You are on page 1of 3

I.

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA DREPTULUI DE SEMNATURA (conform Legii 184/2001 republicata)
Pentru toti solicitantii: formular solicitare drept semnatura; copie carte de identitate sau pa aport; copie legalizata a diplomei de arhitect (pentru diplome eliberate de universitati

cazier #udiciar; curriculum vitae succint ( l$% pagini); portofoliu de lucrari;

romane ti) sau atestat de recunoa tere al diplomei emis de catre Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR) sau Ministerul ducatiei !ercetarii i lnovarii M !" (pentru diplome obtinute "n strainatate);

Pentru arhitectii stagiari& membri ai OAR& este necesar a se prezenta i documentele efectuarii stagiului : copii legalizate contract'e de munca sau carnet de munca& adeverinta "(M& recomandari ale arhitectilor lndrumatori& dovada efectuarii stagiului emisa de filiala OAR al carui membru este) Pentru arhitectii& cetateni * & membri ai organizatiilor profesionale similare OAR& este necesar a se prezenta si un !ertificat conform +irectivei %,,-'./'! privind recunoa terea calificarilor profesionale& eliberat de autoritatile competente din statui de provenienta (!amere& Ordine& *niuni etc) ale Arhitectilor)& "n original i traducere legalizata& care sa ateste: dreptul solicitantului de a e0ercita profesia de arhitect pe teritoriul acestuia ; faptul ca solicitantul detine acele diplome sau alte documente doveditoare ale calificarii profesionale care indeplinesc criteriile legislatiei europene in domeniu; dovada de onorabilitate (nu are sanctiuni disciplinare& nu are drept de semnatura suspendat etc)); Acest document trebuie sa fie prezentat "a eel mult trei luni de "a data eliberarii sale de catre autoritatea competenta din statui de provenienta al solicitantului) !onditiile "n care arhitectii cetateni ai altor state& "n afara celor "a care se face referire "a art) - din 1egea 234'%,,2 republicata& pot dobandi drept de semnatura "n Romania i pot cere lnscrierea in (abloul 5ational al Arhitectilor vor fi stabilite& "n conditii de reciprocitate& prin conventii lncheiate de statui roman cu statele respective) (art) 2%& 1egea 234'%,,2 republicata) +reptul de semnatura se obtine in conditiile prezentarii dosarului cu actele enumerate mai sus& a portofoliului de lucrari i a sustinerii interviului in fata !omisiei 5ationale de Acordare a +reptului de 6emnatura) Arhite7ii membri ai organizatiilor profesionale din statele *niunii uropene& ale 6patiului conomic uropean i ai !onfederatiei 8elvetice i care implicit au drept de practica "n aceste state nu sustin interviu) (a0e: %., lei pentru interviu sau analiza dosar i portofoliu) +etalii conturi bancare: Ordinul Arhite7ilor din Romania& cod fiscal 24,3.-2, 9anca Romana pentru +ezvoltare $ 6ucursala Academiei cont in lei: R,3,9R+ 42 O6:%2%,3%.42 ,,& cont in euro: R,.2 9R+ 42 O6:;3-<.<%42,,& cont in dolari R,,<9R+ 42 O6:..,-/.,42 ,,) Pentru platile in euro sau dolari codul s=ift al bancii este 9R+ RO9*)

Modul de realizare a portofoliilor de lucrari i a desfii urarii interviului este descris mai #os)

"") POR(O>O1""1 + 1*!"*R" Portofoliul de lucrari in vederea dobandirii dreptului de semnatura va contine un numar minim de . lucrari "a faza de proiectare PA!$ ca e0tras din P(& prezentate pentru obtinerea autorizatiei de construire) >iecare lucrare& din cele trei (sau mai multe)& va fi prezentata sub forma unei mape$caiet format A 4 sau A .& pe suport hartie& (plansele pot fi si mai mari& dar pliate pana "a dimensiunile A 4 sau A .)) 1ucrarile e0ecutate "n alte tari decat Romania vor fi lucrari depuse in vederea obtinerii autorizatiei de construire in tarile respective) Pentru fiecare lucrare se vor prezenta in principal: memoriul de arhitectura& plan ele de baza $ planuri de incadrare in zona& planuri de situatie& planurile cladirii (subsol& demisol& parter& mezanin& eta#& eta# curent& mansarda& acoperietc)) sectiuni& fatade i in secundar'optional detalii i fotografii) Portofoliile de lucrari vor fi intocmite potrivit regulilor specifice proiectarii de arhitectura i a legislatiei in vigoare in Romania (vezi 1egea -,'2??2 republicata& privind autorizarea e0ecutarii lucrarilor de constructii& 1egea " ,'2??-& privind calitatea in constructii& 1egea 224'2??/ privind locuinta etc))) Plan ele principale i detaliile vor fi semnate in original in cartu"a rubrica &intocmitor@ sau &proiectat@ i vor avea aplicata tampila firmei de proiectare) Pentru stagiari este obligatorie& pe langa semnatura lor ca intocmitori (coautori& desenatori)& semnatura arhitectului indrumator in original& parafa acestuia de arhitect cu drept de semnatura i tampila firmei de arhitectura) Portofoliile de lucrari ale tuturor solicitantilor de drept de semnatura vor fi restituite participantilor imediat dupa sesiune) "n cazuri speciale !5A+6 poate dispune retinerea anumitor portofolii pentru analiza ulterioara) """) "5( R:"*1 +iscutiile din timpul interviului vor fi a0ate pe elementele lucrarilor prezentate in portofoliu& pe cuno tintele dobandite "n timpul practicii "n domeniul proiectarii de arhitectura i pe cunoa terea regulilor specifice proiectarii de arhitectura i a legislatiei "n domeniu Ain vigoare in Romania Sesiunile de acordare a dreptului de semnatura se tin in lunile martie, iunie, septembrie si decembrie.

Arh) 6tefan 6cafa Presedinte !5A+6

*driste$