You are on page 1of 12

ADAM I EVA

OVJEK, ADAM ENA, EVA KELNER u hotelu GOSPODIN U CR-NOM, hotelski sus e! GOSPODIN S LULOM u "#$o%l&ku KELNER U KRM' (o! $e)l o) Hotelske sluge, grob ranima, dame u crni putnici u brzovlaku,, GENERAL GOSPO*A U CR+ NI DAMA GOSPODIN SA ,A GONE-KOM GLAS MAJKE OPA-ICA

-RGOVAKI PU-+ NIK GLAS LA*ARA

ari, gospoda sa cilindrima i ~ ~ ni, sveeni grobari u podzc~n~. glasovi serenade. LICA Je!.o li/e

Soba u petom katu velegradskoga stjeni avog !o"tela #to su ga u ovo na#e doba kada je i ljubav industri"jalizirana prozvali pateti nim imenom$ %&den~. 'ab"lonska !otelska prostorija, s tapetama neodredene sme"cle boje #to su na mnogima mjestima poderane i ogulje"ne te se na njima vide krvavi tragovi zgnje eni! stjeni"ca. (ostelja od )ute mjedi, vrata, okviri prozora tamni, gotovo crni* + cjelini, soba je malena, zagu#ljiva i anti"pati na. &lektri na svjetiljka na stoliu uz postelju za"klonjena. ,elena polusvjetlost. -ad se zavjesa digla, vidi se da su se ovjek i )e"na, gospodin i dama, Adam i &va, tukli. I to kako se ve tuku ljubavni parovi po !otelima. .r evito, u stravi da se ne uje %prijeko u drugu, susjednu sobu//. ,ena kle i pred 0ovjekom i ne da mu da ode. 1n !oe da ode. 2ek, ovjek se ipak otkinuo i veie na ~ratima. Izai e. + ogrta u ie. 'e#ir u ruci. 3ena energ~ no ustane s poda i potr i za njim. ENA0 P& !o"#o e1 Ako ti t&ko ho2e3, o.!& e !o"#o1 J& i)&) io3 e!&. &!ut1 I & +k&4e), & 2u 5& i$i5#&ti1 OVJEK, razdra)eno, na krajnjoj medi normale$ A k&k&% ti to &!ut i)&3, )oli) & te"e6 7to 2e3 ti )e.i o3 i$i5#&ti6 8&/it 2e3 se (o! loko)oti%u6 Je li6 Moli)1 I$%oli1 I$%oli se s&)o "&/iti (o! loko)oti%u1 Nek& ti (#e#e4e i %#&t, i (u(&k, i 5l&%u, !o /t&%ol&1 9o2e3 li se ot#o%&ti6 Moli)1 -#e"& li ti ot#o%&6 Ne)&3 5&6 J& 5& i)&)1 E%o1 Moli)1 I$%oli1 Koliko 5o! 4eli31 J& i)&) ot#o%& $& :it&%u 4e.sku #&su, )oli) li e(o1 (ostavlja 45"jole otrova na stol. 6ednu. 7rugu. 2reu. +zrujano$ D&kle, )oli) li e(o; Ust#i elit 2e3 se6 Sk&.!&l 2e3 )i u:i.iti6 Pis&t 2e3 (is)& s%i)& $.&./i)& i )o o su(#u<=>

Soba u petom katu velegradskoga stjeni avog !o"tela #to su ga u ovo na#e doba kada je i ljubav industri"jalizirana prozvali pateti nim imenom$ %&den//. 'ab"lonska !otelska prostorija, s tapetama neodredene sme"cle boje #to su na mnogima mjestima poderane i ogulje"ne te se na njima vide krvavi tragovi zgnje eni! stjeni"ca. (ostelja od )ute mjedi, vrata, okviri prozora tamni, gotovo crni* + cjelini, soba je malena, zagu#ljiva i anti"pati na. &lektri na svjetiljka na stoliu uz postelju za"klonjena. ,elena polusvjetlost. -ad se zavjesa digla, vidi se da su se ovjek i )e"na, gospodin i dama, Adam i &va, tukli. I to kako se ve tuku ljubavni parovi po !otelima. .r evito, u stravi da se ne uje %prijeko u drugu, susjednu sobu//. ,ena kle i pred 0ovjekom i ne da mu da ode. 1n !oe da ode. 2ek, ovjek se ipak otkinuo i veje na ~ratima. Izai e. + ogrta u je. 'e#ir u ruci. 3ena energ~0no ustane s poda i potr i za njim.

P& !o"#o e1 Ako ti t&ko ho2e3, o.!& e !o"#o1 J& i)&) io3 e!&. &!ut1 I & +k&4e), & 2u 5& i$i5#&ti1 OVJEK, razdra)eno, na krajnjoj medi normale$ A k&k&% ti to &!ut i)&3, )oli) & te"e6 7to 2e3 ti )e.i o3 i$i5#&ti6 8&/it 2e3 se (o! loko)oti%u6 Je li6 Moli)1 I$%oli1 I$%oli se s&)o "&/iti (o! loko)oti%u1 Nek& ti (#e#e4e i %#&t, i (u(&k, i 5l&%u, !o /t&%ol&1 9o2e3 li se ot#o%&ti6 Moli)1 -#e"& li ti ot#o%&6 Ne)&3 5&6 J& 5& i)&)1 E%o1 Moli)1 I$%oli1 Koliko 5o! 4eli31 J& i)&) ot#o%& $& :it&%u 4e.sku #&su, )oli) li e(o1 (ostavlja 45"jole otrova na stol. 6ednu. 7rugu. 2reu. +zrujano$ D&kle, )oli) li e(o; Ust#i elit 2e3 se6 Sk&.!&l 2e3 )i u:i.iti6 Pis&t 2e3 (is)& s%i)& $.&./i)& i )o o su(#u<=>

ENA0

$i6 Polit 2e3 )e %it#iolo)6 Moli) i$%oli1 E%o )e1 -u s&)1 Poli )e %it#iolo)1 Moli)1 G! e ti e t& t%o &!ut6 D& 5& %i!i)o1 No1 7to e6 7to 3uti36 ,ena je klonula na stolicu i tamo glasno zaplaka"la. Stanka. 2aj 8akat da je )ena klonula na stolicu i glasno za"plakala zbio se ovu istu no valjda (9 stoti put, i on je svejedno tako djelovao na 0ovjeka da ovaj nije iza#ao, nego se povratio i us!odao se sobom. OVJEK0 S)i e3.o1 -o e i(&k s)i e3.o, s ti)& t%o i) k&#t&)&, !o %#&5&1 U%i ek i u%i ek s&)o te t%o e k&#te i t& t%o hi(oteti:.i &!ut1 7t& e to t%o e .eo$"il- .o ! e: e .&#i/&. e, t& t%o &!ut6 7to )i se toliko 5#o-$i3 ti) s%o i) &!uto)6 ENA0 -i .isi :o% ek1 -i .e)&3 .i toliko s)ilo%&-. & koliko "i /#.o5 (o! .ok&t st&lo1 -i si $%i e#1 OVJEK0 ,%i e#1 P& !o"#o e1 Moli) li e(o; J& s&) $%i e#1 S&)o, )oli) te, u(&)ti o%o0 & s&) $%i e# ko & e sit& te t%o + u$%i3e.e, ete#i:.e l u"&%i1 ,%i e# ko- & e .&(#osto sit& !& "u!e $%i e#1 Me.i e s%e5& to5&, %i!i3, !o%!e1 -a)iprstom pili svoj vrat. I (#eko 5l&%e )i e s%e to 3to se $"i%& )e!u .&)&1 I k&ko s&) #ek&o0 /l&#& (&/t&@1 -o e .& "ol e; Niti & te"i 3to !u5u e), .i-ti ti )e.i1 Ni $& !l&ku1 Me.i e !ost& %e2 tih hotel& i tih o!u#.ih so"& i to5 sk#i%&. & (o /#k%&)& i (o k&%&.&-)&1 -%o 5os(o!i.1 P& !%o"o i1 P& "#&ko#&$%o!.e (&#-.i/e1 P& t#okuti1 P&#&lelo5#&)i1 O"$i#i1 Ve$e1 Ko.%e.-/io.&l.osti1 K %#&5u s%e to1 Me.i e s%e5& to5& !ost&; J& .is&) t&t1 J& .e k#&!e) .i3t&1 A & u%i ek 4i%i) k&o !& )ili u.i)& s%o ih &k/i & i5#&) .& "u#$&)&; S%&ki !&. !o"i%&) o! te"e (et tele5#&)&1 K&! 5o! tko $%o-.i0 tele5#&)1 I, o(et, tko e6 -ele5#&)1 J& .is&) si5u-#&. .i t#e.& .e 2u == )o#&ti o(et !& (&ku e) (&k !& ot-(utu e) "#$i) %l&ko) .& .o%i #&.!e%u1 O(et tele5#&)1 O(et k#i$&1 O(et eks(#es1 -i si s&%#3e.o lu!&1 -i .isi (#i se"i1 7to e to te"i t#i stoti.e kilo)et&#&6 -#ist& &)o, t#ist& t&)o1 -i %isi3 .&!& ).o) k&o 5il oti.&1 J&
AI&t;B, 0isti #&:u.i

<=C s&) )islio !& si ti :o% ek ko i .e3to ho2e1 Ali !&1 V#&-5&1 -i si lu!&ki. &1 Li D+i .& o"i:#@i & +Ci+i!1 ENA, o ajno$ P& #e/i )i 3to t#e"& !& :i.i)6 Re-/i )i1 OVJEK0 S&!& %i3e .i3t&1 S&s%i) .i3t&1 S&!& e %e2 s%e s%#3e.o; A)e.1 Ci#/u)!e!e#u.t, &)e.1 -o e s%e 3to ti & i)&) !& k&4e)1 ENA0 -i si .&3&o !#u5u1 ,&to t&ko 5o%o#i31 OVJEK0 N&#&%.& st%&#1 Ne e!.u1 Ne s&)o e!.u1 Sto i (e!eset s&) !#u5ih .&3&o i s%&k& toliko %#i- e!i koliko ti1 Ne )isli) %i3e !& si ti e!i.&1 Ne t#(i) %i3e .& Eiks.i) i!e &)&1 ENA0 D#u5&:i e si ti 5o%o#io o.!&1 OVJEK0 K&!& to Go.!&H6 D& 5o%o#i &s.i e1 7to $.&:i to % e:.o t%o e (&teti:.o Go.!&I6 ENA0 P& k&! si )e l u"io1 OVJEK0 J& s&) te"e l u"io6 K&! s&) & te"e GI u"ioH6 J& .ik&!& .is&) "io "esti!&. !& uo(2e i$us-ti) tu 5lu(u i (#&$.u E#&$u0 Gl u"iti; -o e o(et t%o & Eiks.& i!e &1 Nik&! & te"e .is&) Gl u"io; -o .i e isti-.&1 J& s&) "io ko#ekt&. s(#&) te"e1 A ti si se !#4&l& (os%e.e!%os)isle.o; ,ENA0 K&! si "io t&ko "i e!&. k&o !& su te uto(-l e.o5& i$%ukli i$ %o!e1 S&4&lio si )i se; OVJEK0 Oh, ti, !#&5& )o & .& l u"e$.i & s&)&-#it&.ko1 u!.e ste %i se.ti)e.t&l.e s&)&#it&.ke1 S%e se to ko! %&s !o5&!& i$ s&)ilosti i u%i ek %&) .etko i$-5le!& k&o !& su 5& i$%ukli i$ %o!e1 ENA0 D& se .is&) s)ilo%&l&, ti "i se o.!& "io u"io, t&ko si "io "i e!&.1 7to s&) )o5l&6 9t el& s&), (&;;; OVJEK0 G9t el& siI, (& o.!& G.isi ht el&I, (& si o.!& o(et Ght el&1 Mi$e#i o1 Ni3t& G.isi ht el&I1 Nik&-!& .i3t& G.isi ht el&H 1 -i uo(2e .e $.&3 Ght eti1 G9t e-l& si 1 S%e si s&)o $&(lel& i $&)util&1 Ali s&! e 5oto%o1 S&! (uklo ku! (uklo1 Me.i e s%e5& to5& !ost&1 ENA0 u )e, )oli) te1 OVJEK0 8u!i :o% ek1 Mo %o$ i!e u !%&1 S&! e e!&. i (et.&est1 D&kle o3 t#i!eset-:et#!eset )i.ut&1 Moli) te1 Slu3& 1 S%e to 3to e "ilo "ilo e1 ,"o5o)1 1n !oe da ode, ona za njim kao padavi ava, zapjenjeni!
F F

<=J usana, neki grleni animalni poluglasovi, duboko iz prsno~a ko#a. (la . ,ENA0 u )e, :u )e, :u ;;; Svjetlost se ugasi.

to6

ENA, zaprepa#teno, o ajno$ 7to e to6 7to e to6 Pot#es1 V&t#&1 Gos(o!e "o4e e!i.i1 7to e

OVJEK kodprekida a$ 7to "i "ilo6 P#eki.ut& e st#u &1 K#&tki s(o 1 ENA0 Ni e to .ik&k&% k#&tki s(o 1 -o e $.&k1 U4&s&. /#.i $.&k1 OVJEK0 K&k&% $.&k %#&4 i6 K#&tki s(o 1 1tvara vrata i gleda u !odnik gdjeje tmina kao u rogu. (o cjelom !otelu stala su zvonca elektri na da zvrndaju. OVJEK0 I$5le!& !& se st#u & (#eki.ul& u :it&-%o) hotelu1 ,voni i on. ENA0 Slu3& , )oli) te, k&o "o5& te )oli), .e-)o s&! oti2i1 Ne ost&%l & )e tu s&)u u t)i.i1 OVJEK0 -i .isi .o#)&l.&1 J& s&) %e2 t#e2i !&. o%! e "e$ !o(ust&1 J& o3 i)&) .ekoliko )i.ut&1 J& %i-3e .e )o5u .i3t& !C #iski#&), )e.i se 4u#i1 (ali )igice$ ,"o5o)1 ,ENA0 Ako ti s&! o!e3, & 2u (o:eti t&ko %ik&ti !& 2e se o%! e sku(iti :it&% hotel1 J& 2u se"i o:i isko(&-ti1 G! e e, 5! e e i5l&6 2apka po stolu za #e#irom i va"di iglu. J& 2u sko:iti k#o$ (#o$o#, )oli) te, .e i!i s&!&, oh, k&ko e to 5#o$.o1 Ok#ut.o1 8e$o"$i#.o1 :acila se na divan. 6eca. OVJEK zvoni neprekidno$ O-o-o1 M& & 2u $&-k&s.iti .& %o$1 O-o-o1 -ucanje. +lazi kelner sa svje"njacima. 6ednu svijeu ostavlja na stolu. P& 5! e ste, )oli) & %&s6 Ve2 $%o.i) /i elu u#u; KELNER0 Ne )o5u & .& s%e st#&.e, )oli) li e-(o1 K#&tki s(o , )oli) li e(o, u 5o#. i) s(#&to%i)&1 P&#!o., o(#ostite, )oli) li e(o1 ,& !eset )i.ut& "it 2e s%e u #e!u1 L u"i) #uke, kl&. &) se1 L u"i) #uke1 ENA se baci na koljena pred ovjekom u poluludom stra!u$ Eto1 Ne )oli) te %i3e .i3t&1 8it 2u tih&, .e 2u .i (is.uti, s&)o ost&.i o3 o%u .o21 Ne)o )e (ustiti s&)u ko! te )#t%&:ke s%i e2e1 -u e 5#o$.o k&o u )#t%&:.iei1 -u 2u & (olu! eti1 <<K %l&k;;;

OVJEK0 Ali, $&# .isi :ul&6 ,& !eset )i.ut& s%e Le "iti u #e!u1 J& .e)&) %#e)e.&1 Mo

ENA0 O. l&4e1 -o e l&41 ,&to e i !o.io s%i e2u; -o 2e t&ko ost&ti1 -o e )#t%&:.i/&1 -o e 5#o$.o i & 2u (olu! eti k&! ti o!e31 Moli) te1 S&)o !o sut#& ost&.i1 Sut#& i!e "#$i %o$ u se!&)1 I)&3 %#e)e.&1 Eto1 J& 2u le2i t&)o .& oto)&.u i "it 2u k&o 5luho.i e)&1 S&s%i) 5luho.i e)&, k&o )#t%&1 S&)o ost&.i1 Ni3t& te .e 2u (i-t&ti, .iti )oliti, .i3t&1 Ni3t&, .i3t&1 Ni s/e.e, .i #i e:i, .i-3t&1 U ut#o 2e)o se #&st&ti k&o l u!i1 P& !o"#o1 Ako si t&ko o!lu:io !& i!e3, & ti i!i1 Ali s&)o s&!& .e1 Moli) te1 S&!& .ik&ko .e1 ;a koljenimaje dopuzala do 0ovje"ka i, obujmiv#i mu noge, vu e ga do otomana. 0ovjek popu#ta. Stanka. 1nda 0ovjek u ogrta u sa #e#irom i kov egom i ki#obranom u ruci popu#ta cjelivanju )ene i sjeda na otoman. 1na do njegovi! nogu. <ol. OVJEK, kao toplo i direktno$ Slu3& )e )oli) te1 8u!i !o"#&1 J& s&) "io %e:e#&s .eko#ekt&.1 -o, )e-!uti), .i e )o & k#i%. &1 J& s&) .e(#o)i3l e.o #e&5i-#&o .& t%o .el u!ski is(&!1 7to se $"ilo i$)e!u .&s, &ko se u$)e )i#.o i o" ekti%.o6 Je!&. !o4i%l & ko i s&), (& !o"#o, .ek& "u!e, ko i s&) !&kle iskl u:i%o & sk#i%io1 Do"#o e1 Ali & o.!& .is&) i)&o .i )o#&l.e .i i.telektu&l.e #&%.ote4e1 J& e o3 .iti !&.&s .e)&)1 I)& t&k%ih (e#io!& u 4i%otu k&!& se 5u"i #&%.ote4&1 Ali !#4i) !& e (ot#e".o !& :o% ek i)&, "&#e) t&ko !u5o !ok 4i%i, s%o u.ut#&3. i st&"ilitet, "e$ to5& se .e )o4e1 A & !&.&s os e2&) e!.u e!i.u (ot#e"u u se"i, & to e !& !o!e) !o .eke k&k%e-t&k%e #&%.ote4e1 D& i$&-!e) i$ te % e:.e &.&#hi e i k&os&1 D&1 -&ko e .& "ol e #e:e.o0 .e 2u &.&#hi e %i3e1 8&#e) u o!.osu s(#&) 4e.+, & .e 2u &.&#hi e1 Os e2&) (ot#e"u .ekih !i#ekt.ih skl&!.ih o!.os&; O.!& se, !&kle, s&!& (it& 3to6 Mo4e3 li s& ).o) 4i% eti k&o :o% ek s #&%.o(#&%.i) :o% e-ko)6 7to6 'utnja. Stanka. D&kle, 3to e6 Sto 3uti3 !e)o.st#&ti%.o6 J& .e )o5u !& 4i%i) s to"o) k&o s& 4e-.o)1 O.o e s%e "il& $&"lu!& ko & e !&.&s &s.&; I tu le4i te4i3te /i ele st%&#i1 -#e"& se (o)i#iti s& st&. e) E&k&t& k&k%i o.i esu1
F F

<< = ENA0 Ali k&! se & t&ko sil.o (&ti)1 Me.i .i e st&lo .i !o k&k%e #&%.ote4e1 Me.e s%e to "oli k&o ot%o-#e.& #&.&1 OVJEK0 S)i e3.o1 P& .isi ti e!i.& ko & se (&ti1 D&.&s, k&ko !&.&s st%&# i$5le!&, (osli e s%ih o.ih )u-k&, !&.&s e s%e to s&s%i) (#i#o!.o u(&l e.& #&.&; I "o-li1 N&#&%.& st%&# !& "oli1 S%e e to "ilo k#i%o 5le!&.o1 Ni e to "il& .ik&k%& i.s(i#&/i & .i $&.os, k&ko e to .&-)& o.!& u %#u2i/i i$5le!&lo1 O.!& se :i.ilo !& st%&# $&-.osi1 Ci elo st%&#i se "&#e) )o5l& !&ti .ek& )oti%&/i- &1 Mo5l& se st%&# t&ko o" &s.iti1 Ali !&.&s se %i!i &s-.o i (l&sti:.o0 "ilo e su%i3.o1 D&.&s e s%e #&.&; Ali k&!& t& #&.& $&/i eli, & s%e u 4i%otu $&/ el u e s %#e)e-.o);;; ,ENA p=a e$ Nik&!&, .ik&!&1 J& to .e )o5u, (& .e )o+5u; COVJEK0 No, eto1 Moli) li e(o1 -o e %e2 t#e2& .o2 3to 5o%o#i) .e(#est&.o i, eto, !os&!& s%e

"e$ #e$ul-t&t&1 -i si :o% ek6 -i i)&3 s)io.osti !& $& se"e t%#!i3 !& si :o% ek1 -i 2e3 se i$5#&!iti !o !#u5& i (#i &tel &6 -i6 -i si 5usk&, & .e :o% ek1 Jesi li )e #&$u) el&6 Gusk&1 Ve2 t#i (u.& !&.& i t#i .o2i .e(#est&.o u to 5#o$.i/i1 O! o" e!& !o %e:e#e, o! %e:e#i !o ut#&, .e(#est&.o i .e(#est&.o isto1 I o.!& #e$ult&t0 .i3t&1 J& s&) %e2 !otu-:e.1 J& %i3e .e 2u1 -& %&l !& se .is)o s#&sli1 J& %i3e .e )o5u1 J& .e)&) %#e)e.&1 Eto1 S&!& e e!&. i !%&!e-set1 Jo3 :et#!eset&k )i.ut&1 A 5! e e o3 kolo!%o#6 ,"o5o)1 Pusti )e1 ,"o5o)1 Istrgnuo se iz naru ja )e"ne i ustao energi no. ,ENA0 -i i!e36 -i !oist& i!e36 P& !o"#o1 J& s&) %e2 i s&)& u)o#.& i !ost& )i e s%e5&1 P#e.&(eto e s%e to1 Me.i se s%e %#ti1 K&o !& s&) (i &.&, s%e )i se %#ti; Ali, %eli) ti to (osl e!. i (ut1 Ako ti s&!& o!e3 i )e.e (usti3 s&)u u o%o )#t%&:.i/i, ko! o%e s%i e2e, u o%o) u4&su, ti .e 2e3 "iti .iti .& !#u5o) k&tu, & & 2u %e2 "iti !ol e .& !.u lihthoE&1 O%o e (eti k&t;;; OVJEK0 -&ko, !&kle6 -o e t%o &!ut6 Je li6 Peti k&t6 P& !o"#o1 V#Io !o"#o1 Moli) te1 -o e i(&k (#e-5lu(o1 Posli e s%e5& to5& s&!& o(et (#i(o%i est o (eto) k&tu6 P& !o"#o1 ,.&3 == 3to6 Moli) te1 Ne)o .i :ek&ti !& o!e)1 8&/i se o!)&h1 Moli)1 I$%oli1 -o e (eti k&t1 <<< M Dol e e IihthoE &sE&ltii&.1 8it 2e3 !ol e "#4e .e5o & liE-to)1 -& liEt k#o$ (#o$o# (utu e s& !e%et i os&) &k/ele-#&/i e1 Moli), 5os(o!o, i$%olite1 S nekom egzaltiranom gestom sko io je do prozora, koji je zavje#en tamnom zavjesom. 1tvorio je prozor na na in na koji sluge po !otelima otvaraju li8tove. Stanka. 0uje se kako u )lje"bovima negdje u li!t!o8u curi dosadna ki#a. No1 7to :e-k&te6 Gos(o!o1 7to :ek&te6 I$%olite )oli)1 Peti k&t1 1brat u temperamenat$ D& i)&3 s&)o )#%u k&#&kte#&, ti "i se s&!& )o#&l& "&/iti !ol e1 -o "i ti "il& !u4.ost1 Nik&!& o3 .is&) s(&%&o t&ko )i#.o k&o +Dto "ih s(&-%&o .o2&s !& te %i!i) u o.o (o. &%i C#%e.o5& k#st&1 Cini no i okrutno$ Li e(o "ih se $&)ot&o u to(li (le! i slu3&o "ih %&5o. k&ko (le3e (#eko 3i.&1 U(#&%o "ih os- e2&o k&ko s&) s& s%&ki) kilo)et#o) slo"o!.i i1 (er"verzno$ Moli), !&kle1 7t& 2e "iti6 J& %i3e .e)&) !u5o %#e)e.&1 Me.i se 4u#i1 ENA, u jecanju$ M& 3to )e )u:i31 9l&!.o e1 ,&t%o#i1 OVJEK, sve dublje u temperamentu$ A, t&ko !&kle6 -i .e 2e3 !ol e i$ (eto5 k&t&6 I & te"e )u:i)6 I $i)& ti e6 -o e sk&.!&l1 K&k%e su to "&.&l.e (#o%i./i- &l.e 5este6 -&ko #&!e o"i:.e kuk&%i/e1 M#$i) te1 G&-!i3 )i se1 P#okleti :&s k&! s&) te u5le!&o1 i%ot+. o ti o5#&.i:e.&1 -i 2e3 se )e.i 5#o$iti s%o i) k&#t&)&6 -i .e)&3 .ik&k%o5 &!ut&1 -%o & e i5#& i$5u"l e.&1 S%e su t%o e k&#te i$i5#&.e1 -&ko se .e !& !o"iti .i3t&1 u e3 ==6 A(solut.o .i3t&1 .radacija bijesa$ -o e i(&k sk&.!&l1 -#e"&lo "i te (o5#&"iti i i$"iti !o k#%i; -o e e!i.i &#5u)e.&t1 Is(l usk&ti te !o k#%i; (ograbioje stolicu i takoje 8uriozno udario njome o pod da se stolica slomi"la. ,ena cvili. OVJEK nasrne na )enu i !oe da je bije$ A 3t& /%ili3, !o !&%ol&6 Sk&.!&l6 Je li6 Sk&.!&l6 -o te"i 5o-!i6 Sk&.!&l6 -o e o.o (#&%o6 -ucanje. Stanka. -ko e6 GOSPODIN U CRNOM0 J& s&)1 +lazi. OVJEK0 7to e6 7to 4elite6 GOSPODIN0 O(#ostite 3to %&) s)et&), &li t& %&I3& s%&/t& :u e se (o /i elo) k&tu1 J& i)&) so"u (ok#& J%&s i & .&(#osto .e )o5u .i !& )isli), .i !& s(&%&), <<N .i3t&1 -o %e2 s&!& t#& e t#e2u .o21 Eto1 L u!i Eilist#i su ~0 ho!.i/i)& ot%o#ili %#&t& i slu3& u t& %&3 sk&.!&l; OVJEK0 A 3to se %i )i e3&te u tu/te (oslo%e, )o-Ii) & %&s6 -ko %&s e $%&o6 -ko ste %i6 I k&k&% e to .&-:i. ul&$iti u tu/te so"e6 GOSPODIN0 Moli) li e(o1 J& s&) i$ (ok#& .e so"e "#o sto i t#i.&est1 J& s&) 5ost G9otel& E!e.&I k&o i % 1 Ist& (#&%&, iste !u4.osti1 P& )e.i e ko.&:.o s%e e!.o1 J& s&) )islio !& e u %&3e) i.te#esu !& %&s u(o$o#i) +l& t& %&3& %ik& o! eku e P0 :it&%o) s(#&tu1 Uost&lo)1 P&#!o.1 I$%i.ite )e1 Ali to 3to %&s !%o e o%-! e %e2 t#e2u .o2 #&!ite, to .i e l u!ski1 ,ENA0 O(#ostite, to se %&s s&%#3e.o .i3t& .e ti:e1 GOSPODIN0 Ne, 5os(o!o1 -o se )e.e ti:e "e$-u% et.o i .i e l u!ski k&!& .e 2ete !& u%i!ite !& se to )e.e ti:e1 ,&# e )o5u2e !& ste toliko su" ekti%.i !& .e 2ete !& %i!ite st%&#1 St%&# e ust%&#i %#lo e!.ost&%.&1 Ne)& tu .ik&k%e .&#o:ite ko)(lik&/i e1 P#i e s%e5&, .i-ste %i e!i.i l u"&%.i (&/i e.ti .o2&s u 5#o$.i/i; G9otel E!e.I e (u. t&k%ih (&/i e.&t&1 8olu u .& isto 5#o$.i-/i k&o i %i, )o & 5os(o!o1 U (eto) k&tu .e)& osi) %&s .i e!.o5 l u"&%.ik&1 S&)i t#5o%&:ki &5e.ti1 I e!&. oEi/i#, t& (utu e .& E#o.tu; 9#:e k&o h#:&k; S%i oEi/i#i ko i (utu u .& E#o.tu h#:u "e$o"$i#.o 5l&s.o1 Ali $&to !ol e, )oli) li e(o, u s(#&tu is(o! %&s, so"& "#o !%&-.&est, 3e$!eset i se!&), se!&).&est1 P& o.!& u t#e2e) k&tu /i eli #e! so"&, i u !#u5o) i u (#%o) s(#&tu /i eli #e! so"&, s(&%& u s%e s&)i o!&"#&.i (&/i e.ti l u"&%.e 5#o$.i/e1 Ali i(&k to .i e ko! . ih t&ko %iole.t.o1 I .i e G9otel E!e.I s&)1 I GEs(l&.&!eI i GCe.t#&lI i GCo.-ti.e.t&lI i GI)(e#i &lI i GRoM&lI, s%e to %#%i k&o ko3.i-/&, s%e se to "o!e k&o osi. &k1 Pl u e1 Ku.e1 !e#e1 O5o%&#& se, kle%e2e, )#$i, u"i &, kol e, (#e$i#e se, i to t&ko
;

"e$o"$i#.o 5l&s.o !& e s(#&) to5& o.o 5l&s.o oEi-/i#sko h#k&. e sit.i/&1 A e li to .&:i.6 Je li to l u!-ski6 ,&# e )o5u2e !& ste t&ko sl&"i !& .e )o4ete .i3t& i$)e!u se"e i s%o ih /#i e%& u!esiti k&o l u!i6 7to e, 5os(o!o6 7to )e (#o)&t#&te k&o !& s&) (olu!io6 Sto se :u!ite to)e k&o .e%i.& ! e%o :i/&6 Ni e to .i3t& .o-%o 3to & tu 5o%o#i)1 K&ko se $o%e o.& %&3& k. i5& u ko o e s%e to 4&los.o $"i%&. e (#%i (ut $&(is&.o6 K&F

ko se $o%e6 8i-"i-"i"li &1 D&, 8i"li &1 -&)o e $&(is&.o k&ko e 5os(o!& st&l& u .e5li4eu, (o! t& &.st%e.o) #& sko) &"uko)1 G9otel E!e.I1 AEe#& s &"uko)1 Po eli ste &"uku i o.!& e (o:elo, i o!o.!& (& !o !&.&s to .e(#eki!.o i i.te.$i%.o t#& e; 7to se toliko u$#u &%&te, 5os(o!o6 Pustite 5& !& o!e1 ,&k&s.it 2e o(et .& %o$1 O&!& e e!&. i !%&!eset i se!&)1 O. 2e e!%& sti2i1 Ne+.& !o(ust&, ko)(lik&/i &, 3eE u$#u &., t#&4e 5& (oli/i+o )1 A %i 2ete se %e2 u)i#iti, )o & 5os(o!o1 K&ko se .e iste u)i#ili6 N&#&%.& st%&#1 Sit.i/&1 S&s%i) .e$.&t.& sit.+i/&1 0ovjeku* No1 Gos(o!i.e1 7to :ek&te6 V#i e)e e1 Je!&. i !%&!eset i os&)1 Posl e!. i e :&s1

Jeste == )e :uli6 7to k %#&5u s&!& )islite6 -e3ko e to s %&)& s%i)&1 Ne )o4e .ik&ko !& se #&ski.e1 Ko h#u3te%i u )& u1 7to )islite6 Vi )islite !& "i se 5os(o!& )o5l& "&/iti k#o$ (#o$o#6 O to)e .e)& 5o%o#&1 A, .& (osli e, &ko se "&/i6 7to 2e "iti6 -o e s%&ko) :o% eku su!e.o (#i e ili (osli e1 Poko(& u 5&, .&#&%.& st%&#, e!.ost&%-.o 5& (oko(& u, i 5oto%o1 S)i e3.o1 ,"o5 to5& se u$#u- &%&ti1 I!e)o, !#&5i )o 1 I!e)o1 Do%i!e. &1 Do%i!e-. &, !#&5& )o &1 K&s.o e1 I!e)o, 5os(o!i.e1 L&ku .o:, 5os(o!o1 Izvu e ovjeka koji popu#ta njegovoj su"gestji. ,ena u pani noj uko enosti, kao !ipnotizirana, promatra crnu etvorinu vrata #to se ti!o #kripei zatvo"rila. Stanka. (otr i do vrata i slu#a. ;e usuduje se otvo"riti. 2i#ina. 1nda bezgla vo jurne do prozora koji je jo# uvijek otvoren, i gleda dolje, te se po njenim gestama vidi kako je neodlu na i prestra#ena. Stanka. Iz nje pro"vali o ajan pla i ona pla e na otvorenom prozoru. 0u"je se ki#a u )!jebu. 1nda se grozni avo trgne, prekrsti se i sko i kroz prozor~ 0uje se mukli pad tijela, duboko dolje, u zatvore"nom as8altiranom prostoru li!t!o8a. Stanka. + !otelu glasovi alarmantni koji se ne razabiru, ali bujaju. 6avlja6use~!>t~elska zvonca. 1nda zagrmi !otelski gong. .ong grmi sve silnije i i~ zvonjava po6ag~p2etazi~i grmljavinu pogrebni! zvona.? 7ok zvona zvone, pada tmina i vidi se !otelski li!t!o8 rasvijetljen #arenim !o"telskim prozorima, i vide se crni ljudi kako donose mrtva ku #krinju i zabijaju mrtvo tijelo )ene u !jes i no" =P M; K#le4&0 Le5e.!e <<P se ga desno, a zvona neprekidno zvone sve ja e i pada tmina. 7i)u se crne zavjese i vidi se scena, prepolovlje"na u !orizontali, te se iznad te linije vodoravne, koja markira pro45l prerezane zemlje jednoga groba, vidi groblje. .roblje je u kasnoj jeseni i ki#a pada i magle su, a kro#nje drvea su crvene. .ospoda u cilindrima i dame u crnini sa ki#obranima kao pratnja obi nog, ma"logradanskog sprovoda, sve to treba da je prikazano irealno daleko, negdje u jednoj nedo!vatnoj dimenzji. <rtva ka #krinja nad otvorenim grobom@ sveenik bla"goslivlje #krinju po rimskom obredu. Ceremonija te e kao obi no. .ospoda i gospode, crni statisti, bri#u suze bijelim rup iima, sanduk se spu#ta u crnu rupu groba koja je u pro45lu prerezana. 0uje se neugodna grmlja vi"na kada grude zemlje udaraju po daskama, grobari za"trpavaju grob, i sve se nad !orizontalom raspline u crni"nu bez jedne jedine rije i. Stanka. .rmljavina zemlje po daskama sanduka. ,vona uti!nu#e. Aidjelo se kako je sanduk spu#ten na dno groba i vidi se kako #krinja stoji u crnini na dnu groba. Stanka. 3ena je stala da se giba u sanduku i uje se #u#tanje pa"pirnatog jastu ja ispunjenog pilovinom. 7vije"tri ja e geste, a nesolidne daske !jesa drugoga razreda stale su pucati. +dar"dva nogom i 3ena je probila svoj sanduk i sjela promatrajui tminu. (ipa oko sebe sanduk, vjen ce, cvjjee, ustaje. ,ENA0 C#.& )&5l&, 5ust& /#.& )&5l&1 7to e to6 -o e (#&$.o, i, eto, )o5u !& 5i"&) #uko) %o!o#&%.o1 I oko)ito1 I )o5u !& ho!&)1 -u )o4e !& se ho!&1 -o te 5ole)i /#.i .e(o$.&ti (#osto#1 Spotakne se i padne$ Sto e to6 -o e t%#!o6 U5l&to1 .azi preko ti! predmeta i ponovno tek #to nije pala, a onda je napipala zid, za"ustavila se pred stijenom$ -u se !&l e .e )o4e1 -o e s%e %l&4.o1 Sti e.& .ek&k%&1 8l&t.& e1 Qu 1 K&o !& su k&.&li .ek&k%i1 Araa se. Oh, & tu su o. (#e!)eti1 O!&%!e !u%&1 -u 2e "iti i$l&$1 -o e (i%.i/&, 3to li6 I tu e sti e.&, i %o!& /u#i (o . o 1 7to e to s& ).o)1 -)i .&1 S&)& t)i.&1 G! e s&) to &6 K&ko e o.o "ilo6 J& s&) ot(uto%&l& i "il& s&) u hotelu, i ki3& e (&!&l&1 S&)o e ki3& (&!&l&, i kel.e# e !o.io s%i e2u; D&l e se .e s e2&) .i:e5&1 Hvata se od stra!a za glavu i osjeti svoju
?;; F

<<R vlastitu krv na prstima$ 7to e to6 K#%1 ,&"o5&, to e k#%1 Ki3& e (&!&l&, )&5le su "ile, i)&li su l u!i ki3o"-#&.e, $%o.& su $%o.il&1 Ne5! e !&%.o, !&%.o, !&leko1 A tu .e)& .i:e51 ,i!&.i s%o!o%i o! /i5le; I s%e e k#%&-%o1 I "lu$&, i #uke, i #u"l e1 ,&"o5&, to e )o & %l&stit& k#%1 Li)e svoju vlastitu krv i ispljune~ o% ek e (o! .e-"o) t&ko st%o#e. !& )u se 5&!i . e5o%& %l&stit& k#%1 7t& e to6 7t& & to #&!i)6 Jes&) li & (olu! el&6 K&)o s&) & to (&l&6 -o su /#.e 3k#i. e, to e .ek&k&% )&5&-$i. u

(i%.i/i1 Hoe da podignejednu #krinju, ali ne mo")e. (reslaba je$ -o e te3ko, t&ko st#&3.o te3ko1 Pu.o .e:e5 )&si%.o51 -o e $e)l & u ti) 3k#i. &)&, "l&to6 -o i$5le!& !& e )#t%&:ki li es1 P& to i este )#t%&:ki li- es1 S&)i )#t%&:ki li eso%i1 -&ko s&) u)o#.&1 -&ko )e "oli 5l&%&1 S%e e to t&ko te3ko i t&ko )ut.o1 u!.o1 Ki3& e (&!&l&, $%o.& su $%o.il&, i)&li su l u!i ki3o"#&-.e; A s&!& o%! e6 Ni3t& .e )o5u !& s#e!i)1 S%e e k&o #&$"i e.o1 -o e t%#!o1 -o e !&sk&, to e (&(i#1 -o .isu )o e /i(ele, to su )#t%&:ke (&(i#.&te 3l&(e1 -o e .e:i- & k. i5&1 Moiit%e.ik6 Ro)&.6 A )o4!& to s%e .i e isti-.&6 Mo4!& s%e5& to5& .e)&6 -o & s&!& :it&) #o)&.1 -&ko .eo"i:.o u!&. #o)&.6 J& s&) u 3esto) li/e u, 3esti "e #&$#e!, t#e2& klu(& ko! (#o$o#& li e%o, i sut#& e )&te)&tik&, (#%i s&t, & & .e)&) o3 $&!&2e; Ni3t&1 P#e-(is&t 2u o! ! e%o :i/&1 Oh, k&ko e to !i%.o1 O. sto i (o! "&lko.o) i 5it&#& se :u e; O. ( e%&, !o. Ro!#i5o, !oEi& Cl&#&1 0uje se gitara i serenada. 1na lista svoju #estolicejsku knjigu nervozno$ I (et#ole k& 3u)i, i & :i-t&), to(lo e, $i)&, s#+i e5, & (#i eko u !#u5o so"i s(&%& )o & )&)&1 Stanka. -ao da se uje iz druge sobe maj" ino disanje, i tikatakanje ure i #unl (@+ ~4ejke. A s&!& !o. Ro!#i5o ( e%& se#e.&!u i o.!& 2e !o2i (o !oEiu Cl&#u i (o%est 2e e u /#k%u1 GLAS MAJKE, iz druge sobe$ Di ete )o e !#&5o1 Do!i, !u3o, le$i1 Sut#& se o(et .e :e3 !&ti i$ (ostel e1 Do!i, !u3o, k&s.o e1 ENA0 O!)&h, )&)&1 Oh, k&ko e t& se#e.&!& !o. Ro!#i5& "o4&.sk&1 M ese:i.&, ko. i, l u"&%, 4i%ot; S%e e o3 .& (o:etkSu, .i3t& se o3 .i e !o5o!ilo;;; GLAS MAJKE0 Di ete )o e e!i.o, k&s.o e; Dost& e "ilo $& %e:e#&s1 =P+ <<> ENA0 Ali o!)&h, )&)&1 S&!& e "&3 .& l e(3e1 Ml&!e./i i!u u /#k%u, )l&!& u s%ili s )i#to%i) %i e.-/e), o#5ul e, !o. Ro!#i5o, !oEi& Cl&#&1 S#e2&, %elik& s#e2& .&s ek& u 4i%otu1 S&)e #&!osti1 0uju se orgulje. Stanka. Ajetar. 'um vode u daljini. (ijuk ptica, visoko u zraku, a netko se daleko giba s 8enjerom. 2amo prolazi sprovod sa svjetiljkama. 3&;A, magnetizirana pojavom daleki! prikaza, ustane i potr i za njima. Ai e za njima. L u!i1 St&.ite1 K&)o i!ete6 Stanka. Ljudi prolaze. Crne maske nose mrtva ki sanduk. ENA vi e$ L u!i1 L u!i1 St&.ite1 K&)o i!ete6 GLASOVI, iz velike daljine$ Ne $.&)o; ENA je potr ala desno i nestala je. Stanka. 0uje se kako vi e$ L u!i1 St&.ite1 K&)o i!ete6 0uje se iz daljine #um )eljeznice u noi. 3eljeznica dolazi sve bli)e i bli)e i vidi se u kupeu drugoga razreda osam putnika kako sjedejedan uz dru"goga, u nonome vlaku kojijeprenatrpan. Banoje. Aa"ni svie. 7o 0ovjeka, kojije pobjegao od svoje prjateljice iz %Hotela &dena~, a sada putuje kui, sjedi opati"ca i moli se bogu. 6edan general, kojije ubio sto i tride"set !iljada svoji! bli)nji!, jedna dama u crnini, jedan trgova ki putnik kojije skinuo cipele i zadovoljno !r e. ;asuprot 0ovjeku jedan putnik koji rje#ava kri)aljke i sav je okupiran odgonetavanjem svoji! nepoznanica, i .ospodin koji pu#i lulu, promatrajui 0ovjeka s veli"kim zanimanjem. GENERAL, u Crazgovoru s .ospodom u crnini$ D&, t&)o s&) i$5u"io sto i t#i!eset hil &!& s%o ih u.&-k&, &li su )e o!liko%&li, i t&ko s&) (ost&o "&#u., & s#e-t&. s&) 3to s&) se #o!io u %#e)e.u o ko)e 2e o3 % e-ko%i 5o%o#iti s .& %e2i) #es(ekto), )o & 5os(o!o1 6edna dama u kutu neprekidno pla e poluglasno. GOSPO*A U CRNINI spram generala$ -o e k#& . & "e$o"$i#.ost s(#&) tu!ih 4i%&/& k&! .etko t&ko +;tst#& .o (l&:e, & .i e i(&k s&) .& s%i etu1 DAMA0 J& (utu e) .& s(#o%o!, & %&)& &ko .i e (#&%o, i$%olite se o!st#&.iti1 <<C

GENERAL0 J& s&) (oko(&o u 4i%otu se!&) sto-ti.& hil &!& u.&k&, & .is&) (#olio .i e!.e su$e; -o e st%&# !o"#o5 o!5o &; A t#e"& !& $.&te, 5os(o!o, !& e 5os(o!& s&% et.iko%i/& #eu)&ti:.&, & u ho!.iku e #&$-"i e.o st&klo1 -o e .es.os.o k&!& e :o% ek (&o t&ko .isko te e (#isil e. !& (utu e s l u!i)& ko i 5l&s.o (l&-u i s o%&k%i) t#5o%&:ki) (ut.i/i)& ko i )isle !& s)o .& Le%&.tu1 D&, k&!& s)o os%& &li Le)"e#5, sto i t#i!e-set hil &!& l u!i ost&%io s&) u 5#&"&)&, & .is)o ski.uli /i(ele (#i e to5& !e%et ) ese/i, i .iko)e o! .&s .i e (&-lo .& (&)et !& (l&:e === !& se i$u e1 GOSPODIN SA ,AGONE-KOM 0ovjeku$ P&#-!o., 5os(o!i.e, .e $.&te li )o4!& k&ko se $o%e le(e$& ko u .ose (#e! s%eti) o/e) (&(o#.6 OVJEK0 Ne$.&), 5os(o!i.e1 Stanka. ;eznanac nasuprot 0ovjeku odbija debe"le dimove iz svoje lule. 2rgova ki putnik !r e. 7ama pla e. 1patica se moli poluglasno. .ospoda u crnini se zaka#ljalaDod;eznan eve lule. GENERAL0 Ne "iste li )o4!&, 5os(o!i.e, "ili o"&$#i%i i s(#&) s%o e 5os(o/te su(ut.i/e6 GOSPODIN S LULOM0 Ne "ih, 5os(o!i.e1 O%o e ku(e $& (u3&:e1
TT -F --

GENERAL0 Ul u!.ost, 5os(o!i.e, $&(o%i e!&;;; GOSPODIN S LULOM0 Ul u!.ost, 5os(o!i.e, uo(2e .i3t& .e $&(o%i e!& e# $&(o%i e!& u s&)o 5e.e-#&li, &li ul u!.ost u)ol &%& !& !o"#o o!5o e.i l u!i .e k&3l u u ku(ei)& $& (u3&:e1 GOSPODIN SA ,AGONE-KOM0 Ne $.&te li )o4!&, 5os(o!i.e, tko e &uto# Es)+#&=!e i Uu&si)o-!&6 OVJEK0 Ne $.&), 5os(o!i.e1 I &ko )e "u!ete o3 .e3to (it&li, (l us.ut 2u %&s, este li )e #&$u) eli6 -o e i(&k (#e5lu(o !& i)& t&k%ih k#ete.& .& s%i etu1 +stane i, nervozno zalupiv#i vratima, ostane na !odni"ku. .ospodin s lulom ustao je i iza#ao za 0ovjekom na !odnik vagona. Stanka. .rmljavina to kova, ritmi ko jaukanje vagona, snopovi iskara na etvorinama prozornim, zvi)duk parostroja, dinamika nonog putovanja. <<J GOSPODIN S LULOM0 A %i ste, 5os(o!i.e, (#i-li:.o .e#%o$.i6 OVJEK0 ,&k&s.io s&) .& %l&k, !%& !&.& s&) i$ost&o (#otu(#o(is.o i$ u#e!&, .is&) (#o!u4io ) e.i-/e, "oli )e $u", .is&) s(&%&o !%i e .o2i, i s&!& tu )o-#&) u .ek&k%o)e s)#!l i%o) (#e.&t#(&.o) ku(eu !& o!5o%&#&i. tko e &uto# Es)R#&l!e i Uu&si)o!& .ek&k-%o) k#ete.u, i o3 !& .e "u!e) .e#%o$&.6 Do$%olite1 GOSPODIN S LULOM0 -o e 4i%ot /i%ili$i#&.o5 o% ek&0 $&k&3. &%& .& %l&ko%e, .e)& !o(ust&, o!5o.e-t&%& k#i4&l ke, (utu e .& s(#o%o!, !o"#o e o!5o e. i u"io e sto i t#i!eset hil &!& s%o ih "li4. ih, & e!i.& )u e "#i5& . e5o% !%&.&esto#o(&l&:.ik i $&to (utu e it&%u .o2 !& is(it& .ek&k%o5 s(e/i &list& 3to )isli o . e5o-%o) !%&.&esto#o(&l&:.iku, k&o o%& .&3 st&#i su(ut.ik0 5os(o!i. 5e.e#&l1 Ali %i ste .e#%o$.i i$%&. s%&ke ) e#e, 5os(o!i.e1 -o %&) e %e2 t#i!eset& /i5&#et&1 OVJEK0 Pe!eset&1 Se!&)!eset&1 -o e (ot(u.o ot#o%&. e .ikoti.o)1 -o e slo)1 GOSPODIN S LULOM0 e.&6 OVJEK0 e.&; GOSPODIN S LULOM0 Gu"iti i !&.5u"iti s& 4e-.&)& e "es(#e!)et.o1 U(#&%o t&ko 5lu(o k&o0 &:k&ti $u"e, )oliti se "o5u, )ol &k&ti )ilosti. u, s%&!&ti se o l e(oti, li e:iti se ho)eo(&tski) )eto!&)&, % e#o%&ti u (#eko5#o".e t& .e, h#&.iti se iskl ui%o "il k&)& ili "ilo 3to sli:.o i)e se l u!i !&.&s "&%e (o 5#&!o%i)&1 S%e e to s&%#3e.o "es(#e!)et.o1 S%e e to t&ko si%o u si-%o)1 I t&ko !os&!.o1 OVJEK0 D&, (& !o"#o1 A 3to !& se #&!i6 o% ek se o! !os&!e $&(lete i %i!i se"e &s.o, (#o)&t#& se u i$-% es.i) st&. i)& k&o !& se 5le!& u $#/&lu, i$5le!& s&) se"i s%o i) %l&stiti) !%o .iko) i s)i e3&. )u e o.& !#u5i )e!u 4e.i.i) .o5&)&, &li k&ko k %#&5u %&. k&!& to 4e.i .i e s)i e3.o6 Ne )o4e se o% ek !ok e 4i% i$!%o iti i$ s&)o5& se"e1 GOSPODIN S LULOM0 i) se"e o% ek 5le!& k&o .eko5& !#u5o5 s& 4e.o) u (ostel i, %e2 se o!%o io; e.& e o.!& %e2 $& . )#t%& k&o lutk& u %o3t&.o) k&-"i.etu1 O.!& "i o% ek t#e"&o !& "u!e !osl e!&.0 !& .e
-

<NK (u3i o! st#&%e (e!eset /i5&#et& e# se "o i . e.o5 skok& i$ (eto5 k&t&1 Je# 4e.u e Gos(o!i. t&k%o) st%o#io1 O.& 2e sko:iti i$ (eto5& k&t& s&)o $&to !& !ok&4e k&ko e i(&k sko:il&1 -o e u 4e.sko (#i#o!i i##R(&#&"le@6 OVJEK0 ,&# %&) e (o$.&t )o slu:& 6 D%i e )e e .o2i te#o#i$i#&l& ti) s%o i) skoko) i$ (eto5& k&-t&, & o.!& i(&k .i e sko:il&1 GOSPODIN S LULOM0 A o.!& e i(&k sko:il&1 OVJEK0 K&ko $.&te6 GOSPODIN S LULOM0 E%o, i$%olite1 U !&.&3-. i) .o%i.&)&; 7aje mu novine. OVJEK, nervozno$ S&)ou"o st%o u hotelu GE!e.H; No2&s "&/il& se i$ e!.e (eto#os(#&t.e so"e hotel& GE!e. e!.& 5os(o!& i ost&l& .& ) estu )#t%&1 U st%&#i O.& se u"il&6 -&ko6 D& )i !ok&4e k&ko )o-4e !& se u"i e, o.& se !oist& u"il&6 P& !o"#o1 Ako e )o5l& o.&, )o5u i &1 1tvori vrata od vagona i baci se pod to kove. .ospodin s lulom pu#i !ladnokrvno dalje. 0uje se kako )eljeznica nestaje i sopti u daljini. 2mina. l& ENA se vraa na scenu$ O.& e s% etlost i$5le!&-t&ko "li$&1 -&ko )i se i.ilo !& 2u e sti2i $& &s1 A eto, )isli) !& ho!&) %e2 "&#e) t#i .o2i i %i3e, i s&)& .e $.&) koliko i .i3t& .e $.&)1 U)o#.& s&)1 S%e )e "oli; Sjeda na jedan sanduk. O.! e e "il& )ut.& %o!& i (ti/e su (i uk&le, & o.!& se s%e #&s(li.ulo, i & s&) s&-)o ho!&l& i ho!&l&1 I .eku su s% etlost .osili l u!i, i %i-k&li su, i & s&) ih :ul&, i 4el e$.i/e su u#ile;;;
F

Lijevo se zapali svjetlost i vidi se u prerezu soba u kui koja je pala )rtvom po)ara. 2a je soba morala biti svojedobno tapetirana jer se jo# vide 45gure rastrgani! tapeta, alije sve musavo,

garavo i za adeno. ;ad izgor"jelim prozorima crnijezici ognja@ okvira i stakala nema, nego rupe zjape u tamu. ;ad kuom tavan na kome str#e rogovi pougljenjeni kao crna rebra. ;ad raspuk"lim tavanom jasno zvjezdano nebo preko koga prelijeu oblaci. .ospodin u crnom, kao kelner, dekorira tu pro"storiju. 2amo stoji dugi stol, preba en crnim suknom kad odar, sa srebrnim sedmokrakim svijenjacima koje kelner pali. Srebro, ljiljani, bijele ru)e, vo#tanice, kro# AE#&./;B, .e(o(#&%l i%o
?

<N = njati oleandri i lovori, sve to podsjea na mrtva ku po"mpu. -elner servira #ampanjac i zakusku. ,ena gleda u svjetlost #to pada iz te vizije kroz ok"no na scenu Ikree se kao leptirica kada osjeti svjetilj"ku. + daljini, u magli, sirena lade. ENA0 -o e k#:)&1 -u i$5le!& !& 2u se )o2i ko-.&:.o o!)o#iti1 Ide spram svjetlosti. Aidi se da joj je glava povezana bijelim povojem kroz koji kulja krv. K&ko e s%e to :u!.oV t& e ku2&, i$5le!&, (o5o# el&1 -u s%e %o. & (o !i)u1 S&)& (&l e%i.& k&o !& su st&#e %#e-2e i$5o# ele1 G! e s&) & to %i! e=+ !& 5o#i ku2&, & e!-.& "&"& (l&:e s& 5o#u2o) s%i e2o) u #u/i6 Go#i ku2&, & "&"& .osi s%i e2u u #u/i i (l&:e; Jo3 su .eki se)&Eo#i )o!#i ili $ele.i "ili o.! e1 K&ko se s%e5& !o"#o s e2&)1 -o e "ilo !&%.o .e5! e1 D&leko1 +lazi u kuu$ Do"&# %e:e#1 Moli) %&s, !#&5i, o(#ostite1 J& i$!&lek& i!e)1 U)o#.& s&)1 Re/ite )i, )oli) %&s, ho2u li se )o2i o%-! e o!)o#iti6 I)& li u "li$i.i k&k%& /i%ili$&/i &6 9otel, 5ostio.i/&6 KELNER0 L u"i) #uke, )ilosti%& 5os(o!o1 Ne )o5u Sslu4iti, )oli) li e(o1 Ne)& tu .i5! e .ik&k%o5& 5#&!& u "li$i.i; -o e e!i.o 3to i)&1 -o e e!i.i hotel o%! e1 Do"&#, (#%o#&$#e!&. hotel, )oli) li e(o1 P#%ok-l&s.& kuhi. &, )oli) li e(o1 I$%olite, )oli) li e(o, "o-5&t i$"o# el&, (il&, k&ko $&(o%i e!&te, )oli) li e(o1 9otel se $o%e G9otel E!e.H, )oli) li e(o, )ilosti%& 5os(o!o, i (#%i (ut e #ekl&)i#&. u s%eto k. i$i 8i"li i (#i e 3es.&est hil &!& 5o!i.&; -& e #ekl&)& (#e%e!e.& .& s%e e$ike ku5le $e)&l ske; G9otel E!e.I1 I$%olite, )oli) li e(o1 Vi.&1 9l&!.e #i"e s )& o.e$o)1 Se.!%i-:&1 Like#&1 C#.e k&%e1 & &1 Pu.:&1 Servira pladnjeve, srebro, cvijee, 0a#e, ubruse. ENA0 -u s%e (o !i)u $&u!&#&1 ,&!i)l e.o e s%e1 Ah, 5le1 P&3tete i)&1 I )&l&5e &ko i)&, )oli) %&s, !& te )i e!.u :&3i/u1 KELNER0 M&l&5e .e)&, )ilosti%& 5os(o/lo; Ci5&#et& $&(o%i e!&te )o4!&6 C#.e k&%e6 ,ena jede. Sjela je do crnoga stola koji izgleda kao kata8alk. ENA0 U)o#.& s&)1 S&!& tek os e2&) k&ko s&) u)o#.&1 St#&h, %o!e, (ti/e, s%i etl&, ki3&, s%e )e e to <N< u)o#ilo1 Ne#%i1 Ne os e2&) ti el&, s&)o .e#%e1 A ht el& "ih !& se is(&%&)1 u te1 Moli) %&s1 Re/ite )i !& li "ih )o5l& !o"iti so"u6 KELNER0 P#%o#&$#e!.u so"u1 9l&!.& i to(l& %oL&1 -eleEo.1 0uje se izvana glas ladara$ 9o , ho 1 Sirena lade koja je stigla. ,ENA0 7to e to6 KELNER0 -o l&!&# %i:e1 -o e $.&k !& e sti5l& l&!&; ENA0 A k&k%& l&!&6 O!&kle6 KELNER0 P& s& !#u5e st#&.e, )ilosti%& 5os(o!o1 Sti5l& e l&!& is(#i ek&1 Izlazi u tminu i vani vi e. Aide se neke sjene kako prolaze desno. Stanka. Istovaruju sa lade sanduke. Sja zelena svjetlost koja se pos!je vidi kako nestaje u daljini. KELNER se vraa$ Ne)& (ut.ik& (#%o5& #&$#e-!&1 Je!&. e!i.i 5os(o!i.1 Ost&lo s%e !#u5& i t#e2& kl&+s&; Gos(o!i. e .&#u:io %e:e#u1 Izlazi. GOSPODIN ulazi. 2o je 0ovjek iz !otelske sobe %Hotela &dena~ koji se bacio pod to kove jureeg brzovlaka. Do"&# %e:e#1 Kl&. &) se1 Ne)& .iko5&1 P#&$.o s%e1 Oho1 I$%i.ite, .is&) %&s (#i)i etio, 5os(o-!o1 o% ek u t)i.i osli e(i1 Ru4.o %#i e)e1 Ci elo .&s e %#i e)e (#&til& ki3&1 N& ti) e l&!&)& s%e t&ko (#i)i-ti%.o; Ne)& .iti k&"i.e, .e5o u%i ek %&.i .& % et#u, .& (&lu"i1 ENA0 Vi ste, !&kle, is(#i ek&6 S o.e !#u5e st#&-.e1 P& )i s)o o.!& $e)l &/i; I & s&)
?

is(#i ek&1 A k&!& ste k#e.uli, )oli) %&s6 -o e li e(o !& s)o se .&3li1 GOSPODIN0 P#o3lu .o2, 5os(o!o1 Ako !o$%ol &-%&te1 Oso"ito )i e )ilo1 Skida #e#ir, b!jedje kao mas"ka, a iz s!jepog oka mu curi vrpca krvi u usta. .lava muje omotana banda)om. ENA0 A & s&) .& s)#t u)o#.&1 J& .is&) $.&l& !& i!u =&+$Ie+.e5o s&) lut&l& okolo, .i s&)& .e $.&) k&ko !u5o1@ S%e s&)e "l&t.e %o!e, (o.o#i, (i%.i/e1 G#o$.o1 Ali !#&5o )i e !& %i!i) .eko5& is(#i ek& ko i )i e "li$1 Vi ste (#o3lu .o2 k#e.uli6 O.!& 2ete $.&ti (#i:&ti .o%osti1 7to e .o%o6 K&k%o e %#i e)e6 <NN GOSPODIN0 V#lo #u4.o %#i e)e, )o & 5os(o!o1 Neo"i:.o #u4.o %#i e)e1 Guste )&5le i$ ut#& u ut#o1 ,&ho!i s%i $&u!&#& u, & .& .e"u .i5! e .i #u(e .i (#o-)& e, i s%e e t&ko 5#o$.o !os&!.o1 S%e e t&ko u)o#-.o1 8oles.o1 ENA0 D& ste "&#e) .o%i.e !o.i eli1 GOSPODIN0 P& i)&) & i .o%i.&1 Ali .e)& u . i)& .i3t&; Me!u.&#o!.& situ&/i & u%i ek e!.&ko $&-(lete.&1 Mo"ili$&/i e, !eEi/iti, #e%olu/i e1 U (&#l&)e.-ti)& sli e%& .&!es.o, (& o.!& o(et $!es.& .&li e%o, %e2 k&ko to "i%&;;; ENA0 Ah, 3t& e )e.i !o )e!u.&#o!.e situ&/i- e6 K&ko e u te&t#u6 Mo!&6 -o )e.e $&.i)&, )o!&, to&lete, s%ile;;; GOSPODIN kojije tra)io novinepo d)epovima i na#ao i!$ I$%olite1 Moli)1 -e&t&#1 Ni3t&1 Ne)& .i:e5&1 Ne)& stil&, .e)& .i:e5&1 D#&)e1 L u!i se kol u, te:e k#%1 A s )o!o) e u%i ek e!.&ko1 Je!.e se$o.e o%o, !#u5e o.o1 M.o5o se .osi s%il& i k#$.o, i k#$.o i s%il&, %e2 k&ko-t&ko1 Du5o, k#&tko, o%o, o.o;;; ENA0 Ni3t&1 Ni3t&1 S&s%i) .i3t&1 Oho, 3to e to6 K&k%& e to se.$&/i &6 L u"&%.& !#&)& u hotelu1 O.& se "&/il& i$ (eto5& k&t& i ost&l& .& ) estu )#t%&, & o. se "&/io (o! kot&:e u#e2e5 %l&k&1 8o4e )o 1 K&ko su l u-!i 5lu(i1 K&ko e to !os&!.o1 :aca novine. U%i ek e!-.o te isto1 KELNER donosi ve0eru na tasama$ I$%olite )o-li) li e(o1 GOSPODIN0 S%e e!.o s&!&1 L u"&%.e !#&)e0 &)o-t&)o1 S%e e!.o1 Pot(u.o s%e e!.o1 Ne5o !o(usti-te )i, !#&5& )o & 5os(o!o, k&!& s)o se %e2 t&ko li e(o .&3li, !o(ustite )i !& %&s (o$o%e) .& %e:e#u1 8u!ite )i 5osto)1 ENA0 J& s&) .& s)#t u)o#.&1 Ne )o5u1 V#lo l u"e$.o o! %&s, &li & se e!%& !#4i) .& .o5&)&; GOSPODIN0 Ali, 5os(o!o1 Vi %&l !& .e 2ete "iti t&ko ok#ut.i6 V&l !& )e .e 2ete o%! e ost&%iti s&)o5&6 Gos(o!o1 I$%olite )oli), .e)o te "iti $li; ENA0 Ni e !o"#o to, (& .i e .i (#et e#&.o (#i-sto .o, s .e(o$.&ti) :o% eko), u)o#.& s&), &li okol-.osti su t&ko "i$&#.e1 <NW GOSPODIN0 Ni3t&, te okol.osti .isu .i (o :e)u "i$&#.e1 Ali, &li, ost&t 2ete, .&#&%.& st%&#1 ,&3to .e "is-te ost&li6 U%i ek e li e(o "iti 5osto)1 1na ostaje. (o0i"nje ve era. -elner obilato nata e. U $!#&%l e, )o & 5os-(o!o1 -o 2e %&) #&$"iti 5l&%o"ol u1 Pustite .o%i.e, (ustite l u"&%.e !#&)e, s%e e to l&41 Isti.& e !& s)o i.i tu, i !&l e +.i3t&1 S&)o to e isti.&1 -ucaju se. D#&-)&)& su o"i:.o iskl u:i%o 4e.e k#i%e1 S%e)u su, uost&-lo), 4e.e k#i%e1 Koliko 4e.&, toliko &Ee#&1 Le4i3 s& 4e.o) .& t#&ti.i u su./u, (le3u s e.ke (o oke#u, #o!i se !i ete i$ /i ele te s%i"&. ske &Ee#e i (it&. e k#i%. e; -i, &, su./e, oke#, /u#&, !i ete, tko e k#i%6 Nitko .i e k#i%; -&k%& e st%&#1 7t& se tu )o4e6 -u se .i3t& .e )o4e1 Pi -)o, 5os(o!o1 Pi )o1 GL&4e3, ti si k#i%1+ GL&4e3, ti si 0k#i%&1+ GL&4e3+, Gl&4e3H i Gl&4e31 S%e e l&4, & .itko +e l&4e1 GL&41I GL&41I GOk#&o si )e1I G,&%eo si )e1I +GP#e%&#io si )e1I G-i si )e.e1I G-i )e.e, & .e & te-"e1I G-ko e (#%i otko(:&o "lu$u6 R&)e, "&tist, "i elo +i.eso, & ili ti 6H A .itko .i e k#i%1 U $!#&%l e, 5os(o!o1 O(#ostite 3to & o%&ko u $#&k "#"l &), &li t&ko1 S#/e )i e (u.o1 O!&tle to1 -o $.&:i 4e.&1 -&ko (o:i. e !& se &%l & 4e.&1 Kol e.o, 5. &to%i, "e!#o, &Ee#&1 o% ek e )l&!, o% ek e u s%i". u, o% eku se 5#:i ut#o"&, i t&ko (o:i. e s &Ee#o) i (is)i)& i sk&.!&li)&1 I t&ko (#%&, t&ko !#u5&, t&ko (et&, t&ko !eset& &Ee#&; P#o"le) !u3e, (#o"le) s#e2e i h&#)o.i e1 G-i )e.e .e #&$u)i e31I G-i .e #&$u)i e3 )o u !u3u1I M& )u.i i (&(i5e1 K&ko e to (&kle.o 5lu(o1 o% ek os e2& u se"i s&)ilost $& t&k%u "oles.u ! e/u ko o (o ko4i .i:u /#%e.i /% eto%i k&!& ih !i#.e3; Sl&tke )es.&te )i)o$e1 K&ko su sl&tke "ile1 Sl&tke &"uke1 A 3to !& u o% eku te )i)o$e6 ,&# s%&ki !&., ko i o% ek )e!u . iho%i) .o5&)& (#os(&-%&, .i e s)#t&.6 ,&# s%e o.o .i e o(e#et&6 K#%&%& o(e-#et&1 ENA0 P& .e)o te )e.e i!e.tiEi/i#&ti s ti) s%o- i) histo#i &)&1 GOSPODIN0 S%e e ko.&:.o isto, e!.o k&o !#u5o1 U $!#&%l e1 Pi )o1 Co% ek .&!e t&k%u e!.u "oles-.u )&:ku (&k e u$)e u k#ilo1 Milu e e, )&$i e, $&t& i se"e i (o4i%i 4i%oto) te )&:ke; Lu(o) s%o ih .e#&%& (o%e2&%& . e.e o5#e"oti.e i 5le!& "#&$!e i k#&te#e o.?

<NP ! e 5! e su tek Ee"#u&#ske #&.e1 S%e se )&:ke 5#e"u u Ee"#u&#u1 Oh, & o% ek / eli%& tu )&:ku k&o "o5& te .e os e2& k&ko 5& t& )&:k& (o4i%i.:u e s%&ki !&.1 Lo% ek (ost& e 4i%oti. & i kl&o "i se i tuk&o;;; ,ENA0 U"o5i )o 1 Koliko )o#& !& ste (&tili1 K&ko ste .es#et.i "ili s t&k%i) "&.&l.i) 4e.&)&1 A t#e-"& !& $.&te !& i)& i !#u5ih 4e.& .& s%i etu1 GOSPODIN0 A :o% ek %i!i1 Ni e !& .e "i %i!io1 Vi!i o. !o"#o k&ko e1 Ali .e Le !& %i!i1 Ne 2e1 L&4e s&) se"i1 Stis.e o:i i 4)i#i, s&)o !& .e %i!i; K#&st&:u !#4i u #u/i, & 5o%o#i !& e s)&#&5!; K#ist&l1 Du3&1 K#is-t&l1 9tio s&) e!&)(ut !& #&$"i e) e!&. t&k&% k#ist&l1 P#ol et.& .o2 e "il&1 A.!#o)e!&, K&sio(e &, & & s&) le4&o .& li%&!i i %o!e su tekle1 P#e!& ).o) /i eli e!&. 4i%ot.i (#o"le), & o%! e e!.& !os&!.& 4e.&; Olo%o1 P#o(&st1 I (o:eo s&) !& e !&%i) !& se oslo"o!i), & o.& )i l u"i #uke i (l&:e, oh, t&ko, !&, t&ko e to s& 4e-.&)&1 ENA klekne pred 0ovjeka samaritanski i ljubi mu ruke$ Mili )o 1 Koliko ste (&tili1 K&ko )i se )ilite1 GOSPODIN0 o% ek e ! e%i:&.ski .&i%&.1 O. % e#u e u s%&ku 4e.u1 o%tek e 4e!&. l u"&%i k&o t#ulo /%i e2e u te5l&)& su./&1 o%Sek e !i ete1 O. "i !& se i5#& ek%&to#o) i !& $%i e$!e !&#u e 4e.i k&o "#o31 A 3to !& e 4e.& o% eku6 -#u e )u %ol u, 5&$i )u i!e&le, 4!e-#e )u $i%/e;;; ,ENA0 -o .i e isti.&1 0uje se glazba. -o e l&41 e.& )o4e !& su:u%st%u e1 O.& )o4e !& #&$u)i e1 e-.& e o% eku e!i.& i.s(i#&/i &1 GOSPODIN pridi)e )enu k sebi$ K&ko ste )i si)(&ti:.i1 -&ko .ek&ko os e2&) k&o !& ste )i "li$i1 J& .e $.&)1 Me.i se i.i k&o !& )e !oist& #&$u)i ete1 I t&ko )i se i.i k&o !& s&) %&s .e5! e !&%.o, !&%.o (o-$.&o1 D& ste "ili !io )e.e;;; ENA0 I este1 Mi s)o se .e5! e %e2 s&st&li u 4i-%otu1 D&%.o1 D&%.o1 J& t&ko (o )i) !& ste t#&4ili 4e.u i !& e .iste .&3li1 Ali i)& i !o"#ih 4e.& u 4i%otu1 e.& ko e su (ot(u.i, !o"#i, (o$iti%.i l u!i1 Ple)e.iti, i$5#&-!e.i l u!i1 GOSPODIN0 Doist&1 K&! %&s !#4i) $& #uku, os e2&) !& e isti.& 3to 5o%o#ite1 Isti.& e !& i)& s#e2e i
;

<NR

+;

h&#)o.i e i !u3e; -o .isu E#&$e, to5& i)&1 o% ek )o4e !& se o".o%i, !& i$&!e %&.1 ENA0 Doist&1 Po!i)o1 O%! e s%e ~0 (&l e%i.i %o. &1 Po (o4&#u1 Po k&t&st#oE&)&1 Me.i se t&ko :i.i k&o !& su o%! e .eko5& (oko(&li1 S%e se s&)e %o3t&.i-/e !i)e1 GOSPODIN0 M& &lis1 i%ot )o4e !& e )#t%&:.i-/& i )& &lis1 Ve!#i.e, su.:&.e %e!#i.e, i!e)o, i!e)o1 .lazba je nabujala. Izlaze van ispod one !orizontale ispod koje je bio spu#ten mrtva0ki sanduk. 2amo je tropski park. Aodos"koci pr#te, sunce sja, ptice pjevaju, a na sredini se raz"raslo granato drvo 0ije se grane svjaju pod crvenim plodovima. 3ena skida jedan plod i daje ga 0ovjeku. 1n kle i pred njom kao pred bo)anstvom i uzima plod pobo)no kao !ostijCu. ,a njima je na izvjesnu distancu i#ao kel"ner i staoje pod korjenjem drveta u tmini, a u taj se 0as stala oko stabla obvijati debela zelena zmija. KELNER0 u!.& li su t& ! e/& hotel& i eks(#es-.ih %o$o%& i &"o#tus&1 O.i se s&!& / eli%& u ! e%i:&.ski k&o !& se .ik&!& (o4!e#&li .isu1 K&o !& .i e tekl& k#% i$)e!u . ih i k&o !& .e 2e o(et te2i k#% i$)e!u . ih1 S&!& su "e$5l&%o (&li u !u"l i.e s%o ih /#i e%&, & $& )i-.utu o(et 2e (&!&ti i$ (eto5& k&t& u 5#o" i t#o%&ti se, i st#i el &ti, i "&/&ti (o! kot&:e %l&k&, (#okli. &ti, i o(et (&!&ti .i4e, !u"l e, u s% eto%e !&leke, u $% e$!&.e (#o-sto#e, !&l e, u 4i%ot, u 4i%ot1 I u%i ek t&ko i !okle t&ko6 I $&3to t&ko6 u!.& li su t& ! e/& hotel&, eks(#es.ih %o$-o%& i &"o#tus&1 7ok to kelnergovori, gore se par svija u klupko, a edenski se perivojpretvara u stjeni avu !otel"sku sobu, zeleno rasvijetljenu, banalnu i prljavu. (olagano zavjesa
%-ritika~, ,agreb, IIIz?4EFF /G, GI i GIIH, br. 49I4F, str. J9EIJ4E.

<N>