You are on page 1of 6

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE FACULTATEA: DRIIE SPECIALIZAREA: ANALIZA I SOLUIONAREA CONFLICTELOR FIA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Analiz de Politic Extern
E! # 1#'

Anul de studiu 1 Semestrul * Tipul de evaluare final **(Es/Ec) Regimul disciplinei (Ob- bligat rie! As-as ciat! O" #umrul de credite Op- p"i nal) T tal re din planul de $% $ T tal re 11& T tal re pe semestru $nv"m%nt studiu individual Titularul disciplinei Lect( Dr( Geor)e An)li*oi+ * Dac disciplina are mai multe semestre de studiu! se c mpletea& c%te fi' pentru fiecare semestru ** Es - evaluare sumativ! la sf%r'itul semestrului! p ate fi reali&at prin e(amen scris (S)! e(amen ral (O) sau e(amen scris 'i ral (SO))) Ec-evaluare c ntinu pe parcursul semestrului*

8acultatea +atedra D meniul Speciali&are a

Rela"ii .nterna"i nale 'i .ntegrare Eur pean Rela"ii .nterna"i nale Rela"ii .nterna"i nale 'i Studii Eur pene Rela"ii interna"i nale 'i integrare eur pean

1unrul t tal de re (pe semestru) din planul de $nv"m%nt (E(* 02 la + dac disciplina are curs de /3 sptm%ni ( 0 4 curs pe sptm%n) T tal +** S , S*.* /56 02 02 //7

*+-curs! S- seminar! ,- activit"i de lab rat r! -- pr iect sau lucrri practice! S*.* studiu individual + mpeten"e specifice (c mpeten"e generale sunt men"i nate $n fi'a speciali&rii) /* +un a'tere 'i $n"elegere (cunoaterea ut ! "area a#ec$at% a no& un !or '(ec ) ce # 'c (! ne ) de,inire exe-.li,icare deli-itarea ,a-iliilor de conce.te 0* E(plicare 'i interpretare (e*(! carea nter(retarea unor #e + (ro ecte+ (roce'e+ (recu, a con& nutur !or teoret ce (ract ce a!e # 'c (! ne ) Ex.+nere cla!ic Maie+tic /0ntre"are1r!.+n!1contrar!.+n!2 Utilizarea te3nicii 4iz+ale -oderne /Po5erPoint2

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN 9* .nstrumental- aplicative (pr iectarea! c nducerea 'i evaluarea activit"il r practice specifice: utili&area un r met de! te4nici 'i instrumente de investigare 'i de aplicare) Dez"ateri6 7rain!tor-in)6 8M9 /8ri!i! Mana)e-ent Exerci!e26 :oc+ri de !i-+lare /role1.la;in)2 3* Atitudinale (manifestarea unei atitudini p &itive 'i resp nsabile fa" de d meniul 'tiin"ific/centrat pe val ri 'i rela"ii dem cratice/ pr m varea unui sistem de val ri culturale m rale 'i civice / val rificarea ptim 'i creativ a pr priul p ten"ial $n activit"ile 'tiin"ifice / implicarea $n de&v ltarea institu"i nal 'i $n pr m varea in va"iil r 'tiin"ifice / anga;area $n rela"ii de parteneriat cu alte pers ane- institu"ii cu resp nsabilt"i similare / participarea la pr pria de&v ltare pr fesi nal)* Toate a!.ectele en+-erate -ai !+! Accent+area rela*iei intrin!eci !t+dii de !.ecialitate1carier de !.ecialitate

,a stabilirea n tei finale se iau $n c nsiderare

- rspunsurile la e(amen/ c l cviu (evaluarea final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de lab rat r - testarea peri dic prin lucrri de c ntr l - testarea c ntinu pe parcursul semestrului /> - activit"i gen teme / referate / eseuri / traduceri / pr iecte etc 3> - alte activit"i (preci&a"i)******************************************************************* Descrie"i m dalitatea practic de evaluare final! (Es/Ec) ( de e(emplu : lucrare scris (descriptiv 'i/sau test gril 'i/sau pr bleme etc*)! e(aminare ral cu bilete! c l cviu individual ri $n grup! pr iect etc* ) Exa-inare oral( Ma!teranzii a+ o"li)a*ia .rezentrii +n+i e!e+ /din te-atic26 c+ alternati4a ex.+nerii +n+i al doilea !+"iect /de a!e-enea6 la li"er ale)ere2 0n caz de di,ic+lt*i( +erin"e minime pentru n ta 6 (sau cum se ac rd n ta 6) -re&en" activ ? Elab rarea eseului ? Raspuns la $ntrebare din partea e(aminat rului la subiectul ales de student pentru pct* / +erin"e minime pentru n ta /> (sau cum se ac rd n ta />) -re&en" activ ? Elab rarea 'i sus"inerea eseului ? Rspuns la 6 $ntrebri din partea e(aminat rului la subiectul ales de student pentru pct* /

- nderea la n tare! e(primat $n < (T tal = />><) 6>

#r* crt* /* 0*

,ucrarea AE#RB C.SS.#DER -D.-,O1AE.A AE#RB C.SS.#DER F ARE #EGO.E A1ER.+A DE O -O,.T.+H EITER#H J@.D#.EK @RJEJ.#SC. -1AREA TA@,H DE LAA

@ibli grafie minimal indicat Editura Anul apari"iei A,, Antet 0>>6 0>>0 523 050

-agina"ia

+ mpeten"e specifice reali&ate

9*

Mnivers Encicl pedic

0>>5

03>

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

Estima"i timpul t tal ( re pe semestru) al activit"il r de studiu individual pretinse studentului (c mpleta"i cu &er activit"ile care nu sunt cerute) /* Descifrarea 'i studiul n ti"el r de curs 0* Studiul dup manual! sup rt de curs 9* Studiul bibli grafiei minimale indicate 3*D cumentare suplimentar $n bibli tec 6* Activitate specific de pregtire SE1.#AR 'i/sau ,A@ORATOR N* Reali&are teme! referate! eseuri! traduceri! etc* 5* -regtire lucrri de c ntr l 6 /6 9> />* Tut riat /> //* D cumentare pe teren /> /> > /0* D cumentare pe .#TER#ET /9* Alte activit"i*********************************** /3* Alte activit"i************************************ 0 > > 2* -regtire pre&entri rale 7* -regtire e(aminare final 0 / 6 0

TOTAL ore !t+di+ indi4id+al /.e !e-e!tr+2 < 11&

Data c mpletrii*******************************

Semntura titularului***********************

= >i?a di!ci.linei = se va c mpleta pentru fiecare nivel de studiu- licen"! master! d ct rat) +aseta privind co,(eten&e!e '(ec ) ce va fi c mpletat cu aspectele specifice disciplinei anali&ate ) casetele privind c mpeten"ele specifice se v r c mpleta pe ba&a rec mandril r generale men"i nate $ntre parante&e ) G rugm s indica"i! de asemenea 'i p nderea pe care au cele patru categ rii de co,(eten&e '(ec ) ce / abilit"i $n cadrul disciplinei respective ( e(* disciplin intr ductiv! $n anul . de studiu! va avea p ndere mai mare a c mpeten"el r / abilit"il r de cun a'tere 'i de $n"elegere $n timp ce! disciplin de lab rat r din anul al ...-lea va accentua mai mult dimensiunea aplicativ) la finele pr cesului de prelucrare a fi'el r v r putea reie'i cu claritate statutul fiecrei discipline $n planul speciali&rii 'i p nderea acest ra la nivelul -lanului de $nv"m%nt) c mpararea fi'el r disciplinel r $ntre ele 'i a acest ra cu -lanul de $nv"m%nt va permite identificarea aspectel r redundante c%t 'i a eventualel r misiuni $n rap rt cu cerin"ele generale ale pr gramului de studiu*

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

PROGRAM
Titulatura cursului ANALI@A DE POLITI8A E9TERNA
Titular: Lect( Dr( Geor)e An)li*oi+ Numr credite 7 Numr de ore pe sptmn ! Anul 1 Semestrul

Condi"ii o#li$atorii de participare


+redite b"inute la cursurile-lab rat arele: #u 8recven"a DA Alte c ndi"ii

%#iecti&ul $eneral al cursului


Anali'area politicii e(terne a principalilor actori internationali)re$ionali

%#iecti&e Pre"entare ana! t ca a


Conce(te!or )un#a,enta!e Actor !or 'tata! a ' 'te,u!u nternat ona! R 'cur !or ' a,en ntar !or a' ,etr ce '(ec ) ce (er oa#e (o't-Ra".o Rece / 00 'e(te,.r e 1220 Re!at e tran'at!ant ce ' un !atera! ',u!u a,er can Docu,ente!or )un#a,enta!e a!e #ec " e #e (o! t ca e*terna ' #e 'ecur tate 3e*4 Doctr na 5u'6+ Strate7 a #e 'ecur tate a UE8

*odalitatea de des+,urare a acti&it"ilor de curs ,i de seminar


Interacti4a

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

E&aluarea studen"ilor
Exa-inare oral( Ma!teranzii a+ o"li)a*ia .rezentrii +n+i e!e+ /din te-atic26 c+ alternati4a ex.+nerii +n+i al doilea !+"iect /de a!e-enea6 la li"er ale)ere2 0n caz de di,ic+lt*i(

Tematic
Structura cursului /* .ntr ducere te retica si met d l gica 0* Sistemul Relatiil r .nternati nale 9* - litica e(terna a SMA (/) 3* - litica e(terna a SMA (0) 6* - litica e(terna a 1arii @ritanii (/) N* - litica e(terna a 1arii @ritanii (0) 5* - litica e(terna a 8rantei (/) 2* - litica e(terna a 8rantei (0) 7* - litica e(terna a Dermaniei (/) />* - litica e(terna a Dermaniei (0) //* - litica e(terna a Rusiei (/) /0* - litica e(terna a Rusiei (0) /9* - litica e(terna a +4inei (/) /3* - litica e(terna a +4inei (0) / inclusiv TaiOan /6* - litica e(terna a .taliei /N* - litica e(terna a Spaniei /5* - litica e(terna a - l niei /2* - litica e(terna a R maniei /7* - litica e(terna a Mngariei 0>* -ES+ 0/* - litica e(terna a Mcrainei 00* - litica e(terna a .ranului 09* - litica e(terna a .sraelului 03* - litica e(terna a statel r arabe 06* - litica e(terna a Turciei 0N* - litica e(terna a .ndiei 05* - litica e(terna a Pap niei 02* - litica e(terna a Gene&uelei -i#lio$ra+ie
/* AE#RB C.SS.#DER -D.-,O1AE.A 0* AE#RB C.SS.#DER F ARE #EGO.E A1ER.+A DE O -O,.T.+H EITER#H A,, Antet 0>>6 0>>0

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN 9* J@.D#.EK @RJEJ.#SC. - 1AREA TA@,H DE LAA 3* SA1ME, AM#T.#DTO# F +.O+#.REA +.G.,.JAT..,OR S. RE8A+EREA ORD.#.. 1O#D.A,E 6* STRATED.. DE SE+MR.TATE #AT.O#A,A N* A,G.#QAE.D. TO88,ER - A +REA O #OMA +.G.,.JAT.E* -O,.T.+A .# A, TRE.,EA GA, 5* +OR#E, +OD.TA (c rd*) F @A,+A#..* .ES.REA D.# TRE+MT 2* STE8A#O DMJJ.#. - REA,.S1 S. RE,AT.. .#TER#AT.O#A,E Antet .S.S .nstitutul Eur pean /776 /777 0>>> Mnivers Encicl pedic Antet 0>>5 /772