You are on page 1of 3

EDUcATIET, cERcETAntt,tINnnnruLUI sI spoRTur,rlt MTNISTERUL INSPECTORA"IUL BRAILA $COLARJUDETEAN

Str. Af. I. Cuza nr. 172Tel. 0239619160 e-mail:isjbr@easynet,ro nr......din..,...

$coALA 'ION CREANGA"BRAIT.A


::::::::--. Str. $colilor nr. 15 Tel. 0239611910

tbq#N.lt,&0 -2

:i1ru:*'ri#;*yt:tt:w;ira'a@vahoo'com
[ah,ti i l ;ti

;Hil

Avizatl

Avizat,

tor

olar, Simion
MINISTERUL E

tor $colar,
TI1SERETU LUI }N$PECTORAT[JL

ncursul Na(ional de

810025

lUGrlrril editiu a WII- s


ARGUMENT z:atde $coala cu claseleI-VIII "Ion Concursul cle crea{ie literarl "Ion Creangi", organi Creang6" Brdila, in colaborarecu Inspectoratul$colar Judefean Br6ila, Biblioteca Judeteand Istrati" Briila qi Muzeul Br[ilei se afld la edilia a VIII-a, reugind sd adunein jurul sdu o,Panait talenterealedin, aproape, toatezonelefdrii, precumgi din RepublicaMoldova. La edilia a VII-a au oraguluiBucureqti9i intrat in eoncursaproximativ2000 de lucrdri din toatejudefelet6rii, sectoarele Republica Moldova. Premiul I la ciclul primar a fost ob{inut de cdtre elevi din jude{ele,Brdila, Vdlcea, Alba, Constan{agi din Chigindu-RepublicaMoldova, iar la ciclul gimnazialde cdtre elevi din jude}ele Concursuligi propunecultivareaacestor Timiq gi Prahova. Vdlcea, Bac6u,Brdila, Dolj, Constan{a talente finalizdndu-se,de fiecare dati, cu apariliaunei reviste a concursuluiin care se reglsesc numele premianlilor din edi{ia anterioari, secvenfedin lucrdrile premiate, imagini din timpul desfdguririi concursului,alte informaJiilegatede concurs,precum -gi cu o cartepentru sectiunea Poezia ruoderni contemporani. Edilia a VIII-a va aveaca invitat de onoare,ca de fiecare dat6, veche", al revisteio,Yatta pe scriitorut qi publicistul Nicolae Biciuf din Tg. Mureq,redactor-gef aljuriului. de pregedinte in calitate membrual Uniunii Scriitorilordin Romdnia,

REGT'LAMENT
a o o

o o

II-XII ; Pot participaelevidin clasele in perioada30-31martie2013 Concursul seva desfbgura Pentru sec(iuneil A- Crealii literure tn limba romind(claseleII-V[I), gi limba englezd numai prin pogti pe adresagcolii p0n5 la data (claseleV-VIII), lucrdrile vor fi expediate obligatorie:ciclul primar sau pogtei),iar pe plic se va face precizarea del.03.2013(data ciclul gimnazial, claseleV-VI sau claseleVll- VIII. Orice lucrarecareva fi trimis5 prin email nu va fi luat5 in considerarede c[tre comisia de jwizare. Pentru siguranfa trimitereaplicurilor cu "confirmarede primire"; serecomandd coresponden{ei, Pentru sec(iuneaB- Poezia modernd contemporand(claseleVIII-X[), lucrlrile se vor pdn6la data de e-mail.'poeziile lui baciufriDvahoo.com expedianumai electronicpe adresa de 20.02.2013; cu font TimesNew Roman l2la I l/2 rdnduri,obligatoriu Lucrdrile vor fi tehnoredactate in col1uldin dreaptasusnumelesi prenumeleelevului, clasa, menliondndu-se cu diacritice, judetul, qcoala, localitatea , numele profesorului indrum[tor gi adresa de e-mail a profesorului, precum gi un numir de telefon pentru a putea fi contacta{i de c[tre suntvalabilela ambelesecliuni); organizatori(precizdrile indoit gi lipit cu etichete pe fiecare Lucr6rile trimise prin pogt[ vor fi secretizate(col1 lucrare) de c6treprofesorulindrumdtoral elevului, dupi ce s-a asiguratcI este completat corect col{ul din dreapta sus, iar sub titlul compunerii este fbcuti clar precizarea: de e-mail, functie de care vor fi contactafi, claseleV-VI sau VII-VII (a nu se uita adresa participan{ii); ulterior,toli din timp de c[tre organizatori; Festivitatea de premiereva avealoc la o datdcare fi anun{atd jude{e prezenti putea la festivitateade premierevor fi nu vor care ale Elevii din alte lirii primi diploma prin pogt6; Diplomele de participarevor fi expediateelectronicimpreuni cu celelalte materiale ale concursului. SECTIUNLE CONCURSULUI A. SECTI(TNEA CREATIE LITERARA I. CICLT]L PRIMAR CLASELE II.IV la gura sobei sau Dascdlut(invdldtorul)meu l.Prozd scurtfl- Tema propusd: PoveSti (o compunere liber[ de l-2 pagini). 2. Poezie-Tema propusd: Versde cdntec,vers dejoc sau alte temepotrivite varstei 3 poezii). /or (obligatoriu

il.CICLT]L GIMAZIAL CLASELE V.VI unei compunericu un titlu la alegere(1-2 pagini), avdnd 1. Prozi scurti- Elaborarea putdndfi inspiratdgi de urmdtoarele fragmentedin prietenia, timpul... ca temi copildria, rnama, operalui Creang6: "Ce-i fasd copilului, cdnd mamaSi tata se gdndescla neajunsurilevielii, la ce poate sd le aducdziua de mdne,saucd-ifrdmdntd alte gdnduripline de ingrijire...."

" ASaeram eu la varstaceafericitd, si aSacred cq aufost toli copiii de cand ti lumeaastaSi pdmantul, mdcarsd zicd cine ce-azice..' " 2. Poezie-temepropuse:Cdldtorii imaginare,Zborul, Prietenia,Natura, Amintiri de neuitat, Copildria (3 poezii, indiferentde temaaleasi). unei singurecompunericu un titlu la 3. Cbmpunere-in timba engleztr-Elaborarea Copildria alegereavdndca temapropusd

CLASELE VII.VII unei singurecompunericu un titlu la alegereav6ndca l. Proz[ scurti- Elaborarea teme; Prietenia,Amintiri de neuitat...alte Zborul, tembTimpul, Cdldtorii imaginare, Naturo, Prietenia, Zborul, 2. Poezie- teme propuse: Timpul, Cdldtorii imaginare, Amintiri de neuitat,Copildria, alte teme...(3 poezii,indiferentde temaaleasd) unei singurecompunericu un titlu la 3. Compun"r" io limba englezi- Elaborarea Adolescenta. propusd Copildria, alegereavdndca tema B, SECTIUNEA POEZIE MODERNA CONTEMPORAM{QRADUCERI) CLASELE VIII-XII trei elevii vor aveade tradusdin limba romdnd in limba englezS secliune, La aceastd Nicolae B[ciu{, scriitor poetice apartinpoetuluisi publicistuluicontemporan poezii.Textele din anul CREANGA" tptzecist, membru U'SR, ireqedintete concursului ,JOf'l Editura la 2011 vafr PoemulPhoenix,aptrrut in propuspentruanulacesta 2bgq.Volumul in collul din dreaptasus cu toate Lucrlrile semnate Dacia si va fi anexatla regulament. judetul, datele de identificare( nuriele si prenumeleelevuluioclasa, gcoala,localitatea , de numeleprofesoruluiindrumdtorgi adresade e-mail ) sevor trimite electronic pe adresa este De asemenea, p0ni la datade 20 .02.2013. e-mail: poeziileJui_baciut@yahoo.com .Celemai bune lucrlri vor fi publicateintr-o participantului po". i un.i si atasarea utila carte care va fi preientatl U festivitateade premiere de c[tre poet $i v1 fi trimisl (electronic) tuturoi participan{ilor.Totodat6 elevii premian{i, prezen{i la festivitate' vor primi cdteun exemplardin parteaautorului!! de contactpentru detalii: prof. iniliator Angelaolaru i\ot6: Persoanfl e-mail: olnru anei2006@vahoo.com/ioncreangal'889@yahoo'com Ion Creangb>:http://creanga.webs.com ; site concurs<< : http://scoalaioncreanga.scoli.edu.ro. scoala site

Coordonatori, O , [nv. MarianaSimion , ){

Afiie la6taryf74fuil romanr limba Prof.


Vlatt- t/O\ill Prof.limbaroman[Carmen Ionescu englezdVioleta Prof.limba \ ll-^ /

/O

-"\llr