You are on page 1of 5

VJEZBE DRUGI CAS VJEZBA 1 logicki tip podataka #include <iostream> using namespace std; int main() { bool

Istina = true; cout << "Vrijednost prom. je " << Istina << endl; Istina = false; cout << "Nova vrijednost prom. je " << Istina << endl; system("Pause"); return 0; } ZADATAK 2 ARITMETICKI OPERATORI KOnverzija podataka #include <iostream> using namespace std; int main() { int a = 5; int b = 4; cout << "Zbir iznosi: " << static_cast<float>(a) / b << endl; system("Pause"); return 0; ZADATAK 3 SABIRANJE BROJEVA #include <iostream> using namespace std; int main() { int a, b, c; a = b = c = 10; cout << "a: " << a << " " << "b :" << b << " " << "c :" << c << endl; a = (b = 10) + (c = 20); cout << "a: " << a << " " << "b :" << b << " " << "c :" << c << endl; system("Pause"); return 0; }

ZADATAK 4 SLOZENI OPERATORI #include <iostream> using namespace std; int main() { int i = 5, j = 10, k = 20, z = 4; ++i; ++j; ++k; cout << "Vrijednost i/z " << static_cast<float> (i) / z << endl; cout << "i: " << i << " " << "j: " << j << " " << "k: "<< k << " " << en dl; i+=j; k-=j; cout << "i je sada : " << i << " a k je: " << k << endl; system("Pause"); return 0; } ZADATAK 5 VELICINA A ( sizeof(a) funkcija) #include <iostream> using namespace std; int main() { int a = 10; cout << "Vrijednost a je " << a << "a velicina je " << sizeof(a) << en dl; system("Pause"); return 0; } ZADATAK 6 OPERATORI POREDJENJA ILI RELACIONI OPERATORI #include <iostream> using namespace std; int main() { int a, b; // deklarisemo promjenjive

cout << "Unesite prvi broj: " ; cin >> a; // ulaz sa konzole za prom. a cout << "Unesite drugi broj: " ; cin >> b; // ulaz sa konzole za prom. b int c = a + b; // zbir u prom c // uslovni generator c >= 50 ? cout << " Jeste veci od 50! " << endl : cout << "Manji je od 50! " << endl; system("Pause"); return 0; } ZADATAK 7 Unijeti dva proizvoljnja cijela broja i provjeriti da li su djeljivi b ez ostatka //Unijeti dva proizvoljnja cijela broja i provjeriti // da li su djeljivi bez ostatka #include <iostream> using namespace std; int main() { int a, b; cout << "Unesite prvi broj : "; cin >> a; cout << "Unesite drugi broj : "; cin >> b; int c = a % b; c == 0 ? cout << "Djeljivi su bez ostatka! " << endl : cout << "Nisu djeljivi bez ostatka! " << endl;

system("Pause"); return 0; } ZADATAK 8 DOhvatanje van dosega,bloka :: #include <iostream> using namespace std; int a = 5; // globalna varijabla int main() { int a = 10; // lokalna varijabla a++; cout << "Lokalna varijabla a iznosi: " << a << endl;

::a++; cout << "Varijabla sada iznosi: " << ::a << endl;

system("Pause"); return 0; } ZADATAK 9 Rzrijesavanje lokalnog bloka #include <iostream>

int main() { int a = 10; std::cout << "Varijabla sada iznosi: " << a << std::endl;

system("Pause"); return 0; } ZADATAK 10 Numericko prelivanje brojeva #include <iostream> using namespace std; int main() { short unsigned int Broj = 65535; cout << "Vrijendost je: "<< Broj << endl; Broj = Broj + 1; cout << "Vrijendost je: "<< Broj << endl; Broj = Broj + 1; cout << "Vrijendost je: "<< Broj << endl; system("Pause"); return 0; } ZADATAK 11 OBIM i Povrsina kruga sa zadanim poluprecnikom #include <iostream> using namespace std;

const float PI = 3.14159; int main() { float r; // poluprecnik cout << "Unesi vrijednost poluprecnika: " endl; cin >> r; float O, P; // obim i povrsina O = 2 * r * PI; P = r * r * PI; cout << "Obim je: "<< O << endl; cout << "Povrsina je: " << P << endl;

system("Pause"); return 0; }