You are on page 1of 40

AZ DVSSG TRTNETE Jegyzet a piarista gimnziumok tanu !

i szmra "#sz$tette% &r' Tu(a )*n piarista +ittanr ,ektor ta% &r' Nemes Gy-rgy piarista Ni+i o(stat% .u&apest/ 0 Ju ii 1223 Dr' A&a (ertus 4i a 5ensor &eputatus )mprimi potest Nr' 16781223 .u&apest/ 2 Ju ii 1223 Dr' Aemi ius " ay pro*in5ia is BEVEZETS 1. A trtnelem teolgija Isten az ember trtnelmben A t-rt#ne em t#r(en9i&:(en eza; ! esem#nyek -ssze<=gg: sorozata' Az eg#sz *i g sz=nte en a aku !(an *an% min&en #tez:nek *an m> t;a/ ;e ene #s ta n ;-*:;e' Az em(era atti *i g te+etet en= so&r!&ik az i&: <o yam(an/ az em(er -ntu&atosan *esz r#szt a <e; :&#s(en% a aku ugyan a k-r= m#nyek +atsra/ &e maga is <orm ;a sorst' Egyszerre tekint a m> t(a #s a ;-*:(e% a m> t tapaszta atait <- +aszn *a #p$ti ;-*:;#t' ?i*e egyet en pi anat(an sem tu& eg#szen -nmaga enni/ ez#rt eg#sz # et#nek <o ysa mutat;a meg/ mi5so&a is *a !;(an' )sten * tozat an/ ez#rt nin5s t-rt#ne me' De mint+ogy -r-k szeretet#*e az em(er <e # +a; ik #s sz! +ozz/ magra * a ta a t-rt#ne mis#get is% (e #pett t-rt#ne m=nk(e/ kinyi atkoztatst a t-rt#ne em r#sz#*# tette' @ )sten +ozznk e+a; ! szeretet#nek t-rt#net#t mon&;uk =&*-ss#gt-rt#netnek' A trtnelem rtelmnek kutatsa Az =&*t-rt#net a sok kusza sz (! sz-*:&: em(eri t-rt#ne em A*an po itika9/ gaz&asg9/ tu&omnyt-rt#net isB egy <ona a' De ez a <on mutat;a meg az eg#sz t-rt#ne em #rte m#t/ ame yet a t-rt#ne em(- 5se :k +i(a keresnek' CA t-rt#ne em n#+a *# et en esem#nyek kosznak/ -r*#ny : <o yamnak tDnik' Az egyik -r*#nyt: / katasztr!<t! a msikig +-mp- y-g/ a (o &ogsg r-*i& kis szigetsz=neteinek r-pke k-z(eiktatsai*a ''' A t-rt#ne em(en nem tDnik e : semmi #rte em/ semmi egys#g/ semmi strukt>ra''' Ter*szerDs#get keresni a t-rt#ne em(en/ tszer*ezni a t-rt#ne em eg#sz#t% k#pte ens#g''' A t-rt#ne mi <o yamat @ me y *rat an esem#nyek(en nyi *nu meg @/ akr -r-kmozg! me5+anizmusnak/ akr szz<# ek#pp #rte mez+et: ;e ent#snek <og;uk is <e / min&ig t-((#rte mD mara&/ s +a r($zzuk is magunkat/ eg#sz#(en megismer+et: so+asem esz szmunkraE A"' Jaspers% .e*ezet#s a <i oz!<i(aB' A kinyi atkoztats szerint a t-rt#ne em(en )sten =&*-z$t: ter*e (ontakozikF az =&*t-rt#net megmutat;a/ mik#nt *ezeti #s eme i mag+oz )sten a t-rt#ne em(en k=szk-&: em(ert9em(eris#get' Az =&*-ss#g eg#sz t-rt#ne m#r: te ;es ttekint#s=nk ma;& 5sak a *#gs: $t# etkor e+et' A t-rt#ne em #rte m#t m#gis <- ismer;=k/ +a 5sak "risztusra sz-gezz=k <igye m=nket% : )sten rnk +at! er:inek Ctma&spont;aE' Ami e :tte *o t/ :t k#sz$tette e :F ami utna k-*etkezik/ 5sak a (enne kapott #rt#keket (ont;a <- / tg$t;a *i gm#retD*# az Egy+z r#*#n AprizmaB' 2. Az ltalnos !ssgtrtnet Az =&*-ss#g t-rt#nete a *i g teremt#s#*e kez&:&ik' Nem *# et en= tette *#gs: szerkeszt:;e a .i( ia ege e;#re @ G(ra+m/ )zsk #s Jko( t-rt#nete e # @ a teremt#se (esz# #st' A kozmosz #tre+ozsa az e s: #p#s annak az isteni ter*nek meg*a !su s(an/ ame y ma;& az C>; #g #s >; <- &E teremt#s#(en te ;ese&ik Aa *i g az a poron&/ a+o az em(er meg*$*;a k=z&e m#t az -r-k =&*-ss#g#rtB' Az anonim vallsossg kora Hitt#te % )sten min&en em(ert =&*-z$teni akar A*-' 1Tim I/JB' Te+t az e s: igazi em(erre kegye mi kap5so at(a #pett/ az pe&ig *a amik#ppen em(eri * aszt a&ott' *szzezre&eken t az em(erek roppant primit$* <orm(an # +ett#k meg *a sukat' A *i g &o gai m-g-tt se;tett er:ket im*a #s &ozatta *agy mgi*a pr!( tk e #rni *agy (e<o yso ni' A gyD;t-get: #s *a&sz! # et<ormnak meg<e e :en isteneiket egt-((sz-r az # e emme *agy az atokka +oztk kap5so at(a' A s$r e etek tan>sga szerint +ittek az em(er +a utni <-nnmara&s(an' Az -ssze+ason $t! n#pra;z meg ap$tsa szerint min&en=tt #s min&en ku t>r<okon e :<or&u egy ,eg<:(( ,#ny +ite is' A vallsos kultrk kora Az ut!((i #*t$zezre&(en t#rt t az em(er a <- &mD*e #sre #s atteny#szt#sre' Ezze egy=tt;rt a +e y+ezk-t-tts#g/ munka<- oszts/ k-z-ss#gi tago !&s% egyesek <- sza(a&u tak az iro&a om #s a mD*#szet po sra' Az >; k:korszak Aneo yt+i5umB ku t>r;a "r' e' K7779I777 t;n *irgzott' et=k(e mr mi is (etekint+et=nkF +a +at!* * ik az em(er #s )stene k-zti (esz# get#s is/ ami +it=nk szerint sosem +inyzott' A k-znapi sz=ks#g etek szo g att! e k= -n= t az istentiszte et Atemp om/ papsg/ &ozat/ k#pek/ imk/ #nekekB' ?eg<oga maz!&ott az em(erek *a sossga/ &e t is ;rta eg#sz # et=ket' A <- &mD*es ku t>rk(an <:k#nt term#szeti ;e ens#gek szem# yes= nek istenekk# Anap/ +o &/ <- &/ zi*atar/ term#kenys#gB/ a psztor*a sok(an ;o((an <- ismer+et: egy #gi <:isten tiszte ete' Az e t#*e ye&#sek At-((isten+it/ ( *nyim&s/ em(er &ozatok/ =res <orma izmusB e en#re k#ts#gte en/ +ogy )sten mDk-&-tt *a sos <e; :&#s=k(en/ +ogy e :k#sz$tse 4inak >t;t/ aki *a si nye *en mon&ta e )sten =zenet#t'
1

?in&en okunk meg*an <- t#te ezni/ +ogy )sten kegye me mDk-&ik min&en *a s(an #s t-rt#ne mi k#pz:&m#ny(en% e((en az #rte em(en az =&*-ss#g t-rt#nete koeLtenz$* az em(eris#g t-rt#ne m#*e / a&&ig ter;e&/ am$g az em(eris#g' ". A #lnleges !ssgtrtnet Izrael vilgos monoteizmusa A C* asztott n#pE "nan(an tt#rt a <- &mD*e #sre/ ere&eti psztor # etm!&;(a t*ette az agrrku t>ra <ormit' De # et=ket annyira ig#ny(e *ette sza(a&$t! )sten=k/ Ja+*e irnti +Ds#g/ +ogy ez kieme te :ket a +enoteizmus(! e :(( a mono trira/ ma;& a k-*etkezetes egyisten+itre/ egyDrte a magasa((ren&D <- &mD*esku t>ra szaka&at an po iteista k$s#rt#s#t' Ezt az )stent nem k-tik a <- &i #t kor tai AMtrans5en&ensB/ &e sza**a 9tettei*e m#gis irny$t!an (ea*atkozik a *i g t-rt#n#sei(e/ #s k-zremDk-&#sre +$*;a az em(ert' A t-rt#ne em te+t nem az egy<ormnak -r-k-s *isszat#r#se/ mik#nt az in&usok #s g-r-g-k gon&o tk/ +anem esem#nyek t-rt#nnek A)sten nagy tetteiB/ #s sze(( ;-*: k#sz= (enne' Az dvssg teljessge Krisztusban Az )sten kinyi atkozsa e #rte 5s>5spont;t% em(err# ett 4ia szem# yesen meg;e ent a t-rt#ne em(en' A C*#gs: napok(anE # =nk/ (r a t-rt#ne emnek m#g nin5s *#ge% a meg* tsnak e ke #rnie #s t ke +atnia a *i g min&en ku t>r;t' A "risztus(an mr e nyert te ;ess#g a t-rt#ne em ezru t*a ma;& ragyog! <#ny(en nyi *nu meg% a +itet <- * t;a a nyi *n*a !sg' A meg&i5s:= tek *#g egesen ta koznak az =&*-ss#g )sten#*e J#zus "risztus(an A*-' 1"or 1N/II9I0B' po y9t+eizmus M sok isten +eno9t+eizmus M egy <:isten a t-((i <- -tt mono9t+eizmus M egyet en )sten mono9 tria M egy 5soport istene kizr! agossgi ig#nnye $Z%AE& 'T(A )%$SZT*S$+ A, A -BE%E) T.%T/E&E0 E&1TT$ )2%A "r' e' 17779ig nin5senek $rsos em #keink r! uk' Egyiptomi Aamarnai e*e ekB #s ms k-ze 9ke eti <- ;egyz#sek(en szerepe t-((sz-r egy +a(iru8+apiru ne*D +azt an n#pF *a !sz$nD eg azonos a zsi&! n#p :s#e ' A k#s:((iek(en is a +#(er meg;e - #s a k$*= !k sz;(! +angzik/ C;-ttmentE ;e ent#sse ' )zrae ne*#t e :sz-r ?ernepta <ra! A1IIN91NB gy:ze mi osz opa em $ti' ?int+ogy e :# et=kr: semmi r#g#szeti em #k nem mara&t <-nn/ az 91777 utn e;egyzett mon&ai +agyomny(! ke @ t-rt#ne mi <orrskritik*a @ k-*etkeztetni e :z: # etm!&;ukra' E++ez +ason ! +agyomnya nin5s az !kor egyet en ms n#p#nek sem' A r#sz etek gaz&agsgt/ iro&a mi sz#ps#g#t #s teo !giai m# ys#g#t tekint*e nem ta ;uk pr;t egy n#p iro&a m(an sem' A ))' *atikni zsinat szerint ADei Ver(um 11B a Szent$rs k-ny*ei Ct#*e&#s n# k= tan$t;k azt az igazsgot/ ame yet )sten =&*-ss#g=nk #r&ek#(enE akart k-z- ni' T-rt#ne mi +Ds#g &o g(an azon(an a .i( ia e (esz# #sei nem egyen : #rt#kDek% mon&ani*a !;uk meg#rt#s#+ez min&ig *izsg nunk ke iro&a mi mD<a;ukat Amon&a/ kr!nika/ +imnusz/ tanmese/ t-r*#ny st('B' A szakem(erek min&enesetre a .i( i(an r-gz$tett +agyomnyt sokka meg($z+at!((nak tekintik/ mint ms n#pek#t' Ennek magyarzata/ +ogy )zrae (en a t-rt#neti +agyomnyok korn szent =nnepek+ez kap5so !&tak/ gyakran kikrist yoso&ott nye *i <orm(an' A +agyomnyanyag #nyeges t-rt#ne mi +ite ess#g#t nem e+et k#ts#g(e *onni/ az esem#nyek r#sz etek(e men: -ssze $tsa azon(an e+etet en' 3. A 4atriar56# #ora (Kr. e. II. vezred) Az izrae itk :sei A(On# Jiszr# B a s#mita ;e egD amurru8amorita n#pek trsasg(an ra;zottak ki a sz$r9ara( si*atag(! / #s a Cterm#keny <# +o &E t-(( pont;n pr!( tak meggy-kerezni' Sa;t t-rt#ne mi +it*a saik szerint AJ!zs IJ/I91KF ?t-r* I6/N92B Ca <o yamon t> r! E/ az Eu<rtesz me : #rkeztek a Jor&n *i&#k#re' ,assank#nt an&! *en&#gek ettek itt ezek az arm ere&etD/ aza kap5so at> <# nom& 5sa &ok% t# en a si*atag perem#n/ nyron a +egyes *i&#keken ege tettek' Az :si e (esz# #sek +:sei% G(ra+m/ )zsk #s Jko( A)zrae B' A k#s:((i +agyomny egy 5sa &(a *onta -ssze :ketF t: =k @ Jko( 1I <it! @ szrmaztatta magt )zrae 1I t-rzse' A patriar5+k # et#r: pontos e k#pze #s=nk nem e+et' A Genesis AMere&etB k-ny*#nek +ite #t min&enesetre n-*e i/ +ogy a (enne o *as+at! szoksok #s ne*ek ;! (e ei enek az #k$rsos em #kek(: APgarit/ ?ari/ Nuzi/ Rsz9samraB e #nk tru ! k-ze 9 ke eti *i g(a' )stentiszte et=k m!&;a e einte a ig k= -n(-z+etett a kortrsak#t! / *a si -n !sgukat m#gis meg:rizt#k akkor is/ amikor szoros kap5so at(a ker= tek a <-n$5iai9knani <- &mD*esku t>r*a ' Qsa &i isten=ket/ t e :(( terrakotta szo(or <orm;(an +or&oztk magukka / k#s:(( an&! ku tusz+e yeken tiszte t#k' )sten=ket nem #r&ek i az em(er &ozatF nagy ter*e *an *e =k% sz-*ets#gesi +Ds#g <e;#(en meg9$g#ri/ +ogy nagy nemzett# esznek azon a <- &-n' A Genesis k-ny*#nek *#g#n AK39N7' <'B o *as+at! J!zse<9no*e a ;!*a k#s:(( ke etkezett e (esz# #s az igaz em(er *iszontagsgos/ m#gis ;!ra<or&u ! # et#r: % itt arra szo g / +ogy -sszek-sse a knani #s az egyiptomi +agyomnyt' 7. Az e8o osz 9 #i!on:ls (Kr. e. XIII. sz.) zabaduls !g"i#tomb$l )zrae t-rt#ne mi tu&at(an >gy # t/ +ogy az eg#sz n#p meg<or&u t Egyiptom(an' A .i( ia e (esz# #se szerint Jko( <ia/ J!zse< a <ra! <:em(ere esz/ ez#rt +ozz +>z!&ik eg#sz 5sa &;a/ #s )sten $g#rete szerint itt nemzett# n:nek' @ Va !sz$nD(( azon(an/ +ogy 5sak n#+ny &# i t-rzs tart!zko&ott Egyiptom(an' 13I791NN7% +=kszosz ura om a att sz$*esen t+attk a s#mita (e*n&or !kat'
I

A +=kszoszok kiDz#se utn n-*ek*: ter+ek e : )sten ?!zes *ezet#s#*e kisza(a&$t;a :ket' Ez t-rt#ne m=k egnagyo(( esem#nye Aem #k#t #(ren tartotta a pesza+M+>s*#t =nnepeB' A mi&;anitk r#*#n meg9ismert/ k#s:(( az :satyk ;#*e azonos$tott isten=k/ Ja+*e megmu9tatta +ata mt/ e+et ($zni (enne A"i* KB' A++oz k#pest/ +ogy a nagy 5so&a maga a megmenek= #s *o t/ a .i( ia szerz:;e @ az esem#ny ;e9 ent:s#g#nek (rzo sra @ (:kezDen ont;a a kozmikus 5so&ae (esz#9 #seket At$z 5saps/ tke #s a V-r-s9tengeren/ mannaB' Sz-k#s=ket az egyiptomiak k-zt tma&t *a ami yen za*ar tette e+et:*#F a sza(a&u s &-nt: mozzanata e+etett egy szeren5s#s tengerparti =tk-zet a N&tengern# A;m sz>< @ a V-r-s9tenger(en nin5s n&RB/ ame yet ut! ag egen&s e emekke k- t:i eg kisz$neztek Aa Ckonste 5i!s 5so&aEmag;a ki+moz+at! "i* 1J/ 129I39(: B' Izrael a #usztban A Szina;9<# szigeten *n&or s k-z(en sz-*ets#get k-tnek )sten=kke % Ja+*e o ta mazza :ket/ :k pe&ig * a ;k t-r*#nyeit A"i* I7 @ ?T-r* NB' )stenne k-t-tt sz-*ets#gr: nem +a ani a k-rnyez: n#pek9n# ' A kis nemzetek *a ame y nagy(iro&a omma #ptek +D(#ri *i9szony(a/ )zrae Ja+*#*a Arokon <oga mazst ta unk a kora(e i *aza 9 us9szerz:&#sekke B' Ez a sz-*ets#g @ k= -n-sen #*enk#nti =nnep #se &ozati akom*a @ assan *a si egys#get teremtett a ;! i&eig m#g -n ! t-rzsek k-z-tt/ ame yek +azt keres*e ka*arogtak a si*atag pe9rem#n Aam<ikt=!niaMszakr is igaB' A sz-*ets#g <e;#(en * a t T-r*#ny ;o((ra a k-rnyez: n#pek A<: eg a +ettitkB ;ognak nom& *iszonyokra a ka mazsa/ &e az eg#szet titat;a egye&= ! *a si <- <ogsuk' A T-r*#ny #r*#nyes$t#se e :moz&$totta a ku tur is #s nemzeti egys#get' ?!zes A?!se egyiptomi n#*B t-rt#ne mi #te (iztosra *e+et:% a sz-*ets#g sz= et#s#n# egy nagy egy#nis#g F t: e szrmaz+atott a T-r*#ny mag*a is/ (r az eg#sz T!rt At k-ny*B term#szetesen nem : $rta' T-r*#nyeik ?ezopotmi(! ere&+ettek' De az t*#te t nem * ogats n# k= *#gezt#k/ mert 5sak o yan ;oggyakor atot +onos$tottak meg/ ame y a Ja+*e9tiszte et sze em#*e -sszeegyeztet+et: *o t' ;. A 6on<oglals #ora AS)))9S)' sz'B %$sua &on'oglalsa A .i( ia szerint a puszt(an sz-*etkezett izrae itk ?!zes ut!&a/ J!sua Aez a mi J#zusunk ne*e +#(er= RB *ezet#s#*e a Jor&non t &# ke etr: +ato tak "nan(a/ #s Ja+*e an&!/ 5so&s seg$ts#g#t # *ez*e/ Jeri5+!n kez&*e egyet en +a&;ratta e <og a tk az eg#sz ter= etet/ amit aztn <- osztottk a 1I t-rzs k-z-tt' Sokka *a !sz$nD(( azon(an/ +ogy a k= -n ! +#(er t-rzsek t-(( A+romB irny(! <okozatosan szi*rogtak (e a gyan>t an knani te ep= #sek k-z#' J!sua k-ny*e 5sak a k-z#p9knani +agyomny e5sap!&sa' Az -ssze=tk-z#s e einte ritka *o t AJeri5+!t #s ms er:&$tm#nyeket szeren5s#;=kre mr romok(an ta tkB' )zrae (e = r: gy:z-tt' A gi(eonitk ment#s#re sietett J!sua Cnap5so&;aE A17' <'B a +agyomny(an e torzu t% ere&eti eg ta n annak az eseng#snek a meg+a gatsr! *o t sz!/ +ogy a nap ne (>;;#k ki a <e +:(: ' A b(rk kora A .$rk k-ny*e szerint a +on<og a s utn meg azu t az ere&eti nemzeti egys#g/ emiatt nem tu&tk egy=ttesen e +r$tani a k= s: tma&sokat' Egy9egy )sten &otta n#p*ez#r azon(an #r*#nyt szerez az igazsgnak Aennyi(en ($r!B/ &e a n#p >;a(( +Dt ens#ge #s sz#t+>zsa >; 5sapsokat *onz' Va !;(an ink(( a k-z-s *esz# y +ozta -ssze az -n ! t-rzsek sz-*ets#g#t' E :sz-r a +#(erek e szaporo&snak *esz# y#re <- <igye : knani *rosok/ ma;& az >;a(( s#mita +!&$t!k *issza*er#s#re ;-ttek #tre a ka mi sz-*etkez#sek az >n' ($rk As!<et$mB *ezet#s#*e ' A Szent$rs(an a pr!<#tikus s#ma keretei k-z-tt # etszerD/ s:t krimin is t-rt#neteket o *as+atunk +>& mer#ny et#r: / Sziszra *eszt#r: / Gi&eon <egy*erte en gy:ze m#r: / A(ime ek 5s><os *#g#r: / Ji<ta5+ &ozatr! ' J!tm p# &zata a k-z+ata omr! az izrae i k- t#szet eg:si(( &ara(;ai k-z# tartozik/ mara&an&! tanu sgga A.$r 2/391NB' A 'iliszteus veszedelem A mi&;anitk te*e+ton *ise tek +a&at% gyors ra( s/ rom(o s utn e tDntek' N uk is nagyo(( *esz# y a <i iszteusok <- (ukkansa #s t#r+!&$tsa a tenger part;n AS))' sz'B% *as<egy*er=k kem#nye(( a r#zn# #s (ronzn ' "atonai #s po itikai szer*ezetts#g=kke szem(en nem seg$tett a Smson9szerD +:s-k partiznko&sa' A *#g*esz# y meg#r e te a kir ysg sz=ks#gess#g#t' Egy nagy tekint# yD ($r!/ Smue C t!E ;e - #se a ap;n Sau t tett#k kir y' T *issza is szor$totta az e (izako&ott <i iszteusokat' Hrom #* m> *a azon(an megint azok kereke&tek <- = % t-nkre*ert#k Sau sereg#t' A <i iszteusokka Ape istim @ Ua esztinaB 5sak a kir yi +ata om megszer*ez:;e/ D*i& tu& ma;& eszmo ni' B, A -BE%E) T.%T/E&0$ )2%A D*i& kir y u&*ar(an a szomsz#& n#pek mint;ra megsz= etik az $rsos mD*e ts#g' A +#(erek az e (esz# #sek #s kr!nikk me ett megteremtik az oknyomoz! t-rt#net$rst% az esem#nyek m# ye(( +tter#t #s -ssze<=gg#seit is kutat;k Ae s: i yen egys#ges/ szemtan> ta meg$rt mD D*i& tr!n;nak ut!& sr! % ISm 29I7F 1"ir 19IB' =. A trzssz!etsg <n>#ora A171792K7B )vid (*+*+,-.+) A <=gget en Nagy9)zrae mega ap$t!;a' Gyermekkorr! mon&aszerD e (esz# #sek AG! it e*er#se @ 1Sm 13B' Sau u&*ar(an tanu ;a meg a po itikt/ a kir y <# t#kenys#ge miatt menek= % +$*ei*e a <i iszteusok zso &;(a ' Gaz&i p#nz#n zso &ossereget szer*ez magnak' gyesen n#pszerDs$ti magt sa;t nemzets#g#(en/ $gy Sau +a a utn a &# i t-rzsek kir y * aszt;k He(r!n(an AISm I/193B/ az -sszes t-rzs 5sak +osszas +(or>zs utn ismeri e AISm NB' )gyekszik az izrae ita t-rzseket egy nemzett# <orrasztani' Hogy kir yi sz#k+e ye #s a *a si k-zpont ne egyen egy t-rzs ter= et#n sem% a ;e(uzitkt! sa;t 5sapatai*a e <og a t Jeruzs emet teszi meg <:*rosnak' )&e *iteti <- a t-rzsek eg<:(( ku tusztrgyt/ a szent strat is' N#pszm s/ +i*ata noki ren&szer/ an&! sereg ;e zi a k-zpontos$tst' A szo i&aritsra #p= :/ ega itrius t-rzssz-*ets#g +e y#(e #p az a&minisztr5i!'
K

Sorra e*eri a knani *ros amokatF a ;e(uzeusok utn *#gez az :t ura omra seg$t: <i iszteusokka % +omog#n pa esztinai ter= et am #tre+ozsra t-rekszik' )zrae most <- &ra;zi egys#get is ;e ent' A szomsz#&okat <=gg:s#g(e k#nyszer$ti% E&!m(! tartomny/ ?o((! a&!k-te es 5sat !s am esz/ Amm!nt (eo *aszt;a/ T=rossza ;!szomsz#&i *iszonyt a ak$t kiF : a *ezet:;e az Eu<rteszt: Egyiptomig ter;e&: koa $5i!nak' A +ata om -nk#nyess#gre 5s($t;a' ?s ke eti kir ysgok(an az isten min&-ssze sz!5s-*e/ megszem# yes$t:;e az am+ata omnak' D*i& t> kapsait azon(an Ja+*e et-ri% pr!<#tin AG& #s NtnB kereszt= : akar;a irny$tani a kir yt #s n#p#t' "ir yok (Dneit msutt sz#p$tgetni szoktk/ *agy #ppen tma&! # e trgya ;k' Amikor a .i( ia trgyi agosan #s ugyanakkor m# yen megren&= *e (eszmo arr! / +ogy D*i& e szerette Pri;a <e es#g#t/ .atse(t/ a <#r;#t pe&ig meg- ette AISm 1191IB% ez nem t-rt#ne mi p etyka/ +anem -r-k i&:kre sz! ! tanu sgu szo g ' A kir y is Ja+*e a att*a !;a/ k$s#rt#sek k-z-tt # / e (uk+atik/ m# t!sga azon(an nem menti/ ink(( s> yos($t;a *#tk#t' alamon (-.+,-/+) D*i& .atse(t! sz= etett mso&ik <ia m#g ap;a # et#(en (iztos$totta magnak a tr!nt *erseng: test*#rei*e szem(en' H!&$tsok #s t*9nyos katonai * a kozsok +e yett az -r-k- t (iro&a om (e s: megszi9 r&$tsra ke ett t-reke&nie' )zrae Cnapkir yaE esz/ re po itikus/ nem +a&*ez#r' .nykat nyit/ <- en&$ti a !teny#szt#st/ < ottt #p$t/ (e9 #p a nemzetk-zi kereske&e em(e' "u tur is #s 5sa &i kap5so atokat k-t Egyiptomma / 4-n$5i*a / Ar(i*a st(' 4e es#gei miatt megtDr i&egen *a sokat' P&*ar(an a +umanizmusra em #keztet: kozmopo ita #gk-r ura ko&ik' Egyiptom(! (e+ato t az >n' (- 5sess#giro&a om% az e*i gi (o &ogsg #s +arm!nia tanai' De Jeruzs em(en a Ja+*e9*a s t;r;a a (- 5se ke&#st% Ca (- 5sess#g kez&ete az Vr <# e meE' Jeruzs em(en a Sion AQi!nB +egyen gy-ny-rD temp omot #p$ttet a Ja+*e9*a s egys#ges$t#s#reF k-te ez:*# teszi togatst/ a +e yi szent# yeket irt;a' Az er:&-k #s pa otk #p$t#s#+ez is sok p#nz ke % +e ytart!i*a a&!t sze&et/ ro(otmunkt k$*n @ a k-z+angu at e ene <or&u ' ?. $zrael s (@ a #irl>sgaina# trtnete AB"CD7?;E Err: a 5saknem <# #*ezre&r: kie #g$t: ismeretanyag ugyan ren&e kez#s=nkre A<:k#nt a "ir yok #s a "r!nikk k-ny*ei(enB/ &e @ a pr!<#tk #rt#ke #s#(en @ e szomor$t! #s #r&ekte en korszaknak min:s= ' Izrael elszakadsa )vid &zt$l )zrae #s sz-*ets#gesei Sa amon +a a utn <it/ Re+a(emot 5sak az e nyoms eny+$t#se rn <oga&tk *o na e ' Ha;t+atat ansga miatt 5sak a &# i t-rzsek/ J>&a #s .en;min mara&tak a D*i&9&inasztia ura ma a att' D*i& (iro&a ma -sszeom ott' D*i& +znak an&!sgt tmogat;a az >n' Ntn9<# e ;-*en&- #s AISm 3B/ ame ynek Sa amon ura ko&sa a att +$re ment' De a szaka&r prt is pr!<#tra/ A+i;ra +i*atkozott A1"ir 11B' Az #szaki t-rzsek Sa amon +a&*ez#r#t/ Jero(emot * aszt;k kir y' T siet*e temp omot #p$ttet .#te (en #s Dn(an/ a+o (ika k#p#(en (rzo tk az )stent Aaz arany(or;> a &# iek szem#(en az istentaga&s ;e k#pe esz/ *issza*et$t$k a pusztai *n&or s kor(a isB' 4:*rosa e :sz-r Sikem/ ma;& Szamria esz' Az #szaki orszg/ )zrae megmara&t * aszt! kir ysgnak/ a Ckarizma9 e *E Artermetts#gB azon(an nem mentes$t az -r-k-s tr!n*isz yokt! A)zrae 12 kir y(! 17/ J>&a I7 kir y(! 3 nem Cprnk k-ztE +>nyt e B' A k#t egy-ng= t/ egymssa is *erseng: orszg a *i gpo itika ;t#kszere ett' tk-z: amok a mezopotmiai nagy+ata mak AAssur #s .(e B/ i ' Egyiptom k-z-tt' A katasztr!<a e ker= #s#re a n#p egy r#sze/ gyakran a kir yi +z is (e esimu t *o na a k-rnyez: n#pek trsa&a m(a' A papsg sem tu&ta meg!*ni a *a st az i&egen +atsokt! % 5sak &ozat(emutat!k #s a m> t kr!niksai' A #r$'tk A sz-*ets#gesi +Ds#g :rei% a pr!<#tk' Sau kir y i&e;#(en m#g a knani smnok+oz +ason ! eksztatikus #nyek/ i&:*e azon(an )sten inte igens k-*eteik#nt #pnek <- % Ja+*e u timtumt k-z*et$tik A<enyeget#s @ rem#nyB' A pr!<#tk tan$t*nyai(! a aku nak a trsa&a om(! kiszaka&t pr!<#tak-z-ss#gek is/ &e a egnagyo(( na(ik magnyos em(erek' Vrat anu 5sap e r;uk az )sten e ke/ +ogy # et=k rn is k=z&;enek a korsze emme / a po itika mega ku*sai*a szem(en' Az #szaki orszg(an/ a )S' szza&(an ) #s A i;aB #s tan$t*nya/ E izeus AE isaB +ar5o t a .aa 9ku tusz ter;e&#se e en Asok egen&aB' E pr!<#tk nem5sak Ja+*e ;ogait *#&e mezt#k A*erseng#s .aa pap;ai*a B/ +anem az igazsgossgot is/ akr+nyszor az ura ko&!i -nk#ny e en ANa(!t sz: e;eB' A grnitsza*> Gmosz az >;gaz&agok e en sz! t/ (esz#&ei(: mr mara&t rnk' Wzes AH!s#aB +ason $totta e :sz-r +zassg+oz Ja+*e #s )zrae *iszonyt' A V)))' szza& mso&ik <e #(en J>&(an mDk-&-tt ?ikes A?i5+aB #s a prat an $r!i te+ets#gD u&*ari po itikus/ )za;s AJesa;aB' A &ber kirl"sgok #usztulsa Az #szaki kir ysgot 3I19(en e s-p-rt#k az assz$rok' Jeruzs em szeren5s#sen meg>szta a +!&$tst/ &e @ zong! @ +D(#res amm zsugoro&ott' Assur -sszeom sa utn J>&a megpr!( ta m#g egyszer -sszesze&ni ere;#t' J!si;a kir y A6J79672B Jeremis pr!<#ta tmogats*a meg>;$t;a a *a si # etet/ <- <riss$ti a t-r*#nyt ADeuteronomiumB/ #s az orszg+atrokat is tg$t;a' A *irgzs rem#ny#t az >;9(a(i oni (iro&a om e en in&u ! egyiptomi tma&s <o;t;a e / ma;& .a(i on szerzi meg a +egem!nit a t#rs#g(en' J>&t e :sz-r/ Jeruzs em e <og a sa utn N209(an a&!<izet#sre k#nyszer$ti/ ma;& N038N069(an rom(a &-nti a za&oz! *rost' Jeremis +i(a pr!( ta (#k#re inteni a temp om(an (izako&!kat' A +(or> a ;eruzs emi temp om pusztu s*a / s:t J>&a <=gget ens#g#nek te ;es <- szmo s*a ;rtF a akossg ;! r#sz#t kite ep$tik +az;(! ' Az assz$r/ ma;& a (a(i oni (iro&a om sa;tos te ep$t#si po itik*a o *asztotta mag(a a egy:z-tt n#peket' Vezet: r#tegeiket e +ur5o ta/ #s a +e y=k(e >;at +ozott' Ez t-rt#nt )zrae e 3I1 utn AI"ir 13/6' IJB/ ezt ter*ezt#k a &# i kir ysg (uksakor a
J

(a(i oniak is' A kite ep$t#st *#gre is +a;tottk AI"ir IJ/1K916' IN/1191IB/ m az >; *ezet: r#teg (ete ep$t#s#re mr nem *o t i&e;=k' B. A FaFiloni <ogsg AN069NK2B Izrael 'iai 0bel uralma alatt Az -n ! ami # et #s a temp omi ku tusz megszDnt#*e az intern t izrae itknak <- ke ett *o na sz$*!&niuk @ isten=kke egy=tt @ a ku tur ta(( i&egenek k-z-tt' A nemzeti teo !gia * sg(a ker= t% a *esztes +(or> in&oko tt tette *o na az tprto st a gy:ztes isten#+ez' Tk azon(an az e ens#g gy:ze m#(en nem )sten=k gy-nges#g#t ttk/ +anem Ja+*e (=ntet#s#t% 5sak az t-rt#nt *e =k/ amit a pr!<#tk ;-*en&- tek +Dt ens#g=k eset#re' A kez&eti m# tat anko&s #s -nsa;n at utn * a tk a megt#r#s program;t' A meg#r&eme t <ogsgot >; pusztai *n&or snak *ett#k/ ame yet ma;& a megtisztu t n#p >; +on<og a sa k-*et' ?int+ogy @ anyanye *=k <- a&sa e en#re @ nagy er:<esz$t#seket tettek ar5u atuk :rz#s#re Aennek eszk-zei a szom(at meg=nnep #se #s a k-r= met# #s megk= -n(-ztet: ;e eB/ nemzeti #s *a si -ntu&atuk egyre <okoz!&ott' A nemzeti9ku tikus k-z-ss#g +e yett a +agyomny+oz #s t-r*#ny+ez ragaszko&! gy= ekezet sz= etett' A &er#k pognyokka k- 5s-n-s meg(e5s= #s(en # tek/ a kereske&e em k#z(e kaparints*a m#g ;!m!&ra is szert tettek' 1allsi 'ejl2ds a bbeli 'ogsgban E zrk!zs +e yett (e5s= etesen szem(es$tett#k +it=ket az arm Aka &eusB nye *D (a(i oni mD*e ts#gge / ez ta isten+it=k uni*erz isa(( ett' Nem5sak azt *ett#k tu&omsu / +ogy Ja+*e az e ens#gnek/ s:t min&en n#pnek aty;a/ +anem *a suk <#ny#n# <e e ni tu&tak a *i g ke etkez#s#nek k#r&#s#re is' A ra&ik is monoteizmus(! ;utottak e a teremt#s+it+ez' ?eg#rtett#k/ +ogy az : )sten=k ura #s teremt:;e az eg#sz min&ens#gnek' Az ott+onta ansg(an az egyms me # so&r!&ott u&*ari/ papi #s pr!<#ta r#teg egyes$tette *a si n#zeteit% e m# ke&#seik #s a +agyomnyok -t*-z#s#(: itt k-r*ona az!&tak a .i( ia e s: k-ny*ei' A <ogsg(an # :k e kiismeret#t <orm ta Ezekie AJe+ezk# B pr!<#ta' Rmutatott az egy#nek <e e :ss#g#re/ #s mer#sz k#pek(en *i antotta <- az >;;sz= et#s rem#ny#t Amege e*ene&: 5sontmez:% K3/191JB' Egy ismeret en pr!<#ta/ akinek (esz#&eit )za;s k-ny*#+ez 5sato tk Aez#rt a tu&omny ?so&9)za;s n#*en em egetiB/ mr szeme e :tt t;a a &ia&a mas +azat#r#st mint mso&ik +on<og a st' 3azatrs a bbeli 'ogsgb$l A pr!<#tk nem +i(a *igaszta tk a megren&= t n#pet' NK29(en a .a(i ont *#rte en= meg+!&$t! perzsk kir ya/ az )z JN9 (en CmessisE9nak em egetett "RS ;!in&u at>an +azaenge&te a zsi&!kat A<:k#nt J>&a ak!i t#rtek *isszaB' Va si #s (e s: =gyek(en -n !sgot kaptak/ a perzsk szorga maztk a sa;t t-r*#nya kotst/ #s anyagi ag tmogattk a temp om#p$t#st ANI79 N1NB' C)zrae mara&#kaE Amintegy +>szezer em(erB a ;eruzs emi temp om ku tuszk-z-ss#g#(en - t-tt testet' A <ogsg(an k-ze re m#retezett sz$nes rem#nyek nem * tak te ;esen *a !ra' A +azat#r#s 5so&t an *o t/ a (irtok(a *een&: orszgr#szt romok(an ta tk' ?#gis 5sak egy nagy(iro&a om *aza usai esznek/ ott+onuk(an *iasko&ni ke a (ete ep= tekke / a en#zett szamaritkka ' Az >; temp om is szeg#nyes/ &e Hagga; pr!<#ta szerint m#gis rangosa(( a r#gin# / mert ezen a +e yen ma;& (#k#t a& a Seregek Pra AAggeus I/2B' 1C. A j: aizm:s #ora A zsi&!sg "risztus e :tti <# #*ezre&#(: sok $rsmD mara&t ugyan rnk/ &e ke*#s k-z*et en t-rt#ne mi a&atta szo g nak' A t-rt#ne mi e (esz# #s sz a szza&okra megszaka&t' A zsid$sg #olitikai &el"zete a bbeli 'ogsg utn A "r' e' V' sz' k-zep#n egy Uerzsi(! #rkez: izrae ita &ip omata/ Ne+emia #s Ezra C$rstu&!E mDk-&#se nyomn (iztonsgos #s ren&ezett # et a aku t ki J>&a tartomny(an' A ;eruzs emi temp omk-z-ss#g *#gs: <orm(a -nt-tte a T!rt/ #s megtartst nemzeti k-te ess#gnek tekintette' A )V' szza&(an -sszegyD;t-tt#k a pr!<#tk $rsos +agyat#kt is' A nagypo itik(an a <:pap *ezette zsi&! n#p nem ;tszott ;e ent:s szerepet' KIN9(en meg+!&o t a perzskat e*er: Nagy Sn&ornak' Az : +a a utn Ua esztina >;ra az =tk-z: szerep#t t- t-tte (e Egyiptom #s Sz$ria k-z-tt% e :(( a Uto emai&k/ ma;& I779t! a Sze euki&k ura ma a ker= tek' A (a(i oni <ogsgot k-*et:en az izrae itk +romnegye&e nem t#rt *issza +az;(a/ *agy a nyomaszt! szeg#nys#g miatt ki*n&oro t onn#t% sz#tsz!r!&tak az eg#sz !kori *i g(an' E k= -n= *e/ &e a nemzetek#rt # tek A*-' )z 66B' A &iaszp!r(an kia aku tak a zsinag!gk/ &e *a si k-zpont;uknak a ;eruzs emi temp omot *a ottk% a&omnyokka seg$tett#k az ott+oniakat' A sz!r*ny(an <o yt n#mi t#r$t#s Aproze itkB #s pr(esz#& a g-r-g mD*e ts#gge ' Ez ut!((inak gy=m- 5se a .i( ia uto s! (- 5sess#gi k-ny*ei' A +e enista *i g ku tur is k-zpont;a/ A eLan&ria egy>tta a *i g zsi&!sgnak is k-zpont;a ett/ itt <or&$tottk 9IN7 k-r= g-r-gre a szent iratokat A,SS @ 37 a nemzetek szim(! uma/ a 1I )zrae #B' A (i( iai sz!kin5s e<or&$ts*a #s ter;eszt#s#*e J#zus e*ang# iumnak k#sz$tett#k e : a terepet' A &ellenizmus &ervaszt$ &atsa A +e enizmus i&egen/ <- *i gosu t sze eme/ *i gias mD*e ts#ge megza*ar;a/ megoszt;a a zsi&!kat' A szent$rss ett t-r*#ny megtartsa ter+ess# * ik/ +iszen nin5sen instan5ia/ ame y a ka mazn a meg* tozott *iszonyok+oz' A t-meg +a; ik a k#nye mes pognysgra/ sz#gye ik mssgukat' 4anyar erk- 5si +:s-k nagy er:<esz$t#sse / keserD sz$**e / (: ms*i gi <izets#g rem#ny#(en # ik a t-r*#nyes # etet' He*esen ti t;k a *egyes+zassgot' A nemzeti prt na5iona ista istent 5sin na Ja+*#(! / e*i gi $t# etet #s po itikai messist *rna t: e' E en=k sz! a J!ns k-ny*e/ ame y ki<igurzza a p!ru ;rt pr!<#ta ki5sinyes gon&o ko&st/ #s (tran *a ;a Ja+*e egyetemes gon&*ise #s#t' A po itikai ;e ent#kte ens#g +atsra e (ur;nzik az apoka iptika% rik$t! k#pek(en (rzo ;k a t-rt#ne mi sors<or&u !kat/ #s e ep ez: tomsokat <estenek a ;-*:r: ' E emei <- (ukkannak pr!<#tai k-ny*ek(en is Ap ' Dnie #s ZakarisB' A sze emi * sg t=kr-z:&ik a J!( k-ny*#(en is% ?i#rt szen*e& az igaz em(erX V asza% )stent nem *on+at;uk <e e :ss#greF ($zzunk a((an/ +ogy nagy*ona > ter*ei(en *an #rte me szen*e&#seinknek' Az E(e&9Ja+*e &a ok A)z JI9NKB megse;tetik/ +ogy a
N

Cmara&#kE szen*e&#se ;a*ra esz min&en nemzetnek' )sten Szo g;t a szen*e&#sek em(erek#nt $t;k e #nk/ aki azon(an mega ztatsa rn =&*-sss#get +oz a *i gnak' A makkabeusi kor )V' Antio5+osz Epip+an#sz A13N916KB katoni ki<osztottk Jeruzs emet #s a temp omot/ az ura ko&! meg*onta a zsi&!k ki* tsgait/ t-r*#nyen k$*= +e yezte *a sukat/ s:t ny$ t t-r*#nyszeg#sre akarta r($rni :ket' 1669t! nemzeti sza(a&sg+ar5 in&u a sz$rek e en J>&a ?akka(i #s test*#rei *ez#r et#*e ' 1JI9(en @ Sprta #s R!ma sz-*ets#g#t # *ez*e @ ki*$*;k n#p=k <=gget ens#g#t' A gy:ztes test*#rek a <:papi #s kir yi 5$met egyes$t: &inasztit a ap$tottak AHaszmonai&kB/ ame y azon(an mr korntsem # *ezte az eg#sz n#p tmogatst' Az e #ge&et en 5+asszi& zsi&!k(! a aku t a <arizeusok #s essz#nusok t(ora' Uompeius r!mai *ez#r C togatsaE 96K9(en ;e zi R!ma +egem!ni;nak kez&et#t' A kir yi 5$met meg*onta ))' H=rkanosz Jnost! ' Ju ius Qaesar enge&# yezte a zsi&! *a stF a .iro&a om ak!inak 17 Y9a zsi&! *o t% <e e Ua esztin(an/ <e e &iaszp!r(an' 11. Galesztinai !iszon>o# (z:s i ejFen 4:k#nt Josep+us 4 a*ius munki nyomn 3er$des s 'iai ?t# #s ,uk5s e*ang# iuma szerint J#zus Her!&es kir y # et#(en sz= etett' Her!&es/ az e&omita zso &os*ez#r/ Antipatrosz <ia/ "r' e' K39(en r!mai (e eegyez#sse szerezte meg Jeruzs em(en a +ata mat/ a Hasmoneusok <# ret#te #*e ' "#szs#gesen kiszo g ta a k= -n(-z: r!mai ren&szereket AQaesar/ Qassius/ Antonius/ W5ta*ianusB' ?eg- ette a nemzeti &inasztia -t tag;t/ +a a e :tt +ata mi t#(o y(an +rom <it is AAugustus a gyermekgyi kossg +$r#re% CJo(( &o og Her!&es &iszna;nak/ mint <inak enniEB' )gyekezett ke&*#(en ;rni R!mnak Apogny temp omok/ gymnasiumok #p$t#s#*e B/ a zsi&!kat ingyen ga(on*a #s a ;eruzs emi temp om restaur s*a pr!( ta engeszte ni' Dionysius ELiguus apt a "r' u' V)' szza&(an @ kitDn: teo !giai ok<e;t#s e en#re @ t#*esen tette J#zus sz= et#s#t a( Pr(e 5on&ita 3NJ' #*re' Pt! ag ki&er= t/ +ogy Her!&es 3N79(en meg+a t' Ha a utn Ai' e' J9(enB R!ma &-nt#se a ap;n Ar5+e aosz a <e e kir ysg% J>&a/ Szamria #s E&!m <e;e&e me eszF &e t$z #* m> *a a 5sszr e moz&$t;a' Wrszgt a zsi&!k k#r#s#re katonai megsz s a *eti AUontius Ui atus +e ytart! I69K6B' Ga i e(an "r' u' K29ig a msik Her!&es9<i/ Antipasz kormnyoz Ate+t J#zus eg#sz # et#n t : a <e;e&e emB/ az #szaki tartomnyok(an U+i ipposz a tetrar5+a KK9ig' ?in&+rman ap;uk st$ ust <o ytat! ke eti k#nyurak' A zsid$ trsadalom tagol$dsa Jeruzs em(en a 37 <:s zsi&! -nkormnyzati szer* a sune&rion/ <:tan5s' #n a <:pap / tiszte kor((an # etre sz! t/ &e a +e enizmusnak egykor e en ! papsg +ata mt Her!&es #s a r!maiak megt-rt#k' A <:papi tiszts#g is meg*sro +at! ett A177 #* a att I6 5sereB' "iteny#sztettek egy gerin5te en/ szm$t!/ pro<n sze emD papi r#teget/ (e : =k #s a ;eruzs emi aikus arisztokr5i(! Aa C*#nekEB ett a sza&&u5eusok prt;a Ane*#t egy Sz&ok ne*D r#gi <:papt! kaptaB' Ezek @ a szamaritnusok+oz +ason !an @ 5sak a T!rt <oga&tk e / nem +ittek a <- tma&s(an/ sze emi #nyek(en/ # ek(en' A n#p *a si # et#t az $rstu&!k irny$tottk% magyarztk a +#(er nye *D T!rt a z-mme armu (esz# : n#pnek/ &e (:*$tett#k is az e :$rsokat sa;t +agyomnyukka ' T-((nyire a nem po itiz ! <arizeusok ACe k= -n= tekEB k-z# tartoztak' Hagyomnyok s-*#ny#*e *ett#k k-r= )sten t-r*#ny#t Asok # et(#n$t! k= s:s#gB' A papi tisztasg k-te ess#geit kiter;esztett#k az eg#sz n#pre' A szom(ati nyuga om/ a ritu is tisztasg #s a tize& <izet#se t az #r&ek :&#s=k e :ter#(en' A szeg#ny n#p k-r#(en a g:g-s #s sz:rsz +asogat! <arizeusokn nagyo(( +atsa *o t a Ho t9tenger *i&#k#n remet#ske&: essz#nus szektnak Ak-zpont;uk Q+ir(et ZumrnB' Tk a pr!<#tk -r-k-sei' A +i*ata os zsi&!sgga szem(en magukat tekintik az igazi )zrae nek Anaptruk is e t#rB' ,e+et/ +ogy k-r=k(en n:tt <- "ereszte : Jnos #s J#zusnak t-(( k#s:((i tan$t*nya' A z# !tk AM(uzg!kB 5soport;a is +Ds#gesen szo g ta a t-r*#nyt/ &e +ar5ias magatartssa e utas$tottak min&en pogny +atst/ az a&!<izet#st/ #s az i&egen ura omma szem(en <egy*eres e en st s=rgettek' 12. A /zreti (z:s let4l>ja A knoni evangliumok ala#jn T-rt#ne emkritikai szempont(! k= -n-sen azok az a&atok (iztosak/ ame yek nem seg$tett#k e : a kereszt#nys#g ter;eszt#s#t' 4lete J#zus *a !sz$nD eg i'e' 0 #s J k-z-tt sz= etett A?t I #s ,k I szerint .et e+em(enB' A <# pogny Ga i ea Nzret ne*D <a u5sk;(an n:tt <e 5s <iak#nt' T is ezt a <og a kozst <o ytatta Cmintegy +armin5 #*esE korig/ amikor is <- kereste a Jor&n ment#n "ereszte : Jnost' ?iutn azon(an megkereszte ke&ett/ -n ! *n&orpr!<#tak#nt #pett <- Ga i e(an' Tan$tsnak #nyege% CT#r;etek meg/ mert k-ze ;-tt az )sten kir ysgaRE A?k 1/1NB' ,e(i in5se : (esz#&m!&;a #s 5so&i nagy #r&ek :&#st ke tettek' "#s:(( sokakat e+Dt-tt az/ +ogy nem * a ta a <egy*eres <- ke #s *ez#rszerep#t/ #s )sten megtor ! *#g$t# ete +e yett az irga mas/ &e ig#nyes Atyr! (esz# t' Qsak ke*esen #rtett#k meg/ +ogy )sten #pp J#zus szem# y#(en #pett *#gte en k-ze az em(erek+ez% sza*a #s tettei )sten szeret: ura mt ;e zik' A <arizeusok e ens#gesen <igye t#k mDk-&#s#t/ mert C+ata omma tan$tottEF t> tette magt +agyomnyaikon/ s:t a m!zesi t-r*#nyt is korrig ta% semmisnek mon&ta a tisztasgi e :$rsokat/ s a szom(atot is sa;tosan #rte mezte' 3alla E en<e einek n-*ek*: gyD - ete #s a t-megek e <or&u sa ttn J#zus * a ta az E(e& Ja+*e szerep#t% meg;-*en&- te tan$t*nyainak/ +ogy k= &et#s#t szen*e&#sse #s er:szakos +a a te ;es$ti' A <:tan5s a +>s*#ti =nnepek a att Jeruzs em(en e <ogatta/ #s messisi ig#nyei miatt +a ra $t# te' Uontius Ui atus r!mai +e ytart! a <- <orgats *&;a a ap;n az $t# etet ;!*+agyta/ #s keresztre <esz$ttette egy p#nteki napon @ *a !sz$nD eg K7' pri is 39 #n'
6

J#zus kereszt+a a I6 #s K6 k-z-tt t-rt#nt egy o yan #*(en/ amikor a zsi&!k +>s*#t;a Aniszn +! 1N' nap;aB #ppen szom(atra esett AJn 12/K1% Caz a szom(at nagy =nnep *o tEB' A te ;es (izonyossgot meggto ;a az a +$ra&s/ +ogy a +o &naptrt +aszn ! zsi&!sg a ka mank#nt tapaszta ati >ton +atrozta meg az >; +! kez&et#t' Tan$t*nyai tan>sgot tettek arr! / +ogy +a a utn mintegy J7 napon t a <- tma&t J#zus meg;e ent nekik/ ;e ez*e/ +ogy # #s *e =k mara& a *i g (e<e;ez#s#ig' Tk pe&ig k= &et#st kaptak Aaposto Mk= &-ttB a tan>sko&sra #s az e*ang# ium +ir&et#s#re' J#zus egy#nis#g#r: #s titkr! (:*e((en a ren&szerez: #s a ap*et: +ittan(an trgya unk' )%$SZT*S E+H-IZA A -E&&E/$STAD%J0A$ )*&T'%).%BE/ 1". Az @j sz!etsg A &rmas kldets ?r a pr!<#tk +ir&ett#k/ +ogy )sten a megszegett r#gi sz-*ets#g +e yett >;at k-t a +Ds#ges mara&#kka A*-' Jer K1/K19KJB' J#zus *a ;a/ +ogy *e e ezru t a *rakozs kora% Cte ;es= t az i&:E A?k 1/1NB' ssze<og;a az !sz-*ets#g sz aitF >; =&*t-rt#neti korszak pi #reit rak;a e' Ur!<#ta' )sten *#gs: =zenet#t +ozta a *i g(a' Az : tan$tsa/ # ete9+a a #s <- tma&sa )sten egte ;ese(( kinyi atkoztatsa A,ogosB' @ A T-r*#ny is (enne te ;es= t A?t N/13B% ezent> az : szem# ye az )sten+ez k-ze e&#s norm;a Ak-*et#s@utnzsB' 4:pap' Nem mon&ta ugyan papnak magt/ &e mint Caz )sten (rnyaE : mutatta (e -nk#nt az em(eris#g egyet en #rt#kes &ozatt% sa;t test#t #s *#r#t' E :tte az uto s! *a5sorn pap m!&;ra *ise ke&ett' @ Szerette/ &e e a*u tnak ;e entette ki a Temp omot% )stent C,# ek(en #s igazsg(anE ke im&ni' )sten ezent> "risztus(an esz ;e en az em(erek szmra ACRontstok e az )sten temp omtREB' "ir y' No+a t*o tartott magt! min&en po itikai am($5i!t AJn 6/1NB/ Ui atus e :tt kir ynak *a ;a magt' Uersze kir ysga Cnem e*i g(! *a !E' A mennyei Atya ta a gyakoro ;a <e s#g;ogait' Az !g"&z ala#(tsa Az !sz-*ets#gge egy=tt megszDnt )zrae ki* tsgos +e yzete' J#zus ta n 5sak armu (esz# t/ &e az eg#sz *i gnak sz! t' .r # ettere roppant szDk/ mD*#nek min&en sz a az eg#sz em(eris#g+ez kap5so !&ott% ?ie :tt a *#gs: $t# et e ;-n/ min&en n#p szmra +ir&etni ke )sten orszgnak ;!+$r#t A?k 1K/17B' A +ir&et#s <- a&att @ az !sz-*ets#g * asztott n#p#nek mint;ra @ k-z-ss#gre ($zta% ez az ekk +sia tou [eou Aa ,SS9 <or&$ts $gy em egeti )zrae tRB' )sten >; n#pe # #n a Tizenkett: A*-' Jko( 1I <iaB/ k-zt=k a J#zust! Cszik nakE ne*ezett Simon AJ!na *agy Jnos <iaB' Az Egy+z tag;ait nem a Ctest #s *#rE sz= i #s tart;a -ssze/ +anem a k-z-s/ # eta&! +it' 13. Az 1seg>6z lete Az !g"&z elindulsa 4orrsunk az ApQse 191I' Eszerint a J#zus +a t k-*et: N7' napon/ p=nk-s&kor Ai&:*e a szina;i sz-*ets#g em #k=nnepeB az aposto ok (tran #s nagy en&= ette +ir&etni kez&t#k az Vr <- tma&st' .izony$tsu +i*atkoztak sa;t tan>sgukra ACmi ttukEB/ az ta uk *#g+ez*itt 5so&kra AApQse K/1917B #s a ;-*en&- #sek te ;ese&#s#re' Az -sszesereg ett zsi&!k ezr#*e t#rtek meg Amost #rett (e J#zus sok ;!tett#nek gy=m- 5seB% )sten egnagyo(( tett#nek ismert#k e J#zus <- tma&st' CA +$*:k sokasgnak egy *o t sz$*e9 e keE Ai&e is -szsze<og a !k% I/JI9J3F J/KI9KNB' A nye *5so&a% .(e e enk#pe' A jeruzslemi an"aeg"&z J#zus +$*ei to*((ra is r#szt *ettek n#p=k *a si # et#(en/ &e t#rezt#k k= -n sukat is% magn+zakn pri*t -ssze;-*ete eken oktats/ keny#rt-r#s #s ima' Zumrni mintra <ogyasztsi k-z-ss#get +oztak #tre' A C+#(erekE 5soport;t a Jaka( *ezette pres(it#rium irny$totta/ a &iaszp!r(! ;-tt C+e enistaE zsi&!k anyagi =gyeir: +#t * asztott <#r<i gon&osko&ott% kise((s#gi -nkormnyzat sz= etik A6/196B' A zsid$ szektk reak5i$ja A sza&&u5eusok e ene *o tak min&en messianizmusnak% e <ogattk e :(( U#tert #s Jnost/ ma;& min& a tizenkett:t/ &e <enyeget#s utn e (o5stottk :ket' A <arizeusok k-z= sokan ke&*e t#k az Egy+z(! a (uzg! +#(ereket' Viszont az uni*erza ista/ t-r*#nyt #s temp omot nem tiszte : +e enistkat = &-zni kez&t#k% ezek Sztep+anosz megk-*ez#se AK6B utn sz#tsz# e&tek Ju&e(an #s Szamri(an' AHer!&esB Agrippa kir y/ aki Qa igu a (artsgt # *ez*e kormnyoz+atta nagyap;a orszgt/ JK9(an ki*#geztette az i&:se(( Jaka(ot' U#ter e menek= t a (-rt-n(: A*a !sz$nD eg R!m(aBF +e y#(e Jaka(/ Caz Vr test*#reE #pett' Az essz#nusok k-z= is sokan megt#rtek/ #s r-gt-n Jeruzs emen k$*= re *itt#k az e*ang# iumot' Je ent:s k-zpont a aku t ki Damaszkusz *i&#k#n #s Antio5+i(an is' Ez ut!((i nagy*ros(an ne*ezt#k J#zus +$*eit e :sz-r 5+risztinusoknak A*a !sz$nD eg g>ny(! B' Pgyanitt a aku t ki @ e einte a zsi&!9 kereszt#nyekt: e k= -n= ten @ nagyo(( pogny9kereszt#ny k-z-ss#g' 17. Szent Gl misszija a 4ogn>o# #ztt aul a#ostoli kibontakozsa A ki ikiai Tarszosz(an sz= etett #s $gy g-r-g mD*e ts#gD Sau 9Uau us ap;a utn r!mai po gr' Jeruzs em(en ra((inak tanu t/ #s (uzg! <arizeus ett' R#szt*ett Sztep+anosz meg- #s#(en' K09(an Jeruzs em(: Damaszkusz(a in&u t J#zus tan$t*nyai e en' ,toms +atsra megt#rt' "ereszts#ge utn #*ekre *issza+>z!&ott AGa 1/119I/16B' T az e s: kereszt#ny Cteo !gusE% a psztor9 +a sz sz!kin5sD tan$tst t<oga mazta a *rosi ku t>ra nye *#re' J19(en Jeruzs em(en (emutatkozott "#<snak/ ma;& 5sa !&ottan *isszat#rt sz= :*ros(a AApQse 2/I69K7B' )nn#t .arna(s/ Antio5+ia aposto a +$*ta meg munkatrsnak A11/II9I6B' Ett: kez&*e <orrsunk ApQse 1K9I0' <e;ezet' JN9(en .arna(ssa misszi!s k-r>tra in&u t Qiprusra #s "is9Gzsi(a' ?in&en=tt e :sz-r a zsi&! &iaszp!rt sz! $tottk meg #s a *e =k rokonszen*ez: Cisten<# :E pognyokat' A zsi&!k k-zt +i(a/ a pognyok k-zt *rat an sikerre t#r$tettek' Hat +e enista *ros(an szer*eztek k-z-ss#get' U tapaszta atai a ap;n ki&o gozta a zsi&!k e *et#s#nek #s a pognyok megt#r#s#nek teo !gi;t' Az a#ostolok jeruzslemi zsinata
3

R!ma n-*ek*: po itikai nyomsa miatt # ez:&-tt a zsi&! na5iona izmus' A zsi&!kereszt#nyek egy r#sze/ az >n' ;u&aistk sorsk-z-ss#get * a nnak na5iona ista <a;test*#reikke % a pogny(! megt#rteket is k-te ezn#k a m!zesi t-r*#ny megtartsra' De az aposto ok ;eruzs emi CzsinatnE AJ2B U *# em#ny#t <oga&tk e ACnem rakunk rtok ter+etEB' Ezze e *i eg k= -n* t a zsi&!k #s a kereszt#nyek >t;a' A kereszt#ny sza(a&sg eme nyi atkozata nagy aka& yt +r$tott e a +it+ir&et#s >t;(! ' Az e *i &-nt#s e en#re zsi&!k #s egy#( szrmazs>ak egy=tt# #se m#g sok gyakor ati ne+#zs#gge ;rt az Egy+z(an/ ' Ga I/ 11kk' 6l levelezse Szent U to*((i k#t misszi!s >t;n mr g-r-g <- &-n is meg*etette az C)sten Egy+znakE a ap;t AU+i ippi/ T+essza onik#/ At+#n/ "orint+oszB' ?Dk-&#s#nek epi5entrumai "orint+osz #s Ep+eszosz' T*o #t#(en # #nk e*e ez#st <o ytatott a t: e a ap$tott k-z-ss#gekke ' N19N0 k-z-tt $rt a ka mi e*e ei(: A3B megismer+et;=k az a aku ! kereszt#ny +agyomny e s: tan>sgait #s a kereszt#ny # et<orma @ e einte sokszor gymo ta an @ (ontakozst' Teo !gi;(an k-zponti +e yet <og a t e a megigazu s/ t-r*#ny #s +it *iszonya/ "risztus szeretete #s az Egy+z mint "risztus teste' V;a(( ;eruzs emi togatsa sorn AN0B e <og;k/ <e e((ez#s#re R!m(a sz $t;k' A +agyomny szerint 6K9(an sza(a&u / &e a r!mai tDz*#sz miatt in&u t kereszt#ny= &-z#s a att Nero :t is ki*#gezteti/ akr5sak U#ter <:aposto t/ a r!mai egy+z <e;#t' A t-((i aposto misszi!s te*#kenys#g#r: sa;nos nem mara&tak (iztos a&atok' Hogy nem t#t enke&tek/ azt (izony$t;a az >; +it gyors ter;e&#se A<rik(an #s ?ezopotmi(an is' 1;. A zsi D#eresztn>sg !lsga A zsid$k &borja 7$mval A korszak t-rt#net$r!;a a zsi&! Josep+us 4 a*ius AUo emosz #s Ju&aik# Ar5+aio ogiaB' )' Agrippa +a a AJJB utn eg#sz Zsi&!orszg k-z*et en r!mai ura om a ker= t' A kizskmnyo ! +e ytart!k miatt a 679as #*ek(en ro+amosan rom ott a zsi&!k *iszonya R!m*a ' Sz# s:s#ges na5iona izmusukka mr a +#(er9kereszt#nyek sem tart+attak #p#st% 6I9(en Hanan <:pap megk-*eztette az i<;a(( Jaka(ot/ a egkonzer*at$*a(( aposto t' 669(an kit-rt a za&s' Jeruzs em ostroma e : a kereszt#nyek Simon *ezet#s#*e ki*onu tak a Jor&non t> i Ue (a' 379 (en Titus e puszt$totta a *rost #s a temp omot is Aa gy:ze em em #k#re eme t r!mai &ia&a $*#n t+at! a men!ra/ a +#tg> gyertyatart!B' Zsi&!orszg <- &> s*a megszDnt a kereszt#nyek #s a zsi&!sg trsa&a mi kap5so ata' A <arizeusok 0J9(en Aa ra((ik ;amniai zsinatnB a kereszt#nyeket kizrtk a zsinag!g(! ' .ar "o5+(a za&sa a att A1KI91KNB a zsi&!k ism#te ten *#res = &-z#st ren&eztek a kereszt#nyek e en' A msodik keresztn" nemzedk meg#r$bltatsai A ig+anem a zsi&!k irny$tottk Nero <igye m#t az ismeret en kereszt#nyekre/ amikor (Dn(akot keresett a R!m(an kit-rt tDz*#szre A6JB' Ta5itus szerint AAnna es SV' JJB C+ata mas t-megE esett &ozatu * ogatott kegyet enke&#seinek' A 279es #*ek >;a(( gy-tre meket +oztak az Egy+zra' A magt isten$t: Domitianus 5sszr kegyet en = &-z#se sokak(an <- sz$t;a a par>zia ig#ny#t/ n#me yek J#zus <- &i ura ko&sr! mo&oznak A5+i iasztk ' Apok I7/J96B' A te ;es= et en messisi rem#nyeket a <antzia *i g(a *iszik t a (ur;nz! gnosztikus szektk Agn!sziszMismeretB' A ke etr: #rkez: &ua ista tanok +atnak a kereszt#nyekre is% ter;e& a &ok#tizmus AJ#zusnak 5sak tszat9teste *o tB' A %nos,'le irodalom A kis9zsiai egy+z egy 5sokor ir!i a kotssa reag t a *esze&e mes tanokra/ szerz:;=ket a +agyomny Szent Jnos aposto (an tta' @ Az Apoka ypsis *igaszta ! irat' #nk ;e enetei azt suga ;k/ +ogy (r szmta an *iszontagsgon megy t az Egy+z/ )sten ura a t-rt#ne emnek' ?eg;-*en&- i R!ma (ukst #s a mennyei Jeruzs em <- &re sz st' @ A negye&ik e*ang# ium szerz:;e AJnos pres(yterXB ere&eti teo !gus' ?D*#(en n#+ny t-rt#netet *ett 5sak az aposto i :s+agyomny(! / (- 5se ke&:9 iturgikus e m# ke&#seket a& J#zus sz;(a' CQ#&u konE mara&t mD*#t egy szerkeszt: tsim$totta #s -sszeren&ezte' .r J#zust <i ozo<ikusan ,ogosznak ne*ezi/ a &ok#tkka szem(en +angs> yozza% Ca ,ogosz +>ss ettE' Ezek az eszm#k t#rnek *issza a +rom e*# (en is' Az !g"&z vdekezse a zavarok ellen Az Egy+z e einte er:sen a zsi&!sgra tmaszko&ott' A +e #n kereszt#nys#g(en m#g nem a aku t ki o yan #rte mis#gi r#teg/ ame y sa;t mD*e ts#ge a ap;n tgon&o ta *o na a krisztusi tan$tst' A +$*ek a sz#tzi ! ram atok e en nem #r*e #sse *#&ekeztek/ +anem az aposto i +agyomny k#p*ise :i/ a p=sp-k-k k-r# t-m-r= tek/ a ;uk ren&ez:&-tt a +ierar5+ia% pres(yterek #s &iak!nusok' A szza& *#g#re ta nos ett a monar5+ikus episzkoptus/ err: tan>sko&nak Antio5+iai Szent )gn5 e*e ei 11N9 (: ' sszegyD;tik a +it a ap;t k#pez: szent k-ny*eket is' A &ua ista speku 5i!k e en#re szent$rsnak tekintik az Aa eLan&riaiB zsi&!sg gyD;tem#ny#tF +ozz 5sato ;k az aposto ok $rsait/ *a amint a J#zus a ak;t #s tan$tst r-gz$t: e*ang# iumokat An#gy i yet ismertek e sa;t;uknakB' A ))' szza&(an kia aku a 5anon% a Csuga mazottE k-ny*ek ;egyz#ke' Ezek(en az $rsok(an az Egy+z rismert sa;t +it#re #s # et*ite #re' "ikrist yoso&ott a kereszt#ny +it*a s is/ ame y e :sz-r k#t/ ma;& +rom sz!(! t AJ#zus "risztus az VrB' A kereszte #s r$tus(an (ontakozott ki a +romsgos <ormu ;nak meg<e e :en az >n' aposto i +it*a s' "#s:(( a zsinatokon is sym(o umokat <oga maztak/ a teo !giai *itk ere&m#nyek#nt Aismert <orm;a a mai mise +it*a saB' 1=. Az elsK tall#ozs %m!al 7$ma rtegei A R!mai .iro&a om sze emi *ezet:i a +!&$ts(an nem ttak mezte en imperia izmust' Tk +i*atst te ;es$tettek% <- eme ni a (ar(rokat arra az em(erm# t!sgra/ a+o* :k :si atin *irtusuk #s a +e #n #rt#kek t*#te e r#*#n ;utottak' Augustus UaL Romana9;a az >; 5i*i iz5i! megteremt#s#nek kem#ny/ k-te ess#gszerD munk;a' Az erk- 5s *#&e m#(en #s a *a sos #rz#s ApietasB # eszt#s#(en tmogat;k a k- t:k #s <i oz!<usok A,i*ius/ Vergi ius/ HoratiusB' Az Aeneis(en i yen sorok o *as+at!k%
0

Tu regere imperio popu os Romane memento' Uar5ere su(;e5tis et &e(e are super(os' A +ata om (irtokosai azon(an meg5s><o tk az i&eo !git' A t> gyorsan n-*ek*: (iro&a mat 5sak <okoz!&! zsarnoksgga tu&tk -szsze<ogniF min&ent a ren&e tek a po itiknak' A *a s 5supa k= s:s#g/ i&egen e emek +asznos -sszeke*er#se' A ke eten &$*! 5sszrku tuszt kiter;esztik az eg#sz (iro&a omra' A z= #st ne+ezm#nyez: (- 5seket e s-prik ANero meg- eti Sene5t #s UetroniustB' A n#p Ap e(sB a (- 5seket nem #rti/ a 5sszr(an zsarnokot t' Egyre <e e :t ene(( t-meg+iszt#rik ra(;a' A (ar(rok semmi magasa((ren&Dt nem <e&ez+ettek <- (enn=k' Ez a tekint# y* sg teszi e+et:*# a n#p*n&or st' A keresztn"ek lls#ontja E :sz-r R!mt! *rtak igazsgot a zsi&!kka szem(en A ' Ui atus ke&*ez: (e $tsa az e*ang# iumok(anB/ +iszen Szent U t ism#te ten a r!mai +at!sg *#&te meg a <- &=+-&-tt zsi&!kt! ' Nero A6JB #s Domitianus A2NB :r= t = &-z#se miatt azon(an +amarosan a pr!<#tk .a(i on;*a azonos$t;k R!mt/ ame y Cmegr#szeg= t a szenteknek #s J#zus tan>inak *#r#t: E AJe 13/6B' De nem (o5stkoznak +ar5(a a ;ogk-r#t t> #p: amma sem A"e emen r!mai p=sp-k 2N t;n $rt e*e #(en megim&koztatta a korintusiakat a 5sszr#rt @ nem a 5sszr+ozB' Az :si atin *irtus (D*- et#(en # : sze emi arisztokr5i+oz a ig ta tak utat Aki*#te % A5i ius G a(rio #s 4 a*ius Q emens konzu ok/ *-' Suetonius% Vita Qaesarum/ Domitianus 1NB' Az egyszerD n#p(: azon(an nagy szmma t#rnek a kereszt#ny +itre' A keresztn"ldzsek okai A kereszt#nyeket sokig -sszeke*ert#k a megtDrt Are igio i5itaB/ &e gyD - t zsi&!kka Ateterrima gensB/ akik azon(an gyakran maguk is t=ze tek a kereszt#nyek e en' @ C4- = r: E ne+#z megk= -n(-ztetni :ket az ampo gri k-te ess#geket megtaga&! #s a teste enes tanokat +ir&et: ke eti szektkt! ACtkos (a(onasgEB' A p e(s k= -n( # etm!&;uk miatt A5irkusz +anyago saB az Cem(eri nem gyD - et#*e E *&o ta :ket/ a r;uk <ogott term#szete eness#gek AT+yestes9 akoma/ We&ipus9+zassgB miatt (Dn(aknak tette meg :ket min&en (a;ra' A kereszt#nyek @ (r o; is a&!<izet: po grok @ # esen kritiz tk a r!mai am(an megtestes= t pognysgot/ szem(e+e yezke&tek a 5sszr isten$t#s#*e / #s ek=z&+etet en eLpanzi!s er:*e a (iro&a om egyet en *a sa akartak enni ACistente ens#gE #s C ame eness#gE/ C<- s#gs#rt#sEB' 8a5itus beszmol$ja az els2 keresztn"ldzsr2l **9,b$l (Annales X1. ::); CSem az em(eri seg$ts#gre/ sem a prin5eps a;n&#kainak *agy az istenek engeszte #s#nek +atsra nem akart e t*ozni az a gya zatos +ie&e em/ +ogy paran5sra t-rt ki a tDz*#sz' Ez#rt a +$reszte #s e +a gattatsa *#gett Nero msokat tett meg (Dn-snek/ #s a eg* ogatotta(( (=ntet#sekke s>;totta azokat/ akiket a sokasg (Dneik miatt gyD - t/ #s 5+ristianusoknak ne*ezett' Q+ristust/ akit: ez a n#* szrmazik/ Ti(erius ura ko&sa a att Uontius Ui atus pro5urator ki*#geztette/ &e az egye :re e <o;tott *#szes (a(onasg >;(! e :t-rt/ nem5sak J>&e(an/ e m#te y sz= :+az;(an/ +anem a Vros(an is/ a+o* min&en=nnen min&en sz-rnyD #s sz#gyen etes &o og -ssze<o yik s +$*ekre ta ' \gy +t e :sz-r azokat <og&ostk -ssze/ akik ezt meg*a ottk/ ma;& az : *a omsuk a ap;n +ata mas sokasgra nem is annyira a gy>;togats *&;t/ mint ink(( az em(eri nem gyD - et#t (izony$tottk r' s ki*#gz#s=ket m#g 5s><sgga is tet#zt#k/ +ogy *a& atok (:r#(e (urko tan kutyk mar5ango st! pusztu ;anak/ *agy keresztre <esz$t*e/ #s mikor (ea konyo&ott/ meggy>;t*a #;szakai *i g$tsu ngo ;anak' Nero a kert;eit a;n otta <- a t*nyossg 5# ;ra/ #s 5irkuszi ;t#kokat ren&ezett/ ame yen ko5sisru+(an a n#p k-z# *egy= t/ *agy ko5sira sz ott' E((: / (r (Dn-s-k *o tak/ #s a egs> yosa(( (=ntet#st is meg#r&eme t#k/ szna om tma&t/ mi*e nem a k-z;! #r&ek#(en/ +anem egy em(er kegyet ens#ge miatt ke ett pusztu niuk'E 1?. A %mai Biro alom #eresztn>l zse Alkalmi ldzsek A ki<inomu t r!mai ;og +at!t-r#st szen*e&ett a kereszt#nys#g pro( #m;n' Sokig nin5s t-r*#ny e eneF i eg is trsasgg Are igio i i5itaB Tra;anus 5sszr i<;' U inius (it+yniai +e ytart!nak 11I t;n k= &-tt k-*etkezet en eirata <o ytn ett ACNem ke utnuk nyomozniF +a azon(an <- ;e entik #s *&o ;k :ket/ (=nteten&:kEB' A ren&e et egyenet en *#gre+a;tsa miatt a kereszt#nyek r#szt*e+ettek a k-z# et(en/ <- &(irtokaik #s #p= eteik *o tak/ &e sz!r*nyosan &ozatu estek a *u knszerDen kit-rt n#p+aragnak *agy a +e ytart!k t> (uzg!sgnak' Ennek az i&:szaknak +:sei% a *#rtan>sgra e kesen k#sz= : )gnatius/ Antio5+ia p=sp-ke A3 e*e e mara&t rnkB/ a Jnos aposto tan$t*nyak#nt szmon tartott Uo =karposz/ szm=rnai p=sp-k A]163B/ a s5i iumi #s ug&unumi *#rtan>k Ar! uk +ite es aktkra tmaszko&! tan>sgokMmartyriaB' A mrtirokat korn *a sos tiszte et -*ezte' Erek y#iket meg:rizt#k' ?egin&u t a egen&ak#pz:&#s is' A )))' szza& e e;#n a kereszt#nyek a trsa&a om min&en r#teg#(en ott *annak ATertu ianus% C*et:mag a kereszt#nyek *#reEB' A (iro&a om =t:k#pess#g#t n-*e ni akar! 5sszrok egyre nagyo(( *esz# yt tnak (enn=k' Hiszen mere*en szem(eszeg= tek min&en szinkr#zisk$s#r etnek/ ke eti miszt#rium*a snak' Ez *ezetett az ta nos = &-z#sek+ez' zisztematikus ldzsek I7I9(en Septimius Se*erus ren&:ri e en:rz#s a *onta az Egy+zat/ #s megti totta a kereszt#ny +itre t#r#st' Az = &-z#s k= -n-sen szak9A<rik(an tom(o t A &ozatai t-((ek k-z-tt a k#t +:s kart+g!i n:% Uerpetua #s 4e i5itasB' Ha a utn J7 #**e De5ius a .iro&a om min&en po grt! &ozat(emutatst k$*nt AIN7B/ ezze akarta R!ma mi #niuma a ka m*a az am*a s irnti e kese&#st n-*e ni' A min&en e&&igin# kegyet ene(( = &-z#s *rat anu #rte a +$*ek t-meg#t% a mrtirok t-mege me ett sok (ukst is ere&m#nyezett' Hittaga&!nak tekintett#k azokat/ akik (emutattk az ami &ozatot/ kiszo g tattk a szent k-ny*eket/ *agy akr 5sak (eszerezt#k az igazo ! i(e ust A apsi% t+uri<i5ati 9 tra&itores 9 i(e ati5iB' Az = &-z#s e m> t*a a +ittaga&!kka e #g ri&egen (ntak% eg<- ;e(( egyszer/ eset eg 5sak +a os gyukon <oga&;k *issza :ket' A<ri5(an a nemzeti =gy ru !it is ttk (enn=k'
2

Az Egy+z az aposto ok kort! tu&at(an *o t annak/ +ogy a megt#rteknek szent # etet ke # ni=k/ &e nin5s meg(o5st+atat an (Dn' A (Dn-s-ket kik-z-s$tett#k Aanat+emaB/ *agy a (Dn*a oms utn a *ezek :k sor(a uta tk/ &e k-z- t#k a kiengeszte :&#s <- t#te eit' Va erianus 5sszr <: eg p#nz=gyi okok(! <o ytat;a az = &-z#st AIN39I67B% a papsgot/ a ($r!kat #s szentorokat k#nyszer$tette &ozatraF megti totta a k-z-ss#gi ku tuszt/ kon<isk ta a kereszt#ny temp omokat #s temet:ket Ar!mai katakom(kB' Ezutn >;a(( J7 #*es *a s(#ke k-*etkezett' "-z(en a kereszt#nyek sokat er:s-&tek Aa k-*etkez: = &-z#s(en ;o((an +e yt nak ma;&B/ te*#keny szeretet=kke #s t=re m=kke a k-z*# em#nyt is sok +e y=tt megnyert#k/ (r a pogny #rte mis#g iro&a mi +ar5ot is <o ytatott e en=k' )io5letianus ldzse A kitDn: #s to erns 5sszr 5sak ura ko&snak eg*#g#n <or&u t a kereszt#nyek e en% (iro&a om#p$t: mD*#nek aka& yt tta (enn=k/ mert a kereszt#ny katonk megtaga&tk a ku tuszt' K7K9(an @ *a !sz$nD eg Ga erius 5aesar ;a*as atra @ e ren&e te a kereszt#ny ku tusz+e yek erom(o st/ (eti totta a ku tikus -ssze;-*ete eket/ -sszegyD;tette a szent k-ny*eket/ ampo gri ;ogaik(an &egra& ta a kereszt#nyeket/ ma;& e <ogatta a e kipsztorokat' K7J ta*aszn min&enkinek e :$rta az &ozat(emutatst' Az = &-z#s a k#t augustus emon&sa utn is <o ytat!&ott/ (r te ;es kem#nys#gge 5sak ke eten' Sokezer +a os &ozat e en#re nem tu&tk <e :r- ni az Egy+zat' Ga erius K119(en t=re mi ren&e ette ega iz ta a kereszt#nyeket' Ha a utn Qonstantinus #s ,i5inius (e t;k/ +ogy a (iro&a mat nem a kereszt#nys#g e tiprs*a / +anem #pp <- karo s*a ke megmenteni' K1K9(an ?i n!(an a *a ssza(a&sg me ett &-ntenek/ #s ezt eirat Ares5riptumB <orm;(an megk= &ik a ke eti tartomnyok +e ytart!inak is' A kereszt#nys#g nem <orra&a omma gy:z-tt' Sosem torzu t gyD - et(e/ 5sak # t @ +it(: <aka&t meggy:z:&#se szerint' 1B. Tall#ozs a 6elln Fl5selettel A#ologtk A ))' szza& = &-z#sei a att <e n:tt az a kereszt#ny #rte mis#g/ ame y megk$s#re te a g-r-g <i oz!<ia #s a kereszt#ny *a s -ssze+ango st/ szint#zis#t' Ezek a mD*e t r#torok #s (- 5se :k apo !gik(an AM*#&ekez#sB +r$tottk e az = &-z:k *&;t/ s (izonygattk/ +ogy #pp a kereszt#nyek a .iro&a om eg;o(( po grai' 4:k#nt a monoteizmus#rt #s a e kiismereti sza(a&sg#rt sz tak s$kra/ a kereszt#nyek okos #s erk- 5s-s # et#t &i5s#rt#k% $rsaik(an "risztus szem# ye #s meg* t! mD*e +tt#r(en mara&t' "-z= =k a egter;e&e mese(( # etmD*e Justinus ren&e kezik' Az egykori Sikem(en sz= etett pogny sz= :kt: ' Hi(a kereste az igazsgot a <i oz!<usokn E<ezus(an/ a meggy:z: <i oz!<ira a kereszt#nys#g(en e t r' ?egkereszte ke&#se utn R!m(a ;-tt/ a+o tan$t*nyok 5sat akoztak +ozz' )stent +ir&ette min&en igazsg <orrsnak/ ez#rt a <i oz!<ia ere&m#nyei <- +aszn +at!k az Egy+z(an A ogoi szpermatikoiB' "#t *#&:iratot is (eny>;tott a 5sszroknak% ezek <ontos tan>sgok a ))' szza&i r!mai iturgir! is Akereszts#g/ miseB' 16N t;n +at trs*a e<e;ezt#k' A atinok k-z= a ngo ! st$ us> kart+g!i =gy*#&/ Tertu ianus tDnik ki% szigor> <- <ogsa miatt # ete *#g#n a pr!<#tikus #s aszketikus ;e egD montanistk+oz prto t' A ra;ong! mozga om(! rigorista prtot 5sin t/ ame y +it*a s(an a ig k= -n(-z-tt az egyetemes egy+zt! / &e a gyakor ati # etre k-*et+etet en sza( yokat $tott <- % az am te ;es (o;kott sa/ az -z*egyek +zassgnak ti a ma/ = &-z#skor nem sza(a& menek= ni A]II7B' E enegy+zat szer*ezett a pontoszi ?arki!n is/ miutn a r!mai egy+z kik-z-s$tette gnosztikus n#zetei miatt Ae *etette az ^sz-*ets#get azon a 5$men/ +ogy a zsi&!k anyag*i got teremt: #s at &ozatokat # *ez: )stene @ a &ua izmus #rte m#(en @ rossz istenB' Az egyiptomi gn!zisz kieme ke&: k#p*ise :;#nek/ Va entinusnak isko ;a is kiter;e&t az eg#sz r!mai oikumen#re Aa gnosztikusok az em(er #t nagy k#r&#seire titkos kinyi atkoztats (irtok(an pr!( tak * aszt a&ni a (ea*atottaknakB' Iskolk A tu&omnyos kereszt#ny *i gn#zet ki#p$t#s#(en nagy szerep ;utott a *i g*rosok AR!ma/ A eLan&ria/ Antio5+iaB gy= ekezeteinek/ a+o sok kat#5+umenosz k#sz= t a kereszts#gre' )tt ig#ny tma&t a kat#5+#tk k#pz#s#re is' "ereszte #sre ta (an +rom #*en t tart! oktats utn e+etett <- iratkozni' Ezutn a ;e - tek a nagy(-;t min&en nap;n r#szt*ettek az ige iturgin' A keresztsz= : tan>sko&ott a ;e - t szn&#knak :szintes#g#r: / #s k#s:(( is szemme tartotta <e; :&#s#t' H>s*#t #;;e ep ezt#k e e :tt=k a mysteriumot' Az uto s! kate5+#zis utn k-*etkezett a kereszts#g A(#rm sB #s az e s: r#sz*#te az eu5+arisztia =nnep #s#(en' A +>s*#ti i&:szak(an <o ytat!&ott a misztagogikus kate5+#zis% a titkok gyakor ati <- &o gozsa' A kereszte ke&:k k-r#n k$*= t-(( +e y=tt @ a (- 5se :k magnisko ira em #keztet: @ * a kozsok is ke etkeztek #r&ek :&:k szmra/ +ogy a <i oz!<i(! kiin&u *a a (i( iamagyarzat(an e ;ussanak a teo !gia magas ataira' A egsz$n*ona asa(( tan$t!k A eLan&ri(an mDk-&tek/ k-z= =k is kieme ke&ik ^rigen#sz A]INJB' A szent$rstu&omny mega apozsra e k#sz$tette az !kor egnagyo(( <i o !giai munk;t/ a HeLap t% +at osz op(an -ssze*eti a Szent$rs +#(er sz-*eg#t g-r-g <or&$tsai*a ' Tu&omnyos kommentr;ai szinte az eg#sz .i( it <- &o gozzk' V a kozott a kereszt#ny tan$ts -ssze<og a ! (emutatsra% Ueri ar5+!n 5$mme meg;e ent e :a&sait az e s: &ogmatikai k#zik-ny*nek mon&;k' Hit*a ! # et#*e #s tu&omnyos (torsg*a +ata mas tekint# yt szerzett' Va !sz$nD eg *itat#zisnek sznt C<# k#szE n#zetei miatt e ens#gei +a a utn eretneknek (# yegezt#k' 2C. A #onstantini <or :lat 1allsszabadsg A nyuga om(a *onu ! Dio5 etianus ta me :z-tt Qonstantinus ap;a +a a utn AK76B .ritanni(! +ar5ot kez&ett az egye&ura om#rt' A <: aka& yt ?aLentius usurpator ;e entette/ akit azon(an K1I9(en a r!mai ?i *ius9+$&n Ca kereszt#nyek )sten#nek seg$ts#g#*e E meg*ert' Sereg#nek keresztes zsz !t/ katoninak "risztus9monogramot a&ott gy:ze mi ;e k#nt a pa;zsukra' Ett: kez&*e a Gy:z+etet en Nap ASo )n*i5tusB tiszte et#r: a monoteizmus tiszt(( <orm;ra t#rt t% kereszt#nynek *a otta magt/ kat#5+umenosz ett/ az = &-z#st ke eten <- >;$t! ?aLiminus Daia9t eintette/ kereszt#nynek ne*e te <iait/ (r : maga 5sak +a os gyn kereszte ke&ett meg AKK3B/ #s a pogny ku tuszt #rintet en= +agyta'
17

Az = &-z#sek *#g#n az N7 mi i!s akossg 1NY9a kereszt#ny/ min&en +arma&ik *ros p=sp-ki sz#k+e y A39077B' Qonstantinus nem5sak krp!to ta/ &e @ a +a&sereg #s a +i*ata nokok me ett @ ura mnak +arma&ik tmasz* tette ezt a &inamikus kise((s#get' Agg!&ott a kereszt#nys#g egys#g##rt' Az a<ri5ai &onatistk rigorista szekt;t @ miutn a p=sp-k-k ta a -ssze+$*ott zsinatai nem seg$tettek @ 5sapatok k= &#s#*e t-rte e' .r megmara&t ponti<eL maLimusnak/ a kereszt#ny k #rusnak is a&!mentess#get/ a p=sp-k-knek szentori rangot #s ($rsko&si ;ogot a&ott' A eg<:(( +i*ata ok(a kereszt#nyeket tett/ p=sp-k-kke *#tette k-r= magt Ap ' a t-rt#net$r! Eusze(ioszB' ?unkasz=nett# nyi *n$totta a *asrnapot/ (eti totta a keresztre<esz$t#st #s a g a&itor;t#kokat' 4#nyes temp omokat #p$tett R!m(an #s a Szent<- &-n Aa (azi ikk Caz e s: &emokratikus t#ra kotsokEB/ gaz&ag a&omnyokat ;uttatott a r!mai egy+znak A,aterni pa otaB/ &e a pogny arisztokr5ia e : ke etre k- t-z-tt ANikaiaB/ ma;& >; <:*rost #p$tett% .izn5 esz az e s: kereszt#ny *ros/ az >; R!ma' A 5sszr az Egy+zon (e = is ki#p$ten# a pogny *a s(an # *ezett ki* tsgait/ eszk-zk#nt +aszn n e en<e ei *isszaszor$tsra' Er:szakot a ka maz a .iro&a omra *esz# yes pognyok #s eretnekek e en' <t az llamvallsig A k-z# et kereszt#nny# * st 5sak Ju ianus Apostata k-z;t#ka +tr tatta AK619K6KB' "u tur is nyomssa #s a kereszt#nyekt: tanu t karitat$* eszk-z-kke pr!( ta <- tmasztani a r!mai *a st' Pt!&a/ Jo*ianus *isszaa&ta az Egy+znak ki* tsgait' Nyugaton Gratianus AK3N9K0KB etette a <:papi 5$met/ meg*onta a pogny papok ki* tsgait/ ki&o(atta Vi5toria o trt a senatus(! ' K079(an 5sszri e&iktumma <e sz! $t min&en a att*a !t a kereszt#nys#g <- *#te #re' K019(en (=ntet#s ter+e a att megti t;k a pognysgra tt#r#st/ a r!mai szentus K0I9(en =nnep# yesen esk= a att megtaga&ta a sokisten+itet' "e eten T+eo&osziosz AK329K2NF # ete uto s! n#gy +!nap;(an egye&ura ko&!B K2I9(en 5sszri ren&e ette <- s#gs#rt#snek nyi *n$totta a r#sz*#te t a pogny temp omi &ozat(emutatson' A kereszt#nys#g = &-z-tt(: = &-z:*# ett' A (eti tott pognysg a mD*e et en *i&#kekre szoru t ApaganusMpusztaiB' A kereszt#nyek szma ekkor 3 mi i!ra (e5s= +et:' A kereszt#nyek (e<o ysa &sos% ;a*u a ra(szo gk +e yzete/ megne+ez$tik a * st/ megszer*ezik a rszoru !k seg# yez#s#t' De <- tDnnek a .iro&a om prt<ogsnak *esz# yei is' ?egkez&:&ik az Egy+z #*ezre&es k=szk-&#se a po itikai +ata om t*o tarts#rt/ +ogy meg:rizze mon&ani*a !;nak tisztasgt #s kat+o i5itst' 21. -ar5 a #eresztn> tit#o# meg<ogalmazsrt Arinus vita Amikor Qonstantinus KIJ9(en e*erte a pognysg <e # +a; ! ,i5inius trs5sszrt/ ke eten +atrozottan tmogatta a kereszt#nys#get/ &e nem egys#ges/ +anem teo !giai *itk(an meg+ason ott egy+zat ta t' Antio5+ia #s A eLan&ria egymssa *erseng: kereszt#ny tu&!sai @ Arisztote #sz i ' U at!n <i oz!<i;t k-*et*e @ e t#r: n#zeteket *a ottak a Szent+romsg #s "risztus titkt i et:en' Sokan 5supn em(ernek tekintett#k "risztust/ akit az )sten a&opt t' ?sok az egyet en )sten egy meg;e en#sm!&;t ttk (enne Amo&a istkB' A eLan&ri(an Areiosz pap a Szent+romsg titkt az >;p atonista eman5i!9e m# ette magyarzta% a 4i> nem isten/ 5sak egyike az )sten(: kiram ! ai!noknak' Teremtm#ny% C*o t >gy/ +ogy nem *o tE' Qonstantinus (iro&a mi zsinatot +$*ott -ssze az egys#g megteremt#s#re Nikai(a AKINB' A zsinat Areiosz tan$tst e $t# te% a 4i> +omo>sziosz M azonos #nyegD az Aty*a Asikerte en t+i&a ! <ormu a *o t a +omoi>sziosz M +ason ! #nyegDB' A 5sszr a kik-z-s$tett eretnek*ez#rt szmDzte' "#s:(( azon(an Qonstantinus <iainak tmogats*a az arianizmus szinte eg#sz ke etet e (or$totta/ a 4ekete9tenger *i&#k#n tanyz! ke eti germn n#pek is e((en a <orm(an *ett#k t a kereszt#nys#get' A kato ikus +it *ez#re/ At+anasziosz a eLan&riai ptrirka -tsz-r k#nyszer= t szmDzet#s(e A-sszesen 13 #s <# #*etB/ m$g meg#rte az ort+o&oLia gy:ze m#t A]K3KB' A szent+romsgtan a konstantinpo yi egyetemes zsinaton AK01B ;utott nyug*!pontra/ a+o a Szent # ek im&sa #s &i5s:$t#se is (eker= t a @ mig mon&ott @ +it*a s(a' A k-*etkez: szza& a kriszto ogiai *itk kora% mit is ;e ent ^rigen#sz sza*a az )stenem(err: A[ean[r_posB' Antio5+i(an ink(( em(eri/ A eLan&ri(an isteni term#szet#re <ektettek s> yt' =esztorianizmus Az Antio5+i(! szrmaz! Nesztoriosz konstantinpo yi ptrirka a rea ista Arisztote #sz e *#t a ka mazta "risztus titkra% a+ny <usis/ annyi upostasis' Eszerint "risztus(an a k#t term#szet+ez k#t -n ! szem# yis#g tartozik% ms *a aki a 4i>isten/ #s ms *a aki az em(er J#zus' ?egtestes= #s +e yett az )sten 5sak (enn akik J#zus(an Amint akrme yik=nk(en a kegye em r#*#nB' ?ria nem )stensz= :/ 5sak az em(er J#zus any;a A eg<- ;e(( 5+risztotokoszB' "=ri osz a eLan&riai ptrirka a ppa meg($zs(! az ep+eszoszi zsinaton AJK1B e $t# tette ri* ist' A zsinat meg<oga mazta az unio +ypostati5a &ogm;t% "risztus(an az isteni #s az em(eri term#szetet egy szem# y (irtoko ;a% a ,ogosz' ?ria *a !(an t+eotokosz' A &-nt#s nyomn a sz$rek e szaka&tak a (iro&a mi egy+zt! ' ?a *i gszerte 117 ezer nesztorinus # ' V)' U 12319(en az antio5+iai/ ))' Jnos U 122J9(en az assz$r ptrirk*a k-z-s nyi atkozatot $rt a ' >ono'izitizmus Az A eLan&ri(! szrmaz!/ misztikus +a; am> Eut=5+#sz szerzetes<:n-k t> ment az e<ezusi zsinat &ogm;n% amint a misztikai # m#ny(en is (e eo *a& az em(er az istens#g(e/ >gy "risztus em(eri term#szete Ap+=sziszB is <- sz$*!&ott az isteni term#szet(e/ mi+e yt egyes= t *e e' "risztusnak nem5sak egy +=posztaszisza/ &e egy term#szete is *an% az isteni' A mono<izita t#*e&#st a konstantinpo yi ptrirka szorga mazsra a 5+a k#&!ni zsinat $t# te e AJN1B' Nagy Szent ,e! ppa tan$t! e*e #t <oga&tk e ACU#ter sz! t ,e! sz;*a EB' Az isteni #s em(eri term#szet *egy$tet en= Aasun5ut_sB egyes= t "risztus(an' Az e $t# #s =r=gy#n az egyiptomiak e szaka&tak a .iro&a omt! ' A k-*etkez: szza&(an +i(a k$s#r eteztek a monot+e #tizmussa % eszerint "risztus(an egy akarat *o t' ?ig # N mi i! C;ako(itaE kopt #s a(essz$n' V)' U 123K9(an a koptok/ ))' Jnos U 122J9(en az eti!pok ptrirk;*a $rt a k-z-s nyi atkozatot'
11

22. A nag> eg>6zat># #ora ?ltalnos jellemzs A )V' szza&(an prat an gaz&ag kereszt#ny # et (ontakozik ki' Az = &-z#sek a att e&z:&-tt/ so&r! ere;D +it most nagy a kot! egy#nis#geket +oz <- sz$nre' T-((nyire e :ke : szrmazs>/ mD*e t <#r<iak/ akik ne*e tet#s=kn# <og*a -r-k ik az antik ku t>ra #rt#keit/ #s <- +aszn ;k az egy+zi # et gaz&ag$tsra' Ren&szerint 5i*i p yra k#sz= tek/ egy <or&u at utn a magnyos e m# ke&#st * aszt;kF inn#t eme ik ki :ket a p=sp-ki tisztre' Tu&!sok #s nagy k-z-ss#gek *ezet:i egy szem# y(en' Keleti eg"&zat"k "e eten At+anaszioszon k$*= i&e soro ;k a +rom kappa&oL (artot% a nagy szer*ez: .aszi eioszt/ misztikus -55s#t% N=sszai Gr#gorioszt #s k- t: (art;ukat/ Gr#goriosz Nazianz#noszt' .aszi eiosz AVazu B "aiszareia #rsekek#nt >gy sz=ntette meg tartomny(an az arinus p=sp-k-k t> s> yt/ +ogy (artainak >; p=sp-ks#geket a ap$tott' Aranysz;> Szent Jnos sz!noki te+ets#g#t kamatoztatta' 10 #*es antio5+iai mDk-&#se utn "onstantinpo y(a *itt#k ptrirknak' De mi*e a Szent$rs magyarzsn t> a 5sszri u&*ar (Dneit is ostorozta% szmki*et#s(en +a t meg J739(en' ="ugati eg"&zat"k Nyugaton Qyprianus kart+g!i p=sp-k *#rtan>+a a utn AIN3B sokig ke ett *rni ;e ent:s teo !gusra' A tartomnyi kormnyz!k#nt mi n!i p=sp-kk# * asztott Am(rosius AAm(rusB po itikai tu&st *etette (e az arinusok ek=z&#s#re' Qsszrok (art;ak#nt nagy tekint# ye *#&te meg az Egy+z -n !sgt A*ezek #sre szor$totta Nagy T+eo&osziosztB/ eme ett sokat tett a g-r-g teo !gia meg+onos$ts#rt A]K23B' T kereszte te meg a KK #*es/ a<ri5ai szrmazs>/ +ata mas tu&s> retorikatanrt/ Aure ius Augustinust' T (e s: <e; :&#s#t @ za;os <iata sgt! az anyaggyD - : mani5+eus *a son #s <i oz!<iai o *asmnyain t megt#r#s#ig @ Va omsai(an AQon<essionesB $rta meg' E mD<a;i ag is >tt-r: mD*#(en esem#nyeket/ <i oz!<it #s <inom # ektani meg<igye #seket o *aszt egys#g(e )sten magaszta s*a ' Haz;(a *isszat#r*e +amarosan a ;e ent#kte en Hippo p=sp-ke ett' De inn#t szemme tartotta a ?e&iterraneum sze emi # et#t' H$*ei *#&e m#(en +ar5(a (o5stkozott min&en eretneks#gge ' A &onatistk terror5se ekm#nyei miatt az e*ang# ium(! A,k 1J/IKB #r*e az er:szak a ka mazsa me ett +it k#r&#s#(en A5ompe e intrareB' A Szent+romsgon kez&*e a teo !gia egt-(( t#mak-r#(en az !kor egnagyo(( te ;es$tm#ny#t ny>;totta' Ue agius t#*e&#s#*e szem(en gy:ze emre seg$tette a +agyomnyt% az em(er nem sza(a&$t+at;a meg magt a (Dnt: / )sten kegye me n# k= -z+etet en az =&*-ss#g+ez/ (rmennyire sza(a&ok *agyunk is' A +it*#&: 5# a kez&ett De Qi*itate Dei 5' mD*#*e t-rt#netteo !giai ren&szert ny>;tott a k-z#pkornak A]JK7B' A (Dn(ees#s miatt k#t<e # szaka&t em(eris#g szaka&at anu +ar5o egymssa ' ?in&k#t 5i*itast szeretet mozgat;a' Az egyik t(or a mennyei orszg/ ame yet az -nmagunk meg*et#s#ig men: istenszeretet mozgat;a/ a msik a Stn orszga/ ame ynek mozgat!;a az )sten meg*et#s#ig men: -nszeretet' A k#t (iro&a om po grai most m#g e *egy= ten # nek az $t# etig' Szent Ggoston e*e ez#s(en t az akkori *i g ego *asotta(( em(er#nek ismert C(et e+emi remet#*e E/ Szent Jeromossa AHieronymusB/ aki Da m5i(an sz= etett/ R!m(an k-ze ker= t a ppasg+oz/ nagy utazsok utn azon(an pres(yterk#nt mege #ge&ett n#+ny ko ostor e ki irny$ts*a ' "ornak egnagyo(( po i+isztora' Ere&eti(: atinra <or&$totta az eg#sz Szent$rst AVu gataB' .i( iamagyarzatokon k$*= meg$rta szmos remete # etra;zt #s az e s: kereszt#ny iro&a omt-rt#netet ADe *iris i ustri(usB' Szzn t-(( szu(;ekt$* +ang*#te D e*e e mara&t rnk A]JI7B' 2". A szerzetessg #iala#:lsa A keleti szerzetessg ?in&en=tt a *i gon ta +at!k o yan <#r<iak #s n:k/ akiknek szere mes szen*e&# y=k az )sten/ eg<:(( #rt#k szmukra a *a s' A szerzetesek Csz$*en ta t em(erekE AQ' .am(erg% (etro<<ene ?ens5+enB' A kereszt#nys#g +:sei e :sz-r a min&en *iszontagsgot * a ! aposto ok/ az = &-z#s(en a mrtirokF (#kei&:(en az -nmegtart!ztat! enkratitk% aszk#tk/ sz=zek/ -z*egyek Aa p=sp-k <- =gye ete a attB' Az = &-z#sek e : nagy t-megek menek= tek Egyiptom #s Sz$ria akat an puszti(a/ k-z= =k sokan @ r#sz(en ti takozsu az egy+z e *i giaso&sa e en/ *agy mani5+eus +atsra @ ott is mara&tak remet#nek Aer#mitk/ ana5+!r#tk/ mona5+oszokB' A kor nagy szent;ei #s egy+zatyi kap5so at(a ker= tek *e =k' Ezek a pusztai szerzetesek Caz egy+z perem#nE # tek e #gg# e szigete ten/ #s gyakran sz# s:s#ges -nmegtaga&s(an kerest#k a t-k# etess#get A(e<a azottak/ osz oposokB' )&:*e a kez&:k a tapaszta ta((ak k-r= 5soportosu tak% a kopt Remete Szent Anta A]KN6B aur;a tekint+et: az e s: kereszt#ny szerzetesk-z-ss#gnek' "atons k-z-s # et=ket Akoinos (iosB szent Ua5+omiosz A]KJ3B szer*ezte meg a N$ us parti Ta(ennisi(en% a koino(itkn a sz=zess#g #s szeg#nys#g me ett megn:tt az enge&e mess#g szerepe' A szerzetess#g *rosias #s egy+zias <orm;t Nagy Szent Vazu A]K32B regu ;a teremtette meg% egyenek a szerzetesek a *ros k-zep#n a test*#ri szeretet p# &ak#pei' zent 0enedek s 7egulja Nyugaton a szerzetess#get At+anasziosz n#pszerDs$tette e s: szmDzet#se i&e;#n/ ma;& Antoniosz # etra;zn kereszt= ' Az e s: nyugati szerzetesregu t Augustinus $rta tagastei k erikusk-z-ss#g#nek' A pann!niai szrmazs> Szent ?rton tours9i p=sp-k a ga iai ,igug#(en a ap$tott ko ostort' Jo+annes Qassianus #rt#kes k-ny*eket <oga mazott az ta a a ap$tott Szent Viktor ko ostornak ?arsei e me ett' Nagy +ats> ett az ut!korra egy n#*te en szerz: mD*e/ a Regu a magistri' A nyugati szerzetess#g <orm;t min&azont ta Szent .ene&ek a&ta meg ANagy Szent Gerge y ppt! szrmaz! # etra;za meg($z+atat anB' Nursi(an sz= etett J07 t;n' R!mai tanu mnyai(! e menek= *#n egy i&: utn Su(ia5o me ett szerzett tapaszta atokat a remete# et(: ' C?intako ostortE ?onte Qassin!n #p$tette <- ANI2B% az ottani k-z-ss#g szmra $totta -ssze @ <orrsok <- +aszn s*a @ (- 5s #s m#rt#ktart! sza( yzatt' A monostor *ezet:;e az apt/ az !kori pater<ami ias ;ogait # *ezi' T szer*ezi meg a k-z-ss#g # et#t/ ame ynek gerin5e a t-((!rs istentiszte et/ az Copus DeiE' Ezen k$*= i&:t ke <or&$tani a magnimkra #s a e ki k-ny*ek o *assra' A napiren&(en k(' 6 !ra szo g a testi munkra/ +iszen a ko ostor -ne t! Aa ;e sz!* * t Wra et a(ora $gy nem ta +at! a regu (anB' "#s:(( a munka <oga ma kiter;e&t a k-ny*mso sra is' A n#p*n&or s *i+ar(an a mso !mD+e yeik (iztos$tottk a g-r-g9r!mai mD*e ts#g em #keinek <-nnmara&st' A (en5#s &is5reti!t ;e emzi a sz# s:s#gekt: mentes egyszerDs#g # et9 #s napiren&(en
1I

A#tkez#s/ tiszt ko&s/ a *sB' A szerzeteseket a sta(i itas o5i/ a +e y+ezk-t-tts#g <ogta' A *en&#geket >gy ke <oga&niuk/ mint J#zus "risztust' A Regu a egymst! <=gget en monostorok szmra k#sz= t' T-rt#net=k <o yamn kise((9nagyo(( kongreg5i!k is #tre;-ttek' A t$zezernyi szerzetest -ssze<og! .en5#s Vi gsz-*ets#g # #n 102K !ta pr$msapt ' 23. %ma s a #eleti 4atriar#t:so# A r$mai eg"&z tekintl"e A r!mai k-z-ss#g kez&ett: kieme ke&: +e yet <og a t e az Egy+z(an' Nyugaton min&ig e ismert#k *ezet: szerep#t/ +iszen az )mperium nyugati <e #nek egr#gi((/ egnagyo(( #s egyet en aposto i ere&etD k-z-ss#ge *o t' A )))' szza& k-zep#n ega (( K7 ezer e ket szm t' .:*e ke&ett gaz&ag #s (e<o ysos tagok(an is/ &e 1N77 -z*egyr: #s szeg#nyr: gon&osko&ott' A 1NJ k erikus(! % J6 pres(yter/ 3 &iak!nus/ 3 +ypo&iak!nus/ JI ako yt+us #s -sszesen m#g NI eLor5ista/ ektor #s ostiarius' R!ma p=sp-ke k-z*et en= Szent U#terre *ezette *issza aposto i ut!& st' Ez a nagy tekint# yD ug&unumi A,yonB p=sp-k/ Eir#naiosz szerint a tiszta +it eg<:(( (iztos$t#kt ;e entette' Eretnekek #s az igaz +it *#&e mez:i egyarnt R!m(an kerestek igazo st' Annak e en#re/ +ogy a nagy teo !gusok #s zsinatok ke eten *o tak/ a &-nt#s a ppai tan$t!+i*ata t i ette' A r!mai p=sp-k ;ogi #s <egye mi k#r&#sek(en is tekint# yt # *ezett/ p ' a +>s*#t =nnep #se k-r= i *it(an/ *agy az eretnekkereszte #s k#r&#s#(en a kart+g!i Qyprianussza szem(en' !g"&ztartomn"ok s #atriarktusok Az )' szza& <or&u !;n ta noss * t monar5+ikus episzkoptus ren&szere k#t irny(an <e; :&-tt to*((' Egy<e : a p=sp-k *ezette *rosi k-z-ss#g a *i&#k megt#r#s#*e egy+zmegy#*# szer*ez:&-tt/ gaz&ag (e s: &i<<eren5i !&ssa F a <a *ak(an e einte Cki;r! p=sp-kE mDk-&ik/ k#s:(( kinn ak! p #(nos8par!kus' ?s<e : a .iro&a om ;e ent:se(( *rosainak p=sp-kei ;ogot szereztek a t-((i <- -tt' ?aguk az aposto ok is t-((nyire a pro*in5ik <:*rosai(an a ap$tottk az e s: gy= ekezeteket/ ezek(: in&u t ki a to*((i t#r$t#s% a kise(( *rosok p=sp-ks#gei te+t enyegy+znak tekintett#k magukat' Az egy+ztartomnyok szer*ez:&#se *a amennyire igazo&ott a k-zigazgatsi egys#gek+ez ADio5 etianus ren&ez#se utnB' A p=sp-k-t ere&eti eg a n#p (ekap5so s*a a *rosi papsg * asztotta/ a szomsz#&os p=sp-k-k szente t#k <- az aposto i ko #gium tag;*' A metropo itk i&:*e <e =gye eti ;ogot szereztek a p=sp-k* asztsn #s <egye mi tekintet(en' Tk er:s$tett#k meg #s szente t#k <- a * asztottakat/ e n-k- tek a tartomnyi zsinatokon/ <- e((ez#seket <oga&tak e a p=sp-ki $t# etekke szem(en' R!ma p=sp-ke *itat+atat an tekint# yt # *ezett eg#sz )t ia <- -tt/ "art+g!# pe&ig szak9A<rika <- -tt' A nikaiai zsinat Cr#gi +agyomnyk#ntE szentes$tette a patriarktusok ren&;#t% A eLan&ria Egyiptom egy+zai/ Antio5+ia Sz$ria egy+zai <- -tt #s egy#( Cepar5+ikE a maguk ter= et#n ugyano yan ;ogokka ren&e keznek/ mint R!ma' Jeruzs emnek tiszte et(e i e s:((s#get a&tak' A K019es konstantinpo yi zsinat az >; 5sszr*ros p=sp-ki sz#k#t mr A eLan&ria #s Antio5+ia e # rangsoro ta/ k-z*et en= a r#gi R!ma a ' Az antio5+iai ptrirka $gy $r Cp=sp-ktest*#r#nek% C)sten+ez egink(( +ason atos/ +$tatta #s e(oru *a tiszte en&:/ szents#ges Pramnak/ "onstantinpo y/ az >; R!ma (o &ogsgos #rsek#nek #s a <- &kereks#g ptrirk;nak' Szent e*e e&(: #rtes= tem''' # ek(en t- e em szent (a&at'''E A 5+a k#&!ni zsinaton AJN1B )' ,e! k-*etei nem tu&tk megaka& yozni/ +ogy a I0' knon a pp#*a azonos ;ogokat ne (iztos$tson a konstantinpo yi ptrirknak' A ti takoz! ppa persze to*((ra is <-nntartotta ;ogig#nyeit a ke eti egy+zak <- -tt' A #rimtus krdse Az C>; R!maE p=sp-ke po itikai +e yzet#re tekintette #p$tette ki pozi5i!;t' Egyre ink(( a (izn5i 5sszri +ata om (D*k-r#(e ker= t' ?in# ;o((an -ssze<on!&ott po itika #s *a s/ ann -n !t ana(( ett a ptrirka +e yzete' .-;t- : Jnos ptrirka N039t: oikumenikus p=sp-knek ne*ezte magt' V aszu )' Gerge y ppa +aszn ni kez&te a Ser*us ser*orum Dei 5$met% : )sten szo ginak szo g;a' Nyugaton a 5sszrsg gy-ng= #se e :moz&$totta az Egy+z -n !so&st' J179(en A arik aka& yta anu <- &> +atta R!mt' JNI9(en )' ,e! ppnak ke ett meggto nia Atti t a Vros ki<oszts(anF JNN9(en e #rte a *an& ok kir yn / +ogy C5sakE <osztogassanak' Tekint# ye +ata masan megn:tt a n#p szem#(en' A ppasg @ miutn a +eru ok kir ya J369(an emon&atta a 5sszrt @ ne+#zs#g n# k= t> # te a nyugatr!mai (iro&a om (ukst' A nyugati <e; :&#sre ;e emz: &ua izmus e *#t/ a Ck#t +ata omE tant )' Ge asius ppa A]J26B <oga mazta meg Anasztasziosz 5sszrnak% a e ki +ata om <=gget en a *i git! / min&egyik a maga ter= et#n i et#kesF *a si &o gok(an a 5sszr a *an *et*e a <:papok tekint# y#nek/ a p=sp-k-k a k-zren& &o g(an enge&e meske&nek a kir yi +ata omnak' A )E%ESZT/HD/H*+AT$ )*&T'%A L.&GMTSE 27. A n4!n orls !i6arFan !ur$#a szletse Eur!pa az e aggott )mperiumot e -z-n : germn t-rzsek #s az antik +agyomnyokat is tment: kereszt#nys#g ta kozs(! sz= etett meg' A (ar(rok szza&okon t <enyegett#k a R!mai .iro&a om +atrait/ a )V' szza& *#g#t: ke eti nyomsra sz-*ets#gesk#nt *agy puszt$t! e ens#gk#nt <okozatosan <e :r- t#k' A ren&ezett *rosi # et <o ytonossgt a +i*ata uk(an mara&t p=sp-k-k (iztos$tottk' A r!mai ku t>ra megment#s#(en orosz nr#szt * a tak a szerzetesek/ <: eg Szent .ene&ek A]NJ3B k-*et:i' Tk k-z*et$tett#k a mD*e et en (ar(roknak az antik <- &mD*e #s ere&m#nyeit/ &e a sze emi kin5seket is az !kori szerz:k o *ass*a #s mso s*a ' A ke eti germnok Ag!tok/ *an& ok/ ongo(r&ok/ (urgun&okB m#g a 4ekete9tenger ment#n arinus <orm(an ettek kereszt#nyek' Nyugatra #rkez*e kegyet en= = &-zt#k a kato ikus :s akossgot/ ez#rt *a suk nem *o t am<-nntart! er:' Qsak a k#s:(( kato iz t nyugati g!t #s ongo(r& kir ysg mara&t <-nn a V)))' szza&ig Hispni(an i ' )t i(an' A 'rankok megtrse
1K

?ara&an&! amot a .iro&a om ter= et#n 5sak egy nyugati germn n#p/ a <rankok a kottak% az e s: n#p/ ame y a kato ikus kereszt#nys#get *ette <- ' Remigius reimsi p=sp-knek J269(an siker= t megnyernie " o&*ig kir yukat/ +ogy K777 k-*et:;#*e egy=tt megkereszte ke&;#k' A papsg tmogatst # *ez*e te ;esen -ssze<orrtak a r!mai #s ga akossgga / ame y korn kereszt#nny# ett/ #s o yan *ez#regy#nis#gekke (=szk# ke&ett/ mint Eir#naiosz A]I7IB #s ?artinus A]K23B' "ereszt#ny9nemzeti -ntu&at(! +a&akoztak az arinus (urgun&ok #s *izig!tok/ a m!rok #s a pogny germnok e en ACaz Egy+z egi&:se(( nyaEB' A brit szigetek s a nmetek megtrse .ritannia ke ta ak!i A(ritek/ sk!tok/ piktek/ $rekB m#g r!mai a att*a !kk#nt ettek kato ikuss' U=sp-keik azon(an e zrk!ztak a szigetorszgot megsz ! ango #s szsz t-rzsek megt#r$t#s#t: / akik komo yan *esz# yeztett#k az :s akossg *irgz! kereszt#nys#g#t' Ez#rt Nagy Szent Gerge y ppa A]67JB a r!mai Szent An&rs ko ostor szerzeteseit k= &te az ango 9 szszok megt#r$t#s#re Szent Ggoston apt *ezet#s#*e A: az e s: 5anter(uryi #rsekB' A ppt! a;n ott a ka mazko&si m!&szerre siker= t a +#t kir yt #s k$s#ret=ket megkereszte ni n#peikke egy=tt' Az $rek aposto a a ga iai szrmazs> Szent Uatrik *o t az V' szza&(an' Vrosok +iny(an az $r egy+z(an a ko ostorok apt;ai ettek a *a si *ezet:k/ nem a p=sp-k-k/ akik 5sak a szente #seket *#gezt#k' A szerzetesek ttk e a e kipsztorok tiszt#t/ mona5+us szoksokke ;e egezt#k meg a papi # etet' Di*at(a +ozzk a magngy!nst #s a peniten5is k-ny*eket' A sikeres misszi! utn a +it+ir&et:k serege ram ott a (rit szigetekr: a kontinensre a pogny germnok t#r$t#s#re Aperegrinari pro Q+ristoB' A egt-(( n#met t-rzset @ Donar isten szent t- gy<;nak ki*gsa utn @ az ango `yn<rit+ t#r$tette meg/ aki a ppt! a .oni<atius ne*et kapta' ?int Germnia #rseke R!mt! <=gg: p=sp-ks#geket #s ko ostorokat a ap$tott/ nemzeti zsinatot tartott' A <r$zek k-zt +a t *#rtan>+a t 3NJ9(en/ a <u &ai aptsg(an temett#k e ' Skan&in*ia n#pei/ az #szaki germnok A&nok/ nor*#gok/ s*#&ekB #s a <innek/ appok az ezre&<or&u !ig *rtak a kereszt#ny t#r$t#sre' Szent kir yaik% "anut/ W a< #s Erik' 2;. A 44asg s a <ran#o# sz!etsge Az !g"&zi ?llam kialakulsa A n#p*n&or s ura mi (izonyta ansgai k-zt @ a t-((i p=sp-k#+ez +ason !an @ a r!mai p=sp-k tekint# ye is megn:tt% )' ,e! AJJ79J61B )t ia eg<ontosa(( em(ere ett' A akossg ez#rt to*((i (irtoka&omnyokka is er:s$tette +ata mt' A V)' szza&t! Uatrimonium Uetri AU#ter -r-ks#geB a ne*e annak a (irtoktestnek/ ame y(: e s:sor(an a szeg#nyeket tmogattk' Az V' szza&t! az arinus ke eti g!tok a ap$tottak r-*i& # etD kir ysgot )t i(an Ra*enna sz#k+e ye ' Justinianus 5sszr +a&*ez#rei *issza<og a tk )t it% R!m(a 5sszri +e ytart! ker= t/ a ppk is g-r-g-k' Justinianus t-r*#nyk-ny*e szerint a p=sp-k sz#k+e y#nek ($r;a/ p#nz=gyeinek int#z:;e #s a *ros *#&e mez:;e' )' Gerge y ppa AN27967JB az egy+zi tu a;&ont 5sa &i (irtok*a gaz&ag$t*n ki* !an meg<e e t e <- a&atnak' Amennyire a (izn5i 5sszr k#pte enn# * t R!ma *#&e m#re az arinus ongo(r&okka szem(en/ a V)))' szza& e e;#n a ppk egy#rte mDen t*ett#k a po itikai <e e :ss#get a ,atium(an ADu5atus RomanusB' Szorongatott +e yzet#(en ))' )st*n ppa a ?ero*ing9&inasztia <# ret#te #*e Uipin maior &omus9t @ e :(( egy <rank metropo ita ta / ma;& 3NJ9(en szem# yesen @ <rank kir y a*atta/ #s kine*ezte a Cr!maiak patri5ius*E/ <iai*a egy=tt' Qser#(en Uipin a ongo(r&okt! <- sza(a&$tott it iai ter= etek ;!r#sz#t 3N69(an CSzent U#ternek a&omnyoztaE% 3019(en #tre;-tt az Egy+zi G am A,atium ] Ra*ennai ELar5+tus ] N A&ria9parti *ros/ a CmrkkEB/ ame ynek a ppa az ura ko&!;a' Ett: kez&*e az Egy+z k-zpont;a nem *o t i&egen ura om a att' Ez a t#ny &sos az e*ang# ium sza(a&sga szempont;(! / &e nagy ra *o t% a ppnak *i gi ura ko&!nak is ke ett ennie/ sz#k##rt *i gi #r&ekek k=z&enek' A ppa egy+z<:i +ata ma is egyre ;o((an ki(ontakozott% a p=sp-k-k $t# etei*e szem(en <- e(ez#seket <oga& e / az #rsekekt: +Ds#gesk=t k$*n/ : +$*;a -ssze a zsinatokat' =ag" Krol" eg"&zszervezse R!ma ak!i <rank(art #s g-r-g t;#koz!&s> prtokra osz ottak' )))' ,e! ppa az # et#t ment*e menek= t Uipin <i+oz' Nagy "ro y A360901JB R!m(an meg(=ntette a ppa e en<e eit/ aki 077 kar5sonyn + (! a nyugatr!mai (iro&a om 5sszr* koronzta a <rankok kir yt' Az esem#ny a (izn5iakat te ;esen e k#pesztette' A C(ar(rE 5sszr a *i gegy+z urnak gon&o ta magt/ s a ppt a att*a !;nak' "em#ny k#zze <o ytatta a germn n#pek kereszt#ny egys#g#nek megteremt#s#t' A szszoknak mr kor((an is Ca *as nye *#nE +ir&ette az e*ang# iumot' Az a*arok e*er#se utn A32NB az egykori Uann!nia r!mai tartomnyt is (eosztotta a <rank egy+zszer*ezet(e% A[ui eia/ Sa z(urg/ Uassau p=sp-keit meg($zta a t#r$t#sse ACki;r! p=sp-k-kE a Dunnt> onB' Nagy "ro y nem5sak ;ogi ag szer*ezte >;; a (iro&a mat/ e :moz&$totta a ku tur is >;;sz= et#st is% ez a "aro ing renesznsz' CAz isko t Nagy "ro y ta ta <- E @ #nek ik mig a <ran5ia gyerekek' ?in&en p #(nin e emi oktats/ a ko ostorok(an +e yenk#nt magas<ok> sze emi # et' 4:5# ;uk a k asszikus ku t>ra #rt#keinek konzer* sa' 2=. 0o6ame s az iszlm A k-z#pkori egy+z Eur!pra szDk= #s#nek egyik <:oka a mo+ame&n ara(ok t#r+!&$tsa *o t' Az iszlm keletkezse s tan(tsa A mekkai sz= et#sD ?o+ame& AN3196KIB zsi&!/ kereszt#ny #s perzsa e emek(: $totta -ssze szigor>an monoteista *a st/ ame y @ egyszerD &ogmatik;a #s az ara( term#szet+ez ;! a ka mazko&! mor isa miatt @ m# y +atst #rt e ' Nemzett# egyes$tette az a&&ig 5$*!&!/ po iteista ara( t-rzseket/ #s 5# ;ukk tette a szent #s ;-*e&e mez: +!&$tst' A a+ pr!<#t;ak#nt mega&st k$*nt )sten akarat*a szem(en Aisz mB/ a mosz imoknak ;uta mu @ #rz#k etesen e<estett @ t> *i gi para&i5somot $g#rt' G(rie angya t! nyert kinyi atkoztatsai(! tu&ta meg/ +ogy )sten min&en em(eri 5se eke&etet #s sorsot e e*e meg+atroz Akiszmet/ <ata izmusB/ #s meg<izet ;!#rt9rossz#rt az $t# et nap;n' 6II9(en sz= :*ros(! Jat+ri((a/ a k#s:((i ?e&in(a ke ett menek= nie Aa pr!<#ta <utsa/ a +e&zsra a mo+ame&n i&:szm$ts kez&eteB/ ott k-nnye((en ta t +$*ekre' Serege e :tt 6K79(an meg+!&o t ?ekka/ ma;& eg#sz Ar(ia' Az $rstu&at an pr!<#ta megnyi atkozsai(! r$mes pr!z(an $tottk -ssze a "ornt AMo *asmnyB'
1J

A musz imok eg#sz e m# ete #s gyakor ata -t pi #ren nyugszik% a tan igazsgnak e ismer#s#n/ *a amint n#gy *a si k-te ess#g te ;es$t#s#n' Az igaz +it k-ze e((r: meg+atroz*a% +it az )sten(en/ angya ai(an/ k= &-ttei(en/ kinyi atkoztatott k-ny*ei(en #s a *#g$t# et nap;(an' Az isz m+oz tartozs <- t#te e ez a +it*a s% CNin5s ms isten A a+on k$*= / #s ?o+ame& A a+ k= &-tteE' Nin5s szent+romsg #s megtestes= #s/ tere&: (Dn #s meg* ts/ papsg #s temp om Aa me5set a e(oru s +e ye/ a+o az imm *ezeti az imtB' Naponta -tsz-r ke mosako&ni #s im&kozni/ Rama&n +!nap(an nappa (-;t- ni ke F k-te esek a&akozni a szeg#nyek ;a*ra #s egyszer az # et(en e zarn&oko ni ?ekk(a/ a+o az :si "aa(a szent# y *an' Ti os a k#pek tiszte ete/ a (or/ a szeren5se;t#k #s a &iszn!+>s' ?egenge&ett *iszont a ra(szo gatarts/ a *#r(ossz> #s a t-((ne;Ds#g' A muzulmnok tr&$d(tsa A kor+a&! perzsa #s (izn5i (iro&a om nem ($rt e en ni ?o+ame& ut!&ainak/ az e s: ka i<knak% a ig t$z #* a att e <og a tak t$z mi i! n#gyzetki om#tert At-((ek k-z-tt Ua esztint/ EgyiptomotB/ egy #*szza& e<orgsa a att e puszt$tottk az Egy+z egr#gi(( #s eg-n !(( pro*in5iit ASz$ria/ szak9A<rikaB/ t-(( #*en t magt .izn5ot *esz# yeztett#k' 3119(en az isz m marta #ka ett a kereszt#ny nyugati g!t kir ysg Hispni(an' Nyugati ter;eszke&#s=ket ?arte "ro y $totta meg <rank;ai*a 3KI9(en' "e eten meg+!&$tottk )rnt/ a S)' szza&(an )n&it' Az a<gn Gazna*i&k utn egyre nagyo(( szerep+ez ;utnak a t-r-k-k' Az ara( *i g+ata om a egk= -n<# #(( szrmazs> #s *a s> n#peket egyes$tette' A *a s #s az ura ko&! nye * r#*#n @ mi*e a "ornt nem sza(a& i&egen nye *re <or&$tani @ egys#ges ara( ku t>ra ;-tt #tre' A eigzott n#peket nem t#r$tik #s nem k#nyszer$tik az isz m <- *#te #re/ sz=ks#g=k *an a&!z! szo gan#pre' Hata mi #s ku tur is k-zpont;ai(an A.ag&a&/ Damaszkusz/ "air!/ ?ekka/ Szamarkan&B az ara(ok egy(eo *asztottk a ke eti #s +e enisztikus tu&omny #rt#keit' ,e+igga&ta(( korszak(an $gy az isz m k-z*et$tette Nyugatnak a g-r-g tu&omnyossgot' Hata mas -ntu&atuk miatt a muzu mnok t#r$t#se e+etet ennek (izonyu t' 2?. A #eleti #eresztn>sg elsza#a sa A bizn5iak #anaszai a latinokra Az egy+z<:i +ata mukat n-*e : ppk #s a 5sszri <:*ros nagyra*gy! ptrirki k-z-tt ism#te ten szaka&sra ker= t sor A17NJ9ig mr I13 #* szkizm(anRB% i yenkor nem im&koztak a pp#rt a iturgi(an ' A g-r-g-ket (ntotta/ +ogy a ppk # en ;rtak mr kriszto ogiai eretneks#geik/ ma;& a V)))' szza&(an a k#prom(o s Aikonok sziszB e $t# #s#(enF e ismert#k a <rankok +!&$tsait/ s:t 5sszrt kez&tek koronzni' .osszantotta :ket n#+ny iturgikus #s <egye mi e t#r#s is% a nyugatiak eny+#((en (-;t- tek/ 5sak n:t eneket szente tek papp/ akik (orot* koztakR A )S' szza& &erekn )' ?ik !s ppa a (o grok <- -tti ;og+at!sg miatt meg+ason ott U+!tiosz ptrirk*a / aki azt is szem#re *etette a nyugatiaknak/ +ogy a +it*a s(a (eto &tk a 4i io[ue9t/ miszerint a Szent # ek a 4i>t! is szrmazik' A szlvok tr(tse A "-z#p9Eur!p(a (eszi*rg! sz *ok t#r$t#s#(en is k-zre;tszott a +ata mi *erseng#s' ,atin papok t#r$t#se <o ytn a nyugati ku t>r(a kap5so !&tak (e a +or*tok/ 5se+ek/ ma;& a engye ek' A n#met <=gg#s e ker= #s#re a mor*a +er5egek a ke etr!mai 5sszrt! k#rtek t#r$t:ket' Egy (o gr anyt! szrmaz! (izn5i test*#rpr% "onstantin #s ?i+ y/ szerzetesi ne*=k-n Qiri A]062/ R!maB #s ?et!& A]00N/ Ve e+ra&B a mor*k k-z-tt sz * nye *re <or&$tottk a Szent$rst/ i ' a ppa ;!*+agys*a a r!mai iturgit Ag ago ita (#5#B' Ha uk utn a mor*kn a n#met (e<o ys #s a atin szertarts gy:z-tt' Tan$t*nyaik azon(an mr a (izn5i iturgit <or&$tottk e a (o groknak A5iri (etDkB' A szer(eket #s a "i;e*i Wroszorszgot .izn5+oz +>z! <e;e&e meik AW ga/ V agyimirB tett#k kereszt#nny#' A ki;e*i #rseks#g a tatr;rs miatt #szaka((ra k- t-z-tt/ *#g= ?oszk*(an ta t sz#k+e yet/ #s 1N029(en -n ! patriarktuss ett AC+arma&ik R!maEB' A mag"arok megtrse A sz *ok k-z-tt a "rpt9me&en5#(en +ont <og a ! magyarok m#g *n&or suk sorn kap5so at(a ker= tek a kereszt#nys#gge ' "onstantin Ak#s:(( Qiri B irnt a "r$m <# szigeten nagy tiszte etet tan>s$tottak' Szent ?et!&ot az A 9Duna t;n mega;n&#kozta egy magyar *ez#r' A ka an&ozsok mege :z#s#re "onstantinpo y(an *en&#geske&ett .u 5su C+orkaE #s Zsom(or Cgyu aE' Az ut!((i egy Hierot+eosz ne*D p=sp-kke t#rt *issza Er&# y(e' Szmos g-r-g ko ostor is #tre;-tt az orszg(an Ap ' Ti+any/ Visegr&B' G#za <e;e&e em azon(an 23I9(en )' Wtt! 5sszrt! nyugati t#r$t:ket k#rt' 4:k#nt a passaui egy+zmegye pap;ai ;-ttek' Sokat i&:z-tt Esztergom(an A&a (ert AVo;te5+B prgai p=sp-k is' Szent )st*n kir yunk a pp*a +agyatta ;!* t$z p=sp-ks#g/ k-zt=k az esztergomi #rseks#g a ap$tst Aezek (e<-&t#k a "rpt9me&en5#tB/ #s t: e k#rt koront 17779(en' ))' Szi *eszter ppa #s )))' Wtt! 5sszr -r-mme n#zte az >; kereszt#ny kir ysg sz= et#s#t' A szent kir y (en5#s ko ostorokat a ap$tott/ min&en t$z k-zs#gre temp omot ren&e t/ iturgikus ru+kr! : gon&osko&ott' T-r*#nyk-ny*ei(en nagy <igye met szente t a *a s/ papsg #s egy+z =gyeinek' Szent )mre +er5egnek/ a Ve en5#(: ;-tt Szent Ge #rt n-*en&#k#nek +a a A17K1B miatt ama ap$t! kir yunk A]17K0B nyom(an tr!nk=z&e em kez&:&-tt/ ami *#res pogny za&sokat tett e+et:*#' Az Grp&9+z(! szrmaz! )' An&rs A17J3967B azon(an >;ra egy#rte mDen a nyugati kereszt#nys#g me ett &-nt-tt/ Szent ,sz ! kir y szem# y#(en A173392NB pe&ig a kereszt#ny o*ag nemzeti i&e ett' Az *+@:,es szkizma "eru ariosz ?i+ y ptrirka A17JK9N0B (ezratta a (izn5i atin r$tus> temp omokat/ mert ott a mis#(en ko*szta an kenyeret AostytB +aszn tak' )S' ,e! ppa A17J29NJB/ aki k= -n(en k#nyte en *o t e <oga&ni a D# 9)t i(an ter;eszke&: normannok +D(#resk=;#t/ k-*eteket k= &-tt "onstantinpo y(a' ?iutn a trgya sok -n#rzeteske&#sek miatt e aka&tak/ Hum(ertus kar&in is kik-z-s$tette a ptrirkt/ az meg *iszont a k-*eteket Aa ppa k-z(en meg+a tB' A k#s:((iek(en t-(( sikerte en k$s#r et t-rt#nt az >ni! +e yre $tsra' 126N9(en a k#t egy+z<: *issza*onta a kik-z-s$t#st/ a te ;es egys#g megteremt#s#+ez azon(an m#g sok @ <: eg #rze mi @ aka& yt ke e +r$tani'
1N

2B. A stt szza o# A??CD1C7CE >l"#onton a ##asg Nagy "ro y gy-nge ut!&ai a att s-t#ts#g (oru t az eg#sz nyugati *i gra' Tma&! zsiai n#pek Ap ' magyarokB/ normann #s m!r tengeri ra( !k sz#tzi tk az eur!pai trsa&a om # et#t' Az Egy+z <=gget ens#g#nek (iztos$tsra a ppknak nem *o t e #g po itikai +ata muk' Az Egy+zi G am is o igar5+k Aa tus5u umi gr!<ok #s a Qres5entiusokB ura ma a ker= t% a ppa *i gi +ata ma #s a r!mai p=sp-ks#g +ata mas <- &(irtokai nagy *onzst gyakoro tak a (r!kra' .ea*atkoztak a ppa* aszts(a/ #s er:szakka m# tat anokat/ o ykor gyermeki<;akat ;uttattak Szent U#ter -r-k#(e' A S)))' szza&(an <- (ukkant egen&a szerint 0NN9(en Jo+anna n:ppa #pett Szent U#ter -r-k#(e' A k#pte en p etyka taga&s*a egy=tt meg*a ;uk/ +ogy kegyen5eiken *agy 5sa &tag;aikon kereszt= ez i&: t;t nagy+ata m> (r!n:k ura ko&tak R!m(an' 4ormosus ppt +a a utn 2 +!nappa ($r!sg e # C= tett#kE #s e $t# t#k' A 10 #*es kor(an pp* ett S))' Jnos *i+aros # et#t *issz+angozzk a kr!niksok' A (otrnyok megsz=ntet#s#re az >;ra meger:s-&: AszszB 5sszrok kez&tek ppt $tani' A N#met9r!mai .iro&a om mega ap$tst! <og*a A26IB seregge ;-ttek R!m(a megkoronztatsuk *#gett/ #s k-z(en Ce ren&ezt#kE a ppasg *its =gyeit' .r t-(( ki* ! <#r<it eme tek a ppai tr!nra/ az ami (e<o ys C(etegs#gn# is *esze&e mese(( or*ossgE *o t' Ezen az >ton @ a (izn5i 5ezaroppizmus+oz +ason !an @ a ppasg is a 5sszri po itika <=gg*#ny#*# * +atott *o na/ amint+ogy a p=sp-k-k Eur!pa9szerte a <e;e&e mek usz y(a ker= tek' Az !g"&z a 'eudalizmus szor(tsban A N#met9r!mai Qsszrsg(an tapaszta +at! szomor> egy+zi apotok a +D(#ri ren&szerre <=ggtek -ssze' Az ura ko&!k +a&k-te ezetts#gge ;r! (irtokokat a&tak p=sp-k-knek #s aptoknak' Sa;t +ata muk megszi r&$tsra (e#p$tett#k az Egy+zat a <eu&a izmus(a/ +iszen az egy+zi +D(#r nem -r-k :&-tt/ >;ra ;uta mazni e+etett *e e a +D em(ereket Aa <- &(irtokok egy+arma&a egy+ziak kez#(e ker= B' De $gy a <e;e&e mek ;ogot <orm tak a <:papi sok (et- t#s#re Ain*esztit>raB' Tk a&tk t a p=sp-ki gyDrDt #s a psztor(otot is' Ha az ura ko&! p#nzre szoru t/ kirus$totta a <:papi sz#keket Asim!niaB' Gyakran aikus/ s:t n:s em(ereket ne*ezett ki/ akik <- szente #s n# k= 5sak a ;-*e&e met +>ztk Aa +$*ek kormnyzsra <izetett +e yn-k-ket a ka maztak% 5ommen&aturaB' U# &;ukra >;ra n:s= ni kez&ett az a s!papsg Ain5ontinentiaB/ ame y pe&ig az ut!((i szza&ok(an szerzetes mintk szerint # t' Szent kir yunk egy+zias szempontok szerint kitDn: misszi!s papokka t- t-tte (e a <:papi sz#keket' A t#r$t: munka ere&m#nyess#g#t ;e zi/ +ogy az ut!& ta (an mr magyar' A 5lun"i re'orm Az egy+z meg>;$tsra #s a <eu&a izmus (i in5sei(: *a ! kisza(a&$tsra nagysza(s> re<ormmozga mat in&$tott egy (urgun&iai (en5#s ko ostor/ A[uitniai Vi mos a ap$tsa% Q uny A217B' Hogy a *i gi +ata om min&en (e<o yst! mentesek egyenek/ a p=sp-k *agy a <e;e&e em +e yett k-z*et en= a ppnak ren&e t#k a magukat' Egyre t-(( ko ostor 5sat akozott +ozz;uk/ a S))' szza&(an K777 k-z-ss#g sz-*etkezett a k-z-s <:apt a att' A szerzetesek ;!r#szt tu&omnnya #s a iturgia *#gz#s#*e <og a koz! papok' Hata mas (irtokaikon a testi munkt ;o((gyok/ (#r :k *agy az >n' aikus test*#rek Azso ozsmra nem k-te ezett szerzetesekB *#gezt#k' A sokpapos ko ostorok azon(an +ozz;ru +attak a iturgikus # et torzu s+oz% a magnmis#k/ me #ko trok/ +tta mis#z#s e ter;e&#s#(en <e e :sek' Szent )st*n kir yunk erek y#ket k#rt #s kapott W&i o 5 unyi <:aptt! ' "C. )z elem az Eg>6z szaFa sgrt 1II. Aergel" A 5 unyi ko ostorre<orm +atsra a *i gi k #rus is +ar5o ni kez&ett a 5sszri gymko&s e +r$ts#rt' A re<ormmozga om *ez#ra ak;a R!m(an a Q unyt meg;rt Hi &e(ran& *o t/ aki ar5+i&iak!nusk#nt t-(( ppt is megnyert *ez#reszm#;#nek% a ppa egyen az eg#sz kereszt#ny *i g uraR Je ent:s ere&m#ny *o t a ppa* aszts sza(a&sgnak (iztos$tsa' ))' ?ik !s ppa 17N29(en kizrta a *i giak (e esz! st' R!ma p=sp-k#t a Ckar&in isokE * aszt;k% a 3 e :*ros p=sp-ke/ I0 r!mai temp om p #(nosa #s a 1J Ak#s:(( 10B szeg#nygon&oz! ker= et &iak!nusai' Hi &e(ran& V))' Gerge y n#*en k-z<e ki tssa ett ppa A173K90NB' Q# kitDz#seit :rzi a Di5tatus papae I3 t#te e' Tr!nra #p#se utn r-gt-n e ren&e te/ +ogy a +$*ek (o;kott ;k a sim!nis #s n:s papokat' ?er#szen a re<orm szo g at(a $totta a om(ar&iai szeg#nyn#p <orra&a mi mozga mt/ a patrit/ ame y a m# tat an papok e en irnyu t' 173N9(en a ppa megti totta az in*esztit>rt' ?iutn )V' Henrik n#met kir y semmi(e *ette a ti a mat/ s:t etettnek nyi *n$totta a ppt/ V))' Gerge y kik-z-s$tette/ #s a att*a !it <- o &otta +Ds#gesk=;=k a ! ' Henrik nyi *nos *ezek #s utn Qanoss(an <- o &ozst nyert Gerge yt: / utna mr gt s n# k= +ar5o t e ene' 170J9(en megsz ta R!mt/ a <- ment: normann seregek sza(a&ra( sa utn azon(an a ppa is szmki*et#s(e k#nyszer= t' Haznk(an m#g Szent ,sz ! maga ne*ezte ki a p=sp-k-ket/ &e 5sak m# t! szem# yekke t- t-tte (e a <:papi sz#keket' Uapi mD*e ts#gD "-ny*es " mn kir yunk azon(an -nk#nt emon&ott az in*esztit>rr! ' A #s#ki s ##ai szk betltsnek vgs2 rendezse A N#met9r!mai .iro&a om(an V))' Gerge y +a a utn is <o ytat!&ott a +ar5/ megegyez#s 5sak 11II9(en ;-tt #tre ))' Qa iLtus #s V' Henrik k-z-tt' A _ormsi konkor&tum szerint a <:papokat sza(a&on * aszt;a a kpta an Aa sz#kesegy+z pap;ainak i ' a szerzeteseknek test= eteB/ az ura ko&! 5sak ezutn iktat+at;a (e :ket a +D(#r(irtok(a' Vits * asztsokn a 5sszr &-nt:($r! e+et a n#met kir ysg(an Aa (- 5se(( prt szm$tott nagyo((nakRB' )' 4rigyes 5sszr &-nt:($r!k#nt (ea*atkozott egy ta a *itatott ppa* aszts(a' A t-r*#nyes ppa/ )))' Sn&or A11N2901B azon(an maga me # $totta szinte az eg#sz Nyugatot/ &e <: eg az -ntu&atoso&! om(ar& *rosok sz-*ets#g#t' H>sz#*es +(or> kez&:&-tt imperium #s sa5er&otium k-z-tt' 4rigyes egnan!i *eres#ge #s a *e en5ei (#ke utn a )))' aterni zsinat A1132B a ppa* aszts(! kizrta a &-nt:($r! szerep#t Ak#t+arma&os sz!t-((s#gge * asztanak a kar&in isokB' A <:papok sza(a& knoni * asztst i&:*e @ a ppai u&*ar/ a r!mai k>ria +ata mnak n-*eke&t#*e @ a ppai kine*ez#s * totta <- ' Az ura ko&!k tu&omsu *ett#k ezt a <e; em#nyt% k-nnye(( *o t prt<ogo t;aik kine*ez#s#t e #rni &ip om5iai >ton a
16

ppn / mint megannyi +e yi * aszts(an' A egtusren&szer ki#p= #se a ppai tekint# yt min&en=tt ;e en*a !* tette' A metropo itk R!m(an +Ds#gesk= utn *ett#k t a pa iumot/ #s n#gy #*enk#nt *isszat#rtek (eszmo si k-te ezetts#g=k te ;es$t#s#re a& imina Aposto orum' ?in&ez +ozz;ru t az egys#ges/ nemzetk-zi k erik is test= et kia aku s+oz' "1. Leg>!eres zarn o#lato# #eletre A keresztes&bor okai ?iutn az isz m +a&ai 6K39(en e <og a tk Jeruzs emet/ to*((ra is rengeteg zarn&ok togatta az &*-z$t: # et#*e megszente t <- &et' Az ara(ok tDrt#k a kereszt#ny istentiszte etet/ Nagy "ro ynak e k= &t#k a Szent S$r ku 5sait' A 5 unyi re<ormmozga om +atsra egyre t-(( zarn&ok at in&u t nyugatr! ' A Szent<- &re igyek*: zarn&okok ;!r#sze +aznkon *onu t kereszt= / +iszen Szent )st*n szigor> t-r*#nyei*e # et9 #s *agyon(iztonsgot teremtett az orszg(an' Zarn&ok+zakat #p$ttetett szmukra nem5sak "onstantinpo y(an #s Jeruzs em(en/ +anem m#g Ra*enn(an #s R!m(an is' Az ara(okat "-ze 9"e eten 17319(en e* t! sze &zsuk9t-r-k-kr: azon(an sz-rnyD +$reket +oztak a szent<- &i zarn&okok% meggya zzk a szent +e yeket/ #s kegyet enke&nek a kereszt#nyekke Aegy +#tezer <:s n#met zarn&ok5soport(! k#tezer o&a*eszettB' Ezt a sz#gyent Eur!pa kereszt#ny o*ag*i ga nem tDr+ette' Az in*esztit>ra+ar5 miatt V))' Gerge y nem szer*ez+ette meg Jeruzs em <- sza(a&$tst Aez eset(en a mi Szent ,sz ! kir yunk ett *o na a kereszt#ny +a&ak *ez#reB' De 172N9(en a (izn5i 5sszr rimnko&sra ))' Wr(n ppa a 5 ermont9i zsinaton <egy*er(e sz! $totta a o*agokatF te ;es (>5s>t/ *agyis az egy+zi (=ntet#sek e enge&#s#t Ain&u gentiaB $g#rte a r#sz*e*:knek #s anyagi tmogat!iknak' A keresztes+(or> te+t *a sos mozga om *o t/ ame y(en az egyetemes ppasg egyes$tette energiit a nyugati o*agsg nagyr#sz#*e ' A *a si okok me ett persze a o*agok >; +D(#r(irtokokat/ Ve en5e #s Geno*a ka mr po grai kereske&e mi tmaszpontokat/ a ;o((gyok trsa&a mi <- eme ke&#st rem# tek' A keresztes&bork kudar5a A <:k#nt <ran5ia #s normann o*agok(! ! keresztes+a&ak @ ?agyarorszgon #s a .izn5i Qsszrsgon t*onu *a @ meg=tk-ztek a t-r-k-kke F 17229(en e <og a tk Jeruzs emet/ a+o kegyet en *#r<=r&:t ren&eztek' Gm&e amikor a (izn5iak ttk/ +ogy nem nekik szerzik *issza a Szent<- &et/ szn&#kosan ne+ez$tett#k a t*o sg #s a szokat an eg#szs#g=gyi *iszonyok miatt am>gy sem k-nnyD +a&*ise #st' A kereszt#ny +a&ak azza is sz#t<org5so tk er:iket/ +ogy egys#ges am +e yett sok apr! <e;e&e ems#get a ap$tottakF ezekke aztn a sze &zsukok sorra e (ntak' A Szent .ernt to(orzs*a -ssze t n#met@<ran5ia sereg katasztr!<;a A11J39J2B utn Sza a&in szu tn *issza<og a ta Jeruzs emet A1103B' A +arma&ik +a&;rat(an 11279(en o&a*eszett .ar(arossa 4rigyes 5sszr/ az ango #s <ran5ia kir y seregei sem #rtek e katonai sikert' Az ere&m#nyte ens#g okt sok kereszt#ny a o*agok (Dn-ss#g#(en tta' B!ltr(tettC &adjratok A szent<- &i +a&;ratok ku&ar5a utn 1I7J9(en a keresztesek @ az =z etet szimato ! Ve en5e (u;togatsra @ .izn5ot +!&$tottk meg/ #s #tre+oztk a <# #*szza&n to*(( <-nn ! atin 5sszrsgot' Ezze azon(an *#gk#pp az >ni! e en <or&$tottk a g-r-g-k #rz= et#t' Sem a gyermekek keresztes+a&;rata Aszeren5s#t en n#pmozga omB/ sem ))' En&re kir yunk * a kozsa/ sem a ra*asz ))' 4rigyes 5sszr &ip om5i;a Aa ku*a tmeneti eg *isszaszerezte Jeruzs emet #s a <ontos kegy+e yeketB/ sem )S' ,a;os <ran5ia kir y * a kozsai nem tu&tk megaka& yozni az uto s! *#g*r/ Akkon e est#t A1I21B/ ame yet akkor mr 5sak szerzetes o*agok @ az o asz ;o+annitk/ a <ran5ia temp omosok #s a N#met ,o*agren& @ *#&e meztek' A keresztes+(or>k a spanyo <# szigeten #s a .a knon <o ytat!&tak' "2. A szerzetessg <n>#ora A kz#kori szerzetessg ltalnos jellemz2i Egy kor *a si # et#nek sz$n*ona t mi sem ;e emzi ;o((an/ mint a t-k# etess#gre t-rek*#s intenzitsa' Az ezre&<or&u ! t;n t#rt +!&$tott az a *# em#ny/ +ogy te ;es#rt#kD kereszt#ny # et 5sak a ko ostor(an *a !su meg/ e :((9ut!(( min&en komo y kereszt#nynek ott ke kik-tnie' A r#gi mona5+us9# et >gy a aku t/ +ogy e szigete t monostorok +e yett nagy ko ostorsz-*ets#gek *agy +ata mas 5entra iz t szer*ezetek #tes= tek Am#g a remete# et is szer*ezke&ett% kart+auziak #s kama &u iakB' A szerzetesek immr nem szaka&tak e a trsa&a omt! / +anem *a !sgos trsa&a om(iztos$t! <- a&atokat ttak e ' A munkak#pte enek #s +a; #kta anok e ts(an # en ;rtak a nagy(irtok> (en5#sekF a n:i ko ostorok me ett ingyen k!r+zak *o tak' A m!rok <ogsg(an s$ny :&:k ki* tsra a aku t a mer5e&rius #s a trinitrius ren&' Az utas*#&e em <- a&att az A pok(an a (ernt+egyi kanonokok ttk e ' A Szent<- &-n a zarn&okok *#&e m#r: #s a (etegek po sr! a o*agren&ek gon&osko&tak' A +$*ek sz$n*ona as e ki gon&ozsra * a kozott a premontrei kanonokren&/ Santeni Szent Nor(ert a ap$tsa A11I7B' A 5iszter5iek s zent 0ernt mDkdse A +a a&! <- &mD*e #s m!&szereit ter;esztett#k a 5iszter5iek' Ren&;=k *o tak#pp A1I77 t;nB +#tszz ko ostor sz-*ets#ge *o t Ak-zpont;uk% QiteauL/ atinu Qister5iumF a ap$t!;a Szent R!(ert 17209(anB' Q# ;uk% *issza Szent .ene&ek ere&eti szigor+ozR Ne+#z testi munka @ <:k#nt er&:irts *a& *- gyek(en @ a nemesi szrmazs> ptereknek is' Ezze ter;esztett#k a ;o((gyok egyen;og>sgnak gon&o att is' E ter;e&#s=k <: eg a Cm#za;k>E Szent .ernt A]11NKB #r&eme/ aki +armin5 trs*a #pett (e a 5iteauL9i aptsg(a/ ma;& Q air*auL apt;ak#nt 60 >; k-z-ss#get a ap$tott A$gy Zir5en isB' ?agnyke&*e : misztikus #t#re &-nt: t#nyez: ett a po itik(an% *its ppa* aszts(an &-nt/ keresztes+(or>t szer*ez/ sza( yzatot $r a temp riusoknak #s ppat=kr-t tan$t*nynak/ )))' Jen:nek ADe 5onsi&erationeB' Assisi zent Eeren5 s rendje
13

A k-z#pkor egyik egragyog!(( egy#nis#ge Assisi Szent 4eren5 A4ran5es5oB' A o*agi (rn&okka <og a koz! gaz&ag kereske&:<i> szere mese ett Szeg#nys#g >rn:nek/ akit J#zus !ta (>s -z*egys#g(en +agyott a *i g' )))' )n5e ppa mer#szen enge&# yezte neki #s 1I trsnak a szerzett# a aku st' \gy ;-tt #tre 1I729(en az e s: &emokratikus/ 5entra iz t ko &u !ren&% 4ratres minores AW4?B' Vagyona m#g a k-z-s#gnek sin5s/ a amizsn(! # nek/ #s e ki gon&ozssa *iszonozzk' A <eren5esek ;! kie #g$tett#k a kor n-*ek*: ig#ny#t az aaposto i # etrea' Az Ae s: ismert stigmatiz tB a ap$t! +a akor A1II6B k-ze t$zezren *o tak' Szmuk az!ta is @ (r e gazottan @ t-(( t$zezer' N:i k-*et:i szmra Szent 4eren5 1I1I9(en mso&ik ren&et a ap$tott Ak arisszkB/ ma;& 1II19(en a +arma&ik ren&et azoknak/ akik a *i g(an mara&*a akartk megk-ze $teni a <eren5es eszm#nyt Ar-gt-n tag;a ett `art(urg(an a mi Szent Erzs#(et=nkB' !g"b koldul$rendek Szent Domonkos ADomingoB kaszti iai kanonok a Ur#&iktorok ren&;#t AWUB nem a szeg#nys#g irnti e kese&#s(: a ap$totta/ &e t#r$t: (esz#&eik +ite ess#ge ke&*##rt * a ta a ko &u ! # et<ormt/ +ogy az a (igenseket *isszat#r$ts#k A]1IIIB' A men&iknsok k-z# tartozik a szent<- &i remet#k(: 1I709(an a aku t/ &e +>sz #* m> *a Eur!p(a te ep= t karme ita ren&/ ame ynek <#r<i #s n: tag;ai szem # :&: # etre t-rekszenek/ *a amint az 1IN69(an egyes$tett gostonren&i remet#k' ?i*e a zr&aa ap$ts+oz nem ke ett (irtokr! gon&osko&ni/ min&egyik=k gyorsan gy-keret *ert ?agyarorszgon is/ a+o ta koz+attak a magyar p osokka A.o &og zs#( esztergomi kanonok a ap$tsaB' "". A #z4#ori eretne#mozgalma# ala4gon olatai A szegn"sg eszmje Az !kori "e eten e m# eti *itk(! sz= ettek eretneks#gek/ m#g+a szerepet ;tszott (enn=k a nagy*rosok k-zti ri*a iz s is' Nyugaton az !kor(an is gyakor ati(( k#r&#sek ke tettek *isz yt A&onatizmus/ pe agianizmusB' A <eu&a izmus kor(an a *i gi +ata om #s az Egy+z -ssze<on!&sa miatt a *a si k-nt-s(e - t-zik az oszt y+ar5/ a <orra&a mi mozga mak eretneks#g <orm;(an ;e entkeznek' A nagy(irtokos/ statikus egy+zszer*ezette szem(en a *ita aposto i5a +$*ei *n&oro *a +ir&ett#k az e*ang# iumi szeg#nys#get' ssze=tk-z#s(e ker= tek az egy+zi *ezet#sse / +a enge&# y n# k= pr#&ik tak/ z$tottak az egy+zi tu a;&on e en/ *agy kr+oztattak min&en *agyon(irtok st' .res5iai Arno & pr#post szerint *agyonos pap nem =&*-z= +et' Hason !kat tan$tottak az Caposto i test*#rekE A<rati5e iB/ a mi n!i poszt!sz-*:k a ;eruzs emi :sminta szerint *agyonk-z-ss#gge k$s#r eteztek' A C yoni szeg#nyekE a ap$t!;a/ Uetrus Va &es AUierre Va &oB egy i&eig ppai enge&# ye +ir&et+ette a szeg#nys#g eszm#ny#t/ k#s:(( azon(an 5sak magukat/ C"risztus szeg#nyeitE tartotta ;ogosu tnak a pr#&ik sra A*a &ensekB' Arno &ot .ar(arossa mg yra ;uttatta A11NNB/ a <rati5e !k esze :s *ezet:it pe&ig Uarma *rosa' Az #szak9it iai kommunistkat megsze i&$t*e )))' )n5e #tre+ozta a +umi itusok ren&;#t' Va &est ppai kik-z-s$t#s utn szmDzt#k +az;(! / &e )t i(an meg a 5se+ek k-zt to*((i +$*eket szerzett magnak A]1I13 k-r= B' A tisztasg eszmje A kat+arok mozga ma egy ere&en&:en nem kereszt#ny tan/ a &ua ista mani5+eizmus >; <- (ukkansa% az anyag (Dn-s/ a *i got a Stn teremtette/ a tiszta em(eri e kek a gonosz anyag(a ettek szmDz*eF mi*e az anyag #rint#se tisztta ann tesz/ a Ct-k# etesekE ker= ik a nemi # etet/ a +>s#te t/ a munkt #s a *agyont' Ez a k#pte en tan$ts ke etr: a (a kni (ogumi ek AC(u grokEB k-z*et$t#s#*e ter;e&t t D# 94ran5iaorszg(a' A CtisztkE k-zpont;a A (i *rosa Ainnen a (igensekB' Agittoraik Ce*ang# iumi9szeg#nyE egy+zr! mo&oztak/ ostoroztk a <eu& is papok (Dneit/ a szents#geket a Stn mD*#nek nyi *n$tottk/ teste eness#g=ket kereszt#ny aszk#zisnek 5ztk' A tou ouse9i nemess#g me #;=k t az egy+zi (irtokok megkaparintsa rem#ny#(en' Hi(a pr#&ik t nekik Szent .ernt/ s 5sak ke*#s sikert #rtek e Szent Domonkos <e+#rru+s ko &u !trsai' A ppai k-*etet meg- t#k' V#g= *#res keresztes+(or>(an *ert#k e :ket az #szak9<ran5ik A1I729I2B' A lt&atatlan eg"&z eszmje Jo+n `i5 i< A`y5 i<<B oL<or&i +ittu&!s 1K3J9t: ere&eti gon&o atokka <or&u t a gaz&ag egy+zza szem(e' Szerinte az egy+z 5sak a pre&estin tak trsasga' Nem tu&+at;uk/ kik <ognak =&*-z= ni/ &e a *agyonosok (iztosan nem' .Dn-s papok szents#gszo g tatsa #r*#nyte en' Uapok #s *i gi urak egyarnt +ata mukat *esztik/ +a +a os (Dn(e esnek' A Szent$rs magyarzatra )sten min&enkit k= -n meg*i gos$tF az egy+zi int#zm#nyek <- -s egesekF a ppa az antikrisztus' Eszm#it t*ette #s nagy tetsz#s me ett +ir&ette egy <iata prgai +ittu&!s/ Husz Jnos' Hi(a ti totta e An#metB #rseke a pr#&ik st! / +i(a k-z-s$tette ki a r!mai ppa/ a 5se+ek Ven5e kir ya egy=tt me # tak' "#s:(( Zsigmon& kir y men e*e #*e meg;e ent a konstanzi zsinaton/ a+o maka5s eretnekk#nt e $t# t#k' ?i*e semmit sem *ont *issza/ a +at!sgok mg yn meg#gett#k A1J1NB' ?ozga mnak ep e a att a 5se+ na5iona izmus <egy*erkezett a n#met +D(#rurak e en' Egyr#sz=k akkor is to*(( +ar5o t te+t Zsigmon& seregei e en/ amikor a ppa te ;es$tette <: k-*ete #s=ket% a ke+e y(: *a ! &ozst #s a sza(a& pr#&ik st' A +uszitk ra&ik is szrnyt/ a ta(oritkat 5sak 1JKJ9(en tu&ta e*erni a 5sszr' @ Tanaik a &# *i&#ki #s er&# yi magyarsg k-r#(en ter;e&tekF ppai ink*izitor/ a ?rkk(! szrmaz! 4eren59ren&i Jaka( tapintatosan kiengeszte te :ket az Egy+zza ' "3. Az in#!izN5i Az eretnekek llami bntetse Az eretnekk# ett +$*ek egy+zi (=ntet#se az aposto ok kort! <og*a a kik-z-s$t#s% ana[ema A*-' Ga 1B' Qonstantinust! kez&*e a r!mai 5sszrok az eL5ommuni5ati!t ami (=ntet#sse s> yos($tottk AszmDzet#sB' ?aLimus usurpator K0N9(en Aa maiB Trier(en eretneks#g miatt e<e;eztette egy aszketikus mozga om a ap$t!;t/ a +ispniai Uris5i ianust #s +at trst' Uo itikai intrikkt! nem mentes e ;rst +osszasan *itattk egyms k-z-tt a p=sp-k-k' Justinianus 5sszr t-r*#nyk-ny*#(en AV)' sz'B az eretnekek (=ntet#se a mg ya+a ' Amikor a S))' szza&(an nyugaton a <rank ;ogot <- * totta a r!mai ;og/ a +at!sgok <- >;$tottk a az eretnekek (=ntet#s#t is' Ezt k= -n-sen i&:szerD*# tette az a (igensek t#r+!&$tsa'
10

))' 4rigyes t-r*#nye A1IKIB a .iro&a om(an +a (=ntet#sse s>;tott min&enkit/ akit az Egy+z eretnekk#nt e $t# t/ &e prt<og!ikat is' Pt!&aik ;og<osztottak ettek/ +a5sak nem :k ;e entett#k <- sz= eiket' Tu&!s #s szent egy+ziak e einte e enezt#k az ami e ;rst' De k#s:(( ki&er= t/ +ogy az eretnekek ;!r#sze k-z*esz# yes krte*: is% szem(esz nak a +at!sgga / ra(o nak #s puszt$tanak/ meggya zzk az eu5+arisztit/ s t-megeket so&ornak t#*e&#s(e' Szent Ggoston nyomn sokan >gy gon&o tk/ +ogy er:szakka is e+et t#r$teni' Gratianus (o ognai ;ogtanr k-ny*#(en ez % CAz eretnekeket k#nyszer$teni ke az =&*-ss#gre akaratuk e en#re'E Az inkviz(5i$ mDkdse Az am sz$*esen *#gezte *o na az eretnekek kinyomozst is/ &e +it(e i k#r&#sek *izsg atra az Egy+z ;ogosu t' Az ink*iz$5i! a p=sp-k-k ;oga #s k-te ess#ge ett *o na/ &e egt-((;=k nem *o t szakem(er +ittani k#r&#sek(en' Ez#rt )))' )n5e !ta a ppk ne*eztek ki a ka omszerDen t-((nyire k#pzett ko &u !(artokat *izsg !($r!nak a *esz# yeztetett *i&#kekre/ aki az e ;rs <o yamn egy=tt e n-k- t a p=sp-kke ' Az ink*iz$tor <- *i gos$t! (esz#&&e kez&te/ a megt#*e&teket <- o &ozta' Ezutn ker= t sor a gyan>s$tottak ki+a gatsra% aki most ismerte e (Dn-ss#g#t/ mr 5sak s> yos e #gt#te Aeset eg perpetua immuratioB kiro*sa utn nyert (o5snatot' A maka5sokat a kik-z-s$t#s utn a *i gi +at!sg C<igye m#(e a;n ottkE A&e(ita anima&*ersioB' A +a os $t# etet nem az egy+zi ($r! mon&ta ki As:t <orm isan irga mat k#rtB/ &e term#szetesen te ;es m#rt#k(en <e e :s #rte' A trgya sok nem nyi *nosan <o ytak/ a *& ott nem tu&ta sem a *& !k/ sem a tan>k ne*#t' A (izony$ts kieg#sz$t#s#re )V' )n5e <- +ata mazs*a A1INIB a k$n*a atst is t*ett#k a *i gi t-r*#nysz#kek e ;rs(! ' Akkor ker= t r sor/ +a a gyan>s$tott taga&ta eretnek n#zeteit *agy kap5so atait' Qsak egyszer *o t sza(a& a ka mazni/ s:t (etegek #s -regek eset#(en ti os' A k$nzs +atsra tett *a omst IJ !rn (e = *issza e+etett *onni' E sza( yozs e en#re is sokan szen*e&tek rtat anu a +!+#r eg#nyek kegyet ens#g#t: ' 4rtkelse Az ink*iz$5i! szomor> t-rt#nete mutat;a/ mekkora krt okozott a sze $& "risztus *a snak a tsa&a mi #s egy+zi #r&ek kap5so !&sa' ?in&enesetre te*#kenys#ge nemzetenk#nt e t#r: *o t' ?int min&en ($r!sg/ az ink*izi5i! is t#*e&+etett/ s:t o ykor po itikai #r&ek mozgatta az e ;rst AJeanne &OAr5 roueni e $t# #se 1JK19(en az ango ok k$*nsgra t-rt#nt/ 1JN69(an re+a(i it tk/ 12I79(an szentt# a*attkB' ?agyarorszgon eretnek#get#sr: a k-z#pkor(! nin5s tu&omsunk' "7. A #eresztn> mO!eltsg #i!irgzsa A kz#kori tudomn"ossg jellemz2i Nagy "ro y kort! a renesznszig a tu&omnyokat szinte kizr! ag az egy+zi Cs5+o k(anE mD*e t#k' "-z#p<ok> oktats a kpta ani #s ko ostori isko k(an <o yt' T-((nyire szerzetes9<:isko k (:*= tek aztn a S)))' szza&(an sokezer +a gat!t oktat! egyetemekk#' Az e s: i yen uni*ersitas magistrorum Urizs(an sz= etett meg 1I77 t;n% a teo !giai kar szak*# em#nyei r#*#n a kereszt#nys#g +arma&ik nagy+ata ma ett' Egy sze emes kora(e i *ers szerint a ta ;nok# a sa5er&otium/ a n#metek# az imperium #s a <ran5ik# a stu&ium' Az egyetemek a tu&omnyos # et *a !sgos 5#+ei *o tak% n#gy <aku tson tan$tottk a +it9/ a ;og9 #s or*ostu&omnyt/ *a amint a <i oz!<it ms e :k#sz$t: trgyakka egy=tt Aseptem artes i(era esB' A ap$t! e*e =ket #s ki* tsgaikat a ppt! kaptk' A rektort a +a gat!k * asztottk/ a ppa kan5e rt ne*ezett ki az egyetem <- #/ ame y -nkormnyzatta #s pa os;ogga ren&e kezett a sok nemzet(: ;-tt &ikok <- -tt Auni*ersitas nationumB' A tanu ni*gy! k-z#pkori tu&!sok eszm#nyk#pnek tekintett#k az !kori tu&omnyt' A k-ny*ek(: megtanu +at! tu&omnyokat ;o((an ke&*e t#k/ -n ! term#szetmeg<igye #st *agy k$s#r etet 5sak ke*esen *#geztek Ap ' Roger .a5on W4?B' A me&ikusok sem ok*et en= # tek a ki*#gzettek (on5o snak e+et:s#g#*e ' Ann kritikusa((ak *o tak a (- 5se et(en #s a +ittu&omny(an% a <- k#sz= ts#get &isputk(an (izony$tottk' A si5 et non &ia ektikus9kritikus m!&szer#t Uetrus A(ae ar& &o gozta ki' A skolasztikus teol$gia ,egt-((re tartottk a teo !git/ *agyis a kinyi atkoztats tu&omnyos <- &o gozst' Szent Anze m A]1172B <- karo *a Augustinus mon&st AC5re&o ut inte egamE M +iszek/ +ogy #rtsekB +ir&ette/ +ogy a +it ig#ny i a meg#rt#st A<i&es [uaerens inte e5tumB' E++ez azon(an sz=ks#g *o t az !kori pogny <i oz!<ia to*((<e; eszt#s#re/ s:t ($r atra is' Szent Ggoston nyomn ;! i&eig U at!n (- 5se ete *o t az an5i a t+eo ogiae' Ezt az irnyt <o ytatta a k asszikus <eren5es teo !gia is Aa egki* !((ak Szent .ona*entura #s Duns S5otusB' De a &omonkosren&i Nagy Szent A (ert A]1I07B #s tan$t*nya/ A[uin!i Szent Tams A]1I3JB r;-ttek/ +ogy a kereszt#nys#g+ez ;o((an i ik Arisztote #sz rea izmusa' T+omas m# y #s krist ytiszta ren&szer#(en p# &s arny(an #r*#nyes= nek a +it #s az #rte em szempont;ai' .- 5se eti ren&szer#t De *eritate AigazsgB 5$mD k-ny*#(: ismer+et;=k meg' 4:mD*e a Summa T+eo ogi5a A+ittu&omnyi -sszegz#s/ +romezern# t-(( <e;ezet(enB' \rt m#g egy Summt a muzu mnok t#r$t:inek AQontra Genti esB' A S)V' szza&(an az ango `i iam W5k+am W4? nomina izmusa ter;e&t e / aki k#ts#g(e *onta a term#szetes istenismeret #s akarat e+et:s#g#t/ s ezze e :k#sz$tette ,ut+er +rom +$res egyo &a >sgt Aso a s5riptura @ <i&es @ gratiaB' A kz#kori misztika A kereszt#ny iro&a om msik <: irnya a misztika% t-rek*#s a +itigazsgok m# ye(( meg#rt#s#re @ t# #sse ' Je sza*a Assisi Szent 4eren5 utn% Zuanto <a/ tanto sa' A egismerte(( misztikusok% E5k+ar&t mester WU/ a 5iszter5iek k-z= .ernar&us i ' Gertru&is #s ?e5+ti &is' De tu&unk nagy sko asztikusok misztikus megnyi *nu sair! is' A 5so& atos egy#ni ere&m#nyek -sszegz#se egy Csikerk-ny*E a "risztus k-*et#s#r: ADe imitatione Q+risti az e s: r#sz 5$meB/ ame y "empis Tams +o an& szerzeteskanonok mso !te*#kenys#ge r#*#n mara&t rnk Aa &e*otio mo&erna ;egye/ +ogy egy+z #s szents#gek nem ;tszanak szerepet (enneB' A misztika nagy a kotsai k-z# soro +at! Dante )steni Sz$n;t#ka is/ ami egy(en az eg#sz k-z#pkori tu&omnyossgnak k- t:i summ;a' ";. A 44asg le6an>atlsa
12

A ##asg vilgi &atalmnak 5s5sn A ppai +ata om )))' )n5e ura ko&sa a att A112091I16B # *ezte a egnagyo(( tekint# yt' T akr+nyszor (ea*atkozott a *i gi +ata mak i et#kess#g#(e Aura ko&!kat tett e/ magn# et=ket ren&sza( yoztaB' A )V' aterni zsinat N77 p=sp-k #s 377 apt r#sz*#te #*e az eg#sz kereszt#ny Nyugat seregszem #;e *o tF <ontos re<ormokat +atrozott e / meg<oga mazta a transsu(stantiatio &ogm;t/ #s e ren&e te az #*enk#nti gy!nst9 &ozst A1I1NB' A <- 5sepere&ett ))' 4rigyes 5sszr azon(an mr >;ra +(or>zott a ppkka ' Az e&&ig egys#ges Respu( i5a Q+ristiana egyre ink(( sz#t+u ott -ntu&atoso&! nemzeti amokra' V))' Gerge y *i gura mi eszm#;#t uto ;ra V)))' .oni<5 +angoztatta' 1K779(an ;u(i eumi zarn&ok atra R!m(a +$*ta a +$*eket' Az Pnam san5tam (u a 1K7I9(en m#g er: teti a k#t kar& e m# et#t/ #s az =&*-ss#gre sz=ks#gesk#nt ki+ir&eti/ +ogy min&enki enge&e meske&;#k a ppnak ACsu(esse Romano Uonti<i5i omni +umanae 5reaturae &e5 aramus/ &i5imus/ &i<<inimus omnino esse &e ne5essitate sa utisEB' Sz#p 4= -p <ran5ia kir y azon(an er:szakos <- #p#s#*e r#(resztette te+etet ens#g#re' A ppa *#&e m#(en # et#t *esztette .i5skei Gerge y esztergomi #rsek' A 'ran5ia ##k kora 1K7N9(en Uerugi(an <ran5ia <:papot * asztottak pp*F V' "e emen a yoni koronzs utn nem is ment R!m(a/ +anem &# 9<ran5ia <- &-n/ az An;ouk (irtokn te epe&ett e Aaz e :z: k#t #*szza&(an is 1II #*et t- t-ttek a ppk R!mn k$*= za*argsok miattB' A temp riusok <- osz ats*a ;e ezte/ mennyire a <ran5ia #r&ekek kiszo g !;a ett' A ppk A*ignon(an # tek 1K729t: 1K339ig' 4ran5ia(art po itik;ukka e i&egen$tett#k a n#meteket/ rossz p# &t a&tak a <:papoknak sz#k+e y=k e +agysra' Az Egy+zi G am(an nagy <e;et ens#g tma&t' R!ma szent +e yei pusztu ni kez&tek/ a (e*#te ek e mara&tak' Az a*ignoni #p$tkez#sek #s +i*ata nokok <izet#s#re sok<# ek#ppen mega&!ztattk az egy+zi ;a*a&a makat' ?aguknak tartottk <-nn a <:papi sz#kek (et- t#s#t/ #s magas i et#keket sze&tek a kine*ez: ok e*e ek ki $tsakor' .esze&t#k az =rese&#s(en #*: p=sp-ks#gek #s aptsgok ;-*e&e m#t is' Az Aposto i "amara $gy p#nz=gyi nagy+ata omm ett/ &e n:tt az e #ge&et ens#g' A nag" n"ugati szkizma Nem uto s!sor(an Sienai Szent "ata in #s S*#& Szent .rigitta s=rget#s#re S)' Gerge y *isszamer#szke&ett R!m(a' Gm&e 1K309(an *its ppa* aszts miatt @ a r!mai n#p nyomsra meg* asztott o asz a ig+anem e me+(oro&ott *o t @ szaka&s t (e% a Vatikn(! is/ A*ignon(! is ura ko&ott ppa A+a a utn >;at * asztottak a maka5s Ue&ro &e ,una szem# y#(enB' Eur!pa Ck#t enge&e mess#greE szaka&t' A ppk a ku&oztak az ura ko&!kka az e ismer#s#rt AZsigmon& kir yunk a ren& ke&*##rt (e*ezeti a p a5etumot/ #s kez#(e *eszi az -sszes egy+zi ;a*a&a om (et- t#s#tB' A ;og(izonyta ansgot a pisai zsinat A1J72B sem sz=ntette meg% az itt kine*ezett +arma&ik ppt sem ismerte e min&enki' Negy*en #* szaka&s utn a Zsigmon& kir yt! szorga mazott konstanzi zsinat A1J1J910B ren&ezte *#gre a k#r&#st% k= -n(-z: eszk-z-kke e #rte a sz#k=rese&#st #s az >; ppa/ V' ?rton ta nos e ismer#s#t' A 5# #r&ek#(en azon(an a zsinat a ;ogi +agyomnyt! e t#r: eszk-z-ket a ka mazott' .e akarta 5semp#szni az Egy+z(a a n#p<- s#g e *#t A5on5i ium supra papamB/ meg akarta +onos$tani a par amenti ren&szert/ a+o a prtokat az -t nagy kereszt#ny nemzet a kotta Ana5iona izmusB' V' ?rton meg* asztsa utn azonna megkez&te a k=z&e met a zsinati eszme e en/ ami azon(an #*tize&ekig e +>z!&ott' Az 1JK19(en .ase (e -ssze+$*ott zsinat egy protest ! 5soport;a m#g egyszer szaka&st #s uto ;ra e enppt AV' 4# iLB pro&uk t' 4irenz#(e t+e yezett = #sszakn 1JK29(en +e yre t az >ni! a ppa *a amint a (izn5i 5sszr #s ptrirka k-z-tt/ akik 377 <:s &e eg5i! # #n esengtek "onstantinpo y megseg$t#s##rt' Hazat#r*e n#p=k nem tmogatta az egys#get/ a <- ment: seregek is e mara&tak/ a magyarok (a kni +a&;rata e aka&t' "onstantinpo y e este utn 1J3I9(en az uni!t <orm isan is <- mon&tk' A )E%ESZT/HD/H*+AT$ V$&I+ L.&B20&ISA "=. Az Eg>6z a #z4#or al#on>n Az elmlt virgzs rtelmezse Az Egy+z k-z#pkori *irgzsa nem 5supn term#szet<- -tti ere;#(: magyarz+at!/ +anem mu an&! t-rt#ne mi +e yzet(: is k-*etkezett' ?s ku t>rknak is meg*o t a maguk Ck-z#pkoraE A<- &mD*es #s kis*rosi r#tegek stagn ! ku t>r;aB #s ura ko&! *a sa' A +in&u/ ;apn/ k$nai #s mo+ame&n k-z#pkornak is meg*o t a maga $rstu&! papi r#tege @ *itat+atat an ;ogai*a ' A kereszt#nys#g igazi 5so&;a a((an *an/ +ogy e((: a korszak(! @ tekint# y*esztes#g #s szaka&s e en#re is @ +ata masan #pett ki a *i g(a' A t-((i *a sn +ason $t+atat anu nagyo(( e en ! er:t tan>s$tott' Ue&ig az Egy+z is !*at anu / a ke et#n# sokka szorosa((an egy(e#p= t a <eu& is trsa&a omma ' \gy amikor Eur!pa szorosnak #rezte a <eu& is kor tok/ ki* tsgok/ ;ogok keret#t/ (e e+as$tott az Egy+z e e*en#(e is/ (r 5sak a <- -s eges rrako&sokat akarta e+ntani' A s#iritulis szektk &atsa Renesznsz #s re<orm5i! egyarnt a spiritu is szektk eszme*i g(! ere&t' 4iorei Joa5+im 5iszter5i apt A]1I7KB a maga +romsgos t-rt#ne em*z at(an >; korszak #rkez#s#t +ir&ette az e *i giaso&ott krisztusi egy+z sz#tes#se utn% a Szent # ek sz-*ets#g#t/ amikor nem esz sz=ks#g tan$tsra/ szents#gekre #s +ierar5+ira/ mert a Szent # ek min&enkit meg*i gos$t/ #s (Dnte enn# teszi az akaratot' A [uietista +a; am> szektk A(egar&ok #s (eginkB szerint a Szent # ek annyira t;r+at;a a e ket/ +ogy a testi 5se eke&etek nem +atnak *issza r/ nem +ato (e a k= *i g k$s#rt#se sem' Az akt$* irnyzat A<rati5e i/ ta(oritkB szerint a spiritu is em(er k-te es er:szakka is megza(o zni azokat/ akik >t;t ;k az Wrszg ter;e&#s#nek' E((: az eszkato ogikus gon&o at(! sz= etett a *i g meg>;u snak/ a renesznsznak ;e sza*a' A spiritu isok meg akartk ker= ni azt a <esz= ts#get/ ame y az eszm#ny #s a meg*a !s$tsra gy-nge k#pess#gek k-z-tt tma&% az erk- 5si irny$tst a Szent # ekre ($z*n az em(er mr 5sin +at/ amit akar' A SV' szza&(an ezt az >;;sz= et#st sokan mr nem a Szent # ekt: / +anem az antik ku t>ra #s # et*ite e sa;t$tst! *rtk' A term#szet<- -tti *i g +e yett az em(eri egy#nis#g ker= a k-z#ppont(a% megsz= etik a +umanizmus' Amikor ma;& a mo&ern
I7

in&i*i&ua izmus az em(er <- a&att term#szetes a&ottsgainak ki# #s#(en ;e - i meg Amert +iszen azok term#szett: ;!kB/ ugyanazt a k#nye mes *#tkez+etet ens#get 5# ozza meg/ mint a spiritua izmus' A &umanistk kritikja Nagy ku t>rkorszak *#g#t ;e zi a kritika e +arap!zsa' A szDk keretek szor$ts(! kit-rni nem tu&nak/ e #ge&et ens#g=knek mar! g>nyo !&s(an nyitnak utat' De m$g a atin +umanizmus kritik;a ;!r#szt <- = etes/ <e e :t en/ 5inikus nye *- t-get#s/ szak kritik;a k$n !&!/ keserD <- +orkans' A <a usias/ +agyomnyos ren&i keretek k-z-tt # : germn +umanistt ;o((an szorongattk a k-t-tts#gek/ mint az antik ra5iona its szerint ruga masan a aku ! &# i trsa&a om tag;ait' CA re<orm5i!% a germn n#pek sze em#+ez a ka mazott renesznszE ATaineB' "?. A renesznsz 44# 7$ma 'lvirgzsa Az o asz renesznsz *i gias/ *a sta an sze eme a SV' szza& k-zep#n (e+ato t a *atikni u&*ar(a is' A ppk nem5sak >;;#p$tett#k a za*aros a*ignoni i&:k(en rom(a &: t R!mt/ &e a mD*#szetek <:*ros* tett#k a kor egnagyo(( mestereinek <og a koztats*a A.otti5e i/ Ra<<ae o/ ?i5+e ange oB' ,e(ontottk az om a&oz! :si Szent U#ter (azi ikt/ +ogy +e y#(e a kereszt#nys#g egnagyo(( temp omt eme ;#k' Az r-k Vros #kes$t#s#*e azon(an nem annyira a kereszt#nys#g ku t>rateremt: ere;#t akartk +ir&etni/ a 5so& atos ku tur is te ;es$tm#nyek(: ink(( *i gi <e;e&e mek &i5s:s#g*gya tDnik e :' Az !g"&zi ?llam megszilrd(tsa V' ?ik !st! kez&*e A1JJ39NNB a k-*etkez: szz #* ppi megpr!( tk ugyan -ssze<ogni az er:ket a kereszt#nys#g k-z-s e ens#ge/ a t-r-k *isszaszor$tsra/ #s ezt nek=nk magyaroknak nagyra ke #rt#ke n=nk Aroppant p#nz-sszegeket &oztak rnkB' De igyekezet=k +ite #t 5s-kkentette az/ +ogy egyi&e;D eg ki5sinyes territori is po itikt <o ytattak )t i(an' Vissza ke ett +!&$taniuk az Egy+zi G amot az o igar5+kt! / #s $gy (iztos$tani a ppa 5se ek*#si sza(a&sgt' De V)))' )n5e #s V)' Sn&or CU#ter -r-ks#g#tE 5sa &i (irtoknak tekintett#k/ #s gyerekeiknek/ rokonaiknak ;uttattk *o na' A nepotizmus AneposMunoka-55sB rk<en#;#nek ki<e; :&#se a +ata mi po itik(! #rt+et:% a sim!ni*a #s $g#rget#sekke megszerzett tr!non 5sakis 5sa &tagok tmogats*a e+etett meg:rizni a <- #nyt a kar&in isokka #s a *i gi +ata makka szem(en' Ez#rt az Egy+z krra <ontos +i*ata ok(a m# tat an rokonokat +e yeztek/ akik sokszor 5s><sgot szereztek a szentatynak Amint )V' SiLtus nipot#iB' A ##aeszmn" kiresedse A korszak ppi e s:sor(an ura ko&!knak #s po itikusoknak #rezt#k magukat/ <:psztori teen&:iket <# * r! *ett#k% +$*eik e en is +(or>t *ise tek' ?agn# et=k #s po itikai m!&szereik a ig k= -n(-ztek a t-((i renesznsz <e;e&e em#t: ' V)' Sn&or A1J2I91N7KB <: gon&;nak tekintette/ +ogy gyermekeit <e;e&e ems#gek(e = tesse' Qesare ne*D <ia gt sta anu megraga&ott min&en eszk-zt/ +ogy atyai tmogatssa "-z#p9)t i(an egy <e;e&e ems#get -sszera(o ;on magnak Ar! a mintzta ?a5+ia*e i a 4e;e&e em portr#;tXB' De a egnagyo(( (a;t m#gsem egyes ppk (otrnyos erk- 5si m# yrep= #se okozta/ +anem az/ +ogy a ap*et:en emon&tak +i*ata uk magasren&D egyetemes9egy+zi (et- t#s#r: ' A *a sos eszme #s konkr#t meg*a !s$tsa k-z-tt o yan ki t! e ent#t *o t/ +ogy a ppasg &ogmatikai tarta ma te ;esen e +om yosu t' Az -n#rzet=k(en er:s-&: nemzetek 5sak +ar5so sra/ +!&$tsra #s kik-z-s$t#sre k#sz monar5+t ttak (enn=k/ nem a ny; ;! psztort' A <ran5ik +(or>ztak V)' Sn&orra #s ))' Gyu *a A1N7K91KB' A n#met nemzetnek a ppk r#sz#r: e szen*e&ett s#re meit #*tize&eken t min&unta an >;ra<oga maztk <e;e&e mi gyD #seiken Aa *#g#n t-(( mint 177 pont(anB' Az eg"&zi re'orm elrulsa A kis ami #r&ek :&#s megaka& yozta/ +ogy komo yan t-r:&;enek az eg#sz Egy+z re<orm;*a ' )mme 9mma <og a koztak ugyan a ">ria re<orm;nak k#r&#s#*e ' Az V' aterni zsinat S' ,e! ppasga a att #*ekig = #sezett A1N1I913B/ &e a re<orm+atrozatok *#gre+a;ts+oz nem *o t ke : e szntsg' A (Dn-s9(D*-s k-r <e t-r+etet ennek tDnt% rossz ($(orosok rossz ppt * asztottak/ #s a rossz ppa megint rossz ($(orosokat ne*ezett ki' Ezek r-*i& >ton eszere t#k az uto s! nem o asz ppa/ a &er#k utre5+ti V)' Ha&rin A1NII8IKB komo y re<ormt-rek*#seit' A n#met <e;e&e meknek ezt $rta% C?i pre tusok #s papok/ *a a+nyan 5sak *agyunk/ min&ny;an et#rt=nk az igazsg >t;r! / s r#g!ta nin5s k-zt=nk egy sem/ aki a ;!t 5se eke&n#''' \g#r;=k/ +ogy megre<orm ;uk a r!mai u&*art/ a+onn#t min&en (a; szertera&t''' De ne 5so& kozz#k ra;ta senki/ +ogy a *issza# #seket nem tu&;uk egy5sapsra megsz=ntetni' Hiszen a (etegs#g nagyon m# yen #s tart!san (e<#szke te magt'''E "B. A !allsi <orm# #irese se A vallsossg jellemz2i a kz#kor vgn A <eu&a izmussa *a ! kap5so at miatt/ ma;& az a*ignoni #*ek +atsra/ &e k= -n-sen a renesznsz i&e;#n a sok m# tat an p=sp-k/ pap #s szerzetes e +anyago ta +$*ei gon&ozst' A <:papi sok a teo !gi(an ;rat an <:nemesek kez#(en *o tak/ akik szmra a pre at>ra 5sak eszk-z *o t a gon&ta an/ # *ezetek(en gaz&ag # etre' A +$*ek n-*ek*: (uzg!sga <o ytn egyre zs$rosa(( ;a*a&a mak nagy t-megeket 5sa tak egy+zi p yra Aa SV' sz' *#g#n 5supn 4irenz#(en *agy "- n(en -tezer pap #s szerzetes # t/ ?ainz +atezer akosa k-z= -tszz k erikusRB' A p=sp-k-k nem gon&osko&tak meg<e e : ki* asztsr! #s k#pz#sr: F azza sem t-r:&tek/ +ogy a ;a*a&a masok +$*eik e ki gon&ozst k#pzet en +e yettesekre ($ztk' Ezek(: a rosszu <izetett *ikriusok(! #s a taristk(! egy papi pro etaritus a aku t ki' ) yen *ezet#s me ett a t-megek *a si # et#t eg#szs#gte en nyugta ansg/ szenz5i!+a;+szs ;e emezte' Ez a +a tn5ok kora' 4- o((an a appang! -r&-g+it% k#t n#met &omonkosren&i r*ette V)))' )n5#t ppai (u a kia&sra a (oszorknyok e en/ aki az ink*iz$5i! +atsk-r#(e uta ta az e ;rst A1J0JB' A t#(o y N#metorszg(an @ <e ekezetre *a ! tekintet n# k= @ 1N27 #s 16K7 k-z-tt #rt tet:pontra' ?agyarorszgon nem az ink*iz$5i! sza( yai szerint k#sz= tek a (oszorknyp-r-k/ egy+ziak nem is szerepe tek (enn=k' Az e ;rst a *rmegyei #s *rosi +at!sgok in&$tottk e #s <o ytattk e' 1N63 #s 13I0 k-z-tt JK79N77 *& ott(! k(' 1I7 e te +a t'
I1

Az a ap$t*nyok szaporo&sa/ a peri<#rikus +$tat<ormk/ a szentek (a(onig men: tiszte ete @ ezek (izony arra *a anak/ +ogy a +$*ek szerett#k az =&*-ss#gszerz#s k-nnye(( m!&;t * asztani' ?#rt#kte enn# <okoz!&ott az erek yetiszte et' Az #r&ek :&#s +om okter#(e ker= t a zarn&ok s/ a szente m#nyek #s a (>5s>k' A b5s trtnete Az !kor(an e :<or&u t/ +ogy a p=sp-k egy = &-z#st szen*e&ett +it*a ! k-z(en;rsra e enge&te (Dn-s-k *ezek #s#t' A "aro ing9kor(an szoks(a ;-tt/ +ogy a (Dn-kre +atrozott tari<t sza(tak Ezek e*ezek #s#re sokszor az # et nem *o t e #g/ &e ott a purgat!rium' Az Egy+z ezt a ms*i gi szen*e&#st e enge&+eti *agy 5s-kkent+eti/ +a a (Dn(n! (izonyos ;!tettet <- a;n Akeresztes+a&;rat/ zarn&ok atB' Az Egy+z (Dn(o5snatot so+asem ru t' A te ;es (>5s>nyer#s eg<ontosa(( <- t#te e min&ig is a gy!ns9 &ozs *o t' To*((i <- t#te k#nt gyakran szerepe t a szent 5# okra sznt p#nza&omny Ap ' temp om#p$t#sreB' Ennek <e;#(en az a&akoz! ppai ki* tsg e*e et kapott/ ame y arra utas$totta a sza(a&on meg* aszt+at! gy!ntat!t/ +ogy az okmny <- mutat!;t egyszer # ete <o yamn #s +a a !r;n o &ozza <- min&en meg(nt #s meggy!nt (Dn#t: Am#g a p=sp-k i ' a ppa ta <-nntartott (Dn-k a ! isB/ #s az #rt=k ;r! -r-k *agy i&eigtart! (=ntet#sekt: ' ?in&erre a <e&ezet az CEgy+z kin5straE *o t/ "risztus #s a szentek #r&emei(: ' Az e +unytak =&*-ss#ge miatti aggo&a om ke en&:*# tette a +o tak#rt eseng#sk#nt <- a;n ott (>5s>t% ez eset(en sokan <- -s egesnek tartottk a szents#gek *#te #t/ e #gnek ta tk az a amizsnt' A <e;e&e mek +(orogtak a p#nzkiram s miatt/ $gy a ppa k#nyte en *o t (e enyugo&ni/ +ogy a (e<o yt (>5s>p#nz <e e az i et: orszg(an mara&t/ egy+zi 5# okra' .ran&en(urgi A (ert mainzi +er5eg#rsek a&!ssgainak t-r eszt#s#re a 4ugger9(ank+z em(erei ott +e y(en kisze&t#k a Szent U#ter temp om >;;#p$t#s#re (e<o yt (>5s>p#nz <e #t' Tetze Jnos WU (>5s>pr#&iktor rek m<ogsainak +$re sz# t#(en9 +ossz(an ter;e&t' 3C. A re<orm5i elKestje A re'ormvg" bontakozsa Az Egy+z meg>;$tsa a konstanzi zsinat !ta *a !sgos ;e sz!* * t ARe<ormare e55 esiam in 5apite et in mem(risB' A re<orm ig#ny#t #(ren tartottk a ren&k$*= i +ats> *n&or n#psz!nokok% Vin5ent 4errer WU az -nostoroz!k *ez#reF .ernar&ino &a Siena W4? J#zus ne*#(en (#k$tette a marako&! *rosokatF Gio*anni &a Qapestrano W4? # etmD*#t a nn&or<e+#r*ri +a&;rat e :k#sz$t#s#(en te ;es$tette' A megt#r#sre #t=kke <igye meztettek a msok (Dnei#rt *ezek : misztikusok Aa korszak(! mintegy I7 szent# etD stigmatiz tat ismer=nkB' A ppt sem k$m# *e ostromo ta a kor (Dneit Giro amo Sa*onaro a WU A]1J20B/ a <irenzei pr!<#ta/ misztikus #s n#p*ez#r' Siker= t 4irenz#t a ?e&i5iek e Dz#s#*e k-ztrsasgg a ak$tania "isztus kir ysga a att' Ht(orzongat! (esz#&einek +atsra a *ros (Dn(natot tartott' V)' Sn&or e :sz-r ($(oross akarta tenni/ +ogy e +a gattassa/ ma;& (eti totta <#kte en pr#&ik st' De : to*(( (esz# t/ s:t <ran5ia inter*en5i!*a a ppa et#te #re t-rt' Ezt $rta r! a Eur!pa <e;e&e meinek% CEsk=sz-m -n-knek/ +ogy ez az em(er nem ppaF $tom/ +ogy nem kereszt#ny AmaranoB' Nem +isz )sten(en'E "ik-z-s$t#se utn po itikai e en<e ei e <ogtk/ sz-rnyen megk$noztk/ ma;& +am*ait az Arn!(a sz!rtk' 6ozit(v rtkek A re<ormk$*nsgok(! tszik/ +ogy nem ezze *agy azza / +anem az eg#sz egy+zi/ po itikai #s trsa&a mi ren&&e e #ge&et enek% min&ennek *a si sz$nezete *o t' Sem a papsg erk- 5si sz$n*ona a/ sem a +$*ek *a si # ete mag(an nem tette sz=ks#gszerD*# a <orra&a mat' A k #rus rom sa nem *o t ta nos' )&#zz=k `imp<e ing Jaka( +ei&e (ergi pro<esszort/ aki egy#(k#nt kem#ny sza*akka kor(5so ta kornak (Dneit% C)sten a tan>m/ +ogy ismerek a +at ra;nai egy+zmegy#(en sok/ igen/ szmta an psztort a *i gi papsg tag;ai k-z-tt tu&!st/ ki* ! e ki*ezet:t/ tiszta erk- 5sDt' )smerek min& a kate&r isok(an/ min& a ko ostorok(an nagyszm(an #rintet en +$rD/ (uzg!/ nemes #s szeg#nyekke szem(en a zatos em(ereket a ;e ent:s pre tusok/ kanonokok #s *ikriusok k-z-tt'E Egyes ko ostorok(an az er:te ;es re<ormkez&em#nyez#sek un' o(szer*ns kongreg5i!kat +oztak #tre% az a ap$t! ere&eti szigora szerint pr!( tak # ni A,ut+er #pp az o(szer*ns gostonosok sor(! ker= t kiB' S' ,e! 1N139(en k= -n* asztotta a <eren5esek szigor>(( gt a kon*entu isokt! AminoritkB' Nem tapaszta unk ta nos egy+ze eness#get/ s:t <okozott egy+ziassg mutatkozik a r#sz*#te (en =nnepeken/ pr#&ik5i!k +a gats(an' 4og a koztatta :ket az em(er =&*-ss#ge/ ismert#k a (Dntu&atot #s t-reke&tek a (Dn(o5snatra' Az a ap$t*nyok/ temp om#p$t#sek sokasga az Egy+zza szoros -ssze<=gg#s(en ;-tt #tre' A +$*ek (uzga ma nyi *nu meg az istentiszte et gaz&ag$ts(an/ a <- en&= : *a soktats(an/ a pr#&ik5i! ter#n mutatott ig#nyess#g=k(enF a kereszt#ny karitsz ta #tre+ozott k!r+zak(an #s r*a+zak(an/ a megsokaso&ott *a si trsu atok(an' Az # m#nyszerD *a sossgra t-rek*#st egk-z*et ene((= mutat;a a kereszt#ny mD*#szet AGr=ne_a &/ i&' Ho (ein/ D=rerB #s az #p= etes iro&a om' 7e'ormjavaslatok A +umanist(! megt#rt ))' Uius ppa szmra kitDn: re<ormter*et k#sz$tett a n#met Ni5o aus Qusanus kar&in is A]1J6JB' Qaprani5a ($(oros A]1JN0B r!mai pa ot;t ta ak$totta ko #giumm szeg#ny pap;e - tek szmra/ ezze mintt a&ott a k#s:((i papn-*e &#knek' A +umanista $r!k e ismert *ez#re/ Rotter&ami Erasmus gostonos kanonok A]1NK6B A (a gasg &i5sek*#se 5' zseni is pam< et;#(en kig>nyo ta kornak e t#*e ye&#seit/ &e ki*ezet: utat nem mutatott' "itDn: pa5i<ista irsai me ett kinyomatta az V;sz-*ets#g g-r-g sz-*eg#t A1N16B/ ezt Eur!pa9szerte szmos <or&$ts k-*ette' Sokat tett a (i( i5izmus/ e*ange izmus ter;e&#s##rt' Az oktatsi int#zm#nyek szaporo&t*a esett az egyetemi sz$n*ona / a nagy ren&szera kot! speku 5i! szinte te ;esen pangott/ az ana iz ! tu&omnyok +!&$tottak Aa <i oz!<i(an a <orm is ogika/ teo !gi(an a pozit$* teo !gia/ ame y gyakran a Szent$rs <i o !giai *izsg at(an mer= t kiB' Az egyetemi *rosok(an # : inte igens r#teg k-nnyen <orra&a mas$t+at!/ az egyetemi *itk
II

gyakran sz# es k-rre ter;e&tek #s e <a;u tak' Az egyetemi tanrok -n#rzete +ata masra n:tt% a kereszt#nys#g <e e :s tan$t!inak #rezt#k magukat' Vitairataikat a nyomtats <- <e&ez#s#*e gyorsan #s nagy ter= eten ter;eszt+ett#k' 31. &:t6er re<orm5ija Fut&er re'ormtori 'll#se Dr' ?artin ,ut+er A1J0K91NJ6B/ +i*ats* sgga k=z&: gostonren&i szerzetes/ a kis _itten(ergi egyetem (i( ikus tanra 1N13' okt!(er K19#n 2N atin *itat#te t k= &-tt e k#t i et#kes p=sp-knek #s k#t (art;nak/ ezek(en <orra&a mi +angon ($r ta a ppk (>5s>gyakor att' A sz-*eg kinyomtatsa utn @ a n#metek pattansig <esz= t re<orm*gya #s az #pp akkor t-rt#nt mainzi (>5s>p#nz(otrny miatt @ ez a kis szikra +ata mas ppae enes mozga mat ro((antott ki' ,ut+er az Egy+z +D <ia akart mara&ni/ err: tan>sko&ik 1N129(: szrmaz! kommentr;a Szent U ga atknak $rt e*e #nek r#sz et#+ez A6/IB% CHor&ozztok egyms ter+#t/ #s $gy te ;es$ts#tek "risztus t-r*#ny#tE' CA 5se+ek/ akik e szaka&tak a r!mai egy+zt! @ (rmennyire is menteget:znek @/ gonoszok/ #s szem(en nak "risztus -sszes paran5s*a ' Szaka&suk *a !;(an e enkezik a szeretette / ame y mag(an <og a ;a az -sszes paran5sot' Ami a egink(( *&o ;a :ket/ #pp az/ amit :k egyet en #r*k#nt +angoztatnak% isten<# e em(: #s e kiismereti in&ok(! szaka&tak e / +ogy ne ke ;en rom ott papok #s ppk k-zt # ni=k' ,egyenek (r rom ottak a papok #s a ppk/ *agy akrki ms/ +a (enne& igazi kereszt#ny szeretet #g/ nem menek= n# e / +anem @ +a ke ene @ m#g a *i g *#g#re is e menn# / +ogy k-ny-r-g;/ (uz&$ts/ (iztass #s min&ent megmozgass' Tu&& meg/ +ogy enge&e meske&*e az Aposto e tan$tsnak/ amit +or&ozno& ke / nem ke emes/ +anem ter+es' "-*etkez#sk#pp ezeknek a 5se+ test*#reknek &i5s:s#ge 5sak tszat' Az a <#ny/ ame y(en a stn angya a re;t:zik' S *a;on mi e menek= =nk/ e szaka&unk/ mert +or&oznunk ke a r!mai ">ria ter+eit #s *a !(an e *ise +etet en sz-rnyDs#geitX Semmik#ppenR Semmik#ppenR E enkez: eg% <- +(oro&unk/ m# tat anko&unk/ k#r=nk/ (uz&$tunk/ &e nem t-r;=k meg a ,# ek egys#g#t/ s nem <u*a ko&unk <- ' ?ert tu&;uk% a szeretet min&ent <- = m> / nem5sak a +i(kka te i int#zm#nyeket/ +anem m#g azokat az em(ereket is/ akik a (Dn sz-rnyei' Hazug az a szeretet/ ame y msoknak 5sak a ;!tu a;&onsgait tu&;a e *ise ni'E Fut&er tan(tsa Az # eseszD Jo+annes E5k teo !gussa <o ytatott *itk sorn 5s-k-ny-sen ragaszko&ott egyre sz# s:s#gese(( n#zetei+ez' S' ,e! <enyeget: (u ;a utn A1NI7B +rom nagy r-pirat(an mr +ar5(a +$* az eg#sz ppista egy+z e en' Szerinte a +$*:k egyetemes papsg(! k-*etkezik/ +ogy C*a amennyien az egy+zi ren&+ez tartoznak% *a !&i papok/ p=sp-k-k #s ppk'E A szents#gek szma is eg<- ;e(( +rom% kereszts#g/ (Dn(o5snat #s >r*a5sora' A ppa (u ;t az egy+zi t-r*#nyk-ny*ekke egy=tt e #gette' Ezutn k-*etkezett az eL5ommuni5atio A1NI1B/ a _ormsi (iro&a mi gyD #s pe&ig @ meg+a gatsa utn @ V' "ro y 5sszr A1N129N6B ;a*as atra C(iro&a mi tokka E s>;totta' J!akar!;a/ .- 5s 4rigyes szsz * aszt!<e;e&e em `art(urg *r(an re;tette e / a+o n#metre <or&$totta az V;sz-*ets#get/ #s t-(( irat(an g>nyo ta az egy+zi +agyomnyt/ <: eg a szerzetess#get' ,ut+er tan$tsa #nyeg#(en _i5 i<izmus #s +uszitizmus a n#metek +aszn atra' Azt $totta/ +ogy az : mozga ma a *r*a *rt re<orm% nem a Szent # ek >; sz-*ets#ge/ +anem az egy+z e*ang# iumi meg>;u sa' Az is ere&eti gon&o ata/ +ogy nem a ;!tettek szerzik meg az =&*-ss#get/ +iszen a (Dn miatt em(eri term#szet=nk megrom ott/ +anem 5sak egye&= a +it Aso a <i&esB' A C+itE azon(an n a misztikai # m#ny% sa;t meg* tottsgunk (izako&! t# #se' A nmet re'orm5i$ 'zisai ,ut+er tan$tst <- kap;k #s ra&ika iz ;k a ra;ong! spiritu is szektk Ap ' a z_i5kaui pr!<#tk/ ?=nzer ana(aptisti/ a m=nsteri kommunistkB' Ez a *a si <orra&a om traga& a k-z#pkor*#g megren&= t trsa&a mi e emeire% a <- a&at n# k= mara&t o*agsgra #s az :si germn ;ogai(an *esz# yeztetett parasztsgra' V#res trsa&a mi <orra&a mak utn a po itikus <e;e&e mek aknzzk ki a +e yzetet' ,ut+er a Cra( ! #s gyi kos paraszt+or&kE e : a <e;e&e mek kar;(a *etette magt' Az egy+z kormnyzst a *i gi +at!sgok A<e;e&e mek #s *rosi tan5sokB ;og* nyi *n$totta' A re<orm5i! $gy a <e;e&e mek po itikai #r&eke/ s:t az egy+zi ;a*ak e<og a sa miatt anyagi #r&eke is ett' Az Ce*ang# ikusE <e;e&e mek #s *rosok Cprotest takE a 5sszr #s a (iro&a mi gyD #s +atrozatai e en/ #s katonai sz-*ets#gre #ptek egymssa A1NI2B' ,ut+er *issza+>z!&ott a 5sa &i #s egyetemi # et(eF a to*((i/ sikerte en egyeztet: k$s#r eteket (art;a/ ?e an5+ton *ezeti' A *a s+(or>t a sz#gyen etes augs(urgi *a s(#ke zrta e A1NNNB% aki# egy ter= et/ az sza(;a meg az a att*a !k *a stF az egy#n e k- t-z+et AU<a z * aszt!<e;e&e ems#g +atszor 5ser# t *a stB' N#metorszg k#t+arma&a protestns ett' Ezen az arnyon nem * toztatott a +armin5#*es +(or> puszt$tsa sem' ,ut+er <- akarta sza(a&$tani a kereszt#ny em(ert a papsg ura ma a ! / #s kiszo g tatta a po itikai +ata omnak' 32. S!j5 re<ormlsa GHingli mozgalma A Cn#met S*;5E apr! po gr9 #s parasztk-ztrsasgok AMkantonokB aza sz-*ets#ge' Uo itikai <=gget ens#g=ket a S)V9SV' szza&(an *ereke&t#k ki a Ha(s(urgokt! ' Egy+zi t#ren a kantonsz-*ets#g m#g a (iro&a mi p=sp-k-k a tartozott' A s*;5iak te+t sza(a&sg+:snek tekintik P &rei5+ Z_ing it/ a +umanista z=ri5+i p #(nost/ aki ,ut+er p# &;ra 1NIK9(an szem(e<or&u t p=sp-k#*e / megn:s= t/ #s az e*ang# iumi egyszerDs#g 5$m#n ki&o(atta a temp omok(! az o trokat/ a k#peket #s az orgont' ,ut+erra szem(en taga&ta az >r*a5sor(an J#zus *a !sgos ;e en #t#t/ szerinte a keny#r #s a (or 5sak ;e zi a "risztust Amar(urgi *ita/ 1NI2B' Z_ing i a aza amsz-*ets#get Z=ri5+ ura m* akarta ta ak$tani' A +umanista sze emD *roskantonok A.ern/ .ase st('B k-*ett#k Z=ri5+ p# &;t a re<orm s(an/ a paraszti C:skantonokE *iszont +D kato ikusok mara&tak' ?in&k#t szem(en ! prt katonai sz-*ets#get #tes$tett/ a kit-rt po gr+(or> sorn a kappe i 5sat(an a re<ormtor is e esett A1NK1B' ?ozga ma nem mara&t tart!s% +$*ei ;!r#szt (eo *a&tak a k *inizmus(a'
IK

Klvin mozgalma A Cromn& S*;5E apr! <eu& is tartomnyok t-mke ege' "-z-tt=k Gene*e/ a gaz&ag kereske&:*ros e szaka&t urt! / a sa*oyai +er5egt: / #s (e #pett a kantonsz-*ets#g(e' A <esz= t +e yzet(en a p=sp-k @ #*#n a +er5eg rokona @ papsg*a egy=tt ott+agyta a *rost A1NKNB' A *rosi tan5s #s a n#p >gy &-nt-tt/ +ogy Caz e*ang# ium szerint akar # niE' E((en a zDrza*ar(an (ukkan <- a <iata Jean Qau*in/ +umanista ne*#n Jo+annes Qa *inus A1N7296JB <ran5ia ;ogtu&!s/ akit ut+ernus n#zetei miatt +az;(! e = &-ztek' Hozta <:mD*#t% A kereszt#ny *a s )nstitu5i!;t Aame y i&:*e k#tezer o &a ra (:*= tB' E((: szerkesztett kt#t a gyerekeknek' Szer#ny pr#&iktori s(an @ egyszeri e t*o $tsa utn @ <# e metes &ikttorr n:tt/ mert a <ran5ia menek= teknek gen<i po gr;ogot a&atott/ s ezze +ata mas prtot szerzett' 1NJ19(en a *rosi tan55sa e <oga&tatta egy+zren&;#t AWr&onnan5es e55 #siasti[ueB' ?egszer*ezte az egy+z osz opait a kot! n#gy szo g ! +i*ata t% min&ennap pr#&ik ! psztorok @ &oktorok @ 5i*i pres(iterek @ &iak!nusok' Az egy+z *ezet#s#t e k#szek(: #s ki* ! aikusok(! ! tan5sra ($zta/ ez a konziszt!rium *agy pres(it#rium' Uo itikai e en<e eit e = &-zte *agy ki*#geztette a *rosi tan55sa ' Az e s: -t #*(en N6 +a os $t# et #s 30 szmDz#s ;e emezte szigort A?igue Ser*eto r#gi ismer:s#t is meg#gette antitrinitrius n#zetei miattB' 4:isko t a ap$tott az >; teo !gia oktatsra/ a+o* szmos orszg(! ;-ttek <iata ok' Tanainak a ap;a )sten a(szo >t <=gget ens#ge' )sten meg<e e((ez+etet en &i5s:s#g#(: ASo i Deo g oriaB #s az em(eri term#szet megrom snak ut+eri tan(! k-*etkezik a Anegat$*B pre&estin5i! +angs> yozsa' Szerinte az >r*a5sor(an 5sak "risztus ere;#t *essz=k @ #*ente n#gyszer' 3". Az angol re<orm5i <zisai 1III. 3enrik szakadsa Az ang iai re<orm5i! ere&eti eg nem *a si/ +anem egy+zpo itikai =gy *o t' V)))' Henrik ango kir y A1N729J3B/ aki 1NI19 (en m#g ,ut+erre szem(en $rs*a *#&e mezte a +#t szents#get A&e<ensor <i&eiB/ 1NKJ9(en -nmagt nyi *n$totta az CAngo Egy+zE <e;#nek/ mert a ppa nem * asztotta e <e es#g#t: / V' "ro y 5sszr nagyn#n;#t: A+#t gyermek=k(: 5sak egy ny n:tt <- B' 4e es#ge u&*ar+- gy#t: / .o eyn Annt! rem# t <i>ut!&ot' "= -n(en ragaszko&ott a kato ikus +it+ez/ megtartotta a p=sp-ki szer*ezetet/ &e a ko ostorok ;a*ait prt+$*einek osztogatta/ a pp+oz +D kato ikusokat pe&ig ki*#geztette% I7 p=sp-k-t #s 5saknem I77 nemest' Erre a sorsra ;utott a kitDn: +umanista T+omas ?ore A?orusB *o t or&kan5e r/ a +$res Pt!pia ;!ke&# yD szerz:;e/ Erasmus (art;a is/ 5sak mert nem *o t +a; an&! esk=t tenni a kir y egy+z<:s#g#re' A szaka&s miatt )))' U 1NK09(an kik-z-s$tette V)))' Henriket/ aki to*((i (o &ogta an +zassgokat k-t-tt' Az anglikn llameg"&z alakulsa V)))' Henrik <ia/ a gyermek V)' E&_ar& a att A1NJ39NKB (eszi*rogtak ,ut+er #s " *in tanai' V;/ ango nye *D iturgikus k-ny*et *ezettek (e% .ook o< Qommon Urayer' A r!mai egy+z ett: kez&*e nem tekinti #r*#nyesnek papszente #s=ket' "ato ikus ?ria r-*i& ura ma a att A1NNK9N0B +i(a pr!( ta *iszszat#r$teni a nemess#get' A ko ostori (irtokok *isszaig#ny #se #s az ink*iz$5i! (e*ezet#se nem tett#k n#pszerD*#' I3K ki*#gz#s miatt *ise i a C*#resE ne*et' Ptna .o eyn Anna nya/ Erzs#(et A1NN09167KB @ t-r*#nyte en sz= et#se miatt @ k#nyte en *o t <- >;$tani min& a szaka&st/ min& az eretneks#get' "= -n-sen kik-z-s$t#se A1N37B utn *#res kegyet ens#gge = &-zte a kato ikusokat Aa re;t:z: kato ikus papok # et=kke ;tszottakB' Az $r n#pet gya zatosan eigzta/ &e +it#t: e t#r$teni nem tu&ta' A #uritnok A k= s: eg m#g Ckato ikusE kir yi egy+zza szem(en te ;es re<orm5i!t k-*ete tek a puritnok A*agy Cnon9kon<ormistkEB/ akik 16IN t;n egyre <# e metese(( par amenti (e<o ysra ;utottak' Ekkor mr +rom Csza(a& egy+zukE *o t% a k *ini a kotmny> pres(iterinusok/ a e k#sz n# k= i/ &emokratikus in&epen&ensek #s a <e n:tteket kereszte : (aptistk' Nagy szerep=k *o t Amerika gyarmatos$ts(an/ mert ott+on kez&et(en = &-zt#k :ket' Az ango kapita izmust is :k <e; esztett#k ki/ mert k#s:(( is ki *o tak zr*a az egyetemekr: / a katonai #s +i*ata noki p yr! ' A met+o&istkat AMm!&szeresekB Jo+n `es ey a ap$totta 13K7 t;n' 4- <ogsuk non9kon<ormista/ &e szer*ezet=k szigor>an k-zpontos$tott' A ;!tettek <ontossgt +angoztat*a e t#rnek a ut+eri a apgon&o att! ' 33. A re<orm5i sorsa E:r4Fan Abszolutizmus s 'eudlis anar5&ia &ar5a A re<orm5i! e ter;e&#se &-nt: m#rt#k(en azon m> ott/ +ogy az egyes amok(an +ogyan t a <eu&a izmus #s a(szo utizmus k=z&e me' A skan&in* amok(an az a(szo >t +ata omra t-rek*: kir yok ut+ernus <orm(an ettek protestnss/ s $gy egy+zuk <e;#*#' ?egtartottk a kato ikus k= s:s#geket/ &e a pp+oz +D p=sp-k-ket ki$rtottk/ #s a kato ikus *a st a eg>;a(( korig = &-zt#k' Nyugat9Eur!p(an a protestantizmus a <eu& is anar5+ia <egy*ere ett a kato ikus ura ko&!k kia aku ! a(szo utizmus*a szem(en' A nemeseknek " *in +ite ;o((an meg<e e t/ +iszen >gy tu&tk r! a/ +ogy e ismeri az e en s ;ogt a <e s:((s#gge szem(en' Sk!5i(an gy:ztek is a szeren5s#t en Stuart ?ria kir yn: e en A1N63B' A spanyo Ha(s(urgok ta kormnyzott N#meta <- & +osszas sza(a&sg+ar5 A1N6691672B utn kett#szaka&t a k *ini am*a s> Ho an&ira #s a kato ikus .e giumra' 4ran5iaorszg(an 1N6I9t: egy em(er- t:n t <o yt *#res *a s+(or>' Ennek sz=net#(en ?e&i5i "ata in anyakir yn: egy <e;e&e mi esk=*: a ka m*a Urizs(an em#szro tatott t-((ezer C+ugenottaE nemest A1N3I Szent .erta an #;B' A Va ois9g ki+a sa utn a protestns .our(on Henrik kato ikuss ett/ +ogy megszerezze a tr!nt AUaris *aut (ien une messeB/ &e a protestnsokat amm tette az am(an Anantes9i e&iktumB' "= -n +a&sereg=ket #s *raikat 5sak S)V' ,a;os szmo ta <- ' 7e'orm5i$ >ag"arorszgon A magyarok + sak *o tak a sok ppai seg# y#rt/ #s >gy tu&tk/ +ogy ,ut+er agit az orszg megseg$t#se e en' Az 1NIN9-s rkosi &i#ta +a a (=nteti a ut+ernusokat% AC,ut+erani omnes &e regno eLtirpentur''' et 5om(uranturEB/ n#+nyat meg is #getnek' A re<orm5i! m#gis (eszi*rgott/ s:t roppant m#reteket - t-tt/ mert ?o+5sn +#t p=sp-k=nk e esett/ a kett:s kir ysg a att pe&ig z-mme az o igar5+k kez#re ker= tek az egy+zi ;a*ak' A nemesi (irtok JNY9a min&-ssze tizen+at 5sa & tu a;&on(an *o t% :k a tartomnyi <e;e&e mek szerep#t t- tik (e a magyar +it>;$ts(an' A +ierar5+ia pusztu sa #s +#zagos
IJ

kieg#sz$t#se miatt az a s!papsg aposztzi;a i;eszt: m#reteket - t-tt' A pap;ait! e +anyago t ;o((gyn#p kez&et(en a ig *ette #szre a *a s* tozst' A protestns e k#szek az isko ai oktats me ett <- +aszn tk a nyom&kat' *ezt#k a nagy(irtokosok ;!r#sz#nek/ a *rosi tan5soknak/ s:t ?iksa kir ynak tmogatst' A t-r-k a Ha(s(urgok e ens#geit tta a protestnsok(an/ ez#rt tDrte *a suk ter;eszt#s#t' Az orszg nagy r#sze e :sz-r ut+ernuss/ ma;& egyre ink(( k *inist* ett A+e *#t *a sB' A *i+arokat egyet en ko ostori k-z-ss#g sem # te t> ' Er&# y(en Jnos Zsigmon& <e;e&e ems#ge a att +rom protestns egy+z is szer*ezke&ett% az e*ang# ikusok #s a re<ormtusok me ett re5ipi tk az unitriusokat is A*#g egesen 1N369(anB' De a romn orto&oLok <- # re<ormtus p=sp-k-t +e yezett az orszggyD #s/ a kato ikus egy+z *agyont sem a&tk *issza/ #s p=sp-k-t nem enge&# yeztek neki' Egyet en kato ikus <:>ri 5sa & mara&t% a som y!i .t+oryak' Az unitriusok J#zust =&*-z$t:nek tekintik/ &e istenem(er *o tt nem *a ;k' Ezt a tan$tst ,e io Sozzino ter;esztette e :sz-r ,engye orszg(an' Er&# y(en D*i& 4eren5 (uzg! ko&sra sz= ettek az unitrius k-z-ss#gek' Az jkori inkviz(5i$ Sosem *o t ta a;a a protestantizmusnak Spanyo orszg(an/ a+o az a(szo utizmus mr az e :z: szza&(an <- #(e kereke&ett az anar5+inak/ #s +at#kony eszk-zze ren&e kezett az eretnekekke szem(en' A spanyo ink*iz$5i! A1J0191070B e s:sor(an am*#&e mi 5# okat szo g t' Ere&eti eg a tszatra megkereszte ke&ett zsi&!k #s m!rok Amaranos y moris5osB e ep ez#s#re szer*ezt#k a "ato ikus "ir yok/ akik a k=z&e mes re5on[uista utn egys#ges *a s> akossgot akartak a <# szigeten' De ki* !an a ka mas *o t a k-zponti +ata om -sszes e ens#g#nek meg(=ntet#s#re' Ez a ($r!sg <e er#szt egy+zi/ <e er#szt *i gi tagok(! tF a <:ink*izitort a kir y ne*ezte ki/ a ppa ti takozs*a nem t-r:&-tt' A n#p min& a ki*#gz#seket/ min& az auto &a <# =nnep#t =&*-z- te' Az &ozatok szmr! 5sak (e5s #sek *annak AN#metorszgga e ent#t(en nem <og a koztak (oszorkny= &-z#sse B' A tole i in#!izN5i Ntleteit ismerj#P kiengeszte :&#s eretnekru+a *ise #se *agyone ko(zs (e(-rt-nz#s szmDz#s a ak!+e yr: kikor(5so s e #get#s <- ment#s 17=7D1;1C I73 106 10N 13N 163 1KK 1N N1 1;3?D1=B3 JJN 10K J13 IJK N66 2I 0 6

A protestantizmus ki*#&#s#re )))' U 1NJI9(en R!m(an #tre+ozta az Egyetemes )nk*iz$5i!tF ut!&a/ a <anatikus )V' U A1NNN9N2B/ egykori <:ink*iz$tor <# e metesen mDk-&tette is' 4- -s eges kegyet ens#g *o t a panteista Gior&ano .runo meg#get#se 16779(an/ Ga i ei meg+ur5o sa 16KI9(en +ossz> i&:re rny#kot *etett az Egy+z #s a term#szettu&!sok kap5so atra' 37. A #atoli#:s resta:r5i Az igazi meg>;u s az Egy+z(an egt-((sz-r nem <- = r: / az int#zm#ny(: in&u ki/ +anem a m# y(: % a +$*: n#p *a sos mozga mai(! ' Ezek az !kort! <og*a >; szerzetesren&ek *agy 9re<ormok a ak;t - t-tt#k' A SV)' szza&(an a r#gi szerzetek meg>;u sn t> tu5atnyi >;<a;ta re<ormszerzet ke etkezett% a sza( yzott papok A5 eri5i regu aresB' A ren&tagok a e kipsztori szo g atot $tottk szerzetes# et=k k-zpont;(a' "-z= =k +ats(an kieme ke&ik a J#zus Trsasga' Fo"olai zent Ign5 A ;ezsuita ren& a ap$t!;a/ )nigo ,opez &e ,oyo a A1J2191NN6B e oke : (aszk 5sa &(! szrmazott' P&*ari ne*e #s utn a na*arrai spanyo a kir y katon;a' Uamp ona *r*#&: kapitnyak#nt <ran5ia gy>go y!t! megse(es= t A1NI1B' Hossz> C (a&ozsaE a att >; # et5# t ta t% "risztus kir ynak to(orozni 5sapatot #s #rte mD*e ni +:stetteket' ?egt#r#se montserrati zarn&ok atn te ;ese&ik' ?anresai magny(an misztikuss esz Aitt #rik meg a Cszo g at misztik;aEB/ #s meg$r;a a ,e kigyakor atok e s: *z att' Je sza*a% C?in&ent )sten nagyo(( &i5s:s#g#reE AWmnia a& maiorem Dei g oriamB' Szent<- &i zarn&ok at utn <e n:tt #t#re isko s tanu mnyok(a <og/ +ogy papp e+essen' Egy #*tize& m> tn/ 1NKJ9(en a prizsi egyetemen egki* !(( +at trs*a mega ap$t;a a J#zus Trsasgt AQompan$a &e Jes>s @ So5ietas JesuB' Uapp szente tetik magukat/ #s <- a;n ;k szo g atukat a ppnak' )))' U 1NJ79(en ;!*+agyta sza( yzatukat' A Trsasg negye&ik <oga&a ma% +a a&#kta an enge&e mess#g a ppnak a misszi!k &o g(an' Szent )gn5 szmra a t+at! egy+z *o t a to*((# : "risztus' Ez#rt <- t#t en= / mer#szen #s ;!zanu * a ta annak szo g att' Ha akor mr ezer tagot szm t a Ren&/ a SV))' sz' *#g#n +>szezren *o tak' A jezsuitk mDkdse !ur$#ban A (e #p:k t$z #*n# is to*(( tart!/ igen a apos ne*e #s(en r#szes= nek' ?in&en tu&omny(an *an szakem(er=k' "o #giumaik(an +ar5os kato ikuss ne*e t#k Eur!pa nemes i<;>sgt' en ;rtak a protestnsok *isszat#r$t#s#(en #s a misszi!k(an' Titkuk% +:si -n<e &ozs #s meg+-kkent:en mo&ern m!&szerek' Azt persze sosem *a ottk/ +ogy a ;! 5# szentes$t min&en eszk-zt' A min&en pont;n <- azu t egy+zi # et(e :k +oztk *issza az egys#g ere;#t' Ere&m#nyeik#rt a protestnsok gyD - k-&tek/ &e a kato ikusok k-z-tt is sokan <# t#kenyke&tek r;uk nagy (e<o ysuk miatt' Az augs(urgi *a s(#ke !ta #t#r&ek *o t a kato ikus ura ko&!5sa &ok er:s$t#se' A ;ezsuitk keresett <e;e&e mi gy!ntat!k/ ne*e :k/ tan5sa&!k' Az e enre<orm5i! szer*ez:i' Te*#kenys#g=k <o ytn a kato ikusok >;ra -r-m=ket e t#k a +it=k(en' Az >; *a si9egy+zi # et#rz#s ki<e;ez#sre ;ut a (arokk mD*#szet(en/ ame yet ;ezsuita st$ usnak is ne*eztek' A megjuls eg"b kezdeti jelei
IN

?$g a ;ezsuitk a nemess#get/ a k-zn#pet a kapu5inusok/ a 4eren59ren& >;/ egszigor>(( ga t#r$tette *issza roppant arnyok(an' Tk is ke&*e t <e;e&e mi tan5sa&!k Aa Ha(s(urgok gy!ntat!iB' A papne*e #s sz$n*ona t eme te 1NNI9t: az oratorinusok papi trsu ata' A ap$t!;a ,oyo ai )gn5 r!mai (art;a/ 4i ippo &a Neri A]1N2NB' Vi&msg*a #s >;szerD pasztor is m!&szerei*e *a si ag #s erk- 5si eg meg>;$totta a renesznsz *rost' Az : orat!rium(an nem5sak im&koztak/ *a si ismeretter;eszt: e :a&sokat is ren&eztek' E((: a k-r(: ker= t ki .aronius ($(oros/ aki Anna es 5$men az e s: tu&omnyos egy+zt-rt#ne met $rta A* aszu a protestns mag&e(urgi QenturikraB' Nem uto s!sor(an a ;ezsuitk mDk-&#se sorn a SV)' szza&(an >ni!s mozga om in&u t meg "e et9Eur!p(an a rut#nek/ ukrnok/ romnok k-z-tt' Szza&ok <o yamn mintegy t$zmi i! ke eti szertarts> kereszt#ny #pett egys#gre a pp*a ' A magyar g-r-gkato ikusok 121I9(en a ak$t+attk meg a +a;&>&orogi egy+zmegy#t' 3;. A Trenti Zsinat !l2trtnet ,ut+er mr 1N109(an egyetemes zsinat+oz <e e((ezett' A re<orm5i! sz#tzi ! +ats*a szem(en ms<e : is ;e entkezett ig#ny/ +ogy a megtma&ott +itigazsgok pontos meg<oga mazsra #s az Egy+z igazi re<orm sra egyetemes zsinat gyD ;-n -ssze' A n#metek n#met *ros(an akartk/ a m#g min&ig renesznsz ppk +>z!&oztak az eg#szt: ' V))' "e emen katonai sz-*ets#gre #pett a <ran5ikka V' "ro y 5sszr e en/ akinek katoni 1NI39(en ki<osztottk R!mt Asa55o &i RomaB' Hosszas +uza*ona utn a nepotista/ &e a ($(orosi ko #giumot meg>;$t! )))' U a n#met (iro&a om+oz tartoz! #szak9o asz Trento ATrientB *ros(a +$*ta -ssze a zsinatot/ ame y a +(or>k miatt nagy megszak$tsokka @ +rom = #sszak(an @ 10 #*en t tan5skozott A1NJN96KB' A ppa k$*nsgra meg ke ett *i g$tania a kato ikus tan$tst a protestnsokt! *itatott igazsgok sza(atos ki<e;t#s#*e F msr#szt +at#kony egy+z<egye mi t-r*#nyeket ke ett +oznia az Egy+z (e s: # et#nek meg>;$tsra Aez ut!((it a 5sszr szorga maztaB' A (izottsgi munka a szak#rt:kke min&k#t *ona on <o yt/ az e k#sz= t &okumentumr! a te ;es = #sen &-nt-ttek' A megnyit!n K1 sza*az!k#pes zsinati atya ;e ent meg/ a zr!okmnyt mr I1K9an $rtk a ' )ogmatikus dntsek ,ut+er a apig#nyeire * aszu a zsinat r*i g$tott arra/ +ogy a Szent$rs #s a Szent+agyomny egyarnt a +it <orrsaF az tere&: (Dn nem semmis$tette meg az akarat sza(a&sgtF "risztus #r&emei nem5sak (e<-&ik/ +anem e is t-r ik (DneinketF a +it -nmag(an @ ;!tettek n# k= @ nem e #g a megigazu s+oz' H#t kegye emk-z*et$t: szents#g *anF az o triszents#g J#zus *a !sgos teste #s *#reF a szentmise a kereszt &ozat *#rte en meg>;$tsaF a (Dn(o5snat szents#g#(en a pap <- o &ozsa e t-r i a +a os (Dn-ket Amin&egyiket meg ke gy!nni szm/ <a;ta #s <a;ta* toztat! k-r= m#ny szerintBF papi +ata muk 5sak a <- szente teknek *anF a +zassg egy <#r<i # etk-z-ss#ge egy n:*e AHesseni 4= -p ,ut+ert: enge&# yezett (igmi;ra tekintette B/ #s <- (ont+atat an k-te #ket #tes$t Aa sz=zess#g t-k# etese(( apotB' A purgat!rium(an #*:ket a +$*:k seg$t+etikF +e yes #s =&*-s &o og a (>5s> A&e az a amizsns (>5s>t (eti t;kB/ a szentek ku tusza A&e a ka en&riumot megritk$t;kB #s az erek yetiszte et Ano+a m#rs#k en&:B' 7e'orm&atrozatok A <:papi sok egy k#z(en nem +a moz+at!k' A p=sp-k k-te es az eszten&:t egy+zmegy#;#(en t- teniF a p #(nikat ren&szeresen togatni #s e en:rizniF egy+zmegyei zsinatokat tartaniF papne*e : szeminriumot $tani/ #s azt k#pzett tanrokka e tni' A zsinat p=sp-ki&e ;t Gi(erti *eronai p=sp-kr: A]1NJKB mintzta/ a re<orm&-nt#sek *#gre+a;ts(an egy &er#k nipote/ Qar o .orromeo mi n!i #rsek A1N6790JB a&ott messzire sugrz! p# &t' A szerzetesi <egye em #r&ek#(en <#r<iko ostor(a n:k nem #p+etnek (e/ n:i ko ostor(a m#g *i gi n:k sem A5 ausuraBF <oga&a ma pe&ig 5sak annak #r*#nyes/ aki 16 #*es e m> t/ #s egy te ;es #*en t *o t no*i5ius AM>;on5n-*en&#kB' A +zassgot a p #(nos #s m#g k#t tan> e :tt ke k-tniF kato ikus em(er ms <orm(an #r*#nyesen nem is +zaso&+at' A zsinat ut$lete A zsinat a ppra +agyta a atin szent$rs +ite es kia&st/ a misek-ny*/ a szertartsk-ny*ek #s a (re*irium re<orm;t/ a ti tott k-ny*ek in&eL#nek meg;e entet#s#t/ *a amint egy nagy atin +itoktat! k#zik-ny* kia&st AQate5+ismus RomanusB' Ezeket a * a sokat a szent# etD V' Uius te ;es$tette' Szigor> re<ormokat +ozott a ppai u&*ar(an/ #s <o ytatta a kormnysz#kek A5ongregatioB ki#p$t#s#t' A naptrre<ormr! +$res S)))' Gerge y pe&ig papne*e : int#zeteket a ap$tott R!m(an a k= -n<# e nemzetek <iai szmra Ap ' Qo egium Ang i5um *' Hungari5um *' Germani5umB' A zsinat >; # eter:t -nt-tt az Egy+z(a/ #s n#gyszz #*re meg+atrozta (e s: # et#t #s k= s: mDk-&#s#t' 3=. A misszi# 6Ks#ora Az amerikai indinok tr(tse A gyarmatos$ts eszmei in&oka a kereszt#ny +it ter;eszt#se *o t' V)' Sn&or 1J2I9(en <- osztotta a *i got a <- <e&ez#sekre in&u ! spanyo ok #s portug ok k-z-tt/ #s k-te ezte kir yaikat a t#r$t#s irny$tsra Apatroa&oB' A nyeres#g*gyt! <Dt-tt 5on[uista&orok min&eme ett ra(szo gasor(a akartk s= yeszteni az amerikai in&inokat' A meLik!i te epes(: ett &omonkos/ .arto om# &e ,as Qasas +ossz> #*eken t ki in5se t #r&ek=k(en/ m$g 1NK39(en ppai (u a kik-z-s$tette azokat/ akik in&in ra(szo gt tartanak/ (e*ezette a 17 !rs munkanapot/ s:t a gaz&a ter+#re gon&osko&ott a megrokkant munksokr! ' Amikor in&in ra(szo gk +e y#(e a<rikai n#gereket +ur5o tak t az V;*i g(a/ sorsuk eny+$t#s#n Ue&ro Q a*er SJ <ra&ozott' Az egy+zszer*ezet ,atin9Amerik(an +amar ki#p= t/ &e (ennsz= -tt papsg n# k= ' A <eren5esek isko a+ ozatot #tes$tettek' Az :s ak!k *a sa nem tan>s$tott nagyo(( (e s: e en st' De a n#pi *a sossg sok (a(on*a ke*ere&ik' A ;ezsuitk kir yi enge&# ye spanyo +D(#res amot +oztak #tre Uaraguay(an a kereszt#ny in&inte epek(: / $gy megmentett#k :ket a <e+#rek kizskmnyo st! ' Az -nzet en= kormnyz! ren&tagok ms<# szz #*en t ;! #tet (iztos$tottak a m#rs#ke t kommunizmus(an # : k(' 1N7 ezer in&innak' A k-z-s gaz& ko&s gy=m- 5s#t e a&tk' A ;ezsuitk e eni aknamunka miatt aztn az am *ette tu a;&on(a a re&uk5i!katF t-nkre is mentek'
I6

%ezsuitk 8vol,Keleten )n&ia #s Japn aposto a a (aszk 4ran5is5o &e Sa*ier/ a J#zus9trsasg a ap$t! tag;a' Go(an keserDen tapaszta ta a portug ok (otrnyos # et#t/ ez#rt egye&= in&u t ?a akka n#pei k-z#' Qso& atos nye *te+ets#g#t <- +aszn *a t$zezreket t#r$tett #s kereszte t' Ha;totta :t a <# e em/ +ogy a kereszt#nyek rests#ge <o ytn em(ert-megek ;utnak kr+ozatra' Japni mDk-&#se k-z(en r;-tt/ +ogy az ottaniak o y nagyra #rt#ke ik a k$nai mD*e ts#get/ +ogy e :(( :ket ke megt#r$teni' "$na part;ain / egy kis szigeten +a t meg 1NNI9(en' m#ny(eszmo !it ren&trsai Eur!p(an min&en=tt a sz!sz#keken <- o *astk/ $gy ke&*et ke tettek a misszi!s +i*ats+oz' A ;ezsuita +itt#r$t:k az a ka mazko&s nagymesterei *o tak% okosan k= -n(s#get tettek kereszt#ny +it #s eur!pai ku t>ra k-z-tt/ az ut!((i er: tet#s#r: emon&tak a ke eti ku t>rk(an' A &# 9in&iai ?a&ur(an Ro(erto &a No(i i SJ 167N9t: (ra+mn m!&;ra # t/ kitDn:en ismerte a +in&u szent k-ny*eket' A eg<e s: kaszt(! sok +in&ut t#r$tett meg/ #s sa;t kereszt#ny egy+zat #tes$tett (e : =k% min&en +in&u szoksnak teret enge&ett' Ha akor mr negy*enezren *o tak A]16N6B' "$n(a ?atteo Ri55i SJ +ato t (e 1677 t;n' ?atematikai #s 5si agszati ismeretei r#*#n nagy (e<o ys+oz ;utott a pekingi 5sszri u&*ar(an' ,era;zo ta "$na t#rk#p#t/ e<or&$totta Euk i&#sz geometri;t k$nai nye *re' A pogny szoksoknak/ p ' az :s-k #s "ong<u5e tiszte et#nek kereszt#ny #rte met a&ott/ m#g 5sszri +er5egeket is kereszte t A]1617B' "-*et:i/ a ;ezsuita man&arinok a 5sszri pa ot(an aktak/ gy>kat -nt-ttek/ megre<orm tk a naptrt' "$nai ru+t *ise tek/ #s a iturgi(an t*ett#k az ottani magatarts<ormkat' A kelet,zsiai misszi$k &alla A &omonkosok #s <eren5esek az a55omo&atio miatt tma&tk a ;ezsuitkat' Hosszas *ita utn S)V' .ene&ek ppa 13JI9(en *#g eg megti totta az a ka mazko&st a (ennsz= -tt +agyomnyok+oz' Erre <- ngo t a k$nai *ezet: k-r-k i&egengyD - ete/ a megin&u ! = &-z#s sorn a *irgz! misszi!k t-nkrementek' A ma a(r r$tus (eti tsa utn )n&i(an sem mara&t ta a; a kereszt#nys#g szmra' Japn(an mr kor((an/ a SV)' szza& *#g#n az eur!pai +!&$tst! retteg: sogunok *#res = &-z#se *#get *etett a +it+ir&et#snek% &e titkos egy+zk-zs#gek k#tszz #*n# to*(( pap n# k= <-nnmara&tak' Qsak a 4= -p9szigeteken * t a kereszt#nys#g a n#p t-((s#g#nek *a s* a spanyo gyarmatos$ts a att' 3?. A Faro## eg>6zi let tte#intse A s#an"ol keresztn"sg nag" szzada A SV)' szza&i Spanyo orszg nem5sak gaz&agsg(an #s ku t>r(an ;r e : / &e a egt-(( szentet is a&ta az Egy+znak' ,oyo ai )gn5 me ett kieme en&: a (arokk misztika k#t *ez#ra ak;a% az a*i ai Teresa &e Jes>s ANagy Szent Ter#z/ ]1N0IB #s Juan &e a Qruz A"eresztes Szent Jnos/ ]1N2IB/ akik megre<orm tk a karme ita ren& n:i #s <#r<i gt' Je ent:s iro&a mi/ s:t k- t:i munkssguk a Uireneusokon innen is +atott' Juan &e Dios A)stenes Szent Jnos/ ]1NN7B k!r+zak *ezet#s#re a ap$totta az )rga mas Test*#rek ren&;#t% a ren&tagok or*osok/ gy!gyszer#szek #s (etegpo !k/ 5sak n#+ny pap' A arag!n szrmazs> Josep+ Qa asanz/ aki papk#nt +az;(an 5sak egy #*tize&et t a trienti re<ormok szo g at(an/ R!m(an megin&$totta az ingyenes n#poktatst A1N23B/ #s m# y kato ikus sze emme ApietasB te $tette' ?D*#nek megszi r&$tsra #s ter;eszt#s#re szerzetesren&et a ap$tott As5+o ae piaeB/ ame y )t i(an #s "-z#p9Eur!p(an ro+amosan ter;e&t/ Spanyo orszg(an 5sak a SV)))' szza&(an' Eran5iaorszg A SV))' szza& a <ran5ia kereszt#nys#g nagy korszaka' A kereszt#ny +umanizmus eg*onz!(( a ak;a 4ranbois &e Sa es ASza #zi Szent 4eren5B gen<i p=sp-k A]16IIB' Sz#k*rosa k-rny#k#n siker= t *agy +et*enezer em(ert *isszat#r$tenie' Az ig#nyese(( kereszt#nyekke szem# yesen #s e*e ez#s >t;n <og a kozott' \rt e ki ka auzt ATeotimusB szerzetesek szmra is/ 4i otea 5' k-ny*#*e pe&ig mega apozta a aikus # etszents#get% a szentt# * st a *i gi # et keret#(e $totta' J'94' 4r#miot &e Q+anta (r!n#n kereszt= mega ap$totta a *izit5i!s ap5k ren&;#t (etegpo sra #s nyne*e #sre A1617B' Az Wratoriumot 4ran5iaorszg(an .#ru e kar&in is +onos$totta meg/ #s >; isko t teremtett a papne*e #s sz$n*ona nak eme #s#re' A paraszti szrmazs> Vin5ent &e Uau AU i Szent Vin5e/ ]1667B *o t a g yara(ok e k#sze is/ ma;& t-meg e kigyakor atok *ezet#s#re a ap$totta a Cmisszi!s papokE trsu att/ akiket azaristknak is ne*eznek/ mert prizsi k-zpont;uk a Szent ,zr temp om *o t' Pgyan: a ap$totta @ ,ouise &e ?ari a5 k-zremDk-&#s#*e @ a magn+zakn is (etegpo st * a ! )rga mas N:*#reket' Nap;ainkig ez a egnagyo(( tag #tszm> szerzetes int#zm#ny' A SV))' sz' k-zep#n a 5iszter5iek egyik gnak re<orm;(! sz= etett a szigor> trappista ren& Amunka]+a gatsB/ #s a "ereszt#ny )sko atest*#rek kongreg5i!;a AJ'9.' &e a Sa e a ap$tsaB' >ag"arorszg A N#meta <- &r: +azat#rt +umanista W + ?ik !s e :(( mint egri p=sp-k/ ma;& esztergomi #rsek A1NNK960B az orszg papsgt te ;es zi tsg(an ta ta' 1N669(an ;ezsuitkat +$*ott a nagyszom(ati papn-*e &e *ezet#s#re/ ame y azon(an tDz*#sz &ozata ett' Uzmny U#ter A1N37916K3B protestns ?agyarorszg(an sz= etett/ kato ikus ?agyarorszg(an +a t meg/ #s ez a kato ikus ?agyarorszg e s:sor(an az : munk;(! sz= etett >;ra' A ko ozs*ri ;ezsuita ko #gium(an rekato iz t/ ma;& (e #pett a Trsasg(a' ?onument is k= <- &i <- k#sz= #s utn 4org5+ 4eren5 #rsek +aza+$*ta Graz(! ' 16169(an : ett a pr$ms/ +amarosan megkapta a ($(ort is' ?$g a SV)' sz' *#g#n a ig *an az orszg(an kato ikus <:>ri 5sa &/ munk;a nyomn n#gy protestns <:>ri 5sa & mara& a magyar kir ysg ter= et#n' ?integy +armin5 <:>ri 5sa &ot nyert meg/ akiket @ mik#nt kor((an a re<orm s(an @ ;o((gyaik is k-*ettek' A protestantizmus *i giro&a mt ;o((an ismerte/ mint e en<e ei' Szmos *itairata me ett $rt egy +ata mas/ meg5<o +atat an +it*#&e mi mD*et% CAz isteni igazsgra *ez#r : "a auz'E )m&sgosk-ny*e #s kia&ott Ur#&ik5i!i mutat;k soko &a >sgt' A magyar pr!za egnagyo(( mesterei k-z# tartozik'
I3

A egnagyo(( magyar me5#ns Nagyszom(at(an >; papn-*e &#t #tes$tett/ ma;& a (#5si egyetem me ett a Uazmaneum ne*D ko #giumot -szt-n&$;as pap;e - teknek' 16KN9(en mega ap$totta e s: mara&an&! egyetem=nket Ak#s:(( .u&ra/ ma;& Uestre k- t-z-ttB' Egy+zmegyei zsinatai utn 16K79(an nemzeti zsinatot tartott' A t-r-k kiDz#se utn +e yre ke ett $tani az egy+zi # etet a +!&o tsgi ter= eteken' "= -n-sen a *eszpr#mi #s *5i p=sp-k-kre +ru t sok >; temp om #s p #(nia #tes$t#s#nek <- a&ata' Tmogattk a szerzetek megte epe&#s#t is' A V$&I+E+H-IZ T.%T/ETE AZ $GA%2S2QIS )2%IBA/ 3B. A <l!ilgoso s eszme!ilga zabad gondolkods Az eg#sz nyugati gon&o ko&st t<og! uto s! nagy sze emi mozga om Ang i(! ter;e&t 4ran5iaorszgon t N#metorszg <e #' Az i umintusok *agy au<k cristk az #sz ne*#(en k=z&-ttek a sze em sza(a&sg#rt/ #s szak$tottak a m#g to*((# : k-z#pkori +agyomnyokka ' "ant az >; mozga om 5# ;ak#nt meg+ir&ette az auton!m em(er <- sza(a&$tst #s nagykor>* * st/ +iszen #rte m#*e az em(er k#pes az -nren&e kez#sre msok *ezet#se n# k= is' CSapere au&eR A?er; tu&niRB' Ez a <- *i goso&s ;e sza*aE A130JB' A tu&omnyos gon&o ko&s sza( yain k$*= az #szt semmi egy#( Atekint# yB nem k-ti' A tu&omny #s az eg#sz mo&ern <e; :&#s a ap;a t#ny eg a gon&o ko&s sza(a&sgn a apszik' Ezze egy=tt a kort kritikt an a+istorizmus Aa t-rt#ne mi #rz#k +inyaB ;e emezte' A C<#ny szza&(anE tu&tk magukat/ 5so& tk az em(eri tu&omny te ;es$t:k#pess#g#t/ #s ra;ong*a +ittek a +a a&s(an' A k-z#pkori ku t>rt nem ismert#k/ s:t meg*etett#k/ #s Cg!tikus #;nekE tartottk' 7a5ionalizmus A <- *i goso&s k-z*et en e :zm#nye #s +ir&etett *i gn#zete a ra5iona izmus' Az egy+zi tekint# y/ ma;& a Szent # ek utn az #szt: *rtk az egyetemes e igaz$tst' Gm&e ,ut+er 5sa !&sa megism#t :&-tt% az #sz ne*#(en is roppant e t#r: gon&o atren&szerek sz= ettek' A +$*: kereszt#ny Des5artes9t! #s ,ei(nizt: a panteista Spinosn t a me5+anikus materia izmust k#p*ise : Ho (a5+ig #s ,amettrie9ig sz# es a sk a' A egt-((en *a ami Cterm#szetes *a sE kia ak$tsn <ra&oztak' A &eizmus az igaz *a s mag*t a((an tta/ +ogy tu&omsu *essz=k )sten #tez#s#t/ rem# =nk az -r-k # et(en #s a ms*i gi igazsgszo g tats(an' Amennyi(en az Egy+z e enkezn#k a kereszt#nys#g i yen re&uk5i!;*a / +tt#r(e ke szor$tani AVo taire a;n ata% #5rasez Oin<dmeRB' A &eizmust +atsosan ter;esztette egy ango ere&etD titkos *i gsz-*ets#g% a sza(a&k:mD*esek A1313B' A tagok Cp+o yaik(anE a r#gi k:mD*es5#+ek ;e *#nyeit *ise ik' Az em(eris#g <- eme #s#t +angoztat*a *a !;(an egymst tmogattk a (e<o ysos sok megszerz#s#(en' A atin amok(an egy+ze enesek Aez#rt kato ikus ma sem e+et p+o ytagB' A Nagy En5ik op#&ia szerz:i min&ent g>nyo tak/ ami a +$*: kereszt#nyeknek szent *o t' =aturalizmus Rousseau szerint az igaz *a s a((an / +ogy szeret;=k a ;!t #s a sz#pet' Erre az em(er r-gt-n +a; amos esz/ +a e t*o o&ik a ku t>rt! % Retour a a natureR A term#szet @ ami a kereszt#ny nye *ezet(en teremtm#ny *o t @ megszem# yes= #s istenn# magasztosu % min&en #tez: any;a #s t-r*#nya&!;a' A term#szet ku tusz*a -ssze<=gg az i&egenke&#s min&en term#szet<- -ttit: ' A 5so&k taga&sa nyi *n sokat rtott a kereszt#nys#gnek/ &e szeren5s#sen *#get *etett sok (a(onnak is A132K9ma megszDnnek a (oszorknyp-r-k/ &e <-nnmara& a sze emi&#z#s/ *a amint a pr(a; mint az isten$t# et mara&*nyaB' 8oleran5ia A <- *i goso&s(an meg t+at! a *a s+(or>k(a (e e<ra&t Eur!pa e ki reak5i!;a is' A me&&: <e ekezeti *itk utn k-z-m(-ss#g ra&t e a *a si tanokka szem(en' A *a si #r&ek :&#s 5s-kken#s#t e :seg$tett#k az >;kori term#szettu&omny #s te5+nika ere&m#nyei' Ezek me ett a *a si k#r&#sek +aszonta annak tDntek/ mert e &-nt+etet enek/ +iszen a kinyi atkoztats nai* k#pte ens#g' A *a sok egy<orma es# ye <ra&oz+atnak a nemes em(ers#g +armonikus ki(onts(an' Ezt <e;ti ki ,essing a .- 5s Nt+n mes#;#(en a +rom gyDrDr: ' A *a si t=re em <okozatosan k-te ez: magatarts ett/ az em(eri sza(a&sg;ogok nyi atkozatai A1336/ 1302/ 12J6B megti tottk az amoknak/ +ogy +ata mi eszk-z-ket +aszn ;anak a *a si egys#g #r&ek#(en' Az am*a sok megszDnt#*e a S)S' sz' e s: <e #(en a kato ikus +ierar5+ia >;;szer*ez:&+etett Ang i(an/ Ho an&i(an/ s:t T-r-korszg(an is' A mi egy+zunk a *a ssza(a&sg eszm#;#t (e5s= etesen 5sak a ))' *atikni zsinaton tette mag#* ADignitatis +umanaeB' 7C. A <l!ilgos:lt aFszol:tizm:s 6#ai 5entralizmus s e#iszko#alizmus A trent!i zsinat <- +ata mazsa a ap;n az immr szent# etD #s egy+zias ppk intenz$* (e<o yst gyakoro tak az eg#sz Egy+z # et#re' A ">ria 1N kongreg5i!;a *#gre+a;t! +ata mat kapott a r#szegy+zak =gyei(en/ a ppai nun5iusok ren&szere is +ozz;ru t az egy+zi 5entra izmus megszi r&u s+oz' Az egy+zi # et ren&ez:&#se utn azon(an a p=sp-k-k #s <e;e&e mek nem *ett#k ;!n#*en (e s: *iszonyaik e en:rz#s#t' A r!mai irny$ts e +r$ts(an az -n#rzetes p=sp-k-k sz-*ets#gest ta tak az am#r&eket im&! a(szo utista ura ko&!k(an/ akik @ a protestns <e;e&e mek mint;ra @ a att*a !ik # et#nek egyet en irny$t!i akartak enni/ #s igyekeztek e szigete ni :ket R!mt! ' A papokat erk- 5si ne*e :knek szntk az am szo g at(an' .e<o ysukra a szent(esz#&ek nem a nagy term#szet<- -tti igazsgokat +ir&ett#k/ +anem mer: erk- 5si e m# ke&#sek *o tak' A +itoktats #s a papne*e #s sz$n*ona a e sek# yese&ett' Aallikanizmus A nemzetegy+zi ten&en5ik eg+amar(( 4ran5iaorszg(an er:s-&tek <- / +iszen S' ,e! ppa konkor&tum(an tenge&te a kir ynak a p=sp-k-k ki;e - #s#t A.o ogna/ 1N16B' A SV))' szza& mso&ik <e #(en S)V' ,a;os =&*-z- te a Cga ikanizmusE megnyi *nu sait% a <ran5ia k #rus a<e # +a; ott/ +ogy a ppnak nin5s ;oga (ea*atkozni a <ran5ia egy+z (e =gyei(e/ #s +it(e i &-nt#sei is 5sak az Egy+z +ozz;ru s*a esznek *#g#r*#nyesek'
I0

A R!m*a <o ytatott *itk a ga ikanizmus sz-*ets#ges#*# tett#k a ;anzenistkat' Jansen (e ga p=sp-k A]16K0B tan$tsa @ az e #gs#ges kegye em trent!i &ogm;nak ki5sa*ars*a @ a ke*esek * asztottsgt +ir&etteF a k *ini pre&estin5i!9tan (ukkant itt <- kato ikus k-nt-s(en' Ez a komor t#*+it a *a si ig#nyess#g #s szigor ep e a att ter;e&t Aki* ! k-*et:i k-zt ta ;uk Uas5a t #s ))' Rk!5zi 4eren5etB/ +atsra az t agem(erek e mara&tak a szents#gek *#te #t: ' V#g= 13179(en S)V' ,a;os erom(o ta <e eg*rukat/ a 5iszter5i ap5k Uort9Roya ko ostort' Ho an&i(an szaka&r egy+zat a ap$tottak' A ;anzenistk az erk- 5si azasg ter;eszt#s#*e *&o tk a ;ezsuitkat/ akik igyekeztek megk-nny$teni a +$*ek >t;t a szents#gek+ez' A gyakori &ozs #r&ek#(en ter;esztett#k J#zus Sz$*e tiszte et#t is/ ami!ta a Szent Sz$* Cnagy $g#reteiE A a5o[ue Szent ?argit <ran5ia ap5a tomsai(! ismeretess# * tak A163KB' A ;ezsuitk e ens#gei azon(an r*ett#k SV' ,a;ost a ren& (eti tsra A136JB/ ma;& az eur!pai <e;e&e mi u&*arok -ssze<ogs*a meg<# em $tett#k S)V' "e emen ppt/ aki <- osz atta Trsasgot A133KB' Uorosz9 #s ,engye orszg(an a nem kato ikus ura ko&!k nem +a;tottk *#gre a ren&e etet' Ez a #p#s 5supn a misszi!kat +romezer +it+ir&et:t: <osztotta meg' A miszszi!s (uzg!sg egy#(k#nt is 5s-kkent' A SV)))' sz' *#g#n mr min&-ssze K77 +itt#r$t: mDk-&-tt' Eebronianizmus A szaka&s perem#re ;utottak e a n#met p=sp-k<e;e&e mek is' Niko aus *on Hont+eim trieri seg#&p=sp-k 4e(ronius n#*en kia&ott k-ny*#(en igen kor tozott ;ogokat +agy a ppnak% 5sak m# t!sga *an/ &e +ata ma nin5s ms p=sp-k-k <- -tt' 4e(ronianizmusk#nt em egetett eszm#i ke&*ez: <oga&tatsra ta tak a Ra;na9*i&#ki p=sp-k-kn# / akik a sa z(urgi p=sp-kke egy=tt sz-*etkeztek a ppai nun5ius e en A130NB' %oze'inizmus A Ha(s(urg9orszgok(an mr ?ria Ter#zia is a Szentsz#k tu&ta n# k= +ozott am>gy +asznos int#zke&#seket% i yen *o t a teo !giai oktats re<orm;a/ a k-z#pisko ai oktats ren&szerez#seF az egy+z ;a*t szo g ta az >; egy+zmegy#k kia ak$tsa is ASz#kes<e+#r*r/ Szom(at+e y/ +rom <e *i&#ki #s +rom g-r-gkato ikus p=sp-ks#gB' Te+ets#ges #s +$*: kato ikus <ia/ ))' J!zse< messzemen:en <=gget en$tette az C amegy+zatE R!mt! / #s ren&e etek t-mke eg#*e A6I76B apr! #kosan sza( yozta a *a si # etet' A szerzeteseket is e szak$totta k= <- &i ren&<:n-keikt: / #s sa;tos szempontok a ap;n <- osz atott A?agyarorszgonB 1KJ <#r<i #s 6 n:i ren&+zat' Az $gy nyert *agyon(! #tre+ozta a Va sa apot szeg#ny #s >; p #(nik <- szere #s#re Aamik#nt kor((an any;a is a Tanu mnyi A apot a ;ezsuitk *agyon(! B' A papk#pz#st ki*ette a p=sp-k-k kez#(: / #s a <e *i goso&s sze em#(en *ezetett Cgener isE szeminriumokat $tott <- ' Az istentiszte etet a Csekresty#sE gon&ossg*a ren&sza( yozta' Szem# yesen nagyra(e5s= te V)' Uiust/ &e nem enge&ett neki e +atrozsai(! / ta kozsaik a ka m*a sem' .r +a a e :tt ren&e etei ;!r#sz#t *issza*onta/ egy+zpo itik;a to*((# t' A Ru&nay Sn&or +er5egpr$ms ta szer*ezett nemzeti zsinat =&*-s +atrozatait a (#5si u&*ar ti a ma miatt nem e+etett ki+ir&etni 10II9(en' Az osztrk konkor&tumt! A10NNB <=gget en= a <:papi sz#keket eg#szen a Ha(s(urgok (uksig A1210B Caposto i kir yunkE ;e - t;ei*e t- t-tte (e a ppa' A ;oze<inizmus k= -n-s >;ra# e&#s#t # +ett=k t a kommunista ura om a att A12N1902B' 71. A <orra alma# #ora A nag" 'ran5ia 'orradalom Az CEgy+z egi&:se(( enyaE +amar gyakor att * totta a <- *i gosu t eszm#ket/ #s megpr!( ta te ;esen e szak$tani a nemzet # et#t a kereszt#ny +agyomnyt! ' A (urzsozia nagy <orra&a ma kez&et(en A1302B nem irnyu t az egy+z e en/ a ren&i gyD #s(en a +arma&ik ren& #s a papsg k-z-tt nagy egyet#rt#s *o t' Az a kotmnyoz! nemzetgyD #s(en a k #rus -nk#nt emon&ott a tize&r: / #s * a ta az a&!zstF +ozz;ru t te+t a <eu& is ren&szer e(onts+oz' 13279(en a ra&ik isok +atsra <- osz attk a nem karitat$* szerzeteket/ a prizsi #rsek <- a;n otta az egy+zi kin5seket az am5s:& megaka& yozsraF * a tk min&en egy+zi (irtok amos$tst is/ +ogy az >; pap$rp#nznek <e&ezete egyen' A e k#szek Ao<<i5iers &e mora eB #s a ku tusz e tartst az ami k- ts#g*et#s * a ta' A sza(a&k:mD*es sze emD nemzetgyD #s C5i*i a kotmnytE er:szako t az egy+zra' A p #(nosokat a k-zs#g/ a p=sp-k-ket a A1KJ +e yett 0KB &#partement po grai * aszt;k' Az erre esk=t nem te*: papok Ak(' J7 777B <izet#s#t meg*ontk/ k#s:(( &eport tk/ r#sz(en e is m#szro tk :ket' A <- esk=&t kise((s#get *iszont a +$*ek (o;kott tk' A kon*ent ura ma a att A132KB (eti tottk az istentiszte etet/ #s az C#sz ku tusz*a E +e yettes$tett#kF a r#gi =nnepek +e y#(e >;akat tettek/ a *asrnap <e e&tet#s#re tizes szm$tst *ezettek (e' Ro(espierre t-r*#ny(e iktatta a C,eg<:(( ,#nyE ku tuszt #s a # ek +a +atat ansgt' A &irekt!rium 132N9(en t-r*#ny(en kimon&ta egy+z #s am sz#t* asztst' Az egy+z= &-z#s azon(an 5sak assan szDnt meg' A konkordtum A *a si ag k-z-m(-s Napo #on .onaparte t(ornok az amren& erk- 5si mega apozsra +e yre $totta a kato ikus egy+zat mint a <ran5ia n#p t-((s#g#nek *a st' 10719(en @ szak$t*a a ga ikn +agyomnnya @ konkor&tumot k-t-tt a pp*a ' Az egy+z e *ett ;a*ai#rt 5ser#(en az egy+zi +i*ata *ise :k <izet#st kapnak az amt! ' A p=sp-k-ket az e s: konzu Aura ko&!B ;e - i ki Ae :zetes megegyez#s utnB' Az egy+zmegy#k +atrai igazo&nak a po itikai megy#k +atrai+oz' V))' Uius r#szt*ett a 5sszrkoronzson' "#s:(( az ango e enes ( ok& k#r&#s#(en Nap! eon szem(eker= t *e e/ e <og a ta R!mt #s az Egy+zi G amot A107082B' "ik-z-s$t#se utn 4ran5iaorszg(a +ur5o ta a ppt' A .#5si "ongresszus 101N9(en +e yre $totta a Egy+zi G amot' =met szekulariz5i$ Amikor Nap! eon a Ra;nig ter;esztette ki 4ran5iaorszg +atrait/ a n#met <e;e&e meknek a;n otta/ +ogy az egy+zi <e;e&e ems#gek (irtokai*a krp!to ;k magukat' Ez az -t et i&#zte e : a nagy szeku ariz5i!t 107K9(an ARei5+s&eputations+aupts5+ ussB' A II p=sp-ks#g/ 07 (iro&a mi aptsg #s I779n t-(( ko ostor kisa;t$tsa (ar(r m!&on ment *#g(e' A .#5si "ongresszuson a ">ria (e et-r:&-tt az egy+zi ;a*ak e ra( s(a/ #s konkor&tum(an *agy >n' k-r= $r!s (u k(an ren&ezte kap5so att a <e;e&e ems#gekke '
I2

A n#met egy+z e *esztette anyagi (zist/ o&a ett 10 kato ikus egyetem' "ato ikusok e*ang# ikus amok(an rem#nyte en kise((s#g(e ker= tek' ?s<e : a p=sp-k<e;e&e ems#gek megszDn#se *#get *etett a <e(ronianizmusnak/ a papsg megszDnt a nemesek monop! iuma enni/ a <eu& is egy+z(! n#pegy+z ett' A Cnu a pont kegye meE e :nyt ny>;tott az eg#szs#ges >;;#p= #s+ez' A 0ourbonok utols$ esl"e A .our(on9restaur5i! 5sak tsz! ag ett Ca tr!n #s o tr sz-*ets#geE' A kir y szo gai <=gg#s(en tartotta az egy+zat' Ez e en a aku t ki 10I09t! ,amennais a((# *ezet#s#*e a C i(er is kato ikusokE mozga ma A?onta em(ert/ ,a5or&aire/ WzanamB/ ame y e kese&ett a <orra&a om *$*mnyai#rt' "-*ete t#k/ +ogy az Egy+z * ;on e a &espotikus amt! / #s (#k= ;-n meg a mo&ern 5i*i iz5i!*a ' T*o i k-*et:;=k a magyar E-t*-s J!zse<' A t> z!an konzer*at$* SV)' Gerge y ppa e utas$tsa miatt ,amennais +tat <or&$tott az Egy+znak A]10NJB' Az 10K79as ;> iusi <orra&a om ke ett a++oz/ +ogy a kato ikusok sa;t!9 #s sz! ssza(a&sg+oz ;ussanak/ a ?so&ik "-ztrsasg +ozta meg az isko k $tsnak sza(a&sgt A10N7B' 72. %omanti#a s #atoli#:s meg@j:ls A romantika &atsa A nagy <orra&a om #s a nap! eoni +(or>k sok *#rontsra nagy ki(rn&u s k-*etkezett' Az egyo &a > #szku tusz +e yett (e5s= ni kez&t#k az #rz#s*i got/ s:t az aszk#zist is' A ;e en -nte t 5so& ata +e y#(e >;ra <- <e&ezt#k a m> tat #s a ass> <e; :&#st' Az #r&ek :&#s meg* tozst ;e zi Q+ateau(rian& k-ny*#nek sikere% CA kereszt#nys#g sze emeE A,e g#nie &u 5+ristianisme/ 107IB' A kereszt#ny *a s igaz *o tt sz#ps#g#(: igyekszik (izony$tani' Di*att * t <og a kozni a k-z#pkorra / a szerzetess#gge / a &ogmkka #s a misztik*a Aa o*ag/ a szerzetes #s a pap iro&a mi t#m* ettB' A <- sz$nes #r&ek :&#sn# m# ye(( kato ikus #(re&#sk-r-k a aku tak a <ran5ia #rte mis#g k-r#(en/ D# 9N#metorszg(an J' ?i5+ae Sai er/ i et*e .#5s(en Q emens ?' Ho<(auer k-r= ' Egyre t-((en kez&t#k tanu mnyozni a sko asztikt #s A[uin!i Szent Tams (- 5se eti ren&szer#t' "eresett o *asmny ett Jose< G-rres k-ny*e is% C"ereszt#ny misztikaE A10K69JIB' Szmos >; szerzet #s *a sos trsu at a aku t/ >;ra megte epe&tek a r#gi szerzetesren&ek' V))' Uius 101J9(en *issza $totta a ;ezsuita ren&et/ ame y a engye tartomny(! in&u t >; k=z&e mekre' 4ran5ia #s n#met (en5#s ko ostorok(an >;;sz= etett a iturgikus e ki# et #s az egy+zi mD*#szet% So esmes9(en a gregorin #nek/ .euron(an a k#pz:mD*#szet' =ag",0ritannia Nap! eon e en `e ington +er5eg eg;o(( katoni az $rek *o tak/ ez#rt prt<ogo ta WOQonne Dnie =gy*#&et/ aki meg* asztott k#p*ise :k#nt nem tette e az esk=t a kir y egy+z<:s#g#re' A (rit par ament(en ki*$*ta a kato ikusok egyen;og>s$tst AEman5ipation .i / 10I2B/ ma;& a tize&t-r*#nyt Aa $r (#r :knek nem ke e tartaniuk az ang ikn papokatB' A *a ssza(a&sg kon*erzi!k sorozatt in&$totta e ' A egnagyo(( <- tDn#st Jo+n Henry Ne_man A]1027B oL<or&i egyetemi e k#sz tt#r#se ke tette/ akit patrisztikus tanu mnyai *ezettek *issza a kato ikus egy+z(a' T-ret en <o ytonossgot mutat! $rsai a ap;n az >;kor egy+zaty;nak mon&;k' )S' Uiust! megkapta a ($(ort' A ppa >;;szer*ezte az ango +ierar5+it' A kato ikus p=sp-ki sz#k+e yeket tapintat(! o yan *rosok(a tette/ a+o nem *o t ang ikn p=sp-k% *agyis az ipari nagy*rosok(aF az ango amegy+z p=sp-kei mara&tak a r#gi mez:gaz&asgi *i&#keken' Az ango kato i5izmus po itikamentes' A +$*ek szma an&!an n:/ a papi utnp!t s ma is meg ep:en ;!' "itDn:en ki#p= t isko a+ !zatta #s tekint# yes sa;t!*a (=szk# ke&+etnek' Amerikai !g"eslt ?llamok A nagy+ata omm ett PSA t-rt#nete p# &zza/ mennyire ke&*ez: ta a; e+et az Egy+znak a sza(a& &emokr5ia Aezen tapaszta at a ap;n ;a*aso +atta S)))' ,e! 100N9(en a <ran5ia kato ikusoknak is/ +ogy <oga&;k e a k-ztrsasgi am<ormtB' "ez&et(en A1336B az >ni! akossgnak 5sak 1 Y9a *o t kato ikus/ az e s: p=sp-ks#g 13029(en a aku t' A mai 1N7 egy+zmegye 63 mi i! +$*#*e Aaz -ssz akossg -t-&eB a egn#pese(( *a si k-z-ss#get a kot;a AIN mi i! (aptista *anB' A n-*eke&#st nem5sak a (e*n&or s i&#zte e :' *ente szzezer megt#r:*e szmo nak' A +$*eket &ozatk#szs#g #s akti*its ;e emzi A1J77 karitat$* szer*ezetB' G an&! anyagi +ozz;ru suk(! tart+at! <-nn a sok egy+zi int#zm#ny' ?in&en ami tmogats n# k= =zeme tetnek 277 k!r+zat/ IK egyetemet/ IK7 5o ege9ot/ 0K77 e emi #s k-z#pisko t AJ77 ezer <:isko s ] K/0 mi i! kis&ikB' N77 >;sg;uk #s +ata mas egyes= eteik r#*#n (e<o yso ni tu&;k a r&i!t/ a <i mgyrtst #s a k-z# etet' A ))' *i g+(or> utn ;e ent:s misszi!s te*#kenys#g(e kez&tek' .r a sza(a&k:mD*ess#g nagyon er:s/ #s a akossgnak k(' <e e nin5s megkereszte *e/ &e az am :szint#n megtart;a a *a ssza(a&sgot' >isszi$k A portug #s spanyo gyarmati ura om -sszeom sa utn az 16II9(en a ap$tott r!mai Uropagan&a9kongreg5i! *ette t a *i gmisszi! irny$tst' "e&*ezett a +it+ir&et#snek S)S' sz' k-zep#t: <- en&= : *i g<orga om' A <- pezs&= : gaz&asgi # et <#kte en +a;szt * tott ki a 4- & ki+aszn at an nyersanyagai#rt/ munkaer:i#rt #s pia5ai#rt' ?#g az e zrk!z! Japn #s "$na is k#nyte en *o t megnyitni +atrait' Ezeken a megny$ t +atrokon t a +itt#r$t:k is (e+ato tak' A r#gi ren&ek me ett sok >; misszi!s szerzet a aku t' "-zt=k nagy;e ent:s#gD az )steni )ge Trsasga ASo5ietas Ver(i Di*iniB' "omo y n#pra;zi szakem(ereik igazo tk/ +ogy a egprimit$*e(( :sn#pek ma is egyet en/ t+atat an )stent im&nak/ #s egyne;D +zassg(an # nek' Az Egy+znak t-r:&nie ke ett azza / +ogy az #(re&: n#pek ne az imperia izmus =gyn-keit ssk a +it+ir&et:k(en' S)' Uius min&en er:*e szorga mazta a (ennsz= -tt papok k#pz#s#t' Szm$tani ke ett a gyarmati ren&szer -sszeom sra/ ame yet a <e+#r em(er gyD - ete k-*et+et' ?a a misszi!s ter= etek papsgnak t-(( mint <e e (ennsz= -tt' 12I69t! kez&*e an&!an n: a szines(:rD p=sp-k-k szma is' N#pese&#si okok miatt a kato ikus kereszt#nyek egyre nagyo(( +nya&a # a szo5i is (a;okka k=z&: &# 9amerikai kontinensen' A misszi!s en&= et e apa&sa riaszt! pap+iny+oz *ezetett% a +$*ek tanu at ansga miatt +ata mas m#reteket - t a (a(onasg' Vigaszta ! <e; em#ny a (zisk-z-ss#gek (ontakozsa'
K7

7". A 44asg @j #orsza#a 05s az !g"&zi ?llamt$l A .#5si "ongresszuson *issza $tott Egy+zi G am nagy ter+et ;e entett a ppasgnak' "ar(onrik #s sza(a&k:mD*esek <orra&a mi mozga mai*a szem(en a ppk ?etterni5+ reak5i!s kurzust k-*ett#k% a(szo utista9monar5+ista kormnyzsukka e ens#g=kk# tett#k a risorgimento +$*eit' A nemzeti9 i(er is +$r#(en ! )S' Uius 810J6930B tr!nra #p#sekor k-zkegye met a&ott a po itikai (Dn-s-knek/ 10J09(an e s:k#nt a&ott Eur!p(an par amenti a kotmnyt n#p#nek/ miniszt#riumokat $tott <- / &e mert nem <or&u t az osztrkok e en/ a sza(a&k:mD*es repu( iknusok <orra&a ma e : k#nyte en *o t e menek= ni R!m(! ' Qsak <ran5ia seg$ts#gge tu&ott *isszat#rni #s ura mt <-nntartani/ &e mr a(szo >t kormnyzssa ' A nemzeti egys#gmozga om <- tart+atat an a*in* n:tt' Az Pnita )ta ia nem *e e/ +anem e ene *a !su t meg% 10619(en Viktor Emnue t )t ia kir y* ki tottk ki' A ppa ama R!ma *rosra szDk= t' A *rost *#&e mez: <ran5ia 5sapatok t*ozsa utn 1037' szeptem(er I79n (e*onu tak a piemontiak' A k-*etkez: nyron a kir y (ek- t-z-tt a ppa [uirin i pa ot;(a/ a kik-z-s$t#sse nem t-r:&-tt' )S' Uius nem <oga&ta e a garan5ia9t-r*#ny(en <- k$n t krt#r$t#st #s a <izet#st/ +anem Ca Vatikn <og ynakE nyi *n$totta magt' ?egti totta a +$*eknek/ +ogy r#szt *egyenek a po itikai # et(en' Az am*ezet#s $gy a ra&ik isok kez#(e ker= t/ s az i<;>sg *a sos ne*e #se s> yos krt szen*e&ett' S' Uius megenge&te/ +ogy kato ikusok (e;ussanak a par ament(e' Az am k#s:(( *issza $totta az isko ai +itoktatst/ ma;& a aterni egyezm#nnye egyi&:(en A12I2B roppant ke&*ez: konkor&tumot k-t-tt a ppasgga / +iszen az eg#sz egy+zi t-r*#nyk-ny*et A1213B (e5ikke yezte' A JJ +a ter= eten megsz= etett Vatikni Vros am AStato &e a Qitta &e Vati5anoB pe&ig i&e is mego &snak (izonyu t a ppai szu*erenits (iztos$tsra' A ##ai #rimtus meg&atrozsa pp amikor a ppa e *esz$tette *i gi ura ko&!i +ata mt/ akkor #rt <:psztori tekint# y#nek 5s>5sra' 10NJ9(en )S' Uius a p=sp-k-k *# em#ny#nek kik#r#se utn/ &e m#gis eL 5at+e&ra ki+ir&ette SzDz ?ria szep :te en <ogantatsnak &ogm;t' Az Egy+z(an senki sem eme t ki<ogst az e ;rs e en Aa Szent SzDz our&es9i meg;e en#se 10N09(an sokak szem#(en a &ogma ms*i gi igazo st ;e entetteB' A ppa 106J9(en min&en p=sp-knek egy Sy a(ust k= &-tt/ -ssze $tst 07 e *eten&: kort#*e&#sr: Ak= -n-sen # esen utas$totta *issza a i(era izmust #s a za(o t an +a a&s+itetB/ #s 10629 re egyetemes zsinatot +$*ott -ssze a Vatikn(a/ +ogy a p=sp-k-k a kato ikus tan$tst pontosan meg<oga mazzk/ #s re<ormint#zke&#seket +ozzanak' A ter*ezett N1 s#m(! R!ma e <og a sa miatt 5sak kett:t siker= t etrgya ni% a kato ikus +itr: #s a ppai primtusr! ' A egt-(( e :zetes *itt a ppai 5sa atkoz+atat ansg t#te e * totta ki' A i(er is am<#r<iak ti takoztak a kato ikus po grok i yen megk-t#se miatt' Ez#rt a p=sp-k-k k-z-tt is aka&tak/ akik nem tartottk i&:szerDnek a &ogma kimon&st' NN p=sp-k a *#gs: sza*azs e :tt e k-sz-nt a ppt! / $gy NKK igen #s I nem sza*azatta az )' *atikni zsinat 10379(en &ogmak#nt kimon&ta min& a ppa k-z*et en <:+ata mt az eg#sz Egy+z <- -tt/ min& eL 5at+e&ra t#*e&+etet ens#g#t a kinyi atkoztats #rte mez#s#(en' A ppa ra;ong!/ >n' u tramontn +$*ei e en#(en a zsinat pontosan k-r= +atro ta azokat a ritka eseteket/ amikor a ppai tan$tst t#*e&+etet ens#g i eti meg' Ti takoz! n#met teo !gusok mega ap$tottk a szaka&r C!kato ikus egy+zatE' A ppk ke&*e t tan$tsi <orm;a m#gsem a &ogma+ir&et#s/ +anem az en5ik ika ett/ aminek S)))' ,e! A10309127KB a&ta meg a rang;t' A k-r e*# mD<a;a e+et:*# tette szmra az >tmutatst <orr! k#r&#sek(en Ap ' egy+z #s am pro( #m;aB *#g egesen k-te ez: <oga mazsok n# k= ' Az in<a i(i itas &ogm;a !ta 5sak egy eL 5at+e&ra &-nt#s sz= etett% S))' Uius 12N79(en ki+ir&ette ?ria menny(e*ite #t' V;a((an ))' Jnos U a n:k papsgnak e utas$tst/ i ' a szn&#kos gyi kossg/ az a(ortusz #s az eutanzia e $t# #s#t k= -n-s er# ye +angs> yozta' 73. Az Eg>6z 6ar5a a liFerlis llammal Kulturkam#' A mo&ern ami # et a ape *ei k-z# tartozik a gon&o ko&s #s a e kiismeret sza(a&sga' ?int+ogy az Egy+z tekint# yi a apon szer*ez:&-tt/ #s mere*nek (izonyu t a &i*atos eszm#kke szem(en/ a protestns #s sza(a&k:mD*es kormnyzatok t-(( orszg(an egy+zpo itikai +ar5(a kez&tek' Ezt R' Vir5+o_ nyomn Cku t>r+ar5nakE ne*ezt#k/ mint+a az am a ku t>ra ne*#(en +ar5o na a kato ikusok e en' A n#met ku t>r+ar5ot Uoroszorszg kez&em#nyezte' A >; .iro&a mat -sszeko*5so ! .ismar5k kan5e r ami e en:rz#s a akarta *onni a kato ikus egy+z eg#sz # et#t is' "or tozta a pr#&ik s sza(a&sgt/ <- =gye et a *ette az isko kat/ kiDzte a ;ezsuitkat #s a re&emptoristkat' Az 103K9as Cm;usi t-r*#nyekE ren&sza( yoztk a papok k#pz#s#t #s a ka mazst' Uoroszorszg(an <- osz attak min&en ko ostort' A +at!sg = &-zte az ami ag e nem ismert papokat/ +a mDk-&ni mer#sze tek' A kato ikus n#p e en t' A Rei5+stag(an 21 +e yet szerzett a kato ikusok po itikai prt;a% a kereszt#ny9szo5ia ista Zentrumspartei/ ame y J' `in&t+orst/ a ragyog! par amenti +ar5os A]1021B *ez#r et#*e sok ke emet en per5et okozott a C*askan5e rnakE' .ismar5knak att! ke ett tartania/ +ogy a Qentrumprt sz-*etkezik a szo5i &emokratkka / ez#rt 10079t! kez&te *issza*onni ren&e eteit' S)))' ,e! ppa seg# ykezet ny>;tott neki a tisztes *issza*onu s+oz' >ag"ar eg"&z#olitikai &ar5ok Az 10J0%)))' t-r*#ny5ikke a kato ikus *a s megszDnt am*a s enni/ &e nem kapott auton!mit a kiegyez#s utn sem' A kir y <:kegy>ri ;ognak gyakor st Ap=sp-kkine*ez#s/ *agyon<- =gye etB nem siker= t <=gget en$teni a <e e :s @ akr+nyszor antik erik is @ kormnyt! ' Az egy+zpo itikai +ar5 amiatt &> t/ +ogy az am @ semmi(e *#*e a sz= :k &-nt#si ;ogt @ megsza(ta a *egyes+zassg(! sz= etett gyermekek *a st% min&egyik a sa;t nem#n e*: sz= :;#t k-*eti A1060B' Az Ce kereszte :E papok e en ki+gsi e ;rs in&u t' A +ar5 az ami anyak-ny**ezet#s #s a po gri +zassg A#s * sB meg+onos$ts*a *#gz:&-tt ugyan/ &e az am e ismerte a re*erz is a&s ;ogt A102JB' A magyar kato ikusok n#met mintra nagygyD #seket kez&tek ren&ezni/ #s po itikai prtot szer*eztek' A Zi5+y Nn&or a ap$totta N#pprt szo5i is k-*ete #sei*e >; sz$nt +ozott a magyar po itik(a' A kato ikus #(re&#s *ez#ra ak;a azon(an Uro+szka Wttokr A10N3912I3B' R!mai tanu mnyai(! +azat#r*e e :sz-r az esztergomi szeminrium spiritu is igazgat!;a/ ma;& &ogmatika pro<esszor ett/ 127N9t: sz#kes<e+#r*ri p=sp-k' Az eg#sz orszg(an tartott e kigyakor atokat a <#r<i #rte mis#g szmra' Uzmny !ta a egnagyo(( egy+zi sz!nokunk #s teo !gusunk'
K1

A 'ran5ik III. kztrsasga s az eg"&z )))' Nap! eon (uksa #s a prizsi komm=n e*er#se utn 103N9(en >; a kotmny sz= etett/ ame y +angs> yozta az am aikus A*agyis *a s9 #s egy+ze enesB ;e eg#t' A sza(a&k:mD*es irny$ts a att ! kormnyok igyekeztek kor tozni az egy+z 5se ek*:k#pess#g#t #s oktatsi sza(a&sgt' Az egyes= eti t-r*#ny 12719(en kiutas$totta a szerzeteseket az orszg(! ' Az egy+z #s az am sz#t* asztsakor A127NB az egy+z *agyona gaz&t an ett/ az am *ette keze #s(e' A nap! eoni konkor&tum <- mon&s*a megszDnt min&en szu(*en5i!/ a papok nem kaptak <izet#st' Te ;es e szeg#nye&#se miatt a k #rus kiszoru t a k-z# et(: / e *esz$tette kap5so att a t-megekke ' A ppa azon(an az!ta te ;esen sza(a&on ne*ez+eti ki a p=sp-k-ket' ?iutn az )' *i g+(or>(an a (esorozott papok #s az -nk#ntes szerzetesek +aza<ias +e yt sukka nagy meg(e5s= #st szereztek/ az egy+zi *agyon keze #s#t a p=sp-k ta *ezetett egy+zmegyei tan5sok Aasso5iations &io5#sainesB *e+ett#k t/ a szmki*et#s(: +azaenge&ett szerzetesek t-((s#ge pe&ig szakmai ;e egD/ szakszer*ezeti t$pus> egyes= eteket a kot' Az am nem e en:rizte a kato ikus isko kat/ (r a (izony$t*nyok #r*#ny#t sem ismerte e ' ?#gis kato ikus isko (a ;rt a n#pisko sok +arma&a/ a k-z#pisko sok <e e/ a <:isko sok -t-&e' Amikor 4' ?itteran& e n-ks#ge a att megk$s#re t#k az Cegys#ges #s aikus sze emD >; isko aren&szer ki#p$t#s#tE/ a kato ikus isko k(an A#5o es i(resB ne*e ke&: k#t mi i! gyermek sz= einek ti takozsa e t#r$tette a kormnyt szn&#kt! A120NB' Nap;aink(an 4ran5iaorszg(an az egy+z #s am *iszonya (onyo u t/ &e (#k#s' 77. A #eresztn> szo5ializm:s #iala#:lsa A munkskrds jelentkezse Az ipari munkssg anyagi #s erk- 5si nyomornak megsz=ntet#se #tk#r&#s az Egy+z szmra/ mert r#sz*#t ens#g#*e t-megek +ite+agyst i&#z+eti e : @ ez a meggon&o s *ezetett a m> t szza& e s: <e #(en sok kereszt#ny gon&o ko&!t is szo5i is program meg+ir&et#s#re' Nai* konzer*ati*izmusuk(an maga a kapita ista trsa&a mi <orma e en k=z&-ttek/ az ipari munkssg nyomorn pe&ig 5sak a karitsz >t;n pr!( tak seg$teni' "apita izmus #s szo5ia izmus k= -n(s#ge azon <or&u / +ogy -n5# >9e a gaz&asgi ren&/ *agy a ke ren&e ni a k-z;!nak' A szo5ia izmus mig mr +armin5n t-(( irnyzat k-z-s ne*e' "-zt=k a marLizmus ett a eg+ata masa(( t-rt#ne ema ak$t! t#nyez:' ?ateria ista #s kereszt#ny szo5ia izmus k= -n(s#ge min&-ssze azon <or&u / -n5# >nak tekint;=k9e a <- &i # etet' Egy#(k#nt min&en szo5i is t-rek*#s kereszt#ny/ +a nem s#rti a kereszt#ny +it #s erk- 5s k-*ete m#nyeit' Romantikus pr!( kozsok utn a kereszt#ny szo5ia izmust "ette er mainzi p=sp-k in&$totta e a "ommunista "i t*ny #*#(en A10J0B' Neki is i&:(e te ett/ m$g r&-((ent/ +ogy itt struktur is pro( #mr! *an sz!/ ame yen a <e e(arti szeretet nem seg$t+et/ k#s:(( t*ette ?arL tu&omnyos #s mozga mi ere&m#nyeit is' Az ami munks*#&e em/ az >n' szo5i po itika k-*ete #se *iszont t: e ker= t egy#( mozga mak program;(a' Szint#n kato ikus kez&em#nyez#s az C=zemi (izottsgE #s a C5sa &i (#rkieg#sz$t: p#nztrE int#zm#nye' XIII. Fe$ szo5ilis tan(tsa A mozga mi munkt +tr tat! *its k#r&#seket S)))' ,e! ppa Rerum no*arum kez&etD k-r e*e e &-nt-tte e 10219(en' ?egk#sett/ mert e&&igre a munkst-megeket mr meg+!&$totta az ateista marLizmus/ meg ap$tsai azon(an *i gosak #s ;-*:(emutat!ak' A munksok a t-((terme #s e en#re em(erte en nyomor(an # nek/ s a Csza(a&sgE e en#re ki *annak szo g tat*a munkaa&!ik -nk#ny#nek' He yzet=k ;a*$tst nem5sak a szeretet #s irga om k-*ete i/ +anem a term#szet;og #s az igazsgossg is' Az #r&ek*#&e mi szer*ezke&#s/ $gy a szakszer*ezetek a ap$tsa a munksok term#szeta&ta ;oga' Az am nem5sak ren&<-nntart! a gaz&asgi sza(a& *erseny(en/ +anem k-te es (ea*atkozni Ainter*en5i!B a gy-ng#(( <# / a munksok #r&ek#(en' Az en5ik ika a szo5ia istkt! e t#r:en *#&te a magntu a;&ont/ e s:sor(an a szeg#nyek#t/ &e +angs> yozta a gaz&agokat ter+e : k-te ess#geket is' =eg"ven v utn 12K19(en S)' Uius a&ott ki k-r e*e et a szo5i is k#r&#sr: #s a trsa&a mi ren& meg>;$tsr! Zua&ragesimo anno kez&ette ' Hangoztatta/ +ogy a gaz&agokt! az igazsgossg k$*n;a/ +ogy <- -s eg=ket a trsa&a om szo g at(a $tsk' Erre te+t az am is k-te ez+eti :ket' S:t te ;es ;ogga e+et k-*ete ni az o yan nagy* a atok trsa&a mi tu a;&on(a *#te #t/ ame yek m!&ot a&nak a t:k#seknek arra/ +ogy m#g az am+ata mat is nyeres#g*gyuk ra(szo g;* tegy#k' A ppa nem tartotta +e yesnek/ +a a trsa&a om 5supn oszt yok(an szer*ez:&ik A*agyis #r&eke ent#tek szerint tago !&ikB' 4ontosa(( a ren&i tagoz!&s a C+i*atsE a ap;n A*agyis a k-z;!nak tett azonos ;e egD szo g at szerintB' A ppa n#zete szerint az o asz <asizmus ink(( po itikai 5# okra a ka mas/ mint a k-z;! (iztos$tsra' A szo5ilis krds talakulsa SS)))' Jnos ?ater et ?agistra kez&etD k-r e*e #(en A1261B rmutatott/ +ogy a trsa&a mi igazsgossg nem 5supn a munksoszt y ;! meg# +et#s#t k-*ete i/ +anem megk$*n;a az ipari #s mez:gaz&asgi akossg # etsz$n*ona nak kiegyen $t#s#t/ a <e; :&#s(en e mara&ott n#pek <- eme ke&#s#t #s a ;-*en&: nemze&#kek em(er+ez m# t! # et#r: *a ! gon&osko&st is' Je ent:s k-r e*e et a&ott ki V)' U is a n#pek <e; :&#s#r: az em(er+ez m# t! meg# +et#s/ mD*e ts#g #s sza(a&sg <e # AUopu orum progressio/ 1263B' Eszerint Ca <e; :&#s a (#ke >; ne*eE' ))' Jnos U +rom szo5i is t#m;> en5ik ikt is <oga mazott A,a(orem eLer5ens 1201/ So i5itu&o rei so5ia is 1203/ Qentesimus annus 1221B' Az uto s! mr szmot *et a C #tez: szo5ia izmusE (uks*a / #s szz #* utn e :sz-r m# tnyo ;a a pia5gaz&asgot% aAz egyes orszgok(an #s a nemzetk-zi kap5so atok ter#n is a sza(a&pia5 tszik a eg+at#konya(( >tnak az er:<orrsok e osztsra #s a sz=ks#g etek egmeg<e e :(( kie #g$t#s#re' De ez 5sak a /meg*sro +at!e sz=ks#g etekre #r*#nyes/ amennyi(en *sr !#rt#kke ren&e keznek/ to*(( azokra az er:<orrsokra/ ame yek meg<e e : ron /e a&+at!kea' CAz em(er ma gyakran e *#sz az am #s a pia5 k#t p! usa k-z-tt' N#+a ugyanis >gy tDnik/ mint+a i&:nk#nt 5sak ruterme :k#nt #s 9<ogyaszt!k#nt/ *agy az am k-zigazgatsi a anyak#nt #tezneF mint+a <e e&#s(e mer= ne/ +ogy az em(erek egy=tt# #s#nek nem 5# ;a sem az am/ sem a pia5/ +anem az em(er -nmag(an o yan prat an #rt#kke ($r/ akit az amnak is #s a pia5nak is szo g nia ke ' Az em(er min&eneke :tt igazsgot keres: #ny'''E
KI

7;. Az Eg>6z a totlis i#tat@r# rn>#Fan =a5ionalizmus Ami yen m#rt#k(en e t*o o&tak az eur!pai n#pt-megek a kereszt#nys#g nemzetek <- -tti eszm#;#t: / >gy estek &ozatu a ra&ik is na5iona izmus k$s#rt#s#nek/ ame y az amnak min&en+at!sgot ig#nye *e korunk eg*esze&e mese(( eretneks#ge ett' Gyakran a kereszt#nyeket is r($rta/ +ogy a szeretet *a st az e ens#geske&#s szo g at(a $tsk' A kato ikusok egyetemes #rz#se @ akr5sak a nemzetk-zi munksmozga om# @ gy-nge *o t a *i g+(or> megaka& yozsra' SV' .ene&ek (#k$t: k$s#r eteit A1213B nem m# tnyo tk/ a prizsi (#kekon<eren5ikra a Szentsz#ket meg se +$*tk Aaz #+ez:k megseg# yez#s#t mr ;! n#*en *ett#kB' A trianoni (#ke&ikttum A12I7B ?agyarorszg ter= et#nek #s akossgnak k#t+arma&t/ magyar n#pess#g#nek egy+arma&t e 5sato ta' Az egy+zi *agyon <e e az ut!& amok+oz ker= t' A *isszaszerz#s ig#nye a Hort+y9ren&szer me # $totta az egy+zi *ezet:ket' Az igazsgta an (#keszerz:&#sek maguk(an re;tett#k az >; +(or> 5s$rit/ emiatt ma;& min&en am(an so*iniszta er:k eme ke&tek +ata omra' Ezek k-z= n#me yik <- +aszn ta a kato ikus *a st is' A kato i5izmus am*a s mara&t W asz9/ Spanyo 9/ \rorszg(an #s Uortug i(an' 12K19(en a kato ikus i<;>sgi szer*ezetek meg(#n$tsa miatt S)' Uius # es +ang> k-r e*# (en ($r ta a <asizmust ANon a((iamo (isognoB/ &e az o aszok a(esszin +(or>;a i&e;#n nem eme te <- ti takoz! sza*t/ +iszen a aterni szerz:&#s(en po itikai sem egess#get * a t' A n5izmus A n#met p=sp-k-k megti tottk +$*eiknek/ +ogy (e #p;enek a +ata omra t-r: nemzetiszo5ia ista prt(a/ &e 12KK nyarn + san =&*-z- t#k/ +ogy Hit er kan5e r @ a k-z*# em#ny megt#*eszt#s#re @ tet: a +ozta a +ossz> i&e;e k#sz= :&: (iro&a mi konkor&tumot S)' Uius pp*a F ez (iztos$totta a te ;es *a ssza(a&sgot/ az isko a $ts sza(a&sgt #s a +itoktatst min&en isko a<a;t(an' Hit er (iza mas k-r(en azon(an $gy nyi atkozott% CDer 4as5+ismus mag in Gottes Namen seinen 4rie&en mit &er "ir5+e ma5+en' )5+ _er&e &as au5+ tun' `arum ni5+tR Das _ir& mi5+ ni5+t a(+a ten/ mit Stump< un& Stie / mit a en seinen `urze n &as Q+ristentum aus Deuts5+ an& auszurotten' ?an ist ent_e&er Q+rist o&er Deuts5+er' .ei&es kann ni5+t sein'E ?int+ogy a konkor&tum an&! megs#rt#se miatt +aszta an panaszko&tak a p=sp-ki k-r e*e ek/ +i(a k= &-tt a Szentsz#k NN ti takoz! ;egyz#ket/ a ppa 12K39(en ?it (rennen&er Sorge kez&etD k-r e*e #*e A4au +a(er m=n5+en #rsek #s Ua5e i ($(oros9 amtitkr <oga mazsaB e $t# te a n5izmust' Hit er prt;a e :(( a Deuts5+e Q+risten mozga omma akarta megosztani a kereszt#nys#get/ ma;& az >; germn pognysgot #s az em(erte en <a;e m# etet ter;esztette az i<;>sg k-r#(en' Qsak az egy+zak tak e en' A k-z-s <enyegetetts#g a att k-ze e(( ker= tek egyms+oz a kato ikus #s e*ang# ikus kereszt#nyek' A konkor&tum <enntartst! az Egy+z m#rs#k etet *rt/ Hit er sem akarta <- mon&ani a +(or> *#g#ig ACna5+ .een&igung &es "rieges _er&e es mit &em "onkor&ate aus seinEB' Hit er munkat(orok(a +ur5o ta min&en e en<e #t/ e s:sor(an a zsi&!kat/ a (a o &a iakat/ &e az &ozatok k-z-tt J777 kato ikus pap is *o t Ak-z= =k I777 engye B' Az En& -sung(an szn&#k(an t a zsi&!k utn a kereszt#nyeket is kiirtani' S))' Uius e ens#ge *o t a n5izmusnak/ &e (art;a a n#meteknek/ ez#rt a +(or> a att is &ip omatikus +angot =t-tt meg *e =k szem(en' J!zan po itikus #*#n @ min&en re is +ata om +$;n @ nem te+etett mst/ 5sak +i*atkozott a ;ogra #s igazsgossgra' A sem egess#gre k$nosan =gye t' T-((szzezer zsi&! # et#t mentette meg R!m(anF +i*ata osan azon(an nem ti takozott a +a t(orok e en% ezze >gyse ment+ette *o na meg az rtat anokat Aamikor a +o an& p=sp-k-k ti takoztak a zsi&!k e +ur5o sa e en/ megtor su a n#metek kon5entr5i! t(or(a *ittek ezer Ckikereszte ke&ettetE is/ $gy E&it+ Stein karme ita <i oz!<usn:tB' ?agyarorszgon a zsi&!t-r*#nyek em(erte ens#g#t a papk#p*ise :k az a s!+z(an $t# t#k e / Ser#&i Jusztinin +er5egpr$ms a <e s:+z(an #s a Szent )st*n Aka&#min e mon&ott (esz#&ei(en' 12JJ' ;>niusi psztor e*e #*e megaka& yozta a pesti zsi&!k e +ur5o st' A nyi as ura om a att a nun5iat>ra k(' IN ezer men e*e et a&ott ki zsi&!knak' A nyugat9magyarorszgi p=sp-k-k <- sz! $tottk Sz asi nemzet*ezet:t/ +ogy +ar5 n# k= enge&;e t az orszgot a V-r-s Ha&seregnek' Ez#rt ?in&szenty *eszpr#mi p=sp-k-t I6 pap;*a Ak-zt=k ,#kai ,sz ! k#s:((i pr$msB Sopronk:+i&ra +ur5o tk' A bolsevizmus Wroszorszg(an a 5rizmus (uksa *rat an mozgsi sza(a&sgot +ozott az orto&oL egy+znak/ +e yre $tottk a moszk*ai patriarktust' Az 1210' ;anur IK9i t-r*#ny azon(an e *ette az egy+z tu a;&ont #s (irtok si ;ogt' A Szentsz#k r#szt*ett az #+ez:k seg# yez#s#(en/ #s memoran&um(an k#rte a nagy+ata makat/ +ogy norma iz ;k *iszonyukat a Szo*;ette ' 12II9ig a (o se*ikok I7 p=sp-k-t #s 1J1J papot *#geztek ki/ Tyi+on ptrirkt is e<og;k A]12INB' A ppa ti takozott a papok egyi ko sa e en/ mire a ppai seg# y(izottsg k#nyte en *o t e +agyni a Szo*;et>ni!t' A (ez(ozsnyik mozga om AHar5os istente enek sz-*ets#geB 12K19(en #rte e tet:pont;t' Az 12K69os a kotmny 1IJ'f9a (iztos$t;a a po groknak Ca *a si ku tusz #s a *a se enes propagan&a sza(a&sgtE' S)' Uius Di*ini Re&emptoris k-r e*e #*e A12K3B e $t# te a marLista *a se m# et gyakor ati a ka mazst' A Nagy Hon*#&: H(or> a att Szt in >;ra enge&i a ptrirka mDk-&#s#t' A megsz t orszgok(an azon(an k-z-s <orgat!k-ny* szerint kez&et#t *ette az egy+z= &-z#s Ap ' a *ezet: <:papok% az ukrn S ipy;/ a 5se+ .eran/ a +or*t Stepina5/ a engye `yszynski/ ?in&szenty #s ?rton Gron k-ze egyi&e;D (e(-rt-nz#seB' A mag"ar eg"&z s a kommunizmus ?agyarorszgon a komm=n mr 12129(en amos$totta az oktatst #s kisa;t$totta az egy+zi *agyont' A tan5sk-ztrsasg a kotmnya e * aszt;a az egy+zakat az amt! / a *a soktatst (esz=ntett#k' ?int+ogy a pro etr&iktat>ra *ezet:i interna5iona ista zsi&!k *o tak/ (uksuk utn reak5i!k#nt nemzeti #s kereszt#ny po itikai kurzus kez&:&-tt' A tan5skormny -sszes int#zke&#s#t term#szetesen +at yta an$tottk' A ))' *i g+(or> utn a kommunista (e =gyminiszterek <- osz attk a kereszt#ny szer*ezeteket #s egyes= eteket' A k#p*ise :+z 12J09(an amos$totta az egy+zi isko kat/ e n-ki tan5si ren&e et a k-*etkez: #*(en megszDntette a k-te ez: +itoktatst' ?in&szenty ($(oros e $t# #se #s a szerzetesek e +ur5o sa utn Gr:sz J!zse< ka o5sai #rsek 12N79(en a $rta a meg apo&st a kormnnya % az egy+z #*;ra&#kot kap az amt! / #s 0 k-z#pisko t mDk-&tet+et/ &e tu&omsu *eszi a szerzet+zak <- osz atst' 12N19(en k#nyszer$tett#k az immr A(e(-rt-nz-ttB Gr:sz n# k= i p=sp-ki kart/ +ogy esk=t tegyen a
KK

n#pk-ztrsasgi a kotmnyra/ #s #tre+oztk az G ami Egy+z=gyi Hi*ata t/ ame y kor tozta #s mega z! <=gg#s(en tartotta az egy+zi int#zm#nyeket' A p=sp-k-k sakk(antartsra # etre +$*tk a (#kepapi mozga mat' 12N6 r-*i& k-z;t#ka utn a "&r9ren&szer <- >;$totta az e nyoms m!&szereit' 12679t! t-(( #*en t ti tott szer*ezke&#s miatt kirakatpereket ren&eztek i<;>sgi e kipsztorok #s *i gi aposto ok e en' 126J9(en r#sz eges meg apo&s sz= etett a Vatikn #s az am k-z-tt a p=sp-ki sz#kek (et- t#s#nek trgya sos m!&;r! #s a r!mai Upai ?agyar )nt#zet megnyitsr! ' ?in&szenty ($(oros 12319(en t*ozott az Egyes= t G amok (u&apesti k-*ets#g#r: / ut!&a az esztergomi #rseki sz#k(en ,#kai ,sz ! A1236906B/ ma;& Uaskai ,sz !' A te ;ess# * t +ierar5+ia eg#szen a ren&szer* tozsig Ckis #p#sekE +e yett toporgsra k#nyszer= t' 7=. )leri#alizm:sFl az eg>6zi #zssg <el Az eg"&ztudat vltozsa A i(era izmus kornak egy#nies *a si # ete utn/ az e s: *i g+(or> em(er*esztes#g#*e szem(en#z*e A17 mi i! +a ott/ I7 mi i! se(es= tB/ &e ugyanakkor a (a;trsiassg #s az i<;>sgi mozga om # m#ny#*e gaz&ago&*a tt-r#s k-*etkezett (e a kereszt#nys#g(en% egyre t-((en r#(re&tek/ +ogy az Egy+z e s:sor(an k-z-ss#g' Az >; egy+ztu&at m# y#n az e enre<orm5i!s #s ;ogi egy+zk#p * tozsa <e&ez+et: <- % az Egy+z a to*((# : "risztus/ "risztus misztikus teste/ ame ynek egyenk#nt tag;ai *agyunk' : tagokk#nt ke te+t egy=ttmDk-&n=nk az eg#sz #r&ek#(en' Nem5sak a meg e*: +it(uzga mi egyes= etek ke tek >; # etre/ +anem k= -n nemzetk-zi trsu sok a aku tak p ' a +it+ir&et#sre% * a tk a misszi!k#rt a min&ennapos imt #s a szer#ny/ &e ren&szeres a&akozst' ?agyarorszgon 106I9(en N32 kato ikus egyes= et mDk-&-tt/ ezek szma 12K39(en 16'3J39re/ 12J69(an k(' K3 ezerre eme ke&ett' J!<ormn min&en koroszt ynak #s r#tegnek meg*o t a +it(uzga mi egyes= ete ASz$*gr&a/ 5serk#szet/ ?ria9 kongreg5i!/ Regnum ?arianum/ Emeri5ana a &ikoknak/ "A,WT/ "A,GSZ/ ")WE #s a ,eg#nyegy et az agrr9 #s iparos <iata oknak st('B' S)' Uius sz$*=gye *o t az A5tio Qat+o i5a ter;eszt#se A12INB/ ame y k-zremDk-&#sre +$*ta a *i giakat a papsg aposto i munk;(an' Szer*ezete *agy a kato ikus egyes= eteket <og;a -ssze magasa(( egys#g(e/ *agy @ mint n unk is @ az egy+zk-zs#gek tag;ainak te*#kenys#g#re #p= ' A <ran5ikn szeren5s#sen <- * totta a na5iona ista A5tion <ranbaise9t' A <e; :&#s a aiktus teo !gi;nak tgon&o s+oz *ezetett Ag' Qongar WUB/ a *i gi +$*ek nagykor>sga =nnep# yes meg<oga mazst nyert a ))' *atikni zsinat +atrozat(an AAposto i5am a5tuositatemB' A szza& k-zep#n ;e entek meg <:k#nt ,atin9Amerik(an AEur!p(an egink(( W aszorszg(anB a kato ikus kisk-z-ss#gek *agy (zisk-z-ss#gek/ ame yek +t*#&et a&nak a kereszt#ny e k-te ezetts#get :szint#n * a ! egy#neknek #s 5sa &oknak a k-z-m(-ss# * t *i g(an' T: =k *r+at! az egy+zk-zs#gi # et <- *irgzsa/ <- t#*e +a szi r& egys#g(en mara&nak az egy+z psztorai*a A+aznk(an a .okor9k-z-ss#g integr !&sa m#g nem te ;es= tB' A biblikus mozgalom A SS' szza& eg;e ent:se(( (e s:egy+zi <e; em#nye/ +ogy >;ra az egy#ni #s k-z-ss#gi e ki# et k-z#ppont;(a ker= t a Szent$rs' E enre<orm5i!s g-r5s-kt: megsza(a&u *a a mozga om kez&em#nyez:i a <orrsok+oz/ e s:sor(an az e*ang# iumok+oz k$*n;k *issza*ezetni a kato ikus gon&o ko&st' A ra5iona ista szent$rs#rte mez#st: megretten*e S)))' ,e! 127K9(an m#g a kato ikus egzeg#tk szigor> e en:rz#s#re +ozta #tre a Upai .i( ia(izottsgot' S' Uius k-r= egy reak5i!s 5soport A.enigni amtitkr *ezet#s#*e B eretneks#gge *&o t min&en +ittu&!st/ aki nagyo(( nyitottsgot mutatott a mo&ern ku t>ra irny(an *agy kritikusan keze te a .i( it Ap ' ,oisyB' Az egy+zi integra istk sza( yosan *a&sztak a &er#k #s te+ets#ges mo&ernistkra AUro+szka p=sp-k +rom r-*i&e(( 5ikke is in&eLre ker= tB' Egy#rte mDen 5sak 12JK9(an sz-gezte e a tan$t!+i*ata / +ogy a Szent$rs(an )stennek nem t szn&#k(an term#szettu&omnyos k#r&#sekre * aszt a&ni ADi*ino a<< ante Spiritu k' en5ik ikaB' \gy egy+zunk(an nin5s +e ye a <un&amenta izmusnak/ ame y a .i( ia (etDszerinti #rte me miatt e *eti a tu&omny ere&m#nyeit' A (i( iatu&omny #s a (i( ikus mozga om ere&m#nyeit megkoronzta a Zsinat r-*i&/ &e >; korszakot nyit! ren&e kez#se a kinyi atkoztats <orrsair! ADei Ver(umB' Eszerint a s5riptura #s a tra&itio korntsem k= -n= nek e annyira/ mint r#ge((en k#pze t#k' A zsinati atyk meg<oga maztk az !+a;t/ +ogy a iturgi(an C)sten ig#;#nek aszta a min# (:*e((en egyen megter$t*eE' A Fiturgikus >ozgalom A k-z-ss#gi ima irnti megn-*eke&ett #rz#k *ezetett a iturgia >;ra<- <e&ez#s#+ez/ ami )sten n#p#nek # : #s te*#keny istentiszte ete' S' Uius e :moz&$totta a gyakori #s a korai &ozst/ *a amint a kor is #neket' 12729(en ?e5+e en(en/ a (e ga kato ikus nagygyD #sen ,' .eau&uin WS. +ir&ette meg a iturgikus mozga om program;t% ) <au&rait &#mo5ratiser a iturgie' A iturgikus mozga om a iturgia sze em#(en a +$*ek meg>;$tst akar;a e #rni' A ?aria ,aa5+9i aptsg 12109t! a t-rek*#s tu&omnyos a tmaszts(an ;e eske&ett' N#met nye *ter= eten e :sz-r a Romano Guar&ini *ezette egyetemi i<;>sg k-rei(en *ett nagy en&= etet/ ma;& tter;e&t a p #(niai # etre AUius Uars5+ n#pszerDs$t: $rsai #s sz-*eg<=zetei r#*#nB' A <ran5ik akti*itsa a prizsi Qentre &e Uastora e iturgi[ue munkak-zpont a ap$tsa A12JKB utn # #nk= t meg' A +ierar5+ia e einte +a(ozott/ a *#g#r*#nyes +i*ata os e ismer#st S))' Uius ?e&iator Dei en5ik ik;a ;e entette A12J3B' *tize&ek munk;a #rt 5# +oz a ))' *atikni zsinatnak a iturgia korszerDs$t#s#r: sz! ! ren&e kez#s#(en/ ame yet e s:k#nt A126KB sza*aztak meg az atyk' CA iturgia a 5s>5s/ ame yre az egy+z te*#kenys#ge irnyu / #s ugyanakkor <orrs/ ame y(: min&en ere;e <aka&E' A iturgia meg>;$tsnak a ape *e az *o t/ +ogy a +$*ek #rt*e/ te*#kenyen #s gy=m- 5s-z:en *egyenek r#szt a szent 5se ekm#nyek(en' Ennek meg<e e :en a Zsinat e+et:*# tette a nemzeti nye * +aszn att a mis#(en/ a szents#gek kiszo g tats(an #s a zso ozsm(anF +angz!* * t a iturgia/ *isszat#rt a k#t sz$n a atti &ozs #s a 5on5e e(ratio Atrsas miseB' A iturgikus t#ra ak$ts eg<ontosa(( >;&onsga% a +$*ekke szem(en#z: o tr' A szents#gek kiszo g tatsa e+et: eg mis#(en t-rt#n;#k/ +a nem/ e :zze meg ige iturgia' Ezen a ape *eknek meg<e e :en a Zsinat utn sorra meg;e entek% az >; ?iseren& A1237B/ a ,iturgia Horarum ne*D zso ozsmsk-ny* A1231B #s a szents#gek szertartsk-ny*ei'
KJ

7?. A $$. Vati#ni Eg>etemes Zsinat !l2kszlet s trg"rend A r#ge((i zsinatok e s:& eges 5# ;a ren&szerint +ittani t#*e&#sek e utas$tsa #s &ogmk kimon&sa *o t' SS)))' Jnos azon(an 12N29(en az Egy+z # et#nek #s int#zm#nyeinek korszerDs$t#se AaggiornamentoB #r&ek#(en pasztor is 5# zat> egyetemes zsinatot +ir&etett meg' 4:pr!(ak#nt r!mai egy+zmegyei zsinatot tartott' Ja*as atokat k#rt az -sszes p=sp-k-kt: #s egyetemekt: / ezek(: e :k#sz$t: (izottsgok 3K ter*ezetet As5+emaB k#sz$tettek' A zsinat megnyitsa utn >; (izottsgok a aku tak p=sp-k-k(: #s szak#rt:k(: ' A ter*ezetek meg*itatsa p enris munka= #seken t-rt#nt INJ7 te ;es;og> tagga ' A m!&os$tsok utn a *#g eges sz-*egeket =nnep# yes = #seken a ppa ;e en #t#(en sza*aztk meg/ ma;& min&ny;an a $rtk' A Zsinat n#gy :szi = #sszakn A126I96NB -sszesen 16 okmny sz= etett' "-z= =k n#gy t<og! tarta m> ren&e kez#s A5onstitutioB/ ki en5 a +atrozat A&e5retumB ne*et *ise i/ *#g= +rom okmny ne*e nyi atkozat A&e5 aratioB' Kt ala#vet2 rendelkezs A eg<ontosa(( okmny az Egy+zr! sz! ! &ogmatikus konstitu5i! A,umen gentiumB' A Zsinat a misztikus testn# is szeren5s#se(( meg+atrozsnak ta ta/ +ogy az Egy+z )sten n#pe/ egy>tta C;e e #s eszk-ze az )stenne *a ! egyes= #snek #s az eg#sz em(eri nem egys#g#nekE' A <# (eszaka&t )' *atikni zsinat tan$tst <o ytat*a ki&o goztk a p=sp-ki ko egia its e *#t' Az Egy+z min&enkori p=sp-kei ;ogosu tak egy=tt/ test= etk#nt kormnyozni az eg#sz Egy+zat/ term#szetesen a pp*a egys#g(en' A Zsinat <- <riss$tette az an&! &iakontust mint a +ierar5+ia mDk-&: +arma&ik <okozatt/ s erre a +i*ata ra #rett +zasem(ereket is enge& <- szente ni' Az Egy+z #s a mo&ern *i g *iszonyr! sz! a Gau&ium et spes kez&etD pasztor is konstitu5i!' A (e*ezet#s(en *zo ;a korunk em(er#nek <:(( t-rek*#seit/ SS)))' Jnos ke&*e t sz! sa szerint Caz i&:k ;e eitE' Az e s: <:r#sz(en k-r*ona azza a &ia !gus a apt#mit Aa szem# y m# t!sga/ az em(erek k-z-ss#ge/ az em(er te*#kenys#ge #s az egy+z szerepe a mai *i g(anB/ a mso&ik(an korunk #get: k#r&#sei*e <og a kozik A+zassg #s 5sa &/ ku t>ra/ gaz&asgi9trsa&a mi # et/ po itika/ (#keB' Ez a &okumentum a apu szo g t az erk- 5steo !gia meg>;u s+oz' A Gsinat ut$lete A zsinati atyk nem tekintett#k <- a&atuknak a Cr!mai k>riaE korszerDs$t#s#t' A sa;t!nyi *nossg miatt V)' U kieme te a *itk k-r#(: a +zas# et #s a papi 5e i(tus k#r&#s#t' Ezekr: / *a amint az i&:+iny miatt nem trgya t =gyekr: A(-;ti <egye em/ (>5s>kB +amarosan k-r e*e ek(en &-nt-tt' A zsinati re<ormint#zke&#sek *#gre+a;tsra szmos utas$ts Ainstru5tioB #s *ez#rk-ny* A&ire5toriumB tott nap*i got' A p=sp-ki ko egia its gyakor sra V)' U megszer*ezte a szino&ust/ ame y 1263 !ta +rom9n#gy #*enk#nt = #sezik R!m(an' Tag;ai az egyes nemzetek p=sp-ki kar(! ker= nek ki/ #s tan5sa&! szer*k#nt tmogat;k a ppt' Ezen <- = az egy+z k-zponti k-zigazgatst int#z: kormnysz#kek ($(oros *ezet:i me # a *i g min&en r#sz#r: megy#sp=sp-k-ket is (eosztott a ppa/ +ogy i&:nk#nt egy=ttesen +ozzanak &-nt#st' *tize&eket *ett ig#ny(e az 12139(en meg;e ent Qo&eL Juris Qanoni5i @ m#g szint#n SS)))' Jnos ta meg+ir&etett @ t&o gozsa immr a Zsinat sze em#(en' Az >; Egy+zi T-r*#nyk-ny* 120K9(an k#sz= t e / ame y e sza*akka zru % Ca e kek =&*-ss#g#nek az Egy+z(an min&ig a eg<:(( t-r*#nynek ke ennie'E 7B. Az #:meni#:s mozgalom Az oikosM+z sz!(! a aku t ki m#g az !kor(an az oikoumen+ <oga ma/ ami az em(er akta <- &et/ magt a r!mai (iro&a mat ;e entette' Az Egy+z oikumenikus zsinatai A5on5i iumB az e s: #*ezre&(en ke eten *o tak/ a szkizma utn a ppk kez&em#nyez#s#re ;-ttek -ssze t-((nyire R!m(an/ 1N13 !ta nem *esznek r#szt ra;ta a protestnsok sem' Az e *i giaso&s/ az eur!pai trsa&a mak e kereszt#nyte ene&#se #s a misszion s <e e :ss#ge a SS' szza&(an k= -n-s <ontossgot a&ott a kereszt#ny <e ekezetek egys#g#nek' 6rotestns kumenizmus A kereszt#nyek szem(en sa eg<;&a masa((an a misszi!k(an *o t #rez+et:' Az egys#gre9t-rek*#s gon&o ata 12179(en egy misszi!s kon<eren5in E&in(urg+9(en sz= etett meg' A k#r&#skomp eLumot k#t mozga om karo ta <- % az egyik A4ait+ an& Wr&erB a tan #s az egy+zi szerkezet k#r&#sei*e <og a kozott/ a msik A,i<e an& `orkB a kereszt#nyek gyakor ati ta kozst #s k-z-s 5se ek*#s#t akarta e #rni' A k#t mozga om 12J09(an/ Amster&am(an egyes= t/ amikor is 1N7 protestns egy+z k= &-ttei mega ap$tottk az Egy+zak Vi gtan5st Ak#s:(( kumenikus Tan5sB' A Vi gtan5s nem a tagegy+zak(! #tre;-tt/ >;/ <e s:((ren&D egy+z/ nin5s is ren&e kez: ;og+at!sga <- -tt=k' Qsupn k-zpont az egys#gre9t-rek*#s #r&ek#(en/ #s k#sz seg$t: kezet ny>;tani az egyes egy+zak e*ang# iumot +ir&et: #s em(erszeretetet gyakor ! te*#kenys#g#+ez' Ez a szer*ezet a kotmnya szerint A,un&/ 12NIB Cazoknak az egy+zaknak test*#ri k-z-ss#ge/ ame yek e ismerik a mi Prunkat/ J#zus "risztust )stennek #s ?eg* t!nakE' 1261 !ta a Szent+romsg +it#t is krit#riumnak tekintik' ,eg<:(( szer*e a k-zgyD #s/ ame y 693 #*enk#nt = -ssze a *i g ms9ms r#sz#(en' A Vi gtan5s munk;t a <:titkr szer*ezi' Sz#k+e ye Gen<' ?a 120 kereszt#ny egy+z tartozik +ozz/ az orto&oL egy+zak is' A kato ikus egy+z nem tag;a' A katolikus eg"&z s az kumen R!ma k-*etkezetesen e utas$totta az oL<or&istk (ran5+9e m# et#t Aa Egy+z t-rt#ne me sorn +rom gat +a;tottB/ a kereszt#ny egy+zak egyes= #se +e yett sokig a nem kato ikusok *isszat#r#s#t +angoztatta/ #s a k= -n(s#geket e mos!/ minima iz ! t-rek*#sek miatt (iza mat anu keze te az -kumenikus mozga mat' ?#g S))' Uius ppasga a att is 5sak a<<# e Cker$t#s <- -tti (esz# get#sE <o yt% a Humani generis en5ik ika A12N7B !*ott a +amis ir#nizmust! A(#ke (rmi ronB' SS)))' Jnos 12619(en -t kato ikus meg<igye :nek a&ott r#sz*#te i enge&# yt az >;&e +i k-zgyD #sre/ a Zsinatra szzn t-(( nem kato ikus meg<igye :t +$*ott meg' A *e =k *a ! kap5so at <-nntartsra .ea ($(oros e n-k et#*e mega ak$totta a "ereszt#ny Egys#g Titkrsgt Ak#s:((% a "ereszt#ny Egys#g E :seg$t#s#nek Upai Tan5saB' A Zsinat <ontos +atrozatot +ozott az egys#g +e yre $tsr! Pnitatis re&integratio kez&:sza*akka '
KN

V)' U k#t *ez#rk-ny*et A&ire5toriumB is kia&ott a zsinati +atrozat *#gre+a;tsi m!&;r! / i et*e a kato ikusok #s Ck= -n* t test*#reikE megenge&ett k-ze e&#s#r: A1263 #s 1237B' ))' Jnos U 122K9(an szint#n k-zz#tett egy &irekt!riumot/ ma;& 122N9 (en az Pt unum sint A+ogy egy egyenekB kez&etD en5ik ikt' "#zze <og+at! ere&m#nyr: azon(an 5sak az orto&oL egy+zakka kap5so at(an (esz# +et=nk% i yen a kik-z-s$t#sek *issza*onsa #s a 5ommuni5atio in sa5ris Ak- 5s-n-s szents#gkiszo g tatsB sz=ks#g eset#n' A pr(esz#& e+et:s#gei 1B A ppa #s ms <:pap;aink ta kozsai a Ake etiB Cn:*#regy+zakE #s ms kereszt#ny k-z-ss#gek *ezet:i*e F IB egyms gon&o ko&sm!&;nak/ # et#nek #s #rt#keinek ;o(( megismer#seF KB k-z-s tan>sgt#te J#zus "risztusr! #s test*#ri egy=ttmDk-&#s az em(eris#g nagy pro( #minak mego &s(anF JB k-z-s ima/ ige iturgikF NB az a apimk #s a .i( ia9<or&$ts egys#ges$t#seF 6B teo !gusok <ra&ozsa k-z-s nyi atkozatok megsz-*egez#s#re' "#nyes pontok mara&tak% a t-rt#ne em #rt#ke #se/ az tt#r#sek #s a *egyes+zassgok' Az egyes= #s munksait nagy rem#ny t- ti e / &e senki nem t+at;a e :re/ mikorra *ezeti ere&m#nyre az em(eri t-rek*#seket a t-rt#ne em Pra/ =&*-z$t: )sten=nk' ;C. Vlsg s remn> tatisztikai meg'ontolsok Az em(eris#g ;e en eg #*i I/K szza #kka szaporo&ik/ I7779re +at mi ir&an esz=nk' ?a a 4- & ak!inak egy+arma&a kereszt#ny/ egy+ato&a kato ikus' Ez az arny a ;-*:(en rom ani <og% a +arma&ik *i g orszgai k#tszeresen szapor((ak/ mint a kereszt#ny n#pek' Az Egy+z &iaszp!ra9szitu5i! <e # tart% min&en=tt ;e en *an a *i g(an/ &e min&en=tt kise((s#g(en/ sz#tsz!rtan' Az eg#sz *i g miszszi!s ter= ett# * t% int#zm#nyek #s +agyomnyok -sszetart! ere;e +e yett az egy#nek szem# yes &-nt#se #s a szem# yes ;e egD k-z-ss#gek kapnak <:szerepet' Ez a Cmin:s#gi egy+zE +ats(an t> n: a +$*:k-n% szm(e i #s +ata mi er:5s-kken#se e en#re n-*e +eti erk- 5si tekint# y#t' Te ;es$t+eti "risztust! kapott k= &et#s#t% +ogy Cki5siny ny;E #t#re egyen Ckieme ke&: ;e a nemzetek k-z-ttE' Erre mutat az a t#ny/ +ogy a ppk utazsai #s tan$t!+i*ata i megnyi atkozsai/ egyik9msik p=sp-ki kar s<og a sai sz# esk-rD #r&ek :&#st * tanak ki a trsa&a om(an' A vlsg jelei A (e s: egy+zi <e; :&#s t-(( ponton t> +a a&ta a Zsinatot' A m#&iumok ta n#pszerDs$tett k-r-k konteszt nak az egy+zi <egye em #s a +agyomnyos tan$ts e en' "-*ete ik az >;ra+zaso&ottak #s nemkato ikusok &ozst/ a n:k papp szente #s#t/ a szeLu is (Dn-k eny+#(( meg$t# #s#t' A *asrnapi mise togatottsga *isszaesett/ n-*ekszik a *a si k-z-m(-ss#g' Sok pap #s szerzetes e +agyta st/ i et*e *i gszerte 5s-kkent az egy+zi +i*atsok szma% a k #rus e -rege&#se n-*e ni <og;a a nemze&#kek k-zti #rtet ens#get' A sze emi # et(en a <- *i goso&sra ;e emz: gon&o atok ism#t :&nek' A trsa&a mi (a;ok ek=z&#s#re teo !gusok t-mege +a; ott a <- sza(a&$ts er:szakos AmarListaB i&eo !gi;ra' A "ato ikus Egy+z "ate5+izmust #s a ppa erk- 5si t#m;> en5ik ikit nem egy-ntetD e kese&#s <oga&ta szerte az egy+z(an' zabadsg s g"ngesg a mag"ar eg"&zban A szo5ia ista ren&szer -sszeom sa utn so+a nem tapaszta t sza(a&sg k-sz-nt-tt a magyar kato ikus egy+zra' Sa;t t-r*#nyei szerint t- t+et:ek (e az egy+zi sok/ I1 <#r<i #s NJ n:i szerzetesk-z-ss#g sza(a&on <o ytat+at;a 12N79(en megszak$tott # et#t' Egy+zi isko k a ap$t+at!k/ e s:sor(an a *isszaig#nye t r#gi #p= eteik(en' Va si egyes= etek a aku +atnak/ a k= -n(-z: e kis#gi mozga mak programokat szer*ez+etnek' *ezz=k a sa;t!sza(a&sgot% <o y!iratokat ;e entet=nk meg/ #s megsz! a +atunk az e ektronikus sa;t!(an' A &ip om5iai kap5so at +e yre t a Szentsz#kke / r#sz eges meg apo&s sz= etett az egy+zi int#zm#nyek ami tmogatsr! #s az ingat anok *isszaa&sr! ' A *a ssza(a&sg <#ny#(en <- sz$nre ker= tek gy-nges#geink' A kor((i k= s: = &-z#s #s az e *i giaso&s +atsra nagyon meg5sappant a +$*ek szma' A szeg#nys#g megaka& yoz (enn=nket a((an/ +ogy szn&#kunk szerint seg$ts=nk k-rnyezet=nk testi #s e ki nyomorn' Gy-ng#k *agyunk szo5io !giai #rte em(en% nem ren&e kez=nk azza a ko+#zi!s er:*e / ame y +ozznk *onzan #s egyes$ten# a ;!szn&#k>/ istenkeres: em(ereketF sem azza a +a;t!er:*e / ame y e #ge&ett -r-mme t- ten# e az -r-k 5# <e # t-rek*: +$*eket' De gy-ng#k *agyunk erk- 5si #rte em(en is% egy+zunk tag;ai #s *ezet:i e mara&nak a szents#g +ir&etett eszm#ny#t: ' A mustrmag remn"e "risztus Egy+za ;e ent#kte en kez&etei(: *i gt-rt#ne mi t#nyez: ett/ &e min&ig a Szent # ek meg<og+atat an ere;#(: # / so+asem szer*ezet#nek i&:k-z(en ki<e; esztett +ata m(! ' Az Egy+z szmra min&ig egyszerre *an nagyp#ntek/ +>s*#t #s p=nk-s& AH' P' *on .a t+asarB' A kereszt sz=ks#gk#pp ;e en *an az # et#(en' Az igazi egy+zt-rt#net a +it9rem#ny9szeretet t-rt#nete a *i g(an' Az egy+zt-rt#ne men (e = 5sak egy<a;ta e :re #p#s/ +a a&s *an% a szerkezett: a sze em <e #/ a +a an&! testt: a +a +atat an # ek <e #/ a <- &+-zraga&tsg(! az )sten sz<#r;a <e #' Az Egy+z ;-*:;#t a szentek <og;k a ak$tani% akik tsz-*ik az em(er *i gt term#szet<- -ttis#gge ' EIAA!F4K Kalazan5i zent %$zse' lete A Uiarista Ren& a ap$t!;a a Uireneusok &# i e;t:;#n NIK m#ter magasan <ek*:/ s!terme #s#r: ne*ezetes kis <a u(an% Uera ta &e a Sa 9(an sz= etett/ *a !sz$nD eg 1NN3 szeptem(er e e;#n' A k-zs#gnek ne*et a&! Cmagas k:E megtekint+et: a p #(niatemp om <a (a (e#p$t*e' Az akkort;t mintegy 37 5sa &i tDz+e y(: ! Uera ta ak!i az arag!n kir ysg a att*a !inak tu&tk magukat/ no+a kata n &ia ektust (esz# tek' Szentatynk Ue&ro Qa asanz #s ?ar$a Gast!n +zassg(! nyo 5a&ik/ egkise(( gyermekk#nt sz= etett Aa szomsz#& <a u ne*e Qa asanzB' ?in&k#t sz= : kisnemesi 5sa &(! szrmazott/ ennek e en#re az apa ko*5smester *o t' J-*e&e m#t n-*e te az/ +ogy k#p*ise te a Qastro9Uera ta (r!sg =gyeit a <a u(an meg($zottk#nt A(ay e genera B/ &e a 5sa & ;! #te #r&ek#(en
K6

<- &mD*e #sse #s o a;<atermeszt#sse is ke ett <og a koznia' A *iszony agos ;!m!& ;e e/ +ogy -t nyukat i :en ki+zas$tottk/ #s <izetni tu&tk Josep+ <i>k tanu mnyi k- ts#geit is/ akit a (etD*et#s megtanu sa utn a k-ze i Esta&i (a k= &tek +umanista isko (a' A szentt#a*atsi e ;rs sorn t-(( o yan *a omst r-gz$tettek/ ame y a sz= :k gon&os ne*e #s#re #s a gyermek J!zse< t agon <- = i *a sossgra em #kezett' Egy isko atrsa szerint e Santet9nek/ *agyis kis szentnek +$*tk/ Cmert min&en nap >gy ment isko (a/ +ogy e :tte im&kozott/ ami#rt tanu !trsai kig>nyo tkE' A atin grammatika e sa;t$tsa utn a 5sa & tmogatta egyetemi tanu mnyainak megkez&#s#t is a((an a rem#ny(en/ +ogy pap esz' A 1J #*es &ik e s: egyetemi *rosa ,eri&a Akora(e i ne*#n ,ey&aB/ a+o <i oz!<it #s *a !sz$nD eg ;ogot tanu t' A +a gat!k a kir ysgok szerint szer*ez:&tek% J!zse<et az arag!nok *ezet:;=knek * asztottk' 13 #*esen a tonz>ra <- *#te #*e k erikus ett/ &e to*((ra sem *ett ig#ny(e tanu mnyai+oz egy+zi ;a*a&a mat' Hi*atsa er:s * sgok o *aszt!t#ge y#(en tisztu t meg/ mik-z(en Va en5i(an/ ma;& A 5a (an teo !git tanu t' E :(( egy rmen:s asszony 5s($ts(! ke ett kimenek= nie/ ma;& # et*esz# yesen meg(etege&ett' Akkor sz=zess#gi <oga&a omma <- a;n otta a Szent SzDznek/ +ogy papp esz' Gy!gyu sa utn *isszat#rt Uera t(a/ #s emon&ott az -r-ks#gr: / ame yet ap;a Ue&ro <i*#r#nek tragikus +a a <o ytn <- k$n t neki' ,eri&(an (e<e;ezi teo !giai tanu mnyait/ #s papp szente teti magt 1N0K' &e5em(er 139#n Sana+>;(an/ az urge i p=sp-k pa ot;nak kpo n;(an' 1N0J #s 1N21 k-z-tt t-(( p=sp-knek u&*ari em(ere/ (iza masa' "#nyes egy+zi =gyek mego &s(an ;e eske&ik' De a 4iguera p=sp-k-t e k$s#ri a montserrati (en5#s ko ostor *izit5i!;ra' "pta ani tiszts#geket *ise Seo &e Prge egy+zmegy#(en/ ma;& k#t #*ig +egyi <a *ak(an p #(nos/ mik-z(en po gri ;og+at!sgot is k#p*ise a (an&itkt! +emzseg: k-rzet(en' Ezek a te*#kenys#gek azon(an nem e #g$tik ki am($5i!it/ ez#rt KJ #*es kor(an ek-sz-n +i*ata air! / teo !giai &oktortust szerez A*a !sz$nD eg .ar5e on(anB/ ma;& a;n ! e*e ekke <- szere *e +a;!ra sz R!ma <e #/ +ogy ott ig#nye ;en magnak *a ami egy+zi ;a*a&a mat' Az e : ott =rese&#sek (et- t#se tu&nii ik 5sak pros +!napok(an t-rt#nt +e y(en/ prat an +!napok(an *iszont a Upt i ette megF $gy R!m(an nagyo(( es# ye e+etett +ozz;utni egy spanyo kanonoksg+oz' 1N2I <e(rur;(an #rkezik R!m(a/ a+o -sszek-ttet#sei r#*#n Qo onna ($(oros pa ot;(an kap sz st' Nem se;tik/ +ogy t$z #*ig esz a ($(oros *en&#ge' Hi(a kez& +ozz r-gt-n 5# ;a e #r#s#+ez/ +i(a pereske&ik #*eken t ki*$*ott ;ogainak #r*#nyes$t#s##rt/ Gioseppe Qa asano nem (irk!zik meg az egy+zi (=rokr5i*a / spanyo orszgi ter*ei <=st(e mennek' ?!&<e ett e +>z!&! r!mai tart!zko&sa a att a Qo onna9pa ot(an r r!tt gy#r k-te ess#gek/ a k>riai szorgosko&sok az urge i egy+zmegye prokurtornak min:s#g#(en #s a megp yzott kanonoksgok k-r= i *esz:&#sek nem t- t+ett#k ki az # et#t' 1N269 (an (e #pett a pa ota szomsz#&sg(an szer*ez:&: Szent Aposto ok test*#ri trsu s(a/ ame y a szeg#nyek #s (etegek togatst/ k= -n-sen a e5s>szott nemesek tmogatst tDzte ki 5# u ' ,togatsai sorn megismerke&ik a nyers #s <;&a mas r!mai *a !sgga ' )sten/ aki +tat <or&$tott neki a kanonoksg &o g(an/ megmutatta ar5t a szeg#nyek#(en' 4igye m#t k= -n-sen magukra *ontk/ szinte megig#zt#k a k#pzet en #s ne*e et en <i>gyerekek' A nagy <- <e&ez#sek nem *# et en= sz= etnek/ +anem 5sak azok sz$*#(: 9e m#;#(: / akik k$n !&*a keresik egy pro( #ma mego &st' Ez a k#nyes spanyo pap is az # m#nyszerD ta kozs utn t#pe :&ni kez&ett a nyomor ek=z&#s#n' Az#rt ki tsta an a szeg#nyek +e yzete/ mert a tanu at an gyermek szo gasgra *an ren&e *e' A gyerekkort! <=gg az eg#sz # et/ $gy +t a szeg#ny gyereknek is ;oga *an az oktatsra9ne*e #sre' Ezt az a ap*et: em(eri ;ogot : t;a meg e :sz-r' A <- ismer#s az e*ang# iumi gy-ngyszem+ez +ason !an (et- ti a e k#t' Uraktikus em(er #*#n r;-n/ +ogy a <- eme ke&#s+ez nem e #g a ;m(or trsu atok *asrnapi +itoktatsa% isko a ke #s ne*e #s' Ez teszi e+et:*#/ +ogy a pro etrgyerek is sza(a& em(erk#nt i eszke&;#k (e a trsa&a om # et#(e' E :(( a meg #*: C=zemeketE keresi <- ' A Vros gy#ren <izetett tan$t!i azon(an 5sak ke*#s ingyenes tanu !t <oga&nak/ az e - ;r!sgnak pe&ig nem *o t <e&ezete arra/ +ogy nagyo(( <izet#st a&;on nekik' A ;ezsuitk nem akartak <og a kozni e emi ismeretek oktats*a ' De 1N23 pri is(an a Traste*ere egyik p #(ni;n/ a Santa Dorotea temp om sekresty#;#(en r(ukkant egy kis isko ra/ ame y(en a "ereszt#ny Tan$ts test*#r= et tag;ai e #g o 5s!n tan$tottak' J!zse< atya (eiratkozik a trsu s(a/ #s a p #(nos (e eegyez#s#*e :szre meg+ir&eti az ingyenes oktatst a szeg#ny <i>k szmra' .:*en *sro to at/ tintt/ pap$rt/ m#g k-ny*eket is az >; tanu !knak' A <i>k pe&ig ;-nnek/ +amarosan ki ke (#re ni a szomsz#& +zat is' A szeg#nyek isko ;a/ Eur!pa e s: ingyenes n#pisko ;a a s5+o ae piae/ kegyes isko a ne*et *ise i ma;&/ mert a ap$t*ny +$;n k-ny-r= etre/ seg$ts#gre szoru / a amizsn(! tart+at! <-nn' Az isko a aty;a #s mozgat!;a *itat+atat anu az egyre ink(( r!mai* * ! Ua&re Gioseppe' ?Dke&*e : szo5i is #s +itoktat! te*#kenys#g k-z(en rta t C)sten szo g atnak *#gs: m!&;ra a gyermekek ;a*nak szo g at(anE/ amit aztn eg#sz # et#(en nem +agy e ' Az isko aszer*ez#s me ett e ki kap5so atai is e m# y= nek' A kon*entu is <eren5esek AminoritkB utn itt a Traste*ere negye&(en (artsgot k-t spanyo karme itkka / #s egyre t-(( ;m(or trsu s(a iratkozik (e' Szinte to(z!&ik az +$tatgyakor atok(an' A n-*ek*: #r&ek :&#s miatt tk- t-zteti az isko t a Ti(eris (a part;ra/ #s egyre nagyo(( #p= eteket (#re a Vros sz$*#(en' ,assan (e ke tnia/ +ogy sem a "ereszt#ny Tan$ts test*#r= ete/ sem ms trsu s nem * a ;a az isko a gon&;tF neki mara&nia ke / +a akar;a a szeg#nyek isko ;nak <o ytatst' 1671 *#g#n e +agy;a a Qo onna9pa ott/ ezent> az isko a#p= et(en <og akni' So+a t-((# nem * ik e <iait! ' nk#ntes munkatrsai*a e einte 5sak $rst/ o *asst #s szmo st tan$tott a +itoktats me ett/ ma;& @ amint ro+amosan n:tt a tanu !k szma @ az isko t k-z#p<ok> oszt yokka is kieg#sz$tette Aa atin nye * #s a matematika oktatsraB' Nem5sak *a sos ne*e #st a&ott/ +anem <:k#nt arra t-reke&ett/ +ogy a szeg#ny <i>k a gyakor ati # et(en +aszn +at! ismeretekre tegyenek szert/ #s mint a trsa&a om +aszna*e+et: tag;ai e ne ka !&;anak' Uietas et itterae esz az >; isko a ;e sza*a% *a s #s mD*e ts#g/ +it #s tu&omny egys#ge' A tantest= et mag*t a "egyes )sko a *i gi kongreg5i!;a a kotta 0 tagga ' Az >; kez&em#nyez#s nem ker= i e a ppa <igye m#t/ V)))' "e emen magra * a ;a az isko a#p= et (#r eti &$;t AI77 s5u&oB/ #s enge&# yezi az a amizsnagyD;t#st +zakn ' Az igazgat! pre<ektus azon(an +at +!nap t#t ens#gre k#nyszer= / amikor az isko ai +arang igazgatsa k-z(en ezu+ant a magas(! / #s 5om(9 #s (or&at-r#st szen*e&ett' A tan$t!k <o ytonos +itszeg#se za*ar;a az isko a <o ytonossgt' Seg# yk#r: imira * aszu ;e entkezik egy 27 #*es aggastyn/ Gasparo Dragonetti/ aki mr J7 #*e tan$tott atint/ #s min&en em(eri e :re tst meg5<o *a +at#kony seg$ts#g= szo g t/ mert 11N #*et # t/ meg:riz*e irigy en&: <izikai k#pess#geit' Qsat akozik a "egyes )sko a kongreg5i!;+oz egy gaz&ag mi n!i pap/ G i5erio ,an&riani is/ akinek ;!t s*a 161I9(en meg*sro ;k a Torres9pa ott a Szent Uanta eon temp om me ett' A t$zezer s5u&o rat te ;esen a amizsn(! <izetik'
K3

Nemsokra megkap;k a temp omot is -r-k-s +aszn atra' ?eg*an te+t a *#g eges #s sa;t isko a#p= et/ ame y @ (rmi y +i+etet en ma @ 1I77 <i>t is (e<oga&ott' ?ara& a tan$t!k +atat ansgnak pro( #m;a' 167J91I9ig 3K munkatrs(! NJ e +agyta az isko t' Hogy i yen szeg#nyes k-r= m#nyek k-z-tt a tan$t!k ne +agy;anak <- +i*atsukka / )stennek szente t/ szerzetesi <oga&a omma k-t-tt szem# yeknek ke enni=k% a "egyes )sko t szerzetes kongreg5i!ra ke ($zni' J!zse< atya kap5so at(a #p a szent# etD Gio*anni ,eonar&i ta a ap$tott >n' u55ai kongreg5i!*a / ame y e&&ig nem kapott enge&# yt az =nnep# yes <oga&a om et#te #re/ #s ez#rt a ig szm t J79N7 <:t' A ppai e ismer#s rem#ny#(en egy 5soport;uk Uietro Qasani *ezet#s#*e * a ta az isko a <-nntartst% az egyes= #s nyomn 161J' ;anur 1J9#n #tre;-tt (e : =k a Qongregatio ?atris Dei A)sten Any;nak kongreg5i!;aB' Az isko a pre<ektusnak &-ntenie ke % mara&9e to*((ra is *i gi papk#nt az isko (an/ *agy pe&ig szerzetess# esz/ mik#nt az isko a irny$t!i' "itDn: szerzetes (artai r+ango tk mr a * asztsra' ?ost e togat Assisi(e/ a+o meg;e enik neki Szent 4eren5/ #s e ;egyzi +rom +a;a&onna / akik az enge&e mess#g/ tisztasg #s szeg#nys#g +rom <oga&a mt ;e k#pezik' A szeg#nys#g szmra a to*((iak(an nem az isko a keser*es a&ottsga/ +anem te ;es szigor(an meg*a !s$tan&! er#ny Asumma paupertasB' ?i*e azon(an a u55ai kongreg5i! e kese&#se anka&t az isko (an/ #s kpta an;uk *#g= is nem *o t +a; an&! <: k= &et#s=kk#nt * a ni a tan$tst/ J!zse< atya e ;ut a sa;t szerzetesk-z-ss#g a ap$tsnak eszm#;#+ez' ?egszer*ezi a * st' Siker= mara&sra ($rnia a kongreg5i! n#+ny tag;t/ #s *e =k meg*a !s$t;a mt' 1613' mr5ius 69n V' U ppa A& ea per [uae kez&etD irat*a megsz= etik az Egy+z(an a Qongregatio Uau ina/ az )stenanya szeg#nyeinek "egyes )sko k 5$mD @ a ppa irnti tiszte et(: @ U os "ongreg5i!;a' ?r5ius IN9#n Gioseppe &e a ?a&re &i Dio magra - ti a szerzetes ru+t e s: 1J trs*a A1 pap% Uietro Qasani/ 6 k erikus #s 3 test*#rB' Hi*ats aka&t (:*en' N#gy #* a att 1NK9an #ptek (e a no*i5itus(a/ #s (r 66 t*ozott #s II meg+a t ARB/ a ren&+zak szma R!ma k-rny#k#n 119re n-*eke&ett' Az A ap$t! 16I1 <e(rur;ra e k#sz$ti a szerzet a kotmnyt AQonstitutionesB/ #s k#ri a Szentsz#kt: az or&o min:s$t#st' Az =gyet *izsg ! Tonti ($(orosnak szen*e&# yes +ang*#te D em #kirat(an <e;ti ki a ap$t! eszm#;#t' A piarista tanr szo g att i yen <e s:<ok> ;e z:kke ;e emzi% a egm# t!((/ egnemese((/ eg#r&emese((/ eg;!t#konya((/ eg+asznosa((/ egsz=ks#gese((/ egterm#szetese((/ eg#rte mese((/ eg&i5s:s#gese((' A kar&in is ke&*ez: *# em#nyez#se nyomn SV' Gerge y ppa 16I1' no*em(er I09n ren&nek nyi *n$t;a a "egyes )sko k szerzeteseit Ar-*i&en% Wr&o S5+o arum UiarumB' A k-*etkez: #* ;anur K19#n a Szentsz#k ;!*+agy;a a "onstitu5i!t/ #s kine*ezi praepositus genera is9 nak 2 #*re J!zse< atyt/ aki n#gy trs*a eteszi az =nnep# yes <oga&a mat' A szerzet tag;ai negye&ik <oga&a omma * a ;k a k= -n eges gon&osko&st a gyermekek ne*e #s#r: ' Az isko a 5$mer#(en ?ria ne*e ;e zi/ +ogy az A ap$t! az )stenanya o ta m(a a;n otta k-z-ss#g#t #s mDk-&#s#t' A ;ogi mega apozs #s ren&ez#s utn <o ytat!&ik a ter;eszke&#s' Az 16IN9-s ;u(i eumi szent#* <o yamn sok zarn&ok <- <igye t a ;! ne*e t &ikseregre' Szem# yes togatsok #s szaka&at an e*e ez#s t- tik (e a szent -reg uto s! #*tize&eit/ mia att nem5sak a ppai am(an szaporo&nak gom(a m!&ra az int#zetek/ +anem )t ia spanyo ura om a att ! ter= eteir: / Szi5$ ir! #s Szar&$nir! / s:t a Ha(s(urg9(iro&a om(! is #rkeznek megkeres#sek' Dietri5+stein +er5eg/ ($(oros9p=sp-k k$*nsgra 16K19(en piaristk #rkeznek Niko s(urg(a' Ez a *ros esz a engye #s a magyar a ap$ts kiin&u !pont;a is' ?#g az A ap$t! # et#(en A16JIB ko #gium ny$ t az #szak9magyarorszgi Uo&o in(an/ ame y akkor engye kormnyzat a att t' Qsak a *e en5ei #s a spanyo a ap$tsok sikerte enek' "a azan5ius ren&e kez#sei #s e*e ei t=kr-zik ;e em#t #s szn&#kait' 4ra&+atat anu +ir&eti a apeszm#;#t/ ame yet nem enge& e +om yos$tani% menteni ke a gyermeket az em(er megment#s#re/ )sten <#ny#*e #s a *i g <#ny#*e ' Ren&= et en= ($zik a ;! ne*e #s sikeress#g#(en% zsenge kort! ke az em(ert titatni a kinyi atkoztats #s a tu&omny igazsgai*a / s akkor Cnem *#sz e a ;! i at/ a+ogy a kors! sem *esz$ti e i att/ +a !(or t (enneE' W yan ne*e :9tanu ! k-z-ss#get +oz #tre/ a+o nem #r*#nyes= nek a trsa&a mi kasztok% <:k#nt a szeg#nyekr: gon&osko&ik/ &e nem zr;a ki a nemeseketF kereszt#ny ne*e #st a&/ &e ;r+atnak isko ;(a zsi&!k is' Az e s: ingyenes n#pisko a mega ap$t!;a nem mon&ott e arr! a sza(a&sgr! / +ogy a ren&i int#zetek(en 2 #* a att a +umn tu&omnyok te ;es 5ik ust is tan$tsk/ e+et:*# t#*e az egyetemre ;utst' 4ontos szerepet sznt a matematiknak #s a n#pnye *nek' m$g a ;ezsuita isko k(an kizr! ag atinu tanu tak' Az oktats(an +rom anti(arokk tu a;&onsgot szorga maz% r-*i&s#g/ egyszerDs#g #s *i gossg' A #nyegre ke t-reke&ni/ +iszen a szeg#nyek nem *eszteget+etik az i&:t/ +amarosan meg# +et#sr: ke gon&osko&niuk' Az e enre<orm5i!t meggy:z#sse szo g ;a/ az igazi *a ssza(a&sgot *a ;a egy <anatikus kor(an' Az erk- 5si ne*e #s(en a mege :z#st +ir&eti% az imnak #s a szents#geknek nagyo(( +atsa *an a (Dn e eni k=z&e em(en/ mint a *er#snek' A piarista isko k >;/ $zig9*#rig o asz #rte mis#get ne*e tek az akkori/ er:te ;esen spanyo (e<o ys a att ! it iai nemess#g me #' Ez <- ke tette a po itikusok gyanak*st' A ki* tsgos r#teg #sz(ekap% meginog+at a trsa&a om/ +a k-t:anyaga/ a szo gai ren& <- (om ik' ?rpe&ig +a atinu tanu a szeg#ny gyerek/ k#pess# * ik a +i*ata *ise #sre' "a azan5ius (arti *iszony(an *o t nem5sak o yan szent em(erekke / mint 4i ippo Neri/ Gio*anni ,eonar&i/ Qami o &e ,e is/ &e t-(( +#tig *en&#g= tta a <ras5ati ren&+z(an az ink*iz$5i! npo yi (-rt-n#(: sza(a&u t Tommaso Qampane t/ s:t ren&i n-*en&#keket k= & +ozz <i oz!<ia tanu sra' AQampane a ma;& egy *#&:iratot $r a piaristk #r&ek#(en ,i(er apo ogeti5us 5$mme B' 4irenzei ren&trsait pe&ig az >; term#szettu&omnyos m!&szer sokakt! gyanak*ssa <igye t mester#+ez/ Ga i ei+ez irny$t;a' A +z<:n-knek ezt az utas$tst a&;a% CHa Ga i ei >r azt k#rn#/ +ogy "e emen atya n#+a #;szaka is me ette mara&;on/ enge&;e meg neki' A&;a a ;! )sten/ +ogy min# t-((et tanu +asson t: eE' A r!mai ink*iz$5i!+oz (e<ut! ;e ent#sek ma;& Ga i ei o&aa&! +$*eik#nt *&o ;k a <irenzei piaristkat' Az 16K39es kpta an s> yos gon&okat tr <- ' E +>z!&! pro( #mt okozott a r#tegz:&#s ga(a yo&sa' A egt-(( ren&+ez +ason !an a szerzetesek k#t oszt yt a kotnak' Az em(eri #s isteni igazsgok <o yamatos oktatsa/ a +itt: meg*i g$tott ne*e #s a paptanrok &o ga/ akik eg#sz #ny=kke +ir&etik az e*ang# iumot/ +it #s tu&omny -sszeegyeztet+et:s#g#t' A aikus test*#rekre mara& a +zimunka' A piaristk megosz sa ekkor% 1IJ pap/ 1N2 &o goz! test*#r/ 32 k erikus #s 37 no*$5ius' A gyors ter;eszke&#s miatt azon(an a &o goz! test*#rek k-z= sokan (ekap5so !&tak a tan$ts(a/ s mint 5 eri5i operarii ig#nye t#k a k erik is ;e *#nyeket Atonz>ra/ (ir#tumB/ s:t k-*ete t#k papp szente #s=ket' Ez a t-rek*#s @ az 16K39es #s 16J19es kpta ani ;egyz:k-ny*ek tan>sga szerint @ sok (#k#t ens#get okozott a k-z-ss#gi # et(en' Je entkeznek ms gon&ok is' A s=rget:en k#rt >; a ap$tsok miatt <ogyat#kos a +i*atsok meg* ogatsa' Nem *a !su meg az A ap$t! szn&#ka a tanrk#pz#s(en% nem szn+atnak e #gs#ges i&:t a ;-*en&: ne*e :k szmra meg<e e : tanu mnyi
K0

k-zpont(an' Hata masok k$*nsgra isko n k$*= i 5# okra is ren&tagot ke k= &eni' A szerzetesek +i+etet en szeg#nys#ge is sokak(an keserDs#get * t ki' Egyre t-((en panaszko&nak az 16KI9(en # ete *#g#ig kine*ezett gener is tekint# yi *ezet#s#re is/ aki t> sgosan sa;t mD*#nek tekinti a ren&et' A J79es #*ek(en egymst #rik a mega z! *izit5i!k #s a ($(orosi (izottsgok *izsg atai' A ppa ne*#(en e ;r! Szent W<<i5ium +ite t a& a ;e ent#seket k= &-zget: U' ?ario Sozzinak' A k-ztiszte et(en ! ren&<:n-k-t #s asszisztenseit 16JI' augusztus 39#n <#nyes nappa az ink*iz$5i! e # +ur5o ;k' A szem# y#*e kap5so atos *&ak tisztzsa utn n#+ny !ra m> *a e enge&ik ugyan/ &e a +ata mat t ke enge&nie Sozzinak/ ma;& annak +a a utn U' Ste<ano Q+eru(ininek' U' Uietrasanta SJ rosszin&u at> *izit5i!;a #s szmos (izottsgi = #s utn 16J6 ta*aszn S' )n5e e<okozta a ren&et <oga&a om n# k= i kongreg5i!*/ megti totta a tag<- *#te t/ enge&# yt a&ott a szerzeteseknek a t*ozsra/ #s megsz=ntette az egykori minister genera is ;og+at!sgt' A ren& ekkor 6 tartomnyt/ K3 +zat #s mintegy N77 szerzetest szm t' J!zse< atya p# &amutat! nyuga omma <oga&;a # etmD*#nek t-nkret#te #t% CAz Vr a&ta/ az Vr e *ette' Amint az Vrnak tetszett/ >gy is tett' G &ott egyen az : ne*e'E Az ut!kor m# tn ne*ezi kereszt#ny J!(nak' Tu&omsu *ette a ppa int#zke&#s#t/ &e kitart a rem#ny(en' Arra (iztat;a ren&trsait/ +ogy mara&;anak egy=tt/ mert Cszerzet=nk az Vr kegye m#(: # ni <ogE' T maga nem # +ette meg ren&;#nek re+a(i it st' 16J0 nyarn egy (s#r= #s utn gynak &: t/ #s augusztus IN9#n meg+a t' Nagy r#sz*#tte temett#k e a Szent Uanta eon temp om(an/ a ren& r!mai anya+za me ett' Nye *e #s sz$*e #pen megmara&tF szo(;t #s +aszn ati trgyait mig * tozat anu meg:rizt#k' A k-*etkez: ppa/ V))' Sn&or 16N69(an egyszerD <oga&a mas kongreg5i!*/ )S' "e emen 16629(en ism#t =nnep# yes <oga&a mas ren&&# tette szerzet#t' A kanoniz5i!s e ;rs +a t k-*et:en azonna megkez&:&-tt' 13J09(an (o &ogg/ 13639(en szentt# a*attk' 12J09(an S))' Uius ppa az -sszes kereszt#ny n#pisko k prt<og!;* nyi *n$totta' $ Kren i tte#ints $zrael trtnete "(' 9S)S' sz' Tsatyk SV)))9S)))' sz' H#(erek Egyiptom(an "(' 1I07 "i*onu s Egyiptom(! "(' 1IN791I77 Hon<og a s "(' 1I77917K7 .$rk kora 17K791717X Sau 171792K7X D*i& #s Sa amon 2K7X Az orszg kett#szaka&sa 3II81 Szamria e este 6J79672 J!si;a ura ko&sa N03 Jeruzs em e este NK0 "RS ren&e etei NIN9N1N A temp om >;;#p$t#se JJN9 Ne+emia +e ytart!sga KKK Nagy Sn&or +!&$tsa K7J9I77 Uto emai&k a att I779166 Sze euki&a ura om a att 166 J>&a ?akka(i za&sa 1JI Gy:ze em #s <=gget ens#g 6K Uompeius +a&;rata K39J Her!&es kir ysga Az Eg>6z trtnete K7 J#zus kereszt+a a J08J2 Az aposto ok ;eruzs emi zsinata 6J R!ma #g#se/ Nero kereszt#ny= &-z#se/ U#ter #s U +a a 66937 A zsi&!k +(or>;a a r!maiak e en 2N Domitianus kereszt#ny= &-z#se 111911K U inius #s Tra;anus 5sszr e*# * tsa 11N Antio5+iai Szent )gn5 *#rtan>sga R!m(an 133 "ereszt#ny= &-z#s ,ug&unum(an A,yonB IN781 De5ius ta nos kereszt#ny= &-z#se IN380 Va erianus kereszt#ny= &-z#se/ Qyprianus *#rtan>sga K7K Dio5 etianus = &-z#s#nek kez&ete K769KK3 Nagy "onstantin ura ko&sa K11 Ga erius t=re mi ren&e ete K1K ?i n!i t=re mi ren&e et KIN Nikaiai A1' egyetemesB zsinat K618K Ju ianus Apostata/ az uto s! pogny 5sszr K01 "onstantinpo yi AI' egyetemesB zsinat K329K2N Nagy T+eo&osziosz ura ma J17 A arik R!m(an J10 Ue agius e $t# #se egy kart+g!i zsinaton JK7 Augustinus +a a JK1 E<ezusi AK' egyetemesB zsinat JJ79J61 )' ,e! ppasga JN1 Q+a k#&!ni AJ' egyetemesB zsinat J36 A nyugat9r!mai (iro&a om *#ge J2K9NNK "e eti9g!tok )t i(an J20 " o&*ig megkereszte ke&#se NNK ))' konstantinpo yi AN' egyetemesB zsinat N27967J )' Gerge y ppasga N26 Az ango 9szszok megt#r$t#se 6KI ?o+ame& +a a 6K0 Jeruzs emet meg+!&$t;k az ara(ok 60781 )))' konstantinpo yi A6' egyetemesB zsinat 311 Ara(ok Hispni(an 3I690JK "#p*ita 3NJ Uipint <- keni ))' )st*n ppa 301 Az Egy+zi G am sz= et#se 303 ))' nikaiai A3' egyetemesB zsinat 077 Nagy "ro y 5sszrr koronzsa 06K A sz *ok misszion sa Qiri #s ?et!& ta 063 Szaka&s R!ma #s "onstantinpo y k-z-tt AU+!tiosz miattB 062 )V' konstantinpo yi A0' egyetemesB zsinat 272 A 5 unyi ko ostor a ap$tsa 26I Nagy Wtt! 5sszrr koronzsa 1777 Az esztergomi #rseks#g a ap$tsa 17NJ Szaka&s a g-r-g #s a atin egy+z k-z-tt 17N2 Upa* asztsi &ekr#tum 173K90N V))' Gerge y ppasga 173N9t: )n*esztit>ra9+ar5 1733 Qanossa 172N Q ermont9i zsinat 1726922 1' keresztes+a&;rat 11II `ormsi konkor&tum 11IK )' aterni A2' egyetemesB zsinat 11K2 ))' aterni A17' egyetemesB zsinat 11J39t: I' keresztes+a&;rat 11N2901 )))' Sn&or ppasga 1132 )))' aterni A11' egyetemesB zsinat 11029t: K' keresztes+a&;rat 112091I16 )))' )n5e ppasga 1I7I9t: J' keresztes+a&;rat 1I1N )V' aterni A1I' egyetemesB zsinat 1II09t! N' keresztes+a&;rat 1IJN )' yoni A1K' egyetemesB zsinat
K2

1I3J ))' yoni A1J' egyetemesB zsinat 1I2J91K7K V)))' .oni<5 ppasga 1K77 Az e s: szent#* 1K7I Pnam san5tam (u a 1K729t: A ppk A*ignon(an 1K1181I Vienne9i A1N' egyetemesB zsinat 1K33 A ppa *isszat#r#se R!m(a 1K309t! Nyugati szkizma 1J72 Uisai zsinat 1J1J910 "onstanzi A16' egyetemesB zsinat 1JK19J0 .ze 94errara94irenze9i A13' egyetemesB zsinat 1JK2 Vni! a g-r-g-kke 1JNK "onstantinpo y e <og a sa 1N1I913 V' aterni A10' egyetemesB zsinat 1N16 "onkor&tum 4ran5iaorszgga 1N13 ,ut+er t#ziseinek ki+ir&et#se 1NI1 ,ut+er kik-z-s$t#se/ _ormsi e&iktum 1NK7 Qon<essio Augustana/ Qon<utatio 1NKJ Az ango egy+z e szaka&sa R!mt! 1NJ7 A ;ezsuita ren& meger:s$t#se 1NJN96K Trent!i A12' egyetemesB zsinat 1NNN Augs(urgi *a s(#ke 1N20 Nantes9i e&iktum 160I Ga ikn 5ikke yek 131K A ;anzenizmus e $t# #se 133K A ;ezsuita ren& e t-r #se 1071 "onkor&tum Nap! eonna 107K N#met szeku ariz5i! 101J8N .#5si "ongresszus 106J Sy a(us 1062937 )' *atikni AI7' egyetemesB zsinat 1037 Az Egy+zi G am e <og a sa 1021 Rerum no*arum 127N Egy+z #s am sz#t* asztsa 4ran5iaorszg(an 1213 Qo&eL Juris Qanoni5i 12I2 ,aterni szerz:&#s 12KK N#met .iro&a mi konkor&tum 126I96N ))' *atikni AI1' egyetemesB zsinat 120K V; Qo&eL Juris Qanoni5i 122K A "ato ikus Egy+z "ate5+izmusa I777 Ju(i eumi Szent#* A leg@jaFF #or 44i 10J691030 )S' Uius AGio*anni ?' ?astai94errettiB 10309127K S)))' ,e! AGioa55+ino Ue55iB 127K9121J S' Uius AGiuseppe SartoB 121J912II SV' .ene&ek AGia5omo &e a Q+iesaB 12II912K2 S)' Uius AA5+i e RattiB 12K2912N0 S))' Uius AEugenio Ua5e iB 12N09126K SS)))' Jnos AAnge o G' Ron5a iB 126K91230 V)' U AGio*anni .' ?ontiniB 1230 )' Jnos U AA (ino ,u5ianiB 12309 ))' Jnos U A"aro `o;ty aB

J7