You are on page 1of 2

Detyr shtpie 1

Kushtet: Data e leshimit te detyres se shtepise: 30.10.2011 @ 00:01 Data e dorezimit se detyres se shtepise: 13.11.2011 @ 23:59 Detyra e shtepise dorezohet me e-mail ne adresen ardamoni.aabriinvest@gmail.com Formati i dorezimit te detyres: Word document si attachment, p.sh.: SyleSylani DSh1.docx Aty ku eshte i nevojshem te paraqitet kodi ne C# te behet copy / paste prej Visual Studio. Kodi i shkruar ne gjuhet tjera programuese nuk do te konsiderohet. Dorezimi i detyres se shtepise pas dates 13.11.2011 @ 23:59 do te denohet me minus 10 pike. Dorezimi i detyres se shtepise pas dates 15.11.2011 @ 09:30 nuk do te mirret parasysh. Vleresimi i detyres se shtepise do te jete ekuivalent me maximalisht 10% te vleresimit total te lendes.

1.

(5 pike) Jepni definicionin per te meposhtmet si dhe percaktoni se a jane softuer apo harduer: a) Procesori (CPU) b) Kompileri (Compiler) c) Njesia hyrese (Input unit) d) MS Word e) C# .NET

2.

(8 pike) Jepni pershkrimin per karakteristikat e IDE-se: a) rreshti i veglave (toolbar) b) rreshti i menu-se (menu bar) c) kutia e veglave (toolbox) d) form-a (form) e) projekti (project) f) rreshti i titullit (title bar) g) hulumtuesi i zgjidhjeve (solution explorer) h) karakteristikat pronesore (properties)

3.

(7 pike) Per te definuar variablat x, y dhe z qe do te ruajne numrat me presje dhjetore (p.sh.: 3.44, 33.22 dhe -22.09) cfare lloji/tipi duhet te jene keto variabla?
___________x; ___________y; ___________z;

Vetem pergjegjja e ndryshme per te tri rastet do te mirret parasysh.

Faqja 1 nga 2

4.

(10 pike) Cka paraqitet ne kutine e mesazheve (Message Box) kur ekzekutohen vecmas secila prej deklaratave te meposhtme? a) MessageBox.Show( "x = " + x ); b) MessageBox.Show( "Vlera e x + x eshte " + ( x + x ) ); c) MessageBox.Show( "x =" ); d) MessageBox.Show( ( x + y ) + " = " + ( y + x ) );

5.

(25 pike) Shkruani programin (Console Application) i cili i kerkon dhe i lexon dy numra te plote nga shfrytezuesi dhe pastaj e percakton se a eshte i pari shumefish i te dytit. Rezultati te paraqitet ne Command Prompt ose ne Message box. Psh: Nese perdoresi i fute numrat 15 dhe 3, atehere numri 15 (i pari) eshte shumefish i te dytit. Nese perdoresi fute 2 dhe 4, atehere numri 2 nuk eshte shumefish i te parit. [Sygjerim: Per kete detyre perdoreni operatorin e mbetjes (modulus)] Komentoni cdo rresht te kodit vlene 10 pike. Vetem programi ***.cs te dorezohet.

6.

(30 pike) Shkruani programin (console application) i cili llogarite eksponentin e trete (kubin) eksponentin e dyte (katrorin), eksponentin e pare (1) dhe eksponentin zero (0), per numrat prej 0 deri ne 10 dhe i paraqet ne formatin e meposhtem:
Eksponenti 3 0 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 Eksponenti 2 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 Eksponenti 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eksponenti 0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[Programi nuk ka nevoj te kete hyrje nga shfrytezuesi] Komentoni cdo rresht te kodit vlene 10 pike. Vetem programi ***.cs te dorezohet.

7.

(15 pike) Sa eshte x ne cdo hap te deklaratave te meposhtme. a) x = 7 + 3 * 6 / 2 1 + 3 * 3 6 / 3; b) x = 2 % 2 + 2 * 2 - 2 / 2 + 4 % 2; c) x = ( 3 * 9 * ( 3 + ( 9 * 3 / ( 2 + 1 ) ) ) ); [Keni parasysh renditje - prioritetin e ekzekutimit te operacioneve] Rezultati perfundimtar eshte i rendesishem, por gjithesesi do te vleresohet cdo hap se si eshte arritur deri te rezultati.

Faqja 2 nga 2