr("a zan(!n(, !0iju*i !e ve!e)( i p(bje'(n(!n( i (')azi u !pava(ni1u za"varaju*i za !(b(0 vra"a. <(n =ui>("e pr(0a"ra "a za"v(rena vra"a ! iznenaAenje0.

2()agan( zavje!a