You are on page 1of 6

-Hemija prouava grau,sastav i osobine tvari.

-Relativna atomsa masa je broj koji kazuje koliko je puta masa atoma nekog elementa veda od unificirane.(Ar=ma/U)

-Relativna molekulska masa je broj koji nam kazuje koliko je puta masa neke molekule,veda od unificirane atomske jedinice mase

-Molarna masa neke supstance je masa jednog mola te supstance, tj masa estica te supstance puta avogadrov broj. (M = Mr g/mol tj. M=Ar g/mol)

-Unificirana atomska jedinica mase,koristi se kao standard ili etanol sa kojom se uporeuju mase ostalih estica.Dogovoreno je da njena vrijednost bude 1/12 mase atoma ugljika izotopa 12. (1,66010-27) -Jedan mol bilo kog gasa pri STP zauzima zapreminu od 22,4l. (Vo=Vomn) Avogadrova konstanta govori koliko ima atoma ugljika jednom molu ugljika.Taj broj iznosi 6,0221023mol-1. (Na=N/n)

-Mol je ona koliina supstance koja sadri toliko jedinki koliko ima atoma u 12g izotopa ugljika 12. (6,0221023) -Zakon o odranju mase,zakon stalnih omjera masa i zakon umnoenih omjera masa.

-Atom je osnovna gradivna jedinica tvari. -Atom se sastoji od jezgre i omotaa,u jezgri se nalaze protoni koji su pozitivno naelektrisani i neutroni koji su neutralni,a u orbitalama krue elektroni koji su negativno naelektrisani. -Protone i neutronezajednikim imenom nazivamo nukleoni.

-Atomski ili redni broj je onaj broj koji nam govori na kojem se mjestu nalazi element u PSE i koliko ima protona u jezgri. -Maseni broj jednak je zbiru protona i neutrona u jezgri.

-Hemijski elementi koji imaju isti redni a razliit maseni broj nazivaju se izotopi -Izobari imaju isti maseni a razliit redni broj, izobari imaju razliita hemijska svojstava jer su to razliiti hemijski elementi.

-Raspored elektrona u elektronskom omotau,podljuskama i orbitalama zovemo elektronska konfiguracija. -Atomska orbitala je dio prostora oko atoma gdje je najveda vjerovatnoda nalaenja elektrona.

- Hundovo pravilo: Istovrsne orbitale uvijek se popunjavaju tako da se prvo popune elektronima istog spina jer je takvo stanje energetski najpovoljnije.

-Paulijev princip iskoritenja glasi:Elektroni koji zauzimaju istu orbitalu moraju imati suprotan spin.

-Vrijednost energije elektrona odreena je njegovim poloajem u elektronskom omotau a izraena je u kvantnim brojevima.

-Kristal je pravilno geometrijsko tijelo pravilne unutranje grae omeeno ravnim plohama,moeusobno okomitim i koso poloenim. -Amorfne tvari nemaju pravilnu unutranju grau i ne smatraju se pravim vrtim tvarima.Ved jako podhlaenim tekudinama.

-1)jonski kristali izgraeni su od jona suprotnog naboja,povezani uz jakim elektrostatskim privlanim silama. 2)Molekulski kristali izgraeni su od molekula. 3)Atomski kristali izgraeni su od atoma koji su povezani kovalentnim vezama. 4)Grafit. 5)Dijamanti.

-a)jonski: tvrdi,visoko talite i vrelite,dobro topljivi u vodi, pokretljivi joni u talini i otopini,provode elektrinu struju. b)molekulski:mekani,nisko talite i vrelite,uglavnom ne topljivi

u vodi ali topljivi u organskim rastvaraima,izolatori gdje nema elektrini navdijenih estica. c)atomski: d)grafit:crna mekana tvar,visoko talite,dobar provodnik elektrine struje, koristi se kao elektrolni materijal za razne elektro-hemijske procese,za izradu posuda i lanida,za izradu grafitnih olovaka. e)dijamant:velika tvrdoda(najtvra poznata prirodna tvar), visoko talite,ne provodi elektrinu struju,koristi se za buenje najtvrih tvari i za rezanje stakla,korisit se i za izradu alata.

-Zakon periodinosti glasi:osobine elemenata kao i osobine i oblici njihovih spojeva pravila se mjenjaju i periodino ponavljaju ako se elementi redaju po rastudim atomskim brojevima.

20Ca

(1s2,2s2 2p6,3s2 3p6,4s2) | K| L | M | N |

16S(1s

2 ,2s2 2p6,3s2 3p4) |K| L | M |

Ca---->Ca2++2e2,8,8,2 2,8,8 S+2e----->S22,8,6 2,8,8

----->Ca2+S2-CaS

-Empirijska formula je jednostavni izraz za relativni broj atoma elemenata od kojih je graen hemijski spoj. -Molekulska formula prikazuje stvaran odnos broja atoma u molekuli.

-Kovalentna veza nastaje spajanjem atoma nematala oni se spajaju sa vanjskim elektronima tj. valentnim elektronima,a spaajju se zato jer tako ine stabilniji sistem. 1)jednostruka veza: H2 H-H 1s1

1H

H + H-->H:H-->H-H-->H2

2)dvostruka veza: O2
8O

(1s2,2s2 2p6)

:O + O: -->:O:O: --> O=O--> O2

3)trostruka veza: N2
7N

(1s2,2s2 2p3)

:N + N: -->:N N: -->N=N --> N2

-Metalnom vezom se spajaju atomi metala,mjeanjem orbitala atoma metala nastaje zajednika rezananta orbitala koja okruuje sve atome metala,povezuje ih i nastaje metalna veza.

Fizike i hemijske osobine metala -dobra elektrina provodljivost -dobra toplotna provodljivost -dosta velike sklonosti za graenje hemijskih jedinjenja sa baznim osobinama nego sa kiselim. -Alakalni metali su srebrnastobijeli,vrlo su reaktivni, alkalni metali imaju niske take topljenja,uvaju se u organskim tenostima,dobijaju se iz soli elektrolizom. -Litij se koristi u metalurgiji iantikoj hemiji,za suhe baterije i maziva.Natrij se koristi za hlaenje nukelarnih reaktora, proizvodnju boja i kao redukciono sredstvo.Rubidij i cezij se koriste za fotoelektrine delije. 28) Zemnoalkalni metali-osobine i upotreba -Nisu tako reaktivni kao alakalni metali,dobijaju se elektrolizom soli,uvijek su dvovalentni,u spojevima imaju oksidacioni broj +2. 29) Aluminij- osobine -Aluminij spada u lake metale,ist aluminij je mekan pa se najede legira sa magnezijom,bakrom,silicijem i drugim metalima kako bi se povedala vrstoda,postojan je na zraku,dobar provodnik toplote i elektriciteta,moe se izvlaiti u tanke ice,valjanjem se dobijaju folije. 30) Dobijanje aluminija -Aluminijum se dobija iz rude boksita.Dobijanje aluminija sastoji se iz dvije faze a to su:dobijanje glinice i elektroliza glinice.

-Aluminijum se koristi najvie u obliku legura, a one se koriste u raznim podrujima npr:graevinarstvo,brodogradnja,elektrotehnika ,hemijska i prehrambena industrija,metalurgija i ostala podruja.

-Bakar je metal crvenkaste boje.Moe se kovati,valjati u limove,izvlaiti u ice,Jedan je od najboljih provodnika elektrine struje i topline. Rastvara se u sulfatnoj i nitratnoj kiselini.Duim stajanjem na zraku prevlai se zelenom patinom.

-Upotreba bakra zasniva se na njegovoj izvanrednoj provodnosti elektrine struje i toplinskoj provodnosti,otpornosti prema koroziji i dobrim mehanikim osobinama.Zbog toga se najvie koristi u elektrotehnici. Osobine srebra ,upotreba srebra -Srebro je bijel,sjajan,plemenit metal koji se lako moe kovati i rastezati u listide i izvlaiti u ice.Meu najboljim provodnicima elektrine struje,otporan na koroziju. -Srebro se upotrebljava u elektrotehnici i elektronici.

34) Osobine i upotreba zlata -Zlato je metala sjajne ute boje,veoma mekan te se moe izvlaiti u najfinije ice i listide inzvaredno male debljine.Na samom vrhu po provodnosti elektrine struje. -Upotrebljava se za izradu ukrasa,nakita i novaca.Ima iroku upotrebu u elektronici i telekomunikacijama. 35) Osobine i upotreba cinka -Cink je plavkastobijeli metal.Dobar provodnik elektrine struje. Na zraku je prilino stabilan. -Koristi se za izradu galvanskih elemenata i ucinavanje eljeza. 36) Osobine i upotreba ive -iva je srebrnasto bijel metal,jedni metal koji pri sobnoj temperaturi bude u tenom stanju. -Koristi se u medicini. 37) Osobine i upotreba eljeza , rude eljeza -eljezo je tehniki najznaajniji metal,eljezo je sivobijeli metalkoji se moe lako kovati,variti. -Upotrebljava se na mnogo naina npr. Od njega se prave mostovi, eljeznice,strojevi,brodovi,itd.Kao i bezbroj sitnica koje koristimo u svakodnevnom ivotu:igle,vijci,spajalice,konzerve,itd.

-Najznaajnije rude eljeza su: *magnetit-Fe3O4 *hematit-Fe2O3 *siderit-FeCO3 *pirit-FeS2 38) Objasniti proces dobijanja eljeza -eljezo se dobiva u tzv visokim pedima redukcijom oksida koksom.eljezo dobiveno u visokoj pedi je u tenom stanju pa lako rastvara ostale elemente koji su prisutni. 39) Osobine i podjela elika -elik je slitina eljeza sa ugljikom.Ima bolja mehanika svojstva od eljeza. -elik se moe podijeliti na mnogo naina: *prema postupku proizvodnje *prema hemijskim osobinama *mikrostrukturi *svojstvima *namjeni i dr. 40)Silicij- osobine , dobijanje, upotreba -Silicija nema slobodnog u prirodi,nalazi se u obliku smeeg praha. -Elementarni silicij se dobija zagrijavanjem kvarcnog pijeska i koksa u elektrinim pedima pri 2000oC.

-Primjena im je raznolika. Koriste se za suenje nafte i preraevina, za idenje plinova od tetnih plinovitih sastojaka. Primjenjuju se kao jonski izmjenjivai, a i za djeliminu zamjenu fosfata u deterdentima, kao dodatak cementu i dr.. 41)Poluprovodnici p-tipa i n-tipa -Silicij dopiran borom zove se p-poluvodi,a silicij dopiran antimonom zove se n-poluvodi.

42) Germanij osobine , upotreba -Slian je siliciju i stoji na granici izmeu metala i nemetala .Sivobijele je boje.,Germanij je tipian poluprovodnik. -Najvanija mu je primjena u tehnici detektora i tranzistora. Upotrebljava se za izradu svijetledih cijevi. 43) ta prouava neorganska hemija -Neorganska hemija se bavi izuavanjem svih elemenata i njihovih spojeva,osim spojeva izgraenih od lanaca atoma ugljika i vodika.