You are on page 1of 5

INVENTORI PERSONALITI WARNA Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mem unyai

!ormat "a#a an $%a& atau $Tida'&( Res ons individu 'e ada item)item yang ter'andung dalam alat u'uran ini di'ata'an da at menerang'an *iri)*iri ersonaliti individu( Inventori Personaliti Warna atau sing'atannya IPW mem unyai + s'ala iaitu s'ala Emas, -i"au, .iru dan /ingga( Alat u'uran ini telah di0ina oleh Side' et( al 112234, semasa engendalian 'ursus Penilaian 5alam 6aunseling untu' ela"ar .a*elor Pendidi'an 1.im0ingan dan 6aunseling4 di 7niversiti Putra 8alaysia, Terengganu( Inventori Personaliti Warna adalah satu alat u'uran yang di0ina 0ertu"uan untu' mengu'ur atau mengenal asti *iri)*iri ersonaliti 0erasas'an ersonaliti #arna iaitu Emas, -i"au, .iru dan /ingga( Pentad0iran Inventori Personaliti Warna 9 IPW, #alau un masa untu' mengam0il u"ian ini tida' diteta 'an, namun se0agai anduan u"ian ini erlu diselesai'an dalam masa :0 hingga ;0 minit( Seelo')elo'nya u"ian ditad0ir'an dalam 0ili' yang selesa, leng'a dengan 'emudahan)'emudahan asas se erti 'erusi dan me"a( Selain itu, segala arahan yang disedia'an di dalam 0orang soalan erlu dii'uti dan di atuhi oleh *alon yang mengam0il u"ian( Pengiraan S'or dan Pem0entu'an Pro!il Pengiraan s'or dan em0entu'an ro!il u"ian ersonaliti erlu di0uat dengan teliti dan hati)hati( 7ntu' itu, sila ru"u' *ara engiraan s'or se erti yang ter'andung Stensil Pemar'ahan IPW(

BIL ITEM 1( Saya *e at menyelesai'an diri dengan situasi 0aru( :( Saya le0ih tua dari umur se0enar saya dari ada segi emi'iran ;( Saya mudah mesra 0ila 0erhu0ung dengan orang lain +( Saya adalah dalam golongan orang yang andai <( Saya amat selesa dengan enge'alan *ara hidu tradisi =( Saya 0ersemangat mengi'uti su0"e' yang merangsang minda 3( Saya su'a 'elihatan 0er0e>a dari ada orang lain ?( Saya isi'an masa la ang dengan a'tiviti luar yang menyerono''an 2( Saya sangat menghargai 'ehidu an 0er'eluarga 10( Saya sentiasa mem0a*a untu' menam0ah ilmu engetahuan 11( Saya su'a menun"u''an 'e eri0adian saya se0enar dalam semua 'eadaan( 1:( Saya su'a 0ergaul dengan semua orang 1;( Saya a'an mela'u'an segala 'er"a se*ara 0ersistemati' 1+( Saya sering 0ertanya guru mengenai ersoalan yang mengganggu

YA

TIDAK

1<( 1=( 13( 1?( 12( :0( :1( ::( :;( :+( :<( :=( :3( :?( :2( ;0( ;1( ;:( ;;( ;+( ;<( ;=( ;3( ;?( ;2( +0( +1( +:( +;( ++( +<( +=( +3( +?( +2(

minda saya( Saya selalu mem0eri dorongan 'e ada orang lain untu' mela'u'an sesuatu e'er"aan Saya tida' gentar dengan se0arang *a0aran Saya selesa menghormati iha' 0er'uasa @uru meru a'an orang yang sangat saya hormati Saya senang 0erintera'si dengan orang lain Saya seorang yang su'a a'tiviti er'hemahan Saya mem unyai emosi yang sta0il Saya 0erminat untu' menero'a semua 0idang Saya *enderung memilih e'er"aan dalam 0idang endidi'an Persaingan adalah 0ai' 0agi saya Saya sentiasa atuh 'e ada eraturan #alau di mana saya 0erada Saya seorang yang sa0ar Saya amat sesuai meli0at'an diri dalam a'tiviti menolong orang lain( Saya su'a'an er'ara yang 0er0entu' amali dari ada teori Saya amat menghargai masa( Saya su'a menganalisis diri sendiri dan orang lain Saya le0ih su'a meli0at'an diri dalam e'er"aan yang ada unsu)runsur 'esenian Saya selalu menim0ul'an suasana 'e*eriaan 'eti'a tegang Saya sanggu 0e'er"a 'eras untu' 'e entingan organisasi( Saya a'an 0er uas hati setelah 'er"a disia 'an dengan sem urna Saya 0er'e0olehan untu' menyelami erasaan orang Saya selalu mem0eri'an gera'0alas yang s ontan dalam setia tinda'an( Saya selesa mematuhi eraturan) eraturan yang diteta 'an Saya su'a mem0in*ang'an !alsa!ah tentang sesuatu er'ara Saya memili'i *iri)*iri seorang engasuh Saya su'a 'e ada sesuatu yang luar 0iasa dan men*a0ar Saya seorang yang su'a 0er"imat *ermat Saya sering meminta en"elasan tentang sesuatu ersoalan Saya er*aya setia orang mem unyai harga diri( Saya su'a'an a'tiviti yang 0er0ahaya teta i menyerono''an Saya tida' su'a 0er a'aian sele'eh Saya su'a 'e ada er'ara yang memerlu'an a'tiviti enyelidi'an( Saya le0ih 0ermotivasi se'iranya di0eri dorongan Saya seorang yang 'ela'ar Saya sering 'ali 0ersi!at 'on'rit

<0( <1( <:( <;( <+( <<( <=( <3( <?( <2( =0( =1( =:( =;( =+( =<( ==( =3( =?( =2( 30( 31( 3:( 3;( 3+( 3<( 3=( 33( 3? 32( ?0( ?1( ?:( ?;(

Saya gemar mem0ahas'an sesuatu teori Saya tida' 0erminat dengan a'tiviti yang meli0at'an ersaingan Saya tida' su'a ela"aran yang memerlu'an em0a*aan yang 0anya'( Saya seorang yang 0ertanggung"a#a0( Saya mem unyai rinsi hidu yang "elas Saya mahu menda at 'e u"ian dari ada orang lain di atas setia 'e"ayaan saya( Saya su'a a'tiviti 'o)'uri'ulum yang lasa' Saya 0ersi!at 'ei0u0a aan Saya *enderung untu' mere'a*i ta sesuatu yang 0aru 6eadaan er0alahan selalu mengganggu emosi saya Saya 0osan dengan 'er"a 0erstru'tur Saya seorang yang mementing'an 'eharmonian Saya 0er'e0olehan men"alan'an sesuatu tugas dengan sem urna( Saya seorang endengar yang 0ai' Saya 0osan dengan 'er"a)'er"a yang rigid Saya seorang yang amanah Saya sentiasa 0ersi!at ingin tahu yang tinggi terhada sesuatu Ada'ah anda seorang yang mudah menyayangi orang lain Saya 0osan dengan 'er"a yang rutin Saya sentiasa 0ersedia untu' mela'u'an sesuatu 'er"a Saya adalah seorang yang tenang Se'ali se'ala saya mudah terasa a a0ila orang lain 0er*a'a mengenai diri saya( Saya uas hati dengan 'er"a yang meli0at'an 'e0e0asan Saya selalunya da at mem0e>a'an er'ara yang 0ai' dan 0uru' dalam 'ehidu an( Saya 0erminat menyertai ertandingan yang men*a0ar minda( Saya tida' gemar menonton *erita yang 0erunsur 'eganasan Saya uas hati dengan 'er"a yang da at mengguna'an 'oordinasi !i>i'al Saya 0er uas hati 'erana da at menolong seseorang yang memerlu'an ertolongan( .agi saya 'er"a itu adalah suatu ermainan( Saya mudah rasa 0ersalah a a0ila tida' mematuhi nasihat i0u 0a a( Saya uas hati dengan 'er"a yang mengguna'an alatan( Saya selalu memasti'an 'esta0ilan dalam suasana e'er"aan Saya seorang yang sangat menyu'ai tugas yang men*a0ar( Saya mudah memaa!'an 'esalahan orang lain(

?+( ?<( ?=( ?3( ??( ?2( 20( 21( 2:( 2;( 2+( 2<( 2=( 23( 2?( 22( 10 0(

Saya seorang yang er!ormer semula "adi Saya seorang yang teliti dalam mem0uat sesuatu e'er"aan( Saya su'a mere'a*i ta sesuatu model( Saya mudah sim ati 'e ada seseorang #alau un ternyata dia 0ersalah( Saya tida' su'a di'ong'ong Saya sentiasa 0ersi!at #a"ar dalam mem0uat se0arang 'e utusan( Saya le0ih su'a menero'a idea)idea 0aru Saya su'a meniru gaya orang lain( Saya tida' su'a 'e ada eraturan( Saya 0er'e0olehan untu' mengendali'an urusan yang memerlu'an erin*ian( Saya 0erminat untu' menyertai a'tiviti)a'tiviti 0er0entu' ilmiah Aaman erse'olahan saya 0egitu mem0osan'an 'erana ter a'sa mengi'ut eraturan( Pe'er"aan tan a "adual sangat menari' minat saya( Saya mahir menyusun atur tem at 'er"a( Saya a'an 0eralih 'e ro"e' yang 0aru setelah menyelesai'an tugas yang lama( Saya su'a 0er'hayal tentang masa hada an( Saya su'a mela'u'an 'er"a tan a te'anan

SOAL SELIDIK PERSONALITI Borang Jawapan IPW


Arahan: Soal selidik ini mempunyai 100 item. Bulatkan pilihan (Y) sekiranya anda merasakan item berkenaan selesa atau bersesuaian atau bertepatan dengan diri anda dan bulatkan pilihan (T) jika sebaliknya berdasarkan item inventori personality warna seperti di atas.

1 < 2 % % % T T T : = 1 0 % % % T T T ; 3 1 1 % % % T T T + ? 1 : % % % T T T

1 ; % T 1 + % T 1 < % T 1 = % T

1 3 % T 1 ? % T 1 2 % T : 0 % T

: 1 % T : : % T : ; % T : + % T

: < % T : = % T : 3 % T : ? % T

: 2 % T ; 0 % T ; 1 % T ; : % T

; ; % T ; + % T ; < % T ; = % T

; 3 % T ; ? % T ; 2 % T + 0 % T

+ 1 % T + : % T + ; % T + + % T

+ < % T + = % T + 3 % T + ? % T

+ 2 % T < 0 % T < 1 % T < : % T

< ; % T < + % T < < % T < = % T

< 3 % T < ? % T < 2 % T = 0 % T

= 1 % T = : % T = ; % T = + % T

= < % T = = % T = 3 % T = ? % T

= 2 % T 3 0 % T 3 1 % T 3 : % T

3 ; % T 3 + % T 3 < % T 3 = % T

3 3 % T 3 ? % T 3 2 % T ? 0 % T

? 1 % T ? : % T ? ; % T ? + % T

? < % T ? = % T ? 3 % T ? ? % T

? 2 % T 2 0 % T 2 1 % T 2 : % T

2 ; % T 2 + % T 2 < % T 2 = % T

23 % T 2? % T 22 % T 10 0 % T

E8AS -I/A7 .IR7 8EAR-