You are on page 1of 3

Agatha Christie

1890. - 1976. Agatha Christie roena je 16. rujna 1890. godine u mjestu Torquay u Devonu !e"i#a $ritanija #ao Agatha C"arissa %ary %i"""er. $i"a je najm"aa od troje dje&e ameri'#og (os"ovnog 'ovje#a odgojena i )#o"ovana u *ari+u od,a&i"a je g"a+,enu #arijeru +,og (retjerane stid"jivosti. -odine 191.. uda"a se +a Ar&hi,a"da Christiea vojnog (i"ota a sama je (osta"a a(ote#ar#a. / (u,ertetu je (isa"a (jesme a +atim 0guta"a0 avanture Doy"eova 1her"o&#a 2o"mesa i Arsena 3u(ina. 4a vrijeme *rvog svjets#og rata radi"a je u ,o"ni&i i ste#"a ne)to +nanja o otrovima #oje 5e #asnije vje)to #oristiti u svojim dje"ima. *rvi dete#tivs#i roman The %ysterious A66air at 1ty"es o,javi"a je ve5 1970. godine. 8njigu je o,javio i+dava' 9ohn 3ane #oji je o,javio njenih (rvih )est #njiga. -odine 1976. Agathin je su(rug +atra:io ra+vod jer se +a"ju,io u drugu :enu. ;a#on toga Agatha ve5 dodatno u+nemirna smr5u maj#e tajanstveno je nesta"a. Cije"a <ng"es#a ,i"a je u+nemirena njenim nestan#om. *rona)"i su je tri tjedna #asnije u ma"om hote"u gdje je o,ja)njava"a (o"i&iji da je do:ivje"a gu,ita# (am5enja. $a) u to vrijeme =i""iam Co""ins o,jav"juje njenu #njigu The %urder o6 >oger A&#royd 'ija joj je domi)"jatost i :anrovs#a arti#u"iranost (o(tuno u'vrsti"a re(uta&iju u ovom :anru i #oja je o+na'i"a (ravi (o'eta# njene s(isate"js#e #arijere. -odinu dana na#on ra+voda ?1977.@ uda"a +a m"adog areho"oga %aAa %a""oBana ?#asnije je do,io titu"u sir@ #oje je u(o+na"a na (utu u %e+o(otamiju. !e"i#o joj je nadahnu5e ,io njegov (o+iv. 1 njim je (ro(utova"a svijet. Ta#o su nasta"i ne+a,oravni romaniC /,ojstvo >o,erta <i&o66a 3e) u sar#o6agu /,ojstvo u Drient eA(ressu Deset ma"ih &rna&a /,ojstvo u %e+o(otamiji 1ajam +"o'ina itd. D,javi"a je 6E dete#tivs#ih (ri'a 17 drama 16 tomova #rati#ih (ri'a dvije (oeme i #njigu +a dje&u 1tar over $eth"ehem. *od (seudonimom %ary =estma&ott o,javi"a je )est romanti'nih romana. *rema motivima 77 njena ostvarenja snim"jeni su 6i"movi. ;a(isa"a je i v"astitu auto,iogra6iju jednostavno na+vanu An Auto,iogra(hy a #oja je o,jav"jena na#on njene smrti. Fa#o je (red smrt i+javi"aC Deset godina na#on moje smrti nit#o me se ne5e sje5ati njen o(us i da"je i+a+iva go"emu 'itate"js#u (o+ornost. 8nji:ari i danas di"jem svijeta (rodaju od tri do (et mi"ijuna njenih romana na godinu. Gitaju je u +ra#o("ovima u 'e#aoni&ama u (od+emnoj :e"je+ni&i... -odinama je na vrhu "iste ,estse"era. *rema /;<1CD-voj statisti&i (roda"a je vi)e (rimjera#a #njiga i to u &ije"om svijetu nego ,i"o #oji drugi (isa& s eng"es#og govornog (odru'ja. ;jena dje"a samo u d:e(nom i+danju na godinu se (roda u 1 E mi"ijuna (rimjera#a. 9o) jedna mi"ijarda (rodana je na 6H druga je+i#a. !i)u (rodaju imaju samo $i,"ija i 8uran. Dje"a su joj (revedna 'a# na 10H je+i#a 1. vi)e nego 1ha#es(earova dje"a. 4a njenu #nji:evnu #arijeru ve+an je jo) jedan re#ordC u "ondons#om #a+a"i)tu =est <nd njena drama %i)o"ov#a (ri#a+uje se ve5 (unih .0 godinaI Tre,a "i re5i da je dvorana uvije# (una. -odine 1971. dodije"jena joj je titu"a "ady 1977. njen se vo)tani #i( na)ao u "ondons#om mu+eju %adame Tussand 197H. na(isa"a je (os"jednji roman a 197E. umro je ins(e#tor 2er&u"e *oirot juna# njenih

mnogo,rojnih (ri'a onis#i $e"gijana& #oji je gu,io :iv&e #ad ,i mu se &rni ,r# umo'io u juhu. 4a :ivota je rje)avao gotovo nerje)ive s"u'ajeve a (o#o(an je u 4astoru. ;e#ro"og mu je tis#an i u ;eB Jor# Timesu. /mro je jer je dosadio autori&i a"i je i da"je meu nama u ,rojnim #njigama 6i"movima i te"evi+ijs#im serijama. 4a na)u je e(ohu Agatha Christie od i+nimnog +na'aja jer je s njenim ostvarenjima eng"es#a )#o"a dete#tivs#e (ro+e a"i i #rat#e (ri'e uo(5e doseg"a svoj #reativni vrhuna&. *ored toga Agatha Christie je (ota#nu"ai da"ji ra+voj eng"es#e dete#tivs#e (ri'e (ose,i&e u $ritaniji gdje se njenim nastav"ja'ima smatraju >uth >ende"" *. D. 9ames. 2e"en %&Fnnes i Ameri#an#a *atri&ia 2ighsmith. Dd svega (otre,ni su mi samo sto" i (isa5i stroj - i+javi"a je nesuena a(ote#ar#a i+ 'ijega su #u5nog "a,oratorija u svijet #renu"i dete#tiv 2er&u"e *oirot i nai+g"ed smu)ena gos(oi&a %ar("e s(remni rije)iti i naj+amr)enije +"o'ine ovoga svijeta. Fdeje je +a(isiva"a u ,i"je:ni&e.8njiga Agathe Christi 0An Auto,iogra(hy0 Dsamdeset (osto vremena tro)i"a je na smi)"janje +a("eta a ostata# na (isanje. Dni #oji su je (o+nava"i (ri'aju o njenoj neuro+i i o(sesiji de"i#tom #oja joj je omogu5i"a ta#o ("odnu i sretnu #arijeru s(isate"ji&e. -dje god je ,i"a i u najsretnijim i najtu:nijim trenu&ima mis"i su joj uvije# vr"uda"e o#o +"o'ina i smi)"ja"e nove s&enarije +a u,ojstva. To ju je dr:a"o gotovo do same smrti. Fma"a je ve5 86 godina i ,i"a s"a,a i ,o"e:"jiva #ada je jednog (os"ije(odneva (o+va"a svoju (rijate"ji&u na 'aj. Dva joj je u ra+govoru (re(oru'i"a novi (ra)a# +a 'i)5enje umjetnog +u,a"a. Agatha je odmah +a(isa"a ime (roi+voda i #raj toga o(as#uC $i"o ,i mogu5e organi+irati savr)eno u,ojstvo #oriste5i #ao oru:je (ra)a# (omije)an s arsenom. <mma <r&o"i #oja (rou'ava 6enomen #rimino"ogije u "iteraturi ova#o o&jenjuje Agathine romaneC ;jena dje"a imaju s(e&i6i'an sen+i,i"itet ,ogata su (ro6injenim humorom. / odreenom smis"u to nisu #"asi'ni #rimi-romani nego (ri'e #oje ot#rivaju &ije"i jedan svijet sa svojim tradi&ijama. / njenim #njigama nema sadi+ma more mu'enja tu'njave. /,ojstva se dogaaju ,"ago u #rugu umirov"jenih (u#ovni#a dama s e#stravagantnim )e)irima u sa"onima s divanima i &vjetnim (resv"a#ama u #ojima se (os"u:uje 'aj i marme"ada od ,orovni&e. To jesu #njige o +"o'inima a"i ,e+ (rosi(anja mu'nine. ;o ra+"og vjerovatno "e:i i u tome )to se u svojim romanima Agatha Christie dr:a"a onoga )to je naj,o"je (o+nava"a - ,ritans#og ,ur:oas#og mi"jea. 1ama Agatha o svojim je dje"ima re#"aC 4"o'in nije (o'eta# svega nego #raj svega. *o"i&ijs#i dete#tivs#i roman +a mene je (ri'a o ,or,i i+meu 4"a i Do,ra a mora" te (ri'e je (ora+ 4"a i (o,jeda Do,ra. Tema sva#og romana jest o,rana nevinosti jer je ona ,itna a ne grijeh. ;a (rigovor #riti#e da su njeni romani (uni ,ana"nosti te da su i+van so&ija"nog #onte#sta odgovori"a jeC ;ova& u&jene "udi"o strast +a u,ijanjem nisu ni#a#vi ,ana"ni motivi #oji tjeraju moje "i#ove na (ut +"o'ina. ?...@ $ana"ni su us(orede "i se s ameri'#im dje"ima #rimina"isti'#og :anra u #ojima se "e)evi gomi"aju #rv te'e u >oman 0The $ody in the 3i,rary0(oto&ima a strah hvata 'itate"je +a gr"o. Ga# i dete#tivi snagu i hra,rost tra:e (omo5u 0inje#&ija0 ,ur,ona. %ojim juna&ima vis#i ne odgovara oni vo"e vino i to odreene mar#e odreenog godi)ta. 1ve je stvar u#usa. / us(ored,i s ameri'im #rimi (ri'ama njene su (ri'e naivne igre u #ojima je smrt 'ista a(stra#&ija. Do# je ona u,ija"a ,o'i&ama otrova ameri'#i su (is&i hr"i"i u sadisti'#e is(ade. Dna je to u "istu Times jednom #omentira"a ova#oC ;e vo"im smrti (une #rvi. ;e vo"im nasi"je tri"ere. To je 'isti sadi+am. *one#ad me hvata strah )to :ivim u +em"ji u #ojoj o#rutnost +a,av"ja umjesto da u:asava "jude.

Dno u 'emu je Agatha Christie ,ri"jira"a jeste to )to je majstori&a t+v. tehni#e +atvorenog #ruga. ;aime ona se ,avi s#u(inom jedna#o sumnjivih oso,a od #ojih je jedna nesumnjivo (o'ini"a +"o'in. 1va#ome od "i#ova u na'e"u (osve5uje jedna#o (rostora. ;e (ostoji ni#a#vo isti&anje (a ta#o ni (odje"a na g"avne "i#ove i e(i+odiste. Ana"i+iraju5i osumnji'ene ona 5e +a sva#og (ose,i&e stvoriti ja#e i uvjer"jive motive +a +"o'in. %ajstori&a je u +avaravanju 'itate"ja u navoenju da sumnja u sva#og osim u stvarnog (o'inite"ja +"o'ina. Dsumnji'ene e"iminira jednog (o jednog. *o'inite"j +"o'ina ne odaje se strogo sve do (os"jednje strani&e. 3i#ovi dos"jedno +a(ravo ro(s#i s"u:e enigmi. 1vi su 0omotani0 (ri,"i:no istim ,rojem indi&ija (omo5u #ojih 'itate"j (o#u)ava odgonetnuti t#o je od sudioni#a (o'inio nedje"o. A"i 'itate"j (remda uvjeren da je na (ravom (utu na #raju ,iva nasamaren. /straju5i na toj tehni&i (osta"a je sinonim +a ta#vu vrstu :anra istodo,no uvode5i u njega ,e+o'nu jednoo,ra+nost. / njenom #nji:evnom dje"u sve je (redvid"jivo - do# sve indi&ije vode (o"i&iju u #rivom smjeru 2er&u"e *oirot (ri(rema +am#u (ravom u,oji&i onom sudioni#u u #ojeg nit#o ne sumnja. *one#ad to (re"a+i u ta#vu (re(o+nat"jivost da u#o"i#o :e"ite ot#riti u,oji&u (rije +avr)et#a romana jednostavno (osumnjate u najsim(ati'niju oso,u. Agatha Christie umr"a je 17. studenoga 1976. godine.