P. 1
dezvoltarea copilului- verginia cretu

dezvoltarea copilului- verginia cretu

|Views: 16|Likes:
Published by mihaela
dezvoltarea copilului
dezvoltarea copilului

More info:

Published by: mihaela on Dec 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2015

pdf

text

original

CERCETARE, TERAPIE, EDUCAŢIE

DEZVOLTAREA COPILULUI PE ARII DE AUTONOMIE ŞI CÂMPURI SOCIALE PRIN ACTIVITATE ŞI PARTICIPARE
VERGINIA CREŢU Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap

ACTIVITATE ŞI PARTICIPAREA, FINALITATE ŞI CONDIŢIE PENTRU DEZVOLTAREA COPILULUI CU HANDICAP Activitatea şi participarea persoanei cu handicap în viaţa social ! cu şanse de acces e"ale cu ale celorlalţi membri ai societ ţii! potrivit v#rstei! sexului! $actorilor materiali! sociali şi culturali din comunitatea în care tr ieşte reprezint $inalitatea pentru realizarea c reia este necesar proiectarea şi punerea în $uncţiune a unui complex de resurse speciale! în plan educaţional! terapeutic! de recuperare în multiple planuri şi servicii sociale adaptate diversit ţii individuale% &e asemenea! dezavanta'ul pe care(l are un copil sau adult cu o de$icienţ este evident! în primul r#nd! la nivelul activit ţii şi particip rii% Noua Clasi$icare Internaţional a $uncţionalit ţii! handicapului şi s n t ţii elaborat de )r"anizaţia *ondial a S n t ţii şi publicat în anul +,,-! asi"ur un loc central în de$inirea handicapului $uncţion rii! adic nivelului de calitate al $uncţion rii corpului şi structurilor corpului! al activit ţilor şi particip rii unei persoane cu de$icienţe% Activitatea este de$init drept execuţia unei sarcini sau $aptul c o persoan $ace ceva iar pa ticipa ea se re$er la implicarea persoanei în situaţii de viaţ reale .ca cet ţean! ca pieton! utilizator de mi'loace de transport în comun! participant la viaţa cultural şi sportiv ! ca actor şi spectator ş%a%/% Nivelul şi calitatea activit ţii şi particip rii sunt determinate! at#t de problemele de s n tate! de tipul şi "radul de a$ectare a $uncţiilor or"anice şi structurilor anatomice! c#t şi de $actorii de mediu şi cei personali% 0actorii personali sunt de$iniţi drept cadrul vieţii particulare al unei persoane compus din particularit ţile persoanei! care nu sunt le"ate de starea de s n tate şi de$icienţ ! precum sexul! educaţia primit ! modul de adaptare! scheme

1

CS1/% 0iecare dintre ariile de autonomie şi din c#mpurile sociale au propriul lor potenţial de a contribui la dezvoltarea copilului! la realizarea unor obiective educaţionale bine precizate .CS+/! realizarea de produse $inite sau des$ şurarea unor activit ţi utile./! activit ţi de timp liber în mediul $amilial% C&%p" i(e '#cia(e vizeaz domeniile şi activit ţile sau asi"ur participarea persoanei cu handicap la exercitarea rolurilor sociale pe care le au ceilalţi membri ai societ ţii% Am desprins5 deplasarea în împre'urimile locuinţei! traversarea str zii.A6/! activit ţi în propria locuinţ .CS:/! participarea la viaţa reli"ioas a comunit ţii .A:/! activit ţi în propria "ospod rie ./! comunicarea în di$erite contexte.A8/! respectarea pro"ramului zilnic.A+/! i"iena personal .&-/! dob#ndirea de in$ormaţii şi dezvoltarea proceselor mnezice.mare! mi'lociu! mic/! a $ormelor de creştere a sensibilit ţii absolute şi di$erenţiale a analizatorilor% Activitatea şi participarea pot $i un prile' pentru dezvoltarea "#ndirii! prin însuşirea unor termeni inte"ratori a elementelor din s$era -.CS-/!deplasarea cu mi'loacele de transport în comun.A.CS7/! prezenţa în locurile publice.de exemplu5 centre de zi/! proiectarea activit ţii şi particip rii poate $i însoţit de o proiectare corelat a dezvolt rii proceselor însuşirilor psihice! a $orm rii unor priceperi şi deprinderi! dezvolt rii capacit ţii de a comunica! de a înv ţa! de a se 'uca! de a munci şi de a crea% Propunem un model educaţional orientat în acest $el! în care dezvoltarea copilului este urm rit pe a ii !e a"t#$#%ie şi c&%p" i '#cia(e! deci în contextul activit ţii şi particip rii reale% A ii(e !e a"t#$#%ie se re$er la domeniile şi activit ţile prin care copilul cu handicap îşi dob#ndeşte autonomia personal 5 îmbr carea şi dezbr carea.&6/!însuşirea limba'elor.CS.&9/! educarea şi cultivarea atenţiei! motivaţiei! intereselor.comportamentale! însuşiri psihice% Educaţia primit determin tipul! calitatea! nivelul activit ţii şi particip rii persoanei cu handicap! dar! în aceeaşi m sur ! reprezint baza dezvolt rii 2$actorilor personali2! a autonomiei personale! a tr s turilor de personalitate! a însuşirilor psihice care asi"ur inte"rarea social ! adaptarea la condiţiile complexe şi necunoscute ale existenţei% Am putea spune c persoana cu handicap nu poate $i pre" tit pentru activitate şi participare! dec#t prin activitate şi participare% 3n mediul $amilial! c#t şi în unele contexte4alternative educaţionale .&7/! $ormarea deprinderilor şi obişnuinţelor.A9/! utilizarea tele$onului.&8/! dezvoltarea însuşirilor psihice.CS9/! participarea la activit ţi culturale şi sportive.CS6/! participarea la evenimentele din $amilie şi comunicare.&+/! dezvoltarea "#ndirii.A7/! comunicare verbal şi nonverbal în $amilie .CS8/! relaţii cu autorit ţile.A-/! înc lţarea şi desc lţarea . .traversarea str zii poate $i prile' pentru exersarea sensibilit ţii absolute a analizatorilor pentru detectarea! identi$icarea şi discriminarea culorilor/% Pentru $iecare din ariile de autonomie şi c#mpurile sociale se pot de$ini obiective pe arii de dezvoltare a personalit ţii copilului! viz#nd5 înv ţarea perceptiv .&:/% <ealizarea înv ţ rii perceptive! în situaţiile vieţii obişnuite! presupune! în primul r#nd! detectarea! discriminarea şi identi$icarea culorilor! m rimilor di$erite ale obiectelor .

cu lin"ura m#nc m supa! cu lin"uriţa ceaiul etc%= oamenii locuiesc în cas ! " inile stau în coteţ! vaca în "ra'd/! surprinz#nd le" turile complexe existente în lumea încon'ur toare= s ordoneze! în serie cresc toare şi descresc toare .&ezvoltarea "#ndirii D. CSCS. &ob#ndire de in$ormaţii şi dezvoltarea proceselor mnezice D. &ob#ndire de in$ormaţii şi dezvoltarea proceselor mnezice D. A/ A0 A1 A2 A3 A+4 Arii de dezvoltare Proiectarea obiectivelor viz#nd dezvoltarea copilului şi realizarea lor în cadrul $iec rei arii de autonomie D+ 3nv ţare perceptiv D.aşeaz mai mulţi carto$i în şir ! de la cel mai mic la cel mai mare= s arate persoanele mai mici sau mai mari! ca v#rst /% Prezent m! în continuare! modelul educativ bazat pe proiectarea activit ţii şi particip rii şi exemple privind plani$icarea dezvolt rii copilului! pornind de la activit ţile des$ şurate în di$erite arii de autonomie şi c#mpuri sociale% MODELUL EDUCATIV )AZAT PE PROIECTAREA ACTIVIT*ŢII ŞI PARTICIP*RII A+ A.unor noţiuni . 3nsuşirea limba'elor D/ 0ormarea deprinderilor şi obişnuinţelor D0 &ezvoltarea însuşirilor psihice D1 Educarea atenţiei! motivaţiei! intereselor -- . 3nsuşirea limba'elor D/ 0ormarea deprinderilor şi obişnuinţelor D0 &ezvoltarea însuşirilor psihice D1 Educarea atenţiei! motivaţiei! intereselor particip rii pe c&%p" i '#cia(e5realizarea şiProiectarea des$ şurarea activit ţii pe a ii !e a"t#$#%ieşiProiectarea ACTIVITATEI PARTICIPAREII CS+ CS.p s ri! insecte/! prin dezvoltarea capacit ţii de a recunoaşte unele însuşiri esenţiale ale unor $iinţe sau lucruri puţin cunoscute! prin încadrarea lor într( o cate"orie% ) serie întrea" de activit ţi! care vizeaz autonomia în mediul casnic! pot $i un prile' pentru antrenarea operaţiilor şi microoperaţiilor "#ndirii% 3n decursul activit ţilor în mediul $amilial! de exemplu! copiii pot $i înv ţaţi5 s compare .s stabileasc asem n ri! deosebiri între lucruri! $iinţe/= s pun în corespondenţ di$erite elemente şi aspecte . AA. CS/ CS0 CS1 CS2 CS3 Arii de dezvoltare Proiectarea obiectivelor viz#nd dezvoltarea copilului şi realizarea lor în cadrul $iec rui c#mp social D+ 3nv ţare perceptiv D.&ezvoltarea "#ndirii D.

nasturii sunt rotunzi/ ş%a% • Pe aceeaşi arie! dezv#$"area %&ndirii poate $i diri'at prin 5 − E$ectuarea de operaţii de comparaţie .m#nec lun" ! $ust lun" ! $ust scurt /= − Punerea în corespondenţ . Îmbrăcarea şi dezbrăcarea • 0ormarea deprinderilor corespunz toare% Nivele ale deprinderii5 − Particip la îmbr carea şi dezbr carea e$ectuat de alţii= − Se îmbrac şi dezbrac cu a'utor= − Se îmbrac şi se dezbrac sin"ur% • Pe $ondul activit ţii concrete! orientate spre $ormarea deprinderilor corespunz toare! se vor realiza obiective ale dezvolt rii co"nitive% Este vorba! în primul r#nd! de diri'area învă ării !erce!"ive! implic#nd5 − <ecunoaşterea obiectelor de îmbr c minte= − Identi$icarea culorii obiectelor= − Identi$icarea $ormelor .1.nu se hr neşte sin"ur ! are nevoie de spri'in şi anume5 se hr neşte autonom/% Pe aceast baz vor stabili obiectivele le"ate de aceast arie de autonomie şi anume5 $ormarea de noi deprinderi sau consolidarea deprinderilor existente= propunerea unor in$ormaţii privind alimentaţia corect = realizarea înv ţ rii perceptive privind "ustul alimentelor! culoarea! aspectul= $ormarea obişnuinţelor i"ienico( sanitare ş%a% A.obiect de îmbr c minte! parte a corpului/= − )rdonarea! în $uncţie de ordinea îmbr c rii > dezbr c rii .E6e%p(e p ivi$! c#$7i$"t"( %#!e("("i ARII DE AUTONOMIE A.2. Hrănirea • 0amilia! asistentul personal sau educatorul vor evalua m sura în care persoana cu handicap se hr neşte sin"ur .maieu! c maş ! sacou şi invers/% • 'rien"area (!a ia$ă se poate exersa prin exerciţii privind5 – *#na dreapt ! m#na st#n" ! sus! 'os! partea din $aţ ! partea din spate% • Pro"resele! în #rien"area "em!#ra$ă! pot $i stimulate prin exerciţii de tipul5 – ?ara îmbr c m @! iarna îmbr c m @ – Ieri m(am îmbr cat cu@ -+ .

• • Aceeaşi arie este prile'ul pentru dezvoltarea ideo(motricit ţii5 – < spunde la comenzi şi e$ectueaz mişc ri corespunz toare! întinde m#na! tra"e de m#neca dreapt ! descheie nasturele de sus% Activitatea cotidian de îmbr care(dezbr care poate $i un prile' pentru $ormarea însuşirilor psihice5 – Spirit de observaţie .încheie nasturele la "aica corespunz toare/= – < bdare .sandale! panto$i! cizme/= • &ezvoltarea "#ndirii5 – Corespondenţ înc lţ minte > anotimp= – Corespondenţ picior drept > "heat dreapt ş%a%= – Arup ri5 înc lţ minte pentru interior > pentru a$ar = • &ezvoltarea însuşirilor psihice5 – Conştiinciozitate în în"ri'irea înc lţ mintei= ordine . +.).încheie toţi nasturii/= – Conştiinciozitate% A.$oloseşte h#rtia i"ienic /= -6 . Încă$ are * de(că$ are • 0ormarea deprinderilor corespunz toare% Nivelul deprinderilor5 – Particip la înc lţare ( desc lţare .întinde piciorul/= – Se încalţ a'utat= – Se încalţ şi descalţ sin"ur% • 3nv ţare perceptiv 5 – Identi$icarea culorilor corespunz toare . I%iena !er(#na$ă • 0ormarea deprinderilor corespunz toare% Nivele de $ormare a deprinderilor5 – Particip la toaleta proprie= – 3şi $ace toaleta complet a'utat= – <ealizeaz sin"ur ma'oritatea activit ţilor ce ţin de i"iena personal % • &eprinderi minimale5 – Se spal corect pe m#ini! pe $aţ = – Se spal înainte de $iecare mas = – Asi"ur i"iena elimin rii .pune la locul lor! aran'aţi panto$ii! cizmele ş%a%/ A.ne"ru! maro! alb/= – &ezvoltarea limba'ului şi memoriei= – Identi$ic di$erite tipuri şi reţine denumirea corespunz toare .

.1. Ac"ivi"ă i în !r#!ria $#c-in ă − 3ntreţine locuinţa= − 3şi $ace patul= − Pune la locul lor obiectele personale= − Spal $ar$urii! tac#muri! le pune la locul lor% • &ezvoltarea memoriei • 3nsuşirea termenilor inte"ratori! a unor cate"orii .. C#m-nicare verba$ă şi n#nverba$ă în /ami$ie0 − Pune întreb rile necesare pentru relaţionare .. Re(!ec"area !r#%ram-$-i zi$nic0 − <espect orele de mas = − Cunoaşte şi respect orele la care se poate uita la televizor= -7 ..len'erie! haine de strad ! interior/% • 0ormarea deprinderilor corespunz toare • Cunoaşterea şi respectarea interdicţiilor raportate la propria persoan 5 nu umbli la ara"az! cu $oar$eca! nu ba"i în "ur /% A.• Cere spri'in pentru activit ţile pe care nu le poate des$ şura sin"ur= – 3nsuşeşte mişc rile corecte de utilizare a s punului! pastei de dinţi! prosopului% − &ezvoltarea limba'ului şi memoriei5 însuşirea denumirii obiectelor de toalet = – &ezvoltarea "#ndirii5 corespondenţa moment al zilei ( activit ţi de i"ien personal = &ezvoltarea însuşirilor psihice5 – <espectarea pro"ramului zilnic= – <espectul pentru cur ţenia personal şi a celorlalţi – A.m doare capul= te iubesc/= − Cunoaşte denumirea obiectelor din cas şi "ospod rie şi utilizarea lor= − Spune numele! prenumele! adresa= − Cunoaşte numele şi prenumele p rinţilor= − Se $ace înţeles prin mimic şi "esturi! complet#nd comunicarea verbal = − <ecunoaşte semni$icaţia "esturilor şi mimicii celorlalţi şi reacţioneaz corespunz tor= − 3şi exprim tr irile şi sentimentele prin z#mbet! mimic % A.ce $aciB/= − Exprim cerinţe= − 0ormuleaz propoziţii pentru a(şi exprima starea de s n tate! sentimentele .

în contextul din apropierea locuinţei cu sau $ r semnalizare/% > 3nsuşirea! dezvoltarea limba'ului şi a memoriei! identi$icarea str zii! a trotuarului! a locului de traversat! a zebrei! a sema$orului! memorarea interdicţiilor .mer"i la dreapta! la st#n"a! drept înainte! te întorci /% -8 . Ac"ivi"ă i în !r#!ria %#(!#dărie0 − Dd plantele din apartament= − Dd plantele din "r din = − 3n"ri'eşte animale . U"i$izarea "e$e/#n-$-i0 − 0ormeaz ! dup model! ci$rele de la tele$onul de serviciu al p rintelui= − Susţine o conversaţie simpl la tele$on% A. De!$a(are în îm!re6-rimi$e $#c-in ei7 "raver(area ("răzii.5. # ac"ivi"a"e de "im! $iber0 − < s$oieşte c rţi cu ima"ini= − Eoac loto! domino= − Priveşte o emisiune adecvat la televizor= − C#nt la un instrument% CÂMPURI SOCIALE C.m sp l pe $aţ cu ap rece! la sculare= m sp l pe m#ini! înainte de @/% )rientare temporal 0ormarea obişnuinţelor − A.nu traversezi acolo@ mer"i numai pe trotuar/% > 3nv ţare perceptiv 5 identi$icarea culorilor sema$orului! identi$icarea propriei locuinţe! identi$icarea porţii! orientare spaţial . > 0ormarea deprinderilor şi obişnuinţelor de a se deplasa! cu asi"urarea securit ţii personale în apropierea locuinţei% > 0ormarea deprinderii de a traversa strada .14. De(/ăş#ară.3.1.d tri$oi la iepuri! pune ap la p s ri/ • Cunoaşterea denumirii plantelor! uneltelor • 0ormarea obişnuinţelor • &ezvoltarea "#ndirii prin realizarea corespondenţei între p s ri! animale de curte şi modul lor de hr nire% A.• • Ctie ce activit ţi se succed! în $uncţie de activit ţile zilei şi de alte împre'ur ri . a-"#n#m.2.

$a şc#a$ă9 − Cunoaşterea denumirii mi'loacelor de transport= recunoaşterea numerelor% − <espectarea re"ulilor de aşteptare în staţie şi la urcare% C.+.Fa *ulţi Ani/% *emorarea unor $ormule de $elicitare% − &ezvoltarea "#ndirii% Corespondenţ între comportament > $ormule de comunicare > situaţie% − &ezvoltarea a$ectivit ţii $aţ de persoanele apropiate= impre"narea ideii şi sentimentului de solidaritate $amilial % C. $a !rimărie.5.mi6$#ace de "ran(!#r" în c#m-n.covoraş la r zboi de ţesut sau "her"he$! pun" pentru cadouri! produse din lemn! împletituri din p nuşi! r chit ş%a%! înşiruire de m r"ele! bobine etc%/% − &es$ şurarea zilnic de activit ţi utile în "ospod rie% − <ecunoaşterea materialelor! dup pip it= recunoaşterea şi denumirea uneltelor= cunoaşterea plantelor şi animalelor în"ri'ite% − &ezvoltarea "#ndirii > Conştientizarea trans$orm rilor% 3nsuşiri psihice5 r bdare! perseverenţ % )rientare spaţio(temporal % *işcare de la dreapta la st#n"a= realizare în urm torul interval de timp= momentele adecvate de udare a plantelor! de hr nire a animalelor% C.de(/ăş-rarea -n#r ac"ivi"ă i -"i$e − &ob#ndirea in$ormaţiilor! deprinderilor şi obişnuinţelor necesare pentru realizarea unui produs $init .a sa! a p rinţilor/= semni$icaţia evenimentelor5 nunt . $a de("ina ii !reci(e 8$a b-nici. Par"ici!are $a evenimen"e$e din /ami$ie şi c#m-ni"a"e − Comportamentul adecvat cu ocazia unor zile $estive − P strarea în memorie a datelor de naştere . Rea$izarea -n#r !r#d-(e /ini"e (a.5..c s torie/! naştere! botez% *emorarea unor c#ntece speci$ice .). C#m!#r"amen"-$ în $#c-ri$e !-b$ice şi /a ă de ("răini − *odelarea comportamentului dup cei din 'ur .> > &ezvoltarea "#ndirii5 explic de ce nu trebuie s traverseze! dec#t într(un anumit loc! de ce nu trebuie s se dep rteze de locuinţ % &ezvoltarea însuşirilor psihice le"ate de respectarea unor re"uli% C.5.5. De!$a(are c.pentru a nu ieşi în evidenţ prin mimici! "estic ! tonul vocii neadecvat situaţiei/% − Stabilirea de repere! în locuri noi! pentru orientare= dezvoltarea capacit ţii de menţinere a contactului cu "rupul% -9 .2.. $a bi(erică.

poliţie! $amilie ş%a%/% C.5.3. C.1. . C#m-nicare verba$ă în (i"-a ii (#cia$e − Poart o conversaţie simpl % − Pune întreb ri pentru a a$la in$ormaţii indispensabile .− − Educarea reticenţei! în raport cu persoanele str ine= inhibarea comportamentului a$ectiv nediscriminatoriu% Educarea disponibilit ţii de a cere a'utor .dar pe tine cum te cheam B unde locuieştiB/% − Ascult şi încearc s înţelea" pe ceilalţi% − < spunde la întreb ri% − Povesteşte ce i s(a înt#mplat recent% )AZELE PSIHOLOGICE ALE MODELULUI 3n psiholo"ia contemporan au ap rut teorii şi concepţii noi! care re$lect mai adecvat situaţiile complexe în care se a$l cel care cunoaşte şi acţioneaz ! şi or"anizarea cunoştinţelor şi operaţiilor în plan interior% Sc8e%a c#9$itiv: Psiholo"ia co"nitiv a elaborat conceptul de schem co"nitiv % Schema co"nitiv const într(o Gstructur "eneral de cunoştinţe! activate simultan! corespunz#nd unei situaţii complexe din realitateH -% Ilocul or"anizat de cunoştinţe! - *iclea! *ircea! P(i:#$#%ie c#%ni"ivă.5.a-"#ri"ă i$e − Autorit ţile la care poate apela pentru spri'in şi servicii ..#de$e "e#re"ic#<e=!erimen"a$e! Polirom -111! pa"%+71% -: .. Re$a ia c.în caz c s(a r t cit/= reţinerea cate"oriilor de persoane c rora le poate cere a'utor .2. Par"ici!are $a ac"ivi"ă i (!#r"ive Par"ici!are $a via a re$i%i#a(ă a c#m-ni"ă ii − Educarea obişnuinţelor de a mer"e la biseric % − *emorarea unei ru" ciuni% − <espectarea re"ulilor% C.5.Prim rie! Inspectoratul teritorial pentru persoanele cu handicap! Autoritatea pentru protecţia copilului! Poliţie/ − Educarea încrederii în autorit ţi% C.5.unde se a$l @/% − Pune întreb ri pentru a se relaţiona .

lipseşte o porţiune din balustrad ! deci trebuie s $ii mai atent/! dar care sunt consistente cu schema respectiv % Existenţa schemelor co"nitive $aciliteaz şi interpretarea unei situaţii sau a unui text% GA interpreta un text! înseamn ! de $apt! a(l prelucra ast$el! înc#t elementele sale s (şi " seasc locul într(o schem mai "eneral % Interpretarea este asimilarea la o schem co"nitiv H .numit schem co"nitiv ! are drept corespondent în realitate o mulţime or"anizat de elemente a$late în conti"uitate spaţial sau temporal % Schema co"nitiv ! în accepţia psiholo"iei co"nitive! are o serie întrea" de caracteristici5 − − Ilocul or"anizat de cunoştinţe este ireductibil la componentele sale% Schema co"nitiv reprezint blocuri autonome! în raport cu alte in$ormaţii% Cunoştinţele surprinse de o schem co"nitiv surprind5 elementele unei situaţii! relaţii reciproce tipice între elementele situaţiei% Schemele co"nitive surprind contextul speci$ic! tipic în care se interrelaţionez anumite elemente% Elementele care $ormeaz nucleul tare al schemei co"nitive activate! $aciliteaz recunoaşterea situaţiei în care este nevoie de mani$estarea unui anumit comportament% Activarea simultan a structurii de cunoştinţe are o valoare adaptativ ! de predicţie a unui comportament etc% − − )r"anizarea schemelor co"nitive! în accepţia dat de psiholo"ia co"nitiv ! poate $i baza unor module şi unit ţi curriculare pentru educaţia copilului cu handicap! mai ales a celui sever% &e exemplu! elementele ap ! s pun! m#ini curate se activeaz simultan în di$erite contexte .*ircea *iclea/% Schema co"nitiv are o mare valoare adaptativ şi în lumina experimentelor privind timpul necesar pentru recunoaşterea unei situaţii% Subiectul! cu o anumit schem co"nitiv $ormat ! sesizeaz ! într(un timp mult mai scurt! neobişnuitul unei situaţii şi(şi ia m surile de precauţie . dimineaţa! dup 'ocul de a$ar ! dup circulaţia în oraş cu mi'loace de transport în comun/% Schemele co"nitive au un rol activ în procesarea in$ormaţiei% )dat $ormat ! activarea schemei co"nitive diri'eaz orientarea şi adaptarea la mediu% Schema co"nitiv . un autobuz p r seşte! brusc! sensul de circulaţie şi se îndreapt spre trotuarul pe care se a$l /% -.$ormat în raport cu elementele dintr(un anumit mediu şi interrelaţiile dintre ele/ permite surprinderea elementelor neobişnuite din mediul respectiv .e alunecos! e o "ur de canal deschis /% &e asemenea! într(o situaţie dat ! binecunoscut se surprind! pe baza activ rii schemei! elementele care lipsesc . .inconsistent prin raportare la schem /% &e exemplu! $aptul c toţi trec torii coboar de pe trotuar într(o anumit porţiune! avertizeaz instantaneu! dac schema co"nitiv este $ormat ! c ceva nu este în re"ul .

A sirea locurilor în care se a$l zarzavaturile necesare% Cunoaşterea şi compararea preţurilor% Compararea preţurilor cu calitatea% -1 .nunt ! botez/! la biseric ! la an"a'are! pe malul apei etc% Dn scenariu5 cump r turi în piaţa de zarzavaturi ar putea cuprinde urm toarele scene5 5cena 1. sacoşelor potrivite/% Punerea în si"uranţ a banilor% 5cena 2.pe cate"orii de baz /% Num rarea banilor disponibili% Ale"erea sacoşei .Sce$a i"( c#9$itiv Sce$a ii(e c#9$itive re$lect o succesiune de evenimente speci$ice unui anumit context! care "hideaz comportamentul omului% &ac schema co"nitiv conţine pachete in$ormaţionale! scenariul co"nitiv descrie o secvenţ tipic de evenimente! corespunz toare unui anumit context% Subiectul care conştientizeaz un anumit scenariu co"nitiv îşi reprezint clar macroacţiunile necesare într(un context dat! în succesiunea lor strict % Pentru $ormarea autonomiei personale şi sociale a copilului cu handicap este esenţial interiorizarea unor scenarii şi "hidarea comportamentului într(o situaţie existenţial important % Copilul cu handicap mintal! care are un tablou speci$ic al mani$est rilor "#ndirii! $iind a$ectat mai ales $lexibilitatea! incapacitatea de adaptare la situaţii noi! centrarea educaţiei pe scenarii îi asi"ur o valoare pra"matic deosebit % Pe baza stabilirii unei corelaţii între o situaţie dat şi succesiunea comportamentelor dezirabile şi activarea scenariului $ormat în urma unei educaţii orientate în acest sens! copilul cu handicap mintal poate realiza cu succes o activitate dat % Ast$el de scenarii sunt5 cump r turi în piaţa de zarzavaturi! în ma"azin! la poşt ! la "ar ! în vizit ! de ziua mamei! la o s rb toare în $amilie . Aca(ă 0 Stabilirea zarzavaturilor necesare% Stabilirea cantit ţii . T-r-$ !ie ei.

&ecizie privind ordinea în care se vor cump ra di$erite le"ume .de înv ţare! 'oc! psihoterapie ş%a%/ demonstreaz pro$%univ% Emil ?erza%+ Activitate! acţiuni şi operaţii sunt concepte $undamentale în psiholo"ia contemporan % Acţiunile sunt modalit ţi speci$ice de interacţiune ale + Emil ?erza! L *etodolo"ia recuper rii persoanei cu handicap M % 3n . Pentru $iecare cantitate .% +.. din punct de vedere al nivelului intelectual! "radului de instruire/ a macroacţiunilor! în di$erite situaţii% <ezultatele pot orienta spre analiza scenelor! a ierarhiei şi ordinii de des$ şurare% Pentru copilul şi adultul cu handicap mintal este esenţial ! at#t stabilirea evenimentelor tipice! dar şi precizarea c#t mai am nunţit a acţiunilor şi operaţiunilor subsumate unei anumite scene% &e asemenea! $ormarea scenariului GFa cump r turiH presupune şi antrenarea anterioar a unor al"oritmi speci$ici5 cu c#te bancnote de -. Decizia !rivind a$e%erea v&nză"#ri$#r 8$e%-me$e adecva"e din !-nc" de vedere a$ ca$i"ă ii şi !re -ri$#r9...%.a ea activit:7ii "%a$e ca %#! !e e6i'te$7: a p'i8ic"("i "%a$ Psiholo"ia contemporan demonstreaz c ! prin excelenţ ! activitatea este modul de existenţ a psihicului uman! condiţia echilibr rii şi existenţei individului în lume% )mul nu exist dec#t în şi prin activitate! 2el nu este numai reacţie! ci şi acţiuneG% <ecuperarea persoanei cu handicap nu se poate realiza! dec#t prin plani$icarea activit ţilor .. E/ec"-area c-m!ără"-ri$#r. . la anumit le"um /% Se mai ne"ociaz o dat preţul cu v#nz torul%Se înmulţeşte preţul $inal cu num rul de Jilo"rame% Kine minte preţul% Solicit c#nt rirea m r$ii% Ale"e bancnotele potrivite% Num r restul% *ulţumeşte% Ia sacoşa% Ahidarea comportamentului! dup anumite scenarii! asi"ur e$icienţa înv ţ rii sociale% ) anumit situaţie induce o succesiune a scenelor scenariului înv ţat% Controlul asupra adecv rii comportamentului se petrece semiautomat% Cercet rile privind scenariile co"nitive au vizat enumerarea de c tre membrii unei populaţii delimitate .%.cump r înt#i carto$ii pentru a nu strivi roşiile/% &ecizia $inal pentru cantitatea care se va cump ra . lei% Va(# i. lei voi pl ti! dac suma total este de 7.e"#d#$#%ii c#n"em!#rane în $#%#!edie şi de/ec"#$#%ie! Dniversitatea Iucureşti! -1..5cena ). at#tea J"% de roşii! carto$i! etc%/% 5cena +.

e$ectorie/% )peraţiile reprezint procesele speci$ice de prescurtare! "eneralizare şi $ixare! pe plan mintal! a invarianţilor şi schemelor de acţiune% )peraţiile "#ndirii sunt! în realitate! interioriz ri ale acţiunilor exterioare% Procesele psihice presupun activitatea real a subiectului epistemic% Produs al percepţiei! perceptul nu este rezultatul acţiunii pasive a stimulilor! ci un produs "enerat şi de implicarea activ a subiecţilor! un construct in$luenţat de selectarea şi structurarea datelor realit ţii! în $uncţie de experienţa anterioar ! trebuinţele şi interesele umane% Interiorizarea schemelor pe care subiectul le utilizeaz în acţiunea sa asupra realit ţii reprezint sin"ura cale pentru dezvoltarea "#ndirii% Eean Pia"et a demonstrat ma"istral c omul nu(şi va $orma noţiunea de lun"ime! p#n nu va executa toate operaţiile pe care le presupune m surarea lun"imii% Activit ţile reale de stabilire a asem n rilor! deosebirilor! similitudinilor! identit ţilor! de "rupare! triere! punere în corespondenţ ! de aşezare în ordin cresc tor! descresc tor! de îndoire şi revenire la starea iniţial ! de m rire sau micşorare! de trans$ormare reprezint baza pentru realizarea ordinii în multiplicitatea datelor exorbitante ale realit ţii! pentru realizarea scopurilor activit ţii umane! dar şi pentru dezvoltarea "#ndirii% Dn copil care a $ost înv ţat s stabileasc asem n ri şi deosebiri între dou $ructe .stabileşte asem n ri şi deosebiri prin contrapunerea $iec rei p rţi a corpului! $ c#nd re$erire la $orme! culoare! m rime! aspecte deosebite etc%/ şi le va $olosi! în situaţii cu totul noi! pentru a compara elementele cu care nu au mai $ost în contact% Chiar dac copilul cu handicap mintal nu a'un"e s st p#neasc marile operaţii ale "#ndirii! prin educaţie direcţionat ! "#ndirea unor cate"orii de copii poate dep şi $aza preoperaţional şi atin"e nivelul "#ndirii concret(operatorii% *icrooperaţiile de tipul celor citate mai sus! identi$ic ri! ordonare! surprinderea corespondenţelor şi anumitor tipuri de relaţii existente în mediul $amilial pot $i $ormate! asi"ur#nd! prin excelenţ ! adaptarea la condiţiile existenţiale cotidiene% St"!i"( ec#(#9ic a( %e%# iei Se ştie c la unele cate"orii de copii cu handicap mintal! memoria reprezint procesul psihic mai puţin a$ectat% Stimularea şi dezvoltarea proceselor mnezice! creşterea caracterului activ al memoriei reprezint o cale de diminuare a dezavanta'elor "enerate de de$icienţa mintal % 3n psiholo"ia contemporan au ap rut curente care critic studierea memoriei numai în laborator şi(şi orienteaz cercet rile spre studierea comportamentului mnezic în condiţiile vieţii reale% Identi$icarea proceselor mnezice! care opereaz în sarcinile vieţii cotidiene! le"area componentelor memoriei de problemele mediului încon'ur tor reprezint o direcţie proli$ic ! cu implicaţii asupra modelului de antrenare a memoriei copilului cu +- .raţ ! " in /! va interioriza schemele de acţiune $olosite .subiectului care cunoaşte şi valorizeaz ! dar şi unit ţi de conduit cu o latur orientativ şi executorie .par ! m r/ sau dou p s ri domestice .

cel de al cincilea $actor/% Extraversia şi a"reabilitatea copilului cu sindrom Fan"don > &oNn reprezint un punct de spri'in pentru autonomia sa personal şi inte"rarea social în mediul prote'at% Conştiinciozitatea! concentrarea pe anumite sarcini pentru care şi(a $ormat deprinderile necesare şi în raport cu care este stimulat permite copilului cu debilitate mintal moderat şi uşoar .: a pe '#$a(it:7ii 3n peda"o"ia contemporan a ap rut! al turi de modelele $actoriale! alt tip de modele descriptive şi de analiz a personalit ţii% Dn ast$el de model! deosebit de proli$ic7! este cel care evidenţiaz c ! esenţial pentru de$inirea personalit ţii! sunt cinci $actori5 -% Extraversie 5 capacitatea de orientare c tre exterior! modalitatea şi m sura implic rii% +% A"reabilitatea 5 comportamentul prosocial! calit ţile emoţionale în relaţia cu ceilalţi! capacitatea de prietenie% 6% Conştiinciozitatea 5 modul concret! caracteristic de a trata sarcinile! ordinea! disciplina! responsabilitatea etc% 7% Stabilitatea emoţional 5 calm! mulţumire! capacitate de a dep şi di$icult ţile emoţionale .handicap% Studiul Gmemoriei ecolo"iceH 6! adic a memoriei! aşa cum se prezint ea în viaţa cotidian ! în condiţiile şi contextele absolut normale ale existenţei umane! impune necesitatea modelului tradiţional al antren rii memoriei! studierea educ rii proceselor mnezice în condiţiile expunerii la complexitatea lumii reale% N#i(e %#!e(e !e'c iptive <i !e a$a(i.anxietate! depresie/% 8% Cultura sau achiziţiile intelectuale 5 aspecte ale $uncţion rii şi acumul rii co"nitive% Acest model este proli$ic şi pentru abordarea copilului cu handicap! îndeosebi a celui cu handicap mintal% El o$er ! în primul! r#nd o perspectiv optimist % Patru din cei cinci $actori .bi" $ive/ sunt accesibili prin educaţia ma'orit ţii copilului cu handicap mintal! în po$ida precarit ţii pro"reselor în domeniul intelectual .% Olate *ielu! E-$ şi !er(#na$i"a"ea ! Iucureşti! -11:! p%+7+% ++ ."enerat de a$ectarea di$uz a scoarţei cerebrale/ s se inte"reze în activit ţi pro$esionale cu cerinţe! exi"enţe $aţ de care dezavanta'ele "enerate de handicap nu au nici o relevanţ % 3n raport cu acest model se deschid noi direcţii de abordare a intervenţiei recuperatorii şi educative% 3ntruc#t copilul cu handicap mintal are anumite limite care nu pot $i dep şite prin educaţie privind achiziţiile intelectuale şi interiorizarea valorilor în multiple planuri! orientarea spre educarea conştiinciozit ţii! extraversiei! a"reabilit ţii! stabilit ţii emoţionale şi însuşirea unui minimum de cunoştinţe în plan co"nitiv $uncţionale! 6 7 Olate *ielu! P(i:#$#%ia mecani(me$#r c#%ni"ive! Iaşi! Polirom -111! p%69.

instrumentale poate da şanse sporite pentru recuperarea şi inte"rarea social a copilului cu handicap! dec#t modelul tradiţional .bazat pe diminuarea cantit ţii de in$ormaţii şi valori în cele cinci domenii ale educaţiei5 intelectuale! $izice! estetice! pro$esionale! morale/% Este important de reamintit c unul dintre primii cercet tori în domeniul debilit ţii mintale! $rancezul FecuPer a pus în evidenţ posibilitatea dezvolt rii personalit ţii copilului cu debilitate mintal ! în po$ida antecedentelor or"anice şi înt#rzierile în dezvoltare! în di$erite planuri .% +6 ..înt#rzierile dezvolt rii psihomotorii $iind evidente! marcante şi de o manier omo"en ! în primii ani de viaţ /% FecuPer a evidenţiat ceea ce deosebeşte! în mod esenţial! copilul şi persoana cu de$icienţ mintal de copilul cu tulbur ri psihice şi de personalit ţile destructurate% Este vorba de contactul comprehensibil Gcu realitateaH şi posibilitatea unei Gîntinderi relativ armonioase a tuturor $acult ţilorH! cu toate rezultatele sc zute la testele de inteli"enţ % )rientarea personalitarist dinamic în psihopeda"o"ia special ! expus pe lar" în lucr rile pro$% univ% Ioan Str chinaru! evidenţiaz c debilitatea mintal poate $i apreciat mai ales dup modul de or"anizare a tr s turilor personalit ţii şi nu at#t dup criteriul cuanti$ic rii intelectuale% Prin educaţie! copilul cu handicap mintal accede la propria personalitate% Personalitatea este de$init de cercet torii rom#ni drept5 Gindividualitatea uman considerat sau interpretat în unitatea structural şi ierarhizat a tr s turilor şi mani$est rilor psihocomportamentale! mani$est ri subordonate unui anumit e$ect adaptativ2% 8 ACTIVIT*ŢI MINIMALE PENTRU PROMOVAREA MODELULUI • Se stabileşte nivelul atins în dob#ndirea autonomiei personale prin ceea ce $ace copilul! pe $iecare arie de autonomie în parte% &e exemplu! aria de autonomie A.îmbr care(dezbr care! copilul particip numai la îmbr care( dezbr care! întinde m#nuţele pentru a $i îmbr cat şi se mişc pentru a uşura activitatea celui care(l dezbrac % Se evalueaz 2zona proximei dezvolt ri2! adic comportamentele dezirabile şi necesare! posibil de realizat prin anumit e$ort al educatorului şi copilului! printr(un trainin" special% Se stabileşte şi de$ineşte obiectivul speci$ic operaţional în aria de autonomie respectiv % )biectivul speci$ic surprinde schimbarea aşteptat ! rezultatul aşteptat! pasul imediat urm tor pe care(l va realiza copilul% )biectivul se de$ineşte în termeni de comportament observabil! punct#nd activitatea vizibil ! mani$est a copilului! în pro"res $aţ de situaţia iniţial % )biectivul este încadrat în timp% &e asemenea! surprinde condiţiile de realizare şi per$ormanţele minim acceptabile% &e exemplu! în raport cu • • 8 Paul Popescu Neveanu! *ielu Olate! Qinca Creţu! P(i:#$#%ia şc#$ară! Dniversitatea Iucureşti! -1.

piept! spate/! identi$icarea şi denumirea p rţilor unui obiect de îmbr c minte% Persoanele care au în "ri' copilul cu handicap! împreun cu asistentul social al prim riei! vor plani$ica participarea copilului la viaţa comunit ţii! ieşirea în mediul deschis pe c#mpuri sociale şi vor prezenta serviciilor publice necesarul de servicii şi amena' ri pentru asi"urarea accesibilit ţii% Proiectarea obiectivelor şi plani$icarea activit ţilor se realizeaz ! prin ne"ociere! de c tre toţi cei implicaţi în în"ri'irea şi dezvoltarea copilului şi! ceea ce este esenţial! cu participarea şi consultarea copilului însuşi% Crearea de modele alternative privind dezvoltarea personalit ţii în multiple planuri! pornind de la stimularea activit ţii copilului în mediul $amilial şi comunitar! reprezint o preocupare a psihopeda"o"iei contemporane şi o soluţie pentru respectarea drepturilor copilului% +7 .• • • situaţia iniţial a copilului şi cu potenţialul s u educaţional va proiecta obiectivul5 peste dou luni copilul va îmbr ca sin"ur c m şile şi puloverele cu nasturi în $aţ ! a'utat de adult! la potrivirea şi trasul celei de(a doua m#neci% 3n cadrul activit ţii orientate spre realizarea acestui obiectiv! educatorul va stabili potenţialul acestei activit ţi de a contribui la dezvoltarea copilului! a proceselor psihice! a orient rii spaţiale! a unor însuşiri% Se vor de$ini obiective viz#nd dezvoltarea psihic a copilului în aria activit ţii respective% Drm rind autonomia personal ! realizarea obiectivului de$init mai sus! educatorul şi4sau asistentul personal vor urm ri! în contextul real al vieţii şi satis$acerii nevoilor cotidiene! o serie de noi obiective pe arii de dezvoltare% Ast$el! educaţia pentru realizarea unui pas înainte în autonomie poate $i prile'ul pentru realizarea înv ţ rii perceptive şi orientarea spaţial ! precum identi$icarea obiectelor de îmbr c minte care se încheie cu nasturii pe $aţ ! denumirea p rţilor corpului .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->