You are on page 1of 18

N: 100 500 01 Author: Lars Henschel Date: 07/2009

Uputstvo za primenu
Sika CarboDur CFRP Plates
Sektor za graevinarstvo
Predmet: Opis proizvoda, oblast primene i nain ugradnje

Construction

Informacije, a naroito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u sluajevima kada su proizvodi pravilno uskladiteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne moe dati u pogledu neodgovarajue kupovine ili pogodnosti za odreenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne moe nastati niti proistei na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuenih saveta. Iskljuiva prava treih lica moraju se potovati. Sve primljene porudbine su podlone tekuim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek moraju da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehnikog lista za eljeni proizvod, ija se kopija moe dobiti na zahtev.

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

1/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

Sadraj:
1. 2. Uvod Sika CarboDur CFRP Plates: Opis Materijali za ojaanja konstrukcija Zdravstvene i mere bezbednosti Priprema podloge Ugradnja (primena) Uzorci i kontrola kvaliteta Dodatak

Construction

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

2/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

1. Uvod
Ovo uputstvo je napisano u cilju obezbeenja neke vrste vodia ili uputstva o moguoj oblasti primene i nainu ugradnje Sika CarboDur CFRP Plates (lamela). Molimo da paljivo proitate i prouite ovo uputstvo kao i sve tehnike listove predmetnih materijala koji se kao sistemsko reenje koriste, u zavisnosti i u skladu sa projektnim zahtevima. Za dodatne informacije obratite se struno-tehnikoj slubi Sika d.o.o. ili odgovornom inenjeru iz sastava preduzea Sika d.o.o. Vodite rauna o potovanju lokalnih zdravstvenih i bezbednosnih regulativnih mera. Sika CarboDur sistemi strukturalnih ojaanja konstrukcija sadre vie razliitih tehnologija, materijala i opreme u cilju obezbeenja alternativnih reenja i razliitih opcija u pogledu ojaanja u zavisnosti od zahtevanih uslova i projektnih reenja. To ukljuuje: Sika CarboDur Plates (lamele) SikaWrap platna Sikadur lepkovi i epoksidni malteri Sika Anchorfix 2/3+ (ili drugi koji je dostupan i pogodan) Sika CarboShear L Shear Links Sika CarboHeater Sika CarboStress Preporuka je da se svaki od moguih i dostupnih alternativnih reenja izui i razmotri mogunost primene optimalnog metoda i materijala u zavisnosti od sistema koji se koristi u svakom pojedinanom sluaju. Strukturalna ojaanja konstrukcija moraju se uvek poveravati obuenim izvoakim ekipama pod kontrolom obuenog i iskusnog inenjera. Ukoliko je potrebno dati dodatna pojanjenja ili otkloniti eventualne dileme koje se odnose na primenu ili karakteristike materijala iz proizvodno prodajnog asortimana kompanije Sika, molimo da se obratite strunoj osobi iz sastava Sika Technical Services Department.

Construction

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

3/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

2. Sika CarboDur CFRP Plates: Opis


Sika CarboDur CFRP Plates omoguava visokokvalitetna sistemska reenja u cilju statikih ojaanja konstrukcija, podrazumevajui pri tome same Sika CarboDur Plates (Sika CarboDur Lamele), koje se upotrebom dvokomponentnog epoksidnog lepka SikaDur 30 lepe na podlogu obezbeujui funkciju spoljanjeg armiranja (ojaanja). Koriste se kao naknadno armiranje (ojaanje), za poveanje stepena ojaanja ili unapreenje karakteristika vie razliitih tipova konstrukcija ili pojedinanih elemenata konstrukcije. Prednosti: - Visoki potencijal u pogledu vrstoa - Mala teina - Visoke performanse - Efektivnost u pogledu redukcije cena prilikom izvoenja radova - Otpornost na koroziju i truljenje - Skoro neograniene duine koje se mogu postii seenjem po meri na samom gradilitu obzirom na standardnu duinu rolna pri isporuci (duina rolni do 250 m) - Mala debljina, mogu se nanositi naknadni tretmani i slojevi (npr dodatna UV zatita, zatita od vandalizama, poara i sl.) Tipina primena Sika CarboDur CFRP Plates: Poveanje nosivosti: - Poveanje kapaciteta u pogledu nosivosti greda i podnih, krovnih i meuspratnih ploa - Poveanje kapaciteta u pogledu nosivosti mostovskih konstrukcija - Ugradnja i postavljanje veoma tekih maina, instalacija, opreme i sl. - Stabilizacija vibrirajuih konstrukcija - Promena namene objekata Oteenja konstruktivnih elemenata:

Construction

Destrukcija materijala kojima je raena originalna konstrukcija Gubitak kapaciteta u pogledu nosivosti nastao korozijom elika Transportni udari Poar i zemljotres Uticaj vetra

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

4/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

Unapreenja konstruktivnih performansi:


Redukcija uticaja stresa na postojeu elinu armaturu Redukcija u pogledu irine pukotina Redukcije smanjenja nosivosti zbog zamora materijala

Promene objekta u pogledu konstruktivnih karakteristika / rasporeda sila:

Izmetanje ili uklanjanje zidova ili stubova Izmetanje, uklanjanje ili promena duine greda (npr. novi otvori i sl.)

Construction

Promene u vaeim standadima i zakonskoj regulativi / projektna specifikacija:


Uticaj seizmike Unapreenje projektnih zahteva

Greke u projektovanju ili izvoenju:


Nedovoljna / neadekvatna armatura Nedovoljno / neadekvatno izvoenje radova

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

5/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

3. Materijali za ojaanja

Sika CarboDur Plates

Construction

Sika CarboDur Plates (lamele) su Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP) laminati, koji se koriste za ojaanja betonskih, elinih, drvenih i zidanih konstrukcija. Sika CarboDur lamele su ekstremno dugotrajna reenja i veoma dobro podnose agresivne uslove sredine ukljuujui industrijske, morske i priobalne atmosferske uticaje uz odgovarajuu zatitu. Ekstremno mala teina i manipulativna lakoa prilikom ugradnje su takoe velike prednosti u odnosu na tradicionalne metode upotrebom elinih ploa ili lamela koje se mogu koristiti za ojaanja. Sika CarboDur lamele se lepe na konstrukciju kao spoljanja armatura (ojaanje) upotrebom dvokomponentnog epoksidnog lepka Sikadur-30 (za primenu u standardnom (normalnom) temperaturnom opsegu), ili Sikadur-30 LP (sa mogunou produenog vremena za ugradnju kao i sa mogunou postizanja trajnog poveanja dozvoljene temperature eksploatacije upotrebom Carbo Heater-a). Za vie specifinih detalja molimo da pogledate tehnike listove predmetnih proizvoda. Sika CarboDur lamele dostupne su u tri razliita osnovna tipa u zavisnosti od vrste karbonskih vlakana od kojih su lamele sainjene i E-modula elastinosti svakog od tri osnovna tipa lamele. Mehanike karakteristike i veliine dostupnih poprenih preseka moete nai u tehnikom listu proizvoda.

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

6/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

Sikadur-30 Epoksidni lepak


Sikadur-30 je tiksotropni, dvokomponentni epoksidni lepak, bez sadraja rastvaraa sa specijalnim puniocem, koji se primenjuje u temperaturnom opsegu izmeu +8C i +35C. Sikadur-30 LP je tiksotropni, 2-komponentni epoksidni lepak, bez sadraja rastvaraa sa specijalnim puniocem, koji se primenjuje u viem temperaturnom opsegu izmeu +25C i +55C. Upotreba Sika CarboHeater, ureaja kojim se poveava temperatura prilikom ugradnje karbonskih lamela, uslovljava upotrebu Sika CarboDur-30 LP epoksidnog lepka, koji se moe takoe koristiti i u sluajevima kada je oekivana temperatura eksploatacije (service temperature) poveana. Molimo da pogledate odgovarajui tehniki list i da kontaktirate Sika Technical Services Department za dodatne informacije. Tipina upotreba: Lepak za lepljenje konstruktivnih ojaanja, ukljuujui: - Sika CarboDur Plates (lamele) na beton, opeku, drvo i sl. - elinih ploa i lamela na beton. Sikadur-30 poseduje sledee prednosti:

Construction

Lak za meanje i nanoenje Nema potrebe za predhodnim nanoenjem prajmera Nema promena pod uticajem permanentnog optereenja Veoma dobra adhezija na beton, opeku, blokove, kamen, elik, liveno gvoe, aluminijum, drvo, i Sika CarboDur lamele. Na ovravanje ne utie poveana vlanost Lepak visokih vrstoa Tiksotropnost: nema curenja ni slivanja materijala na vertikalnim i povrinama iznad glave Bez sadraja rastvaraa Ovravanje bez skupljanja Razliite boje komponenti (kontrola meanja) Visoka poetna i krajnja mehanika otpornost Visoka otpornost na abraziju i udar Nepropustan za tenosti i vodenu paru

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

7/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

4. Zdravlje i bezbednost
Kako bi izbegli rizik po zdravlje i bezbednost molimo obratite panju na sledee:

Izbegnite direktan kontakt sa koom tako to ete nositi rukavice. Preporuka je da nosite nitril rukavice prilikom primene materijala. Upotreba iste zatitne odee koja se menja dnevno nakon zavretka radova se strogo preporuuje. Za vreme primene materijala, ukljuujui i meanje istog, potrebno je koristiti zatitne naoare. Ako praina, rastvarai ili smola doe u kontakt sa oima, ispirajte oi vodom 15 minuta i zatraite pomo lekara. Preporuka je da nosite tenost za ispiranje oiju sve vreme tokom rada sa hemikalijama. Svaka zaprljanost koe mora se oistiti sa vodom ili deterdentom odmah nakon uoavanja. Obezbedite dodatno provetravanje, ako se radovi izvode u zatvorenim i slabo provetrenim prostorijama. Dodatno obezbedite dovoljan broj pauza u radu koje treba provesti na sveem vazduhu kako bi izbegli pojavu bilo kakvih zdravstvenih problema kao to su glavobolja ili munina. Uvek operite ruke pre jela, pia, puenja, toaleta i na kraju faze rada. Preporuka je da koristite i zatitne kreme ili losione za vreme rada sa hemikalijama. Nemojte prosipati ili bacati hemilkalije u okruenje. Iscureli i nezameani materijal mora se tretirati kao opasna materija i odlagati u skladu sa vaeom regulativom. Potpuno ovrsnuli materijal se klasifikuje kao neopasna materija. Za dodatne informacije i savet molimo prouite tehniki list proizvoda i sigurnosni list proizvoda. Sve lokalne zdravstvene i bezbednosne mere zatite i regulativa moraju se potovati.

Construction

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

8/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

5. Priprema
Sika CarboDur CFRP Plates mogu se ugraivati samo od strane obuenog i specijalizovanog izvoaa radova. Pre poetka izvoenja radova Izvoa radova i obueni predstavnik kompanije Sika treba da pregledaju projektnu dokumentaciju, detaljnu specifikaciju karbonskih lamela, kao i stanje podloge na koju se nanose karbonska ojaanja. Potrebno je da se pregledaju svi predhodno izvedeni radovi na pripremi podloge, koji moraju zadovoljiti propisane minimume i koji predhodno moraju biti primljeni od strane nadzorne slube ili nadzornog organa upisom u graevinski dnevnik. Pripremite i kompletirajte svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na potrebne alate i opremu, na rezultate potrebnih predhodnih ispitivanja i sl. pre nego to ponete sa ugradnjom lamela. Izmerite i zabeleite sve parametre koji se odnose na konkretne gradiline uslove, zbog posedovanja uvida i trajne dokumentacije vezane za sve relevantne parametre koji se odnose na limite u pogledu ogranienja u cilju pravilne primene proizvoda i pravilnog odabira tipa lepka Sikadur-30 (npr. Normal i LP tip) Oistite alat i opremu propisno upotrebom krpa natopljenih u Sika Colma Cleaner odmah nakon upotrebe.

Construction

Priprema podloge
Beton i opekom zidane podloge Kompletna povrina mora biti ista i suva, bez prisustva praine, ulja, masti, leda, stajae ili tekue vode, ili bilo kakvih drugih predhodnih tretmana koji mogu uticati na slabiju ili nedovoljno dobru adheziju. Paljivo pregledajte podlogu i uklonite bilo koje nevezane ili slabo vezane delove ukljuujui i eventualno prisutno cementno mleko. Pripremite podlogu upotrebom neke od priznatih metoda abrazivnog tretmana podloge kao to su bruenje, peskarenje, samarenje i sl. Uklonite svu prainu vakum ureajima ili tehnologijom pre nanoenja lepka i ugradnje lamela. Sve pukotine, povrinski defekti podloge, neravnine, udubljenja i ispupenja moraju se sanirati pre nanoenja lepka. Pukotine moraju biti ispunjene epoksidnom smolom za injektiranje kojom se obezbeuje prenos (transmission) sila izmeu pukotinom razdvojenih konstruktivnih delova kao to je Sikadur-52 Injection. Defekti na povrini koji se odnose na nivelaciju i ravnost podloge moraju se tretirati i nivelisati upotrebom epoksidnih materijala kao to su: Sikadur-30 (bez dodatnog meanja sa kvarcnim pekom ili sa dodatkom kvarcnog peska do maksimalnog odnosa po masi: Sikadur 30 : kvarcni pesak = 1:1), Sikadur-31CF, ili Sikadur41. Pripremu podloge mogue je uraditi i nanoenjem visokokvalitetnog maltera klase R4, Sika MonoTop-412 (sa oznakama S, N, NFG i SFG) (uz obavezno potovanje propisanog vremena za sazrevanje materijala i provere kvaliteta izvedenih radova na nanoenju maltera. Sanaciju horizontalnih povrina sa gornje strane mogue je uraditi sa visokokvalitetnim samokompaktirajuim malterom Sika MonoTop-438 (sa oznakama N i R) klase R4.
Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

9/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

Ukoliko se podloga nivelie upotrebom pomenutih materijala vie od dva dana pre planirane ugradnje lamela potrebno je ponovo primeniti abrazivnu metodu pripreme podloge u cilju ostvarenja zahtevanog stepena adhezije. To se moe, i treba, proveriti merenjem prionjivosti (adhezije) nakon zavretka radova.

Construction

Zahtevana minimalna srednja povrinska vrstoa pri zatezanju merena Pull-of testom treba da je 2 N/mm2 sa minimalnim pojedinanim merenjem od 1.5 N/mm2. (Za detaljnije informacije pogledajte dodatak A, standard EN 1542 ili Ameriki Standard ACI-503 R)

Sadraj vlage u podlozi ne treba da bude vei od 4%, a podloga mora biti bez prisustva zamrznutih delova i leda, kao i bez prisustva stajae ili tekue vode. Voditi rauna o taki rose. Drvo: Drvo mora biti pripremljeno dletovanjem ili mirglanjem. Bilo koji slabo vezani deo mora biti uklonjen, povrina mora biti oiena, a eventualna praina usisana vakumom. Drvo koje je uniteno insektima ne moe se tretirati karbonskim ojaanjima. U tom sluaju potrebno je izvriti dodatne konsultacije sa ekspertima u toj oblasti. elik: eline povrine moraju biti bez prisustva korodiranih delova, praine, i svih vidova neistoa. Pripremite podlogu bruenjem ili peskarenjem u skladu sa Sa 2 1/2. Upotrebite odgovarajui adekvatan prajmer kojim se obezbeuje zahtevana adhezija. Za dodatne informacije pogledajte tehniki list proizvoda.

CarboDur CFRP Plate priprema lamela


Karbonske lamele se mogu isporuivati u rolnama vee duine (standardno pakovanje: rolne duine 250 m1) sa mogunou seenja na odgovarajue komade po meri, na samom gradilitu ili u predhodno iseenim komadima po meri na osnovu specifikacije i zahteva kupca. Kada seete lamele, obezbedite da istovremeno seete oba kraja (ivice) lamele ime se smanjuje mogunost odvajanja i "cepanja" karbonskih vlakana na ivicama lamele. Preporuka je da koristite kvalitetne lepljive trake kojima obmotate karbonsku lamelu pre poetka seenja iste.
Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

10/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

Koristite odgovarajui *no-giljotinu* za kvalitetno seenje (bolji metod zbog izbegavanja pojave epoksidne praine koja je tetna za disajne organe) ili ugaonu brusilicu (ukoliko se opredelite za ovu metodu koristite zatitnu maksu i naoare). Alternativno moete koristiti i testeru za metal ili bonsek vodei rauna da predhodno obezbedite ivice lamela kvalitetnim samolepivim trakama. Prilikom seenja lamela koristite odgovarajuu zatitnu opremu (rukavice, naoare, masku za disanje i slino). Kada se karbonske trake isporuuju umotane u kalem (rolnu), rukujte njima paljivo kako bi izbegli mogunost povreivanja prilikom odmotavanja.

Construction

Uvek rukujte Sika CarboDur lamelama paljivo sa posebnim osvrtom na spreavanje oteenja i kontaminacije. Neposredno pre upotrebe, oistite dobro, jakim pritiskom, onu stranu lamele koja se lepi za podlogu upotrebom iste bele krpe koja je namoena u Sika Colma Cleaner. Proverite kvalitet ienja upotrebom nove iste bele krpe umoene u ista Sika Colma Cleaner, na kojoj ne sme biti crnih tragova zaostalog karbona nakon trljanja po povrini. Nakon ovakvog ienja, saekajte najmanje 10 minuta kako bi se tretirana strana karbonske lamele osuila, a ujedno ispario rastvara koji je prisutan u Sika Colma Cleaner-u.

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

11/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

6. Ugradnja
Obucite odgovarajuu zatitnu odeu ukljuujui i rukavice, naoare, masku i sl. Preporuka je da uvek imate pri ruci tenost za ispiranje oiju, kao i da potujete kompletnu vaeu lokalnu regulativu vezanu za mere zdravstvene zatite i bezbednosti.

Construction

Meanje Sikadur-30
Odnos meanja (po masi) A:B = 3:1

Dodajte kompletnu sadrinu komponente B u kantu u kojoj se nalazi komponenta A. Ukoliko vam je potrebna manja koliina lepka od koliine koja se nalazi u pakovanju, promeajte predhodno tano izmerene koliine obe komponente u zasebnoj istoj kanti, potujui propisani odnos meanja komponenti. Meajte propisno najmanje 3 minuta koristei nastavak za meanje prikazan na slici iznad. Posebnu panju posvetite na sadraje komponenti na dnu i na zidovima kanti. Potrebno je propisno promeati i delove materijala koji se nalaze na dnu ili na zidovima pakovanja. Kako bi izbegli mogunost da se manji delovi materijala na dnu i zidovima kante (posebno na spoju dna i zida kante) ne izmeaju sa ostalim materijalom, preporuka je da nakon osnovnog meanja u trajanju od najmanje 3 minuta, kompletnu sadrinu materijala prespete u *novu*, istu kantu (posudu) i ponovo (dodatno) promeate materijal u trajanju od 1 minut. Obezbedite postizanje homogene i uniformne mase nakon meanja. Ukoliko primetite bilo kakve razlike u boji ili prugaste are, to pouzdano ukazuje na nedovoljno dobro ili dugo meanje. Nastavite postupak meanja sve do postizanja potpune ujednaenosti u pogledu boje. Nanoenjem manje ili vee koliine zameanog lepka preko iste velike povrine moe prouzrokovati egzotermnu reakciju, koja zatim moe uticati na umanjenje ili produenje vremena obradivosti materijala (pot life).

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

12/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

Ovo ipak nee uticati na produenje vremena obradivosti preko vremena koja su navedena u tehnikom listu proizvoda.

Nanoenje Sikadur-30
Sikadur 30 N ili LP moe se nanositi korienjem gletera, pahtle ili specijalnih kartua u kombinaciji sa odgovarajuim pitoljima. Nanesite materijal na predhodno pripremljenu betonsku podlogu. U cilju obezbeenja bolje adhezije potrebno je snanim potezima gletera ili pahtle ostvariti jak pritisak na naneti materijal, a samim tim i na podlogu. Upotrebom odgovarajueg nazubljenog gletera moe se ostvariti uniformna debljina nanetog sloja izmeu 1-2 mm debljine. Nanesite lepak na lamele u obliku "V" profila. Nominalna debljina bi trebalo da bude ~ 2mm na sredini lamele i ~ 1 mm na krajevima lamele. Time se obezbeuje srednja debljina sloja lepka (Sikadur-30) nanetog na karbonske lamle od ~1,5 mm. Minimalna potrebna srednja debljina lepka na lamelama i na betonskoj iznosi po 1mm, ali se zbog faktora sigurnosti preporuuje nanoenje lepka na lamelama u srednjoj debljini od 1,5 mm. Obratite se Sika d.o.o. u cilju dodatnih pojanjenja i pomoi oko ispunjenja ovih zahteva u postupku nanoenja lepka na karbonske lamele. Utroak lepka koji se nanosi na podlogu moe varirati u zavisnosti od rapavosti podloge i varira u zavisnosti od konkretnih gradilinih uslova.

Construction

Ugradnja karbonskih lamela Sika CarboDur CFRP Plates


Blago postavite lamelu na betonsku podlogu na koju je predhodno nanet sloj epoksidnog lepka Sikadur-30. Koristite vrsti gumeni valjak (Sika Carboroller) kako bi ostvarili snaan pritisak na podlogu sve dok viak svee nanetog lepka ne pone da izlazi (curi) sa obe strane ugraene lamele. U cilju spreavanja pojave praznih prostora (vazdunih rupa) koji se mogu formirati u sveem lepku, ponite sa obradom valjkom od sredine lamele i paljivo prenosite pritisak valjkom ka njenim krajevima. Uklonite viak lepka gleterom ili pahtlom, zagladite (obradite) spojeve na sastavu betona i ivica lamele. Viak lepka nemojte koristiti za ponovno lepljenje lamela. Prosena debljina sloja nanetog lepka ispod lamela treba da iznosi izmeu 1 i 3 mm. Ukoliko je to predvieno projektnim reenjem ili specifikacijom, mogue je ugraivati susedne lamele sa minimalnom distancom od 5 mm.
Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

13/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

Lamele se moraju ugraditi u toku vremena obradivosti epoksidnog lepka Sikadur-30. Voditi rauna da vreme za ugradnju, u skladu sa tehnikim listom proizvoda, zavisi od temperature ambijenta prilikom ugradnje.

Ukrtanje lamela / Viestruka ugradnja


Ukoliko je projektom predvieno ukrtanje lamela ili ugradnja vie lamela po sistemu "jedna preko druge", postojea predhodno naneta lamela mora se kvalitetno oistiti sa one strane na koju se lepi nova lamela upotrebom Sika Colma Cleaner-a, pre nego to se na nju nanese lepak.

Construction

7. Nakon ugradnje
Oistite sav upotrebljeni materijal i opremu upotrebom Sika Colma Cleaner-a. Oistite ruke sapunom ili tenim deterdentom. Uklonite sav neiskorieni materijal i pakovanja propisno. Nezameani proizvodi moraju se tretirati kao rizian otpad u skladu sa lokalnom regulativom. Ovrsli lepak ne spada u grupu opasnih materija. Kada je Sikadur-30 potpuno ovrsnuo, testirajte eventualno prisustvo vazdunih epova ili parcijalnih delaminacija paljivim lupkanjem po ugraenoj lameli metalnim predmetom. Ton koji ukazuje na "upljinu" je dobar indikator mogue neadekvatne ugradnje. Pocket AUTM od Mistras se takoe moe koristiti za ovu procenu. [videti odeljak 8] Glatkost (ravnou) ugraenih lamela takoe treba proveriti i treba da je u skladu sa minimalno preporuenim neravninama u podlozi (videti tehniki list za Sika carbodur Plate) po metru dunom ugraene lamele. Vano je imati na umu da bez obzira na preporueni minimalni stepen denivelacije podloge, epoksidni lepak mora u potpunosti ispuniti prostor izmeu podloge i ugraene lamele. Ukoliko su ugraene karbonske lamele izloene uticaju UV zraenja tokom eksploatacije, mora se izvriti dodatna zatita od UV zraenja, upotrebom odgovarajuih zatitnih proizvoda iz Sikagard ili SikaCor (Icosit) proizvodnog brenda kompanije Sika. Obratite se Sika d.o.o. za dodatne informacije. Ukoliko se zahteva protivpoarna zatita potrebno je upotrebiti odgovarajui sertifikovan sistem zatite. Za dodatne informacije obratite se strunoj slubi Sika d.o.o.

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

14/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

8. Uzorkovanje materijala i kontrola kvaliteta


Svakodnevno voenje graevinskog dnevnika tokom perioda ugradnje lamela je obavezno. U graevinski dnevnik upisuju se svi relevantni podaci koji se odnose na konkretne gradiline uslove kao i svi parametri koji se tiu limita ili preporuenih vrednosti za ugradnju svakog pojedinanog materijala i kompletnog sistema ukljuujui: predhodne uslove koji se odnose na stanje podloge i objekta, radove na sanaciji i pripremi podloge, pripremu proizvoda i proces meanja komponenti epoksidne smole, nanoenje lepka i ugradnja karbonskih lamela kao i sledee: - Gradilini uslovi (podloga, ambijent, izloenost i sl.) - Provera kvaliteta podloge i ravnosti povrine - Brojevi ari materijala - Obratiti panju na mogue uzroke kontaminacije od bilo kakve vrste drugih radova u neposrednoj blizini - Lista uzoraka koji se uzimaju ili koji se prave na licu mesta - Eventualne vibracije ili pomeranja koja se mogu pojaviti da delu ili itavoj konstrukciji - Bilo kakva pojedinana, relevantna zapaanja Uzorci svih materijala treba da se uzmu i testiraju i ispitaju u laboratoriji ili ako je mogue na licu mesta. Za ispitivanje adhezije ugraenih lamela preporuka je da se na licu mesta zalepe (ugrade) probni uzorci u neposrednoj blizini pozicija gde se ugrauju projektom predviene lamele, sa istim uslovima u smislu obavezne predhodne pripreme podloge na nain na koji se inae planira izvoenje radova na pripremi podloge, ili na nain na koji su ve izvedeni radovi na pripremi podloge. Nakon vremena ovravanja materijala (relevantni pokazatelji mogu se dobiti ve nakon 7 dana), potrebno je izvriti merenje adhezije ugraenog sistema, pull-off testom na propisan nain. Posebno dobra metoda za dodatnu i preciznu kontrolu ugraenih Sika karbonskih lamela ja upotreba aparata Pocket AUTM od Mistras. - The Pocket AUTM je prenosiv skener sistem kompatibilan sa personalnim raunarima, koji funkcionie pomou akustino-ultrasoninog ((AU) - acoustoultrasonic) instrumenta, koji se uspeno i jednostavno primenjuje za nedestruktivna ispitivanja i testiranja materijala. Defekti, ukljuujui i prsline, delaminacije i vazdune epove, se mogu veoma lako identifikovati. Detaljna procedura uzimanja uzoraka i metoda testiranja je takoe opisana u ISO 527 i Amerikom standardu ASTM D 3039/ D 3039 M.

Construction

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

15/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

9. Dodaci
Dodatak A: Pull-off test , pogledati takoe American Standard ACI-503 R U cilju obezbeenja zdrave i kvalitetne podloge na koju je predviena ugradnja Sika karbonskih lamela, potrebno je proveriti povrinsku zateznu vrstou podloge, pull-off testom u svemu prema standardu EN 1542. Srednja vrednost treba da iznosi minimalno 2,00 N/mm2 sa minimalnim pojedinanim rezultatom od 1,5 N/mm2.

Construction

Uvek koristite iste i sa donje strane (strana lepljenja) izbruene ili ispeskirane peate (diskove) i elektrinu builicu sa nastavkom za buenje cilindriinog oblika sa unutranjim prenikom jednakim spoljanjem preniku peata. Dubina buenja treba da je u skladu sa standardom 10-20 mm (155mm), nakon ega treba oistiti mesto buenja i eventualno saekati da se podloga osui ukoliko je korien mokri postupak prilikom buenja. Nanesite lepak za ispitivanje sa brzim ovravanjem (Sikadur 31 CF Normal ili Rapid) na podlogu a odmah zatim i na donju stranu peata (strana koja se lepi). Pritisnite peat snano na podlogu i saekajte da se lepak osui (~ 24 sata). Nakon ovravanja lepka, prikaite pull-off ureaj, podesite isti u pravilan poloaj i izvrite merenje sile upanja. U cilju pouzdanosti dobijenog rezultata, prilikom sraunavanja srednjih vrednosti, poeljno je raspolagati sa to vie mernih taaka u zavisnosti od gradilinih i drugih uslova.

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

16/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

Dodatak B: Ispitivanja, atesti Deutsches Institut fr Bautechnik Z-36.12-29, 2006: General Construction Authorisation for Sika CarboDur (Germany). SOCOTEC Rapport No. HX0823, 2000: Rapport denquete technique / cahier des charges - Sika CarboDur / SikaWrap (France).

Construction

NBI Teknisk Godkjenning, NBI Technical Approval, No. 2178, 2001, (Norway). ZAG, Technical Approval No. S418/99-620-2, za uporabo naina ojacitev armirano betonskih in prednapetih elementov konstrukcij z dolepljenjem lamel iz karbonskih vlaken Sika CarboDur v Republiki Sloneniji (Slovenia). TSUS, Building Testing and research institutes, Technical approval No. 5502A/02/0633/0/004, 2003: Systm dodatocnho zosilnovania zelezobetonovych a drevenych konstrukcil Sika CarboDur (Slovakia). Instytut badawczy drog i mostow, technical approval No. AT/2003-04-0336, System materialow Sika CarboDur do wzmacniania konstrukcji obiektow mostowych(Poland). Fib, Technical Report, bulletin 14: Externally bonded FRP reinforcement for RC structures, July 2001 (International). ACI 440.2R-08, Guide for the Design and construction of Externally Bonded FRP Systems for strengthening concrete structures, July 2008, (USA). Concrete Society Technical Report No. 55, Design guidance for strengthening concrete structures using fiber composite material, 2000 (UK). SIA 166, Klebebewehrungen, 2003 /2004 (Switzerland). Vie zvaninih izvetaja sa rezultatima ispitivanja os strane "Instituta za ispitivanje materijala i konstrukcija", Graevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, (Srbija).

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

17/18

N: 100 500 01 Autor: Lars Henschel Datum: 07/2009

Dodatak C: Spisak potrebnih alata i opreme Zatitne rukavice Zatitna maska Sigurnosne naoare Zatitno odelo Sika CFRP maina za odmotavanje lamela Sika kutija (kalup) za nanoenje lepka Tenost za ispiranje oiju lem Profesionalni elektrini mea za epoksidne smole Builica sa niskim brojem obrtaja Sika nastavak za meanje Sika Colma Cleaner ista odea Sika Carboroller (valjak za lamele) Prosta brusilica ili sprava za seenje lamela Razliiti gleteri Osnovni pribor i alat ( eki, rafciger, kleta ...) Samolepiva traka Marker ili konac za obeleavanje Metar Posuda za meanje iste bele krpe elina etka Brusilica Termometar i mera vlage podloge i ambijenta Usisiva Abrazivni papir (mirgla) Navedena lista predstavlja spisak uobiajeno potrebnog alata, opreme i zatitnih sredstava. Svaki od pojedinanih projekata ponaosob moe zahtevati upotrebu opreme ili alata koji nije naveden u specifikaciji. Preporuka je da pre poetka izvoenja radova sagledate, u to veoj meri, mogue potrebne dodatne alate ili opremu koja e biti neophodna za kvalitetnu i uspenu realizaciju radova.

Construction

Sika d.o.o. Autoput za Novi Sad 244 b 11273 Batajnica, Beograd, Srbija

Tel: +381 11 377 43 37 Fax: +381 11 377 47 www.sika.rs www.sika.com

18/18