You are on page 1of 7

A C H I Z I I I

P U B L I C E

CONTRACT Nr. 17
privind achiziia prin procedura Cererii Ofertelor de Preuri a bunurilor (serviciilor)
21 ianuarie 2012 or. rochia

1. Prile contractante
SRL L!"oil #ol$o%a& reprezentat! prin I'a(e% )e(r!* " director# care acioneaz! $n baza statutului (re%ula&entului) si denu&it! $n continuare Prestator inre%istrat la Ca&era 'nre%istr!rii de (tat la 1+.1,.1++- cu nu&!rul de identificare de stat #. //11/0- ) codul fiscal 1//,1////-2+7 pe de o parte# *i Consiliul raional rochia reprezentat! prin An$rei #arian ) pre+edintele raionului rochia# care acioneaz! $n baza ,e%ii -d&inistraiei Publice ,ocale# denu&it! $n continuare Cu&p!r!tor# pe de alt! parte# (a&bii denu&ii $n continuare P!ri) au $ncheiat prezentul Contract# referitor la ur&!toarele. Confor& Concursului prin cererea ofertei de pre # deciziei %rupului de lucru al Con'ili!l!i Raional .roc3ia din 21 ianuarie 2012 # proces"verbal . 1 # Prestatorul a fost declarat /nvin%!tor al procedurii pentru achiziionarea Pro$!'e 4etroliere5 6otorin Co$ CP78 /+//////9: 5 /+1:0,//9+ denu&it! $n continuare 0un ((erviciu).

,. O;iect!l contract!l!i
2.1. 1$nz!torul $+i asu&! obli%aia de a vinde +i livra (presta)# iar Cu&p!r!torul de a recepiona +i achita bunul (serviciul) prev!zut! $n specificaia din ane2a nr.1# care este parte inte%rant! a prezentul Contract. 2.2. Cantitatea bunurilor (1olu&ul serviciilor)# sorti&entul sunt indicate $n specificaia din ane2a nr.1# care este parte inte%rant! a prezentului Contract. 2.3. Calitatea bunurilor este precizat! $n specificaia din ane2a nr.1 +i trebuie s! corespund! standardelor# condiiilor tehnice aprobate de 44444444444444444444444444444444444444#
(denu&irea or%anului care a aprobat (5-(# 44444444444444444444444444444444444444444 condiiile tehnice# data aprob!rii)

+i certificatului de calitate eliberat de produc!tor.

2.6. 5er&enele de %aranie a calit!ii bunurilor constituie744444444444444444444444444444

:. Ter6enele <i con$iiile $e li%rare a ;!n!rilor =4re'trii 'er%iciilor>

3.1. ,ivrarea bunurilor (prestarea serviciilor) se efectueaz! 444444444444444444444444444444.


(condiia de livrare (prestare)# tipul de transport)

3.2.

ocu&entaia tehnic! +i cea de $nsoire a bunurilor care include7 1. factura fiscal! 2 e2. 2. certificatul de calitate 2 e2. 3. certificatul de ori%ine a bunurilor 1 e2. trebuie s! fie perfectat! +i e2pediat! 4444444444444444444444444444444444444444444444.
(se indic! &odul de $ntoc&ire +i de e2pediere a docu&entelor)

3.3. ,ivrarea (prestarea) se efectueaz! potrivit %raficului de livrare (prestare) a bunurilor (serviciului) (tri&estrial# lunar# $n tran+e e%ale# pe decade# zilnic# confor& unor %rafice coordonate etc.)# +i anu&e7 4444444444444444444444444444444444444444444444444444. 3.6. ata livr!rii bunurilor se consider! data indicat! sub +ta&pila bonului de tr!sur! a staiei de destinaie stabilite.

0. Pre!l <i co't!l total al Contract!l!i <i con$iiile $e 4lat


6.1. Preul bunurilor livrate (serviciului prestat) confor& prezentului Contract este stabilit $n lei &oldovene+ti# fiind indicat $n specificaia din -ne2a 8r.1 a prezentului contract. 6.2. S!6a total a 4re*ent!l!i Contract 'e 'ta;ile<te ?n lei 6ol$o%ene<ti5 <i con'tit!ie =cinci*eci <i $o! 6ii <a4te '!te lei // ;ani> -,7//.// lei #.. 6.3. -chitarea bunurilor livrate (serviciului prestat) se va efectua $n lei &oldovene+ti. 6.6. -chitarea pentru bunul (serviciul) livrat (prestat) de 1$nz!tor se efectueaz! $n ter&en de 1- *ile dup! livrare (prestare).

-. Con$iiile $e 4re$are94ri6ire a ;!n!rilor


9.1. 0unul se consider! predat! de c!tre 1$nz!tor +i recepionat! de c!tre Cu&p!r!tor# dac!7 a) calitatea ei corespunde caracteristicilor# indicate $n certificatul de calitate# eliberat de la produc!tor +i indicaiilor ane2ei nr.1 al prezentului Contract. b) cantitatea corespunde prevederilor $n ane2a nr.1 al prezentului Contract +i docu&entelor de $nsoire a bunurilor.

1. O;li@aiile 4rilor
:.1. -n%a;a&entele Cu&p!r!torului7 a) s! $ntreprind! toate &!surile necesare pentru asi%urarea recepion!rii $n ter&enul stabilit a bunurilor livrate $n corespundere cu cerinele prezentului Contract< b) s! asi%ure plata bunurilor livrate# respect=nd &odalit!ile +i ter&enele indicate $n prezentul Contract. :.2. -n%a;a&entele 1$nz!torului7 a) s! livreze bunul $n condiiile prev!zute de prezentul contract< b) dup! se&narea prezentului Contract# 1$nz!torul este obli%at s! anune# $n decurs de 2 zile calendaristice# Cu&p!r!torul prin tele2 sau tele%ra&! autorizat! despre disponibilitatea livr!rii bunurilor. c) dup! desc!rcarea bunurilor s! prezinte Cu&p!r!torului ur&!toarele docu&ente7 1. factura fiscal! 2 e2. 2. certificatul de calitate 2 e2. 3. certificatul de ori%ine a bunurilor 1 e2. d) s! anune Cu&p!r!torul cu nu &ai puin de 2 zile $naintea sosirii transportului# despre sosirea bunurilor. :.3. 1$nz!torul asi%ur! inte%ritatea bunurilor $n procesul de transportare.

7. )ora 6aAor

>.1. P!rile sunt e2onerate de r!spundere pentru ne$ndeplinirea parial! sau inte%ral! a an%a;a&entelor confor& prezentului Contract# dac! aceasta este cauzat! de producerea unor cazuri de for! &a;or!. >.2. Prin cazuri de for! &a;or! se sub$nele%7 r!zboaiele# cala&it!ile naturale# incendiile# inundaiile# cutre&urele de p!&$nt# &odific!rile $n le%islaie +i dispoziiile ?uvernului# %revele +i alte circu&stane# ce nu depind de activitatea p!rilor. >.3. (urvenirea circu&stanelor de for! &a;or!# &o&entul dezl!nuirii +i ter&enul de aciune trebuie s! fie confir&ate prin certificatul cu privire la fora &a;or!# eliberat de or%anul co&petent din ara p!rii pentru care ase&enea circu&stane au avut loc.

2. Re*ilierea contract!l!i
@.1. Aezilierea contractului poate avea loc cu acordul co&un al a&belor p!ri sau $n &od unilateral $n caz de7 1. Aefuzul 1$nz!torului de a livra bunul prev!zut! $n prezentul contract< 2. 8erespectarea de c!tre 1$nz!tor a ter&enelor de livrare stabilii< 3. 8erespectarea de c!tre Cu&p!r!tor a ter&enelor de plat! a bunurilor< 6. 8esatisfacerea de c!tre una din p!ri a preteniilor# $naintate confor& prezentului contract. @.2. Partea iniiatoare a rezilierii contractului este obli%at! s! co&unice $n ti&p de 10 zile celeilalte p!ri despre inteniile ei# cu e2punerea cauzelor. @.3. Partea $n+tiinat! este obli%at! s! r!spund! $n decurs de 10 zile la anun. /n caz c! chestiunea nu va fi coordonat! $n ter&enele stabilite# partea iniiatoare are dreptul s! declare Contractul reziliat# confor& situaiei la data indicat! $n anun. @.6. Obli%aiile contractuale e2istente la &o&entul rezilierii lui trebuie s! fie satisf!cute necondiionat.

+. Recla6aii <i 'anci!ni


B.1. B.2. B.3. B.6. B.9. B.:. B.>. B.@. B.B. ac! se constat! lips! $n cantitatea de $nc!rc!tur!# Cu&p!r!torul va $n+tiina i&ediat 1$nz!torul despre acest fapt. Aecuperarea $nc!rc!turii lips! se face de c!tre 1$nz!tor $n decurs de 9 zile de la data pri&irii +i recunoa+terii preteniilor# prin livrarea supli&entar! a bunurilor lips!. Preteniile referitoare la calitate trebuie s! fie confir&ate printr"un certificat autorizat de o or%anizaie independent! neutr!# sau autorizat! $n acest sens# +i se $nainteaz! ne&i;locit 1$nz!torului. Preteniile referitoare la calitate se lichideaz! prin substituirea necondiionat! a bunurilor# $n decurs de 9 zile de la data recunoa+terii preteniilor. 1$nz!torul poart! r!spundere pentru calitatea bunurilor $n li&itele stabilite# inclusiv de viciile ascunse. /n cazul devierii de la calitatea confir&at! prin certificatul de calitate $ntoc&it de or%anizaia independent! neutr! sau autorizat! $n acest sens# cheltuielile pentru staionare le suport! partea vinovat!. Pentru refuzul de a vinde bunul prev!zut! $n prezentul contract# 1$nz!torul suport! o penalitate $n valoare de 9 C din su&a total! a contractului. Pentru livrarea cu $nt$rziere a bunurilor# 1$nz!torul poart! r!spundere &aterial! $n valoare de 0.1C din su&a bunurilor nelivrate# pentru fiecare zi $nt$rziat!# dar nu &ai &ult de 9C din su&a total! a prezentului contract. Pentru achitarea cu $nt$rziere a bunurilor# Cu&p!r!torul poart! r!spundere &aterial! $n valoare de 0#1C din su&a bunurilor neachitate# pentru fiecare zi $nt$rziat!# dar nu &ai &ult de 9C din su&a total! a prezentului contract.

1/. .i'4o*iii Binale


10.1. ,iti%iile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluionate de c!tre p!ri pe cale a&iabil!. /n caz de ne$nele%eri vor fi e2a&inate $n ordinea stabilit! de le%islaia $n vi%oare a

10.2. 10.3. 10.6. 10.9.

10.:. 10.>. 10.@.

Aepublicii Doldova. in data se&n!rii prezentului contract toate ne%ocierile +i corespondena referitoare la acesta# $+i pierd puterea ;uridic!. Orice &odific!ri +i co&plet!ri la prezentul contract sunt valabile nu&ai $n cazul c$nd acestea au fost f!cute $n scris +i se&nate de c!tre reprezentanii $&puternicii pentru aceasta ai a&belor p!ri. 8ici una dintre p!ri nu are dreptul s! trans&it! obli%aiunile +i drepturile sale de contract unor tere persoane# f!r! $n+tiinarea +i acordul $n scris al celeilalte p!ri. Prezentul Contract este $ntoc&it $n trei e2e&plare care se re&it c=te un e2e&plar7 1. 1$nz!torului 2. Cu&p!r!torului 3. -%eniei -chiziii Publice Prezentul Contract se consider! $ncheiat la data se&n!rii lui +i intr! $n vi%oare dup! $nre%istrarea lui de c!tre -%enia -chiziii Publice# fiind valabil p$n! la :1.1,.,/1: Prezentul contract poate fi co&pletat cu ane2e supli&entare# dup! necesitate# care vor fi parte inte%rant! a acestuia. /ntru &!rturisirea celor e2puse &ai sus# P!rile au se&nat acest Contract la 44444444444

11. Rec3i*itele A!ri$ice5 4o<tale <i $e 4li ale 4rilor


CPre'tator!l&8 SRL L!"oil #ol$o%a& -dresa7 Dun.Chi+in!u# str.Colu&na# B2 5el.EFa27 21"12"29# 22":B">2 enu&irea 0C GH8'0-8I (0!ncii7 -dresa 0!ncii7 Cod J(CHD 2K 0ancar7 Cont de 2226>@9:0001 decontare7 Cod fiscal7 1002:00009@B> CBeneBiciar!l&8 Con'ili!l raional .roc3ia -dresa7 or. rochia# str.'ndependenei# 19 5el.EFa27 292"2"2@"0@ enu&irea Din.Finanelor# 5rezor!ria de (tat 0!ncii7 -dresa 0!ncii7 Cod 5ALMD 2K 0ancar7 Cont de 22010000000B@9B decontare7 Cod fiscal7 100>:01011669

1,. Se6nt!rile 4rilor


CPre'tator!l&8 I'a(e% )e(r!* ________________ C BeneBiciar!l&8 Andrei MARIAN ________________

Contabil +ef /nre%istrat7 nr44444444444444444 5rezoreria rochia 4444444444444444444444444444 44444444444444444444442013

-ne2a nr.1 la contractul nr.1 din 21 ianuarie 2013

SPECI)ICAIA BUNURILOR =SER7ICIILOR>


.en!6irea B!n!rilor =Ser%iciilor> 1 1 Cantitatea =!nit. $e 6'!r> :0// litri Pre! l Br T7A 1,5+, Pre!l c! T7A 1-5-/ S!6a Br T7A 0:+,2.// S!6a c! T7A -,7//.//

Nr.

Co$ CP7

Alte

Dotorin!

Total

-,7//.//

I'a(e% )e(r!* ________________

Andrei MARIAN ________________

,.*.

,.*.

-ne2a nr.2 la contractul nr.1 din 21 ianuarie 2013

SPECI)ICAIA
6'!rUnitatea $e .en!6irea ;!n!rilor ='er%ici!l!i>

Dotorin!

44444444

44444444

Cantitate (1olu&) total 'nclusiv pe luni7 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie (u&a alocaiilor total pe perioad! 'nclusiv pe luni7 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie -rticolul clasificaiei bu%etare -lineatul I'a(e% )e(r!* ________________

litri

3600

lei

-,7//.//

113 13 Andrei MARIAN ________________

,.*.

,.*.