EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI (ELECTROTEHNICĂ, MAŞINI ŞI REŢELE ELECTRICE).

Enunţ
3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF, C2=50 μF, C3=100 μF legate în paralel, au capacitatea echivalentă. A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de N), ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric: AAR se utilizează în scopul: Alunecarea s a unui motor asincron are valori:
A 4

Varianta a
25 μF

Varianta b
250 μF

Varianta c
50 μF

L+N-1 ecuaţii distincte

L-N +1 ecuaţii distincte creşterii continuităţii în alimentare; cuprinse între -1 si 0

N-L+1 ecuaţii distincte reducerii pierderilor de energie pe linii. de regulă, mai mari decât 1

limitării curenţilor de scurtcircuit; cuprinse între 1 si 0

1

B 3 C

întreruptor;
2

transformator de curent;

transformator de tensiune

Aparatul notat cu C pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis, reprezintă un: Atunci când se compensează energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reţeaua electrica: Bobinele de stingere din staţiile electrice de transformare sunt echipamente pentru: scade nu se modifica creste

compensarea factorului de putere

dotări PSI

compensarea curenţilor capacitivi

Bobinele pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit au: Câmpul electrostatic este descris prin: Câmpul magnetic poate fi produs: Câmpuri fără surse sunt:

rezistenta mare intensitatea câmpului electric numai de magneţi permanenţi câmpul curenţilor de conducţie în regim staţionar direct proporţională cu secţiunea conductorului

inductanţa mare inducţia electrică numai de electromagneţi câmpul de inducţie electrică

inductanţa mica inducţia magnetică de magneţi permanenţi si de electromagneţi câmpul de inducţie magnetică

Cantitatea de căldura produsã la trecerea direct proporţionala cu pătratul invers proporţionala cu rezistenta curentului electric printr-un conductor este: intensităţii curentului conductorului Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o egală cu de două ori cantitatea de aceeaşi cu care se încarcă fiecare suma cantităţilor cu care se baterie de n condensatoare montate în serie, electricitate cu care se încarcă fiecare element component înarcă fiecare element în parte fiecare de capacitate C, este: condensator Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile Cs=3 C Cs=C/3 Cs=C C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa pământului, este: Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală 2C C/2 C cu: eliminarea totală a posibilităţii micşorarea riscului unor pierderi reducerea cheltuielilor de realizare a Capsularea monopolară conduce la : apariţiei unui scurtcircuit între de gaz izolant; instalaţiilor. faze; Care dintre materialele electrotehnice admit o ambele admit aceeaşi densitate de aluminiu cupru densitate de curent mai mare: curent Care dintre relaţiile următoare este adevărată: inducţia electrică = permitivitatea inducţia electrică = intensitatea x intensitatea câmpului electric câmpului electric/ permitivitate inducţia electrică=sarcina x intensitatea câmpului electric

Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă longitudinală?

acţionând asupra mărirea reactanţei schemei de circuitului de excitaţie al alimentare între sursă şi locul de generatorului.m.e. prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: bobina de compensare transformatorul rezistorul 200 Wh 400 Wh 800 Wh E ● ● ● reducerea t. defect.. . creşterea capacităţii de rupere a întreruptoarelor. în principal prin: motoarele sincrone gamă largă de configuraţii ale schemei de conexiuni. motoarele asincrone facilităţi pentru extinderea ulterioară a instalaţiei. Ce posibilităţi de limitare a curenţilor de scurtcirciut sunt de preferat pentru schema de mai sus ? Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale motoarele de curent continuu centralelor electrice sunt: Celulele prefabricate monobloc se caracterizează securitate ridicată a persoanelor.Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă transversală? Care dintre schemele alăturate permite obţinerea a două circuite de cuplă diagonală (cruce ) ? Care element nu se foloseşte la reglarea tensiunii în reţelele electrice: Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 Ω.

reprezintă: . compartimentul circuitelor secundare. la instalare risc crescut de poluare acustică a necesitatea unor amenajări speciale mediului ambiant. transformatoarele uscate prezintă : Comparativ cu cele uscate. Compartimentul notat cu 2 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis. compartimentul aparatajului de comutaţie. zero 1 B 3 C 2 compartimentul de legătură cu reţeaua electrică. suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului risc crescut de poluare acustică a necesitatea unor amenajări speciale mediului ambiant. la instalare protejării personalului de protecţiei la supratensiuni exploatare.Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu: Comparativ cu cele imersate. evitării extinderii avariilor. o bună rezistenţă la foc. transformatoarele imersate prezintă : Compartimentarea unei celule electrice se utilizează în scopul: A 4 suma algebrică a curenţilor care străbat conturul o bună rezistenţă la foc.

reprezintă: Componenta simetrică directă produce. compartimentul aparatajului de comutaţie.1 A 4 B 3 2 CA compartimentul de legătură cu reţeaua electrică. forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este: Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C. Compartimentul notat cu 3 pe desenul de mai sus al unei celule prefabricate de medie tensiune de tip închis.4 A cu tensiunea între faze termice curent electric de conducţie cu puterile active generate chimice curent electric de convecţie cu puterile reactive generate de inducţie curent electric de deplasare (Maxwell) . reactanţa x=4 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 220 V este: Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proporţional: Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene: Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte: cuplul util direct proporţională cu pătratul distanţei RC cuplul de frânare invers proporţională cu pătratul distanţei R/C oscilaţii ale rotorului direct proporţională cu distanţa 1/(RC) 31. este: Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ.5 A 44 A 53. în cazul unui motor electric: Conform Legii lui Coulomb. având rezistenta r=3 ohm. compartimentul circuitelor secundare.

m. unul lângă altul: Daca la un circuit al unei staţii de 6 sau 20 kV care funcţionează cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pământ.e. la bornele sale se produce o cădere de tensiune: Delimitările prin pereţi între celulele unei staţii electrice de interior se utilizează în principal în scopul: Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează echipamentele din reţele împotriva: Descărcătoarele cu oxizi de zinc sunt echipamente destinate: întotdeauna nesinusoidal mai puţin deformat decât tensiunea care i-a dat naştere mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere densitatea de curent scade în părţile apropiate ale conductoarelor întotdeauna sinusoidal mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere sinusoidal densitatea de curent creşte în părţile mai depărtate ale conductoarelor nesinusoidal sau sinusoidal. E în latura CD va produce în latura AB: Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal. supratensiunilor protecţiei personalului de exploatare împotriva electrocutării supracurenţilor protecţiei împotriva supratensiunilor evitării extinderii avariilor. tensiunea fata de pământ a celorlalte doua faze: Dacă o forţă electromotoare E. conexiuni. depinde de natura elementelor neliniare sinusoidal mai puţin deformat decât tensiune care i-a dat naştere densitatea de curent este uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor scade de 1. solicitărilor mecanice protecţiei împotriva supracurenţilor . produce în latura CD a reţelei un curent I. montată în latura AB a unei reţele pasive.73 ori un curent .41 ori rămâne constanta creste de 1. montarea f.(minus) I un curent I un curent I/2 defazată cu 90 de grade în urma curentului defazată cu 90 de grade înaintea curentului în fază cu curentul asigurării unui acces mai comod limitării zgomotului în corpul de la aparataj.Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este: Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel.

ci doar mutate" reprezintă: legea lui Coulomb legea lui Laplace . care serveşte la magnetizarea bobinajelor 1/2 L i au aceeaşi perioadă diferenţa de potenţial a unui condensator împărţită la n raportul perioadelor lor este egal cu 1/2 au aceleaşi componente inverse au aceleaşi componente homopolare scade odată cu scăderea tensiunii eliminarea dezechilibrelor din reţeaua electrică unor forţe electromotoare induse datorită variaţiei curentului se poate transforma în energie mecanica 1/2 Li **2 scade odată cu creşterea tensiunii eliminarea distorsiunilor undelor de curent capacităţii conductorului faţă de pământ se poate transforma în energie luminoasa Li 1/2 q V qV 2qV S=E+H S=HxE S=ExH Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici legea conservării sarcinii electrice distruse. Efectul pelicular al curentului este utilizat în: Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează: Energia electrica reactiva: Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu: Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu. care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice: Durata de viata a lămpilor cu incandescenta. încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu: Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector: suma diferenţelor de potenţial la diferenţa de potenţial la bornele bornele fiecărui condensator fiecărui condensator în parte raportul perioadelor lor este un număr întreg oarecare au aceleaşi componente directe creste odată cu creşterea frecventei încălzirea materialelor prin inducţie unor curenţi simetrici paraziţi induşi în conductor este o energie electrica complementara.Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu: Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă: Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare.

v este viteza de deplasare a acestuia. situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B. alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu: Fluxul electric total. unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de lungime l. reprezintă o forma particulara a: Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz o forţă o tensiune o rezistenţă I=U/R rezistente adiţionale shunturi I = UxR shunturi rezistente adiţionale I=U-R bobine înseriate condesatoare montate în paralel R/L L/R 1 valoarea numerică 2q reducerea pierderilor Corona f =n p / 60 valoarea numerică q reducerea solicitărilor mecanice ale stâlpilor f = 60 n / p valoarea numerică q/2 reducerea curenţilor de scurtcircuit f = 60 p / n teoremelor Biot-Savart legii inducţiei electromagnetice legii circuitului magnetic . B este inducţia magnetica. este egal cu: Folosirea conductoarelor jumelate în construcţia LEA are ca scop principal: Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este: Formula e = B l v. unde e este forţa electromotoare. l este lungimea unui conductor.Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă: Expresia B x i x l . reprezintă: Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit este: Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre se realizează cu: Extinderea domeniului de măsurare la voltmetre se realizează cu: Factorul de atenuare al unui circuit format dintrun rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L. emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară.

este: Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia: Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: Funcţionarea contoarelor de inducţie are la baza: Funcţionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: Funcţionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintă: Funcţionarea transformatoarelor electrice are la bazã: Henry este unitatea de măsură pentru: Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii capsulate într-un anumit număr de compartimente atrage după sine: Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii capsulate într-un anumit număr de compartimente atrage după sine: forţă electrocinetică este direct proporţională cu distanţa r dintre conductoare forţă electrodinamică forţă magnetomotoare forţă electrodinamică este invers proporţională cu distanţa r dintre conductoare forţă magnetomotoare nu depinde de distanţa dintre conductoare dependentă de modul în care este produs fluxul magnetic F=q/E fazei forţa electrostatica reducerea puterii tranzitate un regim inadmisibil curenţii turbionari direct proporţională cu variaţia în invers proporţională cu variaţia timp a fluxului magnetic în timp a fluxului magnetic F=E/q amplitudinii curenţii turbionari supraîncălzirea acestuia un regim de avarie fenomenul inducţiei electromagnetice fluxul magnetic limitarea posibilităţilor de producere a unui defect în instalaţie. limitarea posibilităţilor de producere a unui defect în instalaţie. parcurs de curentul i. F=qE perioadei efectul termic al curentului electric suprasarcina un regim temporar admisibil efectul termic al curentului electric inductanţă inducţia magnetică mărirea cantităţilor de gaz ce trebuie mărirea riscului de producere a manipulate în cazul intervenţiei la un unor scăpări de gaz. compartiment . paralele. compartiment.Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu. precum şi a unor manipulate în cazul intervenţiei la un defecte interne. aflate la distanţa r. localizarea unor eventuale mărirea cantităţilor de gaz ce trebuie scăpări de gaz. lungi. prin variaţia fluxului magnetic. aflat în câmpul de forţă electromagnetică (Laplace) inducţie magnetică B se numeşte: Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte: Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme. străbătute de câte un curent: Forţa electromotoare de inducţie care apare întrun circuit închis.

73 x curentul de faza siguranţa fuzibilă realizează protecţia la scurtcircuit.73 x tensiunea de faza siguranţa fuzibilă realizează protecţia la supratensiuni. curentul de pornire la conexiunea stea este: În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalaţie. indiferent de tipul constructiv al rotorului în scurtcircuit pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire ele autopornesc numai dacă au rotor în dublă colivie . releele termice realizează protecţia la suprasarcină. iar tensiunea fazei la valoarea tensiunii de linie iar pe faza defecta S rămâne defecte S se apropie de 0 pe faza S se apropie de 0 neschimbata ele autopornesc. curentul de linie este egal cu ~1. motoarele asincrone se pot opri. În cazul circuitelor de curent alternativ. sistemul nu are componentă simetrică homopolară de 3 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi creste impedanţa echivalenta a instalaţiei releele termice realizează protecţia la supratensiuni. iar la restabilirea tensiunii: tensiunea de linie este egala cu tensiunea de faza siguranţa fuzibilă realizează protecţia la suprasarcină. are loc următorul fenomen: În cazul punerii nete la pământ a fazei S într-o reţea de 20 kV cu neutrul izolat: În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare. sistemul are componentă simetrică directă de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi creste curentul de alimentare a instalaţiei tensiunea pe fazele R si T rămâne tensiunea pe fazele R si T creste cresc tensiunile pe fazele R si T. teoremele valorile instantanee ale tensiunilor valorile efective ale tensiunilor şi lui Kirchhoff sunt întotdeauna satisfăcute pentru: şi curenţilor curenţilor În cazul conexiunii în stea la transformator: În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice: În cazul în care echiparea circuitelor electrice de alimentare a motoarelor electrice se face cu siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice: În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă: În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone. alimentat de la o sursă. sistemul nu are componentă simetrică inversă 1/3 din curentul de pornire la conexiunea triunghi creste tensiunea de alimentare a instalaţiei releele termice realizează protecţia la scurtcircuit. iar neschimbata .În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ. aceasta furnizează circuitului: numai energie activă energie activă şi reactivă numai energie reactivă modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi curenţilor tensiunea de linie este egala cu ~1.

în funcţiune izolează partile sub tensiune între stinge arcul electric care apare in ele si fatã de masã întrerupătoare din motive economice sunt restricţii de poluare a mediului. cealaltă bară fiind tensiune. nu sunt restricţii de teren. nu este posibilă asigurarea unei răciri corespunzătoare a bobinajelor. menţinută în funcţiune. aglomerate. cupla se menţine: În echipamentul electric. sistemele de bare. funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub tensiune este avantajoasă deoarece permite: În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit. cupla transversală fiind în rezervă caldă. în rezervă caldă. funcţionarea cu unul dintre sistemele de bare în rezervă rece ( fără tensiune) este avantajoasă atunci când se doreşte:: În cazul unei scheme cu două bare colectoare şi un întreruptor pe circuit este de preferat ca în regim normal de funcţionare: În cazul unei staţii cu un sistem de bare colectoare secţionat longitudinal şi prevăzut cu o cuplă longitudinală cu întreruptor şi AAR. legarea la pământ este justificatã: În posturi de transformare se folosesc transformatoare răcite cu lichide neinflamabile atunci când: În posturi de transformare se folosesc transformatoare uscate atunci când: În posturi de transformare se preferă folosirea transformatoarelor răcite cu aer atunci când: micşorarea daunelor de scurtarea duratei manevrelor în caz scurtarea duratei manevrelor în nealimentare a consumatorilor în de revizie a unuia dintre sistemele de caz de ocolire a unui întreruptor. ambele bare colectoare să fie menţinute sub tensiune. sunt restricţii privitoare la zgomot. sunt restricţii de teren. . în rezervă rece. caz de scurtcircuit pe unul dintre bare colectoare. amplasarea postului se face în zone aglomerate. uleiul electroizolant are următoarele funcţii din punct de vedere electric: În instalaţiile de joasa tensiune.În cazul schemelor cu două sisteme de bare colectoare şi un întreruptor pe circuit. caz de scurtcircuit pe unul dintre bare colectoare. cupla transversală fiind menţinută în rezervă rece. una dintre barele colectoare să fie ambele bare colectoare să fie sub sub tensiune. sistemele de bare. amplasarea postului se face în zone aglomerate. micşorarea daunelor de scurtarea duratei manevrelor în caz scurtarea duratei manevrelor în nealimentare a consumatorilor în de revizie a unuia dintre sistemele de caz de ocolire a unui întreruptor. pentru diminuarea suprasolicitărilor echipamentelor electrice asigura ungerea mecanismelor de acţionare pentru securitatea muncii sunt restricţii de toxicitate pentru amplasarea postului se face în zone personalul de exploatare.

cu două scurte întreruperi.5 întreruptoare pe circuit: Într-o schemă de conexiuni bara şi cupla de ocolire servesc la: calculul valorii acestui fond la un calculul valorii acestui fond la N calculul valorii acestui fond la N ani anumit an ales ca referinţă. fără întreruperea alimentării pe circuitul respectiv. de regulã.. scoaterea în revizie a unui întreruptor.. este necesară o cuplă transversală. definită prin puterea reactivă definită prin puterea reactivă absorbită într-un element de linie produsă de un element de linie infinit mic infinit mic fluxul propriu al bobinei raportul dintre forţa exercitata asupra unei sarcini electrice în acel punct si mărimea sarcinii invers proporţională cu r inducţia magnetică pierderile Joule disipate într-un element de linie infinit mic forţa electromotoare derivata în raport cu spaţiul cu raportul dintre tensiunea aplicata semn schimbat a potenţialului în unui conductor si rezistenta acestuia acel punct direct proporţională cu pătratul lui r direct proporţională cu r monofazat trifazat bifazat este necesară o cuplă de ocolire. aflat la distanţă r de conductor este: Într-o reţea cu neutrul legat la pământ. defectului: Într-o schemă cu 1. ani înainte de PIF. pentru acelaşi punct de defect. şi acest curent Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se măsoară prin: Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i. nu sunt necesare circuite de cuplă transversală şi de ocolire scoaterea în revizie a unui întreruptor.. scoaterea în revizie a unei bare colectoare. corespunde.. . de a consolida elementele de a mari puterea de rupere a de a menţine temperatura constanta a fuzibile siguranţei siguranţei temperatura mediului ambiant tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz inductanţa uniform răspândită l..În sens general. după PIF. nisipul are rolul: Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată în principal de: Inductanţa de serviciu ( lineică) a unei linii electrice lungi este definită prin: Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între . actualizarea unui fond reprezintă: În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta tensiune. inductanţa uniform răspândită l.. valoarea cea mai mare a intensităţii curentului de scurtcircuit.

care până în momentul durata unei revizii sau reparaţii. respectiv a fost scos de sub tensiune. cupla transversală: Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kW iar puterea reactiva este de 3 kVAr. selectarea sistemului de bare pe care urmează a fi conectat circuitul. izolarea unei părţi a circuitului comutaţia curentului în regim normal de bara colectoare aflată sub de funcţionare. respectiv a fost scos de sub tensiune. nu se poate utiliza pentru cuplarea se poate utiliza pentru verificarea se poate utiliza pentru ocolirea în paralel a celor două sisteme de stării izolaţiei unui sistem de bare unui întreruptor de linie pe bare colectoare care sunt sub colectoare. tensiune.75 4/3 înainte cu 90 de grade cu zero grade (sunt în faza) cu 90 de grade în urma . cupla transversală: se poate utiliza pentru cuplarea în nu se poate utiliza pentru se poate utiliza pentru verificarea paralel a celor două sisteme de ocolirea unui întreruptor de linie stării izolaţiei unui sistem de bare bare colectoare care sunt sub pe durata unei revizii sau colectoare. transversală. Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare. respectiv a fost scos de sub tensiune. sub tensiune. reparaţii. separatorul asigură: Într-o schemă electrică prevăzută cu mai multe sisteme de bare colectoare. Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare. este necesară o cuplă de ocolire. tensiune.Într-o schemă electrică având un sistem de bare colectoare. care până în momentul durata unei revizii sau reparaţii.8 0. care până în momentul tensiune. factorul de putere este: Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent: 0. separatorul faţă de bare asigură: Într-o schemă poligon cu patru laturi: deconectarea unor curenţi de suprasarcină. este necesară o cuplă nu este necesară o cuplă transversală. se poate utiliza pentru cuplarea în nu se poate utiliza pentru verificarea se poate utiliza pentru ocolirea paralel a celor două sisteme de stării izolaţiei unui sistem de bare unui întreruptor de linie pe bare colectoare care sunt sub colectoare. tensiune. izolarea unei părţi din instalaţie comutaţia curentului în regim normal de altă parte a instalaţiei aflată de funcţionare. cupla transversală: Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare.

separatorul de bare. în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U: Într-un circuit rezistiv. întreruptorul. iar 1/2 în afara torului suma pătratelor rezistenţelor celor n rezistoare separatorul de bare. întreruptorul. separatorul de linie. întreruptorul. separatorul de bare. iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. separatorul de bare. separatorul separatorul de linie. separatorul de linie. de linie. întreruptorul .Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa L. având rezistenta R=5 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 100 V. . reactanţa totală a circuitului este =0 uniforma integral în câmpul magnetic din volumul torului suma rezistenţelor celor n rezistoare separatorul de linie. mai mare la periferia conductorului 1/2 din energie este înmagazinată în volumul torului. separatorul de bare. separatorul de bare. separatorul de linie. Tensiunea la bornele circuitului R-L este: Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R. curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă: Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat). separatorul de bare. separatorul de linie. o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C. întreruptorul. întreruptorul. întreruptorul. întreruptorul. separatorul de linie. întreruptorul. energia magnetică produsă de un curent care străbate bobinajul torului este localizată: Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu: La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: La deconectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: curentul creste instantaneu la valoarea U/R curentul nu circula prin acest circuit curentul ajunge la valoarea U/R după un timp 20 A 500 A 95 A 170V 30 V 122 V reactanţa totală a circuitului X este > 0 reactanţa totală a circuitului X este <0 mai mare în centrul conductorului integral în câmpul magnetic din afara torului suma inverselor rezistenţelor celor n rezistoare separatorul de bare. tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V. separatorul de bare. curentul este de: Într-un circuit R-L serie de curent alternativ. separatorul de linie.

deoarece curentul este mai de ploturi se montează: mica mic La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni. separatorul de bare. separatorul de linie. nu se modifică egala rămâne constanta la variaţia sarcinii nu depinde de capacitate cu sarcina reducerea tensiunii la bornele de alimentare ale motorului pe oricare dintre înfăşurări La pornirea motoarelor electrice asincrone se reducerea curentului electric reducerea vibraţiilor rotorului urmăreşte: absorbit de motor La transformatoarele la care comutarea ploturilor pe înfăşurarea de tensiune mai pe înfăşurarea de tensiune mai se face cu transformatorul în sarcina. separatorul de bare. separatorul de bare. căderea de tensiune pe fiecare condensator este: La o maşina electrica asincrona turaţia variază: separatorul de linie. comutatorul mica. separatorul de linie. în regim normal si simetric de funcţionare avem: Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma: Legea lui Coulomb exprimã: Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este valabila: u=Ri forţa de interacţiune dintre corpuri punctuale încărcate cu sarcini electrice doar în curent continuu u= L di/dt fluxul electric printr-o suprafaţa sferica doar în curent alternativ tensiunea zero du=i/C dt diferenţa de potenţial între doua puncte indiferent de natura circuitului . deoarece tensiunea este mai mare.La deconectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la capăt: La generatorul sincron viteza de rotaţie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotaţie a rotorului maşinii este: La maşina sincrona turaţia variază în funcţie de sarcina astfel: La o instalaţie cu mai multe condensatoare conectate în serie. între tensiunea de linie tensiunea de faza neutru si pământ. întreruptorul. scade faţă de tensiunea la sursă proporţional cu lungimea liniei mai mica scade când sarcina scade invers proporţionala cu capacitatea cu frecventa întreruptorul. creşte faţă de tensiunea la sursă proporţional cu pătratul lungimii liniei mai mare creste când sarcina creste direct proporţionala cu capacitatea cu curentul de excitaţie întreruptorul.

5 prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte mult mai mare decât 1 diminua consumul specific de material conductor din motive constructive reducerea dimensiunilor reducerea timpului necesar reviziilor celulelor. şi reparaţiilor. reluctanţă permeanţă 0 prin utilizarea motoarelor cu rotorul în dublă colivie puţin mai mare decât 1 simplifica structura reţelelor echivalente pentru a reduce volumul de calcule reducerea tensiunii electromotoare induse 1. excitatoarea cu colector din nu permit variaţia turaţiei în limite au randament mai mic decât al circuitul acestora este un element largi celorlalte tipuri de motoare puţin fiabil încărcarea generatoarelor cu încărcarea generatoarelor cu utilizare de compensatoare sincrone putere activa putere reactiva care alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa funcţionând în scurtcircuit ca o linie funcţionând în gol caracteristică .Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circuitelor liniare numai circuitelor cu elemente neliniare constanta de atenuare a liniei circuitelor liniare şi circuitelor neliniare constanta de distorsiune a liniei Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de constanta de propagare a liniei tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte: Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor impedanţă electrice se numeşte: Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este 1 egală cu: Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea prin deconectarea şi reconectarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu lor la reţeaua de alimentare rotorul în scurtcircuit se face: Materialele feromagnetice au permeabilitatea mai mica decât 1 relativa: Metoda transfigurării reţelelor electrice este folosita pentru a: Miezul magnetic al rotorului unei maşini electrice asincrone se realizează din tole pentru: Montajul fix al aparatelor în interiorul celulelor conduce la: Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece: Nivelul de tensiune în sistem se reglează prin: O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie: reduce pierderile de putere activa în reţea reducerea curenţilor turbionari realizări constructive simple. fără blocaje suplimentare.

. H ”i T2 T1 T2 . curent mic..O linie electrică lungă funcţionând în gol: O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: O protecţie este selectivă atunci când: O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina.. Pentru regimul normal de funcţionare sa se precizeze efectul bobinei: L1 produce putere reactivă absoarbe putere reactivă absoarbe putere reactivă produce putere reactivă deconectează numai consumatorul deconectează toţi consumatorii defect deplasarea neutrului creşterea curenţilor de scurtcircuit nu produce şi nu absoarbe putere reactivă nu produce şi nu absoarbe putere reactivă deconectează o jumătate dintre consumatori nici un efect L2 L1 L2 T1 . H ”s se fac manevre dese cu circuitele se fac manevre dese cu circuitele pe legătura dintre blocuri circulă un de linie.. H " superior atunci când: L1 . H " inferior este de preferat unei scheme de tip . de transformator. O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip .

. H ”s T2 se fac manevre dese cu circuitele se fac manevre dese cu circuitele pe legătura dintre blocuri circulă un de linie. unde se preferă montarea transformatoarelor de curent ?: Pe măsură ce creşte tensiunea la care se realizează instalaţiile electrice. între separatorul de bare şi întreruptor.L1 L2 L1 L2 T1 . H ”i T2 T1 . curent mic. da. de transformator.. costul pierderilor de putere Cp este: M reţele radiale reţele buclate cu funcţionare radialã reţele buclate ZY=1 J=YE Z=Y între barele colectoare şi separatorul de bare.. crescător. H " superior este de preferat unei scheme de tip . constant.e. O schemă cu două blocuri linie-transformator cu punte între ele de tip . E şi impedanţa interioară Z poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y. da. descrescător. separatorul S2.. între întreruptor şi separatorul de linie. dacă sunt îndeplinite condiţiile: Pe liniile electrice de înaltă tensiune.m. separatorul S1 Pe schema de mai sus sunt aparate în plus ? . S1 S2 nu. H " inferior atunci când: O siguranţa mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizează prin: O sursă de tensiune cu f.

monofazate. separatorul S2 Pe schema de mai sus sunt aparate în plus ? Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice. de tip interior. răcite cu aer (uscate). monofazate. monofazate. fără miez de fier. inductivă şi energia reactivă inductivă este energia reactivă capacitivă este mai receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa capacitivă. impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru maşini rotative racordate în derivaţie pe circuit. da. puterea mărită micşorată divizatã în mai multe unităţi totalã instalatã într-o staţie trebuie: Pentru materialele magnetice. da. cu miez de fier. fără miez de fier. Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit.M G S1 S2 nu. de tip interior. impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru elemente statice înseriate pe circuit. se compensează mai mare decât cea capacitivă mare decât cea inductivă caracteristică a liniei: Pentru o putere aparenta data puterea activa are când factorul de putere =1 când factorul de putere = 0 când U = U max valoarea maxima: Permeabilitatea este o mărime: magnetică electrică mecanică Permitivitatea este o mărime: electrică magnetică chimică . reţeaua inversă se compune din: Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit se utilizează bobine: impedanţe identice cu ale reţelei directe pentru elemente statice înseriate pe circuit. relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului este liniară este o egalitate este neliniară magnetic: Pentru micşorarea pierderilor de putere prin se realizează piesele din tole cu se evită plasarea pieselor metalice se execută piesele metalice din curenţi turbionari în piesele metalice mari adaus de siliciu pentru mărirea masive în câmpuri magnetice tole de oţel subţiri izolate între ele parcurse de fluxuri magnetice variabile: rezistivităţii variabile Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa se numeşte putere caracteristică este independentă de lungimea este independentă de tensiunea liniei caracteristică a liniei. răcite cu aer (uscate). răcite cu ulei. separatorul S1. de tip interior. puterea activă la sau putere naturală liniei extremitatea receptoare: Pentru o linie electrică care alimentează un energiile reactive.

M la origine infinit pentru: Prima lege a lui Kirchhoff. M la mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pct.e.e.m.m.e. din interiorul învelişului. faţă de nod (teorema lui Vaschy): Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul. ne dă. LEC) . adăugate laturile pe care nu se adaugă f. la aceeaşi putere aparentã vehiculatã. zincul Fierul. la aceeaşi putere aparentã vehiculatã. este direct proportionalã cu: Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã.8 sunt: pătratul frecventei pătratul tensiunii reţelei pătratul curentului pătratul curentului pătratul tensiunii pătratul puterii active mai mici egale mai mari Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul aducerea acestuia de la infinit în aducerea acestuia din punctul M transportul acestuia din pct.9.) egale şi la fel orientate anterior în reţea nu se modifică laturile cu f. pentru curenţii care N-1 relaţii distincte N relaţii distincte N+1 relaţii distincte circulă prin reţea: Prin adăugarea. LEA. pornirea fără dispozitiv de pornire Principalele funcţii ale carcasei unei celule electrice sunt protecţia echipamentului electric împotriva supratensiunilor. pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate. cuprul protecţia persoanelor împotriva atingerii accidentale a pieselor protecţia echipamentului electric aflate sub tensiune în funcţionare împotriva pătrunderii corpurilor normală sau a pieselor în mişcare străine şi a umezelii.m. faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere = 0. pentru o reţea electrică buclată cu N noduri.Pierderea de putere activa într-un element de reţea (transformator. Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie: curentul mic de pornire cuplul de pornire foarte bun . cuprul. sunt invers proporţionale cu: Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere = 0. a unor forţe circulaţia de curenţi existentă se pot modifica curenţii din se modifică circulaţia de curenţi din electromotoare (f. nichelul şi cobaltul Fierul. aluminiul.

urme de umidităţii. curentul prin circuitul rotoric creşte foarte mult permite definirea limitelor de utilizare ale unui aparat electric puterea activã absorbitã de motor de la reţea când este alimentat la Un si absoarbe In micşorarea densităţii dielectricilor gazoşi.Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie faptul că: permit reglarea în limite largi a turaţiei nu necesită întreţinere permanentă prezintă o construcţie simplă şi robustă Printre factorii care pot provoca o micşorare nedorită a nivelului de izolare din instalaţiile capsulate cu SF6 se pot număra: impurităţi ca urmare a unui produse de descompunere ale SF6 montaj necorespunzător (dacă şi compuşii lor cu materiale montajul se face cu mâini izolante sau metale. tensiunile electromotoare nu mai sunt sinusoidale produce transformarea energiei electrice în energie mecanică puterea activã transmisã prin întrefierul motorului când este alimentat la Un si absoarbe In umiditatea reziduală scăzută a gazului izolant Printre măsurile de reducere a distanţelor de izolare pot fi: Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui generator sincron are următoarele efecte negative. sub influenţa murdare. Puterea electrică reactivă: folosirea dispozitivelor de limitare a curenţilor de scurtcircuit. transpirate. apar scântei la periile colectorului este variaţia în timp a energiei magnetice şi electrice puterea mecanicã debitatã de motor la arbore când este alimentat la Un si absoarbe In Puterea nominala a unui motor electric se defineşte astfel: Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este: Reactanţa supratranzitorie a unui motor este: Regimul deformant este un regim energetic în care: raportul dintre tensiunea primara raportul dintre curentul primar si raportul dintre tensiunea primara si si secundara de mers în gol secundar la sarcina nominala secundara la sarcina nominala direct proporţionala cu curentul de pornire undele de curent şi tensiune nu sunt periodice invers proporţionala cu curentul invers proporţionala cu pătratul de pornire tensiunii de alimentare undele de curent şi de tensiune undele de curent şi tensiune sunt sunt ambele periodice şi periodice iar una este nesinusoidală nesinusoidale . aplicarea unui strat protector pe izolatoare pentru micşorarea efectelor poluării din marile oraşe sau de pe unele platforme industriale. grăsime. praf de diferite feluri şi mai ales pilituri metalice).

având fiecare rezistenta de 2 ohm. direct proporţional reactanţa capacitivă este mai mare decât reactanţa inductivă de a face posibila umplerea cu ulei a transformatorului nici una din cele doua schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel reactanţele inductivă şi capacitivă reactanţa inductivă este mai mare în valoare absolută sunt egale decât reactanţa capacitivă de a asigura o suprafaţa de contact a uleiului cu aerul mai mica circulaţia de putere activa de a asigura spaţiul necesar dilatării si contractării uleiului circulaţia de putere reactiva schemele de secvenţă directă.73 ori decât curentul de linie protejarea motoarelor electrice împotriva suprasarcinilor 6 ohm Relaţia între curenţii de linie si de fazã în sisteme curentul de linie este mai mare de cu generatoare si receptoare conectate în triunghi 1.73 ori decât curentul de fazã este: Releul termic se foloseşte pentru: Rezistenta echivalenta a trei rezistoare. inversă. montate în serie este: Rezistenta echivalenta a trei rezistoare.66 ohm modificarea curentului (tensiunii) de excitaţie la generatoarele sincrone curentul de fazã este mai mare de de 1. direct proporţional 9 ohm masa. montate în paralel.Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind: Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin: Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: tensiunea de excitaţie modificarea curentului de excitaţie deconectarea automatã a liniilor la suprasarcinã admisia agentului primar la curentul statoric turbina deschiderea aparatului director al deconectarea rezistentei de stingere turbinei conectarea automatã a unui transformator de rezervã curentul de linie este egal cu curentul de fazã protejarea generatoarelor si motoarelor electrice împotriva punerii la pământ 0. este: Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă: Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forţa este: Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat) se compune din: protejarea motoarelor electrice la scurtcircuit 5 ohm 3 ohm natura materialului 1 ohm lungime. având fiecare rezistenta de 3 ohm. schemele de secvenţă directă. homopolară conectate în inversă şi homopolară conectate paralel în serie .

curentul primar si curentul secundar sunt foarte mici realizării unei economii de teren. de limitare a curenţilor de scurtcircuit de la generator spre bobină de a reduce costul instalaţiei întotdeauna de la bobină spre generator Secţionarea barelor colectoare în staţiile electrice are scopul: Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este: . esteticii şi clarităţii instalaţiei. dacă alimentarea staţiei se face prin două transformatoare sau printr-un transformator cu înfăşurare divizată. a consumatorilor racordaţi la bare. Scopul supraînălţării echipamentelor electrice din accesului mai comod în instalaţie.Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din: Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se compune din: Scopul normării distanţelor de izolare în aer minime admisibile pentru instalaţiile electrice este asigurarea: schema de secvenţă directă schemele de secvenţă directă. inversă inversă conectate în paralel şi homopolară conectate în paralel schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel schema de secvenţă directă înseriată cu schema de secvenţă inversă schema de secvenţă directă schema de secvenţă directă siguranţei în funcţionare a instalaţiei. inversă şi homopolară conectate în serie schema de secvenţă directă înseriată cu triplul impedanţei arcului protecţiei personalului de exploatare a instalaţiei. prin reducerea numărului de defecte în instalaţie. instalaţii electrice exterioare este asigurarea: Se considera ca un transformator funcţionează în gol atunci când: sarcina transformatorului este foarte mica securităţii personalului de exploatare. iar cealaltă este deschisa limitarea curenţilor de scurtcircuit pe barele respective. schemele de secvenţă directă şi schemele de secvenţă directă. când o înfăşurare este conectata la reţea. în funcţie de încărcarea generatorului Secţionarea barelor colectoare ale unei staţii electrice conduce la: limitarea curenţilor de mărirea continuităţii în alimentare scurtcircuit pe barele respective. dacă alimentarea staţiei se face printr-un singur transformator. de a reduce pierderile de putere poate avea oricare sens.

Separatorul. egală cu 1/2 de rezonanta sau de ferorezonanţa reactanţei forţa exercitată între două conductoare paralele parcurse de curenţi intensităţii câmpului magnetic sunt facilităţi în modul de dispunere a bornelor şi deci de racordare la reţea. ca echipament în cadrul unei staţii electrice. mărimile efective de curent sau de mărimile instantanee de curent tensiune sau de tensiune corespund unor realităţi fizice reprezintă artificii de calcul întotdeauna simetric curentul nominal al legăturilor electrice. nulă indirecte (induse) rezistenţei forţa electromagnetică fluxului magnetic este posibilă pătrunderea umidităţii în interiorul rezervorului de expansiune. . egală cu 1 directe impedanţei intensitatea câmpului magnetic produs de un curent care circulă printr-un conductor inducţiei magnetice dilatarea lichidului este compensată prin deformarea elastică a pereţilor cuvei. este nesimetric dacă fazele sunt neegal încărcate mediul de stingere a arcului electric. are rolul: Siguranţele electrice au rolul de a: Siguranţele electrice sunt aparate electrice care împiedica: Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protecţie la: Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi: Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat racordat la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice este: Spaţiul ocupat de o instalaţie capsulată depinde în principal de: Suma forţelor electromotoare ale unui sistem trifazat simetric este: Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: Susceptanţa unui circuit de curent alternativ sinusoidal este inversul: Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: Tesla este unitatea de măsură a: Transformatoarele cu ulei prevăzute cu conservator prezintă următoarele caracteristici: de a proteja circuitul la de a separa vizibil un circuit supracurenţi proteja instalaţia din aval la face trecerea din linie electrica defecte la scurtcircuit ca si la aeriana în line electrica în cablu suprasarcini de lunga durata creşterea tensiunii peste o valoare creşterea curentului peste o limita valoare limita supratensiuni supracurenţi de a măsură nivelul de izolaţie asigura protecţia personalului scăderea curentului sub o valoare limita defect de izolaţie valorile medii de curent sau de tensiune numai sistemul direct corespunde unei realităţi fizice este simetric dacă fazele sunt egal încărcate capsularea tripolară sau monopolară.

absoarbe putere activă şi putere absoarbe putere activă şi produce produce putere activă şi putere reactivă putere reactivă reactivă protecţia în caz de scurtcircuit. este un circuit: Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit: Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate: Un întreruptor debroşabil asigură: Un întreruptor debroşabil asigură: Un motor electric sincron. protecţia la supratensiuni. care funcţionează subexcitat: Un motor electric trifazat legat în stea este în funcţiune si alimentat la 0. 0.Transformatoarele de măsurare a curenţilor se construiesc pentru curenţi secundari de: Transformatoarele de măsurare de curent: Transformatoarele de măsurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de: Transformatoarele de măsurare de tensiune: Un circuit de curent alternativ. protecţia în caz de scurtcircuit. de restul instalaţiei aflată sub tensiune.4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este: Un număr de n surse având fiecare tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r. comutaţia în regim normal. legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având: 1 sau 5 A pot fi racordate în circuitul primar cu înfăşurarea secundara deschisa 10 V nu pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara deschisa pur rezistiv 5 sau 10 A pot fi lăsate în exploatare cu înfăşurarea secundara deschisa 50 V 1 sau 10 A nu pot fi racordate in circuitul primar cu înfăşurarea secundara deschisa 100 V nu pot fi lăsate în exploatare cu pot fi puse sub tensiune cu înfăşurarea secundara în înfăşurarea secundara in scurtcircuit scurtcircuit pur inductiv pur capacitiv liniar neomogen neliniar prin conducţie prin inducţie prin magnetizare izolarea personalului care lucrează la întreruptor.4 kV 0V 230 V forţa electromotoare e si rezistenta r/n forţa electromotoare ne si rezistentă r/n forţa electromotoare e si rezistenta nr. . protecţia la supratensiuni. pentru care factorul de putere este egal cu 1.

nu asigură izolarea personalului care lucrează la întreruptor. de restul instalaţiei aflată sub tensiune. rezistenţa R tinde spre zero fãrã curent. Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: . rezistenţa R este egală cu rezistenţa internă a sursei de tem cu curent fara tensiune apar supratensiuni periculoase in secundar Axh se utilizează Coulombul Weber Hertz Coulomb greutate specifica kW kVA asigură scurtarea duratei reviziilor la celule. de restul instalaţiei aflată sub tensiune.Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea maximă dacă: Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat: Un transformator de măsurare de curent nu poate fi lăsat cu secundarul în gol. asigură izolarea personalului care lucrează la întreruptor. nu asigură scurtarea duratei reviziilor la celule. asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor. asigură scurtarea duratei reviziilor la celule. fãrã tensiune sau sub tensiune. deoarece: Unitatea de măsură a capacităţii unui condensator este: Unitatea de măsură a fluxului electric este: Unitatea de măsură a fluxului magnetic este: Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte: Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: Unitatea de măsură ohm x mmp / m este pentru: Unitatea de măsură pentru măsurarea puterii active este: Unitatea de măsură pentru puterea reactiva este: Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: rezistenţa R este egală cu rezistenţa totală a circuitului văzută prin bornele AB sub tensiune si cu curent împiedica circulaţia curentului primar F nu are denumire proprie Tesla Weber V/m rezistivitate kWh kVAr nu asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor. asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor. de restul instalaţiei aflată sub tensiune. fãrã curent nu indica aparatele de măsurare A/h Faradul Farad Henry Farad coeficient de dilataţie kW/h kW asigură izolarea personalului care lucrează la întreruptor.

.. reduce pericolul de incendiu. o siguranţă în funcţionare mai mare. de restul instalaţiei aflată sub tensiune. Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi: asigură compactarea celulei.. argint modul de tratare a neutrului reţelei invers proporţională cu pătratul lui r mai mare Utilizarea întreruptorului debroşabil: Utilizarea SF6 ca mediu de izolare conduce la realizarea unor celule: Utilizarea SF6 ca mediu de stingere a arcului electric permite realizarea unor întreruptoare: Utilizarea unei cuple longo-transversale se preferă atunci când dorim: Utilizarea vidului ca mediu de stingere a arcului electric: Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale: Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de: Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este: Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este . faţă de cea a unui cablu subteran. cupru. argint. reducerea investiţiei în echiparea staţiei.. compacte puţin silenţioase.. creşte masa şi gabaritul întreruptoarelor aluminiu. Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este . asigură scurtarea duratei reviziilor la celule.. cu întreţinere mult simplificată.. argint. faţă de cea a unui cablu subteran.Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: asigură eliminarea unor greşeli de manevră datorate separatoarelor. asigură rapiditate în restabilirea alimentării în cazul unei defectări.. aluminiu circulaţia puterii reactive direct proporţională cu pătratul lui r mai mică nu asigură izolarea personalului care lucrează la întreruptor. creşte riscul de electrocutare a personalului care execută lucrări de revizie în celulă.. cu întreţinere mult simplificată.. aluminiu... scurtarea manevrelor.. reduce cheltuielile de întreţinere. cupru.... cu pericol de incendiu fără pericol de incendiu. cupru bilanţul puterilor active direct proporţională cu r egală egală amplitudine mai mare valoare efectivă mai mică valoarea eficace .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful