You are on page 1of 2

1

Pentium mikroprocesori Opte Najznaajniji proizvod procesorske industrije. Javna prezentacija odrana 1993. godine. Pentium procesor nastao je kao proizvod protivurenih tenji: 1. ). Inte je nastojao da a. ouva komapti!i nost sa "ami ijom #$%#& i omogu'i da je kori('enje postoje'eg so"tvera b. napravi nov procesor koji ne !i imao nedostatke i zatare a re(enja #$%#& Pentium je koncipiran tako da a. ima odre*en !roj karakteristika tipinih za +,-. procesore b. zadrava mnoge karakteristike .I-. procesora

,snovne karakteristike Pentium/a su: Pentium ima )03 noice 1& se ne koriste2 Na "rekvenciji od 1$$34z dostie !rzinu od 1&&3IP-/a 1#$5#& je na "rekvenciji od &&34z dostizao 653IP-/a2 Pentum sadri oko 371$$7$$$ tranzistora 1).6 puta vi(e od #$5#&2 8ehno ogija izrade Pentuma je $.#m 9i.3,- 1#$#& ra*en u 3m tehno ogiji7 danas nanometarska tehno ogija2

Arhitektura

,snovne komponente arhitekture Pentium procesora su: Inter"ejs magistra a Jedinica za predvi*anje grananja 1U bafer grananja donosi predvienu instrukciju (ona kja e se verovatno izvriti) nakon grananja u programu) :ve ke( memorije od po #;9 1jedna za instrukcije a druga za podatke2 :ve teku'e inije 1PIP<=IN<2 za rad sa ce im !rojevima > ? i @ Jedinica za rad u pokretnom zarezu +egistri +,3 sa mikrokodom kontro na jedinica unutra(nje magistra e su od 3)7 &5 i )6& !ita Nain rada Pentium moe da izvr(ava vi(e instrukcija u jednom takt/cik usu ,va oso!ina naziva se superska arnost. ,mogu'ena je postojanjem dve7 skoro nezavisne teku'e inije za izvr(avanje instrukcija =inije ? i @ rade sa ce im !rojevima i petostepene su 8eku'a inija za rad sa pokretnim zarezom je osmostepena 1mogu' istovremen rad sa ce im i decima nim !rojevima2 A goritmi za operacije sa ce im !rojevima sme(tene su preko mikrokoda u +,3 memoriju

2
Brananje programa odvija se preko kontro ne jedinice i !a"era grananja 1989 > 9ranch 8race 9u""er2. @ !a"er grananja pre!acuje se instrukcija koja 'e se verovatno izvr(iti nakon nai aska instrukcije za grananje Cahva juju'i ovome mogu'e je para e no izvr(avanje instrukcija i nakon grananja u programu