You are on page 1of 59

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului

Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora
PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT
2007-2013


GHIDUL SOLICITANTULUI
MASURA 1.1.1 Cresterea valorii
adaugate a produselor obtinute din pescuit
si acvacultura si marketing-ul acestora

FEBRUARIE 2013


FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora
INFORMATII GENERALE

Ghidul solicitantului reprezinta un document informativ
pentru sprijinirea potentialilor beneficiari.
Ghidul solicitantului se completeaza cu prevederile legislatiei
nationale si comunitare n vigoare. n scopul realizarii unei
aplicatii conforme si complete, se recomanda coroborarea
prevederilor legislatiei nationale si comunitare n vigoare.
n situatia n care solicitantul nu este proprietarul imobilelor
(cladiri, terenuri, terenuri sub luciul de apa) asupra carora se
face investitia, dreptul de folosinta se va demonstra printr-un
contract civil (contract de comodat, contract de nchiriere,
contract de concesiune) care va fi nscris n partea a III-a a
extrasului de carte funciara. n contractele de mai sus se va
mentiona faptul ca, pe durata acestora, cel care are calitatea
de Solicitant n Cererea de finantare, nu va fi restrictionat de
catre proprietar n realizarea proiectului pe durata
implementarii si a monitorizarii acestuia.
n situatia n care reprezentantul legal al societatii nu este
administratorul cu puteri depline, sau nu a fost desemnat de
AGA n scopul angajarii, sub aspect patrimonial, a societatii n
ceea ce priveste realizarea investitiei, este necesar ca
procura prin care se desemneaza persoana responsabila sa
prevada faptul ca:
- persoana desemnata ca reprezentant legal al proiectului
angajeaza sub aspect patrimonial societatea, respectiv
declara pe propria raspundere asigurarea cofinantarii, precum
si completeaza si semneaza declaratiile si formularele
aferente Cererii de Finantare;
- semneaza contractul de finantare pentru si n numele
societatii;

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


- toate documentele semnate de catre acesta sunt nsusite de
catre societate si produc efecte fata de aceasta.
Toate documentele aferente Cererii de Finantare, emise de
alte autoritati/institutii, trebuie sa faca referire la Fondul
European pentru Pescuit Programul Operational pentru
Pescuit 2007-2013.
Pentru a mari sansele ca Cererea dumneavoastra de
finantare sa fie selectata, va recomandam ca, nainte de
a ncepe completarea acesteia, sa va asigurati ca ati citit
toate informatiile prezentate n acest Ghid (inclusiv
notele de subsol) si ca ati nteles toate aspectele legate
de specificul apelului pentru depunerea Cererilor de
finantare.
Pentru ntrebari si informatii suplimentare puteti folosi
adresa de email: office@dunareacalaraseana.ro

Ghidul solicitantului reprezinta documentul elaborat de
Asociatia Grupul Local de Pescuit DUNAREA
CALARASEANA denumit in continuare FLAG Dunarea
Calaraseana -, n conformitate cu prevederile art. 167 din
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din
23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului
privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunitatilor Europene, cu modificarile ulterioare. Ghidul
solicitantului precizeaza:
obiectivele urmarite;
criteriile de eligibilitate, selectie si atribuire prevazute la art.
114 si 115 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al
Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu
modificarile ulterioare,
documentele justificative relevante;
modalitatile de finantare comunitara ;

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


data-limita pentru depunerea propunerilor ;
data de ncheiere a procedurii de atribuire.

Ghidul solicitantului se publica pe site-ul
www.dunareacalaraseana.ro , pentru a se asigura o
publicitate pe scara ct mai larga n rndul potentialilor
beneficiari.
FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora
CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE ................................................ 6
1.1.Programul Operational pentru Pescuit 2007-
2013. 6
1.2. FLAG Dunarea Calaraseana . 8
1.3.Obiectivele masurii ........................................................ 10
1.4. Alocarea financiara ...................................................... 12
1.5. Durata apelului pentru depunerea
Cererilor de finantare .... 13

2. ELIGIBILITATEA ........................................................... 14
2.1. Eligibilitatea solicitantului .......................................... 15
2.2. Eligibilitatea proiectului..... 17
2.3. Activitati eligibile............... 17
2.4. Cheltuieli eligibile 19

3. PASII DE URMAT N VEDEREA ACCESARII
PROGRAMULUI OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007-
2013 .................................................................................... 21
3.1. Completarea Cererii de finantare ................................ 21
3.2. Depunerea Cererii de finantare ................................... 25
3.3. Lista documentelor anexate Cererii de finantare
............................................................................................. 26
3.4. Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii
............................................................................................. 28
3.5. Evaluare Cererilor de finantare ................................... 32
3.6. Contractarea fondurilor ............................................... 38

4. IMPLEMENTAREA SI MANAGEMENTUL FINANCIAR
............................................................................................. 40
4.1. Cum primesc banii . 40

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


4.2. Raportari ....................... 41
4.3. Pastrarea documentelor justificative ...... 41
4.4. Control si audit ... 43
4.5. Informare si publicitate .......................... 45
4.6. Sesizarea neregulilor ....................................... 46
4.7. Recuperarea debitelor . 46
4.8. Contestatii ..... 49


5. FLAG DUNAREA CALARASEANA N SPRIJINUL
UMNEAVOASTRA............................................................. 51

6. DEFINITII...................... 51

7. REFERINTE LEGISLATIVE.... 54
7.1. Legislatia Uniunii Europene. 54
7.2. Legislatie nationala.


8. ANEXELE (disponibile pe website-ul
www.dunareacalaraseana.ro )


FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


6
1. PREVEDERI GENERALE
1.1 Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013

Programul Operational pentru Pescuit reprezinta documentul
elaborat de statul membru, aprobat de Comisia Europeana, si
care contine un set coerent de prioritati care stabileste
metodologia prin care se pot accesa fondurile europene
nerambursabile alocate Romniei n perioada 2007-2013 n
domeniul pescuitului si acvaculturii. Pentru aceasta perioada,
Romnia primeste 230 de milioane de euro din Fondul
European pentru Pescuit. Programul Operational pentru
Pescuit al Romniei a fost elaborat de catre Agentia
Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, n conformitate cu
articolul 17(3) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 privind
Fondul European pentru Pescuit, n urma unui proces de
consultare cu beneficiari socio-economici, autoritati publice
centrale si locale, sindicate, ONG-uri si organizatii
profesionale. Au avut loc ntlniri cu beneficiarii, Comisia
Europeana si alti parteneri n vederea realizarii programului
operational.
Fondul European pentru Pescuit reprezinta un instrument nou
de programare pentru pescuit, n cadrul perspectivei
financiare a Uniunii Europene 2007 -2013, reglementat prin
Regulamentul Consiliului CE nr. 1198/2006. Printre altele,
Fondul European pentru Pescuit va contribui la
implementarea prevederilor Programului Operational pentru
Pescuit 2007-2013 (POP), n conformitate cu Politica
Comuna pentru Pescuit pentru efectuarea unui pescuit
durabil si diversificarea activitatilor economice n zonele de
pescuit.
Directia Generala Pescuit Autoritatea de Management
pentru POP este structura organizatorica n cadrul
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, responsabila de
implementarea tehnica si financiara a Programului

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


7
Operational pentru Pescuit 2007-2013, finantat prin Fondul
European pentru Pescuit. Pentru realizarea obiectivelor din
Programul Operational pentru Pescuit, Directia Generala
Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP
gestioneaza fondurile europene nerambursabile din cadrul
FEP.
Axele prioritare 1, 2 !i 3 ale POP propun m"suri pentru
sprijinirea dezvolt"rii pe vertical" a sectorului pesc"resc, Axa
prioritar" 4 propune o abordare teritorial" n completarea
acestui set de m"suri. Romnia a decis s" aloce o cot"
substan#ial" din FEP acestei axe prioritare. Principalul
obiectiv al Axei prioritare 4 este dezvoltarea durabil" a
zonelor pesc"re!ti pentru a minimaliza declinul sectorului
pesc"resc !i de a sprijini reconversia zonelor afectate de
schimb"rile din acest sector. Axa prioritar" 4 contribuie la
completarea m"surilor pe termen scurt ale PCP, referitoare
la rezolv"ri de ordin economic, social !i de mediu pentru
contracararea fenomenului de epuizare a stocurilor de pe!te.
Scopul real este acela de a sprijini comunit"#ile !i zonele
pesc"re!ti s" g"seasc" noi resurse sustenabile pentru
mbun"t"#irea calit"#ii vie#ii. Pentru a atinge acest scop,
comunit"#ile locale trebuie s" dezvolte instrumente pentru
identificarea problemelor ct !i a obiectivelor comunit"#ilor
pesc"re!ti !i pentru implementarea solu#iilor adaptate
necesit"#ilor reale. n concluzie, succesul Axei 4 depinde de
corecta identificare a provoc"rilor !i a cerin#elor reale ale
comunit"#ilor pesc"re!ti precum !i asigurarea suportului
tehnic !i financiar n vederea rezolv"rii acestora. Obiectivele
m"surilor finan#ate prin Axa prioritar" 4 sunt:

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


8
- sprijinirea implement"rii strategiilor locale de dezvoltare de
c"tre Grupurile Locale de Ac#iune pentru Pescuit (FLAG)
- sprijinirea proiectelor de cooperare ntre Grupurile Locale de
Ac#iune pentru Pescuit
Selec#ia Grupurilor Locale de Ac#iune pentru Pescuit a fost
f"cut" printr-un proces competitiv. Criteriile pentru selec#ia
grupurilor au avut n vedere, coeren#a zonei propuse !i
relevan#a pentru sectorul pesc"resc, calitatea strategiei
pentru zon" !i capacitatea parteneriatului propus pentru
implementarea strategiei.
In acest context, FLAG Dunarea Calaraseana este unul
dintre cele 14 FLAG-uri selectate.

1.2. FLAG Dunarea Calaraseana

Asociatia Grupul Local de Pescuit Dunarea Calaraseana
este constituita din 23 de membri, propor#ional reprezenta#i
dupa cum urmeaz": 3 organiza!ii care reprezint" cele 17
autorit"!ile locale (respectiv, Municipiul C"l"ra!i, Asocia#ia
de Dezvoltare Intrcomunitar" Olteni#a, Asocia#ia Comunelor
din Romnia Filiala C"l"ra!i), 4 asocia!ii de pescari
(Organiza!ia Pesc"reasc" de Produc"tori Dun"rea De Jos,
Cooperativa Agricol" Pesc"reasc" Jirl"u, Asocia!ia
Famistic, Asocia!ia Organiza!ia Pesc"reasc" de
Produc"tori Cormoranul C"l"ra"i), 10 organiza!ii
nonguvernamentale care reprezint" societatea civil" #i
mediul de afaceri (Asocia!ia Jude!ean" a Vin"torilor !i
Pescarilor Sportivi C"l"ra#i, Asocia!ia de Pescuit Sportiv

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


9
Linul Oltenita, Fundatia Natura Vie, Clubul de Afaceri
Oltenita, Asociatia Gradistea Azi, Asociatia de Sprijin a
Copiilor Handicapati Fizic Romania Filiala Calarasi,
Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Dunarea De Jos,
Asociatia Sportiva F.C. AGRICOLA BORCEA, Dorobantu
2009 Cooperativa Agricola , Camera de Comer!, Industrie !i
Agricultur" C"l"ra#i) !i 6 societ"!i comerciale cu activitate
n domeniul pescuitului (SC 3 T SRL, SC ALBATROS SRL,
SC MIRACOM JOB SRL, SC PRODINDPEST SRL, SC
CIOCANE$TI PISCICOLA SRL, SC PISCICOLA SA )
Scopul !i misiunea FLAG :
- Implementarea strategiei de dezvoltare a zonei pesc"resti.
- Dezvoltarea sociala, culturala !i economica a regiunii n
parteneriat cu administratia local", institu#ii, sectorul privat,
organiza#ii neguvernamentale !i reprezentan#i ai
comunit"#tilor locale interesate.
- Protejarea mediului !i dezvoltarea durabila la nivel
regional, na#ional !i interna#ional.
- Crearea si dezvoltarea capacit"#ilor locale.
- Crearea de parteneriate la nivel regional, na#ional !i
interna#ional.
- Stimularea dezvolt"rii initiativelor femeilor, tinerilor si
promovarea activit"tilor ecologice, sportive, etc.
- Cresterea competitivitatii produselor locale.
- Identificarea de noi metode !i resurse pentru dezvolarea
regiunii pesc"resti.
Pentru aceasta, asocia#ia va implementa proiecte finantate
din Programul Operational de Pescuit, precum !i din alte
programe necesare dezvoltarii teritoriului.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


10
Conform documentelor statutare, Grupului local de pescuit
cuprinde urm"toarele structuri:
- Structur" ce asigur" conducerea si administrarea (structur"
de coordonare) formata din Adunarea General a
asociatiei si Consiliul Director al acesteia.
- Structur" operational" structura de management tehnic a
FLAG ce include personalul angajat al FLAG.

Adunarea generala reprezint" organul de conducere al
Asocia#iei si este structurat" pe trei colegii:
- Colegiul administra#iei publice locale;
- Colegiul organizatiilor pesc"resti;
- Colegiul mediului economic si al vietii asociative.

Rolul cel mai important al acestui organism este cel
strategic si s" asigure leg"tura ntre cele trei tipuri de parteneri
din cadrul Grupului Local si s" se asigure de faptul c" toate
procedurile se aplic" n mod transparent.

1.3 Obiectivele masurii

Obiectivul acestei m"suri este de a ncuraja spiritul
antreprenorial local, n special prin crearea de mici
afaceri pentru prelucrarea produselor pesc"resti,
creandu-le valoare ad"ugat" si prin crearea de piete de
desfacere necesare sectorului de pescuit pentru
produsele proprii. M"sura urm"reste, de asemenea: a) s"
stimuleze inovatia si s" introduc" procedee ecologice
sau/si utilizarea energiei regenerabile n prelucrarea
acestora; b) sa stimuleze inovatia, mai ales n domeniul

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


11
marketing-ului (crearea de sinergii cu alte initiative,
multiplicarea de bune practice).

Scopul este de a ncuraja crearea !i modernizarea de pie#ele
de pe!te, !i pie#e de desfacere, pentru a g"si !i de a promova
noi pie#e de desfacere pentru produc#ia de pe!te, pentru a
ncuraja cre!terea cererii interne !i stimularea exporturilor de
produse locale de pescuit !i acvacultur".

Pentru modernizarea sectorului de procesare, se are n
vedere:
- Cresterea capacit"tii de procesare prin constructia de
capacit"ti noi sau modernizarea celor existente ;
- Cresterea competitivit"tii produselor din peste, prin
investitii n tehnologii si echipamente ;
- mbun"t"tirea conditiilor de munc" si adaptarea unit"tilor
de procesare si comercializare la normele de mediu ;
- Crearea de noi pie#e de pe!te !i modernizarea celor
existente, nfiintarea de puncte de vnzare de pe!te ;
- Explorarea unor noi pie#e, efectuarea de cercet"ri !i
analize de pia#", pentru dezvoltarea strategiilor de
marketing;
- Prezentarea de produse pesc"re!ti !i de acvacultur",
produse n zona de pescuit, n expozi#ii specializate !i
expozitii cu alimente s"n"toase ( bio);
- Certificarea calitatii, inclusiv crearea de etichete si
certificarea.
Alte investi#ii care vizeaz" dezvoltarea !i mbun"t"#irea re#elei
de vnz"ri pentru produse pesc"re!ti !i de acvacultur" !i
ncurajarea promov"rii calit"tii produselor.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


12
1.4 Alocarea financiara

Suma indicativa alocata acestui apel pentru depunerea
cererilor de finantare (valoarea
totala nerambursabila, fara TVA) este de 6.315.750 lei.
Valoarea minim" de finan#are pentru un proiect nu trebuie s"
fie mai mic" de 80.000 lei.
Valoarea totala maxima a contributiei nerambursabile pentru
o Cerere de finantare este de 1.000.000 lei

Contributia publica va fi de 100% din totalul investitei
pentru organizatiile de producatori si parteneriate ntre
acestea si UAT-uri.
Pentru proiectele de investitii, valoarea contributiei
publice este de 60 % (din cheltuielile aprobate #i efective,
dintre care 75% sunt furnizate de c"tre FEP #i 25% din
bugetul national), urmnd ca 40% s" fie asigurat" de
beneficiar.
Valoarea contributiei publice va fi de 75% din valoarea
totala eligibila a proiectului pentru organismele semi-
publice si companiile private dac" valoarea proiectului
este sub 421.000 de lei si 60% dac" dep"seste aceast"
valoare.

Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate
neeligibile, dar necesare derularii proiectului, vor fi suportate
de catre dumneavoastra n calitate de beneficiar.
Pentru completarea bugetului proiectului din Cererea de
finantare, va rugam sa aveti n vedere procentul contributiei
proprii pe care trebuie sa o asigurati, precum si conditiile de
eligibilitate ale cheltuielilor.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


13

*Cand se acorda sprijin pentru operatiunile ce
corespund masurilor prevazute in cadrul axelor prioritare
1, 2 si 3, cu exceptia masurilor pentru incetarea
temporara si permanenta a activitatilor de pescuit, se
aplica acele conditii relevante si nivelul contributiei
pentru fiecare operatiune stabilite in cadrul acelor axe/
masuri (cote de finantare si categorii de beneficiari
specifice).

1.5 Durata apelului pentru depunerea Cererii de
finantare

Apelul pentru depunerea Cererilor de finantare este cu
depunere continua, din momentul lansarii apelului, pana la
alocarea integrala a sumei alocate masurii. Urmeaza ca
evaluarea Cerereilor de finantare depuse sa se faca din doua
in doua luni, pentru cererile depuse in intervalul respectiv.

Pentru a facilita procesul de completare si transmitere a
Cererilor de finantare n cadrul prezentului apel pentru
depunerea Cererilor de finantare, se pot obtine informatii
zilnic, ntre orele 9.00-16.00, la sediul FLAG Dunarea
Calaraseana .
Sediului FLAG Dunarea Calaraseana este in
CALARASI, strada Progresul, bloc BBB, etaj 3 (sediul
Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi)
FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


14
2. ELIGIBILITATEA

Aceasta masura va sprijini :
- investitiile pentru modernizarea sectorului de
procesare, cresterea capacitatii de procesare si
comercializare a produselor de pescuit si
acvacultura ;
- cresterea capacit!tii de procesare prin constructia de
capacit!ti noi sau modernizarea celor existente ;
- cresterea competitivit!tii produselor din peste, prin
investitii n tehnologii si echipamente ;
- imbun!t!tirea conditiilor de munc! si adaptarea
unit!tilor de procesare si comercializare la normele
de mediu ;
- crearea de noi pie"e de pe#te #i modernizarea celor
existente, nfiintarea de puncte de vnzare de pe#te ;
- explorarea unor noi pie"e, efectuarea de cercet!ri #i
analize de pia"!, pentru dezvoltarea strategiilor de
marketing;
- prezentarea de produse pesc!re#ti #i de acvacultur!,
produse n zona de pescuit, n expozi"ii specializate #i
expozitii cu alimente s!n!toase ( bio);
- certificarea calitatii, inclusiv crearea de etichete
si certificarea;
- alte investi"ii care vizeaz! dezvoltarea #i
mbun!t!"irea re"elei de vnz!ri pentru produse
pesc!re#ti #i de acvacultur! #i ncurajarea promov!rii
calit!tii produselor.FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


13
2.1 Eligibilitatea solicitantului

1. Solicitantul care aplica pe aceasta masura este eligibil
daca se ncadreaza n una din categoriile de mai jos:
- Structura recunoscuta de autoritatea competenta a Statului
Membru;
- Companiile private;
- Organismele publice sau semi-publice, a caror implicare
efectiva si reprezentativitate n sectorul de pescuit si
acvacultura vor fi verificate ;
- Institutii publice ;
- Unitati administrativ-teritoriale.
- Organizatii non-guvernamentale (ONG) care au cel putin 6
luni vechime la data depunerii Cererii de finantare, respectiv
asociatii si fundatii constituite n conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale
ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute n
conformitate cu legislatia n vigoare n Romnia.
- Parteneriate ntre:
UAT (APL) si UAT (APL)
UAT (APL) si ONG-uri
Doua sau mai multe ONG-uri
Companii private si UAT-uri
Companii private si ONG-uri
2. Solicitantul nu se regaseste n Registrul debitorilor cu sume
neachitate pentru POP.
3. Solicitantul ndeplineste toate criteriile de conformitate si
eligibilitate detaliate in Fisa de verificare a conformitatii si a
criteriilor de eligibilitate pentru Masura 1.1.1.

Atentie! n cazul parteneriatului, criteriile de eligibilitate ale
solicitantului se aplica att liderului ct si partenerilor, dupa
cum este indicat n cadrul acestui capitol. Se va identifica clar

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


16
unitatea administrativ-teritoriala (autoritatea administratiei
publice locale) sau ONG cu rol de lider de proiect, aceasta
fiind si solicitantul finantarii, n sensul acestui Ghid. Nu exista
restrictii cu privire la numarul partenerilor.

4. Solicitantul/solicitantii si fiecare dintre parteneri, n cazul
parteneriatelor, ndeplineste conditiile de eligibilitate stabilite
prin art. 93 si art. 94 din Regulamentul Consiliului (CE)
nr.1605/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv nu se ncadreaza ntr-una din situatiile de mai jos:
a) este n stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr.
273/2006 privind finantele publice locale, art. 75, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind procedura
insolventei sau ale Legii nr. 85/ 2006 privind procedura
insolventei;
b) nu si-a ndeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor
la asigurarile sociale sau plata taxelor n conformitate cu
prevederile legale ale tarii n care sunt stabiliti sau ale tarii
autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa
contractul;
c) n urma unei proceduri de achizitie publica sau n urma
unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile,
din fonduri comunitare si/sau nationale, a fost gasit vinovat de
ncalcare grava a contractului datorita nerespectarii
obligatiilor contractuale.
d) a suferit condamnari definitive printr-o hotarre cu putere
de res judicata (i.e mpotriva careia nu se poate face recurs)
pentru o conduita profesionala contrara legii ;
e) a fost condamnat, printr-o hotarre cu putere de res
judicata pentru frauda, coruptie, implicarea n organizatii
criminale sau n alte activitati ilegale, n detrimentul
intereselor financiare ale Comunitatii Europene;

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


17
f) a comis, n conduita lui profesionala, greseli grave,
demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea
contractanta le poate dovedi.
5. Solicitantul si fiecare dintre parteneri, n cazul
parteneriatelor, au capacitatea de a implementa proiectul.

2.2 Eligibilitatea proiectului

Un proiect este eligibil daca scopul si obiectivele acestuia
sunt n conformitate cu obiectivele specifice Masurii 1.1.1.
Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din
pescuit si acvacultura si marketingul acestora si respecta
urmatoarele prevederi:
1. proiectul este implementat pe teritoriul FLAG Dunarea
Calaraseana;
2. proiectul contine activitati eligibile pentru masura 1.1.1,
conform punctului 2.3 din prezentul ghid.

2.3 Activitati eligibile

Daca doriti sa aplicati pentru obtinerea unei finantari prin
POP, trebuie sa retineti o serie de reguli si principii care pot
sa va sprijine n cresterea sanselor de a obtine aceasta
finantare.
Un proiect poate sa includa orice costuri care sunt relevante
si necesare pentru implementare, dar, numai costurile
eligibile pot fi luate n considerare atunci cnd calculati
valoarea proiectului.
Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile:
a) construirea, extinderea, echiparea si modernizarea
unit"tilor de prelucrare, investitiile fiind orientate spre:
- Aplicarea de tehnologii noi/modernizate n productia de
produse pesc"resti si de acvacultur";

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


18
- Productia de produse de nalt" calitate pentru a completa
unele nise de piat" ;
- nlocuirea instalatiilor pentru a obtine produse de nalt"
calitate si cu valoare ad"ugat" ;
- ntroducerea de noi produse ;
- Extinderea si modernizarea instalatiilor si echipamentelor
de prelucrare, depozite de materii prime si produse finite ;
- Introducerea sistemelor pentru monitorizarea controlat" a
trasabilit"tii produselor;
- Certificarea de calitate, inclusiv etichete de certificare a
produselor pesc"resti si de acvacultur" sau recoltate prin
metode de productie ecologic" ;
- Investitii pentru punerea n aplicare a sistemelor de control
al calit"tii;
- Instruirea angajatilor pentru utilizarea noilor tehnologii;
- Utilizarea energiei regenerabile;
- Dezvoltarea de studii de piat" si analize pentru produse
noi
b) crearea unui sistem de marketing competitiv, prin:
- Investi#ii pentru crearea de noi pie#e de pe!te !i
modernizarea pie#elor de desfacere, inclusiv
achizi#ionarea de echipamente pentru pie#e (ex.
congelatoare), de autovehicule frigorifice, punerea n
aplicare a sistemelor de informa#ii pentru controlul calit"tii,
sigurantei si trasabilit"tii produselor.
- Piete de gros si burse electronice de peste.
- Activit"#i legate de cercetarea de noi pie#e, efectuarea de
cercet"ri !i analize de pia#", dezvoltarea unor strategii de
marketing, oferind formare n marketing, vizite la expozi#ii
!i trguri, promovarea consumului de peste !i stabilirea de
noi contacte profesionale, organizarea de expozitii de

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


19
produse locale din sectorul de pescuit si de procesare a
acestora.
- Promovarea produselor obtinute prin metode care sunt
ecologice.
- Activit"#i de promovare a consumului de produse locale
de pescuit !i acvacultur", n zona de pescuit !i n afara
judetului.
- Prezentarea de produse pesc"re!ti !i de acvacultur"
produse n zona de pescuit !i alimente s"n"toase la
expozi#ii specializate.
- Alte investi#ii care vizeaz" dezvoltarea !i mbun"t"#irea
re#elei de produse moderne comerciale din sectorul
pescuitului !i acvaculturii ;
- Activit"#i de informare !i publicitate.

2.4 Cheltuieli eligibile

Pentru a identifica toate tipurile de cheltuieli eligibile, va
recomandam consultarea Hotarrii Guvernului nr.
442/2009 privind stabilirea cadrului general de
implementare a masurilor cofinantate din Fondul
European pentru Pescuit prin Programul Operational
pentru Pescuit 2007-2013, cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu
cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate n cadrul
Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile privind plata salariilor, remuneratiilor si
stimulentelor pentru personalul avnd atributii n
implementarea operatiunii/proiectului efectuate de

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


20
beneficiar n cadrul si exclusiv pe durata implementarii
proiectului /operatiunii sunt eligibile si reprezinta o
cheltuiala generala a proiectului, n limita a 1 % din
valoarea totala eligibila a proiectului. Echipa de
implementare a proiectului poate sa cuprinda cel mult un
manager de proiect, un contabil si un specialist n
domeniul de implementare a proiectului.

Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile pentru o
contributie FEP numai n cazul n care nu depasesc cumulat
15% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca
proiectul prevede constructii montaj) sau 7% din valoarea
totala eligibila a proiectului (daca proiectul nu prevede
constructii montaj sau nu necesita certificat de urbanism).

Urmatoarele cheltuieli sunt neeligibile:

taxa pe valoarea adaugata;
dobnda la datorie;
contravaloarea aferenta bunurilor furate, pierdute,
confiscate sau disparute, care fac obiectul proiectului;
impozitele, taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu
al celor vamale de platit la importul de marfuri;
costurile de schimb valutar, taxele si pierderile ocazionate
de schimburile valutare;
n cazul contractelor de leasing, nu sunt eligibile costurile
aferente: taxa de management, dobnzile;
cheltuiala legata de proiectele care au generat taxe de
utilizator sau participant nainte de ncheierea proiectului,
fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile
eligibile;
amenzile, penalitatile si cheltuielile de judecata.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


21
achizitionarea de terenuri pentru o suma care depaseste
10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea n
cauza;
achizitionarea de locuinte;
alte cheltuieli care nu respecta prevederile altele dect
cele stabilite n Hotarrea Guvernului nr. 442/2009 privind
stabilirea cadrului general de implementare a masurilor
cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin
Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu
modificarile si completarile ulterioare si Ordinului
ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
392/2009 privind
aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele
finantate n cadrul Programului Operational pentru Pescuit
2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.


3. PASII DE URMAT N VEDEREA ACCESARII
PROGRAMULUI OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007-
2013

3.1 Completarea Cererii de finantare

Formularul standard al Cererii de finantare pentru investitii
mpreuna cu anexele care fac parte integranta din Cererea
de finantare sunt disponibile n format electronic pe website-
ul www.dunareacalaraseana.ro.
Aveti obligatia de a tehnoredacta Cererea de finantare n
limba romna si de a completa toate cmpurile si de a
prezenta toate anexele Cererii de finantare. Numerotati filele
proiectului, specificnd numarul total de file (Cererea de
finantare + toate anexele si documentele justificative ale
acesteia) pe ultima pagina a Dosarului Cererii de finantare.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


22
Va recomandam utilizarea unui font Arial 12, n completarea
Cererii de finantare. n ceea ce priveste pachetul financiar al
Cererii de finantare, toate sumele se vor exprima n lei,
folosind doua zecimale. Fiecare pagina va purta stampila
solicitantului. Dosarul Cererii de finantare trebuie sa fie
semnat si stampilat de solicitant pe ultima pagina a Dosarului
Cererii de finantare.
Documentele care constituie dosarul Cererii de finantare se
ndosariaza, utiliznd dosare de plastic/carton cu sina sau
bibliorafturi.
Dosarul cererii de finantare contine cererea de finantare
nsotita de anexele tehnice, administrative si financiare
conform listei documentelor, legate ntr-un singur dosar, astfel
nct sa nu permita detasarea si/sau nlocuirea documentelor.
Completarea Cererii de finantare (si a modelelor standard
prevazute ca anexe la Cererea de finantare) se va face
conform instructiunilor de completare si va urmari ntocmai
modelul standard. Modificarea modelului standard
(renumerotarea sectiunilor, anexarea documentelor suport n
alta ordine dect cea specificata etc.) conduce la respingerea
Cererii de finantare.
Solicitantul trebuie sa completeze formularul Cererii de
finantare si anexele care fac parte integranta din Cererea de
finantare, la care anexeaza documentele administrative si
tehnice specificate n Lista documentelor anexate Cererii de
finantare.
Dupa completare, Cererea de finantare, documentele
administrative si tehnice anexate, se multiplica de catre
solicitant n trei exemplare. Exemplarul original va avea
atasat un CD care contine, n forma scanata, Cererea de
finantare si toate documentele anexate acesteia (Plan de
afaceri, Studiu de fezabilitate si restul documentelor solicitate
din lista documentelor). Fiecare Dosar al Cererii de finantare
va avea mentionat, n partea superioara dreapta, ORIGINAL

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


23
respectiv COPIE 1 , COPIE 2 si COPIE 3.. Solicitantul
se prezinta la sediul FLAG Dunarea Calarasena cu
originalul si cele trei copii ale Dosarului Cererii de
finantare, n vederea nregistrarii.
Solicitantul are obligatia sa realizeze o copie identica a
Cererii de finantare, COPIE 4, pe care expertul FLAG va
aplica eticheta de nregistrare a Cererii de finantare, exemplar
ce trebuie pastrat pe toata perioada de implementare si
monitorizare a proiectului.
Solicitantul trebuie sa depuna n Dosarul ORIGINAL al
Cererii de finantare documente
originale sau copii ale unor documente originale (specificate
n Lista documentelor specifice pe fiecare masura din Ghidul
solicitantului) care, conform legii, ramn n posesia
Solicitantului. Pentru copiile documentelor existente n
Dosarul Cererii de finantare care privesc situatia juridica a
solicitantului, precum si a imobilelor din proiect, solicitantul
are obligatia ca, la depunerea Cererii de finantare, sa prezinte
expertului FLAG toate documentele n original pentru a fi
verificate. Expertul FLAG verifica valabilitatea si
conformitatea documentului original cu cel atasat n copie la
dosarul Cererii de finantare, dupa care le restituie
solicitantului. n cazul n care Solicitantul nu prezinta
documentele originale pentru documentele copii, Cererea de
finantare va fi restituita reprezentantului legal/mputernicitului.
Copiile Dosarului Cererii de finantare (COPIE 1 ,COPIE 2)
si COPIE 3) se obtin prin multiplicarea Dosarului
ORIGINAL al Cererii de finantare.
Responsabilul proiectului sau mputernicitul acestuia trebuie
sa prezinte, la depunerea
Cererii de finantare, Declaratia pe proprie raspundere a
Solicitantului ca Dosarul Cererii de finantare contine toate
documentele specificate n Lista documentelor prezentata n
Ghidul solicitantului. Daca Cererea de finantare nu

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


24
ndeplineste una din aceste conditii va fi restituita
reprezentantului legal/mputernicitului.
Exemplarele copii trebuie sa fie identice cu exemplarul
original.

Dupa completarea Cererii de finantare va recomandam sa
folositi:

Lista de verificare:
existenta la dosar a unei imputerniciri , n original, pentru
persoana care va depune dosarul(in cazul in care cererea
de finantare nu este depusa de reprezentantul legal);
daca dosarul Cererii de finantare are atasat un CD care
contine, n forma scanata, Dosarul complet al Cererea de
finantare (cu toate documentele anexate);
Dosarul Cererii de finantare are mentionat pe ultima
pagina acest dosar cuprinde n file, este semnat si
stampilat ;
Dosarul ORIGINAL al Cererii de finantare este complet,
contine documente originale si copii ale unor documente
originale care, conform legii, ramn n posesia
solicitantului;
Dosarele COPII ale Cererii de finantare sunt copii ale
dosarului ORIGINAL;
Fiecare fila din dosar este numerotata manual, pe fata,
centru, jos, n ordine crescatoare de la 1 la n, unde n
este numarul total al filelor din dosarul complet al Cererii
de finantare, inclusiv documentele anexate;
Coperta dosarului nu va avea nimic inscriptionat pe ea.
Fila cu numarul 1 este opisul, care cuprinde toate
documentele care alcatuiesc Dosarul Cererii de finantare
numerotate de la 1 la n, n ordinea prezentata n lista
documentelor anexate Cererii de finantare;

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


23
Fila cu numarul 2 este Solicitarea de acordare a sprijinului
financiar - semnata, stampilata si datata.
Fila cu numarul 3 este Declaratia pe proprie raspundere a
Solicitantului ca Dosarul Cererii de finantare contine toate
documentele specificate n Lista documentelor, este
datata, semnata si stampilata;

Modificarea formatelor standard ale documentelor
solicitate de FLAG (nlocuirea, eliminarea, renumerotarea
sectiunilor, folosirea altui model/formular de Cerere de
finantare etc.) conduce la respingerea Cererii de finantare
n etapa de verificare a conformitatii administrative.
Cererile de finantare completate de mna nu vor fi
acceptate. Aveti obligatia de a pastra un exemplar
complet al Cererii de finantare mpreuna cu toate
declaratiile si documentele justificative, identic cu cele
prezentate FLAG (COPIE 4).

n cazul n care Dosarul Cererii de finantare nu respecta
formatul tip, contine documente al caror termen de valabilitate
este expirat sau solicitantul nu depune n termen
documentele solicitate de expertul FLAG, Cererea de
finantare este declarata neconforma.

3.2 Depunerea Cererii de finantare

Cererea de finantare (originalul si cele trei copii, mpreuna cu
formatul electronic-CD) este depusa personal sau prin
intermediul unei persoane mputernicite, la sediul FLAG
Dunarea Calaraseana , conform programului afisat pe site-
ul www.dunareacalaraseana.ro..

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


26
Este responsabilitatea dumneavoastra sa depuneti Cererea
de finantare la adresa specificata si n termenul stabilit mai
sus.

Cererile de Finantare trimise prin orice alte mijloace (ex:
posta, fax sau e-mail) vor fi respinse.

3.3 Lista documentelor anexate Cererii de finantare

1. Memoriul justificativ (se verifica daca se motiveaza corect
actiunea pentru care se solicita finantare)
2. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de
constructii-montaj (conform HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008,
pentru beneficiari publici/conform modelului de pe site-ul
FLAG, pentru beneficiari privati), sau Memoriul justificativ
pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj sau care nu
necesita certificat de urbanism, original nsotite de devizul pe
obiect si devizul general al investitiei ntocmite conform HG
28/2008. (se verifica continutul si daca structura respecta
normativele in vigoare)
3. Actul de constituire a parteneriatului ntre Solicitant si
parteneri.
4. Copia ultimului Bilant anual nsotit de contul de profit si
pierdere pentru Solicitant si parteneri impreuna cu recipisa de
depunere. (pentru toti partenerii)
5. Declaratie pe proprie raspundere ca Solicitantul si
partenerii nu au datorii restante fiscale si sociale la primariile
pe raza carora si au sediul social si punctul/punctele de
lucru, inscrise in Certificatul Constator complet emis de
Oficiul Registrului Comertului original, si la bugetul consolidat
al statului . (pentru toti partenerii - se verifica continutul si
valabilitatea documentului/documentelor.)
6. Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului
Comertului,original.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


27
(pentru toti partenerii - se verifica continutul si valabilitatea
documentului, maxim 30 de zile de la eliberare)
7. Copia Certificatului de nmatriculare eliberat de Oficiul
Registrului Comertului.
8. a) Aviz de recunoastere a organizatiei de producatori (sa
fie nscrisa n Registrul organizatiilor de producatori) ; n cazul
organizatiilor de producatori Este nregistrat conform OMADR
nr. 772/06.09.2007 privind criteriile de recunoastere a
organizatiilor de producatori din sectorul pescuitului si
acvaculturii si si desfasoara activitatea n Romnia.
b) Actul constitutiv nsotit de certificatul de nscriere, n cazul
ONG-urilor. Este nregistrat conform Ordonantei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare.
9. Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de
proiect. (se verifica continutul si valabilitatea documentului)
10. Actul de mputernicire, pentru imputernicit original,
dupa caz.
11. Cererea de finantare are atasat, in copie conform cu
originalul, Act de proprietate asupra cladirilor si terenului pe
care se deruleaza proiectul, dupa caz.
12. Cererea de finantare are atasat, in copie conform cu
originalul, contract de nchiriere, contract de concesiune sau
contract de comodat din care sa rezulte dreptul de folosinta
asupra cladirilor si/sau terenului pentru minim 7 ani de la data
semnarii contractului de finantare, dupa caz.
13. Documentele de proprietate/de folosinta sunt nsotite de
Fisa de cadastru si intabularea mpreuna cu Extrasele de
carte funciara de data recenta (emise cu max. 30 de zile
nainte de depunerea cererii de finantare), in original, din care
sa rezulte ca sunt libere de orice sarcini. (daca documentele
de proprietate/folosinta nu sunt inscrise in Extrasele de carte
funciara de data recenta si/sau exista sarcini care le
greveaza, cererea de finantare se declara neconforma)

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


28
14. Notificare emisa de DSVSA, dupa caz. (se verifica daca
respecta Protocolul de colaborare ntre ANSVSA si MADR n
vigoare)
15. La depunerea Cererii de finantare, Solicitantul are
obligatia de a depune Adeverinta (Anexa 1 la Protocolul nr.
260/212372/24.03.2010, ncheiat ntre MADR si ANPM postat
pe www.madr.ro , sectiunea FEP) si copie dupa solicitarea
eliberarii Acordului de mediu cu numar de nregistrare la
APM. Acordul de mediu se va depune la prima cerere de
rambursare aferenta proiectului respectiv.
n cazul proiectelor care necesita autorizatie de mediu,
aceasta se va depune la ultima cerere de rambursare
aferenta proiectului respectiv.
16. Avizul Autoritatii Navale Romne, dupa caz. (se verifica
continutul si valabilitatea documentului)
17. n cazul speciilor straine introduse n acvacultura
romneasca, aprobarile ANPA si MMP si respectarea
Regulamentului (EC) nr. 708/2007 (se verifica continutul si
valabilitatea documentelor emise de ANPA si MMP)

Nota. Solicitantul nfiintat n anul n care depune Cererea de
finantare nu trebuie sa prezinte documentele mentionate la
pct. 4.

3.4 Verificarea conformitatii administrative si a
eligibilitatii

Cererea de finantare primita de FLAG este nregistrata, n
registrul special destinat.
Cererea de finantare primita de FLAG n termenul specificat
la cap. 1.4, intra n etapa de verificare a conformitatii
administrative. n aceasta etapa, se verifica respectarea
conditiilor si cerintelor de conformitate.


FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


29
n cazul n care expertul verificator descoper" o eroare de
form", proiectul nu este considerat neconform. Erorile de
form" sunt erorile f"cute de c"tre solicitant n completarea
cererii de finan#are care sunt descoperite de exper#ii
verificatori , dar care, cu ocazia verific"rii conformit"#ii, pot fi
corectate de c"tre ace!tia din urm" pe baza unor dovezi/
informa#ii prezentate explicit n documentele anexate Cererii
de Finan#are.
Necompletarea unui cmp din Cererea de finan#are nu este
considerat" eroare de form".

n cazul n care, pentru clarificari, se solicita informatii
suplimentare, expertul FLAG notifica solicitantul pentru
a prezenta informatiile suplimentare n termen de 5 zile
lucratoare de la primirea notificarii. n cazul n care
documentele prezentate nu respecta termenul de
valabilitate si/sau nu se adreseaza Solicitantului se
considera ca aceste documente lipsesc. n cazul n care
Dosarul Cererii de finantare nu respecta formatul tip
si/sau lipseste un document, Cererea de finantare este
declarata neconforma.
Cererea de finantare care a fost declarata conforma va fi
verificata dupa caz (conform Manual proceduri) pe teren. n
timpul efectuarii vizitei pe teren, expertii trebuie sa aiba
asupra lor ordin de deplasare.
Beneficiarul va fi notificat asupra efectuarii vizitei pe teren.
Solicitantul are obligatia de a asigura disponibilitatea si
prezenta personalului implicat n implementarea proiectului,
precum si a managerului proiectului verificat.

n cazul n care informatiile prezentate n Cererea de
finantare nu corespund cu situatia existenta n teren,
expertul FLAG poate solicita informatii sau documente
suplimentare pentru a completa informatiile prezentate n

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


30
Cererea de finantare cu situatia existenta pe teren. n
cazul n care expertul FLAG nu primeste documentele
solicitate, Cererea de finantare este declarata neeligibila.

Conditii de eligibilitate :
1. Solicitantul se ncadreaza n categoria beneficiarilor
eligibili: organizatii de producatori recunoscute de autoritatea
competenta a Statului Membru, companii private, organisme
publice sau semi-publice. (se verifica copia Certificatului de
nmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comertului si/sau
copia Actului constitutiv nsotit de certificatul de nscriere
si/sau copia statutului organizatiei de producatori sau a
actului de nfiintare, si formularul cererii de finantare).
2. Rezultatul de exploatare din ultimul Bilant anual, nsotit de
contul de profit si pierdere depuse la administratia financiara
este pozitiv. (valabil pentru toti partenerii)
3. Solicitantul si partenerii nu au datorii publice restante catre
bugetele locale. (se verifica originalul declaratiilor pe proprie
raspundere).
4. Solicitantul si partenerii nu au datorii la bugetul de stat
consolidat. (se verifica originalul declaratiilor pe proprie
raspundere)
5. Solicitantul nu se afla n proces de lichidare, fuziune,
reorganizare. (se verifica originalul Certificatului constatator
emis de Oficiul Registrului Comertului, respectiv statutul
organizatiilor de producatori sau actul de nfiintare)
6. Proiectul contine activitati eligibile pentru masura 1.1.1.
7. Proiectul se ncadreaza n perioada de timp permisa pentru
implementare. (se verifica n Cererea de finantare)
8. Pentru proiectele de investitii, valoarea contributiei
publice este de 60 % din cheltuielile aprobate #i efective,
dintre care 75% sunt furnizate de c"tre FEP #i 25% din
bugetul national, urmnd ca 40% s" fie asigurat" de
beneficiar.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


31
Valoarea contributiei publice va fi de 75% din valoarea
totala eligibila a proiectului pentru organismele semi-
publice si companiile private dac" valoarea proiectului
este sub 421.000 lei si 60% dac" dep"seste aceast"
valoare din care 75% contributie FEP, iar 25% contributie
national".(se verifica cheltuielile eligibile nscrise n Bugetul
indicativ al proiectului)
9. Proiectul respecta limita maxima de 15% din valoarea
totala eligibila a proiectului pentru Cheltuielile generale ale
proiectului cu constructii-montaj sau 7% din valoarea totala
eligibila a proiectului pentru Cheltuielile generale ale
proiectului fara constructii-montaj .(se verifica n Bugetul
indicativ al proiectului)
10. Proiectul respecta limita de maxim 1% din valoarea totala
eligibila a proiectului pentru Cheltuielile privind plata salariilor,
remuneratiilor si primelor pentru personalul din cadrul echipei
de implementare a proiectului, respectiv un manager de
proiect, un contabil si un expert de specialitate (se verifica n
Bugetul indicativ al proiectului)
11. Proiectul se implementeaza pe teritoriul FLAG Dunarea
Calaraseana. (se verifica n Cererea de finantare)
12. Solicitantul va avea/are cel putin un specialist n
domeniul in care se implementeaza proiectul sau are o
persoana cu experienta de cel putin 1 an n domeniul in care
se implementeaza proiectul (care urmeaza sa fie angajat sau
cu contract civil de prestari servicii, care poate sa-si produca
efecte dupa semnarea Contractului de Finantare) (se verifica
declaratia solicitantului prin care se obliga sa angajeze
personalul necesar si/sau CV atasat).
13. Solicitantul si partenerii nu sunt nscrisi n Registrul
debitorilor cu sume neachitate pentru POP.
14. Solicitantul si/sau partenerii nu se afla n situatii litigioase
cu DGP-AMPOP. (Solicitantul nu trebuie sa se afle n situatii

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


32
litigioase cu DGP-AMPOP; se verifica baza de date a DGP-
AMPOP)
15. n urma verificarii pe teren, Cererea de finantare
ndeplineste conditiile pentru a intra n etapa de verificare a
eligibilitatii. (se verifica Raportul de verificare pe teren)
16. A fost transmisa Notificarea de solicitare a informatiilor
suplimentare?
Daca DA se vor explicita/ detalia elementele clarificatoare si
documentele justificative suport depuse in urma notificarii,
expertii notandu-si concluziile avizate in consecinta.

ATENTIE! Solicitarea informatiilor vine sa aduca
clarificari/precizari asupra documentelor
continute/depuse/atasate la cererea de finantare Daca cel
putin o conditie de eligibilitate nu este ndeplinita, Cererea de
finantare este declarata neeligibila.

Solicitantul este notificat asupra neconformitatii sau
neeligibilitatii Cererii de finantare, detaliindu-se motivele. De
asemenea, in cazul n care Cererea de finantare ndeplineste
toate criteriile de conformitate administrativa si eligibilitate,
solicitantul este notificat, i se comunica acest fapt, precum si
acela ca Cererea de finantare trece n etapa urmatoare, cea
de evaluare tehnica si financiara.

3.5 Evaluarea tehnica si financiara a Cererilor de
finantare

Fiecare Cererea de finantare va fi evaluata din punct de
vedere tehnic si financiar n baza Planului de afaceri,
Studiului de fezabilitate, Memoriului justificativ si a altor
documente din Cererea de finantare, de catre un expert
independent care va intocmi un raport de evaluare.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


33
Evaluarea tehnica si financiara a Cererii de Finantare este
etapa n care se verifica relevanta, fezabilitatea si
sustenabilitatea propunerilor din Cererea de finantare, din
punct de vedere al activitatilor planificate, al cheltuielilor
prevazute, al resurselor umane si de alta natura, propuse a fi
utilizate pentru implementarea proiectului.

Evaluarea finala si selectia se realizeaza pe baza criteriilor de
evaluare si selectie, aprobate. Pentru fiecare criteriu n parte,
fiecare dintre membrii Comitetului de selectie va acorda un
numar de puncte, punctajul final al proiectului reprezentnd
media aritmetica a punctajelor individuale acordate de
membrii comitetului de selectie .

Egalitatea de sanse
Egalitatea de sanse reprezinta un drept fundamental, o
valoare comuna si un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind
n acelasi timp o piesa centrala a strategiei nediscriminatorii si
o conditie absolut necesara pentru ndeplinirea obiectivelor
de crestere, ocupare a fortei de munca si coeziune sociala la
nivelul Uniunii Europene.
DGP-AMPOP finanteaza proiecte care promoveaza
egalitatea de sanse, nediscriminarea si incluziunea sociala.
n acest sens, DGP-AMPOP se va asigura ca implementarea
proiectelor finantate prin POP contribuie la promovarea
principiului egalitatii de sanse.
Abordarea integratoare a egalitatii de sanse trebuie sa fie
combinata cu actiuni specifice pentru cresterea participarii
durabile si progresului femeilor n activitatea profesionala.
Principiul egalitatii de sanse trebuie luat n considerare att n
elaborarea si implementarea proiectului finantat din POP, ct
si n desfasurarea activitatilor proiectului. Astfel, trebuie sa
respectati prevederile legislatiei n vigoare cu privire la
egalitatea de sanse si de tratament ntre femei si barbati n

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


34
domeniul muncii, egalitatii de sanse si nediscriminare si sa
luati n considerare n implementarea proiectului toate
politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nici o
deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de:
rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala,
convingeri, gen, orientare sexual, vrsta, handicap, boala
cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o
categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca
scop sau efect restrngerea,nlaturarea recunoasterii,
folosintei sau exercitarii, n conditii de egalitate, a drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, n domeniu politic, economic, social si
cultural sau n orice alte domenii ale vietii publice.
n calitate de solicitant, veti semna si veti transmite mpreuna
cu Cererea de finantare o declaratie privind respectarea
principiului egalitatii de sanse.

Dezvoltare durabila
Proiectele finantate prin POP vor fi elaborate si implementate
avnd n vedere strategia UE privind dezvoltarea durabila .
Activitatile proiectelor vor urmari principiile dezvoltarii durabile
pe parcursul diverselor etape de implementare, astfel nct sa
se asigure protectia mediului, a resurselor si a bio-diversitatii.
Dezvoltarea durabila poate fi definita simplu ca o calitate mai
buna a vietii pentru toata lumea, att pentru prezent ct si
pentru generatiile viitoare. Dezvoltarea durabila nseamna:
dezvoltare economica echilibrata si echitabila; nivele nalte de
ocupare, coeziune sociala si incluziune; un nalt nivel de
protectie a mediului si o utilizare responsabila a resurselor
naturale; o politica coerenta care genereaza un sistem politic
deschis, transparent si justificabil; cooperare internationala
efectiva n vederea promovarii dezvoltarii durabile globale
(Strategia Gteborg, 2001); ameliorarea mediului n sectorul

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


33
pescaresc; reducerea impactului activitatilor asuprea mediului
si promovarea metodelor de productie ecologice.
Punctajul final acordat unei Cereri de finantare este media
aritmetica a punctajelor individuale acordate de membrii
comitetului de selectie.

CRITERII DE EVALUARE SI SELECTIE

!"#$%"## '# ()*+"#$%"## ,% %-./)."% (# (%/%+$#%
0)1+$.2%
3.4#5 6+7",.$
6
8%/%-.1$. 9"7#%+$)/)# 9%1$") 7*#%+$#-%/%
.4%# 9"#7"#$."% (# ./% 5.()"##
:;

ln ce masura conLrlbule la reallzarea oblecLlvelor
speclflce ale masurll
10

ln ce masura conLrlbule la crearea/menLlnerea
de nol locurl de munca
3

ln ce masura promoveaza nol Lehnologll /
propune o abordare lnovaLlva
3

ln ce masura conLrlbule la dlverslflcarea caLre
nol specll cu perspecLlve comerclale bune sau
specllle dln producLla auLohLona
3

ln ce masura conLrlbule la respecLarea sau
lmbunaLaLlrea condlLlllor de medlu
3

ln ce masura se adreseaza domenlllor
prlorlLare (pesculL arLlzanal , eLc.)
3
ln ce masura promoveaza egallLaLea de sanse 2
< !./#$.$%. (# 5.$)"#$.$%. 9"7#%+$)/)# =;

Scop ;l rezulLaLe pe Lermen lung ale aclunll
reallsLe
3

SLraLegle de prolecL corespunzLoare (clarlLaLea
meLodologlel de lmplemenLare a prolecLulul ,
lmpllcarea ;l parLlclparea grupurllor lnL)
4
CoerenLa documenLaLlel Lehnlco-economlce 3

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


36
lezablllLaLea soluLlel Lehnlce 3
lezablllLaLea calendarulul de lmplemenLare 3

CallLaLea anallzel de plaLa (exlsLenLa sl callLaLea
daLelor sl coerenLa anallzel)
2
!
>?#+#%1@. (,producLlvlLaLea" lnLervenlel -
,efecLuarea corespunzLoare a aclunllor")
=;

Speclflcare clar a rezulLaLelor pe Lermen scurL
ale aclunll
10

Crupurl de acLlvlLl relevanLe propuse penLru
aclune
3

8ugeL reallsL LoLal al aclunll (bugeL corelaL cu
acLlvlLaLlle propuse penLru obLlnerea
rezulLaLelor sl raporL cosL/beneflclu
corespunzaLor)
3
A
B)($%1.*#/#$.$%. 9"7#%+$)/)# ,)9.
#1+%$."%. ?#1.1$."## 1%".5*)"(.*#/%
=;

CperaLlunea esLe susLenablla dln puncL de
vedere Lehnlc (durablllLaLea lnvesLlLlel sl
perspecLlve comerclale bune penLru producLla
reallzaLa)
3

CperaLlunea esLe susLenablla dln puncL de
vedere flnanclar (proflLablllLaLe sl perloada de
recuperare/amorLlzare a lnvesLlLlel)
3

nlvelul de co-flnanare depasesLe cu x coLa
mlnlma lmpusa de rogram
10
>
!.9.+#$.$%. *%1%?#+#.")/)# 9%1$")
#59/%5%1$."%. 9"7#%+$)/)#
C;

Lxpllcall clare ale rolurllor ;l responsablllLllor
parLenerllor locall
2

Lxperlen anLerloar de cooperare in domenlul
dezvolLrll in secLor sau reglune
2

LxperlenLa anLerloara de managemenL de
prolecL
2

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


37

Callflcarea personalulul propus penLru prolecL
(sLudll sl experlenLa)
2
CapaclLaLe flnanclara 2
DED6F C;;
E*(%"-.@##:Solicitantul poate solicita restituirea dosarului Cererii de
finantare aflat n faza de evaluare.
n acest caz, se considera ca solicitantul a renuntat la
Cererea de finantare.

Toate Cererile de finantare care au fost selectate n
vederea contractarii vor fi facute publice prin publicarea
lor pe site-ul FLAG (denumirea proiectului, numele
solicitantului, suma alocata din fonduri publice,
etc.).Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare
pentru acordarea finantarii si Cererea de finantare va fi
respinsa, n cazul n care se dovedeste ca acesta:
se face vinovat de inducerea grava n eroare a FLAG
sau a Comitetului de selectie, prin furnizarea de
informatii incorecte care reprezinta conditii de
eligibilitate, sau daca a omis furnizarea acestor
informatii.
a ncercat sa obtina informatii confidentiale sau sa
influenteze membrii Comitetului de selectie sau FLAG n
timpul procesului de evaluare si selectie .

Achizitiile realizate n cadrul proiectului se vor realiza cu
respectarea prevederilor legislatiei nationale n domeniul
achizitiilor publice respective Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


38
achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice
si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare.
n conditiile n care solicitantul nu are calitatea de autoritate
contractanta conform art. 8 respectiv art. 9 lit. c si c1 din
ordonanta mentionata anterior, va trebui sa desfasoare
procesul de achizitie n conformitate cu intructiunea de
achizitii (Anexa nr. 6 INSTRUCTIUNI pentru atribuirea
contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari
cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre
beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati
contractante n conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau care nu ndeplinesc
cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c si c1 din aceeasi
ordonanta) emisa de catre DGP-AMPOP.

3.6 Contractarea fondurilor

3.6.1 ncheierea Contractului de finantare

Contractul de finantare reprezinta actul juridic ncheiat ntre
DGP-AMPOP si Solicitant, n calitate de beneficiar, prin care
se aproba finantarea unui proiect n cadrul POP.

Solicitantul este notificat - prin fax sau prin posta, cu
confirmare de primire - n vederea prezentarii pentru
semnarea Contractului de finantare.

n termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii,
Solicitantul trebuie sa se prezinte la sediul central DGP-
AMPOP pentru semnarea Contractului de finantare.
n cazul n care Solicitantul nu se prezinta n termenul
specificat n notificare si nici nu anunta DGP-AMPOP n scris,
atunci se considera ca a renuntat la ajutorul financiar.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


39
Aveti obligatia de a citi cu atentie contractul de finantare
ntruct, odata cu semnarea acestuia, va asumati termenii si
conditiile n care veti primi finantarea nerambursabila,
angajndu-va sa implementati pe proprie raspundere
proiectul pentru care primiti finantare, respectnd legislatia
nationala si comunitara si realiznd obiectivele stabilite.

Durata maxima de executie a Contractului de finantare
este de 24 luni ncepnd cu data semnarii Contractului de
Finantare. Investitiile realizate trebuie sa fie folosite n
scopul propus pe o perioada de cel putin 5 ani de la
finalizarea investitiei. Este interzisa nstrainarea lor sau
schimbarea activitatii pe parcursul celor 5 ani de
monitorizare. Durata maxima de depunere a proiectului
tehnic (daca este cazul) este de 4 luni de la semnarea
Contractului de finantare.
Beneficiarul este obligat sa-si asigure toate bunurile
dobndite in urma implementarii proiectului. Contractul
de finantare pentru investitiile cofinantate din FEP, n
integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile
ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
Beneficiarul nu are dreptul sa constituie garantii sau
ipoteci asupra investitiei ce face obiectul contractului de
finantare, care sa devina executorii mai devreme de
mplinirea a 5 ani de la finalizarea investitiei. Orice
ncalcare a acestor prevederi poate duce la rezilierea
Contractului de finantare, cu retragerea finantarii pentru
Proiect si restituirea sumelor deja platite.

3.6.2 Modificarea Contractului de finantare

Modificarea Contractului de finantare se poate face cu
acordul partilor prin Act aditional sau Notificare, dupa caz.
Modificarea Contractului prin act aditional si produce efectele

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


40
de la data la care Autoritatea de Management aproba actul
aditional.
Rectificarea bugetului prin realocari ale valorilor ntre
capitolele acestuia, fara a majora valoarea totala eligibila
angajata prin Contractul de finantare poate fi realizata pna la
maxim 10% din capitolul cu valoarea cea mai mica, cu
obligatia de a notifica FLAG si Autoritatea de Management.
Notificarea si produce efectul n 20 de zile lucratoare de
la primire.

Pentru rectificari bugetare care nu se ncadreaza n
aceasta categorie este necesara solicitarea de modificare
a contractului.

n cazul n care Beneficiarul, pe parcursul investitiei, a devenit
platitor de TVA este obligat sa notifice Autoritatea
Contractanta si sa depuna documentului care atesta acest
lucru n maxim 10 zile de la data obtinerii acestuia n scopul
dezangajarii sumei prevazuta n buget ca si TVA (total sau
partial).

4. IMPLEMENTAREA SI MANAGEMENTUL FINANCIAR

4.1 Cum primesc banii

n cazul acestei masuri nu se acorda plati n avans, doar
se ramburseaza cheltuielile eligibile deja facute. Pentru a
putea fi transferati banii, Solicitantul trebuie sa-si deschida
cont la Trezorerie/banca.
Rambursarea se va efectua pe baza cererilor de rambursare
depuse la CRPOP CONSTANTA .
Cererile de rambursare vor fi nsotite de rapoarte privind
implementarea proiectului si de documente justificative, n
conformitate cu Instructiunile de rambursare, Anexa V la

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


41
Contractul de finantare. Toate cererile de rambursare vor fi
verificate att din punct de vedere administrativ, ct si pe
teren.Beneficiarul poate opta pentru rambursare finantarii
nerambursabile n maxim 5 transe de rambursare.
Beneficiarul are obligatia de a aplica pe toate documentele
suport justificative aferente activitatilor derulate n cadrul
Proiectului, stampila cu mentiunea POP 2007 - 2013.
Rambursarea fiecarei cereri de rambursare se realizeaza n
maxim 45 de zile lucratoare de la data nregistrarii cererii de
rambursare, daca dosarul cererii de rambursare este complet
si conform.
Detalii privind modul de rambursare a cheltuielilor sunt
cuprinse n Anexa V a Contractului de finantare, disponibil pe
site-ul www.dunareacalaraseana.ro

4.2 Raportari

Beneficiarul este obligat ca n perioada de implementare a
proiectului sa depuna, semestrial, Rapoarte de progres
privind situatia implementarii proiectului la FLAG. acolo unde
a depus Cererea de finantare.

Beneficiarii POP trebuie sa furnizeze toate datele
solicitate de institutiile implicate, att n perioada de
implementare a proiectelor, ct si ulterior finalizarii
acestora, n perioada de monitorizare (5 ani de la
finalizarea investitiei).

4.3 Pastrarea documentelor justificative

Beneficiarul finantarii are responsabilitatea de a arhiva toate
documentele referitoare la implementarea proiectelor
aprobate spre finantare n cadrul POP n spatii special

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


42
amenajate si destinate acestui scop, asigurnd pastrarea
unei piste de audit corespunzatoare a operatiunilor efectuate.
Beneficiarul are obligatia sa aloce un spatiul destinat arhivarii
amenajat astfel nct sa fie asigurata pastrarea n bune
conditii a documentelor, sa evite distrugerea
intentionata/accidentala sau sustragerea neautorizata a
acestora.

Beneficiarul trebuie sa asigure arhivarea urmatoarelor
documente:
documente referitoare la solicitarea finantarii proiectului si
la aprobarea acestuia de catre FLAG (Cererea de
finantare si anexele sale, Contractul de finantare si
anexele sale);
documentele referitoare la procedurile de achizitie publica
derulate n cadrul Proiectelor aprobate, ca baza legala
pentru efectuarea unor cheltuieli;
documente referitoare la implementarea proiectului, la
verificarile fizice efectuate, la fiecare dintre rezultatele
obtinute, la verificarea si aprobarea acestora de catre
Beneficiar;
facturi si documente justificative aferente acestora, liste de
verificare, documente de plata;
rapoarte de audit si de control ntocmite n urma misiunilor
de control (interne sau externe);
documentele contabile conform prevederilor legale.
n conformitate cu articolul 87 pct. 3 din Regulamentul
(CE) nr. 1198/2006 si articolul 45 pct. 4 din Regulamentul
(CE) nr. 498/2007, documentele trebuie arhivate ntr-una
din urmatoarele forme:
originale;
fotocopii ale documentelor originale certificate conform cu
originalul;

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


43
microfise ale documentelor originale;
versiuni electronice ale documentelor originale;
documente care exista doar n format electronic, caz n
care trebuie sa se asigure securitatea sistemului
informatic

Beneficiarul este obligat sa arhiveze toate documentele
si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si
financiara a Proiectului finantat prin POP pe o perioada
de 5 ani de la finalizarea investitiei. Documentele trebuie
sa fie usor accesibile si arhivate, astfel nct sa permita
verificarea lor.
Beneficiarul este obligat sa informeze DGP-AMPOP de
locul unde sunt arhivate documentele si sa permita
accesul tuturor organismelor abilitate sa efectueze
controale si verificari.

4.4 Control si audit

Proiectele finantate prin POP vor fi verificate la fata locului de
o echipa de control desemnata de DGP-AMPOP. Acest
control poate interveni n orice moment al implementarii
proiectului, ct si dupa plata finala (ex-post), pe o perioada de
cinci (5) ani de la finalizarea investitiei si va cuprinde verificari
de natura tehnica si economico-financiara.
DGP-AMPOP este desemnata cu gestionarea si
implementarea Programului Operational pentru Pescuit 2007-
2013, n conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare,
dupa cum urmeaza:
sa verifice furnizarea de produse si de servicii cofinantate
si sa controleze daca toate cheltuielile declarate de
beneficiari pentru operatiuni au fost suportate efectiv si ca
sunt n conformitate cu normele comunitare si nationale;

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


44
sa se asigure ca exista un sistem de nregistrare si de
arhivare sub forma electronica a documentelor contabile
pentru fiecare operatiune n cadrul programului
operational, si este asigurata disponibilitatea acestora;
sa se asigure ca beneficiarii si alte organisme care
participa la realizarea operatiunilor aplica fie un sistem de
contabilitate separat, fie o codificare contabila adecvata
pentru toate tranzactiile privind operatiunea, fara a aduce
atingere standardelor contabile nationale;
sa se asigure ca sunt respectate toate obligatiile cu privire
la informare si de publicitate.
Verificarile trebuie sa asigure faptul ca declararea cheltuielilor
este reala, ca achizitia de produse sau servicii a fost facuta n
concordanta cu Contractul de finantare, ca cererile de
rambursare sunt corecte si ca operatiile si cheltuielile sunt n
concordanta cu regulile comunitare si nationale. Pentru a
asigura buna desfasurare a verificarilor la fata locului, veti fi
nstiintat n prealabil despre data la care vor avea loc
acestea. Obligatia dumneavoastra este de a pune la
dispozitia echipei de control toate documentele administrative
si contabile solicitate, n original, de a asigura accesul la
sistemele informatice si la toate documentele stocate n
format electronic privind gestiunea tehnica si financiara a
proiectului. Totodata aveti obligatia de a garanta prezenta, n
timpul controlului, a persoanelor mputernicite sa dea toate
informatiile utile la nivel administrativ, contabil si tehnic.
Echipa de control verifica urmatoarele aspecte:
legalitatea, regularitatea si realitatea operatiunilor
financiare desfasurate pna la acel moment;
nregistrarea corecta n contabilitate a tuturor operatiunilor
aferente proiectului;

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


43
modalitatea de atribuire a contractelor de achizitii n
sensul respectarii prevederilor legale n materie de
achizitii publice;
ndeplinirea obligatiilor privind asigurarea vizibilitatii si
publicitatii proiectului;
stadiul tehnic de realizare a activitatilor proiectului n
conformitate cu obligatiile asumate prin Contractul de
finantare.
Beneficiarul are obligatia de a asigura accesul autoritatilor
nationale cu atributii de control si audit, precum si al serviciilor
Comisiei Europene si al Curtii Europene de Conturi,
Departamentului pentru Lupta Antifrauda si Oficiului
European pentru Lupta Antifrauda n limitele competentelor
care le revin, la locul de implementare a investitiilor, de a
nsoti echipele de control si de a pune la dispozitia acestora,
n timp util, toate informatiile si toate documentele aferente
proiectului finantat.
Activitatea de control si audit se desfasoara att n perioada
de implementare a proiectului ct si n perioada de
monitorizare (maxim 5 ani de la finalizarea investitiei).

4.5 Informare si Publicitate

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea
activitatilor de informare si publicitate n legatura cu asistenta
financiara nerambursabila obtinuta prin Programul
Operational pentru Pescuit, n conformitate cu cele declarate
n Cererea de finantare.
Orice document (raport, articol de cercetare, website,
prezentari, etc.) obtinut cu asistenta financiara
nerambursabila prin POP trebuie sa indice explicit sprijinul
financiar acordat de Uniunea Europeana.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


46
Detalii privind modalitatea de realizare a publicitatii sunt
cuprinse n anexa la Contractul de Finantare.

4.6 Sesizarea neregulilor

Orice persoana care detine informatii privind existenta unor
nereguli n desfasurarea proiectelor finantate n cadrul
Programului Operational pentru Pescuit din fondurile
comunitare si/sau cofinantarile aferente, poate semnala
nereguli prin sesizare n scris:
- transmisa prin posta sau depusa personal la sediul FLAG
sau
- email la adresa: office@dunareacalaraseana.ro.
Semnalarile privind neregulile vor contine obligatoriu date
referitoare la identificarea proiectului sau localizarea
beneficiarului, n caz contrar acestea nu vor fi acceptate
pentru analiza si verificare.
Sesizarile privind neregulile vor fi transmise sub semnatura,
fara ca aceste semnalari sa atraga un tratament inechitabil
sau discriminatoriu asupra expeditorului. Confidentialitatea n
ceea ce priveste identitatea avertizorului de nereguli va fi
pastrata cu strictete. n baza detectarilor neregulilor care au
facut obiectul unei constatari primare administrative,
incluznd constatarile rapoartelor de control/audit (primele
evaluari scrise) transmise catre FLAG de autoritati
competente administrative sau judiciare, FLAG va raporta
neregulile constate n conformitate cu cerintele de raportare a
neregulilor.

4.7 Recuperarea debitelor

n cazul n care se descopera si notifica o neregula privind
cheltuielile eligibile declarate de catre dumneavoastra si
rambursate de catre DGP-AMPOP, va fi declansata o

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


47
procedura de control n vederea constatarii si cuantificarii
creantelor bugetare.
Constituie obiect al recuperarii creantelor bugetare rezultate
din nereguli sumele platite necuvenit din fonduri comunitare
si/sau din cofinantarea aferenta, costurile bancare, inclusiv
accesoriile acestora, precum si alte sume stabilite de lege n
sarcina debitorului.
Creantele bugetare rezultate din nereguli sunt asimilate
creantelor fiscale, n sensul drepturilor si obligatiilor care revin
creditorilor, autoritatilor cu competente n gestionarea
asistentei financiare comunitare nerambursabile si debitorilor.
Compartimentul de control, nereguli si antifrauda stabileste si
individualizeaza, n urma controlului efectuat la
dumneavoastra, obligatia de plata, ntocmind un Proces -
verbal de constatare (conform modelului prevazut n anexa
Hotarrii Guvernului nr.1306/2007), document ce reprezinta,
n conditiile legii, titlu de creanta.
Autoritatea de management va comunica titlul de creanta,
dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, referitoare la comunicarea si
contestarea actului administrativ fiscal aplicndu-se n mod
corespunzator.
Dumneavoastra, n calitate de beneficiar al proiectului aveti
obligatia de a nregistra n contabilitate si de a plati voluntar
sumele datorate, termenul de plata stabilindu-se n functie de
data comunicarii titlului de creanta astfel:
daca data comunicarii este cuprinsa n intervalul 1 15
din luna, termenul de plata este pna la data de 5 a lunii
urmatoare;
daca data comunicarii este cuprinsa n intervalul 16 31
din luna, termenul de plata este pna la data de 20 a lunii
urmatoare.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


48
Pentru neachitarea la termenele prevazute mai sus a
obligatiilor de plata Dumneavoastra, n calitate de beneficiar
al proiectului, datorati dupa acest termen majorari de
ntrziere, care se calculeaza pentru fiecare zi de ntrziere,
ncepnd cu ziua imediat urmatoare termenului de plata si
pna la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
n cazul n care nu platiti n termenul prevazut, DGP-AMPOP
va proceda la stingerea debitului prin deducerea din cererea
de rambursare depusa sau care urmeaza a fi transmisa, al
carei cuantum de cheltuieli eligibile sa acopere valoarea
debitului (astfel nct suma datorata sa poata fi dedusa din
suma de rambursat cuvenita).
n cazul n care valoarea cheltuielilor eligibile validate este
mai mica dect valoarea creantei bugetare datorate, diferenta
va fi dedusa din urmatoarea cerere de rambursare pe care o
veti depune.
n cazul n care nu ati achitat de bunavoie obligatiile de plata,
pentru perioada de timp scursa de la expirarea termenului de
plata si pna la deducerea din cererile de rambursare,
datorati majorari de ntrziere, iar titlul de creanta devine titlu
executoriu la data la care debitul este scadent prin expirarea
termenului de plata.
n cazul n care nu puteti stinge debitul prin plata voluntara
sau deducere, DGP-AMPOP transmite titlul executoriu
mpreuna cu dovada comunicarii catre dumneavoastra la
ANAF, care va duce la ndeplinire masurile asiguratorii si va
efectua procedura de executare silita pentru recuperarea
sumelor de la debitor.
Ca beneficiar, aveti obligatia de a pastra si de a pune la
dispozitia organismelor abilitate, dupa finalizarea perioadei de
implementare a proiectului, inventarul asupra activelor
dobndite prin Fondul European pentru Pescuit, pe o
perioada de 5 ani de la data nchiderii oficiale a POP.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


49
n cazul constatarii unor nereguli ulterior finalizarii
implementarii proiectului, aveti obligatia sa restituiti debitul
constatat, precum si eventualele dobnzi, penalitati de
ntrziere, costurile bancare etc. n cazul nerespectarii
obligatiei de restituire a debitului, DGP-AMPOP va sesiza
organele competente n vederea declansarii executarii.
Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se
realizeaza conform prevederilor legale n vigoare, privind
controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a
fondurilor de cofinantare aferente, utilizate necorespunzator.

4.8 Contestatii

Solicitantii/Beneficiarii proiectelor finantate prin POP pot
contesta rezultatul procesului de evaluare a conformitatii si
eligibilitatii Cererii de finantare;
rezultatele procesului de evaluare si selectie privind
proiectul propus pentru finantare;
sumele validate de catre DGP-AMPOP rezultate n urma
cererilor de rambursare/solicitarilor de acordare a pre-
finantarii primite de la beneficiar;
redactarea concluziilor raportului de control de catre
membrii echipei de control n urma verificarilor la fata
locului;
ntocmirea procesului-verbal de constatare n cazul
existentei unor nereguli sau fraude;
orice alta situatie care nu poate fi solutionata pe cale
amiabila sau care va ndreptateste la posibilitatea de a
contesta una din activitatile DGP-AMPOP, aferente
proiectului depus.

Contestatiile vor fi trimise n scris, n termen de maxim 5 zile
lucratoare de la data primiri notific"rii de c"tre solicitant, pe

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


30
adresa FLAG Dunarea Calaraseana . (strada Progresul
bloc BBB, etaj 3,localitatea Calarasi,jud, Calarasi)
Contestatiile se depun n forma scrisa, pe suport de hrtie,
orice alta modalitate de transmitere a acestora (ex: prin e-
mail, fax, telefon ) nefiind luata n considerare.
Orice contestatie trimisa la o alta adresa dect cea
mentionata mai sus nu va fi luata n considerare.

ntreaga procedura de evaluare a proiectelor este
confidentiala. Documentele rezultate pe parcursul acestei
proceduri sunt numai pentru consultare oficiala si nu pot
fi divulgate nici solicitantilor si nici unei alte entitati, n
afara serviciilor autorizate ale Autoritatii de Management,
Comisiei Europene, OLAF, DLAF, Curtea Europeana a
Auditorilor, Autoritatea de Audit Curtea de Conturi din
Romnia.

Contestatia se formuleaza n scris si trebuie sa cuprinda:
Datele de identificare ale contestatarului: denumire,
adresa, numele persoanei care reprezinta contestatarul si
calitatea ei;
Numarul unic de nregistrare al Cererii de finantare (codul
SIMPOP) si titlul proiectului;
Obiectul contestatiei;
Motivele de fapt si de drept (dispozitii legislative nationale
sau comunitare, principii ncalcate);
Mijloace de proba (acolo unde exista);
Semnatura reprezentantului legal (cu atasarea dovezii
mputernicirii).
Contestatarul este notificat asupra Deciziei adoptata de
comisia de solutionare a contestatiei, printr-o scrisoare
oficiala din partea DGP-AMPOP.


FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


31
5. FLAG N SPRIJINUL DUMNEAVOASTRA

Fiecare solicitant, care se ncadreaza n conditiile de finantare
a Masurilor din cadrul POP, are dreptul sa beneficieze de
fondurile europene nerambursabile pentru finantarea
propriilor proiecte de investitii.
Personalul FLAG Dunarea Calaraseana va sta la
dispozitie, de luni pna vineri, ntre orele 9.00 si 16.00 pentru
a va acorda informatii privind Programul Operational pentru
Pescuit 2007-2013 si masurile lansate de catre FLAG si DG
AMPOP.
Expertii FLAG va pot acorda, pe loc sau n termenul legal
(maxim 30 de zile), orice informatie necesara n demersul
dumneavoastra pentru accesarea fondurilor europene.
Echipa FLAG va sta la dispozitie si va poate ajuta ori de cte
ori aveti o plngere, o reclamatie sau o petitie privind o
situatie care intra n aria de competenta a FLAG.

6. DEFINITII

n sensul acestui Ghid se aplica urmatoarele definitii:
Axa prioritara - reprezinta una dintre prioritatile unui program
operational, cuprinznd un grup de masuri legate ntre ele si
care au obiective masurabile specifice.
Beneficiar o persoana fizica sau juridica ce este
destinatarul final al ajutorului public.
Cerere de finantare - formular completat de catre solicitant,
n vederea obtinerii finantarii prin POP 2007-2013
Conformitate administrativa - verificarea depunerii tuturor
documentelor solicitate, odata cu Cererea de finantare
Contract de achizitie publica - contractul ncheiat n scris
ntre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte,
si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte,
avnd ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


32
sau prestarea de servicii, n sensul OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica.
Contract de finantare - act juridic ncheiat ntre DGP-
AMPOP si beneficiar prin care se aproba finantarea unui
proiect n cadrul POP 2007-2013.
Contributie publica - fonduri nerambursabile alocate
beneficiarilor FEP dupa contractarea proiectului si dupa
realizarea investitiilor; este asigurata prin contributia Uniunii
Europene si a Guvernului si acopera un % din valoarea
totala eligibila a proiectului.
Contributia privata - contributia obligatorie a beneficiarului
pentru accesarea fondurilor prin POP; dovada existentei
contributiei private trebuie facuta nainte de contractarea
proiectului.
Criterii de eligibilitate - conditii obligatorii care trebuie sa fie
ndeplinite de catre potentialul beneficiar la ntocmirea
proiectului pentru a putea fi selectat n vederea acordarii
fondurilor nerambursabile FEP.
Cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi finantate prin POP
2007-2013 conform HG nr.442/2009 privind stabilirea cadrului
general de implementare a masurilor cofinantate din FEP prin
POP 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
Durata de implementare a proiectului - perioada cuprinsa
ntre data semnarii Contractului de finantare si data finalizarii
ultimei activitati prevazute n cadrul proiectului, data care nu
poate depasi 31 decembrie 2015.
Eligibilitate suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie sa
le ndeplineasca pentru a se califica pentru finantare din POP
2007-2013. Este o conditie necesara, dar nu si suficienta,
intervenind de asemenea criteriile de evaluare tehnica si
financiara n cazul proiectelor de investitii sau de dezvoltare
locala.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


33
Fondul European pentru Pescuit - instrument de finantare
pentru sectorul pescaresc, conform prioritatilor stabilite la
nivelul UE pentru perioada 2007 2013.
Masura - set de operatiuni destinate sa puna n aplicare o
axa prioritara a FLAG.
Organizatii non-guvernamentale (ONG) - asociatii si
fundatii constituite n conformitate cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu
modificarile si completarile ulterioare
Pista de audit traseul de urmarire a unei tranzactii din
momentul initierii pna n momentul n care se raporteaza
rezultatele finale - reprezentnd trasabilitatea documentelor /
operatiunilor.
Potential beneficiar - persoana juridica/persoana fizica
autorizata care este eligibila pentru accesarea FEP dar care
nu a ncheiat un Contract de finantare.
Proiect o serie de activitati economice indivizibile cu
obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat
specific ntr-o perioada de timp data.
Sectorul piscicol - sectorul economiei care cuprinde toate
activitatile de productie, procesare si marketing ale productiei
piscicole.
Selectie - Procesul n urma caruia se decid proiectele
propuse spre finantare. Procesul cuprinde mai multe etape:
verificarea conformitatii administrative, a eligibilitatii si, n
cazul proiectelor de investitii sau a celor de dezvoltare locala,
evaluarea tehnica si financiara.
Solicitant - persoana fizica/juridica care solicita finantare
nerambursabila din FEP
UAT- Unitate administrativ-teritoriala (Autoritate a
Administratiei publice locale) definita conform Legii
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, este persoana juridica de drept public
cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu.

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


34
Valoarea totala eligibila a proiectului - valoarea bunurilor
sau serviciilor care se ncadreaza n lista cheltuielilor
eligibile ale FEP.
Valoarea neeligibila a proiectului - valoarea bunurilor sau
serviciilor care nu pot fi finantate prin FEP si care nu
constituie cheltuieli eligibile.
Valoarea totala a proiectului - totalul cheltuielilor eligibile si
neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.

7. REFERINTE LEGISLATIVE

7.1 Legislatia Uniunii Europene
Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind
FEP;
Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire
a normelor detaliate pentru punerea n aplicare a
Regulamentului (CE) nr.1198/2006 al Consiliului privind
Fondul European pentru Pescuit;
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului privind
conservarea si exploatarea durabila a resurselor pescaresti
conform Politicii Comune a Pescuitului;
Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al
Consiliului aplicabil bugetului general al Comunitatilor
Europene;
Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei
din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE, EURATOM) nr.1605/2002 al Consiliului
privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunitatilor Europene, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind
organizarea comuna a pietelor n sectorul produselor
pescaresti si de acvacultura;

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


33
Regulamentul (CE) nr. 2988/95 al Comisiei privind
protectia intereselor financiare ale CE;
Regulamentul (CE) nr. 2185/1996 al Consiliului privind
verificarile la fata locului si inspectiile desfasurate de Comisie
n scopul protejarii intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene mpotriva fraudei si a altor nereguli;
Decizia Comisiei europene C(2010) 7916 din 11.11.2010
de modificare a Deciziei C(2007) 6664 de aprobare a
Programului Operational pentru Pescuit al Romniei 2007
2013;

7.2 Legislatie nationala

Legea nr. 82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 500/2002 Legea finantelor publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
Legea nr. 202/2002, republicata, privind egalitatea de sanse
ntre femei si barbati;
Legea nr. 218/2005, republicata, privind stimularea
absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit,
Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului
de creditare de catre fondurile de garantare;
Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea OUG nr. 23/2008
privind pescuitul si acvacultura cu modificarile si completarile
ulterioare;
OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor
economice de catre persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale si ntreprinderile familiale;
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


36
completarile ulterioare.
OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;
OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare
agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si
Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la
bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile
alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate
de la bugetul de stat aferente programului de colectare si
gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune n
domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si
supraveghere n domeniul pescuitului si pentru modificarea
art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricola, prin preluarea riscului de
creditare de catre fondurile de garantare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutuluicadru al
documentatiei tehnico economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de Elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
investitii;
HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de
implementare a masurilor cofinantate din FEP prin Programul
Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HG nr. 725/2010 privind organizarea si functionarea
Ministerului agriculturii si dezvoltarii rurale cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordonanta nr. 15/2009 privind unele masuri pentru
accelerarea absorbtiei sumelor alocate prin Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si prin FEP;

FLAG DUNAREA CALARASEANA * POP 2007 2013 *Ghidul Solicitantului
Masura 1.1.1 Cresterea valorii adaugate a produselor obtinute din pescuit si acvacultura
si marketingul acestora


37
Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si
plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,
evidenta si raportarea cheltuielilor bugetare si locale;
Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii
institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice
si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul MAPDR nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli
detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului
National de Dezvoltare Rurala 2007 2013 si Programul
Operational pentru Pescuit n ceea ce priveste aplicarea
regulii cumulului ajutoarelor;
Ordinul MAPDR nr. 340/2009 privind modificarea si
completarea OMAPDR nr. 40/2009 pentru stabilirea unor
reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul
Programului National de Dezvoltare Rurala 2007 2013 si
Programului Operational pentru Pescuit n ceea ce priveste
aplicarea regulii cumulului ajutoarelor;
Ordinul MADR nr. 348/2010 de stabilire a atributiilor
Directiei Generale Pescuit Autoritate de Management
pentru Planul Operational pentru Pescuit, cu modificarile
ulterioare;
Ordinul MAPDR nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu
cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate n cadrul
Programului Operational pentru Pescuit 2007 2013, cu
modificarile si completarile ulterioare.