You are on page 1of 0

SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006
Datum revizije 14.05.2013 Verzija 8.2

Liste sa sigurnosnim podacima za kataloke stavke dostupne su na www.merck-chemicals.com
Strana 1 od 11
ODSJEK 1. Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeu
1.1 Identifikacija proizvoda
Kataloki broj 818760
Ime produkta Etanol apsolutni EMPLURA
Registracijski broj REACH Za ovu tvar nije dostupan registarski broj jer je ova tvar ili njena upo
raba iskljuena iz registracije u skladu s lankom 2REACH propisa
(EC) B r. 1907/2006, godinja tonaa ne zahtjeva registraciju ili je
registraci ja predvidjena za kasniji datum registracije.

1.2 Odgovarajue identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporuuju
Identificirane uporabe Kemijska proizvodnja, Kemikalija za sintezu
Za dodatne informacije o uporabi, molimo pogledajte portal Merck
Chemicals (www.merck-chemicals.com).

1.3 Podaci o dobavljau koji isporuuje sigurnosno-tehniki list
Tvrtka Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Njemacka * Phone: +49 6151 72-0
Odgovorni odjel EQ-RS * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

1.4 Broj telefona za izvanredna
stanja
Tel.: 01 4843 646/647/745

ODSJEK 2. Identifikacija opasnosti
2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
Klasifikacija (UREDBI (EZ) br. 1272/2008)

Zapaljiva tekuina, Klasa 2, H225
Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

Klasifikacija (67/548/EEZ ili 1999/45/EZ)
F Lako zapaljivo R11
Za cjelokupan sadraj R upozorenja spomenutih u ovom odsjeku, pogledati odsjek 16.

2.2 Elementi oznaavanja
Oznaivanje naljepnicom (UREDBI (EZ) br. 1272/2008)
Piktogrami rizikaUpozoravajua rije
Opasnost

Upozorenja o opasnosti
H225 Lako zapaljiva tekuina i para.
SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Kataloki broj 818760
Ime produkta Etanol apsolutni EMPLURA

Liste sa sigurnosnim podacima za kataloke stavke dostupne su na www.merck-chemicals.com
Strana 2 od 11

Obavijesti o opasnosti
Sprjeavanje
P210 Drite podalje od topline/ iskrenja/ otvorenog plamena/ toplih povrina.. - Zabranjeno puenje.
P233 uvati u dobro zatvorenom spremniku.
P240 Uzemljiti/uvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.
Skladitenje
P403 + P235 Skladititi na dobro prozraenom mjestu. Odravati hladnim.

Skraeno oznaavanje (125 ml)
Piktogrami rizikaUpozoravajua rije
Opasnost

CAS-br. 64-17-5

Oznaivanje naljepnicom (67/548/EEZ ili 1999/45/EZ)
Simbol(i)
F Lako zapaljivo

Oznake
upozorenja "R"
11 Lako zapaljivo.
Oznake
obavijesti "S"
7-16 uvati u dobro zatvorenim spremnicima. uvati odvojeno od
izvora paljenja - zabranjeno puenje.
EZ-br. 200-578-6
Skraeno oznaavanje (125 ml)
Simbol(i)
F Lako zapaljivo


2.3 Ostale opasnosti

Tvar ne zadovoljava kriterije za PBT ili vPvB u skladu s propisom (EC) B r. 1907/2006, Dodatak
XIII.

ODSJEK 3. Sastav/informacije o sastojcima
3.1 Tvar

Formula CHOH CHO (Hill)
CAS-br. 64-17-5
EZ-br. 200-578-6
Molarna masa 46,07 g/mol

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

Napomene Bez opasnih sastojaka sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

3.2 Preparat
neprimjenjivo

SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Kataloki broj 818760
Ime produkta Etanol apsolutni EMPLURA

Liste sa sigurnosnim podacima za kataloke stavke dostupne su na www.merck-chemicals.com
Strana 3 od 11

ODSJEK 4. Mjere prve pomoi
4.1 Opis mjera prve pomoi
Nakon udisanja: svjei zrak.

Nakon dodira s koom: oprati s mnogo vode. Odmah ukloniti kontaminiranu odjeu.

Nakon dodira s oima: irom otvorenih kapaka isprati oi velikom koliinom vode. Ako je
potrebno pozvati oftalmologa.

Nakon gutanja: dati osobi piti vode (dvije ae najvie). Ako se osoba ali, posavjetovati se s
lijenikom.

4.2 Najvaniji simptomi i uinci, akutni i odgoeni
nadraujue djelovanje, respiratorna paraliza, Vrtoglavica, narkoza, opijenost, euforija, Munina,
Povraanje

4.3 Hitna lijenika pomo i posebna obrada
Nema dostupnih podataka.

ODSJEK 5. Mjere gaenja poara
5.1 Sredstva za gaenje
Prikladna sredstva za gaenje
Ugljik-dioksid (CO2), Pjena, Suhi prah, Voda

Neprikladna sredstva za gaenje poara
Za ovu tvar/mjeavinu nisu dana ogranienja agensa za gaenje.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Zapaljivo.
Pare su tee od zraka i mogu se iriti uz podove.
Radi eksplozivne smjese s zrakom na sobnoj temperaturi.
Pazite na odbijanje.
U sluaju poara, mogue je razvijanje opasnih zapaljivih plinova ili para.

5.3 Savjeti za gasitelje poara
Posebna zatitna oprema za vatrogasce
U sluaju vatre nositi samostalni aparat za disanje.

Dodatni podaci
Pobrinite se da voda koju ste upotrijebili za gaenje poara ne kontaminira vodenu povrinu ili
sustav podzemnih voda. Maknuti spremnik iz opasne zone i hladiti vodom.

ODSJEK 6. Mjere kod sluajnog isputanja
6.1 Osobne mjere opreza, zatitna oprema i postupci u sluaju opasnosti
Savjet za osoblje koje ne radi u hitnim sluajevima Izbjegavati dodir sa supstancom. Ne udisati
pare, aerosoli. Drati podalje topline i izvora paljenja. Osigurati odgovarajuu ventilaciju.
Napustite opasno podruje, obratite panju na postupke u hitnim sluajev ima, savjetujte se sa
strunjakom.

Savjet za osoblje koje intervenira u hitnim sluajevima: Zatitna oprema vidi odjeljak 8.

6.2 Mjere zatite okolia
Ne izlijevati u kanalizaciju. Rizik od eksplozije.

6.3 Metode i materijal za sprjeavanje irenja i ienje
SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Kataloki broj 818760
Ime produkta Etanol apsolutni EMPLURA

Liste sa sigurnosnim podacima za kataloke stavke dostupne su na www.merck-chemicals.com
Strana 4 od 11
Pokrijte odvode. Sakupite, zaveite i ispumpajte sve to se rasulo.
Obratite panju na mogua ogranienja materijala (vidi odjeljke 7 i 10).
Pokupiti s materijalom koji apsorbira tekuine (npr. Chemizorb ). Zbrinuti na odgovarajui
nain za kemijski otpad. Poistiti zahvaenu povrinu.

6.4 Uputa na druge odjeljke
Indikacije o obradi otpada vidi odjeljak 13.

ODSJEK 7. Rukovanje i skladitenje
7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje
Savjeti za sigurno rukovanje
Obratite panju na mjere opreza oznaene na etiketi.

Savjeti o zatiti protiv poara i eksplozije
Drati podalje od otvorenog plamena, vruih povrina i izvora paljenja. Poduzeti mjere protiv
pojave statikog elektriciteta.

Higijenske mjere
Promijeniti kontaminiranu odjeu. Preporuena primjena zatitne kreme za kou. Oprati ruke
nakon rada sa supstancom.

7.2 Uvjeti sigurnog skladitenja, uzimajui u obzir mogue inkompatibilnosti
Uvjeti skladitenja
Pobrinuti se da je spremnik dobro zatvoren i uvati na suhom i dobro prozraenom mjestu.
Drati podalje topline i izvora paljenja.

Skladititi na +15C do +25C.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Osim uporabe opisane u poglavlju 1.2, nikakva druga uporaba nije predvid jena.

ODSJEK 8. Nadzor nad izloenou/osobna zatita
8.1 Nadzorni parametri
Sastojci s graninim vrijednostima koje variraju s obzirom na radno mjesto i koje treba kontrolirati
Sastojci
Temelj Vrijednost Najvia
doputena
razina buke
Napomene

Etanol (64-17-5)
HR MDK Maksimalna dopustiva
koncentracija - 8 sati
(GVI):
1.000 ppm
1.900 mg/m


Maksimalna dopustiva
koncentracija - 8 sati
(GVI):
1.000 ppm
1.900 mg/m

Aneks 1: Maksimalne doputene vrijednosti izlaganja


Preporueni postupci monitoringa
Metode za mjerenje atmosfere radnog mjesta moraju biti u suglasju sa zah tjevima normi DIN EN 482 i DIN
EN 689.
8.2 Nadzor nad izloenou

Tehnike mjere
Prioritet se mora dati tehnikim mjerama i primjerenim radnim operacijam a iznad uporabe
osobne zatitne opreme.
Vidi odjeljak 7.1.
SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Kataloki broj 818760
Ime produkta Etanol apsolutni EMPLURA

Liste sa sigurnosnim podacima za kataloke stavke dostupne su na www.merck-chemicals.com
Strana 5 od 11

Individualne mjere zatite
Zatitna odjea mora se odabrati specifino za svako radno mjesto, ovisno o koncentracijama i
koliini opasnih tvari kojima se rukuje. Otpornost zatitne odjee na kemikalije treba se doznati
od odredenog dobavljaa.

Zatita oiju/lica
Sigurnosne naoale

Zatita ruku
puni kontakt:
Materijal od kojeg su
izraene rukavice:
Butilna guma
Debljina rukavice: 0,7 mm
Vrijeme prodiranja
kemikalije:
> 480 min
kontakt prskanjem:
Materijal od kojeg su
izraene rukavice:
Nitrilna guma
Debljina rukavice: 0,40 mm
Vrijeme prodiranja
kemikalije:
> 120 min

Zatitne rukavice za upotrebu trebaju biti u skladu s odredbama EC smjernicama 89/686/EEC
i standardima EN374, npr. KCL 898 Butoject (puni kontakt), KCL 730 Camatril -Velours
(kontakt prskanjem).
Vrijeme prodiranja navedeno gore odredeno je u KCL laboratorijskim testiranjima prema EN374
s uzorcima preporuenim tipova rukavica.
Ova preporuka odnosi se samo na produkte navedene u sigurnosnoj listi i ako smo mi dostavili i
naveli namjeru. Ako se otapa ili mijea sa drugim substancama pod uvjetima koji se razlikuju od
EN374 molimo Vas kontaktirajte dobavljaa CE rukavica (npr. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,
Internet: www.kcl.de).

Ostala zatitna oprema
Antistatika zatitna odjea koja zadrava plamen

Zatita organa za disanje
potrebno ako nastaju pare/aerosoli.
Preporueni tip filtra: Filter A (prema DIN 3181) za pare organskih spojeva
Poduzetnik treba osigurati da se odravanje, ienje i testiranje zatitnih ureaja za disanje
obavlja u skladu s uputama proizvoaa. Ove mjere treba valjano dokumentirati.

Nadzor nad zatitom okolia
Ne izlijevati u kanalizaciju.
Rizik od eksplozije.

ODSJEK 9. Fizikalna i kemijska svojstva
9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
Oblik tekuina

Boja bezbojan

Miris kao alkohol

Prag osjetljivosti mirisa 0,1 - 5058,5 ppm

SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Kataloki broj 818760
Ime produkta Etanol apsolutni EMPLURA

Liste sa sigurnosnim podacima za kataloke stavke dostupne su na www.merck-chemicals.com
Strana 6 od 11
pH 7,0
u 10 g/l
20 C

Toka topljenja -114,5 C

Vrelite/podruje vrenja 78,3 C
u 1.013 hPa

Plamite 12 C
Metoda: c.c.

Hlapivost Nema dostupnih podataka.

Zapaljivost (kruta tvar, plin) Nema dostupnih podataka.

Donja granica eksplozivnosti 3,5 %(V)

Gornja granica eksplozivnosti 15 %(V)

Tlak pare 59 hPa
u 20 C

Relativna gustoa pare 1,6

Relativna gustoa 0,790 - 0,793 g/cm
u 20 C

Topljivost u vodi u 20 C
mijea se u potpunosti

Koeficijent raspodjele n-
oktanol/voda
log Pow: -0,31
(eksperimentalno)
(Lit.) Ne oekuje se bioakumulacija.

Temperatura samozapaljenja Nema dostupnih podataka.

Temperatura raspadanja Moe se destilirati bez raspadanja pri normalnom tlaku.

Viskoznost, dinamika 1,2 mPa.s
u 20 C

Eksplozivna svojstva Nije klasificirano kao eksploziv.

Oksidirajua svojstva nijedan

9.2 Drugi podaci
Temperatura paljenja 425 C
Metoda: DIN 51794

Provodljivost < 1 S/cm

SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Kataloki broj 818760
Ime produkta Etanol apsolutni EMPLURA

Liste sa sigurnosnim podacima za kataloke stavke dostupne su na www.merck-chemicals.com
Strana 7 od 11

ODSJEK 10. Stabilnost i reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Pare mogu stvoriti eksplozivnu smjesu s zrakom.

10.2 Kemijska stabilnost
Ovaj je proizvod kemijski stabilan pod standardnim uvjetima okoline (sob na temperatura).

10.3 Mogunost opasnih reakcija
Opasnost od eksplozije/egzotermne reakcije s:
vodik-peroksid, perklorati, perkloratna kiselina, Nitratna kiselina, iva(II)-nitrat, permanganska
kiselina, Nitrili, peroksi-spojevi, Jako oksidirajua sredstva, nitrozilni spojevi, Peroksidi, natrij, Kalij,
halogenirani oksidi, kalcij hipoklorit, duik-dioksid, metalni oksidi, uranijev heksafluorid, jodidi,
Klor, Alkalijski metali, Zemnoalkalijski metali, alkalni oksidi, Etilen oksid
srebro, s, Nitratna kiselina
spojevi srebra, s, Amonijak
kalijev permanganat, s, konc. sumporna kiselina
Opasnost od zapaljenja ili nastajanja zapaljivih plinova ili para sa:
halogen-halogen spojevi, krom(VI)-oksid, kromil-klorid, Fluor, hidridi, Fosforovi oksidi, platina
Nitratna kiselina, s, kalijev permanganat

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati
Zagrijavanje.
Podruje od oko 15 Kelvina ispod toke zapaljenja moe se smatrati kritinom.

10.5 Inkompatibilni materijali
guma, razliite plastike

10.6 Opasni proizvodi raspada
nema dostupnih informacija

ODSJEK 11. Toksikoloke informacije
11.1 Informacije o toksikolokim uincima
Akutna oralna toksinost
LD50 takor: 6.200 mg/kg (IUCLID)

Simptomi: Munina, Povraanje
Akutna toksinost pri udisanju
LC50 takor: 95,6 mg/l; 4 h (RTECS)
apsorpcija
Simptomi: slabe iritacije sluznice
Akutna kona toksinost
Ove informacije nisu pristupane.
Nadraaj koe
zec
Rezultat: Bez iritacija
Test prirunik 404 OECD-a
Viekratno ili due izlaganje moe uzrokovati nadraaj i upalu koe jer proizvod ima svojstvo
odstranjivanja kone masnoe.
SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Kataloki broj 818760
Ime produkta Etanol apsolutni EMPLURA

Liste sa sigurnosnim podacima za kataloke stavke dostupne su na www.merck-chemicals.com
Strana 8 od 11
Nadraaj oiju
Ove informacije nisu pristupane.
Izazivanje preosjetljivosti
Senzitilizacijski test (Magnusson i Kligman):
Rezultat: negativno
(IUCLID)
Mutagenost zametnih stanica
Genotoksinost in vitro
Ames test
Salmonella typhimurium
Rezultat: negativno
(Nacionalni toksikoloki program)
Kancerogenost
Ove informacije nisu pristupane.
Toksinost na reproduktivne funkcije
Ove informacije nisu pristupane.
Teratogenost
Ove informacije nisu pristupane.
Specifina toksinost za ciljne organe/sustavna toksinost - jednokratna izloenost
Ove informacije nisu pristupane.
Specifina toksinost za ciljne organe/sustavna toksinost - opetovana izloenost
Ove informacije nisu pristupane.
Opasnost od udisanja
Ove informacije nisu pristupane.

11.2 Dodatni podaci
Sistemski utjecaji:
euforija
Nakon apsorpcije veih koliina:
Vrtoglavica, opijenost, narkoza, respiratorna paraliza
Rukovati u skladu s vaeom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom.

ODSJEK 12. Ekoloke informacije

12.1 Toksinost
Otrovnost za ribe
LC50 Leuciscus idus (Jaz): 8.140 mg/l; 48 h (IUCLID)
Toksinost za daphnie i druge vodene beskraljenjake
EC5 E.sulcatum: 65 mg/l; 72 h (Lit.)
EC50 Daphnia magna (Vodenbuha): 9.268 - 14.221 mg/l; 48 h (IUCLID)
Otrovnost za alge
IC5 Scenedesmus capricornutum (sladkovodna alga): 5.000 mg/l; 7 d (Lit.)
Otrovnost za bakterije
EC5 Pseudomonas putida: 6.500 mg/l; 16 h (IUCLID)
12.2 Postojanost i razgradivost
Biorazgradljivost
94 %
Test prirunik 301E OECD-a
Bioloki vrlo razgradljivo.
SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Kataloki broj 818760
Ime produkta Etanol apsolutni EMPLURA

Liste sa sigurnosnim podacima za kataloke stavke dostupne su na www.merck-chemicals.com
Strana 9 od 11
Bioloka potronja kisika (BOD)
930 - 1.670 mg/g (5 d)
(Lit.)
Teorijska potranja za kisikom (ThOD)
2.100 mg/g
(Lit.)

Ratio COD/ThBOD
90 %
(Lit.)
12.3 Bioakumulacijski potencijal
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda
log Pow: -0,31
(eksperimentalno)
(Lit.) Ne oekuje se bioakumulacija.
12.4 Pokretljivost u tlu
Nema dostupnih podataka.
12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
Tvar ne zadovoljava kriterije za PBT ili vPvB u skladu s propisom (EC) B r. 1907/2006, Dodatak
XIII.
12.6 Ostali tetni uinci
Dodatni ekoloki podaci
Bioloki uinak:
Kada se pravilno koristi, ne utjee na funkciju biljaka pri tretiranju otpadnih voda.
Ostali ekoloki podaci
Proizvod ne smije dospjeti u okoli.

ODSJEK 13. Zbrinjavanje
Metode obrade otpada
Otpadni materijal mora se odloiti u skladu s Direktivom o otpadu 2008/9 8/EC, kao i ostalim
nacionalnim i lokalnim propisima. Kemikalije ostavit e u izvornom pakiranju. Ne mijeati s ostalim
otpadom. Oneienim sprem nicima rukujte kao i sa samim proizvodom.

Vidi www.retrologistik.com za procese vezane uz povrat kemikalija i spre mnika, ili nam se
obratite ukoliko imate daljnja pitanja.

ODSJEK 14. Informacije o prijevozu
Kopneni prijevoz (ADR/RID)
14.1 UN broj UN 1170
14.2 Ispravno otpremno ime UN ETHANOL
14.3 Klasa 3
14.4 Skupina pakiranja II
14.5 Environmentally hazardous --
14.6 Posebne mjere opreza za
korisnika
da
Kod restrikcije za prijevoz u
tunelima
D/E
Unutarnji vodeni prijevoz (ADN)
Nije relevantno
SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Kataloki broj 818760
Ime produkta Etanol apsolutni EMPLURA

Liste sa sigurnosnim podacima za kataloke stavke dostupne su na www.merck-chemicals.com
Strana 10 od 11
Zrani prijevoz (IATA)
14.1 UN broj UN 1170
14.2 Ispravno otpremno ime UN ETHANOL
14.3 Klasa 3
14.4 Skupina pakiranja II
14.5 Environmentally hazardous --
14.6 Posebne mjere opreza za
korisnika
ne
Morski prijevoz (IMDG)
14.1 UN broj UN 1170
14.2 Ispravno otpremno ime UN ETHANOL
14.3 Klasa 3
14.4 Skupina pakiranja II
14.5 Environmentally hazardous --
14.6 Posebne mjere opreza za
korisnika
da
EmS F-E S-D
14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II MARPOL 73/78 i Kodeksom IBC
Nije relevantno


ODSJEK 15. Informacije o propisima
15.1 Propisi u podruju sigurnosti, zdravlja i okolia/posebni propisi za tvar ili smjesu
Domae zakonodavstvo
Klasa skladitenja 3

15.2 Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

Za ovaj se proizvod nije obavlila procjena kemijske sigurnosti u skladu s EU REACH propisom
br. 1907/2006.

ODSJEK 16. Ostale informacije
Puni tekst H-izjava naveden u odjeljcima 2 i 3.
H225 Lako zapaljiva tekuina i para.
Tekst upozorenja R koji se odnosi na potpoglavlja 2 i 3
R11 Lako zapaljivo.

Savjeti o osposobljavanju
Osigurajte operatorima odgovarajue informacije, upute i usavravanje.

ifra ili kazalo skraenica i akronima koritenih u sigurnosno-tehnikom listu
Koritene skraenice i akronimi mogu se pogledati na http://www.wikipedia.org.

Regionalno zastupstvo
Merck d.o.o. * Andrije Hebranga 32 * HR-10000 Zagreb * Tel.: 385 (01) 4864 105/106 * Fax: 385
(01) 4864 191 * e-mail: merck@merck.hr
SIGURNOSNO -TEHNIKI LIST
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Kataloki broj 818760
Ime produkta Etanol apsolutni EMPLURA

Liste sa sigurnosnim podacima za kataloke stavke dostupne su na www.merck-chemicals.com
Strana 11 od 11


Ovdje sadrane informacije temelje se na naim dosadanjim saznanjima. Karakteriziraju produkt s obzirom na
odgovarajue mjere sigurnosti. Ne predstavljaju garanciju za svojstva produkta.