You are on page 1of 8

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. AP.

PETRU SI PAVEL BRAILA

CARTA DREPTURILOR PERSOANELOR VARSTNICE ASISTATE

CAP. I CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR VARSTNICE a) Art.1: Caminul pentru Persoane Varstnice "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" este institutie de asistenta sociala, cu personalitate juridica,in subordinea Consiliului Local si sub directa conducere a Primarului unicipiului !raila. unicipal !raila

b) Art.": Activitatea caminului se desfasoara pe ba#a prevederilor pre#entului $e%ulament,a Le%ii nr.&'()"''1 privind Sistemul national de asistenta sociala, a Le%ii nr. 1&)"''' privind Asistenta sociala a persoanelor varstnice, a *.+.$. nr.1'"1)"''' pentru aprobarea ,ormelor metodolo%ice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoanele varstnice conform *.+.(-.)"''( modificata prin *.+.1''&)"''( pentru aprobarea ,omenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal,a $e%ulamentului/cadru de or%ani#are si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a ,ormelor metodolo%ice de aplicare a prevederilor 0rdonantei +uvernului nr.12)"''- privind serviciile sociale. CAP. II PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA FURNIZRII SERVICIILOR SOCIALE DE CTRE CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE a) respectarea drepturilor 3i a demnit45ii omului6 b) asi%urarea autodetermin4rii 3i a intimit45ii persoanelor beneficiare6 c) asi%urarea dreptului de a ale%e6 d) abordarea individual4 3i centrarea pe persoane6 e) participarea persoanelor beneficiare6 f) cooperarii 3i parteneriatului6 %) recunoa3terea valorii fiec4rei persoane6 7) abordarea compre7ensiv4, %lobal4 3i inte%rat46 1

i) orientarea pe re#ultate6 j) 8mbun4t45irea continu4 a calit45ii6 9) combaterea abu#ului asupra persoanelor beneficiare, 8n cadrul institutiei. C A P. III OBIECTIVELE CAMINULUI 'SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL Art.(: Principalele obiective ale Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Apostoli Petru si Pavel:: sunt: a) sprijinirea persoanelor varstnice privind asi%urarea de servicii sociale: %a#duire, 7rana, in%rijire, intretinere completa, asistenta medicala ,sociala, psi7olo%ica si un climat de viata apropiat familiei. b) evitarea pe cat posibil a e;cluderii sociale a acestei cate%orii de populatie. c) de#voltarea serviciilor sociale,inclusiv a activitatilor de tip preventiv in scopul reducerii numarului de persoane care solicita asistenta de specialitate in camin. d) sa asi%ure persoanelor varstnice in%rijite ma;imum posibil de autonomie si si%uranta6 e) sa ofere conditii de in%rijire care sa respecte identitatea,inte%ritatea si demnitatea persoanei varstnice6 f) sa permita mentinerea sau ameliorarea capacitatilor fi#ice si intelectuale ale persoanelor varstnice6 %) sa stimule#e participarea persoanelor varstnice la viata sociala6 7) sa facilite#e si sa incuraje#e le%aturile interumane,inclusiv cu familiile persoanelor varstnice6 i) sa asi%ure suprave%7erea si in%rijirea medicala necesara, potrivit re%lementarilor privind asi%urarile sociale de sanatate6 j) sa previna si sa trate#e consecintele le%ate de procesul de imbatranire. 9) in ca# de deces, institutia asi%ura inmormantarea beneficiarilor care nu au sustinatori le%ali sau care au sustinatori cu posibilitati materiale reduse. CAP. IV ATRIBUTIILE CAMINULUI 'SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL Art.1: Caminul pentru Persoane Varstnice "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" are urmatoarele atributii: a) asi%ura furni#area serviciilor sociale in interesul beneficiarului si in ba#a contractului inc7eiat cu acesta6 b) asi%ura furni#area serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar,cu sau fara %a#duire6 "

c) asi%ura intretinerea si folosirea eficienta a ba#ei materiale si a bunurilor din dotare6 d) intocmeste proiecte si pro%rame proprii care sa asi%ure cresterea calitatii activitatii,potrivit politicilor si strate%iilor nationale judetene si locale6 e) or%ani#ea#a activitati de sociali#are in vederea relationarii beneficiarilor cu mediul e;terior institutiilor6 f) acorda sprijin si asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiilor care pun in pericol si%uranta beneficiarilor6 %) de#volta parteneriate si colaborea#a cu or%ani#atii,institutii si orice forme or%ani#ate ale societatii civile,in conditiile le%ii, in vederea diversificarii serviciilor sociale furni#ate6 7) asi%ura indeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atat personalului, cat si beneficiarilor a prevederilor din re%ulamentul propriu de or%ani#are si functionare6 i) elaborea#a carta drepturilor, specifica tipurilor de beneficiari carora li se adresea#a6 j) instituie masuri de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de dro%uri. CAP. V DREPTURILE PERSONELOR BENEFICIARE DE SERVICII SOCIALE : a) s4 li se respecte drepturile 3i libert45ile fundamentale, f4r4 discriminare pe ba#4 de ras4, se;, reli%ie, opinie sau orice alt4 circumstan54 personal4 sau social46 b) s4 participe la procesul de luare a deci#iilor 8n furni#area serviciilor sociale, respectiv la luarea deci#iilor privind interven5ia social4 care li se aplic46 c) s4 li se asi%ure p4strarea confiden5ialit45ii asupra informa5iilor furni#ate 3i primite6 d) s4 li se asi%ure continuitatea serviciilor sociale furni#ate, at<t timp c<t se men5in condi5iile care au %enerat situa5ia de dificultate6 e) s4 fie proteja5i de le%e at<t ei, c<t 3i bunurile lor atunci c<nd nu au capacitate de deci#ie6 f) s4 li se %arante#e demnitatea, intimitatea 3i respectarea vie5ii intime6 %) s4 participe la evaluarea serviciilor sociale primite6 7) s4 li se respecte toate drepturile speciale care se acord4 persoanelor varstnice. CAP. VI OBLIGAIILE PERSOANELOR BENEFICIARE DE SERVICII SOCIALE a) s4 furni#e#e informa5ii concrete cu privire la identitatea, situa5ia familial4, social4, medical4 3i economic46 b) s4 participe la procesul de furni#are a serviciilor sociale6 c) s4 contribuie, 8n conformitate cu le%isla5ia 8n vi%oare, la plata serviciilor sociale furni#ate, 8n func5ie de tipul serviciului 3i de situa5ia lor material46 d) s4 comunice orice modificare intervenit4 8n le%4tur4 cu situa5ia lor personal4. -

CAP. VII DISPOZITII PRIVIND PRIMIREA SI EXTERNAREA PERSOANELOR VARSTNICE

Art.&: Se considera persoana varstnica persoana care a implinit varsta de pensionare stabilita de le%e. Art.2: !eneficia#a de asistenta sociala in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Apostoli Petru si Pavel",ca masura cu titlu de e;ceptie,persoanele varstnice cu domiciliul sau resedinta in municipiul !raila,care se %asesc in una din urmatoarele situatii: a) nu are familie sau se afla in intretinerea unei sau unor persoane obli%ate la aceasta,potrivit dispo#itiilor le%ale in vi%oare6 b) nu are locuinta si nici posibilitatea de a/si asi%ura conditiile de locuit pe ba#a resurselor proprii6 c) nu reali#ea#a venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asi%urarea in%rijirii necesare6 d) nu se poate %ospodari sin%ura sau necesita in%rijire speciali#ata6 e) se afla in imposibilitatea de a/si asi%ura nevoile socio/medicale,datorita bolii ori starii fi#ice sau psi7ice. Art..: Accesul persoanei varstnice in camin se face tinand seama de prevederile art.2 din $e%ulamentul de 0r%ani#are si =unctionare si cu respectarea urmatoarelor criterii de prioritate: a) necesita in%rijire medicala permanenta deosebita,care nu poate fi asi%urata la domiciliu6 b) nu se poate %ospodari sin%ura6 c) este lipsita de sustinatori le%ali sau acestia nu pot sa isi indeplineasca obli%atiile datorita starii de sanatate sau situatiei economice si a sarcinilor familiale6 d) nu are locuinta si nu reali#ea#a venituri proprii. Art.1': Accesul persoanei varstnice in camin se face prin dispo#itia Primarului !raila,in ba#a unui dosar care va cuprinde: a) cererea persoanei varstnice interesate,a repre#entantului le%al al acesteia,a instantei judecatoresti,a personalului de specialitate din cadrul consiliului local,a politiei,a or%ani#atiei pensionarilor,a unitatilor de cult recunoscute in $omania sau a or%ani#atiilor ne%uvernamentale care au ca obiect de activitate asistenta sociala a persoanelor varstnice,dupa ca#6 b) fisa de evaluare socio/medicala6 > unicipiului

c) anc7eta sociala reali#ata de colectivul preva#ut de le%e prin care se propune masura internarii6 d) copii de pe actele de stare civila6 e) acte privind componenta familiei atat pentru varstnic cat si pentru sustinatori6 f) acte de venituri?talon pensie,certificat venit impo#abil,adeverinta de salarii) sau declaratie pe proprie raspundere din care sa re#ulte ca nu reali#ea#a venituri/ atat din partea sustinatorilor cat si din partea persoanelor varstnice6 %) recomandarea medicala ca nu pre#inta boli transmisibile6 Art.11: ?1) @;ternarea persoanei varstnice se face prin dispo#itia Primarului !raila la cererea acesteia sau a repre#entantului le%al. ?") @;ternarea mai poate fi dispusa de Primarul unicipiului !raila,la propunerea motivata a Airectorului caminului, ca urmare a solicitarii majoritatii asistatilor,in ca#ul in care persoana varstnica tulbura %rav sau in mod repetat linistea celorlalti,prin manifastari violente sau ca urmare a consumului e;a%erat de alcool. unicipiului

CAP. VIII REGULI GENERALE ALE ACTIVITII DE ASISTARE I NGRIJIRE PERSONAL A PERSOANEI VARSTNICE Personalul de in%rijire va recunoa3te valoarea persoanei cu varstnice prin : tratarea cu respect a persoanei pe care o are 8n 8n%rijire6 consultarea sa, pe c<t posibil 8n toate problemele care o privesc ? de e;emplu: alimenta5ia, administrarea tratamentului, asi%urarea i%ienei, modul de petrecere a timpului liber etc.)6 respectarea 3i 8ndeplinirea cerin5elor pe care le e;prim4 ?de e;emplu: de a/3i cump4ra un lucru personal, de a se 8nt<lni cu o anume persoan4 etc.)6 asi%urarea libert45ii personale 8n via5a de #i cu #i, 8ncurajarea persoanei cu varstnice s4 ia deci#ii cu privire la modul 8n care dore3te s4/3i fac4 un pro%ram #ilnic.

CAP. IX. REGULI GENERALE PRIVIND HRNIREA PERSOANEI VARSTNICE Se va ajuta persoana cu varstnica s4 m4n<nce, s4 bea ap4 re%ulat, asi%ur<nd condi5iile ca nici un accident s4 nu se produc4 8n timpul servirii mesei. *r4nirea corect4 este important4 pentru restabilirea fi#ic4, cre3terea 3i de#voltarea persoanei varstnice. (

Servirea mesei trebuie s4 fie un prilej pentru persoana cu varstnica de a 8nv45a s4 se 7r4neasc4, cu c<t mai pu5in ajutor posibil din partea asistentului personal. Se va avea %rij4 ca alimentele consumate de persoana varstnica s4 con5in4 tot ce este necesar pentru s4n4tatea acesteia, din toate cate%oriile de alimente, dac4 nu e;ist4 contraindica5ii. Personalul de in%rijire trebuie s4 aib4 r4bdare, s4 nu %r4beasc4 persoana care m4n<nc4. Se vor urm4ri cu aten5ie persoanele varstnice care 8n%7it mai %reu, la care e;ist4 pericol de 8necare, la cele care salivea#4 puternic, prin asi%urarea corespun#4toare a po#i5iei capului 3i a corpului. CAP. X. REGULI GENERALE PRIVIND ASIGURAREA IGIENEI PERSOANEI VARSTNICE Se va ajuta persoana varstnica s4 se spele pe corp #ilnic 3i ori de c<te ori este nevoie 8n cursul unei #ile. Se va sc7imba lenjeria de pat ori de c<te ori este nevoie. Se va 8ncuraja persoana varstnica s4 8nve5e deprinderi #ilnice de sp4lare a m<inilor 8nainte de servirea meselor, de sp4larea a din5ilor diminea5a 3i dup4 fiecare mas4, precum 3i 8nainte de culcare, ajut<ndu/l dac4 este nevoie s4 8nve5e aceste lucruri 3i s4 repete mi3c4rile. !aia %eneral4 a persoanelor imobili#ate se va face astfel 8nc<t s4 nu se produc4 accidente. Se va asi%ura i%iena corespun#4toare a spa5iului de locuit ?camer4, locuin54, curte, %r4din4). Se va urm4ri aerisirea locuin5ei, men5inerea unei temperaturi optime, precum 3i efectuarea unei cur45enii #ilnice. CAP. XI. REGULI GENERALE PRIVIND PROGRAMUL DE SOMN AL PERSOANEI VARSTNICE Se vor asi%ura condi5ii pentru ca persoana varstnica s4 doarm4 dup4/amia#a 3i 8ntre orele "".'' seara 3i & diminea5a. Bn aceste intervale de timp se va asi%ura lini3tea prin tra%erea perdelelor 3i limitarea tuturor factorilor de #%omot. CAP. XII REGULI GENERALE PRIVIND MBRCAREA / DEZBRCAREA PERSOANEI VARSTNICE cu mare aten5ie prin adaptarea corespun#4toare a spa5iului 8n care se reali#ea#4 baia 3i prin sus5inerea capului 3i corpului acestuia

Se va ajuta persoana varstnica s4/3i alea%4 8mbr4c4mintea potrivit4 3i s4 se 8mbrace ) de#brace pe c<t posibil sin%ure. Cnele persoane trebuie 8nv45ate ) re8nv45ate s4 fac4 mi3c4rile potrivite de 8mbr4care ) de#br4care. 0biectele de 8mbr4c4minte, de 8nc4l54minte 3i de i%ien4 personal4 se vor afla la 8ndem<na persoanei varstnice. Bn func5ie de %radul de dependen54 8n reali#are acestor activit45i se va stabili cum s4 fie sprijinit4 persoana varstnica, ajut<ndu/o totodat4 s4 fac4 pro%rese. CAP. XIII REGULI GENERALE PRIVIND COMUNICAREA CU PERSOANA

VARSTNICA Personalul de in%rijire are obli%a5ia de a comunica cu persoana varstnica 3i de a %4si cele mai potrivite mijloace 3i de a %4si cele mai potrivite mijloace pentru a de#volta vorbirea 3i capacitatea de a comunica a persoanei avute 8n %rij4. Bn ca#ul persoanelor varstnice c4rora le/a fost afectat4 vorbirea, se va re8nv45a persoana s4 vorbeasc4 3i se va comunica mereu cu acestea. Comunicarea se reali#ea#4 prin vorbire, dar 3i prin semne, e;presia fe5ei, dar 3i prin semne, e;presia fe5ei, %esturi etc.

CAP.

XVI

REGULI

GENERALE

PRIVIND

DEZVOLTAREA

CAPACITII

DE

AUTONGRIJIRE I AUTOSERVIRE A PERSOANEI VARSTNICE Persoana varstnica trebuie sprijinit4 s4 reali#e#e cu efort propriu, cu sau f4r4 sprijin, c<t mai multe mi3c4ri 3i ac5iuni, pentru 8n%rijire personal4 sau autoservire. Pentru a pro%resa 8n aceste deprinderi se va 8nv45a mi3c4rile pe care trebuie s4 le e;ecute pentru a putea face mai mult. Se va 8ncuraja persoana varstnica s4 comunice 8n timp ce reali#ea#4 aceste mi3c4ri pentru a vedea %radul de 8n5ele%ere 3i efortul 8n 8nsu3irea acestor deprinderi. Persoana varstnica va fi 8ncurajat4 3i ajutat4 s4/3i fac4 sin%ur4 ordine 8n spa5iul de locuit 8n func5ie de posibilitatea acesteia, insist<ndu/se pe activit45ile care 8i fac pl4cere. CAP. XV REGULI GENERALE PRIVIND RESPECTAREA TRATAMENTULUI MEDICAL A PERSOANEI VARSTNICE

&

Asistentul medical va administra medica5ia prescris4 de medicul de familie sau de medicul specialist, respect<nd indica5iile de administrare, eventualele restric5ii alimentare sau de alt4 natur4 pe durata efectului acestora. Acesta va ajuta, dac4 e nevoie, persoana varstnica s4 ia aceste medicamente, 8ncuraj<nd/o tot timpul 3i e;plic<ndu/i efectele acestora. Va 8ncuraja persoana varstnica s4/3i e;prime starea pe care o are dup4 administrarea unui tratament, anun5<nd medicul despre eventualele reac5ii adverse sau modific4ri ale st4rii de s4n4tate.