You are on page 1of 10
FLY EXPRESS ◇ 壹 MAGAZIN ... AJME!MAGAZIN JE O!AJAN!!ASOPIS U KOJEM IMA !LANAKA IS DRUGIH NOVINA
FLY
EXPRESS ◇
MAGAZIN
...
AJME!MAGAZIN
JE O!AJAN!!ASOPIS U KOJEM IMA !LANAKA IS DRUGIH
NOVINA I NA"IH ISTO IMA!! BANALNI !ASOPIS ZA LJUDE SA UZURPACIJOM!1.izdanje to
jest Broj 1 1. 2006-01-05
BESPLATNO O KN, O K!, O DIN, O MARAKA, O EUR, O ATS
KRIZA SLIKA:
JEDVA SU TICE
USPILE DO# DO
APARATA.

UVOD:

Dobrodo$li

ups!

niste vajlda

U$li u magazin

opet

ja magazin

K jarcu vi$e

!a

Rno

dakle,

dakle, dakle.sigurno san

Vas uzurpira to je mi bija cijl! A, stvarno

Nek ovaj ˝uvud˝ ode k jarcu!!ja stvarno Neznam ...

va!

Vicko Bezi!

!"#$%"&'

............................................... 4

pjla!ka

iz susidstva

................................................... 5

Bubica

i uzurpacija

...................... 6

Od

nastanka do 3-ce:Mliko Festival

................................. 7

Ne!to

vi!e o Koko shitovima

...................... 8

slika

iz Praga ima 1000,ali manjka

.......................................... 10

Kalendar po 2x kasni

...................................................................... 11

Kra(lj)j

Za informaciju ovo se dogodilo na!in susidima,a reporta a sa interneta Slobondog Dalmacijinog web-a je tu. itajte ...

Za informaciju ovo se dogodilo na ! in susidima,a reporta a sa interneta Slobondog Dalmacijinog web-a

PRI!A TRGOVKINJE KOJA JE NA STARU GODINU OTJERALA PLJA!KA"A

Za informaciju ovo se dogodilo na ! in susidima,a reporta a sa interneta Slobondog Dalmacijinog web-a

Nena #irli$ na Staru godinu se suprotstavila napada%u naoru&anom pi'toljem koji joj je poku'ao oteti kasu i - pobijedila

SPLIT - "Mo!ete me pitat, sve "u vam re", al´ da me niste slikali, na#la bi ja vas!" - odmah nas je upozorila Nena $irli", vlasnica marketa Manistra u %ibenskoj ulici koja je na Staru godinu oko 17.45 obranila svoj dnevni utr!ak od naoru!anog plja&ka#a. I nismo je slikali. Jer krhka !ena, ni!eg rasta, po svemu sli&na svakoj drugoj u &etrdesetim godinama, koja se nije prepala ni plja&ka#a ni njegova pi#tolja, zavrje'uje pa!nju.

  • - Ma nisan se imala kad pripast, da je on do#a i reka: ’Ovo je plja&ka’ i pokaza mi pi#tolj, dala bi mu sve,

najdra!a sam ja sebi. Ali ovaj je bio sasvim druga&iji! Dok je Nena sama bila u marketu i spremala ga pred zatvaranje, u#ao je mu#karac, od oko 25 godina, visok blizu 1,70 cm, odjeven u jeans hla&e i crvenu jaknu, te kao i svaki drugi kupac pristojno pozdravio. No, tada jednostavno prilazi i povla&i kasu s koje padaju monitor i tipkovnica. Ali ska&e i Nena, hvata kasu s druge strane i povla&i je k sebi. Plja&ka# tada vadi pi#tolj, #to je u prvi mah prepalo Nenu. No tek #to je iza#ao za

vrata, hrabra Nena ga susti!e, hvata ga za jaknu i opet po&inje borba za kasu.

  • - Ma bila san sto puta ja&a nego #ta jesan, da si mi vidija facu. (estok on, o"e pare, a ja ne dan, dra!e pare meni

nego njemu. Majku ti tvoju, ne"e# mi ih uzet! Vjerojatno #okiran otporom prodava&ice, plja&ka# pu#ta kasu i bje!i.

  • - Kad san vidila da je pobiga, vi#e ni#ta nisan osje"ala, ni ruke, ni noge. Kasa mi je ispala, novci su se razletili,

bilo je ka’ u filmu, lete pare po zraku - ka!e Nena. Nije se ni policiju sjetila pozvati, prvo je skupila pare, a onda

zvala mu!a koji okre"e ’92’. Do#li su nakon nekoliko minuta i napravili o&evid. Nena kvartovskog policajca nikad nije ni vidjela, ka!e da ne svra"a kod nje. A ovo joj je i prva plja&ka u 15 godina koliko radi, iako ka!e da joj se oko du"ana ’motaju’ narkomani. Mo!da se ne usu'uju krasti jer Nena ima dva sina, obojica su boksa&i, a stariji, Vinko $irli", prvak je Europe u kategoriji do 67 kg. "Sad vidin da su na mene", ka!e za kraj Nena.

`Na $ eg se pasa jako lako uzurpira`odjeknula j e re % enica iz Petrinih usta

`Na$eg se pasa jako lako uzurpira`odjeknula je re%enica iz Petrinih usta na jednom od na$ih obitejlskih ru%kova.Petra tada nije lagala.Bubicu se stvarno lako uzurpira.Lako uzupiranje nad Bubici %esta je pojava jer je Bubia boja&jliva

  • i nije hrabra.Bubicu se uzurpira retepcima za uzurpiranje,a recepti su:

Potrebne stvari:

-Bubica -Ruke -Mozak -Noge -Ljudsko tijelo

-Recepti za uzurpiranje

1.U%inite

-Do'ite nogama i jludskim tjelom do Bubice -Napravite neki nagli pokret ili potr%ide smrtno

  • i brzo prema Bubici -Bubica je uzurpirana

Mliko festival nastao je 2003.Ja san se dositija da mi mama postavi kameru i da kamera

Mliko festival nastao je 2003.Ja san se dositija da mi mama postavi kameru i da kamera mene snima.Pa po$to su svi Koko shitovi bila izbor za najbojlu pismu godine to jest tog glasa%kog natjecanja ja san reka `Neka Mliko Festival Bude glasa%ko natjecanje!´Svaka godina ima svoj Mliko festival.` Po$to je Mliko festival ˝Festival˝ neka bude jo$ ne$to u sklopu toga!´Pomislijo sam uo%i Mliko festivala 2 pa san nadoda da glasa(i rade pismu i da glasuju za najbolju pismu. ˝In your dreams˝kako bi amerikanci rekli mo&ete i o%ekivat da Glasa%i nisu tili radit pisme i narvno Petru je to uzurpiralo,tako da na 3 -ci ni$ta od izbora najbolje glasa%ke pisme! Ovo je Ve( 3. Mliko festival tako da dovi'enja!!

Ne!to vi!e o Koko

shitovima

Koko shit je nastao 2004 kad smo ja i Jak!a(Sporedni vlasnik DHS-a)nakon igranja Igre Kokov Dom Proglasili jedan od New Folder-a

Koko shitom.Mi smo cenili pi!ali od smija zamalo mi je mater morala oprat mudante.Koji je to bija smij da ste samo vidili.Nakon 30-31 dan to mi sinilo to jest sitija san se za!to nebi bilo natjecanje pisama pa san to i napravija. Koko shit 1 bila je totalna pu!ijona.do!a san sa listi"ima i podilija ih.Nisan vi!e zna kako idu pisme koje san da da se glasa za njih pa san po#ea #ak i neke izmi!ljat.Nakraju su pobjedili B Medvjeti kojih san se i si"a,ali Petra ka$e `Nijedna pisma nema veze.Ovo cilo natjecanje nema veze.´%ta sam i sam zna.Eto vidite !ta je ˝Pu!ijona˝,a u pu!ijoni pu!ilo je samo 2 ljudi.Dida i None!!

slika iz

Praga ima

1000,ali

manjka

Kad smo gledali slike iz Praga Izbrojili smo ih oko 1000.Ja se Ba! si%an kad smo i!li u zolo!ki S na!e desne strane bijo je cijeli red ptica a nastavljao se uzbrdicom a na uzbrdici isto je bilo jako puno tica. Bilo je negdi oko 80-100 tica. Kada san radija Vicko i Petra mp3

Vidija san da ima samo 5-9 slika i to Na!ih i Petrinih skupa a jo! te tice !ta

Su slikane slikane su 2X. To %ini da smo Slikali jedva 3 tice,a stvarno da san ima Foto aparat ...

Su slikane slikane su 2X. To % ini da smo Slikali jedva 3 tice,a stvarno da

Kalendar po 2x kasni

Ve" je 2006. a jo! nemamo kalendar skale i golubovi 2006. Ta se ista situacija dogodila lani 2005.kada je kalendar Golubovi 2005 bio napravljen pri kraj 1. miseca lani a mislimo Da #e i danas tako bit.`A ja san mu rekla da radi prije,ali je on igra igrice!´Izjavila je Vickova mama,A sam Vicko je izjavijo ` Kalendar po 2x kasni´!

壹 ○

Kra(lj)j

Eto valjda ste pali na baze i pro#itali Fly

Express. Dovi&enja do sljede#eg puta.!

Kra(lj)j!!!!!

11