You are on page 1of 74

.

1.
DRAMA U TRI MA

U LOGORU

LICA Kadet HORVAT Oberleutnant DOKTOR GREGOR Oberleutnant DOKTOR PUBA AGRAMER Oberleutnant WALTER Feldnars !alleutnant VO" HAH"E"#AMP Br$%ad$r OBER&T HEMRI#H Barun #RA"E"&TEG Barun$ a MELDEGG#RA"E"&TEG Gr'( &)#EPT*#KI Pu+',n$+ De MALO##HIO Ma-'r HO#H"ET) Art$l-er$-s+$ +a.etan LUKA Husars+$ r$t/a-st'r 0E&&E"&K* Dra%'ns+$ 'berla-tnant &OMOG*I GABOR "adl$-e1n$+ DOKTOR ALTMA"" Feld+a.lan A"TO" BOLTEK Kadet l',a1+e !'dne 0A"KOVI#H )asta,n$+ 2IMU"I3 "aredn$+ GRADI2KI POL0&KI 4IDOV M(anter$e%e(re$ter Ober+ellner M(anter$st PODRAVE# ORDO"A"# KAPAU"ER Objeena starica. Oficiri. Vojnici. Kartai. Sluge. KeZ. neri. Zbiva se u Galiciji u jesen godme devet stotma i esnaeste.

1.1. IN PRVI
!ols!a soba "u#!e !ole. Katedra$ cma "lo#a$ ormar s !njigama i fi%i!alnim s"ravama. I%a sta!la& "unjene "tice$ le'dens!e boce$ globus. Zemljo"isne !arte. (re)move *ivotinje. +. ,. I i vladi!a s !amilav!om. -a dje#jim !lu"ama$ na sijenu i ators!im !rilima oficirs!i le*aji& !oferi$ lavori$ revolveri$ !arabm!e sablje$ ru#nici. Sve u neredu logorovanja. Kadet .orvat i oberlajtnant do!tor Gregor le*e i #itaju sva!i svojti !njigu. Kod !atedre oberlajtnant do!tor Agramer mani!ira no!te& !utijice s gamiturom manicurea i bo#ice s la!om$ sve osvijetljeno sno"om lojanica$ to gore na "aralelogramu "o!lo"ca jedne vojni#!e alice. .orvat je bljedo$ obrijano lice od dvadeset i dvje godme$ s me!anim *ens!im glasom$ djeluje fragilno !ao djevoj!a. Sc)/ngeist$ a"solvent !on%ervatorija$ su"lent na srednjoj !oli. Gregor je o!o tridesete. 0o!tor "rava$ advo!ats!i !onci"ijent. 1 #i%mama$ s ne!oli!o

odli!ovanja$ vidi se da je odla!avio "o jamama !ao ratni!. 0o!tor "lemeniti Agramer 2uba je re%ervni oberlajtnant !od )rvats!e "ete ulans!e gentr' regimente. Odjeven je s neobi#nom$ gotovo !ico!om "a*njom& sa svojim "is!utljivim glasom i briljantmom nama%anom bujnom$ svijetlo"lavom !osom djeluje nainjeteno od "rve rije#i. 0o! govori$ on !istom vrlo "omno la!ira no!te !ao da se ve#eras s"rema na "les. On se je u"ravo o"rao i obrijao i te! to je navu!ao #i%me3 ogledalce$ #et!a %a brijanje$ britva$ sve je to "red njim na jednom to!erlu. Od vremena na vrijeme #uju se ta!ori na tavanu i vrlo ti)i "la# u#itelji#me djece i% !u)inje$ !oja je negdje i%a stijene. Vani "ada te!a$ mra#na$ jesenja galicijs!a !ia& jesen u "osljednjim danima vladavme +ranje ,osi"a. 4uju se limeni *ljebovi !a!o "jevaju i dale!a grmljavma to"ova$ ali sasvim dis!retno. Stan!a. Agramer se "red ogledalcem "udra$ istis!uje bubuljice$ la!ira no!te$ sui i) ma)anjem ru!u i veselo !ro% %ube fi5u!a 0onau6ellentval%er. HORVAT Ve5 sa/ te tr$ .uta /'l$'6 da .restane7 s t/$ s,'-$/ ,al er'/8 "e ra9u/$-e/ n$ -edne -ed/e r$-e1$8 AGRAMER Kad -e net+' ta+' u9,$7en $9nad 9e/al-s+$! s$tn$ a6 te /':e da se u ',a+,$/ .r$l$+a/a ba,$ stud$-e/ ne+a+,e P!$l's'.!$e des ;als 'b<6 der n$ !st =en$%stens ,'rtaus !en +'nnen6 >als 'b< au ! er $lber e/en dre +$%en D'nau=ellen=al9er er!aben =are 8
?

HORVAT & ',$/ s,'-$/ la+'/ 9a n'+te 9as/rd$' s$ 1$ta,u s'u. $ta, -edan ,eltan7aun% s/rd$ $9 ',$! t,'-$! (la7$ a8 AGRAMER M'n !er 'us/6@ ,$ ste ,e1eras ne'b$1n' du!',$t$8 On "jeva u sebi dalje nesmetano svoj valcer i sui no!te t%a "lamenu od svije5a. Stan!a. ta!ori na tavanu. 0ale!o to"ovi. Od vremena na vrijeme talas !ie ia sta!lima "ro%ora. 2ta+'r$ na ta,anu... GREGOR

AGRAMER A .r'.'s6A %'s.'d'8 Ha!nen a/. -e nal':$'6 da u .'la de,et bude/' s,$ t'1n$8 Barun$ a Melde%% .utu-e s-utra u Be16 $ a+' ,as 9an$/a6 -a sa/ $/a' 1ast da sasta,$/ +artu 9a ,e1era7n-u '.r'snu ,e1eruB telettes de .'ulardes auC .et$ts .'$s. #!aud(r'$d de /au,$ettes. Re/ de !e,reu$l. #5ler$ t la .'ulette. B'/be la Rena$ssan e. Fr'/a%e. Gla e au !' 'lat. Dessert.D GREGOR P's.an sa/. "e 9na/ -'76 $ ta+' /$ -e +a' da sa/ sub(ebr$lan. B'l$ /e %la,a6 a $ d'sadn' -e s,e t' .r$l$1n'8 AGRAMER I/a l-ud$6 +'-$/a -e u :$,'tu u,$-e+ s,e d'sadn'. Men$6 na .r$$n-er6 n$-e n$+ada d'sadn'6 -a u'.5e ne .'9na-e/ u s,'/e r-e1n$+u te r$-e1$. +u5!a dalje svoj 0onau6ellentval%er.
1

filozofije kao da, bilo bi potrebno, da se takav ovjek umije u najmanju ruku pretvarati, kao da je takoder uzvien iznad nekakvog piljivog valcera Dunavskih talasa!

@ M'- dra%$ brat$5u6

)a$sta6 P$let/a s %ra7+'/. 2e,e s /a-'ne9'/. &/e5$ !rbat. &alata 'd elera. K'la1 la Rena$ssan e. &$r. &lad'led 'd 1'+'lade. &lat+$7$.

HORVAT O6 ta .restan$ ,e5 -eda/.ut6 /'l$/ te +a' b'%a8 "e ra9u/$-e/ n$ -edne -ed/e re1en$ e8 I .ust$ nas na /$ru s t'/ s,'-'/ nesretn'/ barun$ '/8 Da ta :ena $/a sa/' /r,u u+usa6 ne b$ se s+$tala .' l'%'r$/a $ lu/.ala .' /ena:a/a +a' +a+,a /ar+etender$ a8 AGRAMER T$ se u,$-e+ naba u-e7 na-te:$/ (ra9a/a +a' +'r$-and'l$/a. Barun$ a -e -edna dra%a $ 7ar/antna da/a6 +'-a -e d'.ut',ala a/' u ',a- s/rad $9 .le/en$t$! /'t$,aB da .'s-et$ s,'%a %'s.'d/a su.ru%a6 $ 'na -e tu nad +ru%'/ e+s elen $-e (eld/ar7alla-tnanta $ nad s,$/a na/a -ed/a s,$-etla .'-a,a u ','/ na7e/ stan-u6 a t$ $/a7 na-/an-e ra9l'%a da se ' n-'- $9ra:a,a7 ',a+,$/ .r$l$1n' .r'ble/at$1n$/ na1/'/8 Ona l$1n' 7,er/u-e ' teb$ $ ' t'/e6 +a+' s$ s,$ra' Ra!/an-/',a $ 'n'% dru%'% Rusa6 =$e !e$sst er nurE &$e be!au.tet6 d$r ste!t e/e %r'sse )u+un(t be,'r6F $ /'l$la /e nar'1$t'6 da te 9a/'l$/6 da ,e1eras s,a+a+' d'de7 da -'- 'ds,$ra7 'n'% Ra!/an-/',a .'ur ad$eu 8G HORVAT Al$6 /'l$/ te6 da stara Ru71u+',$ a n$-e .'.l-u,ala tu ,a7u ladH .atr'nnesse6I ,$ tu staru babu ne b$ste b$l$ -utr's 'sud$l$ na s/rt8
+a+' se sa/' 'n' 9',eE Ona t,rd$6 da tebe e+a s-a-na bu du5n'st6 9a '.r'7ta-8 %'s.'Ju .'+r',$tel-$ u6

AGRAMER A t+' s/' t' n$$6 .ard'n6 ta- s' ,'n 'benK a.'str'($ran$ /$6 /$6 .ard'nE HORVAT Pa s,$ ,$6 'd /a-'raud$t'ra H' !net9a d' tebe6 ,$6 %entle/an$ 'd D$,$s$'ns(eld%er$ !ta6L +'-$ ste u,-eren$6 da -e 9a barun$ u Melde%% #ranenste% -ed/a 9ad','l-7t/a6 da se stara Ru71u+',$ a 'b-es$8 AGRAMER O,a stara 'sudena -e .' str'%'/ sl',u 9a+'na6 $ n$s/' t' b$l$ n$+a+,$ >/$<6 ne%' -e 'suda d'nesena .' -asn$/ .r'.$s$/a M$l$tarstra(%eset9a 8l' Al$ -a ne ra9un$$-e/6 1e/u -e d'br' +'.at$ ne.re+$dn' .' ne%at$,n$/ strana/a :$,'ta6 ne.re+$dn' be9ra9l':n' $st$ at$ ru:ne $ brutalne st,ar$6 ne.re+$dn' b$t$ t,rd'%la,' -edn'stran6 +a' da -e u :$,'tu s,e -edn'sta,n'6 +ad -e $st/a u.ra,' 'bratn'8 U'.5e -a ,as6 %'s.'d'6 s,e s+u.a ne ra9u/$-e/8 V$ se ne.re+$dn' u9ru-a,ate nad s,a+'/ s$tn$ '/6 +a' da u :$,'tu n$-e s,e ta+' ne$9re $,' .r'la9n'M 1e/u %n-a,$t$ sebe $ dru%e ne+a+,$/ ,eltan7aun%$/a6 +ad 5e/' ,e5 s-utra /':da le:at$ tu na ','- +atedr$ /eJu ',$/ s/rt',n$ a/a6 $ -ed/' na/ .re'sta-e da ,e1eras .'-ede/' -edan re/ de !e,reu$l u sa(tu $l$ +a+a, s$r u stan$'lu6 da la+$ra/' n'+te6 da nade/' +a+,u d'bru6 .r$st'-n' u'+,$renu sl$+u8

ta+' s ,$s'+a d$,$9$-s+'%a ratn'% suda6 V'-n'%a Ka9nen'% )a+'na8


S

Govore5i jo ovaj te!st$ on je svrivi la!iranje no!ata i% jednog "a!eta ra%motao #itav jedan %amot %latnouo!vireni) sli!a. On te sli!e "ostavlja o!o !atedre i u"uta se u ra%matranje ti) "latna !ao "ravi sa!u"lja# star%na.1ao je ordonanc s "otom. )a /eneE ORDO"A"# "$7ta6 Herr Oberleutnant6 /elde %e!'rsa/st 8ll GREGOR A %d-e -e 'sta' Fran-' ta+' du%' ,e1eras s .'7t'/E ORDO"A"# Osta' -e6 Herr Oberleutnant6 /elde %e!'rsa/st6 +'d $%lane u %rab$. K'd $%laneE GREGOR

ORDO"A"# "e 9na/6 /elde %e!'rsa/st6 Herr Oberleutnant8 Ta+' su /$ re+l$ %'s.'d/ Re !nun%s(eld=ebel Gebe76 da su %a na7l$ +'d $%lane u %rab$. B$' -e ,e5 !ladan. Pres-e+l' /u :$le na ,ratu8 2.ren%7t$+8 AGRAMER &as,$/ nara,na st,ar6 +ad se t$ br$(tre%er$ 7e5u +a' %'s.'da8 )a ',' 7.an $ran-e t$! br$(tre%era -a sa/ u,$-e+ %','r$'6 da b$ %a trebal' 9abran$t$8 Id$'t8 )a7t'
ll

%'s.'d/e nat.'ru1n$1e6 -a,l-a/ na-.'+'/$-e8

n$-e .a9$'E M$7+'8 I9l$- ',a- la,'r6 '.er$ +e($ e6 9a.a+$ra- ',e la7$ e6 da- /$ +e(u6 +a.u6 $s+e(a- /$ +aban$ u6 .a9$ da ne $9%ub$7 br$t,$ e6 s+'1$ .r$-e+' u 7ta%al-6 ta/' /'- 0'7+' .ere ,e76 $ .$ta- 'n' /a%are6 +a/' -e sta,$' /al$ +l-u1 'd /al'% +'(era6 na6 al$ da s$ natra% 9a //utu6 lau(7r$t8 GREGOR ra%matraju5i novms!i !rsto"let& O,'% nesretn'% Fran-u d'sl',n' su 9a+lal$8 T' se s,e l$-e.$ +a' %u/$rab$+a6 t' se ne da .r$/$t$ u ru+e8 (aci jedan rastvoren$ !rvlju isto"ljen novms!i list. HORVAT u%eo je tu !r"u i #ita letimi#no$ rutmirano "re)je5e "re!o te!sta tu i tamo& K'd nas 9ab$-a-u 1a,le u &la,ens+u l$.u na 0ela1$5e,'/ tr%u8 P$7u (eu$llet'ne ' t'/e6 +a+' b$ trebal' .'1et$ sa s+u.l-an-e/ n', a 9a ratn$ /u9e-8 "e+a+,$ trul$ /'r:e,$ :,a1u te la:$ .' uredn$7t,$/a $ t' se 'nda 9',e na7e -a,n' /n$-en-e8 Od,ratn'8 ',-e+u se utr'ba d$:e 'd t'% best$dn'% %ada8 D'la9$ /$ na bl-u,an-e6 +ad u9/e/ u ru+e ',a+,u na7u 9a/a9anu n',/s+u +r.u. Ve5 /$ se ne+'l$+' dana /'ta .' %la,$6 da $/ na.$7e/ .$s/'6 da t'- %'s.'d$ 'b-asn$/6 +a+' t' n-$!',' la%an-e $9%leda $9 ',e na7e .ers.e+t$,e8 Odbacio je novme s gnuanjem. AGRAMER uivaju5i u svojim ili!ama& e/u ra9b$-at$ seb$ %la,u st,ar$/a6 +'-e le:e $9nad na7e sna%eE Rat',at$6 .a+ -'7 's$/ t'%a :derat$ se6 t' ne/a s/$sla8 E,'6 -a6 na .r$$n-erB s+u.l-a/ stare

sl$+e6 .a+ a+' /e b'% .':$,$6 $/at 5u &as,$/ .r$st'-nu +'le+ $-uB 1$ta,u /alu %aler$-u6 ne .re$-eran' s+u.' -enu6 al$ s,a+a+' ne+'l$+' .r,'ra9redn$! rar$teta tal$-ans+e 7+'le. HORVAT Kada -e 'berla-tnant ,'n Vu !et$ ! .re+s/'5 u /ena:$ .'+a9$,a' s,'- dale+'9'r6 7t' %a -e .r$s,'-$' seb$ 'd 'n'% /rt,'% 1er+es+'% .u+',n$+a6 t$ s$ +las$($ $ra' n-e%', .'stu.a+6 a+' se ne ,ara/6 +a' ne7t'6 7t' ba7 n$-e st' .'st' (a$r8l@ AGRAMER O.r'st$6 -a n$sa/ re+a' n$-edne r$-e1$ 9a er+e9', dale+'9'r8 Dale+'9'r -e Ar/ee/assenart$+el6A al$ 9a d'9u sa/ se b$' $9ra9$'6 da $.a+ a$-e 9%'dn' u9et$ se!$ na us.'/enu ne1$-u 9latnu d'9u6 $ t' -'7 s /'n'%ra/'/8 HORVAT Pa $ ',$ t,'-$ bl'ndel- su -eda/.ut ,$s-el$ u ne1$-e/ sal'nu6 t' -e bare/ l'%$1n'8 A +'-a -e l'%$1na ra9l$+a $9/edu .r$s,'-en-a tude 9latne d'9e $ tude 9latn'u'+,$rene sl$+eE AGRAMER Val-da ne 5e7 !$-et$ ust,rd$t$6 da -e ta- .'stu.a+ $dent$1anE Pard'n8 HORVAT T$ s$ .ra,n$+ .' s,'/ %radans+'/ 9an$/an-u6 t$ b$ treba' $/at$ /n'%' -asn$-u sl$+u ' .r$s,'-en-u tude% ,lasn$7t,a 'd /ene6 -a n$sa/ .ra,n$+. 0a t' %','r$/ .' l'%$ $ s,'-e 9dra,e .a/et$8
l2

$s.ra,n'8

,'-n$1+a /as',na r'ba6

AGRAMER

L'%$+a6 sa/' u,$-e+ ta t,'-a l'%$+a8 L'%$+e u :$,'tu ne/a6 l'%$+a -e u :$,'tu na-'b$1n$-$ ble(6 a +ad b$ -e $ b$l'6 b$la b$ su,$7na6 -er b$ se t$/e :$,'t .'-edn'sta,' d' d'sadn'% s$l'%$9/a6 a ba7 -e u :$,'tu l$-e.'6 da :$,'t n$-e s$l'%$9a/ ne%' $%ra sna%e $ ,last$6 $ .ra,na l'%$+a n$-e n$+a+,a Kla,$er(/%erubun%6lD +a' 7t' t$ /$sl$76 ne%' sa/' '.et $9ra9 sna%e $ ,last$8 HORVAT I Gre%'r -e .ra,n$+6 .a+ ne+a se 'n $9ra9$ ' sl$1n'st$ t'%a .'stu.+a6 a+' net+' u+rade 9latnu d'9u6 da l$ -e u /$' .ra,n' ne7t'6 7t' se .ra,n' ra9l$+u-e 'd +rade 9latn'u'+,$rene sl$+eE AGRAMER Pard'n6 '.r'st$6 al$ t' su neu+usn$ ,$ e,$6 /'- dra%$8 Dru%a -e st,ar6 a+' net+' s.asa,a u$n-etn/e 'd .r'.ast$6 a '.et sas,$/ dru%a6 +ad net+' .r$s,a-a seb$ tude ,lasn$7t,'8 U9/$ +'n+retn'B 7t' b$ se b$l' d'%'d$l' s ',$/ .latn$/a6 da $! -a n$sa/ s.as$'E .orvat ga gleda s 2re%irom i uti. AGRAMER "'6 da-6 'd%','r$ /$6 +ad s$ ta+' l'%$1an8 Ob-asn$ /$ .' I/$-$ s,'-e u9,$7ene l'%$+e6 7t' b$ se b$l' d'%'d$l' s t$/ sl$+a/a6 da n$su +'d /eneE "' als'6 s$e!st du6 -et9t +ar$r$st du +e/ W'rt sa%en 8lF Da -a n$sa/ u9e' te sl$+e + seb$6 barbar$ b$ $! s.al$l$6 un$7t$l$6 nestale b$ +a' .'tN
+la,$rs+a ,-e:ba .rst$-u6 "'6 da+le6 ,$d$76 sada s$ 9an$-e/$'8

.un' be9,r$-edna /ater$-a6 a -a $! ta+' ,'d$/ u t'1n'- e,$den $-$6 $ '.r'st$ /$6 al$ -a seb$ na-'dlu1n$-e 9abran-u-e/6 da se tu $%ra7 d,'s/$slen$/ r$-e1$/a na ra1un /'% 1$st'%6 sa,r7en' de9/teres$ran'% $deal$9/aM u s,e/u %ledat$ sa/' ru:ne /'t$,e6 t' -e .'sl-ed$ a te %lu.e /ater$-al$st$1+e dra/e u t,'-'- %la,$8 &,e !$-et$ .'-edn'sta,n$t$6 s,e !$-et$ .',u5$ d'l-e6 +'n9e+,entn' n$ u 1e/u ne !$-et$ ,$d-et$ n$+a+,e $dealne .'bude8 0a s.asa,a/ tu ',a /ater$-aln' .'t.un' be9,r$-edna .latna 'd barbars+'% un$7ten-a6 a t$ ',d-e 9a /'-$! leJa st,ara7 neu+usne 7ale6 .ard'n6 d'9,'l$ /$6 t' /e $9nenaJu-e u na-,e5e/ ste.enu6 $ d'9,'l$ /$ da .r$/$-et$/6 da se 'd t'%a na-'9b$l-n$-e '%raJu-e/8 T$ u s,a+'/ .'%ledu .rela9$7 'nu $9,-esnu %ran$ u na-//$/aln$-e .r$st'-n'st$ $ .'sta-e7 .'/al' $9a9',an. HORVAT Da6 da6 da6 s,e -e ',' u /'-'- %la,$ /ater$-al$st$1+a +ra/a6 a t$ s$ de9/teres$ran$ $deal$st6 $ s,e -e t' ne'b$1n' l'%$1n'8 D'br' -e8 Danas l-ud$ ratu-u6 +radu -edn$ dru%$/a st,ar$ $ .red/ete6 .r$s,a-a-u seb$ tude 9latne d'9e $ bar'+ne sl$+e6 .rela9e '+,$re .r$,atn'% ,lasn$7t,a .' l'%$ $ te t,'-e sna%e $ ,last$6 $ t' .rela:en-e %raJans+$! '+,$ra 9',e se u ',a+,'/ slu1a-u ratn$ .l$-en8 U redu8 0edan u9$/a seb$ na us.'/enu 9latnu d'9u6 dru%$ ul-enu sl$+u6 $de u redu6 +'n$/t au( e/s !eraus6 s !l$essl$ !6l t' se -'7 $ -a,l-a u A. O. K. Be(e!lu6lI $ st,ar -e u na-,e5e/ redu6 sa/' ne u,$Ja/6 1e/u b$ b$l' .'trebn' da se ' t'/e t'l$+' %','r$.
lS l

u t'/e ne/a n$+a+,e ra9l$+e6 9a.',$-ed$ Vr!',ne +'/ande6

AGRAMER 0et9t =$rst du =$eder !eraus('rde/d8 I ! b$tte /$r aus d$ese de/e Art und We$se6 ,erste!st duEl HORVAT naglaeno su"eriomo& T$ s$ .'t.un' u .ra,u8 $ta,a 7ta/.a dne,n' best$dn' se !,al$ ratn$/ .l$-en'/6 +a' da se u na-/an-u ru+u rad$ ' +a+,'/ d'b$t+u na lutr$-$8 Al$ t' ne $de u /'-u %la,uB +a+' /':e -edan 1',-e+6 +'-$ na -edn'- stran$ %','r$ ' sl$+arst,u6 ' Ra!/an-/',u6 ' #!'./u6 da na dru%'- stran$ +rade tuJe st,ar$E T' -e6 ,$d$76 /'-a6 +a+' t$ +a:e76 >u9,$7ena< l'%$+a6 a l/$-a te l'%$+e $9/eJu tebe $ /ene /n'%' -e dubl-a 'd ',$! s/$-e7n$! 7$ en%rabena6 +'-$/a su l-ud$ '%rad$l$ s,'-e l'%'re8 I 7t' /$ tu la-u ' ne+a+,$/ ne.r$-atel-s+$/ tab'r$/aE "e.r$-atel-s+$ tab'r$ .'st'-e $9/edu ',a+,$! udal-en$! %led$7ta +a' 7t' su na7a6 $ /n'%' -e ,e5$ ra9/a+ $9/edu t,'-e $ /'-e l'%$+e ne%' $9/eJu b$l' +'-e% ne.r$-atel-s+'% 7$ en%rabena na %l'busu l AGRAMER Das $st eben d$eser entent'.!$le "ebel / de/e/ +'n(usen K'.(6lL +'-a /$ -e .'t.un' nes!,atl-$,a8 U'stal'/6 -a sa+u.l-a/ sl$+e ,e5 d,adeset %'d/a $ -a t$ ne d'.u7ta/6 da se u.le5e7 u /'-e .r$,atne st,ar$8 0es$ l$ /e ra9u/$'E T$ s$ ne.r$st'-an $ $9a9',an u +ra-n-'$n-er$6 $ t' -e 'd tebe .resu/.tu'9n'6 -es$ l$ /e ra9u/$'E
&ada '.et $9a9$,a78 0a t$ 9abran-u-e/ ',a- t,'- t'n $ na1/6 ra9u/$-e7 I$E Ba7 -e t' ta antant'($ls+a /a%la u t,'-'- s/u7en'- %la,$6

HORVAT Presu/.tu'9n'E O!'8 2t'E AGRAMER I ! =$ll +e/ anderes W'rt benut9en8 0a,'l8 !20 Ve5 u l/$-$ na7$! %'d/a $ na7e% .r$,atn'% 'dn'sa t' -e .re$ 9an na1/6 a da ' dru%'- Oslu:ben'-P l/$-$ $ ne %',r$/

HORVAT O +'-'- dru%'- l/$-$E AGRAMER

O l/$-$ na-ele/enta/$-e .r$st'-n'st$6 +a+,a b$ trebala O l$ -a $9/edu -edn'% star$-e% $ -edn'% /lade% +ada HORVAT .ard'n6 Herr Oberleutnant6 =$r !aben uns n$ !t A! en8 B$tte %e!'rsa/st u/ Ver9e$!un%6 Herr ,ersQ A sad te /'l$/6 da /e .ust$7 na /$ru6 ObeR s.a,aM u tr$ sata usta-e/ .' d$,$9$-s+'/ .'slu8 nenU/ ,re/ena 9a d$s+us$-u ' .r$,atn'.ra,n$/ .$ La+u n'58 vije5u u%rujano i "o!rije se "ledom demon1ga "re!o glave.
H'8 "e 5u da u.'tr$-eb$/ n$-ednu dru%u r$-e18
20

+'6 '.r'st$te6 %'s.'d/e nat.'ru1n$1e6 /$ se n$s/' ra / l$8 M'l$/ na-.'+'/$-e 9a '.r'7ten-e6 %'s.'d/e nat

2l

AGRAMER

u ti"i#noj !retnji obi#nog #etnog !ujona %aletio se s"ram ovog !adeta tu na slami s i%a%ovnom nainjerom$ da toj relaciji dade obli! odnosa$ !a!av treba da vlada i%medu jednog "ret"ostavljenog i "odredenog lica u uniformi.
0a =e$sst du6 du ubers !re$test -a alle Gren9en6 du b$st !eraus('rde/d (re !6 $ ! b$tte /$r aus

d$ese de/e Art und We$se8@@

Ali se onda i"a! svladao i stavljaju5i na sebe %na!ove slu*be$ !artuu$ revolver$ sablju$ on se je %aogmuo svojom !abanicom i be% ijedne riIje#i$ %alu"ivi demonstrativno vratima$ i%aao. Stan!a. ta!ori. 7o"ovi. 2la# dje#ji i% !u)inje. Zljebovi. 8alterov !larmet i%a sijene !ro% %atvorena vrata sve glasniji. 2osIjie odlas!a Agramerovog nastala je utnja. Gregor #ita i "relistava svoju "otu$ novme$ "isma$ odbija dimove i "ije !onja! i% feldflae. 1 ovoj se utnji osje5a$ !a!o je taj mcident bio glu" i neugodan. 8alterov !larmet sve glasniji u% ti)u "ratnju dje#jeg "la#a. 8alter svira stare slova#!e na"jeve$ !oji sje5aju na 9adec!ijeve motive. GREGOR 2teta 9a s,a+u r$-e16 7t' -e 1',-e+ .r'%','r$ s ',a+,$/ t$.'/.
22

)na7 l$6 da t$ .rela9$7 s,e %ran$ e6 t$ s$ $9a9',n' dr9a+6 -a t$ 9abran-u-e/ ',a- t,'- t'n $ na1/8

HORVAT Da ta- t$. n$-e ta+' stra7n' t$.$1an6 ne b$! u'.5e n$ %','r$' s n-$/e8 A 's$/ t'%a ne+a+a, /$ -e r'd8 Ve5 /e deset %'d/a ner,$ra6 a ne/a/ d','l-n' :$,a a da se s,lada/8 "-e%',a -e /a/a .r,'r'dena +u9/a /'/e ' uM ta- t$. $/a sestru6 l$-e.u d-e,'-+u6 al$ +a' sestra d'st'-na -e s,'%a brataB se.te/,$rs+$ ,eltan7aun% u d,$-e %enera $-e8 Kad sa/ tu %us+u -eda/.ut O'd/a! ne+'l$+' dana .'sl$-e 'b-a,e rataP /'l$'6 da /$ 'ds,$ra & !u/an',u -ednu .-es/u O'na -e u'stal'/ d'br' s,$rala & !u/anaP6 7t' /$sl$76 7ta /$ -e 'd%','r$laE

Da+le6 1',-e+u /':e da stane .a/et u $9,-esn$/ /'/ent$/a6 .r'st' +a' stara .'+,arena ura8 Od%','r$la /$ -e d'st'-anst,en'6 .atet$1n'6 +a' +a+,a r$/s+a /atr'na6 da -e 'na na dan 'b-a,e rata s,'- +la,$r 9a+l-u1ala6 $ ne+a 1e+a/ d' .'b-ede8 U +u5$ se.te/,$ra A%ra/era +la,$r 5e se s,$rat$ sa/' .'sl$-e .'b-ede8 A sada .'b-edu-u8 Kradu tude sl$+e $ bl'ndele6 $ t' se 'nda u n-$!',$/ .red'd:ba/a 9',eB b$t$ & !'n%e$st $ Kunstsa//ler8@A GREGOR T' -e sas,$/ 'b$1an $ na-s,a+'dne,n$-$ .r$$n-er l-uds+e %lu.'st$8 U ratn'- ras,-et$ s,a l-uds+a s,'-st,a d'b$,a-u ne+' .'sebn' 's,-etl-en-e6 +ad se /n'%e st,ar$6 7t' $! u $,$ln'/ :$,'tu %leda/' +a' na7//+ane6 .r$+a9u-u u s,'- s,'-'- %'l't$n-$B +a' stare bludn$ e na st'lu 9a se $ran-e8 Is.'d st'.ala ratne %lu.'st$ 'sta-e 9dra,a l-uds+a .a/et 9%n-e1ena +a' /'9a+ s -a-et'/ na tan-$ru8
@A u$n-etn$1+$

'du!',l-en' b$5e $ sab$ra1 u$n-etn/a8 HORVAT

Ra9l'9$ te s,el-uds+e ratne %lu.'st$ b$t 5e da su dubl-$ n' 7t' $9%leda-u na .r,$ .'%ledB ',a+reten +rade tuJe sl$+e6 a u,-eren -e ' seb$ da -e %entle/an6 .r$sta, ,$7e% .la5e,n'% ra9reda +ral-e,s+e 9e/al-s+e !r,ats+'sla,'ns+'dal/at$ns+e ,lade8 "-e%', 'ta se.te/,$r d'n$' -e +a' re9etr,n$ 'berla-tnant -e%er $9 b'sans+e '+u.a $-e -edan .er9er tra,n$1+'%a be%a6 7t' %a -e ta- d'b$' 'd .ad$7a!a 9a +a$rs+u e+s.ed$ $-u lILG. t' -e se.te/,$r',a us.'/ena na b'sans+e ratne .ust'l',/eM t' se .'+a9u-e +'d n-$! u sal'nu +a' a!tund9$. $%ertr'(e-.@D K'n%'8 Gd-e $/a $9/edu /ene $ ',a+,$! K'n%'.'-a,a b$l' +a+,$! d'd$rn$! /'/enataE A +u9en$ s/'6 $ d-ed',$ su na/ .'d -edn$/ +r','/ rasl$. GREGOR M$ $/a/' danas ele+tr$1ne :arul-e $ .'9na-e/' na,'dn' '+' tr$deset seda/ !$l-ada b'lest$6 al$ us.'red' s t$/ u na7'- +r,$ -'7 u,$-e+ +'la d,anaest' st'l-e5e8 T' $ -est ba7 'n' (ataln'6 da -e te/.' ra9,'-a ta+' stra7n' .'la%an8 HORVAT Te/.' ra9,'-aE Gd-e tu $/a ne+a+a, ra9,'-E M$ s/' #rna%nard$6 "eandert!al8 O+' nas :$,e ne/an$ $9 ter $-a/'% d'ba8 Gd-e s/' /$ 'd d,anaest'% st'l-e5aE GREGOR Ratna .s$!'9a -e .'-a,a6 +'-a s.ada u ,r$-e/e ,-e7t$ a $ du!',a6 +ad su se u rat',$/a tr',al$ 9den $8 Kada -e tr'(e- $9 seda/deset $ 's/e. rat bu+nu'6 b$' sa/ slu1a-n' u -edn'- .ra,n'- st,ar$ .'9,an na ru1a+ +'d ne+'% s,eu1$l$7n'% .r'(es'ra6 +'-$ se -e ne,-er'-atn' u9ru-a'6 7t' sa/ .$' ,'du $9 ,'d','da8 On -e b$' sub-e+t$,n' u,-eren6 da su se .'-a,$l$ u %radu ne.r$-atel-s+$ tr',a1$ ,'d','da6 $ da -e s,a ,'da u ,'d','dn$/ $-e,$/a 'tr',anaM s,$ su s$('n$ u %radu nestal$ u d,adeset $ 1et$r$ sata8 "'ta bene6 ta- s,eu1$l$7n$ .r'(es'r -e a+t$,n$ +at'l$+6 tre5'reda 6 +ultu/$ !$st'r$+6 $ u 'n' ,r$-e/e .$sa' -e stud$-u ' s,et'/e Fran-$ As$7+'/.

HORVAT U ,r$-e/e ta+' u9ne/$ren$! na%'na6 +ad se .'1$n-u 's-e5at$ $9/eJu l-ud$ ra9/a $ /n'%' ,e5$ ne%' $9/edu .sa $ 1',-e+a6 1',-e+ .' l$n$-$ s,'% ,last$t'% l-uds+'% d'st'-anst,a $/a

.'trebu da %','r$ sa seb$ ra,n$/a6 a ne s tat',$/a $ .r',aln$ $/a8 1stao je u%rujano sa le*aja i uetao se "o sobi %a"alivi cigaretu. T' -e .as6 a ne 1',-e+8 Pas8 Gleda' sa/ %a -utr's na ras.ra,$ 'ne stare Ru71u+',$ e8 0a 9na/B 'n -e stat$ra'6 'n -e $/a' una.r$-ed 'dreJenu ul'%u6 .redsta,u su dru%$ $9re:$ral$6 $ -a ne /$sl$/ u'.5e na tu /'%u5n'st6 da b$ ',a+,'/ -edn'/ .r$sta,u ,$7e% .la5e,n'% ra9reda6 se.te/,$rs+'/ s$nu6 re9er,e'berla-tnantu +'d Fun(erulana6 +a' D$,$s$'ns(eld%er$ !ts,'tantu6@F u'.5e /'%l' da .adne na .a/et6 da se tu ne rad$ n$ ' +a+,'- ras.ra,$6 ne%' ' .r'st'/ u/'rst,u6 s,e -a t' .u7ta/ .' stran$8 Men$ -e ,a:n' ','B +a+' se -e ta :$,'t$n-a -utr's ,ladala +'d 'n'% 9elen'% st'la8 "-e%',
25

re9er,n'/ nat.'ru1n$+u +'d .ete ulans+e .u+',n$-e6 +a' .r$s-edn$+u d$,$9$-s+% ratn'% suda6

0'7+' naba,$' /u -e .r$-e tr$ dana n',$ ,$+s 9a 1$9/e a ta- .u7ta l'-6 $ 'n 9a 1$ta,' ,r$-e/e t,'%a %','ra n$-e $/a' dru%e br$%e6 ne%' da ne 9a.rl-a s,'-e bree !ese ,$+s'/ 'd 1$9a/a8 Da /u n-e%', s/rdl-$,$ ,$+s ne b$ .ust$' b'-u .' n-e%',$/ !la1a/a 'd 0ell/e+a6 t' /u -e b$' -ed/$ .r'ble/8 T'6 +a+' -e ta :$,'tn-a s-ed$la -utr's ta/' 9a 9elen$/ st'l'/6 t' -e 'n'6 7t' /':e 1',-e+a da u9ne/$r$ d' +ra-n-$! %ran$ a8 Ka+' -e una+r7ta,a' te s,'-e %lu.e n'%e6 -ednu .re+' dru%e6 da ne d'ta+ne 1$9/'/ su+n'8 K'na1n' /u se -a,$la s.as'n'sna $de-aB 't+/u' -e l$st $9 '.tu:n$ e6 $9/'del$ra' %a na l$-e,'/ +'l-enu '.re9n' .' $9b'1/$ -abu1$ e6 $ 9at$/ -e .reba $,7$ desnu n'%u .re+' t'% .a.$ra nasta,$' dr$-e/an-e. 0edan n's'r'% .'+a9a' b$ ,e5$ $nteres 9a .$tan-e -edne s/rtne 'sude 'd ','%a %'s.'d/a .r$sta,a ,$7e% .la5e,n'% ra9reda8 Ple/$5a6 .atr$ $-a6 .ra,n$+a6 +unst9a/lera8 GREGOR &,$ su $ d'saJu-u se .' sudn$ a/a6 t' -e l-uds+$. I/a' sa/ u s,'-'- .ra+s$ -eda/.ut -edan slu1a-6 da sa/ bran$' -edn' u/'rst,'6 a dr:a,n$ 'd,-etn$+6 +'-$ -e tra:$' %la,u /'%a +l$-enta6 rta' -e 9a ,r$-e/e /'%a %','ra %'le :ens+e s$se .' .a.$ru '.tu:n$ e8 T' -e l-uds+$8 L-ud$/a -e d'sadn'... HORVAT Da6 t' -e l-uds+$6 al$ 9a ',u staru n$su s,e 7anse b$le $9%ubl-ene6 $ da se -e sa/' -edan ,'tant usud$' da /$$sl$ .' s,'-'- sa,-est$ staru ne b$ b$l$ /'%l$ da 'sude8 Al$6 nara,na st,ar6 +ad -e -edn'/ su u ,$7e stal' d' ra-t!'9na ne%' d' l-uds+e %la,e6 'nda s ',a+,$/ %entle/an$/a ta+,'% .r'ble/at$1n'% l-uds+'% d'st'-anst,a n$-e te7+' .'t.$s$,at$ ',a+,e s/rtne 'sude8 0oao je do !atedre i tamo #ita jedan s"is i% svog omota. GREGOR )ar -e Ha!nerta/. ,e5 ,rat$' 'suduE HORVAT D'n$' -u -e d$,$9$-s+$ Feld%er$ !ts'r'nn .r$-e .'la sata8 Ta+' 5e .'.l-u,ana %'s.'Ja barun$ a Melde%% #ranenste% d'b$t$ s,'-u .unu 9ad','l-7t/u -'7 ,e1eras8 &tar'- bab$ -e 'd9,'n$l'. GREGOR "$-e se dal' na:al'st n$7ta u1/$t$. 0'7 .r$-e ras.ra,e re+a' /$ -e /a-'raud$t'r H' !net96 da -e $9r$1$ta :el-a (eld/ar7alla-tnant',a6 da se ne u,a:$ n$ -edna 'la+'tna '+'ln'st8 Ist$ slu1a+a' s .'.'/ u H'r',$ uBu-utr' -e .u a'6 na,e1e -e ,$s$'8 HORVAT P'. -e .u a'6 al$ bab$ su u+ral$ tele8 P'. se '.r' re+,$9$ $-$ s$l'/6 a baba se -e re+,$9$ $-$ .'+'r$la8 Ona -e sa/' !$-ela6 da -'- +,$t$ra-u n-en' u+raden' tele8 "-'- su u+ral$ tele8

GREGOR "-'- su u+ral$ tele6 $ 9at' 5e -e s,e-edn' 'b-es$t$8 Da n$-e b$l' $s+a9a s,-ed'+a6 /'%la se -e e,entualn' $9,u5$6 al$ n$ 'nda s ,$7e ,-er'-atn'st$ 'd d,a .'st'8 $/ se -e d'9nal' 9a (eld/ar7alla-tnant',u su%est$-u6 s,e -e b$l' sa/' ('r/aln'stB star$ $/a u'.5e Ver('l%un%s=a!(l@G .red eta.n$/ .u1anst,'/M 'n ne.re+$dn' ne7t' bun a ' .'+'leban'/ /'ralu eta.n'% .u1anst,a $ 'n -e s$n'5 nar'1$t' na%las$'6 da treba statar$-aln' .'d$%nut$ aut'r$tet ,'-n$! ,last$. HORVAT 4ita osudu ratnog divi%ijs!og suda s monotonijom s !a !vom se 4itaju s"isi "o sudovima$ naglauju5i od vremeia na vrje$ne "o !oje ime$ "o !oju re#enicu. I/ "a/en &e/er Ma-estat !at das K. u. K. D$,$s$'ns(eld%er$ !t der Gru..e Feld/ars !alleutnant ,'n Ha!nen a/.6 beste!end aus K. u. K. Hau.t/ann ,'n Lu+ s6 aus K. u. K. Reser,e'berleutnant Ra'ul ,'n A%ra/er au( Grund der ,'n K. u. K. Ma-'rAud$t'r ,'n H' !net9 ,ertretenen An+la%e6 ,erte$d$%t ,'n de/ eC '((' be$%estellten Verte$d$%er K. u. K. Reser,e'berleutnant Gre%'r6 / se/er a/... %e(u!rten Ver!andlun% %e%en d$e W$t=e des %est'rbenen Lands/annes R'/an'=$ 9Russ u+ Va9ul6 0'!anna R'/an'=$ 9Russ u+6 %eb'rene V$n-en+'6 ='!n!a(t / W'r'=+aLes9na6 Haus "'. A@T6 au( Grund des dur !%e(u!rten )eu%un%s,er!res und Pru(un% des %an9en Tatbestandes6 das ('l%ende Urte$l %e(alltB d$e W$t=e 0'!anna R'/an'=$ 9Russ u+ $st s !uld$% an de/ Ta%.... &e/e Aller!' !ste Ma-estat den Ka$ser und K'n$% / Ge%en=art /e!rerer Pers'nen bele$d$%t 9u !abea.
S S

maniju proganjanja

We$ter!/ den K. u. K. In(anter$e'bersten ,'n He/r$ ! au ! / Ge%en=art /e!rerer )$,$l.ers'nen tatl$ ! bes !$/.(t 9u !aben ausserde/ $st s$e uber(u!rt ='rden6 dass s$e !e$/l$ ! / $!re/ Hause de/ russ$s !en Uberlau(er M(anter$sten Ale+s$us 0a+',l-e,$ 9 G'rden+' )u(lu !t %e%eben6 und $!/ d$e Flu !t er/'%l$ !t !atte. We$ter!/6 dass s$e /$t de/ uber(u!rten und 9u/ T'de dur ! den &tran% ,erurte$lten russ$s !en &.$'n A,ra/ &a/'$l',$ 9 ,ertraul$ !e Be9$e!un%en %e.H'%en !at. We$ter!/6 =e$ter!/ ='/$t s$e s$ ! des Verbre !ens der Ma-estatsbele$d$%un%R ... des M$l$tar &t. G.6 =e$ter!/ des Ver%e!ens der Vers !$/.(un% der /$l$tar$s !en Pers'nen6 ... M. &t. G.6 =e$ter!/ des Verbre !ens des H' !,errates und H$l(ele$stun% de/ Fe/de6 ... des M. &t. G.6 ='na ! s$e au( Grund der ... des M. &t. G.6 /$t Ru +s$ !t au( d$e ers !=erenden U/st/de6 dass d$eses Ver%e!en6 be9$e!un%s=e$se Verbre !en / e/e/ )e$t.un+te be%an%en =urde =' d$e s !=$er$%e /$l$tr$s !e La%e /$t bes'nderer Ru +s$ !t au( d$e ers !utterten )ustande der Eta..enbe,d+erun% na ! den ... des M. &t. G. 9u/ T'de dur ! den &tran% ,erurte$lt =urde. D$e T'desstra(e $ ta+' dal-e6 $ ta+' dal-e. Ha!nen a/.6 Feld/ars !alleutnant.@
S S S 27 U $/e "-e%',a Vel$1anst,a6 ars+$ $ +ral-e,s+$ d$,$9$-s+$ ratn$ sud s+u./e (eld/ar7alla-tnanta ,'n Ha!nen a/.a6 sasta,l-en 'd ars+'% $ +ral-e,s+'% nat.'ru1n$+a .le/en$t'% Lu+ sa6 ars+'% $ +ral-e,s+'% re9er,n'% nat.'ru1n$+a Ra'ula .l. A%ra/era S na te/el-u '.tu:be6 +'-u -e 9astu.a' ars+$ $ +ral-e,s+$ suds+$ /a-'r ,'n H' !net96 te u9 'branu ureda rad$ .'sta,l-en'% bran$tel-a6 ars+'% $ +ral-e,s+'% re9er,n'% nat.'ru1n$+a Gre%'ra6 na s,'-'- ..r',eden'- ras.ra,$ .r't$, I,ane R'/an',$1Ru71u+6 r'dene V$n-en+'6 ud',$ e .'+'-n'% .'l-'d-el a R'/an',$1Ru71u+a Va9ula6 sa stan'/ u V'r',+$ Lesn'-6 +u1a br. 320, na te/el-u .r',eden'% saslu7an-a s,-ed'+a $ $s.$t$,an-a -el'+u.n'% 1$n-en$1n'% stan-a6 d'n$' -e sl$-ede5u 'suduB ud',$ a I,ana R'/an',$1Ru71u+ +r$,a -e6 7t' -e u .r$sutn'st$ ,$7e 's'ba u,r$-ed$la "-e%',' Pre,$7n-e Vel$1anst,' #ara $ Kral-a "adal-e6 7t' -e ars+'/ $ +ral-e,s+'/ .-e7ad$-s+'/ .u+',n$+u ,'n He/r$ !u6 ta+'der u .r$sutn'st$ ,$7e %radans+$! l$ a6 nan$-ela t,'rnu u,redu. Os$/ t'%a -e ustan',l-en'6 da -e u s,'/ d'/u .'ta-n' .ru:$la ut'1$7te rus+'/ .reb-e%l$ $ .-e7a+u Ale+s$-u 0a+',l-e,$1u G'rden+u $ '/'%u5$la /u b$-e%. "adal-e6 da -e .'dr:a,ala .',-erl-$,e ,e9e s ustan',l-en$/ $ na s/rt ,-e7an-e/ 'suden$/ rus+$/ 7.$-un'/ A,ra/'/ &a/'-l',$1e/. "adal-e6 1$/e -e .'1/$la 9l'1/ u,rede Vel$1anst,a .re/a ... V'-n'% Ka9nen'% )a+'na6 nadal-e .restu. u,rede ,'-n$1+$! l$ a .re/a ... V. K. ).6 nadal-e 9l'1/ ,ele$9da-e $ .ru:an-a .'/'5$

7u smrtnu osudu #itao je .orvat su"eriorno$ ne s "reveli!im %animanjem$ %gra*aju5i se injestim%#no !limanjem glave vie od "re%ira nego od u%budenja. HORVAT Kr$/$nal8 "a-1$st$-$ +r$/$nal8 Od s,e%a t'%a /ater$-alna -e $st$na sa/' t'6 da -e .'.l-u,ala barun$ u6 a 'berstu He/r$ !u -e re+la6 da -'- -e u+ra' tele $ da se +ur,a-u8 Kr$/$nal8 U'stal'/ s,e-edn'8 Kr$/$nal $l$ ne6 sa,r7en' s,e-edn'8 S gestom "re%ira i dosade odbacio je smrtnu osudu na !atedru i vratio se do svog le*aja. Stan!a. ta!ori na tavanu. 7o"ovi$ 8alterov !larinet. Vani se javila !ri"a !ola$ r%anje !onja i ljuds!i glasovi i% tmine !ro% %atvorene "ro%ore.

HORVAT 2ta+'r$8 "-$/a -e l$-e.'8 I/a-u +u+uru9a $ sla,e %'9bu. 2ta+'rs+$ s,at',$ na ta,anu8 "a-%adn$-a :$,'t$n-a na s,$-etuB l-uds+e '1$6 s,$n-s+a n-u7+a6 ta.$rs+' de/'ns+' l$ e8 U,$-e+ su /$ se %ad$l$ 7ta+'r$8 0utr's -e tu b$' -edan na /'-'- sla/n-a1$B %ledal$ s/' se du%' netre/$ e. On /ene $ -a n-e%a. O6 +a+' b$! b$' sretan da /'%u b$t$ 7ta+'rB :$,$' b$! $9,an ',e l'%$+e $ $9,an ',$! .rl-a,$! l-uds+! '+,$ra8 2ta+'r n$-e 1',-e+ ne%' 7ta+'rB $/a s,'ta,an6 s,'-e +l$.',e6 s,'-e na%'ne6 s,'-a r$-e,a6 s,'-e rad'st$6 a n$-e 1',-e+. "$-e u/'ran6 b'lestan6 .rl-a,6 %adan 1',-e+8 "e +re5e se .' rat',$/a6 n$-e .red/et u Gal$ $-$6 ne%' ne+a+a, sub-e+t na s,'/e ta,anu6 7ta+'r /eJu seb$ ra,n$/a. GREGOR Van$ su .'1ela +'la8 R$+ u%. O.et. Slua "ovor!u !ola. Da8 T' -e tren -edanaeste d$,$9$-e8 2oao je do "ro%ora$ otvorio ga i gleda u "ovor!u u tmmi. 4uje se !ri"a to#!ova$ taljiga$ gacanje !onjs!i) nogu$ to"ot !o"ita u blatu. Glasovi "ovor!e. Vjetar s !iom "ljuti u sobu. HORVAT )at,'r$6 /'l$/ te8 Hladn' /$ -e6 $/a/ /alu %r'9n$ u. "e t$1u /e se na7$ r$+ u%$6 n$7ta /e se6 sa,r7en' n$7ta ne t$1e8 I s,e /$ -e .'t.un' s,e-edn'B !'5e l$ staru 'b-es$t$ $l$ -e ne 5e 'b-es$t$6 n$ t' /e se ne t$1eM %leda' sa/ -utr's /rt,u u1$tel-$ u u +u!$n-$B -'7 sa/ n'5as 's-e5a' da 5e u/r$-et$6 u.ala .lu5a s de(e+tn$/ sr e/6 sas,$/ l'%$1n'. I ta tra%ed$-a ta/' u +u!$n-$ ta+' /$ -e sa,r7en' $nd$(erentna. I +ad sa/ "ad,'rnu ,$d$' .re+s$n'5 %d-e %'r$6 $ t' /$ -e b$l' sa,r7en' s,e-edn'B -ednu sa/ staru 4$d',+u %leda' +a+' -e s.as$la s,'.'r ulans+$ n'5n$ l'na $ ta+' -e tr1ala s %'ru5'/ s,$-e5'/ u -edn'-6 a s na!t'.('/ u dru%'ru $. I t' /$ -e b$l' s,e-edn'B n$ s/$-e7n'6 n$ :al'sn'6 n$ tu:n'6 n$ 9an$/l-$,'. "e+' '%r'/n'6 be9%la,' /$ an-e +,ant$teta8 "e 5u n$+ada $ n$ .' +'-u $-enu d'.ust$t$6 da b$ se /'- ra9u/ /a sa/' na -ednu -ednu se+undu .'dred$' t$/ +,ant$tet$/a. 0a sa/ $9,an t'%a $ 'sta-e/ $9,an s,e%a t'%a 7t' -e +,ant$tat$,n'6 $ t' sa/ seb$ str'%' .redu9e' $ ta+' se dr:$/ na ,$s/$ s,'%a d'st'-anst,a +a' .lan$nar na us.'nuB l$-e,' $ desn' su .'n'r$6 al$ -a st'-$/ na ,$sn$$ s,'%a d'st'-anst,a6 $ t' -e -ed$n' 7t' /e dr:$ u /'-'- ra,n'te:$.
ne.r$-atel-u .re9na ... V. K. ).6 .a -e .re/a t'/e na te/el-u ... V. K. ).6 s 'b9$r'/ na 'te%'tne '+'ln'st$6 7t' -e ta- .restu.6 'dn'sn' 9l'1/ .'1$n-en u 1asu6 +ad -e te:a+ ,'-n$1+$ .'l':a-6 s 's'b$t$/ 'b9$r'/ na .'+'leban' stan-e .u1anst,a u .'9ad/$ .re/a ... V. K. ). 'sudena na s/rt ,-e7an-e/. &/rtna +a9na $td. Hahnencamp, feldmarallajtnant.

GREGOR Kada bude7 .r':$,$' /eJu ',$/ O+a+' t$ +a:e7P +,ant$tet$/a sedan/aest $n-ese $ +a' -a6 $/at 5e7 sas,$/ dru%' /n$-en-e ' ,$s$n$ ,last$t'% >l-uds+'%< d'st'-anst,a. HORVAT "e /$sl$/. &t'-$/ u ','- ludn$ $ ,e5 dru%u %'d$nu $ d,adeset sa/ %'d$na $/a'6 +ad su .'1el$ '+' /ene ',' +lan-e6 $ ta+' sa/ se stra7n' dale+' 'db$' 'd s,e%a t'%a .r's-e1n' l-uds+'%6 da /e se sa,r7en' n$7ta ne t$1e s,e t' 9b$,an-e '+' /ene. 2t' su st,'r$l$ ',$ barbar$ 'd s,e%a '+' nasE Od .u1+e 7+'le +asarnu. Tu .'d Bre!/',$/ :$,'t$n-a/a $ 9e/l-'.$sn$/ +arta/a .'t.$su-u s/rtne 'sude. G$/na9$-e su .renatr.al$ ran-en$ $/a6 a u ($9$+aln'/ +ab$netu na st'lu 9a .'+use s$-e+u l$-e1n$ $ l-ud$/a %la,e $ n'%e. T' s,e treba %ledat$ $9 .t$1-e .ers.e+t$,e6 re+a' /$ -e ne+$ dan 'berstla-tnant barun Melde%%#ranenste%. On %leda s,e $9 s,'-e %eneral7teblers+e .t$1-e .ers.e+t$,e -edan na.ra/a seda/deset $ .et !$l-adaM al$ -a n$sa/ n$ barun n$ .t$ a n$ %eneralM /'- /'9a+ n$-e na:al'st .t$1-$6 -a sa/ 1',-e+6 /en$ -e ,e5 u 1et,rt'/ ra9redu %$/na9$-e -edna Ba !',a t'+ata b$la ,a:n$-a 'd (l'bert$ eB -a ne 5u da bude/ .t$ a nad s.e $-aln'/ +art'/6 -a t' na.r'st' n$sa/ $ ne 5u da bude/8 GREGOR 4$,'tne .'-a,e '+' nas /n'%' su st,a/$-e6 na:al'st6 'd -edne (u%e. HORVAT "e7t'6 7t' ne/a s/$sla bare/ t'l$+' +'l$+' -edna Ba !',a t'+ata6 t' u'.5e ne b$ trebal' n$ da .'st'-$8 Be9ra9l':n' .r'st'6 +,ant$tat$,n'. GREGOR Bran$t$ se 'd Gal$ $-e Ba !',$/ t'+ata/aB 1$sta ,erbalna r'/ant$+a8 HORVAT 0a st'-$/ u blatu6 al$ '.et n$sa/ blatan $ ne /'%u da se 9ablat$/. "$+ada -'7 n$sa/ 's-e5a' s,u 1u,enu .last$+u H'ra $-e,uB nun .ede l$ber' .ulsanda tellus.A 0a u.ra,' d$,n' 's-e5a/6 +a+' -e d'7l' ,r$-e/e da 9e/l-u de($n$t$,n' udar$/ sl'b'dn'/ n'%'/8 0a sa/ .'t.un' sl'b'dan 'd s,$! t$! $d$'ts+$! %ra,$ta $-a '+' nas. 0'7 n'5as 'dstran$t 5u se $9 s,e%a t'%aB s,e-edn' -e6 7t' 5e se d'%'d$t$ sa /n'/ $-elesn'6 al$ da u /en$ .'st'-$ ,'l-a6 da stu.$/ $9 t'%a blata6 t' -e s$%urn'. 1stao je i vidi se$ da je u%rujan. K'l$+' -e +'d tebeE Osa/ tr$deset $ de,et. GREGOR

HORVAT &lu7a-6 Ka/$l'8 T$ s$ b$' na %rab',-e1+'/ 7t$ .un+tuE GREGOR Da8 Od de,et'% au%usta6 +ad -e .a' &tan$sla,',. )a7t'E K'l$+' $/a ,'de $s.'d /l$naE HORVAT

GREGOR "'r/aln'B de,edeset $ tr$. Al$ n'5as s$%urn' $ st' 1etrdeset. HORVAT 0a sa/ se +u.a' .'d ,rb'/B ta/' n$-e b$l' n$+ada n$ tr$deset. U'stal'/6 s,e-edn'B u tr$ $
sada slobodnom nogom udarajmo zemlju!

.etnaest n'5as .'sta,l-a/ 7.an$7era-tere na %rab',-e1+'/ 7t$ .un+tuB ta/' /e 1e+a Faber. "a ,r!u Rus$ n$su b$l$ a-n%e7'senE GREGOR 0'7 sa/ -esenas .e+a' ta/' na ra:n-u .at+e. Od ,rbe d' /l$na -e s$%urn'. 0a ne 5u da te 'd%',ara/6 al$ ne 9na/6 da l$ 9na7B +'tu @TA dr:$ 'd .re+s/'5 -edan aserbe-d:ans+$ batal-'n. "un .ede l$ber' .ulsanda teuus8 HORVAT

GREGOR Kad sa/ -a b$' %'re6 b$l$ su na +'t$ @TA er+e9$8 0a ne 9na/6 -es$ ll $+ad 's-et$'6 +a+' 1er+es+$ n':e,$ s,-etlu a-u neu%'dn' !ladn'E &,'- Verd$enst+reu9 d'b$' sa/ t'1n' 'n'% -utra6 +ad sa/ se .'t.un' sa/ .r',u+a' d' +'te @TA. B$' sa/ ,e5 na s+'+u u rus+$ 7$ en%raben6 +ad sa/ se na-eda/.ut 's-et$' .red -edn$/ 1er+es+$/ n':e/ +a' +'+'7B (as $n$ra' /e 'na- /'dr$+ast$ s-a- /etala6 $ n$sa/ /'%a' da se /a+ne/ n$ na.r$-ed n$ natra%8 HORVAT 0a .'s,e s$%urn' 9na/6 da ne 5u d'b$t$ n$+a+a, Verd$enst+reu98 0a 5u +re.at$6 /ene 5e 9a+lat$6 -a 5u ,u5$ laJe na V'l%$6 't$5$ 5u d' M$d$-e6 na Gan%es6 sun1at 5u se na #e-l'nu6 al$ ne 5u d'.ust$t$ da ',d-e .adne/ $s.'d s,'% d'st'-anst,a8 "a6 slu7a- 'nu s,$n-u8 D',u+a' -e seb$ ta/' ne+a+,u Rebe+u $ sada ludu-e ta/' s 'n$/ 7/r+a, e/8 I t' s,e 9a-edn' 9',e se stan-e na7e% nar'dn'% l'%'ra u d,adeset'/ st'l-e5u6 $ u.ra,' -e /en$ b$l' suJen' da se naJe/ u ',$/ .r$l$+a/a8 Pre+rasn'8 Al$8 Rad$-e ne+a /e 9a+'l-u Aserbe-d:an $ ne%' da 'stane/ ',d-e -'7 sa/' -ednu -ed/u n'58 GREGOR ustao je i "oao s"ram njega. Intimno& 0a ne 9na/6 al$ /en$ $9%leda6 da s$tua $-a n$-e n'5as 9%'dna 9a ta+,e e+s.er$/ente8 "e b$ b$l' 9%'dn' da strada78 Ta+,e st,ar$ ne $s.ada-u n$+ada d'br'6 +ad se s,r7a,a-u sa :$, $/a. T$ s$ sent$/entalan8 HORVAT

GREGOR 0a sa/ u/'ran6 $ :$, $ /$ .'/al' .'.u7ta-u. I n$sa/ r'/ant$1an. I re9$%$n$ra' sa/ $9 $s+ust,a... HORVAT Re9.$%n$rat$6 t' 9na1$ 'stat$ .re%a:en. T' -e ,e5 9na+ ne/'5$8 GREGOR A t$ /$s$l$7 da ',e t,'-e (ra9e ' Gan%esu $ ' #e-l'nu n$su ne/'5neE U ',a- tren6 d'+ t$ san-a7 ' Gan%esu $ ' #e-l'nu6 u E,r'.$ .' 7$ en%raben$/a 'd *.erna d' Gal$ $-e st't$ne !$l-ada /'9%',a san-a $st' ta+'. I t' -e 'n' .r'+let'6 da e,r'.s+$ san-ar$ +ad san-a-u ne 9na-u da san-a-u n$ ' 1e/ dru%'/ ne%' ' Gan%esu $ ' #e-l'nu8 &lat+' -e san-at$ ' Gan%esu6

al$ t' -e $ntele+tualna 'nan$-a6 a ne eC'dus. A+' te ne 9a+'l-u er+e9$6 :derat 5e7 71$ .' u7l-$,$/ bara+a/a6 d'b$t 5e7 t$(us6 b$t 5e7 s$-en$1a,6 +rasta,6 u7l-$,6 .'stat 5e7 la-tnartt s Verd$enst+reu9'/6 a ne 5e7 se sun1at$ na #e-l'nu8 HORVAT Mene se 1$ta,a ',a u7l-$,a %lu.'st ne t$1e. 0edna baba6 +'-a -e .'.l-u,ala da/u $9 ars+'% dru7t,aB 7t' /e se t$1e t' dru7t,' $ +r$/$nal t'% dru7t,aE 0edn' u+raden' tele6 s/rtne 'sude6 t'.',$6 n'r/e6 s,e -e t' +'/$1n'. "e/a n$ -edn'% /eJu9,-e9dan'% ra9/a+a6 +'-$ b$ /'%a' b$t$ ta+' ,el$+6 te b$ se n-$/e dala $9ra9$t$ dal-$na6 na +'-u sa/ se -a 'db$' 'd s,e%a s,a+'dne,n'% '+' sebe. I ,$d$76 -a n$sa/ ta+' ,ul%aran da ne b$! ,-er',a'6 da u na/a ne/a $/ater$-aln$! /'%u5n'st$8 E,'6 -a 's-e5a/ +a+' st'-$/ $9,an ',e u7l-$,e6 +retens+e /ater$-e8 I t' -e -ed$n$ ar!$/ed',s+$ .r'ble/ na7$! danaB +a+' da se stane $9,an s,e%a t'%a8 &,e :$,'t$n-s+' na t'- s/rdl-$,'- +u%l$ -edna -e /al'%raJans+a .redrasuda8 Udar$t$ 9e/l-u n'%'/ 'd unutarn-e%a %aJen-a6 s,e ',' bes.red/etn' udar$t$ n'%'/8 0a n$7ta ne san-a/ ' s,'/e $9las+u $9 t'%a $ -a ne treba da $9aJe/ $9 t'%a6 +ad sa/ -a sa/ .' seb$ ,e5 $9,an t'%a8 0a n$sa/ .'d st,ar$/a +a' t$6 -a n$sa/ re9$%n$ra'8 Ta t,'-a re9$%na $-a -e .'t.un$ debade l-uds+'% d'st'-anst,a u teb$8 U teb$ -e 1',-e+ s+l'.$' '1$8 T$ s$ se .'/$r$' s t$/ s,'-$/ /a%len$/ s' $-alde/'+rats+$/ bud$9/'/B t$ /-er$7 st,ar$ na ra9/a+e $9/eJu $!t$'saura $ s$nd$+ata. T' -e .'t.un$ $tele+tualn$ debade. 0a 9a t' ne/a/ ,re/ena8 0a .utu-e/ ,e1eras8 Men$ -e t'%a d'sta8 GREGOR DebadeE "e 9na/8 Gr1$/ se u .'sl-edn-e ,r$-e/e s,e ,$7e s.ra/ unutra. Ta+' ne+a+' .r'.ada/ u sebe6 u ne+u .ralelu u seb$8 Du%' sa/ se :dera' $ n$sa/ se da'6 a sada se +'na1n' .'/$ru-e/B 7t' 9na1$ -edan 1',-e+6 -edan 'sa/l-en$ .'-ed$n$ 1',-e+6 /'l$/ -a tebeE Ka+,a -e t' +u+a,na +reaturaE Al$ -a sa/ se s ,re/en'/ nau1$' da %leda/ '+' sebe $ -a sa/ s.'9na'6 da -a +a' ta+a, n$sa/ sa/ 9a sebe $ da ne .'st'-$/ sa/ 9a sebe. L$-e,' $ desn' st'-e /$l$-un$ $ /$l$-un$ $st' ',a+,$! l$ a $ 'bra9a $ utr'ba +a' 7t' -e /'-aM $ /en$ -e .'stal' -asn'6 da se s,a ta .$tan-a ne da-u r$-e7$t$ .'-ed$na1n'. &na%a s,$-u nas /':e da .'+rene ta .$tan-a6 $ t' sa/' .'ste.en'6 ne .'-ed/a1n' ne%' du%'tra-n'6 u.'rn'6 .'ste.en' 9a-edn$1+$. HORVAT P'-ed$na1n'6 .'ste.en'6 9a-edn$1+$6 7ta+'r$6 +$7a6 r$+ u%6 ',' +re.a,an-e na ',$/ u7l-$,$/ sla/n-a1a/aM t' se +re.a,an-e tu .'d ',$/ +r','/ 9',eB b$t$ .'d 9a7t$t'/ -edn'%a %enerala +a' ,$rtu'98 )at' /'ra/ 'n$/ +reten$/a da s,$ra/ ,al ere +a' +a+a, b'rdel/u9$+ant8 &,e -edan 'd,ratan +'7/ar8 D'sta n$$ -e t'% +r'atenla%era8 I t$! /ena:a6 $ t$! .ala1$n+a6 $ t$! ,al era6 $ u7l-$, sa/6 $ +rasta, sa/6 $ ne'+u.an sa/6 a t$ /e $-e7$76 da -e s,e t' te+ .'1eta+8 0a ne 9na/6 da l$ -e t' sa/' /'-a st,ar6 $l$ nas $/a /':da /n'%'6 +'-$ ta+' /$sl$/'6 al$ /en$ -e s,e t' ta+' ne$9re $,' d'sadn'6 $ t' t,'-e .'ste.en' $ .'-ed/a1n' $ ne.'-ed$na1n'6 te ne/a/ n$+a+,e dru%e r$-e1$B s$,'6 d'sadn'. U'stal'/6 $de/ da ,$d$/6 +a+' ',$ /'-$ +/et',$ s,r7a,a-u ',e %lu.e 7.an$7era-tere. 0es$ l$ t$ n-$/a .'t.$sa' 'na AG@ /etra 7ta!eldrata6 7t' su trebal$ da %a d$%nu 'd br$%adeE P't.$sa' sa/. Onda6 d',$den-a. I%ade. GREGOR HORVAT

Stan!a. Gregor se vratio na svoj le*aj$ ugasio svije5u i "o!rivi se "re!o glave %as"ao trenirano slijede5eg momenta. Stan!a. ta!ori na tavanu. 0ale!o to"ovi. Vani je "ovor!a "restala. Glasovi "ijan!e i%a sijene u "orastu. 4uje se lu"anje vratima i ras!alaen *ens!i smije). 1daranje vratima bjesomu#no$

!letve$ smije)$ "is!a frule& vrlo bu#an ula%a! oberlajtnanta 8altera$ a:utanta brigadnog %a"ovjedni!a "u!ovni!a .emric)a$ dodijeljenog tabu gru"e feldmarallajtnanta .a)nencam"a$ u "ratnji "jea#!og %astavni!a imuni5a$ de#!a od sedamnaest godma$ !oji je "rije mijesec dana svrio "jea#!u !adets!u !olu !ao odli!a$ a sjutra ide u svoju "rvu bit!u. 8alter ula%i %agrljen sa %astavni!om& nose flae !onja!a$ ra!ije$ !utije cigara$ svije5e$ !larinet$ sele se u a:utanturu. Scena djeluje "jano$ "rena"eto i surovo s ja!im naglas!om s"ola$ vina i bunila. WALTER Mal$ /'-6 slat+$ /'- /al$ Fanr$ !8 T$ -'7 s/rd$7 .' /a%a9$ns+'/ +a/('ru6 tebe su 9a.a+$ral$ +a' /alu $%ra1+u6 +a' .'r ulans+u bebu6 s t,'-$/ 9latn$/ .'rta/aM $ .$+l-astu sabl-u su t$ dal$ sa 9latn$/ .'rte1.1e'/6 +a' da se tu +'d nas ratu-e sabl-'/ +a' u ECer9$erre%le/entu8 O6 dra%a /'-a slat+a /ala %'s.'J$ e8 T$ -'7 ne .'-/$76 7t' se s t'b'/ d'%aJa6 t$ -'7 ne .'-/$76 %d-e s$ t$8 T$ s$ u Gal$ $-$6 =e$sst du6 +le/es BabH6 du b$st $n Gal$9$en8 T$ s$ u1$' Gal$ $-u6 9na7 l$ t$ u'.5e6 7t' -e t' Gal$ $-aE
D

)A&TAV"IK 0a 9na/ 1$ta,' s-e,er'$st'1n' rat$7te na.a/et6 -a sa/ $/a' $9,rsn' $9 ,'-ne %e'%ra($-eB K'n$%re$ ! Gal$9$en und L'd'/er$en nebst Gr'ss!er9'%tt$/ Kra+au und Aus !=$t9 und )at'r6 IK.FTT +/@6 an der russ$s !.'ln$s !en Gren9e /$t & !les$en...F WALTER Halt6 !alt8 &t'.8 Lu9+SR'=n'SDubn' /e/st du6 und d$e )l'taL$.a /$t "eben($ussen6 das =re Gal$9$en8 &' e/ strate%$s !es Dre$e + $r%end=' an der Karte6 s' /e/st du6 -a='!l6 s' e/ )$e%el'(en und e/e Mt$!le6 e/ Terra/ t$ber!au.t und s'6 das6 /e/st du6 =are Gal$9$en6 =asE 0a='!l6 e/ Terra/ =$e au( e/e/ Terra/t$s !B )$e%el'(en und .ass$erbare Wald=e%e und &tt$t9.un+teEG 0este l$ /n'%' .r1+al$ .' terent$7uE T+' ,a/ -e b$' .r'(es'r ta+t$+eE )A&TAV"IK Hau.t/ann "a=rat$l. )u/ Generalstab 9u%ete$lter6 a !t9e!nter Kr$e%ss !$ller.I WALTER er e/ %an9 %e='!nl$ !es & !=e/8 Alle Kr$e%ss !uler s/d & !=e/e6 ,erste!st duEK Klasenerster$6 bubant$6 7treber$6 $ntr$%ant$6 ba%a:a6 uns'l$des Pa +6 der Teu(el s'll s$e !'len8 I ! /a% s$e n$ !t6 d$ese Pedanten und Kab/etsstreber6 Dre +(resser und &.e$ !elle +er6 alle 9usa//en8 D$e s !auen au( uns Tru..en'(($9$ere s' ,'n 'ben !erab6 aus $!rer V'%el.ers.e+t$,e6 s$e s.$elen nur s' n$t uns !eru/6 als 'b =$r ble$e/e &'ldaten a/ Terra/t$s !e =aren8 Terra/le!re a/ Terra/t$s !B #r'Uu.$s/alere$ /$t Tus !e und (arb$%en T/ten6 -a='!l8 H$er =$rst du d$e Terra/le!re aus=end$% le/en6 =art du nur6 /$t de/en blut$%en Gedar/en =$rst du !$er das Terra/ r't(arben6 =e$sst du6 du bl'des BabH.L A $9
Dann =ar
! $

zna li, mali bab", ti si u #aliciji!


%raljevma #alicija i &odomerija s 'elikom 'ojvodmom %rakovom i (svjen)imom i *atorom,

78.500 km+, na ruskopoljskoj granici sa ,leskom... .toj, stoj! .tani! &uck /ovno Dubno misli ti, pa *lota &ipa sa pritocima, to bi imala biti #alicija! 0akav jedan strateki trokut negdje na karti, tako misli ti, dakako, takva jedna ciglana i jedan mlin, uop)e nekakav teren i tako neto, to ti misli da je #alicija, ta1 Dakako, nekakav teren kao na terenskom stolu2 ciglane i prohodni umski putovi i uporita1 I Ka.etan "a,rat$l. D'd$-el-en %eneral7tabu6 'sa/naest$ da+ ratne 7+'le8
3 L

(nda je on bio sasvim obina svinja! .vi daci /atne kole su svinje, razumije li1 Pr,$ u ra9red$/a6 +'-$ be9 ra9u/$-e,an-a u1e na.a/et6 ul$9$ e6 s.let+ar$6 ba%ra6 nes'l$dn' s/e5e6 da,' $! 'dn$'8 0a ne tr.$/ s,e ',e -e.$dla+e6 +ab/ets+e ul$9$ e6 +'-e :deru blat' .$ l$:u .l-u,a1+u8 On$ %leda-u na nas tru.ne '($ $re ta+' 'd'9%'6 $9 s,'-e .t$1-e .ers.e+t$,e6 'n$ se na/a sa/' ta+' .'$%ra,a-u a/'ta/'6 +a' da s/' /$ 'l',n$ ,'- n$ $ na terens+'/ st'lu8 "au+a ' terenu na terens+'/ st'luB crtanje skica tuem i tmtama u razliitim bojama, dakako! (vdje )e ti nuiti napamet nauku o

%e'%ra($-e s$ $/a' $9,rsn'6 ,el$7E I t$ s$ -edan 'd 'n$!6 +'-$ -e $/a' $9 %e'%ra($-e $9,rsn'E "' als' %ut8 W$r =erden %le$ ! se!en6 =$e es /$t de/er Ge'%ra.!$e ste!t6 =art nur6 =$r =erden %le$ ! se!en8 Als' sa%B d$e Hau.tstadt ,'n Mada%as+arE?T Tananar$,'. )A&TAV"IK WALTER "' als'6 das =ar n$ !t s' s !=er8 Das =e$ss /an au ! $n den Handelss !ulen.??Tananar$,'8 Da8 D'br' -e8 Tananar$,'8 A %la,n$ %rad 0a,eE Bata,$-a8 )A&TAV"IK

WALTER &e!r %ut8?@ Bata,$-a8 Al$ t' ne 5e7 9nat$6 +lad$/ se 9a (la7u +'n-a+aB da+le6 9a (la7u +'n-a+a6 t' ne 5e7 9nat$8 Gd-e ut-e1e K'n%'E Zastavni! misli. Da+le6 /'l$/ l$-e.'8 K'd +'-e%a %rada ut-e1e K'n%'E Zastavni! misli. Was tust du6 als 'b duRs =usstest ?A "e 9na76 ne/a7 .'-/a6 a da s$ 9na'6 b$' b$ d'b$' (la7u +'n-a+a. "' als' s !'n8 Und aus Ge'%ra.!$e !ast du Aus%e9e$ !net %e!abt6 n' als' =unders !'n8?D B$t$ Fa!rtr$ !6 a ne 9nat$ %d-e u$-e1e K'n%'8 "' als'6 $ ! %ratul$ere d$r und de/e/ Hau.t/ann )a,r9$l6 de/ Her/ Generalstabler und Kr$e%ss !uler8 Res.e+t ,'r s'l !e/ Ge'%ra.!$ele!rer8 K'n%' u$-e1e be$ der Banane8?F )A&TAV"lK )na' sa/ t'6 Herr Oberleutnant6 9na' sa/6 sa/' n$sa/ /'%a' da se s-et$/6 al$ .$ta-te /e -'76 .a+ 5ete se u,-er$t$. WALTER "e 5u ,$7e n$7ta da te .$ta/. & !luss und abtreten8?G 2t' 5u da te .$ta/6 +ad ,e5 una.r$-ed 9na/6 da ne 5e7 9nat$. Es !at +e/en &$nn.?I "e/a7 .'-/a ' %e'%ra($-$. )A&TAV"IK Pa $.a+6 Herr Oberleutnant6 b$tte %e!'rsa/st8 WALTER "' als' %ut6 n' ! e/e Fra%e6 das $st aber d$e let9teB als'6 sa% du /$r6 /e/ L$eber6?K %d-e le:$ 't'+ #Ht!eraE )A&TAV"IK
terenu, ekaj samo4 svojim krvavim crijevima ti )e ovdje crveno obojadisati teren, zna li, ti glupi bab"! ?T "' da+le d'br'8 Od/a! 5e/' ,$d-et$6 +a+' -e t' s t,'-'/ %e'%ra($-'/6 1e+a- sa/'6 'd/a! 5e/' ,$d-et$8 Re $ da+leB glavni grad 5adagaskara1 11 6o dakle, to nije bilo tako teko! 0o znaju i u trgovakim kolama!
1+ 1 1! 1$

6o dakle lijepo! 7 iz geografije imao si izvrsno, no dakle prekrasno! 6o dakle, 8estitam tebi i tvom kapetanu *avrzilu, gospodmu iz generaltaba i daku /atne kole! 9otovanje pred ovakvim uiteljem geografije! %ongo uijee kod :anane! 1#otovo i odstupi!
1; 13

'rlo dobro! ,to se priinja kao da zna!

6ema smisla.

6o dakle dobro, jo jedno pitanje, ali to je posljednje2 dakle, reci mi, dragi moj,

;isli. I%a stm!e& "e 9na/6 Herr Oberleutnant8 WALTER "' et'6 ,$d$7 da ne 9na78 A $/a' s$ $9,rsn' +'d t'% %eneral7teblera Krat' !,la8 I -a sa/ $/a' $9,rsn'6 aber /e$n Le!rer =ar e$n %an9 %e= !nl$ !er Tru..en'(($9$er6 Hau.t/ann der In(anter$e6 =e$sst du6 al$ 'd na7e% 0a!r%an%a?L n$-e n$-edan 0a!r%an% u E,r'.$ 9na' %e'%ra($-u b'l-e6 ,erste!st duE $ta,' rus+'-a.ans+' rat$7te 9nal$ s/' na.a/et e$ns 9u 9=e$tausend ($er!undert8 Verste!st duEDF A 9a 't'+ #Ht!eru ne 9na7 %d-e -eE T' ne 9na n$t+'6 %d-e -e 't'+ #Ht!era6 /$l$ /'- /al$ bedast$ Fa!nr$ !8 #Ht!era6 t' -e 'bla+ nad Pal/$r'/6 nad E+,at'r'/6 nad Bata,$-'/6 ta/' se 7e5u .aun',$ .' .ar+',$/a6 ,'d's+' $6 b$-el$ labud',$6 :ene6 /u9$+a8 I/a -edna sl$+aB ;LRe/barUue/ent .'ur #Ht!1re6DK a -a sa/ -e $9re9a' ne%d-e u +a,an$ u Dre$(arbendru +u6DI /'ra/ -e $/at$ tu ne%d-e u +u(eruB >LRe/barUue/ent .'ur #Ht!1re<8 I/a' sa/ -e .r$b$tu na das+u u unter7tanduB le:$/ ta+'6 slu7a/ /$7a na .'l$ $ +a+' s+a1e .' +'n9er,$ $ /$sl$/ ' t'/ dale+'/ ru:$1ast'/ 't'+u #Ht!er$6 +a+' /'ra da -e stra7n' dale+' 'd Gal$ $-e. I ! !abe d$e %an9e Ge'%ra.!$e aus
48.

=end$% %e=usstB K'n%'6 $ Gan%es6 sa/'


V -edan .re/a d,anaest !$l-ada .etst'8 Ra9u/$-e7 l$E DK WOdla9a+ na #Ht!eru6
47

)na' sa/ 1$ta,u %e'%ra($-u na.a/etB

't$s+u u tr$ b'-e6

Gal$ $-u n$sa/ n$+ada $nst$n+t$,n' /'%a' da .'%leda/8 Ra=arus+a6 4Hda 95=6 )' 9G=6 das alles =ar /$r $//er ant$.at$s !B s' -$d$s ! e+el!a(t 0es$ l$ +ada %leda' !$-ene u +a+,'s/rdl-$,'- .r',$n $-aln'- /ena:er$-$E Ka+' u,$-e+ $9n',a +r,ar$ ta !$-ens+a +rasta,a %la,a6 +ad udar$ u re7et+uB Ra=arus+aSR9es9'=.S4Hda 9G=S)l' 9G=Ra=arus+a6 tu das+a6 ta/' das+a6 tu re7et+a6 ta/' re7et+a6 tu +r,6 ta/' +r,6 tu +rasta6 ta/' +rasta6 $ ta+' u,$-e+ $9n',a -esen 9$/a6 l-et' 9$/a6 -esen 9$/a6 %'d$na6 d,$-e6 tr$B 4Hda 9'=NR9es9'= )a=arus+a )l' 9'= 4Hda 9'= Br9e:anH Grab'=$e W'r'=+aLes9na Ra=a rus+a6 t' -e6 /e/ l$eber Kle/er6 Gal$ $-a8 Da =$rst du alles aus=end$% le/en 8FT T$ s$ sada %lu. +a' /$ad' :dr$-ebe6 t$ s$ ru:$1ast +a' 'd /ar $.ana6 de/ Fabel bl$t9t n' ! =$e unter de/ We$!na !tsbau/6F$ t$ se ,esel$7 ratu6 t' se 9na6 $ -a sa/ se ,esel$' ratu6 t' se 9na6 a t+' se n$-e ,esel$' ratuE &,$ s/' se /$ ,esel$l$ ratu6 dra%$ /'- /al$ slat+$ Fa!nr$ !6 s,$ s/' /$r$sal$ .' +a/('ru $ b$l$ +a' /ane+en$ $9 /a%a9/a6 a s,e -e t' ,ra% 'dn$'B $ la+ $ n$+el $ eau de #'l'%ne8 Alles $st e$ne blut$%e st$n+ende Pr',$n9/ena%er$e %e='rden6 =' HHanen6 Raaben und Aas%e$er /$t =ar/en /ens !l$ !en Gedar/en %e($$ttert =erden6 ,erste!st duEF@ U t,'-e 9dra,l-e6 Fa!nr$ !8 Pr's$t8 Du ste!st -et9t ,'r de$ner Feuertau(e =$e se$ne Ma-estat
S S S

t' /$ - e s,e b$l' u,$-e+ ant$.at$1n'B ta+' :$d',s+$ 'd,ratn'8 /'- dra%$ /al$6 Gal$ $-a8 Tu 5e7 t$ s,e t' nau1$t$ na.a/et8 X t,'-a sabl-a s,-etlu a -'7 +a' .'d b':$5n$/ dr, e/. 52 &,e -e .'stal' +r,a,a s/rdl-$,a .r',/ $-s+a /ena:er$-a6 u +'-'- se !$-ene6 %a,ran$ $ str,/ar$ !rane t'.l$/ l-uds+$/ r$-e,$/a6 ra9u/$-e7 l$E
50

,'r der & !la !t be$ &anta Lu $a8 ;W' /e/e Tru..en s$nd6 d'rt $st /e/ Plat96 General8<L$-e.' -e t'6 t' -e ,rl' l$-e.'6 t' -e G'et!e na.$sa'. Obla $ d$/a6 +'n-a+a6 sulud'%
1<

klase

bun$la6 .$-anst,a6 '1a-a $ %lu.'st$. U t'/ .'lulud'/6 .'lubun',n'/6 .$-an'/ 7t$/un%u6 .at's t'% $tata ' +r,a,'/e +r7ten-u 9a+',$tla' se dale+' $9nad st,arn'st$. Ta d,a l$ a6 u t':u5+ast'- ras,-et$ l'-an$ e6 t' n$su ,$7e d,a l-uds+a 'bra9aB to su simboli jednog stanja. )A&TAV"IK "od dojmom citata& M$sl$/ da t' n$-e na.$sa' G'et!e6 Herr Oberleutnant6 b$tte %e!'rsa/st6 t' -e st,'r$' Re !nun%s!au.t/ann #9$bul+a8 On -e b$' +'d &anta Lu $-e 'dl$+',an +r'nen'rden'/8 WALTER odo%go$ !ao "ovrijeden u svom !nji*evno)istorijs!om autoritetu starijeg !amerada& "' -a6 es $st -a e%al6 =er das %es !/$ert !at6@T %la,n' -e da -e l$-e.'B >W' /e$ne Tru..en s$nd6 d'rt $st au ! /e$n Plat96 General<6 s' $r%end=$e8 Ubr$%ens6 es $st -a e%al8 Und du %laubst au !6 be$ d$eser de/en Feuertau(e e/en Kr'nen'rden 9u ,erd$enen6 =asE & !n$ar/8@? D'b$t 5e7 s,'- s$%nu/ laud$s .'sl$-e d,anaest /-ese $ blata6 +a' .as /ar+u8 I /$ s/' ta+' san-al$ ' t'/ ratu +a' +adet$6 '6 %'s.'d/e6 b':e6 +a+' s/' san-al$ ' t'/ ratu6 +a' ' +a+,'/ Ga/$s'ns(euer=er+u a/ a !t9e!nten Au%ust@@B $/al$ s/' u dru%'/e +atu '%r'/nu ul-enu sl$+uB l-ud$ $ +'n-$6 s,e u nara,n'- ,el$1n$$6 9na/en$ta sl$+a 'd ne+a+,'% 7.an-'ls+'% $l$ !'lands+'% sl$+araB Ka.$tula $-a Brede. Her e% "assaus+$ .reu9$/a +l-u1e,e Brede8 Du !ast naturl$ ! +e/e A!nun%6 =' das $st. Breda =ar e/e Festun% $n H'lland 'der $n Brabant =$!rend des s.an$s !en Erb('l%e+r$e%es @A Ba $ ',u $%aretu6 s/rd$8 O,e su $%are b'l-e8 Du /usst d$ ! an )$%arren %e='!nen@D8 Ta +a.$tula $-a Brede ,$s-ela -e .red na7'/ s.a,a'n$ '/B l$-e,' $ desn' 'd n-e ba-'nete na .u7+a/a6 .a+ se n'5u s,-etlu ale6 +ad -e 1',-e+ $7a' na 9a!'d6 a ,-etar -e l'/$' %ran-e u .ar+u .red 7+'l'/. K'l$+' .uta sa/ 'nda sta' .red t'/ sl$+'/ $ %leda' du%'B +'n-an$ $ u '+l'.u6 1$.+a/a6 atlasn$ '+',ratn$ $6 br'+atn$ /antl$6 sa($-ans+a +':a6 9asta,e6 tr'/.ete6 -elen-e ru+a,$ e6 brabants+e +'b$le8 On' -e /en$ $9%ledal' da -e Rat8 M$t &.$t9en und De%en6 und Br'+at und &e$de6 a ne ',' blat'6 d$ese e=$%e Allerseelenst$//un% be$ d$esen st$r+enden Ker9en6 *da 9'=S)l' 9'=S Ra=arus+a. P(u$6 Teu(el8 Pr's$t6 au( de/ W'!l6 du +le/es !er9$%es BabH6 du du//es r't9$%es BabH6 du Mar9$.an.u..e6 du r's$%e8@F

0raga %astavni!a$ miluje ga$ ljubi ga$ "rivija u%a se$ u%eo ga je sebi na !oljena i "os!a!uje s njim !ao da se igra s djetetom$ i "'e$ i "ljuca$ i grdi$ i !une$ i "odriguje mu se$ i bljuje mu se$ i jede sodu$ i ima *garavicu$ i gadi mu se sve to$ a i"a! "ui$ i "ije$ i o"ija se$ i sulud je$ i vidovit$ i straan$ i *alostan. 0im se di*e$ !onja! se cijedi$ svije5e se to"e i "ue cmo$ #adavo$ i sve se to"i i rasta"a i
@T

"' da6 9a.ra,' -e s,e-edn'6 t+' -e t' nadrl-a'6


@?

"-e%',' Vel$1anst,' .r$-e b$t+e +'d &anta Lu $-e8 ;Ta/'6 %d-e su /'-e 1ete6 ta/' -e /'-e /-est'6 %enerale 8; ta+' ne+a+'8 U'stal'/6 .a t' -e s,e-edn'8 A t$ ta+'der /$sl$76 da 5e7 +'d t'% s,'% ,atren'% +r7ten-a 9aslu:$t$ ;red+rune;6 7taE Brus8
++ +

@F

garnizonskom vatrometu osamnaestog augusta =rodendan >.?.@A2 0i naravno nema pojma, gdje je to. :reda bila je tvrdava u Holandiji ili u :rabantu za vrijeme rata za panjolsku batmu! +! 58 5ora se priviknuti na cigare!
56

.a ipkama i maevima, u brokatu i svili, a ne ovo blato, ovo vjeno raspoloBenje Dunog dana kod tih smrdljivih svije)a... >uj, do vraga! Civio, u tvoje zdravlje, ti mali draBesni bab", ti glupi balavi bab", ti marcipanska lutko ruBiasta!

"ostaje rasto"ma !rvi$ mesa i strasti. 0r*e5i %astavni!a jo uvije! na !oljenu$ on je u%eo !larmet i svira !onjant#!e signale. mar i turm. Wart nur6 BabH6 -et9t /a !en =$r e/en Ka,aller$estur/8 Signal na !larmetu. Pr's$t8 Au( de/ W'!l8@G 1 toj "ijanoj sceni ljubljenja i svir!e vratio se .orvat. Zastao je i gleda tu scenu i%nenadeno. +a)nru) se je s!muo s 8alterova !oljena. Stan!a. Zabuna. WALTER i% "ijane ra%dragane mtimnosti be% mas!e u s)emu !rvolo#nog "ret"ostavljenog be% ra%miljanja. Und /' !ten &$e6 b$tte6 r.$ !t %e(all$%st +l'.(en6 =enn &$e !ere/tretenE @I HORVAT I ! s !la(e -a !$er $n der Ad-utantur6 Herr Oberleutnant8@K

WALTER stisnuvi o#i i obrve u o%biljnu grimasu$ "rimi se %a o#i "rstima s!u"ivi nos$ !ao da )o5e da i%brie svoju %aboravnost& A !6 -a6 -a6 &$e s$nd dasE W$e ,$el U!r $st esE@L Dre$ na ! neun.AT A 7t' -e s ,a7$/ 7.an-'l $/aE U9e' sa/ 'd br$%ade 7ta!eldrata. HORVAT WALTER HORVAT

WALTER &$e /ussen s$ ! u/ dre$ be$ Grab'=$e 9 /elden8A? HORVAT U/ dre$ (un(9e!n8A@ WALTER Dann +'nnen &$e s$ ! n' ! n$ederle%en.AA HORVAT AD Das =$Il $ ! eben tun8
+@I

8ekaj samo, bab", sada )emo udesiti jedan konjaniki juri!... Civio! D tvoje zdravlje!

A ne b$ste l$6 /'l$/6 $9,'l-el$ .'+tt at$6 +ad ula9$te ',a/'E 9a ja spavam ovdje u adutanturi, gospodme natporunie!
63

+3 +< E A? + AA AD

tri posle devet

7h, da, da, to ste vi1 %oliko je sati1 U tr$ se /'rate -a,$t$ +'d Grab',-e a8

D tri i petnaest. Onda /':ete -'7 .r$le5$8

T' u.ra,' +an$/8

WALTER "' -a6 dann als' %ute "a !t8 &er,us. 35 .orvatovo )ladno i "ot"uno re%ervirano dr*anje$ #itav ton ovog ra%govora$ .orvatov neobi#no !onvencionalan "o!lon i na#m 8alterova govora$ i% svega toga treba da se vidi ne!a neodredena ali ja!a na"etost i%medu ova dva lica. iro!o$ al!o)oli%irano ras"olo*enje od ovoga momenta dalje "rela%i !od 8altera u %lovolju$ !oja raste. On nastavlja ra%govor samo i% !onvencionalnosti da "rodu*i$ a ustvari je toli!o o%lovoljen$ da bi odma) sve de!om"onirao )irovito i )isteri#no. WALTER Du !ast als' d$e Marbur%er Kadettens !ule abs'l,$ertEAG 0a='!l6 Herr Oberleutnant.AI 0e l$ ,a7a 7+'la b$la '%radena 9$d'/E )A&TAV"IK WALTER

)A&TAV"IK V$s'+$/ 9$d'/ $ re7et+a/a. "$-e se /'%l' .'.et$ .r$-e+'8 WALTER "$t$ .re+' na7e% se n$-e /'%l'6 ne%' s/' u,$-e+ $s.'d 9$da slu7al$6 +a+' .r$-e+' u +r1/$ s,$ra-u !ar/'n$+u. Gd-e -e 'n' ,r$-e/rteE B$l' -e .r'l-e5e6 .u.al' -e6 a /$ s/' $9a re7et+e san-al$ ' :$,'tu. M$ s/' 'nda san-al$ ' +u.lera-u +a' ,r!un u s,$! na7$! $deala8 A .r'.'s6 du Kle/er6 e$ne d$s+rete Fra%eB b$st du ,$elle$ !t +ran+EAK )A&TAV"IK 0aE Stidljivo dje#a#!i& "e6 -'7 n$sa/ b$'6 Herr Ober leutnant8 WALTER Du b$st n' ! e/ +eus !es Mad !en6 s' 9u sa%en6 e/ Fraule/6 e/ BabH8 D$r +'//t d$e %an9e Welt n' ! r's$% ,'r8 Du trau/st n' ! ,'n e/er Karr$ereE V'n der Kr$e%ss !ule8 V'/ Generalstab Blatn$ e%9er $r.la $6 +a en-a/er$6 u7l-$,a /'/1ad6 +'l'nendu(t6 ra-'n$ s/r9nut$6 .r'/'1en$6 a ne %eneral7tab8AL 0a='!l8 E/ Wa((enr' + /$t s !=ar9e/ &a/t und Ga/$s'ns &tee.le#!ase a/ ersten Ma$8DT &reb/$ .'+al6 'uleur$6 sun 'bran$6 /u9$+a6 d$e =e$ssen &.$t9en+le$der und &'nnens !$r/e8 Und e$rt Duel /$t e/e/ Ger$ !tsad-un+ten8D?
AF AG AI AK <

"' da6 da+le 'nda la+u n'58 )dra,'8


70 T$

s$ da+le s,r7$' +adets+u 7+'lu u Mar$b'ruE

7l

Da6 %'s.'d/e nat.'ru1n$1e8

I@

)b$l-a6 t$ /al$6 -edn' d$s+retn' .$tan-eB da l$ s$ /':da b'lestanE

0i si tako re)i jo nevma djevojka, gospodica, bebica! 0ebi jo izgleda 8itav svijet ruBiasto! 0i jo sanja o karijeri1 ( /atnoj koli! ( #eneraltabu! DT Da+a+'8 Un$('r/a sa /$/ bar7un'/ $ %a/$9'ns+a +'n-s+a utr+a .r,'% s,$bn-a.
D?

b$-ele !al-/e 'd 1$.a+a $ sun 'bran-8 I d,'b'- s +a+,$/ suds+$/ .r$sta,'/8

"$+a+,e ne 5e7 $/at$6 n$ +as$r$ e6 a +a/'l$ l$-e.e :ene8 &$sse+6 Karlstadt6 Ot' !at96 na als'6 $ ! %ratul$ere d$r8D@ Petr'le-+e6 +$7a6 (erbl6 tr$. r8 O,a+,a +$sela ra+$-a6 sal,ar9an6 albar%/6 Gal$ $-a6 +$7a6 t' -e t'8 "$ ':en$' se n$sa/ $ +'d l$n$-e slu:$/ $ tu 5u +re.at$ +a' .as8 Ist der Mens ! /$t der Manns !a(t %ut6 dann denun9$eren s$e $!n und ,erleu/den6 dass er !'/'seCuell $st8 B$st du /$t der Manns !a(t s'6 =$e es ,'r%es !r$eben $st6 dann ,erleu/den s$e d$ !6 dass du d$e Leute Uualst und tHrann$s$erst8 Als 'b $ ! das Anb/den aus%eda !t !atte8 La !erl$ !8 Un,ers !a/t8DA Tr$ .rsta /$ -e rastr%ala /$na6 /'l$/ l$-e.'6 ',d-e6 $ dlan /$ -e 'sta' sl'/l-en6 na6 slu7a-6 /'l$/ l$-e.'6 +a+' 7+r$.$6 1etrbaest 9ub$ n$ -e 'dn$-el' $ -'7 /e %an-a-u6 s,$n-e6 $ ',d-e /'ra/ da s+a.a,a/ +a' .as8 -a stolu "red 8alterom je )r"a smrtovnica$ to se ovdje "re"isuju u statisti#!oadmmistrativne "odat!e gubita!a s ostali) listma gubita!a ni*i) #etni) tijela. 7u su i %amoti "osljednji) stvari i "redmeta "ojedmi) mrtvaca. 8alter %uri u te smrtovnice i stane me)ani#!i ljutiti te bijedene "lo#ice. WALTER "a +'n u sa/ .'sta' %r'bar $ /rt,'9'rnt$+8 Br'-$/ /rt,a e6 .ret,ara/ s/rt u ad//$strat$,n' 7te/.l$ran-eB ta- ba9ar ',$! n$+l-ast$! ura6 %u/ba6 9r ala $ %lu.$! .$sa/a6 s,e .' seda/6 t' -e /'- 7tand $ t$/e tr%u-e/ +a' +a+a, +ra$rtar8 Pre+rasna +ar$-era8 O#ajavanje u "olu"ijanoj omami. Ogadilo mu se sve$ "a! je odgumuo od sebe flae$ i sve se "revalilo& i flae i #ae. 7o ga je ra%bjesnilo$ te je bacio sa stola i cigarete i cigare i smrtovnice i s"ise u )isteri#nom bijesu. Ka+' -e s,e t' %adn'6 +a+' s,e t' s/rd$6 +a+' ta- +'n-a+ .e1e6 +a+a, -e t' +'n-a+6 t' -e 7.$r$tus6 da /$ -e ta- +ra/ar ',d-e6 ustr$-el$' b$! %a +a' .sa8 4u1 /$ se .rel$la 'd t'%a %l$ er$na8 )l' /$ -e8 Br9'8 La,'r8 )A&TAV"IK "oveo je samaritans!i 8altera do njegova le*aja !od "e5i$ i%vu!ao limeni lavor is"od !lu"e$ nalio vode$ do)vatio ru#ni!$ "riredio ga %a oblog$ omotao 8alteru glavu i istr#ao ve5 u slijede5oj se!undi vi#u5i& Ord'nan 8 Ord'nan 8 WALTER Ka+' ',d-e s,e s/rd$. O,a -e s,$n-a '.et nal':$la +a' u .a+lu8 1dari "e5 #i%mom i srui gvo%denu #adavu cijev dimnja!a. 0imnja! se je "o#eo "uiti. Od,ratn'8 Tu ne/a 9ra+a6 tu se ne /':e d$sat$6 tu 5u se -'7 9a%u7$t$. I%a stijene "la# u#itelji#me djece. Ta+'8 &ada -'7 $ ta /u9$+a8 O,a 's'ba n$-e $/ala dru%'% .'sla6 ne%' da u.ra,' danas u/re8 A re+a' sa/ l$-e.'6 da -e sta,e u dr,arn$ u8 Ord'nan 8 Vani je stala #eta lova#!e )odne satnije. 4uju se glasovi !omande. Ordonanc je utr#ao s vr#em i #aom. Da- a/'6 7t' se ,u1e7 +a' :$ra(a6 s,$n-' t$ l$-ena8 0es$ l$ 1u'E Da- /$ ,'du8 Istrgne vr# ordonancu i% ru!u i *edno is"ija #ae na dua!. "a8 Mul'8 2t' st'-$7 tu +a' dr,en$ s,eta E )ar ne ,$d$76 da -e .a' d$/n-a+E )ar ne ,$d$76 da se d$/$6 t$ +ra,'8 Ordonanc je "rimio usijanu cijev ru!ama i o"et odbacio. Mar76 da s$ -e 'd/a! d$%a'8 u-e78 "e+a t$ se .r$ ,rl-$ ',a t,'-a /a%are5a +':a6 s.e $ se sa/' te/el-$t'6 ,'le b':-$8 Ve5 sa/ t$ !$l-adu .uta re+a'6 da ne l':$7 ta+' blesa,'6 +ad -e t'.l'8 Ta+' -e6 ba7 /$ -e dra%'6 da su t$ se .rst$ .r$l$-e.$l$6 sad 5e7 b$t$ .a/etn$-$ dru%$ .ut8 T+' ne 9na /$sl$t$ %la,'/6 9nat 5e .rst$/a6 %lu!'n$-e/$ se ra9%',ara-u .rst$/a8
D@

&$sa+6 Karl',a 6 Ot'1a 6 n' da+le6 -a t$ 1est$ta/8

7ko je 8ovjek s vojnicima dobar, onda ga denunciraju i kleve)u, da je homoseksualac! 7 ako si s vojnicima onakav, kako je to propisano, onda te kleve)u da @jude mui i tiranizira! %ao da sam ja izmislio kaznu vezanja! .mijeno! :ezobrazno!
!

Ordonanc je "ostavio usijanu cijev i o"e!ao ru!e. Vidi se da ga "e#e i da )o5e da obli*e "rste. H'5e7 l$ 'stat$ !abt a !t6DD t$ ,'le %lu!'n$-e/$E Mul'8 2t' s$ se tu .'sta,$' +a' dr,en$ s,eta 6 -e l$E D'd$ a/'6 bl$:e6 bl$:e6 -'7 bl$:e6 sa%n$ se6 /ater t$ l$-enu6 1u-e7 l$E Kad t$ ,el$/6 sa%n$ se6 s,$n-'E 7a je scena surova$ "ijana$ ne%drava$ ali istinita. Kad se ordonanc sagnuo s"ram 8altera$ on je u%eo ordonan#evo u)o i "o#eo ga arafiti "erver%no$ sve ja#e. A 7t' ,$l$76 s,$n-'6 7t' !'5e7 da se $9,u1e76 /ar7e6 '.et s$ nal':$' +a' u .a+lu6 -e l$E "au1$t 5u -a tebe ,e56 +a+' se /'ra l':$t$ .e5 %la,'/8 Da 9b'% tebe .adne/ u u.alu .lu5a6 da se 9b'% tebe ra9b'l$/6 9ar neE A 9a7t' n$-e b$l' ,'de ',d-eE A 9a7t' se ',a ba%a:a -'7 u,$-e+ dere .r$-e+' u +u!$n-$E 2t'E 0e I$E G','r$8 2t' sad $1$76 -e l$6 /ar7e %lu!'n$-e/'6 7t' -e b$l' re1en'E 2t' sa/ -a 9a.',-ed$'6 -e l$E ORDO"A"# Herr Oberleutnant6 /elde %e!'rsa/st6 -a sa/ -a,$' D$enst(u!renderu6DF da su 'n$ re+l$... WALTER D$enst($l!renderu s$ -a,$'6 -e l$6 al$ /en$ n$s$ -a,$'6 da D$enst($l!render n$-e $9,r7$' 9a.',$-ed8 &-utra D$enst($l!render s t'b'/ 9a-edn' na ra.'rt. e+a-te6 s,$n-e8 Kad ne 5ete l-uds+$6 l$9at 5ete ,$ s,'-e 9%l'b',e u dr,arn$ $8 A sad /ar78 Ot,'r$ ta/' .r'9're... Ordonanc )o5e da s!o#i da otvori "ro%ore. "a6 1e+a-6 da- n$ 7la.e6 s+$n$ /$ 1$9/e8 Ordonanc je "o!le!nuo "reda nj$ ali ga je 8alter udario nogom u "rsa$ da se "reva)o. L$-e,u6 /ar7e %lu!'n$-e/'6 na-.r$-e l$-e,u6 d'+le 5u t$ 'b-a7n-a,at$ da na-.r$-e l$-e,u. Zastavni! se vratio. A 7t' -e ,an$E WALTER )A&TAV"IK 0a%er/ars !+'/.a%n$e6 Herr Oberleutnant. M'+r$ su d' +':e8 WALTER T' -e ta (a/'9na !'dnaE ',-e+ u,$-e+ /'ra b$t$ na d$s.'9$ $-$ s,a+'/e6 t+' +ada !'5e6 +a' -a,na d-e,'-+a. ',-e+ $/a .'trebe da st$sne na se+undu '1$6 al$ 'd/'r$ se6 /'l$/ l$-e.'6 +ra- ',a+,$! .a era8 K'l$+' -e sat$E )A&TAV"IK De,et $ tr$naest -e .r'7l'. WALTER A %d-e su se sa/' 7.an $ral$ t$ la9ar$ .r'+let$E Od -utr's u seda/ 7.an $ra-u +a' $n-ese1ar$8 "-$! s$%urn' ,'d$ +a+a, ad,'+at $l$ .r'(es'r8 U'stal'/6 ne+a $l$ ,ra% n's$8 O!renuo se %astavni!u ledima i "o!rio se "ledom "re!o glave. Ordonanc$ !oga njegove o"e!lme vidljivo "e!u$ s!u"lja ra%bacane "redmete$ smrtovnice$ cre"ovlje$ #ae$ flae$ ra%asute s"ise$ stvara red i otvara "ro%ore. Kro% #etvorne "ro%ora tamna$ mra#na !ia s
!! DF

mirno
Ode:u/'/P6

slu:bu-u5e/

vjetrom u sobu. 2ro"u). Kucanje. 2onovno !ucanje. 1la%i !adet lova#!e )odne u gumimantlu$ mo!ar$ !ao i%vu#en i% vode. S njega se )je voda. 2o !retnjama$ "o mirnoj samosvijesti$ vidi se$ da je to is!usan ratni!. KADET 0e I$ ','6 /'l$/6 adutantura br$%ade He/r$ ! 'd %ru.e (eld/ar7alla-tnanta Ha!nen a/.aE Mene -e TransenenK'/anda Ta/',$ a Lesna u.ut$la ',a/' u 9%radu .u1+e 7+'le u V'r',+$ Lesn'-. AJutantura br$%ade He/r$ !. G's.'d/ Fa!nr$ ! 'd aJutantureE )A&TAV"IK KADET

)A&TAV"IK G's.'d/ 'berla-tnant aJutant8 2o!a%ao je ru!om na 8alterov le*aj. &.a,aE "e 9na/8 KADET )A&TAV"IK

Kadet lova#!e )odne "oao je s"ram le*aja adutanta 8altera. Konstatiravi da se ovaj ne mi#e$ o!rene se i ode do !atedre. Stan!a. Gleda %emljo"isne !arte "o stijenama$ gleda svoju "ro!islu figuru$ onda s!ida sa sebe !au#u! i stavja !a"u na jedan to!erl& s nje se cijedi !inica cur!om. Ordonanc je i%aao. Kia. Vjetar. WALTER )isteri#no& "' 7ta -eE H'5ete l$ se ,e5 -edn'/ ud'st'-$t$ -a,$t$ seE D'+le 5u -a -'7 /'rat$ 1e+at$ ,a7u /$l'stE KADET neobi#no mimo i sabranoB G's.'d/ adutant6 /'l$/E WALTER Ve5 .'la sata 1e+a/ ,a7u /$l'st6 da se '%las$8 KADET 0a sa/ .$ta' 9a %'s.'d/a adutanta8 /$l' se6 da %'s.'d/ 'berla-tnant s.a,a8 WALTER "e/'-te ,$ /en$ da,at$ n$+a+,e le+ $-e6 /'l$/ l$-e.'8 I ,a/a ne/a n$7ta da se 1/$6 /'l$/ l$-e.'8 "$7ta se n$-e 1$n$l'6 /'l$/ l$-e.'8 "e%' se 1/$6 da ,$ ne 9nate6 +a+' se ,lada s.ra/ star$-e%a8 0este l$ /e ra9u$n-el$E D'sta -e +'n,er9a $-e8 M'l$/ .r$-a,u8 KADET sabrano i )ladno& Herr Oberleutnant6 +adet 0an+',$ ! ,'/ A 0a%erbata$ll'n /eldet %e!'rsa/st6 dass d$e Mars !+'/.a%n$e des A $. 0a%erbata$ll'ns ,'n der &tat$'n

<=

W'r'=+aLes9na e$%etr'((en $st. @lD Mann6 A P(erde.DG WALTER Vas ,e5 1$ta, dan 1e+a/8 "e rad$/ dru%' ne%' tele('n$ra/ 9a ,a/a. Br$%ada ,as ,e5 ur%$ra 'd .'dne ne.re+$dn'8 KADET "$s/' /'%l$ 9b'% ,'de. WALTER U seda/ $ d,adeset -a,$la se V'r',+a6 da ste +renul$B da ste se na .r'te9a/a 9a.ut$l$ +a' st'.'st'tn$ $n,al$d6 ,e5 ste /'%l$ da st$%nete8 KADET 0a ne /'%u b$t$ 'd%','ran6 7t' na d,a /$-esta n$-e b$l' /'sta. M$ s/' $/al$ seda/naest +$l'/etara stra/.ut$ e8 WALTER T' su d$letants+e $s.r$+e8 Te7+' -e rat',at$ s d$letant$/a8 Tu su s,e ,'de .l$t+e6 .a+ ste /'%l$ da $! .re%a9$te8 &/$-e7an ar%u/enat8 "$s/' ,al-da .r',$n $-alne baler$ne8 "e b'-$/' se ,'de6 ,al-da8 KADET "$sa/ u t'/ .'%ledu $/a' n$+a+,e 9a.',$-ed$ $ n$sa/ dr:a'6 da -e ta+' !$tn'8

WALTER 2t' ste ,$ u'.5e /'%l$ da dr:$te6 /'l$/ ,as -a8 T' n$-e na ,a/a da .r'sud$te6 -e l$ !$tn' $l$ n$-e !$tn'8 0este l$ /e ra9u$n-el$E 2t' ,$ 9nate6 -e l$ !$tn'E V$ /$sl$te6 da -e t' +a' u $,$lu6 na un$,er9$8 M$ n$s/' na un$,er9$6 -este l$ /e ra9u$/-el$E A %d-e 5u -a ,as ,e1eras s/-est$t$6 a+' n$-e !$tn'6 /'l$/ -a ,as6 t' ,$ /en$ re $te6 a+' ste .a/etn$8 0a $/a/ u l'%'ru V'r',+a Lesna LTTT l-ud$ $ tr$sta 1etrdeset $ d,a +'n-a6 a s-utra /$ st$:u .$'n$r$ $ /u:ar$8 )nate l$ ,$6 +a+' st,ar$ st'-eE )nate l$ ,$6 da se na na7u d$,$9$-u $/a t'/e ,e5 d,adeset$1et$r$ sata nale%nu' 1$ta, -edan rus+$ +'r.usE "$-e !$tn'8 O,a+a, -edan +la-nb$r%ers+$ d$letant6 $ tu -'7 (ll'9'($ra8 U'stal'/6 7ta /e se t$1e8 I9,'l$te l$-e.' ra,n' d' re%$/ente6 t' su sa/' D@ID /etra8 Pr$-e sna u.ra,' -edna /ala +na-.',s+a 7etn-a s tu7e/8 Da-te l-ud$/a -est$6 a s.a,a-te ,an$ +'d re%$/ente8 K'%a 5u se ,ra%a -a ',d-e u9ru-a,at$E Da-te /.$ ,a7e d'+u/ente8 Istrgnuo je arogantno mar!om"anijs!e do!umente i% !adetove ru!e$ a bijes u njemu sve nervo%nije !i"ti. ',-e+ ne /':e n$ -edne -ed/e se+unde da $/a 9a sebe6 $ 'nda /u ne7t' -'7 tu .'d n's'/ (ll'9'($ra-u ne+a+,e u/$7l-ene blune8 KADET O.r'st$te6 al$ /'-$ su l-ud$ .un$! 1etrnaest sat$ u ,'d$ $ na +$7$... WALTER "$t+' ,as n$-e n$7ta .$ta'8 I9,'l$te u9et$ na 9nan-e6 da sa/ -a na +$7$ $ u ,'d$ tr$deset $ -edan /$-ese 6 .a+ n$ /ene n$-e n$t+' n$7ta .$ta'8 2regledavaju5i do!umente& K'l$+' ste 'n' l-ud$ na-a,$l$E KADET
DG

80G's.'d/e nat.'ru1n$1e6 +adet 0an+',$5 'd A i. l',a1+'% batal-'na -a,l-a na-.'+'/$-e6 da -e .r$s.-ela l3. !'dna +'/.an$-a 3l. l',a1+'% batal-'na sa stan$ e V'r',+a Lesna. 2l4 /'/a+a6 A +'n-a.

D,$-e st't/e $ 1etrnaest $ tr$ +'n-a8 WALTER D,$-e st't/e $ 1et/aestE O,d-e $! $/ate d,-esta de,etnaest8 Gd-e su ,a/ .et'r$ aE KADET "e 9na/8 WALTER Ka+' ne 9nateE 0este l$ ,$ 9a.',-edn.$+ ',e satn$-eE KADET WALTER KADET

Da8 "'6 a %d-e ,a/ -e t$! .et l-ud$E "e 9na/8

WALTER Ka+' ne 9nateE P$ta/ ,as .'n','B -este l$ ,$ 9a.',-edn$+ ',e satn$-e8 Da8 0a sa/8 "'8E KADET Ve5 sa/ -a,$'6 da ne 9na/8 WALTER KADET WALTER

Ka+'E V$ ne 9nate6 %d-e -e ,a7$! .et l-ud$E I ,$ t' $9-a,l-u-ete ta+' !ladn'+r,n'6 +a' da se t' ,as n$7ta ne t$1eE KADET I9%ub$l$ su se .ute/6 a %d-e6 t' /$ n$-e .'9nat'8 P's+a+al$ su s trans.'rta -'7 u Mad:ars+'-8 0a,$' sa/ ,e5 s,e nadle:n$/ ,'-n':el-e9n$1+$/ ,last$/a6 $ $9dane su t-eral$ e8 WALTER V$ $9%ledate +a' da -e ,a/a t' .'t.un' s,e-edn'6 $/a l$ u ,a7e/ trans.'rtu de9ertera $l$ neE 0este l$ ,$ .'lud-el$E )ar ,$ s.a,ateE O,' -e rat6 /$ se tu ne $%ra/' s'ldata8 Tu se rad$ ' b$t$ $l$ ne b$t$ -edne 1$ta,e /'nar!$-e6 a ',a+,a %'s.'da $,$l$ %ube s,'-e l-ude $9 trans.'rta +a' da su t' 7$b$ e8 0edan trans.'rt+'/andant -e 'd%','ran 9a s,'-e de9ertere l$1n'8 0a 5u .r't$, ,as .'dn$-et$ .$s/enu .r$-a,u8 Trebal' b$ ,as .redat$ ratn'/ sudu na d$re+tn$ .'stu.a+8 T' -e sab'ta:a8 Aus s'l !e/ Bene!/en s.r$ !t e/ %e=$sser H$nter%edan+en+'/.leC6 der an &ab'ta%e %ren9t8 Haben &$e /$ ! ,erstandenE A sada d'd$te da ,a/ da/ /ar7rutu. KADET

mimo ali odlu#no& P'sl$-e de,et dana trans.'rta $ d,adeset $ de,et +$l'/etara ,'de d' 9%l'ba6 -a $/a/ .ra,' na -ednu n'5 'd/'ra8 M'-$ l-ud$ su %ladn$8 WALTER Ve5 sa/ ,a/ re+a'6 da $/ date ne+a ,e1era-u8 KADET M'l$/ d'9na+u 9a br$%adnu .r',$-anturu8 WALTER A %d-e su ,a/ seda/deset $ d,$-e +$le su7en'% /esa +a' re9er,n$ trans.'rt.r',$-antE 0a n$sa/ rest'ran na Kan$tner$ $6 da /'%u %'s.'d$ ser,$rat$ s'u. u .'n'5$8 KADET e+al$ s/' d,a dana u Kar.at$/a na trans.'rt6 ta/' sa/ ra9d$-el$' ta- 7.e+8 WALTER V$ ste s$%urn' ($l'9'(6 t' ,a/ se ,$d$8 Tu /e .'d$%a' $9 .'stel-e $ sada -'7 (ll'9'($ra8 2t' ,a/ -a /'%u6 a+' ste .'-el$ 7.e+8 Id$te l$-e.' %ladn$ d' re%$/ente8 KADET Herr Oberleutnant6 b$tte %e!'rsa/st... WALTER U d,$-e //ute 5ete +renut$6 .a /a+ar s,$ +re.al$ .ute/8 0este l$ /e ra9u$n-el$E & ,a/a ta/' ra1una-u6 ta/' ,as 1e+a-u6 /$ .rela9$/' n'5as u .r'tuna.ad6 .r'tuna,alu6 -este ll /e ra9u/-el$E M$ n$s/' d'br','l-na ,atr'%asna 1eta8 Od r+,e .reJ$te .re+' dr,en'% /'sta6 de,etst' /etara ra,n' u9 .'t'+ d' sl',a )B )$e%el'(en8 Tu su +'d .'ru7ene $%lane d,a .utaB .ass$erbarer Wald=e% "'rd"'rd=estDI $ ',a sta9a Ost"'rd'st d' +'te @TI6 tu se s.ust$te &er.e(ltt(l'/ d' /l$naB ta/' 5ete na5$ Re%$/entstra/8 Za #itavo vrijeme njegova ra%govora s !adetom "la# u#itelji#me djece neobi#no je inten%ivan. 7o se #uje !ro% stijenu sve glasnije. 7aj "la# djeluje ta!o enervantno na 8altera$ da je na momenat stao i na5ulio ui. 1 taj tren$ u !retanju njegova "ogleda$ lica i uiju$ u i%ra%u njegova obra%a ima ne#ega %vjers!og& to je be%umno stanje jednog "ijanog mo%ga$ !ojim vladaju )ijens!i nagoni i mra#na strast "o*ivm#enog #ovje!a. Slua. Pa 7t'6 ',u ba%a:u -'7 u,$-e+ n$su ba $l$ ,anE )A&TAV"IK "$su 9nal$ 7t' da u1$ne s tru.l'/8 D-e a n$su dala6 da se .renese u dr,arn$ u. "a-star$-a d-e,'-1$ a -e b$la +'d 'berstaB +le+nula -e .red n-e%a6 und der Alte !at dann de/ D$enst(u!renden %esa%t6 er s'll d$e Le$ !e $n der Ku !e lassenB der Alte !at et=as ,'n P$etat %es.r' !en DK WALTER A ta+'E P'sl$-e /'-e 9a.',$-ed$ 'n$ n$su 9nal$ 7t' da uradeE D-e a n$su dala8 D' ,ra%a6 .a 9ar ',d-e 9a.',$-eda-u ta bala,a d-e aE 0a /'ra/ slu7at$ tu n-$!',u dera1u 1$ta,u n'56 $ t' -e
DI
82

.r'!'dan 7u/s+$ .ut s-e,erSs-e,er'9a.ad $ ',a sta9a $st'+S s-e,er'$st'+


83 -

DK

star$ -e 'nda re+a' de:u/'/6 ne+a 'sta,$ le7/u u +u!$n-$B star$ -e %','r$' ne7t' ' .$-etetu8

'nda .$-etet8 Fallt /$r n$ !t $/ Trau/ e$n8 M$t e$ne/ Dar/+atara ! und ParalHseDL +ann /an n$ !t e$ne Br$%ade +'//and$eren. Ka+a, -e t' .$-etet6 da tu +r'9 br$%adu .r'la9e $-el$ dan 4$d',$ $ babe6 7.$-un$6 +a' da su tu +ar/$ne6 /rt,a1n$ aE )ar -e 1$ta, s,$-et .'sta,l-en na %la,uE Istr#ao je na )odni! i vani vi#e i%a glasa$ i%van sebe$ u%bu:eno. 7o nije vie vi!anje$ to je urlanje. D$enst(u!render6 $9dana -e 9a.',$-ed6 n$7ta tu ne/a .a6 -este l$ /e ra9u$n-el$E Prenes$te tru.l' s$n-esta u dr,arn$ u6 a d-e a ne+a budu +u78 0a ne /'%u da rad$/6 -a rad$/ 9a de,et !$l-ada l-ud$6 t' -e br$%ada a n$-e /rt,a1n$ a6 ne 5e se ,al-da rat 9austa,$t$ 9b'% -edn'% tru.la8 ,o %a scene s ordonancom$ .orvat !oji je legao "o!rivi se "ledom "re!o glave ne!oli!o "uta se je trgnuo i sjeo na svome le*aju !ao da 5e ustati. Ali se vidljivo "onovo svladao i o"et se "o!rio "ledom "re!o glave. Kad je sada 8alter istr#ao na )odni! i "odigao vani graju$ ostavio je %a sobom vrata otvorena$ ta!o da je u sobi nastao "ro"u). Kro% #etiri "ro%ora bije u sobu !ia s vjetrom i "ro"u) je ra%vitlao sme5e$ "a"ire$ novine$ s"ise i "isma. HORVAT ustao je vidljivo u%rujan& D'+le 1',-e+ /'ra da 7ut$6 $ +ada .resta-e u na/a l'%$+a .sa6 t' b$ /e $.a+ 9an$/al'8 O,' -e 1$sta /ena:er$-a6 ',a+' se ne ,lada-u n$ d'/.teur$ u +a,e9u8 KADET lova#!e )odne& udan te/.'8 HORVAT "ara,n'6 +ad se ratu-e s .r'%res$,n'/ .aral$9'/6 'nda t' ',a+' $9%leda8 Pre+s/'5 -e tu ustr$-el$' -edn'% 'rd'nan a +a' .sa. A n$+'/ n$7ta8 Istra%a6 ad/$n$strat$,n$ +reten$9a/6 a tu te1e +r,8 0oao je do vrata i %alu"io i) s ta!vom snagom$ da se je "otresla #itava soba u temeljima$ a %atim %atvara otvorene "ro%ore ta!o$ da se #ini da 5e "olu"ati sva sta!la. -a vjetru$ u nervo%i$ ra%bio je o!no. Zve! ra%bitog sta!la. Gregor se "robudio i gleda o!o sebe u%nemireno$ i% "rvog sna. 1"ravo u taj momenat$ !ad je .orvat ra%bio sta!lo$ vratio se 8alter. Vani "la# djece %a mrtvom maj!om$ !oju "renose u drvamicu. T+' -e 9alu.$' ,rat$/aE WALTER HORVAT %atvorivi i %adnji "ro%or vratio se do svoga le*aja i legao natragB 0a. WALTER 0a6 7t' -e ta- -aE T+' -e ta- -aE Tu ne/a n$+a+,'% -a8 HORVAT I ! /e$ne6 dass -eder Mens ! e$n Re !t !at $/ & !la(e n$ !t %esturt9 9u =erden8 &' ,$el Ru +s$ !t +'nnte /an s !'n !aben8 85 0a usta-e/ u d,a6 a n$sa/ -'7 n$ '+a s+l'.$'8
DL

"e .ada /$ n$ u snu na .a/et8 &a r$-e,n$/ +atar'/ $ .aral$9'/ ne /':e se 9a.',$-edat$ br$%ad$8

KF M$sl$/6 da s,a+$ 1',-e+ $/a .ra,' da ne bude s/etan +'d s.a,an-a8 M'%l' b$ $.a+ .'st'-at$ t'l$+' 'b9$ra8

WALTER i%be%umljeno& T+' t' %','r$E T+' n$-e s+l'.$' '+aE T+' -e tu ne+'%a ne7t' .$ta'E T+' se usuJu-e de/'nstr$rat$E Was (ur Ru +s$ !tE Wel !e Ru +s$ !tE M$t =e/ s'll $ ! Ru +s$ !t !abenEKG utnja. Hal'6 !al'8 T+' se tu bun$E Ka+a, 'b9$rE O,' -e aJutantura6 a ne s.a,a'n$ a8 T' /$ -e 9a!,aln'st6 7t' sa/ ,a/ d'.ust$'6 da ne +$snete ,an$ .'d 7at'r'/E 0e l$E A t+' -e ,a/a da' .ra,'6 da de/'nstrat$,n' lu.ate ,rat$/aE 0e l$E A t+' -e ,a/a u'.5e da' .ra,'6 da %','r$te be9 .$tan-aE .orvat uti. WALTER 0este l$ 1ul$E HORVAT )at,'r$' sa/ ,rata6 -er -e b$' .r'.u!. Tu se ne da s.a,at$ na ,-etru. WALTER ide s"ram njega& A t+' ste ,$6 da ste u'.5e $/al$ .ra,a da 9at,'r$te ,rata6 +ad sa/ $! -a 't,'r$'E 0e l$E A 7t' se ,$ u'.5e u.le5ete u /'- d-el'+ru%E Ka+a, -e t' na1$nE Hal'8 I9,'l$te ustat$6 +ad -a s ,a/a %','r$/8 0este l$ 1ul$E Kadet6 !abt a !t6 ste!en &$e au(6 =enn &$e /$t /$r s.re !en8 Haben &$e /$ ! ,erstandenEKI
KI Ka+a, t' 'b9$rE K'-$ 'b9$rE & +$/e treba da -a l$ /e ra9u/-el$E

$/a/ 'b9$raE Kadet6 /$rn'6 ustan$te +ad %','r$te sa /n'/8 0este

.orvat je ustao$ dri gunj jednom ru!om$ dr5e$ be% rije#i. Stan!a. WALTER &te!en &$e !abt a !t8 Lasser$ &$e d$e De +e !88 .orvat je s"ustio gunj da "adne. 0uga stan!a. WALTER &'8 A sada6 /'l$/6 d'J$te6 da ,a/ $9da/ -ednu 9a.',$-ed8 2oao je do !atedre i tra*i neto medu "a"irima. K'//en &$e !er8KL .orvat je doao do !atedre. WALTER H$er !aben &$e das Urte$l des D$,$s$'ns(eld%er$ !tes / &a !e R'/an'=$ 9Russ n+8 B$s el( ,$er9$% /uss das Urte$l ,'ll9'%en =erden8 Haben &$e /$ ! ,erstanS denE Was ($C$eren &$e n$$ ! SO? 0 .orvat stoji ne"omi#no i uti. WALTER u-ete l$6 7t' ,as .$ta/E "a-+asn$-e d' -edanaest sat$ 'b-es$t 5ete staru R'/an',$1+u8 &ada

-e de,et $ 1etrnaest8 .orvat gleda "reda se$ dr5e i uti. WALTER "'6 da+le6 -este l$ /e ra9u$n-el$E
88 &t'-te 8

/$/'8 Pust$te ta- .'+r$,a18 D'd$te ',a/'8 0 O,d-e $/ate 'sudu d$,$9$-s+'% ratn'% suda u st,ar$ R'/an',$1NRu71u+8 Osuda $/a b$t$ $9,r7ena d' -edanaest etrdeset8 0este l$ /e ra9u$n-el$E 2t' bul-$te ta+' u /ene E

HORVAT 0a /'ra/ u tr$ $ .etnaest b$t$ na %rab',-e1+'/ 7t$ .un+tu8 WALTER A 7t' ,$ /$sl$te6 +a+' du%' tra-e ta +'/ed$-aE H' !stens s$eben M$nuten8 Be$ den We$be/ %e!t das ,$ele/(a !erB d$e We$ber !aber$ +e/ Lust%e(t$!l dabe$8 l U -edanaest ste %'t',$6 'nda se -'7 u,$-e+ /':ete $s.a,at$ d' d,a8 HORVAT Al$ /eJu /'-$/ l-ud$/a ne/a n$+'%a6 t+' b$ 9na' ,-e7at$. WALTER T' ,as n$sa/ .$ta'. 2t' /e se t' t$1eE T' -e ,a7a st,ar8 Val-da 5u se -'7 $ 9a t' br$nut$E Val-da 5u -a -'7 ,-e7at$E Das Urte$l +ennen &$e der Alten ,'rlesen6 =enn &$e es eben =uns !en8 I/a/ us/en$ nal'% 'd br$%ade6 da se stara 'b-es$ na l$.u .red r+,'/6 ta+' 5e 'stat$ d' s-utra ' .'dne8 )nate l$6 %d-e -e r+,aE U9/$te 'd .$'n$rs+'% Abte$lun%a ne+'l$+' ba+l-$B baba treba da 'stane 's,$-etl-ena d' -utra8 HORVAT melan!oli#no$ "otiteno$ "asji "o!unjeno& )na/8 WALTER Odred$te stra:u s $9$n-en'/ 'd s,a+'%a sata d' s-utra u .'dne8 0'7 b$ -e .s$ /'%l$ .'-est$6 be7t$-u staru6 be9
"a-,$7e seda/ /$nuta8 K'd :ena -e t' /n'%' -edn'sta,n$-eB:ene ne/a-u .r$t'/ 'r%a9a/8 Osudu /':ete star'- .r'1$tat$6 a+' ba7 :el$te8

stra:e8 &'8 Und &$e6 /e$n L$eber6 D'..elre$!en re !ts u/6 und /ars ! D$re+t$'n )$e%el'(en und Re%$/entstra/8 &'8 I ! b$tte d$ !6 ru( /$r den Ord'nnan9en6 er s'll d$e Fenster au(/a !en8 H$er $st -a !e$ss =$e / der Hudle8LA

)A&TAV"IK istr#ao je i vi#e& Ord'nan 8 Kadet lova#!e )odne navla#i svoj gumimantel. .orvat stoji ne"omi#no$ "o!unjen$ dr*e5i u ruci smrtnu osudu udovice 9omanovi#>9u#u!ove.

)a,-esa

Ta+'8 A ,$6 dra%$ /'-6 u d,'red',e na desn' $ stu.a-te u .ra, u $%lane $ .u+',n$-s+e +'/'re8 Ta+'8 M'l$/ te6 .'9',$ /$ 'rd'nan a6 da 't,'r$ .r'9're8 Ta ',d-e -e ,ru5e +a' u .a+lu8

2.

IN DRUGI

O!o "ono5i. 2red cr!vom "od li"om. -ebo je %astrto oblacima$ mjese#ine nema$ sve je sivo i mra#no3 Vjetar u omori!ama. -a granama li"e$ o!o dvadeset centimetara i%nad %emlje visi stara 9omanovi#!a. 1 !ronjama gavranovi. Od vremena na vrjeme le"et !rila i !retanje. Onda o"et tiina mra#nog tmastog no!turna$ !ad je stala jesenja !ia$ te se #uju vode i *ubor "oto!a. 1 sjaju ba!lje$ to je u ruci dr*i infanterist 2odravec$ vidi se na grani 9omanovi#!a& "od njom oberlajtnant 8alter$ neuravnote*en$ "ijan3 !oleba se$ valja$ "odriguje mu se. I%a njega %astavni! !ao "ratnja. -a dva !ora!a i%a 8altera .orvat i Gregor. .orvat u!o#en i nijem. WALTER %astavni!u& &e!en s$e s$ ! d$esen Fet9en an6 s$e -un%er Herr8 Da/$t s$e e/e V'rstellun% ,'n e$ner ECe+ut$'n be+'//en8 D$eses !' !,errater$s !e Pa + +ann /an nur au( s'l !e Art und We$se 9uru +!alten8 Verste!en &$eE "' als' %ut8 Gut6 H'r,at8 Das !aben s$e se!r %ut aus%e($$!rt !l )a -edn'% 1',-e+a6 +'-$ -e ta+' 9al-ubl-en
P'%leda-te ',u +r.u6 ,$ /lad$ %'s.'d/e8 Da b$ste t$/e ste+l$ .red'd:bu ' $9,r7en-u s/rtne 'sude8 O,a ,ele$9da-n$1+a ba%ra /':e se dr:at$ na u9d$ sa/' ',a+,$/ .'stu.+'/ $ na/'/8 Ra9u/$-ete l$E "' da+le d'br'8 D'br'6 H'r,at8 T' ste ,rl' d'br' $9,el$8

u 1',-e1anst,' +a' ,$6 t' ste sas,$/ d'br' $9,el$8 I u.a/t$te ',a- sa,-et 'd -edn'% star$-e% +a/eradaB u ,'-s $6 a $ u :$,'tu ,an$6 /':e se ne7t' .'st$5$ sa/' ra,n$/ .ute/B '+'/ u '+'8 Denun $-a $-a/a6 /a%len$/ +le,eta/a6 $ns$nua $-a/a n$-e -'7 n$+ada n$t+' n$7ta .'st$%a'8 &a/' d$re+tn$/ ,r7en-e/ du:n'st$ $ $st$n'l-ub$,'75u8 A ,e1eras ste se d'br' dr:al$8 V'l$/ l-ude6 +'-$ be9 -edne -ed/e r$-e1$ ,r7e s,'-u du:n'stE 1dari ga "o ramenu i vidi se da )o5e naglasiti$ !a!o je to gesta omalova*avanja. S"ram 2odravca& 2t' dr:$7 tu ba+l-u +a' ,atr'%asa E "e b'- se6 ne 5e7 -'- '.al$t$ (r$9ure8 D$%n$ tu ba+l-u +a' 1',-e+8 V$7e -'7 ,$7e8 O!renuo se s"ram .orvata& &e!r %ut8 0este l$ -'- 1$tal$ s/rtnu 'suduE HORVAT jedva #ujnim glasom$ na rubu su%a& Da8 WALTER "'6 t' n$ste trebal$8 Das M. &t. G. s !re$bt es 9=ar ,'r6 aber /$t d$ese/ bl'den V'rlesen Uualt /an -a nur d$e Mens !en6 und es !at -a +e$nen &$nn8 I ! lese es 9u/ Be$s.$el .r$n9$.$ell n$ !t8@ T' -e $'na+' sa/' -edna ('r/aln'st6 a ',a %'s.'da su ta+' re5$ $'na+' ,e5 -edn'/ n'%'/ na dru%'- stran$8 &$e !'ren es n$ !t6 und =enn s$e es au ! !'ren6 s' ,erste!en s$e es n$ !t 8 DaV'-n$ Ka9nen$ )a+'n t' d'du7e .r'.$su-e6 al$ t' %lu.' 1$tan-e sa/' -e /u1en-e l-ud$6 a ne/a n$+a+,'% s/$sla8 0a -e na .r $ $n-er na1eln' ne 1$ta/8 Ona t' ne 1u-u6 a a+' $ 1u-u6 ne ra9u/$-u8

d$%n$ tu ba+l-u6 ,e5 sa/ t$ re+a' -eda/.ut6 t$ 1u-e78 0es$ l$ %lu!'n$-e/E H'5e7 l$6 da -a teb$

.'s,$-etl$/ .'d t,'-$/ n's'/E "'6 d'br' -e6 +adet8 0a sa/ 9ad','l-an ,a/a8 U /'-$/ '1$/a ste se re!ab$l$t$ral$8 & 'n'/ s,'-'/ $9-a,'/ u /'-'- $stra9$ n$ste $/al$ .ra,'8 Pr,'B 'na- -e 1',-e+ b$' .ada,$1a,6 $ -a sa/ %a u9e' + seb$6 +ada -e .a' na 9e/l-u6 -a sa/ %a da+le .r$d$%a'6 a s,e dru%e +'/b/a $-e6 a nar'1$t' 'ne $9 ta+'9,an'% !'/'se+sualn'% +'/.le+sa6 das alles =ar -a be$ den Haaren !erbe$%e9'%en8 Das alles $st /$r unbe%re$(l$ ! (e$n8 "'6 aber -et9t $st alles 9=$s !en uns l$Uu$d$ert6 n$ !t =arE Und /er+en s$e s$ ! (ur das %an9e LebenB der Mens ! +ann -a se/e H$nter%edan+en !aben6 aber se$ne H$nter%edan+en auss.re !en '!ne e$nen Be=e$s6 das /a !en nur d$e & !=a !s$nn$%en8 &'8 Haben s$e /$ ! ,erstanden E Zastao je !ao na odlas!u i gleda lice objeene *ene$ osvijetljene ba!ljom. D$e alte Ku! 8 Kad se s$-en$ a d$%ne na l'+'/'t$,u8 )u bl'd8 E$ne Generalstabs'berstleutnants%at$n 9u bes.u +en6 e/e =$r+l$ ! !ar/l'se Da/e6 -a als'6 =as den Leuten n$ !t alles e$n(alltE "a als'8 &er,us8 Au( W$ederse!en8 Gute "a !t !!
s,e -e t' b$l' $9 .rsta $s$san'8 Men$ -e s,e t' nes!,atl-$,' dale+'8 "'6 al$ sada -e $9/edu nas s,e ureJen'6 9ar neE I u.a/t$te 9a 1$ta, :$,'tB 1',-e+ /':e $/at$ s,'-e .r$/$sl$6 al$ $9r$ at$ s,'-e .r$/$sl$ be9 $+a+,a d'+a9a6 t' /e sa/' slab'u/n$ $8 Ta+'8 0este l$ /e ra9u$n-el$E &tara +ra,a8 Pre%lu.'8 P'.l-u,at$ su.ru%u %eneral7tabn'% .'t.u+',n$+a6 -ednu u $st/u be9a9lenu da/u6 da+le6 7t' s,e ne .ada l-ud$/a na .a/etE "' da+le8 )dra,'8 D',$den-a8 La+u n'58

Ode sa %astavni!om teturaju5i. Glasovi se jo jedno vrijeme #uju i nestanu. Infanterist 2odravec s"ustio je ru!u s ba!ljom i "oao s"ram ogromnog ras"ela desno "od li"om i tu je %ata!nuo ba!lju u verige %a svjetilj!u "od nogom ras"etog tijela. Zatim je sjeo tamo na balvan$ a minutu !asnije i %as"ao u nemogu5oj "o%i. .orvat stoji ne"omi#no$ !ao %ga*en. 1 njegovom "la#nom$ "osve !lonulom glasu ima "ri%vu! tu*alj!e. 7o je slom na rubu o#aja. 0e"resija. HORVAT 0a ne 9na/B /en$ -e +a' da san-a/8 Pr$b$l$ su /e na sra/'tn$ stu.6 $ s,at+'6 t+' !'5e6 /':e da /$ .l-une u l$ e8 I9%leda /$6 da sa/ -eda/.ut ne%d-e da,n' /'ra' ne7t' nes!,atl-$,' te7+' da s+r$,$/. 2ognute glave$ "ot"uno "otiten !lone u sebe. I%gleda$ !ao da 5e "o#eti "la!ati. GREGOR G','r$' sa/ t$ u,$-e+6 da treba :$, e $/at$ u s,'-'- ,last$8 0a se ',$! :$,'t$n-a +l'n$/ +a' b$-esn$! 9,$-er$B 1',-e+ n$+ada ne 9na6 +ad /':e da %a u%r$9e ',a+a, 'tr',n$ %u7ter8 0a sa/ t$ -'7 na .'1et+u 'ne $stra%e %','r$'6 da n$-e d'br' $9a9$,at$ /r:n-u t$! +r$/$naln$! :$,'t$n-a8 HORVAT T$ s$ %','r$'6 t$ s$ %','r$'8 "a /ene se -e br$%adn$ 'rd'nan .'9,a' +a' na s,-ed'+a6 da sa/ s n-$/e 9a-edn' ,$d$' 'n'% /'/+a na n-e%',$/ +'l-en$/a. 0a n$sa/ /'%a' da $9-a,$/6 da 'rd'nan la:e6 +ad -e t' b$la $st/a8 U'stal'/6 $-ela br$%ada 9na6 da -e $/a' 'dn'7a- s /'/ $/a6 t' n$-e b$la n$+a+,a ta-na8 Pa $ ,e1eras sa/ /u na7a' 'n'% 7/r+a, a na +'l-enu8 &,e -e $ .'1el' 'd t'%aB da $ n$sa/ 9alu.$' ,rat$/a6 'n b$ /e s,e-edn' b$' /asre%l',a'. T' -e -edan sas,$/ 'b$1an er.reser8 On -e !t$' da /$ se 9a%r'9$6 7t' 'n s,e /':e u dan'/ slu1a-u8 T'6 da -a sada tu st'-$/6 t' n$-e $/al' dru%e s,r!e ne%' da /$ .'+a:e6 7t' 'n s,e /':e. Da sa/ 9na'6 da 5u u5$ u -ednu $nt$/nu s enu6 ne b$! se b$' ,rat$'. Das =ar

IA

se$nerse$ts e/ Ge%enan%r$tt8I On se b'-$6 da b$! -a u $stra9$ /'%a' da na,ede/ ta- n',$ (a+at8 GREGOR &as,$/ -e -asn'6 da se n-e/u ne /':e n$7ta8 U ru $ ustr$-el-en'% /'/+a naden -e re,'l,er6 a d,a su /et+a b$la $s.al-enaB 9na1$6 /'/a+ -e $s.al$' d,a /et+a na n-e%a8 &t,ar -asna $ .' $,$ln'/ +a9nen'/ 9a+'n$+u6 a ' M. &t. G. ne 5u n$ da %','r$/8 "a rat$7tu6 u s$tua $-$ ','+'n+retn'-6 Ha!nen a/.6 et aetera6 et aetera8 )at' ba7 b$l' -e .ra,n' .'t.un' su,$7n' .lest$ se u tu st,ar8 I% !ronje sletio je jedan gavran i )o5e da sjedne na 9omanovic%!u. Gregor ga "oijera batinom. Le"et !rila$ !retanje. HORVAT A+' -e $st/a6 +a' 7t' 9a %a,rane +a:u6 da :$,e .re+' st' %'d/a6 'nda $/a $9/edu ',$! s$%urn' -edan6 +'-$ -e tu %ra+ta' .r$-e st' %'d/a .' ',$/ 'ran$ a/aB /al' s-e,ern$-e -e %ra+ta' +'d &/'lens+a6 .' L$t,$6 na Bere9/$. 0'7 -u1er -e .'-e' /asn' '+' +a+,'% B'na.arte','% ars+'% +'l'nela6 a n'5as 1e+a na7e '1$8 udn' -e t' s t$/ .t$ a/a8
T' -e b$' s n-e%',e strane .r'tuna.ad8

GREGOR Os-e5a-u /rt,a a na .edeset +$l'/etara8 A l-uds+e '1$ $-ene +a' del$+atesu8 Kad -e .r'l-et's Brus$l', .re%a9$' Dn-estar6 %leda' sa/ -edn'% %r'bara6 %d-e $! l'.at'/ /lat$6 a ne /':e da $! 't-era. Ka' d$-ete stra7n' sa/ se b'-a' %a,rana. "$ $%an$ %a ne -edu. &.ada /edu s$/b'leB /edu s$-en$ e $ 9/$-e. A t,'-a -e stra:a 9as.ala8 HORVAT "e+a s.a,a8 Le:$ u ,'d$6 a d$7e /$rn' +a' u .'stel-$. ',-e+ -e ne,-er'-atn' -a+a :$,'t$n-aB .'-e' -e s,e dru%e :$,'t$n-e '+' sebe6 $ sa/'%a sebe :dere6 $ s.a,a u blatu $ u ,'d$6 a %a,ran$ /u +l-u a-u '1$6 a t$ s,e t' 9a-edn' 9',e7 ;.'ste.en' $ 9a-edn$1+$;. T' -e .'ste.en' ra9,$-an-e ne1e% 9a-edn$1+'% u na/aB .r'%res. I/a7 l$ 7$b$ aE #$%aretuE GREGOR HORVAT

"e. H'5u da .'%leda/ -'7 -eda/.ut staru8 Da- /$6 /'l$/ te6 7$b$ e8 GREGOR B$9arna $de-a8 HORVAT H,ala8 .orvat je %a"alio ibicu "red obra%om te crne !r"e na li"inoj grani. -jeno lice se %a%elenjelo na odra%u svjetlosti sablasno. HORVAT L$ e -'- -e .'t.un' /$/'8 Ka' da -u -e net+' .'/$l',a'8 Mn'%' -e l-e.7a ne%' .r$-e .'la

sata8 I9ra9 -'- .'sta-e bla% $ s,eta1+$ /$ran. I +r,a,a -e. 2reao je ru!om "re!o njenog obra%a. udn'B l-uds+a +r, -e /asna8 Ve1eras su -e -'7 $stu+l$ u dr,arn$ $. Or'b$l$ su -e6 'sud$l$ -e na s/rt6 a 'nda su -e -'7 $ $stu+l$ d' +r,$8 Zanji)ao je tru"lo "rstom. &ada -e .red/et8 T,rda ne.'/$1na st,ar8 D'+ n$-e b$la st,ar6 $9%ledala /$ -e sa,r7en' d'sadn'/8 A sada6 +ad se -e u+'1$la6 sada -e .'1el' $9 n-e da te1e -edn' 1udn' stru-an-eM +a' d$-ete u,$-e+ sa/ se b'-a' ,'7tan$! s,eta1+$! l$+',a .' 'ltar$/a. U sta+len$/ 7+r$n-a/a6 u 1$.+a/aB 'bra9$ 'd ,'s+a6 a na n-$/a us$r$la se +r,M a n'5as 's-e5a/ 1udn' ta-anst,' te us$rene s,eta1+e +r,$. Da sa/ ba7 -a /'ra' .'stat$ -edna +rabul-a $9 G'H$n$! ba+r're9a6 +r,n$+ u '+l'.u6 +'-$ st'-$ .'d ras.el'/6 %'r$la $9 .an'.t$+u/a6 +'-$ -e .re%r$9a' %r+l-an s,'-'- :rt,$8 GREGOR demonstrativno& "a6 9a.al$ $%aretu8 "e .u7$ /$ se. H,ala8 HORVAT

GREGOR B$l' b$ b'l-e da +rene/'8 Hladn' /$ -e. Tu st'-$/' u ,'d$8 HORVAT Id$ t$6 !,ala t$6 -a 5u 'stat$8 O,u nad%r'bnu stra:u 'dstra:$t 5u s,e d' +'n a. &ada -e d,anaest $ seda/. O+' d,a se +re5e/ na %rab',-e1+$ 7t$ .un+t $ 'da,le $de/ d$re+tn'8 Gleda u tru"lo !ao fascmiran. Stan!a. O"et se ta!ne lea ru!om. D't$1e/ se t'% tru.la ru+'/6 $ ta+' /$ -e s,e +a' $9a +'.reneB ne s!,a5a/ n$7ta6 sa/' $9a te +'.rene 's-e5a/ ne7t' 1udn'6 stran'8 M':da sa/ -a t' s,e sa/' ne%d-e da,n' san-a'E Stan!a. Ve1eras6 ta/' u aJutantur$6 s,e 'n' 7t' sa/ %','r$' ' 'db$-an-u 'd /ater$-e6 ' s,'/ l$1n'/ d'st'-anst,u6 s,e -e t' b$l' 9a.ra,' na$,n'8 "$+ada /e -'7 n$-edna :$,a ru+a n$-e .r$te%la + 9e/l-$ bl$:e 'd ',e !ladne6 ne.'9nate6 stara1+e :ens+e ru+e8 &as,$/ sa/ tu6 na-edn'/ sa/ sas,$/ na 9e/l-$B ta+' sra/'tn'6 +a' -'7 n$+ada d'sada u :$,'tu8 Gd-e -e /'-e ,last$t' l-uds+' d'st'-anst,'E Ka/' -e t' nestal'E Ka/' sa/ se t' str',al$'6 u +a+,e blatne dubl-/eE "a 7t' sa/ s.a'E 9a%matranje melan!oli#no$ "oluti)o$ gotovo u su%ama !oje se gutaju. & na/a +a' l-ud$/a st,ar st'-$ ta+'6 da se ,$7e ne +re5e/' 1et,'r'n'7+e6 ,e5 s/' d,'n'7 $ +r'9 ne+'l$+' %e'l'7+$! nasla%a. Du%'6 ,e5 nes!,atl-$,' du%' !'da/' na stra:n-$/ n'%a/a6 $ +n-$%e .$7e/' ,e5 /n'%' !$l-ada %'d$na6 $ ,atru s/' $9/$sl$l$6 $ +r', s/' nad %la,'/ $9/$sl$l$6 a -ednu st,ar -'7 n$s/' $9/$sl$l$B da -e ',' l-ud':ders+' :deran-e 9a.ra,' st,ar -'7 $9 'n'% ,re/ena6 d'+ s/' se !ran$l$ l-uds+$/ /es'/6 a danas ,e5 /n'%' !$l-ada %'d$na -ede/' dru%e :$,'t$n-e6 $ t' /eJus'bn' :deran-e 9a.ra,' -e $ner $-a ne+$! da,n$! sna%a u na7'- +r,$6 a t' b$ trebal' ,e5 -eda/.ut 9austa,$t$6 te /ra1ne da,ne sna%e u na/a8 B$' sa/ u s$tua $-a/a6 u +'-$/a /$ -e $9%ledal' da 5u /'/entan' .'lud-et$ $l$ +a' da sa/ ,e5 .'lud$' da,n'6 $ da su /e .'+'.al$ na dnu na-ta/n$-e %lu.'st$6 %d-e se l-ube 7+a.ular$ u s/rtn'/ stra!u $ s,ete sl$+e6 %d-e se na/ata +run$ a '+' %'l'% n':a6 %d-e s,$/a tre.ere .rst$ +a' /'r($n$st$/a6 a -a sa/ /'%a' 'stat$ u seb$ /$ran6 -er sa/ sa/ seb$ $9%leda' +a' n'r/alan 1',-e+8 Al$ sada6 /'/entan'6 -a sa/ u seb$ $9%ub$' s,a+u /-eru 9a s,'-u ,last$tu n'r/aluB -a ne/a/ u ru $ ,$7e n$+a+,e /-ere6 -a sa/ $9%ub$' s,'$u l-uds+u /-eru6 .'-/$7 l$ t' t$6 9a b'%a /$l'%a8 0erB +a+' sa/ -a +a' n'r/alan 1',-e+ /'%a' da se ta+' .as-$ .'+un-$/6 da se ta+' ne,-er'-atn' 9ata-$/6 da se ta+' .'n$9$/6 .a+ da ne s/'%ne/ sna%e da +a:e/B ne 5u8 Pr'st' -ednu -ed/u r$-e1B ne 5u6 $ %'t','8 Ta+,a -edna -ed$na r$-e1 b$la b$ d','l-na6 da .'+rene '+' /ene 1$ta, +ru% n',$! /'%u5n'st$8 &,e b$ se b$l' 't,'r$l' $l$ rast,'r$l'8 Al$ ne b$ 'stal' ',a+' %adn'6 bl-uta,'6 +u+a,n'6 %'r$ls+$ ned'st'-n'6 +r$/$naln'8 Gd-e -e 'stala 'na /'-a n'r/alna l-uds+a /-era6 'n' /'-e d'st'-anst,en' -aE Gd-e6 %d-eE

GREGOR $/ se .$tan-e .'sta,l-a na ta+' ne9natnu .'-a,u +a' 7t' -e na7e -a6 'nda -e t' ,e5 +r$,a .ret.'sta,+a. "e b$ trebal' .re -en-$,at$ 9na1en-e na7$! sub-e+t$,n$! d':$,l-a-a. P'st'-e .'d na/a $ '+' nas .'dl'%e /n'%' '%r'/n$-e6 sasta,l-ene 'd /$l$-una ',a+,$! ne9natn$! est$ a6 +a' 7t' -e t' na7e t'l$+' ra9,$+an' -a8 A .$tan-e treba .'sta,$t$ na te '%r'/ne .'dl'%e... HORVAT nervo%no& Ka+,e b':-e .'dl'%eE Gd-e su tu +a+,e .'dl'%eE Tu sa/ -a $9%ub$' s,'-u ,last$tu .'dl'%u6 9ar ne /':e7 .'-/$t$ tu st,arE M'- ,last$t$ l-uds+$ 'bra9 s+$nut /$ -e n'5as s l$ a6 ra9u/$-e7 l$6 -a st'-$/ tu be9 s,'-e ,last$te ($9$'%n'/$-e6 a t$ /e tu t-e7$7 ne7t' s /$l$-uns+$/ .'dl'%a/a8 0'7 -e d'br'6 da n$s$ .'1e' sa .'ste.en'75u ra9,'-a8 T' su (eld+a.lans+e /et'deB t' 9na1$ %','r$t$ $tate $9 d'%/at$+e nad ne+$/6 t+' -e s/rtn' ran-en8 M'l$t,a nad u/$ru5$/8 P'dl'%e8 M$l$-uns+e .'dl'%e8 GREGOR T$ tre.er$7 +a' +a9al' nab$-en' na-,$7'/ na.et'75uB u ta+,'/ ,$s'+' u9ne/$ren'/ stan-u 1',-e+ ne /':e da %leda -asn'8 0a ne 'dr$1e/ d':$,l-a-n$ $nten9$tet t,'-'- sub-e+t$,n'+'/.'nent$8 0a sa/' t,rd$/6 da se /$ +re5e/' na .'dl'%a/a6 $ da -e na7e -a ne'd,'-$,' 'd +retan-a t$! .'dl'%a. "$t$ /$ sub-e+t$,n' /':e/' da se 'd,'-$/'6 n$t$ /$ /':e/' da ne7t' sub-e+t$,n' .re'+rene/'8 G','r$t$ da+le ' ne+'- nar'1$t'- sub-e+t$,n'- +r$,n-$ u ','/ $ s,$/ sl$1n$/ slu1a-e,$/a n$-e l'%$1n'8 HORVAT Ka+' na7e -a ne b$ /'%l' da se 'd,'-$ $ da se .'+reneE T+' t' +a:eE M'-e -a /':e $9-a,$t$ da ne 5e8 M'-e -a -e sas,$/ l'%$1n' /'%l' da se su.r'tsta,$ t'/e 9b$,an-u6 $ a+' se %','r$ ' d'sl-edn'- l$n$-$ /'% l-uds+'% d'st'-anst,a6 /'-e b$ -a be9usl',n' $ trebal' da t' u1/$8 &a/' t' -eB /$ s/' .r$.$t'/l-en$ .s$8 M$ $/a/' %ladnu .as-u n-u7+u6 /$ s/' 'd%'-en$ na lan u6 $ +ad na/ +a:u +u76 /$ /'ra/' .'d,u5$ re.6 -er s/' /$ ta+' dres$ran$8 M$ s/' ta+' bat$na/a dres$ran$6 da ne s/$-e/' re5$ ne 5u8 I s,e 'n'6 7t' ste ,$ $9/$sl$l$ ' t$/ s,'-$/ 7$r'+$/ .'dl'%a/a6 s,e -e t' 9a.ra,' .as-a l'%$+a $ .an$+a .red bat/'/8 GREGOR A t+' t' .' teb$ /':e da se su.r'tsta,$ $ da +a:eB ne 5uE HORVAT 0a8 GREGOR I9/eJu .etnaest /$l$-una ',a+,$! -a +a' 7t' s$ t$6 t$ t,rd$7 da t$ sub-e+t$,n' /':e7 ne7t' !$-et$ $l$ ne !$-et$E T,'/e sub-e+tu -e da+le dana 'dlu+a6 da sl'b'dn' !'5e8 Od t'%a d' d'%/e ' sl'b'dn'- ,'l-$ sa/' -e n$-ansa.T' -e .ra,a6 1$sta /eta($9$+a. HORVAT A ',' t,'-e %ledan-e n$-e /eta($9$+aE T'6 da -a $9-a,$/ ,e1eras6 da ne 5u da 'b-es$/ tu

ne,$nu :enu6 t' -e b$l' u /'-'- /'%u5n'st$8 T' sa/ -a /'%a' u1/$t$8 Unutar t'%a -e /'-a ,'l-a b$la sl'b'dna8 Al$ -a t' n$sa/ u1$n$'6 -er sa/ -a .set'6 $ .as-a +r, +'la u /en$6 a ne l-uds+a8 Ka' da ,e1eras n$sa/ -a sa/a sebe 'b-es$' t$/e8 0a sa/' .r$,$dn' /$1e/ tu s,'-$/ 1el-ust$/a6 s,e -e t' .r$,$dn' +le.etan-e +'st$/a6 a 9a.ra,' -a ,$7e ,$s$/ na t'- %ran$ 'd ','% /rt,'% .red/eta ',d-e8 GREGOR T' su s,e sa/' r$-e1$8 Da s$ se t$6 dra%$ /'-6 ,e1eras us.r't$,$' $9,r7en-u ',e s/rtne 'sude6 tebe b$ ,e5 b$l$ ustr$-el$l$6 a ',u star$ u b$' b$ 'b-es$' net+' dru%$8 2t' b$ se t$/e b$l' .r'/$-en$l'E HORVAT Mn'%'. Pr$-e s,e%a6 /ene b$ b$l$ ustr$-el$$$6 $ 9a /ene ',' t$-el' ne b$ ,$7e ,$s-el' ',d-e6 $ /ene u'.5e ne b$ b$l'6 -a ne b$! s t'b'/ ra9%',ara' $6 u'.5e6 -a ne b$! b$' sada ',' 7t' -esa/B -edna ru7e,/a sa/'%a sebe. 0edan +l$/a,$ 9ub6 sas,$/ 'b$1na +ur,a6 .set'8 GREGOR Al$6 /'l$/ te8 A+' u'.5e $/a $9la9a $9 ',$! dana7n-$! .'.la,a6 t' su sa/' re%ula $-e +'r$taB t$/ stru-an-$/a treba $9/$-en$t$ s/-er',e t'+a $ +retan-a. A !'5e l$ se ',a na7a sub-e+t$,na +a.l-$ a $9%ub$t$ $ nestat$ u t'+u st,ar$6 ',d-e $l$ 'nd-e6 ,e1eras tu .'d l$.'/ $l$ sutra na %rab',-e1+'/ 7t$ .ur$+tu6 t' -e $rele,antn'6 t' -e ta+' sa,r7en' s,e-edn' u t'/ 9a-edn$1+'/ 9b$,an-u. HORVAT 0a na:al'st n$+ada n$sa/ $/a' s/$sla 9a ',a- t,'- s' $-alde/'+rats+$ bud$9a/8 0a 9na/6 $ /en$ -e ,e1eras tu .'d ',$/ tru.l'/ -asn$-e ne%' $+ad6 da -edn' 'd,'-en'6 sa/'staln' -a /':e 9a sebe r$-e7$t$ s,e8 GREGOR Pa t$ s$ $9-a,$'6 da s$ t$ 9a sebe r$-e7$' s,e6 da s$ se t$ 'd,e9a' 'd /ater$-e6 da n$s$ ,$7e ,e9an u9 n-u. Ostan$ sada d'sl-edanB +a+,$ su n',$ /'/ent$ nastu.$l$6 7t' b$ /'%l$ da te t'l$+' s/eta-u6 te t$ ne b$ /'%a' da se +rene7 na s,'-e sun1an-eB na Gan%es6 na #e-l'n8 HORVAT 0a sa/ d' Ve1eras $/a' .ra,' da %','r$/ $ ' Gan%esu $ ' #e-l'nu6 +'l$+' %'d t' teb$ $9%ledal' s/$-e7n$/B s,a+$ 1',-e+ $/a .ra,' da san-a ' 1e/u %'d /u dra%'6 a+' t$/ s,'-$/ &n',$/a ne s/eta s,'-e bl$:n-e. 0a sa/ d' ,e1eras b$' .'t.un 1',-e+ $ n$+ada n$ -edne se+unde n$sa/ '+$n-$' s,'% l-uds+'% d'st'-anst,a +r'9 ',a de,edeset $ tr$ dana 7t' sa/ tu u ','- ludn$ $M -a sa/ 9a na-,e5e% tr'/el(a-era 1$ta' .art$turu Tr$stanaM -a sa/ $%ra' 7a!6 d'+ su dru%$ brus$l$ n':e,eM .$sa' sa/ .$s/a6 %leda' 'bla+e6 -a n$sa/ d' dana dana7n-e%a '.al$' n$ -edn'% -ed$n'% /et+a $ -a sa/ se 9a,u+a' ',a/' u d$,$9$-u ne 'd stra!a .red s/r5u. ne%' 'd stra!a da ne .adne/ u s$tua $-u6 u +-'- b$! /'%a' .restat$ b$t$ 1',-e+8 A t' se -e ,e1eras d'%'J$l'6 $ t' -e 'n'6 7t' t$ ne /':e7 ra9u/-et$8 GREGOR

&,e t' 7t' %','r$76 1$ta, t,'- na1$n /$7l-en-a $ %ledan-a -e 9bun-en $ !$ster$1an $ bes/$slen8 &a/e +r$,e .ret.'sta,+e8 Od 1e%a se 1',-e+ /':e 9a+l'n$t$ u -edn'- ta+,'- +atastr'($E ',-e+ n$-e s$-en$ a6 da se sa+r$-e u ne+a+,u .u+'t/u6 a s+r$,at$ se u .u+'t/e6 t' -e s$-en$1a,$-e $ ned'st'-n$-e 'd t'%aB 'stat$ s d'%aJa-$/a '+'/ u '+'. &t,ar$/a treba .'%ledat$ u '1$6 treba se .'/$r$t$ s t$/6 da s/' d' la+ata +r,a,$6 $ treba na5$ na1$n6 da se '.ere/' 'd t'%a s/rada. Al$ tu se !,al$sat$B >Pard'n6 -a n$sa/ l$1n' n$7ta +r$,6 -a n$sa/ '.al$' n$ -eda/.ut $9 re,'l,era<6 t' n$-e /u:e,n'6 dra%$ /'-8 T' -e /n'%' +u+a,n$-e 9a.ra,' u .'sl-edn-'- +'n9e+,en $-$ ne%' '.al$t$ $ ub$t$8 0a sa/ .u a' $ ub$'8 &,$-estan sa/ t'%a $ )na/6 da se 'nda n$-e /'%l' n$7ta dru%' ne%' .u at$ $ ub$t$. T' -e 'la+'tna '+'ln'st8 .orvat je otvorio svoju revolvertanu$ i%vadio je revolver i "regledava ga. Ka+,e su t' %lu.'st$E GREGOR

HORVAT Gleda/6 da l$ /$ -e re,'l,er nab$-en8 T$ s$ 1udan 1',-e+B teb$ se 1$n$ +u+a,n$/6 a+' 1',-e+ ne .u a6 a +ad 1',-e+ !'5e da .u a6 t' t$ -e %lu.'. 0a sa/ +r,a,B -edna /rl-a na /'/ 'bra9u ,$7e $l$ /an-e6 t' sada ,e5 +'d /ene ne $%ra n$+a+,e ul'%e8 GREGOR ',-e+ .'-ed$na sa s,'-$/ re,'l,er'/ ne /':e da ustr$-el$ n$7ta8 T' -e na-1$st$-a r'/ant$+a8 HORVAT Ta+'E I ',a /rt,a :ena tu na %ran$ $ t' -e r'/ant$+aE A ,$d$7B n-u sa/ 'b-es$' -a sa/6 +a' 1',-e+ .'-ed/a 8 Za"alio je ibicu i "romatra tru"lo. l/a l$-e,' '+' 't,'ren'B %leda /e ra,n' u '1$8 I/a .ra,'8 &asta' sa/ -e -u1er6 +ad -e b$la na d$,$9$-$6 u 7+'ls+'/ !'dn$+u6 .'d d-e1-$/ +l$n1an$ a/a. Os-et$' sa/ n-en ,'n-6 /$r$s 7tale6 +ra,l-e bale%e6 $ .$tala /e -e ne7t'6 n$sa/ -'- 'd%','r$'B 7t' -e 9a /ene b$la u 'na- tren -edna stara baba6 +'-a 9audara .' +ra,l-'- bale%$E A 'na -e 'nda ,e5 Ou.ra,' u 'na- tren na7e%a sastan+a .'d +l$n1an$ an$a u 7+'ls+'/ !'dn$+uP sta-ala .red +atastr'('/. D,$-e /$nute +asn$-e d'7la -e barun$ a #ranenste% u .ratn-$ 'bersta He/r$ !a6 $ 'nda se d'%'d$la +atastr'(a. A stara -e d'la9$la tr$ dana .r$-e t'%a $ .la+ala na +$7$ .red d$,$9$-'/B n-'- su s'ldat$ sa 9elen$/ au(7la%$/a .r',al$l$ .'d +r', $ 'tel$ -'- n-ene +ra,e $ u+ral$ -'- n-en' tele. A +ad -e d'7la da se .r$tu:$ na te .r',aln$+e sa 9elen$/ au(7la%$/a6 'nda su -e $s.l-us+al$ $ udar$l$ n'%'/ $ ba $l$ -e u blat' $ ras+r,ar$l$ -e u dr,arn$ $6 a 'nda su -e dal$ u ru+e /en$6 a -a sa/ -e 'b-es$'8 Ka+' -e neu%'dn' !ladna8 &/rd$ -'- $9 usta6 $ t' n-en' :ut'6 /rena,' '+'6 s$,a /utna r':n$ a6 $9a +'-e ,$7e ne/a n$1e%B n$ +ra,e6 n$ bat/a6 n$ +r,$6 n$1e%M s,e s$,' $ /utn' +a' 9%n-e1en$ /'9a+. Kr,a,a -e6 /asna -e 'd +r,$6 $ s,e -e t' 9a.ra,' /asn' 'd l-uds+e +r,$8 Tu se na s,$/ st,ar$/a l$-e.$ l-uds+a +t,6 na /'-$/ .rst$/a6 na /'/e su+nu6 .' st,ar$/a6 r$-e1$/a6 s,e rn'6 /asn'6 +r,a,'. M$ s/' 9a.ra,' u/'r$l$ -ednu :enuB t' -e %rabe:n' u/'rst,'6 a 9a+la' sa/ -e -a l$1n' s We//%er'/ $ Tr$stan'/ $ Is'ld'/ u ru $. Kunda $/a s/' -e d'tu+l$6 n'%'/6 .l-us+a/a6 .l-u,a1+'/6 ras+r,ar$l$ s/' -e6 .'n$9$l$ s/' -e6 a na +'n u -a sa/ -e 'b-es$'8 I s,e -e t' ne$9re $,' .as-$ .'dl' $ +u+a,n'B a na-+u+a,n$-e -e6 7t' sa/ -'7 ne+'l$+' //uta .r$-e t'%a %','r$'6 da /e se s,e t' n$7ta ne t$1eB /$9a/ '+'r-el'% .r',aln$+a8 B$t$ 7en%a-st $ ub'-$ a u -edn'/ l$ u6 'd t$! .r'tusl',l-a %rad$t$ ne+a+,e s,'-e .'%lede na s,$-et6 ru%at$ se dru%'/6 $st' ta+,'/ l$ u6 -er +rade tuJe sl$+e6 t' -e /'-a l'%$+a8 &,e t' brbl-an-e ' +n-$%an$a6 ' .art$tura/a6 ' Ba !u6 s,e -e t' %lu.' +a'

/ela na +launs+'- %ub$ $6 a 9a.ra,' -e s,e $s.'d te 7//+e +r$/$naln' %rabe:n' u/'rst,'B .'ta-n'6 %adn'6 sra/'tn'

%rabe:n' u/'rst,'8 Da sa/ ub$' u %u:,$6 u .'+'l-u6 u !alabu $ $ /ete:u +a+,e %lu.e b$t+e6 u %r1e,$t'/ +a+,'/ +lu.+u na%'na6 u sl-e.'5$ strast$6 u .reds/rtn'- stra,$6 al$ ne6 -a sa/ 9a,/u' t$/ su!$/ :ens+$/ ,rat'/ ta+' !ladn'+r,n'6 l'%$1n'6 /$/'6 +a' da se tu rad$ ' ,ratu +a+,e '.eru7ane s,ra+e6 a ne -edn'% ne,/'% 1',-e+a8 Ub'-$ a be9 'la+'tn$! '+'ln'st$6 t'6 $ n$7ta dru%'8 )l'1/a 6 +'-$ -e 9a+la' s una.r$-ed s/$7l-en$/ .lan'/6 +reatura6 +'-a -e 9aslu:$la da $st' ta+' '/ast$ 7tr$+ +a' $ ',' s/rdl-$,' tru.l' tu na %ran$8 GREGOR "a6 $9,'l$6 9a.al$ $%aretu6 t/$ .l-u,an-e/ .' sa/'/e seb$ 1',-e+ ne .'/$1e st,ar$ s $n-esta. "a-,e5a -e !rabr'st u :$,'tuB $/at$ sna%e .'%ledat$ st,ar$/a u '+'. Dal-e se s,e ras.le5e sa/' 'd sebe. Kad sa/ -a .r'7le %'d/e na Us+rs 'b-es$' 'n'% 4$d',a6 tr$ ned-el-e .'sl$-e t'%a n$sa/ /'%a' da 9as.$/. A .'sl$-e s,e -e $s!la.$l'6 te danas na .r$$n-er ne /'%u ,$7e da se s-et$/ n$ +a+' -e $9%leda'B s-e5a/ se sa/'6 da -e sta-a' .'d tele%ra(s+'/ 7tan%'/6 $ da su /en$ 'ne .'r ulans+e 7al$ e na 7tan%$ $9%ledale ne'b$1n' b$-ele8 A 4$d', -e /'l$'6 da /u da/' /al' +ru!a6 da -e %ladan6 $ dal$ s/' /u +ru!a6 al$ n$-e /'%a' da -ede6 lal'+e su /u /l-ele t$-est'6 al$ n$-e /'%a' da st$sne 9al'%a- 1el-ust$/a6 ne%' -e sa/' ta+' /l-e' $ /l-a +a' +a' da -ede6 $ dr'b$' +ru! /edu dlan',/$a6 a r,en$ -e '%an- .u +eta' .'d 1ada,$/ +'tl'/6 $ t' -e s,e 1e%a /'%u da se t'1n' s-et$/B ta/n' r,ene b'-e '%n-a .'d 1aJa,$/ +'tl'/. 2ue cigarete. Stan!a. 0ola%i oberlajtnant Agramer sa svjetilj!om u ruci. KG

?<

AGRAMER

Hal'6 Gre%'r6 -este l$ ,$ t'E HORVAT T' -e '.et 'na- t$.8 "$ na strat$7tu 1',-e+ ne /':e b$t$ sa/ 'd ',$! s$-en$ a8 AGRAMER Hal'6 Gre%'r6 -este l$ t' ,$ tuE 0a,$te se8 Tra:$/ ,as ,e5 1$ta,' ,e1e8 GREGOR Hal'6 /$ s/'8 Tu .'d :$,$ '/ l$-e,' $/a /'st$56 .a9$te8 AGRAMER dobro5udno "ijano$ iro!e volje$ glu"o& &er,us6 %russ G'tt6 /e/e Herren !8 &lu%a sa/ .'+'ran6 %'s.'d'8 Und =as /a !st du n' ! !$er6 u/ G'ttes W$llenE Du b$st -a ,'ll+'//en nass8 Ge!6 $ ! b$ttR d$ !8 Ma ! d$r n$ !ts draus8 Was %e!t d$ ! an8 La !erl$ ! 8 2osvjetlio je na tren tru"lo. "a ! der V'rs !r$(t /usste e$%entl$ ! das Ges$ !t /$t e/e/ =e$ssen Tu ! bede +t =erden8 "'6 s !'n s !aut s$e n$ !t aus8 lTbr$%ens6 .r'.'s "l0 barun$ a -e bla%'8 )dra,'6 d'bar ,e1er6 /'-a

%'s.'d'8
l0

A 7t' t$ -'7 rad$7 ',d-e6 9ab'%aE Pa t$ s$ .'t.un' .r'+$sa'8 Id$6 /'l$/ te8 Ba7 te br$%a8 2t' se t' tebe t$1e8 &/$-e7n'8 Pre/a .r'.$su l$ e b$ 9a.ra,' /'ral' b$t$ .'+r$,en' b$-el$/ ru. e/8 "'6 l$-e.' ba7 ne $9%leda8 U'stal'/6 d'$staB

KI $9,'l-ela da t$ .' /en$ $s.'ru1$6 da 'na s-utra u-utr' u de,et .utu-e6 'na te .' /en$ ,rl' bla%'na+l'n' .'9dra,l-a $ /'l$ te6 da -'- .'+l'n$7 ne+'l$+' //utaB 'na b$ s,a+a+' :el-ela da 1u-e 'n'% Ra!/an-/',a6 d$eses "' tu/' ,'n %este/6 ,'n de/er dur !%e$st$%ten Hand n' ! e//al6 s' =$e s$e sa%te6 9u/ let9ten Ges !en+8 Als' das Essen6 K/der6 =ar =$r+l$ ! erst+lass$% !ll On'/ /a%ar u %e(ra-teru Ka.auneru se ,$d$6 da -e b$' .r,$ +elner +'d &a !era8 Als' d$eser Re!ru +enB re/ de !e,reu$l /$t de/ l'/bard$s !en )eller6l@ -a ,a/ +a:e/6 d-e '6 na s,'-u ste ,last$tu 7tetu $9'stal$. Barun$ a .utu-e s-utra aut'/ d' &tan$sla,',a /$t de/ Ans !luss an den A. O. K. &lee./% #ar / &trH-B +'l'ssale Verb/dun%en /uss e$%entl$ ! d$eses We$b !aben. 0a6 s$e $st e/ & !1n%e$st und belesen6 und e/e =$r+l$ !e Weltda/e6 das $st s$e =$r+l$ ! !l3 A ' teb$ 7,er/a 1$ta,' ,e1e $ ' t,'-$/ ru+a/aB /'l$/ l$-e.'6 $$-a,$la -e .red 1$ta,$/ st'l'/6 da -e d$,$9$-$ 1ast6 7t' s$ se t$ tu na7a'6 -er da t$ +a' ,$rtu'9 st'-$7 .red s,-ets+'/ +ar$-er'/. Was =$llst du n' ! /e!rE I ! b/ als' %e+'//en u/ d$ ! ab9u!'len6 /a ! +e/e bl'den W$t9e6 du /usst /$t+'//en !l4
'na- "'+tu/' 'd -u1er6 -'7 -edn'/ 'd t,'-e .r'du!',l-ene ru+e6 +a+' -e re+la6 +a' . sl-edn-$ dar8 Da+le6 d-e '6 -el' -e b$l' u $st/u .r,'ra9redn'8 22 Da+le 'na s/et/aB s/e5$ !rbat s l'/bard$-s+$/ eler'/6 l3 s .r$+l-u1+'/ na s.a,a5a +'la Vr!',ne K'/ande u &tr$-uB ta :ena /'ra 9a.ra,' da $/a +'l'salne ,e9e. Da6 'na -e d$,na du7a6 $ na1$tana6 $ .ra,a .ra, ata s,-ets+a da/a6 t' -e 'na u$st/u8 2t' -'7 ,$7e !'5e7E D'7a' sa/ da+le .' tebe6 ne/'- .ra,$t$ n$+a+,e %lu.e 7ale6 t$ /'ra7 .'5$ sa /n'/8
ll

KK

HORVAT Pust$ /e + ,ra%u6 7t' ne s/eta7E 0a sa/ slu:ben' s.r$-e1en8 AGRAMER Das !ab $ ! $!r %esa%t6 $ ! !ab $!r %esa%t6 du =arest d$enstl$ ! ,er!/dert6 al$ -e 'na re+la Ha!nen a/.u6 und der Gra( &9 e.tH +$ !at /$r das %esa%t6 EC9ellen9 lsst d$r sa%en6 du +annst s'('rt +'//en '!ne -ede R$$ +s$ !t au( de/en D$enst !l5 HORVAT 0a ne/a/ ,re/ena. )a -edan sat +re5e/ na %rab',-e1+$ 7t$ .un+t8 AGRAMER Pa d'br'6 a 7t' da -a,$/ ta/'E HORVAT 0a,$ 7t' !'5e7 $ .ust$ /e na /$ru8 & !$ + s$e alle 9usa//en 9u/ Teu(el8lG AGRAMER

A 7t' -e teb$6 de1+'E B$st du bes'((enE Was (ur e/e Art und We$seElI 0a sa/ d's+a+uta' ',a/' .re+' blata6 =$e e/ /essen%erb'H6lK u t,'/e /teresu6 a t$ s$
l5

27

0a sa/ -'- t' re+a'6 re+a' sa/ -'-6 da s$ slu:ben' s.r$-e1en6 al$ -e 'na re+la Ha!nen a/.u6 a /en$ -e t' re+a' %r'( &9 e.tH +$6 da t$ e+s elen $-a .'ru1u-e6 da /':e7 s$n-esta d'5$ be9 $+a+,a 'b9$ra na s,'-u slu:bu8 P'7al-$ $! s,e 9a-edn' d' ,ra%a8 )ar s$ .$-anE Ka+a, -e t' t'n $ na1/E +a' +a+a, te+l$16

KL s.ra/ /ene re,-er'-atn' ar'%antan8 T$ seb$6 /'- dra%$6 u s,a+'/e .'%ledu su,$7e /n'%' d'.u7ta76 !ast du /$ ! ,erstandenE E/%eb$ldet b$st du -eden(alls e/ b$s !en 9u ,$el !l I9,'l$te u9et$ na 9nan-e6 da sa/ d'b$' nal'% 'd e+s eler $-e (eld/ar7alla-tnanta da ,a/ .'ru1$/6 da d'dete %'re8 0a sa/ ,a/ t' $s.'ru1$'6 und =e$ter %e!t /$ ! d$e &a !e %ar n$ !st an8 &er,us6 Gre%'r6 au( W$ederse!en !2o 2o:e desno$ "adne "re!o straara mfanterista 2odravca$ ra%bije svjetilj!u i sav se u"rlja. Und =er $t daE Was $st denn dasE@l
AGRAMER

MFA"TERI&T PODRAVE# T' sa/ -a6 Herr Oberleutnant8 AGRAMER A t+' -e t'E Wa !eE@@ Pa 7t' ne 9na7 da se -a,$7E )ar /e n$s$ ,$d$'6 %d-e $de/E 2t'E A %d-e t$ -e l'9un%E@A A 9a7t' /e ne !altu-e76 /ater t$ t,'-u .'s.anuE Tu .'d n's'/ (r'nte6 tu t$ /ene 1e+a7 na stra:$6 da t$ se .r,$ -a,$/E )ar su te ta+' nau1$l$ +'d +aderaE 0a tebe /'ra/ da nade/6 $ t' -'7 la/.'/E 2t'E Ka+,a s$ t$ stra:aE 2t' t$ stra:$7E G','r$6 ta+' t$ b'%a .'s.an'%a6 -er 5u te ustr$-el$t$ +a' .sa8
l 20 j

-es$ l$ /e ra9u/$'E &,a+a+' s$ ne7t' /al' 'd,$7e u/$7l-en8 st,ar se /ene dal- e ,$7e n$7ta ne t$1e8 )dra,'6 Gre%'r6 d' ,$den-a8 2l A t+' -e t'E A 7t' -e t'E 22 &tra:aE l'9/+aE

LT

MFA"TERI&T PODRAVE#

M'l$/6 ne 9na/8 AGRAMER 2t' /'l$76 +'%a t$ t' /'l$76 -e l$E B'%a /'l$7E 0a,$ se +a+' treba6 -er 5u t$ .r$l$-e.$t$ -ednu 9a u!' t,'-e +rasta,'8 MFA"TERI&T PODRAVE# Herr Oberleutnant6 /elde %e!'rsa/st6 -a ne 9na/ n$7ta. Mene su ',d-e .'sta,$l$ na stra:u6 -a sa/ ',d-e .a'... AGRAMER A ta+'6 t$ ne 9na7 7t' stra:$76 a 7t' ,ra%a dr:$7 tu .u7+u +a' (/an E Ba $ .u7+u (ert$%6 -es$ l$

1u'E &,$n-a t$ .'s.ana6 t$ s$ .a'6 t$ tu stra:$76 -e l$6 (ert$%6 t$ s.a,a76 -'7 su t$ '1$ +r/el-$,e +a' s/rdl-$,'- s,$n-$6 na6 sa, s$ blatan6 .' ru/u s/rd$76 .$-an s$6 $ /ene s$ 9ablat$'... 7ura mu svoje blatne ru!e "od nos i ta!o mu "rlja lice blatnim ru!ama$ a mfanterist 2odravec stoji ne"omi#no i dr%i "u!u na s"rem.
AGRAMER

"a6 l$:$6 s,$n-a .'s.ana6 .'l$:$ s,e t'6 da se nau1$76 7t' -e t' stra:a. 2osvijetlio je svjetilj!om u lice blatom %a"rljanog mfanterista 2odravca$ a onda ga "ljusnuo od gadenja. HORVAT K'-$/ .ra,'/ tu1e7 t$ ','% 1',-e+aE T' -e /'-a stra:a6 -este l$ /e ra9u$n-el$E 0a sa/ /u d'9,'l$' da le%ne8 AGRAMER V$ ste d'9,'l$l- stra:$ da le%neE A t+' ste ,$R da ,$ /':ete d'9,'l$t$ stra:$ da le%neE V$ 5ete /ene s/etat$ u ,r7en-u /'-e du:n'st$E I ! b/ La%er/s.e+$-Tl '(O$9$er und $ ! (ra%e &$e6 =er s/d &$e6 dass &$e s$ ! erlauben 9u s.re !en '!ne %e(ra%t 9u =erdenE WasE I ! +ann den M(anter$sten au( der &telle n$eders !$essen lassen6 !aben &$e /$ ! ,ersta$denE & !r$tt ,'/ Le$b und ste!en &$e b$tte !abt a !t6 =enn &$e /$t /$r reden8 Haben &$e /$ ! ,erstandenE@D HORVAT neobi#no )ladno i mra#no$ trgnuvj revolver& Mar78
AGRAMER

@A

B$st du ,erru +tE@F HORVAT Mar78


AGRAMER

Osje5a O%biljnost momenta$ s"ram Gregora& 0a =as $st $!/E Ist er ,errt$ +tE@G
0a sa/ l'%'rs+$ /s.e+ $'n$ '$ $r $ -a ,as .$ta/6 t+ ste v da seb$ d'.u7tate %','r$t$ a da n$ste 9a.$tan$E 2taE 0a /'%u dat$ .-e7a+a ustr$-el$t$ na $n-estu6 -este l$ /e ra9u$n-el$E K'ra+ 'd /ene $ #$ani$% /'l$/ /$/'D6 +ad ra9%',arate sa /n'/8 Da l$ ste /e ra9u$n-el$E 25 )ar s$ .'lud-'E
24 2! Pa

7t' -e n-e/uE )ar -e .'lud$'E

L@

"ostavio se "red Agramera& Id$te6 /'l$/ ,as6 dra%$ d'+t're6 .ust$te /e da r$-e7$/ s n-$/ tu st,ar6 sasn'6 /'ls/ ,as6 $d$te8 HORVAT

GREGOR

istrgne se od Gregora& Re $ /u da /'/entan' 'de6 -er 5u %a ub$t$ tu na $n-estu8 GREGOR D'+t're6 /'l$/ ,as... D'br' -e6 $ t' -e d'br'8 Glaubt d$eser eCalt$erte Tr'ttel =$r+l$ !6 dass $ ! /$ ! als La%er/s.e+t$'ns'(($9$er ,'n $!/ s' be!andeln lasseE I ! b/ -a n$ !t ,erru +t6 $ ! =erde $!/ s !'n 9e$%en8 I ! lass $!n au( der &telle ,er!a(ten !27 HORVAT o"et se istrgne Gregoru. Mar78 Agramer nestane. Stan!a. Od te scene u%nemirili su se gavranovi u !ronjama. (a!lja "od nogama ras"etoga tijela "uc!eta i "ui se #adavo. HORVAT 0es$ l$ %a ,$d$'E T' -e -edan na7 /tel$%entB d' t'r $ur$s sub aus.$ $$s re%$s6 .er','da ,$7e% .la5e,n'% ra9reda6
27

AGRAMER

)ar ',a- /a!n$t$ %lu.an d'$sta /$sl$6 da 5u -a6 +a' l'%'rs+$ /s.e+
0a n$sa/ lud6 -a 5u /u ,e5 .'+a9at$8 Dat 5u %a na $n-estu u!a.s$t$8

$'n$ 'l $r6 d'.ust$t$ da 'n sa /n'/ ',a+' .'stu.aE

'db'/$+ #r,en'%a +r$:a s ten$sre+et'/ $ .le/$5+$/ %rb'/ $9 %'d/e 'sa/naest st't/a de,edeset $ 's/e8 MFA"TERI&T PODRAVE# 0a n$sa/ s.a,a'6 %'s.'d/ +adet6 .r's$/6 -a n$t$ sa/ ne 9na/6 +a+' se -e t' d'%'d$l'. HORVAT &a/' t$ dal-e s.a,a-8 La+u n'58 "e b'- se t$ n$7ta8 0a sa/ t$ d'9,'l$' da le%ne78 ;fanterist 2odravec je u%rujan i ta!o je "o#eo svoju straars!u etnju "od objeenim tru"lom neumomo$ goredolje. HORVAT M$l$-ardu .uta ,$7e ,'l$/ d,adeset !$l-ada a+t$,n$! ne%' -edn'% re9er,n'% '(l $ra8 Ona- Walter6 'n' -e :$,'t$n-a6 /'raln$ +reten6 .aral$t$+6 /':ut$ .ust'l',6 9a n-e%a -e rat ne+a ,rsta (l'reta6 'n /$sl$ da -e t' .$tan-e n-e%',e .r$,atne 1ast$6 'n se tu1e .'d ',$/ 9asta,a/a6 a ta/' na dru%'- stran$ .'d dru%$/ 9asta,a/a6 tu se +'d nas 9',e Ha!nen a/.6 a .r$-e+' +'d Rusa Freder$+s $l$ 2ta(el-bau/6 'n -e ,$te9 ne+e ,rste /edunar'dn' 'r%an$9$ran'% te/.lars+'% reda6 .la5en$+6 +'nd'$-er6 Ja,' %a 'dn$'8 I +'l$+' %'d t' .arad'+saln' $9%ledal'6 t'% Waltera6 'n'% /al'% Fa!nr$ !a6 Ha!nen a/.a6 #ranenste%a $ 2ta(el-bau/a $ baruna Freder$+sa6 te l-ude /'%u da ra9u/$-e/8 Al$ +ad ,$d$/ -edn'% ',a+,'% na7e% slab'u/n'% a%ra/ers+'% .r$sta,a ,$7e% .la5e,n'% ra9reda6 +a+' tu $%ra ne+a+,'% (e7a+a6 Fun(erulanera6 la%er/s.e+ $'ns'($ $ra6 -a ne 9na/6 /en$ .ada /ra+ na '1$6 /en$ se /a%l$8 I da n$-e nesta'6 -a ne 9na/6 7t' b$ se b$l' d'%'d$l'8

LA

@B

GREGOR U/$r$ se6 /'l$/ te6 t$ sa, dr75e78 T' b$ b$l' sa,r7en' %lu.'6 7t' b$ se b$l' d'%'d$l'8 0a

/'ra/ .r$9nat$ da se b'-$/6 -a $/a/ 's-e5a-6 da b$ t$ ta- %'s.'d/ La%erS /s.e+t$'(ls'((I9$er /'%a' .'stat$ d'$sta ,e'/a neu%'danB .$-an -e6 na$/e6 $ a+' .reda .r$-a,u6 u!a.s$t 5e te -'7 .r$-e ne%' 7t' +rene7 na %rab',-e1+$ 7t$ .un+t8 HORVAT 4$,'t$n-a 'd,ratna8 "a:dera' se re/ de !e,reu$la $ +'+'7$ s %ra7+'/ $ +,ar%la $ bur%undera8 Da ',e s,$n- & ne :deru PT /ena:a/a6 s,e b$ t' dru+1$-e $9%ledal'8 Al$ 'n$ 7n$d$6 .$l$5$6 .ala1/+e6 r$9l/%6 bur%under6 /a +a,a6 +'n-a+6 t' -e ta- e/ent na +'/e -e sa9$dan M. &t. G. Onda se /eJus'bn' ub$-a-u6 +radu seb$ /eJus'bn' dale+'9're6 9latne d'9e6 %ra,$rane sat',e6 +'n-e6 s+u.l-a-u stare sl$+e6 +radu s$r'ta/a +ra,e6 a -a ne/a/ 'bra9a da na s,e t' .l-une/ $ da +a:e/B ne 5u8 1%nemirio se "od li"om jaguars!i igri%e sebi no!te. Stan!a. 1%rujat%o !retanje. Le"et gavrans!i) !rila. Kretanje. 2onovo um !ie. ,o od odlas!a Agramerovog "o#elo je na cesti$ to vijuga i%a sccC e$ u tmmi !retanje divi%ijs!og "odvo%a. 2oDvor!a !onja i taljiga vu#e se gustim galicijs!im blatom$ gacaju !o"ita !onjs!a$ !lo!ot %Aode i blata$ !ri"a nenama%ani) to#!ova$ "odvi!ivanje !o#jaa$ glasovi ljuds!i u "ovorci$ !oja se !re5e !ro% tmmu. Logor se )rvats!i o"et seli u% ti)u "ratnju !o#ja!i) grla3 to oj!anje$ ta monotona logors!a "jesma$ u% o#ajan um !ie$ taj to"ot !onjs!i) nogu$ sve raste "od !o"rcnom mra#nog nc!tuma do avetne nes)vatljivosti. 7i)a i "olagana !anonada u "o%admi$ glasnija nego u "rvome #mu. .orvat je u svom u%nemirenom !retanju %astao na straars!oj sta%i mfanterista 2odravca i "onudio ga cigaretama. "a6 9a.al$8 HORVAT

@<

PODRAVE# H,ala l$-e.a6 %'s.'d/ +adet8 Za"alili su cigarete. Oda+le s$ t$E I9 Vu1-a+a8 A %d-e -e t'E HORVAT PODRAVE# HORVAT

PODRAVE# U ,ara:d/s+'- :u.an$-$6 %'s.'d/ +adet6 .r's$/8 K'tar s,et'-ans+$6 bu/' re+l$ '.5/a &,eta 0al:abeta.
S

K'l$+' ral$ $/a7E

HORVAT

PODRAVE# D'bre .'dra,s+e 9e/l-e6 .r's$/6 $/a/ de,et ral$. Al$ $/a/ $ ,/'%rada tr$ rala6 %'s.'d/ +adet8 I d,a .astu!a8 I /al' 7u/e6 .r's$/. A d-e e $/a7E HORVAT

PODRAVE# &/a -edn'% -ed/'%6 .r's$/6 $/a/6 ta- -e 9ar'bl-en +'d D'bre "'1$. 0'7 .etnaeste6 $ .$7e da /u -e d'br'B ta/'

LG
a

X %d-e 'n :$,$ su %'le Tur+$n-e $ -a+' -e t'.l'B s,$ l-ud$ $du %'l$. A slu:$' -e +'d ulanera u T'ln$. A -a sa/ u An$er$+$ rad$' de,et %'d/a u /a-n$. HORVAT I0 /a-n$E A %d-eE PODRAVE# U L's An%elesu6 .r's$/. D,a .uta sa/6 da n$ '.r'st$te6 .'/'+r$' 'nu ,'du $9/edu uas $ A/er$+e. I /'- b$at -e rad$' .r$-e+'. A +ada sa/ .r,$ .ut $7a' .re+' ,'de6 re+l$ su /$ +ada sa/ se +renu'6 da 5u ,$d-et$ d$,l-e -elene +a+' .l$,a-u PT ,'d$6 al$ n$sa/ ,$d$' n$-edn'% d$,l-e% -elena a .r'sta-a' sa/ d,a dana na laJ$ da $! ,$d$/8 Al$ b$-ele .t$ e sa/ ,$d$' a/er$+ans+e +ad su d'le$-ele .red nas8 HORVAT Ka+,e b$-ele .t$ eE PODRAVE# A.tner$+ans+e b$-ele .t$ e6 %'s.'d/ +adet8 Kad se laJa6 bu/' re+l$6 +rene 'd nas u A/er$+u6 'nda6 bu/' re+l$6 lete s n-'/ d' .'la .uta na7e .t$ e /e +a' %a,ran$6 a +ad -e laJa na .'la .uta6 'nda se -a,l-a-u .red n-'/ b$-ele .t$ e6 $ .' t'/ se 'nda 9na6 da -e sada .'la .uta .r'7l'. T' sa/ ,$d$' s,'-$/ '1$/a6 al$ 9a /'rs+e -elene ue 9na/8
+a+' t$ na d'/uE M':e l$ se +ra- s +ra-e/ s+u.$t$E

HORVAT

PODRAVE# Da .astu!a ne/a/6 ne b$ se /'%l'6 %'s.'d/ +adet6 .r's$/. Al$6 bu/' re+l$6 $/a/ -edn'% (/'% 'ldenbur%era6 $ ta+ /$ 9a s,a+u +'b-lu .' .r$s+'+u .la5a-u 0 'sa/deset +ra- ara6 a $ .' ('r/t8 T' /$ d'br' d'-de6 !,ala na .$tan-u8 I &/%er/a7-u n$ /$a :enaR $ d'br' -e6 !,ala na .$tan-u6 %'s.'n +adet8 HORVAT K'l$+' s$ na (r'nt$E PODRAVE# O,' -e /$ 1et/aest$ $n-ese . A tu sa/ +'d d$,$9$-e ,e5 tr$ $n-ese a. Tu /$ -e sada l$-e.'. I d'br'. HORVAT T' se +'d tebe 9',e d'br'E Pa 9ar ne ,$d$76 da stra:$7 tu .'d -edn'/ 'b-e7en'/ :en'/E Ka+,' .r'+let' d'br'E PODRAVE# B'% /'-6 ta+' /$ n$-e +a' 'n'- %'s.'7t$-$ u d,'ru6 ta/' se %'s.'da ,esele6 .u7e6 .$-u (ln' ,/'6 $/a-u aut'/'b$le6 .$-u 1'+'ladu u -e%er!au9u6 a s,e t' st'-$ r$a %'l'/ dlanu '($ $rsd/era6 'rd'nan a $ /(anS ter$staB $ t'.le .e5$6 $ ,a9el/'/ na/a9ane $.ele6 $ 1$ste l',a1+e .u7+e6 $ .$l$5$6 $ .ala1$r$+e6 $ /ena:a6 $ se.arat u%8 Bu/' re+l$ ;d'br';. Ta+ '.et n$

= K$eaB Trt drane

LI

-a n$s bedast6 +a+ t' 'n$ /$sl$-u6 %'s.'n +adet6 .r's$/. D'br';6 b'% /'-8 Al$ 9at' n$ /en$ n$ ta+ +a+ -e b$l' +'d Ha,r$l',+e6 %d-e s/' 1et$r$ dana le:al$ u 7telun%u d' +'l-ena u ,'d$. Tu a+ 1l',e+a %da +a+7na ,u7 $ LK

,%r$9ne6 $/a -u %da $ ,re/ena ,l',-$-8 T' -e u t'/ t' $d'br'ZR8 V.orvat mu be% rije#i ma)ne ru!om$ i 2odravec me)am#no nastavlja svoje stra*ars!o !retanje "od li"om. HORVAT udn' -e t' s t$/ na7$/ /(anter$st$/a. "-$!', .'%led na s,$-et -e U%la,n'/B 'sa/naest' st'l-e5e. On ,-eru-e u b'%a6 1e+a /'rs+e -elene $ b$-ele a/er$+ans+e .t$ e6 $/a &/%er/a7-nu $ .astu!a 'ldenbur%era6 a s-n /u :$,$ s %'l$/ Tur+$n-a/a. &,e -edn'd$/e$' naln'6 de+'rat$,n'6 -edn' u9 dru%'6 be9 $+a+,e u9r'1ne ,e9e6 -edna ra,n/a6 na +'-'- su be9 s/$sla $. reda .'sta,l-ene ra9ne &t,ar$B ',a /rt,a :ena6 'na- la%er/s.e+ $'ns'(l :r6 /'-$ :$, $6 t,'- s' $-al$9a/6 Tr$stan $ Is'lda6 barun$ a Melde%% ranenste% t'.',$ rus+'% baruna 2ta(el-bau/a6 r$+ u% d$,$9$-s+'% trena6 %a,ran',$6 t//a6 +$sa8 &tra! /e -e6 s,e ,$7e /e -e stra!6 da -e s,e t' te7+' PO,e9at$ u -edan dubl-$ &/lsa' $ ,e5 /e 'd Ha,r$l',+e .r'%'n$ -edna neu%'dna /$sa'B sta-a' sa/ ta/' nad t'.l$/ +lu.+'/ ras.'ren$! r$-e,a -edn'% /lad'% be1+'% de1+a $ /$sl$' sa/ ','B a 7t' 'nda6 a+' &,e t' 9b$,an-e n$-e n$7ta dru%' ne%' -edn' $st' ta+,' +r,a,' +lu.+' ras.'ren$! r$-e,a6 be9 /'%u5n'st$ ras.letaE &tra! /e -e6 da s,e t' 9b$,an-e U'.5e +a' ta+,' ne/a n$+a+,e unuta$n-e n$ ,an-s+e ra9u/ne ,e9eB 1'+'ladu .$-e %'s.'7t$-a u -e%er!au9u6 s/rtna 'suda na R'/an'=$ 9+- -e $9,r7ena6 barun$ a Melde%% .utue u s.a,a5e/ ,a%'nu6 /'rs+$ -elen$6 /e Ptl e6 stra9a6 A%ra/er +a' .r$sta, ,$7e% .la5e,n'% ra9reda6 s,e -edn' u9 dru%' $ .'+radru%'%6 'd,'-en'6 (les.'-$,'6 nes!,atl-$,'6 /ra1n'6 %lu.'6 .a+len'8 Os-e
X

LL 5a/ +a+' se u s,e/u t'/e .'1$n-e/ ne/'5n' %ub$t$B t' su +,ant$tet$6 a t$ +,ant$tet$ .'sta-u .'la%an' -a1$ 'd /'%a ra9u/a8 GREGOR 0asn'6 .'s,e 'b$1na neurasten$-a8 4$, e u ta+,'/ slu1a-u treba .rena.et$ da +l'nuB %u n$ /al' t' -e !'landes+$ ru/8
S

.orvat "ije i% feldflae. 0ugo i *edno. Kia. Kola na cesti. Valjanje taljiga. 9%anje !onja. .orvat je na5ulio ui i slua glasove "ovor!e. Gleda u tmmu$ u% "ratnju oj!anja$ !oje traje do !onca. HORVAT R$+ u%8 U,$-e+ sa/' -edan r$+ u% 9a dru%$/8 P'la%an' t$!' bubn-an-e6 n'5n'6 .er,er9n' bubn-an-e nad -edn$/ l'%'r'/6 +'-$ -e 'suJen na s/rt $ ne rad$ dru%' ne%' se 0 blatn$/ esta/a ,u1e s -edn'% rat$7ta na dru%'8 I t' -e 'n' %r'9n'6 da na/a n$+ada ne 5e .r'1$tat$ .'sl-edn-u 'sudu6 $ nas ne 5e 9%a9$t$ n'5as n$ barun Freder$+s n$ 2ta(el-bau/6 ne%' 5e/' se ta+' ran-a,$ $ blatn$ ,u5$ -'7 du%'6 du%'6 $ du%' 5e ta +'la sten-at$ ta+' .'d na7'/ b$-ed'/B $ te na7e br$%ade6 $ na7e d$,$9$-e6 7t' n'se .red s'b'/ ,-e7ala +a' -ed/u 9asta,u8 Gd-e n$s/' +lal$ $ ub$-al$6 u +'-'- r+,$ n$s/' !ran$l$ +'n-eE L'/bard$-a -e 'stala .una na7$! ,-e7ala6 be1+$ dr,'red$ 'stal$ su 9a na/a .un$ sa%n-$l$! tru.laB be1+e bar$+ade /$ s/' sra,r$l$ sa 9e/l-'/6 u Bud$/u6 u Aradu6 na Ku(ste/u6 na 2.$lber%u %d-e n$s/' b$l$ +r,n$ $6 ta/u$1ar$6 su $E
S

''

GREGOR

T' -e .'t.un' +'n(u9n'8 K'-$ nar'd n$-e +la' i ,-e7a'E K'-$ nar'd n$-e .' r+,a/a !ran$' +'n-e6 +'-$ nar'd n$-e ru7$' bar$+adeE T' -e s,e .'t.un' nesu,$sl'8 HORVAT T' -e nesu,$sl'E 0a sa/ ,-e7a'6 -a sa/ r'b$'6 -a sa/ .r',al$'6 -a sa/ .'+ra'6 -a st'-$/ n'5as tu .'d ,-e7al.$/a6 -a sa/ +r,n$+8 A t+' sa/ -aE 0a sa/ t$6 a /$ s/' sa/' /al$ d$' ','% !r,ats+'% l'%'ra6 +'-$ se sel$ '+'l' po s,$-etu ,e5 ne+'l$+' st't/a %'d/aB $ !$-el$ /$ t' $l$ ne6 dra%$ /'-6 na/a -e sudb/a 'dred$la da se ,u1e/' 9a !r,ats+$/ u9/a $/a s,e9an$ +a' .as na l'%'rs+$/ +'l$/aB .'d,/uta re.a6 s lan e/ '+' ,rata6 l$:u5$ t'.lu6 /asnu l-uds+u +r,8 GREGOR O,a+a, l$rs+$ n$!$l$9a/ 9na1$ sa/' .re -en-$,n-e s,'% ,last$t'% :al'sn'% slu1a-a8 U t'/e6 da se ',a- d$,$9$-s+$ tren tu .red na/a ,u1e .' blatu6 ne/a n$1e% s.e $($1n' na7e%8 T' -e sa/' -edan d$,$9$-s+$ detal-6 a ta+,$! d$,9$-a6 +a' na7a6 +r,ar$ n'5as ne+'l$+' st't/a8 HORVAT Da6 al$ $9/eJu n+'l$+' st't/a +r,a,$! d$,$9$-a ',a tu .red na/a 9na1$ /'-u l$1nu st,a/'st $ /'-u l$1nu sudb/uB an d$eses Re%$/entss.ra !en+'/.leC b/ $ ! %ebunden =$e e/ Ver(lu !ter6 $ ! +ann /$ ! u$ !t l'sre$ssen6 ,erste!st du das n$ !tE@K

9a ',a- +'/.le+s .u+',n$-s+'%a %','ra -a sa/ .r$,e9an +a' aa, .r'+letn$+6 -a se ne /'%u 't+/ut$6 9ar $i t' ne ra9u/$-e7E
lTI

GREGOR T$ %','r$7 tu n'5as !$r',$t' +a' b'lesn' d$-eteB sat .r$-e $t$ra' s$ H'ra $-a6 'sl'b'den s,e%a 9e/al-s+'% .'d s'b'/6 a sada tu -au1e7 +a' :ena8 Il$ $d$6 $l$ 'stan$8 Al$ ',a+' tu na +$7$ dr!tat$6 da ne /':e7 n$ $%arete .r$.al$t$6 tu .la+at$ nad ($+ $-a/a6 '.r'st$ /$6 t' n$-e '9b$l-n'8 "$-e n'5as ',' +lan-e .'1el'. A+' se n'5as 's-e5a7 +r,a,$/ $ +r$,$/6 'nda s$ b$' ,e5 +r$, $ +r,a, $ -u1er $ .re+-u1er6 a a+' n$s$ b$' .re+-u1er6 n$s$ n$ n'5as8 HORVAT )a /ene -e ',' ub$-an-e .'1el' n'5as8 D' n'5as -a sa/ slu7a' %/$l-a,/u t'.',s+u s ta+,$/ .re9$r'/ $ b$la /$ -e ta+' %lu.a6 +a' da se .$-an $ tu+u u +r1/$ la,'r$/a $ (la7a/a $ s,-et$l-+a/aB .$-ana !alabu+a u +r1/$6 t' -e d' n'5as b$l' s,e t' '+' /ene. "a-,e5a sra/'ta6 7t' se /':e d'%'d$t$ 1',-e+u6 d'%'d$la se /en$B 9a+la' sa/ u -edn'- sra/'tn'- .$-an'- tu1n-a,$ 1',-e+a6 a b$' sa/ +'d t'%a tr$-e9an8 u-e7 l$ ',e %lu.e t'.',e6 +a+' la-uE u-e7 l$ ta- .r'+let$ !r,ats+$ l'%'r6 +a+' se ,u1e 'd A/sterda/a $ Lut9ena d' Austerl$t9a $ &anta Lu $-e $ Kn$%%raet9aE I t' -e 'n'6 7t' n$sa/ 9na' d' n'5as6 da tu u ',$/ na7$/ blatn$/ sudb/a/a netna dru%eB $l$ ,-e7at$ $l$ b$t$ 'b-e7en8 T' /$ se 'b-asn$l' tu .'d ',$/ tru.l'/6 $ /ene -e stra!6 -a se b'-$/ b$t$ 'b-e7en6 ne /':e7 l$ t' .'-/$t$E GREGOR T$ s$ u %r'9n$ $6 t$ ne 9na7 7t' %','r$7B 1$ta,a E,r'.a st'-$ danas .'d ,-e7al$/a6 7t' -e teb$E

lT@
''

HORVAT Da6 n'5as 1$ta,a E,r'.a st'-$ .'d V-e7alllTta6 a n$+'%a ne/a6 t+' b$ $/a' sna%e b$t$ 'b-e7en 9at'6 -er ne 5e da ,-e7a8 A t' -e 'n'6 7t' /$ se n'5as 'b-asn$l' $st' ta+'B da treba da se u 1',-e+u .'+rene ta+,a -edrta sna%a6 da se 't/e stra!u $ da +a:eB ne 5u8 On$ /lad$ de1+$ u &ara-e,u $/al$ su tu sna%uB 'n$/ /lad$$rt de1+$/a d'7la -e $de-a ' t'/e6 da ne treba s,e !$-et$8 I/al$ su %'n're-u6 b$l$ su 9al-ubl-en$ u +asa(ra-le6 1$tal$ su &t$/era6 .$sal$ su an9$!ts+arte6 .$l$ su .' s/rdl-$,$/ +r1/a/a a 'nda su $/al$ sna%e da +a:u ne 5u. On$ su t' re+l$ .red 1$ta,'/ E,r'.'/ ,rl' -edn'sta,n'6 s br'=n/%'/ u ru $6 $ d'+a9al$ su6 da se -e E,r'.a /'%la ustr$-el$t$ +a' +a+,a +ur,a $9 re,'l,era u b'rdelu8 GREGOR Da6 .a+ 7t' /$ $/a/' 'd t'% n-$!','% br'=n/%aE Da .red na/a ,$s$ -edna ne,/a :ena6 +'-'- su u+ral$ tele6 a 'nda -e 'sud$l$ na s/rt8 T' su s,e /a%le6 a rte na1/ /$7l-en-a8 4$, $/a se ne da /$sl$t$6 /'- dra%$8 HORVAT s mimim smije!om su"eriomosti& 0a sa/ t$ ,rl' 9a!,alan na .a:n-$6 +'-u .'s,e5u-e7 /'-$/ :$, $/a6 al$6 dra%$ Ka/$l'6 -a ne 9na/ da l$ -e teb$ -asn'6 -a .r$9na-e/6 -a sa/ u9ne/$ren6 -a dr75e/6 -a b$! /'%a' ,$+at$ 'd stra!a6 /ene %u7e su9e6 al$6 na /'-u 1asnu r$-e16 -a t$ $-a,l-u-e/ da n$+ada n$sa/ u seb$ b$' /$/$-$ ne%' n'5as tu .'d ',$/ tru.l'/8 Men$ se ',' /'-e sub-e+t$,rt' stan-e u ','/ l'%'ru 'b-asu$l'6 /en$ -e s.ala /rena s '1$-u6 -a sa/ .r'%leda'B b$t$ ,e9an +a' .as na lan u .'d +'l$/a na7$! u9/a+a6 b$t$ +r,a,6 s/ ,-e7at$ $l$ b$t$ 'b-e7en6 t' -e na7 .ra,$ 'bra9 be9 'bra9/e. O,'6 7t' sa/ -a ,e1eras /$sl$' da se /':e r$-e7$t$ b$-e%'/6 t' -e b$l' +u+a,n' Os$-en$1a,'6 da u.'treb$/ t,'-u r$-e1P6 al$ a+' t$ /$sl$76 da ',' t,'-e brbl-an-e ' st,aran-u ne+a+,e ;'b-e+t$,ne sl$+e;6 ' ;.'ste.en'/ $ ' 9a-edn$1+'/; n$-e $st' ta+' s$-en$1a,'6 'nda se t$ ,ara78 A t' -e 'n'6 da se -a st$d$/ b$t$ s$-en$ a8 &ra/$/ se 9a,u5$ u b$l' +a+,u .u+'t/u6 9,ala se 'na /ater$-al$ 9a/ $l$ Ba !',a t'+ata8 u-e7 l$ 'na- %las na +'l$/aE T' n$-e ,u+6 t' -e %las !r,ats+'% l'%'ra8 Tal'%'r str$-el-a' -e PT /$lans+$/ ul$ a/a d-e,'-+e6 stra:$' -e +'d n'5n'% l'n a be1+$! .r/ e9a6 ,-e7a' -e .' Be1u6 0 Bud$/u6 .' Aradu6 PT Mun+a1u6 ta- l'%'r 'b-es$' -e ',u star$ u6 a ta- l'%'r6 t' s/' /$6 t' sa/ -a6 t' s$ t$6 t' s/' /$6 -u1er6 danas6 n'5as6 s-utra6 du%'6 du%'B +a' ',a stara tu .red nana6 ta+' -e ,$s-ela .red na/a etrdeset's/a8 T+' -u -e 'b-es$'E General$ ,'n Ke/.en6 ,'n D$etr$ !6 ,'n Kr$e%e/ $l$ 'berst barun 0ella !$ !E "e6 -a sa/ -e 'b-es$'6 +a' n'5as staru R'/an'=$ 9+u6 -a6 l$1n' -a6 a ne ,'n Ha!nen a/. $l$ barun #ranenste%8 0edan /ar $a (unebre/'t$, be9 s,$tan-a6 l'%'rs+e ,atre $ t//a. V-e7ala. T//a. Pas-a stra,a .'d,/uta re.a. GREGOR General$ Ha!nen a/. $ #ranenste% ne st'-e s na7$/ !r,ats+$/ l'%'r'/ n$ u +a+,'- ,e9$8 T' -e s,e ars+$ l'%'r6 $ u t'/e ne/a n$1e% s.e $($1n' na7e%. )ar /$sl$7 da .'d 'b-e7en$/
lTA

tru.l$/a etrdeset's/e n$su sta-al$ sub-e+t$ s $st' ta+' +r,a,$/ .r'tusl',l-$/a +a' 7t' su na7aE
l TD [[

,-e7al$/a $ da ta+' .$'la9e %r'9n$1a,e n'5$6 a %a,ran$ +l-u a-u na s/rt 'suJen$/a -etru8 &,e su ',e +r'7n-e .une 'b-e7en$! tru.la8 "ad na/a se +re,el-e sa/$ na eren$ 'bra9$6 $ -ed/' 7t' se 1u-e6 t' su %las',$ %a,rana8 "a6 %leda- ','% /art'l'9a na +'l$/a8 "e s-ed$ l$ 'n ta/' na b'+u u r,en'/ su+nu sere:ana6 %rar$1ars+'% !ara/$-eE U ','s,'-'- +r,a,'- 1'!$ .utu-e 'd Wallenste/a $ Is'lan$-a d' baruna 0ella !$ !a $ (eld/ar7alla-tnanta ,'n Ha!nen a/.a $ s$%urn' -e u+ra' ne1$-u 9latn'u'+,$renu sl$+u6 $l$ d'9u6 $l$ dale+'9'r8 Kr'at8 W' !ast du das Halsband %est'!len ?2 2o#eo je jecati i%a glasa$ !lonuvi. Gregor mu je "ristu"io samilosno$ nje*no$ i umiruje ga. Kia "ada. 7o"ovi. 2jesma !o#ijaa$ "ovor!a !onja i !ola. Glasom "ot"uno slomljenim !ao nad grobom !ro% su%e& U t$/ na7$/ .','r+a/a na-:al'sn$-$ su 'd s,e%a +'n-$. K'l$+' su te :$,'t$n-e .le/en$t$-e 'd 1',-e+a8 K'n-$ $/a-u s,'- '%r'/n$ $9%','rB +'n-$ ne/a-u ra9u/a $ .re/a t'/e n$su n$ 9a 7t' 'd%','/$8 Al$ /$6 l-ud$6 +'-$ se +re5e/' .' na7$/ esta/a u ',a+,$/ /ra1n$/ +$7a/a6 /$ ne u.r'.a7ta,a/' sa/' sebe ne%' $ ne,/e +'n-e. "a sebe -'7 $/a/' .ra,'8 Al$ t+' na/ -e da' .ra,'6 da ',a ne,/a tu:na. st,'ren-a ,u1e/' sa s'b'/ +r'9 te s,'-e %lu.e !$st'r$-eE Stan!a.
Hr,ate8

Pa t' $ -este 'n' .r'+let' na na/a6 da sa s,'-$/ .r'tusl',l-$/a st'-$/' ,e5 ta+' du%' .'d +r,a,$/

HORVAT

Gd-e s$ u+ra' '%rl$ uE

lTF

I% tmme$ !ao sjen!a$ obasjana tamnim sjajem ba!lje$ i%medu ras"etoga na !ri*u i li"e "ojavio se bradat #ovje!$ u cmom !aftanu$ s "m!lom na ledima. -jega je "o svoj "rilici "rivu!la ovamo svjetlost bu!tinje$ ali o"a%ivi na grani tru"lo a "od njim oficire$ on se je trgnuo. -e %na se$ t!o se !oga vie "re"ao. Stan!a. GREGOR osomo$ s "ri%vu!om stra)a i neugodnosti& W'!er +'/ /en &$eEAT 4IDOV servilno$ s!muvi svoj "usteni !lobu! i "o!lonivi se do %emlje& Aus A%H.ten6 /e/ Herr Hau.t/ann6 b$tte se!r8 Guten Abend6 /e/e Herren6 =uns ! $ ! den Herren8 Guten Abend6 /e/e Herren8 I ! !abe / Ta/'=$t9 e/en Taba+laden %e!abt6 $st /$r %este/ aber ab%ebrannt. Wuns !en d$e Herren O(($9$ere e/en %uten & !na.s ,$elle$ !t6 b$tte se!r6 'der P(e((er+u !en $st %e(all$% ,$elle$ !t6 %e+' !te E$er6 &ala/$. 3l GREGOR

Und =as /a !en &$e !$erE W'!/ %e!en &$eEA@


30 Oda+le

,$ d'la9$teE

I9 E%$.ta6 /'- %'s.'d/e +a.etane6 /'l$/ l$-e.'8 D'bar ,e1er6 /'-a %'s.'d'8 D'bar ,e1er6 /'-a %'s.'d'8 I/a' sa/ u Ta/',$ a/a tral$+u6 al$ /$ -e -u1er $9%'r-ela. Da l$ %'s.'da o(i&iri /':da :ele d'bre ra+$-e6 /'l$/ l$-e.'6 $l$ j% n':da .' ,'l-$ .a.ren-a+a6 +u!an$! -a-a6 sala/e... 32 A 7t' ,$ rad$te ',d-eE Ka/' $deteE $ 'G

4IDOV

E/en Aus=e% su !e $ !6 Herr Ma-'r6 b$tte s !'n8 V$el le$ !t (lnd $ ! $!n ='8 W$r su !en s !'n lan%e e/en Aus=e%. Irt H'lland !ab $ ! Ver=andte6 / R'tterda/6 Herr Ma-'r6 $ ! =erde aus=ande/ $r%end='!/8 "a ! Md$en. "a ! #eHl'n. "a ! Kal$('/$en8 Gute "a !t =uns ! $ ! den Herren6 $ ! e/.(e!le /$ !.. -estao je !ao sjen!a u tmmi. Stan!a. 7o"ovi. HORVAT &eda/ !$l-ada %'d/a .utu-e ta+' s ra+$-'/ $ s +u!an/ -a-$/a6 a nt$ tu +re.a,a/' +a' .s$ na +$7$6 u blatu. U H'land$-u $de $9 E%$.ta8 &retan 1',-e+8 GREGOR Hu6 n'5as -'7 b$t 5e s,a7ta. u-e7 l$ Freder$+sa +a+' %ru,aE Kad ',$ :'!ar$ .'1$n-u s,'-e su/n-$,' +retan-e $ 'sta,l-a-u s,'-e .ra%',e6 9na1$ s$%urn' r$+ u%8 A .'1el$ su .'sl$-e .'dne ,e5 da .la9e. Gleda/ $! ta+' ,e5 dru%u %'d/uB na-s$%urn$-$ strate%$-s+$ bar'/etar8 ',-e+ (a+t$1n' ne 9na6 -e l$ t' 7.$-una:a $l$ d'bar slu!8 Kia se s"ustila "ljus!om. Gleda-6 ne/a s/$sla ',d-e +$snut$8 A+' '9b$l-n' /$sl$7 da +rene7 .re+' %rab',-e1+'% /l/a6 'nda b$ b$l' d'br' da se be9u,-etn' nade7 s Pub'/B 'n -e d'$sta u
Tra:$/ $9la96 %'s.'d/e /a-'re6 /'l$/ l$-e.'8 M':da 5u %a ne%d-e .r'na5$8 M$ ,e5 du%' tra:$/' $9la9. I/a/ r'db/e u H'land$-$6 u R'tterda/u6 %'s.'d/e /a-'re6 ne+a/' 5u se ,e5 $sel$t$8 U Md$-u. "a #e-l'n. U Kal$('/$-u8 4el$/ %'s.'d$ la+u n'56 .re.'ru1a/ se...

stan-u da t$ u1/$ na-,e5u .s/u6

a t' b$ t$ /'%l' po+,ar$t$ s,e8 Bud$ sada sabran6 ne .'.u7ta:$, $/a8 Treba da nade/' A%ra/era $ da /u +a:e/'6 da ne 1/$ %lu.'st$B ',a+a, b'/$ran$ .re9$d$-aln$ .r$sta, s,e -e u stan-u a .$-an -e 's$/ t'%a...
S

I TI

Al$6 /'l$/ te6 -a6 .r/ $.$-eln'...

HORVAT

GREGOR "'6 d'br'6 t$ ne treba7 n$7ta6 -a 5u ured$t$ 1$ta,u st,ar6 sa/' /$ '/'%u5$ ('r/aln'6 da .reu9/e/ /$ $-at$,u $ da s.r$-e1$/ da ne .'du9/e n$+a+a, .$s/en$ +'ra+8 Odvu#e ta!o u rije#ima .orvata i obojica nestanu u !ii. Stan!a. 7o"ovi. Kola su "restala da "la%e. Stra*a se !re5e neumomo. S )jeve strane glasovi.

MFA"TERI&T PODRAVE# Halt6 =er daEAD )A&TAV"IK 2IMU"I3 na #elu "r%f"rave od est bajonetom na "uci oboru*ani) moma!a& Br$%ade=a !enabte$lun%bere$ts !a(t ats La%er.atr'u$lle 8V MFA"TERI&T PODRAVE# Feldru(EAG
&t'-6

t+' -eE
br$%adn'% 'dreda stra:e6 +a' l'%'rs+a .atr'la8 9',E

Pr$.ra,a B'-n$

$ 'K

)A&TAV"IK Buda.est8 Ba-'nett8


S SS

L'sun%EAI

MFA"TERI&T PODRAVE# )A&TAV"IK HaIl'8 Wa !e !38 0e I$ %'s.'d/ +adet H'r,at b$' tuE MFA"TERI&T PODRAVE#

B$' -e6 /elde %e!'rsa/st6 Herr Fa!nr$ !8 )A&TAV"IK 0e l$ du%' 7t' -e 't$7a'E MFA"TERI&T PODRAVE# I/a ,e5 -ednu uru8 )A&TAV"IK A ne 9na7 +a/'E

MFA"TERI&T PODRAVE# "e 9na/6 Herr F!nr$ !6 /elde %e!'rsa/st8 2ri"rava odla%i sa %astavni!om. 7o"ovi. )a,-esa

L'9$$+aE
Hal'8 &tra:a8

?8

4; 79EFI

I TL

Ogromna ;a!artblagovaonica u dvorcu grofa S%ce"t'c!og. 0esno u "o%admi otvorena vrata u crveni salon s !mes!im va%ama i sijams!im "olubogovima$ s dra"er%Gama od te!e svile$ a lijevo salon %a "rimanje u te!om damastu$ sa s!u"ocjenim naslonja#ima tamnosmede !avme boje. Svije5njaci$ sagovi$ te!e %latnouo!virene sli!e$ monumentatna %rcala uo!virena !oinja#mom !orom. 1 "rednjem "lanu "o%omice "o!riven je ogroman stol %a dvadeset i #etiri osobe$ sa svije5njacima$ damastom$ srebrom3 sa srebmim "osudama %a "ranje ru!u$ veli!im %djelama$ !oje su "renatr"ane sirom i vo5em$ s mas%vnim srebmim "e"elnjacima3 soba "liva u obla!u dima. 7u !od ovoga stola "ojela je divi%ijs!a svita sa tabom generala %a"ovjedni!a gru"e .a)nencam"$ +eldmarsc)alleutnanta von .a)nencam"a$ ovu bogatu ve#eru$ !oju je !om"onirao ulans!i re%ervni oberlajtnant 9aoul "lemeniti Agramer$ u "o#ast o"rotaja s barunicom ;eldeggCranensteg$ su"rugom efa generalnoga taba gru"e +eldmarsc)alleutnanta von .a)nencam"a$ baruna "ot"u!ovni!a generalnog taba Cranenstega. 7u se vr%u dva livrirana sluge grofa S%ce"t'c!oga serviraju5i na ogromnim srebmim "ladnjevima cmu !avu$ 6)is!'$ !onja!$ ra%novrsna vma$ li!ere$ a mfanterigefrajter ober!elner Ka"auner u fra!u nad%ire sve !ao ;aftre dA.tel$
II

u"ravljaju5i sa tri divi%ijs!a ordonanca Htri !elnera u un%formiG na vojni#!i na#m. 1 crvenom salonu svira se glasovir& Leise$ gan% leise !lmgtAs durc) den 9aum$ i u %vu!u toga valcera smije se$ "lee$ "jeva i %abavlja se "rili#no "ijano$ gem%tlic)$ elita ovoga drutva$ o!o tri fo!usa ove sve#ane o"rosne ve#ere& +eldmarsc)alleutnanta von .a)nencam"a$ barunice ;eldeggCranensteg i grofa !u5edoma5ma$ mladoga gos"odma od dvadeset i #etiri godme. 0esno u svijetlodamastnom salonu gos"oda se !artaju$ a jedna !arta!a gru"a igra ferbl !od !arta!og stola "ored %ida lijevo. ;onotonija u%vi!a GIdam$ ne dam$ vier besser$ ac)t blmd$ 6ie gese)en$ sec)%e)n blmdJA "ra5ena je glasnim odobravanjem ili negodovanjem !ibica. 7u se igra )a%ard. Kod ma!artovs!og stola u "rvom "lanu do "u!ovni!a de ;alocc)ija s!u"ila se gru"a diviijs!i) trebera i debatiraju. Artiljerijs!i !a"etan Lu!a#$ !runs!im redom odli!ovani juna! od 9avarus!e$ s dubo!im basom$ is"i#utura$ )ra"av$ stari ra%bija#$ *ens!ar$ !ra!eler$ sjedi lijevo na #elu stola i "ije 6)is!' i% #ae %a vodu. 1 sredmi stola brigadir de ;alocc)io$ astmati#an$ devedeset i devet !ila te*a! stariji gos"odm$ s trbumom$ flegmati#an debelj!o$ "ui virgmiju i svada se s Lu!a#em o "rmci"ijelnom "itanju$ !a!o bi %a"ravo trebalo ratovati. Sluaju taj ra%govor s "rili#nim "o#itanjem re%ervni nadlije#ni! do!tor Altmann i feld!a"lan Anton (olte!. I lije#ni! i sve5eni! !ao ja)a#i u #i%mama su$ s ogromnim !onjani#!im ostrugama.
I l@

0esna gru"a "u!ovni!a brigadira .emric)a$ "ot"tmo Felavog$ od *elu#anog !atara

is"ijenog$ *utog dugonje$ )i"o)ondra$ sastoji se od "ot"u!ovni!a "jeadjs!og ,orge$ auditora majora .oc)net%a i oberlajtnanta 8altera$ !oji je "ot"uno "'an te se jedva dr*i u ravnoe*i. On "ije jednu cmu !avu %a drugom i vrlo se vjeto su%dr*ava od "odrigivanja& o#i su mu !rvave$ "odbu)le$ on "rislu!uje i )jevo i desno$ "lete se u te ra%govore$ odobrava i buni se$ ali ga tu nit!o ne u%ima o%biljno. LUKA 0a na-'9b$l-n$-e .'na,l-a/6 %'s.'d'6 ','B =enn =$r unsre Kr$e%s(u!run% n$ !t ,'n A b$s ) /dustr$al$s$eren dann %e!t der alte Kra/ unter8l M'deran rat treba da se ,'d$ /'de/'6 a ne sred',-e1n$/ /an$ra/a8 Das be!au.te $ ! und +e/ W'rt /e!r8 0ede andere Deutun% /e/er W'rte $st n$ !t 'b-e+t$, 8 Rat se /'ra /dustr$-al$9$rat8 E/en Mas !/en+r$e% +ann /an d' ! n$ !t /$t den Feld+a.lanen %e=/nert8A
S

DE MALO##HIO Alles (eld%rau anstre$ !en6 =as6 das =ar au ! e//al Ta%es.ar'le 8 Glu.'st8 )a ane+s$'r$e +r$9e +u.$' sa/ seb$ s,$-etl'.la,$ Feld%rau/antel6 be$ 0ell/e+ / Press a+' /$ na7e ,'den-e rata ne
/dustr$-al$9$ra/' 'd A d' )6 'nda 5e 1$ta,a ',a r'.'tar$-a .r'.ast$8 T' -a t,rd$/6 $ n$ r$-e1$ ,$7e8 &,a+' dru%' tu/a1en-e /'-$! r$-e1$ n$-e 'b-e+t$,n'8 a Me!an$9$ran$ rat',$ ne d'b$,a-u se .'/'5u du7'br$:n$+a8 &,e 'b'-ad$sat$ s$,'/ ratn'/ b'-'/6 7ta6 $ t' -e -edn'/ b$la .ar'la. dana8

K Kle:aB Trt ra/e

bur% und danrt !at s$ ! %e9e$%t6 dass d$e Farbe e$%entl$ ! rt$ !t ents.te !end =ar und $ ! !ab /$r =$eder e/en neuen Mantel +au(en /ussen...F Pard'n6 erlauben &$e /$r6 Herr Oberst... LUKA

KKL

DE MALO##HIO Erlaub mir$ -a6 -a6 =as $ ! e$%entl$ ! sa%en ='llteE 0a6 /'l$/ l$-e.'B als'6 b$tte s !'n6I +$ras$rs+a br$%ada Mar%uer$te s.as$la -e +'d &edana 1ast (ran us+e 9asta,e u s,'-'7tur/ata+$ u blan+.an er$/a s +a $%a/a6 sa r,en$/ re.',$/a8 Wenn /an se/ Lebert (ur den Herrs !er '.(e/ =$ll6 =enn /an / s$ ! e/ (elsen(estes P(l$ !t%e(u!l !at6 dann +ann /an sterben6 '!ne dass /an s$ ! =$e e/e Wan9e / den & !ttt9en%raben ,er+r' !en !atB d$ese Feld%rau/$/$+r$e $st e$%entl$ ! e/e de/'+rat$s !e Wan9ent!e'r$e6 e/e Art (eld%rauer Ver('l%un%s=a!n.K LUKA "' -a6 es $st du.r ! den russ$s !-a.an$s !en Kr$e% s !'n lart%st be=$esen...L
+aban$ u s$,e ratne b'-e +'d 0ell/e+a u Brat$sla,$6 .a+ se .'+a9al'6 da ta b'-a 9a.ra,' n$-e 'd%',arala6 te sa/ morao .'n',' +u.$t$ +aban$ u... ! O.r'st$te6 d'.ust$te /$6 %'s.'d/e .u+',n$ e... D'.ust$ /$6 da6 da6 7ta sa/ 9a.ra,' !t$' re5$E Da6 /'l$/ I$-e.'B da+le6 /'l$/ l$-e.'6 A+' 1',-e+ !'5e da s,'- :$,'t :rt,u-e 9a ,ladara6 a+' $/a u seb$ 's-e5a- du:n'st$ 1,rst .'.ut +l$sure6 'nda /':e u/r$-et$6 a da se ne 9a,la1$ u strel-a1+$ -ara+ +a' s$-en$ aB ',a /$ /$+r$-a ratn's$,e b'-e 9a.ra,' -e de/'+rats+a te'r$-a ' s$-en$ a9na6 ne+a ,rsta ratn's$,e /an$-e .r'%'na. "' da6 rus+'-a.ans+$/ rat'/ ,e5 -e 'da,na d'+a9an'...

I lD

DE MALO##HIO "$ !ts $st be=$esen8 Dur ! den Kr$e% $st %ar n$ !ts be=$esen8 I/ Ge%ente$l8 Es $st be=$esen6 dass d$ese (eld%raue Wan9ent!e'r$e d$e /a!r-s !en TeCt$l-uden aus%eda !t !aben6 das $st be=$esen6 b$tte s !'n !lo M'l$/ l$-e.'6 'nda b$ trebal' l$+,$d$rat$ +a,aler$-u8 )a7t' se 'nda $ +'n-$ ne (arba-u (eld%rau6 =enn na ! d$r et=as be=$esen se/ s'llteE B$tte s !'n6 dann s'll /an d$e P(erde au ! (eld%rau anstre$ !en8 D$e &a !e =are na ! d$r %an9 l'%$s ! !ll LUKA Mdustr$-al$9a $-a6 Herr Oberst6 a/er$+an$9a $-a6 taHl'r$9a $-a6 das lau(ende Bandl$6 t' su .ar'le dana8 Rat -e (abr$+a6 a '($ $r$ danas n$su n$7ta dru%' ne%' +r,a,$ ('rarba-ter$8 Mas !/ertl$e%6 s,e dru%' -e .redratna r'/ant$+a6 Herr Oberst8 HEMRI#H Herr Oberst de Mal' !-' !at re !t !l3 U ,'den-u rata /n'%' -e ,a:n$-$ /'raln$ .r'($l .'-ed/'% ratn$+a 'd te!.n$1+e straneB der (ran9 s$s !e TH.us6 9u/ Be$s.$el6 /e/e Herren6 der (ran9 s$s !e Guerr$erTH.us6lD /' "$7ta n$-e d'+a9an'8 Rus+'-a.ans rat'/ n$-e ba7 n$7ta d'+a9ar$'t "a.r't$,8 D'+a9an' -e6 da su ',u ratn's$,u s$-en$1a,u te'r$-u $9/$sl$l$ /'ra,s+$ 4$d',$6 .r'du ent$
\

a+' .' t,'/e /$7l-en-u ne7t' treba da se d'+a:eE M'l$/ l$-e.'6 'nda b$ ta+'Jer $ +'n-e trebal' .re/a9at$ s$,'/

te+st$la6 t' -e d'+a9an'6 /'l$/ l$-e.'8

b'$'/8 T' b$ .re/a t,'-$/ $9,'d$/a b$l' .'t.un' l'%$1n'8 te+u5a ,r. aR $a G's.'-- .u+',n$+ de Mal' !$' $/a .ra,'8 l4 (ran us+$ t$.6 na .r$$n-er6 /'-a %'s.'d'6 (ran us+$ t$. rat (la6

l$/ l$-e.'6 s 'n$/ s,'-$/ re.ubl$+ans+$/ .arla/ent$/a $ ad,'+ats+$/ (l's+ula/a6 /$t se/er Ka((ee/as !/e / se/e/ T'/$sterlG $/a $9a sebe $ n',a a $ /dustr$-u $-el'% s,$-eta6 er $st satt und %ut an%e9'%en6 und tr't9de/ $st $!/ unser Bundesbruder =e$t uberle%enB =au/E We$l =$r e/e +'nser,at$,e Weltans !auun% !aben6 =e$l =$r unseren Fe/den /'ral$s ! uberle%en s/d8 We$l =$r +a$serl$ !e &'ldaten s/d und +e/e Fran t$reurs !l WALTER &e!r r$ !t$%6 Herr Oberst8 M$ s/' +a' 0a.an $B der beru!/te Kur'+$Ar/eebe(e!l ,'r de/ "a !tan%r$(( $.n der & !la !t be$ L$a'Han% a/ A. &e.te/ber l 04" 0eder 9$e!e e/ (r$s !es He/d als Le$ !en+le$d an. Das $st unser Ideal8 W$r !aben uns alle Le$ !en!e/den an%e9'%en6 =$r s/d bere$t 9u sterben !l7 2rolio je butelju crvenog vma "o stolu. H'.la6 lassen &$e das8 &'ll nur s' ble$ben8 Dan+e s !'n8 Mer $6 /'ns$eur Ka.auner8 0e .ars .'ur la #Ht!re8 I ! %e!e bald =e% !l8
l5 sa

s,'-'/ s.ra,'/ 9a +a,u u s,'/ tele5a+u

l! d'br'

l7

l8

'n e s$t 'd-e,er$6 a unat'1 t'/e n-e/u -e na7 brats+$ sa,e9n$+ /n'%' nad/'5n$-$B 9a7t'E )at'6 -er /$ $/a/' +'n9er,at$,an na9'r ' s,$-etu6 -er s/' /$ /'raln' nad/'5n$ s,'-$9n ne.r$-atel-$/a8 0er s/' /$ ars+$ ,'-n$ $ a ne str$-el $ $9 bus$-e8 &as,$/ t'1n'6 %'s.'d/e .u+',n$1e8 M$ s/' +a' 0a.an $B 9na/en$ta ar/$-s+a 9a.',$-ed Kur'+$-a u'1$ n'5ne na,ale u b$t+$ +'d L$a'Han%a A. ru-na l 04" &,at+' ne+a 'bu1e n',u +'7ul-u +a' +'7ul-u 9a .'%reb.D T' -e na7 $deal8 &,$ s/' /$ 'bu+l$ +'7ul-e 9a .'%reb6 /$ s/' .r$.ra,n$ da u/re/'8 "$7ta6 'sta,$te t'8 "e+a sa/' 'stane ',a+'8 H,ala l$-e.a8 H,ala6 %'s.'d/e Ka.aur$er8 0a .'la9$/ na GHt!eru8 0a

nas+'r' 'dla9$/8

$$G
.

Stolnja! ostaje crven sa crvenim mrljama. Sluge to "o!riju servijetama$ ali mrlje ostaju. DE MALO##HIO Da6 /$ star$-e %enera $-e6 /$ s/' 'd%'-en$ u $st'/ $deal$9/u $ 's-e5a-u du:n'st$8 U na7$/ :$la/a te1e dru%a +r,8 Aber d$e Verbande !aben s$ ! -et9 / der let9ten )e$t star+ %el' +ert ! l M'l$/6 $9,'l$te .'%ledat$ na7e /lale %enera $-eB A.(elstrudel und Gr$es+' ! 9u/ M$tta%6 da $st $!nen das !' !ste Pr'ble/ und d$e =$ !t$%ste Fra%e8@O HEMRI#H 0a6 als'6 b$tte "l ra+',e -est$6 7.ar%e6 art$1'+e6 -areb$ e6 t' -e 'd nas s,at+' 9na' tadell's8 E/en Br$e( s !re$ben6 n$/l$ ! d$e Adresse sT6 dass /an s$e dann au ! lesen +ann6 d$e )$%arette =e%=er(en6 =enn /an e/e Da/e au( der &trasse %r$lsst6 das =aren -a &elbst,erst$/dl$ !+e$tenR al$ ',$ na7$ +a/erad$6 d$ese &.ar+assen. bea/ten6 Messer(resser und Kan9el$sten6 d$ese unan%ene!/e Gesells !a(t t'tet lan%sa/ den alten Ge$st8 W$r s/d !eute s !'n s' =e$t6 dass /an s$ ! n$ !t s' le$ untere/ander ($l!lt =$e (r$l!er8 Das s/d eben d$ese (re/den Ele/ente6 d$e lan%sa/ de/'ral$s$erend =$r+en. 22
Al$ .',e9an'st j% sada6 u .'sl-edn-e ,r$-e/e6 -a+' 'laba,-ela8 )a*ija+a 'd -abu+a $ +'la1 'd +ru.$ e 9a ru1a+6 t' -e n-$/a na-,e5$ .r'ble/ $ na-,a:n$-e .$tan-e8 "'6 da+le6 /'$$/B bes.r$-e+'T "a.$sat: .$s/'6 na$/e adresu ta+'6 da se 'nda (llO:e $ .r'1$tat$6 'dba $t$ $%aretu6 +ad se .'9dra,l-a +a+,a %'s.'da na ul$ $6 t' se s,e ra9u/$-e,al' sa/' .' seb$6 al$ ',$

WALTER &e!r r$ !t$%6 Herr Oberst6 !eute !ab $ ! %erade /$t s' e/e/ M$ttels !ulle!rer 9u tun %e!abtB er $lber%$bt /$r se/e @GD Leute und dann sa%t er /$r s' /$r n$ !ts d$r n$ !ts6 dass $!/ ($ln( &t$l + da,'n%elau(en s/d8 B$tteB e/ Mars !+'/.a%n$etrans.'rt+'nll(la(lda(lt6 der se/e Leute s' ,erl$ert =$e )$lnd!'l9er 8V Od +'-e -e t' /ar7+'/.an$-e b$l'E HEMRI#H WALTER V'/ Al. 0a%erbata$ll'n d.$e dre$9e!nte 8V Wer =ar dasE W$e !e$sst erERF HEMRI#H

I lI

WALTER E/ Kadett6 /$t e/e/ +r'at$s !en "a/en6 $ ! er/nere /$ ! n$ !t /e!r6 Herr Oberst8RG na7$ dru%',$6 ',$ ban+',n$ 1/',n$ $6 %'s.'da +'-a 'bl$9u-u n':e,e $ +an el$st$6 ',' neu%'dn' dru7t,' ub$-a .'la+' star$ du!8 Danas s/' ,e5 ta+' dale+'6 da se /edu s'b'/ ,$7e ne 's-e5a/' ta+' sl'b'dn' +a' .r$-e8 T' su u.ra,' t$ stran$ ele/ent$6 +'-$ .'la+' d-elu-u ra9'/'...

23

24

Vrl' $s.ra,n'6 %'s.'d/e .u+',n$1e6 danas sa/ u.ra,' $/a' .'sla s -edn$/ ',a+,$/ sredn-'7+'ls+$/ nasta,n$+'/B 'n /$ .reda-e s,'-a @GD 1',-e+a $ +a:e /$ +a' da t' n$-e u'.5e ,a:n'6 da /u -e .et +'/ada .'b-e%l'8 M'l$/B -edan 9a.',-edn$+ trans.'rta !'dne 1ete6 +'-$ s,'-e l-ude ta+' %ub$ +a' 7$b$ e8 ,rma%#$a 'd i. l',a1+'% batal-'na8

\ T+' -e t' b$'E Ka+' se 'n 9',eE


2!

0edan +adet6 s ne+a+,$/ !r,ats+$/ .re9$/en'/6 ne s-e5a/ se ,$7e6 %'s.'d/e .u+',n$1e8

$
.

HEMRI#H Haben &$e d$e An9e$%e e/%er$ !tetERI 0a='!l6 Herr Oberst !28 WALTER

HEMRI#H V$d$te6 /'-a %'s.'d'6 t' -e na .r$$n-er ta+a, -edan slu1a-6 +'d +'%a b$! -a .'stu.a' dra+'ns+$B $ ! 9u/ Be$s.$el l$esse d$esen Kadetten eCe/.lar$s ! au( der &teIle n$eders !$essen 8V LUKA Rat se /'ra6 %'s.'d'6 /dustr$-al$9$rat$8 G's.'da re9er,n$ /$sle6 da '($ $r'/ b$t$ 9na1$ $/at$ e+stra+aban$ u $ ('t'%ra(l-u u $9l'%uB a .ra,$ -e '(l $r ('rarba-terR +r,a,6 1ada, 'd baruta6 blatan6 +a' /'nter u t,'/$ $6 a ne .r'(es'r $ dent$st und dann n' ! /$t d$ese/ %e=$ssen H/ter%edan+en+'/.leC8 Das /$lsste /an e$%entl$ ! ausr'tten8 Das $st das Ge($!rl$ !steB d$eses bl'de &.$el /$t der P'l$t$+8 E/e +a/u(l$erte Entent'.!$l$e au( -ede/ & !r$tt 8A' DOKTOR ALTMA"" I ! b/ 9=ar La$e / d$esen Fra%en6 aber e/e bes !e$dene Be/er+un%6 /e/e Herren6 =erde $ ! /$r d' !
l7 -%#$% l$
l8

.'dn$-el$ .r$-a,uE Da+a+'6 %'s.'d/e .u+',n$1e8 . 0a b$! na .r$$n-er da' t'%a +adeta .r$$n-era rad$ na $n-estu str$-el-at$8 V$ 9ubar $ 'nda -'7 s ',$/ ne+a+,$/ ne$s+ren$/ .r$/$sl$/a8 T' b$ se 9a.ra,' /'ral' $s+'r$-en$t$8 T' -e 'n' na-'.asn$-eB ',a %lu.a $%ra .'l$t$+'/8 Pr$+r$,en' an$an$o(il#$*o na s,a+'/ +'ra+u8

erlauben B -a /$sl$/6 %'s.'d'6 da -e /'deran Massen+r$e% ne9an$$sl$, be9 /'de/e /ed$ /e. &a/' /'de/a n$ed$ /a sa s,'-'/ sa,r7en'/ +$rur7+'/ te!n$+'/ 'na- -e (a+t'r6 +'-$ '/'%u5u-e6 da se ',e /$l$-uns+e /ase /'%u ta+' br9' /$-en-at$ PT +ader$/aB /'de/a /ed$ /a d$%la -e Ka/.(e+a.a9$tat /'de/$! tru.a 9a 'sa/deset .'st'. WALTER A ! =as6 ]uats !6 l$eber D'+t'r8 Tr/+en =$r l$eber e/ Glas eC6 =as reden &$e da n$ !t alles 9usan$/enE Dann +nnte s$ ! unser Herr Feld+a.lan au ! /elden als e/e =$ !t$%e K'/.'nente6 d$e /an au ! e/st ne!/en 9nusste 8 BOLTEK O.r'st$te /$6 dra%$ Walter6 u -edn'- ta+' str'%'- r/$'+at'l$1+'- ar/ad$ +a' 7t' -e nasa... DOKTOR ALTMA""

M@

Pard'n6 d'9,'l$te /$R pr%+a#ni, da s,r7$/B o#am.%#%$ po#$o ranj%ni/a ,ra5a #% 9a 0oj #pr%mno /a.%ru. 1 #$aromo.nim ra$o*ima, na priinj%r, g.j% #u #% rane .%2m(i&iral% jo3 ,rel$./ ul-en$6 $ri.%#%$ po#$o ranj%ni/a umiralo j% po la2ar%$ima. -u+%r, na priinj%r, ja #am op%rirao j%.an lung%n3u#, i pa&ij%n$ j% ju$ro# *%4
3l

s.'s'bn'st 9a b'rbu

0a sa/ d'du7e la$+ u ',$/ .$tan-$/a6 al$ 5u $.a+6 /'-a %'s.'d'6 d'.ust$t$ seb$ -ednu s+r'/nu .r$$n-edbuB A!6 +'-e7ta6 dra%$ d'+t're8 Is.$-/' rad$-e -ednu a7u na du7a+6 ,$ %','r$te d'$sta +'-e7ta8 Onda b$ se ta+'der /'%a' -a,$t$ $ na7 %'s.'d/ ,'-n$1+$ +a.elan +a' -edna ,a:na +'/.'nenta6 +'-u b$ ta+'der ,al-al' u9et$ '9b$l-n'8

I @T

.u7$'B d$/ -e +ul-a' +r'9 't,'renu ranu $s.'d l'.at$ e +a' na $%aret7.$ B $ ! !abe $!n (ur das Illustr$erte Blatt .!'t'%ra.!$eren lassen8< BOLTEK A aa 'au .r/$-edbu %'s.'d/a 'berla-tnanta Waltera aan$' t'l$+'6 %'s.'d'B s,$ se tu sla:e/'6 da -e ',a- rat 9a.ra,' rat d,a-u ,eltan7aun%aB na7e% +'n9er,at$,n'%6 $deal$st$1+'% $ 'n'% na dru%'- stran$6 /ater$-al$st$1+'%6 na/a ne.r$-atel-s+'%6 /',-e/'%... WALTER "ijano& ]uats !6 der %r'sste Fe/d der r'/$s !en K$r !e =ar -a Lut!er 8 A 9ar na7$ sa,e9n$ $ n$su luteran$E Me/e sel$%e Mutter =ar au ! e/e Au%sbur%er/8 I ! s.re !e aus der Er(a!run% e/es Tru..en'(($9$ers / der ,'rdersten L/$eB de/e Feld/essentalare6 d$ese un/'%l$ !en &.$t9en!e/den6 d$e =$r+en =$r+l$ ! =$e Le$ !en!e/den6 als 'b Eu ! der sel$%e Kur'+$ +'st$$/$ert !tteB e/ unan%ene!/es Ge(tt!l6 $/ & !ut9en%raben d$ese T'dessH/b'le 9u se!en !3! 0a 9na/6 %'s.'d'6 $9 $s+ust,aB na.et'st .a:n-e6 d$ese /nerl$ !e &.ann+ra(t der Ka/.(bere$ts !a(t ($llt be$ der
Da' sa/ %a ('t'%ra(rat$ 9a Ilustr',an$ l$st8
5 K'-e7ta6

ta na-,e5$ ne.r$-atel- r$/s+e r+,e b$' -e Lut!er8

S M'-a .'+'-na /a-+a b$la -e ta+'der au%9bur7+e ,-er'$s.',$-est$8 0a %','r$/ $9 $s+ust,a tru.n'% '(l $ra u .redn-'- I/$-$B t,'-$ /.$sn$ '/at$6 'ne ne/'%u5e +'7ul-e sa $.+a/a6 'ne d-elu-u d'$sta +a' /rt,a1+e +'7ul-e6 +a' da ,as -e +'st$/$ra' .'+'-n$ Kur'+$B neu%'dan -e 's-e5a- ,$d-et$ u strel-a1+'/ -ar+u ',e s$/b'le s/rt$8 l2l

Manns !a(t au%enbl$ +l$ !6AI 1$/ se 1u-e /+an-e .'sl-edn-e .'/ast$8 Das =$r+t 9=e$(ell's /'ral$s ! !e//end !38 BOLTEK "$-e $st/a8 Kada -e ','%a .r'l-e5a 7tur/br$%ada %'s.'d/a .u+',n$+a He/r$ !a 9au9ela natra% Ha,r$l',+u na %'l$ n':6 -a sa/ b$' 9a-edn' s na7$/ l-ud$/a6 s,$ s/' 9a-edn' .-e,al$B '6 Mar$-'6 ra-s+$ ,$-et8 T' su b$l$ nadl-ud$6 u.ra,' nada!nut$ b':ans+'n$ sna%'/. Und /an s'llte e$%entl$ ! aus s'l !en He$l$%t$$/e/ +e/e W$t9e /a !en 8V WALTER 0edn' te /'l$/6 dra%$ B'lte+8 A+' /$ -e suden' da u/re/6 dann b$tte $ ! /$r aus6 dass Du

dabe$ se/ s'lltest 8D' &a/' .'.a6 /'l$/6 ne/'-te /$ 'sta,$t$6 da nada /n'/ ,$1e8 0a6 als We/bruder6 als Ka/erad6 als %uter Freund6 das -a6 aber nur +e/ $r u/dederunt !4l P'l$-te /e ,/'/6 %'s.'d'6 .'l$-te /e +'n-a+'/6 sa/' ne r'+ete $ s,et' ul-e6 /'l$/8 DE MALO##HIO #r+,a $ s/rt su s,ete st,ar$. T' su .'sl-edn-e st,ar$6 Walter8 T'/e se ne treba ru%at$8 &,$ /$ ,$s$/' na n$t$6 $ n$+ada 1',-e+ ne 9na 7t' %a 1e+a8 0a t' %','
38 T'

',a unuta$n-a na.eta sna%a s.r/n'st$ 9a b'rbu s$n-esta +'d /'/ad$ '.ada6 d-elu-e nesu/n-$,' ta+'6 da s.uta,a /'ralnu sna%u8

I 9a.ra,' se ',a+,$/ s,et$n-a/a ne b$ trebal' $9ru%$,at$8 40 'nda te /'l$/6 da +'d t'%a ne bude7 .r$sutan8
4l

Da6 +a' ,/s+$ brat6 +a' dru%6 +a' d'bar .r$-atel-6 t' da6 al$ sa/' n$+a+a, .'%rebn$ .sala/8

l@@

r$/ $9 $s+ust,a6 -a sa/ t'%a ,e5 /n'%' d':$,$'.. 1la%i adutant efa generalnog taba$ tabu dodjeljeni dragons!i oberlajtnant Somog'i ;dlm5s Gdbor i trai ne!og od gos"ode i% taba. W' $st der Bar'nE &OMOG*I MALMOF&

HEMRI#H &.$elt P'+er !$er $/ &al'n8 &er,us6 Gb'r8 W$e %e!t esE Was neuesEDA WALTER Ban9a$6 Gb'r8 l-en8 H'%H ,an ('!adna%H $$rEDD Ovo afe!tirano$ nainjerice smijeno i%govoreno dir!anje "obudilo je veselost medu gos"odom. &OMOG*I MALMOF& E$%entl$ ! n$ !ts %utes6 Herr Oberst6 b$tte %e!'rsa/st8 Grab'=$e 9 $st unter &.err(euer6 / d$eser M/ute =$rd d$e K'te @TA %est$$r/t8 Oberstleutnant 0a+',a $st %e(allen8 R$tt/e$ster Bar'n Lerba ! ,er=undet8 Bau !s !uss8 Oberleutnant FaberFabr$ 9H ,'n der Mas !/en%e=e!rabte$lun% ,er/$sst8 Ausserde/ be$ der M(anter$e star+e O(($9$er,erlusteB d$e Mars !+'/.a%n$e des 0a%erbata$ll'ns ,'ll+'//en ,e/$ !tet
Gd-e -e barunE

4$,$' Gb'r8 4$,$'8 Ka+' ste6 %'s.'d/e nat.'ru1n$1eE )a.ra,' n$7ta d'br'6 %'s.'d/e .u+',n$1e6 /'l$/ na-.'+'/$-e8 Grab',-e -e .'d bara:n'/ ,atr'/6 ','%a 1asa $9,r7en

I%ra .'+er ',d-e u sal'nu8 )dra,'6 Gb'r8 Ka+' -eE 2t' -e n','E

-e na.ada- na +'tu @TA. P't.u+',n$+ 0a+',a -e .a'8 l@A

WALTER

"' -a6 nat$$rl$ !6 =enn d$e Herren M$ttels !ulle!rer dabe$ s/d8 &elbst,erstandl$ !$ Der Tr'ttel $st d$re+t /Rs &.err(euer !/e/%e%an%en !48 HEMRI#H ustao je i "oao s"ram oberlajtnanta ;dlmdsa %bunjeno& WasE W$eE 0a =$e dennE Oberstleutnant 0a+',a %e(allenE 0a =annEDI &OMOG*I MALMOF& V'r e/er !alben &tunde8 "a !tan%r$(( u/ er'((et8 D$e E/9el!e$ten s/d /$r n' ! )=$s !en #u $lG= und K'te @TA be$ der dr$tte Bata$ll'nsl/$e dur !%ebr' !en !48

ll U!r

unbe+annt8 M$$!le d$e .emric) odla%i %ajedno s oberlajtnantom ;dlinjs Gdborom desno u salon. Kartai !od stola %a ferbl %g$raju mimo dalje$ !ao da se nije nita dogodilo. GLA&OVI KARTA2A Da/6 ne da/6 da/. V$ere besser8 W$e %ese!en8 &e !9e!ne bl/d. Au(8DL
K'n-an$1+$ +a.etan barun Lenba ! -e ranjenN H$ta u trbu!8 "at.'ru1n$+ FaberFabr$ 9H 'd /$tra8-es+'% 'd-el-e$-a nesta'8 Os$/ t'%a +'d .-e7ad$-e -a+$ %ub$ $ '($ $raB !'dna 1eta l',a1+'% batal-'na .'t.un' un$7tena8 "' da6 nara,n'6 +ad su .r$ t'/e %'s.'da sredn-'7+'ls+$ nasta,n$ $8 Glu.an -e 9a7a' ra,n' u bara:nu ,atru8 2t'E Ka+'E Pa +a+' t'E P't.u+',n$+ 0a+',a .a'E A +adaE Pr$-e .'la sata8 "'5n$ na.ada- 9a.'1e' -e u l l sat$ 45! P'-ed/'st$ (liS1 /$ -'7 .'9nate8 I9/edu #u $l',a $ +'te @TA +'d /l/a .r'b$-ena -e tre5a batal-'ns+a l/$-a8 et$r$ b'l-e8 Ka+' -e ,$den'8 2esnaest sl$-e.'8 P'+a:$8

48

4,

DE MALO##HIO 0a+',a E Pa 'n -e ',d-e sa /n'/ d' .'la .et $%ra' .re(erans6 und $ ! !ab $!n n' ! 9ur$$ +%e!alten8 I ! !ab $!/ s !'n %esa%t6 er s'U !$er ble$ben !50 Ostaje "od im"resijom te smrtne vijesti i "restao je "uiti$ "re"ustivi se melan!oliji. Mer+=$$rd$% "5l -a sa/ $/a' %'re na +'t$ @TA bur7a6 9,a' se I%na Mar1e 8 I%na 8 On -e 9na' da ba a :era,+u $ ,'du $ da .' t'/ .r'r$1e l-ud$/a s/rt8 Er =ar der &'!n e/er )$%euner/ und !at d$ese & !=ar9+$/stlere$ ,'n $!r %eerbt !52 Mn'%$/a -e .r're+a' s,e t'1n'6 'b s$e ,er=undet =erden 'der n$ !t6 und alles !at au(s Haar %est$//t8FA LUKA Das $st e/e Ges !$ !te ($$r d$e Bar'n/8 &$e s'U an%ebl$ ! au ! e/e s !=ar9e Ma%$er/ se/ DE MALO##HIO "e6 '9b$l-n'6 ta- Mar1e -e de (a t' /'%a' da ,$d$B s' e/e Art un%laubl$ !er da$r,'Han e &,'-u ,last$tu s/rt .r're+a' -e $st' ta+' neu%'dn'B d'7a' -e + /en$ u-utr' u unter7tand6 d'n$' /$ -e $.ele6 .'sta,$' $! +a' 'b$1n' na +lu.u $ re+a'B %'s.'n 'brst6 ',' sa/ -$/

I 24

i -a sa/ %a -'7 9adr:a,a'8 Re+a' sa/ /u l$-e.'6 ne+a 'stane ',d-e8 X "e'b$1n'B
B$'

-e s/ $%an+e6 $ t' -e 1ar'bn-a7t,' ba7t/$' 'd n-e8

da l$ 5e b$t$ ran-en$6 $l$ ne6 $ s,e se sla%al' na,las8

T' -e ne7t' 9a barun$ u8 Ona se na,'dn' ta+'der ra9u/$-e u /u /a%$-u8

ne+a ,rsta ne,-er'-atne ,$d',$t'st$8

9adn-$ .ut '1$st$l $.ele8 I da b$! /u d'+a9a'6 da ne/a .ra,'6 .'sla' sa/ %a $st'%a -utra ',a/' + d$,$9$-$B na,e1e na7l$ su %a u 7la%u +ra- .utaB +'.(7us8 LUKA D$e re/sten We$ber%es !$ !ten6 Herr Oberst $st$ slu1a-8 DE MALO##HIO &lu1a- $l$ ne6 ta+' -e b$l'. A ','%a l-eta6 /'%l' -e b$t$ '+' Male G's.e6 .'s-et$' /e 'berstla-tnant 0a+',a 6 $ 'nda -e na/a ta- Mar1e ba a' :era,$ u8 0'7 -a n$sa/ da'6 al$ 0a+',a -e 1u' 9a t'% Mar1e a $ /9$st$ra' -e na t'/6 und er =ar /e/ Gast6 und s' +'nnte $ ! /$ ! n$ !t =$ederset9en. Und s' !at uns der Mar1e ,'raus%esa%t6 /$r und de/ 0a+',a 9usa//en6 dass =$r be$de den Allerseelenta% n$ !t erleben =erden8 B$tte6 und / e/ .aar Ta%en !aben =$r Allerseelen WALTER Das alles s/d nur6 =$e s'U $ ! sa%en -a6 Herr Oberst6FK $ /en$ su .r're+l$ ,e5 t'l$+' .uta ra9ne st,ar$B / "ad=G/a !ab $ ! be$ e/er 0$$d/ %e='!nt und s$e =ar e/e #!Hr'/ant/6 'na -e 9nala $tat$ s dlana6 $ 'na /$ -e
S

I @F

5! "a-'b$n$-a :ens+a na+la.an-a6 %'s.'d/e .u+',n$1e8

58

a 'n -e b$' /'- %'st6 $ ta+' se n$sa/ /'%a' '.$rat$. I ta+' -e na/a ta- Mar1e .r're+a'6 $ /en$ $ 0a+', u6 da 'b'-$ a ne 5e/' d':$,-et$ Du7n$ dan8 M'l$/6 a 9a ne+'l$+' dana $/a/' Du7n$ dan8 &,e su t' sa/'6 +a+' da +a:e/ S da6 %'s.'d/e .u+',n$1e6 u "ad,'/$ stan',a' sa/ +'d ne+e 4$d',+e6 a 'na -e b$la !$r'/ant+$n-a6 I @G

.r're+la da -e sas,$/ s$%urn'6 da ne 5u u/r$-et$ u 7$ en%rabenu6 a -a $.a+ 's-e5a/ /utn' da se ne 5u $9,u5$ :$,B aber der Kr$e% $st !alt Kr$e% und den T'd /uss /an s !'n / Kau( ne!/en 8K' 1ao je naredni! Gradi!i. GRADI2KI Den Her/ Oberleutnant Ml/Gs b$tte8 A. K. ru(t6 und Herr R$tt/e$ster 0essens+H $st aus der &tellun% %e+'//en !!l GLA&OVI Ml/Gs6 A. K. Tele('n8

S ;dlmdsem i%la%i i barun Granensteg. I% !arta!e sobe desno vratio se majorauditor .oc)net%. S"ram de ;alocc)ja. HO#H"ET) Da+le6 Herr Oberst6 -a sa/ d'b$' d,$-e (la7e +'n-a+a8 Fla%enbau/ -e na,al$' na %rab',-e1+$ 7t$ .un+t .r$-e .'n'5$8 DE MALO##HIO 0a6 $ ! !abe ,erl'ren !!2 T+' b$ t' /'%a' /$sl$t$6 da -e ta- %enerals+$ tr'tl ta+' /(er$'/' %lu.E I .ra,' /$ -e6 +ad se +lad$/ na ta+,e ($%ure8 & !'n 9=e$ M'nate /a !t er e/en Bl'ds/n na ! de/ anderen8 W' !atte
al$ rat -e rat6 a sa s/r5$$ treba ra1unat$8
M'l$/ %'s.'d/a nat.Aru1n$+a Ml/Gsa8 )',e Ar/$-s+' 9a

.',-edn$7t,'6 a %'s.'d/ +'n-an$1+$ +a.etan 0esens+$ d'7a' - e $9 .'sta,a8 Da6 $9%ub$' sa/8

$ ! das %eda !tE Aus%ete !net Grab'=$e 98 E/ saubl'der Tr'ttel8G LUKA E$%entl$ ! & !ade u/ den 0a+',a 6 das =ar e/ s !ne$d$%er Tru..en'(($9$er !84 U n-e%','/ -e 7$ en%rabenu b$l' u,$-e+ s,e ta+' sauber und nett6GF da -e b$la 9a.ra,' /$l/a .r'7etat$ se t$/ 7telun%'/B n$%d-e -edn'% .a.$ra n$ l-us+e 'd +'n9er,eB -eda/.ut -e +'d T'.'r'ut9$ 9a rus+'% tr'/el(a-era ,-e:ba' sa/ sa/ at %elen+s$bun%e8 E/ s !ne$d$%er6 %uter6 s'l$der O((l9$er !! HO#H"ET) 8alteru& AIs'6 $ ! %ratul$ere !!7 T,'-a -e st,ar l$+,$d$rana8 WALTER Ka+' l$+,$d$rana6 Herr Ma-'rE HO#H"ET) I ! !ab das se!r %es !$ +t %e/a !t !!8 Danas6 +ad sa/ star'/e da' na .'t.$s slu1aR'/an'=$ 96 da' sa/ $ 'nu t,'-u st,ar8 Der Alte !at den A+t 9err$ssen und e/en Wutan(all be+'n$/enB e/ Tru..en'((l9$er6 der
XY Ve5 d,a $n-ese a .ra,$ -edau budala7t/u 9a dru%'/8 Gd-e b$! -a /$sl$' na t'E U.ra,' na Grab',-e 8 &,$n-s+$ %lu.a budala8 )a.ra,' 7teta 0a+', a6 b$' - e 'dl$1an tru.n$ '($ $r8 ! 1$st' $ uredn'6 ,-e:be 9a raste9an-e 9%l'b',a8 O+retan6 d'bar6 s'l$dan '($ $r8 Da+le6 1est$ta/8 XK Urad$' sa/ t' ,e'/a s.retn'. I @K uber dre$ss$% M'nate ,'r de/ Fe/de ste!t6 !at d' ! das Re !t e/en Rebellen n$eder9us !$essen8 O!ne =e$teresB ad a ta8 Als'6 $ ! %ratul$ere d$r6 /e/ l$eber

I @I

Walter8GL

WALTER "ateti#no& "a-.'+'/$-a !,ala6 %'s.'d/e /a-'re8 Va/a6 l$1n' ,a/a na-l-e.7a !,ala8 T' /$ -e na-b'l-a 9a. d','l-7t/a6 d$e e/9$%e Genu%tuun%6 d$e /$r e$%entl$ ! %e%eben =erden +'nnte. Dan+e s !'n6 Herr Ma-'r. D$e &a !e $st e$%entl$ ! l'%$s ! l$Uu$d$ert.IT 1la%e Gregor i .orvat. 2oslije nemo5nogA u%rujanog )isteri#nog tr%anja "od li"om i "od objeenom *enom$ .orvat je "ot"uno slomljen3 on je doao ovamo vie "od sugesijom Gregorovom nego od svoje vlastite volje. On je b)jed$ njemu ru!e dr5u$ "ot"uno je !lonuo. I%gleda a"ati#an. 1"rljan je blatom$ "o sebi ima !rvave mrlje$ ali i% tog njegovog mrtvila$ is"od toga dotu#enog stanja "robija neugodan mir$ !a!av ula%i u ljude uv*je! "red !atastrofom. Kad su se ta dvojica "ojavila na vratima$ i !ad su i) "*jani oficiri "rimijetili$ nastao je "ljesa! i nadvi!ivanje. OFI#IR&KI GLA&OVI Bra,'8 Der Mus$+er $st %e+'//en8 D$e Mus$+ $st da8Il
! &tar$ -e .'dera' s.$s $ d'b$' na.ada- b-esn$laB -edan tru.n$ '(l $r6 +'-$ .re+' tr$deset $n-ese $ st'-$ .red

ne.r$-atel-e/6 $/a $.a+ .ra,' da ustr$- el$ ne+a+,'% bunt',n+a8 Be9 s,a+e dal-n-e r$-e1$B /edu s.$se8 0a t$ da+le 1est$ta/6 /'- dra%$ Walter8 70 -ed/a 9ad','l-7t/a6 +'-a /$ -e 9a.ra,' /'%la b$t$ .ru:ena. H,ala l$-e.a6 %'s.'d/e /a-'re. &t,ar -e 9a.ra,' l'%$1n' 9a,r7ena. 4$,$'8 D'7a' -e /u9$1ar8 Mu9$+a -e tu8

L Krbe:aB Tr$ drane 2ljesa! je glasan i neugodan i "rili#no dugo traje.


I @L

DE MALO##HIO Bra,'6 /al$6 %d-e s$ t$E M$ 1e+a/' tebe ,e5 -ednu uru8 GREGOR W$r =aren d$enstl$ ! ,er!/dert6 Herr Oberst !72 S"ram jednog subaltemog oficira& Gd-e -e A%ra/erE 2t'6 9ar ne/a ',d-e A%ra/eraE WALTER !ome to Gregorovo "itanje nije bilo u"u5eno$ vrlo uljudno$ gotovo blagona!lono& A%ra/er -e6 +'l$+' -a 9na/6 .'7a' da tra:$ ','% na7e% /aestra8 Barun$ a -e s,a+a+' !$-ela da /al$ ,e1eras d'de $ da -'- s,$ra8 Gd-e ste 'stal$ ta+' du%'E &er,us6 /al$8 D'd$ ',a/'8 Da se +u ne/'8 Du !ast d$ ! !eute %an9 %ut %e!alten Kao u "olusnu$ o!ru*en tim "*janim licima$ tim "ljes!omA vi!om$ !retnjama$ u tom obla!u rasvijetljenog dima$ .orvat se je dovu!ao do ruba stola i tu je !lonuo. 8alter mu je nato#io ogromnu vms!u #au !onja!a$ i on ju je is"io. I jo jednu. Gleda u mrlje "rolivenog vma na stolnja!u !ao u "olusnu. Od 1e%a -e s,e tu +r,a,'E HORVAT

WALTER Das $st +e/ Blut6 Maestr'6 das $st r'ter We/8 Bur%under8 Verste!st duE Au( de/ W'!l8 Ge!6 n$//
72 B$l$

s/' slu:ben' s.r$-e1en$6 %'s.'d/e .u+',n$1e8 Danas s$ se sas,$/ d'br' dr:a'8

de/en Mantel ab6 du /usst uns -et9t et=as & !'nes ,'rs.$elen8 Et=as Lust$%es8 W$r =arten au( d$ !6 den+ n$ !t na !8 Was %e!t es d$ ! ar$8 Pr's$t8 We/6 We$b und Mus$+8ID .orvat "*je jo jednu #au !onja!a i %uri "reda se ne"omi#no i "ogled mu se ne mi#e sa crveni) mrlja na stolnja!u. Gregor i jo jedan mladi oficir uslu*no su mu s!muli !abanicu. (arunica ;eldeggCranensteg u "ratnji grofa S%ce"t'c!oga dola%i i% salona u "o%ad%m. BARU"I#A MELDEGG#RA"E"&TEG 0a =' $st er denn6 unser +le/er Maestr'E A!6 da $st er6 na das $st s !1n und l$ebens=urd$% ,'n $!/6 dass er %e+'//en $st8 Das (reut /$ ! se!r8 Guten Abend6 Maestr'6 =' =aren &$e dennE Waru/ s/d &$e n$ !t %e+'//enE W$r !aben s !'n 9=e$/al na ! I!nen %es !$ +t8 W$r =arten au( &$e s !'n /e!r als e/e &tunde HORVAT ustane i gleda "reda se slomljeno. 1 de"res*ji )ladno$ udaljen od sva!e !urtoa%*je. I ! =ar d$enstl$ ! ,er!/dert6 Frau Bar'n/8 I ! +'nnte n$ !t +'//en !7!
T' n$-e n$+a+,a +r,6 /aestr'6 t' -e r,en' ,/'8 Bur%unda 8 Ra9u/$-e7 l$E U t,'-e 9dra,l-e8 Ha-de s+/$ +aban$ u6 t$ na/ /'ra7 sada 'ds,$rat$ ne7t' l$-e.'8 "e7t' ,esel'8 M$ 1e+a/' tebe6 ne/'- /$sl$t$ n$ na 7t'8 2t' se t' tebe t$1e8 4$,$'8 V/'6 :ena $ %la9ba8 Pa %d-e -e 'n6 na7 /al$ /aestr'E A!6 e,' %a6 n'6 l$-e.' -e $ l-ube9n' 'd n-e%a6 da -e d'7a'8 T'/e se ,e'/a radu-e/8 D'bar ,e1er6 /aestr'6 a %d-e ste b$l$E )a7t' n$ste d'7l$E Ve5 s/' d,a.ut slal$ .' ,as8 e+a/' ,as ,e5 ,$7e 'd -edn'% sata8 7! B$' sa/ slu:ben' s.r$-e1en6 %'s.'J' narun$ e8 "$sa/ /'%a' d'5$8

lAT

BARU"I#A MELDEGG#RA"E"&TEG 0a =aru/ denn n$ !tE EC9ellen9 Feld/ars !a(leutnant !at &$e ,'n -ede/ D$enst ent!'ben6 und =$e s !auen &$e denn aus8 0a =' =aren &$e dennE &$e s/d -a s !/ut9$% und blut$%6 u/ G'ttes W$llen HORVAT 0a='!l6 Frau Bar'n/6 $ ! b/ blut$%. I ! !abe s'eben das alte We$b6 das &$e bes.u +t !at6 au(%e!$/%t8IK BARU"I#A MELDEGG#RA"E"&TEG D$ese Kr$e%s%reuel%es !$ !ten /teress$eren /$ ! n$ !t6 n$ !t =a!rE D$ese Ges !$ !ten /a !en /$ ! nur ner,1s6 und $ ! !abe e/e %an9 andere B$tte an &$e6 l$eber Maestr'8 M1 !ten &$e uns l$eber et=as ,'rs.$elenE K'//en &$e 9u uns !/$lber6 =$r !aben d'rt H$/beere$s und Ananas6 er(r$s !en &$e s$ ! e/ b$ss !en und +'//en &$eM n$ !t =ar6 Gra(6 das "' tu/' ,'n Ra !/an/'(( ,'r%este/6 das !at er eC9eUent ,'r%etra%en8 W$ssen &$e6 d$eser =e$ !e und d' ! dur ! und dur ! /annl$ !e Ans !la%6 den &$e !aben6 Maestr'6 $st e/9$%6 als' +'//en &$e6 b$tte6 -a...
A 9a7t' n$steE E+sden $-a (eld/ar7alla-tnant 'sl'b'd$la ,as -e s,a+e slu:be6 a +a+' ,$ t' $9%ledateE Pa %d-e ste t' b$l$E Blatn$ ste $ +r,a,$6 9a ,'l-u b':-u8 Da6 %'s.'d' barun$ e6 -a sa/ +r,a,. U.ra,' sa/ 'b-es$' 'nu staru :enu6 +'-a ,as -e .'.l-u,ala8 O,e .r$1e ' ratn$/ %r'9'ta/a /e ne 9an$/a- u6 9ar neE O,e /e .r$1e sa/' 1/e ner,'9n'/6 a -a $/a/ na ,as sas,$/ dru%u /'lbu6 dra%$ /aestr'8 "e b$ste l$ na/ rad$-e ne7t' 'ds,$ral$E D'd$te .r$-e+' + na/a6 $/a/' ta/' slad'leda 'd /al/a $ ananasa6 's,-e:$te se /al' $ d'J$teM 9ar ne6 %r'(e6 'na- "'+tu/' 'd Ra!/an-/',a .re+-u1er -e 'dl$1n' 'ds,$ra'8 )nate l$6 ta- /e+an$ a $.a+ .'s,e /u7+$ udar +'-$ $/ate6 /aestr'6 -ed/st,en -eM da+le d'J$te6 /'l$/6 da... lA@

AI

78

e5 .orvatov odgovor sam "o sebi$ !a!o je bio i%govoren$ djelovao je !ao !onstemacija. (arunica ;eldeggCranensteg se je "re!o toga vjeto "re!rijum#arila svcjom rutmiranom s"retno5u "relaenja "re!o ta!vi) i sli#ni) neugodni) doga:aja3 ona ga je %asula !on"limentima$ siinje)om$ u%vienom !o!eterijom jedne viso!e$ dobro odgojene dame$ ali .orvat ostao je i. dalje ne"omi#an$ "otiten. HORVAT ti)o$ melan!oli#no& Ver9e$!en &$e6 Bar'n/6 &$e s/d se!r l$ebens=$lrd$%6 aber $ ! bedauere se!r6 $ ! +ann n$ !t s.$elen8 I ! +ann n$ !t8 I ! b/ s' =$e s'(l $ ! sa%en /$t e/e/ W'rt6 $ ! +ann n$ !t !8o
S S

Strava u sobi vidljivo raste. BARU"I#A MELDEGG#RA"E"&TEG "' -a6 %ut6 das =$rd =a!rs !e/l$ ! nur e/e ,'r$lber%e!ende ner,1se Md$s.'s$t$'n se/6 $ ! be%re$(e6 $ ! bedauere se!r6 das s/d +'n,ent$'nelle Art$sten/an$eren6 und $ ! !abe %e%laubt6 dass &$e $lber s'l !e &a !en s !'n l$/%st !/aus =aren6 $ ! !'((e d' !6 dass &$e /$r /e/e B$tte n$ !t abs !la%en8 Beru!$%en &$e s$ ! e/ b$ss !en6 -aE Und dann +'//en &$e6 -aE Au( W$ederse!en8 W$r !'((en n' ! $//er8 0aE Als'6 au( W$ederse!en !8
O.r'st$te6 barun$ e6 *i #$% *%oma l-ube9n$6 al$ -a+' :al$/6 -a ne /'%u s,$rat$8 "e /'%u8 0a sa/ ta+' S +a+' da +a:e/ S -edn'/ r$-e1-u6 -a ne /'%u8 #l "' da6 d'br'6 $o j% ,-er'-atn' #amo prola2no 6i*+ano n% ras.'l':en-e6 ra9u/$-e/6 :al$/ ,e'/a6 t' su u'b$1a-ene /an$re u$n-etn$+a6 a ja sa/ ,-er',ala6 da ste se ,$ ta+,$! #$*ari

I AA GROF &)#EPT*#KI

Wenn &$e M$%rane !aben6 Maestr'6 $ ! !ab e/ ,'r9$l%l$ !es M$ttel %e%en "er,ens !/er9en
!82

HORVAT Dan+e.. 83

(arunica se udaljila uvrije:ena$ s "ri%vu!om vidljivog negodovanja$ u ra%govoru s grofom natrag u crveni salon. .orvat je sjeo na svoje injesto !od stola i %uri a"ati#no "reda se. 1la%e barun Granensteg i )usars!i ritmajstor von ,essens!'. #RA"E"&TEG von ,essens!om& Als'6 ser,us6 0essens+H. Dan.+e s !1n. &et9 d$ ! b$tte da n$eder6 ru!e d$ ! aus. W$lns ! D$r e/en %uten A..et$t.KD Ide dalje do crvenog salona u "o%admi. WALTER .orvatu& "'6 da+le6 d'9,'l$6 ',a+' se ,ladat$ s.ra/ -edne da/e6 $ t' -'7 su.ru%e s,'%a 7e(aE A 7t' -e teb$E 0es$ l$ t$ .'t.un' .'lud$'E .orvat "ije !onja! i uti.
*%4 o.a*na 'sl'b'd$l$6 n%? 7o*i.%nja! M$

n' $.a+ se nada/6 da /$ ne 5ete 'db$t$ moju /'lbu8 1miri$% #% malo, 2ar n%? A 'nda 5ete d'5$6 2ar se -'7 u,$-e+ nada/'8 DaE Da+le6 d'*i.%nja!

82 A+' *a# b'l$ gla*a, ma%#$ro, ja imam i2*r#no #r%.#$*o pro$i*

:$,1an$! b'l',a8
FI,ala... 84 7a/l%, 2.ra*o, -%#%n#/i. II,ala lij%pa. &-ed$ /'l$/ te ',d-e6 'd/'r$ se. 4el$/ t$ d'bar te+.

VAD ,esens!ome su sluge medutim servirale$ on jede i "ije. O!o njega s!u"ila se gru"a rado%nali)& feld!a"lan (olte!$ majorauditor .oc)net%$ Lu!a#$ oberst de ;alocc)io i drugi. 0E&&E"&K* Da+le6 /'-a %'s.'d'6 ',a+,a -e st,arB %la,na .r'd'/a l/$-a -e Grab'=$e 9S +'ta @TAS M$l!le. Das =ar s !'n $lbr$%ens be+annt se$t %este/ (r$l!.KF HO#H"ET) Au( das !abe $ ! -a /e/e 9=e$ Flas !en #'%na %e='nnen !8! 0E&&E"&K* Aber6 /e/e Herren6 d$e &a !e ste!t n$/l$ ! au ! s'6 dass d$e neunte /a%Har$s !e H'n,5d Br$%ade H'!ent!ur/6 d$e se$t !eute M$tta% d$e &tellun% ,'n Ta/'=$ 9aLes9na (allen l$es ,'ll+'//en au(%er$eben.KI
S

LUKA Da+le6 /'l$/ l$-e.'6 Herr Oberst6 treba l$ /'deran rat taHl'r$9a $-uE "ara,n'8 General/a-'r H'!ent!ur/6 der be(asst s$ ! /$t der B'tan$+ /e!r6 er sa//elt P(lan9en und & !/etterl/%e. 88
8! /l/. 8! "a 87

88

T' -e u'stal'/ ,e5 b$l' .'9nat' 'd -u1er u-utr'. t'/e sa/ -a d'b$' s,'-e d,$-e (la7e +'n-a+a8 Al$6 /'-a %'s. d'6 st,ar -e na$/e ta+'der $ u t'/e6 da -e de,eta /ad:ars+a !'r$,5ds+a br$%ada FI'!ent!ur/6 +'-a -e 'd -u1er ' .'dne na.ust$la .'sta, Ta/',$ aLesna S .'tN .un' ra9b$-ena. General/a-'r H'!ent!ur/ ba,$ se ,$7e b'tan$+'/6 'n s+u.l-a b$l-+e $ le.t$re... I L<

0E&&E"&K* U+rat+' -'7 ','6 %'s.'d'B $9%leda da -e #ranenste% s,e6 7t' -e $/a'6 -'7 ' .'dne ba $' na Ta/',$ u Lesnu und das $st %erade das Pe !.KL Fla%enbau/ ne ('rs$ra @TA .re+' Ta/',$ e ne%' .re+' %rab',-e1+'% /'staB &$eben Ts !er+essenRe%$/enter s'll er an%ebl$ ! !/%e='r(en !aben*T DE MALO##HIO "ri%vu!om i%nenadenja& A !6 s'E &$eben Ts !er+essen Re%$/enterERl 2ogledi #udenja. Glasovi !artaa. Zve!et #aa.
^

LUKA D$eser Bar'n Fla%enbau/ $st d' ! e/ s !ne$d$%er Kerl ! 2 On ne /':e 9ab'ra,$t$ .r'7l'%'d$7n-e us+r7n-e Ha,r$l',+eB unser Bar'n und der Fla%enbau/ s.$elen s !'n /e!r als e/ 0a!r d$esen %es.annten Da/en%a/b$t u/ Ha,r$l'=+a. Ist e$%entl$ ! lust$% das %an9e8 Und n$ !t %an9 un/teressant.LA

A +a+' -e ,an$E
8 a upra*o $o j% s/'laB

BOLTEK

"a,'dn' -e uba $' 'na/' seda/ .u+',a er+e9a.

ta+'E &eda/ .u+',a er+e9aE barun Fla%enbau/ -e $.a+ ,ra7+$ /'/a+8 na7 barun $ ta- Fla%enbau/ $%ra-u ,e5 ,$7e 'd %'d/e dana ',a- na.et$ da// %a/b$t 9a Ha,r$l',+u. $ta,a -e st,ar 9a.ra,' ,esela8 T n$-e sas,$/ ne9an$/l-$,a8
2 O,a-

l A!6

lAG

0E&&E"&K* Vrl' ,esel'B $ ! !abe d$e H'!ent!ur/s !e Re(le+t'rabte$lun% u/ $ $ U!r V'r/$tta% /$t brennenden und n$ !t ab%eblendeten L$ !te/ dur ! R'ssulna dur !%al'..$eren %ese!en.RD HEMRI#H Das $st -a d$e re/ste Pan$+ s !'n*F LUKA D$e Part$e s !e/t lan%sa/ e/st 9u =erden6 /e/e Herren..
!

;edutim se vratio Cranensteg do .orvata i "olo*io mu ru!e na rame$ *ovjalno ali "ot"uno )ladno$ "ar distance. #RA"E"&TEG EC9ellen9 Feld/ars !alleutnant !at I!nen be('!len6 uns et=as ,'r9us.$elen. &te!en &$e -et9t6 b$tte6 au( und s.$elen &$e6 b$tte6 !$er +e/e K'/'d$e6 -aELI HORVAT ustao je i "oao sa Cranenstegom u crveni salon& tamo glasovi odobravanja$ ali vrlo dis!retni& tu i tamo "o !oji osamljeni "ljesa!. ,essens!' "ri#a dalje$ glasovi !artaa$ micanje slugu.
V$d$' sa/ H'!ent!ur/',' 'd-el-en-e re(le+t'ra6 +a+' j% u l l sat$ .r$-e .'dne .r'-ur$l' u .r'.an- +r'9

R'sulnu sa 9a.al-en$/ $ ne9as-en-en$/ s,$-etl$/a.


Pa t' -e ,e5 na-1$st$-a .an$+a. Part$-a 1/$ se da .'la+' .'sta-e '9b$l-n'/6 /'-a %'s.'d'... E+s elen $-a (eld/ar7alla-tnant ,a/ -e 9a.',-ed$la6 da na/ ne7t' 'ds,$rate. M'l$/6 ustan$te sada $

ne/'-te6 /'l$/6 %lu/$t$ ',d-e n$+a+,u +'/ed$-u6 daE

0E&&E"&K*

VAI

0a ne 5u6 %'s.'d'6 da da-e/ .es$/$st$1+e .r'%n'9e6 -a n$sa/ n$+ada b$' .es$/$st6 al$ ta/' u %rab',-e1+'- 7u/$6 -a ne 9na/6 da l$ -e stra! /'%a +'n-a .re7a' na /e6 -a sa/ 's-e5a' +r'9 9n'- +'b$le .'d s,'-$/ n'%a/a6 da n$-e d'br'. K'n-$ su /n'%' dale+',$dn$-$ 'd nasM -'7 tu .'d !rast',$/a !'r',$1+'% .ar+a tu+l' -'- -e sr e +a' lu/bardaB ne'b$1n' -e n'5as /ra1n'

,an$6 und e/ unan%ene!/er W$ld=estre%en. I ! b/ nass =$e e/ Hase8RK HEMRI#H Der Kerl s.$elt aber s !'n. E/ =$r+l$ ! be%abter Kerl.LR .orvatova svir!a u salonu "ostala je dommantnom u ovim sobama. On je "o#eo slobodnu varijaciju na jedan Straussov molvalcer$ a %atim "rela%i u te!e i mra#ne a!orde "ogrebnog vojni#!og mara$ s bombardonima i. fligel)omima$ !oji se slijevaju s grmljavmom to"ova u jedan %vu!. -jegov udar je te*a! i la"idaran& njegove ru!e "o#ele su cije"ati !lavijaturu !ao sje!ire& a!ordi s"rovoda$ tamni$ Onra#ni$ i neugodni$ od%vanjaju u ovim "ijanim glavama dvostru!o glasnije$ a #itava situacija o!o grabovje#!e !ote 203 daje toj svirci stravi#nu "odlogu. 7o u%nemirivanje "ostaje sve glasnije& sa sno"ovima tamni) %vu!ova .orvatovo gla%balo "ostaje sve bu#nije i neugodnije$ sve simboli#nije. GLA&OVI 0a =as $st $!/E Was /a !t erE Was s.$elt erE Ist er bes'((enElTT
+a' na D$,l-e/ 9a.adu. M'+ar sa/ +a' /$78 Al$ +l$.an s,$ra l$-e.'. U$st/u nadaren$ +l$.an. lTT Pa 7t' -e n-e/uE 2t' t' rad$E 2t' t' s,$raE )ar -e .$-anE
i n%ugo.na +$7a

gg

lAK
a

Glasovi negodovanja u crvenom salonu. -emir. 1stajanje. (arun%#ifl glas$ glas feldmarallajtnanta. Kretanje li!ova. GLA& BARU"I#E Was $st I!nenE Was s'(l das bedeutenE Es =are das beste6 &$e !'ren au(. Genu%6 b$tte6 es $st %enu%6 dan+e s !'n !l0l GLA& #RA"E"&TEGA H'ren &$e n$ !t6 dass &$e au(!'ren s'llen !l02 GLA& FELDMAR&#HALLEUT"A"TA H'ren &$e6 b$tte6 au(8RTA HORVAT I ! =$ll n$ !t.RTD .orvat svira sve demonstrativnije svoju "ogrebnu svir!u i ne 5e da stane. GLA&OVI Haben &$e n$ !t %e! rt6 dass6 &$e au(!'ren s'llenERTF HORVAT

I ! =$ll n$ !t. I ! =$ll n$ !t.lTG

I% glasa feldmarallajtnanta glas !asame.


l0l

2t' -e ,a/aE 2t' $/a $o da 9na1$E B$l' b$ na-b'l-e da .restanete. D'sta6 /'l$/6 d'sta -e6 !,ala l$-e.a8

l02 )ar

ne 1u-ete6 da $/ate .restat$8 /'l$/8 l04 0a ne 5u8 l05 )ar n$ste 1ul$6 da $/ate .restat$E "e 5u8 "e 5u8
l03 Prestan$te6

H'ren &$e au(8lTI

) AL FELDMAR&#HALLEUT"A"T

HORVAT Pr$s$l$l$ ste /e da s,$ra/ +r,a,6 -a sada s,$ra/ +r,a, $ ne 5u da .restane/. I ! =$ll n$ !t au(!'ren. I ! =$Il n$ !t !l08 Komeanje$ strava$ neugodna gu*va$ glasovi$ net!o je sruio stolicu$ ne!ome je "ala #aa$ net!o je udario "o!lo"cem glasovira ta!o nasilno$ da se #ula mu!la grmljavma. Kro% to sve grme to"ovi "rili#no glasno u% vibracju sta!la na "ro%or%ma. 7ima. GLA& #RA"E"&TEGA &t$d$te se. 0e l$ t' ,ladan-e d'st'-n' -edn'% u$n-etn$+aE Udal-$te se $9 ',e s'be8 Ra9%',arat e/' ' t'/e sutra. Za #itavo ovo vrjeme stajao je Gregor naslonjen o "ortijeru crvenoga salona i PT nemimom sr!anju cigarete vidi se da je u%buden3 on "rati ovo %bivanje sva!im svojim *ivcem. .orvat je i%iao i% sobe b)jed i "o!unjen. 7ra*i svoju !abanicu. WALTER "ot"uno "ijano. O,a+,e rebele trebal' b$ .'str$-el-at$ +a' .se. .orvat je jo uvje! "od dojmom dogadaja u crvenom salonu. On je u *iv#anom %anosu i on ra%umno ne ra%abira$ to se o!o njega %biva. Sve ono %a "edalom i !lavi
l07 8r%#$ani$%!

l08 "e 5u da .restane/. "e 1u.

jaturom on je u#mio u "ot"uno besvijesnom stanju$ u vansebnom transu$ !ao logi#noj "osljedici svog !rvavog no5anjeg ramatranja o samome seb%$ na autosugestivni motiv$ da ne treba uvije! sve )ijetiJH. 7e! sada$ !ad se je vratio u ovu sobu$ medu ova "ijana i anti"ati#na lica$ medu ove nju!e i odvratne obra%e$ sada te! "rela%i u stvamost. 8alterov glas ga je "robudio. On se od toga glasa nije ni sabrao$ !ad je uletio u sobu oberlajtnant Bgramer. ,ednim "ogledom %ao!ru*ivi "o sobi$ njemu je jano da se je tu neto dogodilo. On "ojuri s"ram 8altera. AGRAMER 2ta se -e d'%'d$l'E WALTER &+andal8 O,a- tu rebel -e $9a9,a' s+andal8 &' et=as $st e$%entl$ ! n' ! n$e da%e=esenlTL "e9a/$sl$,' u -edn'/ .r$st'-n'/ dru7t,u... AGRAMER Ta- -e t$. .'t.un' .'lud$'. On -e !t$' n'5as da /e ustr$-el$8 0a sa/ %a da' u!a.s$t$ PT Br$%ade=a !eabte$lun%sbere$ts !a(tu6 als La%er/s.e+t$'ns'(($9$er. Er !at au( /$ !6 au( den d$enstaust$benden La%er/s.e+t$'ns'(($9$er Re,'l,er %e9'%en6 und er !atte %es !'ssen6 =enn $!n Oberleutnant Gre%'r n$ !t 9uru +%e!alten !atte. I ! !ab $!n ,er!a(ten lassen. Es =undert /$ !6 dass er n$ !t ,er!a(tet iS$.
ll0

I DT

l0 Ta+' n%3$o 2apra*o S% nij% jo3 ni/a.a d'%'d$l'. ll0 po pripra*i br$%adn'% 'd-ela stra:e6 +a' /s.e+ $'n$ '(l $r l'%'ra. On -e na /ene6 na l'%'rs+'% /s.e+ $'n'% '(l $ra6 tr%nu' r%*ol*%r $ b$' b$ .u a'6 da %a n$-e 9adr:a' nat.'ru1n$+ Gre%'r. "ared$' sa/6 da %a u!a.se. ud$/ se6 da n$-e

u!a.3%n.

DE MALO##HIO 0a aber =aru/Elll AGRAMER 0a sa/ /u na7a' stra:u %d-e s.a,a. I ! !abe se/e Wa !e s !la(end %e(unden6 Herr Oberst6 b$tte %e!'rsa/st8 E,' 'berla-tnanta Gre%'ra6 'n -e b$' s,-ed'+'/8 WALTER & ta+,$/ rebel$/a trebal' b$ u1/$t$ +rata+ .r' es. GREGOR Al$6 d'+t're /'l$/ ,as6 dra%$ d'+t're...
S

KBA

AGRAMER 2t' d'+t'reE Da %a ,$ n$ste s,ladal$6 da se ,$ n$ste .'sta,$l$ $9/edu nas6 'n b$ b$' 'da.e'... GREGOR Al$6 d'+t're6 t' n$-e $st/a. On se b$' u9ru-a'6 -er ste ,$ $s.l-us+al$ n-e%','% /'/+a... AGRAMER "e8 On -e /ene $9a9$,a' 1$ta,' ,e1e6 'n /ene s$ste/ats+$ $9a9$,a ,e5 du%'. On -e .',u+a' na /ene re,'l,er +a' na la%er/s.e+ $'ns'($ $ra6 $ -a sa/ %a da' u!a.s$t$. On -e u!a.7en. GREGOR sve vie u%rujano& T' -e la:6 'n n$-e $/a' re,'l,er u ru $.
A 2a3$o?
..

lD@

DE MALO##HIO E/e/ Ka/eraden +nnen &$e d' ! n$ !t sa%en6 dass er lt$%t8ll@ GREGOR "e %','r$ $st/u. G's.'d/ 'berla-tnant A%ra/er -e d'7a' na $n-est' $9,r7en-a s/rtne +a9ne $ ta/' -e $s.l-us+a' stra:u. A +adet H'r,at6 +'-$ -e sa /n'/ stra:$' .'d tru.l'/6 u9ru-a' se 9b'% t'%a6 a b$' -e ,e5 .r$-e u u9ne/$ren'/ ras.'l':en-uB t' -e n-e%',a .r,a e%9e+u $-a u :$,'tu. Bud$/'6 %'s.'d'R l-ud$8 WALTER Was Mens !en6 Mens !en. D$e P(l$ !t er(t$llen /uss /an. Man /uss6 !aben s$e /$ ! ,erstandenEllA T$/e 7t' -e $9,r7$' s,'-u du:n'st n$-e ste+a' n$+a+,e .r$,$le%$-e...

GREGOR !oji osje5a da se situacija mijenja %a .orvata u be%i%la%nu glu"ost$ "osljednjim na"orom svog uravnote*enog i su"eriomog mo%ga. Al$6 %'s.'d'6 /'l$/ ,as6 .a t' -e u s,a+'/ slu1a-u nes.'ra9u/. Ta6 %'s.'d'6 u/ G'ttes W$llen6 .a +adet H'r,at b$' -e .r,$ .ut .'d ,-e7al$/a6 t' -e +'d n-e%a b$' $s.ad :$,a a6 -a sa/ b$' 1$ta,' ,r$-e/e .r$sutan6 a n$sa/ ,$d$' n$+a+,a re,'l,era6 t' -e b$l' s,e sa/' ,erbaln' /$7l-en'6 ner,'9n'6 %'s.'d'...
-%.nom .rugu n% mo6%$% ipa/ r%4i, da

la:e8

ll3

2ta l-ud$6 l-ud$. Du:n'st se /'ra $9,r7$t$. 5ora #%, j%#$% l$ 9ne ra9u$n-el$E

VDA AGRAMER T' n$-e b$l' sa/' ,erbaln'6 t' -e b$la st,a/a $ na-'9b$l-n$-a %r':n-a re,'l,er'/B -a sa/ s,e t' na,e' .$s/en'... WALTER Pa n$s/' /$ tu ad,'+at$6 da se nate:e/'8 Hande !' !6 s'nst ers !$esse $ ! &$e =$e e/en t'llen Hund !ll4 HORVAT V$ ste .set'6 a ne -a. 0a na:al'st n$sa/ rebel8 WaSaSs ?ll5 WALTER HORVAT 0a n$sa/ rebel8 0a sa/ ub'-$ a8 M'-e ru+e su +r,a,e8 Al$ -a sa/ ub$' na ,a7u 9a.',$-ed8 0a se st$d$/ sa/' t'%a6 7t' n$sa/ $/a' sna%e da ,a/ +a:e/ ne 5u. DE MALO##HIO Den Kerl s'('rt ,er!a(ten8 Der $st ,ert$ +t !ll! Ovo nadvi!ivanje na!on ulas!a 2ube Agramera dogodilo se u jednudvije neobi#no u%rujane se!unde. I jo su te !retnje u%nemirene i glasovi "ovieni$ !ada je utr#ao oberlajtnant Somog'i ;dlinjs Gdbor i tr#i "re!o sobe u crveni salon.
ll4 Ru+e

u,$s6 /a1e 5u ,as ustr$-el$t$ +a' b$-esn'% .sa8


ll5

2taaaE

ll Kl$.ana

s$n-esta u!a.s$te8 Ta- -e .'lud$'8 I BB

&OMOG*I MALMG& V'r dre$ M/uten $st der Grab'=$e 9er &tt$t9.un+t %e(allen6 /e/e Herren. V'n den Russen u/ l@ U!r B< %estur/t. Ta/'=$ 9a brennt.llR 7a vijest je "rsla !ao !arte#a. Strava. 4uju se GLA&OVI KARTA2A V$ere besser. W$e %ese!en. &e !9e!ne bl/d. Hande !' !6 den Re,'l,er !er 8 ll8 WALTER

HORVAT "e 5u8 Re,'l,er ne da/8 Pust$te /e6 $de/ sa/8 Ku76 Hande !' !8 Ku7 ,$8 0a se ne da/ ,r$-edat$8 WALTER HORVAT

I% crvenog salona "retr#ao je "re!o blagovaonice oberlajtnant &OMOG*I MALMG& W$r 9$e!en uns au( Ha,r$l'=+a 9uru +8 Ge%enan%r$(( $st anbe('!len8 Rt$ +9u%6 /e/e Herren8llL
ll7 ll8 ll

Pr$-e tr$ /./ute .al' -e %rab',-e1+' u.'r$7te6 /'-a %'s.'d'. Rus$ su %a u l@ sat$ 45 9au9el$ na -ur$7. Ta/',$ a %'r$. Ru+e u,$s6 re,'l,er ',a/'8 P',+71$/' se natra% na Ha,r$l',+u8 I9dana -e 9a.',$-ed 9a .r't7na,alu8 U9/a+6 /'-a %'s.'d'8

9rl%6a" Tr$ :ram%

WALTER Hnde !' !6 $ ! s !$esse !l2o 8alter je o"alio "o .orvatu. Ovaj je %ajau!nuo i "rimio se %a lijevu "odla!ticu ods!o#ivi dvatri !ora!a$ a %atim je %avi!nuvi nadnaravno glasno otvorio "aljbu "o 8alteru$ a %atim "o svima. 1 isti momenat$ !ad je 8alter o"alio "o .orvatu$ Gregor je "osve me)ani#!i$ ne ra%miljaju5i ni trena$ "ovu!ao svoj revolver i ustrijelio 8altera. Vidjevi Gregora !a!o "uca$ nastrijeljen i sam od .orvata u lijevo rame$ 2uba Agramer je otvorio "ucnjavu. Gu*va$ u !oju se %a"leo i !a"etan Lu!a#3 oberst de ;alocc)io$ !oji je stajao u sredmi i%medu ovi) boraca$ vu#e se !rvare5i u%a stol vidljivo te!o ranjen$ "a !ad je !od stola$ on "osme$ "ovu!avi stolnja!$ dr*e5i se gr#evito toga "latna !ao jedme s"asonosne mogu5nosti. DE MALO##HIO Den Allerseelenta% =erde $ ! n$ !t erleben !l2l 7a je bit!a "rovalila ta!o i%nenada$ da se sada usred te "ucnjave ni "o #emu ne mo*e %nati$ t!o je %a"ravo o"alio "rvi. .orvat$ odma) od "rvog trena ranjen u lijevu "odla!ticu$

KB<

otvorio je "aljbu s"ram crvenog salona$ i tamo se #uje vrisa! barunice i !omeanje li!ova. .a)nencam" je doao na "rag vrata u nainjeri da "rijede "re!o blagovaonice$ ali je "ao na istome injestu "re!o "raga ranjen. .orvat "adne be% rije#i. Svije5njaci$ sta!lo. Oficiri$ livrirani sluge$ o#ajno vi!anje.
l20 Ru+e u*i#, pu&am! l2l 7u3noga .ana n% 4u .o6i*j%$i!

GLA&OVI H$l(e8 T'Ue Hunde8 Rebellen8 "$eders !$essen8 H' ! ,errater$s !es Pa +8 Bere$ts !a(t8 Wa !e8 Ba%a%e8 Tele.!'n$eren &$e an den La%er/s.e+t$'ns'((l9$er. D$e Wa !abte$lun% !er8 Lau(s !r$tt !l22 2ada sta!lovma svije5nja!a$ "ro%omi) sta!ala$ sta!leni) "osuda. Strava. GREGOR %vjers!i$ #uvaju5i vjeto svoje %alede u borbi dovu!ao se do ula%ni) vrata i tu je ustrijelio jednog naredni!a$ !oji je utr#ao s !arabmom$ a onda ga je nestalo. LUKA vi#e& Halten &$e den Oberleutnant Gre%'r 9uru +8 Gre%'r !at %es !'ssen.l@A VIKA vani& Wa !e8 Bere$ts !a(t8 Oberleutnant Gre%'r !l24 2ucnjava se "renijela na stube i u no5. 7r#anje "o drve nim ste"enicama. Agramer je !lonuo !rvav na jednu stolicu. 9e%ervni nad)je#ni! DOKTOR ALTMA"" Ku!at$ /stru/ente. Lau(s !r$tt !l25
l22 U

I BP

.'/'58 B$-esn$ .s$8 Bunt',n$ $8 P'str$-el-at$8 Vele$9da-n$1+a ba%ra8 Pr$.ra,a8 &tra:a8 Ba%ra8 Tele('n$ra-te l'%'rs+'/ /s.e+ $'n'/ '($ $ru. &tra:a ',a/'8 Tr+'/8 l23 )adr:$te nat.'ru1n$+a Gre%'ra8 Gre%'r -e .u a'8 &tra:a8 Pr$.raa8 "at.'ru1n$+ Gre%'r8 Tr+'/8 I B=

0EDA" GLA& Was $st der Bar'n/El@G DOKTOR ALTMA"" E/ le$ !ter & !en+els !uss !227 2regledavaju5i .orvatovo tru"lo& Gerade / den K'.(6 dur ! d$e "asen!!le !l28 #RA"E"&TEG Was $st /$t WalterEl@L DOKTOR ALTMA""

K'.(s !uss !l30 LUKA Das !ab $ ! %ese!en8 Den Walter !at d$eser +r'at$s !e Ad,'+at =$e !e$sst er nur ers !'ssen. Der Gre%'r... I ! !ab $!n $/ner $/ Verda !t %e!abt8 H' !,erra ter$s !es Pa +6 d$ese Kr'aten !l3l
S S

A 7t' /u -e b$l'E P'lud$' -e8 2t' j% barun$ $E La+ !$ta u ste%n'8 l28 ;a*no u %la,u6 +r'9 no#nu 3upljmu!
l2!
l27 22

GLA& DRUGI GLA&

l30 H$ta u l3l T' sa/

2t' -e s Walter'/E %la,u8 ,$d$'8 Waltera -e u#$rij%lio onaj <r*a$#/i o.*j%$ni/ S+a+' se sa/' 9',e S Gre%'r... On /$ -e 'du,$-e+ b$' s$.t/n-$,8 Vele$9da-n$1+a ba%ra6 t$ Hr,at$8 $ DK

ORDO"A"# Der Feld=ebel Grad$7+$ l$e%t draussen ,'r der Tur8 Gre%'r $st ,ers !=unden !l32 A s$r'/a! star$ de Mal' !$'B den Allerseelenta% =$rd er =$r+l$ ! n$ !t erleben !l33 GLA& 0ED"OG A_UTA"TA & !nell .a +en8 W$r (a!ren s'('rt na ! Ha,r$l'=+a8 R$+9u%8lAD Grab'=$e 9 -e .a'8 2t' %ledate +a' +ra,eE Mar78 Mstru/ente ',a/'8 O !sen8 Mstru/ente !er !l35 Trka ordonanaca. S"remanje stvari. 7o"ovi sve glasnije. Zve!et sta!la od to"ovs!e grmljavme. 2renose se !ov#e%i. )a,-esa

VD'$sta ne 5e d':$,-et$ Du7n$

"aredn$+ Grad$7+$ Ie:$ ,an$ .red ,rat$/a8 Gre%'r -e nesta'. dan8

H$tr' .a+',at$8 Odla9$/' #inj%#$a u Ha,r$l',+u8 U9/a+8 V'l'-( Mstru/ente ',a/'8

VDL