 MESEC U ŠKORPIONU Ovo je fiksni znak, vodene prirode, i noćno prebivalište Marsa.

Mračan i tajanstven, sa dve egzaltirane planete, Uranom na jedanaestom stepenu, i Plutonom na trećem stepenu. Na trećem stepenu je mesto debilitacije Meseca. Ako nastavim dalje stići ću i do jedne od najvećih crnih rupa koje se nalaze u sazveţĎu Škorpije, koja ne propušta čak ni svetlost. Mesec u ovom znaku je podvrgnut uticaju opasnih zvezda i planeta. Iskreno ovaj poloţaj Meseca nije baš posebno poţeljan. On izlaţe svog pripadnika patnji, opasnostima, nesrećama, i ljutim gubicima. Ako se još pride naĎe u prostoru izmeĎu 20 i 30 stepena postaje opozicija ekstra neugodnom Algolu, najopasnijoj zvezdi stajačici, kojoj je uţa specijalnost razaranje one najfinije strukture, kao što je ljudski mozak. Škorpion je znak rušenja, ali rušenje priprema zidanje, a rušenje zla je očišćenje. Ako se pozovem na indijsku astrologiju koja je i inače lunarna, videćemo da je Škorpion znak Šive, rušitelja. Šiva je takoĎe i knez, asketa. Njegova pročišćavajuća energija mu omogućuje da prikupi najmoćniji otrov za regeneraciju sveta. Voda Škorpije ima snagu planinske bujice i neprozirnost najdubljih dna morskih. RoĎeni sa Mesecom u znaku Škorpije su aktivni, tajanstveni, suptilni i duboki. Oni ćute i rade, prikrivaju svoje namere što im daje svekoliku moć. Oni vide daleko, sračunavaju i smišljaju, a zatim se angaţuju do kraja. Nastoje da steknu moć nad bićima i stvarima. I uprkos prilikama koje vladaju u znaku, oni su vrlo osećajni i romantični. Kao prijatelji su vatreni, ali kao neprijatelji su veoma opasni, rafinirani i pokvareni. Čistota i perverznost su na ratnoj nozi, u duhu Škorpiona. RoĎen sa Mesecom u Škorpiji je polje na kom se sudaraju bez predaha snage graĎenja i snage rušenja. Istovremeno je smeo i obazriv, neustrašiv i plašljiv, pun gordosti i poniznosti. On je ili oni su izuzetno protivurečna priroda. RoĎen sa Mesecom u Škorpiji je svadljiv, sarkastičan, sitničav, volonter, smišljen, i tvrdoglav. Njihova osetljivost je ogromna. Oni su uvek u odbrambenom stavu. Imaginacija, često mračna i negativna, daje im čitav niz problema i pogrešaka u prosuĎivanju. Osećanja su im raspeta izmeĎu ogromne naklonosti i krute mrţnje. Čini se da nema mesta ni za najmanju nijansu.Snaga roĎenog sa Mesecom u ovom znaku je u njegovoj moći regeneracije. On je sposoban da nadvalada bilo kakvo iskušenje, da ozdravi od najteţe bolesti. Velika je to moć izlečenja rana. Oni su jednostavno stvoreni da preţive. Njihov seksualni nagon je srazmeran nagonu suzdrţavanja, čuvanja. Uvek im je oko okrenuto prema bićima i stvarima koja mogu sluţiti njihovim ambicijama na duge staze i prema svemu iz čega mogu izvući korist. RoĎen sa Mesecom u znaku Škorpije je veoma čvrst u svojim odlukama. Stoik. Steţe zube i napreduje preko prepreka. Hoće da stekne moć, da pati bez oslabljivanja i ţeli da postane neranjiv. Njihov duh je okrenut nevidljivoj, misterioznoj, intimnoj, tajanstvenoj strani stvari. MeĎutim, hteli bi da postanu i da su racionalisti, objektivni i naučni. Istovremeno su i nevernici i iracionalisti, zbog čega po pravilu postaju sujeverni. Škorpija naglašava interesovanje za zlo, za patnju, smrt, seks, okultnu moć, novac. Teţi da izazove neku veliku transformaciju. Smrt i patnja su u centru preokupacija roĎenih sa Mesecom u znaku Škorpije. Moţe se desiti da ţive u tesnom kontaktu sa njima. Sve što smrt nagoveštava, budi njihovo zanimanje. I biva jako potresen umiranjem nekog od svojih najbliţih. Banke, osiguranja, zajmovi, berza, penzije i premije, dela javnih fondova, nasledst va, sredstva za sticanje debelih novčanih suma – sve će to okupirati njihovu misao. Postoje dva tipa pripadnika, roĎenih sa Mesecom u znaku Škorpije. Jedan od njih preovlaĎuje, ali ni drugi nije nikad sasvim odsutan. Ponekad postoji mešavina ili alternacija izmeĎu oba tipa. - kod prvog je preovlaĎujuća animalnost, zločesta radoznalost, varanje, kraĎa, ljubomora, arogancija, indiskrecija, bes, perverzija. - a kod drugog preovlaĎuje, velika otmenost, ekstremna čistota, upravljanje seksom i niţim nagonima, samokontrola savršena, prodiranje u visoke duhovne sfere, poniznost i stoicizam. U dobro aspektovanom horoskopu, Škorpion i poloţaj Meseca u znaku, daje vladanje nad sobom i drugima, sposobnost odgajanja moći lečenja, poznavanje tajni prirode, hrabrost u svim iskušenjima, okultne darove, naklonost nekog od autoriteta i mogućnost da se sam postane osoba od autoriteta i izdašna, dobijanje finansijske pomoći, premija, berze ili nasledstva, mnogo izdrţljivosti i volje. U loše aspektovanom horoskopu, roĎen sa Mesecom u Škorpiji je izloţen vrlo bolnim psihičkim ili moralnim patnjama, surovim ţalostima, dilemama, bankrotima, rušenjima, i razgraĎivanju, kriminalnosti, sadizmu, utamničenju, degeneraciji, teškim bolestima, nesrećnim slučajevima, invalidnosti, seksualnim problemima, sramoti i uvredama. Nedostatak iskrenosti, sklonost da se udruţuje sa osobama niskog stepena, narušavanja zakona i moralnih načela, naglost – biće osnovni uzrok bolnih iskustava roĎenih sa Mesecom u znaku Škorpije. Trudiće se svim silama da izbegnu gubitke imovine, ugleda i dragih bića. Ţelja će im biti da postanu, recimo šef neke institucije, ili neke velike organizacije. Nastojaće da se oslobode svojih niskih teţnji, da prodru u sve tajne prirode putem nauke, filozofije ili ezoterizma i teţiće prema disciplinovanom ţivotu. On će prikrivati svoje grehe i vlastite brige, kaţu tekstovi iz davnina. U svim stvarima biće jako tajanstven. Neće ništa govoriti o svojim planovima pre nego što se oni naĎu na najboljem putu ostvarenja. Viši tip, je obično ili inspektor, ili umetnički kritičar, vojno lice, hirurg, beli mag, nepodmitljiva osoba, asketa, dok je niţi tip zmija otrovnica, pervetovana osoba, zavidljivac, sadista, degenerik, paranoik, crni mag, robijaš... Boje koje se uklapaju i koje pripadaju roĎenima sa Mesecom u Škorpiji su bledo zeleno i lila. Mesec u Škorpiji na zdravstvenom planu pravi probleme sa genitalijama, testisima, mokraćnim kanalima i menstruacijom. U ljubavi, ţena je vamp, a muškarac je magnet. Povučeni su u sebe a iz njih izbijaju čudni, hladni impulsi koji blefiraju. Vode potresan erotski ţivot, imaju opasne afere i ne retko ţene opasne poroĎaje. Sa Saturnom u opoziciji neizbeţno. Često su bez takta, ljubomorni i skandal majstori. Često stupaju u brak iz saţaljenja prema partneru, i već kod ljubljenja doţivljavaju jaka uzbuĎenja...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful