You are on page 1of 47

.

KRISTOFOR KOLUMBO
ADMIRAL panjolske Kristofor Kolum o !"#O$!ATI KOR %LASO&A u'n ne (omile u stra)i i miralskoj la*i +S)et rlja,, SLOML-"!I #RKOS!I #I-A!I #LA.I #OBO/!I %LAD!I B"$%LA&I DI&L-I &A#I-U0I BOL!I B"$!AD!I RA$OR!I #RI-"T"0I BI-"S!I #LA1U0I O1A-!I #ROTUSLO&! $ i)a se na a*mira2s3 pre* otkri4em !o)o(a Malo Bor Do r

LI5A flote

emire6na a*3a Ma6

*uni 3n2 o*uni KORMILAR a*miralske la*e +S)eta Marija7 !AROD MOR!ARI 2 a*miralske %ALI-OTI l la*e ROBO&I 1LA!O&I KOM#AK6T!" &"0I!" %LASO&I ADMIRAL6SK" FALA!%"6SIL6!I -"DA! OD &I5"AD6MIRALA A%"!TI ADMIRAL6SKI -"DA! S#ASO!OS!I %LAS -"DA! BI-"S!I %LAS -"DA! DI&L-I %LAS #O"TA a*miralske la*e KR&!I5I RA!-"!I5I UTO#L-"!I5I

koj la*i +S)eta Manja3 u no4i Kopna.

2 89

#alu a a*miralske (alije +Santa Maria3 s ko.3om je Kolum o isplo)io u !epo'nato *a po je(ne i' Spa6njolske. #oslje*nja: o;ajno )i<ro)ita no4 pre* Otkri)e6njem !o)o(a S)ijeta. 5rna tmina: rasparana 'elenim o*sje)om munja: pa se na <ipo)e )i*i (omila ra' jes6njeni< lju*i u kr)a)om (r;u poslje*nje or e. Mornari a*miralske (a<je po*i)ljali su o* stra<a: o* (la*a: o* tmine: (romo)a i e'na*a= sa) onaj 'anos to i< je po6nio na *e elu pu;inu rasplinuo se: te u ti< *is>iplinira6ni< lju*i: koji su u s<jepom o*ue)ljenju a>ili na ko>6ku ?i)ot s)oj i (a<ju *a otkrij@u !o)o: nije sa*a: ka* prijeti 5rno *a i< pro(uta: preostalo ni mr)e *ostojanst)a. Ta (omila sulu*o( mesa s)a*a se: urla: kune i lu*uje e'(la)o: ?*ere se *o kr)i i kostiju: te 4e pro?*njeti sa6mu se ejopnje ro*oloma. To su *i)lje ?i)otinje: pra6?i)otni elemenat: toje ' i)anje silno i e'umno: kao to su one munje: i to more ustalasano: i tmina: i te (oru4e utro e (la*ni< ')jero)a to se pro?*iru na palu i ro6*olomne la*e. I *a nema one s)j3sne Manjine koja se jo nije uskole ala: te prkosi i umom i akom: i no?em i i;em: i pso)kom: te i estije rastr(ale a*miralsku la*u i po6*a)ile se (ri'u4i se i (rkljane i piju4i s)oju kr). Ali s)i6jesna Manjina prkosi: te se s)a ta s)a*a: pso)anje i tu;6nja)a: s)e to ko)itlanje lju*ski< (laso)a: )jetra i (romo6)a u'*i?e *o napona (ro'no( i e'imeno(. S)e *o po6kli;a a*miralo)o( jesni u je*nom ma<u kor ne)i*lji6)i< -ju*ski< (laso)a u s)im )anjantama ola i patnje. Silni u*ari i lAjuk )i<ora. %romo)i. 3$3OR %LASO&AB !atra(C !atra(C !atra(C To je lu*iloC Mi se utapamoC A*miraleC A*miraleC %LASO&I SLOML-"!I kao jeka )apijuB A*mi6 raleC A*miraleC 2 8D
.

#alu a a*miralske (a<je +Santa Maria3 s ko.3om je Kolum o isplo)io u !epo'nato *a po je(ne i' Spa6njolske. #oslje*nja: o;ajno )i<ro)ita no4 pre* Otkri)e6njem !o)o(a S)ijeta. 5rna tmina: rasparana 'elenim o*sje)om munja: pa se na <ipo)e )i*i (omila ra' jes6njeni< lju*i u kr)a)om (r;u poslje*nje or e. Mornari a*miralske (a<je po*i)ljali su o* stra<a: o* (la*a: o* tmine: (romo)a i e'na*a= sa) onaj 'anos to

i< je po6nio na *e elu pu;inu rasplinuo se: te u ti< *is>iplinira6ni< lju*i: koji su u s<jepom o*ue)ljenju a>ili na ko>6ku ?i)ot s)oj i (a<ju *a otkrij@u !o)o: nije sa*a: ka* pri 3 jeti 5rno *a i< pro(uta: preostalo ni mr)e *ostojanst)a. Ta (omila sulu*o( mesa s)a*a se: urla: kune i lu*uje e'(la)o: ?*ere se *o kr)i i kostiju: te 4e pro?*njeti sa6mu se ejopnje ro*oloma. To su *i)lje ?i)otinje: pra6?i)otni elemenat: toje ' i)anje silno i e'umno: kao to su one munje: i to more ustalasano: i tmina: i te (oru4e utro e (la*ni< ')jero)a to se pro?*iru na palu i ro6*olomne la*e. I *a nema one s)ij3sne Manjine koja se jo nije uskole ala: te prkosi i umom i akom: i no?em i i;em: i pso)kom: te i estije rastr(ale a*miralsku la*u i po6*a)ile se (ri'u4i se i (rkljane i piju4i s)oju kr). Ali s)i6jesna Manjina prkosi: te se s)a ta s)a*a: pso)anje i tu;6nja)a: s)e to ko)itlanje lju*ski< (laso)a: )jetra i (romo6)a u'*i?e *o napona (ro'no( i e'imeno(. S)e *o po6kli;a a*miralo)o( jesni u je*nom ma<u kor ne)i*lji6)i< Eju*ski< (laso)a u s)im )anjantama ola i patnje. Silni u*ari i lAjuk )i<ora. %romo)i. 3$3OR %LASO&AB !atra(C !atra(C !atra(C To je lu*iloC Mi se utapamoC A*miraleC A*miraleC %LASO&I SLOML-"!I kao jeka )apijuB A*mi6 raleC A*miraleC 2 8D
.

&jetar ie s ijesnom lomlja)om polomio neto u utro i ro*a i ;uje se kako se rue pre*meti i )alja u6ra*. %LASO&I ROBL-A: priko)ano( na *nu (alijeB #ro*ire moreC #ro*ire moreC Da)imo seC O;ajan ')eket oko)a F lana>a po*palu om. #so)ke. To je *a)oC To ni6je a*miralC #rokleta ?i)inaC Oslijepio *a o( *aC %ro6mo)i (a satrliC %u a (a i'jelaC %LASO&I #I-A!IB %rom u *a)olaC Da je o(a: sa*erao i mu ko?uC Trnjem i mu o;i i' o taj o(C !e i (a io st)orioC A2G nema o(aC !ema pra)*eC #ijC #ijC Da se pijan u*a)iC A*miraleC #roklet io na s)e )i6jeke )jeko)aC Ba>ite (a morskim psimaC #okrepali i o* a*miralaC Tre a (a spalitiC #ijC $*eriC KrepajC Sulu*o u*aranje i ra' ijanje ;utura i ura*i i pro2ij3)anje )ina poslje*nje(a. &jetar i (romo)i. %LASO&I #LA.I I #OBO/!IB To je (rije<: ta naa plo)i* a u !epo'nato. Hto 4e nam moreI Sto 4e nam !o)oI Imali sn3o s)o(a *o ro( panjolsko( o(a: to 4e nam !o)oI To nas na stari o( ije 'a nae pre6u'etne (rije<eC S)e je (rije<I Molimo se: molimo seC #a*aju Iju*i na palu u: u*araju (la)ama o *aske u o;a6ju: iju se u (ru*i i 'a'i)ljuB %ospo*ineC %ospo*ineC Bo?e s)emo(u4iC O1eC %ospo*ineC Marijo: Dje)i>e e' (rije<a 'a;etaC $)ije'*o morskaC #omo'iC Smiluj seC $a)eli su nasC #re)arili su nasC #o*mitili su nasC %LASO&I #I-A!I ismija)aju (romo)eB U*ri: o6(atiC !eka se potopi s)eC .a6<aC U*riC !i;e(a nema: ni o(a: ni )ra(aC !i nas nemaC %LASO&I ROBL-A: ispo*palu e: to s)e o;ajni6je ')e;i lan>ima: )eri(ama i oko)imaB #omo'ite: ra4oC #ro*ire )o*aC A jojC #omo4C #omo4C La*a toneC S)e sa lasnji lomot i ')eket lan>ima. On*a o;ajni tr'aji i muklo ra' ijanje ne()a i ()o?*a. %LASO&L #I-A!IB To se ro o)i *a)e na *nuC .a6<aC #a neka se *a)eC S)eje*no jeC Krepali *anas ili sutraC %LASO&I %LAD!IB A*miraleC Kru<aC Kru<aC A*miraleC 2 8J
.

%LASO&I M!O%I: a po'i) uja i rasteB A*mira6leC !atra(C A*miraleC !e 4emo *aljeC .o4emo natra( u HpanjolskuC S&I )i;uB A*miraleC !atra(C !atra(C U Hpanjol6skuC -"D!I pje)aju sto i tri*eseti psalamB De profun6*is >lama)i a* te: DomineCG DRU%I se uneB A to 4e nam psalmiI Da >rpe6mo )o*uC Tre a ra*itiC Tre a iti st)aranC #otonut 4e6mo 'aje*no s o(om i sa psalmimaC #ro*ire )o*aC Spa6simo seC -aoC #ijani *a)oli: spasimo seC %LASO&I B"$%LA&IB S)e to nema smislaC !e6ma uop4e smislaC TonemoC Utapamo seC S)e je s)renoC %LASO&I &A#--U5I: BOL!I: B"$!AD!I: %LAD!I I #RI-"T"5IB !atra(C !atra(C !atra(C I )e4ina urla i 'a'i)ljeB A*miraleC !atra(C A*mi6raleC A u*ar>i su u utro i ro*a postali silnji. Ro lje je u smrtnom o;aju pora' ijalo s)oje oko)e i polu(olo: kr)a)o i i' jeno: io (*jekoji oko)an: pro)alilo (ore na palu u: pa ijesno u*ara po mornarima u os)etnom lu6*ilu. Ro o)i: iju4i se oko)imaB $rakaC $rakaC $rakaC MOR!ARIB "to (a*o)aC ")o ro o)a na palu iC #o a>ajte i< u )o*uC To su kriminalni tipo)iC Bor a s ro ljem. %*jekoje( ro a ustnjele i a>e preko palu e: pa se ;uje kako se utapa i )i;e. %LASO&IB A tko 4e sa* )eslatiI ROBO&IB I*ite )i *olje u )o*u: u*a)ite se )i *olje 'a )au HpanjolskuC Ba nas ri(a 'a )ae pustolo)ineC %a*o)iC $i)ineC !e *amo se potopiti kao takoriC Da se ar na*iemo 'raka prije no potonemoC %LASO&IB !atra(C A*miraleC S)e to nema smis6laC Slo o*a ro ljuC TonemoC S)eje*no jeC #ustite: *o 32a)o2a: i to o ra;una)anje ku urama. s&I )i;u u koru: je*no(lasnoB A*miraleC !atra(C A*miraleC %LASO&I SIL!I: ja;i iprkosnji i s)jesnji o*(omile ro o)a i mornara. %laso)i Manjine koja o plo)i*,lat.K: I' *u
ine )apijem k te i: %ospo*ineC

2 8A i ima sliku i ra)na se po s)ome u)jerenju. Oni: ma*a su u manjini: na*)ikuju (omilu 'amjetlji)oB Kamo na6tra(I !ema natra(C !aprije* je natra(C %LASO&-B Toje smijeno: toje esmislenoC Toje Iu*orijaC La?eteC 5rno 4e nas pro?*rijetiC %la*ni smoC TonemoC

%LASO&I %LAD!IB Kru<aC Kru<aC Kru<aC ROBO&IB Hta 4e nam naprije*I Mi <o4emo (oreC !a slo o*uC !a 'rakC !a 'rakC Mi ne 4emo *a )eslamo 'a *ru(eC %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B #ijani steC Mi se )ra4amo. Sutra 4emo u(le*ati kopnoC $emlja je okru(laC Mi se )e4 *a)no )ra4amo. Smirite seC Mi putujemo najkra4im putem ku4i. ROBO&IB S)e je to la?C &i ste (a*o)iC #ou ijati i )as tre aloC I a*mirala i tre alo u iti. On nas je pre)a6rioC %*je je a*miralI A*miraleC !eka se ja)i a*miralC Ukoru elementarnoB A*miraleC !atra(C &jetar i (romo)i. %romo)i i )jetar. &i<orje silnim ')i?*ukom 'ako)itlao ro*: ra'*erao poslje*njeje*ro s ornja)om paklenom i: polomi)i jar ol: o alio (a s muklim treskotom i po io mno(o ropski< lu anja i slo6mio (omilu kosti. %LASO&IB Ba>ajte ro lje u )o*uC !ek se (ama* po*a)iC Dolje s njima u lan>eC Utu>ite i<C !atra( po* palu uC ROBO&IB .o4emo *a umremo kao lju*iC !e *a6mo seC I*ite pak )eslajte )i 'a se e samiC Bju se. $)e;e oko)i.
RA!-"
F.

!I5I: po)aljenijar olom: u kr)i i muka

ma smrtnim )i;uB Mati moja ro*enaC A jojC #omo4C Moje okoC Moje okoC #omiluj: %ospo*eC #omo4C AjojC Moja no(aC #olomilo mi re raC Moja (la)aC Bo?eC Umi6remC #omo'iC Opet silni talasi preliju palu u i ponesu sa so om u tminu (omilu lee)a i ranjenika i mno(e ko opasa< u'etom te se *o ro ne *r?e. se nijesu $apoma(anje: )ika i lelekB U?eC Ba>i u?eC TonemC #omo'iC Kuknja)a i )risak i tuljenjeB #siC Morski psiC A jojC ")o meC !osi me: IsuseC Lju*iC Utapam. seC #omo4C

l 8L #omo4C #anika raste. $a'i)anje utopljenika: koji se iju s )alo)ima u Tmini i koje ?*eru psi: olno para >rninu iaranu munjama. -"D!I )i;uB Da pustimo si*roC

DRU%I )i;uB Si*roC Si*roC Lju*iC !ema si*raC %*jeje si*MoC TR"5I )i;uB S)ijetlaC $apalite s)ijetloC S)ijetlaC Kreu kremen: alije (u a mokra: a )jetar *u)a pa iskre ne )r>aju. %LASO&IB U'alu*C Mokro jeC !ema s)ijetlaC U'alu*C Dolo je )rijeme smrtiC Smiluj nam se: Bo(oro6*i>eC A kro' s)e to )rlu*anje e'(la )o nepreki*no je;i jeka o;ajni< ro o)aB !atra(C !atra(C A*miraleC %*je je a*miralI %romo)i iju neprestano je*an 'a *ru(im. #ro6Iom ne a. %LASO&I: ispo* palu eB &o*a rasteC &o*a rasteC Do koljena jeC %LASO&IB Si*roC S)ijetloC #omo4C !atra(C %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B Lju*iC Skupite seC Mi se )ra4amo u SpanjolskuC "to: kopno je li'uC -o samo o)u no4. Skupite se: lju*iC O)ako 4emo se s)i po*a)itiC S)ijetlaC $apalite s)ijetloC !a kormiloC %LASO&I B"$!AD!IB La?C La?C !ema kopnaC !ema na*eC I si*ro je o*nio )jetarC TonemoC SmrtC SmrtC %LASO&I %LAD!IB Tje*an *ana )e4 nismo )i6*jeli <lje aC .lje a nam *ajteC Da krepamo sitiC %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B Kru< raste tamo kamo mi plo)imoC "to kru<a pre* namaC Lju*iC Samo jo o)u no4C %LASO&IB Imali smo kru<aC Hto ste nas 'a)eliI 3 !atra(C !atra(C !a naemu mesu i na naoj mu>i lako 3je otkri)ati no)e s)jeto)eC KRIKO&IB S)ijetlaC S)ijetlaC -e*aii je (orostasni )al skoro pro(utao a*miralsku la*u te tek to se nije pre)alila: i i' (ru*i se ro*oloma>a oteo pokli; u stra<u pre* smr4uB O6o6ojC -"DA! S#ASO!OS!I %LASB Sputajmo arke: lju*iC Spasimo seC

l 8N I kao <Enoti'irana jurne (omila spram arki i ta6mo se (r*no po ije. Da)ljenje: r)anje: >)iljenje: a>a6nje: (a?enje: tu;nja)a. %rme ku ure: listaju o*e?i: pa*aju lju*iB #usti meneC A 'ato a tiI &alj*a 4u ja pr)iC ")o ti: lopo)eC %a*eC Mati *ra(aC Mir: lju*iC -este li polu*jeliI Lju*i: o( s )amaC $i)ineC #roklete ?i)ineC #omo4C S)ijetlaC S)ijetlaC !e )i*i

seC I ona je >ma (o6mila je*)a ra'rijeila la*i>u i spustila je: ali se la*i>a ra' ila o re ro ro*a: i samo se ;uie 'apoma(anje oni< koji se utapaju. %LASO&I se moleB #omo'i nam: %ospo*ineC Smiluj se namaC Bo?eC &eliki o?eC To je Dan su*nji: amenC S)ijetlaC S)e i se *alo spasiti samo *a nam je s)jetlosti. A*miraleC A*miraleC %*je je a*miralC A*miral je nestaoC !ema s)ijetlaC !ema a*miralaC -"DA! BI-"S!I %LASB A tkoje s)emu kri)C To je kri) onaj ne;asti)iC On nas je na(o)orio *a po je(ne6mo i' HpanjolskeC DRU%I %LASB To nije a*miralC On je *a)o samC Ra'*erati i (a tre aloC On 4e nas potopitiC To je Lu>i6ferC S&IB On je kri)C On nas je 'a)eoC %*je jeI A*mi6raleC %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B On nas )o*i u !o)u $em ljuC Lju*iC &o*e )aljaju tamo 'lato kao ko* nas ljunakC Tamo me* mirie i mlijekoC Kru< raste u !o)oj $emlji na (ranamaC Samo jo o)u no4 us6trajteC %LASO&I U$!"MIR"!" %OMIL"B !ema (aC !ema !o)e $emljeC Bro*olomC TminaC !atra(C I s)i )i;u potresnoB !atra(C !atra(C !atra(C Silni 2Aju>i )jetra i (romo)i. 5ijela utro a ro*a lomi se i stenje muklo. A Iju*i (ore na palu i e'(la)o lu*uju. -e*ni pje)aju o(u: *ru(i urli;u i psuju: tre4i o;ajno u*araju (la)ama o *aske palu e: aje*ni opet )i61u 'a a*miralom. Ritam je te (ro'ni>e (r;e)ito upaljen: osje4a se kako elemenat mesa i kr)i (ori. Tutnje (romo6)i: sije)aju 'elene munje: on*a se )i*e napeti i '(r;eni

228

o risi lju*ski: i'naka?eni i smr)ljeni: kako se prijete: kako )rite= u' silan prasak i lomlja)u pukao je lana> kormila: a la*a je 'aplesala po )alo)lju. %LASO&IB KormiloC Kormilo je pukloC Sa*a )ie ne mo?emo niti natra(C I*e smrtC #otopC Bro*olomC Molimo seC KORMILARje *ojurio: 1upa kosu: (re e li>e i )i61e i'a s)e(a (lasaB A*miraleC A*miraleC %*je je a*mi6ralI #uklo je kormiloC #olomilo seC I'(u ljeni smoC Bo6Ije je *a se utopimo

samiC Sune preko palu e u more. A i' tmine: i' )elike *aljine: 1uje se kor (laso)a koji )ape 'a pomo>.Muklo u *aljinije;e topo)ski <i>i. %LASO&I: 'aprepatenoB To tone +#inta3C +#in6ta toneC A 'a njom ;emo miC A s)e nas je upropastio a*miralC Kr) naa na nje(o)u (la)uC %*je je a*miralI Sakrio se: kuka)a>C Boji seC Da nam *opa*ne akaC U s)ojoj je kajitiC Sakrio se u s)oju kajitu i tamo roji ')i6je'*e. I jurnu *o kajite a*miralske. Lupaju no(ama o )rataB A*miraleC A*miraleC Ot)oriC I'a*iC A*miraleC Tutnja)a s)e ')jerskija: i on*a (omila polomi )rata i pro)ali u kajitu. !ema (aC .ulja a*miralskaC Utopio se samC /i)ina prokletaC Sko;io je u moreC #a neka lete 'a njim i te nje(o)e knji(e prokleteC I (lo usiC #o je(ao je: a nas je osta)io na >je*iluC Di)lja (omila *ere foli6jante: knji(e: per(amene: ra' ija sekstante: (lo use i s)e to: *a)olski u'nemireno i >ere4i se ')jerski: a>a u e'*an. %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B Lju*iC 1ujteC Smirite seC S)i smo mi <tjeli *a na*emo !o)u $emljuC Lju*iC Mi imamo s)oj osje4aj o*(o)ornosti: s)oj osje4aj *u?nostiC !as je st)orio o( na s)oju sliku i prilikuC Bu*ite lju*iC Os)ijestite seC "to kopna pre* na 3 maC Tamo ima *ra(ulja kao ko* nas kamenjaC $lataC Miro*ijaC Kru<aC &jerujteC Lju*iC &ratit 4emo se kao o(ataiC I' *aljine se ;uje 'apoma(anje utopljenika. #a opet kanona*a. &jetar. %LASO&I %OMIL" koja je ra'orila a*miralsku kajituB On je *a)oC On je ne;asti)iC "toC 1ujete li kako )i;u sa +#inteOI A tko je kri) 'a one olo)e i 'a onaj stra<I On: i samo onC %*je je a*miralI !a*ite a*mira6

222 laC Da mu pre(ri'em (rkljan prije ne(o to potonemC Is6pit 4u mu kr)C Ra'apeti (a tre aC #oplju)atiC O jesitiC Ra'*eratiC UtopitiC Osu*iti na smrtC I s)i se rastr;ali po ro*u i tra?e a*mirala i laju kao <ijene i urlaju *a (a ra'*eruB A*miraleC A*miraleC %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%" ko a 'na to <o4eB Lju*iC $ar ste polu*jeliI $ar smo s)i po?i)in6;iliI Spasti nas mo?e samo ra'umC #amet nam je je*ini kompasC %OMILAB -esmoC /i)ine smoC #olu*jeli smoC A tko je tome kri)I I )as 4emo po*a)iti prije ne(o to mi potonemoC #rije )iC A on*a miC A*mirala u ijteC !e tre a nam ra'umaC %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B Ro o)iC 1ujteC Ako ustrajete u' nas: *ajemo )am slo o*uC Da6jemo )am 'rakaC !e tre ate se )ie )ratiti po* palu uC #ro(lasit 4emo )as patri>ijimaC

%OMILA MOR!ARAB .uljeC Ro lje u>kate na nasI #o*a)ite tu (ama*: ro o)iC Mi smo mornari: a )i ste )esla;iC !e tre a nam ')je*o'nana>aC ROBL-" ')eke4e lan>imaB $rakaC Slo o*eC !a6prije*C MOR!ARIB !atra(C Dolje a*miralC Ro o)i: ne nasje*ajte lopo)imaC Ako se iskr>amo: opet 4e )as oko6)atiC I nasrnuli su )e4je*ni na *ru(e: ali i' tmine pro6*ru o;ajni (laso)i 'apoma(anja. Kanona*a jesni sa +#inte3 koja tone. #OBO/!I I O1A-!I su poklekli pa moleB "to: +#inta tone. O: o?eC Smiluj se *uama (reni<. 1uje6te li i< kako )i;uI +#inta tone: a on*a 4emo miC I na <ip se s)e o* stra<a skamenilo. %romo)i se ore u' kanona*u koja u *aljini muklo laje: a on*a se 38 s>eni prospe lije*i ruj >r)eno(a plama i po?ara. %ro6mo)i su u*arili u +#intu3G: spr?ilije: i ona tone i ;uju se jako *aleko (laso)i oni< koji se utapaju. !a* a*miral6skom je la*om proletjela #anika: lju*i su na <ip uti<li kao nijemi. %le*aju na ro* to i'(ara i tone u *aljini: a on*a su pru?ili ruke i i')an se e )i;uB +#intaC +#in6ta7C +#inta7C Sa*a se )i*e te >rne sjene na palu i: poli)ene >r)enim *alekim: kr)a )im plamom: pa se te sjene is22P
.

preple4u kao tintasta sa lasna pri)i*enja. A tamo: na kljunu la*e: )i*i se (olema: *ominantna: smiona i prkosna poja)a a*mirala. A*miral 'uri u ro*olom pre* so om: a >r)eni a*miralski stije( )ijori mu se na* (la)om. &jetar i silni (romo)i. -"DA! %LAS se pro*ere: spa'i)i a*miralaB "no a*miralaC Tamo je na kljunuC Smrt a*miraluC I (omila jurne na a*mirala. Ali su se ;lano)i Ma6njineB po*a*mirali: kapetani: notromi: ')je'*o'nan>i: slu(e: skupili oko a*mirala i tako ' ijeni pnje;e poput falan(e kak)e *a (a (omila ne smr)i: 'naju4i *o ro *a Q3Qje a*miralo)a smrt isto tako i smrt nji<o)a. Bijesna: 'a6paljena: i'naka?ena li>a: pesni>e: ake i pso)ke to pa6*aju poput kamenja na falan(u. FujC .uljaC DoljeC Lopo)iC $arjo nijesi sko;io u moreI "toC To je t)oja !o)a $emljaC %*je ti je konti6nentI Ti mrt)iC TminaC Bro*olomC Kru<a nam *ajC Lopo)e (a*niC O manuo si nas *ema(okim la?i6maC #ro>lao sam ti *uu 'a kesu >ekina: *a)ole: ali ;u se 'amastiti t)ojom kr)ljuC ?emo ADMIRALSKA FALA!%A )i;eB Lju*iC Mi mo6spasiti se e samo tako ako spasimo i !je(aC On

nas )o*i: On je na putoka': na kompas i na mo'akC %OMILAB !iko(a on ne )o*iC Kri)o )o*iC La?eC Sa) on je je*na la?C To je pustolo) pakleniC S)e je la?C I nje(o)a !o)a $emlja je o i;na *ema6(oka smi>ali>aC To je spekulant na ur'i. On je s)e nas sta)io na ko>ku s)oje karijereC !ema !o)e $emljeC To je utopija lu*a;kaC #ljujem ti na !o)u $emljuC %la)u nam *ajte nje6(o)uC Do ro nam je ilo u HpanjolskojC A*miraleC .lje aC %la*ni smoC .o4emo kru<aC !atra(C !atra(C &ratimo se po* nae stare kro)o6)eC Dom nam )ratiC Lijepu nau *omo)inu <o4emoC !ae matereC !ae ?eneC !au *je>uC Kralja nae(a *a )i*imo opetC 5rk)e naeC Bo(a i kar*inaleC !au *ra(u Ink)i'i>ijuC 229
L R M. Krle?aB Le(en*e

Lju*iC Oteo nas je *omo)ini i nama je oteo *omo6)inuC To je /i*o)C Ba>imo (a u moreC Stat 4e )jetar ako (a utopimoC Ra'*erimo (aC Lin;C Lin;C !atra(C !atra(C U Iijepu nau HpanjolskuC ADMIRALSKA FALA!%AB !aprije*C Sami ste o*lu;ili i u(o)or ste potpisaliC %LASO&I %OMIL"B Ali ste nam (o)orili *a 4e6mo se )ratiti o(atiC ADMIRALSKA FALA!%AB #a mi se )ra4amo: lju*iC S)e se )ra4a na s)ijetuC Mi 4emo se )ratiti kao po6 je*ni>iC Kar*inal 4e nas la(osli)ljatiC $)onit 4e ')o6naC Lju*iC #uni 'lata i sre ra i *ra(ulja )ratit ;emo se i ?ene nae <o*at 4e u s)iliC Mi se )e4 )ra4amoC #reko !o)e $emlje se )ra4amoC %OMILAB !atra(C I ako ne 4ete: po a>at 4emo )as kao par>o)e u moreC %LASO&I O1A-!IB "toC Bro* toneC &o*aC SmrtC Bro*olomC !ema natra(C #otopimo se samiC Ska6;u preko palu e i utapaju se. #rolom o la;ja. &i<or i (romo)i. %LASO&I SLOML-"!I: kaojekaB #a *aC To je olje ne(o se tako patitiC Ska;u 'a njima u 5rno. %LASO&IB S)jetlostiC S)jetlostiC A*miraleC %*je je a*miralC Ra'*erimo a*miralaC %LASO&I #RKOS!IB A ;emu su topo)iI Ra'*e6rimo ne o topo)imaC #u>aj u ne oC !a*(rmi (romo)eC A*miralo)u (la)uC &inaC Kr)iC S)ijetlaC !e oC !e oC !ek se ra'*re !e o.

!ek potone s)eC Demonska pu>nja)a po o la>i6ma. 5r)eni se o la>i *ima pue po tome paklenom ple6su. Tmina pa opet munje.
R

%LASO&IB TonemoC TonemoC U ijte (a prijeC TonemoC ADMIRALSKA FALA!%AB Mi jo mo?emo *a se spasimo: lju*iC Kopno nije *alekoC %LASO&IB La?eteC La?ete kao i a*miralC "toC +#inta7 je potonulaC I mi 4emo 'a njomC TminaC S)ijet6la *a nam jeC $apalite: lju*i: akljeC Du)aC !e mo?e seC

22E
.

#o* palu om je )o*aC !atra(C A*miraleC !atra(C !a je*raC &e?ite kormiloC !a )eslaC !atra(C %LASO&I #ROTUSLO&!IB Kamo natra(I -o tak)i< pet tje*anaI -o tak)i< pet ro*olomaI -esmo li mi s)e>i *a (la*ujemoI !ema <lje aC !ema mesaC !e6ma )inaC !ema kormilaC !ema je*araC "to: (romo)i nas ijuC A kri) je a*miralC #oje*imo a*miralaC !ek on u*e pr)iC A on*a 4emo ko>kom *alje. %LASO&I %LAD!IB #oje*irno a*miralaC %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%" na*)iku6iu (omilu koja pnj3ti *a 4e lju*o?*erski nasrnutiB Lju6*iC Tre a nam or(ani'irane sna(eC #opra)imo kormilo 'aje*ni;kom sna(om. !apnimo no)a je*raC Sa)la*ajQ3i mo tminuC I moreC Mi <o4emo !o)oC !aprije*: A*mi6 raleC !a kormiloC !a )eslaC !aprije*C Samo optimi'am nas mo?e spasitiC %LASO&I RA$OR!IB !atra(C To (o)ori *a)o i' )asC &i ste nas 'a)eliC &i i a*miralC Ra'*erite a*miralaC U propast nas )o*iC &i ste a*miralske prirepine i pripu6'iC %LASO&I %ALI-OTAB !ama je s)eje*noC !a6prije* ili natra(C Mi <o4emo 'rakaC Mi <o4emo kr) )a6uC6Os)etaC Os)etaC Os)etaC S)imaC Mi ne 4emo )ie na lana>C %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B Sami ste 3tje2i u !o)u $emljuC !itko )as nije silio. #rimili ste 'a t3 pre*ujam u (oto)omC %OMILAB $latom ste nas po*mitiliC Bili smo (la*ni i (lupi pak smo )am po)jero)aliC !ala(ali ste nam o toj )aoj utopiji 1ita)e ajkeC Da ;63o se )ratiti: to ste nam (o)orili: o(ati i slo o*niC %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B #a mi se )ra4amoC Lju*iC $emlja je okru(la: a pre* nama le?i 3n2a*o kopnoC

-"DA! DI&L-I %LASB %usario sam s)ima mori6: lna. Kr)a) sam ro io stotine ostr)a. Hta 4e mi mrt)ome no)o kopnoI -a <o4u (la)u a*miralaC -a <o4u *a se os)etimC &jetar s)e silniji. %romo)i. Di)lja no4. %OMILAB %la)u a*miralo)uC Smrt a*miraluC

22D %LASO&IB Spasimo se: lju*iC More 4e nas pro6?*rijetiC TonemoC Lu*iloC %rije<C Bo?eC %ospo*ineC Isuse KristeC !ema !o)o(aC Ima 5rnoC Sla)a Ti: 5rnoC .a6<aC %LASO&I #LA1U0IB O: s)eto staro tlo nae *ra6(e HpanjolskeC %*je je naa *omo)inaI !ika*a )ieC !ika*a )ieC %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B !apri6je*C Mi se )ra4amo *omu. S)e se )ra4aC !aprije*C Mi 4emo se )ratiti kao po je*ni>i i os)aja;iC %LASO&I. B"$!AD!IB I )jetar )as proklinjeC Dolje a*miralC !atra(C La>iC AntikristiC I Iju*i se i' ustalasano( tr'anja: pje)anja: ula?6njenja: kole anja: smje<a: urlanja i une 'anesu sa )jetrom i (romo)ima kao talas i jurnu spram kljuna. A*miral je kri)C Smrt a*miraluC SmrtC Blistaju ma1e)3 ')e;i oru?je: o*jekuju ku ure. Bitka. Falan(a se ije oko a*mirala. Kr) te;e: mrt)i pa6*aju: talasi prelije)aju palu u: or a: (romo)i i 2Ajuk )i<ora. %OMILAB U*riC Sije>iC A*miralaC A*miralsku (la)uC .uljeC La>iC /i)ineC Lopo)iC !aprije*C !atra(C A joj: matiC A*mirala ?i)o(aC Spasimo seC TonemoC #o6mo'i: o?eC U*riC %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B Ro o)iC Mi )as oslo a*amo: ako pristanete u' nasC !aprije*C !itko ne mora natra( u' lana>: samo se smiriteC MOR!ARIB Ro o)iC !e )jerujte a*miralskim prirepinamaC #rikujte tu a*miralsku an*u na )esla: neka )eslaju 'a nasC I mi imamo s)oje kompaseC &jeruj6te namaC !atra(C &ratimo se u HpanjolskuC ROBO&I iju po je*nima i *ru(imaB !ama je s)eje*no: mi 4emo se utopiti ili 4e nas priko)ati 'a )es6loC Mi nemamo to *a i'(u imoC $rakaC Os)eteC Kru6<aC &jetar: (raja: (rmlja)ina: kr): )ika. !e ra'a ira se niti nje;. D)ije <rpe lu*o(a mesa: kr) to te;e: (romo)3: munje i more to pnjeti i u;i (lasom po*muklim i e'6*anim.

On*a sa kljuna ro*a: (*je stoji A*miral: sine uktinja i o asja smionu nje(o)u poja)u. !je(o) se

22J (las prolomi i na*)i;e i or u po jesnjeli<: *i)lji< mor6nara: i ornja)u )alo)a: i lu*ilo mora ustalasano(: i tmi6nu i >rnu ro*olomnu no43 s)e na*)i;e (las A*mirala. A*miral se kupa u plamu lu1i to mu planu u *es6ni>i kojom je 'a)itlao or eno. ADMIRAL: (lasom na*mo;nimB !aro*eC "to ti 3s)jetlostiC %LASO&I %OMIL"B A*miraleC &rati nas u *o6mo)inuC A*miraleC %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B $*ra)o: A*miraleC !aprije*: A*miraleC Bor a je na <ip prestala: ali se lju*i *eru i na*)i6kujuB !aprije*C !atra(C A*miraleC ADMIRALB !aro*eC !atra( nemaC %LASO&I %OMIL" 'alaju jesnoB -este li (a 1uliC To je *a)oC Ma ra'*erite (aC Hto on nama mo?eC !as je )ieC ADMIRALB "to s)i4e la(*an i jutro: naro*eC I mi plo)imo u !o)oC %LASO&IB Hto 4e nam la(*anI Hto 4e nam jut6roI Hto 4e nam to t)oje !o)oI !ema la(*anaC $noja ima. I kr)i ima. I (la*aC I oko)aC Te i je )je;ni la(*an: a*miraleC Ti s)etkuje a*6miraluju4iC Bla(*an je to iti a*miralC Ali u*i ti (alijot pa on*a mu*rujC !e *ajte mu *o rije;iC La?eC La(ati 'na*eC To je *ema(o(C On plo)i u s)oju !o)u $emlju na naima kr)a)im 3?u2j e)ima. $atu>ite (aC Da)laC La?eC La?eC .uljoC !atra(C U HpanjolskuC #o)ratak ili smrtC %ALI-OTI: ')e;e4i lan>imaB &i la?eteC A*miral la?eC I s)i ste )i <uljeC Mi smo *olje na *nuC Mi nosimo s)e nas naprije*C Mi <o4emo 'raka i kru<aC Dolje la?iC !a nama le?i ro*: a ne na )amaC ADMIRAL ?eli *a rekne s)oju a*miralsku nje;B !aro*eC %LASO&IB !e *ajte mu *a (o)oriC On la?eC %la*ni smoC On nas <rani pra'nim rije;imaC Ti si <uljaC

22A Ti si *a)oC S)e si nas 'a)eoC S)e si nam unitioC %*je nam je *omI %*je su nam uspomeneC I sa* nas iju (romo)i 'a t)oje la?iC 5rni lopo)eC U ijte (aC Ra'*erite (aC ROBO&IB Smrt s)ima prirepinamaC Dotu>imo a*6miralsku falan(uC Dolje s)i )iC Os)eta e'imeni<C %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%" koja stoji oko a*mirala s (olim ma;e)imaB $*ra)o: A*miraleC Mi )jerujemo u !o)oC $*ra)o: A*miraleC Mi umiremo s To omC %LASO&I %OMIL"B #ljujemo )am mi na !o)oC #ljujemo na !o)o ko(a nemaC Da se )ratimoC !atra(C !atra(C !e mo?emoC Kamo 4emoI %la*ni smoC Kru<a nam *ajC A*miraleC La?eC Ba>ite (a u moreC !ek leti pr)iC %omila se opet 'atalasa. ADMIRAL: sna?noB !aro*eC S)i4e la(*anC "toB *ola'i sun>eC Mi plo)imo si(urnoC #re* nama je Kop6noC %LASO&IB A otku*a ti 'na*e *a je pre* nama KopnoI Tko je to te i rekaoI .a6<aC "to (romo)a i oluje: a ti o Kopnu ula'niC .a6<aC S)i4e la(*anC Te i je u)ijek la(*an: a*6miraleC ROBO&IB .uljoC Daj *a te e okujemo ko to si ti nasC Daj *a te ii amo *o kr)iC I*i ti *olje k )eslu: (a*eC #a )eslaj me*u par>o)i6ma *o smrtiC SkoteC $a*a)ite (aC .uljuC S)e te (a*o)e 'a*a)iteC S)i se oni i(raju naim (la)amaC ADMIRALB !aro*eC Sun>eC %LASO&I (a na*)i;uB Hto 4e nam sun>eI 5rije)a nam se (r;e: a sun>e nas ne <raniC DoljeC !e *ajte mu *a la?eC Silni (romo)i i )jetar pakosni. %OMILA: u stra<uB "toC Smrt: a ne sun>eC Ali prije 4e onC $(a'ite (aC Ra'*erite (aC U ijte (aC Da)oC Kr)opijaC .uljaC !ek potone: a mi 'a njimC Da)le prokletiC

22L
F

%LASO&I ADMIRALSK" FALA!%": 'anos6noB $*ra)o: A*miraleC Mi )jerujemo u SutraC Mi )jeru6jemo u T)oju ')ije'*uC ADMIRALB !aro*eC Sutra... %LASO&I (a opet na*)i;uB La?eC La?eC Sa* (a o*ma< ra'*erimoC Hto *a *o sutra 1ekamoI Sutra je *a6lekoC ADMIRAL: samos)ijesno i okrutnoB !aro*eC -a <o4u *a u<)ati )esloC -a <o4u *a se po ijemo s (romo3 )ima i s moremC -a <o4u: naro*eC %LASO&IB .i6<iC Ti <o4eC A tko si ti *a mo?e <tjetiI On <o4eC &i*i: )i*iC On <o4e. Me(aloman slijepiC Kako mo?e poje*ina> neto <tjetiI $atu>ite (a: lju*iC Ustremio se par>o) na nas kao *a i nje(a nije kr)a)a majka ro*ilaC A u*a)it 4e se je*nako ko i s)i miC DoljeC !a6tra(C $atu>ite (aC %lupanaC BlunuC Raskolite mu tu lu anjuC To je mjese;arC #o kro6)u <o*aC ADMIRALB !aro*eC ROBO&IB #a i*i tiC #a )eslajC &eslaj tiC %OMILAB DoljeC DoljeC A tko si ti *a smije na nas )ikatiI A 'ato i ti io a*miralI A tko ti je *ao pra)o na toI ADMIRALB -a sam A*miralC %LASO&IB .a6<aC A*miralC !ema a*miralaC To i je neko4 iloC !ema a*miralaC U ijte (aC .uljuC S)i smo je*nakiC Mi smo 'a ra)nopra)nostC ROBO&I: ')e;e4i lan>imaB S)i smo mi je*noC S)i smo je*nakiC #re* morem i pre* smr4u smo s)i mi 'a6je*ni;ki je*noC I la*a je isto tako naa kao i t)ojaC "to skotaC $atu>ite (aC $atu>ite s)e nji<C Ra'*erite i<C Skinite i< s pije*estalaC &jetar s)e silniji. La*a kripi kao *a 4e pu;i. %romo)i. %LASO&IB %le*aj <uljeC -o i )i;eC #re* smrt: pa )i;eC Ma lju*iC Dosta je to(aC Tresnimo njime *oljeC A*miraleC DoljeC Mi se ne *amo terori'irati ni o* ko(aC

2 2N %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B !apri6je*C A*miraleC Mi ne *amo nae a*miralske 'asta)eC Mi 'namo to <o4emoC %LASO&IB .a6<aC A*miraleC DajC Daj po(asi (romo)eC U*u<ni )jetar ako si a*miralC .i6 <iC U(asi i< ako mo?eC Sitan si kao i mi. U*a)it 4e se kao i miC .uljoC I nita ne )i*i

)ie o* nasC A )i;eC A la?eC $a6to *a se u')isujeI Ra'*erimo (aC !atra(C !atra(C Ka6 mo 4emo u 5rnoI U*u<ni )jetar: na*)i;i (romo)e ako si a*miralC Hta )i;e na nasI %romo)i. %OMILAB #a *aC "toC !a*)i;i (romo)e ako si *oista a*miralC ADMIRALB A to ako i< na*)i;emI Silni (romo)i i oluja. Smije< po*i)ljale (omileB .a6<aC -este Ii (a ;uliI On i i (romo)e na*)ikaoC .a6<aC On se ru(a o(uC #o(ana *uaC #otopite (aC DajteC Smr)imo a*miralaC %omila kr)a)a: lu*a: u pjeni ijesa: jume na kljun s kopljima i ma;e)ima. Oru?je ')eke4e. Kli>anje: or a: 'apoma(anje: )jetar. ADMIRAL -e u'maknuo pre* naletom mase ko6rak6*)a: a on*a je kao ')ijere sunuo u )rtlo( or e. Kro' mete? se pro io (oru;om s)ojom uktinjom i rui s)ojom ku urom i s)ojim a*miralskim ma;em oko se e (omilu Iije)o i *esno i )i;e silno tako *a mu (las na*)i6kuje(omilu i oluju: i tminu i(romo)eB .aj6<ojC &jetreC .aj6<ojC TminoC .aj6<ojC %romo)iC !aro*eC .aj6<ojC -a <o4u naprije*C .aj6<ojC -a <o4u !o)u #jesmu !o6)o(a KopnaC Ro o)i: 'emlja je ')ije'*a i mi se loptamo njom: a sna(a naa po ije*it 4e taj s)e;ani ro*olomC #jesma 4e (lasna na*)ikati olujno more i (rom: na ostr)u 1eka nas sutra la(*an sa pla)im snomC S o)om trulom la*om i s kormilom nai< #ra)a Mi letimo no4as ko karte;a ')je'*ana: i jutros jo: u pr)om os)itu *ana: ko naran;a 4e 'latna o ja)it se $emlja !o)a. I sutra na kopnu: u' la(ost o(o)a: o ja)it 4e se nalo( mo( A*miralsko( Slo)aB

2 P8
.

i i

skinut 4e se ne()e sa s)i< ro o)a sla)iti la(*anC

#jesma a*mirala na*)i;e oluju: ra'*eru se o la>i: sifl5 ')je'*ana )e*rina i stia se more. Lju*i 'aprepate33ni (le*aju kako je )jetar 'amro: a on*a potreseni po a363>aju oru?je i ma;e)e i sro'aju se pre* a*miralom: a naj3 2i?i >jeli)aju mu skute. %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%" )i;uB $*ra)o: o: A*miraleC Mi )jerujemo u !o)u $emljuC ADMIRALB !aro*eC "to ti s)jetlostiC $a)itlaoje uktinjom: a o* )atre nje(o)e Iu;i 'apalili su ;lano)i a*miralske falan(e s)oja s)ijetla i *ali mornarima koji pale s)jetiljke i fenjere: i aklje i i)erje: i s)atko na ro6*u 'apali s)oju s)jetlost i >ijela krma a*miralsko( ro6*a sine u jasnom os)jetljenSu. %OMILA: po(nu)i (la )e: s)la*anaB A*mirale: Sla)aC &o*i nas: A*miraleC Sla)a ti: o: SilniC Sla)aC I klanja se (omila i pu?e pre* a*miralom ropski kao pre* s)e>em ili ;u*ot)or>em. !aro*eC "to ti s)ijetlaC &i;u lju*i: pona)ljaju4i rije;i a*miralo)e kao papi(e: ra'nose s)jetlost po >ijeloj la*i koja je katastrofalno po6stra*ala. Stri polomljeno i iski*ano i)erje jar o23: le?e lee)i kr)a)i i i'naka?eni: >rna napla)ljena ura*: i'6 3omljenelet)eio(ra*e=s)esamapo*erotinairue)ina. -3 o ila'eja*ni moreplo)>i i oplakuju mrt)a>eB A joj: i6je*niC Hto ste stra*aliC A jojC !ika* )ie )ai< jaki< mi3 i>aC!ika*)ie)ai<?ila)i<rukuCAjojCKu*a4emoi ako 4emo e' )asI MALODUH!IB !ika* )ie o* nae la*e nitaC Hto je postra*ala sirotaC O: kako smo nesretniC A kak)a je to (alija ilaC San: *i)ota: ra*ost: a ne (alijaC DOBRODUH!IB 3 Da smo samo prije imali s)ijet6laC $ato nisi prije 'apalio lu; s)oju:

A*miraleI #re* a6>uju or enimaB Te mrt)a>e )i nosite na *uiC Samo )i i nitko *ru(iC Da niste ili tako t)r*o(la)i: s)e i se ilo *o ro s)riloC BORB"!IB Hta se tu mo?eI Kako je: tako jeC Teko je s (lupanima oriti se 'a ra)nopra)nost. Moreplo)>i tako pla;u ija*ikuju nemo4no: tu?ni i tpo o?ni i nesretni: a or eni lunjaju pokunjeno i e'6

2P2 na*no i u utnji: re'i(nirani to or a nije uspjela. 1uje se kako po* palu om pono)no oki)aju ro o)e.

ADMIRALSKA FALA!%A: u koru: posre* (o6mile lee)a i ra')alina. !a no(e se: !aro*eC "to S)jet6losti: a *oskora 4e s)anutiC Tre a istesati no)o kormiloC !o)e jar ole tre a oso)iti i no)a je*ra napetiC !a no(e se: !aro*eC Samo jo je*an slo?an napor i mi smo po- ije*iliC A%"!TI ADMIRALSKI me*u (omilom kaoje6kaB !aprije*. !aro*eC !aprije*C Dajurnemo pa *a *o6<)atimo !o)u $emljuC To nije Utopija: to je realnostC ADMIRALSKA FALA!%AB !aro*eC Ako si (la6*an: a>i mre?e i eto ti ulo)a o(ato(C !aro*eC Ako si ?e*an: eto puni su su*o)i kini>e ne eskeC !apoj seC Mi plo)imo sretno naprije* jer eno *u)a )jetar *o riC %LASO&IB !aprije*: !aro*eC !aprije*C Sluaj rije;i A*mirala i u(le*at 4e !o)oC I (anuo se naro*: koji se teko mi;e: pa *o ro4u*no mumljaB #a <aj*e *eC Da *op2o)imo3nekamoC #a <aj*eC Da se tr(nemoC .aj*e *eC U ra*u je spasC Slo(om rastu male st)ari: a neslo(a s)e pok)ariC I kao pra?i)otinja (loma'na )alja se naro*. I suro)o )i;e na ro o)eB !a )eslo: ro eC .a6 6<aC !a )eslo: ro eC #o* palu u: marC #O-"DI!I OSAML-"!I ROBO&I komeaju se i uneB !ema to(a )ieC $ato a miI A 'ato a u)ijek miI $ar nismo *u(o skapa)ali *oljeI Mi ne i*emoC I*i6te )iC A to je s naom ra)nopra)no4uI %OMILAB A to se uni: ro eI U*ri (a po nju>i *a mu ri'ne kr)C "to: to je s)a mu*rostC Utu>i mareC #a*aju suro)i u*ar>i. Mar po* palu uC Mi nismo anar<isti kao )i. !as mo?e spasiti samo or(ani'a>ija ra6*aC TaMloro) sistemC Mar po* palu u na lana>C #O-"DI!I ROBO&IB !e *amo se )ieC Mi ne i*emo *olje na lan>eC %OMILAB HtoI &i ne i*eteI A 'ar 4emo mo?*a mi )eslati 'a )asI U*ri ro aC Dotu>i ?i)otinjuC DoljeC I *olo je *o komeanja i (uranja. #ote4i 4e i kr). Umjeaju se A%"!TI ADMIRALSKIB !o: to je: !aro*e: to jeI

2 PP %OMILAB A etoC Ro o)i ne 4e *olje na )eslaC Ro o)i tu neto *eklamiraju o ra)nopra)nostiC To je *estrukti)noC

#O-"DI!I ROBO&IB Mi sami ne i*emoC Mi nismo )ie ro ljeC S)i smo mi istoC !ek i*u i oni *ru(i s namaC I*emo 'aje*noC Mi smo 'a je*nakostC ADMIRALSKA FALA!%AB S)i smo mi istoC Tako jeC O* no4as smo istoC &i sa* )ie niste ro o)iC &i ste slo o*ni moreplo)>i ko i miC Samo netko mora ipak 3*a s)ija )eslaC Moramo naprije*C !aprije*C !a )esloC 3SIo o*ni moreplo)>iC &i ste s nama ra)nopra)ni: ali 3)es2anje je )a 'anatC Mi smo 'a po*jelu ra*aC %OMILA I ROBO&I se i'mijeajuB .aj*eC !o: <aj*eC $*ra)oC Slo o*ni moreplo)>iC I rastr;i se naro* 38 ;ita )ome ro*u. -e*ni lanjaju: *ru(i >jepaju: napi

nju u?eta i lju ra'*erana je*ra: >rpu )o*u: a>aju mre6?e i lo)e lo)inu. I 'a?amori

>ijela palu a a*miralske la6*e i >ijela utro a la*e: i na*ula se je*ra i ;uje se (*je skla*no pa*aju )esla i ruje (laso)i lju*ski. %LASO&I posla i muke preporo*aB De: *i(niC #omo'iC #rite(niC Amo te: sokoleC U*riC .a6<aC ")o iskaraC Do roC !aprije*C Lju*iC AmoC #ri<)atiteC !e(*je *i?u teretB .oo6<aC .oo6<aC .a6<aC Di)noC I*eC S)e i*eC Mora i4iC Lju*iC U*riC Do*iC #omo'iC !aprije*C -e*ni a>aju mre?e i )uku (omile sre rni< ri i3 i klik4u o* )eseljaB .a6<aC ")o ri aC ")o mesaC I 'apalili su )atru i peku lo)inu na ta)ama. 5uje se (*je pile >)ile i (*je sjekire u aju: i malje)i o*jeku6iu: i lju*i )i;u: i nako)nji ')e;e i iskre )r>aju: s)e u je*6nom 'anosnom ritmu: '*ra)om i poletnom: a La*a A*6miralska sje;e mo*rinu i plo)i naprije*. I taj Ritam preporo*no( Ra*a s)e silnije uja: (laso)i se s<je)aju u je*nu pjesmu to je kor o)i<: ;as prije po jesnjeli< ?i)ina pje)a skla*no: o*ue)ljeno i 'anosnoB "to: )jetar *o ri nosi nas *anas: )ijore se stje(o)i nai: sije;e nam more la*a.

2 P9 !a a*miralskom ro*u !o)a se S)jetlost ra*a. O: '*ra)o: )je;no more: o: '*ra)o: mo*ri talasC

#je)amo ti pjesmu: o: preporo*ni Ra*C Mi ijemo i 5rno i (romo)e i %la*. I na je let Iet ijeli< sun;ani< orlo)a. O: '*ra)o: )je;no moreC O: '*ra)o: $emljo !o)aC Ro o)i: 'emlja je ')ije'*a i mi se loptamo njom: a sna(a naa po ije*it 4e taj s)e;ani ro*olomC #jesma 4e (lasna na*)ikati olujno more i (rom: na ostr)u ;eka nas sutra la(*an sa pla)im snomC S o)om trulom la*om i sa kormilarom nai< #ra)a mi letimo no4as ko karte;a ')ije'*a: i jutros jo: u pr)om os)itu *ana: ko naran;a 4e 'latna o ja)it se $emlja !o)a. I sutra na kopnu u' la(ost o(o)a o ja)it 4e se nalo( mo( A*miralsko( Slo)aB i skinut 4e se ne()e sa s)i< ro o)a i sla)iti la(*anC A*miralje 'anio naro*. On se )r'ao me*u (omi6lom= io je ko* oni< to napinju je*ra i posta)ljaju jar6 ole i ra')ijaju stje(o)e: tamo je poka'i)ao i pre*nja6;io: (*jeko(a tu>nuo po ramenu: a on*aje stao: o* i)i se o* s)i<: ipromatra tu (omilu lju*i umorno: pasi)no i tromo. Lju*ski (laso)ije;e: i ro lje u utro i ro*a klik4e i lju*i se smiju. A*miral stoji i promatra. On*a se tr(ne i 'amjetlji)o umornim korakom pola'i na kljun ro*a. Tamo stane na kljunu i (le*a ')ije'*e jutarnje i pru?a ruke 'a njima: a >rljeni a*miralski stije( mu lepra na* (la)om. A >ijeli ro* o*')anja o* $anosa: Ra*a i #jes6me. Stanka. $)ije'*e pa*aju: uktinje plamte: a ne(*je *aleko na istoku pu>a prasko'orje. !ijemo pru?a ruke a*miral 'a ')ije'*ama: ka* kraj nje(a os)ane !epo'nati. !e6po'natije 'ao(rnut >rnom mantijom. Metne mu po)jer6

2 PE lji)o ruku na rame. A*miral se tr(ne. 1uje se (*je lju*i na ro*u ra*e i pje)aju i )i;u. !"#O$!AT2B %le*aj te majmuneC Kako se )r'u: kako kuju: kako lo)e: kako se penju: kako se prepora6*aju: kako se o manjuju otr>anim poslo)i>ama: kao stare a e ka* ;itaju molit)enikeC Kristofore Kolum oC S)e je to (a*no i mu*ro( ;o)jeka sa)reno ne*ostojnoC S)e je to (lupoC A ')ije'*e (asnu. I ti i< ne 4e *ose(6nutiC A*miral uti. Stanka. !o4as si jo ukrotio te majmune. Ali to jee poslje*nji putC Ra'*erat 4e te pr)om prilikomC A ')ije'*e pa*ajuC Kristofore Kolum o: ti ne 4e *o<)atiti ')ije'*eC $aista ti ka?emB jo no4as o jesit 4e te na pr)om jar oluC ADMIRALB !e 'namC !o4as mi je pr)i put *a ne 'nam. S)e je tako ;u*noC I ono s (romo)ima ilo je ta6ko ;u*no: te i ;o)jek mo(ao *oista *a po)jeruje u )ie 3Qsi2eC !"#O$!ATIB To je ;arolija ila i o i;an trikC 1arolije )ole te opi>eC To one silno )oleC Ka* koji mrt6)a> 'aplee ili slijepi pro(le*a ili ka* (romo)i po(asnu: poslije trono4ne (rmlja)ine mora se ne o i ra')e*ritiC To je lo(i;no. One )ole tak)e triko)e. Tome pljeskaju kao slina)a *je>aC A *a su na ro*u ?enke: te i ti i no6(e >jeli)ale. %a*o)iC Kolum oC Kako ti se ne (a*i te opi>e trpjeti na s)ojoj la*iI S majmunima plo)iti *o ')ije'*a: to je te e ne*ostojnoC ADMIRALB A s kime 4u plo)iti: ako ne s njimaI $ar samI !"#O$!ATIB Da si natrpao (aliju s)oju ?i)ina6maC &jerujC O: 'mije i <ijene i )u>i prije i pojmili ono to <o4e ne(o o)e lu*e opi>eC %le*aj i< samo kako se >ereC I pje)ajuC OC FujC #ljuneB Ro o)i koji )jeruju3u or(ani'a>iju ra*aC ADMIRALB Istina je toC Ali to je je*ino to se mo?eC #re)esti i< onamo prijeko (*je 4e 'a ora)iti *a su opi>e: (*je 4e se pret)oriti u potpune: *ostojanst)e6ne lju*eC !"#O$!ATIB SmijenoC Hto 4e njima *ostojan6st)oI Hto 4e njima to t)oje <ipoteti;no +prijekoOI Oni ne tra?e nikak)o +prijekoC Oni ne tra?e !o)oC Oni misle *a se )ra4ajuC Oni se <o4e )ratiti o(ati i silniC 2 PD Silniji no to su prije ili. %usari su to i misle *a je !o6)o plijenC I 'ato se )eseleC Tome no)om plijenuC 1uje li i< kako pje)ajuI FujC %a*e mi se. O: kako mi se (a6*eC Kako se te i jo ne (a*e: Kristofore Kolum oI A*6miral uti. $ar utiI $ar misli *a si i< ti 'anio s)ojim plano)imaI $ar misli *a i< ti )o*iI Ti *a si im A*mi6ral: i ti *a im *aje SmjerI

.i6<iC La*a plo)i (lupom strujom i ti na njoj: moj *ra(i A*mirale: a 'emlja je (njila *inja: i s)i smo mi na njoi (njile? i ?alosna plije6sanC I na pr)om 4e se ostr)u te opi>e nasukati i iskr>ati i najesti se: i on*a se )ratiti sa papi(ama i 'latnim plo;i6>ama. A i ti s njima: Kristofore Kolum oC Kak)o <i6poteti;no !o)oI Kak)o ma(leno +prijeko7I Kaka)
R

utopisti;ki smjerI !ije li istina to (o)orimI De: re>i im samo kamo smjeraC Re>i im: pa *a )i*i kako 4e ti ras6tr(ati >rije)aC ADMIRALB S)eje*no jeC Bilo to iloC !aumio sam *a no;as otkrijem s)e s)oje plano)e *efiniti)no. !"#O$!ATIB &elika je to rije;: A*mirale: otkri6)ati s)e s)oje plano)e majmunimaC &elika je to rije;C Hutnja. #a*aju ')je'*e i (asnu: i pjesma je na pa6lu i uti<la i ra* se smirio. Mom;a*je i'u jana o* na6pora i no4i i stra<a klonula: utrnula 'u lje po'aspala. S)itanje. #les je jutamji< oja. ADMIRALB DaC S)e 4u im pri'nati io jutrosC I to *a ne )jerujem u (lo us: i to *a mi se 'emlja (a*i: i to *a putujemo *o ')ije'*aC !"#O$!ATIB Lu*orijaC Kak)i su to ma(leni plano)iI Ka* )e4 njima la?e o s)emu: Kristofore Ko6lum o: to pojmim. Do ro je. La?e ti se. Ali meni arem ne la?i o tome s)emu i o tima s)ojim ')je'*anim plano6)imaC La? je to s)eC Ma(la i ut)araC ADMIRALB O: koliko se )e4 no4i (anjam 'a tim ut)aramaCI I 'a tim ma(lamaC Mora *a je ne(*je put ot)oren *o ')ije'*a. !ije mo(u4e *a ne i ioC !"#O$!ATIB !ema (a: Kolum oC !ema (aC S)e same la?iC I s)e to nema smisla jer je i 'emlja sama ~0 se i isto tako ')ije'*a: a 'ato si on*a o*lu;io *a po je(ne i' te astralne HpanjolskeI 5r)eni a*miralski stije( )ijori se na* (la)ama ti< >rni< sjena. #rasko'orje. "to t)o(a >r)eno( A*miralsko( Stije(aC #o je*onos2 PJ
.
R

ni A*miralski Stije(C Biko)i se *ra?e >r)enim krpama u arenama: Kristofore Kolum oC I ne *ra?i li te e netko tom >r)enom krpomI $ato *a mu nasje*a: A*miraleI Kako se )ijori: kako *ra?i: kako la?eC To je la?: Kolum6 oC Taj je t)oj A*miralski Stije( la?: Kolum o: str(ni tu Ia?C I !epo'nati str(a i ra'*ere >r)eni a*miralski stije(. A*miral (a (le*a mirno i uti i ne proti)i se. La? je t)o6je o manji)anje *a se mo?e otplo)iti *o ')ije'*aC S)e to nema smisla: to o la(i)anje majmuna i (lupana *a je t)oja plo)i* a st)arnaC I s)e je >rno u >rnom i pakleno u paklenom i mra;no u mra;nomC ADMIRALB #a to *a se ;iniI Hto *a se 1iniI

!"#O$!ATI 'a a>uje s)oju >rnu mantju na koplje i mantija se 'a)jori kao >rna 'asta)a. !e 'nam: A*miraleC To nitko ne 'na to *a se ra*iI O tome se piu )je? o)ni>i i sla e knji(e )e4 stolje4imaC 5r)ena je oja oja ')je'*anaC A ')ije'*e su ne*o<)atne i (asnuC !e(o 'na toI .o4e 22 *a i te i *a*em ja uku Sa'na6njaI Dao sam je neko4 *a)no /enki: a ona ju je pojelaC $enka je mislila *a se ja uka Sa'nanja je*eC I tako ju je St)oritelj jo pra)o*o no i'(urao i' "*enaC "to ti: A*6mirale: te >rne ja ukeC 1u)aj je *o roC $rela jeC "toC S)i4eC I*em jaC A ti pa'i *a te t)oje opi>e ne ra'*eruC Do)i*enjaC !epo'nati sko;io je preko o(ra*e u more. A a*miral '(urio se i klonuo na kljunu i *r?i >rnu ja u6ku u ru>i: promatra je pomno i opre'no i (le*a u Tiini: u nekom sa'nanju: u )o*u (*je je nestalo !epo'nato(. -e*)a 'amjetlji)e rumenejutarnje pje(e na ne osklonu. A ;lano)i a*miralske falan(e: intelektualno najsil6niji o* silni<: koji su prkosili (omili: oni koji su s)jesni *a se mo(u o*r?ati samo na pro(ramu a*miralske soli6*arnosti: oni koji su se (olim ma;e)ima ili 'a a*mira6la: u)jereni *a se tako ore sami 'a se e i 'a s)oje )las6 tite interese: oni (a sa*a tra?e. Oni *iju na* po'aspa6Iim sta*om i tra?e a*mirala. %LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B A*miraleC %*je siI A*miraleC ADMIRALB ")o meC Tu samC Dola'e *o !je(a i sje*aju oko !je(a uokru(. #r)a polus)jetlost mo*ro(a *ana: pa se )e4 ra'a iru o 6

l PA risi i )i*e jelipjenua)i talasi kako se prelije)aju i ro6ne kao ijele pti>e u mo*rinu. %LASO&I se ti< najsilniji<: re*o)nika: ofA>ira: tr(o)a>a: pustolo)a: )i>ea*mirala: ')je'*o'nana>a pjesnika: ispreple4u u esje*u kojom (o)ore lju*i Stare $emlje: otr>ane stare Hpanjolske: i' koje je Kolum o o*lu;io *a po je(ne *efAniti)no. "toC &e4 s)i4eC Danas je ne*jeljaC Dan %ospo*6njiC Lju*i su umorni *o klonu4a. O*re*eno je *a se stra?e mijenjaju s)aki< pola sata. -e*)a se *r?e uspra)6no. O: ila je to (ro'na no4: paklena i *a)olskaC I )e4 smo tonuli kao i +#inta7 to jeC -a*na +#inta3C A to se mo?eI #otonula je: pa potonula. %la)no je *a plo)imo !aprije*C -o je*nu tak)u no4 ne i lju*i mo(li po*nijeti.

-a sam )e4 no4as *r?ao *a su polu*jeli. I ilo je (ro'noC Ka* su i ro o)i sami o* stra<a poki*ali lan>e: a s)e se lik)i*iralo (enijalnoC -o je tre ao samo <ip i ili i nas ra'*erali. !estalo je ste(e kao *a je nika* nije ni ilo. AIi samo *ok *ose(nemo kopno: pak ja malo ')e>nem ma6mu'om: pa fijukne i;: pa *a )i*i kako 4e opet sluati na pr)u rije;C ": o(amiC &e4 i ilo )rijeme *a se *omo(nemo kopnaC #r)a st)ar ka*a se iskr>amoB o no)a stare *is6>ipline. #re*la?em: (ospo*o: *)a*eset i je*nu smrtnu osu*uC Malo *u(o traje to nae lutanje. To je no4as io skoro peti ro*olom u o)o pet tje*ana. I'(le*a mi *a je s)e to su)ie riskantnoC Lu*i )jetro)i *u)aju na tome moruC I nita ne 'naC !i otku*a *u)aju: ni kamo te noseC !itaC #olitika nei')jesnostiC A Ruka je %ospo*ina na* namaC Ona i upra)lja naim kormilomC -er *a nema te Ruke: ili ismo se no4as po*a)ili 'a>ijelo. I ka*a se iskr>amo: ne tre a 'a ora)iti Bo(aC 2PL &rlo pametno: (ospo*ineC I pr)o 4e mi iti: ka* se iskr>amo: *a 'a ijem u 'emlju krst: )isok kao jar ol: u Sla)u %ospo*njuC Osmjelilo se ro ljeC #r)i ;e nam posao iti *a (a opet prikujemo tu (ama*. !ema tu
R

nikak)i< kon>esi6jaC I(ra *ema(okim fra'amau)ijek je )rlo opasnaC ": o(arni: )e4 i ilo )rijeme *a se uka?e realno kopno. I lju*i je*)a ;ekaju realnost po* no(ama. #ro(ra6mi plo)i* e *e lon(ue <aleine2 su st)ar iskust)a i tre6nin(aC A to je: (ospo*o: opasan sportC -e*Ma6je*)i>e sam toj *estrukti)noj an*i *oka6'ao *a se *oista )ra4amo u Hpanjolsku najkra4im pu6temC Mi se )e4 *a)no )ra4amo po mome su jekti)nom u)jerenjuC #o mome ra;unu )e4 *)ije se*mi>e je kurs ro*a 'apa*6istok. A (*je smo mi to 'apra)oI %asnu ')ije'*eC 1u*ne suC !epo'nate. Kao *a sam se i'(u ioC A ust)ari nitko ne 'na to 4e iti 'a sli6je*e4a *)a*eset i ;etiri sata. Da imamo arem mapu kak)u: ali ka* nitko nije napisao knji(e ni na>rtao mape kako tre a 'apra)o pio6)iti u !epo'natoC

S)e su no4as ra'*erale one ?i)ineC I mape i karte i (lo useC I ono malo nae stare 'nanosti je unitenoC "to je*an (lo usC Taj je ;u*om ostao ;ita)C I'6)ukli su o*neku*je*an )eliki (lo us i s)i se '(urili na* njim i 'ure napeto u tu tajanst)enu ku(lu. A 'ar tu mo?e iti SumnjeI .)ata se stra< *ue kao ku(aC Hto tu ima *a se misliI Smjera nijesmo mije6njali: to je jasno. I ako smo s)aki tje*an pre a>ili eto toliko a to jesmo to
R R

on*a imamo: ;ekaj: je*an: *)a: tri: ;etiri: pet: eto: sa* ismo )e4 morali iti o)*je. To i ilo )e4 na *ru(oj straniC To ismo se mi )e4 morali )ra4atiC DaC To je kri)o 'ao ljeni (lo usC Star je: a i polutke su mu *iletantskeC Ali s)akako nismo *aleko o* kopnaC
,fran>.K: na *u(i rok: *u(otrajan

2 PN
N R M. KrIe?aB Le(en*e

A: o(ami: )e4 je i )rijeme. Teko se tu4i sa sta6*om ro o)a i analfa eta. Koliko je lu anja puklo samo no4as: a s)e 'apra6)o espre*metnoC ": *aC !atra(C !atra(C U re*C U mirC U tiinuC &e4 sam se i ja 'a?elio *omaC #omislite: lju*iB *omC HpanjoiskaC O: s)eta naa HpanjolskaC !ae tra*i6>ijeC Hto sa*a ra*e na D)oruI !ae *ra(e (ospo>te i o iteljiC O: D)or 'a>ijelo *r?i *a smo se mi potopiliC &e4 nam napijaju karmineC I )e4 nas oplakuju *)orski poetiC .ejC #oetoC Bo6(atiC Ti 4e *i)nije opje)ati na San o* oni< *)orski< ?a aC DajC #oetoC #je)ajC Da se ra')eselimo. #O"TA 'a ren;i *)a6tri puta o <arfu pa 'apje)a pateti;noB Rasparaia se mo*ra mjeina ne eska i ')je'*ano se mlijeko prolilo u more. O: o;i nae sjajno kao s)jetionik (ore. O>ean se u sre ru i mo*rini ljeska: rasparala se mo*ra mjeina ne eska. A (aiija naa u !e*o(le* plo)i... O: (olemi Osje4ajC &je;niC S)etiC !o)iC O: plo)i* a s)eta u nepo'nate sfere ka* jutarnje ')ije'*e (asnu i trepere: i na* morem pri prasko'orna Sjen. %le: (alija naa na s)eti plo)i #iijen. #ljeskanje.

%LASO&I ADMIRALSK" FALA!%"B Bra)oC Bra)oC !atpje)at 4e ti: (ospo*ine: one *)orske ?a eC %*je su oniI Hto su oni )i*jeliI Hto oni 'na*uI Spram nas s)ijuI #a ka* se )ratimo: kr>ati 'latom i miro*ijama i pti>ama s)ilorepimC #a s *ijamantima ko mlinsko kamenjeC Kralji>i moramo pokloniti taka) *ijamant u 'nak )jernostiC 298
F

" to 0e iti la(*anC $)ona 4e ')oniti kao na Uskrsnu4eC


R

I KrunaC Mora nas na(ra*iti KrunaC Koliko 4emo samo no)i< 'emalja pokloniti /e'luI #a ka* nas Kralj tu>ne ma;emC Da nas imenuje )elikima metrima 5a6latra)eC &alj*a 5alatra)e i Al>antareI 5rk)a nas mora pro(lasiti s)e>imaC Kolike 4emo pokrajine pri)esti u njeno KriloI Atr(o)ina:(ospo*oCTr(o)inatekCS)i4epojuriti naim tra(omC Oslo o*it 0emo s)e ijele (alijote: pro6(lasiti i< ra)nopra)nim (ra*anima: a na )eslo priko)ati uro*enike. Ta 0e tr(o)ina o no)iti na poslo)ni ?i)otC Banke: )alute: profiti: *i)i*en*e. A mi smo pr)iC Lju*iC Mi smo pr)iC Mi smo otkri3 li no)u st)arnostC Mi ot)aramo no) perio* <istorijeC Kaka) )eli;anst)eni osje4ajC I ?ene 0e pa*ati pre* namaC Ko pre* 1u*om. O: ?eneC Ka* smo poslje*nji put >jeli)ali ?enuI I je*an o* nji< u'ima (itaru i 'apje)a pjesmu #o)ratka: a s)i su osje4ajno priklonili (la)e pa pripije)aju s njimeB #replo)ili smo more u tra(u $emlje !o)e i po ili se s 5rnim i s *i)ljom &atrom %roma: a pla;emo 'a pjesmom )inoro*no( *oma i sanjamo o /eni to nas )je;na 'o)e. O: Sjene u *ui Stare $emlje nae (*je )ino mirie i )jetrenja;a maeC &e;je s)anulo i sjaju jo samo najkrupnje >r)ene ')je'*e. Bro* mirno i ti<o plo)i. Lju*i se rastu?ilipjes6mom. Stanka. Kristofor Kolum o *r?i (r;e)ito u ru>i >rnu ja uku i (le*a 'amiljeno nekamo u *aljinu i ne rine se 'a pratnju: ni 'a nji<o)u *osa*nu kon)er'a>i6-u.. %LAS prekine utnjuB I: etoC S)anuo je *an %os6po*njiC !"1I-I %LASB. #a *a se pomolimoC

I s)i u (rupi kleknu i pomno i ra'(o)jetno se krsteB U ime O>a i Sina i Du<a s)eto(aC AmenC Mole O1ena 'aje*n>i: pa se ne ra'a ira jasno: tek ka*ika* po koja rije;. I *ok se mole: preleti u mo*roj tiinijato ijeli< pti>a. %LASO&I FALA!%": )eseloB #ti>aC "toC #ti>aC
N.

292

!ije *aleko kopnoC #o'*ra)ljaju nas pr)e pti>eC I uskomeali se pri kljunuB I pun je kljun <alu(a i tra)e. "to i (ranjaC Li4aC A*miraleC A*miraleC "to <alu(a i pti>aC A*mira6leC A a*miral ti< je i kao o*sutan. A*miraleC "toC %le6*aj jato pr)i< pti>aC !a)je4uju nam kopnoC ADMIRAL se tr(ne i *u(o (le*a 'a pti>ama. %la6som olnim i ti<imB S)e su to samo pri)i*enjaC %LASB A*miraleC KakoI #ri)i*enjaI #ti>e su nam 'nak *a smo na pra(u ost)arenja t)o(a (enijalno6(a #lanaC -e*an je 'a<)atio *u(om kukom i' )o*e >ijeli snop morski< tra)a i mokro(a li4a i pru?a i< a*miraluB "to: A*miraleC I s)i ki*aju li4e: miriu mokru tra)u: i >jeli)aju (anuti i )i;uB O: kako *i)no mirieC #o 'emlji mirieC A*miraleC #o 'emlji mirie: pa kako *a u*e pri)i*e6njeI ADMIRAL le*enoB #o 'emlji mirieI A to se nas ti;e 'emljaI 1o)je;eC %LASB #a kako *a nas se 'emlja ne ti;eI Ta etoC /i)ot se je*an patimo *a je otkrijemoC A sa*: ka* je mi6riemo: sa*a *a nas se ne ti;eI A*miraleC ADMIRAL jo se kole a i li i'rekao ili ne. Tii6na. On*a se tr(neB %ospo*o )i>ea*miraliC "toC &i ste najsilnijiC O ?i)inama o)im i opi>ama ne 4u *a ' orimC Ali )i ste najsilnijiC Mo(u li *a )am reknem rije;I FALA!%A: u' unjeno: u tremiB Hto j3e: 'a o(aI A*miraleC %o)oriC $aklinjemo teC %o)oriC StojeI Sto jeI ADMIRALB #a neto to me )e4 *u(o mu;iC FALA!%AB Hto jeI Re>iC A*miraleC SluamoC ADMIRAL i< *u(o i pomno promatra. On*a o*6lu;noB Istinu *a )am ka?em: lju*iC Istinu koju osje4am.

Lju*i se 'loslutno le>nu i ' unjeno i pla<o ute. !apeta i neu(o*na stanka. ADMIRALB "toC #o'nam )as )e4 *u(o. I sluam )e4 *u(o esje*e )ae o %lo usuC #a to *a )aiii ka?em: lju*iI -a ne )jerujem u %lo usC S&I: 'aprepatenoB HtoI

29P
F

ADMIRALB !e )jerujem u %lo usC !e )jerujem u $emljuC !iti u Staru niti u !o)u $emlju ne )jerujem: lju*iC U staru Hpanjolsku ne )jerujem jer je (njila kao (njila ja uka: a u !o)u $emlju ne )jerujem jer je nema na $emlji. S)e 'emaljsko je (njiloC FALA!%A: puna '(ra?anjaB A*miraleC ADMIRALB !e: lju*iC !e )jerujem u $emljuC FALA!%AB Ali $emlja je okru(laC I ti to 'na*eC I s nje se ne mo?eC ADMIRALB $emlja nije okru(laC #a ako je $em6lja i okru(la: moje misli nisu kru?ni>aC -a mislim u tan6(entamaC &ama je kru?ni>a na*a u po)ratakC &ama je !o)o po)ratiti se neo retenim putem natra( u StaroC FALA!%AB #a 'ar to nije te i istoI A*miraleC /ar nijesi ti sam toliko puta ranio tu te'uI I pre* D)o6ro.mC I pre* Ink)i'i>ijomC A*miraleC $ar to nije t)oja )lastita !aukaI me ADMIRALB -esamC %o)orio sam o !o)omC Ali nijeste pojmiliC !o4as mi je postalo jasno *a me ni6 ka* nijeste pojmili. !o)o ne mo?e iti u kru?ni>i. !o)o ne mo?e iti u )ra4anju. I ja )jerujem u o like: lju*i: koji se ne )ra4ajuC "toC -a ne 4u *a se )ratimC -a sam o*lu;io *a otputujemo u !epo)ratC FALA!%A: 'a rinutoB A*miraleC Hto ti je: 'a o6(aC A*miraleC ADMIRALB !eC -a ne 4u *a se )ratim. FALA!%AB #a ku*a 4e otplo)iti u !epo)ratI To je apstrak>ijaC ADMIRALB "to ja plo)im naprije*. U !epo)3 rat. Do oni< >r)eni< ')ije'*a plo)im:
6

naprije*: i preko nji< plo)im: *o apstrak>ijeC FALA!%AB %asnu ti ')ije'*e: A*miraleC I nema i<. ADMIRALB !ema i<3 a ja ipak )jerujem u ')ije'6*e. "toB u !e*o<)atno )jerujem i plo)im k !jemuC

T FALA!%AB Te i se mijea: A*miraleC A tko je nama o jasnio te kru?ni>e: ako nijesi tiI Tko je u nas ulio sna(e i )jere: ako nijesi tiI A*miraleC $ar nas nijesi sam pro')ao A*eptimaI ADMIRALB DaC U !o)o sam <tio *a po)jeruje6te: ali me nijeste pojmiliC S)oje ste stare sno)e i la?i ste

299 s)oje po tome !o)om polijepiliC I s)e mi je to postalo jasno no4as. FALA!%AB A to su <alu(e i tra)a i pti>eI Hto su pti>eI $ar to nije 'nak !o)o(I $ar to nije ost)arenjeI ADMIRALB Do *a)ola i tak)o ost)arenjeC Da pro*ajem s )ama uro*enikeI Da postanem ur'o)ni meetarI Da s )ama osnujem D.D. 'a eksploata>iju Ko6lum ij4I .a6<aC $ar je to ono !o)o o 1emu ja sanjamI %LASB %ospo*e Bo?eC "toC Osije*io samC #ak satro me %ospo*in o*ma< (romom: ako te sam nijesam sluao: A*mirale: kako na o)om istom (lo usu o ja6nja)a Kralju i D)oru kru?ni>e )ra4anja: s istim poslo)6nim o 'irima profita i *i)i*en*e proti) koji< se sa*a uni. "toB okre4e (lo us i kru?i prstom po njemu i )ra4a seC Mi smo te on*a sluali i mi smo ti po)jero)a622 *a 0emo se )ratiti u po oljano ost)arenje s)oji< pri6lika: a: prije s)e(a: nara)noB ekonomski<C A*miralje spustio (la)u i uti. FALA!%AB A*miraleC -e li tako iloI ADMIRALB -estC A jesam li ja mo(ao sam *a se o*)a?imI $ar sam ja on*a 'nao o)o to 'na*em sa*aI -a sam on*a )jero)ao *a 0ete i )i mo4i 'aplo)iti struja6ma koje se ne )ra4a3u u sitne lju*ske tatine i (lupostiC Ali sa*a 'na*emB to je nemo(u;eC Tak)im smjerom 1o)jek mora *a plo)i SamC %LASB A*miraleC O)o: to ti (o)ori sa*a: tako je 1u*no *a ja: eto: ra'miljam o tome: jesam li ja lu* ili tiI ADMIRAL: u njemu plane po?ar fanati;ki: on sa6*a (le*a samo s)oi put i 1uje samo um s)oje ro*ene esje*eB #a to mo(u ja )amal -a plo)im S)ojim Smje6rom: a tko ne 0e sa mnom: neka se )ratiC FALA!%AB A*miraleC A o)e pti>eI A <alu(e o)eI S)i4e -utro i @mi otkri)amo !o)o KopnoC

ADMIRALB !o)u La? a ne !o)o KopnoC To 4e iti pri)i*enjeC -a sam 'a to *a se plo)i
R

*alje samo u)ijek *alje.


R

FALA!%AB A*miraleC Ti si polu*io. Mi ne 0emo nikamo *aljeC Dosta nam je ri'ikaC .)alit 0emo o(a: ako u(le*amo Kopno i: najposlije: s)e se u ?i)otu rjea)a etapnoC #ostepenoC

29E
F

&ra4amo se kao po je*ni>iC A*miraleC &ra4amo se *a: a ti si ner)o'anC I*i Ie'i i ispa)aj se lju*skiC Laku no4C
R

ADMIRAL2B -a nisam pospanC -a se ne )ra4amC Kamo *a se )ratimI U ono staro (njiljenje panjolskoI Utro a mi se *i?e ka* se sjetim s)e(aC U ono *osa*no: (lupo: o(a)no: pra'no StaroI $ar sam 'ato po je(ao i' s)e(a ono(a *a se )ratimI $ato *a se )ratimI -a se ne )ra4amC FALA!%AB A to se ti ne )ra4a: to se nas neti;e sa)reno nitaC Bro* i La*a A*miralska to smo miC Mi samo A*miralska La*a a ne tiC
R

ADMIRALB #ljujem ja na )as i na )au +a*rniral6jsku Ia*u7C Opi>e )i (a*neC &i 0ete o reti !o)oI Smi6jenoC Tak)e opi>e na>ereneC $ar mislite *a je to !o)o: @ako na kak)o ostr)o u )o*ama prenesete s)oje krsto)e i ink)i'i>ije pa i< po'a ijate u pijesakI $ar je to !o)o: ako os)ojite ma;em oto;ja kak)a ja*na i 'aro ite ro 6ljaI %lupaniC I *)or: i *o oe: i )jetrenja;e: i topo)e i ?enke: s)e 4ete to preseliti prijeko: i to 0e iti !o)oI .a6<aC I to 'ar *a sam <tio jaI Majmuni )i prlja)il #us6tite me *a o*em o* ti< )ai< )jetrenja;a i la?i: i ?ena: i raskoljeni< lu anjaC %a*o)iC Bro* je moj i posa*a je mojaC A )i se i')olite iskr>atiC FALA!%AB On nas )rije*aC Kako on to smijeI Kojim pra)omI !as ima )ie: i mi smo kompaktna )e60inaC %LASB A*miraleC Ti sanjaC #ro u*i seC To su ap6strak>ijeC ADMIRALB -a sanjamI A 'ar )as nijesam u s)o6me snu po)eo na moreI Ili 'ar ste to sanjali )iI $ar ni6sam satro (romo)e i nisam li )am *ao S)jetlostiI #usti6te meC FALA!%AB On je polu*ioC Dr?ite (aC #rekrstite (a s)etom )o*3mC !e;asti)i je u njemu. %ospo*e Bo?eC %le*ajteC #o>rnio je a*miralski stije(C

To je 'nak naj)e4e( (usaraC Da)laC

).

tekst na str. 2E9.

29D A*miral je *a)oC Dr?ite (aC S)etom )o*om (a *ajteC KrstomC I 1lano)i a*miralske falan(e se uskome6ali i a>ili se na a*mirala. Kompaktna )e4ina )i>ea*6mirala: notroma: re*o)nika: pjesnika: ankira i arke6 u'ira. Ali on se istr(nuo i leti spram kljuna. ADMIRALB %a*o)iC Opi>eC Kr*oC #ustite me *a o*emC %a*ite mi seC Ali su (a 1lano)i kompaktne )e;ine sti(li i r)u se s njim i )i;uB Dr?i (aC Dr?iC !ije to a*miralC To je ne;asti)iC $a)eo nas je *a nas potopiC To je pirat i mistifika6torC Sa* 4e poletjetiC Bel'e u C Sa* 4e 'ama<nuti >rnim krilimaC Lu>iferC 5rni stije(C 5rni stije(C Ua)oC I iju se s a*mira6lom i )i;u. On*a se a*miral otkine i tresne >rnomja u6kom o palu u silno i ijesno. Ali se ja uka otkotrlja u more jerje kri)o a>io: i u moru se po*i(ne silan pla6meni stup eksplo'ije. %LASO&IB Ua)oC Da)oC &atraC &atraC %oriC Ra'letjeli se lju*i a*miralskom (aljom i tru e alarm i )i;uB &atraC !aro*eC UstajC !aro*eC !a ro*u je *a)oC &atraC Tru e je;e i ore se: a naro* ustaje sa) i'lomljen o* ro*olomne !o0i: ispre ijan i po*eran: poluna(: i'6(la*nio: 'ape;eni< o;i u: 'ije)a jo i tare )je*e: i kune: i u*i se teko. Hto jeI Sto se opet *o(o*iloI $ato nam ne *ate spa)atiI #ita se naro* <jeno i (loma'no i tro6mo. FALA!%AB Ua)oC Da)o je na ro*uC "toC .tio nas je spalitiC !aro*eC A*miral je *a)oC On <o4e *a nas s)e 'aje*no potopiC Sluajte nas jer mi (o)orimo u )aem interesuC @ !AROD: u (omiliB .a6<aC -esmo li )am mi pra)o rekliI !o4as smo mi to )e4 'naliC A nijeste nam <tjeli )jero)atiC Ua)o je to: i to onaj o* najopasniji<@C .a6<aC #ti>oC ")o (aC Dr?i (aC Dotu>i (aC -este li (a pro(le*a6liI Samo (a *o ro *r?GteC Da )am ne utekneC .e6 <eC ")o *a)laC On se@ (romo)ima i(raC 5rn je i prokletC %a6*eC Dotu>i (aC I naro*na je (omila opkolila a*mirala: (ura se oko nje(a: ru(a mu se: pljuje mu u li>e i u*ara

29J (a. A a*miral s)e to mirno ipasi)no *oputa. %le*a ne6kamo preko (omile i ti< je. %OMILA jesniB U*ri (aC DajC Koliko puta nas je *ao i ati *o kr)iC I (onio nasjeC I (la*o)ali smo ' o( nje(aC !ije <tio *a nas pro6(lasi ra)nopra)nimaC #rikujmo (a u' )esloC Utopimo (aC A toI Hto i s njim kao sa ;o)jekomC Isje4i tre a *a)laC I *ra?e (a prutom i trskom: i )rje*aju: i iju: i pljuju po njemu i sramote (a (a*no. A ;lano)i a*miralske falan(e kao repre'entanti kompaktne )e4ine naro*ne )olje *onijeli su o*neku* koplja pa tite a*mirala kopljima *a (a (omila ne ra'6*ere. -"DA! OD &I5"ADMIRALA popne se na *o6 o neki pre)aljeni i *i(ne rukuB !aro*eC 1uj meC !AROD se teko i pola(ano smiriB 1ujmoC 1uj6moC -"DA! OD &I5"ADMIRALAB !aro*eC 1uj 3 meC O)aj ;o)jek o)*je koji se i'*a)ao 'a a*mirala i koji te je 'latom namamio na *e elo more: taj se (a* no4as otkrioC !AROD se u' i a u'rujanoB 1ujmoC 1ujmoC ARaRaC 1ujmoC -"DA! OD &I5"ADMIRALAB !aro*eC Taj 31o)jek nije a*miralC On je la?a>C On je ne;asti)iC #lju6nuo je na na ro* i na nau 'emlju: !aro*eC Taj je (a* pljunuo na nau staru *i)nu 'emljuC !ARODB StranoC !e;u)enoC -"DA! OD &I5"ADMIRALAB I naru(ao nam se no4as: !aro*eC I D)oru se naru(ao: i 5rk)i: i )jetre6nja;ama: i s)emu: !aro*e: t3 je nama S)etoC I eto sa*a: ka*a (oli i (la*ni
R

)apimo 'a kopnom: ismijao nas je i rekao *a nema KopnaC Otkrio nam je *a on sam nika*a nije )jero)ao u Kopno i *a 4e nas s)e potopiti.
R

!AROD se '(ra?aB %ro'noC U?asnoC I'mamio nas je *a nas po*a)i ra*i s)oji< mra;ni< ra;una. I 'atalasa se naro* spram a*mirala: i <o4e *a (a ijeB

2 9A .uljoC Lopo)e (a*niC #opljujte (aC FujC

!ika*a mi nismo )jero)ali njemuC !i nje(o)im knji(ama ni nje(o)im mu*rolijamaC $a;arao nasC Ua)le prokletiC -"DA! OD &I5"ADMIRALA na *o ou (la6som kreta)im na*)i;e (omiluB -est: !aro*eC Spaliti nas je <tioC Ba>io je po?ar na la*uC I on*a je <tio poletjetiC %LASO&IB Spasila nas je ruka %ospo*nja: ;ast joj i sla)a u*iC Spaliti nas je <tioC -este li ;uli: lju*iI #oletjeti je <tio *a nas osta)i sameC &i*io sam mu >rna krilaC #a *a )jetro)e s)oje nau>ka na nasC I munjeC %romo)ima se i(raC Lopo)C Ra'*erimo (aC -"DA! OD &I5"ADMIRALAB -est: !aro*eC "toC I')jesio @ je >rni stije(: i 3)e nas je <tio a>iti u 5rnoC To je 'ao *u<: !aro*eC I tre a *a mu se su*iC !AROD!A %OMILA: raspaljena: u'rujana i u'6 i anaB #rokletnik je*anC Ua)oC &ilenjakC Mi 4emo mu potpaliti papkeC -este li (a 1uli ka* se ra'(o)arao s >rnim )jetro)i6maI I sa ')ije'*amaC A jesmo li mi u)ijek )ikaliB natra(C I ne )jerujte muC !atra(C !atra(: *ok je jo )rijemeC Ali )i nijeste <tjeliC Spram a*miralske falan(e koja se skupila oko ono( (lasno( )i>ea*mirala na *o ouB -estC &i nijeste <tjeliC &ie ste njemu )jero)ali ne(o nama. I )i ste kri)iC I )as tre a kao i nje(aC Spali (aC Ra'*eri (aC U ij (aC RaspniC U*a)iC -"DA! OD &I5"ADMIRALAB !aro*eC Kri)i smo pre* To omC I )ratit 4emo seC O*ma< 4emo se )ra6titiC Samo tre a *a mu se su*i: !aro*eC Su*i: e)o: ne6;asti)om koji <o4e *a te unitiC A naro*je po jesnio. #ru?a se e' roj aka na* a*miralo)u (la)u i s)i lju*i )i;u. $apaljeni orkan (ro6 2 9L morni< (laso)aB $akolji (aC Spalimo (aC Tre a (a ?i)o( pe4iC Iskopajmo mu o;iC Raspni (aC .uljuC %a*aC Ua)6laC Utopi (aC Spr?iC Ra'*eriC RaspniC I klupko se s)e )i6e mota oko a*miralaB Da)leC Uniti (aC

1LA!O&I KOM#E3KT!" &"5 I!" pale sr*? u naro*a rije;imaB Su*i mu: !aro*eC S)e nas je 'a)eoC S)e nas je <tio u*a)itiC I pti>e i <alu(e slao je pre* nas samo *a nas 'a)e*e *aljeC Su*i mu: !aro*eC !AROD )i;eB U ij (aC RaspniC Ra'*eriC Da se )ratimoC !atra(C !atra(C Raspni (aC I s)i )i;u je*no(6lasnoB Raspni (aC RaspniC A*miral prkosno i mirno (le*a u (omilu. -"DA! OD &I5"ADMIRALA: na u njuB !a6ro*eC Do ro jeC Raspnimo (aC !eka se )ri )olja t)oja: o: !aro*eC Mi nismo formalisti: 'a nas je )olja naro*a naj)ii 'akonC U t)oje ime: !aro*eC Ali prije neka se pokaje. #oplju)ao je i po(r*io s)etu ku(lu na kojoj ?i)i6moC !eka se kajeC !eka je polju iC Ipo*nesu a*miralu (lo us na >jelo). Ali se on si6lo)ito tr(ne i tresne u (nuanju (lo usom o palu u. %lo us se rastreska u koma*i4ke. !AROD se le>ne i uskomeaB A6aC S)eto(r>teC Dr?i (aC Dr?iC Da ne utekneC -o je silanC I opetje u<)atilo a*mirala sijaset ruku (ru i< i ruta)i<3 !AROD!A %OMILAB !e 4e ti nikamo: >rna pti>oC #ri it 4emo mi te e *a is<lapi ko netopir. U*ri (aC %a*aC .uljuC Koliko nas je namu;ioC A 'atoI Lju6*iC A 'atoI $a s)oje >rne la?iC $a s)oje ankirske profiteC S)e nas je 'a;arao *a nas potopi 'a s)oj ra;unC Ali ne 4e: *a)oleC .a6<aC !e 4e: a*miraleC .i6<iC A*miraleC Bu*i sa*a a*miralC I (omila ki6VIa s a*mirala o*ijeloB DeC Da mu potpalimo papkeC #ripe>i mu malo to (reno mesoC .a6<aC #e1eC -e liI I ti si nas <tio spe4i: a*miraleC I peku (a uktinjama: i o*u: i tipaju: i pljuju po njemu i sramote (a. U (u?)i su (a o*(urali *o jar ola pa (a po)ukli (ore i tamo (a ra'apinju. A (omila *olje >ik0e i lu*uje. #o* palu om ruje mrt)a;ki u nje)i.

2 9N .a6<aC A*miraleC %*je ti je !o)a $emljaI %*je je: a*mirale: t)oja !o)a $emljaI De sa*C &i1iC !a*)ikujC Ljuti seC .uljoC .e6<eC A*miraleC Kako jeI

I ri'(a kr) a*mirala i 3 ro jaju mu *e elim ;a)6lima no(e i ruke. A on*a oni kr)ni>i: to su se popeli na jar ol *a (a pri iju: kr)a)i< ruku *o lakata: stoje i iste6?u se na katar>i. #ri*i?u ruke k o;ima i 'ure u *aljinu. !a <ip tiina napeta i nei')jesna. KR&!I5I najar olu kao i')an se eB KopnoC !a6ro*eC KopnoC "no on*je kopnoC Kao munjinom poli)ena: okre4e se (omila onamo (*je se u *aljini: u mo*rim jutarnjim ma(lama: uka'alo kopno. I naro* *i?e ruke i )i;eB KopnoC KopnoC Kop6noC 1LA!O&I ADMIRALSK" FALA!%": po*a*6mirali: ankiri i fratri: sa*a pre*sta)ni>i kompaktne )e60ine: )i;u samos)ijesno: isprsi)i se oko )i>ea*mirala to mae na u nju kaoje*ini autoritet laWeB &eseli se: !aro*eC Otkri)eno je !o)o KopnoC Dola'i no)a <istorijska fa'a prosperitetaC Da nije nas ilo: ti i se io )ratio: !aro*e: u s)o6ju staru *omo)inuC O: nika*a se ti: !aro*e: ne i usu*io u !epo'na6to *a ne jee nasC A sa*a si postao nosio>em je*ne no6)e <istorijske fa'eC "toC !aro*eC &eseli seC KopnoC KopnoC U ili smo $lo*u<a i otkrili !o)o KopnoC !aro6*eC !eka (runu topo)i: neka 'aje;e tru e: neka ?i)i !o6)a $emljaC I naro*je poma<nitao o* omame ra*osne. %rme topo)i: )ijore se stje(o)i: mae naro* i )i;e: iplee: ipa6*a pre* Silnima i kli;e imB Sla)a )am: a*miraliC S2a)3 Ma ?i)i )3inaC m: o: a*rniraliC Da Tru e: stje(o)i: topo)i: u nje)i: s)irale i >ika. %ranulo j43 sun>e i polilo je a*miralsku laWu plame6nom.

2 E8 ADMIRAL2 (le*a u (omilu: pri ijen na jar olu: i uti. On*a se tr(ne i po;ne se lomiti i ki*ati i <o;e *a se otkine: i )i;e i'a (lasaB La?C !aro*eC S)e je to la?C S)i ti t)oji )i>ea*mirali i t)oji kontinenti i t)oja kompaktna )e4inaC I ra'*iru se nje(o)e rane: a po jar olu u mla'o)i6ma >uri >r)ena a*miralska kr)6

$a )jesa

,5risto)al 5alonK: +.r)atska rapso*ija3: !akla*a Do6r*a 1elapa: $a(re 2N2L.

).

tekst na str. 2EJ

2E2

KRISTOFOR KOLUMBO
!O&A &ARI-A!TA T"KSTA U ok)iru pro a 'a +Kristofora Ko2um a3: okto 6ra 2NDS na s>eni Beo(ra*sko( *ramsko( po'orita: u re6?iji M. De*i4a: *ijalo( Falan(e i A*mirala *opunjen je )arijantama teksta koji se o)*je o ja)ljuje kao *o*atak. ADMIRALXB Meni se ne spa)a: (lupaneC -a se ne )ra4amC Kamo *a se )ratimI U ono staro *osa*no (nji6ljenje panjolskoI Utro a mi se *i?e ka* se sjetim s)e(a nae( umiranjaC U ono *osa*no: (lupo: o(a)no: pra'6no: staro umiranje *a se )ratimI $ar sam 'ato po je(ao o* ono(a (lupo( ?i)ota: 1o)jeka ne*ostojno(: *a se )ra6timI $ato *a se )ratimI -a se ne )ra4amC FALA!%AB Bo( te la(oslo)io: A*mirale: ti ne 'na to (o)ori. ADMIRALB !e 'nam to (o)orim: *akako: nisam profesor astronomije u %rana*i: *akako: i pojma ne6mam to 'na;i plo)iti po* ')ije'*ama. I' mene ne pro6(o)ara (las #ro)i*nosti kao i' )as: (ospo*o aruniC &as je st)orio %ospo*in Bo( na s)oju sliku i priliku i *o ro i'(le*a taj )a o( ka.*a )as je tako *i)no st)orio na s)oju *i)nu sliku i prilikuC Bra)o Bra)issimoC &i ste: (ospo*o ankiri i kr)ni>i: o* o(a st)oreni *a u*ete to to jesteB soli*na parlamentarna (ra*anska )e;ina: a ja sam (lupan koji ne 'na to <o4e: *akako...

Umjesto teksta na str. 29D: r. E *o PE *ola'i (ornji tekst.

2 E9

KRISTOFOR KOLUMBO

!O&A &ARI-A!TA T"KSTA U ok)iru pro a 'a +Kristofora Ko2um a3: okto 6ra 2NDD na s>eni Beo(ra*sko( *ramsko( po'orita: u re6?iji M. De*i4a: *ijalo( Falan(e i A*mirala *opunjen je )arijantama teksta koji se o)*je o ja)ljuje kao *o*atak. ADMIRALXB Meni se ne spa)a: (lupaneC -a se ne )ra4amC Kamo *a se )ratimI U ono staro *osa*no (nji6ljenje panjolskoI Utro a mi se *i?e ka* se sjetim s)e(a nae( umiranjaC U ono *osa*no: (lupo: o(a)no: pra'6no: staro umiranje *a se )ratimI $ar sam 'ato po je(ao o* ono(a (lupo( ?i)ota: 1o)jeka ne*ostojno(: *a se )ra6timI $ato *a se )ratimI -a se ne )ra4amC FALA!%AB Bo( te la(oslo)io: A*mirale: ti ne 'na to (o)ori. ADMIRALB !e 'nam to (o)orim: *akako: nisam profesor astronomije u %rana*i: *akako: i pojma ne6mam to 'na;i plo)iti po* ')ije'*ama. I' mene ne pro6(o)ara (las #ro)i*nosti kao i' )as: (ospo*o aruniC &as je st)orio %ospo*in Bo( na s)oju sliku i priliku i *o ro i'(le*a taj )a o( ka.*a )as je tako *i)no st)orio na s)oju *i)nu sliku i prilikuC Bra)o Bra)issimoC &i ste: (ospo*o ankiri i kr)ni>i: o* o(a st)oreni *a u*ete to to jesteB soli*na parlamentarna (ra*anska )e4ina: a ja sam (lupan koji ne 'na to <o4e: *akako...

Umjesto teksta na str. 29D: r. E *o PE *ola'i (ornji tekst.

2 E9

FALA!%AB Ti ula'ni 1o)je;e: te e trese (ro'6ni>a: ti nisi o*(o)aran 'a o)o s)oje le etanje. U ime s)e(a to je te i i nama s)eto: mi te 'aklinjemo... ADMIRALB !e pri'najem i nika* ne 4u pri'nati ni je*ne o* )ai< s)etinja. !e pri'najem i nika* ne 4u pri'nati ni anke: ni o(a: ni kralja: jeste li me ra'umje6liI Isplo)io sam i' Hpanjolske: jer nisam mo(ao )ie *a *iem u onoj o*)ratnoj tamni>i. Hpanjolska je tamni>a: a ja sam pijan o* ')ije'*aC FALA!%AB To je )e4 neka )rsta *3k2ara>ije: Ko6lum o. Ako je Hpanjolska tamni>a: 'ato nam to nisi pri'nao u HpanjolskojI To je )iteki to +ur i et or i7G o ja)ljuje u to )jeruje: a u to ne )jeruje. A io si mu*ar *a nam 'ataji s)oj 5re*oP: io si 'mijski luka): Kolum oC Skinimo i mi )i'ire: (ospo*oC Ti: *akle: ne )jeruje u Bo(a O>a: st)oritelja ne a i 'emljeI Ti ne )je6ruje u #ro)i*nostI !i u to *a smo mi !je(o)a Slika i #rilikaI ADMIRALB !e: (ospo*o kar*inali: ne )jerujemC U ko( i kak)o( o(a ?elite )i: (ospo*o kr)ni>i: *a )je6rujemI U o(a koji je st)orio s)e )ae materijalne i mo6ralne 'akone #8 kojima ste postali upra)o to to jesteB majmuni i kr)ni>iI !e: (ospo*o: u to( i tak)o( )ae( o(a ne mo(u i ne 4u *a )jerujem. FALA!%AB !i u kralja ne )jeruje: Kolum oI Mi smo ili nai)ni: (ospo*o: mi nismo u'eli nje6(o)e i'ja)e o' iljnoC $ar nam nije (o)orio *a je Hpa6njolska lu*ni>aI Da ?i)imo u tamni>iI 1o)jek se i'ra6?a)a sliko)ito: mislio sam ja u s)ojoj lu*oj (la)i. Ti nje(o)i +oko)i7: te nje(o)e +)eri(e7 i ta nje(o6)a +')ona7: to su ale(orije: mislio sam ja. !isu to: rate: nikak)e ale(orijeC To su *a)olski prin>ipi. $a te prin>ipe postoji je*na je*ina i jasna lo(i;na formulaB apa(e: satanasG: apa(e: satanasC
,lat.K: (ra*u ,RimuK i s)ijetu: s)ima

,Iat.K: +&jeruju3: na;ela: u)jerenje ,(r;.K: o*stupi: sotono

2 EE $ini: ma(ar;ino pre)ejana: ta pre)r4e o;ima. O*(o)oriB )jeruje li u kralja ili ne )jerujeI

ADMIRALB Kralj je (lupan: to sam (o)orio. Kralj je (lupan: to sam (o)orio (lasno: a to mislim i *a6nas. -e*an kralj kome su *)orjani>i tak)e papi(e: tak)i prosja>i *u<a i tak)e mi'erije kao to ste )i: (ospo*o kar*inali i a*mirali: taka) kralj ne mo?e *a u*e *ru(o ne(o mi'erijaC Lu*ni>e: stratita: ')ona: )eri(e: kralje)i: iskupi: kr)ni>i: anke: to su elementi )ae *rut)ene i(re. !e: ne: ne: o: ne: ne: nisam isplo)io na *ru(u o a6lu *a o* nje st)orim )au *)orsku i(ru. Da o)u ')je'a6nu li)a*u uprljate s)ojim pap>ima: to ne 4u *opustiti. To je moje kopno i to su moje ')ije'*eC Bro* je moj i posa*a je mojaC I )i se i')olite iskr>atiC Tu nema i tu ne 4e iti nikak)o( )ae( o(a ni kralja: ni )ae lo(ike: ni )ae ink)i'i>ije: tako *u(o *ok sam ja a*miralC FALA!%AB -este li (a ;uli: (ospo*o kar*inaliI On prijeti smr4u !je(o)om &eli;anst)uC On se o*met6nuo u (usareC Taj ula'ni o KruniC #ar*on: par*on: (ospo*o aruni: tu prestaje )e4 s)aki o 'ir. U ime 'akona: (ospo*o: to( nitko)a tre a ukloniti u ime 'akona. ADMIRALB -e*ini 'akon na o)oj palu i: to je moja )olja. A*miral sam ja i tako *u(o *ok sam ja a*6miral... FALA!%AB Ti si )elei'*ajnik: a ne a*miralC Ti si 'a)jerenik pakla: ti si *estrukti)an elemenat: te e tre a ukloniti u interesu 'aje*ni>e. !ije te i !je(o)o &eIi1anst)o poklonilo s)oje ro*o)e 'a o)e ra' ojni;ke teo6 @ rije. Ti si >i(anin koji misli *a pre)ari o(a i kralja: ali si *olijao: nitko)e. #repre*ena <uljoC &rije*a nae moralne prin>i6peC #ori;e s)e nae intelektualne <ipote'e: tum a @ nam ko'mo(oniju. Dosta je ilo o 'ira. #re*aj se: ruke u)is: u ime 'akona. Ti se usu*uje t)r*iti *a je ;o)jek postao ;o)je6kom o* majmunaI #o te i nae(a kralja nije st)orio %ospo*in Bo(: to je s)eto(r*eC ADMIRALB !e: ne: samo sam ja majmun: a )as je: (ospo*o aruni: st)orio o( kao s)oje remek6*jelo.
28 R M. Krle?aB Le(en*e

2 ED

#rekrasne skulpture. -a sam nitko): a )i ste pre*sta)ni>i Ijepote: morala: pra)*e i s)i< (ra*anski< i*eala na o)oj planeti. &a prosperitet: )ai topo)i i )ae *i)i*en*e: to su i*eali ;o)je;anst)a. &i ste u')ieni ;u)ari re*a i mo6rala: )i ste pre*sta)ni>i po'iti)ne nau;ne misli: )i niste materijalisti: )i 'nate olje o* mene to smo <tjeli ka*a srno isplo)ili i' Hpanjolske jer a*mirali: to ste )i: a ne 3a. jer o)o kopno je *jelo )ae inspira>ije: a ne mojeC 3e 4u *a uprljam s)oje ruke )aom pasjom kr)lju. %a32ite mi se.

FI!AL!A S5"!A. ADMIRALX: i'a (lasaB !e )jeruj la?ima i o manama s)oji< o(o)a i s)oji< kralje6)a: !aro*e: jer je s)e to la?. T)oje +.osana7 i t)oje +Raspni (a7 s)e je to
R

jo u)ijek talasanje (luposti: i3ra;no kao o)aj o>ean po* naom palu om. 1o)jek: !aro*e: mo?e *a po* ')ije'*ama o;o)je3Bi s)oj ?i)ot i *a mu *a*e lju*ski smisao. To je je*ina s)r<a S)emira. 1o)jek mo?e *a st)ori s)o )lastiti lju*3ki ?i)ot ako je 1o)jek: ako ne )jeruje u o(a: u kralje3e i kar*inale: u anke i *i)i*en*e. &jeruju4i u te sa 3 on jo u)ijek nije 1o)jek i nema smisla *a os)aja 3o)a kopna i *a se tamo iskr>a)a sa s)ojim alastom. U tak)o( ;o)jeka: !aro*e: ja ne )jerujem. 1uj me: !aroile: to ti (o)orim kro' )jeko)e. Ti 4e se oslo o*iti ti< 332asti: ti 4e prepli)ati na *ru(u o alu: ti 4e otkriti 3o)a kopna: ti 4e po ije*iti o)u planetu i ti 4e otputo6)ati na ')ije'*e u koje ja )jerujem. U trenutku ka* si 3(2e*ao pla)u jutarnju koprenu kopna to sam (a ot6krio u snu o po je*i ;o)jeka po* ')ije'*ama: ja )jeruie3: !aro*e: *a 4e po ije*iti i o(o)e i kr)nike: ali u 3 u to )jeruju t)oji a*mirali: u to ja ne )jerujem: !a3oi2e...

,Be' naslo)aK: +Le(en*e3: $ora: $a(re 2NDJ: str. PL2R

Umjesto teksta na str. 2E2: r. 2RD *ola'i (ornji tekst.

!A#OM"!A O +KRISTO&ALU KOLO!U7 #rosto i' te<ni;ki< ra'lo(a: uslije* pomanjkanja prostora: u o)aj roj2 nije mo(la u4i moja stu*ija o Lenjinu. Osim to(a i'osta)ljen je i *ru(i opse?ni materijal: tako *a 4e +Knji?e)na repu lika7 na jesen i'*ati jo je*an Lenjino) *)o roj. !ije u nekoj naro;itoj )e'i s o)im rojem: ali ipak mislim *a je potre no *a o jasnim je*nu st)ar koju *o6sa*a jo nisam imao prilike *a os)ijetlim nekom lo(i6kom. U polemi>i to sam je prije pet (o*ina )o*io sa je*nim ka'alinim *irektorom ,o st)arima koje nisu s Lenjinom stajale ni u kak)oj )e'iK: on mi je pre* a>io: i'me*u ostalo(a: i to *a je moja *rama +Kristo)al Ko6lon7 ila pos)e4ena Lenjinu: ali *a sam ja tu pos)etu: i'*a)i *ramu u knji'i juna osamnaeste (o*ineP: i' ri6sao. To je istina. -eseni (o*ine se*amnaeste: ka* sam 3apisao +Kolona7 i ka* sam (a pre*ao ka'alitu na 3prika'i)anje: ta je *rama ila

pos)e4ena Lenjinu. Mje6se>a juna osamnaeste: ka* je ta *rama o*tampana u knji'i: ta je pos)eta i' risana i nema juj tra(a. -a sam +Kristo)ala Kolona7 napisao i pos)etio 3Lenjinu prije est i po (o*ina: u )rijeme <isteri;no i te6 @ ko: ka*a se na s)akome koraku osje4ala panika krimi6nalno( i ra'*rto( ' i)anja. Ra'miljaju4i u pr)o )rijeme nje(o)a nastupa o Lenjinu: ja sam (a 'amiljao tir6 3@nerijanski: solipsisti;ki: kao )atreni neki kru( u samom

+Knji?e)na repu 2ika3: $a(re : 22S2NPE ,&K: knj. I: r DRJ. +.r)atska rapso*ija,O: !akla*a Uor*a 1elapa: $a(re 2N2L. FoX

2 EA

se i 'aokru?en: otkinut i 'a)itlan u samo4u jasne o6pen<auero)ske sumnje. Kako sam ja on*a u ono )rije6me ,ka*a su a e o(omoljke plakale pre* >rk)enim )ratima i ka*a sam u >rnim prlja)im prostorima: me*u oklopni>ima: (u io ra)note?u ?i);anu i (la)injao oles6noK (le*ao st)ari nejasno: kro' neku mutnu sim oliku: ja ni Lenjina nisam 'amiljao Lenjinom: ne(o samou i6la;ki o;ajnim: akunjino)ski ijesnim pro*orom (la)e kro' najt)r*u materiju. Lenjin je 'a mene 'na;io u ono )rijeme su jekt koji se o* io na o>ean kao >rna a*mi6ralska fi(ura koja se u s)ome tra(i;nom solipsi'mu ra'6*ire na kljunu la*e i plo)i u nita)ilo: i tako sam ja na6pisao je*nu pjesmu ,na'o)imo je takoK koja s Lenjinom kao tak)im nije imala nikak)e naro;ite )e'e. &e4 su me *o(a*aji rano(a prolje4a i ljeta (o*ine osamnaeste u6)jerili o tome *a je ta moja pos)eta Lenjinu ila <ita> u ma(lu: i ja sam je: spo'na)i to: lo(i;no i' risao. -er Lenjin nije meni )e4 u prolje4e osamnaeste mo(ao 'na61iti ni su jekti)i'am: ni solipsi'am: ni nita)ilo: ni sum6nju tirnerijansku: ne(o o ratno kolekti) i )olju: i sa6mos)ijest i je*renje punim )jetrom. Kao MarY i DarZin
R

to su *otukli o(a i *rut)o: Lenjin se ja)io kao 'i*ar konstruktor: st)arala> koji ra*i #8 planu: a nije nikaka) Ukleti .olan*e' ole4i)e sim olike= to mi je s)e i'(le6*alo *o)oljnim ra'lo(om *a: st)ori)i se i o tome pita6nju pre>i'niju pre*o*? u: i' riem pos)etu na tampa6noj knji'i.

+Knji?e)na repu 2ika3: $a(re : II'G2NPE ,&K: knj. I: r. DRJ: str. PE8RPE2.