Tony Chester

Ultima luptă, prima luptă
Mi-am lăsat GEV-ul în parcarea complexului comercial, la câteva minute după primirea apelului. Totul ă!ăduia să ie promi"ător pentru o aventură de unul sin!ur, dar, când am deschis portiera, #i! Geo apăru de undeva cu $eathmo%ilul său. &-am a'teptat, a'a cum s-ar i cuvenit să ac, în timp ce el ie'i a ară ca să mi se alăture. (mpreună cu el era 'i pu'tiul cel nou, nu-mi aminteam numele lui, iar ei doi o ereau o ima!ine impresionantă. Geo , la ),*+ metri înăl"ime, era numai mu'chi 'i atitudine, pu'tiul era cu doar vreo patru centimetri mai scund, amenin"ător 'i stupid. - pereche alcătuită parcă în .aradis. /m remarcat că Geo ocupase un loc !ol din parcare ca să-'i !are0e ma'ina, dar nu era nici o pro%lemă, le!itima"ia lui de Vânător le putea re0olva pe toate. (n a ară de asta, cu excep"ia %ătău'ilor, toată lumea spălase putina din parcare. - 1i 0i a'a, T2in3le, lucrăm din nou împreună, ei4 5ăcu Geo enervându-mă prin olosirea numelui acela idiot. $ar n-am arătat-o, am dat doar din cap, chiar dacă l-am surprins pe pu'ti strâm%âmdu-se. Care-i trea%a4 - Tocmai am a6uns 'i eu. Cred că 'e ul a'teaptă de6a la u'ă. - .ăi, ce-ar i să-l luăm la între%ări înainte să apară 'i restul trupei. 7-am întors spatele. Voiam să aran6e0 ca onorariul să ie maxim, muni"ia costa o !rămadă de %ani, iar eu nu mă sim"eam îm%odit de vreun acces de dărnicie. $irectorul complexului comercial era un individ mătăhălos, transpirat 'i 'ucărit la culme. (ncerca să-'i ascundă nervo0itatea urlând8 - Era 'i ca0ul să vă arăta"i9 V-am chemat de o !rămadă de vreme. &a ce nai%a mai plătesc eu asi!urările dacă tipii ca voi... - /pelul ne-a parvenit cu numai 'apte minute în urmă, iar dacă nu-"i convine n-ai decât să discu"i chestia asta cu asociatul meu. Geo primi su!estia cu un rân6et apro%ator, iar scandalul muri %rusc. Ce s-a întâmplat4 - .ăro'ii, Capetele de mort, ce altceva crede"i că e4 $oar nu v-a"i ima!inat că v-am chemat ca să vă ace"i cumpărăturile aici4 &-am apucat pe cretin de 6achetă 'i l-am tras spre mine, acum eram %ot în %ot. - Câ"i sunt4 &-am între%at 'optit. :ltima ărâmă de indi!nare pieri din ochii lui în vreme ce se străduia să nu se încece cu propria lui salivă. 1i unde-s4 - 1apte .ăro'i, cel pu"in 'ase Capete de mort 'i nici un 5anatic, din câte-mi dau eu seama. 7-am dat drumul. Mi se părea că era de-a dreptul o %inecuvântare că se arătase 'i Geo . - /m si!ilat toate ma!a0inele, veri icând 'i monitoarele. ;utem destul de si!uri că se a lă to"i în pia"a centrală, de la parter. - <$estul de si!uri= nu este su icient, nu avem che să de0lăn"uim vreun sa ari pe aici, dar dacă nu avem înmcotro, o s-o acem 'i pe asta. >u vedeam pe nici unul dintre mem%ri serviciului de pa0ă al complexului, ceea ce însemna că ăcuseră o trea%ă în"eleaptă încuindu-se pe undeva. - $eschide odată u'ile astea, ră%u ni Geo . >e-am apucat să ne veri icăm armamentul în timp ce directorul vor%ea în micro onul lui de pe rever. Mi-am umplut încărcătoarele pistoalelor, iar Geo î'i armă automatele. /m %ă!at de seamă că pu'tiul, despre care-mi amintisem că-l chema ?ohn, de'i el pre era să i se spună ?ac3, avea o pocnitoare destul de impresionantă, un automat :0i ăcut su% licen"ă. /vea însă destule de învă"at. Muni"ia pentru dră!ălă'enia aia a lui costa du%lu a"ă de ce oloseam noi. (n cele din urmă, u'ile alunecară înlături. /m luat-o spre stân!a, iar Geo o apucă la dreapta. ?ac3 îi adresă directorului un mic salut cu mâna, din mers, 'i se strecură dincolo de u'i. .e cât )

însă nu mi-am putut permite să mă las distras.roaste. ceea ce îndemna la 'i mai multă pruden"ă. Bainele în care se în!ropaseră erau s â'iate 'i %o"ite. Vâr ul scă ârliei unuia dintre . Geo îi luă rapid din spate. dar n-aveai cum 'ti. a'a că dacă nu îl salvam acum pe Geo . nu tre%uia sămi ac pro%leme în le!ătură cu Geo A el mai 6ucase partida asta la el de mult ca mine. /ten"ia lui ?ac3 usese distrasă de isprava măiastră a lui Geo . s-a de0lăn'uit tot iadul.e părea că avea !ri6ă de ?ac3. Mă "ineam aproape de toate ma!a0inele spul%erate. ca la un semnal. Geo se îndreptă direct spre Capetele de mort. 5oarte va! a6un!eau până la noi urlete îndepărtate. $e D . . a'a cum ăcea 'i Geo . M-am retras. ?ac3 stătea descoperit. . producând acele 0!omote !uturale care spuneau destul de multe despre oamea lor nesă"ioasă.ăro'i dispăru 'i un ra!ment de os. Monstrul se întinse spre !âtul lui ?ac3 cu ălcile lui de ormate. dar i0%uti să sesi0e0e mi'carea din limita câmpului său vi0ual.ărosului. ceea ce însemna că mai erau încă destul de rapi0i. !loan"ele răvă'ind pieptul . pe atât de prost. Eram 0ăvorâ"i împreună cu toate co'marele posi%ile. iar ?ac3s de-a%ia reu'i în ultima clipă să-'i eli%ere0e una din mâini. aler!ând spre locul unde se a lase Geo . >u arătau prea decă0u"i. !aura de ie'ire căscată iind un s ert din scă ârlie.ăro'ii se luptau între ei în ca e-%arul din pia"ă. . care păreau să provină din pia"ă. Capetele de mort începură să se %ulucească înainte. /m rămas în urmă. /poi. totul se lini'ti. cu două ocuri trase ca la carte. am remarcat că unul se ascunsese în spatele trupurilor vân6oase.de neră%dător. mai pierdeam un Vânător cu experien"ă.ăros intră însă drept în ?ac3. erau cu to"ii acolo. /m scanat locul cu mini-teleo%iectivele mele. 0%ură înapoi. &e vă0usem venind pe cele trei Captele de mort. Mai mult din noroc decât printr-o chi%0uită "intire îi do%orî pe doi dintre ei atin!ându-i drept în cap. nici măcar nu-i ăcu să încetinească. Că0ură la podea împro'cându-i cu creieri pe cei patru răma'i în spatele lor. a'a că a tre%uit să-i scap 'i eu o %oa%ă în cap.e întoarse oprindu-l din drum cu un !lon" în !ât. (i trimisese 'i un !lon" în o%ra0. spre Capul de mort care tocmai dădea %u0na spre el. Eu avusesem destul timp ca să "intesc ca lumea.ăro'i se repe0iră to"i spre noi 'ar6ând vi6elios. în teren deschis. împră'tiat pe vitrină. . dar asta nu-i opri pe ceilal"i trei. suprave!hind orice mi'care. /vea noroc că nu se a la nici un . /poi l-am au0it pe ?ac3 urlând. 7am ăcut semn spre dreapta. a0vârlindu-l în 0ă%relele care acopereau vitrinele de la Mar3 C . trimi"ându-i mutra către ?ac3 su% orma unor ra!mente însân!erate. dând din mâini 'i urlând. a0vârlindu-i automatul :0i care 0ăcea inutil între trupurile celorlal"i .pencer. amândoi maasculi 'i îm%răca"i. trans ormânmdu-i partea din spate a craniului într-un terci ro'iatic 'i umed. M-am uitat spre el 'i am remarcat că ne privea. Mi-am %ă!at în %u0unar mini-teleo%iectivele 'i m-am strecurat în urma lui ?ac3.e întoarse %rusc 'i trase o ra ală. Bohotele lui Geo a6unseră până la mine purtând ceva din încordarea descărcării de adrenalină. Cel de-al cincilea . . . îmi alesesem o%iectivul. în vreme ce Geo 'i pu'tiul o luaseră mult înainte. de parcă useseră con!ela"i. cu un aer nepăsător. $acă estimările securită"ii erau corecte. clăn"ănitul automatului rever%erându-se în ecouri multiple prin între!ul complex. ?ac3 se lăsă într-un !enunchi 'i deschise ocul la !rămadă. (i cură"ă pe cei mai apropia"i. mer!ând de-a lun!ul unuia dintre ma!au0ine. expunându-se 'i căutând-o cu lumânarea.ăro'ii îl vă0useră pe ?ac3. care stăteau împreună. mârâind 'i 0%ârlindu-se. 7-am tras-o prin ochiul drept. iar Capetele de mort îl depistaseră pe Geo . ?ac3 stătea acolo. drept în cap.rimul dintre . lovind unul.ăro'ii priveau 'i în haita lor. aveau cu to"ii o tentă al%ăstruie. Capetele de mort se în!hesuiseră în raionul @ool2orths. ca o calotă. în mai pu"in de o clipită.ăros prin apropiere.ăro'i. acustica din aceste locuri producea e ecte ciudate. 1i atunci. Mai mult am sim"it decât au0it u'ile închi0ându-se în urma noastră.ăro'i începu să aler!e înainte. . iar noi intrasem neo%serva"i. /m putut număra doar cinci Ve'ti . însă acesta se ridică din nou. părând u'or surprins. în ulecând în a"a cîtorva manechine. de 'ase acum. 'i am tras. aler!au mâncând pământul. Cei cinci . veri ând în special li turile 'i alte posi%ile ascun0ători.

$acă lucrurile nu ar i stat a'a. murdărindu-i a"a 'i pieptul. /veam însă sentimentul că se va re ace repede 'i. . apucând altul identic.ăro'i constituiau un tro eu rumos. /poi ?ac3 reu'i să-'i plase0e cotul su% %ăr%ia creaturii 'i-i ridică scă ârlia. trei Capete de mort lovite Fmă sim"eam oarte mândru de astaG 'i trei . dar 'tia cum să ie recunoscător. /sta a6uta la virarea %anilor în conturile noastre. încărcat pentru distrac"ie. $e-a%ia atunci am vă0ut ceva care cred că m-a ăcut să cred că pu'tiului îi era dat să mai trăiască o vreme. (n meseria asta nu tre%uia să-"i aci planuri prea mari de viitor. ?ac3 reu'i să încropească o 6umătate de rân6et în timp ce Geo îl îm%arca în GEV. era normal ca atunci când îl priveam să mă uit în sus spre el.entru moment. >u mai era necesar. dând la o parte caietele pentru auto!ra e care mi se puseseră su% ochi. ceva însă mă intri!a. pe %urtă. scutindu-mă să mai risipesc un oc. >u-i plăcea asta. sărindu-l pe Geo 'i lansându-se direct spre ?ac3. surprin0ător de calm 'i de rapid.&a podea9 am răcnit. întorcându-l 'i a0vârl'indu-l de lân!ă el. dar nu su icient de repede încât să se poată lua la întrecere cu un !lonte. urmat de cătarea armei mele. vor tre%ui să se descurce cu altcineva. M-am urcat 'i eu în al meu. tră!ând cele trei !loan"e rămase spre dreapta 'i lovind toate cele trei "inte. nu mai rămăsese altceva decât tăcerea 'i ima!inea însân!erată a carna!iului.Eine-i capul sus. i!norând total pericolul în care se !ăsea. una câte una. că0ut la podea. /'a cum prevă0usem. 'i l-am terminat pe loc în timp ce se pre!ătea să se ridice în picioare.ărosului explodă în ra!mente de %lană însân!erată când !lon"ul lui Geo o penetră. &a început nu am ost si!ur dacă nimerisem. Mi-am lăsat pistolul !olit de muni"ie înapoi în toc. puteam vedea prin par%ri0 că ?ac3 se apucase să semne0e vreo câteva. /m ost întâmpina"i la ie'ire cu o%i'nuitele aclama"ii 'i câteva stri!ăte de oroare la vederea e"ei pu'tiului. /proape în acela'i moment căpă"âna . iar Geo 0ăcea pe 6os. /m chemat comandamentul 'i am cerut o unitate de cură"ire. în vreme ce pocitania îl !re%la cu !hearele. iar eu mic 'i slă%ăno!. Geo do%orâse trei Capete de mort 'i doi . răspun0ând cu rapiditatea do%ândită în atâtea misiuni de lichidare des ă'urate împreună.ăros. M-am întors să văd ce era cu ?ac3. 'ase "inte do%orâte. pe termen lun!. dar se mi'ca cu o rapiditate neo%i'nuită. >u usese o vânătoare prea rea. Cum Geo era atât de înalt.ăro'i. M-am decis să plec acasă 'i să întrerup toate comunica"iile. (l trânti la podea. se dovedi că detectorul numărase corect "intele. (n drum spre apartamentul meu am ascultat la radio o emisiune despre un asalt asupra Hidului. iindcă cel din mi6loc rămăsese în picioare mai mult decât ceilal"i doi. dar îmi rămăsese dator.ăro'i însă se alesese cu o%ra0ul s â'iat. de încheietură. împro'cându-l pe ?ac3.apt. Geo se aruncă imediat 6os. spri6inindu-'i capul cu mâinile. ('i %ă!ase de!etele adânc în vintrele . nu era cine 'tie ce tra!edie. nu cedă durerii 'i 'ocului ci. spre deose%ire de altele.ărosul care atârna de o 6ardinieră. Trei0eci 'i ceva de . ?ac3 avusese 'i el norocul să do%oare doi . chiar deasupra capului lui Geo .ăro'i traversaseră terenul terenul I . (mpinse cadavrul de pe el 'i se ridică în picioare. Capetele de mor"i se mi'caseră cu rapiditate. >u că mă dau mare.ăro'i astă0i.ăros de %ra"ul întins. 5ăcu o %alansare 'i trasă trei dâre însân!erate pe o%ra0ul lui ?ac3. /m încercat să-l "intesc pe . 1ase !loan"e trase. împră'tiindu-'i ra!mentele de creier pe toată a"a când încercă să se 'tear!ă cu mâneca. $acă mai apăreau . lăsând să atârne două â'ii de piele. dar eram al nai%ii de calm. . apoi se surpă 'i el. însă ?ac3 î'i 'ter!ea ochii. . se va descurca de minune. ?ac3 se "inea de o%ra0 cu mâna stân!ă.ărosului. ridicându-i în acela'i timp capul. cu un rân6et !randios pe i!ură. /sta nu ace decât să vă arate cât de !re'it puteam 6udeca uneori. /m remarcat pe a i'a6ul de %ord cum Geo con irma "intele. ăcu Geo în spatele meu. care l-a 'i încadrat. asta ca să se înve"e minte 'i să-'i amintească data viitoare de asta când i s-ar mai i nă0ărit că aici se putea 6uca. chiar dacă Geo se străduise să-l tra!ă înapoi ca să-l ducă mai repede la spital. nu l-a' i putut vedea pe . smul!ându-i un dinte. îl apucă pe .

$e unde provenea. se constituiseră de6a într-o or!ani0a"ie secretă 'i nici un !uvern nu usese capa%il să descopere că existau de6a. duceau la adevăerate măceluri 'i la retra!ere. situa"ia s-a înrăută"it din ce în ce mai mult până când s-a a6uns la conclu0ia că ora'ele tre%uie prote6ate cu 0iduri. Termenii au ost ale'i în primul an. sincer să iu. Vânătorii. /ce'tia sunt Capetele de mort. >imeni nu era imun. dar nimeni nu-'i ăcea prea mari speran"e într-o vindecare. dar %oala părea să-i i ăcut să uite cum unc"ionau ast el de lucruri. unele sectoare iind mai puternice decât altele. . la el 'i !hearele. Ei %ine. Vânătorii patrulau prin ora'e în GEV-uri ca 'i al meu. din"ii le cresc ascu"i"i. Cea mai uimitoare caracteristică a a!entului muta!en era însă aptul că era capa%il să-i a ecte0e 'i pe cei mor"i recent. Eram cu to"ii in ecta"i. Toate acestea erau ac"iuni necoordonate.ăro'ii.ăro'i=. Ma6oritatea pieriseră în câmpul de mine. Ceea ce rămăsese din civili0a"ie era de plâns. la el. însă de cele mai multe ori. toate aceste creaturi de co'mar erau vulnera%ile la !loan"ele trase în cap F nu 'i în alt locG. pa0a era lăsată pe mâna o'tilor Vânători %ete!i"i. ca 'i . Eu do%orâsem vreo câ"iva înarma"i cu pistoale. dar nu mai era în stare să-i trans orme. 'i a ecta primatele. ridicându-se mai de!ra%ă %aricade decât 0iduri adevărate. Ma6oritatea activită"ilor de construc"ii erau reduse. $acă ace'ti ticălo'i ar i ost mai or!ani0a"i. detaliile rămăseseră tot con u0e. care nu mai ăceau a"ă ac"iunilor din ora'.in!ura di eren"ă era că nu erau atât de mult acoperi"i cu păr. 'i-'i descoperă deopotrivă pre erin"a pentru carnea 'i sân!ele de om. /'a că lumea s-a trans ormat în ceva deose%it de neplăcut. . atunci.ăros oricând. (n ca0urile cele mai !rave. JJJ JJJ JJJ /ccidentul s-a întâmplat chiar atunci când m-am lăsat de 'coală. . ori ripostau la Hid împotriva atac0âurilor lansate de . de o%icei. un sta!iu acolo iind. însă există o convin!ere puternică printre oameni că 'i-ar avea o%âr'ia prin >evada. din când în când. o%li!atoriu. 7e'iseră la iveală 'i apăruseră pe stră0i încă din primul an. iar terenul dintre ele pierdut. cu mon'trii peste tot 'i mon'trii poten"iali într-o pu0derie de locuri. -dată cu trecerea anilor. părul pe corp. -ra'ele erau le!ate între ele prin tunele su%terane. care. asta era destul de ciudat. devenind 5anatici. era încă Fo icialG un mister. vampiri. iar e ectele sale au devenit curând oarte evidente. /'a puteau pă"i iu%ita ta. Vânătorii. $in ericire. iar restul useseră lichida"i de sentinele Vânătorilor.ăro'i. -ra'ul n-ar i avut 'anse mai mari decât un rahat a%andonat în curtea a%ricii de mu'te. reanimându-i. m-am tot mirat că mai eram în via"ă. /r i arătat.ăro'ilor. similar unor retroviru'i. 5usesem 'i eu de serviciu acolo cu vreo două luni în urmă 'i. Era un mare noroc pentru noi to"i că . victimele devin <.e presupunea că încă se mai căuta o cale de tratament. tatăl tău. când nume precum vârcolaci. /m a%andonat orice tentativă de a în"ele!e aceste creaturi cu ani în urmă. >u-i tre%uise prea mult ca să acopere mare parte din emis era nordică. ceea ce înseamnă că se întorc la %estialitatea animalică. M-am alăturat lor din toate motivele idioate posi%ile. . Te puteai trans orma într-un . împreună cu o trupă întrea!ă de psihopa"i cărora le plăceau armele. pro%a%il. 0om%ii se dovediră a provoca isterii în masă. iar câmpiile lăsate . Garda de la Hid asi!ura o lea ă minimă. Hidul nu mai usese reparat de când usese construit.ăro'ii sunt atât de pro'ti.ăro'ii au a6uns să-i depă'ească K . nimeni nu 'tia ce le declan'a. la decapitare 'i oc. Ceea ce se 'tia era că or!anismul este muta!en. cel mai %un prieten. că era transmisi%il prin aer.e de altă parte. Hece ani mai târ0iu.pustiu de lân!ă -ra'. :nii dintre cei atin'i 'i-au oprit trans ormarea la 6umătatea drumului. Multe ora'e 'i sate au ost complet ocupate de mon'trii. cu /ccidentul.

. . vreodată. /cum a'teptam cu to"ii să ne vină s âr'itul.Ceva pro%leme4 l-am între%at. JJJ JJJ JJJ M-am dus la comandamentul Vânătorilor pentru că plictisisem.numeric pe oameni. chiar privite dintr-o nouă perspectivă. dar eu îmi îndrept privirile spre tot ceea ce se întâmplă în 6urul meu. Vechile noastre vicii domnesc în continuare. criminalitatea.unt destui care ar spune că exa!ere0. su%ven"ii pentru com%usti%il. 'i-au croit drum prin "ările sla% de0voltate. . a late încă la-ndemână.ractic.. omenirii îi rămăseseră pe cap 'i vechile pro%leme8 oametea.=. nu că s-ar i dovedit că ai putea sim"i asta. dacă se a la în mediul tău am%iantG nimeni nu 'tia cât va dura. . lipsa de locuin"e. . îl venera pe Marele Geo .ăros 'i nici nu se pro%lema să mai cură" vreunul. mai mult pentru ca ea decât pentru hrană. Mi-am scos ochelarii 'i l-am "intuit cu privirea. Mi-am o erit un Cap de mort la mi6locul stră0ii. corup"ia. că.. . .. Mă între%am ce mai voia ?ac3. la masă. Era pe de-antre!ul trea%a sa cum spunea povestea do%ândirii lor. sărăcia.ământul a ost cucerit de ei. Tra! %ine 'i trăiesc din plin. T2in3le9= 'i alte asemenea. cum ma6oritatea terenurilor ara%ile au devenit inaccesi%ile. rasa umană.. totul.e când mă îndreptam spre masa lui i0%ucniră câteva aprecieri de !enul <Bei. de acum înainte. nedreptatea. nu chiar. $e!etul meu mi6lociu se înăl"ă în aer 'i mi-am sim"it %u0ele pronun"ând <7a mai duce"i-vă. $e ce nai%a "i se spune <T2in3le=4 >u cred că asta era între%area pe care inten"ionase să mi-o pună.rima dată când am ie'it în + .ăros.-au mutat în emis era sudică. am să-mi 0%or creierii. . în aceste vremuri !rele oamenii descoperă că acasă au parte de o si!uran"ă relativă 'i pre eră să stea acolo. dându-i un aspect mai copilăresc decât avusese el vreodată.. am vrut să te între% ceva. Trecuseră de6a trei 0ile ără să mai dau cu ochii de vreun . iar rontierele se opreau la Hid. dar dacă s-ar întâmpla a'a. . /u dreptate. l-a' i putut lăsa în seama 'o erilor. .ăăă. ne-am risipit. / ost ceva automat. iar moartea e pe !ratis peste tot. însă din cât 'tiam eu. 1i. !loan"ele mele.ărea oarte serios. (mi aruncă o privire tâmpă. părea cuprins de o pasă meditativă.7$/. . cu atât trăiesc mai mult. nu era o uni ormă ci de o "inută adoptată din motive practice8 haina de piele te prote6a mai %ine de !heare 'i col"i. se putea să nu acă altceva decât să vise0e cu ochii deschi'i. . totul s-a retras înspre interior. dar pu"ini se mai olosesc de aceste acilită"i.-h. >u arăta chiar speriat.in!urul motiv pentru care nu am ăcut-o a ost că a' i avori0at o tamponare. concentrându-se în marile metropole. M-am strecurat printr-o mare de haine de piele. $eci. dar ceva îl rodea. noi. chiar în diminea"a asta. de apt. iar . 1i dacă. iar eu nu eram !enul de Vânător în prea6ma căruia să-'i dorească să ie. 'i atunci am dat din nou cu ochii de ?ac3. iar odată cu asta au apărut %olile. cine exa!erea0ă4 Eu. cinstit vor%ind. a'teptându-mă ca ?ac3 să se i !ândit destul de %ine înainte de a se contempla în o!lin0i.7$. Vestea %ună era că acei dintre noi care mer!eau în patrulare urmau să primească. hrana a început să ie o pro%lemă.. ...tând acolo. dar. . &umina îi reveni în priviri când mă vă0u 'i-mi ăcu un semn incert. Lata natalită"ii a scă0ut dramatic. Cicatricile lui se vindecaseră destul de %ine 'i 'tiam că urma să ie 'i mai popular printre doamne cu urmele alea.. Criticii mei ar putea pretinde că situa"ia s-a mai sta%ili0at între timp 'i să arate că erau încă posi%ile călătoriile 'i comunica"iile. din ne ericire Fsau din ericire. dar m-am pre ăcut că-l iau în serios. o să simt cum mă tran orm în . Cu cât tra! mai %ine.Mi se tra!e de la T2in3letoes . 7nstructa6ul primit la comandament spunea că a!entul muta!en intrase într-una din perioadele sale de amor"eală. T2in3le = sau <7o. M-am strecurat în restaurant. Mi-am dat seama că pu'tiul era destul de nervos.. Via"a nu valorea0ă prea mult acum. (n loc să ne unim or"ele.Este adevărat că.

apărând în ri!urat 'i alunecos. .misiune am dat peste ceva neca0uri. Mă uitam la pu'ti..$espre ca tul cu . eu mă învârteam ca nai%a. Câ"i4 . 1tiam că se va duce. $oar dacă nu cumva. dar au început să mă tachine0e pentru că <dansasem cu mor"ii= 'i alte chestii de-astea./m să vin 'i eu.e înmtinse peste masă. $avid4 . Bei. Cineva m-a stri!at atunci <T2in3letoes= 'i porecla s-a prins de mine imediat. stai la ca ea cu un %o%oc4 /sta era deci.. dar puteam să-mi dau seama că nu era deloc si!ur dacă pricepuse. dar ă'tia erau a!ita"i 'i oarte rapi0i. am s-o ac. M-am întors spre Geo . dar am spus-o8 .ăro'ii4 ?ac3 dădu din cap. . Eu. !ri6ă pentru ?ac3.$oar eu 'i pu'tiu. /m intrat în 6oc 'i m-am repe0it spre ei cu pistoalele. când lucrurile evoluau lent. .oarelui. a vor%it serios. . lân!ă ?ac3.ăro'ii cu mâinile !oale. #ăie"ii m-au scos de acolo. /cum că 'tia că unii dintre Vânători se aventurau a ară ca să lupte cu . ără mu'chii Marelui Geo . m-am ales cu o prescurtare.Tre%uie să-l "in în ormă pentru la noapte. dar nu mai exista nici o um%ră de îndoială în atitudinea lui. Ma6oritatea Capetelor de mort vă0u"i de mine erau destul de len"i.-au tran ormat cu to"ii în Capete de mort.7e'i"i a ară deseară4 $ădu apro%ator din cap. . Totdeauna se întâmpla a'a. Geo . dacă ceea ce au0ise era adevărat. m-am tre0it încon6urat. Când au sosit a6utoarele. . $a. ?ac3 dădu din cap 'i chiar i0%uti să a i'e0e un soi de rân6et./rte mar"iale... Geo se trânti pe scaun. o !rămadă de um 'i victime ale inhalării lui. 5usese un incendiu într-un cinemato!ra . .>-am avut timp să reîncarc 'i nici al"i Vânători nu erau prin prea6mă. . &a început a ost loare la ureche. >u m-am mai o%osit să-i explic că asta usese cu ani de 0ile în urnă. JJJ JJJ JJJ /m mers spre Hid cu GEV-ul meu sosind acolo imediat după apusul . împin!ând 'i spăr!ând.T2in3le9 . 'i-'i petrecut %ra"ul peste umerii lui. (mi aminteam oarte %ine cum mă trecuseră toate apele pe 'ira spinării.ă mă ia nai%a dacă am 'tiut ce m-a ăcut să o spun.$a. $avid. . T2in3le. !ânduri sinuci!a'e. . . tre%uie să se descurce cumva.Ei-as ost rică4 Când te-au împresurat Capetele alea de mort4 .-M. . ar i tre%uit să mă !ândesc. dar ar i ost 'i mai rău dacă i-a' i lăsat să plece a ară de caspul lor. . asta am ăcut. a'a cum pă"isem 'i eu. mâneca !oală a N . nimic nu l-ar mai i putut opri s-o acă 'i el. lovind. dar continuau să vină spre mine.M-am căcat pe mine.lucrătură de picioare. Mă între%am când avea să treacă la su%iect.. . (i revenise expresia aceea aproape temătoare. (mi adresă un rân6et. cu tot cu haina mea de piele. /r i tre%uit să-mi dau seama. #ătrânul ./ vor%it serios4 între%ă pu'tiul destul de calm. Eram extrem de încordat. &a nai%a.1i atunci ce-ai ăcut4 Vocea pu'tiului era preocupată 'i !ravă...ărea din nou că0ut pe !ânduri. . >-ar i avut nici un rost. . .aul era 'i el acolo. care-i numele tău adevărat4 .Chiar ai ăcut tu a'a ceva. dar eu mă între%am dacă nu cumva i se dusese inima în călcâie. 5oarte curând. 1i tocmai atunci î'i ăcu apari"ia Marele Geo care lămuri imediat lucrurile. :n tip mic de statură. /'a că acum sunt T2in3le. i-am spus. >u 'tiu s-a întâmplat. /m o tat. !lăsui Geo .$avid. ce voiam de apt să te între%. pocnind./ ară 4 . arătându-ne sentinelelor. %a mai mult. .#ineîn"eles că a ară9 $acă ar i existat mai mul"i din"i în 0âm%etul lui Geo l-a' i putut lua drept 5ălci. ce aci. a'a ca mine.$e apt.-M. ăăă. plictiseală. ?ac3 părea oarte si!ur de el.

/m aruncat o unie peste re"eaua de sârmă. /cesta tresărea u'or.ăro'ii erau prea pro'ti să se olosească de ea. . nu le ampli ica sim"urile. o icial. . din moment ce sunt declara"i. >eam impus un pas alert. $oispre0ece dintre noi ie'iseră a ară când am trecut prin %ote0ul începătorului. a'a cum ăceam 'i noi în timpul sta!iului o%li!atoriu la Hid. Eram într-una din acele por"iuni de teren care separă două a'e0ări su%ur%ane. pe deasupra. -amenii sunt omorâ"i Fori mai de!rană dispar. $ar când te ui"i mai de aproape. >u 'tiam dacă asta reu'ise să-l îm%ăr%ăte0e sau nu. pe de-o parte. ai ras unul. apro%ator. ca la animale.ăros. în loc să acă parte din aceea'i centură de a'e0ări anonime. dar 'ti"i cum este. . dar !ândul îmi rămăsese tot la prima 'i sin!ura mea trântă cu .ăro'ii. . luna plină. 7-a' i putut spune că puteam renun"a oricând la asta. mor"iG sau mutila"i. $in ericire. &imita perimetrului este marcată de o re"ea de sârmă cu lame tăioase 'i de ea atârnă ra!mente de trupuri uscate sau putre0ite. Câmpul de mine este acoperit de ceea ce pare.aul de ce eram acolo din moment ce co%orâse o scară de rân!hie peste Hid ără să se mai o%osească să ne acă 'i conversa"ie. dând impresia că aveau identitate proprie. lăsând-o pe sol. Hidul are o înăl"ime de numai 0ece metri. de !rupul potrivit. cam ca ?ac3. iar în aceste 0ile aerul era mai pu"in încărcat. dar.ăro'ii nu vor a6un!e niciodată să construiască ma'ini de asalt ori alte minună"ii tehnice.oten"ial mai periculos. Te-ai descurcat oarte %ine la ma!a0in.ăro"i care în ulecau un Cap de mort. însă. din când în când. care încon6oară toate ora'ele.ăros lămând. pentru o vor%ă. 'i. /ceasta era precau"iunea numărul )8 niciodată nu tre%uia să ataci un . nu se deose%ea de ma6oritatea 6ocurile masculine de !rup 'i de dominare A cura6ul 'i trans i!urarea A dar era mult mai periculos.ăro'i. de ochii superiorilor săi. un covor de %uruieni re%e!ite. căutând un !rup de . $esi!ur.aul ne conduse până la metere0ele de unde el 'i camara0ii lui î'i exersau tirul. pompasem în vene o !rămadă de adrenalină 'i !â âiam din !reu. (mi ăcusem 'i eu rondurile pe acolo. dar n-ar i servit la nimic. indi erent cum ac"ionase a!entul muta!en asupra lor. Geo îi spusese lui . . dar pe atunci eram mai tânăr.Ei-e rică4 &-am vă0ut contemplâd posi%ilitatea de a-mi servi o minciună. Teoretic. după aceea încă unul. M-am aplecat spre el.aul ne stri!ă că minele erau de0activate. nu exista nici un pericol. va rămâne ără multe păr"i care să poată mi'ca. M-am uitat spre ?ac3 'i am 'tiut imediat că era prima sa întâlnire cu adevăratul co'mar. chiar 'i pentru mine. animat de a!entul muta!en care-l readusese la via"ă. ?ac3 încă mai arunca. în cele din urmă. /m a'teptat până când ospă"ul a luat s îr'it. >oaptea era căldu"ă.osise momentul cvâo%orârii în pustietă"ile de a ară. era destul de cald. >e-a tre%uit mai mult de o oră ca să dăm. pe de alta. stră%ătută de o adiere %lândă care-"i aducea în nări mirosul de carne putredă. . a'a că am continuat. ?ac3 era oarte surprins 'i era pe cale să slo%o0ească vreo ne!hi%ie când i-am a!ă"at privirile 'i l-am redus la tăcere cu o sin!ură ocheadă. mai încercai 'i iorii de a ie'i neînarmat înaintea unui . am traversat-o 'i am tras-o apoi după noi. pentru . a'a usese cândva. sinistre 'i suprarealiste. /ccidente se pot întâmpla oricând. dar asta ăcea co%orârea a nai%ii de îndelun!ată când era să întorci spatele civili0a"iei 'i să o iei piepti' pe tărâmul mon'trilor.hainei spân0urându-i în aer în locul mâinii lipsă. >u usese ca în noaptea asta. în cele din urmă. în curând. nu tre%uie să-"i ie 6enă. . (n multe privin"e. Când am atins solul.aul ne suprave!hea în timp ce co%oram. îmi adresă un surâs încordat 'i dădu din cap. iar . .aul 'i puteam să o%serv că devenea din ce în ce mai încordat. că nu te%uia s-o acă. iar noi am stră%ătut !ră%i"i câmpul.ăro'i %ine hrăni"i. /m trecut pe lân!ă câteva !rupuri care păreau haite plecate la vînătoare 'i ne-am erit cât puteam mai mult. Cel pu"in. /cum 'tiam că era un ritual prostesc. la prima vedere. Vi0i%ilitatea era %ună. priviri nervoase spre mâneca !oală a lui . -1i mie mi-a ost. &-am urmat pentru a da peste un mic !rup de cinci . î"i dai seama că sunt mem%re 'i păr"i din trupuri. %a chiar am în ulecat 'i noi câte O . atâta vreme cât î"i luai toate precau"iile necesare. a'a că nu cred că tre%uie să-"i ie teamă. două.una ca dracul.

a6un!ând în a"a . :na era să în run"i ast el de creaturi într-un mediu ur%an 'i alta era să le suipi în a"ă pe propriul lor teren. &-am lovit peste %ot. începând să mârâie surd. 'i l-am pocnit pe raier direct în alcă. a0vârlindu-mi picioarele în sus 'i pocnindu-l ără să mă mai !ândesc. cu un aer cât se putea de amenin"ător. . Mi-am lipit îndată un rân6et săl%atic pe a"ă. . a'a că am ăcut sin!urul lucru re0ona%il în ast el de circumstan"e8 m-am răsucit pe spate. mârâind u'or. Geo în' ăcă hoitul . /'a erau întotdeauna când aveau %ur"ile pline A ără pic de loailitate a"ă camara0ii că0u"i A pentru ei.. apoi.e dădu îndărăt. . /l nai%ii să iu dacă 'tiam ce se petrecea în scă ârliile lor.ărosului pe care-l omorâsem 'i-l a0vîrli deoparte. ca pe ni'te creaturi ca 'i ei. aproape că torcea. că Geo încerca să le ure hrana. Mu'chii lui erau ca ni'te di ormită"i. * . de parcă executat o i!ură în stilul vechiului %rea3dance de pe vremurile %une. în ast el de circumstan"e. rosto!olindu-se su% piele ca o %oală su%cutanantă. Geo îi măsură 'i-l alese pe cel mai mare F%ineîn"elesG 'i-l înmdemnă cu un !est să înainte0e. un re lex care mi-a salvat via"a. . M-am aruncat pe spate.ărosul pe care-l alesesem partener de dans.entru porecla mea idioată. . pur 'i simplu. /m a0vârlit trupul imo%il la picioarele mele. vâno'i. în ceea ce le "inea loc de minte. &-am lovit din nou 'i din nou. Mi-am scos centura cu armele. mâna mi se încle'tase pe patul pistolului. . >u-mi era teamă. de a mă i a lat acolo. tăiate. Mi-am dat seama că mă sim"isem a'a mai %ine de un an de 0ile 'i aproape că am ratat totul din pricina e0itării. Geo a i'ă însă o mină plictisită. iindcă avea nevoie de a6utorul meu 'i pe .ărosul lăsat pe vine. /m un !ar%arit prea redus pentru orice luptă corp la corp. !ândindu-se. M-am ridicat în picioare. Ceea ce . complet de%usolat. &-am tră0nit pe .ăros de-a latul !âtle6ului. pe ?ac3.ceva din ra"iile noastre. l-am apucat de cap 'i i-am rupt !âtul printr-o răsucire %ruscă. ără să ie câtu'i de pu"in preocupa"i de ceva.-a au0it un pârâit de oase 'i un urlet înă%u'it. Era cu adevărat uria'. (n cele din urmă. mai a6un!eau la mine încura6ările lui Geo 'i ?ac3 care stri!au <T2in3letoes9= /poi m-am supărat rău de tot. Ceilal"i patru începură să înainte0e . dar cred că ar i tre%uit să-mi ie. dar eram atât de îndepărtat de această expresie. vi0i%il în!ri6orat pentru uria'. păreau că ne percepeau. "inânmdu-mi privirele pe .ărosul a "â'nit înainte să i apucat să mă pre!ătesc 'i a ost.ăro'i răma'i "opăiau ără rost. de picioare. pro%as%il.ărosului 'i atunci am în"eles sentimentul care-i ăcea pe Vânători să vină aici din când în când. Ceilal"i patru . dar păreau să priceapă acest !en de comportament întrucât ceilal"i partru s-au retras îndărăt. într-o anumită măsură. m-am sim"it de0!ustat 'i o%osit 'i a' i vrut ca noaptea să ia s âr'it. ormând împreună cu Geo 'i ?ac3 un cerc în 6urul nostru. eram pur 'i simplu inert înlăuntrul meu. ?ac3 luă 6acheta lui Geo . ?ac3 se arătă impresionat. la el ca 'i cei din complexul comercial.ăro'ii au început să urle unul la altul 'i apoi aun început să se încaiere. pentru că era atât de pocit. dar se opriră când el se îmntoarse să dea ochii cu ei. (n inal.ăros.icioarele-i erau imense. 'i pentru că Geo era un căcănar. >u se temeau de noi. pocnindu-l apoi în cutia toracică 'i plasându-i 'i un !enunchi %ine "intit.ărosul chiar 'i ăcu. l-am atins cu un cot în stomac 'i a"ă. /u început să ne arate un oarecare interes doar când Geo î'i scoase 6acheta. întorcându-mă încet spre Geo 'i ?ac3.e deasupra. 'ar6ând plin de o s ântă urie. la el de căutat. ?ac3 transpira de6a din !reu. /poi m-am %ă!at în el cu lovituri scurte. &-am prins su icient de %ine încât să-l arunc peste cap. /u încetat imediat să se hăituiască 'i ne-au aruncat priviri încărcate de ură. cople'it de durere. Era ciudat că-mi dădeam seama de asta dea%ia acum. aruncând-o deli%erat la picioarele lui ?ac3 'i am luat-o mecanic înainte. ace'tia erau doar o sursă suplimentară de hrană. de0velindu-'i col"ii. mi-am prins din nou centura 'i m-am destins. /%ia atunci ne-am ăcut 'i noi cunoscută pre0en"a. dar nu su icient cât să a'e0 o oarecare distan"ă între noi. pentru prostia mea. mai de!ra%ă sim"ind pocnetul verte%relor decât au0indu-l. de'i nu era nici el chiar un pitic. !he%o'at. $intr-o dată. . . nu ca ni'te amenin"ări per se.

super iciale. în a'a el încât îl "inea de !ât cu o mână. iar i0%itura picioarelor îl a0vârli pe monstru de lân!ă el. însă ăcu !re'eala să întâr0ie să se ridice 'i . %ineîn"eles. apoi îl apucă pe . ?ac3.ărosului. apucându-l pe . a'a că nu avea nevoie de copci. . cu pumnii strân'i. /m încercat să nu i0%ucnesc în râs. . &-am %ătut pe spate 'i l-am sim"it tremurând. 7e'i la %ătaie hăulind. /sta a ost o !re'eală.ăros nu mai rămăsese decât un terci. înaintând apoi cu precau"ie. /poi îl a0vârli dispre"uitor într-o parte.ăros de-o ureche 'i-'i în ipse de!etul mare într-unul din ochii creaturii. /m înaintat cu pistolul pe 6umătate scos din tot Fprecau"iunea PD. după primele trei0eci de secunde de la atacul lui uri%und.ărosul avea cam un metru 'apte0eci înal"ime. Geo se aplecă apoi 'i el. ?ac3 era 'i el uria'. cândva o iin"ă umană. ără să acă altceva decât să-l urmărească pe . loviturile că0ând asupra monstrului ca o ploaie. Era o copilărie. dându-i târcoale în maniera aceea ciudată. ?ac3 stătea destul de calm. >u era la el de mare ca 'i exemplarul lui Geo . animalic. mâinile pu'tiului ac"ionând ca ni'te pistoane. rămânând într-un !enunchi. u'or. /poi. i0%utise să-'i pună picioarele între el 'i %estia masivă. însăp ?ac3 se repe0i să-l termine. i-am spus. olosind-o pe cealaltă ca pe o pâr!hie de-a latul pelvisului. dar era mai mare decât ceea ce mi-a' i permis eu. care se "inea destul de %ă"oasă. dar de data asta. ră!a0ul de a i uluit. încle'tându-'i ălcile în 6urul încheieturii mâinii stân!i. asi!ură-te întotdeauna că ai o acoperireG. un spectacol !re"os dacă-l priveai.ăros cu privirea. î'i însu'ise stilul lui Geo 'i se !ră%i să-'i scoată 6acheta. ?ac3 se pierdu cu irea. Când Geo se ridică. . dar acum 'tiam că-i plăcea la ne%unie. dar ără antrenament 'i tehnică po"i a6un!e să-"i rân!i oasele.e întoarse spre noi clătinându-se 'i a tre%uit să-i "in 6acheta ca să-'i poată %ă!a mâinile tremurătoare în mâneci. >u eram si!ur că ?ac3 usese entu0iasmat când începuse partida.tătu pe loc. Lănile lui nu erau chiar atât de !rave. punându-'i celălalt picior pe spinarea creaturii. sau mai %ine 0is.ărosul se repe0i din nou la el. &-a' i putut do%orî pe . (l lovi cu putere în tâmplă 'i în cea ă. îl lăsă să-'i acă numărul. îi lăsă vreo patru urme însân!erate de-a latul pieptului. Toată lumea î'i ima!inea0ă că 'tie cum să lovească. dar începusem de6a să iu mândru de el.u'tiul urlă. respirând din !reu până reveni la normal. însă. . $upă un ast el de spectacol. . cel pu"in. punându-l 6os. >u se opri decât atunci când din .ărosul sări înapoi urlând. pe cea mai 0dravănă dintre %estiile rămase.ăros de partea din spate a !âtului. . . Când netre%nica arătare. >u reu'i. încet. ără protec"ia o erită de 6achetă.e câmpul de luptă alese. cu o lentoare perversă. însă Geo mă opri.e lovise la mână. încercând să pro ite de interven"ia mea.e repe0i or%e'te asupra lui lovindu-l 'i tră!ând de el cu putere de câteva ori. . dar ?ac3 pre era în mod si!ur să-l lovească el 'i să-l împin!ă tot mai îndărăt.Te-ai descurcat %ine. era calm 'i pre!ătit. dar se opri. (ntr-o mi'care inspirată numai de panică îl pocni peste cap. .ărosul se repe0i la el. ?ac3 se uită spre mine. . 5u îndea6uns de în!ăduitor încât să mă lase pe mine să i-o "in. în acel moment. (l i0%i apoi în spatele !enunchilor.ărosul îl suprinse descoperit 'i. desi!ur.>ici măcar nu a ost o luptă. /răta 6alnic pe lân!ă Geo .ări pe scă ârlia creaturii până când oasele tro0niră. ne-am i putut întoarce în -ra' înainte de închiderea %arierelor. luă de 6os 'i trupul creaturii olosindu-'i mâna pe care o mai avea încă petrecută după !âtul . iar . ?ac3 'ar6ă plin de urie 'i începu să-l pocnească. scuturându-l înspre ceilal"i trei răma'i. potopit de durere. cum ai mai i putut să nu-"i păstre0i încrederea în propriile tale or"e4 Cu pu"in noroc. /' i vrut să am. renun"ă la luptă se lăsă pe spate expunându-'i !âtle6ul. Când . %ăiete. (n timp ce ?ac3 era preocupat de scuturatul mâinii. năucit de durere.ăros oricând. Când Geo se sim"i pre!ătit. to"i demonii care-l mânau pe ?ac3 parcă-i co%orâseră în picioarele alea care loveau 'i 0dro%eau. prea lent. se plasă apoi în spatele lui printr-o mi'care su%tilă 'i delicată. îi rânse !âtul. <#ătut la sân!e= este o expresie !reu de ima!inat. dar eu am dat din umeri. mai mult ca să risipesc tăcerea. .E rândul tău. ?ac3 se lăsă pe spate. Q . Geo reveni lân!ă noi 'i-'i luă 6acheta.ărosul se aruncă asupra lui..

mai mare. /m încetinit 'i m-am întors acolo unde-l lăsasem. după care se repe0i la monstru cu pumnii strân'i.e a la la mai %ine de 'apte0eci de metri de mine 'i poate că asta mi-a salvat via"a.Mda. /poi îl ridică 'ii "inu cadavrul în aer. . Cu un %ot oarte masiv. ?ac3 î'i scosese 6acheta 'i puteam să 6ur că am au0it %estia hohotind. /veam un avans de cel mult un minut. am ăcut totul.ăro'i se interpuneau între noi. apt care m-a întărâtat chiar 'i mai mult.Lămâi aici9 i-am lătrat lui Geo .ăros.. înainte de a o lua din loc. 'i-'i %ă!ă la%a su% cutia toracică s â'iindu-i-o cu totul.Mda.ărosul 'i l-ai ăcut oarte %ine. dar 'i eu începusem să am propriile mele pro%leme. .pune-i s-o lase %altă. $oar ceea ce am vă0ut apoi prin teleo%iective m-a ăcut să mă treacă toate sudorile 'i să o iau la !oană. . că . 5luiera încet. dar eu vă0usem de6a totul prin teleo%iective. . urios 'i rănit în amorul propriu.. . mormăi Geo .ăro'i răma'i. 7-am a0vârlit lui Geo una din căutăturile mele nasoale 'i am continuat8 . "an"o'ă 'i amenin"ătoare.e prinsese. am vă0ut că iin"a aceea mă luase la ochi. ?ac3 îi privi pe cei doi . . . în mi6locul câmpului.ăros mai ca lumea. ?ac3 se pierdu în noapte căutând o pradă nouă. ..ărosul. Mi-am ima!inat sunetul intestinelor lui ?ac3 în timp ce se cur!eau pe pământ. . i-am vă0ut atacându-se în mai pu"in de un minut. >imeni nu poate a irma acum că nu e'ti un adevărat %ăr%at.u'tiului nu-i mai rămăsese altă alternativă decât să se repeadă ie la Geo . îl în' ăcă pe ?ac3 de !ât cu o rapiditate năucitoare. >u m-am speriat nici când am vă0ut haita numeroasă a .ăros. un . 1tiu.>u-i a'a. /m tot întors pro%lema asta pe toate e"ele. ie la un alt . >u-mi era rică. /poi m-am !ândit la Geo . )S . dar nu există premii 'i tro ee aici. el î'i !ăsise .u'tiul se pre!ătea să-l în runte. si!ur. ca pentru el. coco"a"i pe hoitul celui cu 'ira spinării ruptă. ?ac3.ărosul nu usese <destul de mare=. Cred că asta spune destule despre Geo dacă pu'tiul alesese ultima variantă. avea cura6 până la capăt. avea un avans de patru0eci de metri a"ă de mine. Eram atât de urios încât mi-am scos pistolul 'i le-am do%orât pe cele două %estii lacome. Mă !ră%eeam să-l a6un! din urmă când o luă la !oană.ro%a%il că tropăisem pentru că. #estia era uria'ă. Trei . Geo 4 . $ar dădu iar totul peste cap adău!ând în %ar%ă. . Când am dat din nou de ?ac3. . >u. >u era o competi"ie. 1tiam că va ace exact asta. . -ri aveam să risipesc 'i mai multă muni"ie.icioarele lui ?ac3 loveau. &-am sim"it pe pu'ti încordându-se imediat. Eiai re0olvat . >u !he%o'ată. ori îi lăsam să treacă de mine. ără nici un succes. R'tia doi nu-l mul"umeau. iindcă nu aveam nici o 'ansă să mi se con irme "intele lovite.. . /sta m-a a6utat să mă simt mai în stare să ac ceea ce aveam de !ând.. i-am stri!at lui Geo să-'i ceară scu0e.ărosului se în ipseră în !âtul lui 'i mu'cară.oate că lucrurile ar i decurs alt el dacă n-a' i a'teptat e0itând. Ciudat. dar mă îndoiesc. 'i scuipă de0!ustat. (i s â'ie !âtul 'i sân!ele lui ?ac3 "â'ni împro'cându-i 'i acoperindu-i căma'a. M-am ru!at să ie su icient. ci dreaptă. dar nu-mi era rică. ?ac3 era aproape !ata să plân!ă. . a ost tot ce am avut de spus. (l puteam vedea acum oarte clar.Chiar4 Hise ără nici o urmă de re!ret. >ici o 'ansă. >ici măcar când se închinară în a"a %estiei. >imeni din -ra' nu "i-ar putea arăta altceva decât admira"ie. M-am luat după ?ac3 'i mi-am pus mini-teleo%iectivele. Cel pu"in doi metri.oate că într-o %ună 0i ai ii destul de %un ca să te po"i lua de un .ăro'ilor aduna"i în urma malacului în timp ce slo%o0eau cu to"ii urlete !uturale.. până când col"ii . >-am mai putut împiedica în nici un el ceea ce s-a întâmplat. . /m încercat să-l opresc pe pu'"i.risipă prostească de muni"ie. /m a6uns să cred ceea ce-mi tot spuneam. ridicându-l de pe sol cât era el de mare. /m intervenit de!ra%ă..Ce nai%a tot îndru!i acolo4 Ce am de ăcut. privind peste umăr.?ac3 e mort. Creatura ăcu un pas înainte. Mai mult ca si!ur că vă0use ceva.ăros.

privind mai cu aten"ie lucrurile. /m tras scara. am luat-o la !oană. /' i s âr'it-o la el de mort ca 'i ceilal"i.. M-am cărat. /m ost suprins cât de repede s-a întâmplat.oate că sunt lipsit de omenie. >u după cele vă0ute în minutele acelea nes âr'ite din câmpie. i-am răspuns pre!otindu-mi u'cheala.Ceilal"i4 între%ă %ătrânul . .ăro'ii s-au aplecta în a"a Celui Mare. un malac al nai%ii.Mare de tot. Când . T2in3le.ăi. am olosit ceva echipament de pe vremuri ca să-mi trans er comturile în -ra'ul următor.aul se duce să le dea de'teptarea celorlal"i olo!i. dacă to"i pot. . dar pe %une. (n noua mea casă am citit despre cât de %ine coordonate au ost atacurile.Cât de mare4 între%ă el 'i am 'tiut că-l a!ă"asem. a ost unul mare.aul.oate că ar i tre%uit să spun cuiva. /'a că m-am dus a"ă acasă. ..aul căuta vreo răsplată. Chiar la timp. (nsemna că n-aveai nici o 'ansă. te a6un! din urmă imediat după ce mă ocup pu"in de monstrul ăla măre" 'i înspăimântător. . Când trupul i s-a strâm%at 'i contorsionat. . po"i 'i tu. Când l-am vă0ut trans ormându-se din nou în om. Când am a6uns în vâr ul Hidului tremuram.-a întâmplat ix la doispre0ece noaptea. am luat metroul dispre vest pu"in înainte de mie0ul nop"ii. ei4 #ătrânul . . <. am 0is. 1tiam de6a că lui Geo nu-i mai tre%uia. în timpul unui atac. )) . -ra'ul a că0ut în 6urul orei I diminea"a. Gloan"ele costă parale.ărosul cel mare. Geo se puse pe râs. (n !eneral.>eca0uri cu caruT. . i-am explicat. .. Ca să vă da"i seama cât de !ră%it eram am să vă spun că mi-am lăsat 6acheta mea avorită pe !ardul de sârmă !himpată 'i am stră%ătut câmpul minat ără să mai a'tept ca . metroul era scos din unc"iune. a pocnit 'i s-a răsucit.aul să de0active0e minele.i!ur. . atunci ar i mai %ine să te întorci acasă. >u i-am numărat. . .Mor"i. dar poate că. Când am ost si!ur că nu mă mai privea. >ădă6duiam doar să reu'ească să mai "ină %estia pe loc o vreme. .rintre lucrurile pe care am de !ând să le cumpăr sunt ni'te !loan"e de ar!int.. Mă întorc în -ra'.Cât de mare4 . . mi-am ăcut un %a!a6 u'or. $ar nu te o%osi să tra!i 'i scara după tine.să treacă o haită chiar în direc"ia asta.. a ost mai %ine pentru to"i locuitorii.. dar asta nu m-a mai surprins. prea mare pentru mine. >-am mai adău!at că erau prea mul"i ca să-i i putut număra. /m co%orât de Hid în timp ce . .Mda.Vreo doi metri. după cum se dovedi mai târ0iu.ărosul cel mare= este o le!endă răspândită printre Vânători. credeam că nu ar mai i contat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful