You are on page 1of 73

KEPIMPINAN & PENTADBIRAN

Dr Saharudin Bin Haji Ismail


Setiausaha Bahagian Sukan Kementerian Pengajian Tinggi sahar@mohe.gov.my
1

KURSUS PENGURUSAN SUKAN MAJLIS SUKAN MALAYSIA BAB 3 KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN

ORGANISASI

PENGURUSAN

KEPIMPINAN

SINOPSIS
Kepimpinan memainkan peranan penting bagi memastikan organisasi yang dipimpin mencapai visi, misi objektif dan matlamat ke arah pencapaian yang berkualiti. Pemimpin yang berilmu serta berpengalaman akan mampu membuat transformasi yang dinamik kepada organisasi yang dipimpin. Pencapaian sesebuah organisasi bergantung kepada pemimpin yang dinamik serta mentadbir dengan penuh karisma melalui gaya kepimpinan yang positif, beretika, bernilai tinggi dan berintegriti. Pemimpin juga perlu berkemampuan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang rasional.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran diharapkan peserta akan : Memahami konsep organisasi Memahami konsep pengurusan Memahami konsep kepimpinan Kepntingan kepimpinan gaya dan integriti dalam kepimpinan

3.1

DEFINISI ORGANISASI

Satu unit yang terdiri daripada gabungan manusia yang bergantung antara satu sama lain dan bekerjasama bagi mencapai sesuatu matlamat atau tujuan

3.1.1 CIRI-CIRI ORGANISASI


Mempunyai Identiti Tersendiri Mempunyai Susunan Hirarki Atau Tingkat Kuasa Pengurusan Mempunyai Dasar, Visi, Misi, Matlamat Serta Objektif Proses Pembahagian Tugas Proses Kawalselia Dan Sistem Perhubungan Yang Berkesan
6

3.1.2 KANDUNGAN PERLU ADA DALAM SESEBUAH ORGANISASI

i. DASAR ATAU PERLEMBAGAAN PERLU INGAT - DIBERIKAN KEPADA SETIAP AHLI YANG MENGAGGOTAI ORGANISASI

ii.

VISI WAWASAN, HARAPAN ATAU IMPIAN

iii.

MISI - GARIS PANDUAN / ARAH TUJU ORGANISASI OBJEKTIF - TUJUAN UNTUK DICAPAI

ii.

ii.

MATLAMAT - KEHENDAK

PENGURUS vs PEMIMPIN
PENGURUS
Mentadbir
Meniru idea Maintains Memfokus kepada sistem Lebih kepada mengawal Sentiasa betul dalam semua keadaan

PENTADBIR
Memperbaharui
Memberi idea Membangunkan Fokus kepada pekerja Membina kepercayaan Menjalankan kerja secara right things

10

3.2 PENGURUSAN

11

PENGURUSAN Mengawal atau mengarah manusia atau sumber dalam sesuatu kumpulan berdasarkan prinsip atau nilai yang telah ditetapkan

12

DEFINISI : Suatu proses mentadbir atau mengurus manusia atau sumber termasuk Menyusun Mengarah Merancang Proses kordinasi Kawalselia Penilaian
13

3.2.1 SISTEM PENGURUSAN


MENGIKUT RENSIS LIKEN - UNIVERSITI MICHIGAN
4 SISTEM / MODEL

SISTEM 1 Pemimpin Punyai Kuasa Mutlak Merancang Dan Mengarah Orang Bawahan Mengikut Prosidur Pemimpin Tiada Kepercayaanpenuh Terhadap Orang Bawahan
14

SISTEM 2 Pemimpin menentukan Arahan Walaupun demikian Orang bawahan diberi kebebasan mengeluarkan pandangan Dan Melaksanakan tugas secara bebas mengikut prosidur dan polisi

15

SISTEM 3 Orang bawahan bebas mengeluarkan pandangan dan berbincang dengan pihak pengurusan Orang bawahan bebas melaksanakan tugas berasaskan konsep kepercayaan

16

SISTEM 4 Penglibatan semua dalam pengendalian operasi

Keputusan dibuat Oleh semua


Merancang bersama Dan melaksana Bersama Kepercayaan sepenuh Pemimpin kepada ahli Tahap motivasi tinggi
17

KONSEP KONTINUM DAN W.H.SCHMIDT

- OLEH T.TANNENBAUN

A. Jika pemimpin memikirkan ia mempunyai kuasa penuh maka struktur proses pentadbiran dan operasi organisasi perlu mengikut arahan. B. Ahli bertanggungjawab Melaksanakan tugas Mengikut had yang Ditetapkan oleh pemimpin Pemimpin berkuasa Membuat komen, Keputusan
18

3.3 PROSES PENGURUSAN

PENGGUNAAN SUMBER MENYUSUN KORDINASI

PENILAIAN

MENGAWAL / MENGARAH

MERANCANG / STRATEGI

19

PERANCANGAN

PENYUSUNAN

MENGARAH

KORDINASI

KAWALSELIA

PENILAIAN
20

3.4. CIRI-CIRI PENGURUSAN YANG IDEAL


i. Mengenali dan memahami organisasi yang dipimpin

ii. Mengetahui dan memahami dasar, visi, misi, matlamat dan objektif organisasi dengan jelas iii. Mengenali potensi ahli dalam organisasi
iv. Tidak mempunyai agenda peribadi dalam organisasi v. Menentukan KPI (Key Performance Index)
21

vi.

Mempunyai ilmu dan pengalaman.

vii.

Penekanan terhadap kepentingan perhubungan kemanusiaan dan perhubungan awan secara positif.

viii. Berpusat kepada kebolehan dan kepakaran ahli.


ix. x. Bukan ke arah pilih kasih atau pilih bulu Memastikan dasar, visi, misi, matlamat dan objektif diutamakan
22

3.5

KEPIMPINAN ?

23

KEPIMPINAN
SEBAGAI SENI : DORONGAN KOMITMEN MENGURUS DAN MENTADBIR SEKUMPULAN MANUSIA ATAU SUMBER SECARA CEKAP, ADIL, BERMOTIVASI.

Menjalankan tugas dan tanggungjawab secara proaktif bagi mencapai visi, misi serta matlamat organisasi dengan jaya
24

PEMIMPIN PERLU MEMPUNYAI


Visi Misi Matlamat Objektif

Ke arah pencapaian yang Berkualiti dan melakukan Transformasi serta mampu Memotivasikan ahli organisasi
25

3.5.1 TEORI KEPIMPINAN

26

i.

TEORI GREAT MAN

Orang yang mewarisi sikap kepimpinannya.Teori ini mempercayai bahawa pemimpin dilahirkan bukan dihasilkan.

ii.

TEORI TRAITS

Hampir sama seperti Great Man dimana andaian bahawa pemimpin mewarisi kualiti dan traits yang menjadikan mereka pemimpin yang lebih baik dan berkesan.
27

iii. TEORI CONTIGENCY


Pemimpin ini memberi terhadap pembolehubah persekitaran. perhatian mengikut

Gaya kepimpinan akan ditentukan berdasarkan suasana atau keadaan persekitaran. Mengikut teori ini, tiada gaya kepimpinan yang terbaik bagi satusatu suasana atau keadaan persekitaran. Kejayaan bergantung kepada pembolehubah termasuk gaya kepimpinan, kualiti pengikut dan keadaan semasa.

28

iv. TEORI SITUATIONAL Pemimpin akan menentukan tindakan berdasarkan pembolehubah keadaan. Gaya kepimpinan akan ditentukan suasana semasa membuat keputusan. oleh

29

v. TEORI BEHAVIOURIAL
Teori ini menyatakan pemimpin dihasilkan dilahirkan. bahawa bukan

Teori ini memberi penekanan terhadap tindakan pemimpin bukan atas kemampuan atau mentaliti yang dimiliki atau nilai dalaman.

Teori ini juga menekankan bahawa kepimpinan boleh dipelajari dan dilatih.
30

vi. TEORI PARTICIPATIVE

Pemimpin ini lebih mementingkan penglibatan diri dalam sesuatu program atau aktiviti.
Pemimpin memberi ruang kepada ahli organisasi melibatkan diri secara lansung. Kesannya ahli organisasi akan rasa lebih selesa serta mampu membuat keputusan dan mengeluarkan idea.

31

vii.

TEORI RELATIONSHIP -

Teori Transformasi yang memberi penekanan terhadap perhubungan diantara pemimpin dan ahli organisasi. Proses motivasi untuk memberi ruang kepada ahli mengetahui kepentingan dan tugasan dengan jelas. Penekanan terhadap pencapaian ahli dalam organisasi serta mengharapkan individu memenuhi kemampuan diri semasa melaksanakan tugas atau tanggungjawab. Pemimpin sebegini mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi.
32

viii. TEORI MANAGEMENT Pemimpin ini mempunyai gaya ke arah mengarah, pengstrukturan organisasi dan pencapaian kumpulan. Teori ini menekankan kepimpinan yang memegang konsep ganjaran dan tindakan.

33

3.5.2 GAYA KEPIMPINAN


34

GAYA KEPIMPINAN

AUTOKRATIK DEMOKRATIK

LAISSEZ-FAIRE
35

GAYA KEPIMPINAN
Membuat keputusan bergantung rapat dengan personaliti dan kemampuan psikologi seseorang. Daya psikologi akan mempengaruhi cara pemikiran, cara tindakan, cara membuat keputusan dicadangkan 4 kaedah untuk menyelesaikan masalah
KESTABILAN MELAKSANAKAN TUGAS ATAU KMEMBUAT KEPUTUSAN

INOVASI DAN KREATIVITI

GAYA KEPIMPINAN

PEMIKIRAN YANG BERKESAN

INTEGRITI
36

Al Farabi:
berjiwa BESAR menceritakan tentang WAWASAN
berjiwa SEDERHANA menceritakan KEJAYAAN yang DICAPAI

37

berjiwa KECIL menceritakan KELEMAHAN ORANG LAIN

berjiwa LEBIH KECIL menceritakan DIRINYA SENDIRI

38

SEORANG PEMIMPIN PERLU MEMPUNYAI ILMU DAN PENGALAMAN UNTUK MEMBUAT TRANSFORMASI

TRANSFORMASI
PEMIMPIN

ILMU

PENGALAMAN
39

3.6.1 CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERJAYA

40

BERTANGGUNGJAWAB

TELADAN
PENYEBAR MAKLUMAT SUMBER KEPADA AHLI

PENGHUBUNG

PERANCANG

VISI
MOTIVATOR

3.5 CIRI CIRI KEPIMPINAN

MEMBUAT KEPUTUSAN

JURUCAKAP ATAU PENGHUBUNG LUAR AGEN PERUBAHAN

MISI PERUNDING

HUBUNGAN KEMANUSIAAN
MENTAL YANG POSITIF

PERANCANG

PENILAI

BERPENGALAMAN

MORAL DAN NILAI ESTATIKA

PASTI PROGRAM TERLAKSANA

ILMU

MEMAHAMI ISU ORGANISASI

BERKETERAMPILAN

AGEN PERUBAHAN

BERDISIPLIN

PEKA TERHADAP PERUBAHAN


BERKEMAMPUAN MENYELESAI MASALAH BERMOTIVASI

MEMPUNYAI MISI

3.7 HIERARKI KEPIMPINAN :

Boleh dibahagikan kepada 3 hierarki seperti berikut:

44

Hierarki kepimpinan

Atasan
Pertengahan

Bawahan
45

Atasan
Pihak pengurusan tertinggi dalam sesuatu organisasi : Presiden, Naib Presiden, Setiausaha, Bendahari dan Ahli Majlis Teringgi dalam sesuatu organisasi

Atasan
Bertanggungjawab

1. Menentukan matlamat serta prestasi organisasi. 2. Meneliti serta menggunakan segala peluang yang ada untuk mencapai matlamat. 3. Bersandarkan kepada kemampuan organisasi dan ahli didalamnya. Menentukan mengikut kemampuan organisasi.

4. Menentukan dasar organisasi 5. Menentukan visi serta misi organisasi 6. Menentukan peraturan kerja serta matlamat yang perlu dicapai oleh ahli dalam organisasi 7. Menyediakan perancangan aktiviti organisasi

8. Menetapkan Sasaran Kerja yang perlu dicapai oleh ahli dan organisasi
9. Memberi maklumbalas terhadap kejayaan atau kegagalan organisasi kepada ahli 10. Merancang penambahbaikan kepada ahli dan organisasi

Pertengahan
1. Memastikan aktiviti yang dirancangkan oleh pihak atasan dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. 2. Bertanggungjawab membuat kawalselia terhadap perlaksanaan program supaya matlamat tercapai mengikut objektif. 3. Dalam organisasi sukan mereka adalah Pengerusi Jawatankuasa Kecil yang menerajui sesuatu jawatankuasa. 4. Melapor kepada pihak atasan perkembangan organisasi 5. Memastikan semua penyelaras (bawahan) menlaksanakan tugas dan tanggungjawab

Bawahan
Penyelaras yang akan bertanggungjawab memastikan segala tugas ahli dijalankan dengan sempurna mengikut jadual yang telah ditetapkan bagi mengukuhkan matlamat dan objektif organisasi atau aktiviti tercapai.

3.8 HUBUNGKAIT ANTARA KEPIMPINAN & PENGURUSAN

51

SIFAT KEPIMPINAN DENGAN GAYA PENGURUSAN


KEPIMPINAN TANPA PENGURUSAN Pemimpin yang hanya mampu merancang akan tetapi tiada arahan atau panduan yang jelas. Ahli menjalankan tugas secara sendirian tanpa bimbingan

Organisasi tidak berfungisi dengan sempurna kebiasaannya gagal

PENGURUSAN TANPA KEPIMPINAN

Mengawal sumber manusia. Memastikan tugas dilaksanakan mengikut rancangan lebih mengurus tanpa memimpin Pemimpin memberi gambaran jelas terhadap pencapaian matlamat serta memandu ahli ke arah pencapaian matlamat

Tugas terlaksana. Ahli terasa tertekan hanya mengikut kehendak pihak pengurusan

GABUNGAN KEPIMPINAN DENGAN PENGURUSAN

Organisasi mampu mencapai transformasi dan menjadi organisasi yang berjaya

52

KESAN KEPIMPINAN YANG POSITIF TERHADAP PENCAPAIAN ORGANISASI

53

3.10 INTEGRITI DALAM KEPIMPINAN

54

3.10.1 DEFINISI
i. KEIKHLASAN, KETELUSAN DAN KEJUJURAN Dwibahasa Oxford Fajar 2005

i. The quality of being honest and having high moral standard Longman Dictionary 2000
iii. Kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi Kementerian Malaysia 2004 Pelan Integriti National, Putrajaya.

55

3.10.2 KEPENTINGAN INTEGRITI i. ii. Dapat menjamin kepercayaan dan menimbulkan kepuasan Dapat menjamin kestabilan

iii. Dapat menjamin kejayaan

iv. Meningkatkan kredibiliti ahli dan organisasi


56

DALAM MENCAPAI INTEGRITI MAKA KOD ETIKA AMAT PENTING DIWUJUDKAN DALAM PENGURUSAN SESUATU ORGANISASI

ETIKA DAN NILAI

57

1. Apakah Etika itu? Pada pengertian yang paling dasar, Etika : Satu kod sistem nilai peribadi yang digunakan untuk melaksanakan tugas. Kod ini mencerminkan budaya kerja yang dapat menjamin kualiti dan integriti perlaksanaan tanggungjawab.

Kod nilai kerja yang perlu dipatuhi bagi memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat serta konsisten dalam suatu situasi organisasi.

58

Ada beberapa saranan yang diadaptasi dari Blanchard dan Peale (1998) berikut ini:

(Blanchard dan Peale mendefinisikannya sebagai : Jalan yang ingin anda lalui dalam hidup ini; jalan yang memberikan makna dan erti hidup anda. Tindakan peribadi yang jelas merupakan dasar bagi perilaku etika. Perlakuan etika ini akan mengukuhkan organisasi bagi sebuah tujuan organisasi yang jelas juga akan mencapai matlamat.

2. Apakah Kepemimpinan yang Beretika Kepemimpinan yang beretika bermaksud pemimpin yang mampu mengabungkan antara perilaku dengan membuat keputusan. Tanggungjawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan. Pemimpin perlu menunjukkan nilai atau kod etika yang positif supaya ahli organisasi memahami serta mengikuti kod nilai yang telah di tentukan.

Saran-saran untuk perilaku secara etik Kod etika berlandaskan : a. nilai-nilai etika peribadi yang jelas berlandaskan nilai-nilai etika organisasi. a. konsisten sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

61

saranan yang diadaptasi dari Blanchard dan Peale (1998) berikut ini :

Perilaku pemimpin sejalan dengan tujuannya

(Blanchard dan Peale) mendefinisikannya sebagai Jalan yang ingin anda lalui dalam hidup ini
Jalan yang memberikan makna dan erti dalam hidup anda. Peribadi yang jelas merupakan dasar bagi perilaku etika yang tinggi akan mengukuhkan etika organisasi.

Perilaku yang positif sehingga anda secara peribadi merasa bangga akan perilaku anda.
Kepercayaan diri Bangga dengan kepercayaan serta seimbang dengan kerendahan hati bagi tujuan meningkatkan keyakinan diri berlandaskan kod etika yang ditentukan.
63

Sabar dan penuh keyakinan akan keputusan anda dan diri anda sendiri.

Kod etika dapat membantu : nilai kesabaran membina keyakinan diri dalam membuat keputusan. Kesabaran mengikut Blanchard dan Peale: menolong kita untuk memilih perilaku yang terbaik dalam jangka panjang, serta menghindarkan kita dari jebakan hal-hal yang tidak diingin terjadi secara tiba-tiba.

Pemimpin perlu mempunyai kod etika yang teguh dalam melaksanakan tugas atau membuat sebarang keputusan. Keteguhan membina dan melaksanakan tanggungjawap berlandaskan kod etika yang ditetapkan kerana ini satu-satunya cara untuk memastikan matlamat organisasi tercapai.
65

Berperilakulah secara konsisten dengan apa yang benar-benar penting.

Ini bererti anda harus menjaga perspektif mengajak diri untuk melakukan refleksi dan melihat hal-hal lebh jernih sehingga diri biasa melihat apa yang benar-benar penting untuk menuntun perilaku kita sendiri.
(Diadaptasi dari presentasi Ethical Leadership: Doing Whats Right, Sara A. Boatman) Popularity: 19%

ETIKA ATAU NILAI POSITIF

UTAMAKAN SENTIASA UTAMAKAN PERATURAN MENGAWAL NILAI-NILAI KEPENTINGA DAN MORAL N SUMBER PRINSIP

67

MEMBUAT KEPUTUSAN MELEBIH DARIPADA KUASA DIBERIKAN

BERJANJI PERKARA YANG TIDAK DAPAT DITEPATI ATAU DILAKSANAKAN

ETIKA NEGATIF MENGGUNAKAN KEDUDUKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MELANGGAR DASAR DAN PERATURAN
68

Etika dan Nilai yang amat penting yang perlu diutamakan terlebih dahulu adalah bersandarkan kepada nilai keagamaan.
Ihsan atau bersikap baik
Bersikap sederhana

Bersikap adil dan saksama


Beramanah

Kebajikan
Sikap hormat menghormati

Megawal emosi

Bersikap bersih Mematuhi peraturan Bersikap Penyayang Berterima kasih atau bersyukur Merendahkan diri Bersikap positif Resional Cekap Bersikap perihatin Caring

Membantu ahli dalam organisasi

Pastikan individu dihormati


sikap positif

berkelakuan baik
tingkatkan pengetahuan

Hargai pendapat ahli organisasi

71

TERIMA KASIH

sahar@mohe.gov.my

73