You are on page 1of 1

Naziv dokumenta: Obrazac administrativne zabrane

Dokument ID: OBR-19-0900-28 v-1

Strana: 1 od 1

PODACI O PREDUZEU
Preduzee________________________________________

Matini broj: ________________________________

Ulica: ______________________________________br.____

Tekui raun________________________________

Mesto: ___________________________________________

Telefon: ___________________________________

Peat, datum i broj protokola:

Na zahtev naeg zaposlenog __________________________________________________, radi obezbeenja otplate


obaveza zaposlenog koje nastanu po osnovu korienja kartice Mercator Pika, donosimo

R E E NJ E
O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
U korist Mercator-S d.o.o. Novi Sad
Zaposleni je u poslednja tri meseca ostvario zaradu u iznosu od ______________________________________ dinara,
(slovima: ____________________________________________________). Imenovani ima/nema administrativnu/sudsku
zabranu na zaradi u ukupnom iznosu od ________________ dinara, a mesene otplate iznose _________________ dinara.
Na zaradu zaposlenog stavlja se administrativna zabrana u korist Mercator-S d.o.o. Novi Sad, Temerinski put br. 50, radi
obezbeenja otplate obaveza zaposlenog koje nastanu po osnovu korienja osnovne kartice Mercator Pika broj
59184205______________________ i dodatnih kartica izdatih na broj rauna __________________________.
Po ovoj administrativnoj zabrani obustavljae se na zahtev Mercator-S d.o.o. Novi Sad, Temerinski put 50, neizmireno
potraivanje
po
osnovu
kartice
Mercator
Pika
u
iznosu
od
____________________
dinara
(slovima:_________________________________________), prema obraunu koji dostavi Mercator-S d.o.o. Novi Sad.
Obustavljeni iznosi bie uplaeni na tekui raun Mercator-S d.o.o. Novi Sad 265-1100310000633-90 sa pozivom na broj
______________________.

OBAVEZE PREDUZEA
Obavezujemo se da emo uredno obustavljati mesene anuitete prema dostavljenom obraunu i u skladu sa pismenim
obavetenjima Mercator-S d.o.o. Novi Sad.
U sluaju prestanka radnog odnosa imenovanog, obavezujemo se da emo administrativnu zabranu preneti na novog
poslodavca, a u sluaju da nemamo saznanja o novom zaposlenju imenovanog o tome emo bez odlaganja obavestiti
Mercator-S d.o.o Novi Sad. U sluaju da to ne uinimo, obavezujemo se da emo nadoknaditi tetu koja zbog toga nastane.
Prihvatamo da snosimo sve zakonske posledice predvienje vaeim propisima zbog ne izvravanja obaveza iz ovog reenja
o administrativnoj zabrani.
______________________________
(ef raunovodstva)

M.P.

______________________________
(Potpis ovlaenog lica)

IZJAVA ZAPOSLENOG
Ovlaujem svog poslodavca da stavi administrativnu zabranu na zaradu u korist Mercator-S d.o.o. Novi Sad i saglasan sam
da mi se, u sluaju neurednog izmirivanja mojih obaveza po osnovu kartice Mercator Pika, od zarade obustavljaju
neizmirena potraivanje, prema obraunu Mercator-S d.o.o. Novi Sad.
_______________________________
(Potpis zaposlenog)
U _______________________, dana _______________20__. godine
Mercator-S d.o.o. Novi Sad, Temerinski put 50, 21000 Novi Sad, telefon +381-21-4888-400, fax +381-21-4888-409
matini broj: 06886671, PIB: 101670560, tekui raun 265-1100310000633-90