P. 1
Tema 1

Tema 1

|Views: 1|Likes:
Published by Marina Tolkanita

More info:

Published by: Marina Tolkanita on Dec 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

TEMA 1. Introducere în managementul financiar 1.1. Conceptul managementului financiar şi rolul lui în sistemul managerial al entității 1.2.

Decizia financiară – actul fundamental al managementului financiar 1.3. Obiectul managementului financiar 1.4. ubiec!ii managementului financiar 1.". #aza informa!ională a managementului financiar Obiective: $ să definească conceptul de management financiar% $ să definească obiecti&ul gestiunii financiare% $ să cunoască funcțiile managementului financiar% $ să determine obiectul managementului financiar în cadrul unei întreprinderi% $ să identifice subiec!ii managementului financiar la diferite tipuri de organiza!ii% $ să cunoască sursele de informa!ii necesare pentru fundamentarea deciziilor financiare Concepte de bază: management financiar% ma'imizarea &alorii de pia!ă a entității% decizie financiară% resurse financiare( flu'uri financiare% relații financiare( subiecții managementului financiar

1.1. Conceptul managementului financiar i rolul lui în activitatea economică a întreprinderii )n rol important în desfășurarea unei acti&ități economice eficiente re&ine managementului financiar. *n condi!iile economiei concuren!iale( competiti&itatea şi eficien!a oricărei întreprinderi depinde în mare parte de capacitatea managerilor de a în!elege şi aplica principiile( metodele şi te+nici moderne de management financiar. *n ultimii ani s$a demonstrat că factorul principal al falimentului unei întreprinderi îl reprezintă incompeten!a managerilor şi greşelile de conducere datorate unor erori decizionale. ,&înd în &edere că falimentul apare ca urmare a imposibilită!ii întreprinderii de a$şi onora obliga!iile de plată şi este determinat de lipsa de lic+idită!i( putem sus!ine că managementul financiar reprezintă cauza succesului sau eşecului întreprinderii. Ca domeniu separat de studiu( managementul financiar a luat naştere la începutul secolului -- şi( ini!ial( se a'a pe probleme de formare de noi firme( consolidări şi fuziuni. *n perioada crizei economice din anii .3/ în ), au început eşecurile financiare( de aceea managementul financiar a&ea drept scop cercetarea şi gestionarea problemelor legate de lic+iditate( faliment şi reorganizare. *n anii ."/ începe o dez&oltare a managementului financiar ca disciplină discripti&ă cu te+nici manageriale care permiteau firmelor să$şi ma'imizeze profiturile şi să sporească a&erea ac!ionarilor. 0a finele sec. -- – începutul sec. --1 managementul financiar s$a transformat într$o disciplină de teorie şi practică a gestiunii &alorii entității $ a ma'imizării &alorii acestea. 1

Managementul financiar al unei întreprinderi se concretizează într$un ansamblu de principii, metode, tehnici, instrumente şi acţiuni, prin intermediul cărora se fundamentează deciziile financiare privind constituirea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare în contextul realizării unor obiective strategice.. 2ecătînd la faptul că pot fi presupuse di&erse obiecti&e de gestiune a finan!elor întreprinderii în func!ie de ciclul de &ia!ă al acti&ită!ii întreprinderii( managementul financiar are drept obiectiv principal constituirea capitalului în mărimea necesară şi asigurarea eficien!ei utilizării lui( realizînd pe această cale suportul financiar pentru satisfacerea intereselor proprietarilor $ ma!imizarea valorii de pia"ă a entității. 3entru realizarea obiecti&ului principal( trebuie men!ionate un şir de obiective economice( şi anume4 • • • • • • • ma'imizarea profitului% men!inerea lic+idită!ii şi sol&abilită!ii la un ni&el acceptabil% e&itarea falimentului şi pierderilor financiare considerabile% ocuparea pozi!iei de lider în lupta cu concuren!ii% creşterea &olumului de produc!ie şi &înzări% solu!ionarea unor probleme cu caracter social% supra&ie!uirea în condi!ii de concuren!ă etc. 5a'imizarea &alorii întreprinderii se răsfrînge fa&orabil asupra bunăstării societă!ii. creşterea &alorii pe pia!ă a unei companii se datorează succeselor ob!inute în lupta concuren!ială( care la rîndul său condi!ionează o calitate mai înaltă a mărfurilor şi pre!uri mai reduse. *n consecin!ă societatea are de căştigat din această luptă concuren!ială. *n acelaşi timp( creşterea &alorii pe pia!ă a unei companii presupune şi lărgirea acti&ită!ii acesteia( ceea ce necesită noi bra!e de muncă( se reduce şoma6ul( cresc &eniturile pupula!iei( creşte puterea de cumpărare ş.a.m.d. e poate afirma că( prin ac!iunile sale( managementul financiar trebuie să asigure atît supra&ie!uirea firmei( cît mai ales consolidarea situa!iei sale. ,stfel( managementul financiar asigură atragerea surselor necesare de pe pia!a de capital( diri6ează procesul de in&estire în acti&ele pe termen lung şi cele curente în aşa mod( încît acestea să genereze flu'uri de numerar mai mari( încît să fie posibilă rambursarea împrumturilor( plata dobînzilor( di&idendelor( precum şi formarea surselor pentru dez&oltarea ulterioară a întreprinderii. 5anagementul financiar poate fi reprezentat sub forma unui sistem de utilizare ra!ională şi eficientă a capitalului( drept mecanism de gestiune a flu'urilor resurselor financiare( care are

2

drept scop sporirea resurselor financiare( a in&esti!iilor şi poate fi reprezentat sub forma următoarei sc+eme 4
Obiecti&ul financiar :stabilirea obiecti&elor utilizării capitalului9 electarea celor mai adec&ate metode( pîrg+ii şi instrumente financiare de gestiune a flu'urilor de capital ,doptarea deciziei financiare( elaborarea programului de măsuri şi a planului financiar Organizarea e'ecutării deciziei financiare

,naliza şi aprecierea rezultatelor e'ecutării deciziei

Controlul asupra e'ecutării deciziei financiare

7igura 1.1. istemul func!ionării managementului financiar 8sen!a managementului financiar ca categorie economică se manifestă în func"iile pe care le îndeplineşte. ,cestea pot fi di&izate con&en!ional în 2 grupe 4 a9 func!ii de bază( care sunt caracteristice oricărui tip de management% b9 func!ii specifice $ caracteristice managementului financiar ca domeniu distinct al gestiunii întreprinderii. Ca componentă principală( sinestătătoare a managementului general al entității( managementul financiar îndeplinește două funcţii de bază: a) b) planificarea( pre&iziunea( organizarea( coordonarea și controlul acti&ității entității prin prisma criteriilor şi mi6loacelor specifice finan!elor% fundamentarea și adoptarea deciziilor financiare( legate de realizarea obiecti&elor propuse( luînd în considerare criteriile de eficiență și risc Către funcţiile specifice se referă 4 $ $ $ $ $ gestiunea acti&elor curente şi celor pe termen lung( precum şi optimizarea structurii lor% gestiunea capitalului propriu şi a celui împrumutat şi optimizarea structurii acestuia% gestiunea in&esti!iilor :reale și financiare9% gestiunea flu'urilor de numerar :băneşti9% gestiunea riscurilor financiare şi a situa!iilor de criză financiară :faliment9.

3

;estiunea acti&elor( la rîndul său( se di&izează în subfunc!ii de gestiune a acti&elor pe termen lung şi a celor curente. ;estiunea capitalului include gestiunea capitalului propriu( împrumutat( precum şi func!ia de optimizare a acestuia. ;estiunea in&esti!iilor pre&ede gestiunea in&esti!iilor reale şi a celor financiare( iar gestiunea flu'urilor băneşti include gestiunea acestora pe tipuri de acti&ită!i ale întreprinderii :opera!ională( financiară şi in&esti!ională9. 5anagementul riscurilor presupune gestiunea comple'ului de riscuri financiare( diminuarea şi asigurarea lor. <ot în această func!ie se cuprinde şi gestiunea întreprinderii în situa!ii de criză :dificultate9. *n procesul realizării acestei func!ii are loc o monitorizare permanentă a situa!iei financiare cu scopul diagnosticării pericolului de insol&abilitate% se e&aluează gra&itatea acestui pericol% se utilizează pîrg+ii şi mecanisme de stabilizare financiară( iar în caz de necesitate se fundamentează direc!iile şi formele de sanare şi reorganizare a întreprinderii. =inînd cont de responsabilită!ile care$i re&in( managementul financiar ocupă un loc pri&ilegiat între func!iile întreprinderii. 3e de o parte( ea are o te+nică proprie( ceea ce face să i se recunoască o anumită autonomie de decizie. 3e de altă parte( deciziile luate de celelalte domenii de gestiune atrag consecin!e în plan financiar( deoarece ele presupun resurse şi necesită!i financiare( presupun încasări şi plă!i. *n consecin!ă gestiunea financiară este sub influen!a ansamblului deciziilor pri&ind gestiunea( ea reac!ionează la măsurile de tot felul luate de întreprindere( pentru că aceste măsuri au consecin!e în plan financiar. De aceea toate deciziile din orice domeniu al întreprinderii trebuie să fie corelate şi cu departamentul financiar. Atribuțiile managementului financiar :  e&aluarea eforturilor financiare ale tuturor acțiunilor care urmează a fi întreprinse într$ perioadă dată%   asigurarea la momemntul oportun a capitalului necesar( la un cost cît mai mic posibil% urmărirea modului de utilizare a capitalului în &ederea asigurării unei utilizări eficiente a tuturor fondurilor atrase în circuitele financiare%  asigurarea și menținerea ec+ilibrului financiar pe termen scurt și pe termen lung în concordată cu neecsitățile entității %  urmărirea obținerii rezultatului financiar scontat și repartizarea acestuia pe destinații ș.a. 1n &ederea îndeplinirii atribuțiilor și realizării funcțiilor specifice managementului financiar( este necesar ca entitatea să dețină personal calificat cu cunoștințe în domeniul financiar. e cunoaște că practic toate deciziile au implicații financiare( de aceea interesul față de studierea aspectelor gestiunii finanțelor trebuie să$l preocupe pe orice student( indiferent de domeniul de acti&itate pe care și$l &a alege. 4

5anagerul financiar este responsabil de politica financiară a entității în 3 domenii4

1. Politica de investiţii. ,ceastă politică este responsabilă de constituirea poten!ialului
patrimonial :de acti&e9 al entității. 2. Politica de finanţare. 3rin intermediul politicii de finan!are entitatea îşi elaborează strategia de asigurare a surselor necesare constituirii poten!ialului patrimonial. 3. Politica de dividend pri&eşte decizia proprietarilor entității de a distribui di&idende sau de a le rein&esti în proiecte de in&esti!ii şi dez&oltare a entității. <ot mai mul!i autori sus!in că managementul financiar poate fi asociat cu o artă 1. e e'plică aceasta prin faptul că managerii financiari sunt ne&oi!i deseori să adopte decizii în condi!ii de incertitudine( bazîndu$se în mare parte pe ra!ionament( intui!ie. *n ),( spre e'emplu( audienților care fac masterul în domeniul finan!elor li se conferă titlul de >maestru în arte în domeniul administrării afacerilor? :> aster of !rts in "usiness !dministration?9. Rolul managementului financiar este de a crea un cadru de acțiune fa&orabil( în care urmează să se stabilească cone'iunile dintre obiecti&ele financiare ale entității( &aloarea de piață a acesteia( mi6loacele și instrumentarul utilizat pentru măsurarea performanțelor financiare. #. $ecizia financiară % fundamentul managementului financiar 3entru a$şi îndeplini misiunea la ni&el microeconomic( managementul financiar se bazează pe un ansamblu de decizii financiare. #ecizia financiară este rezultatul unui proces raţional de alegere, din mai multe variante posibile, a unei soluţii considerate optime în planul activităţilor şi operaţiunilor financiare. 8'istă mai multe criterii de clasificare a deciziilor financiare( noi &om men!iona numai 2 criterii $ cele mai principiale de pe poziția managementului financiar. a9 după natura obiectivelor urmărite :orizontul de timp &izat9 se disting 3 categorii de decizii financiare4 strategice( tactice şi opera!ionale. #eciziile strategice stabilesc obiecti&ele ma6ore pe termen lung. e consideră că de aceste decizii depinde supra&ie!uirea întreprinderii. ,cestea &izează proiecte de finan!are( in&esti!ii etc. #eciziile tactice se referă la realizarea opera!iunilor financiare curente4 finan!area curentă( politica de apro&izionare etc. #eciziile operaţionale se iau zi de zi şi se referă la deciziile de efectuare a plă!ilor( diferitor opera!iuni curente. b9 după natura activităţilor care generează fluxurile financiare( deciziile financiare sunt de trei tipuri4
1

#rig+am 8.( 8+r+ardt 5. 7inancial 5anagement4 <+eor@ and 3ractice. 1/t+ ed$ Aarcourt College 3ublis+ers( 2//2( p."

"

de in&esti!ii( cu influen!ă directă asupra structurii acti&elor% de finan!are( care determină structura pasi&ului% de repartizare a profitului( e'ercitînd implica!ii directe asupra in&esti!iilor autofinan!ării. $ecizia de inve&ti"ii abordează problematica alocării capitalului în acti&e fizice sau financiare% locul central re&ine acti&elor imobilizate. 3rin această decizie( resursele băneşti de care dispune întreprinderea sunt alocate eficient pentru ac+izi!ionarea( construirea( modernizarea acti&elor fi'e şi acumularea stocurilor de mărfuri şi materiale etc.în &olumul şi structura adec&ată func!ionării ei la parametrii cei mai înal!i. De asemenea( lic+idită!ile disponibile se pot plasa( respectînd cerin!ele eficien!ei pe pia!a de capital( pentru ac+izi!ionarea de acti&e financiare. $ecizia de finan"are urmăreşte alegerea structurii de finan!are a întreprinderii( analizînd pe criterii de optim costul fiecărei surse de capital. 3rin aceste decizii se stabileşte raportul între sursele proprii şi cele atrase. De asemenea trebuie luată în considerare şi posibilitatea atragerii temporare a unor resurse băneşti ce apar!in altor persoane :fizice( 6uridice( stat9 cu care întreprinderea între!ine rela!ii financiare. *n acest conte't se optează pentru emisiunea de ac!iuni sau obliga!iuni. 0a rîndul său( decizia de repartizare a profitului marc+ează finalitatea procesului de management financiar şi constă în distribuirea de di&idende. ,ceastă decizie se concretizează în esen!ă( prin op!iunile întreprinderii între rein&estirea par!ială sau integrală a profitului net şiBsau distribuirea acestui profit sub formă de di&idende către ac!ionari. Decizia pri&ind di&idendele are un caracter contro&ersat( fiind influen!ată de fiscalitate( ni&elul ratei dobînzii( pre!ul ac!iunilor emise etc. *n plus( ea trebuie să armonizeze dorin!a firească a ac!ionarilor de a cîştiga bani în present( cu aceea de a se asigura o dez&oltare durabil ăa firmei în &iitor. 1ndiferent de ni&elul la care se adoptă( deciziile financiare necesită informa!ii comple'e( deoarece întreprinderea nu poate să lucreze în condi!ii de incertitudine. 3entru a se asigura o eficien!ă ma'imă( deciziile financiare trebuie să satisfacă următoarele cerin!e4 $ $ $ $ să fie fundamentate din di&erse puncte de &edere% să fie adoptate de persoanele care au competen!a necesară în acest sens% să fie formulate clar( concis pentru a putea fi bine recep!ionate% să fie adoptate şi transmise spre e'ecu!ie în timp util. *nsă fundamentarea corectă a deciziilor financiare este imposibilă fără o analiză financiară prealabilă( al cărei obiecti& constă în diagnosticarea stării de performan!ă financiară a întreprinderii. 8a îşi propune să stabilească punctele tari şi punctele slabe ale acti&ită!ii financiare( în &ederea fundamentării unei noi strategii manageriale de men!inere şi e'pansiune C şi

într$un mediu concuren!ial. ,naliza financiară oferă cele mai bune solu!ii atît pentru fundamentarea deciziilor financiare cît şi pentru controlul acestora. De asemenea după adoptarea deciziilor este necesar controlulul asupra e'ecu!iei şi oportunită!ii acestora. 3rin control se urmareste identificarea abaterilor realizarilor fa!ă de pre&ederile bugetare sau fa!ă de proiectele initiale şi de corectare a acestor abateri. ,stfel( actul de realizare a obiecti&elor managementului financiar poate fi reprezentat sub formă de ciclu :circuit financiar9( care cuprinde în primul rînd( o fază de diagno&ticare &au analiză financiară( care are ca obiect de cerectare aprecierea situa!iei şi a acti&ită!ii financiare a întreprinderii( pentru a pregăti adoptarea de măsuri concrete care să permită depăşirea lacunelor şi &alorificarea a&anta6elor. A doua fază a ciclului constă în formularea i aplicarea deciziilor financiare. ,ceste decizii se referă la elaborarea de proiecte in&esti!ionale şi pun în mişcare opera!iuni de finan!are şi in&esti!ii. )nele decizii însă se pot referi la gestiunea financiară pe termen scurt( se are în &edere gestiunea curentă a plă!ilor şi încasărilor. 3e de altă parte( pot fi luate decizii financiare pri&ind stoparea anumitor măsuri pentru a prote6a întreprinderea împotri&a riscurilor financiare cărora trebuie să facă fa!ă în di&erse situa!ii. A treia fază a ciclului gestiunii financiare constă în urmărirea i controlul proiectelor a căror aplicare a fost decisă de către conducerea întreprinderii. ,ceastă fază permite( cel mai adesea( constatarea >diferen!elor? între realizările efecti&e şi cele proiectate. *n rezultatul controlului se iau decizii de adaptare sau re&izuire a proiectelor ini!iale. '. Obiectul managementului financiar Obiectul managementului financiar( adică ce se studiază în cadrul acestei ştiin!e sunt4 rela!iile financiare( resursele financiare şi flu'urile lor. 8ntitatea economică intra în relatii cu di&erși subiecți pe care îi intîlneste pe diferite piete în cadrul cărora are loc sc+imbul de bunuri si ser&icii. c+imburile se fac pe baza de monedă( dînd nastere relatiilor financiare cu di&erși subiecți și anume4  Cu statul :bugete de toate ni&elele și fonduri e'trabugetare9 pri&ind ac+itarea diferitor ta'e( impozite( plăți obligatorii( primirea sub&ențiilor( a6utoarelor din partea organelor statale etc.9%  Cu instituțiile financiare :organizații de împrumut( ș.a.9 referitor la contractarea și ac+itarea creditelor( împrumuturilor( depozite bancare( ac+itarea dobînzilor etc.  Cu companiile de asigurări :la ac+itarea primelor de asigurare şi la recuperarea despăgubirilor ș.a.9%  Cu bursele de &alori( fonduri de in&estiții – operații de plasare a &alorilor mobiliare( formarea portofoliului in&estițional ș.a. D

Cu furnizori( antreprenori( clienți pri&ind procurarea( &înzarea de acti&e în credit( încasareaBplata penalităților( sancțiunilor( transferuri bănești( Cu diferi!i participan!i şi direc!ii de acti&itate în cadrul grupurilor financiare şi de produc!ie( corpora!iilor interna!ionale% Cu personalul :remunerarea muncii( defalcări în di&erse fonduri din numele salariaților( acordarea de a&ansuri( etc.9% cetă!enii( care se ocupă cu acti&itatea in&esti!ională şi emiten!ii( etc. rela!ii care e'primă un transfer de resurse băneşti cu titlu nerambursabil% acestea sînt impozite şi ta'e%  rela!ii care e'primă un împrumut de resurse băneşti pe o perioadă de timp determinată( pentru care se percepe dobîndă% acestea sînt rela!ii de credit( mi6locite în principal de bănci%  rela!ii care e'primă( după caz( un transfer obligatoriu în sc+imbul unei contrapresta!ii :ac+itarea unei datorii sau încasarea unei creanțe9. Orice relatițe de sc+imb implică doua tipuri de transfer4 a9 transfer de bunuri si ser&icii% b9

*n cadrul rela!iilor financiare se particularizează trei categorii de rela!ii4 

transfer de acti&e financiare. Cantitatile de bunuri și monedă transferate într$o anumită perioadă se numesc flu!uri. (lu! financiar )de numerar) $ mişcarea directionată a resurselor financiare atEt în cadrul entității( cît şi în afara ei. 7lu'urile financiare pot fi di&izate în fluxuri de intrare $încasări9( adică cele în care entitatea este beneficiarul acestor flu'uri( şi fluxuri de ieşire( în care entitatea face plă!ile respecti&e. 8'istă( de asemenea( flu'uri mi'te( în cazul în care flu'urile de intrare :încasările9 sunt urmate de flu'uri de plăți( fiind dispersate în timp. 7lu'urile financiare pot fi di&izate și în4     flu'uri de contrapartidă flu'uri decalate flu'uri multiple flu'uri autonome

%luxurile de contrapartidă se caracterizează prin înlocuirea imediată a unui acti& realBfizic cu monedă și in&ers. ,ceste flu'uri apar la ac+iziția cu plata imediată contra mi6loace bănești. %luxurile decalate apar atunci cand flu'urilor fizice nu le corespunde imediat apariȚia unor flu'uri financiare. ,stfel( ec+ilibrul stocurilor este rupt( iar pentru restabilirea sa se impune apariȚia unui acti& financiar. ,cesta se materializează intr$o creanță la furnizori și intr$o datorie

F

la cumparator. ,pare în cazul relațiilor de creditare comercială. CreanțaBdatoria se &a stinge la o data ulterioară. %luxurile multiple apar în situația compensării decala6elor dintre flu'urile fizice si cele financiare. 7irma apelează la un terț pentru a$și transforma creanțele în bani :operațiunile leasing9. %luxurile autonome se dega6a din operatiile financiare pri&ind acordarea de imprumuturi( a&and loc doar transferul de moneda. ,ceste flu'uri dau nastere unor acti&e financiare constituite din creanțe si datorii :acordareaBcontractarea de împrumuturi și credite9. 3entru înființarea și funcționarea unei entități este ne&oie de re&ur&e financiare( care difera în functie de sursele de pro&eniență si de modul de obținere. ,stfel( după durata de folosire( resursele financiare pot fi4 permanente și curente. &ursele permanente includ4 aportul de capital al proprietarilor( modificarile de capital socialBacționaru( autofinantarea( împrumuturile pe termen mediu si lung( leasing$ul% sursele curente :pe termen scurt9 $ sunt necesare pentru finantarea necesităților curente ale întreprinderii :ac+iziționarea de stocuri( remunerarea muncii etc.9. ursele permanente( de regulă( sunt necesare pentru finanțarea ac+iziției de acti&e pe termen lung. *. +ubiec"ii managementului financiar +ubiec"ii managementului financiar sunt considera!i persoanele şi organele implicate( cu rol direct sau indirect( în fundamentarea deciziilor financiare4 ac!ionarii( conducătorii( creditorii( statul ș.a. *n literatura de specialitate aceștia mai sunt întălniți sub denumirea de stakeholders. Ac"ionarii sunt de!inătorii de titluri de proprietate asupra întreprinderii( acestea prezentîndu$se sub formă de ac!iuni. *n calitate de coproprietari( ac!ionarii &or elabora analize$ diagnostic care să le permită adoptarea unor decizii pertinente pri&ind &înzarea sau păstrarea ac!iunilor pe care le de!in. *n general micii ac!ionari dispun de pu!ine informa!ii asupra acti&ită!ii întreprinderii. Din acest moti& analiza lor &a fi sumară şi se &a întemeia( în principal( pe rentabilitatea pe care o ob!in şi riscul financiar la care sunt e'puşi. pre deosebire de micii ac!ionari( marii ac!ionari au mai multe posibilită!i de informare( e&aluare ş idecizie( ei participînd efecti& la adunările generale. 3entru aceştia diagnosticul financiar sse întemeiază( în primul rănd pe indictaorii care e'primă creşterea economică( autonomia şi fle'ibilitatea întreprinderii şi( în al doilea rînd( pe indicatorii de rentabilitate. 8i se găsesc în situa!ia de a decide între interesele lor pe termen lungBscurt( optează pentru prima &ariantă( singura în măsură să conducă la ma'imizarea &alorii întreprinderii şi să asigure subpra&ie!uirea acesteia în lupta de concuren!ă.

G

Conducătorii )managerii, întreprinderii. *n întreprinderile mici şi mi6locii este frec&entă situa!ia cînd persoanele care conduc sunt şi ac!ionari. Conducătorii întreprinderii( ca şi ac!ionarii( trebuie să aleagă între interesele lor pe termen lung :ma'imizarea &alorii( creşterea economică9( cît şi pe cele pe termen scurt :rentabilitate şi lic+iditate9. *n raport cu ierar+izarea obiecti&elor urmărite( în cadrul managementului financiar interac!ionează trei mari categorii de manageri şi anume4 • • • 5anagerii de &îrf :top managerii9% 5anagerii de la ni&elele medii :5iddle managerii9 5anagerii de la ni&elel de bază :first line managerii9

'op managerii se află la ni&ele superioare ale organiza!iei şi adoptă decizii care pri&esc obiecti&e fundamentale. 8i se implică direct în fundamentarea deciziilor pri&ind alocarea resurselor( pornind de la obiecti&ele in&esti!ionale ale întreprinderii şi( implicit( a deciziilor de finan!are şi de repartizare a rezultatelor financiare. anagerii de la nivelele medii au un rol intermediar în procesul de comunicare dinspre top manageri spre managerii de la ni&ele de bază şi reciproc. 5iddle managerii sunt e'trem de implica!i în derularea corespunzătoare a opera!iunilor financiare ale întreprinderii( în atribu!iile lor incluzîndu$se4 $ $ $ $ elaborarea de planuri şi programe de ac!iune% defalcarea sarcinilor( inclusi& a celor de natură financiară( pe colecti&e de muncă şi centre de responsabilitate( precum şi urmărirea realizării lor în practică% efectuarea de compara!ii între ni&elul prognozat şi cel realiat al obiecti&elor propruse şi analiza impactului diferen!elor constatate asupra e&olu!iei &iitoare a firmei% stabilirea factorilor de influen!ă şi propunerea de măsuri pentru redresarea unor situa!ii de&enite nefa&orabile. Conducătorul compartimentului financiar poate fi înacadrat( de regulă( la această categorie de manageri. 8l trebuie să &erifice( prin prisma criteriilor financiare( ni&elul de eficien!ă al tuturor celorlalte programe de ac!iune elaborate şi implementarea de către conducătorii altor centre de responsabilitate. *n sfărşit( managerii de >primă linie? :first line managerii9 sunt persoane care conduc nemi6locit colecti&e de muncă. 8i au obliga!ia de a transpune în practică obiecti&ele înscrise în planu lde ac!iune elaborat de către managerii de la ni&elele medii. <otodată first line managerii au şi sarcina de a raporta sistematic rezultatele ob!inute şi de a supune spre analiza managerilor de la ni&elul mediu cauzele şi efectele ac!iunilor întreprinse( pentru a îmbunătă!i calitatea deciziilor financiare &iitoare. 1/

,l treia grup de participan!i( implica!i în fundamentarea deciziilor financiare ale întreprinderii sunt creditorii: creditorii obligatari% băncile sau diferite alte institu!ii financiare% creditorii care înc+iriază diferite acti&e fi'e :operatori de leasing9. Hiscurile creditorilor sunt di&erse4 risc de dobîndă( risc de infla!ie( risc de faliment etc. 3entru a măsura influen!a riscurilor generatoare de pierderi( creditorii sunt direct implica!i în efectuarea de analize financiare bazate pe indicatorii care permit e&aluarea capacită!ii de plată a debitorilor( capacitatea lor de a rambursa datoriile şi de a plăti dobînzile. *n mod deosebit( creditorii urmăresc stabilirea diagnosticului financiar pe baza indictaorilor care marc+ează riscul de faliment şi insol&abilitate. *n sfîrşit( &tatul inter&ine la diferite ni&eluri ale circuitului financiar şi influen!ează ansamblul deciziilor financiare printr$un ansamblu de ac!iuni4 modificarea fiscalită!ii% reglementarea pre!urilor% inter&en!ii pe pia!a de capital şi instrumente de politică financiară între care se pot men!iona acordarea de garan!ii( facilită!i fiscale şi sub&en!ii( asisten!ă financiară şi a6utoare financiare( credite în condi!ii a&anta6oase etc. 1.-. .aza informa"ională a managementului financiar 8ficiența managementului financiar în mare măsură depinde de asigurarea cu informațiile necesare pentru fundamentarea deciziilor financiare. istemul informational financiar reprezinta
ansamblul datelor( informatiilor( flu'urilor si circuitelor informationale( menite sa contribuie formularea si realizarea obiecti&elor managementului financiar.

O analiza financiara efectuata în scopul realizarii unui diagnostic financiar( care sa permita adoptarea unor decizii si stabilirea unor pre&iziuni financiare se bazeaza în primul rEnd pe de date si informatii pro&enite din situatiile financiare ale întreprinderii( dar nu se poate limita doar la acestea. 8a trebuie sa înceapa prin adunarea mai multor informatii. Componentele sistemului informational financiar sunt urmatoarele4 a9 1nformatii generale pe plan economic( fiscal si monetar% b9 1nformatii asupra sectoruluiBramuriiBdomeniului de acti&itate de care apartine întreprinderea%
c9 1nformatii de ordin 6uridic si economic asupra acti&ității întreprinderii.

<oți indicatorii sistemului de informații pot fi di&izați în următoarele grupe24 19 1ndicatori macroeconomici% 29 1ndicatori pri&ind situația în ramurăBdomeniu de acti&itate 39 1ndicatori care reflectă con6unctura pieței de capital 49 1ndicatori din cadrul entității economice4 (ndicatorii macroeconomici care constituie o sursă importantă de informații pentru luarea deciziilor financiare sunt4 date pri&ind &eniturile și c+eltuielile bugetul de stat( bugetelor lorcale% &olumul total al emisiunii monetare( &eniturile și economiile populației( rata inflației( politica fiscală ș.a. 1nformatiile de acest gen pri&esc situatia generala a economiei la un moment dat( stiut fiind
ca rezultatele întreprinderii sunt influentate de con6unctura fa&orabila sau nefa&orabila4 e'pansiunea :recesiunea9 economica pot determina cresterea :reducerea9 acti&itatii( a profitului si a cursului actiunilor la bursa.

&urse informaționale din domeniul ramural ser&esc datele statistice ale #iroului 2ațional de tatistică( precum și di&erse publicații în presă. 1ndicatorii ramurali care prezintă o mare
importanță se referă la4 natura produselor( procesele te+nologice utilizate( structura de productie( &olumul producției fabricate și ser&iciilor prestate( indicii de pre ț la produseleBser&iciile ramurii( mărimea capitalului propriu și a celui împrumutat( gradul de concuren ță în ramură :nr. de entită ți economice9 ș.a.
2

ursă4 Iuznetso&( pag. 13

11

1nformatiile sectoriale specifice acti&itatii întreprinderii au incidenta asupra rentabilitatii( rotatiei stocurilor( mi6loacelor de finantare.

(ndicatorii pieței de capital sunt reprezentați de cotațiile și &olumul tranzacțiilor cu &alori mobiliare cotate la bursă( &alorile diferitor indici ai acti&ității de afaceri( cursul &alutar al monedei naționale față de principalele &alute de referință( rata dobînzii a băncilor comerciale la credite ș.a. 1nformatiile privind întreprinderea sunt di&erse% unele sunt obligatorii si publice( altele sunt date numai cu ocazia analizelor interne sau e'terne întreprinse periodic sau la cerere. ,cestea sunt furnizate de regulă de către contabilitate sub formă de rapoarte financiare. 3rincipalele surse de informații de acest gen sunt4  indicatorii pri&ind situația patrimonială și a surselor de finanțare a acestuia prezentate în bilanțul contabil și ane'a la acesta(  rezultatele financiare( &enituri și c+eltuieli( care pot fi elucidate prin prisma diferitor acti&ități ale întreprinderii din Haportul de profit și pierderi și mai detaliat în ane'a la acesta(  situația pri&ind flu'ul mi6loacelor bănești din Haportul pri&ind flu'ul mi6loacelor bănești(  modul de utilizare a capitalului propriu – din Haportul pri&ind mișcarea capitalului propriu.  5etodele de e&aluare a acti&elor( de recunoaștere a &eniturilor în e&idența contabilă( precum și metodele de calculare a uzurii și amortizării diferitor categorii de acti&e – din 3olitica de contabilitate a entității%  3lanurile financiare ale entității – pentru a stabili modul de realizare a obiecti&elor prognozate%  Di&erse bugete ș.a. /0T1E.21I 1. Cum putem defini managementul financiar ca disciplină de teorie şi practică a gestiunii &alorii entității. 2. Care este obiecti&ul fundamental al managementului financiarJ 3. Care sunt atribuțiile managementului financiarJ 4. Care sunt funcțiile managementului financiarJ ". Care este obiectul managementului financiarJ C. Definiți noțiunile de resurse financiare% flu'uri financiare. D. Care sunt responsabilitățile de bază ale managerului financiarJ F. Cum se clasifică și în ce constau deciziile financiareJ G. Ce reprezintă circuitul financiarJ 1/. Cine sunt staKe+oldersJ 11. Cine sunt principalele categorii de subiecți care inter&in în fundamentarea deciziilor financiareJ 12. Cum pot fi grupați managerii în raport cu ierar+izarea obiecti&elor urmărite% 13. Cum inter&ind creditorii și statul în adoptarea deciziilor financiareJ 14. Care este rolul acționarilor în derularea operațiunilor financiareJ 1". Din ce se compune baza informațională pentru fundamentarea deciziilor financiareJ 'emă pentru reflecție4 Contabilitatea % &uportul informațional de bază pentru fundamentarea deciziilor financiare.

12

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->