You are on page 1of 85

GOLGOTA

DRAMA U PET INOVA Sjenama Richmonda i Fortinbrasa LICA

PAVLE KRISTIJAN KLEMENT PETAR lanovi arsenalskog odbora IVAN TOMA ANDREJ KSAVER, radnik u arsenalu ENA KSAVEROVA ENA KRISTIJANOVA DEKO KSAVEROV DEKO KRISTIJANOV PRVI, DRUGI I TRECI RADNIK na kl !n"a#i Re!u$lika u li"e% " &ru!i PRVI, DRUGI I TRE'I RADNIK na kl !n"a#i Re!u$lika u desn " &ru!i PRVI, DRUGI I TRECI RADNIK na kl !n"a#i Re!u$lika u sredn" " &ru!i PRVI I DRUGI G(AS I) KOT(A G(ASOVI I PROTUG(ASOVI U (A*I PRVI, DRUGI, TRE'I I+ ETVRTI G(AS NADG(EDNIK ARSENA(SKE RADIONICE PRVI, DRUGI, TRE'I, ETVRTI, PETI, ,ESTI -+ SEDMI G(AS GOMI(E CRVENA MASKA STARAC STRAA NA MOSTU STRAA PRVI, DRUGI, TRE'I RADNIK NA GRO.(JU KOR G(ASOVI I PROTUG(ASOVI NA GRO.(JU MRTVACI I VI)IJA PRVI, DRUGI l+ TRE'I KONJANIK MAJKE KAVA(ERIJA DOKTOR Zbiva se u centralnoj Evropi pred Uskrs godine devet stotina i devetnaeste

1. IN PRVI

Soba ruskog ratnog arobljenika Andreja! u ptvici" #o$" %im" Svije$a u &la'i jedina rasvjeta" (ada se avjesa digla! svi se tuku u apletenom sudaru" )ellum omnium contra omnes! i *ega se plasti*no isti*e ova scena+ ,avle je golim no-em navalio na (ristijana! ali ga dvojica dr-e! i on se kida i sve snage" Ru'e se stolice i scena je nervo na i napeta"

PAV(E Pus/i 0e1 T "e &ad1 T ni"e # %"ek1 KRISTIJAN Mene1 M "u #as/ 2e !rl"a/i %aka% ni/k %1 Ja 2u &a s0r%i/i %d"e na 0"es/u1 K(EMENT Pss/1 Mir1 )a$ &a, l"udi1 O!a0e/i/e se1 Kasna "e n 21 Mir1 Pss/1 PETAR Pa%le1 D di k se$i1 Pa%le1 IVAN eka"1 Pus/i1 I0a3 kad1 Kasn "e1 Pa%le1 Svi su ovi glasovi istodobni" PAV(E kida se i iskinuo se+ Ne0a0 "a ni3/a da #eka01 4ul"a1 G % ri s ! li5i" 0 /ele+ nski1 S%aki dan1 4ul"a1 D u3nik1 Pla2enik1 Ni/k %1 KRISTIJAN T "e la61 D ka6i1 4ul" 1 D ka6i1 PAV(E pada u em&a u+ A 3/ /u i0a da se d ka6e7 ! 0eni ni"e nikada ni/k !l"u%a 1 Ti si ! !l"u%ana naka8a1 Pse/ 1 )akla/i /e /re$a ka !sa1 Gade1 )a s%aku ri"e# "a i0a0 d ka8 u ru5i1 ,adaju stolice! ra bio se vr*! i tako i gleda da $e se ljudi opet pobiti" K(EMENT Vis/e ! lud"eli1 T "e !r % ka5i"a1 PAV(E

O%a" /u "e !r % ka5i"a1 .a5i/e &a %an1 IVAN Pss/1 PETAR T se s%e #u"e %an1 TOMA Pr $udi/ 2e0 ku2u1 KRISTIJAN D ka6i1 ( ! %e1 Ti 2e3 0ene $la/i/i7 Je li7 A 8$ & #e&a7 Gd"e su d ka8i7 I opet su jurnuli jedan na drugoga i prevalili sto i svije$u" I bila bi planula tu*njava! da se sa ceste kro ono maleno okno! 'to je obijeno re'etkama! ne *uje pje'adija gdje stupa u dugoj koloni" Ritam pje'adije na plo*niku" .ednoli*na lupa oru-ja i opreme" /o je ljude smirilo" Svi su stali kao ukopani suspregnuv'i dah" .edan se sagnuo i apalio svije$u! 'to je sekundu prije pala i ugasila se" Stanka" KRISTIJAN popeo se do pro ora i irka van+ u"e/e li7 .are0 "edan $a/al" n1 E/ i $a/eri"e1 0uje se tutanj topovskih kota*a i topot potkova" %uga i neugodna stanka! puna depresije" Dakle, 0 li01 I8% li/e, 0 li09 /ak i8&leda %a3a di"a&n 8a1 Mi s0 ku!irani / ! %i0a i $a" ne/a0a1 V "ska ide u arsenal1 A kad sa0 "a #as !ri"e reka , da 2e " 3 n 2as ku!ira/i arsenal, na%alili s/e na 0e ka na 6i% /in"u1 PAV(E T su /e /% "e d $re %e8e1 T i "es/ n 1 Ni #e0u dru& 0 i ni"e ri"e#, ne& d $ri0 %e8a0a: Te$e su / 0e %e2 danas ! sli"e ! dne in+ r0irali na ! li5i"i1 KRISTIJAN J 3 sa0 sl % re5i, 8nas::: PAV(E Pa da1 E/ 1 Na ! li5i"i su 8nali, da 2e ku!ira/i arsenal1 Oda/le si i /i $i /ak si&uran 8a /u s% "u !re/! s/a%ku1 123 KRISTIJAN D ka6i, &ade, d ka6i1 )na#i li / , da su sa0 sli"e!5i i kre/eni ! 3/eni7 U ! li/i5i "e na"%a6ni"e9 !red%ida/i1 I opet bi se bili akva*ili kao pijetlovi! ali uto s vrlo bli oga vonika odbija tri *etvrti" 4jetar po pra nim ulicama" K(EMENT Sk r 2e %ri"e0e, dru& %i1 IVAN /% "i0

Da"/e, l"udi, $ &a %a0, %ri"e0e "e1 ,/ /u i0a da se 0isli7 Kasn "e1 S%aka 0inu/a %ri"edi1 Da"/e, 0 li0 %as, s"edni0 1 )a %e na3e li#ne ra#une i0a0 " 3 kad1 PAV(E Nisu / nikak%i li#ni ra#uni, !r s/i, ne& "e / %rl %a6na s/%ar1 U s/al 0, "a sa0 s% "e reka 1 Juda s"edi 0edu na0a1 I "a ni 8a 3/ ne !reu8i0a0 d& % 0 s/1 Pred %i0 /i! 0 %d"e ne 2u da & % ri0 /e;ni#ki0 s/%ari0a1 S !la2eni0 k niden/i0a::: KRISTIJAN Ku31 PAV(E Ne1 Ne 2u da $ude0 ku31 Ti si Juda1 Tre$a /e $a5i/i %an1 5o$e da se potuku! ah ih rastave" IVAN Pa%le1 M li0 /e1 PETAR Pa%le1 S"edni0 1 TOMA S"edni0 1 Svi su u umornoj apatiji popustili i sjeli a sto! osim ,avla! koji je demonstrativno oti'ao do ormara i tamo se na njega naslonio le6ima" K(EMENT Dakle, %ak s/ "i s/%ar1 P na%l"a09 si/ua5i"a "e /ak kri/i#na kak se sa0 0 6e 8a0isli/i: Osa0 2e u;a!3enika na s/ani5i $i/i n 2as s/ri"el"an : T 2e $i/i u d%a sa/a: )a! %i"ed "e i8dana i ! /!isana1 Sada 2e ! n 21 Ak arsenal su/ra d 8na, da su %a s0 ri5a s/ri"el"ana, / 2e $i/i d 8l & e+ek/a1 ("udi 2e se !re!as/i, i su/ra 2e 8a de%edese/ !r 5ena/a $i/i /e6e !r %es/i 3/ra"k ne& n 2as: TOMA ,/ra"k /re$a da se !r %ede: T /ra6i 5en/rala1 IVAN Ne sa0 5en/rala, ne& i ! l 6a"1 G(ASOVI Da1 ,/ra"k se !r %es/i 0 ra1 7utnja" Stanka" KRISTIJAN T "e /e;ni#ki nei8%edi% 1 ("udi su rasi"ani ! 5i"el 0e &radu1 Kak da se sku!e7 ,/ 8na#i da 5en/rala /ra6i7 T su +ra8e1 Te;ni#ki "e nei8%edi% 1 IVAN

)a / "e na"lak3e1 Te;ni#ka s/rana "e s! redna1 KRISTIJAN Vara3 se1 Pr% "e::: IVAN Pr% , dru& , /re2e1 )na0 0i / 1 Ali / "e s%e s0i"e3n 1 K(EMENT M ra se: KRISTIJAN Va0a "e u%i"ek s0i"e3n s%e 3/ "e l &i#n 1 Ni3/a se <ne 0 ra= !r /i% 8dra%e !a0e/i1 Tre$a u #i/i s%e e%en/uali"e, dra&i 0 "1 S/%ar "e "asna ka na dlanu, a %i ; 2e/e &la% 0 kr 8 8id1 IVAN T ne s!ada na s/%ar1 KRISTIJAN S%e s!ada na s/%ar1 Sada 2e/e $udi/i l"ude7 Jedn &a ! "edn &a7 D%i"e ;il"ade &la%a sada ! &radu i ! %in &radi0a $udi/i7 Ma "es/e li, l"udi, !ri se$i7 K(EMENT Vrl / #n 1 Ja se sla6e0 s / $ 01 T "e /e;ni#ki nei8%edi% 1 P /!un / #n 1 Ne0 &u2e "e sada $udi/i l"ude, &la%u ! &la%u: Ali "e is/ /ak "asn , da su/ra arsenal u 3/ra"ku $i/i 0 ra: Pukl kud !ukl 1 T 0 ra $i/i1 G(ASOVI Tak "e1 KRISTIJAN T "e, na6al s/, /e;ni#ki nei8%edi% 1 T "e !i/an"e, u k 0e se sla6e0 1 K(EMENT Da1 T "e /e;ni#ki nei8%edi% 1 A "a s/a%l"a0 !ri"edl &, k "i "e /e;ni#ki i8%edi%9 arsenal /re$a " 3 n 2as da se $a5i u 8rak1 T "e %rl "edn s/a%n 1 I / 9 s%e u arsenalu: I d k, i /ali ni5a, i s/r "a0i5a1 Tak "a 0isli01 A dru& 2e nda i2i sa0 d se$e: Su/ra l"udi ne 2e 0 2i s/u!i/i na ! sa , "er arsenala na!r s/ $i/i ne 2e: JEDAN G(AS Vrl "edn s/a%n 1 KRISTIJAN T su +ra8e1 ,/ 8na#i $a5i/i arsenal u 8rak7 ,/ / 8na#i, da arsenala su/ra $i/i ne 2e7 A 3/ 2e $i/i !rek su/ra7 Tre$a i0a/i !red #i0a 5"el ku!nu si/ua5i"u1 Anali8a::: 0uje se i vana i velike daljine cjela salva ogromnih detonacija! kao grmljavina"

K(EMENT Kak%a anali8a7 Ne0a /u anali8e1 S/ri"el"a se sa0 l"udi, i /u ne0a nikak%e anali8e1 Tu /re$a da se radi, i / d0a;: PAV(E Kris/i"an 2e na!isa/i radikalan #lanak, kak "e !e/ !al sa0 6r/a%a 8a re% lu5i na0e ideale, "er i0a /ak%i; 0 8& %a, k "i ne %ide dal"e d "edn &a radikaln & #lanka: Svi se glasno smiju" KRISTIJAN M 6e/e %i 0eni & % ri/i 3/ ; 2e/e, / "e 0eni s%e"edn 1 T su li#ne ! d%ale1 T "e 0eni s%e"edn , da li sa0 "a %a0a %d"e 0 0en/an si0!a/i#an ili an/i!a/i#an1 Ja nisa0 li#an1 Ja &leda0 s/%ar kak%a na "es/e1 Ali "a nisa0 u !2e ner% 8an1 M " 0 8ak ni"e u!al"en ka %a31 ,/ %i /u 5i"el %e#e / lik na&la3u"e/e, da 2e su/ra $i/i s/ri"el"an sa0 l"udi7 Ni/i !r%i; sa0, ni/i ! sl"edn"i; sa01 Danas ni, su/ra 0i1 Ni"e na / 0e ni3/a1 %"ek sa0 %r3i s% "u du6n s/1 K(EMENT Tak "e1 I na na0a "e, da i 0i i8%r3i0 s% "u1 <S%a/k s% "u=, ka 3/ /i ka6e3: KRISTIJAN Jes/1 Ali na3a du6n s/ ni"e da ra8$i"e0 &la%e1 I / $e8 re8ul/a/a1 P na%l"a09 $e8 re8ul/a/a1 #enadano se uko*io" ,rogutao je svoju posljednju &ra u i prislu'kuje" 8nda se na vr'cima prstiju privu*e do vrata i prisloni uho na klju*anicu" Svi ga u *udu promatraju" Stanka" #etko je ustao! sru'io stolicu i pro'etao se po sobi" KRISTIJAN na klju*anici! ma'e rukom+ Pss/1 Pss/1 Ne/k "e !red %ra/i0a1 Stanka" 0uje se kako vjetar vi-di u hodniku i negdje trese jednim staklom" TOMA Pa &urni %e2 /a %ra/a1 ,/ , %ra&a, #eka37 PAV(E Da1 Kad ne $i $il u !i%ni5i /a0n 1 Svi se nasmiju glasno" K(EMENT ("udi1 M li0 %as1 S/%ar "e 8$il"na1 Mir1 Da se %ra/i0 na dne%ni red1 KRISTIJAN Ja !r /es/ira0 !r /i% / &a1 T "e nel "aln 1 Ja sa0 radi 8a"edni#ke s/%ari !re8an1 Meni "e 8a sa0u na3u 8a"edni#ku s/%ar1 Ja nisa0 r 0an/ik: D $r 8na/e i sa0i, k lik /i; !asa n"u3ka k nas1 )ar $i / %al"da $il ne0 &u2e, da ne/k !red %ra/i0a s/ "i7

PAV(E Ka da ni ne 8na"u, kak /i 0isli31 ,/ 2e n"i0a neka: ! se$na k n/r la, kad i0a"u /e$e1 (ristijan sko*i na ,avla! ali ga ,avle sna-no odgurne ramenima i i ade napolje" K(EMENT Ta da"/e, l"udi, ne $udi/e ka d"e5a 0ala1 Da !re>e0 na dne%ni red1 KRISTIJAN A 3/ se /u dere3 u%i"ek ia 0ene7 Vri"e>a 0e 5i"elu: n 21 Pr % 5ira 0e1 PAV(E vratio se+ Ni&d"e nik &a1 Glu! s/1 A+ek/a5i"a1 Ne0irna sa%"es/1 I vana jaka detonacija" 9rmljavina" Svi sjedaju a sto" Stanka" 8pet detonacija" KRISTIJAN Ka/as/r +a1 Vi + rsira/e ka/as/r +u1 T %a0 "e 8a%r/i 0 8& 0 na" Rus !r kle/i1 T "e ka/as/r +a, 3/ %i + rsira/e, l"udi1 T "e !r !as/1 Mi 2e0 s%i !r !as/i: U! 8 ra%a0 %as nar #i/ na "ednu k ln s/: T "e si0!/ 0a/i#n 8a s/%ar1 Vi s/e !ri"e #uli in+an/eri"u7 Je li7 I3la "e u arsenal1 T "e "edn 1 A dru& ::: IVAN Da" 3u/i, 0 li0 /e::: KRISTIJAN ("udi, %i s/e sli"e!i1 Da"/e, 0 li0 %as, ! &leda"/e k lik nas "e1 K(EMENT Pa 8ar ne %idi3, k lik nas "e7 e0u / 7 KRISTIJAN Da, da1 Vidi01 T i "es/ $a3 n , 3/ %idi01 Nas %d"e ne0a ni /re2ina: Ne0a nikak% & s0isla da !re>e0 na dne%ni red, kad ne 0 6e0 s/%ara/i nikak%e dluke1 Nis0 k%ali+i5irani 8a d n 3en"e dluka1 IVAN T "e + r0aln s/1 KRISTIJAN ? r0aln s/1 Va0a "e u%i"ek s%e sa0 + r0aln s/1 Ali su/ra, kad ! /e#e kr%, / $i/i + r0aln s/1 TOMA sko*io je od stola+ Pre&lu! 1 O%a" /i! sa$ /ira na /ak !r 8iran na#in, da $i / !r &ledala i d"e5a, a %i se ne 0i#e/e1 nda ne 2e

Ljudi su po*eli bubnjati po stolu prstima! puniti lule! ustajati" 9ibanje" KRISTIJAN Ma 3/ s/e / lik ner% 8ni7 T "e, ka6e/e %i9 + r0aln s/1 Pa d $r 1 Pu3/a0 / ! s/rani, da "e / <+ rnaln s/@1 Ali, l"udi, 0 li0 %as, /% ri/e #i1 K lik nas i0a %d"e7 )ar / ni"e si0!/ 07 )nal se, da "e !red0e/ %a6an, i / "e nar #i/ na&la3en 1 Pa i!ak, e/ 1 Nik &a ne0a1 K(EMENT T d $r 8na3, da "e Ma/e" s/rada n 2as1 Ma/e" i " 3 /r "i5a1 Onda, Andre" ni"e 0 &a d 5i::: KRISTIJAN Ni"e 0 &a d 2i7 A 8a3/ ne $i 0 &a d 2i7 K(EMENT Nara%na s/%ar da ni"e 0 &a 1 I0a "e !a0e/ni"e& ! sla1 KRISTIJAN Da, lak "e / , /unele $a5a/i u 8rak: T %i 8 %e/e <!a0e/ni"i0 ! sl 0@: Ali %d"e / &a /i!a nikada ne0a1 Nikada n " 3 ni"e %d"e s"edi i radi : (ak "e / , r 0an/i#n , s%e u 8rak, $le+, $le+::: PAV(E Dakle, 3/a "e, l"udi7 Ide0 li7 Da ili ne7 Pus/i/e % &a neka sa$ /ira1 Ide0 1 4ani na voniku odbija ura" /o nije isti ton kao prije" 0uju se daleki satovi u gradu" G(ASOVI Ide0 , ide0 1 KRISTIJAN J 3 sa0 "ednu ri"e#1 ("udi1 Dru& %i1 Pri"a/el"i1 .ra2 1 T se ne 0 6e sa0 /ak 1 T ni"e ka ! !i/i li/ru %ina1 Ta / "e ka/as/r +a1 Mi 2e0 ra8$i/i se$i &la%e1 S%i d "edn &a1 K na#n 1 ,/ "e 0eni s/al d 0ene li#n 7 O na0a se li#n i ne radi1 O%d"e se radi na3 " r&ani8a5i"i ka /ak% "1 Ona "e /a, k " " se radi1 Da1 Da1 Ona1 O n" " "e ri"e#1 Ma #eka"/e, l"udi1 M li0 %as1 J 3 sa0 da ne3/ ka6e0: Literarno! sentimentalno! slatko i deplasirano ovdje i ovako" Ali na tu se bljutavu slatku teku$inu naivne du'e lijepe kao muhe! a on to kao stari rutiner vrlo dobro nade" Stanka" Pr !as/ 2e na3e r&ani8a5i"e1 Kad se sa0 s"e/i0 ni; du&i; !r $d"e%eni; n 2i u %i0 ! !l"u%ani0 i 8adi0l"eni0 s $a0a, kad se sa0 s"e/i0, k lik "e /re$al , d k se "e "edan "edini r0ar /u skr!a i sa$i , !a dru&i r0ar, "a ne 0 &u da $ude0 /ak lak u0an, da s%e / sada na"eda0!u/ $a5i0 na k 5ku1 D $r "e Neka $ude na %a3u1 D $r "e1 Su/ra 2e arsenal $i/i ra8%al"en1 S%e 2e lade $i/i ! / !l"ene1 I ARe!u$likaA i / r!edi i kl !n"a#e i ra8ara#i, s%e ! d % d 01 Ali !i/a0 "a %as, 3/ se d &ada sa d%i"e ;il"ade #e/iri s/ /ine i d% "i5 0 na3i; dru& %a7 Sa 6ena0a, sa d"e5 07 Oni 2e ! 0riie/i d &ladi1 Mi, k "i i0a0 d"e5u, 0i, k "i s0 ;rani/el"i s% "i; $i/el"i, 0i 0 ra0 i0a/i sr5a:

K(EMENT Nisrn 0i ni3/a na k 5ku $a5ili1 Mi s0 na k 5ku $a#eni1 G(AS Tak "e1 IVAN Mi nis0 /u da dekla0ira0 r0ari0a1 Ne radi se r0ari0a1 Mase su/ra ne s0i"u u arsenal1 A ak na0 n 2as ne us!i"e, da l"ude $a%i"es/i0 , & / % "e1 Su/ra s0 s%i ! d kl"u#e0, $e8 !r /es/a1 Mi ne s0i"e0 da da0 s/%ar u ruke /a0ni; /i! %a, 0i /re$a da i8%r3i0 nal & 5en/rale, a ni"e na3a s/%ar da ra8$i"a0 se$i &la%e, 3/ 2e $i/i su/ra1 KRISTIJAN Kak%i </a0ni /i! %i=7 Tu se u%i"ek & % ri ! d 0ask 0 i u slika0a1 Ta "e %a3a 0e/ da ! d0ukla1 Ili %"eru"e0 "edni dru&i0a, ili ne1 PAV(E Ne1 Ne %"eru"e0 1 KRISTIJAN Ra8u0i"e0 se1 Meni i ni"e s/al d /% & ! %"eren"a1 Ali se radi 0n 0 s/ "e::: PAV(E Tk s/ "i 8a / $ 07 Gd"e "e /a", /k s/ "i 8a / $ 07 KRISTIJAN A /k s/ "i 8a / $ 07 IVAN Mir1 PAV(E )a / $ 0 s/ "e ;il"ade de/ek/i%a1 KRISTIJAN pograbi stolicu+ J 3 "ednu ri"e#::: PAV(E A 3/a se, %ra&a, k s/ri"e3i37 Jes/1 4il"ade de/ek/i%a s/ "e 8a / $ 01 A&en/1 T "e i8%an s%ake su0n"e1 Da i0a3 sa0 "edan a/ 0 ! n sa, %e2 $i da%n $i ! %uka s%e k n8ek%en5i"e1 Ti %rl d $r 8na3, da s0 0i u%"ereni, da si /i k n+lden/1 Sve se atalasalo" %o$i $e do tu*njave" 9raja" K(EMENT Mir1 M liin %as1 Mir1 ;il"ada0a, k "e 8a

(ristjana i ,avla rastavljaju silom" TOMA Val"da nis0 6i%ine1 Radi se arsenalu1 Radi se 8a"edni#ki0 in/eresi0a1 PETAR ,/a %eli 5en/rala7 IVAN Te#e kr%, sa0 u%i"ek kr%: K(EMENT Mir, k %ra&u1 Kaka% "e / na#in7 KRISTIJAN A 3/ se dere3 na 0e7 Val"da ne 2u da/i, da 0i !l"u"u u li5e7 S%i la"e/e na 0e, s%i $is/e %i da "a ! %u#e0 k n8ek%en5i"e 8a /ri"u0+ %a3e &lu! s/i: K(EMENT Ni/k /u ne la"e ni3/a1 Ne& na s/%ar1 KRISTIJAN Vi s%i le$di/e u 8raku, /ak 0i $ &a1 S%e %a3e !re0ise su u 8raku1 O% 3/ "a & % ri0 "e na"#is/i"i 0arksi8a01 Da"/e %i 0ene s/%arn ! $i"/e ra8l 8i0a, a ne %ak la"an"e0 i ! d%ala0a1 T ni"e na#in, / ::: PAV(E T "e i!ak !re&lu! 1 Pa 3/ d !u3/a/e da %a0 s li !a0e/1 Pa 8ar ne %idi/e da sa$ /ira7 Ve2 d%a !una sa/a sa$ /ira, a %ri"e0e ide: T "e sa$ /a6a1 On %e2 8na, 8a3/ / ; 2e1 N"e0u "e "edin d / &a s/al , da ne s/% ri0 nikak%e 8akl"u#ke1 KRISTIJAN uri %a0 se, "e li7 Pa d $r , idi/e1 Ali 8na"/e, da sa0 "a &lasa !r /i% %a3e&a sulud & dne%n & reda1 Dina0i/1 Sa0 u%i"ek dina0i/1 T su ruske 0e/ de1 ,/a "e n " rusk " ski/ni5i s/al d na3i; s/%ari7 (ak "e n"e0u ra8$i"a/i ! Rusi"i1 Ta0 ne0a ni#e&a1 One k li$e dr%ene, s%in"5i1 Nas"eda/e kak% " & d ni3/ari"i i ; ;3/a!leru, k 0e nikada ni/k ni"e #u ni "edne ri"e#i1 Tk "e /a" # %"ek7 Da "e ! 3/en, $i $i se %ra/i d 0a1 P d s% " kr %: Ali / "e ski/ni5a1 T "e $esku2nik1 PAV(E Ku31 K "i0 !ra% 0 $la/i3 /u ! 3/en & na3e& dru&a1 ,/ / 8na#i, ak "e n $esku2nik7 Jes0 li 0i ku2e%lasni5i7 KRISTIJAN Ne 2u da 3u/i01 Tak "e, kak "a ka6e01 Da "e ! 3/en, $i $i s/a k d ku2e1 R $i"a31 Ka6n"enik1 ."e&una51 Kri0inalni /i!1

PAV(E violentno navali na (ristijana i $u'i ga glasno i sru'i ga i ho$e da ga udari nogom! ali ga ostali adr-e" 9u-va" ,avle se kida+ V l %i1 Idi /i1 Pus/i/e 0e, d da% la1 PETAR Nis0 0i % l %i1 Ne& "e is/ina, da se $a3 /i0 dira0i/ 0 ne 0 6e 0n & 1 TOMA Od #e&a 2e l"udi 6i%"e/i nda, kad ne $ude ni#e&a7 I / "e !i/an"e: PAV(E po'ao je u kut i tamo se re ignirano gurio+ Glu!an1 as !ri"e $i si 8a, sad si !r /i%1 Ti 0 6e3 da u!a0/i3 u%i"ek sa0 ! sl"edn"u re#eni5u: TOMA Ja sa0 $i 8a 3/ra"k, a ne 8a dina0i/1 Ja sa0 $i 8a / , da se i8%r3i nal & 5en/rale1 K(EMENT Da1 Ali / "e "edini na#in da se nal & 5en/rale i8%r3i, da se dina0i/ira1 KRISTIJAN ustaje i pra'i ruho gro e$i se ,avlu+ J 3 2e0 se %id"e/i1 Cen/rala1 Kak%a %ra6"a 5en/rala7 Gd"e "e s! " sa 5en/ral 07 Ne0a 5en/rale1 S%i su ! s/ri"el"ani1 Mi s0 sa0i 5en/rala1 T "e ludil , 3/ %i ; 2e/e1 A!surd1 T "e #is/ sa0 u$ "s/% 1 S 0ili"un ar&u0ena/a 8dra%e !a0e/i 0 &u da %a0 d ka6e0, da ne0a/e ! "0a / 0e, 3/ "e 0arksi8a01 A %i %ak 3aka0a1 ?i8i#ki0 sreds/%i0a1 Vidi0 d #e&a "e d %el % #e/% r & di3n"e 0edunar dn $ra#una%an"e +i8i#ki0 sreds/%i0a9 d ka/as/r +e1 A 0i s0 0arksis/i, "er %"eru"e0 u !a0e/, a ne u +i8i#k ra8ra#una%an"e1 PAV(E opet ustaje protiv svoje volje! povu*en temperamentom+ Mene se / 8a!ra% $a3 i ne /i#e1 S/%ar 2e i2i kak /re$a1 Ali / ; 2u da ka6e0, da "e / &ad, a ne %"ek1 ,/ n ; 2e %d"e7 ,/ n /ra6i %d"e7 Da1 Ja &a !i/a0, 3/ n %d"e " 3 /ra6i7 Kad & d $i /re$al ne3/ da se radi, nda "e n des!era/an, nda "e :s%e 5rn i /rul 1 A, u s/al 0, 3/ %a0 "a 0 &u7 Ak %i sa0i ne u%ida/e, d da% la::: KRISTIJAN T "e !r s/ /a, / a!s/rak/n su0n"i#en"e: ,/ /u i0a da se %idi7 T %e2 /ra"e 0"ese5i0a1 T "e k 0!l / !r /i% 0ene1 T su in/ri&e1 T ni"e s/%arn 1 S/%arn "e / , da %i i&ra/e %a $anBue /udi0 &la%a0a1 PAV(E Ni/k /u ne i&ra nikaka% %a $anBue1 Nis0 0i nikak%i kar/a3i1 Ne& nas ; 2e da !re!ile, a 0i se ne da0 1 K(EMENT Tak "e1

KRISTIJAN T su +ra8e1 T k d 0ene ne !ali1 Vi s/e se ur /ili !r /i% 0ene, "er %as "e s/ra; 0 "e 0arksis/i#ke sa%"es/i1 Ja sa0 /u %a3a 0arksis/i#ka sa%"es/, !ak $is/e ;/"eli da 0e 0akne/e1 Vi s/e 5ini5i1 Anar;is/i1 Anar; indi%idualis/i1 Vi s/e 6edni kr%i1 Ce8ar 0ani1 U!r !as/i/ 2e/e i na3e 6ene i na3u d"e5u i na3e d 0 %e, uni3/i/ 2e/e s%e, uni3/i/i "edin , 3/ nas 0 6e s!asi/i9 na3e !r duk5i n sreds/% , na3 arsenal1 Ja & % ri0 u i0e ;il"ada1 Na0a se ne da sk #i/i u 5rn 1 O/kuda %a0a / !ra% 7 (ucanje" ,avle otvara" Stanka" Ula i Andrej" %esna mu je ruka u povoju! kro koji kulja krv" Svi se sjate oko njega" :amor oko Andreja" G(ASOVI )dra% 1 Kak "e7 ,/ "e / 7 Je li u redu7 ,/ 7 ANDREJ U redu1 S%e "e u redu1 Tunel "e 8a/r!an1 AIi %i"aduk/ %i3e nis0 0 &li, "er "e s/i&l ! "a#an"e1 G(AS Kak% ! "a#an"e7 ANDREJ S/ra6a u /unelu d $ila "e ! "a#an"e1 D 3la "e % "ska: G(AS Pa kak 7 )ar "e /unel $i 8a! s"ednu/7 ANDREJ Da1 P ii5i"a1 I /ak , kad s0 u3li, 8a/% rili su nas s $"e s/rane, i "ed%a sa0 se !r $ili1 Os/ali su le6e2i /a0 i Mark i ?ili!::: Stanka" G(AS E, !a kak 7 ANDREJ E, !a li"e! 1 Mal "e +alil , i $ili $is0 s/ali s%i1 Ne& "e in/eresan/n % 1 4adi i njedara jedan krvavi papir" K d k 0andan/a /unelske s/ra6e, 3/ "e s/a /a0 , na3li s0 % 1 Zamor" Interes raste" K(EMENT

u eo je papir od Andreja i *ita kod svije$e+ O$a%i"e3/eni s0 s ! u8dane s/rane, da "e arsenalski k 0i/e/ dlu#i , da n 2as u "edanaes/ i /ridese/ $a5i u 8rak /unel i 0 s/: P 8i%a/e se, da / s!ri"e#i/e ! s%aku 5i"enu1 IVAN ,/ / 8na#i7 ANDREJ T ne 8na#i ni3/a1 T "e re8er%a/ !re+ek/ure1 T "e / 1 Pa%le, "a i Kle0en/ "edini s0 8nali 8a /unel: PAV(E Kle0en/1 K(EMENT udn 1 udn 1 Stanka" PAV(E ,/ "e /e$i /ak #udn , Kle0en/e7 K(EMENT poslije stanke+ Da1 S"e2a0 se1 Tak "e $il 1 Danas ! sli"e ! dne d 3a "e kurir i8 !ilane, i "a nisa0 i0a %i3e %re0ena da de0 d ?ili!a1 Ti si 0i reka , da &a li#n a%i8ira0 da d de d /e$e: PAV(E Da1 K(EMENT N , a "a sa0 / 8a$ ra%i , i kak sa0 $a3 k d ASidra= sas/a Kris/i"ana, ka6e0 0u da sk kne d ?ili!a, da d >e k /e$i: Stanka" PAV(E ?ili!, ?ili!: Dakle ?ili! "e $i /a" ::: Sad "e s%e"edn 1 .i "e u%i"ek $r$l"a% ka $a$a1 Ali &d"e "e na"7 Sada tek konstatira! da je (ristijan nestao" 8n je neopa-eno i a'ao! kad je do'ao Andrej" PAV(E plane+ Tak "e1 E/ , 0 li0 li"e! 1 A u%i"ek, kad sa0 di8a s% " &las, da se !red /i0 /i! 0 ne & % ri, nda s/e 0:i u%i"ek du8i0ali ri"e#: Idi /i1 Dile/an/i !r kle/i1 I %e#eras1 M li0 "a /e$e1 K &a su d %ukli %a0 , n"e&a1 K(EMENT Tk $i / $i 0 &a 0isli/i7

PAV(E Idi d >a% la1 Tk $i / 0 &a 0isli/i7 ANe0a ni3/a k nkre/n 1= <T "e /% "a li#na an/i!a/i"a1= <On "e ske!/ik d nara%i 1= <Marksis/i#ki 0 8ak1= ANDREJ A n "e $i %d"e 5i"el %ri"e0e i 8na s%e7 PAV(E Nara%na s/%ar1 Tu s0 % dili !arla0en/arnu de$a/u, !red n"i0, !r kle/i1 K(EMENT A 3/ da se sada u#ini7 ,/ 7 Pa / "e ne%"er "a/n 1 Pa / "e da /i !a0e/ s/ane1 ANDREJ E, a 3/ 7 Tu ne0a 0n & da se 0isli1 S%e "e na k 5ki1 )a n"i01 )a n"i01 Na 0al 0 0 lu, d s/ra&a, $ark 0, /re$a da &a " 3 ul %i0 1 D %i>en"a1 Andrej i ,avle iijure" K(EMENT Sre/n 1 Ne%"er "a/n 1 Jes/e li %id"eli, kak # %"ek 0 6e da se %ara u # %"eku1 Ma "es/1 Ja sa0 0isli da "e !la; d nara%i1 Su0n"i#a%1 Pa i / "e d $r $i/i k "i !u/1 Su0n"i#a%1 Ali / , / 1 Ma / "e da /i !a0e/ s/ane1 (limanje glavama" Re ignirana 'utnja" 8djeci pucnjeva u daljini" K(EMENT E, a 3/a l"udi7 Vri"e0e "e da se ide1 Da se radi1 Ljudi ustaju nijemo i te'ko kao pe$ine" 9ase svije$u i i la e" Stanka" 4jetar u tmini" )a%"esa dne%n 0 redu1 Dile/an/i

2. IN DRUGI

Lijevo pro&il pri emne! tipi*ne proleterske ku$ice! kakve stoje po peri&erijama industrijskih gradova" /opla idila! atvoren prostor u kome se hoda u pustenim papu*ama; ura! ma*ka! pe$! bra*ne postelje! lampa" (saver *ita novine! -ena plete *arape! a dijete pi'e 7kolsku ada$u" %esno tamna dubina no$i" po svjetlosti! koja pada kro crvenkastu avjesu! vidi se da je pred ku$om 'umska 'ikara i kr*evina; desno se gr*ilo jedno jedino drvo" 4ijorina trese scenom" KSAVER *itaju$i novine+ E/ , &le9 sada $i se li"e! dal 8aradi/i /ri ;il"ade1 T "e 5i"eli i0e/ak, 0 "a dra&a1 ,/ 0isli3, /ri ;il"ade7 ENA Okak%i0 /i / ;il"ada0a san"a37 I0e/ak, i0e/ak7 )a nas $i /ri ;il"ade $ile s!as i8 !akla: KSAVER Ne san"a0 "a ni3/a1 Ne& , e/ , s/ "i / /u na!isan 1 Crn na $i"el 01 Tri ;il"ade, ka da si i; na3a na 5es/i1 ENA Tri ;il"ade na 5es/i, "a ne ra8u0i"e0 ni ri"e#i1 Gd"e su /e /ri ;il"ade7 KSAVER Ras!isana "e /"erali5a 8a &la%ni0 k l % >a0a $une na !ru8i: Tri ;il"ade ! &la%i1 U n %ina0a su $"a%ili1 J 3 u%i"ek ne s;%a2a37 ENA Pa / $i $i kr%a% Judin n %a5, i8da/i s% &a $li6n"e&a1 KSAVER Ja nisa0 / 0isli 1 Sa0 /ak 1 I!ak /ri ;il"ade nisu 0ala s/%ar1 A, e/ , !i3u /u da 2e s%a/k , /k sakri"e $"e&un5a, $i/i s/ri"el"an ! !ri"ek 0 sudu1 ENA S/ra3n 1 Sa0 kr%1 V"e#n sa0 kr%1 Nikada d s/a kr%i: Ve2 3es/u & dinu sa0 kr%1 KSAVER

E, !a da, ne& 3/ da /e#e, ak ne 2e l"udska kr%7 I /re$a da /e#e1 Osa0 2e na3i; s/ri"el"a/i n 2as & re na !ru8i1 A i na3i 2e %al"da u 3/ra"k su/ra u arsenalu1 ENA . & nas #u%a" i !res%e/a d"e%i5a ne$eska1 Mr/%i, sa0i 0r/%i1 A 3/ se l"udi / $une i k l"u, kad i nak u%i"ek !ada $a/ina na na3u &la%u1 Ona" k "i "e d 8d , n"e0u "e na"$ l"e kad "e 0iran1 S/ara "e ! sl %i5a9 /k "a#i, /a" k%a#i: KSAVER Tri ;il"ade1 M "a dra&a1 )a /ri ;il"ade 0i $is0 n %i kr % ku!ili i 3/a&al" sa8idali1 Ni3/a1 Sada "e %e2 s%e"5dn 1 Kad sa0 n !rela8i !rek 0 s/a u "arku, !ri#inil 0i se da sa0 #u ne3/ ! d 0 s/ 01 I ka da sa0 %idi nek &a, kak se sa&nu ! d 0 s/ 01 Misliin9 lisi5a ili !se/ , i " 3 sa0 3/a!in 0 ! daski C i3, &adeC a ni3/a1 Mir1 Ki3a1 A i!ak1 Nisa0 se !re%ari : On "e $i ne/k 6i%1 ENA U su$ /u $il "e /"edan dana, kak su n &a us/ri"elili ! d 0 s/ 01 KSAVER Ja nisa0 #u ni"edn & 0e/ka1 .i sa0 $a3 nekak u !r% 0 snu9 kad #u"e0 /e$e &d"e !la#e31 ENA Seda0 !u/a su !u5ali1 I kad & d ide0 ! kra" ! / ka, u%i"ek 0e "e s/ra;1 U%i"ek &a %idi0 /a0 , &d"e le6i u $la/u1 Ki3a !ada, a ruke su 0u s%e8ane lan5i0a, !a se lan5i us"ekli du$ k u 0es , i kr%a%e se %lasi li"e!eD kak &adn , kak nei8re5i% &adn 1 J 3 0u "e "edar # %"ek $a/in 0 #e!rka ! k si1 I!ak, $ 6e 0 ", ak se $a3 !ra% u80e1 I / su l"udi1 Ne $i $a3 /re$ali s n"i0a ka sa !si0a1 KSAVER A 3/ %ri"edi, 0 li0 "a /e$e, dandana3n"i # %"e#"i 6i% /7 ,/ %ri"edi7 Ni/i &r 3a1 ENA T "e s/ra3n 1 Zagleda se u dijete 'to mirno pi'e svoju ada$u" . & sa0 0 6e da 8na, kak "e "edn " 0a/eri kad d 8na, da " " r den di"e/e le6i 8aklan ! d 0 s/ 01 U $la/u1 Stanka" Silan udar vjetra" Stanka" :buka se ru'i u dimnjaku" %aleko vona na vjetru kao

da na vatru vone" ENA Kak%a "e / $ura1 Meni "e %e#eras /ak neu& dn 1 Ne #ini li se /e$i, da ne&d"e 8% ne7 Ka na s/ranu1 T ne&d"e & ri1 KSAVER M li0 /e, da" 0i 0ira1 U%i"ek /e /% "e &lu! s/i1 T u /% " " &la%i 8% ni1 Gd"e & ri7 Ni&d"e ne & ri ni3/a1 ENA slu'a+ Pa i!ak1 T su 8% na1 G % ri 3/ ; 2e3, "a #u"e0 8% na1 KSAVER i sam slu'a vjetrinu kako trese krovom+ Kak%a 8% na, 0 li0 "a /e$e1 T "e %"e/ar: ENA gr*i se od straha+ u"e3 li7 u"e3 li7 Ustala je i po'la do (savera i tamo se privila u a nj" KSAVER N , 3/ "e, 3/ "e7 ENA Kak s/ra3n du%a1 Je li %ani s%e 8akl"u#an 7 Meni se #ini, ka da sa0 #ula %ra/a na 3/ali kak 3kri!51 T ide ne/k u 3/alu1 Ukras/ 2e na0 na3u Ru0enu1 KSAVER AIi1 T %"e/ar $i"e lan5e0 %ra/a1 Ja%il $i se !se/ , da "e ne3/ 1 ENA Mene "e s/ra;1 San"ala sa0 n 2as O s% " " ! k "n " s/rini1 N sila "e s%i"e2u, !ak " " se s%i"e2a ds"a"i%ala :/ #i0a: Ushodala se nervo no sobom i gleda jesu li kapci na pro orima dobro atvoreni" Dra&i, 0ili, slu3a" 0e, k $ &a /e 0 li0: Idi ! &leda", "esu li %ra/a %ani d $r 8akl"u#ana: M li0 li"e! 1 On desn kril /re$al $i 8a$i/i i8n %a1 S/ra; 0e "e, 0 li0 /e ka $ &a1 (saveru to i gleda glupo! ali popu'ta" U ima s ormara sjekiru! pali &enjer i i la i" 0uje se kako klju*anice 'kljocaju i kako abija *avle pod vratnice! negdje vani u hodniku" Ura odbija tri *etvrti" :ena stavlja u pe$ drva! rasprema postelje" Stanka" (saver se vra$a! puni lulu i *ita dalje" :ena plete" %ijete pi'e pospano i glava mu klone od umora" #a vjetru vonjava! koja se pri*inja silnom"

I tmine vu*e se smrtno ranjeni ,avle" I njega i bija tendencija da bje-i! ali se vidi! da je na kraju sila i tr a se" Ruho mu je iskidano! ranjen je i krvari! pa se a njime cijedi krvav trag" ,ao je" Skupi snage i potr*i i opet padne" (lonuo je" U ruci mu je polomljeni ma*" Slu'a lelek vona" PAV(E T "e s0r/, / ni"e %a/ra1 A kak sa0 san"a %a/ri1 Kak sa0 san"a da %idi0 ludni5u &d"e & ri1 Ne$ sa0 kr%a% ;/i da %idi0, a ne %ak si% 1 P d0ukl 1 S/ra3n ! d0ukl 1 S%e su / ilu8i"e1 Kak%a %a/ra1 Kak%a s0r/1 Ne0a ni#e&a1 Sa0 s%e %ak kak "e1 U%i"ek %ak 1 Si% 1 Glu! 1 P d0ukl 1 )i0a, ki3a, %"e/ar, ! ra8 8a ! ra8 01 V"e#na sra0 /a ! ra8a1 Pa/i3 se, /e&li3 i !r kune3 s%e, a nda /e udare ! &u$i5i, da /e $li"e kr%1 Sa0 san"a31 Gladan si i san"a3, a $i"u /e n & 0, /i u%i"ek sa0 san"a31 P !l"u"u /i s%e, a /i san"a3, i d $ar si, i ne dira3 i;, i s0i"u /i se1 Ali / n"i0a ni"e d s/a: Tk ne !le3e s n"i0a u ludni5i, / ni"e # %"ek1 U ludni5i1 4 2e da /e u%uku: u ludni5u, !a kad ne 2e3, kad ; 2e3 da ! 6i%i3 na s% " na#in i ne da3 se i ne da3, ra8$i"u /i &la%u1 Oku"u /e, ra8dru /e, ras!nu1 Ti si ludak, a ni su n r0alni Ti si ;ul"a, a ni su s%e5i1 Crn i $i"el 1 Sra0 /a skandal 8na, !rl"a%a sra0 /a1 Zvona" 4jetar" Sa0 da 0i se i8&u$i /ra&1 Da se s!asi0 d %i; !asa !r kle/i;1 J 3 su i !u5ali 8a 0n 01 Ranil 0e /ane1 Tu1 . li1 Jak $ li1 Kr%ari01 P s"ekli su 0e1 Nan"u3i/ 2e !si 0 "u kr%1 Ul %i/ 2e 0e1 A %ak 2u %d"e ska!a/i, ka !as na 5es/i1 %opu ao je do snopa svjetlosti! 'to te*e kro (saverovo okno" <aska umiru$ega" Kak "e / / !la s%"e/l s/1 Tu su l"udi1 Tu s/anu"u: d $ri l"udi1 Pr s"a5i1 Oni 2e 0e sakri/i1 Tu ne0a !u/a nikak% &1 Pu/ "e s/a desn u klan5u1 E/ 1 Kr%ari0 ! 5i"el 0 /i"elu: I s%e 0i "e ! l 0l"en 1 . li1 . li1 ,ipa svoje otvorene i krvave rane i sjekotine i nama*e ruke u ki'nicu i li-e krv i kida krpe i pove uje rane i tako u njemu opet apaluca nada" E/ 1 Ja " 3 nisa0 !a 1 Ja " 3 &leda01 Ja " 3 0isli01Ja " 3 u%i"ek ! s/ "i01 D $ri l"udi1 T0ina, s%e / 1 Ja 2u se " 3 8ali8a/i1 M 8ak 0i "e ne/aknu/1 Ja " 3 "esa01 I s%e 2e " 3 $i/i1 J 3 ni3/a ni"e i8&u$l"en 1 5o$e da se osovi! ali padne natrag" 4u*e se umorno i dotu*eno"

Ne 0 &u dal"e1 Pr kle/a 8e0l"a1 I na ; 2e da 0e !r &u/a1 Ka !se/ su 0e ka0en"e01 T i ni"e $ila $ r$a nikak%a1 Oni su rul"a1 Silna rul"a1 A sada 0i na s!r % d 8% ne1 ,ridignuo se i slu'a vonjavu na vatru" O;, /a0 "e s/a &rad1 I arsenal1 I lade1 I 8as/a%e1 O;, kak "e / &adn $il 1 N 6 u leda1 Kris/i"an1 Kris/i"an1 T "e $il sla%n d"el 1 N 6 u le>a1 ?u"1 Kak /alas vona na vjetru" Ra dra-eno+ ,/ la"e/e, 8% na !r kle/a7 Mr8i0 %as, 0r8i01 Na k &a la"e/e7 Ja " 3 nisa0 !a 1 Ja " 3 6i%i01 J 3 se &i$a0, "a sa0 ! $i"edi 1 U paroksi mu samoobrane *ak se je osovio i prijeti svojim polomljenim ma*em maglama" Ja " 3 u%i"ek s/ "i0 i ne da0 se1 Ne da0 se1 T su ni1 U /ra&u su 0i1 S%e "e i8&u$l"en 1 Ne 2u: 0 2i da se s!asi01 Nan"u3ili su kr%, !si !r kle/i1 Kr%, sa0 kr%1 I !se/a su na;u5kali na 0e1 I ! li5i"u1 I s lda/e1 I sada 2e 0e na !r% dr% 1 9lasovi hajke prospu se scenom" U &ijuku vjetra! 'ta gudi po omorikama i golim skeletima drve$a! u toj vihrovitoj intonaci *uje se pucnjava! lave- i ornjava truba" Zvi-duci! rogovi! pokli*i! urlanje" /alas se vjetra prebaciopreko gudura! i u mrtvom intervalu poslije toga *ini se kao da nema ni*ega" J 3 su dalek 1 Pr 0a3i/ 2e 0i /ra&1 I " 3 2u da se s!asi01 Ni3/a ne 2e $i/i1 Pas/ 2u: Oni su rul"a, a "a sa0 sa0: 4ihor s hajkom" Oni su d l"e u 3ikari1 Na /ra&u su 0i1 Pr !a sa01 N"i; %e 8n "ne i !rl"a%e ruke na %ra/u::: ne::: ne::: 4jetar urla! granje se kida i lomi! treskot iverja pra'ti! vona vone! psi! topot konja" Kak urla"u1 )% ne1 Pse/a1 Ka%aleri"a1 Oni su di&li alar0 8a 0n 01 Ci"eli se &rad di&nu 1 )&n"e#en sa01 Sas%i0 sa0 8&n"e#en1 Ta0a1 Silna /a0a1 Ja3u1 4ul"e, ni/k %i1 Jude1 Ja3u1 E/ 1 Gn"e#i0 se1 Kra"1 Da %e2 $ude s%e0u kra"1 /r anje u agontji" )raka1 Sa0 ka!l"u 8raka1 Kak "e / &r 8n nisa0 $a%i ni3/a1 5tio je da potr*i! ali je pao; onda se na svijetlu ipak pridignuo" E/ , &le1 Tu i0ade s%i"e/la1 T "e d 0 # %"e#"i1 Tu "e l !l 1 Tu su d $ri l"udi1 Ma/i1 Di"e/e1 D $ri l"udi1 <u*i se da dosegne vrata da pokuca" 4jetar raste i trese rogovima na tavanu i vratnicama i staklima kao potres" Zvona u daljini i lave-" %ak 8&a6en !as/i1 Tu su1 Ve2 su /u1 A "a &a%n 1

ENA Slu3a", 0 li0 /e1 Ja ne 0 &u da /i ne ka6e09 ali "a #u"e0 8% n"a%u1 T "e %a/ra1 Sas%i0 "asn #u"e0 8% na1 T u &radu & ri1 KSAVER u Iektiri+ Sa0 0e u%i"ek s0e/a31 Kak%a 8% n"a%a $ 6"a1 Ja ne #u"e0 ni3/a: I sam slu'a" Stanka" T "e %"e/ar u 3u0i1 ENA slu'a+ Ali "a d $r #u"e0 !se1 Ci"ele # ! re !asa1 KSAVER Pa / su, lud , 0linarski !si1 ENA Ne1 T nisu 0linarski !si1 T "e # ! r !asa i s%i la"u $i"esn 1 KSAVER Te$i "e %e#eras %a" %"e/ar !a0e/ ! 0e 1 .il $i na"$ l"e da le&ne31 Ve2 "e i nak kasn : T se /e$i s%e sa:0 #ini1 Jer da "es/ ne3/ , %e2 $i se na3e !se/ "a%il 1 0uju se vona: ENA slu'a vona+ Ja #u"e0, !ak #u"e01 I!ak1 .il $i /ak d $r , da !ali3 i8 ku$ure "eda0!u/1 Sa0 "edan "edini !u/1 Da se #u"e, da " 3 nis0 le&li1 KSAVER Ne 2u %al"da !u5a/i u /0inu7 S0i"e3n 1 Ne0a s0isla1 Te$i $a3 k "e3/a !adne na !a0e/1 E/ , &leda" 0al &a, kak se 0u#i1 Da" radi"e 0al &a s!re0i u ! s/el"u1 A "a ide0 0alk da !re&leda0 kalendar, kak s %re0en 0 s/ "i:

%ijete je pi'u$i usnulo nad knjigom i ada$nicom" :ena ga nje-no obuhvatila! pridigla i nosi ga u postelju i tamo ga svla*i i cjeliva" ENA

A"de, a"de, ran 0 "a1 Jan"e 0 "e $i"el ne%in , "an"e 0 "e 8la/n ! s!an 1 i% /e 0 "1 Sre2 0 "a1 %ok mati uspavljuje dijete! (saver! koji je prelistao kalendarom! prevr$e knjigama i ada$nicama maloga" Zastao je na jednome mjestu i *ita s interesom" KSAVER M li0 "a /e$e, kak%e #udne 8ada2e !i3u /a d"e5a ! 3k la0a: S%e "e / !re krenu/ na &la%u, dandana3n"i: Nikada / nisa0 ni #u ni #i/a 1 AA;as%erA1 <Jedanaes/a d 0a2a 8ada2a=: 0ita te'ko! na mjestima slog po slog" A.il "e / na Veliki !e/ak ! sli"e ! dne: G s! dina na3e&a Isusa Kris/a /"erali su id %i i ?ari8e"i na G l& /u, i n "e !a !r%i !u/ ! d kri6e0 i dru&i !u/ "e !a : I /ak "e !a i /re2i !u/, a / "e $il $a3 !red ku2 0 # %"eka "edn &a, k "i se 8%a A;as%er: G s! din na3 Isus Kris/ 0 li "e na k l"eni0a / &a # %"eka A;as%era, da 0u ! 0 &ne ! ni"e/i /ere/, ali 0u "e %a" !l"unu u li5e: . & na3 0 li "e / &a A;as%era da 0u d 8% li da se d0 ri, "er "e !red ku2 0 $ila klu!a: Ni/i #a3u % de 0u ni"e ;/i da/i /a" # %"ek, na3/ &a "e G s! din Isus Kris/ !r kle , ku2a 0u "e ! & r"ela, $la& ! kre!al , d"e5a ! 0rla, a n " 3 i dandanas sli"e! lu/a s%i"e/ 0 i ne 0 6e da u0re, !r kle/ i nesre/an1= udn 1 udn 1 Jesi li ikad #ula 8a / &a A;as%era1 ,/ 7

ENA Nikad1 KSAVER .a3 #udn 1 I / d"e5a ! 3k la0a !i3u1 Stanka" ,avle se dovukao nekako do vrata i pokucao" ENA u po glasa u tremi+ Jesi li #u 7 KSAVER ,/ "e !e/7 ENA Ne/k "e ku5a 1

KSAVER T "e nesn sn , kak%a si /i %e#eras1 Tk $i ku5a 7 Gd"e "e /k ku5a 7 T "e %"e/ar1 Ni3/a dru& ne& %"e/ar1 ENA .a3 nda ni"e $il %"e/ra nikak% &1 Ne/k "e ! ku5a 1 /i'ina" Stanka" /alas vjetra" (ucanje" 8vaj put glasnije" ENA sva gr*ena od straha+ N 1 Jesi li #u 7 T ni"e %"e/ar1 KSAVER i sam bunjen+ Da1 D is/a1 T ni"e %"e/ar1 Stanka" (ucanje" KSAVER kod pro ora! brutalno+ Tk "e7 PAV(E Ja sa01 KSAVER Tk "e / 7 ,/ 6eli/e7 ,/ "e7 PAV(E Ja sa01 %"ek "edan1 ENA Re5i 0u, da / ni"e kr#0a1 KSAVER T ni"e kr#0a 0 " dra&i1 T "e !ri%a/ni s/an1 Tu se ne 0 6e s!a%a/i1 PAV(E Ja / 8na01 Ali "a sa0 i8&u$i !u/1 V"e/ar, ki3a1 S0ilu"/e se1 KSAVER u oklijevanju! skine pu'ku sa stijene9 ,/ da radi07

ENA Ka $ &a /e 0 li0, ne /%ara"1 Val"da nisi ! ludi 7 Tak "e i u 0linu $il 1 I 0linara su /ak i80a0ili1 KSAVER A /kuda ide/e7 Grad ni"e %i3e dalek 1 PAV(E I8&u$i sa0 !u/1 Ja ide0 i8 &rada1 Kr%ari01 KSAVER ,/aa7 Kr%ari/e7 PAV(E Da1 Na!ali su 0e !si i i8&ri8li s%e&a1 KSAVER T "e la61 Tu su s%i !si na lan5i0a1 PAV(E Pa i!ak1 I8&ri8li su 0e1 Kr%ari0 sa%1 Pa sa0 s 0 s/a i sl 0i n &u1 KSAVER S 0 s/a s/e !ali7 ,/ 7 7utnja" Stanka" 4jetar" ENA T "e la61 S%e "e / la61 Ne %"eru" ni ri"e#i1 S%e "e / s/u!i5a1 KSAVER A 3/ "a 8na07 A 0 6da "e i!ak !u/nik7 Da 0u /% ri07 ENA Ne, ne, 8a $ &a dra& &a1 Ne1 Da nas " 3 8ak l"u s%e /u: kak "es0 1 T E"e la61 S%e "e / i80i3l"en 1 T "e l ! % nekaka%1 Pa %al"da nisi ! ludi 7 u"e3 li kak la"u7 I 8% ne1 I k n"ani5i1 T su sa0i k n"ani5i k na3e ku2e1 Tru$e1 A /i si lud, !a ; 2e3 da /% ri31 O;, & s! de $ 6e s%e/i, "edini1 S0ilu" se1 0upa kosu i glasno kuka" I jurila je a (saverom

napolje i stavila se preda nj na vrata i ne pu'ta ga da otvori" Di"e/e1 Na3e di"e/e1 )aklin"e0 /e na3i0 d"e/e/ 01 PAV(E M li0 %as, d $ri l"udi, ka $ &a %as 0 li01 O/% ri/e1 KSAVER Ne1 Ne 0 &u1 ENA Re5i 0u, da / ni"e kr#0a1 KSAVER Ve2 sa0 %a0 reka , da / ni"e kr#0a1 PAV(E Ne $ "/e se1 Ja %as ne 2u s0e/a/i1 Ja ne 2u s/a/i k d %as1 Ja 2u d0a; ! 2i1 Sa0 da rane s% "e ! %e6e0: Da se % de na!i"e01 ENA Ne, ne1 )a$ &a1 Ne1 )aklin"e0 /e na3 0 sre2 01 Ti 2e3 uni3/i/i na3 d 01 T "e l ! %1 T "e s/u!i5a1 5isteri*no vi*e+ Ne, ne0a ni & % ra1 Mar3 /ale1 Da s/e ! 3/eni, ne $is/e kr%arili1

PAV(E Da"/e 0i $are0 #a3u % de1 Sa0 "ednu #a3u % de1 ENA Ni3/a1 Ne0a0 % de1 Mar31 On /e ; 2e sa0 i80a0i/i %an1 Ti si ! ludi 1 Vani i; i0a 0n & 1 Kak la"u1 T su k n"ani5i1 Pa 8ar i; ne #u"e3 kak %i#u7 Paliku2e1 Va/ra1 )a!ali/ 2e na0 d 01 )akla/i di"e/e1 Pu5a/i u s $u1 O;, / "e da ! ludi31 Mar31 Ne0a0 % de, ne /%ara0 , 0ar31 O;, & s! de /i "edini, ;, slu3a", 8aklin"e0 /e, ne $udi lud, %ani, slu3a", di"e/e, /a/a dra&i,

Smela je tom vikom (savera" )acila se preda nj na koljena i onako u rujana! raspu'tene kose! odvukla ga je u sobu natrag" 4jetar raste elementarno! i pas je stao da bjesno laje! i *uje se kako amo=tamo vu*e lanac po -ici" Zvonjava u gradu i 'um hajke koja dola i"

PAV(E Mar31 U%i"ek sa0 0ar3, ka !as1 ,osljednjom snagom kuca+ O/% ri/e1 Ja sa0 Pa%le, i8 arsenala1 Ran"en sa0 s0r/n 1 Tk s/e %i7 O/% ri/e1 S!asi/e 0e1

KSAVER tiho+ Pa%le7 T "e Pa%le7

PAV(E kuca+ Jes/e li #uli7 O/% ri/e1 Ja ne 0 &u dal"e1 I8da"a1 Kris/i"an nas "e i8da 1 S%i su ! $i"eni, a Kris/i"an "e !r da s%e1 S%i su 0r/%i1 Mene &an"a"u1 O/% ri/e1

KSAVER Pa%le1 PAV(E Ja sa01 Tk & % ri7 Jude1 S%i s/e %i Jude1 Pr kle/i $ili1 Kris/i"an nas "e s%e i8da , kr%, ! li5i"a, !r kle/i: $ili s%i1 (saver se trgne i ho$e da i ade i da otvori" ENA kao luda vri'ti+ Ti si lud1 Ti si lud1 Ti 2e3 nas u!r !as/i/i1 Us/ri"eli/ 2e /e1 Sa0 !rek 0ene 0r/%e1 Pa: d $r "e1 Idi1 Ali da 8na3, sa0 !rek 0ene 0r/%e1 ,ograbila je no- sa stola i bije se i navla*i s (saverom! i dok se mu- i -ena tuku! *uje se kavalerija kako je protutnjila kraj ku$e" ENA u"e3 li7 K n"ani5i1 Ti si ! ludi 1 Us/ri"eli/ 2e /e: Slu3a" 0ene, 0 li0 /e, slu3a" 0ene, d di, !us/i / , d di k 0eni::: U onoj gu-vi svladala je (savera i ugasila lampu i povukla mu-a k sebi u postelju pod perine"

8gnji*ava! katastro&alna! bolesna vi ija smrti! -ivaca! vjetrenja*a! magle i vjetra" I a one prve kavalkade! 'to je u obla*inama projahala preko scene u galopu! u veketu ma*eva i topotu potkova! juri scenom rulja crnih pojava sa svjetiljkama" )iskupi u gala ornatu s mitrom i srebrnim krstovima! crkvenjaci sa -utim i modrim stjegovima s likovima svetaca; policija i policajna pseta i detektivi i o&iciri u paradi i soldati u kacigama i s bajonetama! -ene! djeca! prosjaci! gospoda u cilindru i bundi! dame u kr nu! sve to projuri preko scene u lave- pasa! vonjavu i vjetar! i kao da ga i preko ,avla! koji le-i u svojoj krvi" 8pet kavalkada koja se vra$a"

KONJANIK 4al 1 A0 na/ra&, l"udi1 Na/ra&1 Tu "e desn /ra&1 4al , na/ra&1 Sko*io je s konja i sa svjetiljkom na tragu" 4ii*e+ Na/ra&1 Na/ra&1 Tu se "asn %idi1 Kr%1 4al 1 J 3 "e / !la1 ("udi1 4al 1 (avaleristi se vratili! poskakali s konja i tra-e trag svjetiljkama" G(ASOVI KONJANIKA .li8u "e1 M ra da "e $li8u, !r kle/i1 Ne 2e na0 u/e2i1( ! % luda#ki1 )%i"er1 O%a0 1 P 8 %i/e l"ude na/ra&1 Na3li s0 /ra&1 4a", ;a", ;al 1 Na/ra&1 JEDAN KONJANIK osvijetli ,avla" E% &a, l"udi1 O%d"e "e1 Kr%a% "e1 M ra da s0 &a nas/ri"elili1 9urne ga nogom! da se ranjenik dva tri puta prevrne" Mr/a% "e1 KONJANIK sagnuo se do ,avla+ J 3 "e / !a 1 ,/ $i $i 0r/a%1 Pri#in"a se sa0 1 G(AS P s/a%i/e &a na n &e, neka se s%i"es/i, $es/i"a1 KONJANIK 'to je sagnut+ O% &a %i3e nikada ne 2e3 na n &e ! s/a%i/i: Ta" "e & / %1 Sr5e 0u %isi na !au#ini1 G(AS Pa 3/ $is0 nda s n"i0, %ra& &a dni 1 .a3 s0 se 8n "ili, a ni 8a 3/ 1

KONJANIK Na"$ l"e "e, da &a !ri!ne0 d su/ra na dr% 1 ,/ 2e0 &a, %ra&a, sada %u2i na/ra&7 Ne0a s0isla1 A %ak &a ne 2e ni !se/ , ni $il 3/ dru& : G(ASOVI D $r 1 M 6e se1 M 6e se1 Re ignirano! mirno! pro&esionalno objese ,avla na drvo pred ku$om! aja'u konje i nestanu" )a%"esa

3. IN TREI

,ro&il ogromne carske oklopnja*e! 'to su je proleteri poslije sloma prekrstili u >Republiku?" <etalna rebra; tjelesine pancera; mastodontska grdosija! kro koju probija sunce" Crne skele u polutmini u kontrastu sa sun*anom rasvjetom" #auljene poluge! cilindri! sisaljke! koturi! tlakomjeri! kotlovi! lanci! nakovnji! kladiva! alat" 9alerija oklopljenih tornjeva nekoliko lakata nad scenom! s topovima najve$eg kalibra" /amo 'e$u stra-e u kacigama" ,arne turpije i svrdla vrtaju i cvile! pile i re-u! mjehovi stenju u aglu'noj buci i lomljavi kova*nice! po kojoj se masno dime uljenice radnika! treperi crven odra ognja i crne 6avolske maske svijetle i gasnu" Lijeva grupa trojice proletera pri*vr'$uje *avlima ocalni kvadrat pod metalnim rebrom+ nabijanje po tim *avlima koje netko i vana tura u rupe! ponavlja se jednoli*no" Iskre vrcaju po mesu i ljudi se li-u kao psi""" PRVI RADNIK O, $ &a 0u lud &, kak s%e / ne0a nikak% & s0isla1 Ne 0 &u da radi0, !a ne 0 &u1 )aca alat" ,ali cigaretu" TRE'I RADNIK I kak s%e / sa0 nei8re5i% /e3k ide1 D k "e " 3 %"ek 0lad, " 3 kak /ak 1 Ide, ide1 Kak /ak 1 Ali kad se !re$a5i !edese/a, s%e se # %"eku !re krene u 6i% /u, $ &a0i1 Jes/1 S%e "e / #udn /e3k 1 ,/ & d ; 2e3 da di&ne3, s%e "e /e3k 1 S%e "e /ak /e3k 1

DRUGI RADNIK I ni"e la&an 1 Ni"e la&an 1 Glu! "e1 O%d"e %r/a3 i %r/a3 i !r %r/a3 5i 6i% /, a sa0 ne 8na3 ni 8a3/ ni ! 3/ 1 )a3/ 7 Da /e ne/k 8a!i/a, 8a3/ si /i, $ra/e 0 ", 8a!ra% radi #i/a% 6i% /, $i li 8na da 0u d& % ri37

TRE'I RADNIK A ne $i # %"ek ni 0isli da "e s%e / /ak /e3k 1 Kad &leda3 la>u &d"e !l %i, li"e!a "e, la&ana "e, sa0 ra%n si"e#e 0 re, u%i"ek ra%n 1 I " 3 8as/a%e le!r3a"u, i $i"ela "e la>a, i !l %i1 A kak "e s%e / /e3k 1 S%aki #a%a , kak "e /e6ak1

PRVI RADNIK I "es/1 Tak "e1 . li /e, ka da /i kr 8 dlan s%rdla"u1 Pri$i"a3, !ri$i"a3, a se$e !ri$i"a31

DRUGI RADNIK Da 0i "e 8na/i, k lik sa0 "a 8aku5a

%ak%i; #a%ala1 Val"da 0ili"une1 U (i%er!

lu sa0

nda $i , k d "edne a/lan/ske k 0!ani"e, kad 0i "e !rsnul ili !e/naes/ & dina %idi

k : U "edan #as1 Vr5nul , !a

a0en1 AVik/ ri"aA se 8%ala: Krasna la>a, na /ri di0n"aka1 Pa kad sa0 "e nda ! sli"e dese/ !e/ u Gen %i, 8a!laka sa0 d rad s/i1 Ka da "e 0 "a1 A k sa0 s% "e r den !ri$i na n"u1 %"ek "e &lu! ka 0ar3e1 TRE'I RADNIR Man"e "e 8la $il na s%i"e/u, d k %"ek ni"e % du %a/r 0 kr /i 1 %esna grupa trojice! pandan lijevoj! nabija pancere na desno rebro" PRVI RADNIK Pr kle/ na", k "i se r di u %e na3e dane1 S%e / ni"e d $r 1 S%e / s/ "i na &la%i1 E/ 1 .i sa0 # %"ek1 Ci"eli, & / %i # %"ek1 Osa0naes/ & dina i !e/ 0"ese5i !en8i"u sa0 !la2a , a sada "e s%e !r !al , ka da nikada $il ni"e1 DRUGI RADNIK Ti si 5aris/1 Ti 8a 5are0 6ali31 Cara ne0a1 Car "e !r !a , %ra& &a dni 1 P k " 0u %"e#ni: Tk 0u "e reka , da se i&ra %a/r 07 PRVI RADNIK Nisa0 "a nikaka% 5aris/1 ,/a 0e se /i#e 5ar7 *a% &a dni 1 I 5ara i re% lu5i"u i re!u$liku i s%e1 )a !en8i"u 0i "e 6a : Osa0naes/ & dina 0 "e kr%i i 0 "i; 6ul"e%a su 0i /eli1 T 0i "e 6a 1 E/ 1 T 1 A 3/ 0i "e d 5ara7 N"e0u "e d $r i sada ka i !ri"e1 . l"e ne& na0a: U8eli su na0 + nd1 T "e n , !r /i% #e&a se "a $uni01 K "i0 !ra% 0 su u8eli na3e 5arske + nd %e7 DRUGI RADNIK I !ra%da "e, da su %a0 u8eli1 )a3/ da %i %u#e/e !en8i"u, a 0i dru&i ne7 )ar s0 0i ne3/ dru& ne& %i7 PRVI RADNIK

Nara%na s/%ar, da s/e ne3/ dru& : Ja sa0 0e;ani#ar !r%e klase, a /i nisi1 Kak / 0 6e $i/i is/ 7 Ja sa0 !la2a u + nd s% "u 0uku1 A &d"e "e /e$i /% "a k%ali+ika5i"a7 T "e !r s/a krada i /i0a#ina1 ( ! %luk1 Ra8$ "s/% 1 DRUGI RADNIK U%i"ek s/e $ili %i3i, !ak $is/e i sada ;/"eli $i/i %i3i1 Kak%a !r%a klasa7 Gd"e "e /a %a3a !r%a klasa7 Ne0a sada nikak%e klase1 Sada "e sl $ da, re% lu5i"a, re!u$lika1 Sada s0 s%i "ednaki1 TRE'I RADNIK A 3/a la"e3 k "e3/a7 Ni/k ni"e "ednak nik 0e1 Tk "a#i, /a" k%a#i1 Ukrali su na0 ;il"ade1 S%e"edn /k 1 Re% lu5i"a ili re!u$lika1 Kak%a "e / re% lu5i"a7 Neka s%e da% n si1 )ar s0 0i u !2e l"udi7 )ar se s na0a ! s/u!a ka s l"udi0a7 Tak 0i $ &a, ak .a5a"u nas a0 /a0 ka 0a/eri"al1 9rupa lijevo nastavlja svoj ra govor" DRUGI 'ORAVI RADNIK Mani se1 G % ri3 ka s/ara $a$a1 Man"e 8la7 (i"e!a "e s/%ar %a/ra na % di1 %"ek danas re % du i 8e0l"u %a/r 0: . l"e "e danas ne& "u#e, i su/ra 2e i !e/ $i/i $ l"e ne& danas, i / "e "edin , 3/ nas dr6i u % 0 !aklu9 da 2e s"u/ra $i/i $ l"e ne& 3/ "e danas1 G(AS I) GOMI(E A 3/ 2e0 0i i0a/i d / &a, 3/ 2e su/ra $i/i $ l"e7 Na0a "e danas 8l , 0 " dra&i1 PRVI RADNIK Pa is/ina "e1 K n"i se 0u#e, d k i8%uku i8 $la/a k la: A !ara le/i ! $la/u i ki3i i sni"e&u u%i"ek "ednak 1 Ve2 !re0a / 0e k lika " " "e $r8ina na sa/1 I s%e ! % 8n 0 redu: Ali k "a k ris/ d s%e&a / &a, / "e !i/an"e: Is/ina "e9 danas # %"ek le/i, a $a5a $ 0$e na 6ene i d"e5u i8 8rak !l %a: Ak s/%ar /ak dal"e ! de, ni su/ra ne 2e $i/i $ l"e1 TRE'I RADNIK D $r "e s%e / , d $r 1 T sa0 i8&leda /ak , ali / i!ak ne 0i"en"a ni3/a na s/%ari1 . l s/a"e $ l1 A danas "e %i3e $ la, ne& 3/ "e $il u s/are dane1 Neka 0eni & % ri /k 3/a ; 2e, /ak "e1 %a kli"e3/a ne %ri"ede %i3e d 0ene1 )aca khje'ta" Preu8eli su nas u in%en/aru: I nas i kli"e3/a i s%e1

Srednja grupa sa svrdlima" ,rvi radnik htio bi raditi! ali mu ne ide od ruke" %rugi radnik pali jednu cigaretu a drugom i nervo an je! a tre$i je (saver" (saver sjedi i uri preda se kao mumija" DRUGI RADNIK Ne &leda" %u 0ar%u1 T nisu l"udi1 T "e 0ar%a1 Ja ne 8na0, 3/ $i se 0 ral d & di/i, da !r $i"e n"i; %e /%rde lu$an"e1 E/ 1 Oni rade n r0aln ka n 2as /ekla kr%1 PRVI RADNIK Pa i ne 8na"u %al"da s%i, 3/ se d & dil 1 T se dr6i /a"n 1 DRUGI RADNIK ,/a ne $i 8nali7 Ne0a u arsenalu # %"eka, k "i ne $i 8na 3/ "e: Mr5ine ! d0ukle1 )nadu1 S%i %rl d $r 8nadu s%e ali /ak , / "e l"udski9 d k dru&e u$i"a"u, a /i re! ! d n &e ka !se/ , !a ku31 PRVI RADNIK E, !a da1 A 3/a 2e7 Ma3ina1 Ci"eli "e na3 6i% / "edna %elika 0a3ina1 ,ara+i1 ,/a se 0 6e7 ("udi se $ "e1 Ni"e / s%e 0ala s/%ar9 $i/i s/ri"el"an u d%adese/ i #e/iri sa/a1 DRUGI RADNIK P d0ukle su l"udi 6i% /in"e1 P d0ukle1 Gr 8n ! d0ukle, ka !si i 0a#ke1 Ja nikada nisa0 0isli , da "e # %"ek /ak ! d0ukla 6i% /in"a: Mr8i0 l"ude1 Gade 0i se1 Na k 0ade $i; 0 &a da i; si"e#e0 6i%e1 Gadi0 se sa0 se$i1 S%e $i nas /re$al us/ri"eli/i i 8&a8i/i1 Nis0 d s/ "ni da 6i%i0 1 PRVI RADNIK S%i s0 0i l"udi, i / "e $a3 n 1 Ne 0 &u1 Ne 0 &u da radi01 Neka s%e %ra& n si1 Ve2 0i "e s%e&a !rek &la%e1 )aca alat" DRUGI RADNIK Ja ne 8na01 Ja nisa0 !laka %e2 ne 8na0 kak du& 1 Kad 0i "e 6ena u0rla, $il 0i "e is/ina /e3k 1 Ali i!ak nisa0 !laka 1 Ali "u/r s su 0i su8e sa0e /ekle ka $ala% 0 d"e/e/u: S/idi sa0 se i d s/ida sa0 !laka ::: PRVI RADNIK $i#n 1 ,/ se n"i; /i#e, 3/ "e

e/iri # %"eka, 0 " dra&i, u "edn " "edin " 0inu/i1 Sada "esi, a sada nisi1 Pred 8id, i & / % 1 Onak di%ne l"ude1 Ma, $ &a/i, /u $i se 0 ral ne3/ u#ini/i1 Val"da se ne 2e0 da/i %ak ! d0ukl kla/i7 .e8 ri"e#i1 Ta /u se radi na0a1 O 0eni, DRUGI RADNIK Ja i sni 8a!ra% ne 8na0 3/ da 0isli01 Pu3i 0i se u &la%i, ka da sa0 !i"an1 Vidi0 sa0e kr%a%e 0rl"e ! ! du i ! ruka0a i ! s%e0u9 na, s%e "e kr%a% 1 I 0i s0 kr%a%i s%i, $e8 ra8like1 PRVI RADNIK Tu $i /re$al ne3/ da se uradi1 Da se alar0ira"u l"udi, da i0 se ra8"asni, da se 0akne ne3/ ::: DRUGI RADNIK A 3/ /u 0 6e da se ra8"asni7 I k 0e7 Pa 3/a nda ak se ra8"asni7 S%e8ane su # %"eku ruke1 Ne 0 6e ni3/a1 Na""a#e su l"ude 0aknuli1 Ka ! !lanu1 G s! dine /i 0 "1 Andre"1 Pa Pa%le1 Pe/ar1 T 0a1 A sin 2 ?ili! u /unelu1 J 3 sada le6e /a0 ne! k !ani1 PRVI RADNIK Pa%le ni"e s/ri"el"an1 On "e>ini ni"e s/ri"el"an1 On ni"e $i /u1 )a n"e&a se ne 8na &d"e "e1 T su 0i rekli na ! r/i, da "e si&urn , da Pa%la nisu n 2as u$ili: S%e "e $il /u !un ! li5i"e, ka !asa1 Kak / nisu 8nali7 PRVI G(AS I) KOT(A P n"i0a su !u5ali " 3 u $ar5i1 Oni su ;/"eli da se iskr5a"u ! d si&naln 0 la0! 0 k d %"e/r $rana na 0 lu1 A $il "e re#en s/ra6i, da !u5a $e8 ikak%a $8ira: DRUGI G(AS I) KOT(A T ni"e is/ina1 Ci"eli "e d$ r s/ri"el"an, i " 3 i0 "e i suda !r #i/ana1 Pr%i !i"e/l %i "a%l"ali su se, !red s%i/an"e01 Mi s0 i3li na 8a0"enu na re0 rkere, na ak rd, !ak s0 #uli d ni; /a0 3/ se "e d & dil 1 Ni/k ni3/a ne 8na, 3/ "e 8a!ra% $il 1 O ! n 2i i; ! ;a!sili i !red 8id1 I direk/ r "e /u $i i " 3 neki 5i%ili1 PRVI RADNIK Pa%le ni"e us/ri"el"en1 Na ! r/i / #n 8na"u, da n ni"e1 PRVI G(AS I) KOT(A /e$i, n"e0u1 O na0a s%0a1

A &d"e "e Kris/i"an7 .ila "e /u n"e& %a 6ena, s%a #a"na1 Ve2 &a dru&u n 2 ne0a d 0a1 KSAVER kao u polusnu+ Ja 8na0, &d"e "e Pa%le1 PRVI I DRUGI RADNIK Gd"e "e7 ,/ "e s n"i07 KSAVER Pa%le %isi1 G(ASOVI Kak 7 ,/ /i "e7 G % ri1 ,/a se, %ra&a, !ra%i3 %a6ni07 KSAVER Pa%le %isi !red 0 " 0 ku2 0 na 3l"i%i1 G(ASOVI Ti si !i"an1 Glu!ane1 G % ri3 ka da 8na3, a ni3/a ne 8na31 KSAVER Pa%le %isi !red 0 " 0 ku2 0 na 3l"i%i1 A "es/e li %i ikada #uli 8a A;as%era7 PRVI RADNIK Pa da" & % ri ka # %"ek1 ,/ "e s Pa%l 07 ,/a se, %ra&a, 3ali37 KSAVER A;as%era "e Isus Kris/ 0 li #a3u % de, a n 0u ni"e ;/i da/i #a3u % de, ne& 0u "e !l"unu u $ra81 A / "e $il na Veliki !e/ak ! sli"e ! dne, kada "e Kris/ n si s% " kri6 na G l& /u1 DRUGI RADNIK ,/a, %ra&a, $un5a3 &lu! s/i1 .a3 "e sada 8a /e $i$li"ske &lu! s/i %ri"e0e1 PRVI RADNIK Si&urn "e, da Pa%le ni"e us/ri"el"en n 2as u arsenalu: Na ! r/i su i; 8a!isali s%e, k lik i; "e $il i /k "e $i : Sve tri partije ove uvertire isprepletene su u jednu cjelinu govora! tako da se rije* talasa s ljeva na desno u kontinuitetu" ,okraj crnih i *a6avih kotlova vode ljestve u tamnu dubljinu!

gdje se radi u svjetlosti uljenica" #etko na dalekom mostu u po adini od vremena na vrijeme prenosi acetilenku! pak se nemirne sjenke ovih prika a ielujaju po predmetima kao sablasti" PRVI G(AS I) KOT(A E, da1 Tak "e / 1 Sila !e/ sa0 silu ra>a i kr% !e/ kr%1 Nikada se " 3 i8 kr%i ni"e r dil ni3/a d $r 1 DRUGI G(AS I) KOT(A T ni"e is/ina1 .e8 kr%i ne0a ni3/a1 Ni k k 3"u "u;u ne 0 6e # %"ek sku;a/i $e8 kr%i1 9rupa *etvorice nosi traver u! polagano! umorno" )ace je" PRVI G(AS Tak "e / , 0 " dra&i1 Ne 2e /u $i/i reda /ak du& d k 0i sa0i ne ! &ra$i0 s/%ar1 Da $ude kak /re$a: A $e8 sile ni3/a1 ,ale cigarete" Sabota-a" ?IGURA koja od po*etka ne radi ni'ta! nego popravlja svoje udice i povra e+ Sil 0, sa0 s%e u%i"ek sil 01 Idi, !ak 8a!i/a" ne /a0 , kak i0 "e "u/r s $il !red 8id 0: I ni su /ak ;/"eli1 S%e sil 01 A "a u%i"ek & % ri09 ak si !u6, na"$ l"e /i "e u ku2i5i1 S%a/k 8a se, / "e na"$ l"e1 Kak sada 6i%i3, / 8na31 A kak 2e $i/i su/ra, / ne 8na31 Sada /i "e d $r 1 Ri$e i0a u 0 ru, a i ;l"e$a i0a i %ina i0a1 Pak 3/ $i " 37 Smiju se ljudi" PRVI G(AS OD TRAVER)E Tak & % re s%i 6u/i1 U%u5i &la%u1 U%u5i &la%u1 Ri$ar !r kle/i1 S%i s/e %i !u6e%i i ri$ari i 0al &radanske s%in"e1 Gad %i li"eni, ! d0ukli1

?IGURA Da, "a sa0 6u/ i / nikada riisa0 /a"i 1 Pa d $r "e, neka sa0 6u/1 Meni "e s%e"edn , 6u/ ili 5r%en1 Na"$ l"e "e $i"eli0a1

DRUGI G(AS OD TRAVER)E .i"eli su u &radu ! $i"edili1 Sada %"e3a"u i k l"u s%e 5r%ene, ! 0al i 6u/e1 Ne 2e /e s!asi/i /a /% "a +il 8 +i"a ri$arska1 ETVRTI G(AS OD TRAVER)E

T ni"e is/ina1 T n %ine la6u1 J 3 se ne 8na ni3/a 3/ 2e $i/i1 Ve2 se !e/i dan / ! %i0a $i"u1 4il"ade 0r/%i;1 TRECI G(AS Pa i k d nas $i 0 ral ne3/ da se 0akne s 0r/%e / #ke: Na3i /a0 ! &i$a"u, a 0i ni3/a1 G(AS I ne $ " se, da ne 2e0 1 M ra0 1 T "e " 3 "edin !a:0e/n 1 . l"e kre!a/i danas ne& su/ra1 DRUGI G(AS OD TRAVER)E Da se %e2 "edn 0 ri"e3i1 Ili li"e% ili desn : Da !ukne, !a !ukl kud !ukl 1 Jer %ak , /k !e/ s/rada%a7 Ni/k , sa0 0i1 I u%i"ek sa0 0i1 S%e /e u%i"ek 8a &u3u s/e6e1 Ci"ene ras/u ka ! !la%a, u%i"ek s%e sa0 ras/e ka ! !la%a, a /i !li%a3 ! n" " ka s0e2e1 G(AS SA STRANE Sada "e e/ /a sla%na %a3a re!u$lika, !a k "a k ris/ d /e %a3e re!u$like, k " " s/e u%i"ek / lik dekla0irali7 Da/ 2e/e !ra% &lasa 6ena0a, a ne 2e i8a$ra/i u k ns/i/uan/u s%e/ &a ?ran"u Asi3k &a1 J 3 "e & re ne& !ri"e1 Kru;a ne0a, !e/r le"a ne:0a, ni#e&a ne0a1 Re!u$lika i re!u$lika1 S%e su / /a/i i l ! %i i80islili, sa0 da 8alude nar d1 G(AS Ku3 /i, 5aris/1 ,/ na0 u%i"ek s li3 !a0e/1 Ti si /a/1 PRVI G(AS OD TRAVER)E Ni"e re!u$lika ni#e0u kri%a1 S%e0u "e ka!i/ali8a0 kri%1 T "e na" 0ed%"ed, k "i "e #a%le "e , !ak 2e !uknu/i, kad 0u d de %ri"e0e1 A u s%i"e/u se ni3/a ne 0 6e u d%adese/ i #e/iri sa/a1 G(ASOVI Tak "e1 Tak "e1 ,rila e ljudi od lijevih i desnih grupa; sjedaju! &r*u cigarete i ra govaraju" ,osao je astao u sabota-i" 9djegdje se *uje cviljenje svrdla ili turpije! ali potpuno osamljeno" PRVI G(AS

Pa da1 Pu5a"u, s/ri"el"a"u, k l"u se, %"e3a"u1 K l"u 5r%eni $i"ele, k l"u: $i"eli 5r%ene, k l"u 5rni 6u/e, k l"u 5r%eni 5rne, s%e $e8 re!a i &la%e, sa0 se k l"e i k l"e: Sa0 k l"i, k l"i, !a k l"i1 A k "a k ris/ d / &a, dru& %i 0 "i, / %as "a !i/a07 DRUGI G(AS S%e"edn "e / , klali se ili ne klali1 Klali s0 se i 0i !e/ & dina, !ak 2e0 se kla/i " 3 !e/ & dina, i " 3 2e nas s/a/i 0ili"uni1 TRE'I G(AS A 3/ %i /u 0el"e/e k "e3/a, l"udi, "e li7 Sa0 u%i"ek %ak 0el"e/e ka s/are $a$e1 Na3e su ! s/ri"el"ali ka !se, a 0i nik 0 ni3/a1 Je li / l"udski7 G(AS T ni"e is/ina1 Nisu s/ri"el"ani1 T "e ne/k !us/i &las, da ! $uni nar d1 U;a!sili i; "esu1 T da1 Ali ni"e "s/ina, da su i; sudili na s0r/1 T $i $il !r /u8ak ni/ 1 TRE'I G(AS )a3/ ne $i $il is/ina1 Is/ina "e1 Us/ri"elili su i;, ak ; 2e/e da 8na/e1 J 3 sada /a0 le6e ne! k !ani, i nik &a ni"e $ri&a 8a 8ak n1 G(AS T ni"e 0 &u2e1 Kris/i"an "e k d D 0inika na /a%anu skri%en1 Ne s/ri"el"a se sa0 /ak 1 9ibanje nervo no" %epresija" Stanka"

G(AS I) KOT(A Kad s0 0i "u/r s i3li na i80"enu, " 3 "e 0 re $il 5rn , #uli s0 $u$n"e%e k d /ali ni5e: .u$n"e%i, !a &ru, &ru &ru1 A 3/ "e / $il , "e li7 On & 0al & 0e;ani#ara, ne 8na0 kak se 8 %e::: G(AS 4u$er/1 G(AS I) KOT(A 4u$er/, da, 4u$er/, ! n"e0u su /ri !u/a !u5ali i nikak nisu 0 &li da &a ! & de1 9ibanje raste" G(AS I Ksa%er "e reka , da na n"e& % " 3l"i%i !red ku2 0 %isi Pa%le1

#ervo a vidljivo raste" G(ASOVI Ksa%er1 Ksa%er1 ,/ "e7 G % ri1 ,/ "e s Pa%l 07 Ne $udi lud1 G % ri1 KSAVER u neprekidnoj depresiji! kao i a sna+ A;as%er, l"udi, A;as%er1 On "e !l"unu Kris/u u li5e: I s%e "e / 8a!isan 1 A;as%er1 Zvek metalne plo*e" /o je signal! da dola i nadglednik" Ustitrale su uljenice i acetilenke" Ljudi se ra hje$u kao krijesnice u polutmini" #akovnji! turpije! svrdla inton raju posao" G(AS NADG(EDNIKA i a scene+ Sa$ /a6a7 Je li7 ,/ra"k7 )ar ne7 Cr%eni 0 "i &en/le0ani1 Sa$ /a6a1 Da/ 2u "a %a0a1 eka"/e1 Sa$ /a6a1 #adglednik je gorostas od *ovjeka" U marinskoj odori! oboru-an! s korba*em u ruci! u o'troj silueti na mostu! s kacigama i bajonetama stra-e! koja u drilu stoji nepomi*na! taj simboli*ni nadglednik i gleda gloma an kao gorila" #jegov glas grmi kao glas nevidljivog kapitali ma" Ritam markiranog rada: 9rupa od traver e di-e teret! vi*e glasno A4 nosi traver u polagano na pre*kama preko scene" NADG(EDNIK A 3/ se, %ra&a, %u#e/e ka s!r % d7 Jes/e li %i s!r % d7 PRVI G(AS OD TRAVER)E Te3k "e / , & s! dine nad&ledni#e1 rukF,

NADG(EDNIK Te3k "e, da: /e3k 1 S%e "e %a0a /e3k 1 Ali nadni5u na$i"a/i, / ni"e /e3k 1 Je li7 S%e s0rdi/e d li"en s/i1 A"de, a"de, ! /e&ni/e /u /ri"esku1 I %i /a0 1 P 6uri/e %i /a0 na $r "u #e/iri1 Ci"el "u/r /u "ednu "edinu /a$lu na$i"a/e1 U"u/r s/e ! #eli /a" $r " #e/iri, a nik nis/e s 0"es/a1 A ak %as /u6i0, nda 0e !r klin"e/e ka kr%nika1 Onda %arn /i0l"e0 kru;, "e li7 (i"ene %i 0r5ine1 %"ek $i 0 ra da !lu2a na %a0a i8dere, a nikada ni3/a1 Mili/ari8ira/i $i %as /re$al s%e1 Pa /k ne 2e, !red 8id1 )a 0"ese5 dana /a $i ;a%arirana Re!u$lika !li%ala1 Na 0 "u ri"e#1 Da 0ene slu3a"u1 )a 0"ese5 dana: Si'ao je ni stube"

5oda i medu pojedinih grupa i vi*e" Nara%na s/%ar1 S%e s/ "i na 0"es/u1 i0 "a krene0 leda, %e2 %i &la%e, ka %u5i, u # ! r, !a !e/ la", !a r&ani8ira"1 Da $i; "a %a0a r&ani8a5i"e1 T "e k ri"en $une, / 1 Te %a3e !r kle/e r&ani8a5i"e1 E/ , na1 Sa0 &leda"/e1 ,/ 0e /ak &leda/e7 Krade/e dr6a%u1 Jes/1 Ta/i s/e1 Dr6a%a %as ;rani i di"e%a, a %i "e krade/e1 I " 3 %a0 ni"e !ra% 1 J 3 se $uni/e1 ,/ s/e danas u#inili7 P ka6i/e 0i, & s! d dru& %i, 3/ s/e u#inili danas1 )a$ili s/e /ri #a%la, / "e %a3 ! sa 1 Ali $unu di&nu/i, / da1 Dinarni/ !ali/i ! d s%i0e, uni3/a%a/i sreds/%a !r duk5i"e, $i/i &lu! ka kra%a, !ili/i &ranu na k " " s"edi3, 8a / s/e %i d0a;1 Re% lu5i"a1 Da$ 0e1 Re% lu5i"a1 Tre$al $i %as s%ak &a !e/ & 0al l % 0 isklis/ira/i, !a da %idi3 reda1 ,/ "e sa $r "e0 d%anaes/ /u7 Je li7 Gd"e "e /a" $r " d%anaes/1 Tk "e / 7 G(AS Ne0a &a1 NADG(EDNIK i"i "e % ala/7 i"i "e / ala/, !i/a07 Vi $a5a/e s%e / , ka da ni"e ni#i"e1 Ka da / ni3/a ne s/ "i1 ,/ "e %as $ri&a 8a erarsk d $r : Ka da erar nis0 s%i 0i 8a"edn 7 Gla%n "e, da "e %a0a d $r 1 Gad %i %i li"eni des/ruk/i%ni1 (upi taj alat i penje se na galeriju gdje su topovi i odande promatra jo' trenutak kova*nicu" 0uje mu se brutalan glas i a scene" Rad se markira" 8nda opet pada ritam! posao se smiruje polagano" Stanka" G(ASOVI Ksa%er1 u"e3 li1 ,/ "e s Pa%l 07 KSAVER Pa%le %isi1 G(AS A &d"e %isi7 ,/ /i "e7 Kak 7 KSAVER Pa%le %isi1 A / "e %e2 s%e $il da%n 8a!isan 1 Ja sa0 / #i/a 1 T "e "edanaes/a d 0a2a 8ada2a1 A;as%er1 Jes/e li ikada #uli 8a / i0e7 A;as%er ni"e da Kris/u #a3u % de, !ak su &a !r kleli: A Kris/a su !ri$ili na G l& /i na kri6 i %isi /a0 d danas: G(AS

,/ "e /e$i7 Ti si !i"an: KSAVER T "e 8a!isan s%e u d 0a2 " 8ada2i1 T "e s%e /a0 8a!isan 1 Ja sa0 / #i/a n 2as1 Meni se / $"asnil 1

#egdje na skeli *uje se banalna uli*na melodija"

G(AS bijesno biju$i kladivom o pancer+ Tk "e /a s%in"a7 )ar ni/i danas ne 0 6e da dr6i &u$i5u7 O%d"e "e s%e kr%a% a n !"e%a1 G(ASOVI Pss/1 Mir1 T ne1 Jesi li #u 7 Ku3: Stanka" I vana! i van oklopa lade! u arsenalu! *uje se u dobroj akustici rad! kako je*i i odjekuje po drugim kova*nicama i brodovima na *itavom doku" Crvena maska! sva uprljana uljenom bojom! s kotli$em boje! plete se i medu grupa i 'ap$e" Ljudi ne'to dovikuju jedni drugima@ po utrobi lade 'iri se tajanstvena alarmantna glasina" MASKA kod grupe lijevo+ Pss/1 ("udi1 E/ , d 3a "e Kris/i"an Va6na "e s/%ar, l"udi1 Va6na "e s/%ar1 Kris/i"an 2e na0 re+erira/i n 2a3n"i0 d &ada"i0a1 PRVI G(ASOVI ,/ "e7 ,/ se 8$il 7 Gd"e "e7 DRUGI G(ASOVI En , d 3a "e Kris/i"an1 4 2e da & % ri s na0a1 Va6n "e1 TA(AS G(ASOVA Tre$a da se 8na 3/ "e1 Va6n "e1 PRVI RADNIK OD TRAVER)E Neka sa0 d de: eka0 &a: D k n !se/ $la"e / r!ede na dru& " $ali, i0a %re0ena1

DRUGI G(AS Sada &a i nak %i3e ne 2e $i/i na/ra&1

G(ASOVI NOVI prila e; rado nala nervo a+ ,/ "e7 ,/ se 8$i%a7 Kris/i"an1 Gd"e "e Kris/i"an7 G(AS En Kris/i"ana, da/ 2e na0 u!u/e u i0e d$ ra1 TRE'I G(AS Idi/e k <Sidru= Tu "e +a$rika1 Tu "e neu/raln /l 1 Tu ne0a 0"es/a 8a ! li/iku1 Idi/e k ASidruA1 Tu "e s/ra6a1 Jes/e li ! lud"eli7 Mi ne da0 , da na0 u!r !as/i/e na3e e&8is/en5i"e 8$ & /e %a3e sli"e!e ! li/ike1 ETVRTI G(AS Tak "e1 T "e neu/raln /l 1 Tak "e1 I0a dru& !ra% 1 PETI G(AS Pa i nad&lednik 0 6e da se %ra/i1 Onda s0 s%i nas/radali1 ,ESTI G(AS Ne 2e se %ra/i/i1 ,/a $i se %ra/i 7 SEDMI G(AS Tak "e1 Pa ak se %ra/i, neka se %ra/i1 O% ni"e neu/raln /l , ne& "e / na3e1 4 2e0 da 8na0 3/a da se radi: S/ri"el"a"u nas ka !se1 Sa0 i0 " 3 i ruke li6i/e, %i 6u/i Jude1 PROTUG(AS Vi s/e Jude1 Nikada %a0 ni"e d s/a kr%i1 ,/a " 3 ; 2e/e7 4 2e/e da na0 u!r !as/i/e "edin %rel !ri; da7 G(ASOVI U KORU Neka sa0 d de1 Pa nda1 Tu s0 0i s% "i na s% 0e1 Neka d de1 Da #u"e0 1 Crvena maska sva uprljana bojom! i gubila se" I kajita! sa galerija! i kotlova i *a6avih -drijela pojavjuju se crne! prljave! ku'trave radni*ke glave" G(ASOVI puni interesa+ ,/ "e7 ,/ "e7 ,/ 2e $i/i7 DRUGI G(ASOVI D 3a "e Kris/i"an1 Kris/i"an7 Kris/i"an1 Kris/i"an1

#ervo a" 9raja" Stanka" 9ibanje" ,oslije stanke! (ristijan u pratnji crvene maske" /i'ina" I vana i daljine lupa *eki$a" G(ASOVI OKO KRISTIJANA )dra% , Kris/i"ane1 ,/ "e7 Jesi li 6i%7 ,/ se 8$il 7 Je li is/ina, da su n 2as us/ri"elili na3e dru& %e7 Kris/i"an1 KRISTIJAN probija se kro gomilu+ eka"/e1 Pus/i/e 0e1 S%e ! redu1 G(ASOVI Pus/i/e &a1 PRVI RADNIK Kris/i"an1 Je li / d is/a is/ina, da na3i dru& %i %i3e nisu 6i%i7 A 3/ 7 Tk ni"e %i3e 6i%7 KRISTIJAN

PRVI RADNIK Je li / is/ina 3/ se & % ri, da su na0 dru& %i n 2as s/i"el"ani7 Jes/1 S%i7 )ar s%i7 S%i1 Dakle, s%i7 KRISTIJAN PRVI RADNIK KRISTIJAN PRVI RADNIK

(limanje glavama" %epresija nijema i duga" Stanka" A 3/ "e s / $ 07 G(AS KRISTIJAN Ja sa0 se " 3 n 2as nekak i8%uka 1 A ne 8na0, 3/ 2e $i/i sa 0 01 ,/ /re$a da $ude, neka $ude1 I sada su 0i $ili 8a !e/a0a, ali su 0e na 0 s/u i8&u$ili1 A "a sa0 d 3a da se d & % ri0 , dru& %i, 3/ da se radi7 Jer ne /re$a i8&u$i/i &la%u, ne& radi/i1 G(ASOVI

Pss/1 Pss/1 u"0 1 Pss/1

PROTUG(ASOVI U KORU ("udi, / s%e ni"e d $r 1 Tre$al $i i!ak da se radi1 J 3 2e0 s/rada/i1 Gl $i/ 2e nas1

G(AS .OJOVNI Kuka%i5e1 ,/ se nas /i#e &l $a7 PROTUG(AS Te$e se ne /i#e1 Te$i se ne deru d"e5a k d s/ la: (ak /e$i1 G(ASOVI Tak "e1 T ne s!ada %a0 1 T "e ! li/ika1 G(AS Pa neka ide /k se $ "i1 S%a/k i0a s% "u &la%u1 Ali neka !a8i1 Denun5i"a5i"a 8na#i n 61 PROTUG(AS Ni"e / denun5i"a5i"a1 Ne $ "i0 se 0i1 Ne& / ne s!ada %a0 1 T "e ! li/ika1 A"de1 A"de, l"udi1 Ide0 1 .edna se partija od gomile odvojila i ra ila i se" )uka njihovog alata *uje se a *as na skelama i po kotlovima" PRVI RADNIK OD TRAVER)E T su 6u/i1 Pr kle/i Jude1 S%e denun5ira"u1 Nikada 0edu na0a sl &e1 G(ASOVI Kris/i"ane1 ,/ "e7 G % ri1 u"0 1 Pss/1 Neka i; %ra& n si1 Pss/1 KRISTIJAN Dakle, dru& %i, %a0a "e u&la%n 0 ! 8na/ #e0u se radi9 d "u/r s na3e&a d$ ra %i3e ne0a1 P /ekla "e kr%1 Stanka" %epresija je vidljiva" /i'ina" T "e na3a kr% /ekla, dru& %i1 I !a8i/e d $r 1 S%aki %a" #as, k "i 0i sada d 6i%l"u"e0 , /ak "e %a6an, da se 0 6da ;il"ade i ;il"ade & dina kre2u u / 0 #asu ka u s %ini: )a/ /re$a da d $r sku!i0 s% "u !a0e/ i da d $r !a8i0 , 3/ 2e0 i kak 2e0 1 Jer ne radi se sa0 na0a, ne& i na3 " d"e5i i na3e d"e5e d"e5i1 Dakle, !a8i/e d $r na s%aku 0 "u ri"e#1 Ja 0isli0, da i0a0 !ra% da & % ri0 u i0e na3i; 0r/%i; dru& %a, "er "a sa0 " 3 "edini s/a , !a ak se i sa 0n 0 3/ d & di, da 8na/e 3/ "e na s/%ari i da::: G(AS

Ne 2e se /e$i ni3/a d & di/i1 Ne da0 0i / &a1 KRISTIJAN i da se ne3/ ! &ra$i i 0akne1 Jer ne 0 6e0 d !us/i/i, da s nas 6i%i; deru k 6u i8 dana u dan1 G(ASOVI Tak "e1 KRISTIJAN )a na3 su 6i% / $a#ene k 5ke, dra&i 0 "i1 Danas "a, su/ra /i1 I / %e2 /ak ide ;il"ade i ;il"ade & dina1 A !i/a0 "a %as9 8a3/ nas ni k l"u i u$i"a"u7 ,/ s0 i0 0i kri%i7 Ni3/a i0 nis0 kri%i, ka 3/ i0 ni"e $i ni3/a kri% ni Isus Kris/, !ak su &a s%e"edn !ri$ili na kri61 On "e ;/i , da i !r s"a5i i radni5i ! 6i%e ka l"udi, !ak su &a $"esili ka ra8$ "nika i $un/ %nika1 A /k &a "e $"esi 7 Pila/i i Jude1 I nas danas %"e3a"u Pila/i i Jude na3i, i "u#er i !rek"u#er, i !ri"e !e/ i !ri"e dese/ i !ri"e !e/naes/ i !ri"e ;il"adu & dina, i u%i"ek i u%i"ek, d Kris/a !a d danas, ni nas $i"edne i &ladne i ran"ene ne!rekidn %"e3a"u: Dru& %i i !ri"a/el"i 0 "i1D%i"e ;il"ade & dina %isi0 na kri6u !ri$i"eni ka Kris/u3i, i d%i"e ;il"ade & dina nas ni k l"u i u$i"a"u, i / n"i0a " 3 u%i"ek ni"e d s/a1 .ara$e, Ka"+e, Pila/i iJude1 Oni " 3 u%i"ek nisu d s/a si/i na3e& 0esa i " 3 u%i"ek 6eda"u na3e kr%i1 Je li /ak ili ni"e, dru& %i7 G(ASOVI Tak "e1 KRISTIJAN Visi0 , da, %isi0 i !ri$i"eni s0 , i ruke su na0 !ri$i"ene i n &e, de$eli0 #a%li0a1 I kr% na0 /e#e i8 na3i; rana, na3a / !la kr%, a ni nas s%e "a#e !ri$i"a"u i ras!in"u1 Ras!in"u nas, 0u#e nas, s/ri"el"a"u nas $e8 suda, ka !se, !l"u"u ! na0aD a /k 2e na0 ! 0 2i, ak ne 2e0 sa0i se$i7 Pi/a0 "a %as9 /k 2e na0 ! 0 2i7 Ak ne ! 0 &ne0 0i se$i sa0i, ne 2e na0 ! 0 2i ni/k 1 G(AS PRVOG RADNIKA OD TRAVER)E Tak "e1 Tak "a %e2 du& & % ri0, a ne 2e da 0i %"eru"u1

G(ASOVI .a3 "e /ak 1 Sl &e1 Sa0 sl &e da na0 "e1 KRISTIJAN Dakle s0 !ri$i"eni, dru& %i, e/ , i ruke su na0 kr%a%e i k s/i ! l 0i"ene, i d kle 2e0 " 3 da %isi0 /u, na s% "u sra0 /u7 ("udi, "a 0isli0 da "e d 3l %ri"e0e, da se sku!i0 i da ! /r&a0 #a%le, i da side0 s / & !r kle/ & kri6a1 )a3/ da u%i"ek 0i %isi0 & re7 )a3/ da u%i"ek nas !ri$i"a"u i ! na0a !l"u"u7 )a3/ da 0i "eda0!u/ ne !ri$i"e0 nek &a, ne& u%i"ek sa0 dru&i nas !ri$i"a"u7 )a/ "a %a0a %eli0 u i0e s% "e i u i0e ni; 0r/%a5a /a0 %ani k d 0a&a8ina, da "e d s/a $il na3e kr%i i na3i; rana, i da 0i ne 2e0 %i3e na kri61 Na kri6 neka se "edan!u/ ras!nu na3i Jude i Pila/i1 G(ASOVI Tak "e1 D $r & % ri1 Tak "e1 i%i 1 I a le6a u rujane gomile pojavi se Andrej" )ljed je mrtva*ki! krvav! i hjeva mu ruka i lijeva noga mrtvo vise! a mokar je kao da je i vu*en i vode" 8dupire se o neke predmete! da ne padne" 0ini se da je ve$ dulje vremena ovdje! ali je ostao ne apaen" ANDREJ (a6e1 4ul"a1 U$i"/e &a1 (a6e1 9omila se bunjeno ustalasala" Andrej se gura naprijed" U$i"/e &a /u na 0"es/u1 Dr6/e &a1 T "e Juda1 On "e n 2as i8da s%e nas1 On "e u$i na3e1 On, da, n, n, Kris/i"an, n "e $a%i"es/i ! li5i"u dru& %a u /unelu i u arsenalu::: PRVI RADNIK ,/ "e /e$i, Andre"7 Kr%a% si, $ra/e::: Andre" ANDREJ Pus/i / 1 Ni"e / ni3/a1 ("udi1 u"/e 0e1 Pu5ali su 8a 0n 01 Mene &an"a"u1 Mene 2e u$i/i1 u"/e1 O%a ;ul"a nas "e i8dala n 2as1 On "e s%e0u kri%1 T lik da 8na/e::: (lone i pao bi! ali ga ljudi pridr e" 9ibanje" (onstert acija" G(ASOVI ,/ "e7 ,/ / 8na#i7 na3e0 !lanu, n "e kri% 8a s0r/ na3i;

PRVI RADNIK Andre"1 Te$i "e 8l 1 V de1 Da"/e % de1 Ru0a1 Dra&i, inili 8n ", 3/ "e / $il 7 G % ri1 Mir1 u"0 1 ANDREJ 4%ala1 Ni"e ni3/a1 D $r "e1 Sada "e d $r 1 Pus/i, / $ li1 Misli0 da 0i "e !ukla k s/1 N , 3/ "e7 ,/ 0e &leda/e7 ,/ #eka/e7 Ta da"/e u;%a/i/e &a1 T "e u$ "i5a n "e s%e0u kri%1 ,/ "e7 ,/ 0e &leda/e7 Andrejev glas je nabujao temperamentno i raste do vulkanske snage" (ristijan! koji se u prvi mah bio bunio! hvata opet ravnoteu" KRISTIJAN Ta" "e # %"ek ! ludi 1 ANDREJ Ja sa0 ! ludi 7 T /i 0eni7 5o$e da navali na (ristijana! ali ga ljudi adr-e" 8n se otima ljudima" Pus/i/e 0e1 u"/e 0e1 Mene &an"a"u1 Pu5ali su 8a 0n 01 N 2as, kad su nas % dili !red 8id, "a sa0 sk #i s %"e/r $iana u 0 re::: ,at i*no gibanje" Stanka" G(AS Pa n i0a !rek /ridese/ 0e/ara::: ANDREJ Da, sk #i sa01 Pu5ali su 8a 0n 01 u"/e 0e, l"udi1 Sa0 / ; 2u da %a0 ka6e09 u$i"/e &a1 On nas "e s%e i8da n nas "e !r da ::: KRISTIJAN T "e la61 T "e lu>ak1 On "e ! ludi 1 ANDREJ Jes/1 I8da nas "e1 )a3/ i n"e&a nisu us/ri"elili7 )a3/ "e " 3 u%i"ek 6i%7 On "e "edini 6i% d #i/a% & d$ ra1 KRISTIJAN

Ta" "e ! ludi , l"udi1 Pa i /i si 6i%, &lu!ane1 ANDREJ Ja sa0 6i%1 (a6e, l"udi1 u"/e 0e1 O!/u6u"e0 &a !red %a0a s%i0a1 ("udi, 0ene 2e u$i/i, #i0 0e ul %e: Kune0 se s% "i0 &r $ 0 n nas "e s%e !r da ::: KRISTIJAN ("udi, na 0 "u ! 3/enu ri"e#, / "e la61 O% "e lu>ak1 On se "e !re!a s0r/i1 Tak i8&leda"u na3i "una5i1 Na ri"e#i0a su ;ra$ri, a kad /re$a ! &leda/i s0r/i u #i, nda si0ulira"u ludil 1 T "e na" $i#ni"i a&en/ !r % ka/ r1 Tak 0 6e s%a/k la&a/i1 Ali neka d ka6e1 Ja /ra6i0 d ka8e1 Tak se $ re ;ul"e1 T "e ! di s/1 Ljudi puni panike ne poimaju jo' toga sukoba" 9ibanje" G(AS E, "es/, "es/1 Tre$al $i / da se d ka6e1 T nisu 0ale s/%ari1 ANDREJ A 3/ : da %a0 d ka6e07 Jesa0 li "a kr%a%7 Je li % 0 "a kr%7 Ak 0i ne %"eru"e/e %d"e na 0 "u kr%::: KRISTIJAN S%i s0 0i kr%a%i1 Ni"e sa0 n1 S%i 0i %isi0 !ri$i"eni i ran"eni1 I / "e skandal, "a%n

se ;%ali/i s% "i0 ranalna1 T "e li#na, su$"ek/i%na rekla0a1 T "e &a%n indi%idualis/i#k is/i5an"e sa0 &a se$e1 T "e kari"eris/i#kl 3%indl1 ANDREJ Ja sa0 sk #i !rek %"e/r $rana u 0 re, l"udi: Ja i0a0 d ka8e, da "e %a" %d"e a&en/1 Kune0 %a0 se na s% "e ! l 0l"ene k s/i, n nas "e !r da 1 G(ASOVI Pa "es/, 0 &l $i ne3/ $i/i na s/%ari1 S%i su s/radali, sa0 n"e0u ni3/a1 udn 1 udn 1 9ibanje raste" KRISTIJAN

("udi1 Dru& %i1 A!elira0 na %a3 8dra% 0 8ak1 Ja nisa0 /i!, k "i i8$i"a ka!i/al i8 s% "i; rana1 Ja 3/ da"e0, da"e0 8a na3u 8a"edni#ku s/%ar1 Vi 0ene ! 8na/e1 Ja nisa0 ski/ni5a nikak%a1 Ja i0a0 s% " d 0 /u 0e>u %a0a %e2 & dina0a1 Ja se kune0 6i% / 0 s% & "edin & d"e/e/a, da "e s%e / la61 Ta" # %"ek $un5a u &r 8ni5i1 I "a sa0 s/a%i s% "u &la%u na k 5ku ka i s%i 0i1 On ne 8na 3/ & % ri1 ANDREJ (a6e1 A&en/1 Juda1 G(ASOVI PRO I CONTRA (a6e1 Andre" i0a !ra% 1 A&en/1 T "e is/ina1 A&en/1 eka"/e, l"udi1 Ni"e / 0ala s/%ar1 Tre$a da se / is/ra6i1 A 3/ da se is/ra6i7 Ja %"eru"e0 Andre"u1 Kris/i"an1 Kris/i"an1 Andre"1 U;%a/i/e &ada1 KRISTIJAN ("udi, $udi/e !a0e/ni1 T "e la61 E/ 1 Kune0 se 6i% / 0 s% & "edin & d"e/e/a, da "e / la61 S%i s0 0i !ri$i"eni i i8dani1 Me>u na0a u%i"ek i0ade ;ul"a i Juda1 Pr % ka/ ra se #u%a"/e1 Ti !i"u na3u kr%1 ("udi, !a8i/e, ne nas"eda"/e !r % ka/ ri0a, s/ran5i0a, in s/ran5i0a, /u>inski0 !la2eni5i0a1 ANDREJ Ja sa0 Juda, "e li7 Ja sa0 !r da /e$e, i /i %isi3 ras!e/7 Je li7 Ti si Kris/, a "a sa0 Juda7 ,/ 7 Gleda"/e &a, n "e ras!e/i Kris/1 A "a sa0 &a i8da 7 ("udi1 I0a0 d ka8e, da nas "e !r da ! li5i"i1 Pis0ene d ka8e1 I ne k d /unela "u#er "e i8da 1 I ne "e !r da , i 8a s%u kr% na3i; dru& %a n "e li#n d& % ran1

KRISTIJAN T "e ! dl s/1 Gd"e su 0u /i d ka8i7 Neka d ka6e1 G(ASOVI I PROTUG(ASOVI A&en/1 S0r/ a&en/u1 S/ani/e, l"udi1 eka"/e1 S/ "1 S/ "1 Ne 0 6e se !/u6i%a/i %ak u %"e/ar1 S/ani/e1 (on&u ija! psikanje! nadvikivanje! kaos glasova i gesta" ,siho a gomile raste" STARAC

("udi, #eka"/e1 Ja sa0 %e2 k "e3/a d 6i%i u na3e0 ! kre/u1 Da i "a ka6e0 s% "u1 S/ "1 G(ASOVI Ne /re$a0 0i nik &a1 D l"e a&en/i1 STARAC Nisa0 "a nikaka% a&en/1 Ja i0a0 seda0dese/ i "ednu & dinu: Nisa0 nikada #u , da $i 0i ne/k reka , da sa0 a&en/1 u"/e 0e1 Te3ka "e s/%ar, l"udi1 M 6da "e is/ina, 3/ & % ri Andre"1 Ali 0 6e !e/ $i/i i / , da "e / 8a$una kak%a i da / 0e ni"e /ak : D $r 1 Ali sada "a 0isli0 %ak 1 E/ , kak 1 Ja 0isli0 /ak , da "e na"$ l"e, da /ak du& , d k se ne d ka6e, "e li / is/ina ili ni"e, 0i ne0a0 ra8l &a, da dru&u na3e0 Kris/i"anu ne %"eru"e0 , da / ni"e is/ina: Jer 0 6da Andre" i0a !ra% , a 0 6da !e/ ne0a1 I /ak "a 0isli0, dru& %i, da se / ri"e3i !red na3i0 dru&arski0 sud 0 C da "e / na"$ l"e1 G(ASOVI Tak "e1 Kris/i"an1 Andre"1 PROTUG(ASOVI Glu!an s/ari1 T "e Juda1 Andre"1 Kris/i"an1 G(AS Ne !i/a se /u, 3/ se & % ri1 Tk & % ri, / se !i/a1 ANDREJ S/arina %a", na3 dru&, %eli, neka se / ri"e3i !red <na3i0 sud 0@1 Pred k "i0 <na3i0= sud 07 Kak "a 0 &u na sud1 Mene &an"a"u1 Ta "a sa0 s %"e/r $rana sk #i 1 Ja sa0 / ; 2u da ka6e0, da nas "e n s%e !r da , i da 2e i %as !r da/i::: G(ASOVI T su li#na !i/an"a1 Andre"1 Kris/i"an1 KRISTIJAN Dru& %i1 O%a" "e # %"ek ! ludi d s/ra;a1 On ne 8na 3/ & % ri1 I 0ene &an"a"u, ne &an"a"u sa0 n"e&a1 I 0ene 2e us/ri"eli/i1 I 8a 0n 0 "e i8dana /"erali5a::: ANDREJ Pse/ 1 Ne da"/e 0u da la6e1 )a/u5i/e &a1 Pse/ 1

G(ASOVI A&en/1 D l"e1 Ku31 Kris/i"an1 D l"e1 9uranje" KRISTIJAN Ne 2u da 3u/i0: Ja i0a0 !ra% da & % ri01 Ja !r /es/ira0 !r /i% nasil"a1 T "e ludak1: Val"da se ne 2e/e da/i /er ri8ira/i d "edn & ludaka7 ("udi, dru& %i::: G(ASOVI Ku31 Da" 0u 8a#e!i /u &u$i5u la"a%u1 Ku31 8rnjava! udaranje nogama! psikanje! u *emu se ne ra bira ni slova! ali se jasno apa-a raskol" ,ro i contra! dvije grupe" JEDNI vi*u+ D l"e a&en/i1 Ra8$i"/e i0 &la%e1 Juda1 KU,1 Juda1 DRUGI Pss/1 u"0 1 eka"/e1 .udi/e !a0e/ni1 u"0 1 Mir1 .edni bi navalili! drugi ne daju" Sukob polagano prela i u elementarno gibanje mase" KRISTIJAN ("udi1 O%d"e %as ;u3ka"u na kr%1 u"/e 0e1 Od$i"a0 d se$e %e &nusne ! d%ale1 T "e s%e la61 Ali $e8 $8ira na %u e%iden/nu, luda#ku la6 u! 8 ra%a0 %as !rin5i!i"eln , u %a3e0 in/eresu9 !a8i/e 3/ radi/e1 Kr%l"u se ne r"e3a%a ni3/a1 ,/ / 8na#i9 u$i" % &a ili n &a1 T ne 8na#i ni3/a1 D s/a "e kr%i1 Kr% /e#e danas na s%e s/rane, i kr%l"u se ne da ni3/a ri"e3i/i1 Sa0 8dra%a !a0e/ 0 6e da nas s!asi1 G(ASOVI Tak "e1 T 0 6e da se ri"e3i i na dru&i na#in1 eka"/e1 Da"/e !reda"/e s/%ar dru&arsk 0 + ru0u1 PROTUG(ASOVI Ne0a /u ni3/a da se #eka1 Kaka% + ru07 Andre"a 2e us/ri"eli/i, ak &a u;%a/e1 )a n"i0 "e i8dana /"erali5a1 )ar nis/e #i/ali, da "e ras!isana u5"ena na Andre"e%u &la%u1 Dese/ ;il"ada, /k &a !reda %las/i0a 6i%a ili 0r/%a1 T "e !as1 Juda1 A&en/1 Na /ra%er8u s n"i0e1

KRISTIJAN Dru& %i1 Mi i0a0 s% " %las/i/i !u/1 Mi nis0 anar;is/i1 Mi i0a0 s% " !r &ra01 Mi ne 2e0 anar;i"e1 Vi 2e/e i8&u$i/i r&ani8a5i"e1 T su na3e /%rda%e, l"udi1 Dina0i/ 0 se sa0 ra8ara1 Mi nis0 !e/r leri1 ANDREJ Ma 3/ n / $un5a7 Kaka% dina0i/, kaka% !e/r le"7 ("udi1 Dru& %i1 Ta0 k d 0a&a8ina !red 8id 0 le6i 3es/ 0r/%a5a s ku&la0a u &la%i1 Ona" 8id /a0 ! !rskan "e n"i; % 0 kr%l"u1 P s/ri"el"ali su i; ka !se: ("udi1 K d 0a&a8ina le6e na3i dru& %i, na3i 0r/%a5i, na s/ani5i le6e na3i 0r/%a5i, k d /unela le6e na3e kr%a%e le3ine, i s%e "e / na3a kr%1 ,/ d ka6e, da ni"e ! %"erl"i%a s $a1 Neka na0 $"asni, 8a3/ k n+erira s ! li5i" 01 Zvi-danje! psikanje! udaranje! pro i contra" G(ASOVI Ku31 D l"e1 i%i 1 Juda1 A&en/1 Pss/1 D $r & % ri1 u"0 1 u"0 1 DRUGI G(ASOVI Pa "es/1 Is/ina "e1 Ni"e reka ni3/a1 Ne3/ $i /re$al da se uradi1 ANDREJ ("udi1 Mi s0 nas/ri"el"eni1 Mi kr%ari0 1 Mi s0 /% rena kr%a%a rana1 Tu ne0a 0"es/a n /u & % ri u 8rak7 Neka ka6e ne3/ k nkre/n 1 Neka ka6e, 3/ da se radi u % " s/%ari1 Neka

+ra8a0a1 U &radu se $i"u / ! %i0a, a 0i ni3/a1 Mi ; 2e0 ak5i"u1 G(ASOVI Tak "e1 Da 6i%i ak5i"a1 i%i 1 Na!ri"ed1 Os%e/a1 KRISTIJAN Tak "e1 i%"ela ak5i"a1 i%i 3/ra"k 8a /ari+nu ! %i3i5u1

ANDREJ

T "e la61 T ni"e ak5i"a1 ,/ra"k 8a /ari+nu ! %i3i5u ni"e nikak%a ak5i"a: T "e la61 ("udi1 u"/e 0e1 T "e Juda1 Ta0 k d 0a&a8ina le6e na3i 0r/%a5i, i kr%a%a i0 se !"ena 5i"edi na us/a1 O%a" i; "e &ad !r da 1 I %as 2e !r da/i1 S%e 2e %as !r da/i1 Ne %"eru"/e 0u1 )a/u5i/e &a1 G(ASOVI Tak "e1 i%"ela ak5i"a1 i%i 3/ra"k 8a /ari+nu ! %i3i5u1 D l"e1 i%i 3/ra"k1 KRISTIJAN S%a/k , /k se !r /i%i 3/ra"ku 8a /ari+nu ! %i3i5u, /a" "e Juda1 D l"e 6u/i !r % ka/ ri1 Da 6i%i 3/ra"k 8a /ari+nu ! %i3i5u1 ANDREJ T %a0 "e !i"esak u #i1 On la6e1 %"e#e1 .udi !a0e/an1 Tari+e ne0a"u s0isla1 One ne 2e uskrisi/i ne 0r/%a5e k d 0a&a8ina1 Ne da"/e se$i si!a/i !i"esak u #i1 Gleda"/e ne / ! %e & re1 Je li / kla ni5a ili ni"e7 Je li / !aka , 3/ 7 Mi ne 2e0 /ari+e1 Mi ; 2e0 d"el 1 S0r/ l ! %u1 Da 6i%i direk/na ak5i"a1 KRISTIJAN T "e !r % ka5i"a1 T "e /% rena !r % ka5i"a1 Vlas/i0a /re$a sa0 / , da %i !r li"e/e kr%1 ,/ 8na#e %e &lu!e anar;is/i#ke, anar; indi%idualis/i#ke dekla0a5i"e7 Mi nis0 &lu05i1 T su +ra8e1 K d 0a&a8ina le6e 0r/%a5i, k "e su $a3 %ak%i suludi, ;is/eri#ni Jude u!r !as/ili1 O%ak%i !a/e/i#ni, ;is/eri#ni &lu05i1 ?ra8eri1 Ski/ni5e1 Ti su kri%i 8a na3u ne%inu kr%1 Dru& %i1 ,/ / 8na#i <direk/na ak5i"a=7 T "e +ra8a1 T ne 8na#i ni3/a1 T "e &la% 0 8id1 T "e $ les/1 T "e ludni5a $akun"inska1 T "e r 0an/ika1 O%ak%i l"udi s!ada"u u $ lni5u1 T "e ! 0an"kan"e s%ake sa%"es/i1 Dru& %i1 T "e !us/ l %ina, / "e i&ra %a $anBue1 Tak%i se /i! %i i&ra"u %a3i0 &la%a0a1 T su 5e8ar 0ani1 Mi s0 sru3ili "edn & Ce8ara, 0i ne 2e0 %i3e nikak%e %las/i ni /er ra1 G(ASOVI Tak "e1 D l"e 5e8ar 0ani1 D l"e 0e&al 0ani"a1

ANDREJ

(a6e1 I8da "e s%e1 Juda1 Tak 0i 0 "e kr%i, e% , kune0 se da "e i8da G u$i"/e &a:::

KRISTIJAN .a3 / su Jude %a3e sre2e i %a3i; 6i% /a, %ak%e ski/ni5e1 )ar se ni $rinu 8a %a3u $i/el"7 )ar "e n"i; $ri&a, "es/e li %i si/i i kak %i s/anu"e/e1 D"e5a su %a0 3kr +ul 8na, dese/ %as s!a%a u "edn " s $i, a %ak%e ;ul"e la"u u %"e/ar1 ,/a "e n"i0a d nas, d na3e& d 0a, d na3e sre2e7 ,/a n ; 2e, l"udi7 T "e !r % ka5i"a1 On 0el"e i % i n 1 On "e ! ludi 1 Mi i0a0 s% "u d"e5u1 Mi s0 #e%i $i/el"i1 Mi nis0 a/en/a/ ri1 Da 6i%i 3/ra"k 8a /ari+nu ! %i3i5u1 Mi ne 2e0 k 0!r 0isa1 S/ !r 5ena/a na nadni5u1 P la kile 0esa na &la%u1 I su$%en5i"u d !e/ 0ili"una u k n8u01 T 0i i0a0 u ruka0a, dru& %i: Tk / ne 2e, /a" "e Juda1 Da 6i%i 3/ra"k 8a /ari+nu ! %i3i5u: P la kile 0esa "e 0n & k nkre/ni"i !r &ra0 d dina0i/a i !i"ani; +ra8a1 ANDREJ (a6e, la6e, / s%e ne0a s0isla1 Kr%, kr%, l"udi:::

KRISTIJAN Mi ; 2e0 $ r$u1 AIi 8a s% "u k ris/1 Mi ne 2e0 &la% 0 kr 8a 8id1 T "e !r % ka5i"a1 Pr % ka5i"a 0 6e da nas s%e u!r !as/i1 )e0l"a ni"e ne$ 1 )e0l"a "e !aka 1 S%e /re$a s% " !lan i sis/e01 S%e /re$a %re0ena1 4ladn kr%n , !a0e/n , ! !lanu, a ne &la% 0 kr 8a 8id::: JEDAN RADNIK Tak "e1 D $r & % ri Kris/i"an1 Ja se sla6e0 s n"irne1 Ja sa0, dru& %i, #i/a DarHina1 On /a0 %eli i !isu"e, kak "e # %"ek ! s/a d 0a"0una # %"ek, i kak "e /re$al 0ili"une i 0ili"une & dina, d k se "e / s%e d & dil 1 A s 5i"ali8a0 "e /ak u8%i3ena ide"a, !a kak $i na 0 &la da se s/%ari !rek n 2i7 Ne 0 6e !rek n 2i ni sil 0 da se s/%ari, da se r di n % dru3/% ::: PROTUG(AS Ti si 0a"0un " 3 i danas1 T "e i8da"a1 Kris/i"an "e Juda1 Us/ri"elili su na0 d$ r1 Da 6i%i Andre"1 On "e "edini !reds/a%nik na3e& d$ ra1

JEDAN RADNIK Ja se ne da0 %ri"e>a/i: Ti si l ! %1 /u*njava" PRVI G(AS Tu se ne 8na ni /k !i"e ni /k !la2a1

DRUGI G(AS J 3 2e0 s%i s/rada/i1 A k "a k ris/ d /e s%a>e7 ORNJAVA MNOGI4 G(ASOVA i%i 3/ra"k 8a /ari+nu ! %i3i5u1 Tak se ne da 6i%"e/i1 G(ASOVI I8da"a1 Ni"e i8da"a1 Ne0a i8da"e1 Andre"1 Kris/i"an1 PROTUG(ASOVI Vi s/e Jude1 ,/ ; 2e/e7 i%i 3/ra"k1 G(AS Ja sa0 $i u A0eri5i1 Ta0 "e s%e 8a s 5i"ali8a01 Ta0 se &lasa 8a !arla0ena/1 PROTUG(AS I0a3 ;il"ade d lara u $an5i1 Ti si ka!i/alis/1 G(AS Ti $i %al"da 0 "e d lare, "e li7 Ja sa0 i; s0 s% " 0 kr%l"u r si 1 Ra8$ "nik1 T "e /e$i re% lu5i"a, "e li, kras/i /u>u 0uku7 Jude !r kle/i1 ( ! %i1 ,adaju prvi udarci i $u'ke" %o$i $e do tu*njave" Ljudi su agresivno nasrnuli jedni na druge" G(AS STARCA ("udi, #u"/e 0e1 T "a " 3 nikad nisa0 d 6i%i u na3 " r&ani8a5i"i1 Seda0dese/ i "ednu & dinu $r "i0, ali / nisa0 d 6i%i 1 M li0 %as, ka $ &a, #u"/e 0e1 Andre" i0a !ra% i

Kris/i"an i0a !ra% 1 Na"$ l"e $i $il da se ! 0ire1 Na0a /re$a sl &e1 Mi nis0 !si i 0a#ke1 Sl &e na0 /re$a, l"udi1 G(ASOVI Tak "e1 Sl &e1 Kris/i"an, Andre"1 P 0iri/e se1 KRISTIJAN u"/e 0e, l"udi1 On "e 0ene u sr5e udari 1 Reka 0i "e, da sa0 "a Juda1 T ni"e is/ina1 Ja nisa0 Juda, l"udi1 Ja sa0 8a k nkre/an 3/ra"k1 Da 6i%i /ari+alni 3/ra"k1 I /k "e sa 0n 0, "a 0u !ru6a0 ruku1 E/ 0 "e ruke, "a !ra3/a0, u in/eresu na3e0, u in/eresu 8a"edni5e, k lek/i%a::: ,ru-a ruku Andreju i ho$e da mu pride" Ali je Andrej pograbio neku turpiju! navalio na (ristijana i ranio ga u vrat i glavu" KRISTIJAN vi*e krvav+ Ja n"e0u ruku, n 0ene n 6e01 On 0ene n 6e01 /aj udarac turpijom bio je nak a alarm! i ljudi su navalili jedni na druge! i nastala je tu*njava" Urlanje! jeka udaraca; metalne cijevi! palice! lanci! ueta! kaos" G(ASOVI .OR.E Mi se ne da0 /er ri8ira/i1 i%i 3/ra"k1 i%"ela Re% lu5i"a1 Na $arikade1Ak se /u#e3 /i, /u#e0 se i "a1 E% /i, na1 Vi s/e % l %i1 Glu!ani1 Jude1 Vi s/e Jude1 Cr%eni l ! %i1 u/e s%in"e1 A&en/i1 id %1 P+u" /e $udi1 4ul"e1 Dar%inis/i1 A0erikan5i1 i%i Andre"1 i%i Kris/i"an1 D l"e !r % ka5i"a1 D l"e ! li5a"a&en/i1 Kris/i"an1Andre"1 D l"e i8da"i5e1 Os%e/a1 U$ili su na0 na"$ l"e l"ude1Mar3 %an1 E% /i, &ade1 Mar3 %an1 Juda1E/ /i, na1Vi s/e $ur6u"i1Vi " 3 nis/e ni $ur6u"i1.anda %i li"ena, &a%na1 Kuka%i5e1 4ul"e1 Sra0 /a1 Da 6i%i &eneralni 3/ra"k1 4 2e0 ! la kile 0esa1D l"e arsenal1 Sra0 /a1 Jedan radnik, !a %ak & % ri1 Van s n"i01 Sra0 /a1 Kris/i"an1 Andre"1 S desna #adglednik" 8n se odnekud i vana proverao kro skele na oklopu la6e" .akim vi-dukom svoje vi-daljke upo orio je ljude na svoju prisutnost! jer ga ina*e ne bi nikako opa ili" Istodobno se od onih tornjeva topovskih spu'ta na scenu *eta soldata u kacigama"

Ljudi se ra bjegli kud koji i nestali po onim rupama kotlova i skela" .avlja se monotona buka *eki$a! turpija i mje'ina+ vrcaju iskre! lupaju panceri! ljudi su stali raditi od straha" NADG(EDNIK U;%a/i sa0 "a %as, l ! %i %i 5rni1 S/a sa0 "a ku"i na re!1 Si&nali8ira/e %i, kada "a d la8i01 Si&nali8ira/e1 A &d"e %a0 "e sada s/a si&nal7 U;%a/i sa0 "a %as, la6l"i%i %i /a/i1 %"ek $i /re$a da %as u%i"ek s%e ! d l k / 0 dr6i1 U uni+ r0u na/ra&1 Ne0a ni3/a $e8 uni+ r0e1 ,/ "e / %a0a &l $a7 .a/ine d kr%i, a ne &r 3 &l $e1 G s! da1 Re% lu5i nari1 %o'ao je do jednog radnika! koji stoji sav i greben i poderan i jo' dr-i vatralj u ruci" A s ki0e se /i / $i"e37 Je li7 .i"e3 se7 ,/ 7 E% /i na, kada se $i"e31 V di/e &a1 ( ! %a1 Stra-a ga ve-e" .una: Re% lu5i"a, "e li7 Or&ani8a5i"a7 ,/ra"k7 Je li7 Vi sil 0 ; 2e/e !red 8id k ni0a, "e li7 Tk se $uni1 Da &a %idi01 I a ovno vi*e+ N 1 Juna5i1 Re$eli1 Re% lu5i nari1 Gd"e s/e1 Neka se "a%i, /k se $uni1 Da 8na01 )ar ne0a nik &a7 ,/ 7 u"e/e li7 Ljudi podmuklo udaraju o pancere" Stanka" N , e/ 1 Ni&d"e se ne $uni ni/k 1 Tre$al $i %as d% "i5u/r "i5u s%ak "u/r !red 8id, !a $i %e2 $i 0ir1 #ai'ao je na Andreja! koji krvav i onesvije'ten le-i licem na emlji! kako ga je tu*njava bila prega ila" 9ura ga nogom i onda ga prepo na" A 3/a "e % 0 %d"e7 Je li !i"an7 4e"1 Dru6e1 Us/a"1 i%i 3/ra"k1 Us/a"1 A, /ak 7 T "e $i /a" & s! din7 A, /ak 7 T su n"e& %i !rs/i $ili %d"e, da/le /a" !les /u7 Us/a", l ! %e, "er 2u /e ka !sa1 I vadio je revolver i prijeti Andreju" Us/a", &ade1 Jesi li #u 7 ?ina !/i5 1 Taka% "edan ne 8na, s/a/i #el 0 #el , ne& ri"e n"u3ku u 8e0l"u1 Ve6i/e &a1 A"de1 Mar31 Te$i "e si&urn /% "e1 Soldati ve-u Andreja i vode ga" #adglednik vi*e okolo po ladi+ N , "una5i1 Na!ri"ed1 Da 6i%i re% lu5i"a1 Re% lu5i nari1 Gd"e s/e7 Neka se "a%i, /k se $uni1 )ar ne0a nik &a7 )ar se %i3e ni/k ne $uni7 %ok soldati ve-u Andreja! stale su na arsenalu i strojarnicama da tule sirene" #etko je gore na metalnom aklopu kod tornja otvorio jedan ocalni kvadrat! tako da je ovamo u ovu tminu pao snop sunca" Ljudi rade podmuklo i tiho" Stanka" (saver! koji je cijelo vrijeme pomno i van gomile pratio dogadaje! inten ivno! kao da $e se svaki *as uplesti u sukob i kao da ima ne'to da ka-e! pao je u abnormalnu i vidljivu uko*enost i gleda preda se i ne radi ni'ta" (ad vode Andreja sve anog i krvavog! on je kao mjese*ar re&leksivno ustao i stao da uri a soldatima" Stanka"

KSAVER A;as%er1 ("udi1 A;as%er1 On "e !l"unu Kris/u u li5e1 I ni/i #a3u % de ni"e ;/i da 0u da1 I 8a/a"i &a "e1 A;as%er1 Jedanaes/a d 0a2a 8ada2a1 A;as%er1 O;1 )olno apla*e i klone" )a%"esa

4. IN ETVRTI

Suton na groblju" #ad otvorenim grobom stoji ni crnih sanduka! prekrivenih crvenim astavama" Radnici arsenala sa astavama! bakljama i vijencima crvenih ru-a! a nasuprot gomili kavalerija s i vu*enim sabljama i odjeli mitralje a" Zbor pjeva nadgrobni napjev tu-aljke nad otvorenim grobom palih -rtava! a radnici u grupi ra govaraju" PRVI RADNIK Te#e kr%1 Te#e kr% ka %in 1 Da "e ka %in sku!a, ne $i, $ &a0i, /ekla1 DRUGI RADNIK udna "e / s/%ar, 0 " dra&i1 Pa8e l"udi +inan5i na du;an i na s%in"sk 0es , da se ne $i !rek &rani5e !re$a5il , a na l"udsk ne !a8e1 TRECI RADNIK Prekasn "e / s%e, l"udi, !rekasn 1 I0a nas 8a5i"el k "i; !e/ ;il"ada &la%a1 ene su s%e !lakale, a na"l"e!3e "e $il , kad su d"e5a $a5ala ru6e na li"es %e1 DRUGI RADNIK Ja sa0 $i ! sli"e ! dne u 0r/%a#ni5i1 (e6ali su "edan ! kra" dru& &a ka 3/ru5e1 Kle0en/a "e $a3 nad us/i0a ! & dil , !ak 0u "e li5e $il s%e kr%a% : Onda su &a !rali, ali &a nisu d $r !rali, ne& "e s%e s/al /ak kr%a% , ka 3/ "e i $il : G(AS I) GOMI(E Da 0i "edan d ni; 6u/i; l ! %a !adne u ruke, "a $i; &a ra8dera u k 0adi2e1 DRUGI G(AS I) GOMI(E Nisu 6u/i ni3/a kri%i1 T su $i"eli1 G(AS I $i"eli, / se 8nade1 Ali %i3e su 6u/i, ne& $i"eli1 Jer $i"eli su $i"eli1 Oni s% "u $i"elu k 6u $rane1 Ali $i/i Juda, !ak 8a dru& &a radi/i:::

DRUGI G(AS Pss/1 Pss/1 Slu3a"/e1 Kak li"e! !"e%a"u1 PRVI RADNIK Ja s%e 0isli0, da i0a ne/k 0edu na0a, #i"i su !rs/i u / " s/%ari1 Tak / 0eni i8&leda1 T "e is/ /ak ka 3/ "e lani s k n8u0ni0 n %5e0 $il : Du& se ni"e 8nal ni3/a, du& ni3/a, a nda "e s%e i8a3l na %id"el : Du& "e sa0 s0rd"el 1 A "a /i %eli0, da 0eni d"e u / 0e s%e0u ne3/ s0rdi: TRE'I RADNIK Pa "es/, ak se !ra% u80e1 S%e / #udn i8&leda1 Meni "e na"#udni"e / , da su na0a d 8% lili s!r % d, a dru& %i0a d !ilane nisu1 T "e !e/ nekak%a & s! dska ! li/ika1 G(AS I) GOMI(E I)A GRUPE

T "e 8a/ "er se nas %i3e $ "e ne&

ni; na !ru8i: DRUGI RADNIK

Ni"e / 1 Ni/k se nas ne $ "i1 Ne& "a 0isli0, da 0i " 3 nis0 u 3/ra"ku, !a su na0a 8a/ d 8% lili1 DRUGI G(AS I) GOMI(E Pri! %i"eda 0i "e Jure, da s0 s/u!ili u !re& % re: D $i/ 2e0 d%adese/ ! s/ ! %i3i5e i ! la kile 0esa ! &la%i1 TRE'I G(AS Rekli su s/ ! s/ , i ! la kile 0esa na &la%u s%ak & dana, a sada !e/ s%aki dru&i dan: U%i"ek ne3/ la6u1 U%i"ek ne3/ 0 /a"u, nikada #is/ ! sa 1 TRE'I RADNIK

Pa "es/e, ak se !ra% u80e1 . l"e "e i d%adese/ ! s/ ne& ni3/a1 D%adese/ !r 5ena/a "e s lidna, realna $a8a1 KSAVER kc@ji stoji pokraj te grupe dvadesetpostotnjaka utilitarista! melankoli*no slu'a svoje drugove kako ra govaraju. Spontano+ ("udi1 Vi 8na/e 8a A;as%era, "e li17 Ja sa0 &a danas %idi : .i "e u arsenalu1 Tra6i "e ! sa , ali 0u &a nisu dali1 Ne0a ! sla 8a %as, %ele:::

PRVI RADNIK A 3/ "e % 0e7 Ta" se nadera /e0el"i/ 1 TRE'I RADNIK A 3/ $i 0u $il 1 G % ri /ak u %"e/ar1 Mel"e1 Ne0a dru& & ! sla1 KSAVER Vi ne ! 8na/e A;as%era7 Ja &a ! 8na01 Ra8& %ara sa0 danas s n"i0e1 S0ili 0i se1 Jadnik1 T "e na", k "i ni"e Kris/u ;/i da ! 0 &ne ! ni"e/i kri61 P 8%a sa0 &a k se$i, da d de na /an"ir "u;e1 Ni"e "e ni3/a / !l G %eli G %e2 seda0 s/ /ina & dina1 Ni&d"e ! sla1 S%a&d"e &a $a5a"u na uli5u1 E;, /e3k "e / 1 Te3k 1 .i/i na uli5i, !r kle/, seda0 s/ /ina & dina1 G(AS O k 0e n / & % ri7 Tk 0u "e /a" A;as%er7 G(ASOVI Pss/1 Mir1 ,u/i/e1 Mir1 (saver se kao otjerano pseto povla*i do druge grupe i tamo prislu'kuje" %ruga grupa" PRVI RADNIK )& dan "e / # %"ek, /a" na3 Kris/i"an1 J 3 da n"e&a ne0a0 , 3/ $i d nas $il 7 Kak sa0 di%n & % ri1 S%i s0 "u/r s &lasn !lakali, kak nas "e &anu 1 I n"e0u sa0 0e na%rle su su8e, i ni"e 0 &a dal"e1 Kak i ne $i7 S%e sa0i d $ri dru& %i i !ri"a/el"i, k "e ! ka!a:::

DRUGI RADNIK A kak / , da n ni"e u;a!3en7 S%i su ! k "ni5i $ili u;a!3eni, sa0 PRVI RADNIK I0a "e sre2u1 On "edini ni"e $i ne n 2i u arsenalu1 Oni su dr6ali s%i 8a"edn s"edni5u d ! n 2i i /a0 se ! s%adali, na / " s"edni5i1 On "e ;/i da se ide u 3/ra"k, a ni nisu ;/"eli1 TRE'I RADNIK !ri! %i"eda 0i "e ?rane I n na <Re!u$li5i= radiJ, da "e k d n & kra%ala "u#er Andre" sasu Kris/i"anu na3e0 &rdni; s/%ari u li5e1 Da "e Juda1 Da "e s%e !r da i i8da 1 I ;/i "e da &a 8ak l"e1 E/ 0u " 3 i sad rane na &la%i1 G(AS Ni"e / d Andre"a1 T su &a s lda/i "u/r s kundak 0, i da 0i nis0 8a %re0ena s/i&li, $ili n ni"e1

$i &a 8a/ukli1 PRVI RADNIK M l0 /e, 8na3 Andre"a, kaka% "e $i kada $i se 8a!ali 1 On "e sa0 /ak la"a , a ! sli"e !e/ ni3/a1 A si0 / &a, "esi li #u Kris/i"ana "u/r s !red <Sidr 0=7 Pred s% 0 n 0 ! li5i" 0 i 6andari0a i s lda/i0a7 Tak ne lu!a na", 0 " dra&i, /k se $ "i1 Sa0 "e %las +alila, !a "e 0 &la da ! /e#e kr%1 Ali 8na Kris/i"an 3/ radi1 Mudar "e n1 Pra%i ! li/i#ar1 On 2e /i se !r %u2i kr 8 i&lu i i8%es/i s% "e1 E/ 1 Dru&i su ! ra8$i"ali &la%e, a n, e/ , i8radi/ 2e na0 ! %i3i5u1 Ni"e / 0ala s/%ar1 DRUGI RADNIK D $r "e / i li"e! "e s%e / 1 Veli 0eni 6ena danas9 S/ari1 Mi ne0a0 0as/i %i3e d !r% &a1 A ak %i"ena5 ku!i0, d #e&a 2u 8a+ri& 5%ri"e/i7 A "a %eli0 $a$i9 <,u/i, 6en 1 D k $ude nas, i 8a+ri&a 2e $i/i1= Kak da ne da0, kada 0i sr5e %i#e i !laka $i;: S/ar sa0 # %"ek, a !laka $i; ka $ala% di"e/e nad s%i0 %i01 . & 0 "1 Kak%i l"udi1 Kak%i di%ni l"udi1 A, e/ , ! s/ri"el"ali i; ka !se1 <,u/i, 6en 1 Ku!i sa0 %i"ena5, 3/ na0 "e d 8a+ri&a1= I ku!ila $a$a %i"ena5, a "a $akl"u, s%e sku!a seda0dese/ i d%i"e krune1 I ni"e 0i 6a 1

TRE'I RADNIK Misli0 "a ne!res/an , /kada se s%e / d & dil , i ne da 0i neki >a% 0ira i ne 0 &u da s!a%a0, l"udi1 Ne3/ $i 0 ral da se uradi1 E/ 1 ,/ra"ku"u 0a3ine i /ali ni5a, a na3e "e na"$ l"e ! s/ri"el"al , sa0 /ak ka 0a#ke, a 0i se ne 0i#e0 1 ,/ "e / , l"udi, / "a 0isli01 TEMPERAMENTNI G(AS Glu!ane1 Vidi se, da nisi $i na +r n/i1 )ar 2e0 %al"da na 0i/ral"e8e7 Na, ! &leda" i; d $r 1 Pre3/e!a/ 2e /e ka s/are &a2e na 3i%a2 " 0a3ini1 G(ASOVI Pss/1 Mir1 ,u/i/e1 Kaka% "e / na#in7 O% "e s!r % d, a ni"e kr#0a1 Pss/1 9ibanje" Stanka" G (or pjeva pateti*no! kao 'to se pjeva nad otvorenim grobovima" G(AS I) GOMI(E I!ak, l"udi1 Tre$al $i da se ne3/ u#ini1 Us/%ari, na3e su 8as/a%e ! !l"u%ane, 0i s0 ! ni6eni, ne 0 6e0 $le"a/i ka %5e1 PROTUG(AS ("udi, !a8i/e d $r , 3/ %a0 "a %eli01 ,/ na0a sad +ali7 Mesa i0a0 , !r 5en/e na0 nude, d%adese/ ! s/ , l"udi, !a 3/ $is0 " 31 Neka 3/ra"ku"e /k ; 2e1 Ja ne 2u1 TRE'I G(AS A re#en "e, da 2e0 d $i/i s/ ! s/ 1 Pa ni3/a1 A ne 0 6e0 u8e/i %i; d%adese/ ! s/ ka kr%arinu: )aklali su na3e ka k k 3i1 PROTUG(AS A /k "e / reka , da ne 0 6e0 7 Gd"e "e /a", /k "e / reka 1 Gd"e "e7 KSAVER Ja 8nade0, l"udi, 3/ $i /re$al da se u#ini: Tre$al $i da se ka6e, 3/ "e na s/%ari1 Da se ka6e sa0a s/%ar:::

G(AS A 3/ , %ra&a, $r$l"a3 $e8 re!a i $e8 &la%e7 Glu!ane !i"ani1 KSAVER Is/inu $i /re$al re2i, l"udi1 Is/inu1 G(ASOVI Pss/1 Mir1 ETVRTI G(AS P lak , l"udi, ! lak 1 I %i0 sa0 ! k "ni5i0a & % ri / is/ 9 ! la&an , l"udi1 Gla%a se sa0 "edan!u/ &u$i1 A kada "e d l"e, ni %ra& "e ne 2e !e/ nasadi/i1 E/ , / sa0 & % ri n"i0a, a / is/ i %a0a %eli01 PETI G(AS Tak "e1 Ja %eli0, da ni"e d $r , kad se ! li/ika sa 8ana/ 0 !ari1 Jedn "e ! li/ika, a dru& "e 8ana/1 I / /re$a da s/ane d% "en "edn s% "e ra#une: (or jo' pjeva! a onda stane" U gomili gibanje" ,APAT Kris/i"an1 G % ri Kris/i"an1 Kris/i"an1 u"0 1 ,sst@ Interes a nadgrobni govor raste" (ristijan je istupio gomile" ,opeo se nad mrtva*ke sanduke" /i'ina" KRISTIJAN Dru& %i1 Pri"a/el"i i $ra2 1 Ja di6e0 s% i &las u i0e na3e& Arsenala, k "i sada s/ "i kr%a% i !us/1 Kr 8 na3 Arsenal !r 3la "e s0r/, dru& %i, i uni3/ila na3e na"%e2e nade1 Na3e su a! s/ le i % "% de u$ili kr%ni5i1 N"i; % 0 s%e/ 0 0u#eni#k 0 kr%l"u ! !rskali su ni na3 Arsenal, i s%e ne 0a3ine i s/r "e%e i nak %n"e, s%e su n ! lili kr%l"u, i sada na3 Arsenal s/ "i kr%a% i !us/ i !ra8an1 S%e /a0 u n 0 na3e0 !aklu, u k 0e se 0i !a/i0 i 8n "i0 5i"eli s% " 6i% /, s%e /a0 s/ "i sada kr%a% , i /a0 na ni0 kr%a%i0 8id %i0a na3e&a Arsenala, /a0 su 8a!isana !r%a !is0ena na3e %elike ;is/ ri"e, k "a "e, e/ , ! #ela u %e na3e 6al sne ali %eli#ans/%ene dane: I8 /e 2e ;is/ ri"e d"e5a na3a r dena u#i/i, da u na3e %ri"e0e ni"e $il na s%i"e/u sa0 /irana, Juda i Pila/a, ne& da "e $il i ras!e/i; Kris/ %a, d dru& &1 A /k druk#i"e & % ri, /a" i0a

k "i su se 6r/% %ali 8a s%e nas i kr%a%e kri6e%e !r ni"eli kr 8 6i% / ka 8as/a%e1 Dru& %i1 Na3a 2e d"e5a r >ena nau#i/i i8 /e na3e ne%in !r li%ene kr%i, da su nas /i 0r/%a5i % dili k na3e0 idealu, i na3a 2e d"e5a 8na/i da nas s%e/e1 VIKA Sla%a 0u#eni5i0a1 Sla%a i01 G(AS i%i s%e/nik Kris/i"an1 KRISTIJAN Dru& %i1 .ra2 1 Ses/re1 Ud %i5e1 D"e5 nesre/na1 E/ i;, &leda"/e i;1 Tu su1 Ti na3i 0ar/iri kr%a%i le6e /u !red na0a i ne 0i#u se, i ! kri/i su na3 0 5r%en 0 8as/a% 0, a "a %idi0, da n"i; %e ruke nisu skl !l"ene i n"i; %e se ;r!/eni5e " 3 nisu sa&nule1 Oni su !ali, ali se nisu sa&nuli1 ene, ud %i5e 5rne, nesre/ne 0a"ke, #u"/e 0e1 Ja na0a#e0 s% " !rs/ u n"i; %u / !lu kr% i ne 2u da %a0 & % ri0 6al sn i ! ni8n , ne& na0a#e0 s% " !rs/ u /u / !lu kr% i !i3e0 na 8idine %e %elike /a0ni5e, u k " " 0i u0ire0 i u k " " nas ras!in"u i 0u#e, na /e /a0ni#ke 8idine !i3e0 % 0 0u#eni#k 0 kr%l"u9 Mene, Tekel, ?ares1 T 8na#i9 8ais/a %a0 ka6e0, d 2i 2e dan s%e/e1 G(ASOVI Tak "e1 Sla%a i01 Tak "e1 Os%e/i0 i;1 8d kavalerije u po adini odvojio se jedan *ovjek u civilnom ruhu i do'ao do (ristijana i ne'to mu 'ap$e" Stanka" KRISTIJAN Dru& %i1 u"/e 0e1 P ru#u"e 0i /a" # %"ek, /a krea/ura, u i0e ni; /a0 !ri"ek , da %as !res/ane0 $uni/i, "er da n / ne d 8% l"a%a1 Dru& %i1 M li0 %as, u"/e1 Pi/a0 %as %d"e "asn i &lasn 9 "esa0 li %as $uni 7 Ja & % ri0 ud %i5a0a, d"e5i ne%ini; 6r/a%a::: G(ASOVI Nisi1 T ni"e is/ina1 D l"e /irani1 u"0 1 u"0 &las s% "e sa%"es/i1 KRISTIJAN

Ja ne $uni0 nik &a1 Ja & % ri0 is/inu1 I "a 2u & % ri/i is/inu, i nikak%i 0i/ral"e8i % &a s%i"e/a ne 0 &u da 0e s!ri"e#e u / 0e1 Tak "e kak "a %eli01 Mene, Tekel, ?ares: .i$li"ski Mene, Tekel, !i3e0 kr%a%i0 sl %i0a, a / 8na#i, da 2e !as/i Veliki .a$il n1 G(ASOVI Tak "e1 KRISTIJAN Dru& %i, $ra2 , !ri"a/el"i, 6ene ud %i5e, "a %a0 se kune0, da 2e /a" !r kle/i .a$il n !as/i, "er d k 0i i0a0 "unaka, k "i n se s% "e &la%e na dlanu i 6r/%u"u i; ka ; s/i"e, /ak du& 0i, dru& %i, ne /re$a da kl ne0 1 Mi /u nad %i0 /% reni0 &r $ %i0a s/ "i0 ! &nu/e &la%e, a 0i nis0 ! l 0l"eni i 0i %"eru"e0 u ! $"edu G 0i %"eru"e0 u s% " 0 ral, u %is ku, di%nu, %"e#nu is/inu s% &a 0 rala::: (saver! koji je hodao od grupe do grupe i nesuvislo govorio! doimao se doista kao da je pijan" /ek glas (ristijanov i gleda da na nj tako djeluje kao da se otrenjuje i koncentrira sam u sebi" KSAVER ,/ "e / 7 U 0eni ka da su sa0e 0a&le1 T "e 8a!ra% &r $l"e i $akl"e i s!r % d, a %a" /u & % ri1 A arsenal, &d"e "e arsenal7 ,/ "e / $il u arsenalu7 Ta0 "e Pa%le & % ri 1 Ne, ne, ne, ni"e / $i Pa%le, / "e $i na" dru&i1 Andre"1 Da, s"e2a0 se, Andre"1 I n /u sad le6i, /a0 d l"e, !r%i, dru&i, /re2iD da, / "e Andre"1 G s! de, kak "e s%e / 0a&len , ne"asn 1 Ja ne 0 &u ni#e&a da se s"e/i01 A;as%er1 Ta" !r kle/i A;as%er 0 /a 0i se ! &la%i, A;as%er1 Pa n"e&a ne0a1 T "e 0 " 0ali !isa d 0a2u 8ada2u, da, "a se / &a d $r s"e2a0, / "e $ila d 0a2a 8ada2a G ni3/a, sas%i0 ni3/a, &lu! s/::: 8d (saverovog monologa glas (ristijana! koji neprekidno dalje govori! gasne" 0uje se kro sljede$u scenu samo (ristijanov glas! ali se ne ra abira smisao govora" 9robovi! baklje! gomik i kavalerija! sve se to raspline u maglama" Scena ostaje u potpunoj tmini i *uje se kucanje na staklo pro ora" KSAVER potr*i spram kucanja" Tk "e7 G(AS PAV(OV

i vana9 O/% ri1 KSAVER Pa%le1 Ti si, Pa%le7 ,/ ; 2e37 PAV(E O/% ri1 Gan"a"u 0e1 I8dali su nas1 Kris/i"an nas "e i8da 1 .udi # %"ek, /% ri1 Kris/i"an "e a&en/1 On nas "e !r da 1 KSAVER . "i0 se1 O!r s/i 0i, Pa%le, !r s/i, 6ena, d"e5a, $"esi/ 2e 0e, ne 0 &u1 ,/ 2e 0i di"e/e $e8 kr %a nad &la% 0::: Pa%le::: PAV(E I /i si Juda1 S%i s/e %i Jude, !r kle/i $i/i1 Jude1 S%i0a "e %a0a %a3 kr % nad &la% 0 %a6ni"i d 8a"edni#ke s/%ari1 KSAVER Pa%le1 Ja nisa0 Juda1 Kune0 /i se, "a nisa0 Juda1 Na, u>i, 0ili 0 ", #u" 0e, u>i: ,otr*i spram imaginarnog pro ora! a sve se opet raspline" Ne0a ni#e&a1 ,/ / 8na#i7 Pa "a sa0 ! ludi 1 G s! de, "a sa0 ! ludi 1 Nisa0 "a u !2e ! ludi 1 S%e "e / n r0aln 1 Tak "e / $il , da1 I d k sa0 se "a u ! s/el"i ! kri !erin 0 !rek &la%e, %ani, n /a0 %ani, na 3l"i%i1 Pa%le1 Pa%le1 Kris/i"an1 On "e s%e0u kri%1 Ma "a sa0 lud, 0eni se 0 /a, "a sa0 kri%1 Ja sa0 Juda, "a sa0 i8da , ni/k dru&i, sa0 "a1 Juda1 Juda1

G(AS KRISTIJANOV koji se dosada nije ra abirao! opet postaje plasti*an" P $"edu, dru& %i, 0i ; 2e0 ! $"edu1 Ali na3a ! $"eda ne 8na#i kr%, ne& ! 0iren"e1 Na3a ! $"eda ne 8na#i Veliki !e/ak, ne& Uskrs1 I ka 3/ "e Kris/ uskrsnu u ned"el"u u"u/r sa 5r%en 0 8as/a% 0, /ak 2e i na3a ide"a sla%i/i Uskrs, i / "e /ak si&urn ka 3/ "e si&urn , da 2e se su/ra na is/ ku di&nu/i sun5e: Oni nas ne 0 &u da ! k !a"u i ni nas ne 0 &u da ra8$i"u1 Oni nas ne 0 &u da 8a!rl"a"u1 Oni & % re i !i3u 8a nas, da s0 ra8$ "ni5i, !aliku2e, da k l"e0 6ene i d"e5u, da silu"e0 i ru3i0 sre2u i 5rk%e, i dr6a%u, i $i/el", i 0ir, i $la& sl %1 A /k "e

ra8$ "nik7 Mi ili ni7 Tk "e !aliku2a7 Tk "e 8akla , d"e5 , %a3e&a ;rani/el"a7 ene, /k %a0 "e /e 0u6a, / "a %as !i/a01 Oni ru3e sre2u na3u i dr6a%u na3u i $i/el" i s%e, i s%e su la6i i80islili, sa0 da nas 5rne1 Nas &an"a"u, nas 8a/%ara"u, nas %"e3a"u i s/ri"el"a"u sa0 8a/ , "er & % ri0 Is/inu: Tak su i Kris/a, !r% &a re% lu5i nara, $"esili 0e>u d%a ra8$ "nika, i / "e s/ara !r $ana $ur6u"ska 0e/ da: A 0i ne 2e0 ni klan"a ni / ! %a, 0i ; 2e0 0ir i ! 0iren"e1 D s/a "e G l& /e1 Neka d de Uskrs1 Neka d de 5r%ena 8as/a%a Uskrsa1 Dru& %i1 I e/ , nad na3i0 6r/%a0a, nad na3iin 0r/%i0 !ri"a/el"i0a, "a ne 2u da & % ri0 kr%i, "a & % riin ! 0iren"u1 I "a na %e na3e 0r/%e s%e/in"e ! la6e0, e% , 5r%enu uskrsnu 8as/a%u i 0aslin %u &ranu ! en"a::: ,ola-e granu i astavu" 0uje se kucanje na staklo pro orno! ali irealno silno"(saver! koji i gleda da se je na tren sabrao! atetura" (ucanje" G(AS PAV(A Kris/i"an nas "e i8da 1 O/% ri1 Juda1 S%i s/e %i Jude, !r kle/i $ili1 Jude1 KRISTIJAN Mi i0 !ru6a0 s% "e ruke, a ni na0a $a" ne/e i kla ni5u1 Mi ; 2e0 ! 0iren"e, a ni na0a l % i lan8e1 I /k "e nda kr%nik i !aliku2a7 Ma"ke, ! &leda"/e sin %e s% "e1 D"e5 , dra&a, 0ala, ne%ina d"e5 , / !red %a0a le6e kr%a%i %a3i #e%i1 ene, ses/re G !r kle/ $i na", k "i "e !r li (ucanje" KSAVER probije se do govornika" Tak "e1 Pr kle/ $i u s%e %i"eke1 u"/e 0e, dru& %i1 Kune0 %a0 se s% "i0 6i% / 0, %a" la6e s%e1 On "e i8da s%e1 On "e s%e0u::: G(ASOVI ,/ "e7 Je li ! ludi 7 ,/ 0u "e7 .a5i/e &a d l"e1 Tk "e / 7 U buna" KSAVER Kune0 %a0 se s% "i0 6i% / 0, da la6e1 u"/e 0e1 Andre" "e u arsenalu "u#er::: G(ASOVI T 8na0 1 T s0 #uli1 D l"e1 Pss/1 Mir1 Kris/i"an1 u"0 1 Pi"an "e1 (ud "e1 %u kr%, !r kle/ $i u s%e %"ek %e %"ek %a1

KSAVER Ja nisa0 !i"an1 Kune0 se !red %iin 0r/%a5i0a, da nisa0 !i"an1 Andre" "e & % ri is/inu1 O%a" se "e 8akle s% "i0 d"e/e/ 0, da Andre" la6e1 Andre" "e & % ri is/inu1 Ja / 8na01 I "a sa0 i8da 1 Ja sa0 Juda ka i n, "a se is! %i"eda01

G(ASOVI u"0 1 u"in 1 D l"e1 D l"e1 Kris/i"an1 T "e !r % ka5i"a1 KSAVER u"/e 0e, "a sa0 i8da 1 Pa%le "e u0r !red 0 " 0 ku2 0, i "a sa0 &a #u 9 ! sl"edn"e su 0u ri"e#i $ile, da nas "e %a" !r da 1 Pa%la sa0 "a i8da , / "e is/ina, "a, ni/k dru&i: Pa%l %a kr% neka le&ne na 0 "u &la%u::: G(ASOVI P ludi "e1 u"0 1 u"0 1 u"0 1 Ni"e ! ludi 1 Kris/i"an1 Pss/1 KRISTIJAN Dru& %i1 T "e !r % ka5i"a1 O%i ; 2e kla ni5u1 O%i ; 2e kr%1 Na3a kr% n"i0a /re$a::: KSAVER Ja sa0 slu3a Pa%la, kak %i#e !red s0r/1 Ja sa0 kri%1 Pa%l %a kr% !ala "e na 0 "u &la%u1 Ali "a nisa0 !r % ka5i"a1 Ja & % ri0 is/inu1 Ja sa0 / #u , "a / " 3 i sada #u"e0::: G(ASOVI P ludi "e1 D l"e s n"i01 D l"e /irani"a1 Kris/i"an1 u"0 1 9ibanje: PROTUG(ASOVI T ni"e !r % ka5i"a1 Tak "e1 u"0 1 KRISTIJAN

T "e !r % ka5i"a1 E/ i;, idu1 T su ni ;/"eli1 Oni ; 2e kr%1 Oni ; 2e na3u kr%1 T "e u n"i; % 0 in/eresu1 (avalerija se pokrenula i dola i" 9omila stane da pjeva Internacionalu! da vi*e! da vi-di! da se buni! da se sva6a i -dere u kaosu"

KSAVER vi*e+ Juda1 S0r/ s%i0 Juda0a1

KRISTIJAN T "e !r % ka5i"a1 /u*njava" 0uje se Internacionala" Zavjesa pada" ,o'to je ve$ avjesa pala! ornjava raste i *uju se mitralje i" 8nda vi'e ni'ta" /i'ina"

4.1.IN PETI

(ristijianov stan" :ena (ristjanova je pobo-na vjeruju$a katolikinja; po svim va ama i okvirima po aticane su maslinove grane od Cvjetne nedjelje! a stijene prenatrpane svetim slikama! madonama! golgotama! an6elima i porculanskim 'kropionicama" po ormarima sadreni sveci omotani &lorovima; veliko crno raspelo na stjem dominira tom sobom revolucionara i sindikalista (ristijana" %je*ja posteljica metalna! eleno obojadisana! s makovim cvije$em" )ra*ne postelje u po adini raspremljene" U postelji dje*joj mali bolesnik! a do njega (ristijanova -ena" 4idi se! kako se mu*i sa snom" (asna no$" #egdje ura i a idova odbija tri *etvrti" %uga stanka" %ijete buca u gro nici" <ati se trgne! napaja dijete ljekarijom i opet se dalje pati u polusnu" /o bdjenje nad malim bolesnikom traje ve$ drugu no$" Stanka" #a ulici kola" I vana se *uje ne*iji korak! te se osje$a da je soba pri emna" :ena se trgne" (lju* i vana u vratima" 7kripa vratnica" #etko dola i te'kim korakom"

KRISTIJAN omamljen alkoholom gunda marselje u+ AAll ns, en+an/s de la !a/rie, (e " ur de &l ire es/ arri%21 9lava mu je pove ana! kao da je ranjen" O, 8dra% , dra&a 0 "a1 )dra% 1 D $ar %e#er1 Ti " 3 nisi le&la7 T "e de0 ns/ra5i"a7 ,/ 7 4 ; 1 De0 ns/ra5i"a1 4e;e1 N , 3/ "e7 ,/ "e !e/7 ,/ 0e !e/ /ak &leda3, ka da sa0 ne3/ kri%7 I0a sa0 ! sla1 Ne!rekidn sa0 radi i $i na n &a0a 5i"el "u/r i 5i"elu n 21 Ja sa0 seda0dese/ i d%a sa/a na n &a0a, a ni ka s/isnu nisa0, "a nisa0 !i , !r s/i, /a" /% " d #ek, / da nisi le&la, s%e "e / s0i"e3n ::: ENA Pss/1 Ne %i#i1 A &d"e si / /i, 0 li0 "a /e$e: Slala sa0 ! /e$e $ar s/ /inu !u/a1 I sa0a sa0 $ila u Arsenalu i na sindika/u, ali /e$i ni /ra&a1 Gd"e si, 8a $ &a 0il &a7 KRISTIJAN Ja 8na0, da si slala &las1 Meni su / rekli, "a / s%e 8na01 Ali "a nisa0 0 &a 1 Ja sa0 5i"eli dan $i ku!iran1 S%aku 0inu/u1 Tari+ne k 0isi"e, d$ rske s"edni5e, !re+ek/ura, r&ani8a5i"e, k n8u0, 3/a0!ari"a, 5i"eli $ 6"i dan1 Ja a!s lu/n nisa0 0 &a ni na /ren da se sl $ di0 u s% 0 in/eresu: %"ek "e 6r/%a 8a"edni#ke s/%ari: <ena %as 8 %e, dru6e1= as/ 6eni, 0ili 0 ", ali !r% "e 8a"edni#ka s/%ar, !a nda 6ena1 Da, /ak 1 Ali 3/ "e /e$i7 ,/ /i "e7 ,/ 8na#i %a de0 ns/ra5i"a7 ENA u pla*u+ ,/ 0i "e7 Pa 8ar /i nisa0 ! ru#ila, 3/ 0i "e1 ,/ 0e /ak &leda3, ka da ne 8na37 Na, &leda" GGleda" G %d"e G na::: 9lasno ajeca" KRISTIJAN A 3/ "e7 Ja s%e0u ne0a0 ni ! "0a1 ,/ "e7 ENA Ci"ela d%a dana, e/ , & ri ka %a/ra i da%i se, i "a 3al"e0 ! /e$e, a /e$e ne0a1 ,/ "e /e$i d /% & d"e/e/a7 Te$i "e nara%n %i3e d /e /% "e &lu!e ! li/ike:::

KRISTIJAN N , n , n , ni"e /ak s/ra3n 1 Ne %i#i1 ,/ %ra&a %i#e37 Vru2i5a1 O$i#na %ru2i5a1 Pi "e usi"an % du, !a se !re;ladi 1 T "e n , 3/ "a u%i"ek & % ri09 ne !u3/a" &a na 5es/u1 E/ 1 Sada i0a31 T si /i kri%a1 T% "a %"e#na ind len5i"a9 <Ne 2e $i/i ni3/a1= Sada, 0 li0 li"e! 1 S%e "e / 5es/a kri%a1 A 8a3/ nisi slala ! d k/ ra7 ENA pla*e tiho i neprestano+ Nisa0 "a ni3/a kri%aD 3/ $i; "a $ila kri%a7 Ju#er su &a d ni"eli i8 3k le, /a0 se nes%i"es/i 1 I d k/ r "e /u $i %e2 seda0 !u/a1 I danas "e /u $i /ri !u/a1 Ok )dra%e Mari"e "e $i , i $e2a "e da 2e d 2i " 3 n 2as: A "a luda 3al"e0 8a / $ 0: Ni "a nisa0 ka s/isnula %e2 d%i"e n 2i1 Tu se 0u#i0 na % 0e s/ l5u1 A &d"e si /i7 9lasan pla*" ,/ "e s / $ 07 Ti si kr%a%, /i si !i"an, /i se /u#e3 ! kr#0a0a::: KRISTIJAN . 6e in ", sada su a$n r0alna %re0ena1 Gd"e sa0 "a7 Gd"e sa0 "a7 ,/ se #ini3, %ra&a, &lu!l" 0 ne& 3/ "esi1 )nade3 kak%e su / s/%ari1 Pa nda /a" s!r % d nenadani1 Pa d$ ri, !a s"edni5e, !a %i"e2an"a, !a /ele+ n1 Ve2 i ne 8na0, &d"e 0i &la%a s/ "i1 G ri 0ali1 G ri1 Usi"an "e sa% ka 6era%i5a1 Na, i n 6i5e, s%e 0u & ri1 Andele 0 " 0ali 8la/ni1 Cjeluje maloga u postelji" Ne 2e / s%e $i/i ni3/a: S%e "e / sa0 /ak 1 O!e/ 2e se s0i"a/i::: Sre2a /a/ina1 A 3/ %eli d k/ r7 ENA Pus/i &a1 ,/ &a raskri%a37 Idi sad i le8i: Sa% s0rdi3 ! ru0u1 Pi"an si1 O!e/ si !i"an1 Ni3/a dru& ne radi/e ne& se !i"a/e i kar/a/e i k l"e/e: KRISTIJAN Ne s0rdi0 "a ni3/a, "esi li 0e #ula7 Ne0 " da 0i !"e%a31 ,/ ka6e d k/ r, / /e !i/a01 ENA Ni3/a: On ka6e da ne 8na, 3/ $i / 0 &l $i/i1 Sa0 kli0a &la% 0 /e ka6e9 da "e sada kri8a1 Tu "e !re!isa 0edi5inu, i / 0 ra da 0u se dade s%aki; #e/rdese/ 0inu/a1 Sada $i !e/ 0 ra d 2i1 eka0 &a s%aki #as: O;, "a nesre/ni5a1 S%e "e / ka8na $ 6"a na /% "u $e8$ 6nu &la%u, a /i ne 2e3 da se s%i"es/i31

KRISTIJAN A 3/ / lik !la#e3, 0 li0 "a /e$e7 Ni"e d s/a da "e / , ne& sad " 3 i /i1 %"ek nikada ne 0 6e %an i8 k 0!lika5i"a1 U%i"ek sa0e k 0!lika5i"e1 ENA Nara%na s/%ar, kada "e /e$i d ne /% "e !r kle/e ! li/ike %i3e s/al ne& d /% & r den &

d"e/e/a1 ,/ "e /e$i s/al d /% & d"e/e/a7 D 0ene, d d 0a7 Ni3/a1 T "e /e$i de%e/a $ri&a1 Sa0 u%i"ek /e !r kle/e /% "e s"edni5e i /i d$ ri /% "i i /a %i"e2an"a1 J 3 $i na"$ l"e $il , da %as s%e sku!a ! s/ri"el"a"u, nda $i $i 0ir1 Ne& se %d"e 5i"ela d%a dana 0u#i0 ka 6i% /in"a::: KRISTIJAN Meni da ni"e s/al d %as7 Je li7 I /i / ka6e3 0eni7 A"de, 0 li0 /e li"e! 1 A 8a k &a se "a nda 0u#i0 5i"eli 6i% /7 A"de, 0 li0 /e1 ,/ %ra&a 5%ili37 Pr $udi/ 2e3 0al &a1 ,u/i1 ,u/i1 S%e 2e $i/i d $r 1 Ti i ne 8na3, da s0 d $ili d%adese/ !r 5ena/a /ari+alne ! %i3i5e i /ri 0ili"una u + nd1 Ja sa0 i8a$ran 8a !reds"ednika1 Ti ni3/a ne 8na31 M rali s0 sla%i/i Kar0ine1

ENA A 3/ /i "e / na &la%i7 Sa% si kr%a%1 Pr 5urila /i "e kr%: KRISTIJAN T ni"e ni3/a1 T "e !r % ka5i"a1 .ili s0 $a3 na &r $l"u, kada su !r % 5irali1 Tk $i $i 0isli , da "e Ksa%er /ak /a0an /i!: Ali "e i d $i s% "e1 ("udi su Ksa%era, kad se ! ka8al da "e a&en/ i da "e skri%i s0r/ neki; l"udi !r 3lu n 2, na 0"es/u 8a/ukli1 Pu5al se 0al G / "e &re$ /ina1 ENA Sa0 se /i i&ra" / 0 s% " 0 &la% 01 ,/ 0e $ri&a 8a /u /% "u ! li/iku1 dere/e se s%i ka !si i 0a#ke1 Ve2 0i "e s%e&a / &a !rek &la%e1 Jedn &a dana 2e i s / $ 0 !red 8id1 A 3/a

2u nda "a7 Sa0 se /u i&ra3, a na nas ni3/a ne 0isli31 Os/a/ 2ein na 5es/i, $e8 kr %a, $e8 s%e&a::: Zapla*e" KRISTIJAN Pss/, 3u/i1 ,/ 5%ili37 Nisa0 %al"da &lu!7 )ar "a ne 8na0, kak se n si &la%a7 Ne0 ", 0 li0 /e1 .udi !a0e/na1 S%e 2e $i/i d $r 1 T "e 0ala !re;lada1 T ni"e ni3/a1 O$i#na d"e#"a &r 8ni5a1 A sada s0 d $ili /ari+e1 ? nd %e i 8adru&u sa0 "a sada u8e u s% "e ruke1 Ta0 2e se da/i radi/i1 Ta0 su 0ili"uni1 Mili"uni1 Ra8u0i"e3 li /i, 0 "a dra&a, 3/ / 8na#i 0ili"une dr6a/i u s% "i0 r >eni0 ruka0a7 Mili"une G 0ili"une7 ENA Mene "e s/ra;1 D k/ ra " 3 u%i"ek ne0a: Reka "e da 2e d 2i, %e2 "e kasn , a n"e&a " 3 u%i"ek ne0a1 KRISTIJAN Pa i ni"e /ak kasn 1 .ili s0 s%i k d <Sidra=: Od%ukli su 0e1 Nisa0 ;/i , ali su 0e d%ukli1 Ta0 "e $il s%e !rena/r!an : I s%i su 0i #es/i/ali1 S%i sa0 0eni #es/i/a"u1 Vele, da /ak% &a & % ra " 3 nisu #uli /kada su 6i%i1 A i "es/1 D $r sa0 & % ri 1 )a0isli9 /u $akl"e & re, /u 0r/%a#ki li"es %i 5r%en !rekri%eni i ;il"ade /e &la%a &leda, i s%e #eka"u, da i0 se ne3/ siln ka6e1 Pak # %"eku ri"e#i sa0e d se$e le/e na us/a ka !/i5e1 I s%e $i $il d $r , da ni"e nda Ksa%er !r % 5ira skandal1 Pra% 0u $udi1 I da nisa0 s!asi si/ua5i"u, $ili $i nas ! s/ri"el"ali ka 0i3e%e1 Ali sa0 se "a s/a%i !red !u3ke, i /ak s!asi si/ua5i"u1 Da1 Grlili su 0e k d <Sidra=1 Dr6ali 0i 8dra%i5e, da sa0 n"i; % s!asi/el"1 Pa i "es/1 Si/ua5i"a "e $ila "ak k 0!li5irana1 Da ni"e $il 0ene, ne $i i0 $ili d 8% lili ni 3/ra"ka, ni /ari+a1 I na &r $l"u $i $ila nas/ala kla ni5a l"udsk & 0esa1 ,/a 0isli37 Ka%aleri"a i 0i/ral"e8e1 Ali /ak se s%e d $r s%r3il 1 S!r % d "e $i riskan/na s/%ar, / "e is/ina1 Ali "a sa0 & % ri na !re+ek/uri "asn i iskren 9 !ukl kud !ukl 1 G s! dine !re+ek/e, reka sa0 "a, 0ase su /ak du$ k u8ru"ane, da /re$a /% ri/i "edan %en/il1 Pu2i 2e ina#e s%e1 <Tre$a /% ri/i "edan %en/il, i s%e 2e !e/ $i/i u redu=, /ak sa0 "a reka & s! dinu !re+ek/u, i /ak sa0 s!asi ;il"ade e&8is/en5i"a1 I s!r % d i r&ani8a5i"a s!r % da, i !re& % ri i 3/ra"k, i + nd %i i n %i ak5i ni d$ r, s%e / , s%e / , i "a nisa0 i0a kada ni da da;ne0 G a ne da 0isli0 na se$e i na s% "u %las/i/u nesre2u /u d 0a1 Ali / ni"e ni3/a, 0ala an&ina, a /i u%i"ek !re/"eru"e31

ENA s mnogo prijekora duboko u dahnuv'i+ Da, da1 Vidi0, %idi01 Ti u%i"ek nade3 s% " i8& % r1 A "a, i!ak, /u %ak sa0a i s/a%l"ena u /ak% " nesre2i, ne 8na0 ni &d"e 0i s/ "i &la%a1 KRISTIJAN Na 0 "u ! 3/enu ri"e#, nisa0 8na 3/ "e na s/%ari1 =ena %as 8 %e da d de/e1= ,/a "a 8na0, nisa0 !i/a , ne& sa0 0isli da "e ka $i#n 9 <ena 8 %e=, a ni/k 0i ni"e ni3/a reka 1 Ali $i/ 2e s%e d $r 1 T "e si/ni5a1 Mala, ne8na/na d"e#"a in+luen5a1 ENA Da, da1 Te$i "e u%i"ek s%e si/ni5a1 I u%i"ek s%e sa0 si/ni5a1 A "a se /ak $ "i0::: KRISTIJAN T "e &lu! d /e$e1 )a3/ da se $ "i37 Ak "e kak%a k 0!lika5i"a, da/ 2e0 &a su/ra !re&leda/i d s!e5i"alis/a1 O%a" na3 d k/ r i nak ne ra8u0i"e ni3/a1 Tak 1 Da1 S!e5i"alis/u 2e0 i2i, !ak 2e s%e $i/i d $r 1 A /i si, %eli3, u0 rna1 Jed%a se dr6i3 na n &a0a1 A"de1 (e8i /i, !ak se d0 ri, a "a 2u %d"e " 3 0alk da ! s"edi01 Mn & 0i "e kr%i u &la%i1 I nak ne $i; 0 &a da 8as!i0::: ENA Pa i!ak1 . l"e 2e $i/i da le&ne31 Ti i nak ne $i 8na da !a8i3 ka "aD s%aki; #e/rdese/ 0inu/a, / #n , na sekundu1 KRISTIJAN ,/ ne $i; 8na 1 Ja ne $i; 0 &a da 8as!i0, reka sa0 /i1 Ja 2u %d"e 0al da ! s"edi0, a d /le 2e d 2i i d k/ r, a /i 2e3 na 0inu/u d%i"e skl !i/i #i1 I / "e ne3/ 1 Sa0 le8i1 )na0 "a s%e 3/ /re$a: S%aku !e/naes/u 0inu/u::: ENA e/rdese/u, ne !e/naes/u1 S%aku #e/rdese/u, d % & %d"e1 E% na1 Ja sa0 dala #as !ri"e n 3/ si /i d 3a 1 T "e $il u /ri #e/%r/i1 Sada !e/ 8a #e/rdese/ 0inu/aC !a8i, 0 li0 /e, !a8i C / "e %rl !asn , ak se ne da"e / #n na sekundu::: KRISTIJAN

4 2u, ; 2u1 Sa0 /i le8i $e8 $ri&e, 0 li0 /e1 )dra% 1 (aku n 21 :ena popravlja dje*ji le-aj a onda se umorno odvu*e u po adinu i legne na jednu od bra*nih postelja" Stanka" (ristijan sjedi nijemo kod dje*je posteljice i tamo popravlja jastuke! da ne spu nu" 8nda pode do stola i tamo se napije vode" .edan gutljaj" %va" .o'jedan" 4idi se da je umoran" #a kraju snage" Skinuo je kaput i kravatu! kao da mu je vru$e" 8nda je po'ao do pro ora" 4ani prola e kavalerijske patrole" Stanka" KRISTIJAN Reka sa:0 "a, da ni"e d $r i&ra/i se %a/r 0: A ni/k ni"e ;/i da 0i %"eru"e1 Da, da1 A sada sa0 "a d $i ! /!unu 8ad % l"3/inu1 P /!unu 8ad % l"3/inu1 Reka sa0 "a9 /%rdi "e arsenal d %a3i; &la%a, 0 "a & s! d 1 I 3/ sa0 "a / 0e kri%, da "e arsenal /%rdi d %a3i; usi"ani; &la%a, 0 "a ! 3/ %ana & s! d 0arksis/i7 4ratio se do dje*je postelje i tamo je sjeo" Stanka" (ristijan je jednako inten ivno omamljen dojmovima kao i vinom" (ao da vani galopiraju kavalkade! *uju se daleke trube kako ovu na juri' i gla be i korovi ljudski i vika i gomila i vek ra bita stakla i daleka grmljavina topova" Sve to buja u (ristijanovom mo gu do silnih dimen ija! i on ustaje u *udnoj omami kada se ljudima pri*inja kao da je ljudsko tijelo suvi'e maleno a sve 'to je u nama i oko nas i kada nam na'e tijelo u vlastitoj predodbi lebdi no'eno snagama! koje su nera mjerno silnije od na'eg prola nog i bijednog subjekta" T "e $i danas "edan di%ni dan1 )a /a" se "e dan is!la/il r di/i i 6i%"e/i1 Ne0a u 0eni ni "edne 0r%e 0esa, 3/ ne $i sada s"e2ala /a" dan s !un 0 sna& 0: J 3 0al !ri"e $il "e s%e /ak sa!e/ i ne"asn i ni"e se 8nal , 3/ 2e $i/i: Ali danas "e s%e ! $"eda1 Sada %i3e ni#e&a ne0a, 3/ 0i ne $i dal da !r dre0 na ! %r3inu, & re1 Sada "a s/ "i0 sa0 i 0ili"uni su 0 "i, & 0ile su 0 "e, i 8as/a%u dr6i0 u s% " " ru5i, i s%e "e sl $ dn C/ak siln sl $ dn 1 I!ak sa0 se r di ! d sre/n 0 8%i"e8d 0: Pr $i sa0 se, na0e/nu sa0 se, 6i%i01 I sada 6i%i0 sre/an i ne da0 se %i3e1 Ne da0 se %i3e na/ra&: (ucanje na pro oru" (ristijan se trgne! ide do pro ora! a onda i la i" 0uje se otvaranje vrata! a nakon stanke poluglasno ra govaraju$i ula e (ristijan i doktor" %oktor nosi masku 6avolsku! to je demon sa starih crkvenih slika" 8n je %eus eA machina! koji se javlja u &anta iji ovoga pijanog! malog! provincijalnog agitatora kao sjenka jednog na ora o svijetu! koji u ovakvim bijednim glavama jo' nije umro" Crne rukavice ta prika a ne skida a *itave scene" Sjeda na dje*ju postelju be rije*i! perkutira dijete i pregledava ga" Stanka" 7utnja" Lije*nik je svr'io pregled i opet pokrio dijete"

DOKTOR Nda1 KRISTIJAN Je li kak%a k 0!lika5i"a, & s! dine d k/ re7 DOKTOR Ne1 Ni"e1 Ni"e nikak%a k 0!lika5i"a1 Stanka" Ali 0ali 2e, !re0da ne0a k 0!lika5i"a G i!ak u0ri"e/i1 (ristijan se trgne" Zapne mu glas" Da1 A 3/ se %i #udi/e, 0 li0 "a %as, / " d"e#" " s0r/i7 Mali 2e %a" de#k u0ri"e/i1 On 0 ra da u0re, nara%na s/%a:r1 Ne 2e ni "u/ra d 6i%"e/i1 KRISTIJAN Meni "e / ! /!un ne"asn , & s! dine d k/ re1 Ne0a nikak%i; k 0!lika5i"a, a %i ka6e/e, da 0ali ne 2e d 6i%"e/i "u/ra1 Ja / ne ra8u0i"e01 DOKTOR U 6i% /u i0a 0n & / &a, dra&i 0 " & s! dine, 3/ # %"ek na !r%i ! &led nikak ne 0 6e da ra8u0i"e1 A i!ak "e s%e /ak "edn s/a%n 1 Tak s/ra3n "edn s/a%n 1 I kad %i, dra&i 0 ", ne $is/e $ili d is/a /ak ne%"er "a/n !li/ak i ! %r3an # %"ek, %i 0e 8ais/a ne $is/e !i/ali ni "edne "edine ri"e#i1 Va0a $i s/%ar $ila ! /!un "asna1 KRISTIJAN O!r s/i/e, & s! dine d k/ re, ali "e !rir dn , da %as ne ra8u0i"e01 Vi & % ri/e s0r/i 0 & r >en & d"e/e/a ka da se ne radi 0 0, "edin 0 d"e/e/u1 Ne0a nikak%i; k 0!lika5i"a, a %i %eli/e, da 2e u0ri"e/i, i da "e / "asna s/%ar1 )a3/ $i; "a $i !li/ak i ! %r3an, "er 0i /a" %a3 ;ladni i sa%r3en indi+eren/ni na#in ni"e ! /!un "asan7 DOKTOR ustao je i po'ao do raspela nad 'ubladenkastenom" Stanka" i"e "e / ras!el 7 KRISTIJAN M "e 6ene1 Ona "e ! $ 6na1 Ona se " 3 0 li $ &u1 Ona %"eru"e u e&8is/en5i"u /i; 0al &radanski; !redrasuda:

DOKTOR udn "e / 1 ! s%i0 %a3i0 ku2ania %isi /a" 0r/%a5 na kri6u1 V"eru"e/e li %i u / &a ras!e/ & $ &a17 KRISTIJAN kon&u no+ Pa "a ne 8na0 3/ da %a0 d& % ri0 na / %a3e !i/an"e: T "e /ak direk/n 1 Mi s/ "i0 na ek n 0ski0 na#eli0a::: Mi s0 se ri"e3ili /i; 0al &radanski; !redrasuda: DOKTOR V"eru"e/e li %i u % &a $ &a ili ne, / %as !i/a0, & s! dine1 Jer %a" 0r/%a5 /u sin "e $ 6"i1 Je li7 N"e&a "e n"e& % %las/i/i /a5 u$i 1 r/% %a &a "e 8a &ri"e;e l"udske: A i l"ude "e skri%i sa0 /a51 Oni i "esu n"e& % na"/e6i &ri"e;, n"e& %a la/en/na &ri6n"a sa%"es/i: I0ade ne3/ u / 0 0is/eri"u, da / & %a3e& $ &a &ri8e sa%"es/, 3/ "e s/% ri l"ude1 S%e su %a3e ku2e !une 0is/eri"a1 Ali u s/al 01 4rati se natrag do postelje" Stanka" M 6da 2e %a0 se $"asni/i s/%ar, kad 0ali u0re1 Kad s%ane, a %i 2e/e /u !laka/i nad 0ali0 0r/%a5e0 G su/ra, kad $ude dan i kad s%e $ude i8&ledal ka ne ! 8i% +aka/1 Onda::: KRISTIJAN G s! dine d k/ re, 0 li0 %as::: DOKTOR N 1 ,/ "e, dra&i7 ,/ %i 0ene /ak 8$un"en &leda/e7 Nis/e %i 0eni ni3/a kri%i1 S%a/k "e sa0i se$i kri%1 Ni"e s%e / u !2e /ak s/ra3n 1 D &a>a se u 6i% /u, da i d"e5a u0iru: ,/ 0e /ak &leda/e7 O$e2a"/e 0i, da 2e/e 0i na 0 "a /ri !i/an"a d& % ri/i iskren i "asn 1 M 6da 2e %a0 se nda /kri/i sa0a s/%ar, k "a sa0 i8&leda /ak 0is/eri 8n 0::: KRISTIJAN Meni "e s%e /ak 8a0r3en i ne"asn 1 Ja sa0 s/ra3n 0n & !i 1 Ja ni3/a ne ra8u0i"e0, "a ne %"eru"e0 u !rek &r $ne la6i, "a ne s;%a2a0, 3/ %i ; 2e/e, i u kak% " "e / %e8i s an&in 0 0 & 0al & sina7 DOKTOR

Ja sa0 reka , da 2u %a0 s/a%i/i /ri !i/an"a: Ta su !i/an"a u %e8i sa s0r2u %a3e& 0al & de#ka1 U ne! sredn " %e8i1 Ja sa0 reka , da 2e se %a0a s/%ar $"asni/i, ak 0i d& % ri/e "asn i iskren 1 Tri !i/an"a::: A na"! sli"e, ak %a0 se ne 2e, ne 0 ra/e 0i d& % ri/i ni3/a: KRISTIJAN Tri !i/an"a1 Ja ne ra8u0i"e0 ni ri"e#i1:: Ali s%e"edn 1 M li0, "a, ak 0 &u, ak 8na0, & s! dine d k/ re, ak se / /i#e $ les/i 0 & sina, e%en/ualni; ;eredi/arni; 0 &u2n s/i, 0 li0, i8% li/e::: #apne svu snagu da se koncentrira" DOKTOR Slu3a"/e, & s! dine !reds"edni#e /ari+ne k 0isi"e, & s! dine 5en/ralni dele&a/e arsenalsk & k 0i/e/a, ne la6i/e1 Jer nda s%e / is!i/i%an"e ne0a 0n & s0isla1 Iskren i "asn 1 Dakle, !r% 1 Jes/e li %i nu n 2, ! sli"e ne s/ra; %i/e s"edni5e 5en/raln & d$ ra, na k " " "e 8akl"u#en da se arsenal i0a 0inira/i, "es/e li %i li#n /ele+ nirali !re+ek/u, da "e /a dluka !ala7

23 I rela/i%ne %a6n s/i1 Pr% 9 0 " 0 8ak "e /ak ude3en, da 0e %i a!s lu/n ne 2e/e nikak% 0 di"alek/ik 0 nad%lada/i1 Da%n "e / $il , kad sa0 "a 0isli , da !u#ki /ri$uni & % re is/inu1 A dru& 9 n %a5, k "i0 $is/e %i !la/ili s!e5i"alis/a da %a0 !re&leda u0iru2e di"e/e, /a" "e n %a5 kr%a%1 Na n"e0u "e kr% %a3i; !ri"a/el"a1 I "a $i; s!e5i"alis/a !ra% d $n $a%i"es/i / " Ina !r%i ! &ledJ s! redn " k ln s/i, "er 0isli0 da $i 0i / $ila dru&arska du6n s/: On !rin5i!i"eln ne u8i0a kr%a% n %a5 d ! li5i"ski; a&ena/a1 Judin sre$r 1 KRISTIJAN u"/e %i, & s! dine d k/ re, !a8i/e 3/ & % ri/e, "a se ne da0 %ri"eda/i1 DOKTOR Ne & % ri0 "a ni3/a $e8 sn %e i $e8 ! dl &e1 Vi i0a/e u s% 0 d6e!u kl"u#e%e d !ar/i"ske $la&a"ne, ali n ni"e %a3a $la&a"na, 0 " dra&i, ne& !ar/i"ska1 T $i $ila krada i !e/ n %a k 0!lika5i"a na lini"i ! 8i/i%ni; &radanski; 8ak na, & s! dine !reds"edni#e arsenalsk & d$ ra1 Danas "e d%adese/ i sed0i1 Vi s/e li5e /e;ni#k & !ers nala, 0aleni #in %nik sindika/a, a /k " 3 si0 %as d #i/a% & /e;ni#k & !ers nala 0 6e da na d%adese/ i sed0 & 8 %e s!e5i"alis/a u s% "u ku2u1 Vi ra#una/e s ni0 kr%a%i0 ; n rar 0 d !r 3le

n 2i, & s! dine, %i ; 2e/e da / 0 kr%arin 0 s!asi/e 6i% / s% &a d"e/e/a, k "e s/e u!r !as/ili kri% 0 8akle/% 0: Kak%a "e / 0a/ idna l &ika, / ne 0 &u da s;%a/i0: KRISTIJAN Ne %ri"eda"/e 0e::: DOKTOR Pss/7 U0iri/e se: Ta0 %a0 s!a%a 6ena1 )a3/ da "e $udi/e7 D 3l $i d su%i3ne s5ene1 Neu& dn "e kad ne/k /re2i slu3a, a 6ena0a /kri%a/i /a"ne i di8a/i 8a%"ese nad na3i0 ! sl %ni0 /rik %i0a, nikada ni"e u!u/n 1 T "e k na#n %a3a !ri%a/na s/%ar1 Vi i0a/e u ru5i !ar/i"sku $la&a"nu1 Ak5i ni d$ r %as slu3a ka $ &a1 Vas 2e dele&ira/i ka dele&a/a u 5en/ralu1 Arsenal 8na#i 8a 5en/ralu u % " 0 0en/an " si/ua5i"i ne $i#n %a6nu ! 8i5i"u1 Vi 2e/e 8na/i d $r i radikaln da i8ra$i/e /a" kr%a%i u&led arsenala !red na"%i3i0 + ru0i0a1 Pred %a0a "e kari"era1 Pa ne0 "/e da %a0 se 6ena u!le/e u ! sl %e1 ene nisu ! u8dane u /ak%i0 s/%ara::: KRISTIJAN Ali "a %as 0 li0::: DOKTOR Ne1 Ni "edne ri"e#i1 T "a %as 0 li01 S%e, 3/ $is/e rekli, s%e $i $ila la61

KRISTIJAN (a6 "e / , 3/ %i & % ri/e1 Vi la6e/e, %as u !2e ne0a, %i s/e +an/ 0 G %i s/e +ik5i"a, %i s/e 0al &radanska !redrasuda, "a ne %"eru"e0 u %a3u l &iku, "a i0a0 s% "u %las/i/u l &iku1 DOKTOR Da, / su %a3e 0e/ de: Al+a "ednak 0e&a: U arsenalu s/e /i0e us!"eli1 Ona" u$ &i Rus

!a "e ! ra6en1 I na &r $l"u "e / u!alil : Ali "a ne s/ "i0 na /i0 %a3i0 !rin5i!i0a1 u"/e 0e1 Ne la6i/e sa0i se$i1 Ja ne ka6e0, da "e la&a/i &ri"e;1 Ali la6 ra>a la61 A la6i $ du ka /rn"e, kad i; # %"ek s"e2a ka s% "e %las/i/e la6i1 T 2e/e %i u s/al 0 s"e/i/i sa0i na se$i1 J 3 se ne 2e ni !r%i !i"e/a "a%i/i, i %i 2e/e %e2 8na/i da s/e la&ali1 Da1 Pri"e #e/rdese/ i sa0 sa/i, u % is/ %ri"e0e, k d 0a&a8ina, !red 8id 0:::

KRISTIJAN Ja / 0e nisa0 kri%1 T "e $il !r /i% 0 "e % l"e: T sa0 "a !red%i>a , /u ka/as/r +u, i "a sa0 ! du8e s%e, 3/ 0i "e s/a"al na ras! la&an"u, da /u ka/as/r +u s!ri"e#i0::: DOKTOR Ni/k ni"e nikada ni#e0u ni3/a kri%1 Da1 T "e1 I s%e, 3/ se 8$i%a, ni"e 0 &l dru&a#i"e da $ude1 Da1 Ali ! red / &a C da1 U s/al 01 ?aka/ "e, da 2e %a0 di"e/e u0ri"e/i1 KRISTIJAN ,/ 0e 0u#i/e7 Slu3a"/e i 0ene1 I "a i0a0 s% "e ar&u0en/e1 Pr% 9 "a se na#eln nisa0 sla&a sa 5en/ralni0 d$ r 0, i / sa0 u%i"ek is/i5a &lasn i "asn : T "e $ila $ r$a #el 0 #el , / ni"e $ila la61 A dru& 9 0eni su dane &aran5i"e, da se ne 2e kr% !r li"e%a/i, 0eni su dane &aran5i"e::: DOKTOR Da, da1 Na#elan suk $, &aran5i"e1 M 6da "e s%e /ak , kak %i ka6e/e: Ali !r% 9 %i i ne0a/e na#ela nikak%i;, a dru& 9 kak%e su %a0a &aran5i"e dali7 Tk %a0 "e da /e %a3e &aran5i"e7 Ni/k %a0 ni"e da nikak%e &aran5i"e, "es/e li 0e ra8u0"eli7 A na"! sli"e, %i s/e ;/"eli s0r/ s% "i0 dru& %i0a1 Vi s/e ;/"eli /u s0r/, i %d"e nek lik 0inu/a !ri"e, %i s/e /u is/u s0r/ s"e2ali ka s% " /ri"u0+1 Slu3a"/e 0e1 ,/ se u8ru"a%a/e7 Ja %as ne !/u6u"e01 Ja sa0 & % ri0 kak "e $il ::: KRISTIJAN Meni su dane &aran5i"e::: DOKTOR eka"/e1 D !us/i/e 0i, da 8a%r3i01 4/i sa0 da ka6e0, da s/e $a3 na %las /ak%i kak%i "es/e1 E/ / 1 A ne0a 0n & s0isla, da se 0i /u nar #i/ $"a3n"a%a0 1 Da1 S%e "e / /ak ani0aln !li/k 1 Ta $i"edna, sli"e!a, ! lu6i%inska !li#ina, / s/e %i 5i"eli, & s! dine !reds"edni#e1 Neki niski kri0inalni na& ni, 8a0 /ani u !a!ir na"nein/eli&en/ni"e 3/a0!e1 Da, /ak 1 T s/e %i1 U$ili s/e !e/ ri5u, i Andre" "e 3es/i, i "adni na" Ksa%er 8$ & %as "e lin# %an, i /r "i5a su u /unelu s/ala s li5e0 na 8e0l"i, i %e#eras na &r $l"u #e/% ri5a1 D $r s/e ! #eli1 e/rnaes/ &la%a1 Va0a "e "asn sada, u %a" /ren, 3/ 8na#i 8a!ra%

#e/rnaes/ kr%a%i; &la%a na ! #e/ku %a3e kari"ere1 Ali sa0 /ren1 i0 %i / 0e 0isli/e, %e2 la6e/e1 E/ , e/ , %i se %e2 s!re0a/e da / ! rekne/e1 Vi 2e/e / ! re2i #ak s neki0 i8%"esni0 /alen/ 01 E/ , na1 Vi s/e %e2 i80islili /a" s% " ar&u0ena/1 A su/ra u !2e ne 2e/e %i3e ni !ri8na/i da s/e i ra8& %arali sa 0n 0: Tak%i s/e %i, i /u se ni3/a ne 0 6e1 KRISTIJAN Ja s"e2a0 sa0 / , da sa0 !i"an1 I 0eni se d is/a #ini, da %as u !2e ne0a1 Ja sa0 ! /!un sa0 u s $i, "a ra8& %ara0 sa0 sa s $ 0, %i s/e !rika8a, 0eni "e s%e 0u/n i 0a&len G $ li 0e &la%a G ran"en sa0, "a sa0 u &n"i5i, "a sa0 $ les/an, "a ne %"eru"e0 u %a3u l &iku, %i s/e di01 DOKTOR u"/e 0e1 Ti0e, 3/ s/e s%e !re$a5ili u neki li$eralni /rik, da 0ene ne0a, /i0e nis/e i80i"enili s/%ar, "er "a ra8& %ara0 s %a0a i "a sa0 s"enka %a3i; %las/i/i; 0isli: Ja nisa0 a&i/a/ r nikak%e !ar/i"e, / 0 li0 da u%a6i/e $e8u%"e/n 1 Meni ni"e s/al d %a3e&a &lasa1 Vi 2e/e 0eni da/i s% " &las, ;/"eli %i / ili ne1 Sa$eri/e se1 Va3e di"e/e :::: Vi la6e/e1 Vi s/e !i"ani1 Vi $un5a/e1 KRISTIJAN Ja nisa0 !i"an1 G G s! dine d k/ re, "a s"e2a0, da s/e %i neka !er%er8na, sred %"e#na sa$las/, i danas, kad "e 0 derna 8nan s/ s%ela 6i% /ni !r $le0 na !r 8irne, "asne ke0i"ske + r0ule::: DOKTOR Tak "e1 I "a s/ "i0 na &ledi3/u ! sl"edn"i; nau#ni; re8ul/a/a9 s%e "e / !r 8i0 ka ke0i"ske + r0ule1 S%e "e / sada $i#an ke0i"ski !r 5es9 !lin %i, di ksidi ele0en/i, #e/rdese/ Cel8i"a, + r0ule1 Jasne ke0i"ske + /0ule::: KRISTIJAN ,/ "e / sa 0n 07 Jesa0 li "a G "a7 Da1 T "e s $a1 D k/ r1 Mali $ les/an1 A;, da1 . les/an1 G s! dine d k/ re1 M li0 %as, #u"/e 0e1 Ja nisa0 !i"an, ni %i nis/e !i"ani1 Ni/k ni"e !i"an1 Ja 8na0 sada 3/ & % ri01 Ja se s"e2a0 s%e&a / #n 1 S%ake se %a3e ri"e#i s"e2a01 Ja !rela8i0 !rek / &a1 Ja se nisa0 u%ri"edi 1 Vi s/e 8l in+ r0irani neki0 s/%ari0a1 Vi &leda/e kri% 1 P s%e kri% 1 Ni"e /ak kak %i 0isli/e1 Ali "a 0isli0, da $is/e $e8 $8ira na s%e / , 0 rali u8e/i u $8ir i!ak /u #in"eni5u, da sa0 "a /a5 u % 0 slu#a"u1

Tu se radi

"edn 0 #insk 0 sr5u1 Vidi/e1 M 6da ni/k ni"e u #i/a% 0 &radu /ak l"u$i

s% "e di"e/e ka "a: Ja sa0 k na#n s%e s% "e /e6n"e !r "i5ira u /u 0alu s% "u sre2u, i /a" "e 0ali de#k $i "edini 0a&ne/, k "i 0e "e %uka %an i8 % &a !akla1 Ja $i; se $i u/ !i u $la/u, da ni"e $il / &a d"e/e/a::: DOKTOR udni s/e %i l"udi, %i /nali #in %ni5i sindika/a, dar%inis/i i $un/ %ni5i 8a /ari+ne ! $ l"3i5e1 O&ra>u"e/e se s0rdl"i%i/n !erina0a, 6al sni0 s/an %i0a, nda 0isli/e da s/e ri"e3ili s/%ar, ak s/e !r dali "edan sindika/ 8a d%i"e k 0 de ili "ednu !e/r le"ku1 Ti 0aleni %a3i k k 3in"5i, 8a k "e !la2a/e /ridese/ kruna 0"ese#n , / "e %a0a 6i% /, / &n"il"en"e ! d /i0 !erina0a i / ku;an"e dun"a i kras/a%a5a: )acio je pogled na ormar prenatrpan kompotskim &la'ama" I8%an / &a s/ana 8a /ridese/ kruna 0"ese#n , i8%an / &a 0 6e # %"ek $i/i s%e9 kr%nik, 6i% /in"a i u6as1 A unu/ar / &a s/e sen/i0en/alne k k 3i1 O;1 T "e %a3e !ile $il %a0a 0a&ne/ i8 $la/a1 A sada %as s/%ar $ li ka !ar5 %a, k "i se "e u;%a/i 1 I 5%ili/e1 I i0a/e sa0 "ednu "edinu ide"u9 kak $i $il , da se i8%u#e/e i8 %e 0 ralne 0i3 l %ke1 Ali % & !u/a se ne 2e/e i8%u2i1 Mali 2e sas%i0 si&urn u/nri"e/i1 KRISTIJAN T "e kru/n d %as, & s! dine d k/ re1 T ni"e l"udski1 DOKTOR T ni"e ni3/a kru/ni"e i ni3/a nel"udski"e d n &a 3/ s/e %i ! #inili s &la%a0a s% "i; $li6n"i;, s% "i; dru& %a i su0i3l"enika1 I na %a3a ! li5a"na ra$ /a, i n , kad s/e &la%u % & 0al & ne%in & de#ka $a5ili u i&ru, 8a "edan de0a& 3ki /rik, 8a "edan sa%r3en $es!red0e/an ! li/i#ki us!"e; G n "e $il sli"e! i kru/n 1 Ni3/a 0an"e kru/n !erina0a 5%ili ne 8na0 k lik 6ena i d"e5e1 KRISTIJAN Ja nisa0 ni3/a kri%1 A di"e/e ! & / % ni"e kri% 1 T "e a!surd, / "e sred %"e#ni a!surd1 d s/ /inu %a3i; kru/n s/i u ! sl"edn"i; #e/rdese/ i sa0 sa/i, 8$ & k "i; sada ! d s% "i0

DOKTOR Ni/k ni"e ni3/a kri%1 Ni"e $i kri% ni na" 0r/%a5 /a0 na kri6u, !ak su &a s%e"edn ras!eli1 Da1 A ni %a3i !ri"a/el"i nisu $ili kri%i1 D $ri l"udi su / $ili i i0ali su d"e5u ! !u/ %as1 A %i s/e s%e"edn $ili kru/ni1 I /e kak kru/ni1 Da1 Tak "e / 1 U s/al 01 ,/ "a /u

&u$i0 %ri"e0e7 Mene #eka"u dru&i 0 "i !a5i"en/i1 Ja " 3 i0a0 0n & ! sla n 2as1 A s%e "e / s %a0a i nak "al % 1 KRISTIJAN G s! dine, 0 li0 %as1 Os/ani/e " 3 sa0 "ednu 0inu/u1 u"/e 0e1 Tak 0i $ &a, is/ina "e 3/ & % ri01 Ja ne0a0 /alen/a da &lu0i01 Ja ne 0 &u da la6e01 Ja ne 8na0 kak da %a0 d ka6e0, kak 0e se %a3e ri"e#i u $i/i d i0a"u: Is/ina "e1 Ja sa0 ;/i da se s %a0a s%a>a01 Ali "a sa0 s"e2a , da %i & % ri/e is/inu1 S%e "e is/ina, & s! dine, 3/ s/e rekli1 I %idi/e, "a %as 0 li0 ka $ &a 5a s/% ri/el"a9 ne $udi/e kru/ni1 Os/ani/e n 2as /u1 P 0 8i/e 0al 01 Ja %"eru"e0, da %i 0 6e/e:: DOKTOR Mali 0 ra $e8u%"e/n da u0re1

KRISTIJAN G s! dine d k/ re1 )aklin"e0 %as s%i0 s%e/i0 i 0ili0, ne 0u#i/e 0e1 Ak 0i u0re di"e/e, u 0eni 2e nas/a/i /ak%a ru!a, da 2u se i "a s/r %ali/i u &r $1 Jes/1 Is/ina "e1 Ja sa0 $a5i s% "e di"e/e na k 5ku1 .i sa0 lak u0an1 (a&a sa01 Ali s%e "e / $il u &n"i5i1 Mene su nda na!ali1 .ili $i 0e u$ili, da se nisa0 $rani 1 Ja sa0 0 ra da se $rani0::: G s! dine d k/ re, 0 li0 %as, ka $ &a %as 0 li0::: ,adne pred doktorom i obujmi mu noge" Ne0 "/e 0i u$i/i di"e/e1 Mene u$i"/e1 Mene1 E% , "a sa0 /u, ali di"e/e "e ne%in 1

DOKTOR odgurne (ristijana+ (a6/e1 Sada s/e u a+ek/u i la6e/e1 I / s/e %i &la% 01 Sada $is/e d is/a dali &la%u 8a % di"e/e1 Ali da %as d is/a d%uku ! d s"ekiru, %i $is/e s%e ! rekli i /a0 $is/e se /ukli i kidali G i d ka8i%ali, da "e s%e, / $ 6e, !i"an !ri%i>en"e: KRISTIJAN Jes/1 Tak "e1 Jes/1 G Ali "a / 0e nisa0 kri%, & s! dine d k/ re1 G s! dine d k/ re, "a / 0e nisa0 kri%, 3/ 0e "e $ & s/% ri /ak%i0 sla$i2e01 4u*e se na koljenima" DOKTOR )ar s/e d is/a / lik kuka%ni, da ne 0 6e/e ! &leda/i s/%ari u k , 8ar d is/a ne0a/e / lik 0 ralne sna&e, da se ! 0iri/e s ! sl"edn"i0 re8ul/a/i0a nauke9 sr5e %a3e& 0al & de#ka "e !resla$ , n 0 ra 8a/a"i/i:::

KRISTIJAN Ne, ne 0 &u1 Mene "e s/ra;1 Ja sa0 !r kle/, "a sa0 kuka%an, "a sa0 &ad, s%e "e / /ak 1 Sa0 0i di"e/e s/a%i/e1 Ja %"eru"e0, da %i / 0 6e/e1 G s! dine d k/ re1 Ja nikada u se$i " 3 nisa0 $ra#una s /i0 0ra#ni0, !rek &r $ni0 s/%ari0a1 Ja %"eru"e0, & s! dine d k/ re1 Ja 8nade0, da i0a nad na0a ne/k , /k s%e 0 6e, !a i / , da s%lada ! sl"edn"e nau#ne re8ul/a/e1 A 0 "i dru& %i, %idi/e, ni u / nisu %"er %ali, i 8a/ se 0i nis0 nikad sla&ali !rin5i!i"eln 1 Oni su ! ri5ali s%e 0e/a+l8i#ke sna&e nad na0a9 du$l"i 0 ralni 8ak n, i $a3 u s0islu / & du$l"e& 0 raln & 8ak na i0a i ! ka"an"a, 0 ralne ka/ar8e, #i32en"a d &ri"e;a, & s! dine d k/ re: DOKTOR Vri"e0e "e1 E/ ! "u !i"e/l %i1 I nda su se $ili "a%ili !i"e/l %i, kada su ni s/a"ali u8a 8id1 S%i/al "e1 .ru"ali su $u$n"e%i::: %aleko vani bubnjevi" .ile su i0 ruke %e8ane na le>i0a, i nisu dali da i0 %e6u #i1 S%i su / d$ili1 Gledali su s0i n u 5i"e%i, i kada su se "a%ili !i"e/l %i G s%e "e $il /ak ! d0ukl si% , ka da "e $aru/ $i 0 kar d ki3a: %aleko salva" Ni3/a se ni"e #ul 1 Ka da su !u5ali ! d !erina0a1 Jes/e li #uIi7 Pu5ali su1 G / % "e1 4odi (ristjana u tminu! u kojoj se vidi id maga ina nad kojim prehje$u jutarnji oblaci pred svitanje" .edna svjetiljka baca sjenu po idu! a pred idom le-e le'evi" D >i/e1 G / % "e1 E% " 3 su / !li1 Sas%i0 / !li1 Stanka" 4i ije nestane" %oktor se vra$a do postelje dje*je i davi dijete svojim crnim rukavicama" %e*ko ho$e da se bije! ali popu'ta kao da je narkoti iran" 8nda mu glava klone i prevjesi se preko ruba postelje"

KRISTIJAN htio je da navali na doktora i htio je da vi*e! ali nema glasa" 8n *upa svoj povoj na glavi! tako da pote*e krv! i ruke su mu crvene od krvi! i 'ap$e+ Kr%ni#e1 DOKTOR Pss/1 Pss/1 Ne %i#i/e1 Pr $udi/ 2e/e 6enu1 ,o'to je dijete umrlo" Tak 1 T "e $ila /a s/%ar1 T "e sada s%r3en 1 Kad 0e $ude/e /re$ali, sa0 i8% li/e !e/ ! sla/i ! 0ene1 S/ "i0 %a0 na dis! 8i5i"u1 (aku n 21 I la i" 0uju se vrata na hodniku" Stanka" (ristijan se od bola na pove u rane! koji je ra derao! osvijestio potpuno" Ruke su mu krvave" ,otr*i do postelje i

tamo konstatira smrt" #a jastu*nicama ostaju krvave mrlje" 8nda kao lud istr*i i *uje se kako vani udara vratima i vi*e" /o je probudilo -enu i ona u polusnu ustaje" KRISTIJAN nakon stanke utr*i u sobu" Ti nisi #ula ni3/a7 Ti nisi %id"ela nik &a7 ENA Nisa01 ,/ /i "e7 ,/ se d & dil 7 Sko*i s postelje! objasni joj se stvar! avri'ti pani*no i poletjev'i preko sobe baci se na mrtvo dijete" KRISTIJAN Ti nisi #ula ni3/a7 ,/ 7 D k/ r "e $i /u1 Minu/u !ri"e: .i "e /u1 D k/ r1 Minu/u !ri"e1 Sada &a %i3e ne0a1 5oda kao omamljen" Minu/u !ri"e1 Ne0a &a1 .i "e /u1 Minu/u !ri"e1 On1 D k/ r1 .i "e /u1 ENA glasno nari*e" 0upa kose" )ije glavom o postelju"

)a%"esa