You are on page 1of 6

VIII.

CC HM THNG K - STATISTICAL FUNCTIONS (2)

2. NHM HM V PHN PHI XC SUT BETADIST (x, alpha, beta, A, B) : Tr v gi tr ca hm tnh mt phn phi xc sut tch ly beta. BETAINV (probability, alpha, beta, A, B) : Tr v nghch o ca hm tnh mt phn phi xc sut tch ly beta. BINOMDIST (number_s, trials, probability_s, cumulative) : Tr v xc sut ca nhng ln th thnh cng ca phn phi nh phn. CHIDIST (x, degrees_freedom) : Tr v xc xut mt pha ca phn phi chi-squared. CHIINV (probability, degrees_freedom) : Tr v nghch o ca xc xut mt pha ca phn phi chi-squared. CHITEST (actual_range, expected_range) : Tr v gi tr ca xc xut t phn phi chi-squared v s bc t do tng ng. CONFIDENCE (alpha, standard_dev, size) : Tnh khong tin cy cho mt k vng l thuyt CRITBINOM (trials, probability_s, alpha) : Tr v gi tr nh nht sao cho phn phi nh thc tch ly ln hn hay bng gi tr tiu chun. Thng dng bo m cc ng dng t cht lng EXPONDIST (x, lambda, cumulative) : Tnh phn phi m. Thng dng m phng thi gian gia cc bin c FDIST (x, degrees_freedom1, degrees_freedom2) : Tnh phn phi xc sut F. Thng dng tm xem hai tp s liu c nhiu mc khc nhau hay khng FINV (probability, degrees_freedom1, degrees_freedom2) : Tnh nghch o ca phn phi xc sut F. Thng dng so snh bin thin trong hai tp s liu FTEST (array1, array2) : Tr v kt qu ca mt php th F.

Thng dng xc nh xem hai mu c cc phng sai khc nhau hay khng FISHER (x) : Tr v php bin i Fisher ti x. Thng dng kim tra gi thuyt da trn h s tng quan FISHERINV (y) : Tnh nghch o php bin i Fisher. Thng dng phn tch mi tng quan gia cc mng s liu GAMMADIST (x, alpha, beta, cumulative) : Tr v phn phi tch ly gamma. C th dng nghin cu c phn b lch GAMMAINV (probability, alpha, beta) : Tr v nghch o ca phn phi tch ly gamma. GAMMLN (x) : Tnh logarit t nhin ca hm gamma HYPGEOMDIST (number1, number2, ...) : Tr v phn phi siu bi (xc sut ca mt s ln thnh cng no ) LOGINV (probability, mean, standard_dev) : Tnh nghch o ca hm phn phi tch ly lognormal ca x (LOGNORMDIST) LOGNORMDIST (x, mean, standard_dev) : Tr v phn phi tch ly lognormal ca x, trong logarit t nhin ca x thng c phn phi vi cc tham s mean v standard_dev. NEGBINOMDIST (number_f, number_s, probability_s) : Tr v phn phi nh thc m (tr v xc sut m s c number_f ln tht bi trc khi c number_s ln thnh cng, khi xc sut khng i ca mt ln thnh cng l probability_s) NORMDIST (x, mean, standard_dev, cumulative) : Tr v phn phi chun (normal distribution). Thng c s dng trong vic thng k, gm c vic kim tra gi thuyt NORMINV (probability, mean, standard_dev) : Tnh nghch o phn phi tch ly chun NORMSDIST (z) : Tr v hm phn phi tch ly chun tc (standard normal cumulative distribution function), l phn phi c tr trung bnh cng l zero (0) v lch chun l 1

NORMSINV (probability) : Tnh nghch o ca hm phn phi tch ly chun tc POISSON (x, mean, cumulative) : Tr v phn phi poisson. Thng dng c tnh s lng bin c s xy ra trong mt khong thi gian nht nh PROB (x_range, prob_range, lower_limit, upper_limit) : Tnh xc sut ca cc tr trong dy nm gia hai gii hn STANDARDIZE (x, mean, standard_dev) : Tr v tr chun ha t phn phi biu th bi mean v standard_dev TDIST (x, degrees_freedom, tails) : Tr v xc sut ca phn phi Student (phn phi t), trong x l gi tr tnh t t v c dng tnh xc sut. TINV (probability, degrees_freedom) : Tr v gi tr t ca phn phi Student. TTEST (array1, array2, tails, type) : Tnh xc xut kt hp vi php th Student. WEIBULL (x, alpha, beta, cumulative) : Tr v phn phi Weibull. Thng s dng trong phn tch tin cy, nh tnh tui th trung bnh ca mt thit b. ZTEST (array, x, sigma) : Tr v xc sut mt pha ca php th z.

VIII. CC HM THNG K - STATISTICAL FUNCTIONS (2)

2. NHM HM V PHN PHI XC SUT BETADIST (x, alpha, beta, A, B) : Tr v gi tr ca hm tnh mt phn phi xc sut tch ly beta. BETAINV (probability, alpha, beta, A, B) : Tr v nghch o ca hm tnh mt phn phi xc sut tch ly beta. BINOMDIST (number_s, trials, probability_s, cumulative) :

Tr v xc sut ca nhng ln th thnh cng ca phn phi nh phn. CHIDIST (x, degrees_freedom) : Tr v xc xut mt pha ca phn phi chi-squared. CHIINV (probability, degrees_freedom) : Tr v nghch o ca xc xut mt pha ca phn phi chi-squared. CHITEST (actual_range, expected_range) : Tr v gi tr ca xc xut t phn phi chi-squared v s bc t do tng ng. CONFIDENCE (alpha, standard_dev, size) : Tnh khong tin cy cho mt k vng l thuyt CRITBINOM (trials, probability_s, alpha) : Tr v gi tr nh nht sao cho phn phi nh thc tch ly ln hn hay bng gi tr tiu chun. Thng dng bo m cc ng dng t cht lng EXPONDIST (x, lambda, cumulative) : Tnh phn phi m. Thng dng m phng thi gian gia cc bin c FDIST (x, degrees_freedom1, degrees_freedom2) : Tnh phn phi xc sut F. Thng dng tm xem hai tp s liu c nhiu mc khc nhau hay khng FINV (probability, degrees_freedom1, degrees_freedom2) : Tnh nghch o ca phn phi xc sut F. Thng dng so snh bin thin trong hai tp s liu FTEST (array1, array2) : Tr v kt qu ca mt php th F. Thng dng xc nh xem hai mu c cc phng sai khc nhau hay khng FISHER (x) : Tr v php bin i Fisher ti x. Thng dng kim tra gi thuyt da trn h s tng quan FISHERINV (y) : Tnh nghch o php bin i Fisher. Thng dng phn tch mi tng quan gia cc mng s liu GAMMADIST (x, alpha, beta, cumulative) : Tr v phn phi tch ly gamma. C th dng nghin cu c phn b lch

GAMMAINV (probability, alpha, beta) : Tr v nghch o ca phn phi tch ly gamma. GAMMLN (x) : Tnh logarit t nhin ca hm gamma HYPGEOMDIST (number1, number2, ...) : Tr v phn phi siu bi (xc sut ca mt s ln thnh cng no ) LOGINV (probability, mean, standard_dev) : Tnh nghch o ca hm phn phi tch ly lognormal ca x (LOGNORMDIST) LOGNORMDIST (x, mean, standard_dev) : Tr v phn phi tch ly lognormal ca x, trong logarit t nhin ca x thng c phn phi vi cc tham s mean v standard_dev.

NEGBINOMDIST (number_f, number_s, probability_s) : Tr v phn phi nh thc m (tr v xc sut m s c number_f ln tht bi trc khi c number_s ln thnh cng, khi xc sut khng i ca mt ln thnh cng l probability_s) NORMDIST (x, mean, standard_dev, cumulative) : Tr v phn phi chun (normal distribution). Thng c s dng trong vic thng k, gm c vic kim tra gi thuyt NORMINV (probability, mean, standard_dev) : Tnh nghch o phn phi tch ly chun NORMSDIST (z) : Tr v hm phn phi tch ly chun tc (standard normal cumulative distribution function), l phn phi c tr trung bnh cng l zero (0) v lch chun l 1 NORMSINV (probability) : Tnh nghch o ca hm phn phi tch ly chun tc POISSON (x, mean, cumulative) : Tr v phn phi poisson. Thng dng c tnh s lng bin c s xy ra trong mt khong thi gian nht nh PROB (x_range, prob_range, lower_limit, upper_limit) : Tnh xc sut ca cc tr trong dy nm gia hai gii hn

STANDARDIZE (x, mean, standard_dev) : Tr v tr chun ha t phn phi biu th bi mean v standard_dev TDIST (x, degrees_freedom, tails) : Tr v xc sut ca phn phi Student (phn phi t), trong x l gi tr tnh t t v c dng tnh xc sut. TINV (probability, degrees_freedom) : Tr v gi tr t ca phn phi Student. TTEST (array1, array2, tails, type) : Tnh xc xut kt hp vi php th Student. WEIBULL (x, alpha, beta, cumulative) : Tr v phn phi Weibull. Thng s dng trong phn tch tin cy, nh tnh tui th trung bnh ca mt thit b. ZTEST (array, x, sigma) : Tr v xc sut mt pha ca php th z.