You are on page 1of 1

Zvonimir Milec Zviduk s Bukovca

Pisac Zvonimir Milec roen je 1938. godine u Zagrebu. Po zanimanju je novinar. Dosad je objavio knjige: Pi i ili ne !i i" Zadnja !o# a Zagreb" Pozdravi doma" $ Zagrebu !rije !odne" Posljednji zvi%duk" Pria o novinama i Zagreb je Zagreb. &adr%aj 'njiga Zvi%duk s (ukovca govori o nemirnom dje injs vu !rovedenom na om zagrebakom brijegu. )iza" *ruli" Dugi" (imbo" 'an a i +olo su djeaci s (ukovca. &vi oni !o,aaju !e i razred. )iza je ban" *ruli nije bio dobar u s!or ovima" ali je umje nik u zvi%danju" Dugi je visok i mr#av djeak" (imbo je nizak i debeo" +olo nizak i mr#av djeak kao i 'an a" samo # o +olo s alno muca. Djeaci su se uvijek sas ajali kod kri%anja )ornjeg (ukovca. *ako im je" jednom kada su igrali nogome " !ris u!io rgovac -!oljari." debeo ovjek koji je imao rgovinu" i obja#njavao djeacima kako se !uca lo! a. +ekao je kako .e im !okaza i kako se !uca lo! a" uzeo je zale i u renu ku kada je zama,nuo nogom ne ko je kameni.em !ogodio lo! u" rgovac !roma#io lo! u !ao na !od. *o je bila osve a djeaka za krau novca u rgovini kada je on !ove.ao raun za svoj d%e!. Djeaci su imali jo# mnoge okr#aje s rgovcem. )izovu obi elj ine )iza" njegov o ac i majka e njegove ses re /vka i (ranka. 0 ac i majka su se es o svaali" ali je jednom svau !rekinuo rgovac koji se do#ao %ali i da je )iza ukrao bombone iz njegovog du.ana. 0 ac je is!ravno zakljuio i rekao mu neka ide drugdje ra%i i krivca jer )iza ne krade. )iza je imao s arog razrednika 1jekoslava De#aka" koji i, je u svemu mudro !ouavao i rekao je kako sve reba zna i" !a ako i zvi%da i e je i on sam jednoga dana odvra io umje nikim zvi%dukom zvi%duku koji se zauo iz #kolskog dvori# a. +adnja +adnja se odvija u vrijeme kraja #kolske godine" !oslije drugog svje skog ra a u zagrebakoj e vr i (ukovcu. Dojam 'njiga je zanimljiva jer o!isuje dje injs vo jedne gru!e djeaka.