You are on page 1of 7

Bi tp Qun l d n phn mm Bi tp 1:

Hy v s PERT cho k hoch sau:


STT Hot ng 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F 7 G 8 H Thi hn (ngy) 3 5 3 10 7 4 5 2 Hot ng trc A A B B C E,F D,G

2011

w W w .k en hd ai ho c. co m
Hy t m ng gng. Chiu di ca d n l bao nhiu? Lp s mng v s GANTT cho d n ny. Xt bng phn b cng vic ca mt d n nh sau:
Cng vic Cng vic trc A B C D E F A A C B,C D, E Thi gian d kin 4 4 3 4 5 3 Thi gian ti thiu 2 3 1 1 3 2

Bi tp 2:
STT 1 2 3 4 5 6

Chi ph mi ngy rt ngn 120 100 150 150 150 150

Yu cu : a. Lp s PERT v tm ng gng. b. Cho bit thi gian ti thiu hon thnh d n? Chi ph rt ngn tng ng cn b ra l bao nhiu? c. Cho bit chi tit k hoch rt ngn mi ngy. d. Lp s GRANT khi cha rt ngn v cho bit s nhn s ti thiu ca d n, bit rng mi nhn vin ph trch 1 cng vic ti mt thi im.

Bi tp 3:
STT 1 2 3 4 5 6 7

Gi s c bng phn b cng vic ca d n nh sau:


Cng vic A B C D E F G Cng vic trc A A B C B, C E, F, D Thi gian d kin 4 4 3 5 4 4 3

Thi gian ti thiu 2 2 1 2 1 2 1

Chi ph mi ngy rt ngn 120 140 180 220 160 110 130

Yu cu : a. Lp s PERT v tm ng gng. b. Cho bit thi gian ti thiu hon thnh d n, vi chi ph ti thiu dng rt ngn tng ng l bao nhiu? c. M t chi tit qu trnh rt ngn mi ngy. d. S nhn s ti thiu ca d n (khi cha rt ngn, bit mi nhn vin ph trch 1 cng vic ti mt thi im).

GV: Lng Trn Hy Hin hienlth@hcmup.edu.vn

Trang | 1

Bi tp Qun l d n phn mm

2011
D, 5, 2 F, 4, 2

Hng dn:
1. V s PERT:

B, 4, 2 1 A, 4, 2 2 C, 3, 1

w W w .k en hd ai ho c. co m
4 E, 4, 1 6 G, 3, 1 7
2. Tm ng Gng v cng vic gng : a. ng gng Cng vic gng d kin : ABDG = 4+4+5+3 = 16 * ABDG l ng gng, cng vic gng l A,B,D,G ABFG = 4+4+4+3 = 15 ACFG = 4+3+4+3 = 14 ACEG = 4+3+4+3 = 14 b. ng gng Cng vic gng ti thiu : ABDG = 2+2+2+1 = 7 * ABDG, ABFG l 2 ng gng ti thiu, ABFG = 2+2+2+1 = 7 * Cng vic gng ti thiu l : A,B,D,F,G ACFG = 2+1+2+1 = 6 ACEG = 4+3+4+3 = 5 3. Tnh thi gian hon thnh d n v thi gian rt ngn ca d n a. S ngy ti thiu hon thnh d n l 7 ngy. b. Thi gian ti a c th rt ngn d n: S ngy ca ng gng d kin S ngy ca ng gng rt ngn (ti thiu). 16 - 7 = 9 ngy 4. Tnh Chi phi ti thiu: - Tm tng chi ph cho thi gian rt ngn 9 ngy. - Sp xp th t sao cho chi ph rt ngn tng ngy tng dn. Tnh chi ph cng vic trn ng gng. Nhng cng vic trn ng gng ti thiu (ABDGF) s phi rt ngn ti thi gian ti thiu, cn cng vic ngoi gng E,C th thi gian ti thiu ca n c th cng vic E: t 1-4; cng vic C: t 1-3 ngy. Tnh chi ph cng vic nm trn ng gng: Cng vic S ngy rt ngn Chi ph Tng chi ph rt ngn A 2 120 240 B 2 140 280 D 3 220 660 F 2 110 220 G 2 130 260 Tng chi ph rt ngn 1660

GV: Lng Trn Hy Hin hienlth@hcmup.edu.vn

Trang | 2

Bi tp Qun l d n phn mm
V li s ng vi chi ph ti thiu:

2011

B, 2 1 A, 2 2

D, 2 F, 2

w W w .k en hd ai ho c. co m
C, 3, 1 4 E, 4, 1 6 G, 1 7
a. Tnh chi ph cng vic ngoi gng: C, E Tnh rt tng ngy, ri tnh gi tr ca cng vic gng ng vi gi tr rt ngn ca cc cng vic khc v va rt ca cng C & E trn cc ng i, nu > s ngy trn ng gng ti thiu (7 ngy) th rt tip, cho ti khi = ngy gng ti thiu (7). - Rt E: ABEG + 4 ngy rt bt 1 ngy 2 2 3 1 = 8 (cha t) + 3 ngy rt bt 1 ngy 2 2 2 1 = 7 (t) - Rt C: ACFG ACEG + 3 ngy rt bt 1 ngy 2 2 2 1 = 7 (t) 2 2 2 1 = 7 (t) Chi ph rt E, 2 ngy v C, 1 ngy : E : 160 x2 = 320 C : 180 x1 = 180 Tng cng 500 b. Tng chi ph b ra rt ngn d n: 1660 + 500 = 2160 5. Tnh chi ph rt ngn c th cho mi ngy: TT S ngy CV Chi ph ngy rt ngn ABDG 1 A 1 120 15 2 A 1 120 14 3 G 1 130 13 4 G 1 130 12 5 B 1 140 11 6 B 1 140 10 7 D 1 220 9 C 1 180 9 8 D 1 220 8 E 1 160 8 F 1 110 8 9 D 1 220 7 E 1 160 7 F 1 110 7 Tng chi ph 2160 Tnh ngy cho cc ng ABEG ABFG ACFG 14 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 7 7 ACEG 13 12 11 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7

GV: Lng Trn Hy Hin hienlth@hcmup.edu.vn

Trang | 3

Bi tp Qun l d n phn mm
6. Bi ton nhn s ti thiu:

2011

a. V s gng:

w W w .k en hd ai ho c. co m
b. Dch chuyn cng vic :
Nhn xt : Vi s phn b cc cng vic theo s PERT nh u bi, ta v s gng (s GRANTT) nh trn. Da vo s ta thy: Nu mi ngi ph trch 1 cng vic th thi im cao im nht tp trung 3 ngi ti thi im ngy th 8 ti ngy th 11, cc cng vic D-E-F. Ta thc hin vic xt chuyn cng vic khng tp trung ti ti 1thi im theo nguyn tc nh sau: Khng dch chuyn cc cng vic trn ng gng. Tin hnh chuyn cng vic thi gian cao im v cng vic phi l cng vic ngoi gng. Nh vy bi ny ta c th chuyn cng vic F sang v tr mi nh trong hnh. Vy bi ton a v lng ti trong thi cao im nht l 3 ngi. Tc l nhn s ti thiu c th l 3 ngi.

GV: Lng Trn Hy Hin hienlth@hcmup.edu.vn

Trang | 4

Bi tp Qun l d n phn mm Bi tp 4:
CV A B C CV trc K hoch bnh thng Thi gian 3 4 5 Chi ph 30 40 35 K hoch khn trng Thi gian 1 2 4 Chi ph 50 56 50

2011
Chi ph rt ngn (triu ng) 10 8 15

w W w .k en hd ai ho c. co m
D E F A,B 6 120 5 140 30 C,D D E F 6 100 4 126 13 3 150 2 180 30 7 G H I 4 140 60 3 147 86 5 3 13 G,F H,I 4 85 2 115 50 15 J 3 50 3

1. Xc nh thi gian hon thnh d n nhanh nht c th c theo k hoch bnh thng v k hoch khn trng? 2. Xc nh chi ph thc hin d n theo k hoch bnh thng v k hoch khn trng? 3. Xc nh chi ph thc hin d n thp nht c th c trong vng 25 thng. Nu cc cng vic trn ng ti hn? Nu chi ph rt ngn ca tng thng? 4. Cho bit cc phng n v nhn s trong k hoch d kin, trnh by phng n nhn s ti u (bit mi thnh vin thc hin d n c th lm c nhiu vic v cng vic c phn cho tng ngi)? 5. Sau khi rt ngn lp li k hoch v nhn s nh th no?

Bi tp 5:

Tm chi ph ti thiu dng rt ngn d n v thi gian ti thiu ca d n sau:


Cng vic A B C D E F G H I J K CV trc A B C C, D D E F G H, I, J Thi gian thc hin 3 5 5 4 4 6 6 4 4 7 2 Thi gian ti thiu 2 3 3 3 4 5 4 3 3 4 2

Chi ph rt ngn 100 90 120 70 100 90 70 120 70 -

GV: Lng Trn Hy Hin hienlth@hcmup.edu.vn

Trang | 5

Bi tp Qun l d n phn mm Bi tp 6:
Tm ng gng v cho bit thi gian rt ngn ti a ca d n.
Cng vic A B C D E F G H I J K CV trc A A B B C C D E, F G H, I, J Thi gian thc hin 1 5 2 2 3 2 2 4 3 3 2 Thi gian ti thiu 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1

2011

w W w .k en hd ai ho c. co m
Bi tp 7: Tm ng gng v cho bit thi gian rt ngn ti a ca d n. M t chi tit cho tng ngy rt ngn:
Cng vic A B C D E F G H I J K CV trc A B C C, D D E F G H, I, J Thi gian thc hin 3 5 5 4 4 6 6 4 4 7 2 Thi gian ti thiu 2 3 3 3 4 5 4 3 3 4 2 Chi ph rt ngn 100 70 120 100 100 120 70 70 70 -

Bi tp 8: Tm ng gng v cho bit thi gian rt ngn ti a ca d n. M t chi tit cho tng ngy rt ngn:
Cng vic A B C D E F G H CV trc A A B C E, F D, G Thi gian thc hin 2 3 3 4 3 5 2 1 Thi gian ti thiu 2 1 1 2 1 3 2 1 Chi ph rt ngn 80 100 120 100 120 -

GV: Lng Trn Hy Hin hienlth@hcmup.edu.vn

Trang | 6

Bi tp Qun l d n phn mm

2011

Bi tp 9: Tm ng gng v cho bit thi gian rt ngn ti a ca d n. M t chi tit cho tng ngy rt ngn:
Cng vic A B C D E F G H K L CV trc A B, G C, K D, L A F F F H Thi gian thc hin 5 4 3 3 4 5 2 3 4 3 Thi gian ti thiu 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 Chi ph rt ngn 100 150 100 100 100 150 120 120 150

w W w .k en hd ai ho c. co m
Bi tp 10: Tm ng gng v cho bit thi gian rt ngn ti a ca d n.M t chi tit cho tng ngy rt ngn:
Cng vic A B C D E F G H K L CV trc A B C, F A E E A H D, G, K Thi gian thc hin 4 3 4 3 4 6 5 5 7 4 Thi gian ti thiu 2 2 3 2 2 5 3 3 5 3 Chi ph rt ngn 150 150 120 120 150 150 140 120 150 140

GV: Lng Trn Hy Hin hienlth@hcmup.edu.vn

Trang | 7