You are on page 1of 1

06/01/2013

Thng tin hc phn ng k

I HC QUC GIA THNH PH H CH MINH


TRNG I HC CNG NGH THNG TIN

THNG TIN NG K HC PHN HC K 2 NM 2012 - 2013


MSSV: 10520219
H tn: Phm nh Sng

Khoa: KHMT

Ngy in: 06-01-2013 11:01

STT

Mn

S
TC

Th

Ca

CS211 CS211.D21 Tr tu nhn to nng cao

6789 106

CS102 CS102.D21 Phn tch & thit k thut ton

678

CS227 CS227.D21 Khai thc d liu v ng dng

1234 304

MA001 MA001.D22 Gii tch 1

678

CS101 CS101.D21 Nguyn l ngn ng lp trnh

1234 307

MA005 MA005.D21 Xc sut thng k

123

CS107 CS107.D21 Cc h c s tri thc

6789 106

PHIL1

1234 301

Lp

PHIL1.D21

Nhng NLCB ca ch ngha


Mc-Lnin

Phng

202

304

308

Tng tn ch ng k: 30
Ch k sinh vin

daa.uit.edu.v n/print/sinhv ien/dkhp/thongtindangky ?masv =10520219

Th k Khoa - CV hc tp

1/1